Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump"

Transkript

1 Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump Modellnr Mono-blockenhet WH-MDF06D3E5 WH-MDF09D3E5 SVENSKA Innan du använder enheten, läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den för framtida bruk. Innan du använder enheten måste du säkerställa att installationen är utförd av en auktoriserad återförsäljare på ett korrekt sätt och i enlighet med installationsinstruktionerna. 2 ~ 9 Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd Kopiering och distribution som ej godkänts utgör ett lagbrott. F568156

2 Tack för att du har köpt en Panasonic-produkt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter 2~3 säkerhetsföreskrifter Panasonic Mono-block luft-vattenvärmepump är ett system utformat för att kombineras med en av Panasonic godkänd tankenhet. Vid användning av annan tankenhet än Panasonics i kombination med Panasonic Mono-block luft-vattenvärmepumpsystem kan Panasonic inte garantera att systemet fungerar korrekt eller tillförlitligt. Denna bruksanvisning beskriver enbart hur man handhar värmepumpsystemet. Handhavandet av övriga delar, till exempel vattentank, radiator, extern termostat och golvsystem, beskrivs i respektive tillverkares bruksanvisning. KONTROLLPANEL mono-blockenhet FELSÖKNING INFORMATION 4~ Följ nedanstående föreskrifter för att förhindra att personer eller egendom skadas. Felaktig användning orsakad av att nedanstående instruktioner inte följts kan leda till skador, vars allvarlighetsgrad klassificeras enligt nedan: Varning Försiktighet Denna symbol varnar för dödsolycka eller allvarlig skada. Denna symbol varnar för skada på person eller egendom. Instruktionerna som ska följas klassificeras med följande symboler: Denna symbol betecknar en åtgärd som är FÖRBJUDEN. observera Dessa symboler betecknar en åtgärd som MÅSTE FÖLJAS. Bilderna i denna manual är endast illustrativa och kan därför skilja sig från den faktiska enheten. Ändringar kan ske utan föregående meddelande angående framtida förbättringar. driftsförhållanden Framledningsvatten Temperatur ( C) Inomhus Max. 55 Min. 25 Omgivande Temperatur ( C) Utomhus Max. 35 Min. -20 OBS: När utomhustemperaturen ligger utanför temperaturområdet sjunker värmekapaciteten markant och mono-blockenheten kan komma att stängas av för säkerhetskontroll. Enheten startas igen automatiskt när utomhustemperaturen åter befinner sig inom gränsvärdena. Varning Mono-blockenhet Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, mental eller psykisk kapacitet eller som saknar erfarenhet eller kunskap, såvida de inte övervakas eller har instruerats angående apparatens användning av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att garantera att de inte leker med apparaten. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller specialist för rengöring av interna delar, reparation, installation, och ominstallation av enheten. Felaktig installation och hantering kan orsaka läckage, elstöt eller brand. Installera inte enheten i potentiellt explosiv eller brandfarlig miljö. Om så sker kan brand uppstå. Stoppa inte in fingrar eller föremål i mono-blockenheten roterande delar kan orsaka skada. Vidrör inte enheten under åskväder, du kan få en elektrisk stöt. Sitt eller stå inte på enheten, du kan falla ned och skadas. 2

