KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014

2 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post alt. te!: eller till Anna-Lena Lundin, e-post alt. te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till Annika Thorström (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skall lämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skalllämnas på sammanträdet. Allergi och astma Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller liknande. Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Annica Åberg alt te!

3 Kallelse Föredragningslista I(3) Sammanträde Kommunfullmäktige Plats ach lid Bohusläns museum, kl. 17:30 onsdagen den 14 maj 2014 Ordförande sekreterare Ralph Steen Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av juslerande samt bestämmande av tid för justering 2. Fastställande av dagordning 3. Information om projektet 8 fjordar Nielas Åberg 4. Medborgarförslag från Lars Berggren angående ändring av vindbruksplanen Dnr KS 20I3/ Besvarande av interpellation från Alf Gillberg (S) till ordföranden för Uddevalla Energi AB angående passerkort till återvinningscentralerna. Dnr KS 2014/00I 7I 6. Motion från Jaana Järvilalo (V) angående offentliga upphandlingar Dnr KS 20 I 3/ Mollon från Slefan Skoglund (S) om effektivisering genom ny teknik Dnr KS 20I3/00I Motion från Paula Berger (S) och Ingemar Samuelsson (S) angående politisk majorilet och avvecklande av kommunalrådsuppdrag om 30 % Dnr KS 20 I 3/ Antagande av detaljplan för bosläder på Överby l :31 m.fl Dnr KS 20I4/00I63 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på

4 Kallelse Föredragningslista 2(3) Föredragningslista Föredragande 10. Revidering av bolagsordning och aktieägoravtal gällande Regionteater Väst AB Dnr KS 2014/ Förändring i aktieägoravtal för Fyrstads Flygplats AB Dnr KS 2014/ Uppdrag i flerårsplan att utreda förutsättningar för att åstadkomma en samlokalisering av kulturskolan med barn och utbildningsnämndens lokaler i Sinclair D nr KS 2013/ Samordnad satsning på att öka cyklondet i kommunen ( cykelplan j Dnr KS 2011/ Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten gällande Ekholma Dnr KS 2014/ Markanvisningsavtal för Tjöstelsröd 2:21 Dnr KS 2014/ Markanvisningsavtal gällande kv l Sundskogen Dnr KS 2014/ Förslag till nytt vägnamn, Kärrastrandvägen, inom industriområdet Kärra, f.d. varvsområdet Dnr KS 2014/ Miljöredovisning för ledningens genomgång av EMAS Dnr KS 2014/ Begäran från Kroppskultur om ekonomiskt stöd Dnr KS 2014/ Ansökan från Solid Sound angående camping i samband med festivalen 2014 Dnr KS 2014/00197 Handlingar delas ut på sammanträdet. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde Handlingar delas ut på sammantr det. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde Årsredovisning Bostadsstiftelsen Uddevallahem 2013 Dnr KS 2014/00113

5 Kallelse Föredragningslista 3(3) Föredragningslista Föredragande 22. Årsredovisning stiftelsen Ljungskilehem 2013 Dnr KS 2014/ Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2013 Dnr KS 2014/ Årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse 2013 från Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Förgelanda (Finsam) Dnr KS 2014/00158 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och pä 25. Val av kommunalråd, ledmot och tillika förste vice ordförande i kommunstyrelsen, ombud för Uddevalla Vatten AB, ombud för föreningsstämma West Sweden, ledamot i Uddevalla Even! AB, ledamot i Uddevalla Utvecklings AB samt ledamot i valberedningen efter Essam El-Naggar (FP) Dnr KS 2014/ Avsägelse från Ann-Charlotte Gustafsson (M) av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige Dnr KS 2014/ Val av ledamot i socialnämnden efter Ann-Charlotte Gustafsson (M) Dnr KS 2014/ Anmälningsärenden Dnr KS 2014/0000 l 29. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till Annika Thorström te! eller Anna-Lena Lundin te! eller e-post

6 Protokoll Kommunstyrelsen KS Dnr 2013/00235 Medborgarförslag från Lars Berggren angående ändring av vindbruksplanen Sammanfattning Föreningen Bevara Forshälla genom Lars Berggren har lämnat medborgarförslag om ändringar av vindbruksplanen innebärande att de södra och östra delarna av Uddevalla kommun tas bort som lämpliga områden får storskaligt vindbruk samt att reglerna kring vindkraften skärps i Uddevalla kommun. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till miljö och stadsbyggnadsnämnden som behandlade ärendet i december I nämndens protokoll redogörs bl.a. för Riktlinjer får utbyggnad av vindkraftverk som antogs 201I. Nämnden skriver också att utveckling och kunskap kring utbyggnad av vindkraft sker i en hög takt. Lokalt men även nationellt har nya erfarenheter lett till att nya bedömningar görs. I gällande vindbruksplan beskrivs var man inte ska bygga vindkraftverk och att i övrigt ska man göra en bedömning från fall till fall. Efter det att riktlinjerna fastställts har en landskapsanalys framtagits. Som en del av analysen har utvecklats ett verktyg får att underlätta att identifiera möjligheter, problemställningar och konflikter som kan uppstå vid placering av vindkraftverk i olika delar av kommunen. Landskapsanalysen är ett viktigt underlag och bör integreras i en omarbetning av Riktlinjer får utbyggnad av vindkraft. Hänsyn bör också tas till att Energimyndigheten håller på att se över riksintressen får vindbruk. Enligt plan- och bygglagen ska kommunen varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen och dess tillägg och fördjupningar är aktuella. Kommunfullmäktige beslutade $Il, Bedömning av översiktplanens aktualitet, att fårklara Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk inaktuella och att de ska göras om. Arbetet med vindbruksplanen pågår och beräknas vara fårdigställt under rorsta halvåret Förlagsställarens synpunkter bör därfår hanteras i detta arbete. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20! Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Medborgarförslag från Lars Berggren Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med ovan anse medborgarförslaget besvarat. Utdragsbestyrkande

7 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS 2013/00235 Handläggare Utredare Markus Hurtig Telefon Medborgarförslag från Lars Berggren angående ändring av vindbruksplanen Sammanfattning Föreningen Bevara Forshälla genom Lars Berggren har lämnat medborgarförslag om ändringar av vindbruksplanen innebärande att de södra och östra delarna av Uddevalla kommun tas bort som lämpliga områden för storskaligt vindbruk samt att reglerna kring vindkraften skärps i Uddevalla kommun. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet tillmilj ö- och stadsbyggnadsnämnden som behandlade ärendet i december l nämndens protokoll redogörs bl. a. för Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk som antogs 201 I. Nämnden skriver också att utveckling och kunskap kring utbyggnad av vindkraft sker i en hög takt. Lokalt men även nationellt har nya erfarenheter lett till att nya bedömningar görs. l gällande vindbruksplan beskrivs var man inte ska bygga vindkraftverk och att i övrigt ska man göra en bedömning från fall till fall. Efter det att riktlinjerna fastställts har en landskapsanalys framtagits. Som en del av analysen har utvecklats ett verktyg för att underlätta att identifiera möjligheter, problemställningar och konflikter som kan uppstå vid placering av vindkraftverk i olika delar av kommunen. Landskapsanalysen är ett viktigt underlag och bör integreras i en omarbetning av Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft. Hänsyn bör också tas till att Energimyndigheten håller på att se över riksintressen för vind bruk. Enligt plan- och bygglagen ska kommunen varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen och dess tillägg och fördjupningar är aktuella. Kommunfullmäktige beslutade $Il, Bedömning av översiktplanens aktualitet, att förklara Riktlinjer for utbyggnad av vindkraftverk inaktuella och att de ska göras om. Arbetet med vindbruksplanen pågår och beräknas vara fårdigställt under första halvåret Förlagsställarens synpunkter bör därför hanteras i detta arbete. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll Miljö- och stadsbyggnadsforvaltningens tjänsteskrivelse Medborgarförslag från Lars Berggren Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

8 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS 2013/00235 att med ovan anse medborgarförslaget besvarat. /r~r;{ Peter Larssan Förvaltningschef _.. /l//~~~ 11/,1~ /;l /~~. j r> (/1.-? [./ Markus Hurtig Utredare Expediera till Förslagsställaren Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

9 PROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Sammanträdesdatum KOMMUNST'YRELSEN dn r: 2013: 2063 l o -- uöi5l"'1t~i:!j~kommijn Kon1rnun styrel,on Kommun!r~dninsy;kontoret !2- j 9 Sammanfattning Föreningen Bevara Forshälla genom Lars Berggren har lämnat ett medborgarförslag som avser ändring av vindbruksplanen p. g. a. Energimyndighetens och Landskapsanalysens rapporter. Det yrkas även att reglerna skärps för vindbruk avseende ljudtryck vid fastigheter, höjd på verken, avstånd till fastigheter m. m. Kommunfullmäktige beslutade att remittera forslaget till miljö- och stads byggnadsnämnden. Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk antogs 20 l l. Utveckling och kunskap kring utbyggnad av vindkraft sker i en hög takt. Lokalt men även nationellt har nya erfarenheter lett till att nya bedömningar görs. I gällande vindbruksplan beskrivs var man INTE ska bygga vindkraftverk och att i övrigt ska man göra en bedömning från fall till fall. Efter det att riktlinjerna fastställts har en landskapsanalys framtagits. Som en del av analysen har utvecklats ett verktyg for att underlätta att identifiera möjligheter, problemställningar och konflikter som kan uppstå vid placering av vindkraftverk i olika delar av kommunen. Landskapsanalysen är ett viktigt underlag och bör integreras i en omarbetning av Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft. Hänsyn bör också tas till att Energimyndigheten håller på att se över riksintressen för vindbruk. Enligt plan- och bygglagen har kommuner att varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen och dess tillägg och fördjupningar är aktuella. I underlaget som Miljö och stadsbyggnad har tagit fram föreslås att Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft är inaktuell och bör göras om. Beslut om aktualitetsförklaringen har ännu inte fattats av kommunfullmäktige. ställningstagande till de övriga frågorna som redovisas i medborgartorslaget bör tas som en del av en omarbetning av vindbruksplanen om kommunfullmäktige beslutar att den ska bearbetas. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande F,,

10 PROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Sammanträdesdatum /52 Beslutsunderlag: Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att lämna Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse som sitt remissvar. Justerandes signatur {jjf ~? Utdragsbestyrkande

11 Tjänsteskrivelse l (2) MILJÖ OCH STADSBYGGNAD Dnr 2013: 2063 Handläggare Översiktsplanerare Lynn Joel Telefon Remiss till Miljö och stadsbyggnadsnämnden avseende medborgarförslag om att ändra vindbruksplanen (KS/2013:235) Sammanfattning Föreningen Bevara Forshälla genom Lars Berggren har lämnat ett medborgarförslag som avser ändring av vindbruksplanen p. g. a. Energimyndighetens och Landskapsanalysens rapporter. Det yrkas även att reglerna skärps for vindbruk avseende ljudtryck vid fastigheter, höjd på verken, avstånd till fastigheter m. m. Kommunfullmäktige beslutade att remittera förslaget tillmiljö och stadsbyggnadsnämnden. Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk antogs Utveckling och kunskap kring utbyggnad av vindkraft sker i en hög takt. Lokalt men även nationellt har nya erfarenheter lett till att nya bedömningar görs. l gällande vindbruksplan beskrivs var man INTE ska bygga vindkraftverk och att i övrigt ska man göra en bedömning från fall till fall. Efter det att riktlinjerna fastställts har en landskapsanalys framtagits. Som en del av analysen har utvecklats ett verktyg för att underlätta att identifiera möjligheter, problemställningar och konflikter som kan uppstå vid placering av vindkraftverk i olika delar av kommunen. Landskapsanalysen är ett viktigt underlag och bör integreras i en omarbetning av Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft. Hänsyn bör också tas till att Energimyndigheten håller på att se över riksintressen för vindbruk. Enligt Plan och Bygglagen har kommuner att varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen och dess tillägg och fördjupningar är aktuella. l underlaget som Miljö och stadsbyggnad har tagit fram föreslås att Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft är inaktuell och bör göras om. Beslut om aktualitetsförklaringen har ännu inte fattats av kommunfullmäktige. ställningstagande till de övriga frågorna som redovisas i medborgarförslaget bör tas som en del av en omarbetning vindbruksplanen om kommunfullmäktige beslutar att den ska bearbetas. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Föreningen Bevara Forshälla genom Lars Berggren:

12 Tjänsteskrivelse 2 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Dnr KS/2013:307 Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att lämna Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse som sitt remissvar Lynn Joel Översiktsplanerare Expediera till

13 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 93 Medborgarförslag från Lars Berggren angående ändring av vindbruksplanen (KS/2013:235) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera förslaget tillmiljö och stads byggnadsnämnden. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Gunilla Magnusson, Ingemar Samuelsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Miljö och stadsbyggnadsnämnden Utdragsbestyrkande

14 Medborgarförslag från Föreningen Bevara Forshälla genom Lars Berggren: Medborgarföslaget avser ändring av vindbruksplanen p.g.a. Energimyndighetens och Landskapsanalysens rapporter. Föreningen Bevara Forshälla föreslår att de södra och östra delarna av Uddevalla kommun tas bort som lämpliga områden för storskaligt vind bruk. Vi yrkar även att reglerna skärps för vindbruk i Uddevalla enligt nedan: Ljudtrycket skall vara max 35 dba vid fastigheter då det är stora svårigheter vid teoretiska beräkningar av ljudet, en försiktighetsprincip som är nödvändig.~~ Verken skall ej vara högre än 150 m, då landskapet annars förändras i för stor utsträckning. Avstånd till fastigheter och säkerhetsavstånd till verk bör vara minst 1000 m när det gäller enskilda verk och minst 1500 m när flera verk står tillsammans. LJ Vindkraftsbolagen skall vara skyldiga att redovisa buller och ljusskuggor i MBK för aktuella etableringar av verk. De skall inte som nu, tillåtas ha fria händer att ändra detta i ett senare skede av etableringen. u Tillstånd för byggnation får ej ges innan sista instans godkänt etableringen. L 1 Medel skall avsättas, hos t ex. kommunen, så att en fullständig demontering av verken kan göras efter att de utjänat sitt syfte. u Inga vindkraftverk skall behöva sättas i "nedställt" läge för att klara ljudberäkningarna. Att kontrollera detta efter i drifttagande är nästan omöjligt, och ur energi- och ekonomiperspektiv helt förkastligt Vindkraftverken måste projekteras med sådan marginal att detta inte ska behövas. Föreningen Bevara Forshälla Lars Berggren Forshälla Hede 279, Uddevalla )o!

15 2ol\/ ~ J7/ Alf Gillberg ( S) har ställt en interpellation till mig i min egenskap som Ordf i Uddevalla Energi AB. Här kommer svaret på Alf Gillbergs interpellation; Det av kostnadsskäl som lägenhetskunderna inte får ett kort till återvinningscentralerna med automatik. Det finns cirka lägenhetskunder i kommunen och varje kort kostar drygt 10 kronor att framställa. Av erfarenhet vet vi, liksom andra kommuner med återvinningscentra ler, att det huvudsakligen är villa- och fritidshuskunder som utnyttjar dem. Genom att låta de boende i flerbostadshus som har behov av ett kort beställa i stället för att alla får ett tillsänt, varav flertalet aldrig kommer att utnyttjas, sker en kostnadsreducering med över kronor. Genom att tusentals kort inte tillverkas sker en miljövinst. Allt i enlighet med Uddevalla Energis värderingar- professionell, engagerad och resurssmart. Frågan har inte behandlats i Uddevalla Energis styrelse då den är att betrakta som löpande förvaltning och inte är ett styrelseärende. Uddevalla den 22 april 2014 Christer Hassiebäck Ordf Uddevalla Energi AB

16 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige KS Dnr 2014/00171 Interpellation från Alf Gillberg (S) till ordföranden för Uddevalla Energi AB angående passerkort till återvinningscentralerna. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och skall besvaras på kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Henrik Sundström, Birgitta Pelli Justeringen tillkännagiven p ä anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

17 Interpellation UDDEVALLA r~dmmun KomPlUtl.. tyref!'<en Komrnunle<lnir.gskontoret OB Till ordföranden Uddevalla Energi Dilriilnr :loj~: ltf DWisplanbatecknlng Ang. passerkort till Havskuren och Aröds Ave "Boende i flerfamiljshus kan ansöka om passerkort på särskild blankett" Hur tänkte ni då? l information till hushållen nyligen redogör Uddevalla Energi för det nya passersystem som ska införas till våra återvinningscentraler. Ett system där hushåll och företag kan lämna grovavfall och där hushållen tio gånger per år kan göra detta utan avgift. Så långt är allt okej. Men sedan meddelar man också att "passerkort kommer under april att skickas ut till alla villaägare, fritidsboende och företag." Vidare... "Boende i flerfamiljshus kan ansöka om passerkort på särskild blankett"(?!) Mina frågor då: Varför denna olika behandling av hushållen? Har frågan behandlats av bolagets styrelse? På omstående visar jag bild på information i ett av Uddevallahems sophus, där man tydligt signalerar att du själv ansvarar för att transportera grovsopor och farligt avfall till återvinningscentral Uddevalla Alf Gillberg (S)

18 l nterpellation Till ordföranden Uddevalla Energi An g. passerkort till Havskuren och Aröds Ave "Boende i flerfamiljshus kan ansöka om passerkort på särskild blankett" Hur tänkte ni då? l information till hushållen nyligen redogör Uddevalla Energi för det nya passersystem som ska införas till våra återvinningscentraler. Ett system där hushåll och företag kan lämna grovavfall och där hushållen tio gånger per år kan göra detta utan avgift. Så långt är allt okej. Men sedan meddelar man också att "passerkort kommer under april att skickas ut till alla villaägare, fritidsboende och företag." Vidare... "Boende i flerfamiljshus kan ansöka om passerkort på särskild blankett"(?!) Mina frågor då: Varför denna olika behandling av hushållen? Har frågan behandlats av bolagets styrelse? På omstående visar jag bild på information i ett av Uddevallahems sophus, där man tydligt signalerar att du själv ansvarar för att transportera grovsopor och farligt avfall till återvinningscentral Uddevalla Alf Gillberg (S)

19 dessa saker här: KyL frys..liw"a.tt- c.::;... ~ 3 ~a.s~j:1 Mi~~g-dE H~jr.e- TVY radio., d:atora'. bildskannar Målarfärg. ~. oljor Möbler, mattor Tavlor Madrasser stekpannor. kastruller Trä, brädor, byggskivor Plåt och metall Bildelar Du ansvarar själv för att transportera dessa saker till en bemannad återvinningsstation. 1 Havskuren. Fridhem ~ Sr: ;;;,n.f e;rrra.!i~tl5:t.:~., ta for uppgifter orn oppl lticl!~ r. l... Uddevallahem

20 ~\'.V4< ~ <' o "? +l~_)~ o M "\'A "\l Protokoll Kommunstyrelsen KS Dnr 2013/00365 Motion från Jaana Järvitalo (V) angående offentliga upphandlingar Sammanfattning Jaana Järvitalo (V) har i en motion foreslagit att, sammanfattningsvis, kommunen löpande kontrollerar att leverantörer till Uddevalla kommun uppfyller de krav som låg till grund for utvärderingen vid upphandlingen. Ekonomiavdelningens upphandlingsenhet arbetar idag huvudsakligen med tre arbetsuppgifter inom ramen for offentlig upphandling. Det är analys infor upphandling, det egentliga upphandlingsarbetet och under avtalsperioden arbete med avtalsuppf<iljning. Avtalsuppfoljningen kan delas in i fyra delar och omfattar uppfoljning av kvalificeringskrav, volymer och priser, kvalitet samt övriga kontraktsvillkor. Uppfoljning av kvalificeringskraven enligt de krav som återfinns i LOU kapitel l O och Il ingår alltså som ett led i normal avtalsuppf<iljning. Vi behöver fortsätta upprätta rutinbeskrivningar som ytterligare kvalitetssäkrar uppf<iljningsarbetet. Ekonomiavdelningen har from 2014 tagit i bruk en tjänst for löpande kontroll av leverantörer, vilket är i motionens riktning. Detta har skett efter att vi tidigare har testat tjänsten. Tjänsten är en realtidstjänst som innefattar kontroll av samtliga avgående betalningar och leverantörer vid varje tillfälle som vi gör en betalningskörning. Tjänsten innefattar bl. a. kontroll av ev. betalningar till blufforetag, om leverantören har skulder till kronofogde, saknar F-skattesedel, om leverantören har ägare eller styrelseledamöter som har näringsforbud mm. Kontrollerna kan utökas efter kommunens egna önskemål, ex kontroll av om bolaget har personal (politiker eller anställda) i Uddevalla kommun som är ägare eller styrelsemedlem. Därutöver sker bl. a. kontroller av ev. dubbelbetalningar av fakturor. Resultatet av kontrollerna åtgärdas enligt upprättat rutindokument Hittills under 2,5 månader 2014 har endast en handfull varningar kommit och som hanterats enligt vår rutinbeskrivning. Ingen varning har så här långt krävt åtgärder mot någon leverantör. Upphandlingsenheten strävar efter att hela tiden forbättra uppfoljningen av alla avtal. Omfattningen är en prioriteringsfråga. Vi foljer dock alltid upp problem i samband med avtalstillämpning och åtgärdar brister. Samtidig har vi en diskussion med beställare fore eventuella avtalsforlängningar. Kommunen har hösten 2013 antagit en ny upphandlingspolicy. Policyn kommer att bli foremål for översyn av andra orsaker men där intentionerna i motionen kommer att beaktas. Humvida det blir i policyn eller i annat regeldokument får vi återkomma till. Beträffande återrapportering till kommunstyrelsen f'ar ekonomiavdelningen anledning att återkomma till for att göra en helhetsbedömning av vad inom anskaffningsprocessen som är önskvärt ochfeller lämpligt att återrapportera om. ~ust~des signatur Utdragsbestyrkande

21 Protokoll Kommunstyrelsen forts. 90 Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protoko Motion inkommen Beslut Kommunstyrelsen f<ireslår kommunfullmäktige besluta att konstatera att ekonomiavdelningens pågående arbete sker med motionens intentioner och att det därmed for närvarande inte krävs några ytterligare åtgärder, samt att motionen dänned är besvarad. Justerandes signatur <ffi: Utdragsbestyrkande

22 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (2) Dnr KS/20 13:365 Handläggare Ekonomichef Kenneth Erlandsson Telefon Motion från Jaana Järvitalo (V) angående offentliga upphandlingar Sammanfattning.laana Järvitalo har i en motion foreslagit att, sammanfattningsvis, kommunen löpande kontrollerar attleverantörer till Uddevalla kommun uppfyller de krav som låg till grund for utvärderingen vid upphandlingen. Ekonomiavdelningen får med anledning av motionen lämna fåljande kommentarer. Ekonomiavdelningens upphandlingsenhet arbetar idag huvudsakligen med tre arbetsuppgiller inom ramen for offentlig upphandling. Det är analys infår upphandling, det egentliga upphandlingsarbetet och under avtalsperioden arbete med avtalsuppföljning. Avtalsuppfåljningen kan delas in i fyra delar och omfattar uppföljning av kvalificeringskrav, volymer och priser, kvalitet samt övriga kontraktsvillkor. Uppfoljning av kvalificeringskraven enligt de krav som återfinns i LOU kapitel l O och Il ingår alltså som ett led i normal avtalsuppfoljning. Vi behöver fortsälta upprätta rutinbeskrivningar som ytterligare kvalitetssäkrar uppfåljningsarbetet. Ekonomiavdelningen har from 2014 tagit i bruk en tjänst for löpande kontroll av leverantörer, vilket är i motionens riktning. Detta har skett efter att vi tidigare har testat tjänsten. Tjänsten är en realtidstjänst som innefattar kontroll av samtliga avgående betalningar och leverantörer vid varje tillfåll e som vi gör en betalningskörning. Tjänsten innefaltar bl. a. kontroll av ev. betalningar till bluffåretag, om leverantören har skulder till kronofogde, saknar F-skattesedel, om leverantören har ägare eller styrelseledamöter som har näringsforbud mm. Kontrollerna kan utökas efter kommunens egna önskemål, ex kontroll av om bolaget har personal (politiker eller anställda) i Uddevalla kommun som är ägare eller styrelsemedlem. Därutöver sker bl. a. kontroller av ev. dubbelbetalningar av fakturor. Resultatet av kontrollerna åtgärdas enligt upprättal rutindokument Hittills under 2,5 månader 2014 har endast en handfull varningar kommit och som hanterats enligt vår rutinbeskrivning. Ingen varning har så här långt krävt åtgärder mot någon leverantör.

23 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2 (2) Dnr KS/2013:365 Upphandlingsenheten strävar efter att hela tiden förbättra uppföljningen av alla avtal. Omfattningen är en prioriteringsfråga. Vi följer dock alltid upp problem i samband med avtalstillämpning och åtgärdar brister. Samtidig har vi en diskussion med beställare före eventuella avtalsförlängningar. Kommunen har hösten 2013 antagit en ny upphandlingspolicy. Policyn kommer att bli föremål för översyn av andra orsaker men där intentionerna i motionen kommer att beaktas. lluruvida det blir i policyn eller i annat regeldokument får vi återkomma till. Betr. återrapportering till kommunstyrelsen får ekonomiavdelningen anledning att återkomma till för att göra en helhetsbedömning av vad inom anskaffningsprocessen som är önskvärt och/eller lämpligt att återrapportera om. Beslutsunderlag Motion.Jaana.Järvitalo Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att konstatera att ekonomiavdelningens pågående arbete sker med motionens intentioner och att det därmed för närvarande inte krävs några ytterligare åtgärder samt att motionen dänned är besvarad. =;;;.:c! r" / eec~/ ' Peter Larsson Förvaltningschef Kenneth E~landsson Ekonomichef Expediera till

24 Utdrag Protokoll Kommunfullmäktige l (!) Motion från Jaana Järvitalo (V) angående offentliga upphandlingar (KS/2013:365) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Birgit Olofsson, Lars-Olof Laxrot Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan Datt intygar Annica Åberg Expedierat K o mm u n l ed n i n g sko n!oret Utdragsbestyrkande

25 !d Motion angående Offentliga upphandlingar Alltmer av kommunal service är upphandlad. Det är därför nödvändigt att kommunen har stor formåga att anpassa sig till dessa förändrade förhållanden. Lagen om offentlig upphandling är tydlig på vilka krav som får ställas på leverantörerna, bl a gällande skatter, avgifter och bolagsordning. För vår kommun måste det vara ett grundläggande krav att våra leverantörer klarar den prövning lagstiftningen föreskriver. Dessa krav ska då inte enbart vara gällande vid upphandlingstillfåll et utan kommunens leverantörer skalllöpande klara denna prövning. Offentlig sektor uppskattas upphandla for ca 400 miljarder kronor årligen. Det är givet att så stora upphandlare påverkar marknaden. Bestämmer sig dessa upphandlare för att mer nogsamt kontrollera att LOU efterlevs så påverkas marknaden av detta. Klarar den offentliga sektorn av en effektiv kontroll så minskar marknaden för de oseriösa aktörerna och dänned forbättras konkurrenskraften också f6r dem som forsöker följa spelreglerna. Kommunens tjänstemän och politiker har en nyckelroll när det gäller att ta initiativ för att forma den atmosfär, de normer och de attityder som ska gälla inom vår verksamhet. Genom att aktivt kontrollera leverantörer vid alla typer av inköp görs ett tydligt gemensamt ställningstagande som påverkar hela samhället. Idag saknar Uddevalla kommun en effektiv och löpande prövning av leverantörerna. Studier från andra kommuner har visat på betydande brister i säkerhet gällande vilka som levererar och att stora belopp utbetalas tillleverantörer som inte uppfyller de krav LOU föreskriver. Rimligen bör våra leverantörer löpande prövas och idag erbjuds denna service på marknaden till en mycket låg kostnad genom företag som samlar och tillhandahåller upplysningar om olika förhållanden som är av betydelse for att bedöma företags vandel. Kommunen kan om så önskas ligga "on Iine" med prövningen av våra leverantörer. Skattemedel ska självfallet inte gå till brottslig verksamhet, men likafullt understöds dessa idag av våra bristande rutiner. Kommunfullmäktige föreslås besluta; att kommunen skyndsamt gör en översyn av nuvarande upphandlingsreglemente att leverantörer löpande skall kontrolleras for att uppfylla de krav som föreskrivs en! l O kap l och2 LOU att kommunstyrelsen löpande informeras om effektiviteten i kontrollen Jaana Järvitalo Vänsterpartiet

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 23 april 2014 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-04-14 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bä ve, kl. 11 :00 onsdagen den 23 april 2014 Henrik Sundström

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Sammanträde Plats och lid Ledamöter Övriga Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Henrik Sundström (M) Ordforande Tage Nolstedt (C) Ralph Steen (FP) Magnus Jacobsson (KO) Cecilia Sandberg

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(14) 2010-12-07 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop

Läs mer

HFD 2016 Ref 54. Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas

HFD 2016 Ref 54. Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas HFD 2016 Ref 54 HFD 2016 ref. 54 Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas uppdrag vid förändringar i nämndorganisationen omfattar även kommunstyrelsen. Laglighetsprövning enligt

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

Arbetsordning. för kommunfullmäktige

Arbetsordning. för kommunfullmäktige 1(11) Dnr: 2014/ 303 dpl 101 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-08 99 2(11) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige 2 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, 1 Reviderad av kommunfullmäktige den 31 maj 1999, 100 den 18 februari 2002, 41 den 19 februari 2007, 5

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(1) 170 Svar på medborgarförslag - Inför bättre snöröjning och halkbekämpning även på de gång- och cykelbanor som inte tillhör de prioriterade

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-11-30 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-11-22 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun

Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun 1 (8) Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16 183 och 1992-11-23 300 med ändring 1994 12-12, 239, 1995-10-20, 129 och 130, 1994-12-12, 239, 1996-12-02, 271, 1998-12-14, 155, 1999-06-14, 97, 2002-01-21,

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

HFD 2016 Ref 53. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 1 juli 2016 följande dom (mål nr ).

HFD 2016 Ref 53. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 1 juli 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 53 Enbart en ökning av antalet förtroendevalda i en kommunal nämnd utgör inte en förändring i den kommunala nämndorganisationen. Återkallelse av samtliga förtroendeuppdrag i nämnden har därför

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel. 046-73 91 27 eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Yttrande till Högsta Förvaltningsdomstolen i mål angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande till Högsta Förvaltningsdomstolen i mål angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-06-13 Dnr KS 2011/71-108 OcN/VTT Ävevoe Till K Yttrande till Högsta Förvaltningsdomstolen i mål 1757-13 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Sammanfattning

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN VÄLKOMMEN Datum och tid: 2017-12-14, kl 18:00 Plats: Stadshuset, Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Niklas Åkerström

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Möjlighet för borgarråd att själv välja hur lönen skall fördelas inom ramen för partiets resurser Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl.

Möjlighet för borgarråd att själv välja hur lönen skall fördelas inom ramen för partiets resurser Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. Utlåtande 2005: RI (Dnr 219-3787/2002) Möjlighet för borgarråd att själv välja hur lönen skall fördelas inom ramen för partiets resurser Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2002:63) Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Föredragningslista

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Föredragningslista Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid Onsdagen den 26 mars 2014, kl 18.00 Plats Sessionssalen, kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Anders Forsström ordförande Maud

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset Hörby, Christian Kruse Tisdagen den 20 maj 2014 kl 13:00 15:45 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M), Vice ordförande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Sammanträdesrum Bäve plan 0, kl.13:00-13:50

Sammanträdesrum Bäve plan 0, kl.13:00-13:50 med funktionsnedsättning Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga med funktionsnedsättning Sammanträdesrum Bäve plan 0, kl.13:00-13:50 Evy Gahnström (V) Mauritz Eliasson, PRO

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825 ARBETSORDNING för kommunfullmäktige i Söderhamns kommun Fastställd av KF 119/140825 Jonna Källström Börresson 1 (11) Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i

Läs mer

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Kungörelse / Kallelse 1(5) 2014-04-01 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Plats: Furåsen Stigsvägen 2 Färgelanda Besök: VD Valbohem AB Ärenden: Ärende

Läs mer

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd antagen i kf 2006-12-28 153 reviderad i kf 2011-02-03 15 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Miljö och

Läs mer

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Kommunstyrelsens personaldelegation 33 Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt Dnr KS 2013/0543 Handlingar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 1 juli 2016 KLAGANDE 1. AA 2. BB MOTPART Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 4 december

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Inga-Lill Segenstam, samhällsbyggnadschef Annika Hellberg,

Läs mer

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige den 12 november 2003, 137 med ändring den 9 mars 2005, 48, med ändring den 13 februari 2008, 36 och med ändring 14 april 2010, 70 Uddevalla

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Svar på medborgarförslag Bygglov över disk

Svar på medborgarförslag Bygglov över disk STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 14 (37) 2015-12-17 Kf 145 Ks 179 Au 211 KS/2015-0226 Svar på medborgarförslag Bygglov över disk s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, 195 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-01-17 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-04-22 PLATS OCH TID KilArena, onsdag 22 april 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen.

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till fürmån för eget yrkande. Ärendet i korthet Socialdemokraterna i Vallentuna har i december 2orr inlämnat en motion angående Fairtrade Cþ. Socialdemokraterna

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND Sammanträdestid: 2017-05-29 Kl. 15.30-16.30 Lokal: Konferensrum på IT-avdelningen, Gullmarsvägen 2A, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Christina Gustafson (S),

Läs mer