Rev datum VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: , E-post

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se"

Transkript

1 Rev datum VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: , E-post

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl och processmediessytem... 4 Orientering... 4 Miljöbetingelser... 4 Klimatkrav... 4 Fläktrum, apparatrum och tekniska utrymmen... 4 Ledningsdragning... 5 Värmesystem... 5 Förtillverkade shuntgrupper... 5 Rumsvärmeapparater... 5 Radiatorer... 6 Termostatventil... 6 Radiatorkoppel... 6 Värmerörslingor... 6 Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium i rörsystem... 6 Ledningar av pex, upp till dimension Ledningar av raka kopparrör... 6 Ledningar av ytbehandlade raka kopparrör... 7 Rörledningar monterade på vägg... 7 Rensanordningar för rörledning... 7 Luftningsanordningar på värmerörledningar... 7 Golvbrunnar... 7 Golvbrunnar av rostfritt stål... 7 Sanitetsenheter och sanitetsutrustningar... 7 Klosetter... 8 Uttagsposter, armaturer mm i vätskesystem eller gassystem tappventiler, blandare mm i tappvattensystem... 8 Luftbehandlingssystem... 9 Allmänt... 9 Montering Sammansatta apparater, kanaler, don mm i luftbehandlingssystem och luftbehandlingsaggregat Allmänt Utförandeföreskrifter Hölje Anslutningsdelar Luftfilter Tomdelar Fläktar Luftvärmare, Luftkylare VVX, vätskekopplat system VVX, roterande värmeväxlare VVX, plattvärmeväxlare Värmeväxlare Värmeväxlare luft-luft Luftspjäll... 13

3 Brandgasspjäll Ljuddämpare Ventilationskanaler mm Material och varuföreskrifter Förslutning Upphängning Luftdon mm Termisk isolering av rörledning, kanaler och installationer Rörledningar Ventilationskanal Mätare för temperatur Mätare för tryck Flyttning, demontering och rivning Rivning av VVS-, kyl-, och processmedieinstallationer

4 4 Syfte De tekniska anvisningarna ska tjäna som underlag och hjälp för projektörer och ge information till verksamhetsföreträdare och övriga medverkande i byggprocessen. Om text saknas för respektive avsnitt/rubrik innebär detta att standarden följer gällande normer och bestämmelser, om sådana finns, eller att anvisningar kommer att lämnas för varje projekt. Normer, Bestämmelser och Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. Vid avvikelse från krav i denna anvisning ska beställaren lämna sitt godkännande. Anvisningarna redovisar erfarenheter från produktion och förvaltning beträffande material och tekniska lösningar. VA-, VVS-, Kyl och processmediessytem Orientering Totalflödesschema upprättas för luftbehandlings- och rörinstallationer. Betjäningsområden ska visas, för respektive ventilationsaggregat alt. värmegrupp. Vid vissa anläggningar kan flera system redovisas på samma översiktsritning. Miljöbetingelser Korrosionsmiljö Invändiga installationer ska hålla miljöklass C2. Utvändigt ska miljöklass C3 gälla där ej annat anges. Klimatkrav Utetemperatur vinter enligt BBR och BFR R115 Fläktrum, apparatrum och tekniska utrymmen Fläktrums utformning får inte vara anpassat till endast ett fabrikat. Leverantör, utrymmet ska uppfylla krav enl. anvisningar i Rätt arbetsmiljö för montörer och driftpersonal utgiven av VVS-installatörerna 2002 Transportvägar, öppningar och genomföringar samordnas med övriga projektörer.

5 5 Ledningsdragning Ledningsdragning för tappvatten och värme utförs synligt eller utbytbart. Fogningar eller skarvningar får ej utföras i dolda utrymmen. Förläggning av ledningar i ouppvärmda utrymmen undviks. Inkommande kallvattenservis skall förses med magnetventil eller motsvarande anordning för att förhindra skador, utöver ordinarie drifttid, brandbekämpningsutrustning beaktas. Styrning av ventilen löses från fall till fall. Utformning i samråd med projektledare. Värmesystem Värmesystemet dimensioneras och delas upp i olika shuntgrupper i samråd med beställare. När uppvärmning sker via vattenburet system ska systemet vara av tvårörstyp. Värmesystem dimensioneras för 55 C tilloppstemperatur i nybyggnad och tillbyggnad. Vid mindre förändringar i befintlig byggnad anpassas värmesystemet efter befintligt system. Konvektorer ska om möjligt undvikas. Förtillverkade shuntgrupper Shuntgrupper för luftbehandling samt radiatorsystem ska vara 2-vägsventil. där ej annat erfordras, (pannanläggningar). Shuntgrupp ska vara försedd med ventil med justerbart Kvs värde och försedda med avstängningsmöjligheter på alla anslutningar. Pumpar ska vara tryckstyrda, med möjlighet att ställa konstant tryck alt proportionellt tryck. Termometrar ska ingå. Ledningsavstånd mellan batteri och shuntgrupp bör ej överstiga 2 meter. Rumsvärmeapparater Rumsvärmeapparater dimensioneras för 55 C tilloppstemperatur. Golvvärmeslingor C - -.

6 6 Radiatorer Vid val av radiatorhöjder ska hänsyn tas till bröstningshöjder, fönsterbräda och utrymme för friliggande ledningar på vägg. Min avstånd under radiator 150 mm för städbarhet. Radiatorer ska monteras först då vägg bakom radiator är färdigmålad (samordnas med Bygg). Termostatventil Radiatorer förses med termostat, fast eller lös, alternativt styrning via rumstermostat. Tryckfallet över radiatorventil ska vara 10 kpa. Radiatorkoppel Fördelaren ska ha avstängningsmöjligheter för tillopp alternativt retur, så att mätning av differenstryck kan utföras. Fördelaren ska även vara möjlig att stänga, både tillopp och retur, så att individuell demontering av radiator kan utföras utan nedtappning av systemet. Värmerörslingor Städrum får ej förses med torkslinga typ VVC-slinga. Krävs torkslinga ska elektrisk handdukstork användas. Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium i rörsystem Avluftare typ Retherms Spirovent eller likvärdig installeras i värmesystem. Ledningar av pex, upp till dimension 32 Användes undantagsvis. Ledningar av raka kopparrör Ej synliga kopplings- och fördelningsledningar KV-, VV-, och VVC-ledningar utföres av kopparrör, minsta dimension är 12 mm. För kall- resp varmvatten ska presskopplingar undvikas.

7 7 Ledningar av stålrör Elförzinkade stålrör typ pressrörssystem får användas i stället för kopparrör. Ledningar av ytbehandlade raka kopparrör Synliga kopplings- och fördelningsledningar och klammer i KV- och VV-system inom WC, RWC och dusch samt i städ- och omklädningsutrymmen utförs av målade kopparrör, alternativt förkromade rör. Rörledningar monterade på vägg Värmeledningar vid golv samt mellan golv och tak i verksamhetslokaler klamras med halva det avstånd som AMA rekommenderar i lokaler där risk för åverkan finns. I vissa lokaler skall stålklammer användas ex. högstadieskolor Rensanordningar för rörledning Vertikala spillvattensledningar förses med rensanordningar vid övergång mellan stående och liggande samlingsledning. Rensanordning placeras 400 mm ovan golv. Luftningsanordningar på värmerörledningar Automatisk luftare med avstängning monteras på högpunkter samt även vid luftvärmare. Golvbrunnar Golvbrunnar i fläktrum förses med luktlås. Golvbrunnar av rostfritt stål I storkök och städcentral används rostfria brunnar med silkorg. Golvbrunnar ska vara ändamålsenligt placerade. Sanitetsenheter och sanitetsutrustningar Sanitetsporslin ska vara av i Sverige vanligt förekommande fabrikat i normal standard och vit färg. IFÖ eller likvärdigt

8 8 Sanitära apparater förses med föravstängningar typ Ballofix el likv. Tvättställ i handikapptoalett ska monteras 800 mm över golv. I Skötrum i förskola monteras alla tvättställ alt tvättränna 600 mm ovan golv. I övriga lokaler monteras tvättställ 850 mm ovan golv. Tvättställ ska ej förses med bottenventil. Handikapptvättställ utses i samråd med beställare. Klosetter Vattenklosett ska vara utförd med dolt vattenlås. Snålspolande klosetter används inte i allmänna toaletter i skolor, förskolor, idrottsanläggningar, bibliotek mm. Uttagsposter, armaturer mm i vätskesystem eller gassystem tappventiler, blandare mm i tappvattensystem Ettgreppsblandare skall användas. Typ FMM eller likvärdig Självstängande blandare i toaletter och duschrum, skolor och offentliga lokaler. Omfattning i samråd med projektledare. Blandare ska vara inställda för sparflöde. Blandare i tvättställ samt övriga blandare i verksamhetslokal injusteras till 40 C i förskola och skola. Storkök ska specialstuderas beträffande utrustning och brunnar. Flöden för tvättställ 0,1 l/s, dusch 0,2 l/s, Diskbänksblandare 0,2 l/s, Tappventiler, blandare mm förses med föravstängningar typ Ballofix eller likv. Väggvattenutkastare placeras efter samråd med beställaren. Utkastaren ska vara frostsäker. Fläktrum, apparatrum, andra tekniska utrymmen och uppvärmda soprum förses med spolblandare, slanghylla med slang och strålmunstycke. Duschar i allmänna utrymmen av typ vandalsäker typ FMM, nätansluten duschpanel eller likvärdig. Minst en dusch förses med handdusch. Dusch i personalutrymme förses med termostatblandare samt handdusch på väggstång. I handikapptoalett med dusch förses blandare med omkastningsventil på utlopp och med förlängd slang till pistoldusch för bidéfunktion. Blandare ska vara försedd med återsugningsskydd. Skötbord förses med kulventil på avlopp samt pistoldusch till blandaren.

9 9 Sprinkleranläggning Särskilda boenden, typ omsorgsboende skall sprinklas typ boendesprinkling. Luftbehandlingssystem Allmänt Luftbehandlingssystemet anpassas till de olika verksamheter och verksamhetstider som förekommer. Omfattning av behovsstyrd ventilation utreds med beställaren. Varje verksamhetsrum såsom kontor, sammanträdesrum, lärosalar, personalrum, grupprum etc. ska ha balanserad ventilation. Överluftsföring till dusch, toalett, förråd och biutrymme godtas dock. Uteluftsflöde väljs så att maximal CO2-halt enligt projektspecifik funktionsbeskrivning alt socialstyrelsens rekommendationer inte överskrids. Luftflöden ska väljas med hänsyn till krav i BBR och i arbetsmiljöverkets anvisningar. Luftdistributionssystemet bör utformas i enlighet med Svenska Inneklimatinstitutets riktlinjer och specifikationer R2 Klassindelade luftdistributionssystem med tillhörande anvisningar för projektering och upphandling A2. Följande intervall SFP ska gälla för luftdistributionssystemet i sin helhet: Nybyggnad: El-effektivitet med SFP på 1,2 2,0 kw/m3/s. Ombyggnad: El-effektivitet med SFP på 1,2 2,0 kw/m3/s. Värmeåtervinning väljs i första hand med roterande värmeväxlare i andra hand väljs vätskekopplade batterier. Verkningsgraden enl. funktionsbeskrivning. Rektangulära kanaler användes undantagsvis. Riktvärden för lufthastigheter: Frontarean i aggregat maximalt 2,5 m/s. Huvudkanal 5-7 m/s, Max 1 Pa/m Rektangulär max 6 m/s Cirkulär max 7 m/s Avgreningar 3-5m/s, Max 1,0 Pa/m

10 10 Luftdistributionssystemet ska utföras så, att det kan rensas med hjälp av mekaniska redskap (borstar och dylikt). Montering Montering utförs med apparatstativ och vibrationsdämpare respektive upphängningsdon enligt fabrikantens standard, där inte annat anges. Samtliga vägghängda apparater på regelväggar med gipsskivor, plåt eller liknande konstruktioner, ska fästas i trä- eller stålförstärkningar utförda av byggnadsentreprenören. Ljudmiljö Maximalt tillåtna ljudnivåer från fasta installationer Rumstyp: Undervisningslokaler 30 dba Förskolelokaler 30dBA Korridorer 35dBA Toaletter 35dBA Kontor, Expeditioner etc. 35 dba Sammanträdesrum 35 dba Pausrum/ Pentry 35 dba Boendelokaler 30 dba Utomhusriktvärden enligt Naturvårdsverkets rekommendationer. Om dessa värden överskrides kan fastighetsägare som störs påtala att man bryter mot Miljöbalken. Vardag dba Helgdag dba Kväll dba Natt dba

11 11 Sammansatta apparater, kanaler, don mm i luftbehandlingssystem och luftbehandlingsaggregat Allmänt I kanaltryckfallet ingår tryckfallet i don, kanaler, ljuddämpare, spjäll och apparater. Tryckfallet är angivet för kanalsystemets teoretiska luftflöde exklusive läckflöde. Behovsstyrda flöden för lokaler tas upp till diskussion för varje projekt med beställare. Generellt kan sägas att där personbelastningen förändras ofta och mycket under inställd drifttid skall förses med möjlighet till grundflöde. Utförandeföreskrifter Luftbehandlingsaggregatet utförs enligt nedanstående krav om ej annat specificeras under aggregatet. Hölje Utförs som standard med in- och utvändig beklädnad av varmförzinkad stålplåt med mellanliggande isolering av mineralull och ramkonstruktion av varmförzinkat stål. Beakta ramhöjd så att vattenlås får plats. Täthetsklass A. Beakta eventuella krav på brandteknisk klass. Aggregatet ska vara avvibrerat samt ställas på gummifötter. Anslutningsdelar Anslutningsdel för uteluft med komponenter utförs i stålplåt behandlad till miljöklass C3. Luftfilter Filterdel för uteluft och komponenter ska utföras av stålplåt behandlad till miljöklass C3.

12 12 Filter ska vara typ långa påsfilter. Filterklass på uteluftsfilter ska vara klass EU7 i syntetiskt material. Filterklass på frånluftsfilter ska vara klass EU5 i syntetiskt material. En omgång utbytesfilter levereras till respektive filterenhet. Tomdelar Ska alltid vara försedda med inspektionslucka. Fläktar Aggregat med direktdrivna kammarfläktar användes med fördel. Fläktar utförs i varmförzinkat stål. I fläkt/fläktinlopp monteras anordning för flödesmätning. Flödesmätare med analog visning levereras till samtliga fläktar som inte har digital visning. Avvikelsen får maximalt uppgå till 10 % av det maximala flödet. Projekterat flöde markeras på flödesmätare. Fläktdelarna ska på servicesidan ha en utvändig märkning visande fläktdata och motordata. Kylform ska vara utförd enligt SEN Monteringssätt ska vara utfört enligt SEN Luftvärmare, Luftkylare Luftvärmeväxlare med kopparrör och aluminiumlameller. Samlingsrör kan vara av stål men ska då rostskyddsmålas för klass C3. Batterier förses med ventiler för luftning och avtappning. Luftkylare utförs med dräneringstråg av rostfritt stål med fall mot dräneringsanslutning, vilken framdrages till aggregatets kant. Luftvärmare förses med uttag i vattendelen för frysskyddsgivare. Luftvärmare eller luftkylare i luftbehandlingsaggregat ska vara utfört så att tryckfall på vätskesidan högst uppgår till 15 kpa vid dimensionerande vätskeflöde. Gäller ej batterivärmeväxlare i vätskekopplade system. VVX, vätskekopplat system Luftvärmeväxlare med kopparrör och aluminiumlameller. Samlingsrör kan vara av stål men ska då rostskyddsmålas för klass C3. Frånluftsdelen utförs med dräneringstråg av rostfritt stål alternativt stål behandlat till miljöklass C3 med fall mot dräneringsanslutning, vilken framdrages till aggregatets kant. Batterier förses med ventiler för luftning och avtappning.

13 13 VVX, roterande värmeväxlare Ska vara i icke hygroskopiskt utförande och försedd med utrustning för varvtalsreglering. VVX, plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare ska vara försedd med förbigång. Tråg ska vara av rostfritt stål. Användes undantagsvis. Samtliga dräneringar exempelvis på frånluftsfläktar, kylbatterier, värmeåtervinnare ska levereras med vattenlås. Vattenlås ska vara av typen pingpong-boll. Tekniska data (Exempel) Flöde tilluft 2,0 m 3 /s Flöde frånluft 2,0 m 3 /s Kanaltryckfall tilluft 250 Pa Kanaltryckfall frånluft 220 Pa SPF 1,5 kw/( m 3 /s) Värmeväxlare Värme- eller kylbatteri i kanalsystem ska vara utfört så att tryckfallet i luftströmmen högst uppgår till 50 Pa och på vätskesidan högst uppgår till 15 kpa vid dimensionerande luft- respektive vätskeflöde. Värmeväxlare luft-luft Värmeåtervinnare ska uppfylla krav (ENEU 94) på temperaturverkningsgrad enligt nedan: Värmeåtervinnartyp Temperaturverkningsgrad: Roterande värmeväxlare 80 Enkel plattvärmeväxlare 60 Dubbel plattvärmeväxlare 70 Batterivärmeväxlare 55 Värmeväxlare för tvåfasmedium 55 Luftspjäll Spjäll monteras enligt tillverkares anvisning så att erforderliga raksträckor erhålls. Vid brandspjäll installeras inspektionsluckor även i intagskanal.

14 14 Spjäll anpassas för aktuell tjocklek på isolering. Injusteringsspjäll ska vara försedda med mätuttag med påklistrad injusteringskurva. Vridspjäll ska ha täta spjällblad. Stängande spjäll mot uteluft ska utföras i täthetsklass 2. Spjällaxel ska vara försedd med skåra för markering av spjälläge. Uteluftsspjäll utförs av stålplåt behandlad till miljöklass C3, täthetsklass 2. Frånluftsspjäll utförs av varmförzinkat stål, täthetsklass2. Brandgasspjäll Spjäll avsedda att förhindra spridning av brandgaser utförs i lägst täthetsklass 3. Spjäll ska vara försedda med fabriksmonterade ställdon med fjäderåtergång. Spjäll ska vara typgodkända. Brandgasspjäll i varmförzinkat utförande och med ställdon 24 V eller 230 V. Spänning bestäms i samråd med styrentreprenören före beställning. Spjället ska vara försett med indikering som visar öppet/stängt läge. Lägesindikering skall visas digitalt i SÖ-anläggning. Vid spjället monteras inspektionslucka. Ljuddämpare Ljuddämpare i kanalsystem ska vara utförda så att tryckfall högst uppgår till 30 Pa vid dimensionerande luftflöde, ljuddämparna ska om möjligt vara rensningsbara. Ventilationskanaler mm Material och varuföreskrifter Kanalsystem ska vara typgodkända och utföras med förtillverkade kanalelement. Kanalsystemet ska monteras enligt typgodkännande. Påstick ska inte användas på cirkulär kanal, istället används förtillverkade T-rör. Cirkulära avstick från rektangulär kanal utförs med inloppsrör med radie. Förslutning Kanaler och kanaldetaljer förvaras förslutna på byggarbetsplatsen. Öppna kanaländar försluts under monteringen.

15 15 Upphängning Upphängningsband får ej skruvas i kanal. Upphängning ska utföras med runtomgående band som fästes i en eller två parter. Brandkrav beaktas vid val av upphängningsmetod. Synliga kanaler monteras med svep av slätplåt samt centrumpendel. Rektangulära kanaler ska fr.o.m. bredd 800 mm vara försedda med pendel och vagga. Vid mindre dimensioner kan, för dold kanal, band som omsluter kanaler användas. Kanaler får ej hängas upp i varandra. Luftdon mm Luftdon ska vara försedda med fasta mätuttag, som är åtkomliga från fronten. Tryckfallet över sämst belägna don i varje grenkanal väljs till min 40 Pa inklusive tryckfallet i anslutande kanal vid normalt luftflöde. Textildon ska undvikas, får endast användas efter samråd med beställaren. Lågimpulsdon ska undvikas. Behov kan dock förekomma i speciella lokaltyper, samråd alltid med beställaren. Luftdon ställs in så att spridningsbild och kastlängder blir riktiga. Konstantflödesdon ska vara försett med mätuttag. Termisk isolering av rörledning, kanaler och installationer Rörledningar Isolering med rörskål med komfortytskikt. Isolering utförs bruten vid rörgenomföringar. Runt röret anbringas Cellgummiisolering (typ Armaflex) vid genomföring i byggnadskonstruktion. Huvudledningar i värmesystem isoleras med serie 43. Isolering utförs med rörskål med komfortytskikt och ytbeklädnad av plastplåt där krav på brandteknisk klass saknas. Isolering inom apparatrum, fläktrum eller annat utrymme för tekniska installationer förses med plastplåt. Beakta krav på ytskikt i utrymningsvägar

16 16 Ventilationskanal Uteluftkanaler kondensisoleras. Isolering på vindar förses med vindskydd, och i två lager med förskjutna skarvar. Mätuttag, justeranordningar etc. utförs med skoning mot isolering för god åtkomlighet. Isolering ska vara försedd med aluminiumfolie (nätmatta med komfortytskikt alternativt lamellmatta med komfortytskikt). Beakta krav på ytskikt i utrymningsvägar. Isolering ska vara försedd med nätmatta vid dold förläggning (schakt, undertak etc). Mätare för temperatur Luftbehandlingsinstallation Termometrar placeras vid varje förändring av temperaturen, exempelvis före och efter värmeåtervinnare, i uteluften, efter luftvärmare/luftkylare, även vid eftervärmare i kanalsystem. Mätare för tryck Manometrar ska monteras över huvudpumpar och smutsfilter. Pump i radiatorsystem förses med manometer. Flyttning, demontering och rivning Förutsättningar Rivningsmaterialet ska källsorteras. Rivning av VVS-, kyl-, och processmedieinstallationer Rör och kanaler som saknar funktion efter ombyggnad ska demonteras.

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Från och med programversion 1.13 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

IMKANAL.SE UTGÅVA 2012:1

IMKANAL.SE UTGÅVA 2012:1 IMKANAL.SE UTGÅVA 2012:1 Utformnings- och utförandeanvisningar för imkanaler Branschrekommendation fluetec 1 Förord 3 1. Omfattning 3 2. Normativa hänvisningar 3 3. Klassificering av imkanaler 5 4. Imkanalens

Läs mer

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn 2008 PRODUKTKTOG M-systemet och övrigt gjutjärn Gustavsberg Rörsystem har en unik ställning i Skandinavien när det gäller att utveckla och marknadsföra rörsystem av gjutjärn. Tack vare vårt nära samarbete

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul PBD SE 1223-2 NIBE SAM 639494 Tilluftsmodul TM NIBE SAM 3 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:27 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011 beslutade den 4 oktober

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Industrirör Montageteknik

Industrirör Montageteknik 2006-02-08, 08:24 Industrirör Montageteknik Montageteknik, ISBN 13: 978-91-976071-1-7 VVS-Branschens Yrkesnämnd Utgivare: VVS-Branschens Yrkesnämnd Författare: Jan Jönsson och Bengt Westin, Lernia Formgivning

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Johannebergsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1952 Area 7002

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Förslag till Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Tillgänglighetsplan med checklista Inledning En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder

Läs mer