3 / Varning försiktighet strömförsörjning För att undvika överhettning och brand bör du inte använda en modifierad kabel, skarvkabel, förlängningskabel eller ospecifierad kabel. För att förhindra överhettning, brand eller elektrisk stöt: Dela inte samma eluttag med annan utrustning. Handha den inte med våta händer. Böj inte strömkabeln för mycket. Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller motsvarande behörig person för att undvika risker. Denna enhet är utrustad med en jordfelsbrytare. Vi rekommenderar starkt att du kontrollerar jordfelsbrytarens funktion efter installation och regelbundet efter service eller underhåll av auktoriserad återförsäljare för att säkerställa att den fungerar korrekt. Annars kan den orsaka elektrisk stöt eller brand. Vi rekommenderar starkt installation av en jordfelsbrytare för att förhindra elstötar eller brand. Sluta använda produkten om någon avvikelse eller fel inträffar och dra ut strömkabeln eller slå av strömbrytaren. (Risk för rök/brand/elektrisk stöt) Exempel på avvikelse/fel Jordfelsbrytaren slår av sig själv. Det luktar bränt, onormala ljud eller vibrationer när enheten är i drift. Varmvatten avges från enheten. Kontakta omedelbart dina lokala återförsäljare för underhåll/reparation. Handskar bör användas vid service eller underhåll av säkerhetsskäl. Denna utrustning måste vara jordad för att förhindra elektriska stötar eller brand. Förhindra elektriska stötar genom att stänga av strömförsörjningen i dessa fall: - Innan rengöring eller service. Denna utrustning har flera funktioner. All strömförsörjning måste stängas av innan du vidrör något av uttagen i enheten för att undvika elektrisk stöt eller allvarlig skada. mono-blockenhet Installera inte enheten nära lättantändlig utrustning eller i badrummet. Det kan orsaka elektrisk stöt eller brand. Vidrör inte inhomhusenhetens vattenutloppsrör under drift. Placera inget ovanpå eller under enheten. Vidrör inte den vassa aluminiumlamellen, vassa delar kan orsaka personskada. Kontrollera att dräneringsröret är korrekt anslutet. Annars kan läckage inträffa. Kontrollera då och då att monteringshållaren inte är skadad. Efter en lång tids användning kan monteringshållaren försvagas. fjärrkontroll Utsätt inte fjärrkontrollen för väta då det kan medföra felaktig funktionalitet. Tryck inte på fjärrkontrollens knappar med hårda eller spetsiga föremål. Det kan skada enheten. Rengör inte fjärrkontrollen med vatten, bensen, thinner eller skurpulver. Försök inte undersöka eller serva fjärrkontrollen själv. Kontakta en auktoriserad återförsäljare. Felaktig reparation kan orsaka skador. Fjärrkontroll Dusch Radiator Strömförsörjning SVENSKA Golvvärme Mono-blockenhet Vattentank 3

4 FJÄRRKONTROLL Det kan hända att vissa funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning inte gäller för din enhet. Kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare för ytterligare information. ERROR RE Vid normal drift är knapparna, och PUMPDW inte i bruk HEAT QUIET OPERATION OFF/ON OUTDOOR MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN ON C OFF REMOTE C WATER OUTLET OFF/ON MODE QUIET CHECK ACTUAL BOOSTER PUMPDW CLOCK CANCEL ERROR RE PUMPDW PÅ/AV-knapp 14 PÅ/AV-indikator för tyst drift 2 Driftlampa 15 Funktionsindikator för reservvärmare 3 Knapp för val av drift 16 PÅ/AV-indikator vid behov av värmeforcering 4 Knapp för tyst drift 17 Indikator för faktisk drift av reservvärmare (PÅ/AV) 5 Aktiveringsknapp för reservvärmare 18 Indikator för faktisk drift av booster-värmare (PÅ/AV) 6 Knappar för systeminställningar 19 PÅ/AV-indikator för systeminställningar 7 Knappar för timerinställningar 20 PÅ/AV-indikator för kontroll av systeminställningar 8 Funktionsknapp för värmeforcering 21 PÅ/AV-indikator för systemets utpumpningsläge 9 Systemknapp för utpumpningsläge 22 Display för Timer/klockinställning 10 Kontrollägesknappar för systemstatus 23 Anslutningsdisplay för extern termostat 11 Återställningsknapp 24 Display omgivande utomhustemperatur 12 PÅ/AV-indikator för värmeläge 25 Display vattnets framledningstemperatur 13 PÅ/AV-indikator för tankläge 26 Display av solvärme 4 FÖRBEREDELSE AV FJÄRRKONTROLLEN Ställa in aktuell dag och tid CLOCK 1. Tryck på. 2. Tryck på eller för att ställa in aktuell dag. 3. Tryck på för att bekräfta. 4. Upprepa steg 2 och 3 för att ställa in aktuell tid. Anmärkningar: Aktuell dag och tid måste ställas in när: - Strömmen slås på för första gången. - Om en lång tid har gått sedan strömmen senast slogs på. Aktuell tid som ställts in blir standardtid för alla timerfunktioner.

5 INSTALLATION AV SPECIALFUNKTIONER Efter den första installationen kan du manuellt justera inställningarna. Den initiala inställningen förblir aktiv tills användaren ändrar den. Fjärrkontrollen kan användas för olika typer av installationer. Det kan hända att vissa funktioner inte gäller för din enhet. Kontrollera att driftlampan indikerar läget AV innan du gör inställningar. Dagdisplay JA/NEJ/Temperaturdisplay SVENSKA Driftläge HEAT QUIET OPERATION OUTDOOR WATER OUTLET ACTUAL BOOSTER PUMPDW Faktisk drift Timerdisplay Funktioner* Indikator för INSTÄLLNING/ CHECK CANCEL välj funktioner och ställ in timern 1. Tryck på och CHECK samtidigt i 5 sekunder för att öppna inställningsläget. Indikatorn INSTÄLLNING och är PÅ. 2. Tryck på eller för att bläddra bland funktionerna. 3. Tryck på för att öppna funktionen. 4. Tryck på eller för att aktivera JA- eller avaktivera NEJ-funktionen, eller ange önskad dag och tid. 5. Tryck på för att bekräfta. Funktion * Drifläge/ Faktisk drift SOLAR HEAT HEAT BOOSTER Beskrivning Extern termostat (JA/NEJ) Inställning av extern anslutning för termostat. Tankanslutning (JA/NEJ) Inställning av tankanslutning. Solprioritet (JA/NEJ) Välj användning av soluppvärmning för vattentank. Värmeprioritet (JA/NEJ) Anger om värmepumpen endast ska användas för värme i + -läge. Ställ in värmefunktionens uppvärmningsintervall Inställning av timer för uppvärmning i + -läge (0,5 ~ 10 timmar). Ställ in uppvärmningsintervall för tank Inställning av tankens timer i + -läge (5 min. ~ 1 tim. 35 min.). Ställ in fördröjning för booster-värmare Ställer fördröjningstimern för booster-värmaren i läget PÅ om tanktemperaturen inte uppnås (20 min. ~ 1 tim. 35 minuter). Sterilisering/Antilegionell funktion (JA/NEJ) Använd inte Inställning av sterilisering, vid behov. systemet under sterilisering Ställ in dag och tid för sterilisering för att undvika Timerinställning för sterilisering (endast en gång i veckan). skållhett Försiktighet duschvatten. Ställ in steriliseringstemperatur Temperaturinställning för steriliseringsfunktionen (40 C ~ 75 C). Steriliseringstid Inställning av timer för att upprätthålla temperaturen under sterilisering (5 minuter ~ 1 timme). 5

6 6 GRUNDLÄGGANDE DRIFT OFF / ON SLÅ PÅ OCH AV ENHETEN När enheten är aktiverad lyser driftindikatorn, den faktiska utomhustemperaturen samt vattnets aktuella framledningstemperatur visas på kontrollpanelens display. MODE VÄLJA FUNKTIONSLÄGE HEAT HEAT + Värmeläge - För att slå PÅ eller AV radiator-/golvvärme. - I detta läge förser mono-blockenheten systemet med värmekapacitet. Värme + Tankläge - I detta läge förser mono-blockenheten vattentanken och systemet med värmekapacitet. - Detta driftläge används endast när en vattentank är installerad. Tankläge - För att slå PÅ eller AV vattentankens funktion. - I detta läge förser mono-blockenheten vattentanken med värmekapacitet. QUIET FÖR EN BEHAGLIG MILJÖ Detta läge reducerar ljudet från mono-blockenheten. I detta läge kan värmekapaciteten vara reducerad. AKTIVERA RESERVVÄRMAREN Reservvärmaren kan ge extra värmekapacitet vid låg utomhustemperatur om denna knapp är intryckt. Reservvärmaren slås automatiskt PÅ när inställningsvillkoren är uppfyllda. Avsluta driften manuellt genom att trycka på knappen igen. CHECK 2. Tryck på eller Kontrolläge för systemstatus 1. Håll CHECK intryckt i 5 sekunder för att aktivera läget. för att kontrollera inloppsvattnets temperatur, tankens temperatur, kompressorns driftfrekvens eller felhistorik. Tryck på CANCEL för att lämna -läget. När -läget är aktiverat är - indikatorn PÅ. -läget kan inte aktiveras när indikatorn för INSTÄLLNING är PÅ. AVANCERAD DRIFT Vi rekommenderar starkt att du kontaktar närmaste auktoriserade återförsäljare om du behöver ändra vattentemperaturen. Via fjärrkontrollen kan temperaturområdet för framledningsvattnet och utomhustemperaturen ställas in. SYSTEMINSTÄLLNINGSLÄGE Driftläge Temperaturdisplay CANCEL CHECK HEAT ON QUIET OPERATION Parameter * OUTDOOR C WATER OUTLET ACTUAL BOOSTER PUMPDW Inställningsindikator 1. Håll intryckt i 5 sekunder för att aktivera läget INSTÄLLNING. Inställningsindikatorn är PÅ. 2. Tryck på eller för att välja en parameter. 3. När du har valt önskad parameter trycker du på för att öppna parametern. 4. Tryck på eller för att ställa in önskad temperatur. 5. Tryck på för att bekräfta inställningen. Upprepa steg 2 till 5 för att ange andra parametrar. Driftläge Parameter * Beskrivning Vattentemperatur Ställ in lägsta utomhustemperatur (-15 C ~ 15 C). Ställ in högsta utomhustemperatur (-15 C ~ 15 C). Ställ in framledningsvattnets temperatur vid låg utomhustemperatur (25 C ~ 55 C). Ställ in framledningsvattnets temperatur vid hög utomhustemperatur (25 C ~ 55 C). Utomhustemperatur OFF Ställ in temperaturen då värmedriften stängs AV (5 C ~ 35 C). VÄRMARE ON Ställ in utomhustemperatur då värmaren slås PÅ (-15 C ~ 20 C). Ställ in vattentankens temperatur (40 C ~ 75 C). Inst. av vattentemperaturens termoväxling 1. Håll nedtryckt i 5 sekunder. Repetera steg 3 till 5 för att ställa in önskad växlingstemperatur (-5 C ~ 5 C). Anmärkningar: Tryck på CANCEL eller vänta 30 sekunder för att lämna inställningsläget. Den inställda temperaturen lagras i systemet när den är bekräftad. Inställningsläget kan inte aktiveras när indikatorerna för UTPUMPNING och är PÅ.

7 INSTÄLLNING AV VECKO Timerdisplay Tänds om timerdrift väljs MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN ON OFF Timer PÅ För automatiskt påslag av enheten Välj dag 6 olika program kan ställas in under en dag (1 ~ 6) Anger vald dag Anger nästa dag för timerdrift Tidsval (10-minuterssteg) Timer AV För automatiskt frånslag av enheten OFF/ON CLOCK CANCEL SVENSKA Funktion Steg Ange timerläge Tryck. Ställ in dag & tid 1. Tryck på eller för att välja önskad dag. 2. Tryck på för att bekräfta 3. 1 kommer att blinka, tryck på OFF/ON 4. Tryck på för att välja PÅ- eller AV-timer. 5. Tryck på eller för att välja önskad tid. för att ställa in program 1. Om du vill ställa in timern samtidigt med andra operationer, tryck på MODE och QUIET. 6. Tryck på för att bekräfta program 1. Den valda dagen markeras med symbolen. Efter 2 sekunder övergår displayen till att visa nästa program. 7. Upprepa steg 4 till 7 för att för att ställa in program 2 till 6. Om ingen knapp trycks ned inom 30 sekunder under timerinställningen, eller om knappen trycks ned, så bekräftas den valda inställningen och timerinställningen avslutas. Lägg till/ändra timer Avaktivera timer Aktivera timer Upprepa stegen ovan. Tryck på CANCEL, och sedan på. Tryck på, och sedan på. Kontrollera timer 1. Tryck på. Avbryt timer 1. Tryck på. 2. Tryck på eller tills önskad dag visas, tryck sedan på 3. Tryck på eller för att kontrollera de inställda programmen. för att bekräfta valet. 2. Tryck på eller tills önskad dag visas. 3. Tryck på för att öppna programinställningen. 4. Tryck på eller tills önskat program visas. CANCEL 5. Tryck på för att avbryta programmet. Anmärkningar: Du kan ställa in timern för varje veckodag (måndag till söndag) med 6 program per dag. När enheten slås på av timern använder den den tidigare inställda temperaturen för att kontrollera temperaturen på framledningsvattnet. Samma timerprogram kan inte ställas in under samma dag. Du kan även välja gemensamma dagar med samma timerinställning. Sparar energi genom att låta dig ställa in upp till 6 program under en given dag. 7

8 mono-blockenhet Mono-blockenhet Vid strömavbrott eller om pumpen slutar fungera ska systemet tömmas (se illustration nedan). H <H När vatten blir stillastående i systemet finns risk att systemet blir frysskadat. Blockera inte luftintag eller luftutsläpp eftersom det kan leda till försämrade prestanda eller driftstopp. Avlägsna ev. föremål för att säkerställa god ventilation. Under vintern bör du avlägsna snö på och intill mono-blockenheten för att undvika igentäppta luftintag eller luftutsläpp EXTERNT FILTER Rengör det externa filtret åtminstone en gång per år. Annars kan filtret bli igentäppt och orsaka stopp i systemet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare. Kontroll För att säkerställa enhetens optimala prestanda måste kontroll av enhet, externt filter och ledningsdragning utföras med jämna mellanrum. Detta underhåll bör utföras av en auktoriserad återförsäljare. Avlägsna eventuella hinder från mono-blockenhetens luftintag och luftutsläpp. VId längre perioder utan användning Stäng inte av strömförsörjningen. Om strömmen stängs av stannar cirkulationspumpen, som då kan fastna. TILLKALLA SERVICE STÄNG AV STRÖMFÖRSÖRJNINGEN och kontakta auktoriserad återförsäljare om något av följande uppstår: Onormalt ljud under drift. Vatten/främmande partiklar har kommit in i fjärrkontrollen. Jordfelsbrytaren stängs av regelbundet. Strömsladden blir onormalt varm. 8

9 problemlösning Följande symptom utgör ej tecken på fel Symptom Orsak Rinnande ljud kan höras vid drift. Kylmediets flöde i enheten. Driften fördröjs med några minuter efter omstart. Förseningen utgör ett skydd för enhetens kompressor. Mono-blockenheten avger vatten/ånga. Kondensering eller avdunstning på rören. Mono-blockenheten avger ånga i värmeläge. Detta beror på värmeväxlarens avfrostningsfunktion. Mono-blockenheten fungerar inte. När utomhustemperaturen ligger utanför driftområdet övergår värmepumpsystemet till säkerhetskontroll. Luft-vattenvärmepumpen stängs av. Om mono-blockenhetens inloppsvattentemperatur sjunker under 20 C startas reservvärmaren för att värma upp vattnet. Svårt att värma upp systemet. När utomhustemperaturen är låg kan det vara svårt att få upp temperaturen. Kontrollera om snö blockerar enhetens luftutsläpp eller luftintag. För lågt inställd värmekurva. Systemet kan inte generera värme omedelbart. På grund av värmepumpsystemets konstruktion kan det ta en viss tid att värma upp vattnet vid kallstart. Drift återupptas när strömförsörjningen återkommer. Enheten drivs med automatisk omstartsfunktion. SVENSKA Kontrollera följande innan du begär hjälp Symptom kontrollera Uppvärmningen fungerar inte tillräckligt effektivt. Ställ in korrekt temperatur. Kontrollera om radiatorns ventil är stängd. Avlägsna eventuella hinder från enhetens luftintag och luftutsläpp. Det hörs oljud under drift. Kontrollera om enheten har monterats lutande eller om huven inte är ordentligt stängd. Enheten fungerar inte. Kontrollera om strömbrytaren är frånslagen. Driftlampan är inte tänd eller kontrollpanelens display är tom. Är strömförsörjningen avstängd eller är det strömavbrott. Driftlampan blinkar och en felkod visas i kontrollpanelens display OUTDOOR ACTUAL HEAT Stäng av enheten och meddela felkoden till din auktoriserade återförsäljare. MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN BOOSTER Timerfunktionen C avbryts när felkoden uppträder. ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE C PUMPDW OPERATION Knapp för tvångskörning WATER OUTLET av elpatron OFF/ON Vid fel på luft-vattenvärmepumpsystemet kan reservvärmaren användas för att värma vattnet. Tryck på för att slå på reservvärmaren. OFF / ON Tryck på för att stoppa värmeforcering. Under värmeforceringsläge kan inga andra funktioner användas. 9

10 INFORMATION Information för användare om insamling och avyttring av gammal utrustning Dessa symboler på produkten, förpackningen och/eller medföljande dokument innebär att uttjänta elektriska och elektroniska produkter inte ska slängas tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. För korrekt behandling och återvinning av gamla produkter ska de tas till lämpliga återvinningsstationer, i enlighet med nationell lagstiftning och direktiven 2002/96/EG och 2006/66/EG. Genom korrekt avyttring av dessa produkter kan du bidra till att bevara värdefulla resurser och förhindra potentiella, negativa effekter för människors hälsa och miljön som annars kan uppkomma vid olämplig avfallshantering. Om du vill ha ytterligare information om insamling och återvinning av gamla produkter kan du kontakta din kommun, ansvarig för avfallshanteringen eller återförsäljaren av utrustningen. Straffåtgärder kan tillämpas för inkorrekt avyttring av detta avfall, i enlighet med nationella lagar. För företagsanvändare i den europeiska regionen Om du vill kassera elektrisk och elektronisk utrustning, ska du kontakta din återförsäljare för ytterligare information. [Information om avyttring i länder utanför den europeiska unionen] Dessa symboler gäller enbart inom Europeiska unionen. Om du vill avyttra dessa produkter ska du kontakta de lokala myndigheterna eller den lokala återförsäljaren angående korrekt avyttringsmetod. Enligt direktiv 2004/108/EG, artikel 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, en division i Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, F.R. Tyskland Tryckt i Malaysia Panasonic Corporation Webbplats: F FS0511-0

Bruksanvisning Luft-vattenvärmepump

Bruksanvisning Luft-vattenvärmepump OUTDOOR HEAT 1 2 3 4 5 6 MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION 0.1 0 0.2 0.4 MPa 0.3 ATUAL Bruksanvisning Luft-vattenvärmepump Modellnr Inomhusenhet WH-SXF09D3E8 WH-SXF12D9E8

Läs mer

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PANASONIC CUE24EKE. Du hittar svar på alla dina frågor i PANASONIC CUE24EKE instruktionsbok

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i För användaren Innehållsförteckning KAPITEL 1 Funktionsbeskrivning Sidan 4 KAPITEL 2 Injustering Sidan 6 KAPITEL 3 Underhåll Sidan 8 KAPITEL 4 Felsökning

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK 802 EGENSKAPER 1. Miljövänlig. Ingen kompressor och inget köldmedium. 2. Låg

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8342/00 SV Användarhandbok a b c k d e f g h i j Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

BASIC / MAXI. LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/

BASIC / MAXI.  LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/ LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKTROLLSMANUAL BASIC / MAXI www.investliving.se RG5/6 0005 Tack för att du valt en av våra produkter. Vänligen läs användarmanualen innan användning. Innehållsförteckning Hantering

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

Kung Fu Massage MANUAL OD 600

Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage INNEHÅLL Viktiga säkerhetsanvisningar 13 Lämplig för 14 Fördelar 14 För bästa resultat 14 Funktionsknappar och användningsanvisningar 15 1. Funktionsknappar

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara:

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara: Användarmanual Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör Förbrukad vara: Kära kund Hjälp till att hålla vår natur ren! När du vill slänga produkten i framtiden ber vi dig betänka att den innehåller värdefulla

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

BRUKSANVISNING. Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A

BRUKSANVISNING. Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A BRUKSANVISNING Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

TRANSPORTABEL ISBITSMASKIN

TRANSPORTABEL ISBITSMASKIN TRANSPORTABEL ISBITSMASKIN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan ismaskinen tas i bruk. Spara användarmanualen för senare användning. BESKRIVNING AV ISMASKINEN 1. Översta kåpa 2. Frontkåpa

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s WLD75

Bruksanvisning. Wood s WLD75 Bruksanvisning Wood s WLD75 BRUKSANVISNING WOOD S TORKRUMSAVFUKTARE WLD75 Innehåll 3... Kontrollpanelen 4... Användningsråd 5... Säkerhetsföreskrifter 5... Installation 6... Vattenavledning 6... Torka

Läs mer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 SV G F E D B C A 3 SVENSKA 17-20 4 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten. 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7 Använd aldrig enheten

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKSANVISNING 1. Beskrivning av pekskärmen (Touch LCD Wall Controller) Väggkontrollen är ett tillbehör till adaptern KKRP01A som möjliggör enkel

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

1 Säkerhetsföreskrifter

1 Säkerhetsföreskrifter Svenska Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...1 2. Beskrivning av produkten...3 3. Namn på delar och funktioner...4 4. Före användning...5 5. Grundläggande funktioner...7 5.1 Ändra inställd temperatur...7

Läs mer

INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT

INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT DU 85446 W SE - Instruktioner för montering och användning Följ noga instruktionerna i denna bruksanvisning. Tillverkaren tar inte ansvar för eventuella

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-400/A 87 460 31 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Användarhandbok MODELLER FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB INNEHÅLL LÄS INNAN ANVÄNDNING Säkerhetsföreskrifter... 2 Delarnas namn... 5 SKÖTSEL Skötsel och rengöring...

Läs mer

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V KYL-/FRYSBOX 12/24/230V Bruksanvisning HN nr. 8896 Lycka till med Er nya kylbox kom ihåg att noggrannt läsa igenom denna bruksanvisning före användning och spara den för eventuellt senare bruk. Kylboxen

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Modell: DH-320/A Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-320/A Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-320/A 87 460 32 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer