Klimakteriebehandling. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimakteriebehandling. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland"

Transkript

1 Klimakteriebehandling Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 juni 2014 Gäller: t.o.m. 1 juni 2016

2 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation Läkemedelskommittén 2 7 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Richard Lindgren, Terapigrupp Gynekologiska sjukdomar Richard Lindgren, ordförande Läkemedelskommittén Terapirekommendation för Klimakteriebehandling Gäller för: Landstinget i Värmland Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Bakgrund 2 Diagnostik 3 Behandling 3 Icke-farmakologisk behandling 3 Farmakologisk behandling 4 Särskilda patientgrupper 5 Uppföljning/Utvärdering/Utsättning 6 Litteratur 7 Titel Version Giltig t.o.m. 1 (7)

3 Sammanfattning Menopaus är kvinnas sista menstruationsblödning och inträffar när hormonproduktionen från äggstockarna avtagit så mycket att livmoderslemhinnan inte längre stimuleras. Denna tidpunkt infaller vid ca 51 års ålder. Övergångsåldern är en period som omfattar 5-10 år före och efter menopaus, då många kvinnor upplever förändringar som ofta har samband med minskande östrogennivåer. Behandling med kvinnliga könshormoner är ett effektivt sätt att behandla symptom på hormonbrist. Hormonell terapi (HT) kan användas för reglering av blödningsrubbningar och mot vegetativa symtom. En lyckad behandling innebär en klar förbättring av livskvalité men som vid all läkemedelsbehandling förekommer ibland oönskade effekter eller biverkningar. Kvinnor som haft bröstcancer eller som har benägenhet för ventrombos skall inte behandlas med preparat som ger systemeffekt. Beroende av östrogendos och effekt indelas östrogener i: högpotenta östrogener som finns i de flesta p-piller medelpotenta som inkluderar östrogener som ger systemeffekt och som används vid typiska klimakteriebesvär samt finns även idag i några p-piller. lågpotenta östrogener, som används vid lokal behandling av urogenitala besvär. Vid behandling av östrogenbristsymtom till kvinnor som har livmodern kvar bör östrogen och gestagen ges i kombination. Detta för att motverka endometriehyperplasi och åtföljande risk för endometriecancer och för att ge en god blödningskontroll. Kvinnor som opererat bort livmodern ges enbart östrogen. Vid enbart urogenitala besvär bör i första hand östrogener användas lokalt i vagina. Vid långtidsbehandling med östrogen och gestagen i kombination har en högre risk för bröstcancer rapporterats jämfört med om enbart östrogen ges. Lokalbehandling med östrogener för att motverka urogenitala besvär kan ges till kvinnor med risk för bröstcancer. Vid prematur menopaus (spontan eller kirurgisk) bör substitutionsbehandling rekommenderas upp till omkring 50 års ålder. Lägsta effektiva östrogendos för att uppnå symtomlindring bör eftersträvas. Lägsta effektiva gestagendos för att åstadkomma ett gott skydd för endometriet bör ges. Menstruationsrubbningar är vanliga perimenopausalt. Efter adekvat diagnostik bör farmakologisk behandling prövas. Bakgrund Antalet kvinnor mellan år i Värmland var år 2013, st. C:a 70% av dessa beräknas få vegetativa symptom (värmevallningar och svettningar) och av dessa har en fjärdedel lindriga besvär. En stor del av de värmlänska kvinnorna skulle alltså kunna vara aktuella för hormonbehandling. Hormonell terapi (HT) har en mycket bra effekt på klimakteriella besvär, någon lika bra alternativ behandling finns inte. Det finns en klar plats för HT och ett behov av riktlinjer för behandlingen så att den kan utföras på ett sätt som ger bra hjälp och att 2 (7)

4 kvinnor kan känna sig trygga med behandlingen. I detta ingår en god individuell rådgivning så att kvinnan själv känner sig delaktig. För yngre kvinnor gäller hormonell behandling av blödningsrubbningar. Det är svårt att ange hur många som behöver behandling. Värmevallningar och svettningar Dessa besvär rapporteras av de flesta kvinnor kring menopaus. Cirka en fjärdedel av dem slipper emellertid besvär och ytterligare en fjärdedel får besvär som är lindriga och knappast kräver specifik behandling. HT av klimakteriesymtom ger god lindring (ca 90% reduktion av antalet vallningar per dygn). Behandling bör ges under den tid kvinnan har symtom. Besvär från underlivet och urinvägarna Dessa besvär uppträder oftast några år efter menopaus hos många kvinnor kan vara ett tecken på lokal genital atrofi. Sådana besvär är ofta tillgängliga för östrogenterapi. Dessa kvinnor bör ordineras lokal (vaginal) östrogenbehandling. Osteoporos Kvinnor som efter menopaus har ökad risk för osteoporosrelaterade frakturer, till exempel de som har drabbats av tidigare frakturer, är fysiskt inaktiva, har ärftlighet för benskörhet eller av annan anledning har ökad risk för benskörhet, kan behandlas med HT. De risker som finns med HT gör att det i dagsläget inte anses vara förstahandsalternativ för kvinnor som samtidigt ej har övergångsbesvär, eftersom det finns andra alternativ för behandling av osteoporos. Diagnostik Främsta diagnostiska kriteriet är anamnes på östrogena bortfallssymptom symptom hos kvinna i ålder då hormonproduktion kan förväntas minska. Vid tveksamhet, eventuell prematur menopaus, kan verifikation ske genom att man finner ett förhöjt S-FSH. Då S-FSH kan variera kring klimakteriet så kan man vid lågt värde och kvarstående symptom rekommendera upprepad provtagning. Menstruationsrubbningar är vanliga och bör utredas enligt vårdprogram innan behandling startas. Överväg kontroll av thyreoideafunktion. Man bör vara observant på att det även kan förekomma att patienten har en bakomliggande depression som bör diagnostiseras. Depression är emellertid inte mer förekommande i denna period än vid andra tidpunkter i livet. Behandling Icke-farmakologisk behandling Då en del kvinnor inte vill eller kan använda HT kan man rekommendera alternativ behandling i form av fysisk aktivitet. Man har funnit att fysisk aktivitet kan ha effekt på vegetativa besvär. Fysisk aktivitet i övergångsåldern bör innehålla såväl konditions- som styrkemoment för att förebygga benskörhet, hjärt-kärlsjukdom och minska risken för vallningar och svettningar, urininkontinens samt förbättra humöret. 3 (7)

5 Farmakologisk behandling Vid behandling av östrogenbristsymtom till kvinnor som har livmodern kvar bör östrogen och gestagen ges i kombination för att motverka endometriehyperplasi och åtföljande risk för endometriecancer och för att ge en god blödningskontroll. Kvinnor som opererat bort livmodern ges enbart östrogen. Vid enbart urogenitala besvär bör i första hand östrogener användas lokalt i vagina. Östrogenbehandling med gestagen kan också ges sekventiellt, varvid östrogenet ges kontinuerligt och gestagenet ges under en period av tio till 14 dagar i varje 28- dagarscykel. För att minska antalet blödningsdagar vid sekventiell behandling ges ibland gestagentillägget under dagar efter en period av cirka 70 dagar med enbart östrogen. Till kvinnor som ej menstruerat på ett år kan kontinuerlig kombinerad behandling med östrogen och gestagen ges utan avbrott i syfte att erhålla amenorré. För att tydligt specificera vilken typ av HT, som avses och undvika sammanblandning av begreppen bör behandlingen anges som östrogen enbart eller östrogen och gestagen i kombination. Östrogenets potens bör specificeras. Medelpotenta betecknar östrogener med systemeffekt som används för behandling av typiska klimakteriebesvär och lågpotenta betecknar östrogener som används vid behandling av urogenitala besvär. Begreppet utglesningsregim används när gestagentillägget ges mer sällan än var 28:e dag. Behandling per os finns i flera alternativ och doser och har de lägsta kostnaderna. Transdermal behandling med plåster eller gel ger mindre tillförd dos och undviker 1:a leverpassagen. Kostnaden är högre men kan vara ett alternativ vid misstanke om låg peroral resorption eller då man vill minimera effekter på levermetabolismen. Kvinnans eget val av administrationssätt skall vägas in vid förskrivningen, då följsamheten till insatt behandling troligen ökar. Vaginal behandling kan ske med kräm, gel, vagitorier eller vaginaltabletter. Vagitorier och kräm kan erhållas receptfritt. Östrogen: vid peroral behandling 1-2 mg estradiol dagligen vid transdermal behandling med plåster mikrogram/24 tim, två gånger i veckan. Gestagen: En så låg effektiv gestagendos som möjligt bör eftersträvas. Gestagentillägg skall ges under dagar. Till kvinnor som behöver behandling för klimakteriebesvär under mer än två år kan utglesningsregim övervägas. Kvinnor som varit blödningsfria mer än ett år kan erbjudas kontinuerlig kombinerad behandling med östrogen och gestagen. HT är kontraindicerat till kvinnor med behandlad bröstcancer och data tyder på ökad risk för tumörrecidiv efter HT. Lokalbehandling med östrogener för att motverka urogenitala besvär kan ges till dessa kvinnor. 4 (7)

6 Särskilda patientgrupper Bröstcancer En något ökad risk finns för bröstcancer vid behandlingstider som överstigande 5 år med kombinerad behandling. Riskökningen efter 5-10 års behandling är 1,3 och efter år 1,9. Vid behandling med enbart östrogen (till hysterektomerade kvinnor) förefaller det finnas lägre riskökning. HT är kontraindicerat till kvinnor med behandlad bröstcancer och data tyder på ökad risk för tumörrecidiv efter HT. Venös tromboembolism. Risken venös tromboembolism är något ökad (speciellt under de första 1-2 åren) vid såväl behandling med enbart östrogen som vid kontinuerlig behandling med kombinerad HT. Denna risk tycks lägre vid transdermal administration av HT. Osteoporos Kvinnor som på grund av övergångsbesvär har behandlats med HT under några år utan komplikationer kan, om det finns ökad risk för osteoporos, fortsätta behandlingen om fördelarna bedöms överväga riskerna. Behandling med HT kan övervägas som andrahandsval för att förebygga benskörhet hos en postmenopausal kvinna med hög risk för fraktur eller med tidigare frakturer, om hon inte tål andra läkemedel avsedda för att förebygga benskörhet. Detta bör ske efter bedömning av nyttan och risken i det enskilda fallet. Kardiovaskulär sjukdom Risk för kardiovaskulär sjukdom varierar sannolikt med kvinnans ålder vid insättande av HT. Hjärtfriska kvinnor som behandlas i anslutning till menopaus (under 60 år) förefaller ha en minskad risk för insjuknande i kardiovaskulär sjukdom. Detta gäller både ren östrogen- och östrogen + gestagen-behandling. Enligt studier där man inlett behandlingen efter 60 år ålder finns däremot en ökad risk för insjuknande i hjärt- kärlsjukdom. Urogenitala atrofisymptom Vid atrofiska besvär i slidan och urinvägarna kan lokal behandling ges frikostigt och på vida indikationer. Torra, sköra slemhinnor som påverkar sexuallivet bör behandlas eftersom symtomen inte försvinner utan behandling. Kvinnor med upprepade urinvägsinfektioner bör profylaktiskt behandlas med lokal östrogenterapi. Positiv effekt av östrogenbehandling vid sensorisk trängningsinkontinens anses visad, men vid ren ansträngningsinkontinens är effekten osäker. Endometriecancer För kvinnor med intakt livmoder är risken för endometriehyperplasi och endometriecancer ökad när enbart östrogen ges under lång tid. Den rapporterade ökningen av risk för endometriecancer hos kvinnor behandlade med enbart östrogen varierar mellan en fördubblad till 12 gånger större risk i jämförelse med icke-behandlade, beroende på behandlingens längd och östrogendos. Efter avslutad behandling kan risken förbli förhöjd i minst 10 år. Tillägg av ett gestagen cykliskt under minst dagar per månad/28 dagars behandlingscykel, eller kontinuerlig behandling med kombinerat östrogen gestagen av 5 (7)

7 icke hysterektomerade kvinnor, minskar den risken associerad med behandling med enbart östrogen. Colorektal cancer Observationsstudier tyder på minskad risk för colorektal cancer hos kvinnor som använder kombinerad HT och dessa resultat bekräftades i WHI-studien, som fann en signifikant reducerad risk för kvinnor med kombinerad HT jämfört med placebo. Det är inte känt hur länge denna riskminskning kvarstår efter behandling med HT. Metabola syndromet Studier avseende effekten av hormonbehandling på komponenter i det metabola syndromet visar att hormonbehandling minskar abdominellt fett, insulinresistens, insjuknande i diabetes (väl dokumenterat bl a i WHI-studien), blodtryck och förbättrar lipidprofilen hos kvinnor utan diabetes. 7 (16) Uppföljning/Utvärdering/Utsättning Inför insättning Beslut att inleda behandling med HT skall bygga på en individuell rådgivning. Allmän anamnes och anamnes för ärftlighet avseende bröstcancer och venös tromboembolism tas för differentialdiagnostik och indikationsbedömning med symtomvärdering. HT har god effekt vid uttalade vasomotoriska symtom, däremot inte på sömnproblem och depressiva besvär, om de inte är kopplade till typiska symtom. Kvinnan bör informeras om behandlingen, inkluderande de risker som föreligger med HT, såsom djup ventrombos och bröstcancer. För behandling av kvinnor med klimakteriesymtom, som påverkar livskvaliteten negativt, bedöms att HT ger positiva vinster som överväger identifierade risker. Före inledning av HT skall allmän undersökning med blodtryck, bröstpalpation göras samt en gynekologisk undersökning. Mammografi bör göras, om sådan inte gjorts inom ett och ett halvt till två år. Behovet av behandling bör utvärderas varje år i samband med receptförnyelse och hänsyn då tas till det aktuella kunskapsläget och till eventuella förändringar av kvinnans egna behov och/eller riskfaktorer. Lägsta effektiva dos skall användas. HT bör sättas ut inför eventuell operation. Gestagena biverkningar exempelvis nedstämdhet, libidosänkning eller irritabilitet, kan vara orsak till dålig följsamhet, varför periodernas längd och frekvens liksom typ av gestagen behöver kunna varieras. Hur länge ska behandlingen fortgå? I och med att klimakteriebesvären vanligtvis avklingar, behöver behandlingstiden hos de flesta som regel ej överskrida tre till fem år. Behandlingstiden bör hållas så kort som möjligt. Utsättningsrutiner Vid utsättning av HRT rapporteras att många kvinnor får tillbaka sina symtom. En liten andel kvinnor har mycket besvärande symptom under lång tid och vid fråga om förlängd behandlingstid får noggrann individuell rådgivning tillämpas. Symptomlindring kan ofta uppnås med lägre doser efter hand. Njurclearance och hepatisk clearance sjunker med åren vilket måste beaktas. Till exempel kan även peroral östriol- 6 (7)

8 behandling, genom att clearance minskat, hos kvinnor över 80 år ge systempåverkan med bland annat endometrieproliferation och därmed sammanhängande blödningsproblematik som följd. Vid vaginal behandling undviks detta. Lokalbehandling med lågpotenta östrogener kan rekommenderas i samband med utsättning. Litteratur 1. Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Breast cancer and hormonal replacement therapy: collaborative reanalysis of data from 51 epidemiological studies of women with breast cancer and women without breast cancer. Lancet 1997; 350: Grodstein F, Stampfer M. The epidemiology of coronary heart disease and estrogen replacement in postmenopausal women. Prog Cardiovasc Dis. 1995;38: Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, et al. Writing Group for the Women s Health Initiative Investigators. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results From the Women s Health Initiative randomized controlled trial. JAMA 2002;288: The Women s Health Initiative Steering Committee. Effects of Conjugated Equine Estrogen in Postmenopausal women with hysterectomy. The Women s Health Initiative randomized controlled trial. JAMA 2004;291: Beral V; Million Women Study Collaborators Breast cancer and hormone-replacement therapy in the Million Women Study. Lancet 2003;362: MacLennan A, Lester S, Moore V. Oral oestrogen replacement therapy versus placebo for hot flushes. Cochrane Database Syst Rev 2001;(1). 7. Chlebowski RT, Hendrix SL, Langer RD, et al; WHI Investigators. Influence of estrogen plus progestin on breast cancer and mammography in healthy postmenopausal women: the Women s Health Initiative Randomized Trial. JAMA 2003;289: Greendale GA, Reboussin BA, Sie A, et al. Effects of estrogen and estrogen-progestin on mammographic parenchymal density. Postmenopausal Estrogen/Progestin Interventions (PEPI) Investigators. Ann Intern Med 1999;130: Weiderpass E, Adami HO, Baron JA, et al. Risk of endometrial cancer following estrogen replacement with and without progestins. J Natl Cancer Inst 1999;91: The Writing Group for the PEPI trial. Effects of hormone replacement therapy on endometrial histology in postmenopausal women. JAMA 1996;275: Hulley S, Grady D, Bush T, Furberg C, et al. Randomized trial of estrogen plus progestin for secondary prevention of coronary heart disease in postmenopausal women. Heart and Estrogen/progestin Replacement Study (HERS) Research Group. JAMA 1998;280: Grady D, Herrington D, Bittner V, et al. HERS Research Group. Cardiovascular disease outcomes during 6.8 years of hormone therapy: Heart and Estrogen/progestin Replacement Study follow-up (HERS II). Ann Intern Med 2000;133: Shumaker S, Legault C, Rapp S, et al., for the WHIMS Investigators. Estrogen plus progestin and the incidence of dementia and mild cognitive impairment in postmenopausal women. JAMA 2003;289: Information från Läkemedelsverket 3:2004 Observanda Hormonbehandling i klimakteriet - ny gemensam produktresumé i Europa Utarbetad av: Richard Lindgren, Överläkare, Gynekolog, Ordf. Läkemedelskommittén 7 (7)

9 Läkemedelskommitténs terapirekommendationer Postadress Läkemedelskommittén Landstingshuset Karlstad Webbadress Telefon E-post

Behandling med HRT. Behandlingsrekommendationer. Inledning. Regimer för HRT. Nomenklatur

Behandling med HRT. Behandlingsrekommendationer. Inledning. Regimer för HRT. Nomenklatur Behandling med HRT Behandlingsrekommendationer Som en följd av den europeiska läkemedelsnämndens (CPMP) utredning av nyttan och riskerna med substitutionsbehandling med östrogen, anordnade LV i december

Läs mer

Behandling med HRT. Behandlingsrekommendationer. Inledning. Regimer för HRT. Nomenklatur

Behandling med HRT. Behandlingsrekommendationer. Inledning. Regimer för HRT. Nomenklatur Behandlingsrekommendationer Som en följd av den europeiska läkemedelsnämndens (CPMP) utredning av nyttan och riskerna med substitutionsbehandling med östrogen, anordnade LV i december 2003 ett expertmöte

Läs mer

Hormonbehandling under klimakteriet från hallelujakör till rekviem

Hormonbehandling under klimakteriet från hallelujakör till rekviem Viveca Odlind, professor, Läkemedelsverket, Uppsala (viveca.odlind@mpa.se) Hormonbehandling under klimakteriet från hallelujakör till rekviem Substitutionsbehandling med östrogen (hormone replacement therapy,

Läs mer

Östrogenbehandling 2007

Östrogenbehandling 2007 Östrogenbehandling 2007 Reviderad version av vårdprogram från 2003 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Expertgruppen för gynekologi 1 Innehållsförteckning Inledning...........................................

Läs mer

Klimakteriella besvär. Martin Stjernquist Professor Medicinska fakulteten Lunds Universitet

Klimakteriella besvär. Martin Stjernquist Professor Medicinska fakulteten Lunds Universitet Klimakteriella besvär Martin Stjernquist Professor Medicinska fakulteten Lunds Universitet Klimakter (grekiska) = trappa vändpunkt Jfr. klimax Menopaus (MP): Kvinnans sista menstruation, 40-55 år, median

Läs mer

Vårdriktlinjer vid hormonbehandling i klimakteriet Gäller för distriktsläkare i primärvården Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid hormonbehandling i klimakteriet Gäller för distriktsläkare i primärvården Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid hormonbehandling i klimakteriet Gäller för distriktsläkare i primärvården Örebro läns landsting BAKGRUND... 3 INDIKATION FÖR BEHANDLING... 3 Klimakteriebesvär... 3 Prematur menopaus...

Läs mer

Östrogenbehandling 2017

Östrogenbehandling 2017 Östrogenbehandling 2017 Reviderad version av vårdprogram från 2007 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Expertgruppen för gynekologi 1 Innehållsförteckning Inledning...........................................

Läs mer

Östrogenbehandling i klimakteriet

Östrogenbehandling i klimakteriet Östrogenbehandling i klimakteriet Aktuellt kunskapsläge utifrån SBU, WHI, HERS vad är det? Kerstin Nilsson 13 november 2002 Behandling med östrogen SBU-rapport nr 159, 2002 Systematisk litteraturöversikt

Läs mer

Klimakteriet. Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Primärvården. Kontaktpersoner

Klimakteriet. Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Primärvården. Kontaktpersoner Klimakteriet Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Primärvården Kontaktpersoner Överläkare Elisabeth Darj, kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, 018-611 00 00 vx. Husläkare

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning Östrogen är

Läs mer

Sequidot Enbart östrogen östradiol tabletter. Femanest plåster. Menstruationsförskjutning, dysfunktionella blödningar, tillägg vid östrogenterapi

Sequidot Enbart östrogen östradiol tabletter. Femanest plåster. Menstruationsförskjutning, dysfunktionella blödningar, tillägg vid östrogenterapi Gynekologi GYNEKOLOGI Antikonception Kombinationer levonorgestrel + Neovletta (enfas) P-piller östrogen 1) Trionetta 28 (trefas) Enbart gestagener Minipiller desogestrel Cerazette Hormonspiral levonorgestrel

Läs mer

Nya amerikanska rekommendationer. för hormonbehandling i klimakteriet.

Nya amerikanska rekommendationer. för hormonbehandling i klimakteriet. Martin Stjernquist, docent, universitetslektor, institutionen för obstetrik och gynekologi, Malmö, Lunds universitet, överläkare, kvinnokliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö (martin.stjernquist@obst.mas.lu.se)

Läs mer

En del besvär i övergångsåldern kan enkelt undvikas eller lindras

En del besvär i övergångsåldern kan enkelt undvikas eller lindras En del besvär i övergångsåldern kan enkelt undvikas eller lindras Ovesterin receptfri behandling vid smärta, klåda och torrhet i underlivet orsakat av östrogenbrist PATIENTINFORMATION Behandla med Ovesterin

Läs mer

Information. från Läkemedelsverket. Hormonbehandling i klimakteriet (HRT) - Nya behandlingsrekommendationer. Biverkningsnytt

Information. från Läkemedelsverket. Hormonbehandling i klimakteriet (HRT) - Nya behandlingsrekommendationer. Biverkningsnytt Information från Läkemedelsverket ÅRGÅNG 15 NUMMER 3 MAJ 2004 Hormonbehandling i klimakteriet (HRT) - Nya behandlingsrekommendationer och ny gemensam europeisk produktresumé för läkemedelsgruppen De senaste

Läs mer

Femanest plåster. Estradot. Menstruationsförskjutning, dysfunktionella blödningar, tillägg vid östrogenterapi

Femanest plåster. Estradot. Menstruationsförskjutning, dysfunktionella blödningar, tillägg vid östrogenterapi Gynekologi GYNEKOLOGI Antikonception Kombinationer levonorgestrel + Neovletta (enfas) P-piller östrogen 1) Trionetta 28 (trefas) Enbart gestagener Minipiller desogestrel Cerazette Hormonspiral levonorgestrel

Läs mer

Vagifem 10 µg. Ultralåg 1 dos för behandling av vaginal atrofi. (10 µg 17 -estradiol) 10µg 17ß-estradiol

Vagifem 10 µg. Ultralåg 1 dos för behandling av vaginal atrofi. (10 µg 17 -estradiol) 10µg 17ß-estradiol Vagifem 1 µg (1 µg 17 -estradiol) Ultralåg 1 dos för behandling av vaginal atrofi 1µg 17ß-estradiol Vaginala atrofisymtom Få söker och får hjälp Symtom på vaginal atrofi sänker livskvaliteten för många

Läs mer

En del besvär i övergångsåldern kan enkelt undvikas eller lindras

En del besvär i övergångsåldern kan enkelt undvikas eller lindras En del besvär i övergångsåldern kan enkelt undvikas eller lindras Ovesterin receptfri behandling vid smärta, klåda och torrhet i underlivet orsakat av östrogenbrist PATIENTINFORMATION Behandla med Ovesterin

Läs mer

Fortsätt njuta av livet.

Fortsätt njuta av livet. Fortsätt njuta av livet. Om torra slemhinnor i underlivet och vad du kan göra åt dem. TILL DIG SOM BEHÖVER LOKAL ÖSTROGENBEHANDLING 1 Tid av förändring Plötsligt känner du inte riktigt igen din kropp.

Läs mer

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som

Läs mer

2. Östrogenbehandling i klimakteriet

2. Östrogenbehandling i klimakteriet 2. Östrogenbehandling i klimakteriet Över hela världen, även i utvecklingsländerna, sker stora förändringar av befolkningens ålderssammansättning. Antalet människor på jorden över 60 års ålder har av FN

Läs mer

RÅD VID ÖSTROGENBEHANDLING FEMANEST FEMASEKVENS FEMANOR

RÅD VID ÖSTROGENBEHANDLING FEMANEST FEMASEKVENS FEMANOR RÅD VID ÖSTROGENBEHANDLING FEMANEST FEMASEKVENS FEMANOR VAD ÄR KLIMAKTERIET? Klimakteriet är inte en bestämd tidpunkt i en kvinnas liv. Begreppet menopaus definieras däremot som den sista menstruationens

Läs mer

Information för dig i klimakteriet

Information för dig i klimakteriet kvinnokliniken Information för dig i klimakteriet Innehåll Vad är klimakteriet?... 3 Menstruationen blir oregelbunden... 3 Menopaus... 3 Symtom... 4 Benskörhet... 4 Inför klimakteriebehandling... 5 Klimakteriebehandling...

Läs mer

»Menopausmedicin«ett växande ansvarsområde Många frågor om hormoner och kvinnors hälsa ännu obesvarade

»Menopausmedicin«ett växande ansvarsområde Många frågor om hormoner och kvinnors hälsa ännu obesvarade Medicinsk kommentar Redaktör: Kristina Räf, tel: 08-790 34 75 Bo von Schoultz, professor, kvinnokliniken, Karolinska sjukhuset, Stockholm»Menopausmedicin«ett växande ansvarsområde Många frågor om hormoner

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Substitutionsterapi vid lokala östrogenbristsymtom, såsom atrofisk vaginit.

4.1 Terapeutiska indikationer Substitutionsterapi vid lokala östrogenbristsymtom, såsom atrofisk vaginit. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ovesterin 0,5 mg vagitorier 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 vagitorium innehåller 0,5 mg östriol. Beträffande hjälpämnen se 6.1. 3 LÄKEMEDELSFORM Vagitorium

Läs mer

Vaginalgel med låg östrogendos för lokal behandling mot torra slemhinnor

Vaginalgel med låg östrogendos för lokal behandling mot torra slemhinnor Vaginalgel med låg östrogendos för lokal behandling mot torra slemhinnor Torra slemhinnor i underlivet är ett vanligt problem för många kvinnor. Oftast uppstår besvären efter att kvinnan passerat klimakteriet

Läs mer

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En vaginal tablett innehåller estradiolhemihydrat motsvarande estradiol 25 mikrogram

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En vaginal tablett innehåller estradiolhemihydrat motsvarande estradiol 25 mikrogram PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vagifem 25 mikrogram vaginaltablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En vaginal tablett innehåller estradiolhemihydrat motsvarande estradiol 25 mikrogram Beträffande

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

Vårdprocessprogram som belyser metoder som stöder ökat välbefinnande vid klimakteriebesvär i övergångsåldern

Vårdprocessprogram som belyser metoder som stöder ökat välbefinnande vid klimakteriebesvär i övergångsåldern Kvinnokliniken i Linköping och Klimakteriebesvär i övergångsåldern 1(4) Vårdprocessprogram som belyser metoder som stöder ökat välbefinnande vid klimakteriebesvär i övergångsåldern Uppdraget Inom Landstinget

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Två kvällar i veckan. för dina slemhinnor efter menopaus. Blissel. 50 mikrogram estriol/g vaginalgel

PATIENTINFORMATION. Två kvällar i veckan. för dina slemhinnor efter menopaus. Blissel. 50 mikrogram estriol/g vaginalgel Två kvällar i veckan för dina slemhinnor efter menopaus PATIENTINFORMATION Blissel 50 mikrogram estriol/g vaginalgel Klimakteriet beror på östrogenbrist Torra, ömtåliga slemhinnor i underlivet är ett vanligt

Läs mer

Klimakteriet. Diagnostik och behandling

Klimakteriet. Diagnostik och behandling Klimakteriet Diagnostik och behandling Klimakterium Ordet klimakterium kommer från det grekiska ordet klimakter som betyder översta pinnen på en stege. Man kan kalla det för en höjdpunkt i livet varifrån

Läs mer

Klimakteriet och HRTbehandling. Louise Moberg Specialistläkare, KK, SUS, Lund

Klimakteriet och HRTbehandling. Louise Moberg Specialistläkare, KK, SUS, Lund Klimakteriet och HRTbehandling Louise Moberg Specialistläkare, KK, SUS, Lund Definition Menopaus är tidpunkten för sista menstruationen efterföljd av 12 måns amenorré Medianålder i Sverige 52 år (40-58

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för obstetrik och gynekologi

KLOKA LISTAN Expertrådet för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Kombinerad hormonell antikonception Hälsosamma levnadsvanor Rökning ökar risken för venös trombos. Kraftig övervikt ökar risken för venös trombos.

Läs mer

Östrogenbehandling i klimakteriet - var står vi idag?

Östrogenbehandling i klimakteriet - var står vi idag? Östrogenbehandling i klimakteriet - var står vi idag? Läkemedelsmässan 9 & 10 mars 2011 Louise Thunell Menopaus Minskad östrogenproduktion från äggstockarna Inträffar i genomsnitt vid 51,5 år 1% före 40

Läs mer

Women s knowledge, attitudes, and management of the. menopausal transition

Women s knowledge, attitudes, and management of the. menopausal transition Linköping University Medical Dissertation No. 1153 Women s knowledge, attitudes, and management of the menopausal transition Lotta Lindh-Åstrand Department of Clinical and Experimental Medicine, Division

Läs mer

Vårdprocessprogram som belyser metoder som stöder ökat välbefinnande vid klimakteriebesvär i övergångsåldern

Vårdprocessprogram som belyser metoder som stöder ökat välbefinnande vid klimakteriebesvär i övergångsåldern Linköping och Kvinnokliniken Linköping, Katri Vårdprocessprogram som belyser metoder som stöder ökat välbefinnande vid klimakteriebesvär i övergångsåldern Uppdraget Inom Landstinget i ger Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

19.2.2014, version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

19.2.2014, version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Femoston 1/10 filmdragerad tablett Femoston 2/10 filmdragerad tablett Femoston Conti 1/5 filmdragerad tablett Femoston Conti 0,5/2,5 filmdragerad tablett 19.2.2014, version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

MALL FÖR PRODUKTRESUMÉ AVSEENDE HORMONELL SUBSTITUTIONSBEHANDLING

MALL FÖR PRODUKTRESUMÉ AVSEENDE HORMONELL SUBSTITUTIONSBEHANDLING MALL FÖR PRODUKTRESUMÉ AVSEENDE HORMONELL SUBSTITUTIONSBEHANDLING Översatt och adapterad till svenska efter 'Core SPC for Hormone Replacement Therapy'. I det följande används förkortningen HRT för att

Läs mer

4. Behandling av symtom vid klimakteriebesvär

4. Behandling av symtom vid klimakteriebesvär 4. Behandling av symtom vid klimakteriebesvär Vasomotoriska symtom och livskvalitet Sammanfattning och slutsatser Menopaus, dvs tidpunkten för den sista menstruationsblödningen, kan fastställas när ingen

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Behandlig av klimakteriella symtom Stockholms läns landsting 2005 Regionalt Vårdprogram Behandling av klimakteriella symtom Rapporten är framtagen av: Britt-Marie

Läs mer

Konsensusuttalande om östrogenbehandling efter menopaus

Konsensusuttalande om östrogenbehandling efter menopaus kvinnor per år, konkluderade Ingemar Persson. Läkemedelsförsäkringen Docent Einar Perman avslutade symposiet med en översikt av hur den svenska Läkemedelsförsäkringen arbetar. Han berättade att det varje

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Activelle 1 mg/0,5 mg Filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Divigel 0,5 mg och 1 mg gel Estradiol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd

Läs mer

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10.

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10. Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg PM Mödrahälsovård Ansvariga för PM Datum Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10 Depo-Provera Depo-Provera 1 ml injektionsväska innehåller

Läs mer

Enkät för kvinnor med hormonsubstitution :

Enkät för kvinnor med hormonsubstitution : Enkät för kvinnor med hormonsubstitution : Nummer: 1. Ålder: 2. Vid vilken ålder hade du din sista menstruation: Vid års ålder. 3. Har du opererat bort livmodern? Ja Nej Orsak: 4. Har dina äggstockar blivit

Läs mer

Jag är inte i klimakteriet men jag har vallningar. Hjälper progesteronkrämen mot det?

Jag är inte i klimakteriet men jag har vallningar. Hjälper progesteronkrämen mot det? 1 Jag är inte i klimakteriet men jag har vallningar. Hjälper progesteronkrämen mot det? Ja, många kvinnor i förklimakteriet rapporterar att krämen hjälper mot deras vallningar och nattsvettningar. Man

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Vagifem 10 mikrogram vaginaltabletter. Estradiol

Bipacksedel: Information till användaren. Vagifem 10 mikrogram vaginaltabletter. Estradiol Bipacksedel: Information till användaren Vagifem 10 mikrogram vaginaltabletter Estradiol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Vilken betydelse har val av progestagen-typ respektive behandlingsregim för bröstcancerrisk vid hormonersättningsterapi (HRT)?

Vilken betydelse har val av progestagen-typ respektive behandlingsregim för bröstcancerrisk vid hormonersättningsterapi (HRT)? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Vilken betydelse har val av progestagen-typ respektive behandlingsregim för bröstcancerrisk vid hormonersättningsterapi (HRT)? Nataliya Sinchugova Huvudområde:

Läs mer

Välkommen till Klimakteriet! Information om t.ex. östrogenbrist i underlivet och det receptfria läkemedlet Vagifem 18-fp.

Välkommen till Klimakteriet! Information om t.ex. östrogenbrist i underlivet och det receptfria läkemedlet Vagifem 18-fp. Välkommen till Klimakteriet! Information om t.ex. östrogenbrist i underlivet och det receptfria läkemedlet Vagifem 18-fp. Klimakteriet då var det dags! Klimakteriet kan tas emot med både förtjusning och

Läs mer

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Graviditet och amning Graviditetsillamående I första hand meklozin Postafen I andra hand vid otillräcklig

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Livial 2,5 mg tabletter tibolon Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara denna

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-06-18

BESLUT. Datum 2013-06-18 BESLUT 1 (9) Datum 2013-06-18 Vår beteckning FÖRETAG Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006

Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006 Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006 Women s Health Initiatve(WHI)-studien (primärpreventionsstudie) 36.282 friska postmenopausala kvinnor medelålder

Läs mer

Gestagener som tillägg till östrogen-behandling i klimakteriet

Gestagener som tillägg till östrogen-behandling i klimakteriet Behandlingsrekommendation Gestagener som tillägg till östrogen-behandling i klimakteriet Huvudbudskap Tillägg av gestagen till östrogenbehandling medför en tillfredsställande skyddseffekt vad gäller cancerrisk

Läs mer

MEQ Gynekologi T 8 2002-05-23

MEQ Gynekologi T 8 2002-05-23 MEQ Gynekologi T 8 2002-05-23 Du har fått drömjobbet och blivit läkarassistent på KK under sommarlovet. Efter introduktionen på kliniken får du naturligtvis börja jobba på akuten, där du således befinner

Läs mer

lokal östrogen- östriol Ovesterin vaginalbehandling kräm och vagitorier levonorgestrel Mirena medroxiprogesteron Provera

lokal östrogen- östriol Ovesterin vaginalbehandling kräm och vagitorier levonorgestrel Mirena medroxiprogesteron Provera Gynekologi gynekologi l Antikonception kombinerade p-piller I första hand levonorgestrel + Abelonelle/Prionelle etinylestradiol 1) I andra hand noretisteron+ Orthonett Novum etinylestradiol norgestimat

Läs mer

Biverkningar vid endokrin behandling vid bröstcancer

Biverkningar vid endokrin behandling vid bröstcancer Biverkningar vid endokrin behandling vid bröstcancer Antonis Valachis ST läkare Onkologkliniken Sörmland Eskilstuna Mars 2012 Översikt När använder man endokrinbehandling? Typer och verkningsmekanism av

Läs mer

Läkemedelskommitténs fortbildningsdag våren 2015 Klimakteriesubstitution. Överläkare Katarina von Bothmer Östling, KK Halmstad

Läkemedelskommitténs fortbildningsdag våren 2015 Klimakteriesubstitution. Överläkare Katarina von Bothmer Östling, KK Halmstad Läkemedelskommitténs fortbildningsdag våren 2015 Klimakteriesubstitution Överläkare Katarina von Bothmer Östling, KK Halmstad Ålder 40-58 år Median 52 år väs oförändrat genom åren. Faktorer m risk för

Läs mer

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

Ovesterin. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ovesterin. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Ovesterin 1 mg/g vaginalkräm östriol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Livial 2,5 mg tabletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Livial 2,5 mg tabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Livial 2,5 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller: 2,5 mg tibolon. Beträffande hjälpämnen se avsnitt 6.1 3 LÄKEMEDELSFORM Tablett

Läs mer

Hormoner. Hormoner. Kreatin

Hormoner. Hormoner. Kreatin Hormoner Hormoner Här beskrivs de s k superhormonerna, mycket kortfattat, eftersom det pågår en ganska intensiv forskning om dem framför allt i USA. Den som vill veta mer om hormoner kan söka vidare på

Läs mer

För dig som ofta får tillbaka bakteriell vaginos.

För dig som ofta får tillbaka bakteriell vaginos. För dig som ofta får tillbaka bakteriell vaginos. För dig som ofta får tillbaka bakteriell vaginos. Vad innebär bakteriell vaginos? I slidan finns många olika typer av bakterier. Lactobaciller (mjölksyrabakterier)

Läs mer

Information om. levonorgestrel 20 µg/24 tim Trygghet som varar

Information om. levonorgestrel 20 µg/24 tim Trygghet som varar Information om levonorgestrel 20 µg/24 tim Trygghet som varar Innehåll sid Vad är Mirena? 3 Hur verkar Mirena? 3 Hur får jag en Mirena? 4 Säkerhet 4 Kan den stötas ut? 4 Kan jag själv kontrollera att Mirena

Läs mer

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen?

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Inledning Det är sedan länge känt att sekundärpreventiv behandling efter genomgången hjärtinfarkt är effektivt, och i europeiska riktlinjer publicerade

Läs mer

PATIENTINFORMATION - Till dig som använder kombinerade p-piller som behandling vid svår mensvärk

PATIENTINFORMATION - Till dig som använder kombinerade p-piller som behandling vid svår mensvärk PATIENTINFORMATION - Till dig som använder kombinerade p-piller som behandling vid svår mensvärk Varför är det viktigt att behandla? För att du ska fungera i vardagen med skola, arbete och fritid. För

Läs mer

6. Förebyggande behandling

6. Förebyggande behandling 6. Förebyggande behandling Östrogenbehandling var från början framför allt avsett att lindra de symtom som kan uppträda efter menopaus. Senare har emellertid uppmärksamheten även riktats mot sjukdomar

Läs mer

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS Det centrala målet för Rosa Bandet-insamlingen är att allt flera bröstcancerfall kan förhindras eller behandlas och att varje person får det stöd hon behöver i olika skeden av

Läs mer

Regelbunden motion minskar övergångsbesvären i klimakteriet

Regelbunden motion minskar övergångsbesvären i klimakteriet Mats Hammar, överläkare, professor, avdelningen för obstetrik och gynekologi, kvinnokliniken, institutionen för molekylär och klinisk medicin, Hälsouniversitetet, Linköping Regelbunden motion minskar övergångsbesvären

Läs mer

Välkommen till Klimakteriet!

Välkommen till Klimakteriet! Välkommen till Klimakteriet! Klimakteriet då var det dags! Klimakteriet kan tas emot med både förtjusning och fasa. Vissa har längtat länge efter vad de upplever som en befrielsetid medan andra har svårt

Läs mer

Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter. 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter. 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1b Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

Att förebygga brott Nationella riktlinjer för osteoporos

Att förebygga brott Nationella riktlinjer för osteoporos Att förebygga brott Nationella riktlinjer för osteoporos Mellansvenskt läkemedelsforum Västerås 2014 02 06 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS Huddinge alternativ rubrik Vådan av att halka på ett

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Femarelle. Ett kosttillskott för minskade klimakteriebesvär och ökad benhälsa

Femarelle. Ett kosttillskott för minskade klimakteriebesvär och ökad benhälsa Femarelle Ett kosttillskott för minskade klimakteriebesvär och ökad benhälsa Vad är bakgrunden till klimakteriella besvär? Vid födelsen har den nyfödda flickan 400 000 ägg anlag i äggstockarna. Omkring

Läs mer

Äldre kvinnor och bröstcancer

Äldre kvinnor och bröstcancer Äldre kvinnor och bröstcancer Det finns 674 000 kvinnor som är 70 år eller äldre i Sverige. Varje år får runt 2 330 kvinnor över 70 år diagnosen bröstcancer, det är 45 kvinnor i veckan. De får sin bröstcancer

Läs mer

Information om Trionetta etinylöstradiol/levonorgestrel

Information om Trionetta etinylöstradiol/levonorgestrel Information om Trionetta etinylöstradiol/levonorgestrel Innehåll Sid Fördelarna med kombinerade p-piller 4 Skydd mot sjukdomar 4 Har Trionetta några biverkningar? 6 Något om hormonerna som styr din mens

Läs mer

Rörelse är bästa pillret. Hans Lingfors Distriktsläkare, MD Habo vårdcentral Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping

Rörelse är bästa pillret. Hans Lingfors Distriktsläkare, MD Habo vårdcentral Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Rörelse är bästa pillret Hans Lingfors Distriktsläkare, MD Habo vårdcentral Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Rörelse har effekt på: Symtom och upplevd hälsa Biologiska riskmarkörer Sjukdom och död www.fyss.se

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AF RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AF RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AF RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Akne Vuxenakne drabbar 25% av alla vuxna män och 50% av alla vuxna

Läs mer

Patientinformation. En vägledning för Dig som ordinerats sekvensbehandling med Aromasin. Onkologi

Patientinformation. En vägledning för Dig som ordinerats sekvensbehandling med Aromasin. Onkologi Patientinformation En vägledning för Dig som ordinerats sekvensbehandling med Aromasin Onkologi Berit 56+, 2,5 år med tamoxifen Varför har Du ordinerats Aromasin i stället för tamoxifen? Denna folder vänder

Läs mer

STUDIEINFORMATION. Karisma pilotstudie. Några minuter idag. Många liv i morgon.

STUDIEINFORMATION. Karisma pilotstudie. Några minuter idag. Många liv i morgon. STUDIEINFORMATION Karisma pilotstudie Några minuter idag. Många liv i morgon. Karolinska Institutet genomför, med start 2015, forskningsstudien Karisma i samarbete med Södersjukhuset. Vad är Karisma? Sammanfattning

Läs mer

Malatonin (Hormon) Melatonin

Malatonin (Hormon) Melatonin Malatonin (Hormon) Melatonin Melatonin är ett hormon som bildas i epifysen (tallkottkörteln), en liten körtel som ligger i mitten av hjärnan. Denna körtel har i långa tider omgivits av mystik, många betraktar

Läs mer

Vad är PMS? Typiska kännetecken för PMS är aggressivitet, grälsjuka, kort stubin, irritation, depression

Vad är PMS? Typiska kännetecken för PMS är aggressivitet, grälsjuka, kort stubin, irritation, depression Har du PMS eller? Vad är PMS? PMS påverkar både humöret och kroppen. PMS, eller premenstruellt syndrom, kallas de symptom som många tjejer och kvinnor har före och ibland under sin menstruation. Symptomen

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN JAYDESS 13,5 mg, intrauterint inlägg 5/2014, version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Jaydess

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Hormonell substitutionsbehandling (HRT) av östrogenbristsymtom till kvinnor efter menopaus.

4.1 Terapeutiska indikationer Hormonell substitutionsbehandling (HRT) av östrogenbristsymtom till kvinnor efter menopaus. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Trivina tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En vit Trivina tablett innehåller: Estradiolvalerat (E 2 V) 2 mg En blå Trivina tablett innehåller: Estradiolvalerat

Läs mer

etinylestradiol 1) l Akutprevention ulipristalacetat ellaone levonorgestrel NorLevo

etinylestradiol 1) l Akutprevention ulipristalacetat ellaone levonorgestrel NorLevo Gynekologi gynekologi l Antikonception Kombinerade p-piller levonorgestrel + etinylestradiol 1) Prionelle Gestagena metoder P-piller desogestrel 1) Gestrina/Desogestrel* ) Hormonspiral levonorgestrel Mirena

Läs mer

Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting

Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting Utformat av deltagarna i Förbättringsprogram 4 våren 2010; Marita Palm Ankarman distriktssköterska HC Stora Trädgårdsgatan Västervik Nina

Läs mer

Prevention Primär prevention. Transteoretiska modellen, TTM The transtheoretical model of behaviour change, Prochaska & DiClemente 1983

Prevention Primär prevention. Transteoretiska modellen, TTM The transtheoretical model of behaviour change, Prochaska & DiClemente 1983 Prevention Primär prevention Förhindra uppkomsten av cancer Sekundär prevention Tidig upptäckt Tertiär prevention Minska risken för komplikationer och död vid manifest sjukdom t.ex. adjuvant behandling,

Läs mer

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro Karin Manhem Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Överlevnad Blodtryck Överlevnad NEJ Blodtryck Överlevnad Blodtryck Blodtryck och

Läs mer

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Urinvägsinfektioner Giltig fr.o.m: 2014-05-07 Faktaägare: Håkan Ivarsson, Distriktsläkare vårdcentralen Teleborg Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som tio till 15 procent av alla kvinnor i fertil ålder

Läs mer

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI Urinvägsinfektion Symtomgivande UVI Asymtomatisk bakteriuri (ABU) ABU hos 20-50% på SÄBO Antibiotika överförskrivs ofta Diagnostiken svår Leder UVI till förvirring????? Riktad och smal behandling Växelbruk

Läs mer

Myter och fakta om p-piller

Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Det lever tyvärr kvar en hel del myter sedan det allra första p-pillret kom. Bayer vill med denna broschyr ta död på några myter och istället ge

Läs mer

Nytt Vårdprogram för urininkontinens och blåsfunktionsstörning

Nytt Vårdprogram för urininkontinens och blåsfunktionsstörning Nytt Vårdprogram för urininkontinens och blåsfunktionsstörning i Uppsala län Marianne Babra samordnare för inkontinensfrågor i Uppsala län www.lul.se/inkontinensfragor NIKOLA Vårdprogrammet är integrerat

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer