I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA."

Transkript

1 N:R 18 A. ARG. 22: 15 SEPTEMBER PREN.-PRIS I: 50. E8I:N~ZER ~~IO~~ ; 1IDNINGEN t '~5~ UIND~T l I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. SASOM INTET HAFVANDE OC'H DOCK ALLTING ÄGANDE.* 2 Kor. 6: 10. JESU LÄRJUNGARS LIF AR fullt af motsatser, skenbara och verkliga. De äro i outsäglig glädje i all sin bedröfvelse. De se efter ting, som icke synas. De utkämpa sin kamp på jorden men hafva sin umgängelse i himmelen. Då de ' äro 'svaga, äro de starka. De bäras på änglahänder men trampas under världens fötter. Anden strider mot köttet; lagen i lemmarna förorsakar slitningar. Synnerligen kraftigt kommer denna motsats till tals i 2 Kor. brefvets 6 kap., där det heter:»såsom bedragare och dock sannfärdiga, såsom okände och dock kände, såsom döende. och se, vi lefva, såsom Utdrag ur ett föredrag aj kyrkoherde Fr. Hammarst~n. tuktade och dock icke 'dödade, såsom bedröfvade och dock alltid glade, såsom fattige och dock många rika görande, såsom intet hafvande och dock allting ägande. På. en af dessa motsatser vilja vi nu närmare aktgifva: Intet hafvande och dock allting ägande. I ntet ha/vande. Det dröjer i allmänhet länge, innan Guds Ande nödgar en människa att under odeladt erkännande intaga den ställningen. ' Det ' är bittert som döden att uppgifva allt eget, och den vägen synes oss jämväl leda till döden. Ja, i själfva verket äro 'vi aldrig riktigt helt inne i den ställningen att intet hafva, ty

2 då vi tro 03S som mest utblottade, påvisar Anden å ter något, som måste uppgifvas, eller ock befanns det, att vi tftgit tillbaka något, som dock en gång var uppgifvet.. lvie n om det än alltjämt brister mycket i den hela och fulla frigörelsen från det egna jaget, blir dock alltid. en lärjunges uppriktiga bekännelse inför sin himmelske Fader denna:»jag är intet och har intet.» Rätt sedt förhåller. det sig ock så. Det bästa är befläc kadt. Berömmelsen är utelyckt. Vi varda rättfärdiga utan förskyllan af hans nåd genom förlossningen i Kris- tus Jesus. Allt hos oss, som är användbart, är en gåfva af Gud. Hvad har du, det du icke har undfått? Mycket af det som vi synas hafva, skola vi en gång lämna åter. Det var icke vårt. Räkenskap skall afläggas för förvaltningen. Men nu gäller det att icke allenast veta detta utan att också i lifvet förhålla sig såsom intet hafvande. Hvilken gripande maning till öd~ mjukhet, att vi intet hafva! Icke blott i den tysta bönekammaren vid bekännelsen af synd och sökande efter visshet om syndaförlåtelse må denna sanning stå lefvande inskrifven i våra hjärtan utan jämväl ute i lifvet bland människor, i världsvimlet så väl som i brödrakretsen, i vår närmaste kallelse och därutanför, i hemlifvet och i det off~ntliga framträdandet i allmänhet. Vår ödmjukhet där är gradmätaren på sanningen af munnens bekännelse, att vi intet hafva, och sanningen i bekännelsen är åter förutsättningen för '1{1NA-MISSIONSTI1::>NINGEN... I S September undfåendet af syndaförlåtelsens nåd. Huru viktigt för Guds rikes framgång på jorden, att han, som ödmjukade sig själf intill döden, har öd.mjuka lärjungar! Fattigdomen i anden ställer oss i det verkliga bero.endeförhållandet till Gud. Om vi i sanning hålla före, att vi intet hafva, äro vi ju hänvisade att stund för stund bero af vår Gud. Huru vi hafva det i detta hänseende, skall bland annat visa sig, då vi bära ut den ädla säden, Guds ord. Äro vi då, såsom de där intet hafva, så kunna vi icke lita på vårt minne från förflutna såningsstunder, icke trösta på gamla förråd, utan måste ligga fattiga inför Herren, på det att han för hvarje gång måtte smörja oss med färsk olja. Och på samma sätt blir det efter predikan och vittnandet. Vi hafva där återigen ingen berömmelse, ty hela saken är Herrens. Äfven i ett annat hänseende må vi erinra oss betydelsen af att vara' såsom intet hafvande, nämligen då vi såras ute i lifvet eller måste böja oss inför våra bröder i tron. J u mindre vi äro, dess svårare blir det att såra oss. J u mindre skottafla för satan, dess svårare för honom att träffa oss med sina glödande pilar. Ret~ ligheten liksom misshälligheten bröderna emellan har vanligtvis sin orsak däruti, att någon utväxt från det egna jaget stött emot och blifvit öm. De som icke. taga så stort rum, komma lättare fram i lifvet, där så många knuffar delas ut och man merendels så oförsynt armbågar sig. fram.

3 15 September 19[7. KINA-MISSIONSTIDNINGEN. Och nu blott ännu en erinran om huru denna ställning:»såsom intet hafvande» icke är något tillfälligt för en troende utan det väsentliga och genomgående för hela hans troslif: Våra krafter, :vår tid, våra gåfvor och märk; äfven våra ägodelar, äro Herrens.»Silfret och guldet är mitt», säger Herren Sebaot. Må det då ock alltsamman stå till hans förfogande i den mån han begär det ur våra händer för främjandet af sin rikssak! ' Den ilifligast erkända sanning ter sig så olika för förståndsuppfattningen och inför samvetet, som begär dess insättande och förverkligande i lifvet. Därföre, om vi nu allt detta veta, saliga äro vi, om vi det göra. Och om vi nu intet hafva, låtom oss då visa oss inför Herren såsom riktiga tiggare! I, som anropen Herrens namn, gifven honom ingen ro och läinnen honom ingen ro (J es. 62: 6-7). Två tomma händer kunna knäppas till bön, och då det sker i tron, förmår den tomhändte utföra storverk. Tiderna äro onda och mörka. Guds församling liknar än i dag skeppet, som lider plats i vågen.! Låtom oss, endräktigt samlade kring nådens tron, nedbedja välsignelse öfver oss och vårt arbete! Den inre och den yttre missionen kräfva mycken bön. Må vi bedja om Anden, erinrande oss Herrens löfte, att han )mycket mer» skall gifva sin Ande åt dem, som bedja honom. Herren hör bön. GIFVER DU TIONDE? En varm vän till missionen, ombud för S. M. K. i en norrländsk stad, har tillställt oss följande varmhjärtade och väckande skrifvelse med begäran att få den införd i S. L: lvled glädje göra vi detta, isynnerhet som välsignelsen af det regelbundna gifvandet och förvaltarest"älin.ingen- inför Gud ej kan nog betonas. Författaren af uppsatsen är ock en man, som i många år praktiserat, hvad han lär. Med skrifvelsen följde en check på 1,000 kr. för ändamålet i fråga. I MAL. 3: 10 SE VI, ATT GUD af Israels folk fordrade, att de. skulle erlägga tionde af sin inkomst. Denna skulle föras. till Herrens förrådshus för att vid behof vara tillgänglig för gudstjänsten eller andra med Guds rike sammanhängande ting. Jag vet ej, om Gud i Nya te.s~ tamentet direkt har befallt, att hans folk skall gifva tionde, men på många ställen bjuder han oss dock att hjälpa, sjuka och fattiga, att göra det goda och på så sätt dela med. oss, Gal. 12: 13. Lärjungarna skulle ju icke heller taga med sig något utan få hvad de behöfde, dit de kommo, eller af dem som utsände dem; Behöfdes det hus att predika uti,så ställde naturligtvis de som. ville au det skulle predikas, också om detta.. I den mån en kristen blir lösgjord från världen och inser sina plikter mot Gud och nästan (= alla människor), vill han ock vara med om att gifva och hjälpa, där Gud säger att han så skall göra. Men för att hafva.något bestämdt att taga af och ej gifva Gud för litet - ty det blir så lätt så i synnerhet för dem, som Gud gifvit litet mer af den orättfärdiga mammon - bör man bestämma sig för en viss del af sin in~ komst. Det hindrar ju inte, att du får gifva mer eller gifva Gud extra löften, t. ex. då du fått hjälp i någon särskild nöd, eller då Gud gifvit dig en särskild välsignelse p(det lekam

4 KINA-M:ISSIONSTIDNINGEN. '15 September liga eller andliga området. Har du ringen af det gamla kapellet till skollokal 2,000.. Till dessa slutsatser bestämt dig för ett visst belopp af din inkomst, går det sedan lätt att ha bröderna därute kommit efter gemensamt gifva, ty satan afstår då från att vara samråd. Br. Aug. Berg, med och lägga sig i, hvad du skall som nu är hemkommen, bestyrker gifva för hvar gång, enär han vet, ock detta. Denna summa fruida att du i alla fall gifver hvad du bestämt bröderna därute skall verka afskräc dig för. Han frestar nog på kande hög men erinra om att äfven andra vis, men kassör får du själf i Kina dyrtid råder. Jämfördt mej vara. Akta dig bara att ej blifva lik svenska förhållanden är det ju dock Ananias och Safira! ej så farligt. Att få den infödda Hvarför jag just nu skrifver detta, församlingens hjälp till detta kapellbygge beror på~ att jag i Sinims land n:r kan man ej i Honanfu mycket IS o. 16, sid. 215, läst missionär Bergs bref, hvari han talar om huru påräkna, då den fått inrikta all sin kraft på evangelisationsarbetet i byarna och vid titstationerna.» han åstundar att snart få en ny gudstj änstlokal i Honanfu. Jag skref Och nu, käre bröder, hvad skola till kommitten för att få närmare vi svara härpå? Skola vi svara, att upplysning angående denna sak, och vi ej kunna bygga något kapell? missionär Högmans svar ' lyder:»honanfu är ett af de allra största och viktigaste centra på vårt fält. Förutom det stora arbete, som alltid Nej, nej! Vi skola tacka Gud, för att han går fram med makt, och att han böjer och öppnar kinesernas hjärtan, så att de vilja komma och höra erbjuder sig i en stor stad i Kina, det eviga lifvets ord. Alltså: ' En har man här dessutom ett stort soldatläger ny gudstjänstlokal så fort som möj på 20,000 man utanför västra ligt! Tiden är kort både för dem förstaden. Staden, som nu är ett därute och oss här hemma. Låt oss viktigt centrum äfven ikommunikationshänseende, gå raskt till verket! sträcker sitt in När Gud bj öd Israels folk ' att samla flytande vida omkring. Missionsarbetet är just nu synnerligen framgångsrikt, och vårdhafvande missionären in till tabernaklets byggande, framburo de så mycket att Mose måste säga till, att de ej skulle gifva mer. på platsen, Rik. Andersson, skrif-. Det var bra gjordt. Sådana erfarenheter ver, att»om det, någonsin kunnat sägas i Kina, att fälten hvitna till få nog tyvärr ej missionssäll skapen i våra dagar göra. Här i staden skörd, är det nw>. Församlingen på är under bildning en ny bank. platsen är i stadig tillväxt och i liflig De aktier, som funnos lediga, sedan verksamhet. stiftarne tagit sina, öfvedecknades Det kapell, som nu står till förfogande, tio och en half gång. Jag undrar, är egentligen en sidobygg om kapellbygget i Honanfu blir öfver nad, som i»den ringa begynnelsens tecknadt två gånger. - Skulle det dag» blef inredd för detta ändamål. -Meningen vore nu att inreda detta gamla kapell till skollokal och så bli så, hoppas jag alla gifvarne äro med om, att i så fall öfverblifna belopp fåt användas till nytt kapell bygga ett nytt och större kapell, på annan plats i Kina. - De medel, som kan rymma omkring 700 personer. vi gifva Gud, äro ju ej borta - de För att förverkliga denna äro hemma. Gud gifver större ut plan erfordras för det nya kapellet delning redan här än någon bank, och 'en summa af 10,000 kr. och för änd säker är han. Öppna därför börsen,

5 IS SepteDlber så att han kan få fylla il Han säger:» ~röjva mig, om icke jag. upplåter hunmelens fönster och gjuter välsignelse neder rikligen», Mal. 3: 10.. ~ck, låt oss då pröfva och gifva rikligen och med glad t hjärta, icke med olust eller tvång!»gud älskar en glad gifvare.» Kom ihåg, att»mången spar och blir fattigare och fattigare, men den som gifver ut får mer och mer.»»så din säd om morgonen och håll icke upp därmed om aftonen. Du vet icke, hvilket som lyckas bäst; och om bådadera sätten lyckas, vore det så mycket bättre.» Gif därf?r till h~ge.t och vänster: åt fattiga, sj uka, missionen och öfverallt, där du ser att du kan få tjäna Gud! När du och jag lämna jorden och skola öfver dödsfloden, så skola vi förvisso icke tycka eller tänka, att vi gifvit u t för mycket för Guds sak. Och nu till sist åter till Honanfu kapellbygge! När du, min käre vän, går ti~l din kyrka eller ditt kapell och sitter där trefligt och bra, så tänk på Kinas myllrande millioner, nu särskild t på Honanfu, och gör, hvad Gud säger, att du skall göra. Jag beder till Gud, att han må väcka oss, sina förvaltare, att ordentligt g?ra de utbetalningar, han genom sm Ande säger till om, så att S. M. K:s kommitte i Stockholm snart må kunna telegrafera u t till missionärerna! Honanfu:»Rikligt med penningar mflyta. Byggen genast kapellet!» Konungens ärende är brådskande. O-d 1/9. -n. Visa -tidningen för edra vänner och bekanta och uppmana dem att prenumerera å densamma 1 KINA-MISSIONSTIDNINGEN. 245 FOR S. M. K:s BEDJANDE VÄNNER. Tacksägelseämnen. DEN PASSANDE LÄGENHET, Herren gifvit missionen i Ching teo chen, och den öppna dörr Herren gifvit evangelium i denna stad och dess omnejd (sid. 254). Tacksägelse- och böneämnen. De 4 nydöpta i Pucheng. - Flickskolan i samma stad (sid ). De 52, som vid stormötet i Hoyang uppt.ogos i församlingen, och. de 58, som I Hancheng erhöllo dopet (sid. 249). Arbetet inom fängelset i Tungchow fu. - Den nye medhjälparen Song, att han må växa i nåden och bli församlingen till stor välsignelse. K. F. U. M. i Tungchow fu. - Sökaren H a.nn.. - De 10 kvinnliga sökarna I Tungchow fu. -Arbetet i Tungkuan samt de därvarande evan~ g.~~isterna. - Att regelbundna gudst)anster kunnat upptagas på ytterligare två platser inom distriktet. Den af missionär Olsson omtalade postmäst<;trer:. - De 4 inom Tungchow dlstnkt anställda kolportörerna (sid ). Tältmissionen inom Chiehchow distrikt (sid. 254). Det kvinnliga seminariet och öfningsskolan i Yuncheng, att Herren gifvit både godt utrymme med afseende på lokal, goda infödda medarbetare och glädje i arbetet. - Att Herrens Ande tydligen arbetar på många af de unga och på barnen (sid ). Den af frk. Ackzell omtalade familjen (sid. 255). Böneämnen:.Att ~erren må hjälpa våra syskon Lmder I Pucheng genom de svårig

6 KINA-MISSIONSTIDNINGEN. heter,. som vållas -af den kinesiska, själfständiga församlingen.- - Erhållande af bättre bostäder på denna station (s.id ). Att de infödda troende ' i Pucheng mer,än hittills må förstå vikten af :arbete för Gud, att deras andliga lif så må stärkas och utvecklas. - Att,våra' syskon på denna fältets mest aflägsna del c;lagligen må få erfara Herrens närvaro, Andens kraft och ledning (sid. 250). Alla de infödda medarbetarna på fältet, 'att de må bli helhjärtade i sitt förhållande till Gud, så att deras vittnesbörd inför människor ej må 'vara kraftlöst (sid. 251). ' Att de infödda, kristna må bli bevarade i sanningen och ej ryckas med af de villolärare, som söka fördärfva och skingra hjorden (sid. 251)., ' Att Herrens lifgifvande Ande må komma ' öfver utstationerna' San ho,k'eo och Peh t'sui fstien, och att oenighetens' ande ej längre må få rum bland de troende på sistnämnda 'plats. - Arbetet bland pilgrimerna i Hua In Miao (sid. 252)~ ~_ De stora skaror, som i Ching teo chen kommit under evangelii inflyhnde, att många själar må bli uttagna från mörkrets välde (sid. 254). FRÅN HEMARBETET. 'UNDER DET MISSIONSLIFVET -i ' de stora städerna om sommaren företer mindre lifaktighet, _är detta näppeligen fallet med landsorten. Sommaren är ju de stora konferensernas, missionsmötenas och sommarkursernas tid. Rundt om i Sveriges fagra bygder samlas sommartid stora skaror till sådana missionshögtider, och ajltmer har därvid den,yttre missionen fått sin gifna plats: Att de af S. M. K-s arbetare, som sommartid fått vara med om dessa stora möten, känt detta som en dyrbar förmån, är alldeles visst. Att komma i beröring med det gedigna andliga lif som, trots allt, dock, rör sig i många af de kristna hemmen ute i bygderna, är både inspirerande och uppmuntrande. Missionär Landin, som deltog i Jämtlands läns Luth. Ungdomsförbunds bibel- och missionsstudiekurs i Strömsund och därvid ledde missionsstudier, skrifver:»en härlig norrlandstrakt och ett härligt norrlandsfolk sammanträffade jag med däruppe. Sällan har jag talat till en så missions- och religiöst-intresserad skara ungdom.» Därefter besökte L. seminaristmötet i Ljusdal, där en skara lärare och lärarinnor, eller blifvande sådana, samt studenter samlats till några dagars möte. Äfven i ett frikyrkligt gymnasistmöte deltog L. med ett föredrag om»den studerande ungdomen och missionen». Vid det stora,möte, som af Östra Härads Ungdomsförb. årligen anordnas vid Holsbybrunn, hade undertecknad förmånen att få medverka. Detta möte hade i år en större tillslutning än någonsin. Från socknarne rundt om, i denna på andliga besökelsetider så rika bygd, hade stora _skaror samlats, mest ungdom. 'I den vackra furuskog, som omger Holsbybrunn, såg man massor af fordon och hästar såsom vid en fältmanöver samt långa led af sida vid sida ställda cyklar. Framme vid den fria" öppna»domkyrkail» rådde dock en anmärkningsvärd stillhet bland de omkring 2,500 åhörarna. Det kändes gripande allvarligt att få tala till ' denna skara om»världskrisen och missionen». Brunbrända stodo fälten l bygden rundt omkring.verklig missväxt syntes hota. Därute härjade världskrigets brand. Men

7 15 September KINA-MISSIONSTIDNINGEN. 247 hos folket från dessa bygder brann kärleken till missionen ännu varm. Ur dessa ungas led ha midt under världskrigets hemsökelsetid till de under skördearbetet dignande kämparnes hjälp därute.kommit en man och en kvinna. Och bakom dem och oss står i Östra härads bygder en stor och trogen skara vid trossen. Vid detta möte medverkade ock kyrkoherde Didoff och pastor N eill.från Malmö. I samband med detta möte deltog jag ock i Hvetlanda missionsförenings möte och senare i ett missionsmöte i Oppeby i Östergötland. I Oppeby samlades stora. skaror äfven från andra. socknar, och kyrkan var till trängsel fylld af uppmärksamma åhörare. Det är dock, trots alla strömningar i tiden, hunger efter Guds ord i våra bygder. Från Östergötland gick. färden till Lärarinnornas Missionsför. konferens vid Johannelund, di t j ag kallats att leda bibelstudier. Denna konf. blef ovanligt gifvande, en verklig missionsoch uppbyggelsekonferens. Många synnerligen värdefulla föredrag höl.los af L. :M. F.-medlemmar öfver olika frågor, som stå i samband med föreningens vidtomfattande arbete. Arbetet bland barnen i Sverige och bland lapparne, i Indiens skolor och zenanor, bland Kinas, Afrikas och Turkestans kvinnor belystes i sakliga föredrag af hemmavarande missionärer, som alla voro medlemmar i L. M. F. Dessutom höllos några i hög grad gifvande föredrag öfver am nen, som berörde det inre andliga lifvet inom L. M. F.. Den gripande stämning, som hvilade öfver konferensen, när fru Freden höll sitt, om vaken, psykologisk blick och varm moderskärlek vittnande föredrag om»missionärernas. barn», är oförgätlig. Glädjande nog kunde missionär Berg,. som samma dag konf. började,anlände från Kina, bringa den samlade skaran af L. M. F.-representanter en direkt hälsning från Kina och seminariet i Yuncheng. Vi känna det som en synnerlig förmån att med oss i arbetet för Kina få hafva denna förenings stöd och intresse. N. H-n..DA BLOMMORNA VISA SIG pa MARKEN. Höga V. 2: IZ. Några anteckningar från resor, stormöten och högtidsdagar under våren 1917 af Aug. Berg. III. F ST ANDET MELLAN TUNG A chow och Pucheng, nästa plats, dit j ag begaf mig, är 90 li(5svenska mil).. Hit samlades folk från Pehshui och Pucheng för att fira högtid, men som broder Hugo Linder var starkt förkyld och hade nödgats intaga sängen, blef stämningen något dämpad. Fyra personer döptes. Af de vittnesbörd, som af dessa aflades, fick jag ett nytt bevis på huru Gud på underliga vägar finner den ene och den andre. Så t. ex. omtalade en, att hans första intryck af sanningen härledde sig från ett evangelium, som fallit i hans händer. En annan, en kvinna, omtalade, att sjukdom i hemmet fört. henne i beröring med evangelium i form af en kvinnlig missionär! En tredje, en f. d. soldat, hade för någon förseelse straffats med ett tusen två hundra slag. Hans sargade kropp hade sedan behandlats af broder Hugo Linder, som ock fått visa honom till den store Läkaren. I Pucheng finnes, som bekant,en kinesisk själfständig församling.. Till

8 lgna-missionstidningen. IS September 1917 kommen på ett köttsligt sätt verkar den till allt annat än välsignelse och förorsakar våra syskon stora svårigheter, hvarför vi särskild t behöfva frambära dem i våra förböner. ~ Behofvet af bättre bostäder är ock i Pucheng synnerligen af nöden. En flickskola har i år öppnats. Elevantalet är ännu ej stort - 8-9stycken - men det kommer nog att ökas. Lokalen var efter förhållandena ändamålsenlig, och lärarinnan gjorde ett godt intryck. FråhPucheng reste j ag till Weinan, en plats, som jag under min vistelse i Tungchow ofta besökte men nu ej pa tio år besökt. För omkring tolf år sedan öfverlämnade vi detta distrikt åt våra grannar, Engelska Baptistmissionen. Det var kärt att återse en del gamla vänner. Många voro emellertid afsomnade. Vår första skolflicka i Tungchowfu, som jag för tio år sedan vigde, är nu lärarinna i statens flickskola. Hon kom och hälsade på mig tillika med sin sjuårige son och sände mig sedan middag från en restaurang. Siao I är en utstation till Pucheng. Syster Ingeborg Ackzell har sin verksamhet här. Hon, syster Estrid Sjöström och. jag skulle reda upp. stor. mötet på denna plats liksom sedan i Hwachow, också en utstation till Pucheng. Broder Hugo Linder var nämligen ännu ej stark nog att begifva sig ut. Sommötesdagarne voro på veckodagar och regn nyss fallit, hade folket brådtom med sin bomulls-sådd, hvarför ej så många ' kommo som under vanliga förhållanden. För dem som komrno, Hngo vi dock predika det ord, som förmår att frälsa, helga och bevara. Hwachow-jörsamlingen besöktes därnäst. Från arbetets början har det alltid känts godt på denna plats. Själfva dess läge, vid foten af det stora»blomsterberget:», i grannskapet af bambuiunder samt omgifvet af bördiga fält och fruktträdgårdar, är ägnad t att göra folket mer gladt, vänligt och öppet än. annorstädes. Gamle f. d. barberaren Chen, som en gång, då jag efter läsningen af Lydias omvändelse, frågade:»hvar har du din böneplats?» svarade:» Vid J ordanfloden!» gick förr omkring här bland de troende, älskad af alla. Nu hvilar han i det tysta, och hans medarbetare, Wang Chung cheng, fyller hans plats. Ganska mycket folk kom, och vi hade goda möten. Det. kändes, som förefanns mottaglighet för ordet. Systrarna Ingeborg.Ackzell och Estrid Sjöström hade en hel del kvinnor och barn omkring sig - männen kommo ju på min lott. J ag erinrar mig just nu ett litet samtal med en snäll, äldre man: Han:»Huru gammal är pastorn i år?» J ag:»56 år.» Jag:»Huru länge har du, gamle bror, trott på Jesus?» Han:»1 tre år.» Ban:»Har pastorn barnbarn?» Jag:»Nej, det har jag ej.» Jag:»Huru långt bor du härifrån?» Han: >>IO Ii.» Han:»Har pastorn sonhustrur?» J ag:»nej.» Han (betraktande mig från topp och till tå):»pastorn är allt bra rik.» Jag:» J a, det vill jag lofva. Skulle jag ej vara rik, som har Gud till Far?» Han:»Jo, jo men.» Jag:»»Vi äro nog lika rika, både du och jag.» Då lyste den gamles ansikte upp, och hans tankar, som förut varit allt för mycket koncentrerade kring mig, fingo nu, likasom samtalet en annan vändning. Ofver Tungchow gick vägen till Hoyang. Här voro omkring åttio män och kvinnor samlade till dopklass. Tillsammans med opiepatienter och skolbarn var det en ej liten samling, redan innan stormötet tog sin början. När så mötesbesökarna från landet och från staden Chenghsien började komma, voro alla sofplatser i de olika husen upptagna - ja, en broder svarade mig på förfrågan, hvar

9 IS September KINA-MiSSIONSTID~INGEN. 249 han under natten lega t:» J ag har legat Arven här hölls dopklass och stor- ' på en underbar plats, jag har legat möte. Annu flera än i Hoyang Vora i en krubba!» samlade, och kapellet kunde ej rymma Kapellet var utvidgadt men visade dem alla. Vädret var dock vac sig dock vara otillräckligt. Det arbetas mycket i detta distrikt, och nu kar, sutto flera under mötestiden. I kert, och utanför kapellet, på bän fingo de flitiga arbetarna glädja sig min skildring af förr~ årets höstrnöten åt en rik skörd. Ej mindre än 52 råkade jag af misstag säga, det Puchowfu kapell var Svenska Missionens män och kvinnor upptogos genom dopet i församlingen. Det var en i Kina första för ändamålet byggda sannskyldig glädjedag. Evangelisationsarbet'et, kapell. Jag glömde alldeles, att Han opieasylarbetet och den chengs kapell byggdes för ungefär. mottaglighet, som verkats genom de sjutton år sedan och rättar härmed svåra lidanden, befolkningen måst utstå mitt misstag. Bland de 58 personer, under röfvarnes framfart de sista som döptes, befann sig en äldre kvinna. åren, allt har fått samverka. Ett Vi döpa i regel genom att använda trettiotal blefvo ej af församlingen dopgraf, men då ålder 'och sjukdom godkända. Kanske togo några af föreligga, använda vi begjutning. Så dem för den orsakens skull anstöt. med denna kvinna. Sedan dopakten Sådant kan ej undvikas. De uppriktiga var öfver, tvådde hon vördnadsfullt stå på tillväxt. sina händer och sitt ansikte. Simoh Vid afskedsmötet, då ordet var Petrus sade till Jesus:»Herre, icke fritt, gaf jag akt på en ung man.. blott mina fötter, utan äfven mina Han föreföll mig som en a'nnan Elihu. händer och mitt hufvud.» - -»Mitt inre är såsom instängdt vin; Ett annat fall, värdt att anteckna likt en ny vinsäck är det nära att var detta: En af stadens affärsmän, brista. Så vill jag då tala och skaffa en ansedd och omtyckt man, blef mig luft; jag vill upplåta mina läppar» döpt, Så fort han fick veta, att doare (Job 32: 19, 20). Hans föregångpet skulle beviljas honom, berättade höll på länge, men när han ändtligen han, att flera af hans vänner försökt slutat, ilar vår unge broder upp ' öfvertala honom att icke taga detta på plattformen och säger:» J ag vill steg. Till slut, då de ej kunnat förmå bara gifva mina vänner, som denna honom att vika, hade de slagit om gång ej kunde döpas, ett tröstens ord, och enat sig om att gifva honom en så att ni ej blifva ledsna och förlora fin present, en väggbonad af röd modet. Det återfinnes i Predikarebokens satin med inskription, lyckönskande tredje kapitel och lyder så: honom till det steg, han tog! Denna 'Allting har sin tid, och hvart företag gåfva hade han emellertid ej vågat under himmelen har sin stund, Födas visa, förrän han fått veta, att han har sin tid, och dö har sir tid. Plantera verkligen hade hopp om att blifv,a har sin tid, och r;ycka upp plan döpt! Nu ~om den fram och hängdes teringar har sin tid.' Tiden går snart upp. till hösten. - Då ha vi åter stormöte, Fredagens resa förde mig tillbaka och då skå' vi hoppas det blir er till hemmet och återföreningens glädje, tull) just i lagom tid för att öfvervara ter Var det ej älskligt sagdt af den snälle, unge mannen? J ag tyckte det var så kärleksfullt och omtänksamt. Så kom till sist besöket i Hancheng. minsafslutningen i det manliga seminariet och dess öfningsskola. Tio unga män slutade denna termin sin fyraåriga kurs. Må Herren få väl

10 .signa dessa unga i deras framtida arbete! Yuncheng i maj A ugust Berg, HALSNING FRÅN PUCHENG. DET HÄNDER OFTA ATT TRO ende, som vid tiden för sitt dop syntes vara Herren varmt hängifna, snart nog kallna af och andligen gå tillbaka. Vi här i Pucheng ha trott oss förstå, att i. de allra flesta fall beror denna tillbakagång på att den nydöpte icke inträdt i något arbete för Gud, som drifvit till bön och tagit i anspråk de krafter, som genom den Helige Ande meddelats honom i och med det nya lifvet från ofvan. Obrukade ha dessa krafter ej kommit till någon utveckling, ja, ha legat där för honom sj ält alldeles okända. Omedveten om den nåd och kraft, Gud genom Jesus gifvit, har han i frestelserna ut-. ifrån och inifrån lätt nog tagit sin tillflykt till den egna kraften, och såsom' en oundviklig följd ha nederlag och modlöshet inställt sig. I tanke, att de nykristna behöfde mer än allmänna anvisningar och råd angående lifvet i Jesu efterföljd, inbjödo vi våra infödda medhjälpare att inkomma med förslag till olika grenar af verksamhet och arbeten, som en kinesisk troende skulle kunna åtaga sig. Resultatet blef, att vi nu ha en förteckning på 46 olika»arbeten», ordnade under följande rubriker: Arbete utåt. Arbete inåt. Extra gifvande. Gästemottagning. Handräckning. Insamling. Undervisning. Då det säkerligen intresserar S. L:s läsare att höra, hvad kinesiska kristna tänkt ut, meddelar jag här några af deras förslag: KINA-MISSIONSTIDNINGEN. 15 September Besök hos troende i byar ute på landet; deltagande i gatupredikan på sönd. e. m.; predikan i militärlägret och' fängelset; tidig inställelse söndagsmornarna för att bära omkring den flagga som inbjuder till mötena; under veckan utdelande af skrifter och besök hos oomvända sjuka för att söka föra dem till Herren; hvarje månad afsättande af någon dag för predikan på landsbygden. Hållande af daglig familjeandakt; lämnande af hjälp åt andra troende vid deras bibelstudium samt åt forskare vid deras läskurs; skrifvande i kristliga tidningar; deltagande i söndagsskolarbete; under måndagen besök hos troende, som uteblifvit från söndagsmötena. Tidig inställelse. till mötena för att samtala med tidiga mötesbesökare, anvisande af sittplatser vid mötena, intresse för nya mötesbesökare; efter predikan samtal med sådana som stanna. Samlande af barn till söndagsskolan; medtagande af minst en person till söndagsmötet; inbj udande till inträde i bibelläsningsföreningen, anslutning.till gruppen:»arbetare för individers vinnande för Kristus» o. s. v. Dessa förslag skola framläggas vid månadsrnötena på våra sex stationer, och afskrifter skola uppslås äfven i predikolokalerna på landsbygden. De»arbeten», som hvar och en åtar sig, antecknas bredvid hans eller hennes namn i församlingsboken, och så hoppas vi, att vittnesbördsmötena vid hvarje månadsmöte skola ljuda af lof och pris j ör Herrens närvaro och hjälp i tjänandet. Gifve nu han sin välsignelse till denna sak! Tröttnen ej, missionssyskon, att bedj a Herren för oss här 'borta på fältets mest aflägsna del! Vi få aldrig besök af sådana af Herren storligen använda kinesiska och utländska bröder, som bruka besöka stationer på mer tillgängliga delar af vart fält.

11 IS September KINA-MrSSIONSTIDNINGEN. ; Men Herren ärimed oss. Lofvad vare vår klippa, och upphöjd, vare vår frälsnings Gud! Eder L. H. Linder. FRÅN TUNGCHOWFU DISTRIKT. 'EN BUCK TILLBAKA pa, årets första tre månader gifver,stor orsak till tack och lof men äfven till förnyad bönekamp. Döden har skördat vår äldste evangelist, Uang Hong ieh. Frid öfver hans minne~ Dock är jag ledsen säga, att han ej lämnat efter sig minne,t af den helhjärtenhet, vi skulle ha önskat. Han var ganska kraftlös både bland sina vänner och i sitt hem. Jag nämner detta för att visa, hurusom de, af hvilka., vi mest bero, ofta äro oänd Jigt svaga. Jag vet, att så är förhållandet på mer än ett håll. Bedj en därför mycket för våra evangelister! En annan sak, jag vill nämna till ledning för den»förbönens skyddsvakt», som vi ha i gamla Sverige är, att adventisterna ha gjort sitt inträde i staden. Hittills har dock ingen af de troende lyssnat till dem. Deras enda byte har varit en gammal oförbätterlig sökare och en för slarfvigt lefverne utesluten församlingsmedlem. Dock är det nog en frestelse för många att sluta sig till dem, ty de erbjuda den, som vill sälja böcker för deras räkning, tre gånger så mycket som våra egna fao *. * Som en förklaring till de uttalanden, som, här och annorstädes i våra syskons bref gjorts om adventisterna, må nämnas, att den rörelse, som under namn af adventism utbreder sig i denna del af 'Kina. är att betrakta som en urartning af motsvarande rörelse i hemländerna. AdventistIedarna draga nämligen tiil sig sådana, som icke få tt,in träde i and ra kristna försam- Jag vill nu omnämna några or~aker till tack och lot Framför mig hgger ett bevis på ett rätt st9r~ förtroende till oss. Det är en offentlig handling från stadens mandarin, hvari han i väl valda ordalag ber oss komma ocl! predika i fängelset. För.:,ta gången vi voro där, var han själf med och talade och sade då bland annat, att denna plats, som var afsedd för straff och lidande, kunde, om tillfället toges i akt, bli, en plats för omvändelse och förbättring. Den ~ al, där vi ha våra gudstjänster, är mycket lämplig, fast fängelset i öfrigt är mörkt och osundt.,, H vad angår arbetet i öfrigt i Tungchow stad, så ha vi haft som mål att ordna de olika verksamhetsgrenarna så, att vi kunna nå alla klasser. Jag, har redan nämnt, att vi kommit i beröring med dem, som kanske stå lägst - fångarna. Nästa grupp är den fattiga befolkningen i allmänhet. För dem, som af blyghets- eller andra skäl ej vilja komma till stationens gästrum, är gatukapellet til~gängligt. Det har i allmänhet vant öppet hela dagarna. Men för att praktiskt kunna hjälpa de besökande och komma dem närmare ha vi där h~ft en aftonskola tre gånger i veckan, då vi meddelat fri undervisning i modersmålet. Jag har genom vänners hjälp låtit göra enkla bord - en bordskifva å två höga bockar - så på kvällen är allt på en kort stund ordnadt till skolsal. För den allmänna gästemottagningen på stationen efter Uang, som dog, har Gud gifvit oss en mycket lämplig kraft i en man vid namn Song. Han är en ung man och ej gammal i tron heller, men en som blifvit fatlingar på.grund af att de icke ansetts ve rkligt sanna och uppriktiga, men som för vinnande 'af yttr~ fördelar, Vilja, sl~ ta sig t!ll de kri~.tna. Hela rörelsen har darfor en kottshg pragel. Red, '

12 KINA-MISSIONSTIDNINGEN 15 September 1917 tad af Herren och gifven oss såsom hjälp, då vi voro i största behot däraf. Han har förutsättningar, som Uang saknade, och som, om han blir bevarad och får växa till, komma att bli församlingen till stor välsignelse. För de bättre lottade i samhället samt för skolungdomen ha vi K. F. U. M.-verksamheten. Genom föredrag, bibelstudium., engelska lektioner samt först och sist sällskaplig samvaro söka vi nå denna klass. Det är K. F. U. M. i Göteborg, som står stödjande bakom denna verksamhet. Vi ha, enligt mitt tycke, ett mycket trefligt samlings- och sällskapsrum för K. F. U. M. Det aktuella medlemsantalet är ännu ej så stort. Vi ha ej heller lyckats erhålla en sekreterare. Förre skolläraren Chang Liu tien kom i början af året hit för att förestå detta arbete, men var så klen i bröstet, att han ej långt därefter måste återvända till hemmet, där äfven han sedan fått hembud. Både Chang och Uang ledo af bröstlidande. Song får nu t. v. förestå äfven denna gren. Förutom dessa särskilda medel att nå olika klasser af människor ha vi ordets predikan söndagligen och annars, hvarigenom vi söka famna och väcka alla. Under det jag skrifvit detta, har jag haft besök af en ung man, som kom för att få ett personligt samtal. Herr H ann - så är hans namn synes vara en allvarlig sökare, är f. Ö. anställd i en bank samt en begåfvad och inflytelserik ung man. Han berättade, hvad jag ej visste förut, nämligen att en skara ungdom med rnildt tvång förmått honom att organisera och leda en idrottsklubb här i staden. Af de kr. som de sköto samman, har han inköpt fotbolls- och tennisutrustning, flaggor m. m. Vidare sade han mig, att han gladde sig åt att få leda alla dessa unga till gudstj änsterna. N og är sådant bra uppmuntrande. Jag känner.det med afseende på Tungchow, såsom Herren sade till Paulus om Korint:»Jag har mycket folk j denna stad.» Hvad jag hittills nämnt, har endast gällt arbetet bland männen. Men under min kära makas ledning bedrifves äfven ett omfattande och systematiskt arbete bland kvinnorna. B:belkvinnan, fru lang, har genom trogna husbesök fått vara till stor välsignelse. Efter hv.arje dags besök aflägger hon sin rapport, och min maka nedtecknar hvarje viktig detalj, i samband med hvarje hem och kvinna, som besökas. Vi ha äfver tio varma sökare bland kvinnorna, som vi hoppas få döpa till hösten. Bedjen, att de må bli bevarade! Arbetet u te i distriktet ~ på u t stationerna och i byarna - har fortgått som vanligt med en glädjande framgång. En annan bibelkvinna, fru Kao, har rest från plats till plats, hjälpt och undervisat kvinnorna. Vår käre broder Chang len tien i Tungkuan har äfven fått vara ute på resande fot för att vara de troende till hj älp. Han kommer troligen mer och mer att få tjäna hela distriktet på detta sätt. Broder Hsiiin förestår under hans bortovaro arbetet i Tungkuan. Han var forut biträdande evangelist i Tungchow. På tal om Tungkuan må nämnas, att en broder där skänkt IS täls tiu en predikstol. När Herren beredt dem en så präktig lokal, ha de känt som sin plikt att åtaga sig inredningen. I Peh t'sui tsuen och San ho ke'o ha yi ej försport den liflighet, vi väntat. A förstnämnda platsen är inre oenighet orsaken. Dessa platser behöfva vår varma förbön. I Hua In Miao är nn, Herren vare

13 15 Septem-her ~IN.A MISSIONSTIDNlNGEN. 253 lofvad, Jesu baner planteradt. Genom bidrag från församlingen samt hjälp från vänner i hemlandet har detta önskemål förverkligats. Broder Iang-Seng-hua tjänstgör t. v. där. Arbetet bland pilgrimerna behöfver mycken trogen förbön. Där äro vi som på få ställen i dagligt handgemäng med satans makter. I Chao kämpar Li Chao Iai fortfarande Herrens strider. Han har personligen haft svåra pröfningar. Bl. a. har han nyligen blifvit bestulen på två åsnor. I Chao-I ha vi fått bättre utrymme genom att hyra ett litet hus intill det gamla. Men lokalen är ändå alldeles för liten. Ingen bakgård tillhör något af husen. Men äfven på två andra platser ha vi fått börja regelbundna gudstjänster. Den ena platsen heter Long Ch i. Där ha vi intresserade, mestadels bland inflyttade från Honan. I K 'u ch'i.ien, ro Ii från sistnämnda plats - båda norrut från Tungehow har evangeiii dörr på ett särskildt sätt öppnats. Där verka vi bland platsens egen befolkning. Vår bästa sökare är postmästaren, i hvars hem och f. d. affär de regelbundna mötena hållas. * Där ha vi stort hopp om en rik skörd. De fyra kolportörerna ha som vanligt utfört sin gärning i stad och på land. Ja, det var några drag i stort. Jag har försökt skildra allt, just som vi se det. }ag önskade, att vännerna skulle se skuggorna så väl som dagrarna. Ty kamp är det om bytet och ingen seger utan strid. 0, hur jag önskar, jag kunde uppväcka många bedjare för gamla Tungehow. Här har ock såtts och arbetats så träget. Om du ej personligen kan komma och hjälpa oss skörda, stöd * Han döptes den 14/ 4 och hans f. d. affär har församlingen hyrt till gatukapell samt äfven anslagit medel ti:l dess inredning. oss genom din förbön! Utan bön fäkta vi i vädret, utan bön bygga vi det, som elden skall förtära, som står och faller med oss. Men det Gud gör, det förblifver och tillväxer, äfven då vi äro borta, eller då vår röst inte når dem. Bed, och kanske skall Herren genom böne'n förbereda dig för en större uppgift, än du tänkt dig~ Om du hör Herrens kallelse, lyd för din egen skull, för HerrenS skull, för arbetets, för skördens skull, som hvitnar till skördedag! Vi som stå här och kämpa, ha stort hopp om arbetet i dessa bygder. Vi veta, att vi gå mot seger, ty med oss är den, som segrat, segrar och skall segra. Tungehow i april. Joset Em. Olsson. JBREFAFDELNINGEN. [ Chiehchow Sha, North China via Sibirien. D. 26 apr Kära missionsvänner! Guds frid! "I eke med makt och icke med kratt, m en med min Anda, säger H erren Sebaot.,' Sak. 4: 6. Sanningen häraf inser jag mer och mer, ju längre det lider. I I Kor. 2 kap. lämnas oss en viktig föresyn vid förkunnandet af Guds vittnesbörd. Hvarför inga höga ord eller hög vishet?»på det att>, säger Paulus,»eder tro icke måtte bero af människors vishet utan af Guds kraft.» Guds hemligbet.sfulla vishet få vi dock tala, men med ord som

14 254 KINA-M lssions'iidningf:n. 15 September [917. Anden lärer, så att vi förbinda andeligt med andeligt. Nyss hemkommen från vårt första. stormöte i Ching teo ehen, som hölls d apr., ville jag meddela eder något om den stora Guds nåd, som där är gifven. Låt oss då börja. med. att samfäldt tacka Herren för den passande lägenhet, vi där fått hyra och iordningställa. Icke nog med att sj älfva huset är ändamålsenligt, läget är också utmärkt invid marknadsplatsen. Midt emot, tvärs öfver gatan, finnes också en treflig plan, som vi få låna för tältet. Det är så dyrbart att se, huru vår Fader sammanlänkar händelserna, så att de alla få tjäna hans syften. Atta gånger i månaden är det marknad därborta, och då har evangelisten fullt hus. Den kringliggande trakten är mycket folkrik, och både män och kvinnor komma i m ängd för att lyssna till detta nya, underbara, som de aldrig förr hört - evangelium om en Frälsare. Första mötesdagen föll, lofvad vare Gud, ett efterlängtadt regn. Trots det leriga väglaget infunno sig ej få. Nästa dag var det marknad. J ag önskar, att ni hade sett folkskarorna. Kanske ni hade känt, hvad J esus kände, när han såg dem (Matt. 9: 36). Samlingssalen, som är ungefär lika stor som kapellet i Chiehchow, var fullsatt af kvinnor. Männen hade ej tillåtelse att komma in; de fingo gå till tältet, det nya, rymliga, prydliga tältet, som nu för första gången tjänstgjorde som predikolokal. Min man höll invigningstalet därinne lördagsaftonen d. 21 apr. Text:»Se Guds Lamm, som borttager världens synd.» Ej mindre än 6 predikanter, 2 bibelkvinnor och undertecknad voro sysselsatta att tala ordet under mötet. Det gladde oss alla att se den ifver, många visade att höra och förstå. J ag tänker åhörarnes antal uppgick till närmare ett tusen. Kära vänner, hjälpen oss nu att draga noten i land, i land på det sälla hemlandets kust! Dit måste vi. Kämpen i edra böner för alla dessa själar! Låten inte de små hvardagsbestyren tränga undan detta stora, viktiga ~ bönen!»gå in i din kammare», säger Jesus,»och stäng din dörr och bed din Fader, som är i det fördolda, och din Fader, som ser idet fördolda, skall vedergälla dig uppenbarligen.» Till eder, I Herrens skaffare, som satt eder i gemenskap med oss i fråga om utgift och inkomst i Ching teo chen, sändes ett hjärtligt tack. Sådana offer äro en ljuf vällukt, täckeliga i Guds ögon.. I Chiehchow pågår f. n. dopklass. Den 5-6 maj blir det stormöte här och en vecka därefter i Dsiang. Sedan är det tid att slå upp tältet för en månads predikan på vårmarknaden här. Att Gud i allt må bli ärad, är min bön. Många hälsningar från min man och Eder Jesus. älskande Hilma Tjäder. AXPLOCK FRÅN FALTET. F ROKEN MARIA NNLIN skrifver från Yuncheng d. 24 april 191 T Den 8 febr. började seminariet och på samma gång den nya öfningsskolan med 14 elever på 3 klasser. Denna skola är förlagd till den ljusa och trefliga gård, vi fått bredvid seminariets. Där finnas ock rum för seminariets nya r:sta klass samt för de äldre flickor, som medföljde från Puchow för att afsluta sin skolkui-s i år. Vi

15 '5 September '91 1. KINA-MISSIONSTIDNINGEN. 255 äro så tacksamma mot Herren, som gifvit oss så godt utrymme och mycken glädje i arbetet. Seminarieeleverna ha flera lektioner i öfringsskolan hva,r vecka och lyckas i allmänhet mycket bra. När läxläsningen är slut på kvällen och klockan manar till stillhet, brukar någon af flickorna leda i bön, innan de gå till sofrnmmen. De små ha då ett litet bönemöte för sig själfva. Det är en sådan glädje att se dem. Några ibland dem ha ju förut ej vetat, hvad bön vill säga. Måtte de alla vinnas helt för Jesus! Goda lärarekrafter ha vi ock fått Utom den gamle läraren i modersmålet ha vi en lärare från Shantung, som tillika med sin fru undervisar i seminariet, och därjämte en lärarinna för ' öfningsskolan. Dessa tre. äro alla kristna, och på sönd. e. m. ha vi bönemöte tillsamman med dem. Det känns så god t att gemensamt få bedja och arbeta. * Fröken Ingeborg A ckzell skrifver från Siao I, Weinan, den 17 april: En högtidsstund hade vi i går i en by 5 Ii härifrån, där vi i ett hus fin go bränna gudarna och bedja med familjen. Både man och hus'ru äro unga. Lofven med mig Herren! pa SKOLEXAMEN I KINA. ETT LIF I KINA BJUDER pa många öfverraskningar. Säkert är åtminstone, att man under de första åren härute' ofta mötes af sådana. A ena sidan blir man ofta öfverraskad af att se, huru obetydlig man i själfva verket är. Man kan ju hvarken tala eller skrifva kinesiska, och äfven i många andra hänseenden står man ofta som ett stort frågetecken eller förstår, att man gjort något tokigt, så att blygselns rodnad färgar ens kinder och man önskar sig vara långt, långt borta. Sådant får man finna sig i men också i att ibland göra en annan, rakt motsatt erfarenhet, äfven den påminnande om ens egen ovärdighet. En erfarenhet af det sistnämnda slaget vill jag nu söka skildra. Det var den 18 maj Vårdhafvande missioriären var bortrest och kunde därför ej närvara vid examen i flickskolan, som denna dag skulle hållas. Högtidligheten till ära blef jag ombedd att i hans ställe närvara, en uppgift, som i mångt och mycket påminner om en skolrådsordförandes vid examen i folkskolorna hemma. Ej ens den då i allmänhet oumbärlige»kyrkovärden» saknades. Visserligen kallades han nu»diako1l», men hans befattning påminner om en kyrkovärds, och vid detta tillfälle påminde han så mycket om en sådan, att jag redan på vägen till skolan började erfara en nästan beklämmande högtidsstämning. Denna blef ej mindre inne i skolsalen. Den var dekorerad med blommor och grönt, alldeles som när jag var skolpojke en gång i tiden. Där sutto också elevernas föräldrar och anhöriga jämte 'andra åhörare. Där stodo flickorna i högtidsdräkt, rödblommiga af blygsamhet och kanske något examensfeber; alla med sina ögon följande honom, som de väntat på, men säkert helst sett hade fått förhinder. Där är han emeller~ tid nu, och sedan han. hälsat, sätter han sig på den för honom afsedda stolen, som förut påmint om.hans ankomst. 'Sturiden är alltså inne och.examen börjar. Den högtidliga stämningen förlorar lyckligtvis snart sitt beklämmande intryck Eleverna bli åter

16 sig sj~lfva, då de blott fått börja visa. hvacl de duga till, och hos den»t. f. skolrådsordföranden» utbytes också»värclighetens» tryckande börda mot en känsla af glädje öfver att få vara med och höra, hvad eleverna inhämtat. Hvaruti detta bestod, vill jag ej U)J. söka beskrifva, men ett par intryck kan jag ej underlåta att lämna. Ett sådant var, att i Kina den gamla goda tiden ännu är rådande, då man är villig att lära utantill. Katekesen gick som ett rinnande vatten.), och delar af Guc,ls ord voro också väl inlärda. Hvad säges t. ex. om en flicka, som fick till uppgift att läsa Matt. 5:te l~apitel utantill? Hon gjorde så utan misstag och dessutom det sjette, ja, ville också läsa upp det sjunde..det fick emellertid en annan göra; andra åter läste Joh. 3:je kap. utantill.. Man fick äfven det intrycket, att barnen ej blott lärt att läsa utantill, hvilket ju kan göras, utan att tankeförmågan blir öfvad. Pröfningen i räkning t. ex. gaf ett lifligt intryck af att barnen lärt sig tänl<a. Blandade exempel gåfvos, men detta till trots visade de ingen tvekan vid val af räknesätt. Snabbt och bestämdt skedde äfven uträkningen. I öfriga -ämnen erhöll jag också mycket goda intryck af den undervisning, skolan lämnat. Glad och tacksam gick jag därför från denna examen. Tacksam mot Herren för hvad han genom sina tjänare utför för Kinas annars så KINA-MISSIONSTIDNINGEN. IS, September försummade flickor, och glad öfver ' att vi svenskar fått i uppdrag ej blott att meddela undervisning, utan äfven att tjäna i ett arbete, ägnadt att vinna både barnen och deras föräldrar för Herren. Gärna ville vi också dela med oss af vår gläd j e till dem, som därhemma så troget tjäna genom offer och bön, men som ej kunna vara närvarande, då vi få se och glädjas. Må dessa rader få bidraga därtill, och till att skolarbetet blir följdt af mycken förgäller i sanning bön, ty äfven här Herrens ord:»mig förutan kunnen I intet göra. ) Martin L z'ndert MISSIONSHEMMET ROBERTSLUND. A. GRUND AF DYRTIDEN ""'111111" IIIIUIIIIIIUtll'!"""'",!"I""'I'IIIII"11111III'IIII'U"""II".\."",IIIIIIIIIIII,,'I'III"1111' '1""111' '1111,,"."'''"'111 P och särskildt svårigheten att få bränsle har S. M. K:s kommitte beslutat att, så smärtsamt det än känns, tillsvidare uthyra Robertslund. Saken låter sig göra, som det Ullder detta och nästkommande år kan ordnas på annat sätt för de heimnavarande missionärerna. Fru Inez Böllings adress blir därför Missionshemmet, Dufbo, Sundbyberg. * Bref till de öfriga missionärerna torde missionens expo Expedition: DroHninggatan SS. Telegramadress: ~Sinim», Stockholm. Telefon: Riks Allm hemmavarande adresseras till IIUIIIJIIIIIIIIIIlJ.JIIIIIIIIIIUII.IIIIIIIIIIIIIIIII1I1I1U,"IIIIIIIIIIIIUIIIIII"IIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIUlllllllllll1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11 '"IIIIIIIIIIIIIIIII'IIIII""tllIlIlIlIl~IIIIIIII" INNEHALL. Såsom intet h.afv?>nde och dock allting ägande. -.Gifver du tionde? - För S. M. K :s bedjande vänner. - Från hemarbetet. - Då blo=orna visa sig pa marken. III. - Hälsning från Pu ~ heiig. - Från Tungchowfu distrikt. - Brefaf<lelningen. - Axp!ock från fältet. Påskolex.amen i KiniL - Missionshemmet Robertslund. STOCKHOLM NORDISKA BOKTRYCKERIET

17 N:R 19. ARG OKTOBER PREN.-PRIS I: 50. ~x m h...=0 [ ~.,IO~~ lffj *J2,~ TIDNINGEN f l~ ~n P}, PÅ ':5lNIt\) U1ND~' I.:: ~ ~l EBINf:ZER UTGIFVARE: KOMMlrrEN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA.»sTAN FASTA I TRONh>.)Vaken, stån faste i tron, varen män, varen -sta-rke.') (1 Kor. 16: 13). INGEN TROENDE SKALL FÖRneka, att vi lefva i en allvarsam och betydelsefull tid. öfver densamma stå dessa ord skrifna:» Vaken, Herren är nära'>, och de gälla såväl den enskilde kristne som den kristna församlingen. Stora skaror frälsas, Herrens ord löper och blir förhärligadt. A andra sidan tilltaga otro och sedefördärf med jättesteg i trots af att Gud söker väcka människornas samveten genom väldiga naturtilldragelser, olyckshändelser, hungersnöd och dylikt.* -Om någonsin så är i dag det ordet sant:»herrens tillkommelse Härtill -kan nu ytterligare läggas: Det mest förfäi-liga krig, som nå.gonsin härjat mänsk_ ligheten. (Ofversättaren.) I. är nära. Se, domaren står för dörren (Jak. 5: 8, 9) Tanken härpå -medför äfven för den troende ett djupt allvar. Visserligen är den utsikt, som ligger framför honom, icke domen utan en härlig framtid, en lj us och salig evighet i förening med Jesus, hans Herre. Hans kallelse är,>ofvanefter» och himmelsk. _Här nere - är han - en pilgrim och en främling. Alla hans förväntningar och förhoppningar finnas därofvan. Men om det på den naturliga (psykiska) människan hvilar ett ansvar, så är den troendes ansvar ännu mycket större.»ty vi måste alla ljppenbaras för Kristi domstol, på det att hvar och en skall fåjgen sitt lifs gärningar, eftersom han har handlat, ehvad det ärgodt eller ondt,>. Därför vinnlägger han sig att vara

18 .K;tN'AMISSIÖNSTlDNINGEN. I Oktober sin Herre välbehaglig. Ja, han är Smordes fiende. Därför hatar hon lycklig, endast då han är >>uppenbar inför Gud», då de himmelska tingen uppfylla hans hjärta, och segerlönen, som förehålles af Guds kallelse ofvanefter i Kristus Jesus, ter sig för hans äfven oss, som tillhöra Gud, och angriper oss. Bör det förundra oss eller göra oss modlösa?. Tvärtom, när så sker, är det vår förmånsrätt, en dyrbar gåfva ofvanifrån, som vi borde trosblick. Står det annorlunda till, mottaga med glädje och jubel (Matt. är han en olycklig människa. Då 5: ri, 12). Vi få: också i sådana pröfningar uppgifves han på vägen och blifver och lidanden se vår Faders tillbaka (Ebr. 12: 3; 4: I). uppfostrande. hand, som vill göra Hur är det med oss, dyra läsare? Skola vi blifva tillbaka, skola vi stanna i loppet?. Nej, vi vilja fastmer säga med aposteln: >>Vi höra icke till dem, som undandraga sig till förtappelse.» oss delaktiga af sin helighet, och som vill, att vår bepröfvade tro, som är mycket dyrbarare än det förgängliga guldet, må befinnas till lof, ära och pris vid Jesu Kristi uppenbarelse. Låtom 9ss gå i räta spår Älskade bröder, låtom oss så»med med våra fötter. Vi tillhöra dock uthållighet löpa i den framför oss Kristi brud, som skall dela hans liggande täflingskampen, under det härlighet, det himmelska folket, som vi se upp till Jesus, trons begynnare vallfärdar till fadershemmet. Vi äro ' och fullkomnare». Väntetiden nalkas dock hans tjänare och tjänarinnor, kallade att tjäna honom och vittna sitt slut. Den väntande bruden skall snart föras hem: -af sin himmelske om honom. Hans offer har en gång brudgum. Icke långt härefter skall för alla renat, helgat, afskiljt 0SS.»Guds barns härliga frihet» uppenbaras. Vi hafva fått hansande och hans sinne. Genom honom ropa vi:.»abba, Faden), och Guds kärlek hvilar fullt och för beständigt öfver oss. Skulle det icke egga oss att i enfald och trohet vandra inför Gud, honom Då skola vi för evigt förblifva vid vår älskade, Herres sida, skåda hans ansikte, dela allt med honom och med honom döma och härska.»den som öfvervinner, honom skall jag gifva att sitta med mig på min i allt till behag? 0, måtte det mer tron.» Den som öfvervinner och den än hittills vara vår längtan att såsom lehrande grenar i det sanna vinträdet bära frukt till Faderns förhärligande! Vi hafva icke mer någon gemenskap med världen och synden. Vi äro korsfästa som intill änden gör mina verk,. honom skall jag gifva makt öfver hedningarna, och han skall styra dem med järnspira». >>Veten I icke, att vi skola döma änglan)?»salig och helig -världen och döda synden - i är den, som har del-i den första upp Kristus - genom tron. Låtom oss ståndeisen. Ofver dem har den andra förverkliga detta i tron, äfven om det kostar något. " Världen är och förblifver ständigt Guds och hans döden ingen makt, utan de skola vara Guds och Kristi präster och skola regeranied honom i tusen år.»

19 Detta är :stora och dyrbara löften, härliga utsikter. Dock, utöfver allt, långt, utöf~er ' allt d'etta,,sträcker sig löftet i r' Joh.3: 2:»Mina älskade, vi äro. ntiguds barn, och det är ännu ' icke uppenbart, hvad vi skola varda. Men vi. veta, att när ' han varder uppenbar, skola vi blifva honom lika, ty vi skola se, honom såsom han är.» KINA-MISSrONSTIDNINGEN Den förträffliga sång och mu$ik, S9111'_ presterades, banade väg föj; det '. 1;md.,.-. skap, som frambars.. Och» Herr~ns kraft fullkomnades i svaghet». Missionär Folke, söm på grund.af trqtt~. het och öfveransträngning hela f. ni. ' led af svindel, förmådde nätt och. jämt gå till, kyrkan. Meri- mycken bön var i verksamhet för hortom 9ch ' för offerstunden, och när br. F. kom-_ mit upp i predikstölei;l, fick han kraft, af Gud att hålla ett mäktigt gripande föredrag om den icke kristna kvin,nans nödläge. Därefter talade under~. tecknad om den kristna kvinnan och FRÅN HEMARBETET. missionen. Man erfor, att detta möte F föj;egåtts af mycken bön. En förunderlig stillhet rådde i, den stora RÄN' SOMMARENS RESOR ÄR, ' äfven p.tt anteckna, att kand. församlingen; många voro djupt gripna, Österberg. besökt åtskilliga platser i och man förnam, att här var missionens heliga sak en hjärteangelägenhet. nedre Norrland och Dalarne, samt att kand. Torsten Folke gjort en När sedan missionsoffret sammanräknades, befanns det, att icke mindre kortare resa till Småland och Skåne. Missionär Aug. Berg har sedan sin än r,056 kr. lagts i de vid utgångarna hemkomst redan hunnit med att besöka en del platser i Småland, sär dagen hade Kinakretsen i, Göteborg framställda offerskålarna. P å mån ~ skild t då Östra Härads ungdomsförb. anordnat ett möte på K. F. U. M., årsmöte i Hvetlanda. Sedan har då äfven missionär Spira från Augustanasynoden frambar en hälsning från missionär Berg medverkat vid Södertälje-konferensen Samt hållit föredrag här i Stockholm. som ett mycket uppmuntrande minne. Kina. Besöket i Göteborg kvarstår Missionär.. och fru Wester hafva äfven under sommaren haft flera tillfällen att ' med~erka vid missions ' N. B-n..., möten i sina respektiva hem bygder, i Nerike och Mönsterås. Den 5 okt. anträder bro Wester en resa i Östra Härads ungd.:förb., föreningar.. 'FRAN REDAKTIONEN. Söndagen' d. 9 sept. hade Göte borgsgruppen af L. M. F. anordnat en in OCH EXPEDITIONEN. ' samlingsfest till förmån fö!, det kvinnl. N :Rr7 A MEDD'ELADES, ATT seminariet i Yuncheng och dit kallat l, en större gåfva till en understödsfond för missionärer inkommit. missionär Folke och undertecknad. Ev. missionsföreningens styrelse hade Det är oss en glädje att nu kunna omtala, att ytterligare 2>400 kr. skäflkts välvilligt ' ställt Betlehemskyrkan till L. M. F:s förfogande. Både f. m. och för samma ändamål. Med. gåfvan e. m : voro stora skaror ' samlade. följde en hälsning genom ordet i EL Själfva insamlingsfesten på e. m. blef.s: 23:»Han sj älf är sin kröpps frälsare.» I ' sanning; vi 'kunna. en verkligt o!ö!g ~1ig högtidsstund. aji~fo'rt

20 260 KINA-MISSIONSTIDNINGEN. 1 Oktober resa baneret»ebenesen) och:»herren försen). S. M. K :s julkalender, Hans Stjärna i Östern, är nu under tryckning och kan när som helst rekvireras från expo V~ i hoppas innerligt, att den nödtvungna prisförhöjningen - 25 öre pr ex. - ej skall verka menligt på dess spridning, utan att den lilla kalendern alltfort skall få gå ut på sin viktiga mission, ja, om möjligt i än större utsträckning än förut. Den som härtill medverkar, gör en verklig missionstj änst. JULGAFVOR TILL MISSlO:: NARERNA. SOM DET I AR ICKE VARIT möjligt att sända jullådor till Kina, vilja vi föreslå de vänner, som önska glädja våra missionärer med julgåfvor, att i stället för saker sända dem penningar. Om sådana insändas till expeditionen, skola vi med glädje fortskaffa dem. FOR S. M. K:s BEDJANDE VANNER. TACKSAGELSEAMNEN: ATT I provinsen Shansi de yttre förhållandena varit så lugl)a detta år i jämförelse med under föregående, så att arbetet fått pågå i frid. - Att Gud på ett så underbart sätt gått frall?- i Hoyangs och Hanchengs distrikt. - Att så många inom församlingen. fått en eller flera af sina närmaste med sig på vägen till lifvet (sid ). Den villighet att lyssna till evangelium, som ådagalägges af hedningarna inom Ishih distrikt (sid. 266).. De framsteg, som gjorts inom församlingen i Tungchow fu i fråga om själfunderhåll (sid. 266, 267).. Tacksägelse- och bön~ämnen: De IIO,. som i våras inbärgades i församlingen i Hoyang och Hancheng (sid ). De II, som i Ishih distrikt erhållit dopet (sid. 266). Fru Hahnes lilla söndagsskola (sid. 269, 270 )... K. F. U. M. och seminariet i Yuncheng. - De ro unge män, som i våras afslutade sin 4-åriga kurs och som nu gått ut till olika platser att verka Herrens verk (sid. 268). Böneämnen: Missionär Lindens vistelse i Hoyang såsom missionär Berglings medhjälpare (sid. 263). Den å sid. 267 omtalade unge musikanten, att han må erhålla ett arbete, som icke är Herren till vanära och hans egen själ till skada. Den unge man, som nyligen börjat studera»läran», att han i likhet med sin hustru må fatta det eviga lifvet (sid. 265). Hvar och en af de nydöpta, att de må bevaras, växa i nåden och blifva själavinnare. - De som fått tiden för sitt dop uppskjuten. - Att ingen af de äldre kristna må falla för frestelsen att tro sig säker. - De många ensamma, längtande, kämpande själarna, som sällan få samlas med Guds folk och sällan ha tillfälle att höra en evangeiii förkunnare. -De många, som hört evangelium, men synas förakta det (sid. 265, 266). Alla missionens infödda medhjälpare. Resorna i hemlandet och hemarbetet i dess helhet. Visa tidningen för edra vanner och bekanta och uppmana dem att prenumerera å densamma 1

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

I""~~,,. ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l

I~~,,. ~ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l N:R 6. ARG 22. 15 MARS 1917. ' PREN -PRIS I, 50. JtX hm }l E BtNl:ZER ---=[ ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f '75~UlNDV UTGIFVARE KOMMIITEN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. }~l I""~~,,. JESU MISSION,>Människosonen kar

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Johannes 19: 17, 18; Lukas 23: 48, 49; Hebreerna 13: 12, 13. Evangelium är om Kristus och är därför ett mycket omfattande

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet ÄR DU RIK INFÖR GUD? Predikotext: Luk. 12:13-21 13 Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad.

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Tidigare har jag berättat lite om min bakgrund innan jag kom till Jesus. Nu vill jag visa hur Gud kan hjälpa en

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

VAR RÄDD OM GUDS ÄRA.

VAR RÄDD OM GUDS ÄRA. N:R 15-16. ARG. 22. 1 AUGUSTI 1917. PREN.-PRlS I: 50..c=1 f.8[nuer UTGIFVARE: KOMMlrrtN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. VAR RÄDD OM GUDS ÄRA. Föredrag hållet vid konferensen i Yuncheng d. 9 januari 1917

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

FÖRSAMLINGS BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2014

FÖRSAMLINGS BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2014 FÖRSAMLINGS BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2014 Jesus på internet Vid det här laget är vi alla ganska medvetna om att Jesus finns på nätet. Men vilken slags Jesus finns där? Den frågan är omöjlig att

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer