Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump"

Transkript

1 Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump Modellnr Mono-blockenhet WH-MDF06D3E5 WH-MDF09D3E5 SVENSKA Innan du använder enheten, läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den för framtida bruk. Innan du använder enheten måste du säkerställa att installationen är utförd av en auktoriserad återförsäljare på ett korrekt sätt och i enlighet med installationsinstruktionerna. 2 ~ 9 Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd Kopiering och distribution som ej godkänts utgör ett lagbrott. F568156

2 Tack för att du har köpt en Panasonic-produkt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter 2~3 säkerhetsföreskrifter Panasonic Mono-block luft-vattenvärmepump är ett system utformat för att kombineras med en av Panasonic godkänd tankenhet. Vid användning av annan tankenhet än Panasonics i kombination med Panasonic Mono-block luft-vattenvärmepumpsystem kan Panasonic inte garantera att systemet fungerar korrekt eller tillförlitligt. Denna bruksanvisning beskriver enbart hur man handhar värmepumpsystemet. Handhavandet av övriga delar, till exempel vattentank, radiator, extern termostat och golvsystem, beskrivs i respektive tillverkares bruksanvisning. KONTROLLPANEL mono-blockenhet FELSÖKNING INFORMATION 4~ Följ nedanstående föreskrifter för att förhindra att personer eller egendom skadas. Felaktig användning orsakad av att nedanstående instruktioner inte följts kan leda till skador, vars allvarlighetsgrad klassificeras enligt nedan: Varning Försiktighet Denna symbol varnar för dödsolycka eller allvarlig skada. Denna symbol varnar för skada på person eller egendom. Instruktionerna som ska följas klassificeras med följande symboler: Denna symbol betecknar en åtgärd som är FÖRBJUDEN. observera Dessa symboler betecknar en åtgärd som MÅSTE FÖLJAS. Bilderna i denna manual är endast illustrativa och kan därför skilja sig från den faktiska enheten. Ändringar kan ske utan föregående meddelande angående framtida förbättringar. driftsförhållanden Framledningsvatten Temperatur ( C) Inomhus Max. 55 Min. 25 Omgivande Temperatur ( C) Utomhus Max. 35 Min. -20 OBS: När utomhustemperaturen ligger utanför temperaturområdet sjunker värmekapaciteten markant och mono-blockenheten kan komma att stängas av för säkerhetskontroll. Enheten startas igen automatiskt när utomhustemperaturen åter befinner sig inom gränsvärdena. Varning Mono-blockenhet Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, mental eller psykisk kapacitet eller som saknar erfarenhet eller kunskap, såvida de inte övervakas eller har instruerats angående apparatens användning av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att garantera att de inte leker med apparaten. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller specialist för rengöring av interna delar, reparation, installation, och ominstallation av enheten. Felaktig installation och hantering kan orsaka läckage, elstöt eller brand. Installera inte enheten i potentiellt explosiv eller brandfarlig miljö. Om så sker kan brand uppstå. Stoppa inte in fingrar eller föremål i mono-blockenheten roterande delar kan orsaka skada. Vidrör inte enheten under åskväder, du kan få en elektrisk stöt. Sitt eller stå inte på enheten, du kan falla ned och skadas. 2

3 / Varning försiktighet strömförsörjning För att undvika överhettning och brand bör du inte använda en modifierad kabel, skarvkabel, förlängningskabel eller ospecifierad kabel. För att förhindra överhettning, brand eller elektrisk stöt: Dela inte samma eluttag med annan utrustning. Handha den inte med våta händer. Böj inte strömkabeln för mycket. Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller motsvarande behörig person för att undvika risker. Denna enhet är utrustad med en jordfelsbrytare. Vi rekommenderar starkt att du kontrollerar jordfelsbrytarens funktion efter installation och regelbundet efter service eller underhåll av auktoriserad återförsäljare för att säkerställa att den fungerar korrekt. Annars kan den orsaka elektrisk stöt eller brand. Vi rekommenderar starkt installation av en jordfelsbrytare för att förhindra elstötar eller brand. Sluta använda produkten om någon avvikelse eller fel inträffar och dra ut strömkabeln eller slå av strömbrytaren. (Risk för rök/brand/elektrisk stöt) Exempel på avvikelse/fel Jordfelsbrytaren slår av sig själv. Det luktar bränt, onormala ljud eller vibrationer när enheten är i drift. Varmvatten avges från enheten. Kontakta omedelbart dina lokala återförsäljare för underhåll/reparation. Handskar bör användas vid service eller underhåll av säkerhetsskäl. Denna utrustning måste vara jordad för att förhindra elektriska stötar eller brand. Förhindra elektriska stötar genom att stänga av strömförsörjningen i dessa fall: - Innan rengöring eller service. Denna utrustning har flera funktioner. All strömförsörjning måste stängas av innan du vidrör något av uttagen i enheten för att undvika elektrisk stöt eller allvarlig skada. mono-blockenhet Installera inte enheten nära lättantändlig utrustning eller i badrummet. Det kan orsaka elektrisk stöt eller brand. Vidrör inte inhomhusenhetens vattenutloppsrör under drift. Placera inget ovanpå eller under enheten. Vidrör inte den vassa aluminiumlamellen, vassa delar kan orsaka personskada. Kontrollera att dräneringsröret är korrekt anslutet. Annars kan läckage inträffa. Kontrollera då och då att monteringshållaren inte är skadad. Efter en lång tids användning kan monteringshållaren försvagas. fjärrkontroll Utsätt inte fjärrkontrollen för väta då det kan medföra felaktig funktionalitet. Tryck inte på fjärrkontrollens knappar med hårda eller spetsiga föremål. Det kan skada enheten. Rengör inte fjärrkontrollen med vatten, bensen, thinner eller skurpulver. Försök inte undersöka eller serva fjärrkontrollen själv. Kontakta en auktoriserad återförsäljare. Felaktig reparation kan orsaka skador. Fjärrkontroll Dusch Radiator Strömförsörjning SVENSKA Golvvärme Mono-blockenhet Vattentank 3

4 FJÄRRKONTROLL Det kan hända att vissa funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning inte gäller för din enhet. Kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare för ytterligare information. ERROR RE Vid normal drift är knapparna, och PUMPDW inte i bruk HEAT QUIET OPERATION OFF/ON OUTDOOR MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN ON C OFF REMOTE C WATER OUTLET OFF/ON MODE QUIET CHECK ACTUAL BOOSTER PUMPDW CLOCK CANCEL ERROR RE PUMPDW PÅ/AV-knapp 14 PÅ/AV-indikator för tyst drift 2 Driftlampa 15 Funktionsindikator för reservvärmare 3 Knapp för val av drift 16 PÅ/AV-indikator vid behov av värmeforcering 4 Knapp för tyst drift 17 Indikator för faktisk drift av reservvärmare (PÅ/AV) 5 Aktiveringsknapp för reservvärmare 18 Indikator för faktisk drift av booster-värmare (PÅ/AV) 6 Knappar för systeminställningar 19 PÅ/AV-indikator för systeminställningar 7 Knappar för timerinställningar 20 PÅ/AV-indikator för kontroll av systeminställningar 8 Funktionsknapp för värmeforcering 21 PÅ/AV-indikator för systemets utpumpningsläge 9 Systemknapp för utpumpningsläge 22 Display för Timer/klockinställning 10 Kontrollägesknappar för systemstatus 23 Anslutningsdisplay för extern termostat 11 Återställningsknapp 24 Display omgivande utomhustemperatur 12 PÅ/AV-indikator för värmeläge 25 Display vattnets framledningstemperatur 13 PÅ/AV-indikator för tankläge 26 Display av solvärme 4 FÖRBEREDELSE AV FJÄRRKONTROLLEN Ställa in aktuell dag och tid CLOCK 1. Tryck på. 2. Tryck på eller för att ställa in aktuell dag. 3. Tryck på för att bekräfta. 4. Upprepa steg 2 och 3 för att ställa in aktuell tid. Anmärkningar: Aktuell dag och tid måste ställas in när: - Strömmen slås på för första gången. - Om en lång tid har gått sedan strömmen senast slogs på. Aktuell tid som ställts in blir standardtid för alla timerfunktioner.

5 INSTALLATION AV SPECIALFUNKTIONER Efter den första installationen kan du manuellt justera inställningarna. Den initiala inställningen förblir aktiv tills användaren ändrar den. Fjärrkontrollen kan användas för olika typer av installationer. Det kan hända att vissa funktioner inte gäller för din enhet. Kontrollera att driftlampan indikerar läget AV innan du gör inställningar. Dagdisplay JA/NEJ/Temperaturdisplay SVENSKA Driftläge HEAT QUIET OPERATION OUTDOOR WATER OUTLET ACTUAL BOOSTER PUMPDW Faktisk drift Timerdisplay Funktioner* Indikator för INSTÄLLNING/ CHECK CANCEL välj funktioner och ställ in timern 1. Tryck på och CHECK samtidigt i 5 sekunder för att öppna inställningsläget. Indikatorn INSTÄLLNING och är PÅ. 2. Tryck på eller för att bläddra bland funktionerna. 3. Tryck på för att öppna funktionen. 4. Tryck på eller för att aktivera JA- eller avaktivera NEJ-funktionen, eller ange önskad dag och tid. 5. Tryck på för att bekräfta. Funktion * Drifläge/ Faktisk drift SOLAR HEAT HEAT BOOSTER Beskrivning Extern termostat (JA/NEJ) Inställning av extern anslutning för termostat. Tankanslutning (JA/NEJ) Inställning av tankanslutning. Solprioritet (JA/NEJ) Välj användning av soluppvärmning för vattentank. Värmeprioritet (JA/NEJ) Anger om värmepumpen endast ska användas för värme i + -läge. Ställ in värmefunktionens uppvärmningsintervall Inställning av timer för uppvärmning i + -läge (0,5 ~ 10 timmar). Ställ in uppvärmningsintervall för tank Inställning av tankens timer i + -läge (5 min. ~ 1 tim. 35 min.). Ställ in fördröjning för booster-värmare Ställer fördröjningstimern för booster-värmaren i läget PÅ om tanktemperaturen inte uppnås (20 min. ~ 1 tim. 35 minuter). Sterilisering/Antilegionell funktion (JA/NEJ) Använd inte Inställning av sterilisering, vid behov. systemet under sterilisering Ställ in dag och tid för sterilisering för att undvika Timerinställning för sterilisering (endast en gång i veckan). skållhett Försiktighet duschvatten. Ställ in steriliseringstemperatur Temperaturinställning för steriliseringsfunktionen (40 C ~ 75 C). Steriliseringstid Inställning av timer för att upprätthålla temperaturen under sterilisering (5 minuter ~ 1 timme). 5

6 6 GRUNDLÄGGANDE DRIFT OFF / ON SLÅ PÅ OCH AV ENHETEN När enheten är aktiverad lyser driftindikatorn, den faktiska utomhustemperaturen samt vattnets aktuella framledningstemperatur visas på kontrollpanelens display. MODE VÄLJA FUNKTIONSLÄGE HEAT HEAT + Värmeläge - För att slå PÅ eller AV radiator-/golvvärme. - I detta läge förser mono-blockenheten systemet med värmekapacitet. Värme + Tankläge - I detta läge förser mono-blockenheten vattentanken och systemet med värmekapacitet. - Detta driftläge används endast när en vattentank är installerad. Tankläge - För att slå PÅ eller AV vattentankens funktion. - I detta läge förser mono-blockenheten vattentanken med värmekapacitet. QUIET FÖR EN BEHAGLIG MILJÖ Detta läge reducerar ljudet från mono-blockenheten. I detta läge kan värmekapaciteten vara reducerad. AKTIVERA RESERVVÄRMAREN Reservvärmaren kan ge extra värmekapacitet vid låg utomhustemperatur om denna knapp är intryckt. Reservvärmaren slås automatiskt PÅ när inställningsvillkoren är uppfyllda. Avsluta driften manuellt genom att trycka på knappen igen. CHECK 2. Tryck på eller Kontrolläge för systemstatus 1. Håll CHECK intryckt i 5 sekunder för att aktivera läget. för att kontrollera inloppsvattnets temperatur, tankens temperatur, kompressorns driftfrekvens eller felhistorik. Tryck på CANCEL för att lämna -läget. När -läget är aktiverat är - indikatorn PÅ. -läget kan inte aktiveras när indikatorn för INSTÄLLNING är PÅ. AVANCERAD DRIFT Vi rekommenderar starkt att du kontaktar närmaste auktoriserade återförsäljare om du behöver ändra vattentemperaturen. Via fjärrkontrollen kan temperaturområdet för framledningsvattnet och utomhustemperaturen ställas in. SYSTEMINSTÄLLNINGSLÄGE Driftläge Temperaturdisplay CANCEL CHECK HEAT ON QUIET OPERATION Parameter * OUTDOOR C WATER OUTLET ACTUAL BOOSTER PUMPDW Inställningsindikator 1. Håll intryckt i 5 sekunder för att aktivera läget INSTÄLLNING. Inställningsindikatorn är PÅ. 2. Tryck på eller för att välja en parameter. 3. När du har valt önskad parameter trycker du på för att öppna parametern. 4. Tryck på eller för att ställa in önskad temperatur. 5. Tryck på för att bekräfta inställningen. Upprepa steg 2 till 5 för att ange andra parametrar. Driftläge Parameter * Beskrivning Vattentemperatur Ställ in lägsta utomhustemperatur (-15 C ~ 15 C). Ställ in högsta utomhustemperatur (-15 C ~ 15 C). Ställ in framledningsvattnets temperatur vid låg utomhustemperatur (25 C ~ 55 C). Ställ in framledningsvattnets temperatur vid hög utomhustemperatur (25 C ~ 55 C). Utomhustemperatur OFF Ställ in temperaturen då värmedriften stängs AV (5 C ~ 35 C). VÄRMARE ON Ställ in utomhustemperatur då värmaren slås PÅ (-15 C ~ 20 C). Ställ in vattentankens temperatur (40 C ~ 75 C). Inst. av vattentemperaturens termoväxling 1. Håll nedtryckt i 5 sekunder. Repetera steg 3 till 5 för att ställa in önskad växlingstemperatur (-5 C ~ 5 C). Anmärkningar: Tryck på CANCEL eller vänta 30 sekunder för att lämna inställningsläget. Den inställda temperaturen lagras i systemet när den är bekräftad. Inställningsläget kan inte aktiveras när indikatorerna för UTPUMPNING och är PÅ.

7 INSTÄLLNING AV VECKO Timerdisplay Tänds om timerdrift väljs MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN ON OFF Timer PÅ För automatiskt påslag av enheten Välj dag 6 olika program kan ställas in under en dag (1 ~ 6) Anger vald dag Anger nästa dag för timerdrift Tidsval (10-minuterssteg) Timer AV För automatiskt frånslag av enheten OFF/ON CLOCK CANCEL SVENSKA Funktion Steg Ange timerläge Tryck. Ställ in dag & tid 1. Tryck på eller för att välja önskad dag. 2. Tryck på för att bekräfta 3. 1 kommer att blinka, tryck på OFF/ON 4. Tryck på för att välja PÅ- eller AV-timer. 5. Tryck på eller för att välja önskad tid. för att ställa in program 1. Om du vill ställa in timern samtidigt med andra operationer, tryck på MODE och QUIET. 6. Tryck på för att bekräfta program 1. Den valda dagen markeras med symbolen. Efter 2 sekunder övergår displayen till att visa nästa program. 7. Upprepa steg 4 till 7 för att för att ställa in program 2 till 6. Om ingen knapp trycks ned inom 30 sekunder under timerinställningen, eller om knappen trycks ned, så bekräftas den valda inställningen och timerinställningen avslutas. Lägg till/ändra timer Avaktivera timer Aktivera timer Upprepa stegen ovan. Tryck på CANCEL, och sedan på. Tryck på, och sedan på. Kontrollera timer 1. Tryck på. Avbryt timer 1. Tryck på. 2. Tryck på eller tills önskad dag visas, tryck sedan på 3. Tryck på eller för att kontrollera de inställda programmen. för att bekräfta valet. 2. Tryck på eller tills önskad dag visas. 3. Tryck på för att öppna programinställningen. 4. Tryck på eller tills önskat program visas. CANCEL 5. Tryck på för att avbryta programmet. Anmärkningar: Du kan ställa in timern för varje veckodag (måndag till söndag) med 6 program per dag. När enheten slås på av timern använder den den tidigare inställda temperaturen för att kontrollera temperaturen på framledningsvattnet. Samma timerprogram kan inte ställas in under samma dag. Du kan även välja gemensamma dagar med samma timerinställning. Sparar energi genom att låta dig ställa in upp till 6 program under en given dag. 7

8 mono-blockenhet Mono-blockenhet Vid strömavbrott eller om pumpen slutar fungera ska systemet tömmas (se illustration nedan). H <H När vatten blir stillastående i systemet finns risk att systemet blir frysskadat. Blockera inte luftintag eller luftutsläpp eftersom det kan leda till försämrade prestanda eller driftstopp. Avlägsna ev. föremål för att säkerställa god ventilation. Under vintern bör du avlägsna snö på och intill mono-blockenheten för att undvika igentäppta luftintag eller luftutsläpp EXTERNT FILTER Rengör det externa filtret åtminstone en gång per år. Annars kan filtret bli igentäppt och orsaka stopp i systemet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare. Kontroll För att säkerställa enhetens optimala prestanda måste kontroll av enhet, externt filter och ledningsdragning utföras med jämna mellanrum. Detta underhåll bör utföras av en auktoriserad återförsäljare. Avlägsna eventuella hinder från mono-blockenhetens luftintag och luftutsläpp. VId längre perioder utan användning Stäng inte av strömförsörjningen. Om strömmen stängs av stannar cirkulationspumpen, som då kan fastna. TILLKALLA SERVICE STÄNG AV STRÖMFÖRSÖRJNINGEN och kontakta auktoriserad återförsäljare om något av följande uppstår: Onormalt ljud under drift. Vatten/främmande partiklar har kommit in i fjärrkontrollen. Jordfelsbrytaren stängs av regelbundet. Strömsladden blir onormalt varm. 8

9 problemlösning Följande symptom utgör ej tecken på fel Symptom Orsak Rinnande ljud kan höras vid drift. Kylmediets flöde i enheten. Driften fördröjs med några minuter efter omstart. Förseningen utgör ett skydd för enhetens kompressor. Mono-blockenheten avger vatten/ånga. Kondensering eller avdunstning på rören. Mono-blockenheten avger ånga i värmeläge. Detta beror på värmeväxlarens avfrostningsfunktion. Mono-blockenheten fungerar inte. När utomhustemperaturen ligger utanför driftområdet övergår värmepumpsystemet till säkerhetskontroll. Luft-vattenvärmepumpen stängs av. Om mono-blockenhetens inloppsvattentemperatur sjunker under 20 C startas reservvärmaren för att värma upp vattnet. Svårt att värma upp systemet. När utomhustemperaturen är låg kan det vara svårt att få upp temperaturen. Kontrollera om snö blockerar enhetens luftutsläpp eller luftintag. För lågt inställd värmekurva. Systemet kan inte generera värme omedelbart. På grund av värmepumpsystemets konstruktion kan det ta en viss tid att värma upp vattnet vid kallstart. Drift återupptas när strömförsörjningen återkommer. Enheten drivs med automatisk omstartsfunktion. SVENSKA Kontrollera följande innan du begär hjälp Symptom kontrollera Uppvärmningen fungerar inte tillräckligt effektivt. Ställ in korrekt temperatur. Kontrollera om radiatorns ventil är stängd. Avlägsna eventuella hinder från enhetens luftintag och luftutsläpp. Det hörs oljud under drift. Kontrollera om enheten har monterats lutande eller om huven inte är ordentligt stängd. Enheten fungerar inte. Kontrollera om strömbrytaren är frånslagen. Driftlampan är inte tänd eller kontrollpanelens display är tom. Är strömförsörjningen avstängd eller är det strömavbrott. Driftlampan blinkar och en felkod visas i kontrollpanelens display OUTDOOR ACTUAL HEAT Stäng av enheten och meddela felkoden till din auktoriserade återförsäljare. MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN BOOSTER Timerfunktionen C avbryts när felkoden uppträder. ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE C PUMPDW OPERATION Knapp för tvångskörning WATER OUTLET av elpatron OFF/ON Vid fel på luft-vattenvärmepumpsystemet kan reservvärmaren användas för att värma vattnet. Tryck på för att slå på reservvärmaren. OFF / ON Tryck på för att stoppa värmeforcering. Under värmeforceringsläge kan inga andra funktioner användas. 9

10 INFORMATION Information för användare om insamling och avyttring av gammal utrustning Dessa symboler på produkten, förpackningen och/eller medföljande dokument innebär att uttjänta elektriska och elektroniska produkter inte ska slängas tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. För korrekt behandling och återvinning av gamla produkter ska de tas till lämpliga återvinningsstationer, i enlighet med nationell lagstiftning och direktiven 2002/96/EG och 2006/66/EG. Genom korrekt avyttring av dessa produkter kan du bidra till att bevara värdefulla resurser och förhindra potentiella, negativa effekter för människors hälsa och miljön som annars kan uppkomma vid olämplig avfallshantering. Om du vill ha ytterligare information om insamling och återvinning av gamla produkter kan du kontakta din kommun, ansvarig för avfallshanteringen eller återförsäljaren av utrustningen. Straffåtgärder kan tillämpas för inkorrekt avyttring av detta avfall, i enlighet med nationella lagar. För företagsanvändare i den europeiska regionen Om du vill kassera elektrisk och elektronisk utrustning, ska du kontakta din återförsäljare för ytterligare information. [Information om avyttring i länder utanför den europeiska unionen] Dessa symboler gäller enbart inom Europeiska unionen. Om du vill avyttra dessa produkter ska du kontakta de lokala myndigheterna eller den lokala återförsäljaren angående korrekt avyttringsmetod. Enligt direktiv 2004/108/EG, artikel 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, en division i Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, F.R. Tyskland Tryckt i Malaysia Panasonic Corporation Webbplats: F FS0511-0

Bruksanvisning Luft-vattenvärmepump

Bruksanvisning Luft-vattenvärmepump OUTDOOR HEAT 1 2 3 4 5 6 MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION 0.1 0 0.2 0.4 MPa 0.3 ATUAL Bruksanvisning Luft-vattenvärmepump Modellnr Inomhusenhet WH-SXF09D3E8 WH-SXF12D9E8

Läs mer

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PANASONIC CUE24EKE. Du hittar svar på alla dina frågor i PANASONIC CUE24EKE instruktionsbok

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A

BRUKSANVISNING. Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A BRUKSANVISNING Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest Läs denna bruksanvisning I bruksanvisningen

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

VÄDERSTATION Bruksanvisning

VÄDERSTATION Bruksanvisning VÄDERSTATION Bruksanvisning INTRODUKTION MeteoTronic START väderstation erbjuder dig en professionell väderprognos för innevarande dag och de följande tre dagarna. Väderprognosen framställs av meteorologer

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Transforming Water. Kom i balans, låt dig stimuleras eller koppla helt enkelt av.

Transforming Water. Kom i balans, låt dig stimuleras eller koppla helt enkelt av. etool Manual Transforming Water Välkommen till en helt ny duschkänsla. AMBIANCE TUNING TECHNIQUE som omfattar olika scenarier med den centrala komponenten etool förbinder olika typer av vattenstrålar med

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY)

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) Läs handboken noga innan du använder din poolvärmepump och spara den för framtida bruk. Innehåll

Läs mer

OPERATING MANUAL. Part No.:R08019033605 OM-5RTBR-0709(0)-DENV. Operating Manual Wired Remote Controller. English

OPERATING MANUAL. Part No.:R08019033605 OM-5RTBR-0709(0)-DENV. Operating Manual Wired Remote Controller. English OPERATING MANUAL Operating Manual Wired Remote Controller Bedienungsanleitung Kabelfernbedienung Mode D emploi Télécommande reliée par fi l Bedieningsaanwijzing Niet-draadloze Afstandsbediening Manual

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com DRIFT & SKÖTSELANVISNING Portabel Luftkonditionering Läs igenom denna instruktion noga innan aggregatet tas i drift. TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL Säkerhet Varning OBS! Underhåll

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Bruksanvisning. deviheat 550

Bruksanvisning. deviheat 550 SE Bruksanvisning deviheat 550 Ž Innehåll Inledning 3 Introduktion av deviheat 550 4 Funktioner för deviheat 550 6 Normala inställningar 7 Inställning av ur och veckodag 10 Programmering av timer 11 Garantibevis

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

För att bevara apparaten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara apparaten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Vecko-timer 100% återvunnet papper, klorfri blekning Den här bruksanvisningen har publicerats av Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau/ Tyskland. Ingen återgivning (inklusive översättning)

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer