Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump"

Transkript

1 Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump Modellnr Mono-blockenhet WH-MDF06D3E5 WH-MDF09D3E5 SVENSKA Innan du använder enheten, läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den för framtida bruk. Innan du använder enheten måste du säkerställa att installationen är utförd av en auktoriserad återförsäljare på ett korrekt sätt och i enlighet med installationsinstruktionerna. 2 ~ 9 Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd Kopiering och distribution som ej godkänts utgör ett lagbrott. F568156

2 Tack för att du har köpt en Panasonic-produkt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter 2~3 säkerhetsföreskrifter Panasonic Mono-block luft-vattenvärmepump är ett system utformat för att kombineras med en av Panasonic godkänd tankenhet. Vid användning av annan tankenhet än Panasonics i kombination med Panasonic Mono-block luft-vattenvärmepumpsystem kan Panasonic inte garantera att systemet fungerar korrekt eller tillförlitligt. Denna bruksanvisning beskriver enbart hur man handhar värmepumpsystemet. Handhavandet av övriga delar, till exempel vattentank, radiator, extern termostat och golvsystem, beskrivs i respektive tillverkares bruksanvisning. KONTROLLPANEL mono-blockenhet FELSÖKNING INFORMATION 4~ Följ nedanstående föreskrifter för att förhindra att personer eller egendom skadas. Felaktig användning orsakad av att nedanstående instruktioner inte följts kan leda till skador, vars allvarlighetsgrad klassificeras enligt nedan: Varning Försiktighet Denna symbol varnar för dödsolycka eller allvarlig skada. Denna symbol varnar för skada på person eller egendom. Instruktionerna som ska följas klassificeras med följande symboler: Denna symbol betecknar en åtgärd som är FÖRBJUDEN. observera Dessa symboler betecknar en åtgärd som MÅSTE FÖLJAS. Bilderna i denna manual är endast illustrativa och kan därför skilja sig från den faktiska enheten. Ändringar kan ske utan föregående meddelande angående framtida förbättringar. driftsförhållanden Framledningsvatten Temperatur ( C) Inomhus Max. 55 Min. 25 Omgivande Temperatur ( C) Utomhus Max. 35 Min. -20 OBS: När utomhustemperaturen ligger utanför temperaturområdet sjunker värmekapaciteten markant och mono-blockenheten kan komma att stängas av för säkerhetskontroll. Enheten startas igen automatiskt när utomhustemperaturen åter befinner sig inom gränsvärdena. Varning Mono-blockenhet Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, mental eller psykisk kapacitet eller som saknar erfarenhet eller kunskap, såvida de inte övervakas eller har instruerats angående apparatens användning av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att garantera att de inte leker med apparaten. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller specialist för rengöring av interna delar, reparation, installation, och ominstallation av enheten. Felaktig installation och hantering kan orsaka läckage, elstöt eller brand. Installera inte enheten i potentiellt explosiv eller brandfarlig miljö. Om så sker kan brand uppstå. Stoppa inte in fingrar eller föremål i mono-blockenheten roterande delar kan orsaka skada. Vidrör inte enheten under åskväder, du kan få en elektrisk stöt. Sitt eller stå inte på enheten, du kan falla ned och skadas. 2

3 / Varning försiktighet strömförsörjning För att undvika överhettning och brand bör du inte använda en modifierad kabel, skarvkabel, förlängningskabel eller ospecifierad kabel. För att förhindra överhettning, brand eller elektrisk stöt: Dela inte samma eluttag med annan utrustning. Handha den inte med våta händer. Böj inte strömkabeln för mycket. Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller motsvarande behörig person för att undvika risker. Denna enhet är utrustad med en jordfelsbrytare. Vi rekommenderar starkt att du kontrollerar jordfelsbrytarens funktion efter installation och regelbundet efter service eller underhåll av auktoriserad återförsäljare för att säkerställa att den fungerar korrekt. Annars kan den orsaka elektrisk stöt eller brand. Vi rekommenderar starkt installation av en jordfelsbrytare för att förhindra elstötar eller brand. Sluta använda produkten om någon avvikelse eller fel inträffar och dra ut strömkabeln eller slå av strömbrytaren. (Risk för rök/brand/elektrisk stöt) Exempel på avvikelse/fel Jordfelsbrytaren slår av sig själv. Det luktar bränt, onormala ljud eller vibrationer när enheten är i drift. Varmvatten avges från enheten. Kontakta omedelbart dina lokala återförsäljare för underhåll/reparation. Handskar bör användas vid service eller underhåll av säkerhetsskäl. Denna utrustning måste vara jordad för att förhindra elektriska stötar eller brand. Förhindra elektriska stötar genom att stänga av strömförsörjningen i dessa fall: - Innan rengöring eller service. Denna utrustning har flera funktioner. All strömförsörjning måste stängas av innan du vidrör något av uttagen i enheten för att undvika elektrisk stöt eller allvarlig skada. mono-blockenhet Installera inte enheten nära lättantändlig utrustning eller i badrummet. Det kan orsaka elektrisk stöt eller brand. Vidrör inte inhomhusenhetens vattenutloppsrör under drift. Placera inget ovanpå eller under enheten. Vidrör inte den vassa aluminiumlamellen, vassa delar kan orsaka personskada. Kontrollera att dräneringsröret är korrekt anslutet. Annars kan läckage inträffa. Kontrollera då och då att monteringshållaren inte är skadad. Efter en lång tids användning kan monteringshållaren försvagas. fjärrkontroll Utsätt inte fjärrkontrollen för väta då det kan medföra felaktig funktionalitet. Tryck inte på fjärrkontrollens knappar med hårda eller spetsiga föremål. Det kan skada enheten. Rengör inte fjärrkontrollen med vatten, bensen, thinner eller skurpulver. Försök inte undersöka eller serva fjärrkontrollen själv. Kontakta en auktoriserad återförsäljare. Felaktig reparation kan orsaka skador. Fjärrkontroll Dusch Radiator Strömförsörjning SVENSKA Golvvärme Mono-blockenhet Vattentank 3

4 FJÄRRKONTROLL Det kan hända att vissa funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning inte gäller för din enhet. Kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare för ytterligare information. ERROR RE Vid normal drift är knapparna, och PUMPDW inte i bruk HEAT QUIET OPERATION OFF/ON OUTDOOR MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN ON C OFF REMOTE C WATER OUTLET OFF/ON MODE QUIET CHECK ACTUAL BOOSTER PUMPDW CLOCK CANCEL ERROR RE PUMPDW PÅ/AV-knapp 14 PÅ/AV-indikator för tyst drift 2 Driftlampa 15 Funktionsindikator för reservvärmare 3 Knapp för val av drift 16 PÅ/AV-indikator vid behov av värmeforcering 4 Knapp för tyst drift 17 Indikator för faktisk drift av reservvärmare (PÅ/AV) 5 Aktiveringsknapp för reservvärmare 18 Indikator för faktisk drift av booster-värmare (PÅ/AV) 6 Knappar för systeminställningar 19 PÅ/AV-indikator för systeminställningar 7 Knappar för timerinställningar 20 PÅ/AV-indikator för kontroll av systeminställningar 8 Funktionsknapp för värmeforcering 21 PÅ/AV-indikator för systemets utpumpningsläge 9 Systemknapp för utpumpningsläge 22 Display för Timer/klockinställning 10 Kontrollägesknappar för systemstatus 23 Anslutningsdisplay för extern termostat 11 Återställningsknapp 24 Display omgivande utomhustemperatur 12 PÅ/AV-indikator för värmeläge 25 Display vattnets framledningstemperatur 13 PÅ/AV-indikator för tankläge 26 Display av solvärme 4 FÖRBEREDELSE AV FJÄRRKONTROLLEN Ställa in aktuell dag och tid CLOCK 1. Tryck på. 2. Tryck på eller för att ställa in aktuell dag. 3. Tryck på för att bekräfta. 4. Upprepa steg 2 och 3 för att ställa in aktuell tid. Anmärkningar: Aktuell dag och tid måste ställas in när: - Strömmen slås på för första gången. - Om en lång tid har gått sedan strömmen senast slogs på. Aktuell tid som ställts in blir standardtid för alla timerfunktioner.

5 INSTALLATION AV SPECIALFUNKTIONER Efter den första installationen kan du manuellt justera inställningarna. Den initiala inställningen förblir aktiv tills användaren ändrar den. Fjärrkontrollen kan användas för olika typer av installationer. Det kan hända att vissa funktioner inte gäller för din enhet. Kontrollera att driftlampan indikerar läget AV innan du gör inställningar. Dagdisplay JA/NEJ/Temperaturdisplay SVENSKA Driftläge HEAT QUIET OPERATION OUTDOOR WATER OUTLET ACTUAL BOOSTER PUMPDW Faktisk drift Timerdisplay Funktioner* Indikator för INSTÄLLNING/ CHECK CANCEL välj funktioner och ställ in timern 1. Tryck på och CHECK samtidigt i 5 sekunder för att öppna inställningsläget. Indikatorn INSTÄLLNING och är PÅ. 2. Tryck på eller för att bläddra bland funktionerna. 3. Tryck på för att öppna funktionen. 4. Tryck på eller för att aktivera JA- eller avaktivera NEJ-funktionen, eller ange önskad dag och tid. 5. Tryck på för att bekräfta. Funktion * Drifläge/ Faktisk drift SOLAR HEAT HEAT BOOSTER Beskrivning Extern termostat (JA/NEJ) Inställning av extern anslutning för termostat. Tankanslutning (JA/NEJ) Inställning av tankanslutning. Solprioritet (JA/NEJ) Välj användning av soluppvärmning för vattentank. Värmeprioritet (JA/NEJ) Anger om värmepumpen endast ska användas för värme i + -läge. Ställ in värmefunktionens uppvärmningsintervall Inställning av timer för uppvärmning i + -läge (0,5 ~ 10 timmar). Ställ in uppvärmningsintervall för tank Inställning av tankens timer i + -läge (5 min. ~ 1 tim. 35 min.). Ställ in fördröjning för booster-värmare Ställer fördröjningstimern för booster-värmaren i läget PÅ om tanktemperaturen inte uppnås (20 min. ~ 1 tim. 35 minuter). Sterilisering/Antilegionell funktion (JA/NEJ) Använd inte Inställning av sterilisering, vid behov. systemet under sterilisering Ställ in dag och tid för sterilisering för att undvika Timerinställning för sterilisering (endast en gång i veckan). skållhett Försiktighet duschvatten. Ställ in steriliseringstemperatur Temperaturinställning för steriliseringsfunktionen (40 C ~ 75 C). Steriliseringstid Inställning av timer för att upprätthålla temperaturen under sterilisering (5 minuter ~ 1 timme). 5

6 6 GRUNDLÄGGANDE DRIFT OFF / ON SLÅ PÅ OCH AV ENHETEN När enheten är aktiverad lyser driftindikatorn, den faktiska utomhustemperaturen samt vattnets aktuella framledningstemperatur visas på kontrollpanelens display. MODE VÄLJA FUNKTIONSLÄGE HEAT HEAT + Värmeläge - För att slå PÅ eller AV radiator-/golvvärme. - I detta läge förser mono-blockenheten systemet med värmekapacitet. Värme + Tankläge - I detta läge förser mono-blockenheten vattentanken och systemet med värmekapacitet. - Detta driftläge används endast när en vattentank är installerad. Tankläge - För att slå PÅ eller AV vattentankens funktion. - I detta läge förser mono-blockenheten vattentanken med värmekapacitet. QUIET FÖR EN BEHAGLIG MILJÖ Detta läge reducerar ljudet från mono-blockenheten. I detta läge kan värmekapaciteten vara reducerad. AKTIVERA RESERVVÄRMAREN Reservvärmaren kan ge extra värmekapacitet vid låg utomhustemperatur om denna knapp är intryckt. Reservvärmaren slås automatiskt PÅ när inställningsvillkoren är uppfyllda. Avsluta driften manuellt genom att trycka på knappen igen. CHECK 2. Tryck på eller Kontrolläge för systemstatus 1. Håll CHECK intryckt i 5 sekunder för att aktivera läget. för att kontrollera inloppsvattnets temperatur, tankens temperatur, kompressorns driftfrekvens eller felhistorik. Tryck på CANCEL för att lämna -läget. När -läget är aktiverat är - indikatorn PÅ. -läget kan inte aktiveras när indikatorn för INSTÄLLNING är PÅ. AVANCERAD DRIFT Vi rekommenderar starkt att du kontaktar närmaste auktoriserade återförsäljare om du behöver ändra vattentemperaturen. Via fjärrkontrollen kan temperaturområdet för framledningsvattnet och utomhustemperaturen ställas in. SYSTEMINSTÄLLNINGSLÄGE Driftläge Temperaturdisplay CANCEL CHECK HEAT ON QUIET OPERATION Parameter * OUTDOOR C WATER OUTLET ACTUAL BOOSTER PUMPDW Inställningsindikator 1. Håll intryckt i 5 sekunder för att aktivera läget INSTÄLLNING. Inställningsindikatorn är PÅ. 2. Tryck på eller för att välja en parameter. 3. När du har valt önskad parameter trycker du på för att öppna parametern. 4. Tryck på eller för att ställa in önskad temperatur. 5. Tryck på för att bekräfta inställningen. Upprepa steg 2 till 5 för att ange andra parametrar. Driftläge Parameter * Beskrivning Vattentemperatur Ställ in lägsta utomhustemperatur (-15 C ~ 15 C). Ställ in högsta utomhustemperatur (-15 C ~ 15 C). Ställ in framledningsvattnets temperatur vid låg utomhustemperatur (25 C ~ 55 C). Ställ in framledningsvattnets temperatur vid hög utomhustemperatur (25 C ~ 55 C). Utomhustemperatur OFF Ställ in temperaturen då värmedriften stängs AV (5 C ~ 35 C). VÄRMARE ON Ställ in utomhustemperatur då värmaren slås PÅ (-15 C ~ 20 C). Ställ in vattentankens temperatur (40 C ~ 75 C). Inst. av vattentemperaturens termoväxling 1. Håll nedtryckt i 5 sekunder. Repetera steg 3 till 5 för att ställa in önskad växlingstemperatur (-5 C ~ 5 C). Anmärkningar: Tryck på CANCEL eller vänta 30 sekunder för att lämna inställningsläget. Den inställda temperaturen lagras i systemet när den är bekräftad. Inställningsläget kan inte aktiveras när indikatorerna för UTPUMPNING och är PÅ.

7 INSTÄLLNING AV VECKO Timerdisplay Tänds om timerdrift väljs MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN ON OFF Timer PÅ För automatiskt påslag av enheten Välj dag 6 olika program kan ställas in under en dag (1 ~ 6) Anger vald dag Anger nästa dag för timerdrift Tidsval (10-minuterssteg) Timer AV För automatiskt frånslag av enheten OFF/ON CLOCK CANCEL SVENSKA Funktion Steg Ange timerläge Tryck. Ställ in dag & tid 1. Tryck på eller för att välja önskad dag. 2. Tryck på för att bekräfta 3. 1 kommer att blinka, tryck på OFF/ON 4. Tryck på för att välja PÅ- eller AV-timer. 5. Tryck på eller för att välja önskad tid. för att ställa in program 1. Om du vill ställa in timern samtidigt med andra operationer, tryck på MODE och QUIET. 6. Tryck på för att bekräfta program 1. Den valda dagen markeras med symbolen. Efter 2 sekunder övergår displayen till att visa nästa program. 7. Upprepa steg 4 till 7 för att för att ställa in program 2 till 6. Om ingen knapp trycks ned inom 30 sekunder under timerinställningen, eller om knappen trycks ned, så bekräftas den valda inställningen och timerinställningen avslutas. Lägg till/ändra timer Avaktivera timer Aktivera timer Upprepa stegen ovan. Tryck på CANCEL, och sedan på. Tryck på, och sedan på. Kontrollera timer 1. Tryck på. Avbryt timer 1. Tryck på. 2. Tryck på eller tills önskad dag visas, tryck sedan på 3. Tryck på eller för att kontrollera de inställda programmen. för att bekräfta valet. 2. Tryck på eller tills önskad dag visas. 3. Tryck på för att öppna programinställningen. 4. Tryck på eller tills önskat program visas. CANCEL 5. Tryck på för att avbryta programmet. Anmärkningar: Du kan ställa in timern för varje veckodag (måndag till söndag) med 6 program per dag. När enheten slås på av timern använder den den tidigare inställda temperaturen för att kontrollera temperaturen på framledningsvattnet. Samma timerprogram kan inte ställas in under samma dag. Du kan även välja gemensamma dagar med samma timerinställning. Sparar energi genom att låta dig ställa in upp till 6 program under en given dag. 7

8 mono-blockenhet Mono-blockenhet Vid strömavbrott eller om pumpen slutar fungera ska systemet tömmas (se illustration nedan). H <H När vatten blir stillastående i systemet finns risk att systemet blir frysskadat. Blockera inte luftintag eller luftutsläpp eftersom det kan leda till försämrade prestanda eller driftstopp. Avlägsna ev. föremål för att säkerställa god ventilation. Under vintern bör du avlägsna snö på och intill mono-blockenheten för att undvika igentäppta luftintag eller luftutsläpp EXTERNT FILTER Rengör det externa filtret åtminstone en gång per år. Annars kan filtret bli igentäppt och orsaka stopp i systemet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare. Kontroll För att säkerställa enhetens optimala prestanda måste kontroll av enhet, externt filter och ledningsdragning utföras med jämna mellanrum. Detta underhåll bör utföras av en auktoriserad återförsäljare. Avlägsna eventuella hinder från mono-blockenhetens luftintag och luftutsläpp. VId längre perioder utan användning Stäng inte av strömförsörjningen. Om strömmen stängs av stannar cirkulationspumpen, som då kan fastna. TILLKALLA SERVICE STÄNG AV STRÖMFÖRSÖRJNINGEN och kontakta auktoriserad återförsäljare om något av följande uppstår: Onormalt ljud under drift. Vatten/främmande partiklar har kommit in i fjärrkontrollen. Jordfelsbrytaren stängs av regelbundet. Strömsladden blir onormalt varm. 8

9 problemlösning Följande symptom utgör ej tecken på fel Symptom Orsak Rinnande ljud kan höras vid drift. Kylmediets flöde i enheten. Driften fördröjs med några minuter efter omstart. Förseningen utgör ett skydd för enhetens kompressor. Mono-blockenheten avger vatten/ånga. Kondensering eller avdunstning på rören. Mono-blockenheten avger ånga i värmeläge. Detta beror på värmeväxlarens avfrostningsfunktion. Mono-blockenheten fungerar inte. När utomhustemperaturen ligger utanför driftområdet övergår värmepumpsystemet till säkerhetskontroll. Luft-vattenvärmepumpen stängs av. Om mono-blockenhetens inloppsvattentemperatur sjunker under 20 C startas reservvärmaren för att värma upp vattnet. Svårt att värma upp systemet. När utomhustemperaturen är låg kan det vara svårt att få upp temperaturen. Kontrollera om snö blockerar enhetens luftutsläpp eller luftintag. För lågt inställd värmekurva. Systemet kan inte generera värme omedelbart. På grund av värmepumpsystemets konstruktion kan det ta en viss tid att värma upp vattnet vid kallstart. Drift återupptas när strömförsörjningen återkommer. Enheten drivs med automatisk omstartsfunktion. SVENSKA Kontrollera följande innan du begär hjälp Symptom kontrollera Uppvärmningen fungerar inte tillräckligt effektivt. Ställ in korrekt temperatur. Kontrollera om radiatorns ventil är stängd. Avlägsna eventuella hinder från enhetens luftintag och luftutsläpp. Det hörs oljud under drift. Kontrollera om enheten har monterats lutande eller om huven inte är ordentligt stängd. Enheten fungerar inte. Kontrollera om strömbrytaren är frånslagen. Driftlampan är inte tänd eller kontrollpanelens display är tom. Är strömförsörjningen avstängd eller är det strömavbrott. Driftlampan blinkar och en felkod visas i kontrollpanelens display OUTDOOR ACTUAL HEAT Stäng av enheten och meddela felkoden till din auktoriserade återförsäljare. MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN BOOSTER Timerfunktionen C avbryts när felkoden uppträder. ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE C PUMPDW OPERATION Knapp för tvångskörning WATER OUTLET av elpatron OFF/ON Vid fel på luft-vattenvärmepumpsystemet kan reservvärmaren användas för att värma vattnet. Tryck på för att slå på reservvärmaren. OFF / ON Tryck på för att stoppa värmeforcering. Under värmeforceringsläge kan inga andra funktioner användas. 9

10 INFORMATION Information för användare om insamling och avyttring av gammal utrustning Dessa symboler på produkten, förpackningen och/eller medföljande dokument innebär att uttjänta elektriska och elektroniska produkter inte ska slängas tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. För korrekt behandling och återvinning av gamla produkter ska de tas till lämpliga återvinningsstationer, i enlighet med nationell lagstiftning och direktiven 2002/96/EG och 2006/66/EG. Genom korrekt avyttring av dessa produkter kan du bidra till att bevara värdefulla resurser och förhindra potentiella, negativa effekter för människors hälsa och miljön som annars kan uppkomma vid olämplig avfallshantering. Om du vill ha ytterligare information om insamling och återvinning av gamla produkter kan du kontakta din kommun, ansvarig för avfallshanteringen eller återförsäljaren av utrustningen. Straffåtgärder kan tillämpas för inkorrekt avyttring av detta avfall, i enlighet med nationella lagar. För företagsanvändare i den europeiska regionen Om du vill kassera elektrisk och elektronisk utrustning, ska du kontakta din återförsäljare för ytterligare information. [Information om avyttring i länder utanför den europeiska unionen] Dessa symboler gäller enbart inom Europeiska unionen. Om du vill avyttra dessa produkter ska du kontakta de lokala myndigheterna eller den lokala återförsäljaren angående korrekt avyttringsmetod. Enligt direktiv 2004/108/EG, artikel 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, en division i Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, F.R. Tyskland Tryckt i Malaysia Panasonic Corporation Webbplats: F FS0511-0

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

KX-NS1000. Användarhandbok. Äkta IP-PBX. Modellnr

KX-NS1000. Användarhandbok. Äkta IP-PBX. Modellnr Användarhandbok Modellnr Äkta IP-PBX KX-NS1000 Tack för att du köpt denna Panasonic-produkt. Läs igenom denna handbok innan du börjar använda produkten. Spara handboken för framtida bruk. Se speciellt

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Ger livsenergi. UV-luftfuktare MJS-900 BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen innan du använder luftfuktaren

Ger livsenergi. UV-luftfuktare MJS-900 BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen innan du använder luftfuktaren Ger livsenergi UV-luftfuktare MJS-900 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen innan du använder luftfuktaren INNEHÅLL UV-LUFTFUKTARE MJS-900 2 REGLAGEPANEL - BESKRIVNING 3 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 3 ALLMÄN

Läs mer