t^t 2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder de sökta prograûunen och inriktningarna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "t^t 2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder de sökta prograûunen och inriktningarna."

Transkript

1 lngegerd Andersson Ämne: UNDS GYMNASIEFORBUND llr looqt D-p kn VB: Remiss från Skolinspektionen dnr Ansökan 32-2A15:862 Plusgymnasiet AB Ansökan 20 I htm I ; Regestreringsbevis Plusgym nasiet AB pdf ; Fullmakt Plusgymnasiet_Fredrik Ericsson.pdf; Plusgymnasiet AB pdf; Agartillskott PG Kalmar.pdf; Budget Ansökning breddni Support AB _registreringsbevis. Arsredovisning_Aca pdf; Ars -reduced_file.pdf; le.pdf; Underskrift Kalmar. pdf Från: Agnetha Hedenbergh Skickat: den 12 februari :34 ì Kopia: Ämne: Remiss från Skolinspektionen dnr Ansökan 32-2Ot5:862 Plusgymnasiet AB t^t Skolinspektionen Berörda kommuner Remiss (1) Dnr :862 Rem iss från Skolinspekt onen Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Plusgymnasiet Kalmar i Kalmar kommun fr.o.m. läsåret Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 $ skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). Kommunens yttrande Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lang sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 1.. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år ). 2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder de sökta prograûunen och inriktningarna. 3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.

2 4. Uppgift om vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda läsåret Om program och inriktningar är fastställda för läsåret , bifoga även dessa. 5. Uppgift om vilket elevantal som är nödvändigt per program och inriktning för att kommunen ska kunna bedriva utbildningen av god kvalitet. 6..# Upt>eift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen ska, enligt 2kap.5 $ skollagery lämna ett godkåinnande om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för elevema eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Skolinspektionen ska" om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober Under juli 2015 kommer därför Skolinspektionen begära in 2015 års slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan. Remissvar Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på iusterat protska[ från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj E-postadress:. Postadress: Skolinspektionen, Registrator,8ox23069, Stockholm. Vänligen ange ansökans Dnr ,5:862 i yttrandet. Avser ythandet flera ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer. På Skolinspektionens vägnar Agnetha Hedenbergh Utredare Bilaga Ansökan från Plusgymnasiet AB Kopia till Plusgymnasiet AB Med vänlig hälsning Agnetha Hedenbergh Utredare, Enheten för tillståndsprövning Skolinspektionen Postadress: Box 23069, Stockholm Besök: Sveavägen 159 Telefon: Fax: E-post: 2

3 Sida 1 av 15 Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gym nasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsöttningor ott följa de föreskrifter som göller för utbildningen enligt 2 kap. 5 9 skollogen (2010:800). Det tir sökanden som sko viso att denne hor förutsättningor ott följa de föreskrifter som göller för den sökto utbildningen. En ofullstöndig onsökon kan komma att prövos på inkimnat underlog. Beslut frön regelbunden tillsyn och/eller anmölningsorenden ovseende sökandens eventuella befintligo skolenheter kan komma ott vögas in vid bedömning ov oktuell ansökan. Vid Skolinspektionens hondlöggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska stotus hos UC AB. f s mer om aktuell lagstiftning, förordningor och propositioner l' tas mer om personuppgiftsløgen Ange vilket läsår skolenheten ovser att storto Lösår 2076 Ange vilken kommun skolenheten sko varo belögen Kalmar kommun Sökondens namn (exempel Bologet AB) Plusgymnosiet AB O rga n isatio nsn u m me r/pe rso n n u m me r Orgonisationsform Aktiebolag Skolenhetens namn Plusgymnasiet Kalmor Fullständigt ifylld onsökon med bilogor ska lämnøs till Skolinspektionen senost den 37 jonuari kolenderôret innon utbildningen ovser ott stotto. Den eller de personer som tir behöriga firmotecknore för bologet/föreningen/stiftelsen undertecknor ansökon. Om kontoktpersonen undertecknor ansökon eller undertecknor vio e-legitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknore bifogos till onsökan. Det undertecknode försöttsbladet finns pô sisto sidan ov webbansökon. Undertecknade försdttsbladet kan ontingen bifogas till onsökon eller skickos till Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm alternotiv till Fullmokt - Lrigg till bílago fije:lllc:nsers/inan02 lappdatallocal/\4icrosofvwindows/temporaryo/o20lntemefo/o

4 Sida 2 av 15 L. Sökanden och kontaktperson L tas mer 1.1 Uppgifter om sökanden Sökandens nomn (exempel Bologet AB) Orgonisationsform O rga nisatio n sn u mme r/pe rso n n u m me r Utdelningsodress Postnummer Ort Plusgymnasiet AB Aktiebolag Kaserntorget 6 4rt t8 Göteborg 1.2 Bifoga sökandens reg steruppgifter Hondlingor som styrker sökandens rottsligo hondlingsförmöga sko bifogas ansökon. Se nedon vilken hondting som sko bifogos för respektive orgonisationsform. Registreringsbeviset som bifogas ansökan ska varo oktuellt. Observera ott det ör de personer som står ongivno som firmotecknare som ocksô mðste underteckno onsökon för ott onsökan ska vøro giltig. Efter ott ansökon skickats in kon sökonden inte öndra vem som ansöker som huvudmon. Sökonden kon olltså inte öndro frôn ett bolog till ett annot under pögående hondläggning. 7 Lös mer Ltigg till bilago 1.3 Offentligt inflytande Offentligt inflytonde ìnnebär ott en kommun eller ett londsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rdttst gt inflytønde över verksomheten pö något onnat sdtt. Se 2 kap. 6 I skollagen. Om detto cir fallet, redogör utförligt för - bestiimmonderatten i bolaget elter föreningen somt kommunens inflytonde bolaget eller föreningen - orsakerno till ott somverkøn ör nödvöndig mellon en kommun eller ett landsting och en enskild för ott verksomheten skq kommo till stönd, samt - vilko stirskildo skäl som finns med honsyn till utbildningens innehåll eller utformning. 1.4 Kontaktperson Under hondlöggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om kontaktpersonen undertecknar onsökan eller undertecknor via e-legitimation ska en fullmokt frön behörig fi rmote ckna re bifogas o nsö ka n. l-', tnformotion om förenklod detgivning ov beslut file.lllc:nsers/inano2 lappdatallocal/lvficrosoft/windows/temporaryyo2}lnterneto/o

