KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014

2 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post alt. te!: eller till Anna-Lena Lundin, e-post alt. te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till Annika Thorström (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skall lämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skalllämnas på sammanträdet. Allergi och astma Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller liknande. Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Annica Åberg alt te!

3 Kallelse Föredragningslista I(3) Sammanträde Kommunfullmäktige Plats ach lid Bohusläns museum, kl. 17:30 onsdagen den 14 maj 2014 Ordförande sekreterare Ralph Steen Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av juslerande samt bestämmande av tid för justering 2. Fastställande av dagordning 3. Information om projektet 8 fjordar Nielas Åberg 4. Medborgarförslag från Lars Berggren angående ändring av vindbruksplanen Dnr KS 20I3/ Besvarande av interpellation från Alf Gillberg (S) till ordföranden för Uddevalla Energi AB angående passerkort till återvinningscentralerna. Dnr KS 2014/00I 7I 6. Motion från Jaana Järvilalo (V) angående offentliga upphandlingar Dnr KS 20 I 3/ Mollon från Slefan Skoglund (S) om effektivisering genom ny teknik Dnr KS 20I3/00I Motion från Paula Berger (S) och Ingemar Samuelsson (S) angående politisk majorilet och avvecklande av kommunalrådsuppdrag om 30 % Dnr KS 20 I 3/ Antagande av detaljplan för bosläder på Överby l :31 m.fl Dnr KS 20I4/00I63 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på

4 Kallelse Föredragningslista 2(3) Föredragningslista Föredragande 10. Revidering av bolagsordning och aktieägoravtal gällande Regionteater Väst AB Dnr KS 2014/ Förändring i aktieägoravtal för Fyrstads Flygplats AB Dnr KS 2014/ Uppdrag i flerårsplan att utreda förutsättningar för att åstadkomma en samlokalisering av kulturskolan med barn och utbildningsnämndens lokaler i Sinclair D nr KS 2013/ Samordnad satsning på att öka cyklondet i kommunen ( cykelplan j Dnr KS 2011/ Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten gällande Ekholma Dnr KS 2014/ Markanvisningsavtal för Tjöstelsröd 2:21 Dnr KS 2014/ Markanvisningsavtal gällande kv l Sundskogen Dnr KS 2014/ Förslag till nytt vägnamn, Kärrastrandvägen, inom industriområdet Kärra, f.d. varvsområdet Dnr KS 2014/ Miljöredovisning för ledningens genomgång av EMAS Dnr KS 2014/ Begäran från Kroppskultur om ekonomiskt stöd Dnr KS 2014/ Ansökan från Solid Sound angående camping i samband med festivalen 2014 Dnr KS 2014/00197 Handlingar delas ut på sammanträdet. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde Handlingar delas ut på sammantr det. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde Årsredovisning Bostadsstiftelsen Uddevallahem 2013 Dnr KS 2014/00113

5 Kallelse Föredragningslista 3(3) Föredragningslista Föredragande 22. Årsredovisning stiftelsen Ljungskilehem 2013 Dnr KS 2014/ Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2013 Dnr KS 2014/ Årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse 2013 från Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Förgelanda (Finsam) Dnr KS 2014/00158 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och pä 25. Val av kommunalråd, ledmot och tillika förste vice ordförande i kommunstyrelsen, ombud för Uddevalla Vatten AB, ombud för föreningsstämma West Sweden, ledamot i Uddevalla Even! AB, ledamot i Uddevalla Utvecklings AB samt ledamot i valberedningen efter Essam El-Naggar (FP) Dnr KS 2014/ Avsägelse från Ann-Charlotte Gustafsson (M) av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige Dnr KS 2014/ Val av ledamot i socialnämnden efter Ann-Charlotte Gustafsson (M) Dnr KS 2014/ Anmälningsärenden Dnr KS 2014/0000 l 29. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till Annika Thorström te! eller Anna-Lena Lundin te! eller e-post

