Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter."

Transkript

1 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ ],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj. (för Wieanders H. Wicander Å 911 I 110 Höök, C. P. Rederi A. B.) Lake» 942 I 145 Dahlqvist, O. N. Ymer» Edgren, A. Sigyn» Westling, O. F. Vidar» Schollin, C. Gerd» Falkenberg, K. T. Wickström, K. A. Saga» Björk, A. E. \Viking, A. F. (föl' Ångf. A. B. Roma) Roma» Syberg, J. F. Willborg, W. R. (föl' Stock- Greb» Bjö'rkander, J. Th. o holms Skeppastuf'v.vA..B.) Bull» Widhson, L. W. Asberg, J. (föl' Elektriska Svetsnings A. B.) Elektra I» Åsberg, J. Elektra III» Åsberg, J. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) ['2700J Sveriges Riksbanks hufvudkontor. Helgeandsholmen. (Expeditionstid 10-3.) Fullmäktiges expedition. Bankosekreterare: Montelius, C. W. H. (se nedan). Protokollsnotarie: Marin, K. H. E. Arkivarie: Oldenburg, W. Statistiker: Hultman, J. J. Ombudsmansexpeditionen Ombudsman: Montelius, C. W. H. (se ofvan), Protokollsnotarie: Langborg, E. G. Kanslist: Törnebladh, C. G. H. Bankkontoret. Kommissarier: Ferlin, R. W.; Larson, J. F.; Wadstein, C.. N. T.; Johanson, J. Å. "V.; Norberg, R. E., tjänstledi~ (se riksbankens styrelse [1611J); Björkmansou, A. R., Ohlsson, B. N.; Afzelius, A. O., t. f. Kamrerare: Engström, P. A.; Fogelström, K. J.; Wassberg, J. H.; Carlsson, J. G.; Nylin, E. V. R.: Påhlmau, C~ F. L.; Dahlgren, C. G.; TunelI, C. A.; Ulfsberg, J. G. A., t. f. Kassörer: Warberg, O. E. F.; Humble, K. Å.; Lundmark, E. J.; Holmberg, C. O; Carlsson; C. E.; Stenström, K. M. ; Lindquist, C. G., Sundberg, G. Th. Renisoror och Bokhålla1'c: Ekström, C. J. F.j Norell, G. W.; Hallberg, A. A.; Nyberg, F. W. W.; Dorph, S. W.; Cavonius, J. A. M.; Springer, E. N. G. P.; Hähnel. B. F.; Wanberg, T.; Ekenberg, M. B.; Falk, S.; Molill, J. O. H. N.; Try' sen, O. S. Å.; Hahn, B. J. M., föreståndare för utrikeskontoret ; Levin, P. S.; Betulander, V. A.; Bertil, B. O. Å.; Ruus, y. T. J.; yon Hedenberg, R. E. H., t. f.; Fon' tel i, C. R., t. f. Iieqistratorer : Eriksson, J. Å.; Larson, C. G. E. Kontors- eller Kassaskrifnare: von Krusenstjerna, J.:M. O.; Westin, L. E.; Kark, C. H., föreståndare föl' bronsmyntkassan; Nyman, Å. I.; Johnsson, N. N:; Hauffman, C. G. W.; Ehlin, K. O. E.; Fries, M. C. F.; Amner, A., utrikeskorrespondent; Sjö1Jerg, E.; Holmgren, D. G.; Fredricsson, A. G.; Conradi, C. G. J.; Persson, K. E.; Linder, A. G.; Borg, C. O.; Leth, B. O. K.; Heinrici, E. Å.; Erfass, O. V.; Engwall, Å. B.; Porsgren. Bo V. E.; Nilsson, N. G. E.; Sjöqvist, J. B.; Forsell, T. A. W.; Peterson, G. E.; Dahl, C. J. F.; von r-u, A. M. W.; Weidling, H. O.; Holmborg', L.; Berg, O. E.; Fridholm, A. R.; Lilliehorn, P. F. P.; Unger, P. Å. S.; Sommar, K. T. O.; Simonsson, K. G.; Frykman, J. G.; Trygger, C. E. Å.; Svensson, S. R.; Löfström, K. A.; Pettersson, O. A.; Andersson, A. G.; Söderström, V. B., t. f.; Nyström, A. R. A., t. f.; Abenius, H. W., t. f. Amanuenser: Jahnke, S. V. C.; Ullman, H. A.; Lignell, E.; Ek, G. F. Växeldiskontering "amt utlån1ng mot hypotek af aktier, obligationer och andra värdepapper eller varor., Växlar och öfriga lånehandlingar emottagas af Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. vederbörande tjänsteman hvarje söckendag under helt. Minsta årsafgift utgör dock en krona, hvarriksbankens expeditionstid kl. lo-s. jämte särskilda intecknings. och andra kostnader Å växel beräknas minst 8 dagars diskonto och skola ersättas. skau densamma vid valutans erhållande öfverlåtas Närmare upplysningar erhållas alla söckendagstill riksbanken euer order. förmiddagar i Bankkontoret. Betalning till riksbanken af diskonterade växlar euer län emottages hvarje söckendag under rfksbankens expeditionstid af vederbörande kassör. Kassakreditiv. Härtill erfordras kontrakt enligt tryckt formulär tillika med afskrift däraf, den för kreditivet erbjudna säkerheten och:firma för invisningarna.. Dessa handlingar emottagas under riksbankens expeditionstid. Kreditivafgiften erlägges efter kreditivets beviljande till kassören vid kreditivkassan. Invisningar,. hvilka fä stäuas äfven å brutna tal, inlösas, och inbetalningar emottagas af kredttivkassören. Checkblanketter för uttag tillhandahåuas kreditdvtagare mot behörigt kvitto och utan afgift. A inbetalda belopp godtgöres ränta från och med första helgfria dag efter insättningen. Om före kreditivtidens 'Utg&ng nytt kreditiv erhållits, fär öfverföring till detta af kapitalskuld å det äldre kreditivet ske utan att för d.nna åtgiil"dnågon afgift erlägges. Kredit i löpande räkning. Sädan beviljas mot den säkerhet och på de villkor, som af fullmäktige bestämmas. För sådan kredit erlägges ick. inträdesafgift. A/b.talning.lån. Ansökningar om.ådana lån emottagas aua söckendagar af kamreraren. Anmälan om afbetalning euer slutlikvid göres hos kreditivbokbäuaren, som verkstäuer ränteuträkning, hvarefter kassören emottager betalningen och meddelar kvitto öfver densamma. Medd, mottagande pil depositions-, giro,amt uppoch af8krilningsräkning. Enligt lagen för Sveriges Riksbank af den 12maj 18'7 äger Riksbanken: aj pä d.po.ilion afgiftsfritt mottaga penningar, att utan räntegodtgörelse återbetalas vid anfordran euer ä tid, som vid insättningen bestämmes: b) utan afgift euer räntegodtgörelse mottaga och A giroräkning föra penningar med förbindelse att vid anfordran tillhandahäua räkningshafvaren, hvad ä räkningen innestår, hvarjämte fuumäktige berättigats att ät ärmor, Bom hafva växeldiskontering i riksbanken och ej själfva drifva bankrörelse, öppna upp- och ajskrifningsräkning mot rä.ntegodtgörelse. Bmottagning i förvar aj guld, sitfeer och värdepap per.samt al gods under lör,tgling. Hufvudkontoret mottager i förvar dels gods under försegling, emot en afgift efter godsets rymd och förvaringstiden samt utan ansvarighet ä riksbankens sida för oförvåuad skada euer tillfällig olycka: dels myntadt och omyntade guld.lld sil/vor, dels ock obligation,,', aktier och anat'a värdepapper utan nyssnämnda inskränkning i ansvarigheten och med åtagande för riksbanken att inkassera betalbara kuponger, depositionsräntor och utlottade obligationer samt, efter särskildt aftal, äfven andra.medel och att insätta beloppet af inkasserad ränta och annan åtl1.ddelning för vederbörandes räkning i riksbanken, eller i annan bank, som af honom i sådant afseende för riksbanken skriftligen uppgifvits, äfvensom att förnya inteckningar i fastighet inom Sverige. Inkasseradt kapilalb<lopp tillhandahäues endast mot kvitteradt förvaringsbevis och bör nytt bevis ä det återstående beloppet till ägaren kostnadsfritt utfärdas för den tid, afgift redan erlagts. Förvarings afgiften utgör femtio öre för är räknadt af hvarje tusental kronor af det deponerades i beviset upptagna. värde, hvarvid del af tusental beräknas såsom [2701J Svenska Bankföreningen. Föreningens sekretariat. Drottningg. 3. (Kontorstid 10-4.) Ordf.: Wallenberg, J. H. K. A.; v. ordf.: Palme, Ledamöter: Berggren, E.; Morling, J. W.; Kjellberg, J. C:son; Hedenlund, A.; Rydbeck, O.; Frisk, C.; Lindgren, R. Sekr. o. omb.-man: Dickson, C. R. [2703] Stockholms Enskilda Bank. Hufvudkontor: Lilla Nyg. 27. Obligationer, kuponger och sparkassa: Lilla Nyg. 27. Aldelningskontor: Drottninggut. 48, Operahuset, Nybroplan, Scheelegat. 1, Hornsg. 1, Mynttorget 4 och Norrtullsg. 10 samt 'i Södertälje Brand- och Liffö~säkrings-Aktiebolaget SVEA. och Saltsjöbaden. Direktion: Ordförande: Wallenberg, K. A. v. Ordförande: Printzsköld, O. Verkställande direktör: Wallenberg, M. L. Vice verkställande direktör: Nachmanson. Joseph. ~assadirektör: v. Krusenstjerna, F. Ofriga ledamöter: Almström, H.; Riben, K. A. (ombudsman); Sachs, J.; Söderberg, Olof A.; Wallenberg, O. Bankperstmal: Kamrerare: Blom, G. Notarie: Erdmann, N. Kassörer: Blom, E.; Schuberth, Fredrique: Wallin, J.; Holm, Sigrid; Sylvander, Amy; Lagercrantz, Louise; Claesson, Valborg: v. Hedenberg, Thyra; Lybeck, Ida; Palander, Louise; W iden, G.; Liljenstolpe, Anna; Wallin, Emma, Nordin, W. Öfriga tjänstemän: Schåele, F.; Gustafson, C. E.; Stenmark, Gerda; Bergman, C. G.; Sandgren; Leo; Johanson, J.; Carlson, Axel; Sundelin, A.; Virgin, Chr.; Lundgren, W.; Julin, R.; Laurell, Edv.; Hamilton, Ch.; Hörle, E.; Pira A.; Alson, Th.; Fondelius, Gundla; v. Sydow, Anna; Björkman, L; Naumann, E.; Nälsen, F.; Askergren, G.; Tecktonius, Gerda; Linder, C. W.; Brisman, E.; Högborg, G.; Silfverstolpe, Eva; Myrin, E.; Peterson, T.; Lindeberg. K. R.; Norman, A.; Danielson. F.; Södermark, Fanny; Forslund, L: Lysholm, E.; Berlin, H.; Fagrell, F.; Kleitz, L.; Sandin. A.; Lundberg, E. H.; Hasselbom, h; Strand- 13 Drottninggatan.

3 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ ] berg, Signe; Edemar, C.; Henström,' J. H.; Uti Aktiebol, Göteborgs banks kontor: Fagergren, N.; Olsson, A. S.; Gullander, Göteborgs, Hallands, Bohusläns. S,.; Holmgren, H. G.. R.; Carlson, 'I'hyra: Uti Bankaktiebolaget Norra Sveriges kontor: Lmd~oth, ~. G.; Lmdgren, E.; Ekholm, Härnösands (Norrbottens). J.; Lindström, HJ.; Johansson, K. G. J.;.. l. Gillberg, E. A.; Antell, S.; 6stergren, E.;. U,,! Bankaktiebo aget SiJdra Sveriqes kontor: Thim, Ro H.; Bolin, J. R.; Berggren, \t. H.; Kristianstada, Kalmars och Gotlands. Andersson: Ingebor~; Almr?th, A.; LJun.g Uti Aktiebolaget Norrlandsbankens kontor: dahl, Alfhlld; Modin, G.; Siwertz, G.; NIt Västerbottens. zelius, E.; Wickström, Helga; Beite, P. G. T. G.; Jönsson, E.; Liedfeld, N.; Saxine.J. E.; Möller, S.; Heintze, W.; Ericsson, G.; [2715] Enskilda bankers sedlar Berggren, C.; Wissnell, Eva; Lewert, N.; upphörde att medföra inlösningsskyldighet Wennberg, R.; Granfelt, N.; v. Embden, for respektiva banker från och med nedan- F., Schultzberg, H. stående datum: för Västerbottens Ensk. Bank d. ~7 Jan. 1901; [2 O ] S b E 'Id B»Kristianstads»»»14 Febr. 1904; 7 7 kara orgs nski a ank,» Mälareprovinsernas»»»1~ Jan. 1905; (Malmtorgsgatan 4.)» Norrbottens»»»17 Juni 1905; Expeditionstid 10-3.» Göteborgs»»» ~3 Okt. 1905; för alla öfriga enskilda banker den 22 April Rhodin, H., ordf.; Laurentz, W.; Knylenstjerna, A.; Dickson, W.; Blomdahl, F.; [2720J Skandinaviska Kreditaktiebolaget. ve~~~' Ji~ektör: Blomdahl, F... (~torkyrkobr. 7.) Kassadirektör: Schuberth, J. Expeditionstid: 10-3 e. I?'. Ombudsman' Atmer I Afdelmngskontor: Drottnmgg. 5, Öfre Kamrer: Ul~gren, K. E. Munkbron 7, Gus.~. Adolfs torg (Arsenalsg. Kassör: Ewert, O. 16), Vasag. 52, Södermalmstorg 6, Kungsg. Tjij..nstemän: Grönlund, E.; Äkerblom, G.; 13, Tegnersg, 12. Ahlström, A.; Barklind, S.; Westlin, H.; Halldin, S. Ordförande: Akerhielm, L., friherre. [2709J SundsvalIs Enskilda Bank. Kontor: Fredsg. 4. Hellner, Joh., ordf.: Sebardt, Wilhelm, vice ordf.; Dymling, John Fr.; Gihl, H., verkst. direkt.; Tamm, Gösta; Zielfelt, A., kassadir. och v. verkst. direktör. Ombudsman: Sebardt J:or, Wilh. Tjänstemän: Kamrerare: Holmg-ren, E. D. l:ste Kassör: I!yden, H. 2:dre Kassör: Odman, M. G. Korrespondent: Janson, Valfrid. Bokhållare: Thimgren, B.; Gegerfelt, Fred. von; Claöson, C. J.; Fabricius, O. G.; Larson, Erh.; Unseus, L; Bohm, A. Notariat- &: Fondajdelningen: Förest. : Collijn, Gnst. Biträden: Fondelius, O. E.; Kjellgren, E. [2713J Enskilda bankers sedlar inväxlas: Ut.i Aktiebol, Stockholms Hasuieleb anks kontor: Hälsinglands,..Kopparberg-s, Uplands, Vännlands och Ostergötlands. vice Ordförande: Gibson, W.; Trolle, C. A. Ledamöter: Andreen, A.; Barclay, G.; Berg von Linde, A. W.; Carlander, A.; Carlberg, P. M.; Dieden, B. M.; Ekman, G.; Elliot, M.; Ericson, C. W.: Faxe, C.; Fri sell, E.; Helling, S. G. E.; Hirsch, O.; Horngren. Hj.; Jonsson, A.; Kjellberg. J. C:son; Lindgren, Hj. O.; Lindahl, E. W.; Loven, H. J.; Malmsten, P. J. E.; Mannheimer, H.; Moll, J. G.; Palm,!.; Petersson, B. R.; von PI aten, W. A. A. B.; Rabe, P. R.; v. Rosen, sx., grefve; Schmitz, A.j Seaton, A.; Smith, S. W. A.; Tamm, C. G. A., friherre; TranchelI, C.; Wingårdh, C. A. B.; Zethraeus, A.; Åkerman, R. Kontoret i Stockholm: Verkställande direktörer: Kjellberg, Jonas C:son, Rabe, P. R., och Palm, Ivar. Bitr. verkst, direktör: Odencrants, L. A. Kamrer för hvalfvet: Holmberg, E.; för bokf.vafd.: Bacher, Fr.: för korresp.-afd.: Kjellen, G.; för låneafdeln.: Klingbom, L. Kassörer: Zettergren, C. O.; Lundgren, E.; Starkenberg, G. T.; Höjer, E.; Benckert, S. Tjänstemän: Adde, E.; Adler, H.; Andren, H.; Arosen, A.; Björkman, G.; Bergqvist, M.; Berger, P.; Boman, J.; Boström, G. E.; Bretzner, H. E.; Carlson, Ivar; Christenson, Brand- oell Llfrörsäkrlngs-Aktlebolaget SVEA. 13 Drottninguatu. '

4 [ J C. Öfriga allmänna inrättningar. C. E.; Fornell,W.;Forssell,J.; Forsslöf, E.A.; Kungsgatan 13: Fogman, C. G.; Gelotte, Fr.; Gunnarsson. Kassör: Ericsson, C. A. P.; Gyllensvärd,G.; Hallgren,C.; Holmqvist, Tjänstemän: Lokander, P.; van Rijswijk, G.; Holst, Alexis; Hultin, IL O.; Huss, Elsa; Knutsson, K. W. Gustaf; Hörgren, C. A. F.; Häggmark, C. Tegnersgatan 12: H.; Isr~elss?n, K.; Jacobsson, G.; Joachims- Kassör: Gellersten, C. son, Hj.; Kjrerboe, G.: Landgr~nl A.; Leuf- Tjänstemän: Carlson, E.; Huss, H. ren, N.; Leyonmark, K.; Lindblom, B.; undbergh,!.; Lundgren, ~. A.; Lönngren, [2722J Stockholms Intecknings Garanti O. A.; Morales, J.;. Mostrom, F. A.; Mac Aktiebolag. Dowall, H. S.; Nilson, N.; Norman, E.; d "kl Palm, Curt; Palme, H.; Palmgren, R.; Hufvu kontor: Fredsg, 2, oppet Petre, E.; Pettersson, G.; Ram berg, G.; Afdelningskontor: Stureplan 6, Kungsg. 17, Schaffer, G.; Ströman, G.; Svensson, H.; öppna kl. 1/ 2 lo-1m. Södervall, G.; T~rnberg, K.; Wa~lgren, 1.; Wessblad, A.; WIerth, C.J. U.; WIeselgren, O dfö d h k täll d d' ktö P l S.; Alund, C.. r ORan eoc ver s a an e ire or: a me, Ombudsmansexp.. Nehrman, Hj., kammar- J. d: k" P' L råd; Hasselgren, C. Ludv., v. auditör; Kassa ~re tor:.. ripp,. Brock Berta' Fris R Ledamoter: Leijonhufvud, C. G.; Uggla, E.;,,,. Svensson, G.: Philipson, W..4fdetningskontor: Styrelsens sekreterare: Benckert, H. T. Drottningg. 5: Tjänstemän: Verkst. direktör: Moll, J. G. Ombudsmän: Cavallin, B.; Juhlin-Dannfelt, Kassadirektör: Ericson, C. W., frih. C. Jurid. bitr.: Smith, G. E. M., v. häradsh. Hva1fskamrer: Wancke, F. Kamrer: Sandberg, J. E. Ingenjörer: ArboreJius, R.; Knochenhauer, S. Kassörer: Ekström, Gotth.; Gråen.Hj.; Sparre, Signe; Sparre, Märta, Vid jastighetsafdelningen: Tjänstemän: Barth, Edit; Bennet, Malla; Kamrer: Meurk, A. Boije af Gennäs, Ebba; Christensson, Jöns; Bokhållare: Holmberg, J.; Sundberg, E.; Jo. Hersl ow, K.; Holm, A.; Larsen, Hilda ; hanson, A.; Thörnborg, R. Larson, Brita; Neijber, Edith; Petre, G.; Richert N.; Svensson, N. O. A.; Ödmansson, Jenny. Fondafdelningen: Wigstrand, E.; Egardt, Otto. Öfre Munkbron 7: Kamrer: Holmquist, Filip. Kassörer: van Rijswijk, Anna; Grund, Hj. Tjänstemän: Andersson, C.; d'aubigne, E.; Axelson, C.; Björklund, M.; Carlsson, C. O.; Johnssou, C.; Melander, J.; van Rijswijk, B.; Wijk, Elsa. Ombudsman: Heurlin, E. S., e. o. hofr.not., Birgerjarlsg-atan 14. Kamrer: Lindström, H. Kassörer: Heeggström, S.; Pontån, E. Tjänstemän: Adler, N. V. p.; Axelsson, T.; Backlund, L.; Holmer, A. "A:son; Häggmark, C. H.; Norder, H.; Ostergren, K.; Collin, Märta. Vasagatan 52: Kassör: Bjurström, J. Tjänsteman: Löfmark, 1. Södermalmstorg 6: Kassör: Hagman, G. Tjänsteman: Österberg, S. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Vid banka/delningen: Kamrer: Lange, K. H. Bokhållare: Broman, B.; Gerdes, G.; Hofren, 8.; Habbe, T.; Anderson, L.; Johansson, E. Vid ut1'ikesafdelningen: Korrespondenter: Glinther, O.; Källberg, W. Vid kassorna: Kassörer: Thorslund, E.; Reinins, A.; Nord borg, O. Kontrollanter: Rappe, E.; Jansson, E.,'Norgren, J. Bokhållare: Carleson, H.; Reiner, E.; Fogelström, E. Vid notariatafdelningen: Föreståndare: Lundholm, J. Biträden: Callin, G.; Granlund, D.; Sundblad, V.; Ryman, E.; Lundin, S.; Bergström, K.; Törsleff, V. Vid fondafdelningen: Föreståndare: Bollden, A. Biträden: Lindqvist, H.; Holm, E.; Schmidt, A. Vid revisionsafdelningen: Föreståndare: Hanner, J. Bokhållare: Kläning, D.; Schwartz, G. SVEA. 13 Drottninggatan.

5 5. Penninginrättningar. Vid' kupongafdelningen: Roosval, E. Vid ajdelningskontoret Sturepl an. 6: Kassör: Ottergren, Fr. Kontrollant: Johnsson, F. Bokhållare: Cnattingius, B.; Berggren, Gustafson, S. Vid afdelninqskontoret Kungsgatan 17: Kassör: Ternström, C. Kontrollant: Salmson, V. [2724] Sydsvenska Kredit Aktiebolaget. (Drottninggatan 4, öppet -l10-i4; lördagar och dagar före helgd. '/210-2.) Afdelningskontor: Götgatan 31. Phragrnön, E., ordförande; Neumiiller, Otto Emil, v. ordf.: Nyström, M., verkst. dir.; Hellman, C. H.; Sjödahl, Jan; Blanck, Carl. Tjänstemän: Kamrerare: Israelsson, Hj.; Åbom, Fr., hvalfskamrer; Jacobson, P. M., kamrer vid korrespondensafdelningen. Kassörer: Johnson, C.; Lundberg, L.; Huss, Lennart; Harling, A. Förest. för fondafdelningen: Teeling, W. Bokhållare: Almen, S.; Bohlin, S.; Eales, C.; Engelbrecht, B.; Forsberg, G.; Gylling, I.; Hagman, M.; Israelsson, K. J.; Johansson, J. E.; Johnsson, A.; Julin, L.; Lönnberg, V.; Nilson, B.; Wiman, S.; Akerlund, G. Ombudsman: Levy, L. a) Banker och kreditanstalter. [ J 'Ioren, Karl, kassadir. ; Versteegh, A. N.; Wicander, Hj. Suppleanter: Rappe, O., v. kassadirektör; Bäckström, W. Ombudsmän: Glimstedt, Carl; Undsn, G. A Tjänsteman.; ler, E. med rätt att teckna firma: Miil- Tjänstemän: Vid lwjvudkontoret: Kamrerare: Schultz, Eduard; af Sandeberg, V.; Stenberg, E.; Lychou, G. O. Kassörer: v. Hofsten, B.; Ljungström. J.; Gyllenspetz, S.; Hasselhuhn, Louise; Hebbe, O; Morling, S. Tjänstemän: Anderson, H.; Bellström. E.; Blom, T.; Dahlgren, M.; Ekdahl, K.; Ekmarck, G.; Feleker. O.; Fris, O.; Hallden, B.; Jacobson, I.; Johansson, A.; Killander, K.; Kleingardt, E.; Kullströrn, G.; Landelins, H.; Lennerman, H.; Lindqvist, L.; Lindström, G.; Mellström, N.; Myrin, F.; Nilsson, Ernst; Nyström, A.; Palm, G.; Rödjer, Erik; af Sandeberg, S.; Santesson, Fr.; Stenström, E.; Storm, J.; Strömberg, U.; Sylvan, A. j Trygger, Greta; Wallgren, 4.; Zins, 'v.; Åberg, A.; Åkerlund, O.; Amark, Astrid. Vid notariatajdelningen: Unden, G.; Lidman. R.; Gustafsson, N. G.; Kock, S.; Wallden, H. Vid fondaf'delninoe«: Dorph, W.; Santesson, C. L. Rud.; Olån, O.; Fröblom, A.; Olson, E.; Svensson, K. Vid jastigltetsajdelningen: Wennerholm, C. Vid?'evisionsajdeln'ingen: [2727] Lysholm, M.; Cederberg, C. W.; Schröder, F. Aktiebolaget Stockholms Handelsbank. Vid afdelningskontoret A. Gätgatan.1: Hnfvudkontor: Kungsträdgårdsgatan 2 B. Kontrollant: Bogren, K. Kassan öppen 10 f. m.-3 e. m. Kassör: Maass, M. Notariatafdelning: Kungsträdgårdsg. 2 B; Vid afdelninqskontoret B. Fredsgatan 12: öppen 10 f. m.- 1 /24 e. m. 2 A." Kontrollant: Elliot, B. Fondaf1doelnfing: K ungsträdgårdsg., op- Kassör: Engström, H. pen. m.- 3 e. m. V'd ''"d. k O S Fastighetsafdelning: Kungsträdgårdsg. 2 B; 1 aj' elninqs on.toret. turegatan 24: öppen 10 f. m-3 e. m. Kont.~ ollant: Anstnn, A. Förvaringshvalf: Kungsträdgårdsg. 2 B; öp- Kassor: Grahm, E. pet kl. '/ 2 10 f. m.-4 e. m. Vid ajdelningskontore~ D. Kornhamnstorg 4: Afdelningskontor: A. Götgatan 3; B. Freds- Kont,:ollant: 'Y ette!,h~d, E. gatan 12; C. Sture gatan 24; D. Kornhamns- Kassor: Heurlin, Sigrid, torg 4; E. Drottninggatan 59; F. Handt- Vid af'deininqslumtoret E. Drottninggatan 59: verkaregatan 23 A; öppna '/210 f. m.- Kontrollant: Nyström, B. '/d e. m. Kassör: Hafström, D. Styre lse: Vid ajdelnin.qslwntoret F. Haniitoerkare- Wijkander, ru, ordf.; Bohman, Knut, v.ordf.; l gatan 23.d. Frisk, Carl, och Philipson, M., verkst. di- KontrollaI!-t Lindström, A. rektörer; Reuterskiöld, L., v. verkst. dir.; Kassör: KJellstrand A. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 [ J [2729J Aktiebolaget Stockholms Köpmannabank. Arse~lsgatan 9. Exp.-tid ' /.4. St!lrelse: Ruben, Ludvig M., ordförande o. verkst. dir. Olsen, C. O., v. ordförande; Grill, B.; Kaij-.ser,A.; Lidström, J.; Wolff, F.; von Otter, C. G., frih. Kassadirektör. Frölich, G. Kamrerare; Johansson, Ivar E. J. Kassörer: Odman, H.; Tiger, A. Tjänstemän: Forriander G.; Peters. A.; Dolling, A.; Duha, H.; Risholm, G.; Bergqvist, A.; Ahlberg, M. Ombudsman: Wessbel'g, O. lf'ondafdelning: Föreståndare: Philip, E. Tjänstemän: Settergren, G.; Jonsson, K. Afdelningskontor: Södermalmstorg 8. Kassör: Möller, E. Tjänsteman: 'l'idbeck, G. Sturegatan 32. Kassör: Wedin, G. Tjänsteman: Holmberg, G. [2730] Aktiebolaget SundsvalIs Handelsbank. (Drottninggatan 17, öppet i-10-t4.) C. Ofriga allmänna inrättningar. St!lrelse: Sahlin, Mauritz, ordförande; Heurlin, C. H.; Olrog, Th.; Ameln, C., verkställande direktör; Sundin, E. O. Tjänstemän: Ilnne, G., kamrerare; Debn, L., och Hammarström. S., kassörer; Wiklander, H.; Dill ner, M.; Bodman, G.; Ce~erberg, E.; Wallgren, E.; GIesecke, C.; WIdell, E. [2731] Aktiebolaget Nordiska Kreditbanken. Expeditionstid: (Stockholm, Eskilstuna, Vaxholm.) Hufvudkontor: Drottningg. 1. Afdelningskontor: Mynttorget 4, Drottningg. 106, Hornsg. 33 A, Odeng. 28 & 30, Karlavägen 23. Ordförande: Wachtmeister, F. Cl:son, grefve. Tjänstemän:' Vid hufuudkontoret : kamrer o. kontorschef: J 0- hansson, John; hvalfskamrer: Svensson, Adolf; utrikeskamrer: von Zeipel, Viktor; kassörer: Mallmin, H.; 'I'ibblin, E.; bokförare: Friberg. Ivar; korreepondent: Nyström, H.; bokhållare: Söderström, Aug., von Celsing, F.; Muhr, Sperling; Holm, Arv.; Smedmark, R.; Oucbterlöny, N.; Granlund, T.; Nerström, G.; Carlsson, E.; Ähsberg, E.; Pettersson, E. Notariatafdelningen: Södergren, Sam.; Risberg, E.; Nilsson, N. Fondafdelningen: Berfin H.; Ström, G. Fastighetsafdelningen: Åström, L. Vid afdelningskontoret M!lnttorget 4: kassör Clason, M.; kontrollant: Lagercrantz, E. öfverste. Vid afdelningskont01'et Drottninggatan ioe. kassör: Persson, M.; kontrollant: vakant. Vid afdelningskontoret Hornsp. 33.A: kassör: Knös, T. Vid afdelningskontoret Odengatan 28 Il: 30: Kassör: Zetterstrand, V.; kontrollant: Ouchterlony, Ossian, kamrer. Vid afdelningskontoret Karlavägen 23: kassör: Oldenburg,.1)).;kontrollant: vakant, Ombudsman: Ohman, Adolf. Byggnadskontrollant: Haverman, K. V,ingenjör. [2733] Aktiebolaget Göteborgs Bank. (Brunkebergstorg 18, öppet 10-'/.4.) Holtermann, Oscar, ordförande; Wahlin, C. A.; Sundström, Aug.; Liljewalch, M.; Grönwall, F., verkst. dir., Nehrman, A. W., kassadir. Tjänsten~än : Kamrerare: Lindh, Helmer; Ström, Nils. Kassörer: Lagercrantz, Sophie; Ripa, E.; Asker, Blenda; Gottfriedz, Sixten. Förste korrespondent: Hanson, Lennart. Bokhållare: Lagerbolm, Nils; Anderson, Gertrud; Lilljeros, Mia; Ekberg, Robert; Dahlman, Tor; Johansson, Seth; Ström, Hjalmar; Malmros, Gunbild ; Hallberg. Eric; Bahre, Alice; Svanbeck. Gerda; Norelius, Knut; Tengwall, Torsten; Beckman, Bertil; Carlsson, Bugo; Nilsson, Edith; Bohr, Erik. Ombudsman: Stjemstedt, F. Vice ordf.: Liberg, L. L. [2735] Aktiebolaget Arbetareringens Bank. Ledamöter: Hedenblad. P. H.; Hirsch, Isa~k; Hufvudkontor: Kornhamnstorg 61. Ramstedt, VIktor; Sandberg, G. F.; Juhlin-.. Dannfelt, G.; He denlund, Axel, verkst. di-loppet kl. 10-3; dessutom. lord. 6-7 e. m. rektör; Enhörning, C. F., vice verkst. di. Okt.-Apnl. rektör. Telegrafadress: Arbetarebanken. Brand- och Lifförslkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ ] Tjänstemän: Ordt.örandc o.ch verkst. d~rekt.?r: Carlson, Sekreterare och ombudsman: Åström, Teodor. Wilhelm; VIce verk st. direktör och depu- Kamrerare: Matthiesen, S. J. terad:. Carlson,.9arl Ad. Kassör: Sjöstedt, Hugo. v. Ordforande: LIlJa, A. J. Bokhållare: Regnell, J ohn: Håkansson, G.; Deputerad och kamrerare: Cederborg, O. H. Dahlström, E. Deputerad: Fahnehielm, E. I Ledamöter: Janzon, Alb.: Linge, Sven; Se- Ajdeln'tng.kontoret a Östermalm: treus, A. L; Svensson, Joh:s; 'I'idbeck, J. (Storgatan 3; r. t. 4866, a. t. 5008; H.; Wincrantz, F.; Edengren, A. expeditionstidl/210f.m.-3e.m.och5-7e.m.) Kontrollant: Arvidson, A. Tjänstemän: Kassör: 'I'egnör, H. Kassörer: Granstedt, A., och Wideman, S. Ajdelningskontoret i Vosastaden : Kassakontrollanter: Beckman, G.; Ternstedt, (U l d t 1 t 3 99 diti tid G. _ P an sga an ; r.. O ; expe mons l Bokhållare: Zanichelli, E.; Tidbeck, A.; Jan-.. kl. 1/210 f. m.- l /24 c. m.) zon, J.; Ahlin, G. E.; Larson, E.; Kåhr- Kassor: Andersson,..M. ling, E.; Karlsson, S.; Lagerström, A.; Kontrollant: p ahllö f, J.. Rödin, E.; Nilson, G.; Carlson, G.; Detthow,...AfdelmngskontoJ'eta Södel'mal,,!:.. E. O.; Lundgren, E.; Schylander, V. (Gotgatan?~; r. t. 13~ 37; expeditionstid kl. /210 f. m.- /2 4 e. m.).. F.astig1tet'(~fdelriingen: Tjänstemän: F?rest.:.~lblhn, A. F. Dahlbeck, E., Pehrsson, N. BItr.: Sjöberg, A. Fondajdelningen: Förest.: Lagerström, F.; bitr.: Malmsten, S. Statist'iska ajdelningen: Förest.: Rosengren, O. A... Ajdelningskontoret Kungsg. 20. Öppet kl. 1/210-1 /2 4; dessutom lördagar kl. 6-7 e. m. Okt.-April. Kontrollant: Sjöstedt, Knut. Kassör: Berens, A. Bokhållare: Ahlgren, J.; Åkerström, S.; Borg, O. Bankens pantläneafdelnlngar: Kontor: Järntorget 78. öppet: 9-3; 5-8 (lörd. till 9 e. m.). Föreståndare: Ryberg, J. A. Kontor: St. Badsbug. 9. Öppet: 9-2; 4-8 (lörd. till 9 e. m.), Föreståndare: Engström, Rudolf. [2737] Aktiebolaget Föreningsbanken i Stockholm. (Hnfvudkontoret: Storkyrkobrinken 14. Telefoner: dir. Hallberg : r. t , a. t. 2326; kassadir. Stockman: a. t ; [2741] [2739] Aktiebolaget Mälareprovinsernas Bank. Kontor: Skeppsbron 8, öppet Tjernberg, B. A.; Gagge, Adolf; Oldenburg Uno; Hector, H. Ombudsman: Morton, M. Kamrer: Wallqvist, Aug. Kassör: Cnattingius, J. Tjänstemän: Lundbeck, O.; Lundqvist, Eric; Eklund, Uno; Laurell, Eman.; Moberg, N.; Westelius, Valter; Julin, G.; Brundin, R.; Lenström. J.; Zethrseus, A.; Lundberg, E.j Hellström, O.; Södergren, D. Filialer: Karlaväg. 17, öppet 1/ Tjänstemän: Eklund,B.; Arosenius, G.j Öhman, W.j Hultman. O... Strandväg. 7; öppet 1/ Ohman, Ant.; Lundbeck, E. Kungsbroplan 1, öppet l/i Tjänstemän: Bergendahl, J.; Larsson, H. bankkontoret: r. t. 2190, a. t Aktiebolaget Stock~olms Diskontoba.nk. Expeditionstid 1/ 2 10 f. m.-1/24 e. m. Hufvudkontor ; Regermgsg. 8. Afdelnings- Telegram dress' l1' b k kontor: Hotorget 8 (Kungsg.), Odeng. 55, a. mon an. Birgerjarlsg. 20, Folkungag. 97 (hörnet af Renstjernasgatan) och Liljeholmen. Ordförande o. verkst. direktör: Hallberg. Fr. Trygger. E., ordförande; Thiel, Arvice Ordförande: Grundström. J. thur; Jansson, Carl, verkställande direktör j Kassadirektör : Stockman, G. Bovin, Knut, vice verkat, direktör; Carl- Öfriga ledamöter: Petterson, Gust.; af Sil- son, Edmond, kassadirektör. len, J. O.; Olsson, Johan. Ombudsman: Berglöf, E. Brand- och Liiförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. Kam!erare: A.~mer, N. [2744J Aktiebolaget Norrlandsbanken. Kassörer: Grason, ~.; Hammarstrand, H.; Hufvudkontor: Fredssatan 10 Expeditionstid La~erberg, E.; Bonn, E.; Nygren, G:; Ahl- 10 f. m.-1/24 e. ~. ' strom, H.; Ekebohm, E.; Bergqvist, L. FT lk t H 8 B'bl' tek Nordgren. G. l la on or: ornsg., l 10 sgatan13, Bokhållare: Clason, O.; Lagergren, L.; Stie- Ske~psbron 18. bel, M.; Ahlström, O.; Silfverling-, S.; Gill. Telegramadress: Norrian.deb anken, gren. J.; Fredriksson, G.; Cederholm, E.; Lundbäck, S.; Norman, H.; Graf, W.; Jon- Lagercrantz, H., ordf.; von Sydow, Hj., v. son, J.; Schwanbom, H.; Larsson, S.; Hörn- ordf.; Drysen, G., verkst. direktör; östlund, V.; Andersson, A.; Björklund, V.; man, Fr., v. verkst. direktör; Aspgren, N.; Ekebohm. B.; Oarlen, H. Nordenfalk, Johan; Flensburg, Oscar' Föreståndare för ~otariat- och Fondafdel Lundström, Karl; Martin, Erik; Odelberg: mngarna: Berglof, E. A. Th.; Seaden, C. Th.: Grubbström, Karl; Bokhållare: Schultz, A.; Santesson, C.; Jo- Cornelius, J.; Qvist, N. D.; Dahlerus G. hansson, B. Verkst. direktör: Drysen, G. ' [2742J Aktiebolaget Stockholms Folkbank. Hufvudkontor: Klarabergsgatan 23. Afdelningskontor: Kommendörsgatan 25, Barnhusg-atan 16 och Fleminggatan 59 B. Vice verkst. direktör: Ostman, Fr... Direktion jör hufvu dkontoret : Ostman, Fr., Lagercrantz, H.; Nordenfalk, Johan; Lundström, Karl; Martin, E.; von Sydow, Hj. Malmen, Carl, ordf.; Åhlström K d' kf" S 11 E Gustaf L., v. ordf.; Alexanderson, Gustaf; assa ire or: ne.. ma~, '". Akrell, Carl; af Klintberg, Bengt; van Rijs- Ombuds~an ~ch. forestandare for N otariatwijk, H.; Sjöqvist J oh. afdelningen: Sidenbladh, K. Verkst. dir.: Alexanderson Gustaf. Skogsexpert: Ringstrand, G. Kassadirektör: Carlberg, d. D. Tjänste7nän: Kassörer: Johansson, Alb.; Wennerström, B.; 1:ste Kamrer~re:o Ekman,.C. Ewelius, L.; Fahlström G.; Svensson, M. Kamrerare for laneafdelnlllg.~n: Olsson, G. Bokhållare: Andersson, N.; Berger, G; Eriks- Hval.~skamre.rare: Waldenstro~, E... son, ~.;. Herlitz, L.; Hildebrand, D.; Lilja, Kassörer: Kl~mman, S.; Westm, K.; Stael H.' Lilliecreutz F.' Lindh K.' Schersten.. von Holstein, G. G.: Spano'enberg E'. Åkerblo~ L.' Tider: Ofriga tjänstemän: Andersson, R; Adlerstam, m~n, Sig-~e. " " N:.: BrnckströII!' B. J:SOll;.Ber!!,qvist, E.; Notariatafdelningen: af Klintberg, Bengt; Björklund, E.lvua; Blomkvist, G'i Cleve, WesterIund Gerda. A.; Egerstrom, A.; Edholm, Kann; Ed- Ombudsman: 'af Klintberg Bengt. man, C.; Erfors, E.; Fredholm, t; Fröleen, Fondafdelningen: Lindblad, Rud. G.; GeUne!, K.; Gellner, Yngve; He~l-. berg, C.; Hjertstedt, Aurore; Holm, Astrid: [2743J Aktiebolaget Tjenstemannabanken. Hultgren, E.; Klint, J. W.; Linden, K. A.J.; Drottningg. 15. Lindedal, L.; Lindberg, N.; Lindgren, A.; Expeditionstid / 2 4. Lindgren, John; Lindroth, Elsa; Lund-. berg, Marie-Louise; P:son Scharin, Henny: J hl ' A df Raaschou, Th.; Reenstierna, C. G.; Reuteru ll1. J., or.; Egnell, E., v. ordf.; kiöld E R' l G Sk P t J Bert h old, Ado,lf, verkst. direktör; Palm. s 10,.; lsser,.; ow- e ersen,.; gren H L 01 d E Fl di S k Sjöstrand, N.; Stjernspetz, A.; Syl van, N.;,..; an er,.; o m,., as- f U l L W l H W' N sadir. och ombudsman; Meeths, C. E. a gg as,.; esse,.; igrsn,. H.; Otterström, A. H. Fondajdelningen: Föreståndare: Belfrage, L. Tjänstemän: Tjänstemän: Fredholm, R. W.; Schartau, Kam~erare: Hollstrand, D. Anna; Enander, B. Kass~rer: Gustafssol:.' Selma; Norrman, Ernst. Not ariataf deln'ingen.- Bokhallare: Lundstrom, Gerda; Ekeberg, In- F" t" l S'd bl dh K geborg, Lilljeqvist, Maria; Ekdahl, Rud.;?Ees am.~re: l en a,.. Berggren, David; Stael von Holstein, Axel; TJan~.teman: Beskow, E.; Posse, E.; Lind- Lundmark E or ström, L.. ' yv. Filialkontoret Hornsgatan 8. Fonda/delningen: Direktion: Andersson, Axel N.; Gustafsson, Föreståndare: Sandström, Carl. G. Th. Kamrerare: Beve, C. L. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. Kassör: Stjernstedt, Louise. Exp.-llOnt. B. Bokhållare: Annell, G.; Lundgren, Greta; Hertzman, Louise; Lindgren, G. Bengtsson, Axelina. Filialkontoret Bib;iotek.~gatan 13. [2746J Bankaktiebolaget Södra Sverige. Direktion: Brunander, A.; Klingspor, J. M. (Arsenalsg. 6.) Kamrerare: Hebel, W. Erp. kl Kassör: Rosen berg, Anna. Öfriga tjänstemän: Backlund, Dagmar; Falkman. O. W., öfverste, ordförande; Bro- Christiernsson, Knut; Orajärvi, Harald. man, J. W., direktör, v. ordför.: Stendahl, Filialkontoret Skeppsbron 18: M., öfverfältintend.; Arvedson, Arv., verkst. Direktion: Enell, O.; Wawrinsky, R. A. d~r.ektör.; ~.ethelius, G., f. d. kanslisekr. Kamrerare: Carlström. F. A. (tjänatgör afven som ombudsman); Alrutz, Kassör: Carlsson, Hilda. Andrew, grossh. TJänstemän: Kamrerare: Virding, Frej. Kassörer: Geijer, K.; Ström, K. Bokhållare: Wahl berg, O.; Starck, Elis; [2745J Bankaktiebolaget Norra Sverige. (Kungsträdgårdsgatan 16.) Expedition: öppen Notariatafdelning: öppen Fondafdelning: öppen Expeditionskontor A, Odengatan 71, ]/ Expeditionskontor B, Vasagatan ]/ [ J årnberg, K.; Leodor, C.; Nilsson, Thorsten; Dahlström, Lilly; Anell, Bror; Peterson, öppet Gösta; Berg, N.; Harnbrseus, R.: Peters, Ruth. 4, öppet Föreståndare för Fondafdelningen: Steckmest, C. Biträde: Werner, G. Ordförande: Virgin, O. [2747J Aktiebolaget Gotlands Bank. v. ordförande: Dahlberg. N. W. (Fredsgatan 3.) Ledamöter: Belfrage, A.; Berggren, C. W.; Blanck, Otto, ordf.; Granholm, Hen- Dymling, R.; Ernthen, O.; Engströmer, rik; Kolmodin, Axel; Romare, P. B.; Cra- T.; Engwall, E. V.; Fahlen, H.; Hallin, mer, Carl, verkst. dir. A.; Lidforss, E.; Lindholm, C.; Malmström, Tjänstemän: Geber, Hans, kamrer; Löthberg, E.; Rooth, O.; Rydbeck, O.; Ramström. R., kassör; Ahgren, E.; Guilletmot, U. Th.; H.; Sohlman, A.; åhngren, H. Ajgeldinger, Y.; Natorp, A.; Brandt, Nils; Verkställande direktör: Rydbeck, O. Holmquist, Carl. Vice verkst. direktör: Hallin, A. Kassadirektörer : Stån, Helmer; Schönmeyr, [2748J Kommanditbolaget Landtmanna- Gunnar. Ombudsman: Vakant. & Kreditkassan D. Aronowitsch & C:o. Kamrerare: Allander, O.; Hedman, Gösta. Hufvudkontor: Arsenalsgatan 8 D. Afdel- Kassörer: Grandinson, Alf: Lindström, J. ningskontor: Västerlånggatan 17. Tjänstemän: Anderson, T.; Beijerhielm, N.; Direktörer: Aronowitsch, D.; Aronowitseh, M. Berzstedt, A.: Brandt, Herman; Carleson, Kamrerare: Lindeberg, E. R. E.; de Mare, K; Danielson, Ch.; Edin, Kassörer: Dahl, S.; Östergren, T. A.; Ekenstein, W.; Forssgren, V.; Grandin, Bokhållare: Hellström, C.; Chavö, C.; Gum- G.; Hedberg, G.; Herzsprung, E.; Hultman, pel, B. A.; Jahnke, Ester; af Klinteberg, ::l.;lundqvist, G.; Löwenhielm, A.; Molin, V.; [2750J FöreninQen Industriidkarnes Nordlander, J. A.; Norman, A.; Nycan- Lånekassa der, '!'.; Re~ters~ärd,.G. P'i Sel~nder, A. (utan personlig ansvarighet). B. Hjalmar, Sellin, E., Sel~m, G., S~enha- Kontor: Smålandsg. 22. gen,.ivar S:son,; Torell, Hj.; Zethrm, R; Ordf.: Linder, C. W.; vice ordf.: Lindberg, Zethrin, ~reta; A?erg, Ern~t; Öhngren, A. J. S. L.; öfriga ledamöter af styrelsen: Jo-.. Vtd Notarlatajdelnwgen: hansson, A. J.; Pettersson, C. J.; Berg-. F?r~~tandare: Vakant. gren, Aug.; Ringholm, K. E.; Petterson, Biträde: Wuerster, Hugo. 4-nton; Bergqvist, G. F.; Malmqvist, C. P.; Vid Fondafdelningen: Akerholm, C. A. Föreståndare: Leuhusen, E., frih. Kamrer: Skoglund, K. Tjänsteman: Norman, Hjalmar A. Kassörska: Andersson, Anna. Exp.-kont. A. Bokhållare: Sandberg, A.; Andersson, Elin. Holmberg, Ulla; Nyberg, H. Brand- ooh Lifförslkrings-Akliebolagel SVEA. 13 Drottnlnuuatu. A<l es.i:alendtrn

10 [ J C. Öfriga allmänna inrättningar. [2754J Svenska Emissionsaktiebolaget. Aktiebolaget Stockholms DIskontobank: Jakobstortr l Aktieb. Brusafors-Hällefors' 51/1 % Styr l ";. Aktieb. Brusafors-Hällefors' 6 % : se..... Aktieb. Bångbro Röryerks 4 l/i vt«. Santesson, P. H., v. haradshofd., ordf.; Back Aktieb. de Lavals Angturbins 5 Ofo och 5 Iii ola ström, J. W., grossh.; Hägglöf, R. R. F., Aktl~09'lf" Ch tt & K' J'. 'k 51/ o/ 1910 v.. häradshöfd.,.verkst. dir.; Mar~, C., fa- Akt::b: sa~berg::05 ~io..10 mver s I. briksdisp.; Sahlm, C. A., bruksdisp.; Ver- Aktieb. Södra Roslags Kustbanas 4. Ofo steegh, A. N., grossh.: Wicander, A. Hj., ESkii;l~~a Stälpressnings aktiebis 5 % 1910och 5 "lo f. d. konsul. Förenade Separator-Intressenternas aktieb:s 5 0/0_ Kamrerare: Bothen. M. R. Jössefors ' aktieb:s 51/2 % Kinnekulle-Lidköpings järnvägsaktieb:s 3,8 % Lidköpings stads 3,8 % 1897 och 4. % [2755J Utlottade obligationer fallna räntekuponger till följande lån inlösas hos: Aktiebolaget Göteborgs bank: Ahlafors nya spinneriaktieb:s4 l/i % 1898och 50/ Aktieb. Bofors-Gullspångs 5 % Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 4..0/ Aktieb. Lux 51/2 % Aktieb. Mölnbacka-Trysils 5 % Aktieb. Rämen-Liljedahls 5 % Billeruds Aktieb:s 5 % Enkla bol. Bergslagsbanansintressenters 41/1 % 1902 Falkenbergs stads 4 1/2 O/o1911. Falkenbergs Järnvägsaktieb:s 41f2 % 189S. Forsbacka Järnverksaktieb:s 51/2 % Göteborg-Borås järnvägsaktieb:s 4 1/ Halmstads stads 41/2 % Hillringsbergs Aktieb:s 5 % Hudiksvalls stads 41/ Hälsingborgs stads 41/2 % Härnösands stads 41/2 % Järnkontorets 38/4 % Järnvägsaktieb. Göteborg-Särö 5 % Klosters aktieb:s 51/2 Kolsva Järnverksaktieb:s % % Lidköping-Skara-Stenstorps järnv.vakt.ieb.s 5 1/ 2 o,, 187~,4 l/i % 1892, 41/2 LysekiIs stads 41/2 % Norra Östergötlands Järnvägsaktieb:s Skand. juteaptnneri- & väfveri aktieb:s 5 / o samt fi 1/2 % partiaiförbind. 1e10. Skara stads 5 % Sthlm s superfosfat fabriksaktieb:s 41/2 % 1902,50/, Sthlm-Västerås-BergsI. nyajärnv.-aktieb:s 50/ Storviks sulfitaktieb:s 5 % Strömstads stads 41/ Töre aktieb:s 5 % Uddevalla stads 41/ Varbergs stads 5 0/O1881. Varbergs stads 41/2 % Villingsbergs aktieb:s 5 % och 51/2 % Åbo stads 41/2 % Örebro elektr. aktieb:s 51/1 % Aktiebolaget Hälareprovinsernas bank: Guldsmedshytte Aktiebolags 5 % Köpings stads 41/2 % Munktells mek. verkst:s aktiebra 51/2 % Nordiska metallaktieb:s 5 0/O1905. Sv. Centrifug Aktieb:s 5 % Västerås stads 41/2 0 / och Västmanlands läns landsting 41/2 % Dessutom inlösas följande Utdeln in g s k u p on gel': Eskilstuna elektr, aktieb:s. Eskilstuna järnrnanufaktur-akttahs Hjälmare kanal och slussverks aktiebia. Munktells mek. verkst:s aktieb:s. Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget Nya Aktieb. Stathmos' 5 l/i %. och för- Nyköpings stads 4 % Tidningsaktieb. Sveriges 5 % lktlebolaget Stockholms Handelsbank : Aktieb. Ankarsrums bruks 4. % 1885 (förskrifn.) Aktieb. Ankarsrums bruks 5 0' (förskrifn.) Aktieb. Gullspäng-Munkfors51/2 % Aktieb. Gutzeit & C:os 5 0/O1902. Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 38/4 % Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 4112 % Aktieb. J. A. Pripp & Sons 41/ Aktieb. Knutsbro kraftstations 5 % Aktieb. L. M. Ericsson & C:os 51/2 010obI Aktieb. Ludvika Bruksägares 5 %1906. Aktieb. Ludvika Bruksägares 51/2 % 190[;. Aktieb. Mahnö Snickerifabr:s Aktieb. Mölnbacka-Trysils 5 % Aktieb. Nya Grand Hotells 50fo Aktieb. P. A. Norstedt & Söners 5 0/O Aktieb. Sthlms bryggeriers 41/2 % Aktieb. Södertälje Verkstäders 5% A. B. Wicander8 korkfabrikers 5 Olaoblig Alingsås stads 41/2 % Almqvist & WikseIls Boktryckeri aktieb:s 51/2 % obi Bergslagernas Järnvägs aktieb:s 5 % obi Bergslagernas 4.0/0 lån 1898 Ser. A. J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstads aktieb:s 51/2 0/o obi Borås stads 5 0/0 obi Boxholms Aktiebolags 48/4 ojo Brännå Väfveri aktieb:s [) "l» Bultfabriks aktiebis 5 % rev Djursholms aktieb:s 41/2 Djursholms aktieb:s oblig. % Djursholms Köpings 4 1/2 Eksjö stads 41/2 % % Enköpings stad. 3 3 /4 010 oblig. 189~. Eskilstuna stads 40/ Eskilstuna stads 41/2 % Eskilstuna stads 4 1/2 % Eskilstuna stads 41/2 % Falkenbergs järnvägs 4 1/2 % oblig Falkenbergs stads 4 1/2 0'0lån tsos. Falu stads 4 0/ Falun-Rättvik Mora Järnv.-Aktisb. 5 "t«lån 190~. Fastighetsb:s i Finland Forshaga Sulfit aktieb:s 5 0/O1904. Föreningsbankens i Finland 3 1/2 % Gotlands Järnv. Aktieb:s 41/2 0/O1909. Gälie Dala Järnv. aktieb:s 41/ Gälie stads 41/2 010 län Gäfle stads 41/2 % Gärsnäs-S:t Ol.ofejärnv.-aktieb:s 41:1 % Göteborg-Borås Järnvägs Aktiebolags 41/2 0/ O Göteborgs intecknings gar'antt-aktiebrs 3 6 0/ O. Göteborgs intecknings garanti-aktieb:s 4 '0.'0' Göteborgs intecknings garantt-aktieb.s 4 1/ 2 %. Göteborgs intecknings garant.i-aktieb.s 5 10 Ser. III. flöteborgs stads 4010 lån Göteborgs stads Hallstahammars aktieb:s 5 % obi Harg. fabrikers aktieb:s 41/2 0/O1889. SVEA. 13 Drottninggatan.

11 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2756j Hedetors Väfveriaktieb:s 51'~ 0/O1902. Helsingfors 3 ".0/ Helsingfors 4 % Hemsjö Kraft aktieb:s 51/. 010 obi » D D 5 0/ O D Hissmofors aktieb:s 5 0' Holmsunds aktieb:s 5 0' Horndals järnverks aktieb:s 5 0' Horndals järnverks aktieb:s 5 / Huskvarna Vapenfabr. aktiebia oblig Hvellinge-Skanör-Falsterbo järnv. aktieb:s 4 II~0/ Hälsingborg-Råå-Ramlösa Järnvägsaktieb:s obl, /o Hälsingborgs intecknings garanti aktieb:s 4 0/ O Hälsingborgs 1 '. stads 4 0/Olån Hälsingborgs stads 41,~ 0/o Hälsingfors stads 4 "' Jönköpings stads 4 I,. 0/O1881. Jönköpings stads 4 0/ Kalmar stads 41'. 0' Karlskrona stads 4 0' Karlskrona» 4 0' Karlskrona» 5 0/0 obi Karlstads stads 41/. 0/ Karlstad-Munkfors Järnv..aktieb:s41/. 0/ Katrinetors aktieb:s 50/ Korsnäs Sågverks aktieb:s 51/. % obi Korsnäs Sågverks 5 & 5 1/2 0/0 1908I l.' Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors 51/2 010 obi Kristianstad-Hessleholms Järnvägs aktieb:s 5 0/0 obi Kristianstads läns landstings 41/ Kristianstads stads 5 0/0 obi Landskrona stads 4 O!o1903. Landskrona-Eslöf J. aktieb:s 4 1/. % Linköpings stads 41/~ % Lund-Trelleborgs järnvägs aktieb:s 3 1/~0/ JHackmyra Sulfit-aktieb:s 51(2 / Malmö stads 41/. 0/ O Malmö-Trelleborgs järnvägs aktieb:s Malmö-Trelleborg 4 % lån Malmö-Ystads järnv. aktieb. 4 % Margarfn-Ai-B, Zeniths 5 0/ Manna Sågverks aktieb:s Mellersta Blekinge järnv.-aktiebolags 41/ l\iiinchens bryggeri-aktieb:s 41,. / Norrköpings stads 41/. 0/o Nyhammars Bruks 5 0/O1906. Nyköpings stads 4 / Nlls-Morshyttans jllrnvägs ' aktieb:s 50/ Orsa kommuns 41/. 0/O1901. Reymersholms g:la Spritför. aktieb:s 5 0' Riddarhytte aktieb:s 5 1/2 0/O1908. Rimbo-Sunds järnvägs aktieb:s Ronneby stads 41/. / Sandarne aktieb:s 4 0/ Sandvikens järnverks 5 1/ Sandviks Ångsågs aktieb:s oblig Kopparbergs Enskilda Bank. Sandö Sågverks aktieb:s 5 II. O'oobl.l097. Kraft aktieb. Gullspång-Munkfors. Skromberga Stenkols- o.lerindustri aktieb:s 5% Lärnbo-Norbergs grufve-aktieb. Skåne-Smålands järnv.-aktieb:s 4 0' Malmö-Trelleborgs Järnvägsaktieb. Skånska Cement aktieb:s 5 0/O1903. Maltesholms cementaktiebolag. Skånska Cement aktieb:s 51/. % ohl Munkedals aktieb. Skånska prästerskapets 3 1/. 0/O1897. Norra Ostergötl. järnv.-aktieh. Skärblacka aktieb:s 5 0/O1911. Osbyholms Aktiebolag. Sockerfabr. Aktieb. Unions 5 0' Oxelösunds Rederi aktieb. Stens bruks aktieb:s 5 0/ Porla brunns aktieb. Sthlm-Rimbo jllrnvägsaktieb:s 4 0/O1895. Reymersholms g:la Spritför. aktieb. Stockholm-Rimbo järnvägsaktieb:s 5 0/O obi candvtkens järnverks aktieb. Sthlms stads 3 1/ & Skånska Cementaktieb. Sthlms stads 4 0/ Sthlm- Västerås-Bergslagens Sthlm- Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb:s 4 % Sthlm-Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb:s 5 % Sthlm-Västerås-Bergsl. Järnv. aktieb:s 5 / Stora Kopparb. Bergsl. aktieb:s 4 0' Stora Kopparb. Bergsl. aktieb:s 5 0/O1900. xtore Kopparb. Bergsl. aktieb:s 5 0/ Stora Kopparb. Bergal Ströms bruks aktieb:s 4 0'0 189, (förekr'ifn.). Ströms bruks aktieb:s 50/ Strömsnäs bruks [) 1/2 0/ Sulfit Aktiebolaget Ljusnans 51/2 0/o obl Sunds aktiebolag [) 1/2 0/ Sundsvall s stads 41.'2 0/O Svenska Sockerfabriks aktieb:s 51/2 0/ O obi Söderhamn. stads 41/. 0/ O Södertälje stads 41/ Södertälje stads 41/2 0' Tammerfors Linne- och Järnmanuf. aktieb.s 51/110/O Trelleborgs stads 3,6 % Trångtors Kraftaktieb:s 5 % Tunadals järnvägsaktieb:s 5 0/ Varbergs stads 41/2 0/ O Viistergötl.-Göteborgs järnv.-aktieh:s 4 % Yästergötl.-Göteborgs järnv.-aktieb:s 5 0' Västerås stads 3, , Västerås stads 4 0/ O Ystad-Brösarps Järnv. Aktieb:s 41'. 0/O Ystad-Eslöfs Järnv. aktieb:s 41/ Ystad-Skifarps Järnv. Aktieb:s 41 /2 0/O Åkerlunds Bomullsspinneri Aktieb:s 51 / t. Alfsborgs läns landstings 5 o/o1907. Xngelholms stads 4 1/2 0/O1911. Örebro stads Örebro stads / O Östra Skånes järnvägsaktieb:s 4 0'0 11n Östra Skånes järnvägsaktieb:s 41/2 010oblig Östra Skånes järnvägsaktieb:s 5 '0 I6rskrifn. 191'1. Utd e In ingsku p o n ge r: Aktieb. Ankarsrums Bruk. Aktieb. Göteborgs handelsbank. Aktieb. J. A. Pripp & Son. Aktieb. Mölabaoka-T'rys'il, Aktieb. Primus. Aktieb. Saltsjökvarn. Aktieb. S:t Eriks Lervarutabrtker. Aktieb. Skånska handelsbanken. Aktieb. Sthlms bryggerier. Aktieb. Veberöds tegelfabrik. Aktieb. Wicanders korkfabriker. Aktieb. Örebro folkbank. Aktieselskabet Tysefaldene. Almqvist & WikselIs Boktryckeriaktieb. Blankaholma sågverks aktieb. Boxholma aktieb. Förnyade ångtartygsaktieb. Svenska Lloyd. Gimo Bruks aktiebolag. Graningeverkeus aktieb. Guunebo bruk. nya aktieb. Gälle-Dala Järnvägsaktieb. Hissmofors aktieb. Huskvarna vapenfabriks aktieb. Hälsinglands enskilda bank. Nya järnvägsaktieb. Stora Kopparbergs Bergslags aktieb. Strömbacka bruks aktieb. Ströms Bruks aktieb. Strömsnäs Aktiebolag. Svenska Erntsstonsaktteb. Upiands enskilda bank. l Utansjö Cellulosa aktie\). Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 [2757J C. Öfriga allmänna inrättningar. Värmlands enskilda bank. Västergötl.-Göteborgs järnvägs-aktieb. Ångbäts-aktieb. Jönköping-Stockholm. Ångfartygsaktiebolaget Södra Norrland.» Östersjön. Östergötlands Ensk. Bank. A.ktiebolaget Sundsvall s HandehJbank: Aktieb. Forsmarks bruks 5 % Jämtlands läns landstings 3,6 0/O1896. Sahlströmska fabrikens aktieb:s 4 '/2 0/O1896. Sköns kommuns 4 % Smedjebackens valsverks aktieb:s 4 '/2 % Svenska Centrifugaktieb:s 5 % Östersunds stads 4 ' o. 3,6 % Bankaktiebolaget Norra Sverige: Aktieb. De svenska kristallglasbrukens 5 0/Oo. 5'.'2 0/O Aktieb. Robertsfors 5 0/O1910. Aktieb. Visby cementfabriks 5'/i 0/O1901. Aktieb. Visby cementfabriks 5 '/2 0/O1906. Bergslagernas järnvägsaktieb:s 4 0/O "/,1898. Bergsunds Mek. Verkst. aktieb:s 5 0/ Dals ängsågs aktieb:s 5 0/O1903. Ekmans nya snickerifabriksaktieb:s 5 '/2 0/O Falköpings stads 4 0/O1889. Forsbacka järnverks Aktieb:s ö 112 O/o Halmstads stads 4 '/2 0/O1910. Hyrverksaktiebolaget Freys 5 0/O1906. Hälsingborgs stads 4 '/2 0/ Hälsingfors stads 4 1 /2 / Härnösand-Sollefteå järnvägsaktieb:s 3'/ Härnösands stads Härnösands stads 4 '/ Kopparbergs o. Hofors sågverks aktieb:s 5 0/O1905. Kramfors Aktieb:s 5 % HU. Mo o. Domsjö aktieb:s 5 0/o Sandö glasbruks nya aktieb:s Sandö sågverksaktieb:s 5 '/2 0/O Skand. jut. & väfv. aktieb. askars ströms 5 % Ströms Trävaru Aktieb:s 50/ Svanö aktieb:s 4'/i 0/O Södra Kalmar läns och Ölands sockerfabr. Aktieb:s 5 '/2 O/O Utansjö cellulosaaktieb:s 5'/2 0/Oisot. Åbo stads 4 '/2 O/o Örnsköldsviks stads 3,. 0/0 1897_ D D 4 '/2 O/O1910. Aktiebolaget NorrlnndslJanken: Aktieb. Klara badinrättnings 4'/2 0/Oo. 5 0/O. Aktieb. Tornators 5 0/Oaf Avesta Nya Sulfat aktieb:s.'/2 % Falu stad. 4 0/Oaf Guldsmedehytte aktieb:s 5 0/0. Gälle IIIanufaktuaktieb:s 5 o/o Gälle etads 4 O/o af U02. Hälsingfors stads 4'/2 0/Oaf uns tryekeriaktieb:s 6 0/O. amfors aktieb:s 5'/i 0/o.. L~ leå stads 4 '/ Luth l'<rosens Elektr. aktieb:s,,0/o o. 5'/2 0/O1911. Malmö stads 4 0/Oaf Norra Östergötlands järnvägs 4'/i 0/e- Rydö bruks o. fabriks aktieb:s 5'/2 0/. Skellefteå stads 5 0/O. Sthlm-Nynäs järnvägsaktieb:s 5 0/O. Stltlm Rimbo järnvägsaktieb:s 5 0/O. Svenska Oentrtfugaktteb.a 5 0/O. Svenska stälpressningsaktieb. OJofströms 41/ Syenit aktieb. Södertälje bryggeris. %. Sölvesborg-Olofström -EIUlhults nya järnvagsaktieb:s 5 0/O Umeå stads 4'/i 0/O Ytterstfors Trävaruaktieb:s 5 O/o- Åbo stads 4'/2 0/Oaf Dessutom inlösas följande U tde 1ning s k up o n g er: Aktieb. Brunkebergstunnelns. Aktieb. Djursholms Arbetarbostäders. Aktieb. Djursholms Lärarebostäders. Aktieb. Nordstjärnans Mineralvattenfabriks. De rörenade kolsyrefabrikernas aktieb:s. Djursholms Konsumtionsfören. Fastighetsaktieb:s. Fastighetsaktieb. Kejsarkronans. Luth & Rosens elektriska aktieb:s. Mosebacke gångbroaktieb:s. Motala Verkstads Nya aktieb:s. See Fabriks aktieb:s. Skansens Bergbanas. Slagteri A. B:s i Stockholm. Södra Dalarnas järnvägsaktieb:s. 'I'orpa FastIghetsaktieb:s. Umeå Nya Angfartygsaktieb:s. ytterstfors Trävaruaktieb:s Bankirfirman C. G. Cervin: Städer: Hudiksvalls stads 6 % Hälsingborgs stads 3 "/'0 % Kalmar stads. 0/O Kristianstads stads 3'/2 0/O Malmö stads 36/' 0/o 1890 o. 4 0/0 af Oskarshamns stads 36/'0 0' Skeninge stads. Industriella bolag: Aktieb. H. E. Carlstens Porterbryggeria. Aktieb. Iggesunds bruks Aktieb. Lux'. Bergsbro aktieb:s. 5'/2 O/o Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. Billingsfors aktieb:s. Brucks fabriks aktieb:s. Carl Fredriksons träförädlingsaktieb:s. Claes Johansson & C:is Väfveri akueb:s Hällefors bruks aktieb:s. Hälsingborgs intecknings garanti aktieb:s 4'/2 % 1890 O. 4 0/O '894. Höganäs-Bi'llesholrns aktieb:s 5 0/O 1b/S 1903 o. 51/i 0/O1904. Jönköpings och Vulcans tändsticksfab:s aktieb:s Klagstorps Kalkbrotts aktieb:s. Klippans pappersbruks aktieb:s. Kolsva järnverks aktieb:s. Manufakturaktteb.s i liialmö. Motala verkst:s nya aktieb:s. Sah1strömska fabrikens aktieb:s. Skånska kolbrytningsaklieb:s. Skånska superrosrat- & svafvelsyrefab:s-aktieb:s. Skönvfks aktieb:s. Storfors bruks aktieb:s. Strömma. bomullsspinneri aktieb:s. Sulitä1ma aktieb:s. Svdevenska Kraftaktieb:s. Söderfors bruks aklieb:s. '['rävaru aktieb. Dalarnes 5 0/ Uddeholms aktieb:s 4'/2 0/o Atvidabergs förenade industriers. Ölands nya cement aktieb:s. Järnvägsbolag: Hjo-Stenstorps järnvägsaktieb:s. Hvetlanda-Målilla järnvägsaktieb:s. Hälsingborg-Hessleholms järnvägsaktieb:s 40/0 1894, 41/2 0/o 1897 o. 5 0fo Hälsingborg.. Landskrona-- Eslöfs j ärnvägsaktie b:s. Jönköping ~Gripen bergs järnvägs aktie b:s. Ka1mar nya järnvägsaktieb:s. Karlshamn- Vislanda järnvägsaktieb:s. Kristianstad-Immelns järnvägsaktieb:s. Mora- Vänerns järnvägsaktieb:s. Norberg~. järnvägs nya aktieb:s. Nona Ostergötl. järnv.-aktieb:a [)0/ O Norsholm-Ristens kommunika.tionsaktieb:s. Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:8. Simrishamn-Tomelilla järnvägaaktteb.s. 13 Drottninggatan.

13 5. Penninginrättningar. al Banker och kreditanstalter. [2758} Skåne-Smålands järnvägsaktieb:s 6% o. 41/2 O/o Hylin & Oros fabriksaktieb:s 41/2 O/O , 41/2 O/o Hällefors Bruks aktieb:s 6 0/O1904. Sthlm-Västerås-Bergslagens nya järnvägsaktieb:s Hällefors Bruks aktteb.s 5 1/2 O/O / O 1897, 31/2 0' Hälsingborg-Hessleholms järnv.-aktieb:s 4 0 /0 1894, Tidaholms järnvägsaktieb:s 3 1/2 O/O1886 o Upsala-Margretehills järnvägsaktieb.a 41/ Hälsingborg-Råå-Ramlösa järnvägsaktieb:s 5 o Västra Central banans järnvägsaktieb:s Hälsingborgs sockerfabriks aktieb:s 5 O/O1901. Aktiekuponger: HäLsingborgs stads 3, Hälsingborgs stads 41/2 O/O 1892, 41/2 O/o19020c1l- Aktieb. Hemtrefnads. Brllesbolm-Bjufs aktieb:s. 41/2 O/oaf Hälsingfors stads 41/2 O/O1892 o. 41/2 O/O1911. Billingsfors aktieb:s preferens. Härnösands stads 4 0/O1904. Föreningens för svensk hemslöjd förlagsaktieb:s. Höganäs-Billesholms aktieb:s 5 0fo Hisingstads tomtaktieb:s. Järnvägsaktieb. Gärsnäs-S:t Olofs 4 lf2 0'0 19M Höganäs-Billesholms aktieb:s. Järnvägsaktieb. Göteborg-Särös 5 0fo Klackbergs järnvägsaktieb:s. Järnvägsaktieb. Ystad-Brösarps 4 lf2 0fo Mora- yänerns järnvägsaktieb:s preterens.,färnvägsaktieb. Ystad-c-Sklfaeps 4 1/2O/O1904. Norra Ostergötlands Järnvägsaktieb:s 5 ".o- Jönköpings stads 4 1 f2 0fo Norbergs järnvägs nya aktieb:s. Jönköping-Vulcans tändsticksfabriks aktieb:s Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:s. och 51f2 0fo Storfors bruks aktieb:s preferens. Jössefors aktieb:s 51/2 U/o1901. Uddeholms aktieb:s. Vpsala-l\1argretehill järnvägsaktieb:s. Angfartygsaktieb. Göta kanals. Ölands Nya Cement aktteb.s. SkandlnaTiska kreditaktiebolaget : Aktieb. Bofors Gullsprångs 5 0/O1911. Aktieb. Dals bruks 5 O/O1898. Aktieb. Finspångs styckebruks 5'/2 0/O1901 o. af Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 41/ Aktieb. Iggesunds bruks 5 0/o Aktieb. Hudiksvalls Intressenters &: Aktieb. Iggesunds Intressenters reverslån 5 1/2 0/ O Aktieb. J. A. Pripp & Sons 41/2 O/O1902. Aktieb. Karlstads Mek. verkstads 5 % af Aktieb. Ludvika Bruksägares 51/ Aktieb. Lux 51/ Aktieb. Nya Grand Hotels 5 O/O1903. Aktieb. Stjärnfors Ställdalens 5 0/O1902. Aktieb. Btjärnrora-Stäl ldalens 5 lf2 0'0 revers af Aktieb. Sörstafors Pappersbruks 5 O/Oaf Aktieb. Åtvidabergs förenade industriers 51/2 O/o o. 5'/2 O/Orevers af Beijers bokförlags aktieb:s 5 1/2 0/o Bergens Kommune 4 O/O1894 o Bergsbro aktieb:s 5 112O/o Bergsl. järnvägsaktieb:s Björneborgs stads 4 0' o. 4.1!20/O1903. Blekinge läns landstings 3,6 O/o1898. J. & C. G. Bolinders mek. verkstads aktieb:s 5 /01903 Borgviks aktieb:s 5 0fo 1903 o Borås stads 4 0/O1892 o. 5 % Bredåkra-'l'ingsryds Järnvägs aktieb:s 5 Olo Bure aktie'b.s 51/. 0/O1907. Börringe-Östra Torps järnvägs aktieb:s 4 o/o1896. Claes Johansson & C:os Väfveriaktieb:s 5 l:. 0/O1907. Dals ängsågs aktieb:s Dannemora-Hargs järnvägsaktieb:s 4 0/ O Drags aktieb:s 41/2 0/O1893. Eskilstuna stads 41/2 0' Fagersta bruks aktiebra 51/2 0fo Falkenbergs stads 5 % 1900 o. 41f2 % 190". Fredsfors fabriks aktieb:s 5 0/O1904. Gamlestadens fabrikers aktieb:s 50fo Glafva glasbruks aktiebol:s 51/2 0/O och Gravendals aktiebolags 5 0fo af Gyttorps Sprängämnes aktieb:s 5 0/o Gälle stads 3,6 u/o1887 o. 4 0fo Göteborgs och Bohusläns landstings Göteborg-Borås järnvägs aktieb:s 4.1/2O/O1904_ Göteborgs Intecknings Garanti aktieb:s 41f2 O/o1906 Göteborgs Nya Verkstads aktieb:s 5 0/O1906. Göteborgs stads 4 0fo 1894.och 31f2 0/Oaf Halmstads stads 3,6 0/O1896. Holmens bruks & fabriksaktieb:s 4.1/ Holmsunds aktieb:s 5 % Hudiksvalls stads 41/ Kalmar stads 4'/2 O/O1909. Karlshamns stads 4 u/o Karlshamn-Vislanda järnvägs aktieb:s Karlskrona stads o. 4 "lo Kartstad-c-Munkfors järnvägsaktiebolags 41/2 fo af Karpalunds sockerfabriksaktieb:s 6 0/O / O Klagstorps kalkbrotts aktieb:s 6 O/o1906. Klippans pappersbruks aktiebis 51/ Klosters aktieb:s 5 O/ooch O/O1910. Kockums järnverksaktieb:s 4 '/2 O/o1890. Kolsva järnverks aktieb:s 5 % 1894 och 50fo Korsnäs sågverks aktieb:s 4 "t» 1895, , 5 ' o. 5 0/O och 51/2 0fo af Kramfors aktieb:s 5 a 5 lf och 5 % Kristianstads stads 4 O/o 1894 o. 5 0' o. 4 O/o Kyrkebyns sulfitaktieb:s 51/2 O/O1907. Landskrona stads 4 % 1890 o. 4 O/o1903. Laxå bruks aktieb:s 5 0fo Lesjöfors aktiebis 41/2 0/O Lilla Edets Pappersbruks aktieb:s 5 0/O1906_ LysekiIs stads 4 1 f2 O/o af Malmö stads 4 O/O1894; 4 '/2 O/o1901 o. 1910; 5 % Malmö-Genarps järnvägsaktieb:s 5 % Ma.lmö-c-Koutdnerrtens Järnvägs aktieb.a ~4 % 1902.!\lalmö yllefabr. aktieb:s 5 % 1909.!\laltesholms cementaktieb:s 51/2 O/O1904. o revers af Manufakturaktieb:s i ~lalmö 5 0/O1911. Marrna sågverks aktieb:s 5 O/O1901, 51/2 % af 1908 o. 5 0/O \lel1ersta Blekinge järnvägs aktieb:s 41/2 O/O1902 o \10och Domsjö aktieb:s 5 0fo :Mora-Vänerns järnvägsaktieb:s 4 0/0 1896, 41!~ % 1903 o. 6 0fo revers af Motala verkst:s nya aktieb:s 41f2 O/o1898. Munkedals aktieb:s 5 lf2 0fo Nora Bergslags järnvägs aktieb:s 5 0/o Norbergs elektriska aktieb:s 51/ Norbergs järnvägs nya aktieb:s 4 o/o Nordiska aktiebankens för handel och iudustrt 4 fo 6 010af af 1897 och Nordtaka metal1aktieb:s 5 0fo Norra Ostergötlands järnvägsaktieb:. 5 0/o Norrköpings stads 4 0fo 1892, 41f2 % 1906och 41f2 O/Oaf Norrtälje stads 4 0fo Näfvekvarns bruks aktieb:s Nässjö-Oskarshamns nya järnvägs aktieb:s 4: O/d Oxelösund-Flen- Västmanlands järnvägs aktieb-s 4 O/o o. 5 0fo Riddarhytte aktieb:s 51f2 % af 1908_ Ronneby stads 41/2 O/Oaf Rörstrands aktieb:s 4% Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 [2759] C. Öfriga allmänna inrättningar. Sahlströmska fabrikens aklieb:s Sandö sågverks aktieb:s o. 5 II Skåne-s-Smålands järnvägs aktieb:s 4 l,. 010 o. 5 0; samt 4 0/O Skånska cementaktieb:s 5 0/O Skånska superfosfat- och svafvelsyrefabriks aklieb:s 5 0/O Sköfde stads 4 II. 0/O Skönviks aktieb:s 5 0/O Sockerfabriksaktieb. Unionens Sthlm s badhusaktieb:s Sthlms bomullsspinneri- & vätveriaktieb:s 5 O/o1901 och.i 0/o Sthlm s superfosfatfabriks aktieb:s 41/. 0/O 1902 och 60/ Sthlm- Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb.s 31/. 0/O 1898 o. 5 0/O Storfors bruks aktieb:s 5 0/O 1904 samt 5010 af Storvrks sulfitaktieb:s 5 0.' Strängnäs stads 4 0/O Strömstads stads 41/ Sulfftaktieb. Ljusnaris 51/ Sulitälma aktieb:s 6 0/ Sunds aktiebis 51/2 0/o Sundsvalls cellulosa aktieb:s 5 % 190.>. Sundsvall s stads 51/2 0/O 1874 o. 41/ Svanö aktiebolags 51/. 0/O Svenska sockerfabriksaktieb:s 51/. 0/O Sydsvenska kraftaktieb:s 51!2 0/O 1908 o % Säfveåns aktieb:s 5 0/O Söderfors bruks aktieb:s Tammerfors stads 4.1/.% Trollhätte stads 41/ Trävaruaktieb. Dalarne. 51/ Trävaruaktiebol. Karlsviks 5 % af 'I'unadal s aktieb:s Tuna fabriksaktieb:s 5 % Uddevalla stads 4 "/ O /O UPS~~~1tfaTgretehillS järnvägs aktieb:s 41!2 o Utansjö cellulosa aktieb:s 51/, % Var~~~~~ stads 3,6 % 1897 o o. 4 l'. 0/0 Wettergren &: C:os, J. A., Gbg 411.% Villingsbergs aktieb-s o. 51/2 O/o Visby stads 4 0/O Vänersborgs stads 3,6 0/o Västergötland-Göteborgs järnvägsaktieb:s golouno. Västerås stads 4 0/O Ystads stads o. 41/ Å,bo stads 3,6 "lo Alfsborgs läns landstings 5 0/O Ölands nya cement ektdeb.s 5 0/O Örebro stad /O Stoekholms enskilda bank: Huf vn dkont oret: b l ig ation s k u p on g e 1': Statera och kommuners: Aa.rhuB kommunelaans Adolf Fredriks församl:s Ali"gsås stads Borås stads 1892, 1900 o Danska statens 1897, 1900 o Djursholms kommuns Drammens kommunelaans Eksjö stads Eskilstuna stads 1886 o. 1909, Falu stads 1886 o Falkenbergs stads 1893 o Finska statens 1895, 1898, Fredriksstads Gälle stads 1893, 1905 o Gälle stadsförsaml:s Göteborgs stads 1"06 o Halmstads stads 1l/03. Hälsingborgs stads Bärnösands stads Jönköpings stads Kalmar stads 1898 o Brand- och Liffdrsäkrings Aktiebolaget Kristiania stads 1898 o Kristiansands amts Kristianstads stads Köpenhamns stads 18n och Linköpings stads Lovisa stads Luleå stads Malmö stads Nordre Trondhjems Amts kommunalaans. Norrköpings stads 1892, 1906 o Norska statens 1895, 1896, 1898, 1899, 1902 o. U04. Xyköp ings stads Orsa sockens Sala stads Staden Aarhus' Staden Bergens Stavanger kommunelaans Svenska statens Södertälje stads Uddevalla stads Yarbergs stads Alfsborgs läns landstings ;i.ngelholms stads Örebro stads 1901 o Allmänna kassors och in rä t t n in g ars: Allm hypotekskassans för Sveriges städer 31/ Amorteringefondens för apoteksprivilegier Den Norske Arbeiderbrug- og Boligbanks Finlands Bypoteksfören:s 1902 o Gälle Inteckningsgarantiaktieb:s Kristiania hypotek- o. realkreditbanks 189S, 1899,1900 o Norska hypoteksbankens 1898, 1900, 1901 o Skånska Inteckningsaktieb:s i Malmö Städernas i Finland hypotekskassas 1895, 1897,1900 o Trafikbolags: Falu-Rättvik-Mora järnvägsaktieb:s Gotlands järnvägsaktieb:s Halmstad-Nässjö järnvägsaktieb:s 18k5. Hälsingborg-Bessleholms järnvägsaktdeb.s Jurnvagsaktdeb. Stockholm-Saltsjöns 1894 o Kalmar läns östra järnvägsaktieb:s 4 0/ O o. 5 0/ O Kalmar-Torsås järnvägsaktieb:s. Karlstad-Munkfors järnvägsaktieb:s Kristianstad-Bessleholms järnvägsaktieb:s Nora Bergslags järnvägsaktieb:s Sala-Gyainge-Gäfle järnvägsaktieb:s 1901, 1903 o Stockholms Nya Spårvägs A.-B:s Sthlma södra spårvägs aktiebolags 1902 o Sthlm s transport- & bogseringsaktieb:s 1902 o Trafikaktieb. Grängeeberg-e-Oxelösunds. Upsala-Länna järnväg saktiebra Upsala-Margretehills järnvägsaktieb:s Västra Oentralbanans järnv. A.-B:s Ystad-Eslöf järnvägsaktieb:s ingfartygsaktieb. Karms,.'i.ngelholm.Klippans järnvägsaktiebolags Industriella bolags: Aktieb. A. W. Gutzeit & Oros. Aktieb. Arvika Verkstädera Aktieb. Finspångs styckebruks 1901 o Aktieb. Lina Tegelbruks 6 0/O. Aktieb. L. M. Ericsson &: O:os Alrtieb. Nordiska Kompaniets Verkstäders Aktieb. Papyrus' Aktieb. Schisshyttans. Allm. svenska elektr. aktieb:s. A. L. Normans boktryckeriaktieb:s. Bergsbro aktieb:s Billeruds aktieb:s Claes Johanssons & 0:08 väfveriaktieb:s Gusums bruks & fabriks aktiebis. Hofors aktieb:s. Holmsunds aktieb:s JÖnköping Vulcans tändslicks aktieb:s 5 0/ O, 51/2 o. 6 0/0, Kopparberg &: 1894 o Hofors sågverks aktieb:s. Korsnäs Sågverks aktieb:s SVEA. 13 Drettninggatao.

15 5. Penninginrättningar. a) Banker o. Kreditanstalter. Kraftaktiebolaget Gull spång-munkfora Lilla Edets pappersbruks aktieb:s Marma sågverks aktieb:s Motala ströms kraft-aktieb.s.!liunksjö aktieb:s. Norbergs elektr. aktieb:s Nya aktieb. Atlas'. Reymersholms G:la Spritförädl. aktieb:s Riddarhytte aktieb:s Rörstrands aktieb:s Sandö sågverks aktieb:s Stblms yllefabriks aktdeb:s Stora Kopparbergs Bergslags akheb:s Storviks sulfitaktieb:s Ströms Bruks aktieb:s Sunds aktieb:s Svenska juteväfveriaktieb:s. Svenska sockerfabriksaktieb:s Svensk.dansk ryska telefonaktieb. " Telefonaktieb, Cedergrens. Aktiekuponger: Aktieb. Gäfleborgs Handelsbanks. Aktieb. Providentias. Aktieb. Stockholms Tomrättskassas. Aktieb. Svenska Östasiatiska Kompaniets. Allmänna Svenska Elektriska aktiebis. Aktieb. Papyrus'. Halmstad-Nässjö järnvägsaktieb:s. Hofors aktieb:s..jönköpings & Vulcans Täl1dsticksf~br. aktieb:s Kopparberg & Hofors sågverka aktieb.s Köpings mek. verkst. aktiebis.. Norsk Hydra-Elektrisk Kvaelstof aktiebselskabs. Nya aktieb. Atlas'. Rederiaktieb. Unions. Rylander & Rudolphs fabrvaktleb.a. Smålands ensk. banks. Storviks sulfitaktieb:s. Svenska. juteväfveriaktieb:s. Svensk-danak-t-yska telefon aktieb:s. Vifsta varfs aktieb:s. Örebro ensk. banks..ajdelnin(llkontoret i Operahuset: A.telierbyggnadsaktie b: s. Bostadsaktieb. Holmia. Rörstrands aktdeb:a. Surahammars Bruks aktieb:s. Södertälje kanal- o. slussverksaktieb:s. Yaxholms Nya ångfartygsaktieb:s. Ångbåtsaktiebolaget Ljusterös. Östanå ångfartygsaktieb:s..a/delning'kontoret.id Nybroplan: Göta kanalb:s. Strömsholms nya kanalb.s..ajdelningskontoret vid Mynttorget: Ängfartygsaktieb. Gamla Svartsjölandets. Ajdelnin,Qskonto'J'et å Söder: Stockholms Södra gpårvägaaktteb:a. llwckholm tads kassakontert Sthlms stads oblig:r af åren 1880, 1885, 1887, 1900, 1905, 1908, 1909o. teaterbygguadskons ort.iets premieoblig:r 1889 o SundsvalIs enskilda bank: Aktieb. Iggesunds bruks 6 % Aktieb. Nykvarns 5 0/O1902. Bure aktieb:s 61/2 0/O1907. Claes Johansson & 00:8 väfveriaktieb:s 51/20/ Gamlestadens Fabrikers Aktieb:s 5 % Holmsunds aktieb:s 5 0.' Hudiksvalls stads /o Härnösand-Sollefteå järnvägs aktieb:s 4 Of Lysekiis stads 41/2 O/o1911- Malmö stads 4 '/2 0/O1910. Norra Hälsinglands järnvägsaktieb:s 6 % Skönviks aktiebolags G 0/Oaf Sunds aktieb:s 4 1/2 0fo Sunds aktieb:s 5 '/2 0/O1908. Sundsvalls cellulosa aktieb:s 5 % 1901 o SundsvalIs spårvägs aktieb:s 4 '/2 0/ Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget [ ] Svanö aktieb:s 51/2 0/O1907. Sydsvenska Kraft aktieb:s 41/ Trävaruaktiebolaget Karlsviks 51/2 ' Trävarubolaget Svartviks 4 1 /2 0/ O Tuna Fabriks Aktiebolags 5 0/O1909. Uddeholms aktieb:s 41/2 0/O1905. Yifsta varfs bolags 4 0/o Ystads stads 41/2 0/Oaf ut delning skup aug er. Aktieb. Avesta folkbanks. Aktieb. Hudiksvalls banks. Aktieb. Jämtl&nds folkbanks. Aktieb.Skönviks intressenters. Aktieb. Steninge glasbruks. Aktieb. Östrands intressenters. Apotekarnes mineralvattens aktieb:s. Boktryekeriaktieb:s i Sundsvall. Enhörnings trävaruaktieb:s. Holmsunds aktieb:s. Rederiaktieb. George's i Sundsvall. Rederiaktieb. Orlando-s. Rederiaktieb. Polstjärnans. Skönviks aktieb:s. Sthlm s isaktieb:s. Sunds aktieb:s. Sundsvalls bogaer.valrtieb:s. SundsvalIs cellulosa aktieb:s. Sundsvall. ångfartygs aktieb:s. Sundsvall- Yasa ångfartygs-aktieb;s. Trävaruaktieb. Karlsviks. Tuna rabrihs-aktieb.s. Vifsta vart. aktieb:s. Värmdö ångfartygs-aktteb:s. Ångfartygsaktie b. Sundsvall- Indalsälfvens. [2761] Sveriges Allmänna Hypoteksbank. (Arsenalsg. 10 B: kont. öppet 10- ' /23.) Ordf., utsedd af Kgl, Maj:t: Meyer, Ernst. vice Ordförande, utsedd af Fullm. iriksgäldskont.: Cavalli, P. A. H. Ledamöter, utsedda af Hypoteksföreningarna: Moll, Victor: Trolle, Carl A.j Bohnstedt, K. Styrelsens suppleanter, utsedda af Hypotekstöreningarna: Lilliecreutz, H., frih.; Montgomery, H. E.j Wä8tfelt, C. C:son. Kamrerare: v. Hofsten, E. Sekr. och ombudsman, t. f.: Carlgren, Elis. Kassör: Bergman, Signe. Revisor och bokhållare: Munthe, Ernst. Bokh.: Sjöstedt, Carl; af Klinteberg, B., frih, [2762] Konungariket Sveriges stadshypotekskassa. (Smålandsgatan 14, Norrrnalmstorg.) Ordf., uts. af K. M:t: Vakant. v. Ordf., uts. af FulJm. i Riksgäldskont. : Odelberg, O. W. Ledamöter, uts. af K. M:t: Swartling, John, verkst. dir., Lindahl, Edv., Thorngren, C. Suppleanter, uts. af K. M:t: Granholm, H.; d'orchimont, C. E.j Rune, A. Kamrerare: Zetterman, J. A. Sekr. o. ombudsm.: Astrand, G. R. Ka8sör: Lundgren, M. l:ste bokhållare: Backman, H. Bokh.: Berglöf, s, EnghoJm, Anna j Zettersten, A. SVEA. 13 Drottninggatan.

16 ] C. Öfriga allmänna inrättningar. Allm. hypotekskassan för Sveriges städer./kamrerare och ombudsman: Åstrand, G.R. [2763J (Smålandsgatan 14. Norrmalmstorg.) Kassör: Zetterman, J udit, Styrelse och tjänstemän se Konungariket Sve- _ riges stadshypotekskassa [2762J.. -'-..- _. [2772J Järnkontoret. [2764J Stockholms stadshypoteksforenmg. (Kungsträdgårdsg. 4.) (Regermgsgatan 40; Erp, 10-3.) O d'. f Il "kt'. T C G A. r mane u ma 1ge: am m,..., StY7'else: frih., ordf.; Geijer, S. G. A.; Kinander. C. Ordf.: Granholm, Henrik. E., verkst. dir.; Carlberg, P. M.; von Rosen, v. Ordf'.: Ortenblad, C. O. T. G. F. Jourh. ledamot: Wiberg, Joh. P. E. o. fullmäktige: Wetterg-ren, W.; Ljung- Ledamöter i öfrigt: Klemming, Wilh.; Lund- berg, E. J.; Herlenius, Aug., Beck-Frhs, ström, Karl; Salmonson, Otto; Sjöqvist, C. J., frih.; Wijkander, B. J oh. Notarie och ombudsman: Koraen, A. Tjiinstemiin: Kassör: Lagerström. G. E. Sekreterare och ombudsman: Dondorff, John. ]rassakontrollant: Ericksorr, H. Kamrerare: Schröder, Hugo. Öfveringenjör: Brinell, J. A. Bokhållare: Wingårdh, Margit. Ingenjörer: Janson, W., adress: Järnk.ontoret; [2765J Stockholms hypotekskassa. (Kontoret, Skeppsbron 8, hålles öppet hvarje helgfri dag 10-3.) Direktion: Törnebladh, R., ordf.; Benckert, R.; 'I'empelman, G.; Rabe, P. R.; Tjernberg, B. A. Ombudsman: Benckert, Rob. Kamrerare: Gagge, Adolf. Bokhållare: Wallqvist, A. [2767J Mälarprovinsernas Hypoteksför:ing. Kontor: Arsenalsg. 10 A, 1 tro Ordförande: Bohnstedt, K., f. d. ryttmästare. V. Ordf.: af Ugglas, L., frih., kabin.-kammarh. Jourh. dir.: Sundberg, A., godsäg. Ledamöter i öfrigt: Reuterskiöld, L., kammarherre; Lorichs.LiL; bruksägare; Wachtmeister, H., grefve, bruksägare; von Rosen, Fredr., grefve, öfverstekammarjunkare; Holtermann. Oscar, kabinettskammarh. Tjänstemän.- Sekreterare och ombudsman: Carlgren,ElisN. Kamrerare: Way, C. J. M:sen. Kassör: Ridderstolpe, Aug., frih. Bokhållare: Flodin, John. Assistent: Wolffelt, G. M. R. Kommitten inom Stockholms län för granskning af lånehandlinqar: Ordförande: Reuterskiöld, L., kammarherre. Ledamöter: Brundin, H., disponent; Lagerbjelke, G., grefve, godsägare. Sekreterare: Ekelund, Jacob, länsbokhåll. [2769J Upplands stadshypoteksförening. (Smålandsg. 14, Norrmalmstorg.) Ordförande: Berger, S. vice Ordf.: Phrag mön, E. Ledamöter: Forsselius, V.; Grill, R; Paulsson, A.; Rahm, R; Sten dahl, M. Leffler, J. A., Torsgatan 8; Stndsberg, F. G., Luntmakareg. 7; Casselli, Axel, Kopparberg'; Bergström, H., Kungsholmsgatan 6; Nyström, E., Kungsholmsg. 8. [2781J Sveriges postsparbank. (Posthuset vid Vasag., ingång från Mästersamuelsg.) Styrelse.- Ordförande: Generalpostdirektören. Ledamöter: Postsparbanksdirektör och chef för postsparbanken: Sandberg, G. F. Öfriga. ledamöter: Leffler, J. A., förordnad af Kungl. Maj:t; Cavalli, P. A. H., utsedd af riksgäldsfullmäktige; Palme, Sven, utsedd af bankofullmäktige. Tjänstepersonal: Kamrerare O. sekreterare: Berg, J. E. Registrator: Lundgren, H. Aktuarie: Heimer, G. E. Kassör: Westin, Hj. Revisorer o. bokhållare: Fant, G. F.; Stenbäck, E.; Henning. B. S.; Helleday, E. J. A. Amanuenser: Abergh, R.; Olson, G. H.; Larsson, A. F.; Kjellberg, J. Z. V.; Amnår, V.; Nilsson, J. A. Extra biträden: Sametoe, Jenny; Lodin, Signe; Ström, Hedvig; de Frese, Constance; Hedenskoug, Anna; Rheborg, Elin; Wiberg, Ellen; Kruse, Sigrid; Ericson, Anna; af Sandeberg, Maria; Malm; Sofia; Winroth, Anna; Gyllenhammar, Signe- Coyet, Mirni ; Ström, Sigrid; Malmgren, Sigrid; Stenquist, Fredrique; Ljungh, Adele ; Löwenhielm, Julia; Södermark, Anna; Södergren, Edla; Holmdahl, Anna; Brakel, Louise; Boström, Fanny; Wikström, Julia; Östberg, Augusta; Lönegren, Ellen; Sundberg, Gerda; Brakel, Ida; Jacobson, Anna; Bergman, Sigrid; Calander, Gerda; Weng. berg, Anna; Lindskog, l\faria; Andersson, Anna; Schmidt, Vissy; Olsson, Amalia; Weiss, Ellen; Wahlberg, Ingeborg; Lundbom, Hedda; Bennet, Elisabeth; Carlsson, Amelie; Carlsson, Ellen; Öhrström, Signe; Zetterberg, Sigrid; Bratt, Hildur; Svensson, EHo; Ouchterlony, Lilly; Ljungbeeg, Elsa; Sjölander, Agnes; J'eederen, l\:iaria;bergholm. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 5. Penninginrättningar.. Cecilia; Cronhamn, Estella; 'I'yden, Ingrid; von Schewen, Tyra; Köhler, Ellen; Falk, Hedvig; Kugelberg, Vesta; Larsen, Märta; Berg, Elsa; Calander Ester; Hedenblad, Margaretha; Palmgren, Helga; Olai, Ingrid; Wiren, Anna; Kihlblom, Greta; Spets, Ellen; Markman, Irma; Holmström, 'Karin. [2783] Stockholms stads sparbank. (Hufvudkontor: Fredsg. 9, öppet 1/210-'/23, 1/26-7.) Ordförande: Bohman, H. vice Ordförande: af Petersens. K. H. W. Öfriga ledamöter: Silfverswärd, Carl; Hirsch, U.j Settervall, J.; Lettström, G.; Lundberg, Karl L.; Smith, G. Kamrerare: Dandenell, A. Sekreterare och ombudsman: von Heijne, D. Kassörer: Laugelius, F. G.; Wallberg, G. Kontrollörer och bokhållare: Björklund, A.; Kinman, E. O.; Flodenberg, Th. Kontorsskrifvare: Sevon, V.j Åman, G.; Gustafsson, A.; Bowallius, B.; Johnson, Anna; Myrstedt, Alma; Akerstedt, Otto; Rydön, Märta; Gåhlman, N. Extra kontorsskrifvare: Andersson, Gerda; Nordlund. May; Bohman, Margit; Kolmodin, Astrid. Vaktmästare: Andersson, A.; Andersson, P. E.; Wesslau, F., och Ljunggren. John. Uppgift, hvarest Sparbankens afdelningskontor äro belägna, samt om tiden, då desamma äro öppna, återfinnes i Namnregistret under»sparbank». [2785] Stockholms läns sparbank. Hufvudkontoret, Drottningg. 39, är öppet hvarje söckendag från 10 f. m. till 3 e. m. Afdelningskontor: Gustafsberg, Liljeholmen; Gröndal; Sundbyberg; Kungsholms Villastad; Nynashamn. Styrelsen: Ordförande: Odclberg, O. W. Vice ordförande: Ostberg. G. F. Ledamöter: Berndes. G. F.; Ekwall, G., å Hogsta: Zetterberg, H., l\. Sticklinge; Akerlund, E., å Lovisedal; Pettersson, A.; Rohtlieb, H.; Tamm, O.. Kassadirektör: Östberg, G. F. Tjiinstepersonalen: Kamrerare: Wessman, K. A. Ombudsman: Kjellin, P. Bokhållare: Ekecrantz, S. Kassör: Petre, Helena. Kassakontrollanti Boije af Gennäs, Maria. Kontorsskrifvare: Ljungstedt, Sigrid ; Rehbinder, Anna; Nauckhoff, Maria; Lilliesköld, Alfhild; Boström, Hedvig. Vaktmästare: Olsson, Fritz; Nilsson, John. a) Banker och kreditanstalter. [ S8] [2788J Aktiebolaget Stockholms pantaktiebank. Hufvudkontor: Riddaregatan 10, 1 tro upp; öppet söckendagar från 10 f. m. till 1 e. m. Afdelningskontor: A. Stora Badstugatan 4 å Norr; B. Riddaregatan 10 å Östermalm, med ingå~ från Styckj unkaregatan 6; Sibyllegatan 16, hörnet af Liunegatan, utlåningsfilial; C. Skärgårdsgatan 4, Brända Tomten, med ingång från Kindstugatan ; D. Högbergsgatan 23 å Söder med ingång från Kapellgränd 3; E. Klarabergsgatan 52. F. Brännkyrkagatan 50, hörnet af Timmermansg. G. Västmannagatan 65, hörnet af Karlbergsvägen. Afdelningskontoren hållas öppna: Alla söckendagar från 9 f. m. till 2 e. m. och från 4 till 8 e. m. (Kontoret E 9-3, 5-8.) Lördags. och helgdagsaftnar till kl. 9. Sön- och helgdagar hållas kontoren stängda. Ordförande: Smedmark. J. O. G. Ledamöter: Sjöholm, Erik; Olsson, F. T", verkställande direktör; Schmiedte, C. J.; Palmstierna, G. Kamrerare: Sjöholm, Erik. Kontrollant: Eriksson, Erik. Kontorister: Hellström, Serla ; Bergholts. Aurora; Josefsson, Maria. Tjänstepersonal: Vid afdelningskontoret A. Föreståndare och kassör: Persfelt, C. P. A. Bokhållare: Bergholtz, Anna; Persfelt, Signe; J ohnsson, Gustaf. Vid afdclningskontoret B. Föreståndare och kassör: Janson. Carl. Bokhållare: Ekeroth, Carl; Holmström, Elof. Vid ut1åningsfilialen, Linneg. 29. Föreståndare: Wallin, Allan. Vid afdelningskontoret C. Föreståndare och kassör: Nyh, Axel. Bokhållare: Bergquist, Alb.; Schröder, Thure. Vid afdelningskontoret D. Föreståndare och kassör: Andersson, J oh. E. Bokhållare: Kjellberg, Karl; Fernström, August; Bengtsson, Herman; Ahlgren, Elin, Vid afdelningskontoret K Föreståndare o. kassör: Magnusson, Carl Aug. Bokhållare: Mellin, Rosalia. Vid afdelningskontoret F. Föreståndare och kassör: Josefsson, Josef. Bokhållare: Josefsson,Patrik; Hallsten,Gerda; Viell, Erik; Degen, Fritz. Vid afdelningskontoret G. Föreståndare och kassör: Hal lsten, John. Bokhållare: Werner, Ivar; Hallsten. Elin. Arbetareringens banks pantlåneafdelningar. Se [27351 Brand- och Ll1f'"öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 L J C. Öfriga allmänna inrättningar. [279OJ Bankaktiebolaget Stockholms [2796J Kommanditbolaget Burman & Co. Privat-Assistans. (Bankirfirma. Central palatset.) Hufvudkkontor: Fredsgatan 6, 1 tr. Telegrafadress : Burmans.. (Telegrafadress nprivatbankenu.j Chef: Burman.: Bernhard F., bankir. öppet söckendagar kl. 10 f. m.-3,30 e. m., Kam~erare: Goranson, Carl Gustaf. lördagar o. helgdagsaftnar kl. 2 e. m. Kassor: Bohman, ~. Pantlånefilial N:o 1: Smålandsgatan 40. Korrespondent: Lindahl, Knut. Pantlånefilial N:o 2: Luntmakaregatan 34 B. Pantlånefilial N:o 3: Sibyllegatan 25. Pantlånefilial N:o 5: Pipersgatan 23. [2797J Bröderna Larsson & Co. Filialkontoren hållas öppna: (Skeppsbron 24, 1 tr.) Söckend. fl'. 9 f. m. till 2 e. m. samt 4-8 e. m., lörd. och dagen före helgd. till kl. 9 e. m. Juni t. o. m. Aug. till kl. 7 e. m.; lördagar o. helgdagsaftnar kl. 9 e. m. Ordförande: Rudberg, Jonas. vice Ordförande: Söderström, A. F. Ledamöter: Wahlberg, F. R., verkst. direktör; Palmquist, Hugo; Wahlberg. F. G. Ombudsman: Tjerneld, John. Tjänstemän: Kamrer: Ankarcrona, C. Kontrollör: He(llund, A. Kassakontrollör : Hertzman, A. Kassör: Wahlgrt'n, G. Bokhållare: Wahlström, R.; Svensson. C. A.; Hertzman, S.; Äkerblom, Charles; Bock, K. [2800J Bankirfirman Steen & CO. Tjänstepersonal: Arsenalsgatan 8 C, 1 tro Vid filial N:o 1: Telegrafadress : Steenco, Föreståndare och kassör: Landström. Ernst. Innehafvare : Herlof Steen och Oscar Steen. Bokhållare: Spik, Bengt; Lundgren, Rolf; Prokurist: Paulsen. P. Nilsson, Pehr. Vid filial N:o 2: Kollektiv Aug. prokura: Tibell, T., Arctander, Föreståndare och kassör: Engström, V. Bokhållare: Westeriund, S.; Eriksson, E.; [2801 J Amorteringsfonden för Bengtsson, Albert; Eriksson, N. apoteksprivilegier. (Valling. 20.) Vid filial N:o 3: St!lrelse: Föreståndare och kassör: Nilsson, Gustaf. Ordförande: Linroth, Klas. Bokhållare: Wendel, E.; Pettersson, Nils; vice Ordförande: Sebardt, Wilh. ~l~ifi~iar N:o 5: Öfriga ledamöter: Murray, A.; Lehman, A.; d h k J O k Enell, H. G. O. Förestån are oc assör: ansson, s ar. Styrelsesuppl.: Kaijser, A.; Blomquist, A. Bokhållare: Broman, Hartman. Edvin. J. P.; Widfond, Hilda; Kamrerare son, L och protokollsförare :. Görans- [2794J Bankirfirman C. G. Cervin. Revisorer: Afzelius, Fr.; Thedenius, H. (Malmtorgsgatan 6, kontor öppet '/5_80/~ Suppleanter: kl. 10-3, '/'0-3 /, kl ) pfennig, C. Engelbrecht, K.; Bchimmel- Inneha/vare: Cervin, Carl. [2802J Nya amorteringsfonden för Tjänstemän: apoteksprivilegier. (Vallingatan 20.) de Perre, Alb.; af Sandeberg, Frits; Strandell, G. vice Ordförande: Sebardt, Ordförande: Linroth, Klas. W. [2795J Bankir- o. Mäklarefirman G. A. Kyhlberger. (Brunkebergstorg 12.) Telegrafadr.: Shares. Inneh.: Kyhlberger, Gösta. Prokurister: Johanson, Oscar;Nordlöf,Karl W. Brand- och Litrörsäkrings-Aktiebolaget Etablerad 1873 af E. F. Larsson. [2798J Aktiebolaget Wessling & Co. Styrel.ye: Ljunggren, W.; Wessling, L.; Hedberg, N., verkst. direktör: Wessling, C. M.; Häg-gmark, Arthur: Häggmark, Axel. Suppl.: Ajgeldinger. G. H. E. N. Kamrerare: Ajgeldinger, Esbjörn. Tjänstemön : Willner. S.; Lundin, E.; Öhlin, S.; Rudelius, G.; Gunnström, L. [27 99J. Kommanditbolaget Kassman, Trägårdh & C:o. (Drottninggatan 4). Öfriga ledamöter: Murray, A.; Balkenhausen, R.; Nilsson, Ph. Styrelsesuppleanter: Kaijser, A.; Bäckström, A. I:I. Kamrerare och protokollsförare: Göransson, 1. Revisorer: Juhlin, C. Hj.; Strandell, H. Suppleanter: Björsell, H.; Carlsson, C. D. L SVEA. 13 Drottninggatan.

19 5. Penninginrättningar. b) Försäkringsanstalter. [ J b) Försäkringsanstalter. [2811] Ränte- och kapitalförsäkrings- Verkställande direktör: Herlitz\ K. anstalten i Stockholm. Vice verkställande direktör: Kinnander, O. Stora Nygatan 5; insättning till beredande Kamrera!;e ~ch.chef för inbrotts- och vattenaf lifränta eller kapital skerfrån den Iösept, skadeforsakrmgsbyrån: Weman, A. till den 16 maj alla söckendagar kl /.3 och onsda~s e. m. kl. 1/'J7_ 1 /.8; återstående [2817] delen af aret alla söckendagar kl Lifförsäkrings-Aktiebolaget Nordstjernan. Styr~lse: Ordförande: Kinander. E. Leda- (Bildadt Hufvudkontor: möter: Edholm, E. M.; Matthlesen, J. C.; Stockholm, Drottningg. 7.) Rubenson, L.; }Ioltermann, O.; Lundberg, Elliot, J. E., ordf.: Fränckel, E.; K.. L.; Herrström. O.; Romare, A. V.; von Samson Otto' Printzaköld Otto' Edgren Prinzencreutz G A ' '. ", Direktör: Rom~re, A. V. J. G:.; von He~dek~?, G.. >'T d 11 I Verkstallande direktör: von Heideken, G., Kamrerare:.. xor wa,.. h" d höfdi Bokhållare: Stridbeck, G. vice. ara.~ o mg. O b d N trö G Aktuarie: Göransson, E., lektor. m u sman: ors rom,. Öfverläkare: Bruhn-Fåhrseus, M., med. dr. ~m~nuens: Stu.art, G. A. Kontorschef: Lindstedt, Karl. or?sr~ondent.. Romare, A. Kamrerare: Bergström, Axel. Kasso. Be.nckert, F.. Chef för a enturerna: Forssman E. Kontorsskrifvare : Eriksson, L.; Me.llberg, Kassör: BJlin, M. ' M.; Geete, H.; Bratt, M.; Wallin, E.;..... Matthiesen, R.; Fabricius, S.; Benckert, L.; For.8a~rmgssumma... öfver 138,000,000 Kr. Linde, E.; Kjelleström, E.; Schönmeyr, 1.; Arhg inkomst » 5,500,000» Alin, F. Fonder ]l 43,000,000» Lifförsäkrings-Aktiebolaget De Förenade. [2813] (Hufvudkontor: Drottsgärden. Stadsgården 14 & 16, 5 tro (hissj.) Herlitz, Karl; Bring, Ernst; Palme, Sven; Håkansson, Gust.; Malmström, Gust.; Lundberg, F. Verkställande direktör: Lundberg, F. f2815] Försäkringsaktiebolaget Skandia. (Bildadt Hufvudkontor: Mynttorget 1.) Lundeberg, Chr., ordf.: v. Rosen G., grefve, vice ordf.: Cervin, C.; Medin, O.; Santesson. H.; Wallenberg, M.; Herlitz, K.; Kinnander, O. Verkställande direktör: Herlits. K. yice verkställande direktör: Kinnander, O. Ofverläkare: Medin, O. Kamrerare och chef for brandförsäkringsbyrån: Södersten, Hj. Chef for lifförsäkringsbyrån: Stedt, N. Aktuarie: Fredholm, L [2816J Försäkringsaktiebolaget Freja. (Bildadt Hufvudkontor: Mynttorget 1.) Lindman, Arvid, ordf.; V. Rosen, G., grefve, vice ordf.; Cervin, C.; Medin, O.; Santesson, H.; Wallenberg, M.; Herlitz, K.; Kinnander, O. [2819] Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule. (Bildadt Kungsträdgårdsg. 2 C.) Lilliehöök, C. M.; Uggla, E.; Kin berg, Henning; Hellner, Joh.; Mannerheim, C.; Palme, Sven. Verkställande direktör: Palme, Sven. Aktuarie: Jäderin, E. Öfverläkare: Lennmalm, F. Kontorschef: Tesdorpf, J. Ombudsman: Wetterström, Gustaf. Utdelningen till aktieågarue begränsad till kr. pr år. Under de 10 åren erhöllo : Aktieägarna ,000 kr. De försäkrade i kontant vinst 6,597,931 :Il Vinsten utdelas årligen. [2821] Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria. (Bildadt Brunkebergstorg 2.) Ossbahr, R., ordförande; Gadd, H.; Håkansson, G.; Flensburg, C.; Holm, B. G:son. Verkställande direktör: Håkansson, G. Öfverläkare: Flensburg, C.. Aktuarie: Ahlberg, N.. Kamrerare och Kontorschef: von Braun, Chr. Brand- acii L11f"drsäkrlngs-Aktlebolaget SVEA. 13 DrottDlnggatu.

20 [ J C. Öfriga allmänna inrättningar. [2823J Allmänna Iifförsäkringsbolaget. Verkst. direktör: Zethelius, J. A., öfverste- (Bildadt Strandvägen 5 A.) löjtnant. Telefoner: Expeditionen r. t. 145, a. t Led~möter: Carlsson,..G.; Egner, C. E.; Anskaffningsafdelningen r. t , a. t. Hogberg, C;: Nordström, Gustaf; Tenow, Direktören r. t. 3173, a. t Chr. L.; Stalfors, H. Kamreraren r. t Tjänstemän: Öfverläkare: Sällberg, G. Th. von der Lancken, C. E., ordförande; West- Kamrera:e: Ekberg,.J. A. ring. Hj.; Wrern, J.; Phragmen, E.; Winge, Matematiker: Stoltz, G. C. G.j Gumselius, A. Sison; Gumrelius, Sekreterare: Grube, G. T. H:!. Afdelningschefer: Hallman, R.j Wijkman, S. "Verkställande direktör: Phragmån, E. Kass~r: Högberg, A. Öfverläkare: Wrern, Jonas. Bokhallare: Nylon, M.j Thorssell, A.j Hult- Jurist: Hasselrot, Per. bom, I.; Melander, I.; Broman, T.; Backlin, Aktuarie: Billing, J. G.; Car~ström, G.j.~estman,W.:,Haase, T'".. S.; ColIIn, I.; Edback, v, Lunden, K;. Jansteman: Johansson, John W.; Karlsson, K Winge, C. G., kontorschef och kamrerare j All vinst tillhör de försäkrade. Ohlson, C., kassör. Under 10-årsperioden utgjorde 'I'him, Artur; Edenberg, G. A:.so!!;Carlander, bolagets öfverskott, sedan lagenliga af- Aushelm; Wahlgre~, G.; Bllhng,.J.j ou. sättningar till försäkringsfonden blifvit sen, L.; Bartholdi, Am.; Warlmg.. E.; gjorda, öfver 1,380,000 kr., hvaraf till för- Thomas, A.j Maartman, D.j Phragrnen, V.; säkrade 800,000 kr., under det att återsto- Lönnegren, Kj Strand, A.; Nordgren. E.; den omkr. 580,000 kr. reserverats för de Andersson, P.; Falk, L.; Husen, T. försäkrades räkning. Utdelningen till förlagsgifvarna är be- Vinsten utdelas årligen efter 3 kalenderår. gränsad och har högst utgjort 12,500 kr., Samtliga tillgångar d. 3'/,2 1910; öfver som minskas genom årliga utlottningar af 9, kr. förlagsaktieka pitalet, och utgör för år 1911 ' kr. 8,190: -. [2829J De lifförsäkrade ha intill 1911 års slut i Svenska lifförsäkringsanstalten Oden. faktiskt utdelad vinst erhållit vid pass. (Bildad Birgerjarlsgatan 5.) 1,300,000 kronor. Öfverstyrelse: Akerman, R., ordförande; Carl- Vinsten utdelas årligen efter 5 kalenderår. son, O., vice ordförande; Petersson, Edv. Premiebefrielse vid vissa fall af invalidi- R.; Gullberg, Hj.; Billrnanson, A. L.; tet utan premieökning.. Timberg, G.; Martin, P. R.; Wahren, J.; Se för öfrigt annons å sid. 113, näst efter Christerson, J.; Petersson,.Axel; Lillie- Stockholmskartan. höök, H.; Swartling, J. A.j Akerman, J.; [2825J Lifförsäkringsaktiebolaget Nordpolen. (Bildadt Vasagatan 10.) Ordförande: Hildebrand, Rans. Ledamöter: Arfwidson, Gust. Sam.; Burman, B. F.j Lindeberg, Knut; Sjögren, Tage; Strömberg, C. J. Yerkställande direktör: Strömberg, C. J. Öfverläkare: Sjögren, Tage. Matematiker: Nordenmark. N. V. E. Kamrerare: Burman, John. [2827J Lifförsäkringsbolaget Balder - ömsesidigt. De försäkrades eget bolag. (Stiftadt som lifförsäkringsförening år 1887.) (Sturegatan 8, 1 tr.) Kontorstid 9-1 /24. A. t. 610; r. t Ordförande: Uggla, Gust., generallöjtnant. Vice ordförande: Berg, C., bankofullmäktig. Fries, E. F.; Pettersson, A. Th.; Engström, C. L.; Blixen, Oscar; Westerståhl, I.; Nettelbladt, Hj, Direktion: Akerman, R., ordförande; Carlson, O., v. ordförande; Petersson, Edv. R., öfverläkare; Billmanson, A. L., aktuarie och jourh. direktör; Swartling, J. A.; Blixen, Oscar; Gullberg, Hj. Intendent: Palme, Gustaf. Kamrerare: Carlson, A. D. [2831J Allmänna lifförsäkringsföreningen Röda bandet. (Bildad Centralpalatset.) Direktion: Direktör: Palmblad, O. W., verkmästare. Kassör: Nyström, Karl. Sekreterare: Berg, Edv., kanslist. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942)

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942) Riksföreningen Sverige-Tyskland: 5689 medlemmar 1938-42 Källa: Professor Hugo Odebergs arkiv (Lunds universitetsbibliotek), Riksföreningen Sverige-Tysklands arkiv (volym 1, Riksarkivet), Sverige-Tyskland

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

14ol4. 46 kv. Volontären 23

14ol4. 46 kv. Volontären 23 14ol4 Marcus G, tj:m. Palmer V, kont. ReDborg A, f. skolfdrest:a Sahlgren A, lok. eld. Ström N D, tj:m. Wahlberg F, fru. Winkler E, handl. Witt F E, byråchef 36 kv. Volontären 18. äg. Smitt C, grossh.

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv)

Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv) Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv) G Adami, dir, Thaliavägen 36, Ålsten B Adlers, fröken, Kungstensgatan 62, Stockholm M Adlerstråle, fru,

Läs mer

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II. Fack och nummer

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II. Fack och nummer Person och ortsregister över år 1930 förtecknade handlingar (F I) Serien förtecknades 1920, varpå ett register upprättades. Detta register omarbetades och utvidgades 1957 till två register dels ett ämnesregister,

Läs mer

PERSON- OCH ORTREGISTER

PERSON- OCH ORTREGISTER PERSON- OCH ORTREGISTER TILL SUNDSVALLS HISTORIA 1621-1888 VOL. I - V A Abbot V: 169 Abelli, Bengt Anders Eskil IV: 116 Abelli, Bo Gustaf Olof IV: 116 Abelli, Bror Carl Göte IV: 116 Abelli, Bror Edvard

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet)

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) GE Aal, lektor, Dufveholm, Katrineholm Jonny Abeleen, tjänsteman, Anhaltsvägen 60, Helenelund Dagmar

Läs mer

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI 1945-1959 Sammanställd av Olof Jägerskiöld

Läs mer

Totalt antal identifierade och oidentifierade svenska frivilliga för Tyskland

Totalt antal identifierade och oidentifierade svenska frivilliga för Tyskland Svenska frivilliga för Tyskland 1933-45 Totalt antal identifierade och oidentifierade svenska frivilliga för Tyskland Waffen-SS: 262 Wiking: 98 Nordland: 77 Totenkopf: 20 Nord: 11 Leibstandarte Adolf Hitler:

Läs mer

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium.

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium. KÄLLMATERIAL Inledning Denna sammanställning av framtagen av Per Stenros i samband med att dokumentationen av Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium, med olika teman, startat under 1993 och fram

Läs mer

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år 1955 2005 Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år med klubba och puck En lång och mycket intressant tid har förflutit sedan ishockeyn kom

Läs mer

Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer

Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer Gå till nästa sida: Page Down Bläddra till önskad person Källmaterialet har tillkommit under lång tid, perioden 1954-2004 Originalbanden

Läs mer

LEI. löllet.iis. FÖl:

LEI. löllet.iis. FÖl: LEI,. löllet.iis. FÖl: Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren

Läs mer

Konsul Margareta N. Eidensten, Stockholm. Konsul Lars-E Boreström, Göteborg. Konsul Birgitta Jacobsson Ekblom, Göteborg

Konsul Margareta N. Eidensten, Stockholm. Konsul Lars-E Boreström, Göteborg. Konsul Birgitta Jacobsson Ekblom, Göteborg 1 CORPS CONSULAIRE EN SUÈDE Ordförande Vice ordförande Sekreterare Vice sekreterare: Ledamot Ledamot Adjungerad kassaförvaltare Revisorer Revisorssuppleant Hedersledamöter, CC Hedersledamöter, CCSt Hedersledamöter,

Läs mer

Hotingtravet LÖRDAG 4 JULI START 13:15. PRIS 30KR (inkl moms) Nr 1. 2015 www.hotingtravet.com Bankod 37

Hotingtravet LÖRDAG 4 JULI START 13:15. PRIS 30KR (inkl moms) Nr 1. 2015 www.hotingtravet.com Bankod 37 Hotingtravet LÖRDAG 4 JULI START 13:15 PRIS 30KR (inkl moms) Nr 1. 2015 www.hotingtravet.com Bankod 37 1 Hotingtravet Storgatan 30, 830 80 Hoting. 0671-105 84 070-211 27 49 Anmälningar 08-627 21 00 Strykning

Läs mer

Organisaton Andel Deltagare

Organisaton Andel Deltagare A Few Våghusgalleriorna Markus Hemmingsson A Few Våghusgalleriorna Johan Moberg AB Carlsson & Åqvist ÖSK Elitfotboll AB Björn Åqvist Actic Actic Christoffer Bengtsson Actic Actic Tobias Johansson Actic

Läs mer

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn.

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn. OKTOBER 6 2006 Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn Pris 20 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras även på Svenska Numismatiska

Läs mer

Sebastian Zawadski Maömö AI 4.27 11 Joakim Norman 84 Mölndals AIK 4.10 - Klas Persson 79 IFK Lidingö ej res

Sebastian Zawadski Maömö AI 4.27 11 Joakim Norman 84 Mölndals AIK 4.10 - Klas Persson 79 IFK Lidingö ej res M 100m A-final Vind: -0.9 30/6 1 Christie Van Wyk 77 Råby-Rekarne 10.39 2 Christofer Sandin 79 Mölndals AIK 10.57 3 Erik Wahn 80 Helsingborg IFK 10.61 4 Johan Engberg 81 Göta IF 10.68 5 Daniel Persson

Läs mer

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Minnesskrift 1902 1917 Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Tryckt å J. V. Martensons tryckeri, 216-18-20 Institute Place, Chicago, Illinois Till Svensk-Finska Nykterhetsförbundet

Läs mer

Hotingtravet TISDAG 7 JULI START 12:20. PRIS 30KR (inkl moms) Nr 2. 2015 www.hotingtravet.com Bankod 37

Hotingtravet TISDAG 7 JULI START 12:20. PRIS 30KR (inkl moms) Nr 2. 2015 www.hotingtravet.com Bankod 37 Hotingtravet TISDAG 7 JULI START 12:20 PRIS 30KR (inkl moms) Nr 2. 2015 www.hotingtravet.com Bankod 37 1 Hotingtravet Storgatan 30, 830 80 Hoting. 0671-105 84 070-211 27 49 Anmälningar 08-627 21 00 Strykning

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds VERKSAM H ETS BE RÄTTELSE med

Smålands Bowlingförbunds VERKSAM H ETS BE RÄTTELSE med Smålands Bowlingförbunds VERKSAM H ETS BE RÄTTELSE med FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för arbetsåret 1 9 7 2 1 9 7 3 Smålands Bowlingförbund, Box 2113, 550 02 Jönköping 2 Kansli: Kanalgatan 19 - Telefon 036/12

Läs mer