5 Sida 3 av 15 Kontaktperson E-postodress Telefon arbetet Mobil Utdelningsodress Postnummer Ort Fredrik Ericsson plusgymnasiet.se Kaserntorget 6 4LIL8 Göteborg 1.5 Inriktning Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedonstående inriktníngar E watdor E Konfessionelt. Redogör för de konfessionello inslagen i utbitdningen. Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten 1.6 Skolenhetskod E ttis mer L.7 Byta namn - gamla namnet Om skolenheten ska byto nomn onges det gamlo namnet hör Det nyo nomnet anges här. 1.8 Nuvarande antal elever Ange nuvarande antol elever vid skolenheten fördelot på respektive progrom, inriktning och årskurs. Notionellt progrom Ekonomiprogrammet lnriktning Ekonomi Åt< t Å*z Nuvoronde ontol elever ÅrE Totolt 8 Nationellt program Samhällsvetenskapsprogram met v lnriktning Nuvoronde ontol elever Samhällsvetenskap Å* t Årz 99 Års TL Totalt 29 Nationellt progrom Hantverksprogrammet Y lnriktning övriga hantverk file.lllc:nsers/inan02lappdata/local/lvlicrosoff/v/indows/temporary%o20lnternetyo

6 Sida 4 av 15 Åt< I Åt< z Åt< z Totalt Nuvørande ontol elever lnfoga program Totolt ontol elever vid skolenheten LL4 1.9 Utökning Beskriv övergriponde hur utökningen kommer ott pöverka den nuvoronde (eller befintliga) skolenheten. Av beskrivningen ska fromgå - hur lokalen och speciallokoler kommer ott pöverkas/utökos - hur skolenhetens ekonomi påverkos - hur antalet lörortjänster påverkos - övrigt kring hur utökningen kommer att pöverko skolverksomheten Lokaler och speciallokaler redovisos under 4.1 och 4.2. Ekonomin redovisos i bifogod bilogo Likviditetsbudget och Resultotbudget. Hur lörortjönster påverkas redovisos under 5.3. Utöver ovonstående söker vi VO ov anledningen ott utbildningen kompletteror övrigo utbildningor vi hor utifrån de elever vi primört vtinder oss till. 2. Sökta program, elevantal och elevprognos ll t is mer 2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta utbildningsplatser Ange vilko nationello progrom och inriktningor som ansökan ovser somt ontal sökta utbildningsplotser lösår 7, 2 och 3. Nationellt progrom Vård- och omsorgsprogrammet lnriktning Å*t Åt< z Å*s Totalt Lösör 7 L Lösör Lösår lnfoga program 2.2 Antal elever vid fullt utbyggd verksamhet Redovisa plonerat ontol elever vid fullt utbyggd verksamhet somt onge vilket år detto inträffor file.lllc:lusers/inan02lappdata/localavlicrosoft/windows/temporaryyo2}intemetyo

7 Sida 5 av 15 Å*t Åt< z Å*g Totolt År F u I lt utbyg gd ve rksa m het L6 t Elevprognos En elevprognos ska säkersttilla att sökonden får ett tillröckligt stort elevontol för att verksomheten sko kunno bedrivos stobilt och kontinuerligt. Elevprognosen kon grundos på en intresseundersökning som bifogos ansökan eller därmed jtimförbara uppgifter som visor ett riktot intresse från målgruppen till den plo ne rode utbi ld n i nge n och s kol e n hete n. Om elevprognosen grundor sig pö en intresseundersökning sko följande framgå av undersökningen - hur intresseundersökningen ör genomförd - urvalsmetoden - hur många elever/vördnodshovore som blivittillfrågode - vilken informotion elev/vördnadshovore fick om sökonden och den plonerade skolenheten i samband med i ntre s se u nd e rsö kn i n g e n - att elev/vôrdnodshovore vid undersökningstillfället fick information om att den plonerade skolon ör en fristående skolo - nö r i ntre sse u nde rsökn inge n ge no mfördes - vilko frågor som stölldes vid undersökningen - resultatet från undersökningen och hur svoren dr fördelade per progrom och inriktning. I täs mer file:lllc:nsers/inan02lappdatallocalavlicrosofvwindows/temporary%o20lntemeto/o

8 Sida 6 av 15 Plusgymnosiets utbildning inom VO tir profilerad mot okutsjukvård dör vi alltid erbjuder eleverna möjlighet ott lcisa vidore till sjuksköterska, polis. Sjtilvfollet är det inget måste ott löso eftergymnasiolo ' utbildningor då eleverno efter gymnasieexomen kon gå direkt vidore att söko jobb inom vården. 'Plusgymnosiet har utbildningen på fem av våra orter idag, Jönköping, Kristionstod, Uddevollo, Norrköping toch Skövde. t Skövde ör utbildningen nyligen uppstortod medan den på de fyra övriga orterno or etablerad sedon några årtillboka. På dessa orter ör utbildningen populdr, i ljddevollo går det idog 133 elever, i Jönköping 772 elever, i Kristionstod 80 elever och i Norrköping 77 elever på VO pô Plusgymnosiet. Trots att ontolet elever som går på Plusgymnasiets VO ör ganska stort på dessa orter går det inte direkt ott säga att vi tagit elever från kommunens motsvorande utbildning. De låg på ungeför samma intresse för sin motsvaronde utbildning innon vi stortode vår utbildning. Vi har lyckots nå ut med vår utbildning på desso orter till eleverna pö ett sritt som inneburit ott intresset för VO ökot. Om det beror på vår profilering mot akutsjukvård eller ott vi ör tydliga med att informera eleverna om den godo möjligheten till arbete efter utbildning hor vi inte undersökt. Nedon hönvisar vi till de goda orbetsmarknadsutsikterno inom vården och omsorgen. lnför denno onsökon om tillstånd för utb ldningen Vård- och omsorgsprogrommet hor kontakt togits med SKL för att undersöka fromtidsutsikter för arbete inom vårdens olika delar. Kolmar kommun hode 26 behörigo förstohandssökonde elever 2074 till kommunens VO-utbildning. Men motsvaronde utveckling som i ljddevalla, Jönköping, Kristianstod och Norrköping bör vora fallet öven i Kolmar. Det skulle inneböro att kommunen hor kvor ungeför sommo antol sökonde till VO men ott antolet sökande elever totolt till VO-utbildningen ökar. Sett till nedonstående framtida orbetsmorknadssituøtion och dogens ungdomsarbetslöshet ör det gynnsomt för berördo oktörer. Enligt den nyo ropporten "Sveriges viktigaste jobb ivården och omsorgen. Hur möter vi rekryteringsutmoningen?" kopplad till arbete inom Lögg till bilaga file:lllc:lusers/inan02lappdata/local/microsoft/v/indows/temporaryo/o20interîetyo

9 Sida 7 av l5 3. Ekonom L tas mer om aktuelt tagstiftning, förordningar och propositioner 7' ttis mer om inhiimtning ov kreditupptysning 7 L is mer 3.1 Sökandens budget Sökonden sko liimno in en likviditetsbudget för liisår 7 somt en resultatbudget för liisår 7, 2 och 3 alternotivt en bidragskalkyl, det vill sdgo endost en redovisning ov de intökter och kostnoder som påverkos ov utökningen. Moms och socialo ovgifter sko ingå i berrikningen. Sökanden kan komma in med en budget för helo skolverksomheten olternotivt en budget som endost berör utökningen. Ange nedan vilken typ ov budget som lömnøs in samt hur mångo elever och lörare den ör beröknod pö. Beskriv nedon hur sökonden med inliimnad likviditets- och resultotbudgeten ovser att bedriva en verksamhet med god kvolitet och voraktighet. ljtgö exempelvis från Skolverkets jömförelsetol och kommentero eventuella större ovvikelser från genomsnittskostnoder/bidrag. Om sökonden inte uppger någon post i budgeten för till exempel elevhölsa eller försökringor, ange sktilet till detta. Beräkning ov kostnod utgår från de genomsnittligo kostnader som vi i dagslöget har för skolorno inom huvudmannen. Genom att ingå i Acodemediokoncernen hor vi fördeloktigo inköpspriser på t.ex. material till skolbibliotek, löromedel och litteratur men öven bra skolmotsavtal och ovtal för dotorer som förhandlas direkt med tillverkorno vilket hjölper oss ott hållo kostnoderno för detta nere. Kostnoden för skolbibliotek ör baserot pð de befintligo avtal vi har med våra leverontörer för litterotur, moteriol och bibliotekssystem med utbildning av personal. Beräkning ov kostnader för lokoler utgår på sommo sött från de genomsnittligo kostnaderno för lokaler befintligo orter inom AcadeMediakoncernen, kompletterat med visso uppgifter frðn fostighetsögore. Aven inom detto omröde drar vi nytto ov att ingå i Acodemediokoncernen som arbetor oktivt med fastighetsfrågor för ott nyttja fördelarna ov ott voro en stor kund och hyrestogare. I vorje fall gäller ott vorje skolos ekonomiska planering i samtliga avseenden görs i relation till skolons lokola förutsättningar och behov. Kostnaderno kon därmed skiljo sig åt mellon skolor och mellan ltisår. Genom att löpande följa upp kostnader för allo skolor och oktivt arbeto med leverontörer hor vi döremot en mycket god könnedom om vilka faktisko kostnadsspann det rör sig om i oliko delor. Det gör att vi kan ho en effektiv och ändamålsenlig framförhållning i kostnodsplaneringen för såvöl etoblering ov nyo utbildningor som befintliga skolor. 3.2 Årsredovisning/å rsboksl ut Bifogø den senaste örsredovisningen/årsbokslutet om sådon finns. Om sökonden har gått med förlust de senaste ören/perioderno eller om bolagets/föreningens ekonomi visar låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande follför bokgrunden till detto. Redogör dessutom för hur sökonden ska stiirka den ekonomiska situationen. Itt tas mer Lägg till biloga 3.3 Grundbelopp Redoviso hur sökanden har beröknot kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet sko stå i file:lllc:nsers/inan02 lappdata/locallmicrosofl/windows/temporaryo/o2}intemet%o

10 Sida 8 av 15 överensstämmelse med det ongivno elevantolet. Av redogörelsen sko fromgå - beloppets storlek och hur det hor berriknats - vilka kontakter som togits med kommunen. î, tös me, Skolon finonsieros via kommunola bidrag per elev från elevernos hemkommun. I plonerod budget boseror vi oss på de uppgifter som aktuell kommun hor lömnot till AcadeMediokoncernen för sökta progrom och inriktningar gtitlande öret 2075, även om vi vet att en del elever sannolikt kommer att pendlo in frðn kommuner med ondro ersöttningsbelopp och dörmed skulle kunna påverko skolans finonsiering. I logd budget hor vi inte togit höjd för detta, vi röknar endast inte med någon ökning av bidrogsbeloppen trots ott både löner och hyra uppräknots för kommande ðr. 3.a Lân läga rti I lskott/aktieägartil lskott samt finansiering med egna medel Om tån/ägortittskoü/finansiering med egna medel upptogits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter. Lån - Styrk posten lån med oktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet sko fromgö vilket belopp som kon/kommer att lånas ut. Ti Lös.e, Aktieögørtillskott/ägartillskott - Om medel tillskjuts av ögarno sko detto framgå under denna post och styrkos med aktuellt intyg som ör undertecknot ov behörig firmotecknore samt till exempel kontoutdrag, årsredovisning eller liknonde som v sar ott medlen finns att tillgå. Finansíering med egno medel - Med detta ovses till exempel medel som finns tillgöngliqo i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel sökondens senoste årsredovisning och förkloro vilka medel sökanden avser nyttja. Det underskott som redov sots i t kv ditetsbudgeten töcks genom igort ilskott från koncern (kommittenten Acodemedía Support AB, ). Detto styrks genom de intyg angöende ögortillskott vid nyetoblering som bifogats med ansökan. Även registreringsbevis och årsredovisning för bolaget finns bifogade. Lögg till bilaga 3.5 övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetotningor/intökter ingår i budgeten ska dessa redovisos. Ange i sö fall vod posten omfattar och med vilket belopp. Om det finns utbetolningor/kostnader som kon hänföras till inbetalningorno/intökterno onge belopp och vor de återfinns i budgeten. Tiilskott av medel som inte omfattds av lån/ägortillskott/finonsiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrog frðn privotperson, sponsorovtal, inbetalningor från medlemmar eller liknonde. 7 tös mer 3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget tnkom med en likviditetsbudget och resultotbudget för lösðr 1, 2 och 3. Utgå från Skolinspektionens file:lllc:nsers/inan02lappdatallocalà4icrosofvwindows/temporaryo/o20lnieffreto/o

11 Sida 9 av l5 budgetmoll nedan. Observera ott angivno kostnader lösår 7 bör överensstämmo med totolo utbetalningar i likvid itetsb udgete n. F ö rklo ra eve ntue I la ovvi ke lse r. D tös me, Likviditetsbudget lösår 7 Resultatbudget Inbetolningor Läsår 7 lntäkter Lösår 7 Läsår 2 Läsår 3 Kommunalt bidrag gymnosieskolo Lån Aktieögortillskott/ ögartillskott Finonsiering med egno medel Annan finonsiering Ovrigo inbetalningar Kommunolt bidrog gymnosieskola Ovrigo intäkter Summo inbetalningar O Summa kostnader Utbetolningør Personal Skolledning Ltirore gymnasieskolo övrig personal Administration Rekrytering Fortbildning Lokoler/ltrustnìng Lokolkostnad Kostnoder för speciollokaler Möbler Dotorer Kontorsutrustning/ fö rb ru k n i n gs i nve nto ri e r Telefon, kopiator mm Löromedel Litte ratu r/utru stn i n g / skolbibliotek (ink prog ro mva ro r, lice nser ) övrigt lnformation och Kostnader Personal Skolledning Lörore gymnosieskola Ovrig personol Administrotion Rekrytering Fortbildning Lokaler/Uvustning Lokolkostnod Kostnoder för speciollokaler Kontorsutrustn ng/ fö rb ru k n i n g s i nv e nta ri e r Läromedel Litte rat u r/ut ru stn i n g / skolbibliotek ( nk prog ro mvo ror, lice nse r) övrigt lnformotion och file.lllc:nsers/inan02lappdata/local/lvlicrosofl/windows/temporaryo/o20lntemeto/o

12 Sida 10 av 15 onnonsering Elevhölso Skolmåltider Studieresor Försökringar Studie- och yrkesvägledning APL-hondledning Ovriga kostnader Finonsiella poster Röntor Amorteringor onnonsenng Elevhölso Skolmåltider Studieresor Försäkringar Studie- och yrkesvögledning APL-hondledning övrigo kostnader Finansiella poster Röntor Avskrivningar Möbler Dotorer Telefon, kopiotor mm Summa utbetolningat O Summo kostnoder över/underskott 0 Vinst/Íörlust Resultatbudgeten Om resultatbudgeten v sor ett negat vt resultat lösår 1 och bologet/föreningen inte har ett eget kapitol som töcker förlusten, redoviso hur förlusten sko töckos. Om resultatbudgeten visor ett negat vt resultat år 3, redoviso nör verksamheten beräknos generero som Iögst ett nollresultot samt hur sökanden sko orbeto för ott uppnå detto. Likviditetsbudget och Resultatbudget medfölier som biloga 4. Loka ler Tl Lös mer 4.1 Lokaler Redogör för om lokalerno behöver föröndras till följd av den tilltönkta utökningen. Ange i sådont Íoll på vilket sött detta ska ske. Ange öven yta för utökning somt för helo skolenheten och skolans adress. E Lds mer file:lllc:nsers/inano2lappdata/local/lvlicrosofl/v/indows/temporaryyo20lntemetyo

13 Sida 11 av 15 Skolan är belägen på Norra Långgatan 23 i centrala Kalmar. ldag nyttjar vi!22o kvm för de 114 eleverna som går på skolan. Skolan växer ännu då vi inte har elever i alla årskurser på alla program. Av den anledningen har vi redan försäkrat oss om att vi kan expandera i den fastigheten där vi nu befinner oss. Vi kommer iordningställa en specialsal för utbildningen på ca 90 kvm. Vi har utbildningen idag på fem av våra skolenheter och vet därmed hur vi ska utforma och utrusta lokalen. Utöver specialsalen är det främst diverse biytor som kommer kräva ytterligare plats då det redan finns undervisningslokaler. Totalt kommer utbildningen kräva cirka 150 kvm utöver befintlig verksamhet då den är fullt utbyggd. Det utrymmet finns redan säkrat i fastigheten. 4.2 Speciallokaler Redogör för tillgången till speciollokoler för de progrom som utökningen ovser. Ange om sökanden hyr speciollokoler externt eller om desso inryms inom den befintliga skolenheten. Redogör för speciollokoler för nedanstående ömnen ldrott och halso Vi nyttjar idrottslokaler på Wellness gym som vi har tillgång till dagtid. Vi har ett ökat behov av lokalutnyttjande de kommande åren då skolan växer. Vi har redan förhört oss om möjligheten att nyttja lokalen mer vilket inte är några problem. Utöver Wellness lokaler hyr vi in oss i simhall och andra speciallokaler vid vissa tillfällen. Detta kommer vara möjligt även om vi utökar med VO. N otu rvete n ska pl igø ö m ne n Utbildningen kräver endast Nk1a1 där det centrala innehållet inte kräver särskild laborationssal. Vid ett eventuellt behov av att använda laboratíonssalar har vi den möjligheten i Linnéuniversitetets lokaler. Speciollokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram Då vi redan har utbildningen på fem av våra orter idag kommer vi utforma och utrusta undervsningslokalen för Vo i Kalmar på l kvärdigt sätt. 5. Skolenhetens ledning och personal 7 Lös mer 5.1 Rektor V, för tedn ng av skolenheten ska det finnos en rektor. Sökonden hor en rektor som genom utbildning och erforenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kop. 77 I skollagen. 5.2 Lärare - behörighetskrav För undervisning i gymnasieskolan stölls krav på lörarnas utbildning. Endost den som hor legitimation som lärore och dr behörig för viss undervisning för bedrivo undervisning. ljndantag Íår göras i vissa foll. V. Sökanden för gymnasieskolon kommer ott följo kroven på lörarnos utbildning enligt 2 kap. 13 I och skollogen. 5.3 Antal lärare Ange beröknot antal lörare i gymnosieskolon uttryckt i antol personer och antol heltidstitinster för både sökt utökning och för helo skolenheten. Lömno öven en redogörelse för hur ltirarresurserno sko file.lllc:nsers/inan02lappdata/local/lvlicrosofl/windows/temporaryo/o2}intemetyo

14 Sida 12 av 15 organiseras på skolon. Om du anger lörorontolet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) isttillet för kommotecken (4,5). f ", Läs mer Antal personer Läsùr 7 Antol heltidstjönster Antol personer 2 7,7 3 2,2 Utökning Lösår 2 Läsår 3 Antal heltidstjrinster 5 Antol personer Antol heltidstiönster 3,2 5 Fullt utbyggd verksomhet Antal Antol personer heltids- 3,2 Antol elever per lörore, lösår 7 Antal elever per lörare, lösår 2 Antol elever per liirare, lösår 3 Antal elever per lörare, fullt utbyggd verksomhet NaN NaN NaN NaN Antal personer Läsår 7 Antal heltids- 73 8,5 74 Antal personer Lösår 2 Helo skolenheten Antal heltidstjönster 9,6 16 Antal personer Läsör i Antol heltidstjönster 70,6 16 Fullt utbyggd verksamhet Antol Antal personer heltidster 70,6 Lömno en redogörelse för hur lörarresurserna sko orgoniseras på skolon. 5.4 Övrig personal Om sökanden angett övrig personol i budgeten lämno hör en beskrivning ov vilken personol som ovses. Eventuell vaktmästare, klassmorfar, elevassistent eller annan stödpersonal som kan vara aktuellt. 6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och gymnasia I Iä rlingsutbild ning Om sökonden ovser ott utöko gymnosieskolon/gymnasiesörskola med yrkesprogrom och inte har beslut om godkönnande för något yrkesprogram sedan tidigare sko sökonden besvoro avsnitt rörande Arbetsplotsförlogt läronde (APL) och gymnasial lörlingsutbildning. ll r mer om aktuelt tagstiftning, förordningør och propositioner l-: Läs mer om APL utomlands 6.1 Gymnas al lärlingsutbildning file./llc:nsers/inano2lappdata/local/\4icrosoff/windows/temporaryo/o20intemetyo

15 Sida 13 av 15 î, S\konden avser att erbjudo gymnasiol törlingsutbitdning. Om sökonden avser att erbjudo gymnosial ldrlingsutbildning onge i vilken årskurs sökanden ovser ott på bö rjo lci rl i ngsutb i I dn i ng e n. 6.2 Omfattning av APL Ange ontol veckor som kommer att förläggos till APL på respektive program/inriktning. Program lnriktning Veckor Vård- och omsorgsprogrammet lnriktningar saknas lnfoga program v Säkerställande av APl-platser Redogör för hur sökonden ovser srikerstrilla ott somtligø elever får tillgång till APL-platser pö utbildningen Vi har yrkesprogrom på skolan idag. Huvudman onsvaror för att tillgodose APL-platser och orgoniserar enheten sö ott det finns personal som i sin tjänst jobbor sörskilt med onskoffning av APL-plotser. När det göller utbildningen VO ör anskoffning ov APL-plotser gynnsomt dö det finns gått om arbetsgivare och någro stora orbetsplatser som örvona attto emot elever på APL. Då det dessutom röder stor efterfrögan på arbetskraft iir inte onskoffning ov APL-platser ett problem inom VO. Pö de orter dör det finns Vörd-och omsorgscollege onsöker vi ott ingå i den verksamheten vilket bidrar till ott sökerstölla APL-plotser samtidigt som det borgor för kvolitotiva APL-platser. 6.4 Lokalt programråd V, Skotenheten kommer för yrkesprogrammen ott upprrittø ett eller flera lokala programråd för somverkon mellan skola och arbetsliv enligt 7 kop. I 5 gymnasieförordningen. 6.5 Handledare Beskriv sökondens rutinerför ott utse en hondledore på APL-plotsen. Av beskrivningen sko framgö - hur sökonden avser ott sökerställa att den handledaren som utses hor nödvöndig kunskop och erforenhet för uppdraget och öven i övrigt bedöms voro lömplig. I sambond med införskoffondet ov APL-plotser bokas mötestid mellan skola och handledore pù orbetsplatsen. ljnder detta möte där skolon vanligtvis representeras ov APL-qnsvarig lörore, sker bðde informotion om APL samt viss utfrågning ov den tilltänkte handledoren för ott bödo porter skoll "fatto tycke". Det rir i princip så det gör till ntir handledoren bedöms varo lömplig. APL samordnoren bedömer om hondledaren hor nödvöndiga kunskoper och erforenheter. Mötet sker på orbetsplotsen för ott en bedömning av orbetsmiljön på arbetsplotsen kon bedömas. Samtligo hondledore bjuds in till skolan innan APL perioden börjor till ett möte dör de får information om skolon, hur vi orbetor med APL, vilka moment som APL-perioden innefattor, vod som gtiller vid frånvoro, bedömningsunderlog mm. Hondledoren kommer öven ott skrivo under ett avtal dör det fromgör vad som förvöntos ov en handledore och att det goronteros ott skolons normer och värderingar efterlevs. 6.6 Bedömn ng och betygsättning Redogör för sökondens rutiner för bedömning och betygsdttning vid arbetsplatsförlogt löronde. Av beskrivningen sko framgå - vem som onsvoror för att betyg sötts i enlighet med förfottningarna - hur eleverno informeras om det centrolo innehållet i kursmålen file:lllc:lusers/inan02lappdatallocal/lvlicrosofvwindows/temporaryyo20internet%o

16 Sida 14 av 15 - hur det sökerställs ott de moment som ska genomföros på APL-platsen kopplas till kursmålen. Yrkeslarare/APL- samordnaren gör löpande bedömning och avstömning utov sotta mðl för APL perioden under genomförda besök på orbetsplotsen. Detto dokumenteros skriftligen. Varje APL -period avslutas med ett samtol där handledoren, Yrkesläraren/APL- somordnare(vilken or betygs ittonde lörare) samt elev närvaror. ljnder detto samtal skapar sig Yrkeslörare/APL- somordnaren en samlod bild ov sino intryck från besöken somt handledarens och elevens beskrivningar ov måluppfyllelsen utifrån de förutbestömda mðlen för APL- perioden. Yrkeslöroren/APL- samordnoren gör dtirefter en bedömning utifrån kunskopskroven vilken kommer ott liggo till grund för betygstittningen i kursen. De mål och centralo innehåll v lket skoll nås under APL: en gås igenom och diskuteros innon APL-perioden med elev och hqndledore. Dessa mål och det överenskomno centrala innehållet dokumenteras skriftligen för att sedon stömmas ov allt eftersom under APL perioden. Lörorna, handledoren och eleven i frågo har allo en kopia av detto dokument. 6.7 Lärlings ut b i I d n i n g - ut b i I d n i ngsko nt ra kt Om gymnosieskolon avser ott erbjudo gymnasial ldrlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet kommer ott utformas olternotivt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt. Lögg till bilago 7. Ovrigt 7.L Ovriga upplysningar Eventuella övrigo upplysningar som sökonden önskar framhållo anges hdr Lösg till bilosa (1) 7.2 Ovriga bilagor Lögg tiil bilago (2) Lögg till biloga (3) Läss till bilaqo (4) Ldgg till bilogo (5) Ltigg till bilogo (6) Lögg till biloga (7) Ldgg till biloso (8) file.lllc:nsers/inan02 lappdatallocal/microsoft/v/indows/temporaryyo2dlntemefo/o

17 Sida 15 av 15 Ltigg tiil bilogo (9) Ltigg tiil bilogo (10) 7.3 Angående bilagor Redogörför orsoken till att de efterfrågode bilagorno nte biíogats onsökon. Elevprognosbiloga 2.3 medföljer ingen då den motiveringstext som återfinns är det som vi hönvisar till. file:lllc:nsers/inan02lappdata/local/lvlicrosofvwindows/temporaryyo20lntemeto/o

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Sida 1 av 14 Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen, utökning vid JENSEN gymnasium Lund i Lunds kommun, dnr :1109

Remiss från Skolinspektionen, utökning vid JENSEN gymnasium Lund i Lunds kommun, dnr :1109 YTTRANDE Datum Diarienummer Sida 2016-02-17 BUN 2016/22 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR Barn- och utbildningssektorn Barn- och utbildningsnämnden Remiss från Skolinspektionen, utökning vid JENSEN gymnasium

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

På Skolinspektionens vägnar, Ole Ulnes Utredare Enheten för tillståndsprövning. Skolinspektionen

På Skolinspektionens vägnar, Ole Ulnes Utredare Enheten för tillståndsprövning. Skolinspektionen Remiss från Skolinspektionen Falu Frigymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Falu Frigymnasium i Falu kommun

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Remiss avseende ansökan från Lärande i Sverige AB om en utökning av befintlig gymnasieskola vid Realgymnasiet

Remiss avseende ansökan från Lärande i Sverige AB om en utökning av befintlig gymnasieskola vid Realgymnasiet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Holström Ingrid Håkansson Katarina Datum 2016-04-06 Diarienummer UBN-2016-0704 Utbildningsnämnden Remiss avseende ansökan från Lärande i Sverige AB om en utökning av

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar

Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar KALLELSE Datum Sida 2016-03-14 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 22 mars 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Thomas Werthén Förhandling enligt

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen, utökning vid Hörby yrkesgymnasium AB kommun, dnr :438

Remiss från Skolinspektionen, utökning vid Hörby yrkesgymnasium AB kommun, dnr :438 YTTRANDE Datum Diarienummer Sida 2016-04-01 BUN 2016/89 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR Barn- och utbildningssektorn Barn- och utbildningsnämnden Remiss från Skolinspektionen, utökning vid Hörby yrkesgymnasium

Läs mer

Skolinspektionen, utökning vid Realgymnasiet i Lunds kommun, dnr :893

Skolinspektionen, utökning vid Realgymnasiet i Lunds kommun, dnr :893 YTTRANDE Datum Diarienummer Sida 2016-03-31 BUN 2016/88 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR Barn- och utbildningssektorn Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Skolinspektionen, utökning

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor

Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor Januari 2011 1 (3) Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor - Om Skolinspektionens och kommunernas olika roller vid etablering av fristående skolor Inledning Skolinspektionen har

Läs mer

Ansökan om godkt'rrmande som huvudman för gymnasieskola vid JENSEN gymnasium,l3rra i Stockholms kommun

Ansökan om godkt'rrmande som huvudman för gymnasieskola vid JENSEN gymnasium,l3rra i Stockholms kommun .kolinspektione JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm Att: anna.jensen@jenseneducation.se 1 (7) Ansökan om godkt'rrmande som huvudman för gymnasieskola vid JENSEN gymnasium,l3rra i Stockholms

Läs mer

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Remiss Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Järfälla kommun Lernia College AB

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola. 1. Sökanden och kontaktperson

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola. 1. Sökanden och kontaktperson Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Beslut. Förslag till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning 1(3) Eskilstuna kommun avstyrker ansökan.

Beslut. Förslag till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning 1(3) Eskilstuna kommun avstyrker ansökan. Kommunstyrelsens utbildningsutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(3) 12 Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden SIGNERAD 2015-03-06 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-06 Vår referens Jan Walhagen Utredningssekreterare jan.walhagen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - ansökan

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun Nr, Skolinspektionen Täby enskilda gymnasium AB Box 2800 187 28 Täby Att: poul.sorensen@tabyenskilda.se 1 (6) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms

Läs mer

---t) l\)p. I jömförelse med 1,976 steg koncernens försöljning med 14,6o/0 till 8.004 miljoner kronor. om försöljningen vid Mceucy-Norrls, Inc.

---t) l\)p. I jömförelse med 1,976 steg koncernens försöljning med 14,6o/0 till 8.004 miljoner kronor. om försöljningen vid Mceucy-Norrls, Inc. lnll/)ld ---t) l\)p Pressmeddelonde Aktlebologet skf:s styrelse sommontradde på torsdogen. Efter sommontrödet lömnsdes föijonde uppgifter om lg7t &rs verksomhet och resultqt. SKF-KONCERNEN I jömförelse

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskoia vid Framtidsgymnasiet Stockholm i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskoia vid Framtidsgymnasiet Stockholm i Stockholms kommun Lcolinspektionen At Framtidsgymnasiet i Göteborg AB Box 213 101 24 Stockholm Att: mattias.flodwall@academedia.se 1(5) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskoia vid Framtidsgymnasiet Stockholm

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola 1 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Allmän information Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller

Läs mer

ert "13-09-/ J 1520/ Skolinspektionen Beslut Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Klippans kommun BUNi i r\ 7'hoirn Dnr Beslut

ert 13-09-/ J 1520/ Skolinspektionen Beslut Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Klippans kommun BUNi i r\ 7'hoirn Dnr Beslut ` -... ert Skolinspektionen Sveriges Naturbruksgymnasium AB Farhultsvägen 396 263 93 Höganäs Dnr BUNi i r\ 7'hoirn "13-09-/ J 1520/ 1 (8) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Klippans

Läs mer

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Remiss Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Ansökan från Frösunda LSS AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Danderyds kommun Frösunda LSS AB har hos Skolinspektionen

Läs mer

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun Dnr 31-2010-2157 Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola Grundskola Förskoleklass och grundskola I kommun Katrineholms kommun Ort och datum Norrköping 2010-03-30 Skolans namn Lärandeskolan

Läs mer

Förslag till beslut. Förslag till kommunfullmäktige. Sammanfattning. Ärendebeskrivning. Kommunstyrelsen. Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan.

Förslag till beslut. Förslag till kommunfullmäktige. Sammanfattning. Ärendebeskrivning. Kommunstyrelsen. Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan. Kommunstyrelsen 2016-03-22 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:121 Lena Puman 016-710 84 64 1 (4) Kommunstyrelsen Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en

Läs mer

Till berörda kommuner 2011-02-24 1 (1) Dnr 32-2011:573. Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman

Till berörda kommuner 2011-02-24 1 (1) Dnr 32-2011:573. Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman Remiss Till berörda kommuner 2011-02-24 1 (1) Dnr 32-2011:573 Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Järfälla kommun Baggium Utbildning AB har

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola 1 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Allmän information Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som

Läs mer

KALLELSE 2014-04-24. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-04-24. Kallelse

KALLELSE 2014-04-24. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-04-24. Kallelse KALLELSE 2014-04-24 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-04-24 Kallelse 1 KALLELSE 2014-04-24 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-04-24, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (5) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Godkännande av Vejbystrands skola och förskola, ekonomisk förening, som huvudman för grundskola årskurserna 7-9 i Ängelholms kommun

Godkännande av Vejbystrands skola och förskola, ekonomisk förening, som huvudman för grundskola årskurserna 7-9 i Ängelholms kommun Skoli spektionen Vejbystrands skola och förskola Skogsvägen 40 266 54 Vejbystrand p,261,2 1 (4) Godkännande av Vejbystrands skola och förskola, ekonomisk förening, som huvudman för grundskola årskurserna

Läs mer

KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-04-10. Kallelse

KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-04-10. Kallelse KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-04-10 Kallelse 1 KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset

Läs mer

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: SKOLINSPEKTIONEN Från: Anna-Carin Kostic [mailto:anna-carin.kostic@skolinspektionen.se] Skickat: den 18 februari 2016 14:48 Till: Höör - KLK - Höörs Kommun - Brevlåda Kopia: silvia.maria.bengtsson@gmail.com

Läs mer

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Information 2011-02-15 1 (5) Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Skolverket vill informera om möjligheten för kommuner att, utöver ordinarie verksamhet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning arbetsplatsförlagt lärande

Gymnasial lärlingsutbildning arbetsplatsförlagt lärande Gymnasial lärlingsutbildning arbetsplatsförlagt lärande Vi som medverkar Skolverket: Nationella lärlingskommittén: Program 9 30 12 00 Information om och möjligheter med skolförlagd yrkesutbildning och

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen Göteborgs Tekniska College Aktiebolag Org.nr. 556570-6768 Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Göteborgsregionens tekniska gymnasium belägen i Göteborgs

Läs mer

Information om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 2013

Information om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 2013 Information Dnr:2012:720 2013-03-01 1 (6) Information om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 2013 Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Stockholms kommun 'kolinspektionen Utvecklingspedagogik Sverige AB Box 418 191 24 Sollentuna Att: niklas.ahlstrom@up.se 1 (5) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Stockholms kommun

Läs mer

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 2010-11-08 1 (6) Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 Bakgrund Från och med kalenderåret 2010 gäller nya bestämmelser om kommunens bidrag

Läs mer

Yttrande över ansökan från Internationella Engelska skolan i Sverige AB som huvudman för utökning av befintlig grundskola F-3 och fritidshem.

Yttrande över ansökan från Internationella Engelska skolan i Sverige AB som huvudman för utökning av befintlig grundskola F-3 och fritidshem. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-04-23 rev 2015-04-23 Utbildningskontoret Dnr BOU 2015-130 Eva Torenfält-Karlsson, Kathrin Hansson Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över ansökan från Internationella Engelska

Läs mer

Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747

Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747 Remiss Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747 Ansökan från Utvecklingspedagogik Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Järfälla kommun Utvecklingspedagogik

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor; SFS 2002:395 Utkom från trycket den 7 juni 2002 Omtryck utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

AMB s ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Vara kommun fr.o.m. läsåret 2017/18

AMB s ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Vara kommun fr.o.m. läsåret 2017/18 YTTRANDE 2016-04-13 Dnr 46/2016 Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 Stockholm AMB s ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Vara kommun fr.o.m.

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11218 STEG för framtiden Aktiebolag Org.nr. 556753-8383 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av STEG för framtiden Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Remiss avseende ansökan från DEDUCU - Development through Education and Culture in Uppsala om tillstånd för fristående gymnasieskola

Remiss avseende ansökan från DEDUCU - Development through Education and Culture in Uppsala om tillstånd för fristående gymnasieskola UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Holström Ingrid Håkansson Katarina Datum 2016-04-06 Diarienummer UBN-2016-0724 Utbildningsnämnden Remiss avseende ansökan från DEDUCU - Development through Education

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-1499/2016 Sida 1 (12) 2015-03-18 Handläggare Robert Lundh Telefon: 08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden 2016-04-14

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola 1 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola Allmän information Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller

Läs mer

t^l Skolinspcktianr-:n Remiss lnqeqerd Andersson Remiss från Skolinspekt onen Tiil: Amne: Bifogade filer:

t^l Skolinspcktianr-:n Remiss lnqeqerd Andersson Remiss från Skolinspekt onen Tiil: Amne: Bifogade filer: lnqeqerd Andersson Från: Skickat: Tiil: Amne: Bifogade filer: Solveig Gustafsson-Ny den 18 februari 2014 08:51 lngegerd Andersson VB: 32-201 4:666 Rem iss från Skol inspektionen NIU HAndboll Aspero Karlskrona.pdf;

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ort och datum Den pedagogiska omsorgens namn Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande Namnförtydligande Ort

Läs mer

Kajan Friskola AB Ulleråkersvägen 42 B 1 (8) Uppsala Dnr :965 Att: : :958

Kajan Friskola AB Ulleråkersvägen 42 B 1 (8) Uppsala Dnr :965 Att: : :958 Beslut Kajan Friskola AB 2015-05-29 Ulleråkersvägen 42 B 1 (8) 75643 Uppsala Dnr 31-2015:965 Att: anders.eriksson@kajanfriskola.se 31-2015:993 32-2015:958 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering

Läs mer

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-27 GN-2013/84.603 1 (2) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra 08-535 36081 Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss -

Läs mer

till erbjudandet om onslutning till somföllighet

till erbjudandet om onslutning till somföllighet Frågor och svor till erbjudandet om onslutning till somföllighet "Infrostruktur i Viby" Vonligo frågor med vidhcingonde svor som kon vqra qktuellq. Allmänt t. Vod får jog vid deltogonde i somfölligheten?

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Inledning Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Ansökan om statligt stöd för innovativt byggande av bostäder för unga (SFS 2013:145)

Ansökan om statligt stöd för innovativt byggande av bostäder för unga (SFS 2013:145) Läs informationsbroschyren om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket tillhanda senast den 1 augusti

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan Juridisk vägledning Reviderad december 2013 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Reservation Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Reservation Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 1(6) 85 Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Läs mer

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102)

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102) Läs informationsbroschyren om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Praktiska Sverige AB Org.nr. 556257-5786 Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn av Praktiska Sverige AB Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-30 36 UTN 30/17 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-07 Framtidsgymnasiet i Göteborg AB info@framtidsgymnasiet.se Rektorn vid Framtidsgymnasiet i Stockholm peter.lilliu@framtidsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Samverkan skola och arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv Skolverket Samverkan skola och arbetsliv Vad säger gymnasieförordningen om apl? Arbetsplatsförlagt lärande, utdrag ur 4 kap. 12 Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Dnr 30-2013:1933 Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Remiss av promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan (U2015/03607/GV)

Remiss av promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan (U2015/03607/GV) 2015-09-01 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2015/120 Utbildningsnämnden Remiss av promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan (U2015/03607/GV) Utbildningsdepartementet har remitterat promemorian

Läs mer

AMB s ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning i Vara kommun fr.o.m.

AMB s ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning i Vara kommun fr.o.m. YTTRANDE 2016-04-13 Dnr 46/2016 Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 Stockholm AMB s ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning i Vara kommun fr.o.m.

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

(SFS 2015:552) Organisationsnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer

(SFS 2015:552) Organisationsnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem (SFS 2015:552) Inkom till Boverket Boverkets diarienummer Läs informationsbroschyren om statsbidrag för upprustning

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Vårdval Västernorrland Bilaga 5 Ansökan Primärvård 2013 XX XX

Vårdval Västernorrland Bilaga 5 Ansökan Primärvård 2013 XX XX Vårdval Västernorrland Bilaga 5 Ansökan Primärvård 2013 XX XX 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer: * ) Postadress: Telefax:

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Arbetsutskotttet Bilaga 2017-04-10 Ärende 8 2017-03-14 1 (4) Dnr 2017:00205 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Betyg från årskurs 4 i grundskolan,

Läs mer

Remiss avseende ansökan om byte av huvudman, Hagströmska Gymnasiet

Remiss avseende ansökan om byte av huvudman, Hagströmska Gymnasiet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Holström Ingrid Håkansson Katarina Datum 2016-04-06 Diarienummer UBN-2016-0615 Utbildningsnämnden Remiss avseende ansökan om byte av huvudman, Hagströmska Gymnasiet

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola en% Skolinspektionen Energy Outdoor Sweden AB tomas.ronqvist@friluftsutbildning.se Rektorn vid Friluftsgymnasiet tomas.ronqvist@friluftsutbildning.se för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 1 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM ELER PEDAGOGISK VERKSAMHET Denna blankett kan inte fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut Diarienummer Ansökan avser: Förskola

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9689 Plusgymnasiet AB Org.rtr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet Kalmar beläget i Kalmar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9695 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet Karlstad belägen i Karlstads

Läs mer

erd Andersson t1ci Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap.2 $ gymnasieförordningen

erd Andersson t1ci Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap.2 $ gymnasieförordningen erd Andersson Ämne: Remiss från Skolinspektionen, Ansökan dnr 37-2015:317 KALMA RSUNDS GYMNASIËFORBUND ô t1ci Från: Gun Hedman Champdavoine [ ] Skickat: den 6 mars 2015 12:00 Till: kommun@kalmar.se; Borgholms

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasiesärskola Kung Saga AB Midsommargården 126 37 Hägersten Att: jenny@kunqsaqa.se 1(5) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasiesärskola vid Kung Saga Gymnasium i Stockholms kommun Med ändring av beslut den

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Nyheter Nya behörighetsregler införs till gymnasieskolans nationella program Fem nya introduktionsprogram införs

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2014-06-25 Jensen Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid Jensen Gymnasium Uppsala lisa.lindgren@jenseneducation.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer:

Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer: KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND ln rd Andersson 2014-02- 1 3 Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Solveig Gustafsson-Ny den 12 februari 2014 12:27 lngegerd Andersson VB: Remiss dn 32-2014:756 Ansökan

Läs mer