KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014

2 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post alt. te!: eller till Anna-Lena Lundin, e-post alt. te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till Annika Thorström (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skall lämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skalllämnas på sammanträdet. Allergi och astma Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller liknande. Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Annica Åberg alt te!

3 Kallelse Föredragningslista I(3) Sammanträde Kommunfullmäktige Plats ach lid Bohusläns museum, kl. 17:30 onsdagen den 14 maj 2014 Ordförande sekreterare Ralph Steen Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av juslerande samt bestämmande av tid för justering 2. Fastställande av dagordning 3. Information om projektet 8 fjordar Nielas Åberg 4. Medborgarförslag från Lars Berggren angående ändring av vindbruksplanen Dnr KS 20I3/ Besvarande av interpellation från Alf Gillberg (S) till ordföranden för Uddevalla Energi AB angående passerkort till återvinningscentralerna. Dnr KS 2014/00I 7I 6. Motion från Jaana Järvilalo (V) angående offentliga upphandlingar Dnr KS 20 I 3/ Mollon från Slefan Skoglund (S) om effektivisering genom ny teknik Dnr KS 20I3/00I Motion från Paula Berger (S) och Ingemar Samuelsson (S) angående politisk majorilet och avvecklande av kommunalrådsuppdrag om 30 % Dnr KS 20 I 3/ Antagande av detaljplan för bosläder på Överby l :31 m.fl Dnr KS 20I4/00I63 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på

4 Kallelse Föredragningslista 2(3) Föredragningslista Föredragande 10. Revidering av bolagsordning och aktieägoravtal gällande Regionteater Väst AB Dnr KS 2014/ Förändring i aktieägoravtal för Fyrstads Flygplats AB Dnr KS 2014/ Uppdrag i flerårsplan att utreda förutsättningar för att åstadkomma en samlokalisering av kulturskolan med barn och utbildningsnämndens lokaler i Sinclair D nr KS 2013/ Samordnad satsning på att öka cyklondet i kommunen ( cykelplan j Dnr KS 2011/ Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten gällande Ekholma Dnr KS 2014/ Markanvisningsavtal för Tjöstelsröd 2:21 Dnr KS 2014/ Markanvisningsavtal gällande kv l Sundskogen Dnr KS 2014/ Förslag till nytt vägnamn, Kärrastrandvägen, inom industriområdet Kärra, f.d. varvsområdet Dnr KS 2014/ Miljöredovisning för ledningens genomgång av EMAS Dnr KS 2014/ Begäran från Kroppskultur om ekonomiskt stöd Dnr KS 2014/ Ansökan från Solid Sound angående camping i samband med festivalen 2014 Dnr KS 2014/00197 Handlingar delas ut på sammanträdet. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde Handlingar delas ut på sammantr det. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde Årsredovisning Bostadsstiftelsen Uddevallahem 2013 Dnr KS 2014/00113

5 Kallelse Föredragningslista 3(3) Föredragningslista Föredragande 22. Årsredovisning stiftelsen Ljungskilehem 2013 Dnr KS 2014/ Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2013 Dnr KS 2014/ Årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse 2013 från Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Förgelanda (Finsam) Dnr KS 2014/00158 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och pä 25. Val av kommunalråd, ledmot och tillika förste vice ordförande i kommunstyrelsen, ombud för Uddevalla Vatten AB, ombud för föreningsstämma West Sweden, ledamot i Uddevalla Even! AB, ledamot i Uddevalla Utvecklings AB samt ledamot i valberedningen efter Essam El-Naggar (FP) Dnr KS 2014/ Avsägelse från Ann-Charlotte Gustafsson (M) av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige Dnr KS 2014/ Val av ledamot i socialnämnden efter Ann-Charlotte Gustafsson (M) Dnr KS 2014/ Anmälningsärenden Dnr KS 2014/0000 l 29. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till Annika Thorström te! eller Anna-Lena Lundin te! eller e-post

6 Protokoll Kommunstyrelsen KS Dnr 2013/00235 Medborgarförslag från Lars Berggren angående ändring av vindbruksplanen Sammanfattning Föreningen Bevara Forshälla genom Lars Berggren har lämnat medborgarförslag om ändringar av vindbruksplanen innebärande att de södra och östra delarna av Uddevalla kommun tas bort som lämpliga områden får storskaligt vindbruk samt att reglerna kring vindkraften skärps i Uddevalla kommun. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till miljö och stadsbyggnadsnämnden som behandlade ärendet i december I nämndens protokoll redogörs bl.a. för Riktlinjer får utbyggnad av vindkraftverk som antogs 201I. Nämnden skriver också att utveckling och kunskap kring utbyggnad av vindkraft sker i en hög takt. Lokalt men även nationellt har nya erfarenheter lett till att nya bedömningar görs. I gällande vindbruksplan beskrivs var man inte ska bygga vindkraftverk och att i övrigt ska man göra en bedömning från fall till fall. Efter det att riktlinjerna fastställts har en landskapsanalys framtagits. Som en del av analysen har utvecklats ett verktyg får att underlätta att identifiera möjligheter, problemställningar och konflikter som kan uppstå vid placering av vindkraftverk i olika delar av kommunen. Landskapsanalysen är ett viktigt underlag och bör integreras i en omarbetning av Riktlinjer får utbyggnad av vindkraft. Hänsyn bör också tas till att Energimyndigheten håller på att se över riksintressen får vindbruk. Enligt plan- och bygglagen ska kommunen varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen och dess tillägg och fördjupningar är aktuella. Kommunfullmäktige beslutade $Il, Bedömning av översiktplanens aktualitet, att fårklara Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk inaktuella och att de ska göras om. Arbetet med vindbruksplanen pågår och beräknas vara fårdigställt under rorsta halvåret Förlagsställarens synpunkter bör därfår hanteras i detta arbete. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20! Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Medborgarförslag från Lars Berggren Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med ovan anse medborgarförslaget besvarat. Utdragsbestyrkande

7 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS 2013/00235 Handläggare Utredare Markus Hurtig Telefon Medborgarförslag från Lars Berggren angående ändring av vindbruksplanen Sammanfattning Föreningen Bevara Forshälla genom Lars Berggren har lämnat medborgarförslag om ändringar av vindbruksplanen innebärande att de södra och östra delarna av Uddevalla kommun tas bort som lämpliga områden för storskaligt vindbruk samt att reglerna kring vindkraften skärps i Uddevalla kommun. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet tillmilj ö- och stadsbyggnadsnämnden som behandlade ärendet i december l nämndens protokoll redogörs bl. a. för Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk som antogs 201 I. Nämnden skriver också att utveckling och kunskap kring utbyggnad av vindkraft sker i en hög takt. Lokalt men även nationellt har nya erfarenheter lett till att nya bedömningar görs. l gällande vindbruksplan beskrivs var man inte ska bygga vindkraftverk och att i övrigt ska man göra en bedömning från fall till fall. Efter det att riktlinjerna fastställts har en landskapsanalys framtagits. Som en del av analysen har utvecklats ett verktyg för att underlätta att identifiera möjligheter, problemställningar och konflikter som kan uppstå vid placering av vindkraftverk i olika delar av kommunen. Landskapsanalysen är ett viktigt underlag och bör integreras i en omarbetning av Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft. Hänsyn bör också tas till att Energimyndigheten håller på att se över riksintressen för vind bruk. Enligt plan- och bygglagen ska kommunen varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen och dess tillägg och fördjupningar är aktuella. Kommunfullmäktige beslutade $Il, Bedömning av översiktplanens aktualitet, att förklara Riktlinjer for utbyggnad av vindkraftverk inaktuella och att de ska göras om. Arbetet med vindbruksplanen pågår och beräknas vara fårdigställt under första halvåret Förlagsställarens synpunkter bör därför hanteras i detta arbete. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll Miljö- och stadsbyggnadsforvaltningens tjänsteskrivelse Medborgarförslag från Lars Berggren Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

8 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS 2013/00235 att med ovan anse medborgarförslaget besvarat. /r~r;{ Peter Larssan Förvaltningschef _.. /l//~~~ 11/,1~ /;l /~~. j r> (/1.-? [./ Markus Hurtig Utredare Expediera till Förslagsställaren Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

9 PROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Sammanträdesdatum KOMMUNST'YRELSEN dn r: 2013: 2063 l o -- uöi5l"'1t~i:!j~kommijn Kon1rnun styrel,on Kommun!r~dninsy;kontoret !2- j 9 Sammanfattning Föreningen Bevara Forshälla genom Lars Berggren har lämnat ett medborgarförslag som avser ändring av vindbruksplanen p. g. a. Energimyndighetens och Landskapsanalysens rapporter. Det yrkas även att reglerna skärps för vindbruk avseende ljudtryck vid fastigheter, höjd på verken, avstånd till fastigheter m. m. Kommunfullmäktige beslutade att remittera forslaget till miljö- och stads byggnadsnämnden. Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk antogs 20 l l. Utveckling och kunskap kring utbyggnad av vindkraft sker i en hög takt. Lokalt men även nationellt har nya erfarenheter lett till att nya bedömningar görs. I gällande vindbruksplan beskrivs var man INTE ska bygga vindkraftverk och att i övrigt ska man göra en bedömning från fall till fall. Efter det att riktlinjerna fastställts har en landskapsanalys framtagits. Som en del av analysen har utvecklats ett verktyg for att underlätta att identifiera möjligheter, problemställningar och konflikter som kan uppstå vid placering av vindkraftverk i olika delar av kommunen. Landskapsanalysen är ett viktigt underlag och bör integreras i en omarbetning av Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft. Hänsyn bör också tas till att Energimyndigheten håller på att se över riksintressen för vindbruk. Enligt plan- och bygglagen har kommuner att varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen och dess tillägg och fördjupningar är aktuella. I underlaget som Miljö och stadsbyggnad har tagit fram föreslås att Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft är inaktuell och bör göras om. Beslut om aktualitetsförklaringen har ännu inte fattats av kommunfullmäktige. ställningstagande till de övriga frågorna som redovisas i medborgartorslaget bör tas som en del av en omarbetning av vindbruksplanen om kommunfullmäktige beslutar att den ska bearbetas. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande F,,

10 PROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Sammanträdesdatum /52 Beslutsunderlag: Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att lämna Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse som sitt remissvar. Justerandes signatur {jjf ~? Utdragsbestyrkande

11 Tjänsteskrivelse l (2) MILJÖ OCH STADSBYGGNAD Dnr 2013: 2063 Handläggare Översiktsplanerare Lynn Joel Telefon Remiss till Miljö och stadsbyggnadsnämnden avseende medborgarförslag om att ändra vindbruksplanen (KS/2013:235) Sammanfattning Föreningen Bevara Forshälla genom Lars Berggren har lämnat ett medborgarförslag som avser ändring av vindbruksplanen p. g. a. Energimyndighetens och Landskapsanalysens rapporter. Det yrkas även att reglerna skärps for vindbruk avseende ljudtryck vid fastigheter, höjd på verken, avstånd till fastigheter m. m. Kommunfullmäktige beslutade att remittera förslaget tillmiljö och stadsbyggnadsnämnden. Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk antogs Utveckling och kunskap kring utbyggnad av vindkraft sker i en hög takt. Lokalt men även nationellt har nya erfarenheter lett till att nya bedömningar görs. l gällande vindbruksplan beskrivs var man INTE ska bygga vindkraftverk och att i övrigt ska man göra en bedömning från fall till fall. Efter det att riktlinjerna fastställts har en landskapsanalys framtagits. Som en del av analysen har utvecklats ett verktyg för att underlätta att identifiera möjligheter, problemställningar och konflikter som kan uppstå vid placering av vindkraftverk i olika delar av kommunen. Landskapsanalysen är ett viktigt underlag och bör integreras i en omarbetning av Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft. Hänsyn bör också tas till att Energimyndigheten håller på att se över riksintressen för vindbruk. Enligt Plan och Bygglagen har kommuner att varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen och dess tillägg och fördjupningar är aktuella. l underlaget som Miljö och stadsbyggnad har tagit fram föreslås att Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft är inaktuell och bör göras om. Beslut om aktualitetsförklaringen har ännu inte fattats av kommunfullmäktige. ställningstagande till de övriga frågorna som redovisas i medborgarförslaget bör tas som en del av en omarbetning vindbruksplanen om kommunfullmäktige beslutar att den ska bearbetas. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Föreningen Bevara Forshälla genom Lars Berggren:

12 Tjänsteskrivelse 2 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Dnr KS/2013:307 Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att lämna Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse som sitt remissvar Lynn Joel Översiktsplanerare Expediera till

13 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 93 Medborgarförslag från Lars Berggren angående ändring av vindbruksplanen (KS/2013:235) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera förslaget tillmiljö och stads byggnadsnämnden. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Gunilla Magnusson, Ingemar Samuelsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Miljö och stadsbyggnadsnämnden Utdragsbestyrkande

14 Medborgarförslag från Föreningen Bevara Forshälla genom Lars Berggren: Medborgarföslaget avser ändring av vindbruksplanen p.g.a. Energimyndighetens och Landskapsanalysens rapporter. Föreningen Bevara Forshälla föreslår att de södra och östra delarna av Uddevalla kommun tas bort som lämpliga områden för storskaligt vind bruk. Vi yrkar även att reglerna skärps för vindbruk i Uddevalla enligt nedan: Ljudtrycket skall vara max 35 dba vid fastigheter då det är stora svårigheter vid teoretiska beräkningar av ljudet, en försiktighetsprincip som är nödvändig.~~ Verken skall ej vara högre än 150 m, då landskapet annars förändras i för stor utsträckning. Avstånd till fastigheter och säkerhetsavstånd till verk bör vara minst 1000 m när det gäller enskilda verk och minst 1500 m när flera verk står tillsammans. LJ Vindkraftsbolagen skall vara skyldiga att redovisa buller och ljusskuggor i MBK för aktuella etableringar av verk. De skall inte som nu, tillåtas ha fria händer att ändra detta i ett senare skede av etableringen. u Tillstånd för byggnation får ej ges innan sista instans godkänt etableringen. L 1 Medel skall avsättas, hos t ex. kommunen, så att en fullständig demontering av verken kan göras efter att de utjänat sitt syfte. u Inga vindkraftverk skall behöva sättas i "nedställt" läge för att klara ljudberäkningarna. Att kontrollera detta efter i drifttagande är nästan omöjligt, och ur energi- och ekonomiperspektiv helt förkastligt Vindkraftverken måste projekteras med sådan marginal att detta inte ska behövas. Föreningen Bevara Forshälla Lars Berggren Forshälla Hede 279, Uddevalla )o!

15 2ol\/ ~ J7/ Alf Gillberg ( S) har ställt en interpellation till mig i min egenskap som Ordf i Uddevalla Energi AB. Här kommer svaret på Alf Gillbergs interpellation; Det av kostnadsskäl som lägenhetskunderna inte får ett kort till återvinningscentralerna med automatik. Det finns cirka lägenhetskunder i kommunen och varje kort kostar drygt 10 kronor att framställa. Av erfarenhet vet vi, liksom andra kommuner med återvinningscentra ler, att det huvudsakligen är villa- och fritidshuskunder som utnyttjar dem. Genom att låta de boende i flerbostadshus som har behov av ett kort beställa i stället för att alla får ett tillsänt, varav flertalet aldrig kommer att utnyttjas, sker en kostnadsreducering med över kronor. Genom att tusentals kort inte tillverkas sker en miljövinst. Allt i enlighet med Uddevalla Energis värderingar- professionell, engagerad och resurssmart. Frågan har inte behandlats i Uddevalla Energis styrelse då den är att betrakta som löpande förvaltning och inte är ett styrelseärende. Uddevalla den 22 april 2014 Christer Hassiebäck Ordf Uddevalla Energi AB

16 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige KS Dnr 2014/00171 Interpellation från Alf Gillberg (S) till ordföranden för Uddevalla Energi AB angående passerkort till återvinningscentralerna. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och skall besvaras på kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Henrik Sundström, Birgitta Pelli Justeringen tillkännagiven p ä anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

17 Interpellation UDDEVALLA r~dmmun KomPlUtl.. tyref!'<en Komrnunle<lnir.gskontoret OB Till ordföranden Uddevalla Energi Dilriilnr :loj~: ltf DWisplanbatecknlng Ang. passerkort till Havskuren och Aröds Ave "Boende i flerfamiljshus kan ansöka om passerkort på särskild blankett" Hur tänkte ni då? l information till hushållen nyligen redogör Uddevalla Energi för det nya passersystem som ska införas till våra återvinningscentraler. Ett system där hushåll och företag kan lämna grovavfall och där hushållen tio gånger per år kan göra detta utan avgift. Så långt är allt okej. Men sedan meddelar man också att "passerkort kommer under april att skickas ut till alla villaägare, fritidsboende och företag." Vidare... "Boende i flerfamiljshus kan ansöka om passerkort på särskild blankett"(?!) Mina frågor då: Varför denna olika behandling av hushållen? Har frågan behandlats av bolagets styrelse? På omstående visar jag bild på information i ett av Uddevallahems sophus, där man tydligt signalerar att du själv ansvarar för att transportera grovsopor och farligt avfall till återvinningscentral Uddevalla Alf Gillberg (S)

18 l nterpellation Till ordföranden Uddevalla Energi An g. passerkort till Havskuren och Aröds Ave "Boende i flerfamiljshus kan ansöka om passerkort på särskild blankett" Hur tänkte ni då? l information till hushållen nyligen redogör Uddevalla Energi för det nya passersystem som ska införas till våra återvinningscentraler. Ett system där hushåll och företag kan lämna grovavfall och där hushållen tio gånger per år kan göra detta utan avgift. Så långt är allt okej. Men sedan meddelar man också att "passerkort kommer under april att skickas ut till alla villaägare, fritidsboende och företag." Vidare... "Boende i flerfamiljshus kan ansöka om passerkort på särskild blankett"(?!) Mina frågor då: Varför denna olika behandling av hushållen? Har frågan behandlats av bolagets styrelse? På omstående visar jag bild på information i ett av Uddevallahems sophus, där man tydligt signalerar att du själv ansvarar för att transportera grovsopor och farligt avfall till återvinningscentral Uddevalla Alf Gillberg (S)

19 dessa saker här: KyL frys..liw"a.tt- c.::;... ~ 3 ~a.s~j:1 Mi~~g-dE H~jr.e- TVY radio., d:atora'. bildskannar Målarfärg. ~. oljor Möbler, mattor Tavlor Madrasser stekpannor. kastruller Trä, brädor, byggskivor Plåt och metall Bildelar Du ansvarar själv för att transportera dessa saker till en bemannad återvinningsstation. 1 Havskuren. Fridhem ~ Sr: ;;;,n.f e;rrra.!i~tl5:t.:~., ta for uppgifter orn oppl lticl!~ r. l... Uddevallahem

20 ~\'.V4< ~ <' o "? +l~_)~ o M "\'A "\l Protokoll Kommunstyrelsen KS Dnr 2013/00365 Motion från Jaana Järvitalo (V) angående offentliga upphandlingar Sammanfattning Jaana Järvitalo (V) har i en motion foreslagit att, sammanfattningsvis, kommunen löpande kontrollerar att leverantörer till Uddevalla kommun uppfyller de krav som låg till grund for utvärderingen vid upphandlingen. Ekonomiavdelningens upphandlingsenhet arbetar idag huvudsakligen med tre arbetsuppgifter inom ramen for offentlig upphandling. Det är analys infor upphandling, det egentliga upphandlingsarbetet och under avtalsperioden arbete med avtalsuppf<iljning. Avtalsuppfoljningen kan delas in i fyra delar och omfattar uppfoljning av kvalificeringskrav, volymer och priser, kvalitet samt övriga kontraktsvillkor. Uppfoljning av kvalificeringskraven enligt de krav som återfinns i LOU kapitel l O och Il ingår alltså som ett led i normal avtalsuppf<iljning. Vi behöver fortsätta upprätta rutinbeskrivningar som ytterligare kvalitetssäkrar uppf<iljningsarbetet. Ekonomiavdelningen har from 2014 tagit i bruk en tjänst for löpande kontroll av leverantörer, vilket är i motionens riktning. Detta har skett efter att vi tidigare har testat tjänsten. Tjänsten är en realtidstjänst som innefattar kontroll av samtliga avgående betalningar och leverantörer vid varje tillfälle som vi gör en betalningskörning. Tjänsten innefattar bl. a. kontroll av ev. betalningar till blufforetag, om leverantören har skulder till kronofogde, saknar F-skattesedel, om leverantören har ägare eller styrelseledamöter som har näringsforbud mm. Kontrollerna kan utökas efter kommunens egna önskemål, ex kontroll av om bolaget har personal (politiker eller anställda) i Uddevalla kommun som är ägare eller styrelsemedlem. Därutöver sker bl. a. kontroller av ev. dubbelbetalningar av fakturor. Resultatet av kontrollerna åtgärdas enligt upprättat rutindokument Hittills under 2,5 månader 2014 har endast en handfull varningar kommit och som hanterats enligt vår rutinbeskrivning. Ingen varning har så här långt krävt åtgärder mot någon leverantör. Upphandlingsenheten strävar efter att hela tiden forbättra uppfoljningen av alla avtal. Omfattningen är en prioriteringsfråga. Vi foljer dock alltid upp problem i samband med avtalstillämpning och åtgärdar brister. Samtidig har vi en diskussion med beställare fore eventuella avtalsforlängningar. Kommunen har hösten 2013 antagit en ny upphandlingspolicy. Policyn kommer att bli foremål for översyn av andra orsaker men där intentionerna i motionen kommer att beaktas. Humvida det blir i policyn eller i annat regeldokument får vi återkomma till. Beträffande återrapportering till kommunstyrelsen f'ar ekonomiavdelningen anledning att återkomma till for att göra en helhetsbedömning av vad inom anskaffningsprocessen som är önskvärt ochfeller lämpligt att återrapportera om. ~ust~des signatur Utdragsbestyrkande

21 Protokoll Kommunstyrelsen forts. 90 Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protoko Motion inkommen Beslut Kommunstyrelsen f<ireslår kommunfullmäktige besluta att konstatera att ekonomiavdelningens pågående arbete sker med motionens intentioner och att det därmed for närvarande inte krävs några ytterligare åtgärder, samt att motionen dänned är besvarad. Justerandes signatur <ffi: Utdragsbestyrkande

22 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (2) Dnr KS/20 13:365 Handläggare Ekonomichef Kenneth Erlandsson Telefon Motion från Jaana Järvitalo (V) angående offentliga upphandlingar Sammanfattning.laana Järvitalo har i en motion foreslagit att, sammanfattningsvis, kommunen löpande kontrollerar attleverantörer till Uddevalla kommun uppfyller de krav som låg till grund for utvärderingen vid upphandlingen. Ekonomiavdelningen får med anledning av motionen lämna fåljande kommentarer. Ekonomiavdelningens upphandlingsenhet arbetar idag huvudsakligen med tre arbetsuppgiller inom ramen for offentlig upphandling. Det är analys infår upphandling, det egentliga upphandlingsarbetet och under avtalsperioden arbete med avtalsuppföljning. Avtalsuppfåljningen kan delas in i fyra delar och omfattar uppföljning av kvalificeringskrav, volymer och priser, kvalitet samt övriga kontraktsvillkor. Uppfoljning av kvalificeringskraven enligt de krav som återfinns i LOU kapitel l O och Il ingår alltså som ett led i normal avtalsuppfoljning. Vi behöver fortsälta upprätta rutinbeskrivningar som ytterligare kvalitetssäkrar uppfåljningsarbetet. Ekonomiavdelningen har from 2014 tagit i bruk en tjänst for löpande kontroll av leverantörer, vilket är i motionens riktning. Detta har skett efter att vi tidigare har testat tjänsten. Tjänsten är en realtidstjänst som innefattar kontroll av samtliga avgående betalningar och leverantörer vid varje tillfåll e som vi gör en betalningskörning. Tjänsten innefaltar bl. a. kontroll av ev. betalningar till bluffåretag, om leverantören har skulder till kronofogde, saknar F-skattesedel, om leverantören har ägare eller styrelseledamöter som har näringsforbud mm. Kontrollerna kan utökas efter kommunens egna önskemål, ex kontroll av om bolaget har personal (politiker eller anställda) i Uddevalla kommun som är ägare eller styrelsemedlem. Därutöver sker bl. a. kontroller av ev. dubbelbetalningar av fakturor. Resultatet av kontrollerna åtgärdas enligt upprättal rutindokument Hittills under 2,5 månader 2014 har endast en handfull varningar kommit och som hanterats enligt vår rutinbeskrivning. Ingen varning har så här långt krävt åtgärder mot någon leverantör.

23 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2 (2) Dnr KS/2013:365 Upphandlingsenheten strävar efter att hela tiden förbättra uppföljningen av alla avtal. Omfattningen är en prioriteringsfråga. Vi följer dock alltid upp problem i samband med avtalstillämpning och åtgärdar brister. Samtidig har vi en diskussion med beställare före eventuella avtalsförlängningar. Kommunen har hösten 2013 antagit en ny upphandlingspolicy. Policyn kommer att bli föremål för översyn av andra orsaker men där intentionerna i motionen kommer att beaktas. lluruvida det blir i policyn eller i annat regeldokument får vi återkomma till. Betr. återrapportering till kommunstyrelsen får ekonomiavdelningen anledning att återkomma till för att göra en helhetsbedömning av vad inom anskaffningsprocessen som är önskvärt och/eller lämpligt att återrapportera om. Beslutsunderlag Motion.Jaana.Järvitalo Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att konstatera att ekonomiavdelningens pågående arbete sker med motionens intentioner och att det därmed för närvarande inte krävs några ytterligare åtgärder samt att motionen dänned är besvarad. =;;;.:c! r" / eec~/ ' Peter Larsson Förvaltningschef Kenneth E~landsson Ekonomichef Expediera till

24 Utdrag Protokoll Kommunfullmäktige l (!) Motion från Jaana Järvitalo (V) angående offentliga upphandlingar (KS/2013:365) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Birgit Olofsson, Lars-Olof Laxrot Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan Datt intygar Annica Åberg Expedierat K o mm u n l ed n i n g sko n!oret Utdragsbestyrkande

25 !d Motion angående Offentliga upphandlingar Alltmer av kommunal service är upphandlad. Det är därför nödvändigt att kommunen har stor formåga att anpassa sig till dessa förändrade förhållanden. Lagen om offentlig upphandling är tydlig på vilka krav som får ställas på leverantörerna, bl a gällande skatter, avgifter och bolagsordning. För vår kommun måste det vara ett grundläggande krav att våra leverantörer klarar den prövning lagstiftningen föreskriver. Dessa krav ska då inte enbart vara gällande vid upphandlingstillfåll et utan kommunens leverantörer skalllöpande klara denna prövning. Offentlig sektor uppskattas upphandla for ca 400 miljarder kronor årligen. Det är givet att så stora upphandlare påverkar marknaden. Bestämmer sig dessa upphandlare för att mer nogsamt kontrollera att LOU efterlevs så påverkas marknaden av detta. Klarar den offentliga sektorn av en effektiv kontroll så minskar marknaden för de oseriösa aktörerna och dänned forbättras konkurrenskraften också f6r dem som forsöker följa spelreglerna. Kommunens tjänstemän och politiker har en nyckelroll när det gäller att ta initiativ för att forma den atmosfär, de normer och de attityder som ska gälla inom vår verksamhet. Genom att aktivt kontrollera leverantörer vid alla typer av inköp görs ett tydligt gemensamt ställningstagande som påverkar hela samhället. Idag saknar Uddevalla kommun en effektiv och löpande prövning av leverantörerna. Studier från andra kommuner har visat på betydande brister i säkerhet gällande vilka som levererar och att stora belopp utbetalas tillleverantörer som inte uppfyller de krav LOU föreskriver. Rimligen bör våra leverantörer löpande prövas och idag erbjuds denna service på marknaden till en mycket låg kostnad genom företag som samlar och tillhandahåller upplysningar om olika förhållanden som är av betydelse for att bedöma företags vandel. Kommunen kan om så önskas ligga "on Iine" med prövningen av våra leverantörer. Skattemedel ska självfallet inte gå till brottslig verksamhet, men likafullt understöds dessa idag av våra bristande rutiner. Kommunfullmäktige föreslås besluta; att kommunen skyndsamt gör en översyn av nuvarande upphandlingsreglemente att leverantörer löpande skall kontrolleras for att uppfylla de krav som föreskrivs en! l O kap l och2 LOU att kommunstyrelsen löpande informeras om effektiviteten i kontrollen Jaana Järvitalo Vänsterpartiet

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 25 februari 2015 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-02-17 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Stadshuset, Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 25 februari

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling 2upplate KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLNINGSLIS TA 25 maj 2015 Anmälningsärenden: Anmäls dom i Mark- och miljödomstolen den 20 maj 2015 avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2014, 71,

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän

1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän 1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän 2 (92) Förord Frågan om uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän har varit en av de prioriterade frågor som SKL:s styrelse

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen?

16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen? Handling Datum Sammanställning 16 kap. 4 miljöbalken 2010-12-07 Ägare/författare Weronica Andersson 16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen? Sammanställning av erfarenheter och enkätsvar med synpunkter som

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer