INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)"

Transkript

1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

2 Foto: Benchmark där inget annat är angivet Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

3 Innehållsförteckning Generell information...5 Sammanfattning...7 Riskfaktorer...13 Inbjudan till teckning av aktier i Benchmark...16 Bakgrund och motiv till erbjudandet samt styrelsens försäkran...17 VD har ordet...18 Villkor och anvisningar i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna...19 Riktad nyemission till institutionella investerare och allmänheten...22 Olja världens största handelsvara...25 Globala olje- och gasreserver...33 Affärsidé, vision, mål och strategi...43 Verksamhetsbeskrivning...44 Finansiell översikt Koncernens finansiella ställning...64 Aktiekapital och ägarförhållanden...65 Skattefrågor i Sverige...69 Legala frågor och övrig information...71 Styrning, interna policyer och regelverk...77 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer...79 Bolagsordning...82 Delårsrapport Q Räkenskaper Revisionsberättelser Revisorernas granskningsberättelse Adresser Villkor i sammandrag Avstämningsdag för befintliga aktieägare 21 april Företrädesrätt En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Teckningstid 2 19 maj Teckningskurs Teckningskursen för institutionella investerare, allmänheten och befintliga aktieägare kommer att vara 1,00 SEK per aktie. Lägsta teckning i emissionen som genomförs utan företrädesrätt aktier. Likviddag Betalning skall ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Första noteringsdag på NGM Equity Omkring den 12 juni Kortnamn (Handelsbeteckning) BMOG Handelspost aktier. ISIN kod SE

4 Definitioner Benchmark eller Bolaget NGM IEA EIA OECD SEK MSEK TSEK USD EUR BCF MCF MCM MMB Benchmark Oil & Gas AB (publ) Nordic Growth Market AB International Energy Agency Energy Information Administration Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Svenska kronor Miljoner svenska kronor Tusen svenska kronor Amerikanska dollar Euro Miljoner kubikfot Tusen kubikfot Tusen kubikmeter Miljoner fat 1 fat 159 liter 1 kubikfot 0,028 m³ 1 kubikmeter 37,2 kubikfot 1 square mile 2,59 km² 1 acre 4 046,86 m² 1 tunnland 4 936,6 m² 1 fot 0,2969 m WTI BOE TOE BTU LNG Working Interest West Texas Intermediate Fat oljeekvivalenter Ton oljeekvivalenter British Thermal Unit Flytande naturgas Den verkliga andel som en part innehar för vilken parten svarar för sin pro rata andel av kostnaderna i utbyte mot sin pro rata andel av potentiell produktion Tidpunkter för ekonomisk information Benchmark lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari 31 december. Delårsrapport, 1:a kvartalet april 2006 Ordinarie bolagsstämma juni 2006 Delårsrapport, 2:a kvartalet augusti 2006 Delårsrapport, 3:e kvartalet november 2006 Bokslutskommuniké mars 2007 Årsredovisning april

5 GENERELL INFORMATION Med Benchmark eller Bolaget avses i detta prospekt Benchmark Oil & Gas AB (publ), Detta prospekt har upprättats med anledning av förestående nyemission och notering av aktierna i Benchmark på NGM Equity. Prospektet har ej blivit föremål för särskild granskning av Bolagets revisorer. NGM har låtit genomföra en legal due diligence samt en börsrevision. Mot bakgrund av ovannämnda granskningar har NGM funnit att förutsättningar finns att notera Bolaget förutsatt att ett antal krav uppfylls. NGM har granskat föreliggande prospekt. NGM är en auktoriserad börs och bedriver börsverksamhet för tillväxtföretag. NGM erbjuder notering och aktiehandel på listorna NGM Official och NGM Equity samt derivathandel på Nordic Derivatives Exchange (NDX). Handeln sker elektroniskt och bedrivs kontinuerligt. Information om kurser, volymer och orderdjup offentliggörs i realtid. Reglerna i lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument är tillämpliga med avseende på handeln. Detta prospekt innehåller ett antal framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns på en rad ställen i detta prospekt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets avsikter, bedömningar och nuvarande förväntningar. Orden bedömer, förvänta sig, förutse, avse eller planera och liknande uttryck indikerar vissa sådana framtidsinriktade uttalanden. Andra kan identifieras utifrån de sammanhang i vilket uttalandet görs. Faktiska händelser och resultat kan skilja sig avsevärt som ett resultat av de risker och den osäkerhet som Bolaget verkar under. Sådana framtidsinriktade uttalanden utgör inte garantier för framtida prestationer och innebär således risk och osäkerhet. Detta prospekt innehåller historiska marknadsdata och prognoser för industrin, vilka har erhållits från industripublikationer, marknadsrapporter och offentligt tillgänglig information. Industripublikationerna anger att den historiska informationen som återges däri har inhämtats från källor, och med metoder, som anses vara tillförlitliga, men de garanterar inte riktigheten och fullständigheten av denna information. Detsamma gäller för industriprognoser och marknadsundersökningar, vilka antas vara tillförlitliga, men vilka inte har verifierats. Bolaget tar inte ansvar för att den historiska informationen är korrekt. Industriprognoser är till sin natur mycket osäkra. Det kan inte lämnas någon försäkran om att någon av dessa prognoser uppnås. Vissa siffror i detta prospekt har avrundats. Detta prospekt har upprättats av Bolaget i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen (2005:551), lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Kommissionens Förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering. Prospektet har upprättats på svenska och engelska. De båda prospekten överensstämmer i allt väsentligt med varandra. I händelse av avvikelse skall det svenska prospektet äga företräde före det engelska. Det svenska prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. De nyemitterade aktierna har inte registrerats eller kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 ( Securities Act ), enligt sin senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon enskild stat i Amerikas Förenta Stater ( USA ), Kanada, Japan eller Australien och får därför inte överlåtas eller utbjudas till försäljning eller försäljas i USA, Kanada, Japan eller Australien eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning utan att undantag från registreringskrav föreligger. Erbjudandet riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i något land där distribution eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. En investering i Benchmark, som är ett relativt nystartat bolag verksamt inom olje- och naturgasindustrin, är förbunden med högre risk än en investering i ett väletablerat börsbolag. Läsare av detta prospekt uppmanas att särskilt beakta de risker som beskrivs under avsnittet Riskfaktorer. 5

6

7 SAMMANFATTNING Denna sammanfattning gör inte anspråk att vara fullständig utan skall ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds enligt prospektet skall grunda sig på en bedömning av prospektet i sin helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungna att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår eller saknas i sammanfattningen bara om sammanfattningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. Emissionsbeslut Den 7 mars 2006 beslutade extra bolagsstämma i Benchmark om att bemyndiga Bolagets styrelse att fatta beslut om nyemissioner. Bolagsverket registrerade bemyndigandena den 17 mars 2006 och den 31 mars 2006 beslutade styrelsen i enlighet med bemyndigandena att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom två nyemissioner. Emissionerna innebär att Benchmarks aktiekapital ökar med högst SEK genom emission av högst aktier envar med ett kvotvärde på 0,10 SEK ( Erbjudandet ). Benchmarks aktiekapital kommer efter emissionerna att uppgå till högst ,60 SEK, uppdelat på aktier. Priset per aktie är 1,00 SEK. Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas kommer Benchmark att tillföras 100,0 MSEK i likvida medel före emissionskostnader. Emissionskostnaderna förväntas uppgå till maximalt cirka 19,0 MSEK. De aktier som tillkommer till följd av Erbjudandet motsvarar högst 38,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i Benchmark. Teckning av aktier skall ske under perioden 2 maj-19 maj Första handelsdag på NGM Equity beräknas bli den 12 juni Nordnet Bank AB garanterar 15 MSEK av Erbjudandet. I övrigt så beslutade extra bolagsstämma i Benchmark om ett bemyndigande för Bolagets styrelse att fatta beslut om nyemission av högst aktier genom kvittning av fordringar uppkomna genom tillskott av likvida medel av Profacta AB och Texas Onshore AB. Bolagsverket registrerade bemyndigandet den 17 mars 2006 och den 31 mars 2006 beslutade styrelsen i enlighet med bemyndigandet att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en nyemission om högst aktier. Per den 11 januari 2006 har Profacta AB och Texas Onshore AB givit Benchmark lån (inklusive ränta) på 21,8 MSEK respektive 10,6 MSEK. Profacta AB och Texas Onshore AB har förbundit sig att deltaga i emissionen genom kvittning av 12,2 MSEK respektive 10,0 MSEK av dessa fordringar. Bolaget har för avsikt att använda emissionslikviden i samband med Erbjudandet enligt följande: Finansiera befintliga och framtida borrningsprogram vid olje- och naturgasfälten i Orange, Lavaca och Liberty Counties i Texas. Finansiera förvärv av arrenden inom andra geografiska områden samt finansiera prospektering, utbyggnad och produktion av olja och naturgas vid dessa fält. I enlighet med Benchmarks affärsplan kommer Bolaget att aktivt undersöka möjligheterna till intressanta nya oljeborrningar i Kalifornien, Nordafrika och Alaska. Bolaget är av uppfattningen att förestående nyemission är tillräcklig för att tillgodose de aktuella behoven av rörelsekapital. Benchmarks vision är att bygga upp en finansiellt stark internationell koncern verksam inom prospektering, utbyggnad och produktion av olja och naturgas. Verksamhet Benchmark grundades Bolaget bedriver exploatering, prospektering och produktion av olje- och gasfyndigheter genom nytänkande och användande av modern teknik. Bolaget är för närvarande verksamt i USA som erbjuder goda geologiska förutsättningar för prospektering, utbyggnad och produktion, ekonomisk stabilitet, låg politisk risk samt en väl utbyggd infrastruktur av hög kvalitet. Idag fokuserar Bolaget på undersökning och produktion vid tre områden längs den amerikanska golfkusten, Orange Field, Lavaca County och Liberty County. Anskaffningen av egna projekt görs genom att mineralrättigheter förvärvas av privatpersoner eller staten Texas. Med bevisade och sannolika reserver uppgående till cirka 1,2 miljoner BOE och med möjliga reserver om cirka 2,9 miljoner BOE bedömer styrelsen att 7

8 befintliga reserver kommer att generera intäkter och kassaflöden till Benchmark under flera år framöver. Koncernen består i sin helhet av fem bolag. Moderbolaget Benchmark Oil & Gas AB (publ) är ett aktiebolag bildat under svensk jurisdiktion. De fyra helägda dotterbolagen är samtliga bildade under amerikansk jurisdiktion. Moderbolaget är beläget i Malmö men extra bolagsstämma den 7 mars 2006 beslutade att ändra sätet till Stockholm, Sverige. De övriga bolagen finns i Houston, Texas, USA. De amerikanska dotterbolagen består i ett rörelsedrivande bolag, Benchmark Oil & Gas Co., samt två företag som äger koncernens huvudsakliga tillgångar. Dessa tre företag ägs av ett av moderbolaget helägt amerikanskt holdingbolag, Benchmark Holding Co. Koncernbolagen har fem heltidsanställda, varav fyra personer arbetar vid det tekniska kontoret i Houston, Texas, USA och en person i Malmö, Sverige. Benchmark använder sig av konsulter när detta är nödvändigt och engagerar fältpersonal på kontraktuell basis. Riskfaktorer Allt företagande och investeringar i aktier är förenat med risktagande och en investering i Benchmark skall anses som extra riskfylld då Bolaget befinner sig i en tidig expansionsfas. Faktorerna nedan är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Geologiska/klimatologiska risker och miljöregleringar: Alla uppskattningar av utvinningsbara oljeoch naturgasreserver bygger på sannolikhetsbedömningar. Det kan därför inte uteslutas att Benchmarks potentiella olje- och naturgasreserver som framgår i föreliggande prospekt visar sig vara mindre än vad som antagits, vilket skulle kunna påverka Bolagets finansiella ställning och resultat negativt. Skulle Benchmark inte uppfylla gällande miljöregler finns det en risk att Bolaget ej kommer att erhålla nödvändiga tillstånd för att bibehålla sina nuvarande, eller förvärva nya, arrenden och intresseandelar och/eller tvingas betala böter eller blir föremål för andra sanktioner, vilket kan ha väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, framtidsutsikter och resultat. Okontrollerbara naturfenomen liknande orkanerna Katrina och Rita kan också påverka verksamheten negativt. Konkurrens och priser på olja och naturgas: Olje- och gasindustrin är mycket konkurrensutsatt i alla avseenden, särskilt med avseende på förvärv av bevisade reserver. Benchmark konkurrerar med ett stort antal företag om att få förvärva sådana fyndigheter, attrahera kompetent personal samt att sälja olja och naturgas. Olje- och gasproducenter möter ökad konkurrens från alternativa energikällor såsom bränsleceller. Utvecklingen av en eller flera alternativa energikällor som är lika eller mer kostnadseffektiva och mindre miljökänsliga än källor beroende av fossila bränslen kan komma att ha en negativ effekt på Benchmarks verksamhet, framtidsutsikter och resultat. Benchmarks intäkter och lönsamhet är, och kommer att vara, beroende av rådande priser på olja och naturgas, vilka påverkas av ett antal faktorer som Bolaget själv inte kan påverka. Behov av ytterligare riskkapital och beroende av nyckelpersoner: Benchmarks verksamhet kan även framöver komma att behöva finansiella resurser för att Bolaget skall kunna fortsätta bedriva prospekteringsverksamhet och olje- och naturgasutvinning. Detta kan medföra att ytterligare ägarkapital eller andra former av finansiering kan komma att erfordras för att Benchmark skall kunna utvecklas på bästa sätt. Benchmarks möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av oljeoch eller naturgasupptäckter. Inom Benchmark finns ett antal nyckelpersoner vilka är mycket viktiga för en framgångsrik utveckling av Bolagets verksamhet. Det kan ha en negativ inverkan på verksamheten ifall nyckelpersoner lämnar Bolaget. Valutor: Genom att bedriva verksamhet i flera länder är Benchmark exponerat för fluktuationer i ett antal valutor även om huvuddelen av Bolagets intäkter och kostnader i huvudsak är i USD. Det kan sålunda inte uteslutas att valutakursförändringar kan komma att påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Tillgång till utrustning och beroende av tredje part: För att bedriva prospekterings- och utbyggnadsverksamhet krävs bland annat avancerad borrningsutrustning. Det kan inte uteslutas att det kan råda brist på borrnings- och/eller annan nödvändig utrustning eller att sådan utrustning kräver ytterligare investeringar, vilket kan leda till förseningar och ökade kostnader. I de fall Bolagets rättigheter här- 8

9 stammar från avtalsöverenskommelser med Benchmarks samarbetspartners, kan det finnas en risk för att arrenden kan upphöra eller sägas upp på grund av samarbetspartens misskötsamhet eller underlåtenhet, helt utan Bolagets egen förskyllan. Framtidsinriktad information: I detta prospekt framförs viss framtidsinriktad information rörande Benchmarks verksamhet samt oljemarknaden i allmänhet. Potentiella investerare uppmärksammas på att det är oundvikligt att bedömningar och uttalanden om framtidsutsikter i detta prospekt är förknippade med ett stort mått av osäkerhet som Bolaget inte kan råda över. Ägande och skatt: Före varje förvärv av koncessioner samt före påbörjandet av borrning av borrhål genomför Benchmark noggranna undersökningar vad avser äganderätten till varje arrende. Trots dessa undersökningar kan det inte alltid garanteras att Bolaget erhållit en korrekt bild av ägande, vilket kan resultera i att Benchmarks rättigheter delvis eller helt ifrågasätts. Ifall detta inträffar kan det få en betydande negativ effekt på Bolagets resultat och framtidsutsikter. Benchmark bedriver idag verksamhet i Sverige och USA. Bolaget kan dock komma att bedriva verksamhet även i andra länder. Skattelagstiftningen i varje enskilt land kan ändras över tiden. Till följd av detta kan det inte uteslutas att förändringar gällande den skatterättsliga lagstiftningen kan komma att påverka Benchmarks resultat negativt. Politiska risker och räntenivåer: Benchmark bedriver idag sin huvudsakliga verksamhet i USA. Bolaget kan dock i framtiden komma att bedriva verksamhet även i andra länder. Benchmarks prospekteringsoch utbyggnadsprogram kan komma att påverkas av politiska osäkerhetsfaktorer. Faktorer som inre stridigheter, krigshandlingar, terrorism och uppror kan komma att negativt påverka Bolagets omsättning och resultat. Ifall Benchmark utnyttjar extern lånefinansiering till rörlig ränta, är Bolaget exponerat för stigande marknadsräntor. Stigande marknadsräntor skulle ha en negativ effekt på Benchmarks finansiella resultat. Fakta organisation Styrelse: Thomas E. O Connor, ordförande. Dick Berkström, Anders Ljunge, Robert E. Pledger, Magnus Schmidt, ledamöter. Sven Düring, suppleant. Ledning: Jan Lundqvist, verkställande direktör sedan Totalt antal anställda i Benchmark: Moderbolaget (1), koncernen (5). Finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet: Revisorer: Libertas Capital Corporate Finance Limited Lindebergs Grant Thornton AB 9

10 Aktieägare och ägarstruktur per den 31 mars 2006 De tio största aktieägarna hade per den 31 mars 2006 innehav enligt nedanstående tabell: Aktieägare Antal aktier Kapital och röster Robert E. Pledger med familj¹ ,87% Hans Werthén dödsbo ,54% Profacta AB ,07% Euroclear Bank S.A ,49% 2B Real Estate AB² ,17% McCarthy & Partners Inv. Fund AB ,77% Texas Onshore AB² ,59% Yngve Larssons Bygg AB ,37% Nils-Gunnar Nilsson ,99% Beslagshuset AB ,77% Övriga ,37% Summa ,00% ¹ Robert E. Pledger och Dorothy E. Pledger äger aktier, motsvarande 3,43 procent av kapital och röster, vardera. ² För att kunna notera Benchmarks aktier på NGM Equity har NGM ställt som krav på att Thord och Ulf Lernesjö skall inneha en ägarandel i Bolaget som understiger tio procent av Bolagets kapital och röster. Per den 31 mars 2006 ägde Thord och Ulf Lernesjö - via bolagen Texas Onshore AB, 2B Consult in Sweden AB, 2B Real Estate AB och Lernesjö Holding AB aktier motsvarande 4,76 procent av kapital och röster. Finansiell information i sammandrag Koncernens resultaträkningar IFRS IFRS IFRS (SEK) Nettoomsättning Rörelseresultat före avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat från finansiella investeringar Resultat före skatt Årets resultat Koncernens balansräkningar IFRS IFRS IFRS (SEK) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 Koncernens kassaflödesanalyser IFRS IFRS IFRS (SEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Koncernens reservrapporter (USD) Framtida kassaflöde (disk.fakt.=10%) Nyckeltal IFRS IFRS IFRS Tillväxt Nettomsättningstillväxt -29% -43% N/A Marginal Vinstmarginal neg neg neg Soliditet Soliditet 29% 53% 48% Medarbetare Medeltal anställda Omsättning per anställd (SEK) Data per aktie Eget kapital (SEK) 0,18 0,20 0,20 Vinst (SEK) neg neg neg Utdelning (SEK) Antal aktier vid periodens slut efter utspädning

12 12 Benchmark Oil & Gas AB (publ)

13 Allt företagande och investeringar i aktier är förenat med risktagande och en investering i Benchmark skall anses som extra riskfylld då Bolaget befinner sig i en tidig expansionsfas. Benchmarks resultat och finansiella ställning kan påverkas av ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll. Nedan anges några av de faktorer som kan få betydelse för Benchmarks framtida utveckling. Investerare bör noggrant överväga nedanstående riskfaktorer liksom övrig information i detta prospekt innan beslut fattas om teckning av aktier i Erbjudandet. Faktorerna nedan är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Det innebär inte heller att det inte finns andra risker än de nedan nämnda som kan komma att påverka Benchmarks verksamhet och resultat. Potentiella investerare uppmanas därför att, utöver informationen som framkommer i detta prospekt, göra sin egen bedömning av potentiella riskfaktorer och deras betydelse för Bolagets framtida utveckling. Geologiska/klimatologiska risker Alla uppskattningar av utvinningsbara oljeoch naturgasreserver bygger på sannolikhetsbedömningar. Prognostisering av olje- och naturgasreserver är behäftad med ett flertal osäkerhetsfaktorer, varav flertalet är utom Benchmarks kontroll. Inga metoder finns för att med fullständig säkerhet fastställa hur mycket olja eller naturgas som finns i ett geologiskt lager under jordytan. Redovisade olje- och naturgasmängder bygger på de bedömningar som vid var tid görs av geologer. Dessa bedömningar baseras på faktorer som seismiska data, mätdata från existerande borrhål (loggar), erhållna borrkärnor, simuleringsmodeller i datorer, faktiska oljeflöden och tryckdata från existerande borrhål, olje- och naturgaspriser etc. Därmed förändras bedömningarna av olje- och naturgasreserver över tiden, i större eller mindre omfattning. Bolagets potentiella reserver, vilka beskrivs i detta prospekt, är uppskattningar baserade främst på tillgänglig geologisk, geofysisk och teknisk data, vars tillförlitlighet varierar. Det kan därför inte uteslutas att Benchmarks potentiella olje- och naturgasreserver som framgår i föreliggande prospekt visar sig vara mindre än vad som antagits, vilket skulle kunna påverka Bolagets finansiella ställning och resultat negativt. Okontrollerbara naturfenomen RISKFAKTORER liknande orkanerna Katrina och Rita kan också påverka verksamheten negativt. Miljöregleringar Prospektering och produktion av olja och gas är föremål för ett omfattande regelverk med hänseende till miljön på såväl internationell som nationell nivå. Miljölagstiftningen reglerar bland annat kontroll av vatten och luftföroreningar, avfall, tillståndskrav och restriktioner för att bedriva verksamhet i miljökänsliga och kustnära områden. I framtiden förväntas miljöreglerna bli än mer rigorösa med följden att kostnaderna för att uppfylla dessa med största sannolikhet kommer att öka. Skulle Benchmark inte uppfylla gällande miljöregler finns det en risk att Bolaget ej kommer att erhålla nödvändiga tillstånd för att bibehålla sina nuvarande, eller förvärva nya, arrenden och intresseandelar och/eller tvingas betala böter eller blir föremål för andra sanktioner, vilket kan ha väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, framtidsutsikter och resultat. Vid förbränning av fossila bränslen, skapas bland annat koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider. Detta medför att den totala koldioxidhalten i atmosfären ökar vilket kan bidra till den så kallade växthuseffekten samt även orsaka försurning i mark och vatten. Med hänsyn till dessa miljöaspekter kan utsläpp av denna typ komma beläggas med skatter eller avgifter. Detta kan reducera efterfrågan på olja och naturgas vilket kan få en negativ effekt på Benchmarks framtida omsättning och resultat. Enstaka individer eller grupper som inte delar eller som motsätter sig Bolagets uppfattning om hur verksamheten skall möta erforderliga miljöhänsyn kan komma att initiera förfaranden som kan ge upphov till avbrott i, försena eller på annat sätt ha negativa effekter på Bolagets verksamhet. Konkurrens Olje- och gasindustrin är mycket konkurrensutsatt i alla avseenden, särskilt med avseende på förvärv av bevisade reserver. Benchmark konkurrerar med ett stort antal företag om att få förvärva sådana fyndigheter, attrahera kompetent personal samt att sälja olja och naturgas. Benchmarks konkurrenter är till viss del företag med väsentligt större resurser, personal och finansiell kapacitet än Bolaget och dess partners. 13

14 Benchmarks möjligheter att i framtiden utöka reserverna kommer att bero på dess förmåga att bygga ut dess nuvarande tillgångar, göra ett urval av och förvärva lämpliga oljeproducerande tillgångar eller prospekteringslicenser, där det finns möjlighet att bedriva framtida prospektering samt att kostnadseffektivt kunna möta ekonomiska och konkurrensmässiga faktorer som påverkar distributionen och försäljningen av olja och naturgas. Olje- och gasproducenter möter ökad konkurrens från alternativa energikällor såsom bränsleceller. Utvecklingen av en eller flera alternativa energikällor som är lika eller mer kostnadseffektiva och mindre miljökänsliga än källor beroende av fossila bränslen kan komma att ha en negativ effekt på Benchmarks verksamhet, framtidsutsikter och resultat. Priser på olja och naturgas Benchmarks intäkter och lönsamhet är, och kommer att vara, beroende av rådande priser på olja och naturgas, vilka påverkas av ett antal faktorer som Bolaget själv inte kan påverka. Dessa faktorer inkluderar karaktäristika på reservoarer, marknadsfluktuationer, närhet av och kapacitet i olje- och naturgaspipelines, utrustning, statliga regleringar samt ekonomisk och politisk utveckling. Marknaderna för olja och naturgas har varit volatila under stora delar av det senaste decenniet och den höga volatiliteten förväntas kvarstå inom en överskådlig framtid. Den osäkra och oförutsägbara karaktären av energimarknaderna, samt beaktande av OPECs inflytande på dessa marknader och de policies som tillämpas av OPECs medlemsländers regeringar, gör det speciellt svårt att förutsäga framtida olje- och naturgaspriser. En betydande och utdragen nedgång i olje- och naturgaspriserna skulle få en negativ effekt på Benchmarks verksamhet, framtidsutsikter och resultat. De ekonomiska förutsättningarna för att bedriva produktion förändras vid lägre priser. En prisnedgång kan resultera i att volymen av de reserver som Benchmark ekonomiskt kan utvinna minskar till följd av att Benchmark eventuellt inte kan upprätthålla produktion på vissa borrhål då priset sjunker under vissa nivåer. Dessa faktorer kan resultera i en minskning av Benchmarks nettoproduktionsintäkter samt medföra en minskning i Bolagets prospekterings- och utbyggnadsverksamhet. Dessutom kan en betydande och utdragen prisnedgång för olja och gas från historiska genomsnittspriser komma att ha en negativ effekt på Benchmarks förmåga att uppta lån samt att anskaffa kapital genom utgivande av aktier och skuldebrev. Behov av ytterligare riskkapital Benchmarks verksamhet kan även framöver komma att behöva finansiella resurser för att Bolaget skall kunna fortsätta bedriva prospekteringsverksamhet och olje- och naturgasutvinning. Detta kan medföra att ytterligare ägarkapital eller andra former av finansiering kan komma att erfordras för att Benchmark skall kunna utvecklas på bästa sätt. Benchmarks möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av olje- och eller naturgasupptäckter. Även en positiv utveckling kan medföra ett framtida kapitalbehov. Härvid är även det allmänna marknadsläget för tillgång till riskkapital av stor betydelse för Benchmark. Ett sjunkande pris på olja och gas kan komma att få negativ påverkan på Benchmarks omsättning och resultat och därmed skapa ett framtida kapitalbehov. För att erhålla arrenden eller andra tillstånd kan det krävas att Benchmark ställer vissa finansiella garantier. Kostnaderna och villkoren härför kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Nyckelpersoner Inom Benchmark finns ett antal nyckelpersoner vilka är mycket viktiga för en framgångsrik utveckling av Bolagets verksamhet. Benchmark har inte erhållit någon försäkran från dessa nyckelpersoner att de på lång sikt kommer att bibehålla sitt engagemang i Benchmark. Det kan, åtminstone kortsiktigt, ha en negativ inverkan på verksamheten ifall nyckelpersoner lämnar Bolaget. Dessutom är rekrytering av anställda som framgångsrikt kan integreras i organisationen av stor vikt för Benchmarks fortsatta utveckling. Det finns ingen garanti för att Bolaget lyckas rekrytera eller behålla personer som är nödvändiga för att bedriva och utveckla Benchmarks verksamhet. Valutor Genom att bedriva verksamhet i flera länder är Benchmark exponerat för fluktuationer i ett antal valutor även om huvuddelen av Bolagets intäkter och kostnader i huvudsak är i USD. Det 14

15 kan sålunda inte uteslutas att valutakursförändringar kan komma att påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Tillgång till utrustning För att bedriva prospekterings- och utbyggnadsverksamhet krävs bland annat avancerad borrningsutrustning. Det kan inte uteslutas att det kan råda brist på borrnings- och/eller annan nödvändig utrustning eller att sådan utrustning kräver ytterligare investeringar, vilket kan leda till förseningar och ökade kostnader avseende prospekterings- och utbyggnadsverksamheten. Beroende av tredje part I de fall Benchmark inte själv är licenshavare och/eller operatör av tillgångarna saknar Bolaget möjlighet att styra verksamheten och är sålunda vid dessa tillfällen beroende av sina samarbetspartners handlande, vilket kan innebära en inskränkning i Benchmarks flexibilitet. I de fall Bolagets rättigheter härstammar från avtalsöverenskommelser med Benchmarks samarbetspartners, kan det finnas en risk för att arrenden kan upphöra eller sägas upp på grund av samarbetspartens misskötsamhet eller underlåtenhet, helt utan Bolagets egen förskyllan. Framtidsinriktad information I detta prospekt framförs viss framtidsinriktad information rörande Benchmarks verksamhet samt oljemarknaden i allmänhet. Denna information syftar till att underlätta bedömningen av Bolaget och dess framtidsutsikter. Beskrivningarna är upprättade utifrån såväl externa källor som från Benchmarks egna bedömningar. Potentiella investerare uppmärksammas på att det är oundvikligt att bedömningar av detta slag och uttalanden om framtidsutsikter i detta prospekt är förknippade med ett stort mått av osäkerhet som Bolaget inte kan råda över. Ägande Före varje förvärv av koncessioner samt före påbörjandet av borrning av borrhål genomför Benchmark noggranna undersökningar vad avser äganderätten till varje arrende. Trots dessa undersökningar kan det inte alltid garanteras att Bolaget erhållit en korrekt bild av ägande, vilket kan resultera i att Benchmarks rättigheter delvis eller helt ifrågasätts. Ifall detta inträffar kan det få en betydande negativ effekt på Bolagets resultat och framtidsutsikter. Skatt Benchmark bedriver idag verksamhet i Sverige och USA. Bolaget kan dock komma att bedriva verksamhet även i andra länder. Skattelagstiftningen i varje enskilt land kan ändras över tiden. Till följd av detta kan det inte uteslutas att förändringar gällande den skatterättsliga lagstiftningen kan komma att påverka Benchmarks resultat negativt. Politiska risker Benchmark bedriver idag sin huvudsakliga verksamhet i USA. Bolaget kan dock i framtiden komma att bedriva verksamhet även i andra länder. Benchmarks prospekterings- och utbyggnadsprogram kan komma att påverkas av politiska osäkerhetsfaktorer. Faktorer som inre stridigheter, krigshandlingar, terrorism och uppror kan komma att negativt påverka Bolagets omsättning och resultat. Räntenivåer Ifall Benchmark utnyttjar extern lånefinansiering till rörlig ränta, är Bolaget exponerat för stigande marknadsräntor. Stigande marknadsräntor skulle ha en negativ effekt på Benchmarks finansiella resultat. Aktiens utveckling Före förestående notering av Benchmark har det inte förekommit någon handel i Bolagets aktier på någon svensk eller utländsk börs och/eller auktoriserad marknadsplats. Inga garantier kan lämnas beträffande likviditeten i aktien. Priset på aktien kommer bland annat att påverkas av variationer i Bolagets resultat, förändringar i aktiemarknadens förväntningar om framtida vinster, utbud och efterfrågan på aktierna, utvecklingen inom de branscher i vilka Benchmark verkar inom och den ekonomiska utvecklingen i allmänhet. Detta innebär att det pris som aktien handlas till kommer att variera. 15

16 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK Som ett led i Benchmarks fortsatta utveckling och expansion har styrelsen, med stöd av bolagsstämmas bemyndiganden, beslutat att öka Bolagets aktiekapital med sammanlagt högst SEK genom en nyemission till institutionella investerare och till allmänheten och en nyemission till Bolagets befintliga aktieägare. Under förutsättning att emissionerna fulltecknas kommer Bolaget att nyemittera aktier om envar ett kvotvärde på 0,10 SEK. Under förutsättning att emissionerna fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka från ,60 SEK till ,60 SEK och antalet aktier kommer att öka från till ¹. Aktierna är denominerade i SEK. Ovanstående nyemissioner utgör Erbjudandet. Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare i Sverige och utlandet, allmänheten i Sverige och Norge och Bolagets nuvarande aktieägare. Av hela Erbjudandet är 25,2 procent avdelad för nuvarande aktieägares företrädesrätt. Priset per aktie är 1,00 SEK. Under förutsättning att nyemissionerna fulltecknas kommer Benchmark att tillföras 100,0 MSEK i likvida medel före emissionskostnader². De aktier som tillkommer till följd av Erbjudandet motsvarar högst 38,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i Benchmark. Bolagets aktier avses bli föremål för notering på NGM Equity. Första handelsdag beräknas bli den 12 juni De nyemitterade aktierna medför samma rätt som de förutvarande aktierna i Bolaget. Nordnet Bank AB garanterar 15 MSEK av Erbjudandet. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för genomförande av Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådan omständighet kan vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands. Erbjudandet kan helt eller delvis återkallas. Som en konsekvens av Erbjudandet kommer Bolagets soliditet, vid full teckning, att väsentligen förbättras. Benchmarks styrelseledamöter och ledande befattningshavare har förbundit sig att inte avyttra helägda privata aktieinnehav i Bolaget, motsvarande stycken aktier, under en period om 12 månader efter första noteringsdag. Med anledning av ovanstående inbjuds härmed institutionella investerare i Sverige och utlandet, allmänheten och Bolagets nuvarande aktieägare till teckning av aktier i Benchmark enligt villkoren i föreliggande prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i Benchmark med anledning av Erbjudandet och den förestående noteringen på NGM Equity. Malmö den 11 april 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ) Styrelsen ¹ Samt under förutsättning att kvittningsemissionen om högst aktier till Profacta AB och Texas Onshore AB fulltecknas. Kvittningsemissionen beskrivs närmare på sidan 66 under avsnittet Bemyndiganden och utspädningseffekter. ² Totala emissionskostnader avseende finansiell rådgivning, emissionsgaranti samt tryck- och distribution beräknas vid full teckning att uppgå till maximalt cirka 19 MSEK. 16

17 BAKGRUND OCH MOTIV TILL ERBJUDANDET SAMT STYRELSENS FÖRSÄKRAN Benchmark grundades 1996 i syfte att etablera ett högteknologiskt företag inom prospektering, utbyggnad och produktion av olja och gas. Bolaget är för närvarande verksamt i USA som erbjuder goda geologiska förutsättningar för prospektering, utbyggnad och produktion, ekonomisk stabilitet, låg politisk risk samt en väl utbyggd infrastruktur av hög kvalitet. Den 1 januari 2001 förvärvade Bolaget samtliga aktier i Benchmark Oil & Gas Co., ett USA-baserat olje- och gasföretag grundat Strategin var då, som nu, att fokusera på olje- och gasprojekt som inte anses tillhöra de stora oljeföretagens kärnverksamhet. Benchmark utnyttjar dessutom modern teknik i syfte att på ett framgångsrikt sätt prospektera och utvinna olja och naturgas. Syftet med Bolagets strategi är att skapa värde för nuvarande och tillkommande aktieägare. Benchmark bedriver prospektering och utvinning av olja och naturgas i Orange, Lavaca och Liberty Counties i Texas. Bolaget ser en betydande potential för områdena och utbyggnaden av fälten kommer att intensifieras under det kommande året. Med bevisade och möjliga reserver uppgående till cirka 1,2 miljoner BOE och med möjliga reserver om cirka 2,9 miljoner BOE bedömer styrelsen att befintliga reserver kommer att generera intäkter och kassaflöden till Benchmark under flera år framöver. Mot bakgrund av de mycket goda marknadsförutsättningarna och Benchmarks möjligheter på den internationella olje- och naturgasmarknaden har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission och notera Bolagets aktier på NGM Equity. Bolaget är av uppfattningen att förestående nyemission är tillräcklig för att tillgodose de aktuella behoven av rörelsekapital. Bolaget har för avsikt att använda emissionslikviden i samband med Erbjudandet enligt följande: Finansiera befintliga och framtida borrningsprogram vid olje- och naturgasfälten i Orange, Lavaca och Liberty Counties. Finansiera förvärv av arrenden inom andra geografiska områden samt finansiera prospektering, utbyggnad och produktion av olja och naturgas vid dessa fält. I enlighet med Benchmarks affärsplan kommer Bolaget att aktivt undersöka möjligheterna till intressanta nya olje- och gasborrningar i Kalifornien, Nordafrika och Alaska. Benchmark har idag cirka aktieägare. Syftet med den förestående noteringen av Bolagets aktier på NGM Equity är att styrelsen, mot bakgrund av det stora antalet aktieägare, vill göra handel i Benchmarks aktier tillgänglig för såväl befintliga som framtida aktieägare. Styrelsen i Benchmark är ansvarig för innehållet i prospektet. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Malmö den 11 april 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ) Styrelsen 17

18 VD HAR ORDET Bästa investerare, För att Benchmark skall ska bli framgångsrikt måste vi ständigt hitta olja och gas vilket kräver både uthållighet och starkt engagemang från alla. Processen pågår ständigt och kräver att vi alla ifrågasätter status quo vid sökandet efter nya framtida reserver. Under 2005 tog Benchmark flera viktiga steg på vägen mot att bli ett framstående olje- och gasföretag. Några av dessa var att: genomföra sju lyckade olje- och gasborrningar, rekrytera nyckelkompetens inom geofysik, påbörja en offensiv plan för våra borrningsbara fyndigheter, samt köpa arrenderättigheter till nya borrningsprojekt för gas. Dessutom kom priset på olja och naturgas att stiga till över 64,50 USD per fat olja och 14,00 USD per MCF gas och enligt vår bedömning talar mycket för en god prisutveckling även framöver. Foto: Paulina Westerlind. Under de senaste fem åren har Benchmark gång på gång lyckats att hitta högkvalitativa olje- och gasfyndigheter. Det har skett genom att utnyttja modern teknik inom olje- och gasindustrin på områden där vi har många års erfarenhet. Under samma period har vi också lyckats skapa bevis för att den teknik vi använder kan reducera risker vid prospektering. Längs den amerikanska golfkusten har vi fokuserat på två områden, Orange och Lavaca Counties i Texas. Dessa befinner sig nu i utvärderingsfasen och vi har påbörjat ett offensivt borrningsprogram som vi räknar med kommer att pågå i många år framöver. Om vi fortsätter att vara lika framgångsrika som hittills kommer reserverna från nya källor bygga upp vår reservbas ytterligare. Vår uppgift är att bygga upp våra tillgångar genom att exploatera och producera olja och gas. Att först fokusera regionalt var ett logiskt steg för att öka våra reserver. Nu har vi växt tillräckligt för att vi ska kunna börja se oss om efter nya områden. Därför undersöker vi nya möjligheter där vi kan utnyttja vår tekniska kompetens för att hitta mer olja och gas, vilket kommer att öka värdet på vårt företag ytterligare. Under 2005 granskade vi vår affärsmodell och gjorde bedömningen att det vore klokt att genomföra borrning av nya källor i samarbete med andra olje- och gasföretag. Vi började också erbjuda branschkollegor att delta i borrningsprojekt som initierats av vårt företag. Genom denna strategi minskar vi vår egen risk vid borrningar av nya källor. Dessutom förbättrar vi våra möjligheter att delta i fler borrningsprojekt och utöka våra reserver. Nyemissionen som vi nu genomför bör ge företaget tillräckliga resurser för att föra våra huvudprojekt avsevärt framåt. Benchmark, som från starten varit inriktat på borrning efter olja och gas, kommer att använda delar av emissionslikviden till att betala sin del av kostnaderna för borrning och slutförande. En del resurser kommer också att användas vid exploatering av möjliga fyndigheter i nya områden och med ny teknik samt till investeringar i infrastruktur för företagets framtida tillväxt. Potentialen att upptäcka olja och gas i våra projekt är hög. Det är endast genom att borra nya källor som vi kan förvandla olja och gas till kassaflöde. Ett stort antal borrplatser i portföljen kräver resurser vilket den förestående nyemissionen ger. Därför kommer vi att använda det tillskottet med försiktighet, både internt och externt, och se över våra kostnader för att kunna maximera avkastningen för våra aktieägare. Välkommen att teckna dig för aktier i Benchmark! Malmö i april 2006 Jan Lundqvist VD, Benchmark Oil & Gas AB (publ) 18

19 VILLKOR OCH ANVISNINGAR I NYEMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA Styrelsen i Benchmark har den 31 mars 2006, med stöd av bolagsstämmas bemyndigande, beslutat att öka Bolagets aktiekapital med högst SEK genom nyemission med företrädesrätt för Bolagets nuvarande aktieägare av högst aktier. Nedan anges villkor och anvisningar för nyemissionen. Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 21 april 2006 var aktieägare i Benchmark äger företrädesrätt att för fem (5) befintliga aktier teckna en (1) ny aktie i Benchmark. Teckningsrätter Aktieägare i Benchmark erhåller en (1) teckningsrätt för varje, på avstämningsdagen, innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Benchmark. Teckningskurs De nya aktierna i Benchmark emitteras till en kurs om 1,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC AB ( VPC ) för rätt till deltagande i nyemissionen är den 21 april Teckningstid Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 2 maj 2006 till och med den 19 maj Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från VPC, att bokas bort från VP-kontot. Styrelsen för Benchmark förbehåller sig rätten att förlänga den tid under vilken teckning och betalning kan ske. Handel med teckningsrätter Ingen organiserad handel med teckningsrätter kommer att ske. Teckningsrätter kan dock överlåtas av innehavaren. Emissionsredovisning och anmälningssedlar Direktregistrerade aktieägare De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från VPC, särskild anmälningssedel och prospektet. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antal aktier som kan tecknas. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej. Förvaltarregistrerade aktieägare Aktieägare vars innehav av aktier i Benchmark är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning, prospektet eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckning med stöd av företrädesrätt Teckning med företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 19 maj Styrelsen i Benchmark förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ: 1) Inbetalningsavi I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. Observera att teckning är bindande. 2) Särskild anmälningssedel I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning av nya aktier, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln under rubriken Anmälan 1, uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmäln- 19

20 ingssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold Fondkommission AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast klockan den 19 maj Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att teckning är bindande. Mangold Fondkommission AB Ärende: Benchmark Oil & Gas AB Box STOCKHOLM Besöksadress: Birger Jarlsgatan 58 Telefon: Telefax: Teckning utan företrädesrätt I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier för teckning som skett utan stöd av företrädesrätt, varvid prioritet skall ges till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, skall tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 2 maj 2006 till och med den 19 maj 2006 och skall omfatta en eller flera poster om stycken aktier. Styrelsen i Benchmark förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att den särskilda anmälningssedeln under Anmälan 2 ifylls, undertecknas och skickas till Mangold Fondkommission AB på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten. Den särskilda anmälningssedeln skall vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast klockan den 19 maj Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Aktieägare bosatta i utlandet Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Mangold Fondkommission AB på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. Betald tecknad aktie (BTA) Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Enligt den nya aktiebolagslag som trädde i kraft den 1 januari 2006 får under vissa förutsättningar del av emissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande företrädesemission kommer flera serier av BTA att utfärdas. En första serie av BTA (BTA 1) kommer att utfärdas för teckning som skett med företrädesrätt. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så snart första delregisteringen skett. En andra serie av BTA (BTA 2) kommer att utfärdas för teckning som skett utan företrädesrätt och omvandlas till aktier så snart emissionen slutligt registrerats vilket beräknas ske i slutet av juni 20

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007 Libertas Capital ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: De som på avstämningsdagen den 12 april 2007

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Informationsträff Star Vault kommer den 13 februari klockan 18.00 hålla en informationsträff

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466 INFORMATIONSMEMORANDUM ANGÅENDE ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I EMISSION I JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), nedan benämnt Jojka eller Bolaget, har med årsstämmans

Läs mer

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015;

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015; Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) AroCell har utvecklat och håller på att kommersialisera en markör för bestämning av celltillväxt, som ger viktig information vid prognos, övervakning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect AB (publ)»» Objektiva diagnosstöd»» Undersökning av läkemedels och andra substansers verkan»» Forskningsinstrument SensoDetect Aktiebolag (publ), 556682-7464

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier.

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. Företrädesemission våren 2011 Yield utvecklar bolag inom läkemedel och medicinteknik

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Porösa titangranuler

Porösa titangranuler Porösa titangranuler klätterställning för kroppens benceller Inbjudan till teckning av units Tigran Technologies AB (publ), 556596-4417 Inbjudan till teckning av units Tigran Technologies AB (publ), 556596-4417

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 Inbjudan till teckning av aktier i Sensavis AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 When I met with Sensavis and saw The 3D Classroom for the first time I couldn t believe what I saw.

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Måndagen den 13 april 2015 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Förslag till dagordning 1. Stämmans

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet Till Aktieägare i A Com AB registrerade i norska VPS Stockholm den 23 oktober 2009 Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet A Com AB kallar härmed

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Forwood AB (publ) Denna trycksak medföljer som annonsbilaga i tidningen, allt ansvar för dess innehåll vilar på Forwood AB (publ). Inbjudan att teckna aktier Styrelsen

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676. Oasmia Pharmaceutical AB Vallongatan 1 SE-752 28 Uppsala Sweden Telephone +46 18 50 54 40 Fax +46 18 51 08 73 info@oasmia.com www.oasmia.com Vat no SE5563326676 PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i

Läs mer

Inbjudan till teckning av A-aktier

Inbjudan till teckning av A-aktier Inbjudan till teckning av A-aktier Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES DETECTION Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

effektiv och miljövänlig framställning av etanol

effektiv och miljövänlig framställning av etanol Inbjudan till teckning av A- och B-aktier effektiv och miljövänlig framställning av etanol Taurus har utvecklat och patenterat en avancerad jäsningsteknologi som kan omvandla pentoser, dvs. femkolssocker,

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet PREFERENSAKTIEEMISSION I ALLIANCE OIL COMPANY LTD Erbjudande avseende teckning av preferensaktier i Alliance Oil Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferensaktier, genom depåbevis, i Alliance Oil. Utdelningen

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSION BLACK EARTH EAST AB TECKNINGSTID 23 MARS-8 APRIL 2015 OBSERVANDUM!

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSION BLACK EARTH EAST AB TECKNINGSTID 23 MARS-8 APRIL 2015 OBSERVANDUM! INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSION BLACK EARTH EAST AB TECKNINGSTID 23 MARS-8 APRIL 2015 OBSERVANDUM! Detta memorandum riktar sig till dig som genom att vara aktieägare i Bolaget känner till

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ)

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ) Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ) Aktieägarna i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 Klockan 13:00, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Anmälan sker i receptionen

Läs mer

KALLELSE. till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014

KALLELSE. till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014 KALLELSE till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014 Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043, fredagen den 10

Läs mer

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev i TiksPac AB (publ) 26 februari 12 mars 2014 Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Stockholm, 17 februari 2014 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars

Läs mer

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta LEGAL#12007324v6 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV TECKNINGSOPTIONSSPROGRAM 2015/2019 OCH RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER OCH AKTIER

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Pressmeddelande 2013-11-18 Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att fullfölja noteringen på NASDAQ

Läs mer

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning Punkt 15 Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av Teckningsoptioner teckningsoptionsprogram 2015/2019

Läs mer