6 Protokoll Kommunstyrelsen KS Dnr 2013/00235 Medborgarförslag från Lars Berggren angående ändring av vindbruksplanen Sammanfattning Föreningen Bevara Forshälla genom Lars Berggren har lämnat medborgarförslag om ändringar av vindbruksplanen innebärande att de södra och östra delarna av Uddevalla kommun tas bort som lämpliga områden får storskaligt vindbruk samt att reglerna kring vindkraften skärps i Uddevalla kommun. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till miljö och stadsbyggnadsnämnden som behandlade ärendet i december I nämndens protokoll redogörs bl.a. för Riktlinjer får utbyggnad av vindkraftverk som antogs 201I. Nämnden skriver också att utveckling och kunskap kring utbyggnad av vindkraft sker i en hög takt. Lokalt men även nationellt har nya erfarenheter lett till att nya bedömningar görs. I gällande vindbruksplan beskrivs var man inte ska bygga vindkraftverk och att i övrigt ska man göra en bedömning från fall till fall. Efter det att riktlinjerna fastställts har en landskapsanalys framtagits. Som en del av analysen har utvecklats ett verktyg får att underlätta att identifiera möjligheter, problemställningar och konflikter som kan uppstå vid placering av vindkraftverk i olika delar av kommunen. Landskapsanalysen är ett viktigt underlag och bör integreras i en omarbetning av Riktlinjer får utbyggnad av vindkraft. Hänsyn bör också tas till att Energimyndigheten håller på att se över riksintressen får vindbruk. Enligt plan- och bygglagen ska kommunen varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen och dess tillägg och fördjupningar är aktuella. Kommunfullmäktige beslutade $Il, Bedömning av översiktplanens aktualitet, att fårklara Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk inaktuella och att de ska göras om. Arbetet med vindbruksplanen pågår och beräknas vara fårdigställt under rorsta halvåret Förlagsställarens synpunkter bör därfår hanteras i detta arbete. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20! Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Medborgarförslag från Lars Berggren Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med ovan anse medborgarförslaget besvarat. Utdragsbestyrkande

7 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS 2013/00235 Handläggare Utredare Markus Hurtig Telefon Medborgarförslag från Lars Berggren angående ändring av vindbruksplanen Sammanfattning Föreningen Bevara Forshälla genom Lars Berggren har lämnat medborgarförslag om ändringar av vindbruksplanen innebärande att de södra och östra delarna av Uddevalla kommun tas bort som lämpliga områden för storskaligt vindbruk samt att reglerna kring vindkraften skärps i Uddevalla kommun. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet tillmilj ö- och stadsbyggnadsnämnden som behandlade ärendet i december l nämndens protokoll redogörs bl. a. för Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk som antogs 201 I. Nämnden skriver också att utveckling och kunskap kring utbyggnad av vindkraft sker i en hög takt. Lokalt men även nationellt har nya erfarenheter lett till att nya bedömningar görs. l gällande vindbruksplan beskrivs var man inte ska bygga vindkraftverk och att i övrigt ska man göra en bedömning från fall till fall. Efter det att riktlinjerna fastställts har en landskapsanalys framtagits. Som en del av analysen har utvecklats ett verktyg för att underlätta att identifiera möjligheter, problemställningar och konflikter som kan uppstå vid placering av vindkraftverk i olika delar av kommunen. Landskapsanalysen är ett viktigt underlag och bör integreras i en omarbetning av Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft. Hänsyn bör också tas till att Energimyndigheten håller på att se över riksintressen för vind bruk. Enligt plan- och bygglagen ska kommunen varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen och dess tillägg och fördjupningar är aktuella. Kommunfullmäktige beslutade $Il, Bedömning av översiktplanens aktualitet, att förklara Riktlinjer for utbyggnad av vindkraftverk inaktuella och att de ska göras om. Arbetet med vindbruksplanen pågår och beräknas vara fårdigställt under första halvåret Förlagsställarens synpunkter bör därför hanteras i detta arbete. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll Miljö- och stadsbyggnadsforvaltningens tjänsteskrivelse Medborgarförslag från Lars Berggren Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

8 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS 2013/00235 att med ovan anse medborgarförslaget besvarat. /r~r;{ Peter Larssan Förvaltningschef _.. /l//~~~ 11/,1~ /;l /~~. j r> (/1.-? [./ Markus Hurtig Utredare Expediera till Förslagsställaren Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

9 PROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Sammanträdesdatum KOMMUNST'YRELSEN dn r: 2013: 2063 l o -- uöi5l"'1t~i:!j~kommijn Kon1rnun styrel,on Kommun!r~dninsy;kontoret !2- j 9 Sammanfattning Föreningen Bevara Forshälla genom Lars Berggren har lämnat ett medborgarförslag som avser ändring av vindbruksplanen p. g. a. Energimyndighetens och Landskapsanalysens rapporter. Det yrkas även att reglerna skärps för vindbruk avseende ljudtryck vid fastigheter, höjd på verken, avstånd till fastigheter m. m. Kommunfullmäktige beslutade att remittera forslaget till miljö- och stads byggnadsnämnden. Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk antogs 20 l l. Utveckling och kunskap kring utbyggnad av vindkraft sker i en hög takt. Lokalt men även nationellt har nya erfarenheter lett till att nya bedömningar görs. I gällande vindbruksplan beskrivs var man INTE ska bygga vindkraftverk och att i övrigt ska man göra en bedömning från fall till fall. Efter det att riktlinjerna fastställts har en landskapsanalys framtagits. Som en del av analysen har utvecklats ett verktyg for att underlätta att identifiera möjligheter, problemställningar och konflikter som kan uppstå vid placering av vindkraftverk i olika delar av kommunen. Landskapsanalysen är ett viktigt underlag och bör integreras i en omarbetning av Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft. Hänsyn bör också tas till att Energimyndigheten håller på att se över riksintressen för vindbruk. Enligt plan- och bygglagen har kommuner att varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen och dess tillägg och fördjupningar är aktuella. I underlaget som Miljö och stadsbyggnad har tagit fram föreslås att Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft är inaktuell och bör göras om. Beslut om aktualitetsförklaringen har ännu inte fattats av kommunfullmäktige. ställningstagande till de övriga frågorna som redovisas i medborgartorslaget bör tas som en del av en omarbetning av vindbruksplanen om kommunfullmäktige beslutar att den ska bearbetas. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande F,,

10 PROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Sammanträdesdatum /52 Beslutsunderlag: Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att lämna Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse som sitt remissvar. Justerandes signatur {jjf ~? Utdragsbestyrkande

11 Tjänsteskrivelse l (2) MILJÖ OCH STADSBYGGNAD Dnr 2013: 2063 Handläggare Översiktsplanerare Lynn Joel Telefon Remiss till Miljö och stadsbyggnadsnämnden avseende medborgarförslag om att ändra vindbruksplanen (KS/2013:235) Sammanfattning Föreningen Bevara Forshälla genom Lars Berggren har lämnat ett medborgarförslag som avser ändring av vindbruksplanen p. g. a. Energimyndighetens och Landskapsanalysens rapporter. Det yrkas även att reglerna skärps for vindbruk avseende ljudtryck vid fastigheter, höjd på verken, avstånd till fastigheter m. m. Kommunfullmäktige beslutade att remittera förslaget tillmiljö och stadsbyggnadsnämnden. Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk antogs Utveckling och kunskap kring utbyggnad av vindkraft sker i en hög takt. Lokalt men även nationellt har nya erfarenheter lett till att nya bedömningar görs. l gällande vindbruksplan beskrivs var man INTE ska bygga vindkraftverk och att i övrigt ska man göra en bedömning från fall till fall. Efter det att riktlinjerna fastställts har en landskapsanalys framtagits. Som en del av analysen har utvecklats ett verktyg för att underlätta att identifiera möjligheter, problemställningar och konflikter som kan uppstå vid placering av vindkraftverk i olika delar av kommunen. Landskapsanalysen är ett viktigt underlag och bör integreras i en omarbetning av Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft. Hänsyn bör också tas till att Energimyndigheten håller på att se över riksintressen för vindbruk. Enligt Plan och Bygglagen har kommuner att varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen och dess tillägg och fördjupningar är aktuella. l underlaget som Miljö och stadsbyggnad har tagit fram föreslås att Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft är inaktuell och bör göras om. Beslut om aktualitetsförklaringen har ännu inte fattats av kommunfullmäktige. ställningstagande till de övriga frågorna som redovisas i medborgarförslaget bör tas som en del av en omarbetning vindbruksplanen om kommunfullmäktige beslutar att den ska bearbetas. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Föreningen Bevara Forshälla genom Lars Berggren:

12 Tjänsteskrivelse 2 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Dnr KS/2013:307 Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att lämna Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse som sitt remissvar Lynn Joel Översiktsplanerare Expediera till

13 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 93 Medborgarförslag från Lars Berggren angående ändring av vindbruksplanen (KS/2013:235) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera förslaget tillmiljö och stads byggnadsnämnden. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Gunilla Magnusson, Ingemar Samuelsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Miljö och stadsbyggnadsnämnden Utdragsbestyrkande

14 Medborgarförslag från Föreningen Bevara Forshälla genom Lars Berggren: Medborgarföslaget avser ändring av vindbruksplanen p.g.a. Energimyndighetens och Landskapsanalysens rapporter. Föreningen Bevara Forshälla föreslår att de södra och östra delarna av Uddevalla kommun tas bort som lämpliga områden för storskaligt vind bruk. Vi yrkar även att reglerna skärps för vindbruk i Uddevalla enligt nedan: Ljudtrycket skall vara max 35 dba vid fastigheter då det är stora svårigheter vid teoretiska beräkningar av ljudet, en försiktighetsprincip som är nödvändig.~~ Verken skall ej vara högre än 150 m, då landskapet annars förändras i för stor utsträckning. Avstånd till fastigheter och säkerhetsavstånd till verk bör vara minst 1000 m när det gäller enskilda verk och minst 1500 m när flera verk står tillsammans. LJ Vindkraftsbolagen skall vara skyldiga att redovisa buller och ljusskuggor i MBK för aktuella etableringar av verk. De skall inte som nu, tillåtas ha fria händer att ändra detta i ett senare skede av etableringen. u Tillstånd för byggnation får ej ges innan sista instans godkänt etableringen. L 1 Medel skall avsättas, hos t ex. kommunen, så att en fullständig demontering av verken kan göras efter att de utjänat sitt syfte. u Inga vindkraftverk skall behöva sättas i "nedställt" läge för att klara ljudberäkningarna. Att kontrollera detta efter i drifttagande är nästan omöjligt, och ur energi- och ekonomiperspektiv helt förkastligt Vindkraftverken måste projekteras med sådan marginal att detta inte ska behövas. Föreningen Bevara Forshälla Lars Berggren Forshälla Hede 279, Uddevalla )o!

15 2ol\/ ~ J7/ Alf Gillberg ( S) har ställt en interpellation till mig i min egenskap som Ordf i Uddevalla Energi AB. Här kommer svaret på Alf Gillbergs interpellation; Det av kostnadsskäl som lägenhetskunderna inte får ett kort till återvinningscentralerna med automatik. Det finns cirka lägenhetskunder i kommunen och varje kort kostar drygt 10 kronor att framställa. Av erfarenhet vet vi, liksom andra kommuner med återvinningscentra ler, att det huvudsakligen är villa- och fritidshuskunder som utnyttjar dem. Genom att låta de boende i flerbostadshus som har behov av ett kort beställa i stället för att alla får ett tillsänt, varav flertalet aldrig kommer att utnyttjas, sker en kostnadsreducering med över kronor. Genom att tusentals kort inte tillverkas sker en miljövinst. Allt i enlighet med Uddevalla Energis värderingar- professionell, engagerad och resurssmart. Frågan har inte behandlats i Uddevalla Energis styrelse då den är att betrakta som löpande förvaltning och inte är ett styrelseärende. Uddevalla den 22 april 2014 Christer Hassiebäck Ordf Uddevalla Energi AB

16 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige KS Dnr 2014/00171 Interpellation från Alf Gillberg (S) till ordföranden för Uddevalla Energi AB angående passerkort till återvinningscentralerna. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och skall besvaras på kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Henrik Sundström, Birgitta Pelli Justeringen tillkännagiven p ä anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

17 Interpellation UDDEVALLA r~dmmun KomPlUtl.. tyref!'<en Komrnunle<lnir.gskontoret OB Till ordföranden Uddevalla Energi Dilriilnr :loj~: ltf DWisplanbatecknlng Ang. passerkort till Havskuren och Aröds Ave "Boende i flerfamiljshus kan ansöka om passerkort på särskild blankett" Hur tänkte ni då? l information till hushållen nyligen redogör Uddevalla Energi för det nya passersystem som ska införas till våra återvinningscentraler. Ett system där hushåll och företag kan lämna grovavfall och där hushållen tio gånger per år kan göra detta utan avgift. Så långt är allt okej. Men sedan meddelar man också att "passerkort kommer under april att skickas ut till alla villaägare, fritidsboende och företag." Vidare... "Boende i flerfamiljshus kan ansöka om passerkort på särskild blankett"(?!) Mina frågor då: Varför denna olika behandling av hushållen? Har frågan behandlats av bolagets styrelse? På omstående visar jag bild på information i ett av Uddevallahems sophus, där man tydligt signalerar att du själv ansvarar för att transportera grovsopor och farligt avfall till återvinningscentral Uddevalla Alf Gillberg (S)

18 l nterpellation Till ordföranden Uddevalla Energi An g. passerkort till Havskuren och Aröds Ave "Boende i flerfamiljshus kan ansöka om passerkort på särskild blankett" Hur tänkte ni då? l information till hushållen nyligen redogör Uddevalla Energi för det nya passersystem som ska införas till våra återvinningscentraler. Ett system där hushåll och företag kan lämna grovavfall och där hushållen tio gånger per år kan göra detta utan avgift. Så långt är allt okej. Men sedan meddelar man också att "passerkort kommer under april att skickas ut till alla villaägare, fritidsboende och företag." Vidare... "Boende i flerfamiljshus kan ansöka om passerkort på särskild blankett"(?!) Mina frågor då: Varför denna olika behandling av hushållen? Har frågan behandlats av bolagets styrelse? På omstående visar jag bild på information i ett av Uddevallahems sophus, där man tydligt signalerar att du själv ansvarar för att transportera grovsopor och farligt avfall till återvinningscentral Uddevalla Alf Gillberg (S)

19 dessa saker här: KyL frys..liw"a.tt- c.::;... ~ 3 ~a.s~j:1 Mi~~g-dE H~jr.e- TVY radio., d:atora'. bildskannar Målarfärg. ~. oljor Möbler, mattor Tavlor Madrasser stekpannor. kastruller Trä, brädor, byggskivor Plåt och metall Bildelar Du ansvarar själv för att transportera dessa saker till en bemannad återvinningsstation. 1 Havskuren. Fridhem ~ Sr: ;;;,n.f e;rrra.!i~tl5:t.:~., ta for uppgifter orn oppl lticl!~ r. l... Uddevallahem

20 ~\'.V4< ~ <' o "? +l~_)~ o M "\'A "\l Protokoll Kommunstyrelsen KS Dnr 2013/00365 Motion från Jaana Järvitalo (V) angående offentliga upphandlingar Sammanfattning Jaana Järvitalo (V) har i en motion foreslagit att, sammanfattningsvis, kommunen löpande kontrollerar att leverantörer till Uddevalla kommun uppfyller de krav som låg till grund for utvärderingen vid upphandlingen. Ekonomiavdelningens upphandlingsenhet arbetar idag huvudsakligen med tre arbetsuppgifter inom ramen for offentlig upphandling. Det är analys infor upphandling, det egentliga upphandlingsarbetet och under avtalsperioden arbete med avtalsuppf<iljning. Avtalsuppfoljningen kan delas in i fyra delar och omfattar uppfoljning av kvalificeringskrav, volymer och priser, kvalitet samt övriga kontraktsvillkor. Uppfoljning av kvalificeringskraven enligt de krav som återfinns i LOU kapitel l O och Il ingår alltså som ett led i normal avtalsuppf<iljning. Vi behöver fortsätta upprätta rutinbeskrivningar som ytterligare kvalitetssäkrar uppf<iljningsarbetet. Ekonomiavdelningen har from 2014 tagit i bruk en tjänst for löpande kontroll av leverantörer, vilket är i motionens riktning. Detta har skett efter att vi tidigare har testat tjänsten. Tjänsten är en realtidstjänst som innefattar kontroll av samtliga avgående betalningar och leverantörer vid varje tillfälle som vi gör en betalningskörning. Tjänsten innefattar bl. a. kontroll av ev. betalningar till blufforetag, om leverantören har skulder till kronofogde, saknar F-skattesedel, om leverantören har ägare eller styrelseledamöter som har näringsforbud mm. Kontrollerna kan utökas efter kommunens egna önskemål, ex kontroll av om bolaget har personal (politiker eller anställda) i Uddevalla kommun som är ägare eller styrelsemedlem. Därutöver sker bl. a. kontroller av ev. dubbelbetalningar av fakturor. Resultatet av kontrollerna åtgärdas enligt upprättat rutindokument Hittills under 2,5 månader 2014 har endast en handfull varningar kommit och som hanterats enligt vår rutinbeskrivning. Ingen varning har så här långt krävt åtgärder mot någon leverantör. Upphandlingsenheten strävar efter att hela tiden forbättra uppfoljningen av alla avtal. Omfattningen är en prioriteringsfråga. Vi foljer dock alltid upp problem i samband med avtalstillämpning och åtgärdar brister. Samtidig har vi en diskussion med beställare fore eventuella avtalsforlängningar. Kommunen har hösten 2013 antagit en ny upphandlingspolicy. Policyn kommer att bli foremål for översyn av andra orsaker men där intentionerna i motionen kommer att beaktas. Humvida det blir i policyn eller i annat regeldokument får vi återkomma till. Beträffande återrapportering till kommunstyrelsen f'ar ekonomiavdelningen anledning att återkomma till for att göra en helhetsbedömning av vad inom anskaffningsprocessen som är önskvärt ochfeller lämpligt att återrapportera om. ~ust~des signatur Utdragsbestyrkande

21 Protokoll Kommunstyrelsen forts. 90 Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protoko Motion inkommen Beslut Kommunstyrelsen f<ireslår kommunfullmäktige besluta att konstatera att ekonomiavdelningens pågående arbete sker med motionens intentioner och att det därmed for närvarande inte krävs några ytterligare åtgärder, samt att motionen dänned är besvarad. Justerandes signatur <ffi: Utdragsbestyrkande

22 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (2) Dnr KS/20 13:365 Handläggare Ekonomichef Kenneth Erlandsson Telefon Motion från Jaana Järvitalo (V) angående offentliga upphandlingar Sammanfattning.laana Järvitalo har i en motion foreslagit att, sammanfattningsvis, kommunen löpande kontrollerar attleverantörer till Uddevalla kommun uppfyller de krav som låg till grund for utvärderingen vid upphandlingen. Ekonomiavdelningen får med anledning av motionen lämna fåljande kommentarer. Ekonomiavdelningens upphandlingsenhet arbetar idag huvudsakligen med tre arbetsuppgiller inom ramen for offentlig upphandling. Det är analys infår upphandling, det egentliga upphandlingsarbetet och under avtalsperioden arbete med avtalsuppföljning. Avtalsuppfåljningen kan delas in i fyra delar och omfattar uppföljning av kvalificeringskrav, volymer och priser, kvalitet samt övriga kontraktsvillkor. Uppfoljning av kvalificeringskraven enligt de krav som återfinns i LOU kapitel l O och Il ingår alltså som ett led i normal avtalsuppfoljning. Vi behöver fortsälta upprätta rutinbeskrivningar som ytterligare kvalitetssäkrar uppfåljningsarbetet. Ekonomiavdelningen har from 2014 tagit i bruk en tjänst for löpande kontroll av leverantörer, vilket är i motionens riktning. Detta har skett efter att vi tidigare har testat tjänsten. Tjänsten är en realtidstjänst som innefattar kontroll av samtliga avgående betalningar och leverantörer vid varje tillfåll e som vi gör en betalningskörning. Tjänsten innefaltar bl. a. kontroll av ev. betalningar till bluffåretag, om leverantören har skulder till kronofogde, saknar F-skattesedel, om leverantören har ägare eller styrelseledamöter som har näringsforbud mm. Kontrollerna kan utökas efter kommunens egna önskemål, ex kontroll av om bolaget har personal (politiker eller anställda) i Uddevalla kommun som är ägare eller styrelsemedlem. Därutöver sker bl. a. kontroller av ev. dubbelbetalningar av fakturor. Resultatet av kontrollerna åtgärdas enligt upprättal rutindokument Hittills under 2,5 månader 2014 har endast en handfull varningar kommit och som hanterats enligt vår rutinbeskrivning. Ingen varning har så här långt krävt åtgärder mot någon leverantör.

23 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2 (2) Dnr KS/2013:365 Upphandlingsenheten strävar efter att hela tiden förbättra uppföljningen av alla avtal. Omfattningen är en prioriteringsfråga. Vi följer dock alltid upp problem i samband med avtalstillämpning och åtgärdar brister. Samtidig har vi en diskussion med beställare före eventuella avtalsförlängningar. Kommunen har hösten 2013 antagit en ny upphandlingspolicy. Policyn kommer att bli föremål för översyn av andra orsaker men där intentionerna i motionen kommer att beaktas. lluruvida det blir i policyn eller i annat regeldokument får vi återkomma till. Betr. återrapportering till kommunstyrelsen får ekonomiavdelningen anledning att återkomma till för att göra en helhetsbedömning av vad inom anskaffningsprocessen som är önskvärt och/eller lämpligt att återrapportera om. Beslutsunderlag Motion.Jaana.Järvitalo Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att konstatera att ekonomiavdelningens pågående arbete sker med motionens intentioner och att det därmed för närvarande inte krävs några ytterligare åtgärder samt att motionen dänned är besvarad. =;;;.:c! r" / eec~/ ' Peter Larsson Förvaltningschef Kenneth E~landsson Ekonomichef Expediera till

24 Utdrag Protokoll Kommunfullmäktige l (!) Motion från Jaana Järvitalo (V) angående offentliga upphandlingar (KS/2013:365) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Birgit Olofsson, Lars-Olof Laxrot Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan Datt intygar Annica Åberg Expedierat K o mm u n l ed n i n g sko n!oret Utdragsbestyrkande

25 !d Motion angående Offentliga upphandlingar Alltmer av kommunal service är upphandlad. Det är därför nödvändigt att kommunen har stor formåga att anpassa sig till dessa förändrade förhållanden. Lagen om offentlig upphandling är tydlig på vilka krav som får ställas på leverantörerna, bl a gällande skatter, avgifter och bolagsordning. För vår kommun måste det vara ett grundläggande krav att våra leverantörer klarar den prövning lagstiftningen föreskriver. Dessa krav ska då inte enbart vara gällande vid upphandlingstillfåll et utan kommunens leverantörer skalllöpande klara denna prövning. Offentlig sektor uppskattas upphandla for ca 400 miljarder kronor årligen. Det är givet att så stora upphandlare påverkar marknaden. Bestämmer sig dessa upphandlare för att mer nogsamt kontrollera att LOU efterlevs så påverkas marknaden av detta. Klarar den offentliga sektorn av en effektiv kontroll så minskar marknaden för de oseriösa aktörerna och dänned forbättras konkurrenskraften också f6r dem som forsöker följa spelreglerna. Kommunens tjänstemän och politiker har en nyckelroll när det gäller att ta initiativ för att forma den atmosfär, de normer och de attityder som ska gälla inom vår verksamhet. Genom att aktivt kontrollera leverantörer vid alla typer av inköp görs ett tydligt gemensamt ställningstagande som påverkar hela samhället. Idag saknar Uddevalla kommun en effektiv och löpande prövning av leverantörerna. Studier från andra kommuner har visat på betydande brister i säkerhet gällande vilka som levererar och att stora belopp utbetalas tillleverantörer som inte uppfyller de krav LOU föreskriver. Rimligen bör våra leverantörer löpande prövas och idag erbjuds denna service på marknaden till en mycket låg kostnad genom företag som samlar och tillhandahåller upplysningar om olika förhållanden som är av betydelse for att bedöma företags vandel. Kommunen kan om så önskas ligga "on Iine" med prövningen av våra leverantörer. Skattemedel ska självfallet inte gå till brottslig verksamhet, men likafullt understöds dessa idag av våra bristande rutiner. Kommunfullmäktige föreslås besluta; att kommunen skyndsamt gör en översyn av nuvarande upphandlingsreglemente att leverantörer löpande skall kontrolleras for att uppfylla de krav som föreskrivs en! l O kap l och2 LOU att kommunstyrelsen löpande informeras om effektiviteten i kontrollen Jaana Järvitalo Vänsterpartiet

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNFULLMÄKTIGE i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset onsdagen den 24 november 2010, kl 18.30 för behandling av nedanstående ärenden: - Hälsningsanförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträde i kommunfullmäktige

Sammanträde i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunfullmäktige Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 november 2014, kl. 19.00 B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Kungörelse / Kallelse 1(5) 2014-04-01 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Plats: Furåsen Stigsvägen 2 Färgelanda Besök: VD Valbohem AB Ärenden: Ärende

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(11) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:31 LS 1006-0509 1 (1) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:4 av Erika Ullberg (S) om stopp för åldersdiskriminering av ledamöter i övervakningsnämnder Föredragande landstingsråd:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott Sidan 1 av 13 Plats och tid Rotebrorummet 9:00-11:00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Ordförande Carina

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer