UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget. Jan Bengtsson [VD, Uniflex]

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UNIFLEX I KORTHET 1 VD HAR ORDET 2 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 3 AFFÄRSMODELL 4 MARKNADEN 6 ORGANISATION 11 PERSONAL 12 PROCESSER OCH IT 14 VARUMÄRKE 15 AKTIEN 16 FINANSIELLA NYCKELTAL 18 RISK OCH KÄNSLIGHET 19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 20 RÄKENSKAPER FÖR KONCERN OCH MODERBOLAG 23 REVISIONSBERÄTTELSE 42 BOLAGSSTYRNING 43 STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER 45 AKTIEÄGARINFORMATION 47 EKONOMISK INFORMATION 2008 Årsstämma för verksamhetsåret april Delårsrapport, januari mars 28 april Delårsrapport, april juni 22 augusti Delårsrapport, juli september 22 oktober Bokslutskommuniké för 2008 februari, 2009 ÖVRIGT ISIN-kod Kortnamn på Stockholmsbörsens Nordiska lista Handelspost SE UFLX 100 aktier UNIFLEX HISTORIK I KORTHET 1989 Poolia grundas Affärsområdena Teknik, Industri och Kontor bildas i Poolia Uniflex etableras som ett självständigt dotterbolag i Poolia-koncernen. Uniflex fokuserar på industri, lager och kontor Uniflex utskiftas från Poolia och noteras på First North Uniflex kvalitetscertifieras enligt ISO9001 samt miljöcertifieras enligt ISO Uniflex noteras på Stockholmsbörsens Nordiska lista.

3 UNIFLEX I KORTHET UNIFLEX BEMANNAR INDUSTRI, LAGER, BYGG OCH KONTOR Uniflex är ett bemanningsföretag specialiserat på yrkesområdena industri- och lagerarbetare, kontorspersonal samt bygg- och anläggningsarbetare. Uniflex erbjuder bemanning, framförallt uthyrning av personal, inom yrken som montörer, truckförare, lagerarbetare, byggarbetare, maskinoperatörer, chaufförer, telefonister, receptionister, internservicepersonal, kundtjänst- och callcenterpersonal. Inom de yrkesområden Uniflex arbetar är ambitionen att erbjuda Sveriges lägsta priser på bemanningstjänster. Exempel på Uniflex kunder är Telenor, Coor Service Management, Caterpillar, Relacom, Stena Stål och Riksbyggen. Den 31 december 2007 fanns Uniflex på 35 orter i Sverige och hade anställda. EN MARKNAD OCH ETT FÖRETAG I TILLVÄXT Uniflex verkar på en tillväxtmarknad. Marknadssegmentet för bemanning inom industri, lager och kontor har vuxit med 131 procent de senaste fem åren. Tillväxten förklaras med att bemanning har blivit allt vanligare för svenska företag samt på en gynnsam konjunktur. Uniflex befinner sig också i stark tillväxt och har under de senaste fem åren vuxit med över 300 procent. Under 2007 har Uniflex etablerat elva nya kontor på olika orter i Sverige samt avvecklat ett kontor. Uniflex har också en växande andel större kunder. Totalt omsatte de yrkesområden som Uniflex är verksam inom cirka 7,0 miljarder kronor i Sverige Uniflex andel var 11,6 procent. STARK FINANSIELL UTVECKLING Under 2007 ökade bolagets omsättning med 53 procent. Under 2007 var bolagets rörelsemarginal 5,0 procent. Per den 31 december 2007 uppgick de likvida medlen till 63,0 MSEK och soliditeten till 29,8 procent. UTVECKLING I SAMMANDRAG KSEK (IFRS) Helår 2007 (IFRS) Helår 2006 (IFRS) Helår 2005 (IFRS) Helår 2004 (BFN) Helår 2003 Omsättning Rörelseresultat ) Rörelsemarginal 5,0% 6,2% 5,8% 6,0% 4,6% Antal årsanställda, genomsnitt ) Inkluderar av- och nedskrivning av goodwill om KSEK. 1

4 VD HAR ORDET UNIFLEX ETT GENUINT TILLVÄXTBOLAG Uniflex levererade ännu ett rekordår och omsättningen uppgick till 804 miljoner kronor, en ökning med 53 procent. Trots den starka tillväxten och en hel del satsningar under första halvåret var rörelsemarginalen 5,0 procent. Utvecklingen visar att vår strategi fungerar mycket väl. Den kan sammanfattas med lägst pris, snabbhet och flexibilitet. Strategin är utformad för att möta kundernas behov och krav inom de yrkesområden där vi är verksamma, och ofta handlar det om korta ledtider och stora volymer. Under 2007 har Uniflex etablerat sammanlagt elva nya kontor i Sverige, vilket innebär att vi är väl positionerade geografiskt. Vi finns helt enkelt där uppdragen finns. Vår väl fungerande affärsmodell innebär att vi med stor skalbarhet kan öppna kontor och snabbt, med en låg risk, få hävstång på investeringen. Samtidigt kan vi stänga ner kontor vid behov utan att det medför några större kostnader. GEOGRAFISK EXPANSION Under 2008 kommer Uniflex att genomföra sin första etablering utanför Sverige genom att öppna kontor i Manchester, Storbritannien. Dotterbolagschefen kommer att äga nio procent av det brittiska bolaget, vilket är ett incitament för drivkraft och engagemang. Marknaden för bemanningstjänster i Manchester är cirka fyra gånger så stor som i Sverige och uppgår till närmare 65 miljarder kronor per år. Under 2008 kommer resultatet att belastas med cirka fyra miljoner kronor för denna satsning, men vi bedömer att Manchester kommer att leverera vinst under Om satsningen faller väl ut, så har vi ett affärskoncept som kan implementeras på fler ställen och vi kan undvika de risker som medföljer vid expansion genom förvärv. NYTT YRKESOMRÅDE Uniflex har från årsskiftet utökat sin verksamhet med yrkesområdet Bygg- och Anläggning för att tillgodose den ökade efterfrågan på bygg- och anläggningsarbetare. Initialt kommer störst fokus att ligga i Stockholmsregionen där Bygg- och Anläggning bildar ett eget Affärsområde. Målet är att affärsområdet ska ha 100 anställda innan årets slut. Som ett led i detta har Uniflex tecknat ett exklusivt avtal med ett polskt rekryteringsföretag för att fortsätta leverera flexibilitet till våra kunder. Samarbetet avser rekrytering, där Uniflex anställer personal enligt svenska villkor avseende lön, arbetstid och kollektivavtal. ÖKAD SATSNING PÅ VARUMÄRKET För att stärka Uniflex varumärke har Uniflex under 2007 gjort en ökad satsning på marknadsföring. Vi sponsrade TV-sändningarna från ishockey-vm och Formel 1 under våren och har sedan fortsatt med att synas även i andra TV-program. Uniflex bedömer att satsningarna som genomförts under 2007 har skapat goda förutsättningar för fortsatt stark försäljningstillväxt och ökad rörelsemarginal under Medarbetarna den största tillgången Vi finns idag på 35 orter i Sverige och hade i slutet av december mer än anställda. Den mest värdefulla tillgången Uniflex har är förstås personalen. En av Uniflex styrkor är den självgående personalen med stark lokal förankring. Medarbetarna fyller dagligen våra tjänster med värde genom att göra ett bra arbete åt våra kunder. De tjänster Uniflex erbjuder och den korta ledtiden mellan beställning och leverans ställer krav på personalen att vara kompetent, lyhörd och även inneha välutvecklade sociala kunskaper. Det är just sådana medarbetare som Uniflex har, och det är något som vi alla känner oss stolta över. FORTSATT STARK MARKNAD Bemanningsmarknaden för industri-, lager- och byggnadsarbetare samt kontorspersonal växte med 34 procent Totalt omsatte dessa yrkesområden cirka 7 miljarder kronor under året. Uniflex marknadsandel ökade från drygt tio till drygt elva procent. Samtidigt ser vi att andelen av den arbetsföra befolkningen som arbetar som uthyrda ligger strax under en procent i Sverige. Det är lågt i jämförelse med många andra EU-länder där motsvarande kvot ofta ligger mellan två och tre procent. FRAMTIDEN ÄR LJUS Den ökade kännedomen om Uniflex varumärke, etableringen av elva nya kontor, intåget på en ny geografisk delmarknad som är lika stor som den svenska marknaden och det nya affärsområdet bygg- och anläggning gör att Uniflex kommer att kunna stärka sin position ytterligare på en marknad med stark underliggande tillväxt. Vi har en tydlig strategi och en väl fungerande affärsmodell vilka vi genomför framgångsrikt och på ett långsiktigt och konsekvent sätt. Jag ser med tillförsikt fram emot 2008 och min övertygelse är att Uniflex är väl positionerade för fortsatt lönsam tillväxt. Stockholm i februari 2008 Jan Bengtsson 2

5 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER AFFÄRSIDÉ Vi ska vara bäst på att förse företag och organisationer med den kompetens som tillfälligt eller permanent tillgodoser deras behov inom vår nisch. FINANSIELLA MÅL Tillväxt Uniflex har målsättningen att organiskt växa snabbare än marknaden inom de yrkesområden där bolaget är verksamt. Härutöver kan förvärv tillkomma. Lönsamhet Uniflex har som målsättning att rörelsemarginalen över en konjunkturcykel i genomsnitt skall uppgå till cirka fem procent. Soliditet Uniflex styrelse har uppfattningen att Uniflex skall ha en stark kapitalbas och att bolagets tillväxt huvudsakligen skall finansieras med eget kapital. Mot bakgrund av detta anser Uniflex att bolagets soliditet normalt bör överstiga 15 procent vilket är lägre än det tidigare målet om en soliditet inom intervallet procent. Anledningen till det lägre soliditetsmålet är att koncernen sannolikt inte kommer att göra bolagsförvärv eftersom Uniflex hittat en mycket bra modell för organisk tillväxt. STRATEGIER Uniflex strategi kan sammanfattas i följande huvudpunkter: Lägst pris Lägst pris innebär att Uniflex har ambitionen att ha bemanningsbranschens lägsta priser inom de yrkesområden där företaget verkar. För att kunna uppnå detta med bibehållande av en god vinstmarginal krävs det låga omkostnader. Snabbhet Uniflex har en organisation och ett arbetssätt som är utformade efter kundernas önskemål om snabba leveranser av personal. Ofta väljer kunderna att hyra personal från den som snabbast kan leverera. Flexibilitet På motsvarande sätt som kunderna önskar snabb leverans av personal har de ibland behov av att snabbt kunna fasa ut inhyrd personal. Uniflex har en organisation väl anpassad även till dessa krav. Utdelningspolicy Uniflex har även ändrat målet för utdelning till att normalt överstiga 50 procent av årets vinst mot tidigare minst 30 procent. De nya finansiella målen bedöms mer ändamålsenliga med beaktande av bolagets goda finansiella stabilitet. 3

6 AFFÄRSMODELL AFFÄRSMODELL Uniflex erbjuder snabb och flexibel bemanning till ett lågt pris. Erbjudandet gäller yrkesområden som lämpar sig för uthyrning av personal i större antal. Vissa arbetsuppgifter som skall utföras är av enklare slag och kräver inte förkunskaper. Andra uppdrag kräver relevant erfarenhet eller licens som till exempel ett truckförarkort. Arbetet kräver inte akademisk utbildning. Fokus ger kompetens och stordrift För att kunna möta kundernas behov av snabbhet och flexibilitet till en rimlig kostnad fokuserar Uniflex på att arbeta med kunder med potential att upphandla stora volymer. Genom specialisering mot utvalda yrkesområden som industri, lager, bygg och anläggning samt kontor uppnår Uniflex hög kunskapsnivå och stort förtroende i arbetet med försäljning, rekrytering och leverans. Det i sin tur skapar försäljningsvolymer och stordriftsfördelar. Försäljning rekrytering leverans Försäljningsarbetet pågår kontinuerligt för att upprätthålla och öka efterfrågan. Hos stora kunder tecknar ofta den centrala inköpsavdelningen ramavtal på normalt 1 2 år med ett mindre antal leverantörer av bemanningstjänster. Den faktiska beställningen och leveransen är lokal. Det är således viktigt att det finns en närvaro på de orter där man önskar göra affärer. Stor fokus på utvalda yrkesområden ger hög effektivitet i rekryteringen inom de yrkeskategorier som erbjuds. Uniflex personalansvariga har utvecklat en förmåga att snabbt kunna matcha kundens behov med rätt personal. För att hålla en hög leveranskapacitet pågår en ständig rekryteringsprocess av personal. Under leverans har såväl kund- som personalansvariga nära kontakt med kunden och den uthyrda personalen för att följa upp och garantera att arbetet möter kundens förväntningar och för att säkerställa personalens trivsel. Outsourcing och rekrytering Som ett komplement till personaluthyrning erbjuder Uniflex sina kunder tjänster för rekrytering av personal samt outsourcinglösningar. Organisationsstruktur Uniflex har valt en organisationsstruktur (bilden nedan) som syftar till att behålla det lilla företagets närhet, engagemang och flexibilitet samtidigt som kunderna ges tryggheten av att samarbeta med ett stort företag. Det uppnås genom att affärsverksamheten är uppdelad i affärsområden som består av ett mindre antal säljare och personalansvariga samt upp till ett par hundra uthyrda. AFFÄRSMODELL Nytt affärsområde Nytt affärsområde Nytt affärsområde Nytt affärsområde Nytt affärsområde Nytt affärsområde uthyrda uthyrda uthyrda uthyrda uthyrda uthyrda Affärsområden Affärsområden Affärsområden Affärsområden uthyrda uthyrda uthyrda uthyrda uthyrda uthyrda Nytt affärsområde Nytt affärsområde Nytt affärsområde Nytt affärsområde Nytt affärsområde Nytt affärsområde När ett nytt affärsområde startas består det endast av en affärsområdeschef. Affärsområdet byggs sedan stegvis ut och ska som mest omfatta fem innepersoner. Därefter startas ett nytt affärsområde på samma ort eller närliggande ort. Varje affärsområde har ett eget resultatansvar och utgör även en provisionsenhet. Ett affärsområde leds av en affärsområdeschef som rapporterar till en regionchef (se organisationsschemat på sid 11). I takt med att Uniflex växer utses fler affärsområdeschefer och regionchefer. Chefspositioner tillsätts framförallt med personal som redan arbetar på Uniflex och känner företagets kultur. Staben hålls liten och effektiv. Vid tillfälliga arbetstoppar lever vi som vi lär och hyr in personal. Totalt sett ska antalet utepersoner i förhållande till innepersoner vara så högt som möjligt. 4

7 AFFÄRSMODELL INTÄKTS- OCH KOSTNADSMODELL Intäkter Uniflex kunder betalar per timme för den inhyrda personalen. Uppdragen är vanligen heltid och varar från en dag till flera månader. Priset kunden betalar omfattar lön, sociala avgifter, semesterersättning, pension plus ett visst påslag. Kostnader Uniflex kostnader består till övervägande del av personalkostnader. För att snabbt kunna anpassa kostnaderna till intäkterna strävar Uniflex efter att ha stor andel rörliga kostnader. Majoriteten av den uthyrda personalen är anställd med garantilön. En annan typ av personal är studenter som extraarbetar och endast får lön då de arbetar. Ledning, personal med kundkontakt och administrativ personal är anställda med både fasta och rörliga lönedelar. All personal börjar med någon form av provanställning. Investeringar och fasta kostnader är låga tack vare korta lokaloch leasingkontrakt och outsourcad IT-drift. Med fokus på försäljning, rekrytering och leverans kan Uniflex uppnå en hög debiteringsgrad för sina anställda. Stor vikt läggs vid nyckeltalet uthyrda personer i relation till antalet säljare, personalansvariga och övrig administrativ personal. FÖRDELNING AV ANSTÄLLDA PER ANSTÄLLNINGSFORM Tillsvidareanställda 28% Prövoanställda 72% FÖRDELNING INDUSTRI OCH LAGER RESPEKTIVE KONTOR 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 75% Källa: Uniflex % Industri & Lager 72% % % 72% 28% 28% Kontor 2007 TELENOR KUNDTJÄNST Inhyrd bemanning är en del av Telenors strategi Inhyrd bemanning är en del av Telenors strategi för att bygga en framgångsrik kundtjänst. En betydande del av personalstyrkan är inhyrd. Vi har skapat en kundtjänst som är mer service- och säljinriktad, säger Martin Petersen, divisionschef på Telenor och ansvarig för kundservice. Uniflex lyckas ta det hela vägen. De förstår våra behov och ger oss tillgång till just den personal som vi vill ha. Det skapar flexibilitet i vår verksamhet. 5

8 MARKNADEN DEN SVENSKA BEMANNINGSBRANSCHEN En bransch i tillväxt Den svenska bemanningsbranschen har under det senaste decenniet haft en stark tillväxt. Avregleringen av marknaden 1993 ledde till att ett stort antal bemanningsföretag bildades och att utländska aktörer etablerade sig på den svenska marknaden. Inledningsvis var bemanning framförallt vanlig inom kontors- och ekonomifunktioner. Yrkesområdena industri och lager saknade länge kollektivavtal med LO. År 2000 när Almega-Bemanningsföretagen 1) och LO tecknade kollektivavtal inleddes en tillväxtfas som fortsatt under hela 2000-talet. OMSÄTTNING PER YRKESOMRÅDE Sjukvård, 4% Teknik, 5% Övrigt, 7% IT, 10% Förs./Mf, 2% Bygg, 0% Lager/Industri, 34% BRANSCHENS OMSÄTTNING INDUSTRI LAGER KONTOR Miljarder kronor Kontor/Admin/Tele/ Callcenter Övrig marknad, 10% Ek./Finans, 17% Kontor/Admin/Tele/ Callcenter Uniflex marknad, 11% Källa: Bemanningsföretagens utveckling 2007 Av omsättningen i den svenska bemanningsbranschen utgör Uniflex yrkesområden industri, lager och kontor cirka 45 procent. BEMANNINGSBRANSCHENS OMSÄTTNING I SVERIGE Miljarder kronor Källa: Bemanningsföretagens utveckling Under de senaste fem åren har denna del av bemanningsmarknaden haft en god tillväxt. Under 2007 var tillväxten cirka 34 procent. Uniflex tillväxt har under samma period varit 53 procent UNIFLEX MARKNADSANDEL Uniflex marknadsandel inom yrkesområdena Industri/Lager och Kontor, % 12 Procent Källa: Bemanningsföretagens utveckling Den svenska bemanningsbranschen har haft en stark tillväxt de senaste fem åren och omsatte 2007 cirka 15,6 miljarder kronor (13,2 miljarder kronor 2006) Källa: Bemanningsföretagens utveckling 2006 Uniflex marknadsandel har ökat från drygt 6 procent 2003 till drygt 11 procent ) Bemanningsföretagens branschorganisation i Sverige. 6

9 MARKNADEN Penetrationsgraden ännu låg Under 2007 var knappt 1 procent (cirka personer) av den svenska arbetskraften sysselsatt i bemanningsbranschen. I relation till övriga Europa är detta lågt. I mer mogna marknader såsom Storbritannien, Nederländerna och Frankrike, som inte har varit reglerade, uppgår penetrationsgraden 1) till 2 3 procent. Uniflex bedömning är att marknadstillväxten för bolagets tjänster långsiktigt kommer att öka. Nya kunder kommer till och många företag utökar bemanningsandelen av personalstyrkan. På kort sikt är tillväxten mer svårbedömd. I många branscher har inhyrd personal blivit en naturlig del av verksamheten för att upprätthålla flexibilitet och möta förändringar i efterfrågan. Men det finns fortfarande flera branscher såsom bygg, dagligvaruhandel och restauranger där företagen ännu inte anlitar bemanningsföretag i någon större utsträckning. Branschen är konjunkturkänslig Likt många andra branscher är bemanningsbranschen beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i samhället. Lågkonjunkturen i början av 2000-talet påverkade bemanningsbranschen negativt. Svenska företag fortsatte att använda bemanning, men lönsamheten påverkades negativt. PENETRATIONSGRAD Procent 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Polen Finland Spanien Danmark Sverige Portugal Norge Tyskland Ungern Österrike Irland USA Belgien Frankrike Nederländerna Storbritannien Källa: EIRO Foundation Survey, Temporary Agency Work in an Enlarged European Union. Mars 2006 och Staffing Industry Sourcebook, 2006 siffror för USA Penetrationsgraden för bemanningstjänster är lägre i Sverige än i övriga Europa. OMSÄTTNINGSUTVECKLING FÖR BEMANNINGSFÖRETAGEN ALLA YRKESOMRÅDEN Procent % 32% 31% 27% 27% 28% 28% 25% 23% 20% 19% 20% 17% 16% 11% 6% 3% 2% 1% 14% 13% 1% 2% 3% 2% 9% 8% 8% KV1 KV2 KV3 KV4 KV1 KV2 KV3 KV4 KV1 KV2 KV3 KV4 KV1 KV2 KV3 KV4 KV1 KV2 KV3 KV4 KV1 KV2 KV3 KV4 KV1 KV2 KV3 KV Källa: Bemanningsföretagens utveckling 2007 Likt många andra branscher är bemanningsbranschen beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i samhället. 1) Med penetrationsgrad menas den andel av den totala arbetskraften som är sysselsatt i bemanningsbranschen. 7

10 MARKNADEN KONKURRENSSITUATION Fördelning i branschen I branschorganisationen Bemanningsföretagen finns nästan 500 medlemmar av varierande storlek och inriktning, varav fem aktörer står för 76 procent av omsättningen. Stora bemanningsföretag Uniflex största konkurrenter inom bemanningsbranschen i Sverige är Manpower, Adecco och Proffice. Samtliga dessa bolag är fullsortimentsleverantörer med ett brett bemanningserbjudande som omfattar såväl högre tjänstemän som personal till industri, lager och kontor. Dessa konkurrenter har sin grund inom området kontor och är av tradition starka just där. De var dock tidiga med att börja hyra ut industri- och lagerpersonal och har byggt upp en stark position även här. Lokal och regional konkurrens Uniflex konkurrerar också med ett stort antal lokala och regionala företag. De flesta av dem är små och har i många fall endast några tiotal uthyrda personer. Nischade konkurrenter Ett fåtal bolag i Sverige har inriktat sig mot i stort sett samma nisch som Uniflex. Bland dessa finns till exempel Arena Personal och Randstad Sverige. Även det statliga Lernia är en konkurrent inom vissa yrkesområden. OLIKA GRUPPER AV KONKURRENTER Uniflex tidigare ägare Poolia har ett nischat erbjudande och verkar inom området kvalificerade tjänstemän. De är ingen konkurrent utan en samarbetspartner och bolagen arbetar i vissa fall tillsammans för att skapa ett kombinerat och konkurrenskraftigt alternativ till stora fullsortimentsleverantörer. Globala Globala Nationella Nationella fullsortiments- nisch- fullsortiments- nisch- Lokala leverantörer leverantörer leverantörer leverantörer leverantörer Manpower Michael Page Proffice, Poolia, Sverige Montico (tjänstemän) Sverige (tjänstemän) (industri och lager, Småland) Adecco Robert Half Uniflex (industri, Academic (tjänstemän) lager bygg och) Resource anläggning (studentoch kontor) bemanning, Stockholm) Randstad- Ranstad i Sverige globalt (geografiskt nischade) Arena (lager, kontor, administration) Statliga Lernia (teknik, industri) Bemanningsmarknaden rymmer olika typer av aktörer. Ovan visas exempel på dessa. Olika sätt att konkurrera Konkurrensfaktorer som kompetens, tillgänglighet och pris har olika betydelse i olika bemanningssegment. Inom industri, lager, bygg, anläggning och kontor är det viktigt att snabbt få personal på plats, ofta ett större antal personer, till en så låg kostnad som möjligt. Inhyrd personal förväntas ha tillräcklig erfarenhet och kompetens. Företag som söker kvalificerade tjänstemän värderar lång utbildning. Urvalsprocessen och ledtider är ofta längre. Affärer sker styckvis, men i gengäld är marginalerna något större. AKTÖRER I BEMANNINGSBRANSCHEN Uniflex, 5,2% Academic Work, 6,0% Övrigt, 18,8% Poolia, 6,0% Proffice, 14,8% Källa: Bemanningsföretagens branschorganisation i Sverige. Manpower, 33,7% Adecco, 15,6% Bemanningsmarknaden i Sverige är fragmenterad men domineras av ett fåtal större aktörer. UNIFLEX POSITION Uniflex positionerar sig som en marknadsledande aktör inom yrkesområdena industri, lager och kontor med fokus på den svenska marknaden. Målsättningen är att bli marknadsledande även inom bygg och anläggning inom vilket bolaget startar upp ett affärsområde i januari Här har Uniflex anpassat sitt erbjudande till de större kundernas behov att snabbt få tillgång till bra personal till ett lågt pris, ofta i större volymer. Genom sin renodling kan Uniflex fokusera på att vara starka inom ett fåtal yrkesområden. I kombination med lokal närvaro i stora delar av Sverige tar Uniflex marknadsandelar från såväl de stora konkurrenterna med bredare erbjudanden som från lokala aktörer. 8

11 MARKNADEN KUNDER Uniflex kunder inom yrkesområdet lager och industri är främst industri- och logistikföretag som till exempel Relacom, Sandvik och Ericsson. Inom bygg och anläggning återfinns de större byggbolagen i Sverige. Området kontor har kunder i alla branscher, men de största kunderna utgörs av företags kundserviceenheter såsom kundtjänst, vaktmästeri och reception. Exempel på sådana kunder är Telenor och Coor Service Management. Viktiga försäljningsfaktorer Pris och tillänglighet viktigt för kunden Uniflex kunder har behov av att snabbt få personal på plats till en rimlig kostnad och i många fall ett större antal personer. Det är viktigt att den uthyrda personalen har en tillräckligt god kompetens, men pris, service och tillgänglighet på personal har också betydelse. Prismedvetna kunder Kunderna är prismedvetna och upphandlar ofta tjänster från olika bemanningsföretag. Uniflex har en lågprisstrategi, vilket gör att stora volymer är viktigt för att lyckas. Uniflex bearbetar därför främst stora och medelstora företag med potential att bli stora beställare. Det rör sig om såväl stora multinationella företag med verksamhet på många orter i Sverige som lokala företag med mer än 50 anställda. Lokal närvaro viktig för affären Hos stora kunder tecknar ofta den centrala inköpsavdelningen ramavtal på normalt 1 2 år med ett mindre antal leverantörer av bemanningstjänster. Den faktiska beställningen och leveransen är lokal. Det är således viktigt att det finns en närvaro på de orter där man önskar göra affärer. KINNARPS AB Uniflex underlättar arbetet på Kinnarps För Jan Jacobsson, personalman på Kinnarps, är det mycket viktigt med snabbhet och flexibilitet vad gäller bemanning då arbetstopparna är både mycket höga och uppstår med kort varsel. Uniflex förstår vår verksamhet och vi för kontinuerligt en dialog, vilket gör att rätt personal kan vara på plats mycket snabbt vid behov, säger Jan. Det innebär att Jan trots variationerna kan fokusera på arbetet ur ett mer långsiktigt perspektiv. Jag är otroligt nöjd med samarbetet med Uniflex, avslutar Jan. 9

12 MARKNADEN Kundens behov utvecklas Inhyrd personal allt vanligare För kunderna har det blivit naturligt att se personal från bemanningsföretag som en del av personalstyrkan. Ansvariga har lärt sig att inhyrd personal är ett effektivt sätt att klara arbetstoppar, sjukfrånvaro och även den löpande verksamheten. Många kunder har även som strategi att ha en viss del av personalen inhyrd. Uniflex kundmix Större kunder skapar nödvändig volym Sedan 2004 arbetar bolaget med Key Account Managers (KAM) som är fokuserade på de stora kunderna. KAM bearbetar de centrala inköpsavdelningarna och ger sedan Uniflex lokala kontor stöd i kontakten med kundens lokala organisation. KAM-konceptet har lett till ökad försäljning mot större kunder och Uniflex kommer att utöka antalet KAMs under Andelen KAM-kunder av total kundstock har ökat från 30 till 40 procent de senaste två åren. Samtidigt minskar dock bolaget stadigt beroendet av enskilda kunder. 80% av omsättning 5 största kunder Största kund största kunder 50% av omsättning 20% av omsättning 36 största kunder 34% av omsättning 8% av omsättning 50 största kunder 35% av omsättning 14% av omsättning 55 största kunder 38% av omsättning 11% av omsättning STENA STÅL AB, VÄSTERÅS Vi förstår varandra och Uniflex lyckas hitta rätt profil åt oss Stena Stål är en grossist som förädlar och handlar med stål. Vi hyr in maskin-, travers- och truckförare samt lastare och CE-chaufförer, säger Mikael Lindh, lagerchef på Stena Stål i Västerås. Viktigt för oss när vi hyr in personal är att den fungerar i gruppen, socialt. Inställningen, ansvarstagandet och stoltheten av att ha gjort ett bra jobb måste vara rätt från början. Kontakterna med Uniflex fungerar klockrent. Vi förstår varandra och Uniflex lyckas hitta rätt profil åt oss. Vi har lång erfarenhet av bemanning och vi vet att vi har mycket tillbaka om vi gör en bra introduktion. Vi använder dessutom inhyrningen som en kanal att rekrytera igenom. De som visar framfötterna har goda möjligheter att få anställning hos oss, om de vill. Det känns skönt att vi har så bra samarbete med Uniflex jag har bara positivt att säga om Uniflex, tillägger Mikael. 10

13 ORGANISATION ORGANISATION Uniflex affärsverksamhet bedrivs i moderbolaget Uniflex AB. Verksamheten finns på 35 orter i Sverige. Elva nya kontor etablerades och ett avvecklades under Kontoren är uppdelade i sex regioner för vilka regioncheferna har det övergripande ansvaret och rapporterar direkt till VD. I varje lokalkontor finns ett eller flera affärsområden med ett gemensamt ansvar för en viss del av marknaden. UTHYRD PERSONAL REGION Stefan Leiding Luleå Umeå Kiruna Falun REGION Mikael Jofalk Västerås Enköping Eskilstuna Katrineholm Sundsvall Jönköping Nässjö Bollnäs Hudiksvall REGION Ove Ekerbring Stockholm Gävle Sandviken REGION Niclas Thored Linköping Norrköping Örebro Karlskoga Karlstad Arvika Skövde REGION Marléne Bergzén Kalmar Vimmerby Oskarshamn Karlskrona Ljungby REGION Suzana Mojanovska (60%) Helsingborg Malmö Lund Kristianstad tf Sara Hammad Lindström (50%) Göteborg Uddevalla Borås KAM Jonas Nilsson Försäljningschef MARKNAD Tippu Maghmood Marknadsansvarig PERSONAL Malin Norbäck Personalchef EKONOMI LÖN IT INKÖP Miriam Srigley Ekonomichef VD Jan Bengtsson 11

14 PERSONAL PERSONAL Engagerade medarbetare Ett bemanningsföretags personal är dess största tillgång. Uniflex arbetar därför målmedvetet för att alltid ha motiverade och engagerade medarbetare. Det är en förutsättning för att säkerställa kvaliteten på våra uppdrag och för att uppnå företagets mål. UTHYRD PERSONAL Rekrytering Rekrytering av personal sker genom platsannonsering, hemsidan samt genom att anställda tipsar sina vänner. Förutom intervjuer, tas referenser och kopior av betyg och certifikat innan en sökande anställs. Beroende på kundens behov kan även vissa tester göras. OMHÄNDERTAGANDE Kunskap ger trygghet Den uthyrda personalen skall alltid känna trygghet i sitt arbete när de arbetar för våra kunder. Uniflex lägger stor vikt vid utbildning och information till sina anställda. Till hjälp finns en lättillgänglig personalhandbok. Uniflex följer alltid upp och bekräftar medarbetarnas insats i regelbundna avstämningar och medarbetarenkäter. Social gemenskap Att vara anställd på Uniflex innebär också att den anställde är del i en social gemenskap. Företaget erbjuder löpande sociala aktiviteter för att företagets anställda skall träffas och utbyta erfarenheter. Anställningsvillkor Fullt arbetsgivaransvar Uniflex anställer sin personal och har därmed arbetsgivaransvaret medan arbetsledningen sköts av kunden. Kunden tillhandahåller också eventuella nödvändiga verktyg, maskiner, telefonisystem och liknande. Uniflex uthyrda personer utför allt sitt arbete hos kunden. Kollektivavtal styr lönenivån Uniflex har kollektivavtal med LO och HTF. LO-avtalet gäller för Uniflex anställda inom industri och lager (66 procent av den uthyrda personalen) medan HTF-avtalet gäller för Uniflex anställda inom område kontor (34 procent av den uthyrda personalen). Uniflex skall enligt LO-avtalet betala samma lön till sina anställda som kunderna i genomsnitt betalar till sina egna anställda. Detta gör att villkoren för Uniflex LO-anställda varierar beroende på vilket företag de är uthyrda till. För Uniflex HTF-anställda sker lönesättningen individuellt. Kollektivavtalen gäller vanligtvis mellan ett och tre år. Garanterad lön Alla anställda börjar med någon form av provanställning vilken vanligen varar sex månader. Därefter blir de tillsvidareanställda. Lönen utgår per timme och den anställde är garanterad en viss lön som uppgår till mellan cirka 80 och 100 procent av en heltidslön beroende på anställningstid och kollektivavtal. Kunden betalar normalt per timme och oftast hyrs personalen in på heltid. Ett uppdrag sträcker sig vanligen över en eller flera månader, men kan också vara så kort som några timmar. Extraarbete för studenter Uniflex ger också möjligheter till arbete för studenter och andra som har en alternativ sysselsättning, till exempel pensionärer. De kan åta sig tidsbegränsade anställningar från någon dag till längre åtaganden i kombination med studier eller annan sysselsättning. Personalomsättning Hög personalomsättning normalt Ett naturligt led i Uniflex verksamhet är hög personalomsättning bland den uthyrda personalen. I många fall blir både den uthyrde och kunden så nöjda med varandra att en uthyrning övergår i en anställning hos kunden. I andra fall vill den anställde bara arbeta en kortare tid. Många är unga och har sin första anställning hos Uniflex vilket gör det naturligt att en del väljer att återgå till studier eller att resa. I dagsläget har det blivit allt vanligare att ta anställning på ett bemanningsföretag. Allt fler arbetstagare föredrar denna typ av anställning då det ger möjlighet till ett flexibelt arbete och ett mindre beroende av en enda arbetsgivare i tider av neddragningar. 12

15 PERSONAL INNEPERSONAL Innepersonalen består huvudsakligen av säljare och personalansvariga samt ledning och stab. Sammansvetsade team Säljare och personalansvariga arbetar i team, så kallade affärsområden. Säljare ansvarar för att hitta nya kunder och vidareutveckla gamla. De samarbetar med de personalansvariga som hanterar rekrytering och leverans av personal till kunden. En god samverkan mellan säljare och personalansvariga är viktig för att bemanna projekt och utveckla kunderna. De olika teamen får olika grad av specialisering mot olika branscher beroende på kundunderlaget på den ort de befinner sig. Key Account Managers Affärsområdena stöds av Key Account Managers som inriktar sig på försäljning till stora företag där upphandlingen sköts centralt. Entrepenörsanda uppmuntras Affärsområdet utgör grunden för innepersonalens tillhörighet i organisationen. I teamet uppmuntras entrepenörsanda och kreativititet för att skapa nya affärer. De olika teamen jämför sig också för att lära av varandra och sporra till bättre resultat. Kostnadsmedveten företagskultur Uniflex profil som lågprisleverantör präglar också den interna kulturen som uppmuntrar till kostnadsmedvetenhet. UNIFLEX SOM ARBETSGIVARE Gott rykte Med hjälp av sina kunniga personalansvariga och dokumenterade rutiner erbjuder Uniflex sina anställda ett bra stöd och en attraktiv anställning. Det är viktigt för att ha ett gott rykte som arbetsgivare och för att kunna upprätthålla en hög rekryteringstakt. Ett auktoriserat bemanningsföretag Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och följer därmed branschens etiska regler. Dessa regler lägger bland annat stor vikt vid att bedöma och välja medarbetare och kandidater enbart efter kompetens, kunskap och färdigheter. ha kunskap och agera efter de regler som gäller på arbetsmarknaden och gällande kollektivavtal. respektera individen och dennes integritet. Antal anställda Antal män Antal kvinnor Uthyrd personal Innepersonal 128 Genomsnittlig anställningstid uthyrd personal (exklusive extraanställda) Ca 1,5 år Genomsnittlig anställningstid uthyrd personal (inklusive extraanställda) Ca 0,5 år Genomsnittsålder 27 Personalfakta 31 december 2007 STENA STÅL AB, VÄSTERÅS Ser mig som en av sina egna trots att jag är inhyrd via Uniflex Jan Ishak har varit anställd av Uniflex sedan juni 2007 och han har under hela sin anställning varit placerad hos Stena. Hans arbete som orderplockare innebär truck och,traverskörning samt viss databearbetning. Såg annons på hemsidan att Uniflex sökte personal till stålindustrin. Jag bor för närvarande i Kungsör och pendlar de 5 milen till Västerås men letar lägenhet i Västerås, säger Jan. Jag har rekommenderat andra, bl a min bror, att söka jobb hos Uniflex tillägger han. 13

16 PROCESSER OCH IT VÄLETABLERADE PROCESSER EN FRAMGÅNGSFAKTOR Uniflex har satsat på att utveckla och dokumentera sina processer. Alla processer finns dokumenterade enligt ISO9001 och Uniflex har rutinbeskrivningar som täcker hela verksamheten. Dessa är en viktig gemensam nämnare för hela organisationen och till stor hjälp i det dagliga arbetet. Ett etablerat och dokumenterat arbetssätt är en betydelsefull framgångsfaktor för Uniflex. Företagets tillväxt kräver ständig rekrytering av ny personal och att den snabbt kan få stöd i sitt arbete. Ett enhetligt sätt att arbeta i alla kontor och ute på uppdrag ökar också flexibi liteten och rörligheten i organisationen. Uniflex kunder och personal får också likhet i kontakter med Uniflex oberoende av vilket kontor man samarbetar med. Miljöcertifiering Uniflex driver en miljövänlig verksamhet och är certifierat enligt ISO ETABLERINGSMODELL För att kunna växa och ge service till sina kunder etablerar Uniflex kontor på nya orter. För att begränsa risken görs detta genom att arbeta med små och avgränsade resurser. Initialt upparbetar en Uniflexanställd säljare kontakter på den nya etableringsorten. Först när försäljningsvolymen tillåter det, anställs en personalansvarig. Vidare har Uniflex korta hyreskontrakt i enklare lokaler som snabbt kan sägas upp. Se vidare under Affärsmodell på sid 4. TELENOR Uniflex ett bra alternativ för unga arbetssökande Therese Johansson har varit anställd sedan okt -05: Hur upplever du det att vara anställd av Uniflex? Jättebra. Jag har fått jobba med det jag har velat. Fördelen är att Uniflex har flera olika uppdragsgivare vilket ger fler och större möjligheter för personalen. IT IT-system Bemanningsarbetet stöds av ett bemannings- och säljstödssystem, Intelliplan. Outsourcad IT-drift Uniflex har lagt driften av all IT på en extern part för att kunna fokusera på kärnverksamheten och upprätthålla en flexibel kostnadsmassa. 14

17 VARUMÄRKE VARUMÄRKE OCH RENOMMÉ Uniflex arbetar på flera plan för att stärka sin marknadsposition Den viktigaste kanalen är den personliga försäljningen. Uniflex säljare bearbetar personer inom näringslivet och den offentliga sektorn som tecknar avtal med bemanningsföretag till exempel inköps- och personalchefer, samt de som avropar tjänster, såsom produktionschefer, kundtjänstchefer och arbetsledare. Att stärka Uniflex varumärke är viktigt ur försäljningssynpunkt och Uniflex arbetar aktivt med detta. När viktiga beslutsfattare känner till Uniflex ökar möjligheterna att få vara med att offerera och vinna viktiga affärer. Sedan starten 2002 har Uniflex successivt blivit mer känt i bemanningsbranschen genom olika insatser. Fokus för Uniflex marknadsföring är att lyfta fram Uniflex som bemanningsföretaget med lägst pris. Även kännedomen om bolagets specialisering mot industri, lager, bygg, anläggning och kontor är viktigt att sprida ytterligare. Bolaget arbetar med olika mediekanaler. Insatserna syftar till att öka kännedomen om Uniflex såväl bland kunder som bland potentiella anställda. Varumärkesbyggandet mot arbetssökande sker främst genom platsannonsering och hemsidan Utöver detta utförs även reklamkampanjer. Uniflex är auktoriserade som bemanningsföretag av Almega-Bemanningsföretagen. Det är en mycket betydelsefull kvalitetsstämpel för företaget. Även noteringen på Stockholmsbörsen är viktig i och med att kraven som ställs bidrar till hög kvalitet liksom ökar intresset och kännedomen om bolaget. KINNARPS Alltid lätt att komma i kontakt med Uniflex Jens Kullberg har varit uthyrd till Kinnarps. Att jobba som uthyrd har varit riktigt bra då det har varit en del variation i arbete då man varit ute på olika företag. Ifall man stannade längre tid på ett företag fick man ofta möjligheten till att lära sig ännu mer. Jag har en riktigt bra uppfattning om Uniflex som företag då jag som konsult alltid fick svar på mina frågor och det var alltid lätt att komma i kontakt med Uniflex när man behövde det. Jens har nu gått vidare till studier och kan även i en förlängning tänka sig att komma tillbaks till Uniflex på deltid. Marknadsföringskostnadernas andel av omsättningen har varit större under 2007 än tidigare då Uniflex bland annat sponsrade Ishockey-VM samt Formel 1. 15

18 AKTIEN UNIFLEXAKTIEN Uniflex noterades på Stockholmsbörsens Nordiska lista den 1 november Dessförinnan var aktien noterad på First North sedan 19 november 2004 då Poolia AB skiftade ut hela sitt innehav i Uniflex till sina aktieägare. Per den 31 december 2007 fanns det aktier i Uniflex. Av dessa var A-aktier och B- aktier. Aktiekursen stängde första handelsdagen på First North, 19 november 2004, på 40,80 kronor och på 93,00 kronor den 28 december

19 AKTIEN Ägarstruktur per Antal Antal aktieägare % Aktieinnehav och röster (%) Röster % ,20% 4,81% 2,57% ,35% 2,02% 1,08% ,46% 2,34% 1,25% ,18% 2,55% 1,36% ,71% 3,19% 1,70% ,24% 2,10% 1,12% ,28% 6,62% 3,54% ,33% 12,43% 6,64% ,19% 19,60% 10,47% ,00% 0,00% 0,00% ,05% 44,33% 70,28% Summa ,00% 100,00% 100,00% Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Andel av aktiekapital (%) Röster (%) BJÖRN ÖRÅS ,33% 70,28% SKANDIA LIV ,37% 3,93% FRIENDS PROVIDENT INT LTD ,82% 2,57% MGA INVEST AB ,20% 2,24% FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION ,21% 1,72% AB ADD VALVE ,39% 1,28% FRIENDS PROVIDENT INT LTD ,11% 1,13% LÄNSFÖRSÄKRINGAR SMÅBOLAGSFOND ,87% 1,00% (LUXEMBURG), NORDNET ,76% 0,94% OAKLEY OVERSEAS INVESTMENT LTD ,49% 0,80% Totalt 10 största ,55% 85,89% Övriga aktieägare ,45% 14,11% ,00% 100,00% 17

20 FINANSIELLA NYCKELTAL (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (BFN) MSEK Rörelsemarginal, % 5,0 6,2 5,8 6,0 4,6 Vinstmarginal, % 5,2 6,4 6,0 6,1 4,7 Avkastning på eget kapital, % 40,7 36,1 29,0 54,0 E/T Soliditet, % 29, ,9 41,8 0,6 Medelantalet anställda Omsättning per anställd, KSEK Antal aktier vid periodens slut, före utspädning (000) Antal aktier vid periodens slut, efter utspädning (000) Antal aktier före utspädning, genomsnitt (000) Antal aktier efter utspädning, genomsnitt (000) Resultat per aktie före utspädning, SEK* 8,13 6,58 4,08 3,78 1,95 Resultat per aktie efter utspädning, SEK* 8,13 6,58 4,08 3,78 1,95 Eget kapital per aktie före utspädning vid periodens slut, SEK. 19,17 20,80 15,71 12,73 0,09 Eget kapital per aktie efter utspädning vid periodens slut, SEK. 19,16 20,80 15,71 12,73 0,09 *Jämförelsetal justerat enligt aktiesammanslagning 7:1 gjord DEFINITIONER NYCKELTAL Rörelsemarginal Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal Resultatet efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Genomsnittligt eget kapital Genomsnitt av periodens ingående och utgående balans för eget kapital. Avkastning på eget kapital Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Omsättning per anställd Omsättningen dividerad med medelantalet heltidsanställda. Nyckeltal avseende år 2003 har ej beräknats på genomsnittligt eget kapital. 18

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Årsredovisning 2014 Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Innehåll Humana 2014 1 Humana i korthet 2 Händelser under året 4 Verksamhetsområden 6 Vd-ord 8 Omsorgsmarknaden 12 Hur vi skapar värde och

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

fl 2009 2009 45 117 VD

fl 2009 2009 45 117 VD Årsredovisning 2009 Securitas i korthet Marknader där Securitas bedriver verksamhet: Argentina, Belgien, Chile, Colombia, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong,

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bra billiga byggvaror. Årsredovisning

Bra billiga byggvaror. Årsredovisning Bra billiga byggvaror 2012 Årsredovisning Innehållsförteckning verksamhetsbeskrivning Byggmax i korthet 4 Året i korthet 5 VD-ord 6 Vision, affärsidé, mål och strategi 8 Verksamhet 10 Byggmax ansvar 20

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) Innehåll 1 Sammanfattning 7 Riskfaktorer 8 I nbjudan till teckning av aktier i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 9 Bakgrund och

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 2 WBM i korthet 4 VD har ordet 6 7 Affärsidé, mål och strategi 8 9 Varumärket Björn Borg 12 Björn Borg i England 13 14 15 Affärsmodellen 18 Koncernens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma

Innehållsförteckning. Årsstämma ÅRSREDOVISNING 27 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Verksamhetsöversikt 4 VD har ordet 6 NIBE-aktien 8 NIBE skapar värme dygnet runt 1 Ledningsfilosofi 12 Affärskoncept 14 Tillväxtmodell 16 Personal

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning

Innehåll. Årsredovisning Securitas årsredovisning 2007 Innehåll Inledning 3 Om Securitas 5 2007 i sammandrag Koncernen 6 VD-ord 8 Våra tjänster 0 Kundcase handeln Kundcase bevakade bostadsområden 2 Marknad 4 Kundcase bilhandeln

Läs mer

Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation

Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation Detta memorandum innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar BrandWorlds aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

excellence in technology

excellence in technology excellence in technology Årsredovisning 2008 ÅRET I KORTHET Innehåll 2008 - rekordår för Prevas PREVAS VERKSAMHETSBESKRIVNING Året i korthet VD har ordet Detta är Prevas, vision, affärsidé, strategi Prevas

Läs mer