Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter."

Transkript

1 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ ],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj. (för Wieanders H. Wicander Å 911 I 110 Höök, C. P. Rederi A. B.) Lake» 942 I 145 Dahlqvist, O. N. Ymer» Edgren, A. Sigyn» Westling, O. F. Vidar» Schollin, C. Gerd» Falkenberg, K. T. Wickström, K. A. Saga» Björk, A. E. \Viking, A. F. (föl' Ångf. A. B. Roma) Roma» Syberg, J. F. Willborg, W. R. (föl' Stock- Greb» Bjö'rkander, J. Th. o holms Skeppastuf'v.vA..B.) Bull» Widhson, L. W. Asberg, J. (föl' Elektriska Svetsnings A. B.) Elektra I» Åsberg, J. Elektra III» Åsberg, J. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) ['2700J Sveriges Riksbanks hufvudkontor. Helgeandsholmen. (Expeditionstid 10-3.) Fullmäktiges expedition. Bankosekreterare: Montelius, C. W. H. (se nedan). Protokollsnotarie: Marin, K. H. E. Arkivarie: Oldenburg, W. Statistiker: Hultman, J. J. Ombudsmansexpeditionen Ombudsman: Montelius, C. W. H. (se ofvan), Protokollsnotarie: Langborg, E. G. Kanslist: Törnebladh, C. G. H. Bankkontoret. Kommissarier: Ferlin, R. W.; Larson, J. F.; Wadstein, C.. N. T.; Johanson, J. Å. "V.; Norberg, R. E., tjänstledi~ (se riksbankens styrelse [1611J); Björkmansou, A. R., Ohlsson, B. N.; Afzelius, A. O., t. f. Kamrerare: Engström, P. A.; Fogelström, K. J.; Wassberg, J. H.; Carlsson, J. G.; Nylin, E. V. R.: Påhlmau, C~ F. L.; Dahlgren, C. G.; TunelI, C. A.; Ulfsberg, J. G. A., t. f. Kassörer: Warberg, O. E. F.; Humble, K. Å.; Lundmark, E. J.; Holmberg, C. O; Carlsson; C. E.; Stenström, K. M. ; Lindquist, C. G., Sundberg, G. Th. Renisoror och Bokhålla1'c: Ekström, C. J. F.j Norell, G. W.; Hallberg, A. A.; Nyberg, F. W. W.; Dorph, S. W.; Cavonius, J. A. M.; Springer, E. N. G. P.; Hähnel. B. F.; Wanberg, T.; Ekenberg, M. B.; Falk, S.; Molill, J. O. H. N.; Try' sen, O. S. Å.; Hahn, B. J. M., föreståndare för utrikeskontoret ; Levin, P. S.; Betulander, V. A.; Bertil, B. O. Å.; Ruus, y. T. J.; yon Hedenberg, R. E. H., t. f.; Fon' tel i, C. R., t. f. Iieqistratorer : Eriksson, J. Å.; Larson, C. G. E. Kontors- eller Kassaskrifnare: von Krusenstjerna, J.:M. O.; Westin, L. E.; Kark, C. H., föreståndare föl' bronsmyntkassan; Nyman, Å. I.; Johnsson, N. N:; Hauffman, C. G. W.; Ehlin, K. O. E.; Fries, M. C. F.; Amner, A., utrikeskorrespondent; Sjö1Jerg, E.; Holmgren, D. G.; Fredricsson, A. G.; Conradi, C. G. J.; Persson, K. E.; Linder, A. G.; Borg, C. O.; Leth, B. O. K.; Heinrici, E. Å.; Erfass, O. V.; Engwall, Å. B.; Porsgren. Bo V. E.; Nilsson, N. G. E.; Sjöqvist, J. B.; Forsell, T. A. W.; Peterson, G. E.; Dahl, C. J. F.; von r-u, A. M. W.; Weidling, H. O.; Holmborg', L.; Berg, O. E.; Fridholm, A. R.; Lilliehorn, P. F. P.; Unger, P. Å. S.; Sommar, K. T. O.; Simonsson, K. G.; Frykman, J. G.; Trygger, C. E. Å.; Svensson, S. R.; Löfström, K. A.; Pettersson, O. A.; Andersson, A. G.; Söderström, V. B., t. f.; Nyström, A. R. A., t. f.; Abenius, H. W., t. f. Amanuenser: Jahnke, S. V. C.; Ullman, H. A.; Lignell, E.; Ek, G. F. Växeldiskontering "amt utlån1ng mot hypotek af aktier, obligationer och andra värdepapper eller varor., Växlar och öfriga lånehandlingar emottagas af Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. vederbörande tjänsteman hvarje söckendag under helt. Minsta årsafgift utgör dock en krona, hvarriksbankens expeditionstid kl. lo-s. jämte särskilda intecknings. och andra kostnader Å växel beräknas minst 8 dagars diskonto och skola ersättas. skau densamma vid valutans erhållande öfverlåtas Närmare upplysningar erhållas alla söckendagstill riksbanken euer order. förmiddagar i Bankkontoret. Betalning till riksbanken af diskonterade växlar euer län emottages hvarje söckendag under rfksbankens expeditionstid af vederbörande kassör. Kassakreditiv. Härtill erfordras kontrakt enligt tryckt formulär tillika med afskrift däraf, den för kreditivet erbjudna säkerheten och:firma för invisningarna.. Dessa handlingar emottagas under riksbankens expeditionstid. Kreditivafgiften erlägges efter kreditivets beviljande till kassören vid kreditivkassan. Invisningar,. hvilka fä stäuas äfven å brutna tal, inlösas, och inbetalningar emottagas af kredttivkassören. Checkblanketter för uttag tillhandahåuas kreditdvtagare mot behörigt kvitto och utan afgift. A inbetalda belopp godtgöres ränta från och med första helgfria dag efter insättningen. Om före kreditivtidens 'Utg&ng nytt kreditiv erhållits, fär öfverföring till detta af kapitalskuld å det äldre kreditivet ske utan att för d.nna åtgiil"dnågon afgift erlägges. Kredit i löpande räkning. Sädan beviljas mot den säkerhet och på de villkor, som af fullmäktige bestämmas. För sådan kredit erlägges ick. inträdesafgift. A/b.talning.lån. Ansökningar om.ådana lån emottagas aua söckendagar af kamreraren. Anmälan om afbetalning euer slutlikvid göres hos kreditivbokbäuaren, som verkstäuer ränteuträkning, hvarefter kassören emottager betalningen och meddelar kvitto öfver densamma. Medd, mottagande pil depositions-, giro,amt uppoch af8krilningsräkning. Enligt lagen för Sveriges Riksbank af den 12maj 18'7 äger Riksbanken: aj pä d.po.ilion afgiftsfritt mottaga penningar, att utan räntegodtgörelse återbetalas vid anfordran euer ä tid, som vid insättningen bestämmes: b) utan afgift euer räntegodtgörelse mottaga och A giroräkning föra penningar med förbindelse att vid anfordran tillhandahäua räkningshafvaren, hvad ä räkningen innestår, hvarjämte fuumäktige berättigats att ät ärmor, Bom hafva växeldiskontering i riksbanken och ej själfva drifva bankrörelse, öppna upp- och ajskrifningsräkning mot rä.ntegodtgörelse. Bmottagning i förvar aj guld, sitfeer och värdepap per.samt al gods under lör,tgling. Hufvudkontoret mottager i förvar dels gods under försegling, emot en afgift efter godsets rymd och förvaringstiden samt utan ansvarighet ä riksbankens sida för oförvåuad skada euer tillfällig olycka: dels myntadt och omyntade guld.lld sil/vor, dels ock obligation,,', aktier och anat'a värdepapper utan nyssnämnda inskränkning i ansvarigheten och med åtagande för riksbanken att inkassera betalbara kuponger, depositionsräntor och utlottade obligationer samt, efter särskildt aftal, äfven andra.medel och att insätta beloppet af inkasserad ränta och annan åtl1.ddelning för vederbörandes räkning i riksbanken, eller i annan bank, som af honom i sådant afseende för riksbanken skriftligen uppgifvits, äfvensom att förnya inteckningar i fastighet inom Sverige. Inkasseradt kapilalb<lopp tillhandahäues endast mot kvitteradt förvaringsbevis och bör nytt bevis ä det återstående beloppet till ägaren kostnadsfritt utfärdas för den tid, afgift redan erlagts. Förvarings afgiften utgör femtio öre för är räknadt af hvarje tusental kronor af det deponerades i beviset upptagna. värde, hvarvid del af tusental beräknas såsom [2701J Svenska Bankföreningen. Föreningens sekretariat. Drottningg. 3. (Kontorstid 10-4.) Ordf.: Wallenberg, J. H. K. A.; v. ordf.: Palme, Ledamöter: Berggren, E.; Morling, J. W.; Kjellberg, J. C:son; Hedenlund, A.; Rydbeck, O.; Frisk, C.; Lindgren, R. Sekr. o. omb.-man: Dickson, C. R. [2703] Stockholms Enskilda Bank. Hufvudkontor: Lilla Nyg. 27. Obligationer, kuponger och sparkassa: Lilla Nyg. 27. Aldelningskontor: Drottninggut. 48, Operahuset, Nybroplan, Scheelegat. 1, Hornsg. 1, Mynttorget 4 och Norrtullsg. 10 samt 'i Södertälje Brand- och Liffö~säkrings-Aktiebolaget SVEA. och Saltsjöbaden. Direktion: Ordförande: Wallenberg, K. A. v. Ordförande: Printzsköld, O. Verkställande direktör: Wallenberg, M. L. Vice verkställande direktör: Nachmanson. Joseph. ~assadirektör: v. Krusenstjerna, F. Ofriga ledamöter: Almström, H.; Riben, K. A. (ombudsman); Sachs, J.; Söderberg, Olof A.; Wallenberg, O. Bankperstmal: Kamrerare: Blom, G. Notarie: Erdmann, N. Kassörer: Blom, E.; Schuberth, Fredrique: Wallin, J.; Holm, Sigrid; Sylvander, Amy; Lagercrantz, Louise; Claesson, Valborg: v. Hedenberg, Thyra; Lybeck, Ida; Palander, Louise; W iden, G.; Liljenstolpe, Anna; Wallin, Emma, Nordin, W. Öfriga tjänstemän: Schåele, F.; Gustafson, C. E.; Stenmark, Gerda; Bergman, C. G.; Sandgren; Leo; Johanson, J.; Carlson, Axel; Sundelin, A.; Virgin, Chr.; Lundgren, W.; Julin, R.; Laurell, Edv.; Hamilton, Ch.; Hörle, E.; Pira A.; Alson, Th.; Fondelius, Gundla; v. Sydow, Anna; Björkman, L; Naumann, E.; Nälsen, F.; Askergren, G.; Tecktonius, Gerda; Linder, C. W.; Brisman, E.; Högborg, G.; Silfverstolpe, Eva; Myrin, E.; Peterson, T.; Lindeberg. K. R.; Norman, A.; Danielson. F.; Södermark, Fanny; Forslund, L: Lysholm, E.; Berlin, H.; Fagrell, F.; Kleitz, L.; Sandin. A.; Lundberg, E. H.; Hasselbom, h; Strand- 13 Drottninggatan.

3 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ ] berg, Signe; Edemar, C.; Henström,' J. H.; Uti Aktiebol, Göteborgs banks kontor: Fagergren, N.; Olsson, A. S.; Gullander, Göteborgs, Hallands, Bohusläns. S,.; Holmgren, H. G.. R.; Carlson, 'I'hyra: Uti Bankaktiebolaget Norra Sveriges kontor: Lmd~oth, ~. G.; Lmdgren, E.; Ekholm, Härnösands (Norrbottens). J.; Lindström, HJ.; Johansson, K. G. J.;.. l. Gillberg, E. A.; Antell, S.; 6stergren, E.;. U,,! Bankaktiebo aget SiJdra Sveriqes kontor: Thim, Ro H.; Bolin, J. R.; Berggren, \t. H.; Kristianstada, Kalmars och Gotlands. Andersson: Ingebor~; Almr?th, A.; LJun.g Uti Aktiebolaget Norrlandsbankens kontor: dahl, Alfhlld; Modin, G.; Siwertz, G.; NIt Västerbottens. zelius, E.; Wickström, Helga; Beite, P. G. T. G.; Jönsson, E.; Liedfeld, N.; Saxine.J. E.; Möller, S.; Heintze, W.; Ericsson, G.; [2715] Enskilda bankers sedlar Berggren, C.; Wissnell, Eva; Lewert, N.; upphörde att medföra inlösningsskyldighet Wennberg, R.; Granfelt, N.; v. Embden, for respektiva banker från och med nedan- F., Schultzberg, H. stående datum: för Västerbottens Ensk. Bank d. ~7 Jan. 1901; [2 O ] S b E 'Id B»Kristianstads»»»14 Febr. 1904; 7 7 kara orgs nski a ank,» Mälareprovinsernas»»»1~ Jan. 1905; (Malmtorgsgatan 4.)» Norrbottens»»»17 Juni 1905; Expeditionstid 10-3.» Göteborgs»»» ~3 Okt. 1905; för alla öfriga enskilda banker den 22 April Rhodin, H., ordf.; Laurentz, W.; Knylenstjerna, A.; Dickson, W.; Blomdahl, F.; [2720J Skandinaviska Kreditaktiebolaget. ve~~~' Ji~ektör: Blomdahl, F... (~torkyrkobr. 7.) Kassadirektör: Schuberth, J. Expeditionstid: 10-3 e. I?'. Ombudsman' Atmer I Afdelmngskontor: Drottnmgg. 5, Öfre Kamrer: Ul~gren, K. E. Munkbron 7, Gus.~. Adolfs torg (Arsenalsg. Kassör: Ewert, O. 16), Vasag. 52, Södermalmstorg 6, Kungsg. Tjij..nstemän: Grönlund, E.; Äkerblom, G.; 13, Tegnersg, 12. Ahlström, A.; Barklind, S.; Westlin, H.; Halldin, S. Ordförande: Akerhielm, L., friherre. [2709J SundsvalIs Enskilda Bank. Kontor: Fredsg. 4. Hellner, Joh., ordf.: Sebardt, Wilhelm, vice ordf.; Dymling, John Fr.; Gihl, H., verkst. direkt.; Tamm, Gösta; Zielfelt, A., kassadir. och v. verkst. direktör. Ombudsman: Sebardt J:or, Wilh. Tjänstemän: Kamrerare: Holmg-ren, E. D. l:ste Kassör: I!yden, H. 2:dre Kassör: Odman, M. G. Korrespondent: Janson, Valfrid. Bokhållare: Thimgren, B.; Gegerfelt, Fred. von; Claöson, C. J.; Fabricius, O. G.; Larson, Erh.; Unseus, L; Bohm, A. Notariat- &: Fondajdelningen: Förest. : Collijn, Gnst. Biträden: Fondelius, O. E.; Kjellgren, E. [2713J Enskilda bankers sedlar inväxlas: Ut.i Aktiebol, Stockholms Hasuieleb anks kontor: Hälsinglands,..Kopparberg-s, Uplands, Vännlands och Ostergötlands. vice Ordförande: Gibson, W.; Trolle, C. A. Ledamöter: Andreen, A.; Barclay, G.; Berg von Linde, A. W.; Carlander, A.; Carlberg, P. M.; Dieden, B. M.; Ekman, G.; Elliot, M.; Ericson, C. W.: Faxe, C.; Fri sell, E.; Helling, S. G. E.; Hirsch, O.; Horngren. Hj.; Jonsson, A.; Kjellberg. J. C:son; Lindgren, Hj. O.; Lindahl, E. W.; Loven, H. J.; Malmsten, P. J. E.; Mannheimer, H.; Moll, J. G.; Palm,!.; Petersson, B. R.; von PI aten, W. A. A. B.; Rabe, P. R.; v. Rosen, sx., grefve; Schmitz, A.j Seaton, A.; Smith, S. W. A.; Tamm, C. G. A., friherre; TranchelI, C.; Wingårdh, C. A. B.; Zethraeus, A.; Åkerman, R. Kontoret i Stockholm: Verkställande direktörer: Kjellberg, Jonas C:son, Rabe, P. R., och Palm, Ivar. Bitr. verkst, direktör: Odencrants, L. A. Kamrer för hvalfvet: Holmberg, E.; för bokf.vafd.: Bacher, Fr.: för korresp.-afd.: Kjellen, G.; för låneafdeln.: Klingbom, L. Kassörer: Zettergren, C. O.; Lundgren, E.; Starkenberg, G. T.; Höjer, E.; Benckert, S. Tjänstemän: Adde, E.; Adler, H.; Andren, H.; Arosen, A.; Björkman, G.; Bergqvist, M.; Berger, P.; Boman, J.; Boström, G. E.; Bretzner, H. E.; Carlson, Ivar; Christenson, Brand- oell Llfrörsäkrlngs-Aktlebolaget SVEA. 13 Drottninguatu. '

4 [ J C. Öfriga allmänna inrättningar. C. E.; Fornell,W.;Forssell,J.; Forsslöf, E.A.; Kungsgatan 13: Fogman, C. G.; Gelotte, Fr.; Gunnarsson. Kassör: Ericsson, C. A. P.; Gyllensvärd,G.; Hallgren,C.; Holmqvist, Tjänstemän: Lokander, P.; van Rijswijk, G.; Holst, Alexis; Hultin, IL O.; Huss, Elsa; Knutsson, K. W. Gustaf; Hörgren, C. A. F.; Häggmark, C. Tegnersgatan 12: H.; Isr~elss?n, K.; Jacobsson, G.; Joachims- Kassör: Gellersten, C. son, Hj.; Kjrerboe, G.: Landgr~nl A.; Leuf- Tjänstemän: Carlson, E.; Huss, H. ren, N.; Leyonmark, K.; Lindblom, B.; undbergh,!.; Lundgren, ~. A.; Lönngren, [2722J Stockholms Intecknings Garanti O. A.; Morales, J.;. Mostrom, F. A.; Mac Aktiebolag. Dowall, H. S.; Nilson, N.; Norman, E.; d "kl Palm, Curt; Palme, H.; Palmgren, R.; Hufvu kontor: Fredsg, 2, oppet Petre, E.; Pettersson, G.; Ram berg, G.; Afdelningskontor: Stureplan 6, Kungsg. 17, Schaffer, G.; Ströman, G.; Svensson, H.; öppna kl. 1/ 2 lo-1m. Södervall, G.; T~rnberg, K.; Wa~lgren, 1.; Wessblad, A.; WIerth, C.J. U.; WIeselgren, O dfö d h k täll d d' ktö P l S.; Alund, C.. r ORan eoc ver s a an e ire or: a me, Ombudsmansexp.. Nehrman, Hj., kammar- J. d: k" P' L råd; Hasselgren, C. Ludv., v. auditör; Kassa ~re tor:.. ripp,. Brock Berta' Fris R Ledamoter: Leijonhufvud, C. G.; Uggla, E.;,,,. Svensson, G.: Philipson, W..4fdetningskontor: Styrelsens sekreterare: Benckert, H. T. Drottningg. 5: Tjänstemän: Verkst. direktör: Moll, J. G. Ombudsmän: Cavallin, B.; Juhlin-Dannfelt, Kassadirektör: Ericson, C. W., frih. C. Jurid. bitr.: Smith, G. E. M., v. häradsh. Hva1fskamrer: Wancke, F. Kamrer: Sandberg, J. E. Ingenjörer: ArboreJius, R.; Knochenhauer, S. Kassörer: Ekström, Gotth.; Gråen.Hj.; Sparre, Signe; Sparre, Märta, Vid jastighetsafdelningen: Tjänstemän: Barth, Edit; Bennet, Malla; Kamrer: Meurk, A. Boije af Gennäs, Ebba; Christensson, Jöns; Bokhållare: Holmberg, J.; Sundberg, E.; Jo. Hersl ow, K.; Holm, A.; Larsen, Hilda ; hanson, A.; Thörnborg, R. Larson, Brita; Neijber, Edith; Petre, G.; Richert N.; Svensson, N. O. A.; Ödmansson, Jenny. Fondafdelningen: Wigstrand, E.; Egardt, Otto. Öfre Munkbron 7: Kamrer: Holmquist, Filip. Kassörer: van Rijswijk, Anna; Grund, Hj. Tjänstemän: Andersson, C.; d'aubigne, E.; Axelson, C.; Björklund, M.; Carlsson, C. O.; Johnssou, C.; Melander, J.; van Rijswijk, B.; Wijk, Elsa. Ombudsman: Heurlin, E. S., e. o. hofr.not., Birgerjarlsg-atan 14. Kamrer: Lindström, H. Kassörer: Heeggström, S.; Pontån, E. Tjänstemän: Adler, N. V. p.; Axelsson, T.; Backlund, L.; Holmer, A. "A:son; Häggmark, C. H.; Norder, H.; Ostergren, K.; Collin, Märta. Vasagatan 52: Kassör: Bjurström, J. Tjänsteman: Löfmark, 1. Södermalmstorg 6: Kassör: Hagman, G. Tjänsteman: Österberg, S. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Vid banka/delningen: Kamrer: Lange, K. H. Bokhållare: Broman, B.; Gerdes, G.; Hofren, 8.; Habbe, T.; Anderson, L.; Johansson, E. Vid ut1'ikesafdelningen: Korrespondenter: Glinther, O.; Källberg, W. Vid kassorna: Kassörer: Thorslund, E.; Reinins, A.; Nord borg, O. Kontrollanter: Rappe, E.; Jansson, E.,'Norgren, J. Bokhållare: Carleson, H.; Reiner, E.; Fogelström, E. Vid notariatafdelningen: Föreståndare: Lundholm, J. Biträden: Callin, G.; Granlund, D.; Sundblad, V.; Ryman, E.; Lundin, S.; Bergström, K.; Törsleff, V. Vid fondafdelningen: Föreståndare: Bollden, A. Biträden: Lindqvist, H.; Holm, E.; Schmidt, A. Vid revisionsafdelningen: Föreståndare: Hanner, J. Bokhållare: Kläning, D.; Schwartz, G. SVEA. 13 Drottninggatan.

5 5. Penninginrättningar. Vid' kupongafdelningen: Roosval, E. Vid ajdelningskontoret Sturepl an. 6: Kassör: Ottergren, Fr. Kontrollant: Johnsson, F. Bokhållare: Cnattingius, B.; Berggren, Gustafson, S. Vid afdelninqskontoret Kungsgatan 17: Kassör: Ternström, C. Kontrollant: Salmson, V. [2724] Sydsvenska Kredit Aktiebolaget. (Drottninggatan 4, öppet -l10-i4; lördagar och dagar före helgd. '/210-2.) Afdelningskontor: Götgatan 31. Phragrnön, E., ordförande; Neumiiller, Otto Emil, v. ordf.: Nyström, M., verkst. dir.; Hellman, C. H.; Sjödahl, Jan; Blanck, Carl. Tjänstemän: Kamrerare: Israelsson, Hj.; Åbom, Fr., hvalfskamrer; Jacobson, P. M., kamrer vid korrespondensafdelningen. Kassörer: Johnson, C.; Lundberg, L.; Huss, Lennart; Harling, A. Förest. för fondafdelningen: Teeling, W. Bokhållare: Almen, S.; Bohlin, S.; Eales, C.; Engelbrecht, B.; Forsberg, G.; Gylling, I.; Hagman, M.; Israelsson, K. J.; Johansson, J. E.; Johnsson, A.; Julin, L.; Lönnberg, V.; Nilson, B.; Wiman, S.; Akerlund, G. Ombudsman: Levy, L. a) Banker och kreditanstalter. [ J 'Ioren, Karl, kassadir. ; Versteegh, A. N.; Wicander, Hj. Suppleanter: Rappe, O., v. kassadirektör; Bäckström, W. Ombudsmän: Glimstedt, Carl; Undsn, G. A Tjänsteman.; ler, E. med rätt att teckna firma: Miil- Tjänstemän: Vid lwjvudkontoret: Kamrerare: Schultz, Eduard; af Sandeberg, V.; Stenberg, E.; Lychou, G. O. Kassörer: v. Hofsten, B.; Ljungström. J.; Gyllenspetz, S.; Hasselhuhn, Louise; Hebbe, O; Morling, S. Tjänstemän: Anderson, H.; Bellström. E.; Blom, T.; Dahlgren, M.; Ekdahl, K.; Ekmarck, G.; Feleker. O.; Fris, O.; Hallden, B.; Jacobson, I.; Johansson, A.; Killander, K.; Kleingardt, E.; Kullströrn, G.; Landelins, H.; Lennerman, H.; Lindqvist, L.; Lindström, G.; Mellström, N.; Myrin, F.; Nilsson, Ernst; Nyström, A.; Palm, G.; Rödjer, Erik; af Sandeberg, S.; Santesson, Fr.; Stenström, E.; Storm, J.; Strömberg, U.; Sylvan, A. j Trygger, Greta; Wallgren, 4.; Zins, 'v.; Åberg, A.; Åkerlund, O.; Amark, Astrid. Vid notariatajdelningen: Unden, G.; Lidman. R.; Gustafsson, N. G.; Kock, S.; Wallden, H. Vid fondaf'delninoe«: Dorph, W.; Santesson, C. L. Rud.; Olån, O.; Fröblom, A.; Olson, E.; Svensson, K. Vid jastigltetsajdelningen: Wennerholm, C. Vid?'evisionsajdeln'ingen: [2727] Lysholm, M.; Cederberg, C. W.; Schröder, F. Aktiebolaget Stockholms Handelsbank. Vid afdelningskontoret A. Gätgatan.1: Hnfvudkontor: Kungsträdgårdsgatan 2 B. Kontrollant: Bogren, K. Kassan öppen 10 f. m.-3 e. m. Kassör: Maass, M. Notariatafdelning: Kungsträdgårdsg. 2 B; Vid afdelninqskontoret B. Fredsgatan 12: öppen 10 f. m.- 1 /24 e. m. 2 A." Kontrollant: Elliot, B. Fondaf1doelnfing: K ungsträdgårdsg., op- Kassör: Engström, H. pen. m.- 3 e. m. V'd ''"d. k O S Fastighetsafdelning: Kungsträdgårdsg. 2 B; 1 aj' elninqs on.toret. turegatan 24: öppen 10 f. m-3 e. m. Kont.~ ollant: Anstnn, A. Förvaringshvalf: Kungsträdgårdsg. 2 B; öp- Kassor: Grahm, E. pet kl. '/ 2 10 f. m.-4 e. m. Vid ajdelningskontore~ D. Kornhamnstorg 4: Afdelningskontor: A. Götgatan 3; B. Freds- Kont,:ollant: 'Y ette!,h~d, E. gatan 12; C. Sture gatan 24; D. Kornhamns- Kassor: Heurlin, Sigrid, torg 4; E. Drottninggatan 59; F. Handt- Vid af'deininqslumtoret E. Drottninggatan 59: verkaregatan 23 A; öppna '/210 f. m.- Kontrollant: Nyström, B. '/d e. m. Kassör: Hafström, D. Styre lse: Vid ajdelnin.qslwntoret F. Haniitoerkare- Wijkander, ru, ordf.; Bohman, Knut, v.ordf.; l gatan 23.d. Frisk, Carl, och Philipson, M., verkst. di- KontrollaI!-t Lindström, A. rektörer; Reuterskiöld, L., v. verkst. dir.; Kassör: KJellstrand A. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 [ J [2729J Aktiebolaget Stockholms Köpmannabank. Arse~lsgatan 9. Exp.-tid ' /.4. St!lrelse: Ruben, Ludvig M., ordförande o. verkst. dir. Olsen, C. O., v. ordförande; Grill, B.; Kaij-.ser,A.; Lidström, J.; Wolff, F.; von Otter, C. G., frih. Kassadirektör. Frölich, G. Kamrerare; Johansson, Ivar E. J. Kassörer: Odman, H.; Tiger, A. Tjänstemän: Forriander G.; Peters. A.; Dolling, A.; Duha, H.; Risholm, G.; Bergqvist, A.; Ahlberg, M. Ombudsman: Wessbel'g, O. lf'ondafdelning: Föreståndare: Philip, E. Tjänstemän: Settergren, G.; Jonsson, K. Afdelningskontor: Södermalmstorg 8. Kassör: Möller, E. Tjänsteman: 'l'idbeck, G. Sturegatan 32. Kassör: Wedin, G. Tjänsteman: Holmberg, G. [2730] Aktiebolaget SundsvalIs Handelsbank. (Drottninggatan 17, öppet i-10-t4.) C. Ofriga allmänna inrättningar. St!lrelse: Sahlin, Mauritz, ordförande; Heurlin, C. H.; Olrog, Th.; Ameln, C., verkställande direktör; Sundin, E. O. Tjänstemän: Ilnne, G., kamrerare; Debn, L., och Hammarström. S., kassörer; Wiklander, H.; Dill ner, M.; Bodman, G.; Ce~erberg, E.; Wallgren, E.; GIesecke, C.; WIdell, E. [2731] Aktiebolaget Nordiska Kreditbanken. Expeditionstid: (Stockholm, Eskilstuna, Vaxholm.) Hufvudkontor: Drottningg. 1. Afdelningskontor: Mynttorget 4, Drottningg. 106, Hornsg. 33 A, Odeng. 28 & 30, Karlavägen 23. Ordförande: Wachtmeister, F. Cl:son, grefve. Tjänstemän:' Vid hufuudkontoret : kamrer o. kontorschef: J 0- hansson, John; hvalfskamrer: Svensson, Adolf; utrikeskamrer: von Zeipel, Viktor; kassörer: Mallmin, H.; 'I'ibblin, E.; bokförare: Friberg. Ivar; korreepondent: Nyström, H.; bokhållare: Söderström, Aug., von Celsing, F.; Muhr, Sperling; Holm, Arv.; Smedmark, R.; Oucbterlöny, N.; Granlund, T.; Nerström, G.; Carlsson, E.; Ähsberg, E.; Pettersson, E. Notariatafdelningen: Södergren, Sam.; Risberg, E.; Nilsson, N. Fondafdelningen: Berfin H.; Ström, G. Fastighetsafdelningen: Åström, L. Vid afdelningskontoret M!lnttorget 4: kassör Clason, M.; kontrollant: Lagercrantz, E. öfverste. Vid afdelningskont01'et Drottninggatan ioe. kassör: Persson, M.; kontrollant: vakant. Vid afdelningskontoret Hornsp. 33.A: kassör: Knös, T. Vid afdelningskontoret Odengatan 28 Il: 30: Kassör: Zetterstrand, V.; kontrollant: Ouchterlony, Ossian, kamrer. Vid afdelningskontoret Karlavägen 23: kassör: Oldenburg,.1)).;kontrollant: vakant, Ombudsman: Ohman, Adolf. Byggnadskontrollant: Haverman, K. V,ingenjör. [2733] Aktiebolaget Göteborgs Bank. (Brunkebergstorg 18, öppet 10-'/.4.) Holtermann, Oscar, ordförande; Wahlin, C. A.; Sundström, Aug.; Liljewalch, M.; Grönwall, F., verkst. dir., Nehrman, A. W., kassadir. Tjänsten~än : Kamrerare: Lindh, Helmer; Ström, Nils. Kassörer: Lagercrantz, Sophie; Ripa, E.; Asker, Blenda; Gottfriedz, Sixten. Förste korrespondent: Hanson, Lennart. Bokhållare: Lagerbolm, Nils; Anderson, Gertrud; Lilljeros, Mia; Ekberg, Robert; Dahlman, Tor; Johansson, Seth; Ström, Hjalmar; Malmros, Gunbild ; Hallberg. Eric; Bahre, Alice; Svanbeck. Gerda; Norelius, Knut; Tengwall, Torsten; Beckman, Bertil; Carlsson, Bugo; Nilsson, Edith; Bohr, Erik. Ombudsman: Stjemstedt, F. Vice ordf.: Liberg, L. L. [2735] Aktiebolaget Arbetareringens Bank. Ledamöter: Hedenblad. P. H.; Hirsch, Isa~k; Hufvudkontor: Kornhamnstorg 61. Ramstedt, VIktor; Sandberg, G. F.; Juhlin-.. Dannfelt, G.; He denlund, Axel, verkst. di-loppet kl. 10-3; dessutom. lord. 6-7 e. m. rektör; Enhörning, C. F., vice verkst. di. Okt.-Apnl. rektör. Telegrafadress: Arbetarebanken. Brand- och Lifförslkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ ] Tjänstemän: Ordt.örandc o.ch verkst. d~rekt.?r: Carlson, Sekreterare och ombudsman: Åström, Teodor. Wilhelm; VIce verk st. direktör och depu- Kamrerare: Matthiesen, S. J. terad:. Carlson,.9arl Ad. Kassör: Sjöstedt, Hugo. v. Ordforande: LIlJa, A. J. Bokhållare: Regnell, J ohn: Håkansson, G.; Deputerad och kamrerare: Cederborg, O. H. Dahlström, E. Deputerad: Fahnehielm, E. I Ledamöter: Janzon, Alb.: Linge, Sven; Se- Ajdeln'tng.kontoret a Östermalm: treus, A. L; Svensson, Joh:s; 'I'idbeck, J. (Storgatan 3; r. t. 4866, a. t. 5008; H.; Wincrantz, F.; Edengren, A. expeditionstidl/210f.m.-3e.m.och5-7e.m.) Kontrollant: Arvidson, A. Tjänstemän: Kassör: 'I'egnör, H. Kassörer: Granstedt, A., och Wideman, S. Ajdelningskontoret i Vosastaden : Kassakontrollanter: Beckman, G.; Ternstedt, (U l d t 1 t 3 99 diti tid G. _ P an sga an ; r.. O ; expe mons l Bokhållare: Zanichelli, E.; Tidbeck, A.; Jan-.. kl. 1/210 f. m.- l /24 c. m.) zon, J.; Ahlin, G. E.; Larson, E.; Kåhr- Kassor: Andersson,..M. ling, E.; Karlsson, S.; Lagerström, A.; Kontrollant: p ahllö f, J.. Rödin, E.; Nilson, G.; Carlson, G.; Detthow,...AfdelmngskontoJ'eta Södel'mal,,!:.. E. O.; Lundgren, E.; Schylander, V. (Gotgatan?~; r. t. 13~ 37; expeditionstid kl. /210 f. m.- /2 4 e. m.).. F.astig1tet'(~fdelriingen: Tjänstemän: F?rest.:.~lblhn, A. F. Dahlbeck, E., Pehrsson, N. BItr.: Sjöberg, A. Fondajdelningen: Förest.: Lagerström, F.; bitr.: Malmsten, S. Statist'iska ajdelningen: Förest.: Rosengren, O. A... Ajdelningskontoret Kungsg. 20. Öppet kl. 1/210-1 /2 4; dessutom lördagar kl. 6-7 e. m. Okt.-April. Kontrollant: Sjöstedt, Knut. Kassör: Berens, A. Bokhållare: Ahlgren, J.; Åkerström, S.; Borg, O. Bankens pantläneafdelnlngar: Kontor: Järntorget 78. öppet: 9-3; 5-8 (lörd. till 9 e. m.). Föreståndare: Ryberg, J. A. Kontor: St. Badsbug. 9. Öppet: 9-2; 4-8 (lörd. till 9 e. m.), Föreståndare: Engström, Rudolf. [2737] Aktiebolaget Föreningsbanken i Stockholm. (Hnfvudkontoret: Storkyrkobrinken 14. Telefoner: dir. Hallberg : r. t , a. t. 2326; kassadir. Stockman: a. t ; [2741] [2739] Aktiebolaget Mälareprovinsernas Bank. Kontor: Skeppsbron 8, öppet Tjernberg, B. A.; Gagge, Adolf; Oldenburg Uno; Hector, H. Ombudsman: Morton, M. Kamrer: Wallqvist, Aug. Kassör: Cnattingius, J. Tjänstemän: Lundbeck, O.; Lundqvist, Eric; Eklund, Uno; Laurell, Eman.; Moberg, N.; Westelius, Valter; Julin, G.; Brundin, R.; Lenström. J.; Zethrseus, A.; Lundberg, E.j Hellström, O.; Södergren, D. Filialer: Karlaväg. 17, öppet 1/ Tjänstemän: Eklund,B.; Arosenius, G.j Öhman, W.j Hultman. O... Strandväg. 7; öppet 1/ Ohman, Ant.; Lundbeck, E. Kungsbroplan 1, öppet l/i Tjänstemän: Bergendahl, J.; Larsson, H. bankkontoret: r. t. 2190, a. t Aktiebolaget Stock~olms Diskontoba.nk. Expeditionstid 1/ 2 10 f. m.-1/24 e. m. Hufvudkontor ; Regermgsg. 8. Afdelnings- Telegram dress' l1' b k kontor: Hotorget 8 (Kungsg.), Odeng. 55, a. mon an. Birgerjarlsg. 20, Folkungag. 97 (hörnet af Renstjernasgatan) och Liljeholmen. Ordförande o. verkst. direktör: Hallberg. Fr. Trygger. E., ordförande; Thiel, Arvice Ordförande: Grundström. J. thur; Jansson, Carl, verkställande direktör j Kassadirektör : Stockman, G. Bovin, Knut, vice verkat, direktör; Carl- Öfriga ledamöter: Petterson, Gust.; af Sil- son, Edmond, kassadirektör. len, J. O.; Olsson, Johan. Ombudsman: Berglöf, E. Brand- och Liiförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. Kam!erare: A.~mer, N. [2744J Aktiebolaget Norrlandsbanken. Kassörer: Grason, ~.; Hammarstrand, H.; Hufvudkontor: Fredssatan 10 Expeditionstid La~erberg, E.; Bonn, E.; Nygren, G:; Ahl- 10 f. m.-1/24 e. ~. ' strom, H.; Ekebohm, E.; Bergqvist, L. FT lk t H 8 B'bl' tek Nordgren. G. l la on or: ornsg., l 10 sgatan13, Bokhållare: Clason, O.; Lagergren, L.; Stie- Ske~psbron 18. bel, M.; Ahlström, O.; Silfverling-, S.; Gill. Telegramadress: Norrian.deb anken, gren. J.; Fredriksson, G.; Cederholm, E.; Lundbäck, S.; Norman, H.; Graf, W.; Jon- Lagercrantz, H., ordf.; von Sydow, Hj., v. son, J.; Schwanbom, H.; Larsson, S.; Hörn- ordf.; Drysen, G., verkst. direktör; östlund, V.; Andersson, A.; Björklund, V.; man, Fr., v. verkst. direktör; Aspgren, N.; Ekebohm. B.; Oarlen, H. Nordenfalk, Johan; Flensburg, Oscar' Föreståndare för ~otariat- och Fondafdel Lundström, Karl; Martin, Erik; Odelberg: mngarna: Berglof, E. A. Th.; Seaden, C. Th.: Grubbström, Karl; Bokhållare: Schultz, A.; Santesson, C.; Jo- Cornelius, J.; Qvist, N. D.; Dahlerus G. hansson, B. Verkst. direktör: Drysen, G. ' [2742J Aktiebolaget Stockholms Folkbank. Hufvudkontor: Klarabergsgatan 23. Afdelningskontor: Kommendörsgatan 25, Barnhusg-atan 16 och Fleminggatan 59 B. Vice verkst. direktör: Ostman, Fr... Direktion jör hufvu dkontoret : Ostman, Fr., Lagercrantz, H.; Nordenfalk, Johan; Lundström, Karl; Martin, E.; von Sydow, Hj. Malmen, Carl, ordf.; Åhlström K d' kf" S 11 E Gustaf L., v. ordf.; Alexanderson, Gustaf; assa ire or: ne.. ma~, '". Akrell, Carl; af Klintberg, Bengt; van Rijs- Ombuds~an ~ch. forestandare for N otariatwijk, H.; Sjöqvist J oh. afdelningen: Sidenbladh, K. Verkst. dir.: Alexanderson Gustaf. Skogsexpert: Ringstrand, G. Kassadirektör: Carlberg, d. D. Tjänste7nän: Kassörer: Johansson, Alb.; Wennerström, B.; 1:ste Kamrer~re:o Ekman,.C. Ewelius, L.; Fahlström G.; Svensson, M. Kamrerare for laneafdelnlllg.~n: Olsson, G. Bokhållare: Andersson, N.; Berger, G; Eriks- Hval.~skamre.rare: Waldenstro~, E... son, ~.;. Herlitz, L.; Hildebrand, D.; Lilja, Kassörer: Kl~mman, S.; Westm, K.; Stael H.' Lilliecreutz F.' Lindh K.' Schersten.. von Holstein, G. G.: Spano'enberg E'. Åkerblo~ L.' Tider: Ofriga tjänstemän: Andersson, R; Adlerstam, m~n, Sig-~e. " " N:.: BrnckströII!' B. J:SOll;.Ber!!,qvist, E.; Notariatafdelningen: af Klintberg, Bengt; Björklund, E.lvua; Blomkvist, G'i Cleve, WesterIund Gerda. A.; Egerstrom, A.; Edholm, Kann; Ed- Ombudsman: 'af Klintberg Bengt. man, C.; Erfors, E.; Fredholm, t; Fröleen, Fondafdelningen: Lindblad, Rud. G.; GeUne!, K.; Gellner, Yngve; He~l-. berg, C.; Hjertstedt, Aurore; Holm, Astrid: [2743J Aktiebolaget Tjenstemannabanken. Hultgren, E.; Klint, J. W.; Linden, K. A.J.; Drottningg. 15. Lindedal, L.; Lindberg, N.; Lindgren, A.; Expeditionstid / 2 4. Lindgren, John; Lindroth, Elsa; Lund-. berg, Marie-Louise; P:son Scharin, Henny: J hl ' A df Raaschou, Th.; Reenstierna, C. G.; Reuteru ll1. J., or.; Egnell, E., v. ordf.; kiöld E R' l G Sk P t J Bert h old, Ado,lf, verkst. direktör; Palm. s 10,.; lsser,.; ow- e ersen,.; gren H L 01 d E Fl di S k Sjöstrand, N.; Stjernspetz, A.; Syl van, N.;,..; an er,.; o m,., as- f U l L W l H W' N sadir. och ombudsman; Meeths, C. E. a gg as,.; esse,.; igrsn,. H.; Otterström, A. H. Fondajdelningen: Föreståndare: Belfrage, L. Tjänstemän: Tjänstemän: Fredholm, R. W.; Schartau, Kam~erare: Hollstrand, D. Anna; Enander, B. Kass~rer: Gustafssol:.' Selma; Norrman, Ernst. Not ariataf deln'ingen.- Bokhallare: Lundstrom, Gerda; Ekeberg, In- F" t" l S'd bl dh K geborg, Lilljeqvist, Maria; Ekdahl, Rud.;?Ees am.~re: l en a,.. Berggren, David; Stael von Holstein, Axel; TJan~.teman: Beskow, E.; Posse, E.; Lind- Lundmark E or ström, L.. ' yv. Filialkontoret Hornsgatan 8. Fonda/delningen: Direktion: Andersson, Axel N.; Gustafsson, Föreståndare: Sandström, Carl. G. Th. Kamrerare: Beve, C. L. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. Kassör: Stjernstedt, Louise. Exp.-llOnt. B. Bokhållare: Annell, G.; Lundgren, Greta; Hertzman, Louise; Lindgren, G. Bengtsson, Axelina. Filialkontoret Bib;iotek.~gatan 13. [2746J Bankaktiebolaget Södra Sverige. Direktion: Brunander, A.; Klingspor, J. M. (Arsenalsg. 6.) Kamrerare: Hebel, W. Erp. kl Kassör: Rosen berg, Anna. Öfriga tjänstemän: Backlund, Dagmar; Falkman. O. W., öfverste, ordförande; Bro- Christiernsson, Knut; Orajärvi, Harald. man, J. W., direktör, v. ordför.: Stendahl, Filialkontoret Skeppsbron 18: M., öfverfältintend.; Arvedson, Arv., verkst. Direktion: Enell, O.; Wawrinsky, R. A. d~r.ektör.; ~.ethelius, G., f. d. kanslisekr. Kamrerare: Carlström. F. A. (tjänatgör afven som ombudsman); Alrutz, Kassör: Carlsson, Hilda. Andrew, grossh. TJänstemän: Kamrerare: Virding, Frej. Kassörer: Geijer, K.; Ström, K. Bokhållare: Wahl berg, O.; Starck, Elis; [2745J Bankaktiebolaget Norra Sverige. (Kungsträdgårdsgatan 16.) Expedition: öppen Notariatafdelning: öppen Fondafdelning: öppen Expeditionskontor A, Odengatan 71, ]/ Expeditionskontor B, Vasagatan ]/ [ J årnberg, K.; Leodor, C.; Nilsson, Thorsten; Dahlström, Lilly; Anell, Bror; Peterson, öppet Gösta; Berg, N.; Harnbrseus, R.: Peters, Ruth. 4, öppet Föreståndare för Fondafdelningen: Steckmest, C. Biträde: Werner, G. Ordförande: Virgin, O. [2747J Aktiebolaget Gotlands Bank. v. ordförande: Dahlberg. N. W. (Fredsgatan 3.) Ledamöter: Belfrage, A.; Berggren, C. W.; Blanck, Otto, ordf.; Granholm, Hen- Dymling, R.; Ernthen, O.; Engströmer, rik; Kolmodin, Axel; Romare, P. B.; Cra- T.; Engwall, E. V.; Fahlen, H.; Hallin, mer, Carl, verkst. dir. A.; Lidforss, E.; Lindholm, C.; Malmström, Tjänstemän: Geber, Hans, kamrer; Löthberg, E.; Rooth, O.; Rydbeck, O.; Ramström. R., kassör; Ahgren, E.; Guilletmot, U. Th.; H.; Sohlman, A.; åhngren, H. Ajgeldinger, Y.; Natorp, A.; Brandt, Nils; Verkställande direktör: Rydbeck, O. Holmquist, Carl. Vice verkst. direktör: Hallin, A. Kassadirektörer : Stån, Helmer; Schönmeyr, [2748J Kommanditbolaget Landtmanna- Gunnar. Ombudsman: Vakant. & Kreditkassan D. Aronowitsch & C:o. Kamrerare: Allander, O.; Hedman, Gösta. Hufvudkontor: Arsenalsgatan 8 D. Afdel- Kassörer: Grandinson, Alf: Lindström, J. ningskontor: Västerlånggatan 17. Tjänstemän: Anderson, T.; Beijerhielm, N.; Direktörer: Aronowitsch, D.; Aronowitseh, M. Berzstedt, A.: Brandt, Herman; Carleson, Kamrerare: Lindeberg, E. R. E.; de Mare, K; Danielson, Ch.; Edin, Kassörer: Dahl, S.; Östergren, T. A.; Ekenstein, W.; Forssgren, V.; Grandin, Bokhållare: Hellström, C.; Chavö, C.; Gum- G.; Hedberg, G.; Herzsprung, E.; Hultman, pel, B. A.; Jahnke, Ester; af Klinteberg, ::l.;lundqvist, G.; Löwenhielm, A.; Molin, V.; [2750J FöreninQen Industriidkarnes Nordlander, J. A.; Norman, A.; Nycan- Lånekassa der, '!'.; Re~ters~ärd,.G. P'i Sel~nder, A. (utan personlig ansvarighet). B. Hjalmar, Sellin, E., Sel~m, G., S~enha- Kontor: Smålandsg. 22. gen,.ivar S:son,; Torell, Hj.; Zethrm, R; Ordf.: Linder, C. W.; vice ordf.: Lindberg, Zethrin, ~reta; A?erg, Ern~t; Öhngren, A. J. S. L.; öfriga ledamöter af styrelsen: Jo-.. Vtd Notarlatajdelnwgen: hansson, A. J.; Pettersson, C. J.; Berg-. F?r~~tandare: Vakant. gren, Aug.; Ringholm, K. E.; Petterson, Biträde: Wuerster, Hugo. 4-nton; Bergqvist, G. F.; Malmqvist, C. P.; Vid Fondafdelningen: Akerholm, C. A. Föreståndare: Leuhusen, E., frih. Kamrer: Skoglund, K. Tjänsteman: Norman, Hjalmar A. Kassörska: Andersson, Anna. Exp.-kont. A. Bokhållare: Sandberg, A.; Andersson, Elin. Holmberg, Ulla; Nyberg, H. Brand- ooh Lifförslkrings-Akliebolagel SVEA. 13 Drottnlnuuatu. A<l es.i:alendtrn

10 [ J C. Öfriga allmänna inrättningar. [2754J Svenska Emissionsaktiebolaget. Aktiebolaget Stockholms DIskontobank: Jakobstortr l Aktieb. Brusafors-Hällefors' 51/1 % Styr l ";. Aktieb. Brusafors-Hällefors' 6 % : se..... Aktieb. Bångbro Röryerks 4 l/i vt«. Santesson, P. H., v. haradshofd., ordf.; Back Aktieb. de Lavals Angturbins 5 Ofo och 5 Iii ola ström, J. W., grossh.; Hägglöf, R. R. F., Aktl~09'lf" Ch tt & K' J'. 'k 51/ o/ 1910 v.. häradshöfd.,.verkst. dir.; Mar~, C., fa- Akt::b: sa~berg::05 ~io..10 mver s I. briksdisp.; Sahlm, C. A., bruksdisp.; Ver- Aktieb. Södra Roslags Kustbanas 4. Ofo steegh, A. N., grossh.: Wicander, A. Hj., ESkii;l~~a Stälpressnings aktiebis 5 % 1910och 5 "lo f. d. konsul. Förenade Separator-Intressenternas aktieb:s 5 0/0_ Kamrerare: Bothen. M. R. Jössefors ' aktieb:s 51/2 % Kinnekulle-Lidköpings järnvägsaktieb:s 3,8 % Lidköpings stads 3,8 % 1897 och 4. % [2755J Utlottade obligationer fallna räntekuponger till följande lån inlösas hos: Aktiebolaget Göteborgs bank: Ahlafors nya spinneriaktieb:s4 l/i % 1898och 50/ Aktieb. Bofors-Gullspångs 5 % Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 4..0/ Aktieb. Lux 51/2 % Aktieb. Mölnbacka-Trysils 5 % Aktieb. Rämen-Liljedahls 5 % Billeruds Aktieb:s 5 % Enkla bol. Bergslagsbanansintressenters 41/1 % 1902 Falkenbergs stads 4 1/2 O/o1911. Falkenbergs Järnvägsaktieb:s 41f2 % 189S. Forsbacka Järnverksaktieb:s 51/2 % Göteborg-Borås järnvägsaktieb:s 4 1/ Halmstads stads 41/2 % Hillringsbergs Aktieb:s 5 % Hudiksvalls stads 41/ Hälsingborgs stads 41/2 % Härnösands stads 41/2 % Järnkontorets 38/4 % Järnvägsaktieb. Göteborg-Särö 5 % Klosters aktieb:s 51/2 Kolsva Järnverksaktieb:s % % Lidköping-Skara-Stenstorps järnv.vakt.ieb.s 5 1/ 2 o,, 187~,4 l/i % 1892, 41/2 LysekiIs stads 41/2 % Norra Östergötlands Järnvägsaktieb:s Skand. juteaptnneri- & väfveri aktieb:s 5 / o samt fi 1/2 % partiaiförbind. 1e10. Skara stads 5 % Sthlm s superfosfat fabriksaktieb:s 41/2 % 1902,50/, Sthlm-Västerås-BergsI. nyajärnv.-aktieb:s 50/ Storviks sulfitaktieb:s 5 % Strömstads stads 41/ Töre aktieb:s 5 % Uddevalla stads 41/ Varbergs stads 5 0/O1881. Varbergs stads 41/2 % Villingsbergs aktieb:s 5 % och 51/2 % Åbo stads 41/2 % Örebro elektr. aktieb:s 51/1 % Aktiebolaget Hälareprovinsernas bank: Guldsmedshytte Aktiebolags 5 % Köpings stads 41/2 % Munktells mek. verkst:s aktiebra 51/2 % Nordiska metallaktieb:s 5 0/O1905. Sv. Centrifug Aktieb:s 5 % Västerås stads 41/2 0 / och Västmanlands läns landsting 41/2 % Dessutom inlösas följande Utdeln in g s k u p on gel': Eskilstuna elektr, aktieb:s. Eskilstuna järnrnanufaktur-akttahs Hjälmare kanal och slussverks aktiebia. Munktells mek. verkst:s aktieb:s. Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget Nya Aktieb. Stathmos' 5 l/i %. och för- Nyköpings stads 4 % Tidningsaktieb. Sveriges 5 % lktlebolaget Stockholms Handelsbank : Aktieb. Ankarsrums bruks 4. % 1885 (förskrifn.) Aktieb. Ankarsrums bruks 5 0' (förskrifn.) Aktieb. Gullspäng-Munkfors51/2 % Aktieb. Gutzeit & C:os 5 0/O1902. Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 38/4 % Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 4112 % Aktieb. J. A. Pripp & Sons 41/ Aktieb. Knutsbro kraftstations 5 % Aktieb. L. M. Ericsson & C:os 51/2 010obI Aktieb. Ludvika Bruksägares 5 %1906. Aktieb. Ludvika Bruksägares 51/2 % 190[;. Aktieb. Mahnö Snickerifabr:s Aktieb. Mölnbacka-Trysils 5 % Aktieb. Nya Grand Hotells 50fo Aktieb. P. A. Norstedt & Söners 5 0/O Aktieb. Sthlms bryggeriers 41/2 % Aktieb. Södertälje Verkstäders 5% A. B. Wicander8 korkfabrikers 5 Olaoblig Alingsås stads 41/2 % Almqvist & WikseIls Boktryckeri aktieb:s 51/2 % obi Bergslagernas Järnvägs aktieb:s 5 % obi Bergslagernas 4.0/0 lån 1898 Ser. A. J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstads aktieb:s 51/2 0/o obi Borås stads 5 0/0 obi Boxholms Aktiebolags 48/4 ojo Brännå Väfveri aktieb:s [) "l» Bultfabriks aktiebis 5 % rev Djursholms aktieb:s 41/2 Djursholms aktieb:s oblig. % Djursholms Köpings 4 1/2 Eksjö stads 41/2 % % Enköpings stad. 3 3 /4 010 oblig. 189~. Eskilstuna stads 40/ Eskilstuna stads 41/2 % Eskilstuna stads 4 1/2 % Eskilstuna stads 41/2 % Falkenbergs järnvägs 4 1/2 % oblig Falkenbergs stads 4 1/2 0'0lån tsos. Falu stads 4 0/ Falun-Rättvik Mora Järnv.-Aktisb. 5 "t«lån 190~. Fastighetsb:s i Finland Forshaga Sulfit aktieb:s 5 0/O1904. Föreningsbankens i Finland 3 1/2 % Gotlands Järnv. Aktieb:s 41/2 0/O1909. Gälie Dala Järnv. aktieb:s 41/ Gälie stads 41/2 010 län Gäfle stads 41/2 % Gärsnäs-S:t Ol.ofejärnv.-aktieb:s 41:1 % Göteborg-Borås Järnvägs Aktiebolags 41/2 0/ O Göteborgs intecknings gar'antt-aktiebrs 3 6 0/ O. Göteborgs intecknings garanti-aktieb:s 4 '0.'0' Göteborgs intecknings garantt-aktieb.s 4 1/ 2 %. Göteborgs intecknings garant.i-aktieb.s 5 10 Ser. III. flöteborgs stads 4010 lån Göteborgs stads Hallstahammars aktieb:s 5 % obi Harg. fabrikers aktieb:s 41/2 0/O1889. SVEA. 13 Drottninggatan.

11 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2756j Hedetors Väfveriaktieb:s 51'~ 0/O1902. Helsingfors 3 ".0/ Helsingfors 4 % Hemsjö Kraft aktieb:s 51/. 010 obi » D D 5 0/ O D Hissmofors aktieb:s 5 0' Holmsunds aktieb:s 5 0' Horndals järnverks aktieb:s 5 0' Horndals järnverks aktieb:s 5 / Huskvarna Vapenfabr. aktiebia oblig Hvellinge-Skanör-Falsterbo järnv. aktieb:s 4 II~0/ Hälsingborg-Råå-Ramlösa Järnvägsaktieb:s obl, /o Hälsingborgs intecknings garanti aktieb:s 4 0/ O Hälsingborgs 1 '. stads 4 0/Olån Hälsingborgs stads 41,~ 0/o Hälsingfors stads 4 "' Jönköpings stads 4 I,. 0/O1881. Jönköpings stads 4 0/ Kalmar stads 41'. 0' Karlskrona stads 4 0' Karlskrona» 4 0' Karlskrona» 5 0/0 obi Karlstads stads 41/. 0/ Karlstad-Munkfors Järnv..aktieb:s41/. 0/ Katrinetors aktieb:s 50/ Korsnäs Sågverks aktieb:s 51/. % obi Korsnäs Sågverks 5 & 5 1/2 0/0 1908I l.' Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors 51/2 010 obi Kristianstad-Hessleholms Järnvägs aktieb:s 5 0/0 obi Kristianstads läns landstings 41/ Kristianstads stads 5 0/0 obi Landskrona stads 4 O!o1903. Landskrona-Eslöf J. aktieb:s 4 1/. % Linköpings stads 41/~ % Lund-Trelleborgs järnvägs aktieb:s 3 1/~0/ JHackmyra Sulfit-aktieb:s 51(2 / Malmö stads 41/. 0/ O Malmö-Trelleborgs järnvägs aktieb:s Malmö-Trelleborg 4 % lån Malmö-Ystads järnv. aktieb. 4 % Margarfn-Ai-B, Zeniths 5 0/ Manna Sågverks aktieb:s Mellersta Blekinge järnv.-aktiebolags 41/ l\iiinchens bryggeri-aktieb:s 41,. / Norrköpings stads 41/. 0/o Nyhammars Bruks 5 0/O1906. Nyköpings stads 4 / Nlls-Morshyttans jllrnvägs ' aktieb:s 50/ Orsa kommuns 41/. 0/O1901. Reymersholms g:la Spritför. aktieb:s 5 0' Riddarhytte aktieb:s 5 1/2 0/O1908. Rimbo-Sunds järnvägs aktieb:s Ronneby stads 41/. / Sandarne aktieb:s 4 0/ Sandvikens järnverks 5 1/ Sandviks Ångsågs aktieb:s oblig Kopparbergs Enskilda Bank. Sandö Sågverks aktieb:s 5 II. O'oobl.l097. Kraft aktieb. Gullspång-Munkfors. Skromberga Stenkols- o.lerindustri aktieb:s 5% Lärnbo-Norbergs grufve-aktieb. Skåne-Smålands järnv.-aktieb:s 4 0' Malmö-Trelleborgs Järnvägsaktieb. Skånska Cement aktieb:s 5 0/O1903. Maltesholms cementaktiebolag. Skånska Cement aktieb:s 51/. % ohl Munkedals aktieb. Skånska prästerskapets 3 1/. 0/O1897. Norra Ostergötl. järnv.-aktieh. Skärblacka aktieb:s 5 0/O1911. Osbyholms Aktiebolag. Sockerfabr. Aktieb. Unions 5 0' Oxelösunds Rederi aktieb. Stens bruks aktieb:s 5 0/ Porla brunns aktieb. Sthlm-Rimbo jllrnvägsaktieb:s 4 0/O1895. Reymersholms g:la Spritför. aktieb. Stockholm-Rimbo järnvägsaktieb:s 5 0/O obi candvtkens järnverks aktieb. Sthlms stads 3 1/ & Skånska Cementaktieb. Sthlms stads 4 0/ Sthlm- Västerås-Bergslagens Sthlm- Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb:s 4 % Sthlm-Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb:s 5 % Sthlm-Västerås-Bergsl. Järnv. aktieb:s 5 / Stora Kopparb. Bergsl. aktieb:s 4 0' Stora Kopparb. Bergsl. aktieb:s 5 0/O1900. xtore Kopparb. Bergsl. aktieb:s 5 0/ Stora Kopparb. Bergal Ströms bruks aktieb:s 4 0'0 189, (förekr'ifn.). Ströms bruks aktieb:s 50/ Strömsnäs bruks [) 1/2 0/ Sulfit Aktiebolaget Ljusnans 51/2 0/o obl Sunds aktiebolag [) 1/2 0/ Sundsvall s stads 41.'2 0/O Svenska Sockerfabriks aktieb:s 51/2 0/ O obi Söderhamn. stads 41/. 0/ O Södertälje stads 41/ Södertälje stads 41/2 0' Tammerfors Linne- och Järnmanuf. aktieb.s 51/110/O Trelleborgs stads 3,6 % Trångtors Kraftaktieb:s 5 % Tunadals järnvägsaktieb:s 5 0/ Varbergs stads 41/2 0/ O Viistergötl.-Göteborgs järnv.-aktieh:s 4 % Yästergötl.-Göteborgs järnv.-aktieb:s 5 0' Västerås stads 3, , Västerås stads 4 0/ O Ystad-Brösarps Järnv. Aktieb:s 41'. 0/O Ystad-Eslöfs Järnv. aktieb:s 41/ Ystad-Skifarps Järnv. Aktieb:s 41 /2 0/O Åkerlunds Bomullsspinneri Aktieb:s 51 / t. Alfsborgs läns landstings 5 o/o1907. Xngelholms stads 4 1/2 0/O1911. Örebro stads Örebro stads / O Östra Skånes järnvägsaktieb:s 4 0'0 11n Östra Skånes järnvägsaktieb:s 41/2 010oblig Östra Skånes järnvägsaktieb:s 5 '0 I6rskrifn. 191'1. Utd e In ingsku p o n ge r: Aktieb. Ankarsrums Bruk. Aktieb. Göteborgs handelsbank. Aktieb. J. A. Pripp & Son. Aktieb. Mölabaoka-T'rys'il, Aktieb. Primus. Aktieb. Saltsjökvarn. Aktieb. S:t Eriks Lervarutabrtker. Aktieb. Skånska handelsbanken. Aktieb. Sthlms bryggerier. Aktieb. Veberöds tegelfabrik. Aktieb. Wicanders korkfabriker. Aktieb. Örebro folkbank. Aktieselskabet Tysefaldene. Almqvist & WikselIs Boktryckeriaktieb. Blankaholma sågverks aktieb. Boxholma aktieb. Förnyade ångtartygsaktieb. Svenska Lloyd. Gimo Bruks aktiebolag. Graningeverkeus aktieb. Guunebo bruk. nya aktieb. Gälle-Dala Järnvägsaktieb. Hissmofors aktieb. Huskvarna vapenfabriks aktieb. Hälsinglands enskilda bank. Nya järnvägsaktieb. Stora Kopparbergs Bergslags aktieb. Strömbacka bruks aktieb. Ströms Bruks aktieb. Strömsnäs Aktiebolag. Svenska Erntsstonsaktteb. Upiands enskilda bank. l Utansjö Cellulosa aktie\). Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 [2757J C. Öfriga allmänna inrättningar. Värmlands enskilda bank. Västergötl.-Göteborgs järnvägs-aktieb. Ångbäts-aktieb. Jönköping-Stockholm. Ångfartygsaktiebolaget Södra Norrland.» Östersjön. Östergötlands Ensk. Bank. A.ktiebolaget Sundsvall s HandehJbank: Aktieb. Forsmarks bruks 5 % Jämtlands läns landstings 3,6 0/O1896. Sahlströmska fabrikens aktieb:s 4 '/2 0/O1896. Sköns kommuns 4 % Smedjebackens valsverks aktieb:s 4 '/2 % Svenska Centrifugaktieb:s 5 % Östersunds stads 4 ' o. 3,6 % Bankaktiebolaget Norra Sverige: Aktieb. De svenska kristallglasbrukens 5 0/Oo. 5'.'2 0/O Aktieb. Robertsfors 5 0/O1910. Aktieb. Visby cementfabriks 5'/i 0/O1901. Aktieb. Visby cementfabriks 5 '/2 0/O1906. Bergslagernas järnvägsaktieb:s 4 0/O "/,1898. Bergsunds Mek. Verkst. aktieb:s 5 0/ Dals ängsågs aktieb:s 5 0/O1903. Ekmans nya snickerifabriksaktieb:s 5 '/2 0/O Falköpings stads 4 0/O1889. Forsbacka järnverks Aktieb:s ö 112 O/o Halmstads stads 4 '/2 0/O1910. Hyrverksaktiebolaget Freys 5 0/O1906. Hälsingborgs stads 4 '/2 0/ Hälsingfors stads 4 1 /2 / Härnösand-Sollefteå järnvägsaktieb:s 3'/ Härnösands stads Härnösands stads 4 '/ Kopparbergs o. Hofors sågverks aktieb:s 5 0/O1905. Kramfors Aktieb:s 5 % HU. Mo o. Domsjö aktieb:s 5 0/o Sandö glasbruks nya aktieb:s Sandö sågverksaktieb:s 5 '/2 0/O Skand. jut. & väfv. aktieb. askars ströms 5 % Ströms Trävaru Aktieb:s 50/ Svanö aktieb:s 4'/i 0/O Södra Kalmar läns och Ölands sockerfabr. Aktieb:s 5 '/2 O/O Utansjö cellulosaaktieb:s 5'/2 0/Oisot. Åbo stads 4 '/2 O/o Örnsköldsviks stads 3,. 0/0 1897_ D D 4 '/2 O/O1910. Aktiebolaget NorrlnndslJanken: Aktieb. Klara badinrättnings 4'/2 0/Oo. 5 0/O. Aktieb. Tornators 5 0/Oaf Avesta Nya Sulfat aktieb:s.'/2 % Falu stad. 4 0/Oaf Guldsmedehytte aktieb:s 5 0/0. Gälle IIIanufaktuaktieb:s 5 o/o Gälle etads 4 O/o af U02. Hälsingfors stads 4'/2 0/Oaf uns tryekeriaktieb:s 6 0/O. amfors aktieb:s 5'/i 0/o.. L~ leå stads 4 '/ Luth l'<rosens Elektr. aktieb:s,,0/o o. 5'/2 0/O1911. Malmö stads 4 0/Oaf Norra Östergötlands järnvägs 4'/i 0/e- Rydö bruks o. fabriks aktieb:s 5'/2 0/. Skellefteå stads 5 0/O. Sthlm-Nynäs järnvägsaktieb:s 5 0/O. Stltlm Rimbo järnvägsaktieb:s 5 0/O. Svenska Oentrtfugaktteb.a 5 0/O. Svenska stälpressningsaktieb. OJofströms 41/ Syenit aktieb. Södertälje bryggeris. %. Sölvesborg-Olofström -EIUlhults nya järnvagsaktieb:s 5 0/O Umeå stads 4'/i 0/O Ytterstfors Trävaruaktieb:s 5 O/o- Åbo stads 4'/2 0/Oaf Dessutom inlösas följande U tde 1ning s k up o n g er: Aktieb. Brunkebergstunnelns. Aktieb. Djursholms Arbetarbostäders. Aktieb. Djursholms Lärarebostäders. Aktieb. Nordstjärnans Mineralvattenfabriks. De rörenade kolsyrefabrikernas aktieb:s. Djursholms Konsumtionsfören. Fastighetsaktieb:s. Fastighetsaktieb. Kejsarkronans. Luth & Rosens elektriska aktieb:s. Mosebacke gångbroaktieb:s. Motala Verkstads Nya aktieb:s. See Fabriks aktieb:s. Skansens Bergbanas. Slagteri A. B:s i Stockholm. Södra Dalarnas järnvägsaktieb:s. 'I'orpa FastIghetsaktieb:s. Umeå Nya Angfartygsaktieb:s. ytterstfors Trävaruaktieb:s Bankirfirman C. G. Cervin: Städer: Hudiksvalls stads 6 % Hälsingborgs stads 3 "/'0 % Kalmar stads. 0/O Kristianstads stads 3'/2 0/O Malmö stads 36/' 0/o 1890 o. 4 0/0 af Oskarshamns stads 36/'0 0' Skeninge stads. Industriella bolag: Aktieb. H. E. Carlstens Porterbryggeria. Aktieb. Iggesunds bruks Aktieb. Lux'. Bergsbro aktieb:s. 5'/2 O/o Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. Billingsfors aktieb:s. Brucks fabriks aktieb:s. Carl Fredriksons träförädlingsaktieb:s. Claes Johansson & C:is Väfveri akueb:s Hällefors bruks aktieb:s. Hälsingborgs intecknings garanti aktieb:s 4'/2 % 1890 O. 4 0/O '894. Höganäs-Bi'llesholrns aktieb:s 5 0/O 1b/S 1903 o. 51/i 0/O1904. Jönköpings och Vulcans tändsticksfab:s aktieb:s Klagstorps Kalkbrotts aktieb:s. Klippans pappersbruks aktieb:s. Kolsva järnverks aktieb:s. Manufakturaktteb.s i liialmö. Motala verkst:s nya aktieb:s. Sah1strömska fabrikens aktieb:s. Skånska kolbrytningsaklieb:s. Skånska superrosrat- & svafvelsyrefab:s-aktieb:s. Skönvfks aktieb:s. Storfors bruks aktieb:s. Strömma. bomullsspinneri aktieb:s. Sulitä1ma aktieb:s. Svdevenska Kraftaktieb:s. Söderfors bruks aklieb:s. '['rävaru aktieb. Dalarnes 5 0/ Uddeholms aktieb:s 4'/2 0/o Atvidabergs förenade industriers. Ölands nya cement aktieb:s. Järnvägsbolag: Hjo-Stenstorps järnvägsaktieb:s. Hvetlanda-Målilla järnvägsaktieb:s. Hälsingborg-Hessleholms järnvägsaktieb:s 40/0 1894, 41/2 0/o 1897 o. 5 0fo Hälsingborg.. Landskrona-- Eslöfs j ärnvägsaktie b:s. Jönköping ~Gripen bergs järnvägs aktie b:s. Ka1mar nya järnvägsaktieb:s. Karlshamn- Vislanda järnvägsaktieb:s. Kristianstad-Immelns järnvägsaktieb:s. Mora- Vänerns järnvägsaktieb:s. Norberg~. järnvägs nya aktieb:s. Nona Ostergötl. järnv.-aktieb:a [)0/ O Norsholm-Ristens kommunika.tionsaktieb:s. Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:8. Simrishamn-Tomelilla järnvägaaktteb.s. 13 Drottninggatan.

13 5. Penninginrättningar. al Banker och kreditanstalter. [2758} Skåne-Smålands järnvägsaktieb:s 6% o. 41/2 O/o Hylin & Oros fabriksaktieb:s 41/2 O/O , 41/2 O/o Hällefors Bruks aktieb:s 6 0/O1904. Sthlm-Västerås-Bergslagens nya järnvägsaktieb:s Hällefors Bruks aktteb.s 5 1/2 O/O / O 1897, 31/2 0' Hälsingborg-Hessleholms järnv.-aktieb:s 4 0 /0 1894, Tidaholms järnvägsaktieb:s 3 1/2 O/O1886 o Upsala-Margretehills järnvägsaktieb.a 41/ Hälsingborg-Råå-Ramlösa järnvägsaktieb:s 5 o Västra Central banans järnvägsaktieb:s Hälsingborgs sockerfabriks aktieb:s 5 O/O1901. Aktiekuponger: HäLsingborgs stads 3, Hälsingborgs stads 41/2 O/O 1892, 41/2 O/o19020c1l- Aktieb. Hemtrefnads. Brllesbolm-Bjufs aktieb:s. 41/2 O/oaf Hälsingfors stads 41/2 O/O1892 o. 41/2 O/O1911. Billingsfors aktieb:s preferens. Härnösands stads 4 0/O1904. Föreningens för svensk hemslöjd förlagsaktieb:s. Höganäs-Billesholms aktieb:s 5 0fo Hisingstads tomtaktieb:s. Järnvägsaktieb. Gärsnäs-S:t Olofs 4 lf2 0'0 19M Höganäs-Billesholms aktieb:s. Järnvägsaktieb. Göteborg-Särös 5 0fo Klackbergs järnvägsaktieb:s. Järnvägsaktieb. Ystad-Brösarps 4 lf2 0fo Mora- yänerns järnvägsaktieb:s preterens.,färnvägsaktieb. Ystad-c-Sklfaeps 4 1/2O/O1904. Norra Ostergötlands Järnvägsaktieb:s 5 ".o- Jönköpings stads 4 1 f2 0fo Norbergs järnvägs nya aktieb:s. Jönköping-Vulcans tändsticksfabriks aktieb:s Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:s. och 51f2 0fo Storfors bruks aktieb:s preferens. Jössefors aktieb:s 51/2 U/o1901. Uddeholms aktieb:s. Vpsala-l\1argretehill järnvägsaktieb:s. Angfartygsaktieb. Göta kanals. Ölands Nya Cement aktteb.s. SkandlnaTiska kreditaktiebolaget : Aktieb. Bofors Gullsprångs 5 0/O1911. Aktieb. Dals bruks 5 O/O1898. Aktieb. Finspångs styckebruks 5'/2 0/O1901 o. af Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 41/ Aktieb. Iggesunds bruks 5 0/o Aktieb. Hudiksvalls Intressenters &: Aktieb. Iggesunds Intressenters reverslån 5 1/2 0/ O Aktieb. J. A. Pripp & Sons 41/2 O/O1902. Aktieb. Karlstads Mek. verkstads 5 % af Aktieb. Ludvika Bruksägares 51/ Aktieb. Lux 51/ Aktieb. Nya Grand Hotels 5 O/O1903. Aktieb. Stjärnfors Ställdalens 5 0/O1902. Aktieb. Btjärnrora-Stäl ldalens 5 lf2 0'0 revers af Aktieb. Sörstafors Pappersbruks 5 O/Oaf Aktieb. Åtvidabergs förenade industriers 51/2 O/o o. 5'/2 O/Orevers af Beijers bokförlags aktieb:s 5 1/2 0/o Bergens Kommune 4 O/O1894 o Bergsbro aktieb:s 5 112O/o Bergsl. järnvägsaktieb:s Björneborgs stads 4 0' o. 4.1!20/O1903. Blekinge läns landstings 3,6 O/o1898. J. & C. G. Bolinders mek. verkstads aktieb:s 5 /01903 Borgviks aktieb:s 5 0fo 1903 o Borås stads 4 0/O1892 o. 5 % Bredåkra-'l'ingsryds Järnvägs aktieb:s 5 Olo Bure aktie'b.s 51/. 0/O1907. Börringe-Östra Torps järnvägs aktieb:s 4 o/o1896. Claes Johansson & C:os Väfveriaktieb:s 5 l:. 0/O1907. Dals ängsågs aktieb:s Dannemora-Hargs järnvägsaktieb:s 4 0/ O Drags aktieb:s 41/2 0/O1893. Eskilstuna stads 41/2 0' Fagersta bruks aktiebra 51/2 0fo Falkenbergs stads 5 % 1900 o. 41f2 % 190". Fredsfors fabriks aktieb:s 5 0/O1904. Gamlestadens fabrikers aktieb:s 50fo Glafva glasbruks aktiebol:s 51/2 0/O och Gravendals aktiebolags 5 0fo af Gyttorps Sprängämnes aktieb:s 5 0/o Gälle stads 3,6 u/o1887 o. 4 0fo Göteborgs och Bohusläns landstings Göteborg-Borås järnvägs aktieb:s 4.1/2O/O1904_ Göteborgs Intecknings Garanti aktieb:s 41f2 O/o1906 Göteborgs Nya Verkstads aktieb:s 5 0/O1906. Göteborgs stads 4 0fo 1894.och 31f2 0/Oaf Halmstads stads 3,6 0/O1896. Holmens bruks & fabriksaktieb:s 4.1/ Holmsunds aktieb:s 5 % Hudiksvalls stads 41/ Kalmar stads 4'/2 O/O1909. Karlshamns stads 4 u/o Karlshamn-Vislanda järnvägs aktieb:s Karlskrona stads o. 4 "lo Kartstad-c-Munkfors järnvägsaktiebolags 41/2 fo af Karpalunds sockerfabriksaktieb:s 6 0/O / O Klagstorps kalkbrotts aktieb:s 6 O/o1906. Klippans pappersbruks aktiebis 51/ Klosters aktieb:s 5 O/ooch O/O1910. Kockums järnverksaktieb:s 4 '/2 O/o1890. Kolsva järnverks aktieb:s 5 % 1894 och 50fo Korsnäs sågverks aktieb:s 4 "t» 1895, , 5 ' o. 5 0/O och 51/2 0fo af Kramfors aktieb:s 5 a 5 lf och 5 % Kristianstads stads 4 O/o 1894 o. 5 0' o. 4 O/o Kyrkebyns sulfitaktieb:s 51/2 O/O1907. Landskrona stads 4 % 1890 o. 4 O/o1903. Laxå bruks aktieb:s 5 0fo Lesjöfors aktiebis 41/2 0/O Lilla Edets Pappersbruks aktieb:s 5 0/O1906_ LysekiIs stads 4 1 f2 O/o af Malmö stads 4 O/O1894; 4 '/2 O/o1901 o. 1910; 5 % Malmö-Genarps järnvägsaktieb:s 5 % Ma.lmö-c-Koutdnerrtens Järnvägs aktieb.a ~4 % 1902.!\lalmö yllefabr. aktieb:s 5 % 1909.!\laltesholms cementaktieb:s 51/2 O/O1904. o revers af Manufakturaktieb:s i ~lalmö 5 0/O1911. Marrna sågverks aktieb:s 5 O/O1901, 51/2 % af 1908 o. 5 0/O \lel1ersta Blekinge järnvägs aktieb:s 41/2 O/O1902 o \10och Domsjö aktieb:s 5 0fo :Mora-Vänerns järnvägsaktieb:s 4 0/0 1896, 41!~ % 1903 o. 6 0fo revers af Motala verkst:s nya aktieb:s 41f2 O/o1898. Munkedals aktieb:s 5 lf2 0fo Nora Bergslags järnvägs aktieb:s 5 0/o Norbergs elektriska aktieb:s 51/ Norbergs järnvägs nya aktieb:s 4 o/o Nordiska aktiebankens för handel och iudustrt 4 fo 6 010af af 1897 och Nordtaka metal1aktieb:s 5 0fo Norra Ostergötlands järnvägsaktieb:. 5 0/o Norrköpings stads 4 0fo 1892, 41f2 % 1906och 41f2 O/Oaf Norrtälje stads 4 0fo Näfvekvarns bruks aktieb:s Nässjö-Oskarshamns nya järnvägs aktieb:s 4: O/d Oxelösund-Flen- Västmanlands järnvägs aktieb-s 4 O/o o. 5 0fo Riddarhytte aktieb:s 51f2 % af 1908_ Ronneby stads 41/2 O/Oaf Rörstrands aktieb:s 4% Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 [2759] C. Öfriga allmänna inrättningar. Sahlströmska fabrikens aklieb:s Sandö sågverks aktieb:s o. 5 II Skåne-s-Smålands järnvägs aktieb:s 4 l,. 010 o. 5 0; samt 4 0/O Skånska cementaktieb:s 5 0/O Skånska superfosfat- och svafvelsyrefabriks aklieb:s 5 0/O Sköfde stads 4 II. 0/O Skönviks aktieb:s 5 0/O Sockerfabriksaktieb. Unionens Sthlm s badhusaktieb:s Sthlms bomullsspinneri- & vätveriaktieb:s 5 O/o1901 och.i 0/o Sthlm s superfosfatfabriks aktieb:s 41/. 0/O 1902 och 60/ Sthlm- Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb.s 31/. 0/O 1898 o. 5 0/O Storfors bruks aktieb:s 5 0/O 1904 samt 5010 af Storvrks sulfitaktieb:s 5 0.' Strängnäs stads 4 0/O Strömstads stads 41/ Sulfftaktieb. Ljusnaris 51/ Sulitälma aktieb:s 6 0/ Sunds aktiebis 51/2 0/o Sundsvalls cellulosa aktieb:s 5 % 190.>. Sundsvall s stads 51/2 0/O 1874 o. 41/ Svanö aktiebolags 51/. 0/O Svenska sockerfabriksaktieb:s 51/. 0/O Sydsvenska kraftaktieb:s 51!2 0/O 1908 o % Säfveåns aktieb:s 5 0/O Söderfors bruks aktieb:s Tammerfors stads 4.1/.% Trollhätte stads 41/ Trävaruaktieb. Dalarne. 51/ Trävaruaktiebol. Karlsviks 5 % af 'I'unadal s aktieb:s Tuna fabriksaktieb:s 5 % Uddevalla stads 4 "/ O /O UPS~~~1tfaTgretehillS järnvägs aktieb:s 41!2 o Utansjö cellulosa aktieb:s 51/, % Var~~~~~ stads 3,6 % 1897 o o. 4 l'. 0/0 Wettergren &: C:os, J. A., Gbg 411.% Villingsbergs aktieb-s o. 51/2 O/o Visby stads 4 0/O Vänersborgs stads 3,6 0/o Västergötland-Göteborgs järnvägsaktieb:s golouno. Västerås stads 4 0/O Ystads stads o. 41/ Å,bo stads 3,6 "lo Alfsborgs läns landstings 5 0/O Ölands nya cement ektdeb.s 5 0/O Örebro stad /O Stoekholms enskilda bank: Huf vn dkont oret: b l ig ation s k u p on g e 1': Statera och kommuners: Aa.rhuB kommunelaans Adolf Fredriks församl:s Ali"gsås stads Borås stads 1892, 1900 o Danska statens 1897, 1900 o Djursholms kommuns Drammens kommunelaans Eksjö stads Eskilstuna stads 1886 o. 1909, Falu stads 1886 o Falkenbergs stads 1893 o Finska statens 1895, 1898, Fredriksstads Gälle stads 1893, 1905 o Gälle stadsförsaml:s Göteborgs stads 1"06 o Halmstads stads 1l/03. Hälsingborgs stads Bärnösands stads Jönköpings stads Kalmar stads 1898 o Brand- och Liffdrsäkrings Aktiebolaget Kristiania stads 1898 o Kristiansands amts Kristianstads stads Köpenhamns stads 18n och Linköpings stads Lovisa stads Luleå stads Malmö stads Nordre Trondhjems Amts kommunalaans. Norrköpings stads 1892, 1906 o Norska statens 1895, 1896, 1898, 1899, 1902 o. U04. Xyköp ings stads Orsa sockens Sala stads Staden Aarhus' Staden Bergens Stavanger kommunelaans Svenska statens Södertälje stads Uddevalla stads Yarbergs stads Alfsborgs läns landstings ;i.ngelholms stads Örebro stads 1901 o Allmänna kassors och in rä t t n in g ars: Allm hypotekskassans för Sveriges städer 31/ Amorteringefondens för apoteksprivilegier Den Norske Arbeiderbrug- og Boligbanks Finlands Bypoteksfören:s 1902 o Gälle Inteckningsgarantiaktieb:s Kristiania hypotek- o. realkreditbanks 189S, 1899,1900 o Norska hypoteksbankens 1898, 1900, 1901 o Skånska Inteckningsaktieb:s i Malmö Städernas i Finland hypotekskassas 1895, 1897,1900 o Trafikbolags: Falu-Rättvik-Mora järnvägsaktieb:s Gotlands järnvägsaktieb:s Halmstad-Nässjö järnvägsaktieb:s 18k5. Hälsingborg-Bessleholms järnvägsaktdeb.s Jurnvagsaktdeb. Stockholm-Saltsjöns 1894 o Kalmar läns östra järnvägsaktieb:s 4 0/ O o. 5 0/ O Kalmar-Torsås järnvägsaktieb:s. Karlstad-Munkfors järnvägsaktieb:s Kristianstad-Bessleholms järnvägsaktieb:s Nora Bergslags järnvägsaktieb:s Sala-Gyainge-Gäfle järnvägsaktieb:s 1901, 1903 o Stockholms Nya Spårvägs A.-B:s Sthlma södra spårvägs aktiebolags 1902 o Sthlm s transport- & bogseringsaktieb:s 1902 o Trafikaktieb. Grängeeberg-e-Oxelösunds. Upsala-Länna järnväg saktiebra Upsala-Margretehills järnvägsaktieb:s Västra Oentralbanans järnv. A.-B:s Ystad-Eslöf järnvägsaktieb:s ingfartygsaktieb. Karms,.'i.ngelholm.Klippans järnvägsaktiebolags Industriella bolags: Aktieb. A. W. Gutzeit & Oros. Aktieb. Arvika Verkstädera Aktieb. Finspångs styckebruks 1901 o Aktieb. Lina Tegelbruks 6 0/O. Aktieb. L. M. Ericsson &: O:os Alrtieb. Nordiska Kompaniets Verkstäders Aktieb. Papyrus' Aktieb. Schisshyttans. Allm. svenska elektr. aktieb:s. A. L. Normans boktryckeriaktieb:s. Bergsbro aktieb:s Billeruds aktieb:s Claes Johanssons & 0:08 väfveriaktieb:s Gusums bruks & fabriks aktiebis. Hofors aktieb:s. Holmsunds aktieb:s JÖnköping Vulcans tändslicks aktieb:s 5 0/ O, 51/2 o. 6 0/0, Kopparberg &: 1894 o Hofors sågverks aktieb:s. Korsnäs Sågverks aktieb:s SVEA. 13 Drettninggatao.

15 5. Penninginrättningar. a) Banker o. Kreditanstalter. Kraftaktiebolaget Gull spång-munkfora Lilla Edets pappersbruks aktieb:s Marma sågverks aktieb:s Motala ströms kraft-aktieb.s.!liunksjö aktieb:s. Norbergs elektr. aktieb:s Nya aktieb. Atlas'. Reymersholms G:la Spritförädl. aktieb:s Riddarhytte aktieb:s Rörstrands aktieb:s Sandö sågverks aktieb:s Stblms yllefabriks aktdeb:s Stora Kopparbergs Bergslags akheb:s Storviks sulfitaktieb:s Ströms Bruks aktieb:s Sunds aktieb:s Svenska juteväfveriaktieb:s. Svenska sockerfabriksaktieb:s Svensk.dansk ryska telefonaktieb. " Telefonaktieb, Cedergrens. Aktiekuponger: Aktieb. Gäfleborgs Handelsbanks. Aktieb. Providentias. Aktieb. Stockholms Tomrättskassas. Aktieb. Svenska Östasiatiska Kompaniets. Allmänna Svenska Elektriska aktiebis. Aktieb. Papyrus'. Halmstad-Nässjö järnvägsaktieb:s. Hofors aktieb:s..jönköpings & Vulcans Täl1dsticksf~br. aktieb:s Kopparberg & Hofors sågverka aktieb.s Köpings mek. verkst. aktiebis.. Norsk Hydra-Elektrisk Kvaelstof aktiebselskabs. Nya aktieb. Atlas'. Rederiaktieb. Unions. Rylander & Rudolphs fabrvaktleb.a. Smålands ensk. banks. Storviks sulfitaktieb:s. Svenska. juteväfveriaktieb:s. Svensk-danak-t-yska telefon aktieb:s. Vifsta varfs aktieb:s. Örebro ensk. banks..ajdelnin(llkontoret i Operahuset: A.telierbyggnadsaktie b: s. Bostadsaktieb. Holmia. Rörstrands aktdeb:a. Surahammars Bruks aktieb:s. Södertälje kanal- o. slussverksaktieb:s. Yaxholms Nya ångfartygsaktieb:s. Ångbåtsaktiebolaget Ljusterös. Östanå ångfartygsaktieb:s..a/delning'kontoret.id Nybroplan: Göta kanalb:s. Strömsholms nya kanalb.s..ajdelningskontoret vid Mynttorget: Ängfartygsaktieb. Gamla Svartsjölandets. Ajdelnin,Qskonto'J'et å Söder: Stockholms Södra gpårvägaaktteb:a. llwckholm tads kassakontert Sthlms stads oblig:r af åren 1880, 1885, 1887, 1900, 1905, 1908, 1909o. teaterbygguadskons ort.iets premieoblig:r 1889 o SundsvalIs enskilda bank: Aktieb. Iggesunds bruks 6 % Aktieb. Nykvarns 5 0/O1902. Bure aktieb:s 61/2 0/O1907. Claes Johansson & 00:8 väfveriaktieb:s 51/20/ Gamlestadens Fabrikers Aktieb:s 5 % Holmsunds aktieb:s 5 0.' Hudiksvalls stads /o Härnösand-Sollefteå järnvägs aktieb:s 4 Of Lysekiis stads 41/2 O/o1911- Malmö stads 4 '/2 0/O1910. Norra Hälsinglands järnvägsaktieb:s 6 % Skönviks aktiebolags G 0/Oaf Sunds aktieb:s 4 1/2 0fo Sunds aktieb:s 5 '/2 0/O1908. Sundsvalls cellulosa aktieb:s 5 % 1901 o SundsvalIs spårvägs aktieb:s 4 '/2 0/ Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget [ ] Svanö aktieb:s 51/2 0/O1907. Sydsvenska Kraft aktieb:s 41/ Trävaruaktiebolaget Karlsviks 51/2 ' Trävarubolaget Svartviks 4 1 /2 0/ O Tuna Fabriks Aktiebolags 5 0/O1909. Uddeholms aktieb:s 41/2 0/O1905. Yifsta varfs bolags 4 0/o Ystads stads 41/2 0/Oaf ut delning skup aug er. Aktieb. Avesta folkbanks. Aktieb. Hudiksvalls banks. Aktieb. Jämtl&nds folkbanks. Aktieb.Skönviks intressenters. Aktieb. Steninge glasbruks. Aktieb. Östrands intressenters. Apotekarnes mineralvattens aktieb:s. Boktryekeriaktieb:s i Sundsvall. Enhörnings trävaruaktieb:s. Holmsunds aktieb:s. Rederiaktieb. George's i Sundsvall. Rederiaktieb. Orlando-s. Rederiaktieb. Polstjärnans. Skönviks aktieb:s. Sthlm s isaktieb:s. Sunds aktieb:s. Sundsvalls bogaer.valrtieb:s. SundsvalIs cellulosa aktieb:s. Sundsvall. ångfartygs aktieb:s. Sundsvall- Yasa ångfartygs-aktieb;s. Trävaruaktieb. Karlsviks. Tuna rabrihs-aktieb.s. Vifsta vart. aktieb:s. Värmdö ångfartygs-aktteb:s. Ångfartygsaktie b. Sundsvall- Indalsälfvens. [2761] Sveriges Allmänna Hypoteksbank. (Arsenalsg. 10 B: kont. öppet 10- ' /23.) Ordf., utsedd af Kgl, Maj:t: Meyer, Ernst. vice Ordförande, utsedd af Fullm. iriksgäldskont.: Cavalli, P. A. H. Ledamöter, utsedda af Hypoteksföreningarna: Moll, Victor: Trolle, Carl A.j Bohnstedt, K. Styrelsens suppleanter, utsedda af Hypotekstöreningarna: Lilliecreutz, H., frih.; Montgomery, H. E.j Wä8tfelt, C. C:son. Kamrerare: v. Hofsten, E. Sekr. och ombudsman, t. f.: Carlgren, Elis. Kassör: Bergman, Signe. Revisor och bokhållare: Munthe, Ernst. Bokh.: Sjöstedt, Carl; af Klinteberg, B., frih, [2762] Konungariket Sveriges stadshypotekskassa. (Smålandsgatan 14, Norrrnalmstorg.) Ordf., uts. af K. M:t: Vakant. v. Ordf., uts. af FulJm. i Riksgäldskont. : Odelberg, O. W. Ledamöter, uts. af K. M:t: Swartling, John, verkst. dir., Lindahl, Edv., Thorngren, C. Suppleanter, uts. af K. M:t: Granholm, H.; d'orchimont, C. E.j Rune, A. Kamrerare: Zetterman, J. A. Sekr. o. ombudsm.: Astrand, G. R. Ka8sör: Lundgren, M. l:ste bokhållare: Backman, H. Bokh.: Berglöf, s, EnghoJm, Anna j Zettersten, A. SVEA. 13 Drottninggatan.

16 ] C. Öfriga allmänna inrättningar. Allm. hypotekskassan för Sveriges städer./kamrerare och ombudsman: Åstrand, G.R. [2763J (Smålandsgatan 14. Norrmalmstorg.) Kassör: Zetterman, J udit, Styrelse och tjänstemän se Konungariket Sve- _ riges stadshypotekskassa [2762J.. -'-..- _. [2772J Järnkontoret. [2764J Stockholms stadshypoteksforenmg. (Kungsträdgårdsg. 4.) (Regermgsgatan 40; Erp, 10-3.) O d'. f Il "kt'. T C G A. r mane u ma 1ge: am m,..., StY7'else: frih., ordf.; Geijer, S. G. A.; Kinander. C. Ordf.: Granholm, Henrik. E., verkst. dir.; Carlberg, P. M.; von Rosen, v. Ordf'.: Ortenblad, C. O. T. G. F. Jourh. ledamot: Wiberg, Joh. P. E. o. fullmäktige: Wetterg-ren, W.; Ljung- Ledamöter i öfrigt: Klemming, Wilh.; Lund- berg, E. J.; Herlenius, Aug., Beck-Frhs, ström, Karl; Salmonson, Otto; Sjöqvist, C. J., frih.; Wijkander, B. J oh. Notarie och ombudsman: Koraen, A. Tjiinstemiin: Kassör: Lagerström. G. E. Sekreterare och ombudsman: Dondorff, John. ]rassakontrollant: Ericksorr, H. Kamrerare: Schröder, Hugo. Öfveringenjör: Brinell, J. A. Bokhållare: Wingårdh, Margit. Ingenjörer: Janson, W., adress: Järnk.ontoret; [2765J Stockholms hypotekskassa. (Kontoret, Skeppsbron 8, hålles öppet hvarje helgfri dag 10-3.) Direktion: Törnebladh, R., ordf.; Benckert, R.; 'I'empelman, G.; Rabe, P. R.; Tjernberg, B. A. Ombudsman: Benckert, Rob. Kamrerare: Gagge, Adolf. Bokhållare: Wallqvist, A. [2767J Mälarprovinsernas Hypoteksför:ing. Kontor: Arsenalsg. 10 A, 1 tro Ordförande: Bohnstedt, K., f. d. ryttmästare. V. Ordf.: af Ugglas, L., frih., kabin.-kammarh. Jourh. dir.: Sundberg, A., godsäg. Ledamöter i öfrigt: Reuterskiöld, L., kammarherre; Lorichs.LiL; bruksägare; Wachtmeister, H., grefve, bruksägare; von Rosen, Fredr., grefve, öfverstekammarjunkare; Holtermann. Oscar, kabinettskammarh. Tjänstemän.- Sekreterare och ombudsman: Carlgren,ElisN. Kamrerare: Way, C. J. M:sen. Kassör: Ridderstolpe, Aug., frih. Bokhållare: Flodin, John. Assistent: Wolffelt, G. M. R. Kommitten inom Stockholms län för granskning af lånehandlinqar: Ordförande: Reuterskiöld, L., kammarherre. Ledamöter: Brundin, H., disponent; Lagerbjelke, G., grefve, godsägare. Sekreterare: Ekelund, Jacob, länsbokhåll. [2769J Upplands stadshypoteksförening. (Smålandsg. 14, Norrmalmstorg.) Ordförande: Berger, S. vice Ordf.: Phrag mön, E. Ledamöter: Forsselius, V.; Grill, R; Paulsson, A.; Rahm, R; Sten dahl, M. Leffler, J. A., Torsgatan 8; Stndsberg, F. G., Luntmakareg. 7; Casselli, Axel, Kopparberg'; Bergström, H., Kungsholmsgatan 6; Nyström, E., Kungsholmsg. 8. [2781J Sveriges postsparbank. (Posthuset vid Vasag., ingång från Mästersamuelsg.) Styrelse.- Ordförande: Generalpostdirektören. Ledamöter: Postsparbanksdirektör och chef för postsparbanken: Sandberg, G. F. Öfriga. ledamöter: Leffler, J. A., förordnad af Kungl. Maj:t; Cavalli, P. A. H., utsedd af riksgäldsfullmäktige; Palme, Sven, utsedd af bankofullmäktige. Tjänstepersonal: Kamrerare O. sekreterare: Berg, J. E. Registrator: Lundgren, H. Aktuarie: Heimer, G. E. Kassör: Westin, Hj. Revisorer o. bokhållare: Fant, G. F.; Stenbäck, E.; Henning. B. S.; Helleday, E. J. A. Amanuenser: Abergh, R.; Olson, G. H.; Larsson, A. F.; Kjellberg, J. Z. V.; Amnår, V.; Nilsson, J. A. Extra biträden: Sametoe, Jenny; Lodin, Signe; Ström, Hedvig; de Frese, Constance; Hedenskoug, Anna; Rheborg, Elin; Wiberg, Ellen; Kruse, Sigrid; Ericson, Anna; af Sandeberg, Maria; Malm; Sofia; Winroth, Anna; Gyllenhammar, Signe- Coyet, Mirni ; Ström, Sigrid; Malmgren, Sigrid; Stenquist, Fredrique; Ljungh, Adele ; Löwenhielm, Julia; Södermark, Anna; Södergren, Edla; Holmdahl, Anna; Brakel, Louise; Boström, Fanny; Wikström, Julia; Östberg, Augusta; Lönegren, Ellen; Sundberg, Gerda; Brakel, Ida; Jacobson, Anna; Bergman, Sigrid; Calander, Gerda; Weng. berg, Anna; Lindskog, l\faria; Andersson, Anna; Schmidt, Vissy; Olsson, Amalia; Weiss, Ellen; Wahlberg, Ingeborg; Lundbom, Hedda; Bennet, Elisabeth; Carlsson, Amelie; Carlsson, Ellen; Öhrström, Signe; Zetterberg, Sigrid; Bratt, Hildur; Svensson, EHo; Ouchterlony, Lilly; Ljungbeeg, Elsa; Sjölander, Agnes; J'eederen, l\:iaria;bergholm. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 5. Penninginrättningar.. Cecilia; Cronhamn, Estella; 'I'yden, Ingrid; von Schewen, Tyra; Köhler, Ellen; Falk, Hedvig; Kugelberg, Vesta; Larsen, Märta; Berg, Elsa; Calander Ester; Hedenblad, Margaretha; Palmgren, Helga; Olai, Ingrid; Wiren, Anna; Kihlblom, Greta; Spets, Ellen; Markman, Irma; Holmström, 'Karin. [2783] Stockholms stads sparbank. (Hufvudkontor: Fredsg. 9, öppet 1/210-'/23, 1/26-7.) Ordförande: Bohman, H. vice Ordförande: af Petersens. K. H. W. Öfriga ledamöter: Silfverswärd, Carl; Hirsch, U.j Settervall, J.; Lettström, G.; Lundberg, Karl L.; Smith, G. Kamrerare: Dandenell, A. Sekreterare och ombudsman: von Heijne, D. Kassörer: Laugelius, F. G.; Wallberg, G. Kontrollörer och bokhållare: Björklund, A.; Kinman, E. O.; Flodenberg, Th. Kontorsskrifvare: Sevon, V.j Åman, G.; Gustafsson, A.; Bowallius, B.; Johnson, Anna; Myrstedt, Alma; Akerstedt, Otto; Rydön, Märta; Gåhlman, N. Extra kontorsskrifvare: Andersson, Gerda; Nordlund. May; Bohman, Margit; Kolmodin, Astrid. Vaktmästare: Andersson, A.; Andersson, P. E.; Wesslau, F., och Ljunggren. John. Uppgift, hvarest Sparbankens afdelningskontor äro belägna, samt om tiden, då desamma äro öppna, återfinnes i Namnregistret under»sparbank». [2785] Stockholms läns sparbank. Hufvudkontoret, Drottningg. 39, är öppet hvarje söckendag från 10 f. m. till 3 e. m. Afdelningskontor: Gustafsberg, Liljeholmen; Gröndal; Sundbyberg; Kungsholms Villastad; Nynashamn. Styrelsen: Ordförande: Odclberg, O. W. Vice ordförande: Ostberg. G. F. Ledamöter: Berndes. G. F.; Ekwall, G., å Hogsta: Zetterberg, H., l\. Sticklinge; Akerlund, E., å Lovisedal; Pettersson, A.; Rohtlieb, H.; Tamm, O.. Kassadirektör: Östberg, G. F. Tjiinstepersonalen: Kamrerare: Wessman, K. A. Ombudsman: Kjellin, P. Bokhållare: Ekecrantz, S. Kassör: Petre, Helena. Kassakontrollanti Boije af Gennäs, Maria. Kontorsskrifvare: Ljungstedt, Sigrid ; Rehbinder, Anna; Nauckhoff, Maria; Lilliesköld, Alfhild; Boström, Hedvig. Vaktmästare: Olsson, Fritz; Nilsson, John. a) Banker och kreditanstalter. [ S8] [2788J Aktiebolaget Stockholms pantaktiebank. Hufvudkontor: Riddaregatan 10, 1 tro upp; öppet söckendagar från 10 f. m. till 1 e. m. Afdelningskontor: A. Stora Badstugatan 4 å Norr; B. Riddaregatan 10 å Östermalm, med ingå~ från Styckj unkaregatan 6; Sibyllegatan 16, hörnet af Liunegatan, utlåningsfilial; C. Skärgårdsgatan 4, Brända Tomten, med ingång från Kindstugatan ; D. Högbergsgatan 23 å Söder med ingång från Kapellgränd 3; E. Klarabergsgatan 52. F. Brännkyrkagatan 50, hörnet af Timmermansg. G. Västmannagatan 65, hörnet af Karlbergsvägen. Afdelningskontoren hållas öppna: Alla söckendagar från 9 f. m. till 2 e. m. och från 4 till 8 e. m. (Kontoret E 9-3, 5-8.) Lördags. och helgdagsaftnar till kl. 9. Sön- och helgdagar hållas kontoren stängda. Ordförande: Smedmark. J. O. G. Ledamöter: Sjöholm, Erik; Olsson, F. T", verkställande direktör; Schmiedte, C. J.; Palmstierna, G. Kamrerare: Sjöholm, Erik. Kontrollant: Eriksson, Erik. Kontorister: Hellström, Serla ; Bergholts. Aurora; Josefsson, Maria. Tjänstepersonal: Vid afdelningskontoret A. Föreståndare och kassör: Persfelt, C. P. A. Bokhållare: Bergholtz, Anna; Persfelt, Signe; J ohnsson, Gustaf. Vid afdclningskontoret B. Föreståndare och kassör: Janson. Carl. Bokhållare: Ekeroth, Carl; Holmström, Elof. Vid ut1åningsfilialen, Linneg. 29. Föreståndare: Wallin, Allan. Vid afdelningskontoret C. Föreståndare och kassör: Nyh, Axel. Bokhållare: Bergquist, Alb.; Schröder, Thure. Vid afdelningskontoret D. Föreståndare och kassör: Andersson, J oh. E. Bokhållare: Kjellberg, Karl; Fernström, August; Bengtsson, Herman; Ahlgren, Elin, Vid afdelningskontoret K Föreståndare o. kassör: Magnusson, Carl Aug. Bokhållare: Mellin, Rosalia. Vid afdelningskontoret F. Föreståndare och kassör: Josefsson, Josef. Bokhållare: Josefsson,Patrik; Hallsten,Gerda; Viell, Erik; Degen, Fritz. Vid afdelningskontoret G. Föreståndare och kassör: Hal lsten, John. Bokhållare: Werner, Ivar; Hallsten. Elin. Arbetareringens banks pantlåneafdelningar. Se [27351 Brand- och Ll1f'"öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 L J C. Öfriga allmänna inrättningar. [279OJ Bankaktiebolaget Stockholms [2796J Kommanditbolaget Burman & Co. Privat-Assistans. (Bankirfirma. Central palatset.) Hufvudkkontor: Fredsgatan 6, 1 tr. Telegrafadress : Burmans.. (Telegrafadress nprivatbankenu.j Chef: Burman.: Bernhard F., bankir. öppet söckendagar kl. 10 f. m.-3,30 e. m., Kam~erare: Goranson, Carl Gustaf. lördagar o. helgdagsaftnar kl. 2 e. m. Kassor: Bohman, ~. Pantlånefilial N:o 1: Smålandsgatan 40. Korrespondent: Lindahl, Knut. Pantlånefilial N:o 2: Luntmakaregatan 34 B. Pantlånefilial N:o 3: Sibyllegatan 25. Pantlånefilial N:o 5: Pipersgatan 23. [2797J Bröderna Larsson & Co. Filialkontoren hållas öppna: (Skeppsbron 24, 1 tr.) Söckend. fl'. 9 f. m. till 2 e. m. samt 4-8 e. m., lörd. och dagen före helgd. till kl. 9 e. m. Juni t. o. m. Aug. till kl. 7 e. m.; lördagar o. helgdagsaftnar kl. 9 e. m. Ordförande: Rudberg, Jonas. vice Ordförande: Söderström, A. F. Ledamöter: Wahlberg, F. R., verkst. direktör; Palmquist, Hugo; Wahlberg. F. G. Ombudsman: Tjerneld, John. Tjänstemän: Kamrer: Ankarcrona, C. Kontrollör: He(llund, A. Kassakontrollör : Hertzman, A. Kassör: Wahlgrt'n, G. Bokhållare: Wahlström, R.; Svensson. C. A.; Hertzman, S.; Äkerblom, Charles; Bock, K. [2800J Bankirfirman Steen & CO. Tjänstepersonal: Arsenalsgatan 8 C, 1 tro Vid filial N:o 1: Telegrafadress : Steenco, Föreståndare och kassör: Landström. Ernst. Innehafvare : Herlof Steen och Oscar Steen. Bokhållare: Spik, Bengt; Lundgren, Rolf; Prokurist: Paulsen. P. Nilsson, Pehr. Vid filial N:o 2: Kollektiv Aug. prokura: Tibell, T., Arctander, Föreståndare och kassör: Engström, V. Bokhållare: Westeriund, S.; Eriksson, E.; [2801 J Amorteringsfonden för Bengtsson, Albert; Eriksson, N. apoteksprivilegier. (Valling. 20.) Vid filial N:o 3: St!lrelse: Föreståndare och kassör: Nilsson, Gustaf. Ordförande: Linroth, Klas. Bokhållare: Wendel, E.; Pettersson, Nils; vice Ordförande: Sebardt, Wilh. ~l~ifi~iar N:o 5: Öfriga ledamöter: Murray, A.; Lehman, A.; d h k J O k Enell, H. G. O. Förestån are oc assör: ansson, s ar. Styrelsesuppl.: Kaijser, A.; Blomquist, A. Bokhållare: Broman, Hartman. Edvin. J. P.; Widfond, Hilda; Kamrerare son, L och protokollsförare :. Görans- [2794J Bankirfirman C. G. Cervin. Revisorer: Afzelius, Fr.; Thedenius, H. (Malmtorgsgatan 6, kontor öppet '/5_80/~ Suppleanter: kl. 10-3, '/'0-3 /, kl ) pfennig, C. Engelbrecht, K.; Bchimmel- Inneha/vare: Cervin, Carl. [2802J Nya amorteringsfonden för Tjänstemän: apoteksprivilegier. (Vallingatan 20.) de Perre, Alb.; af Sandeberg, Frits; Strandell, G. vice Ordförande: Sebardt, Ordförande: Linroth, Klas. W. [2795J Bankir- o. Mäklarefirman G. A. Kyhlberger. (Brunkebergstorg 12.) Telegrafadr.: Shares. Inneh.: Kyhlberger, Gösta. Prokurister: Johanson, Oscar;Nordlöf,Karl W. Brand- och Litrörsäkrings-Aktiebolaget Etablerad 1873 af E. F. Larsson. [2798J Aktiebolaget Wessling & Co. Styrel.ye: Ljunggren, W.; Wessling, L.; Hedberg, N., verkst. direktör: Wessling, C. M.; Häg-gmark, Arthur: Häggmark, Axel. Suppl.: Ajgeldinger. G. H. E. N. Kamrerare: Ajgeldinger, Esbjörn. Tjänstemön : Willner. S.; Lundin, E.; Öhlin, S.; Rudelius, G.; Gunnström, L. [27 99J. Kommanditbolaget Kassman, Trägårdh & C:o. (Drottninggatan 4). Öfriga ledamöter: Murray, A.; Balkenhausen, R.; Nilsson, Ph. Styrelsesuppleanter: Kaijser, A.; Bäckström, A. I:I. Kamrerare och protokollsförare: Göransson, 1. Revisorer: Juhlin, C. Hj.; Strandell, H. Suppleanter: Björsell, H.; Carlsson, C. D. L SVEA. 13 Drottninggatan.

19 5. Penninginrättningar. b) Försäkringsanstalter. [ J b) Försäkringsanstalter. [2811] Ränte- och kapitalförsäkrings- Verkställande direktör: Herlitz\ K. anstalten i Stockholm. Vice verkställande direktör: Kinnander, O. Stora Nygatan 5; insättning till beredande Kamrera!;e ~ch.chef för inbrotts- och vattenaf lifränta eller kapital skerfrån den Iösept, skadeforsakrmgsbyrån: Weman, A. till den 16 maj alla söckendagar kl /.3 och onsda~s e. m. kl. 1/'J7_ 1 /.8; återstående [2817] delen af aret alla söckendagar kl Lifförsäkrings-Aktiebolaget Nordstjernan. Styr~lse: Ordförande: Kinander. E. Leda- (Bildadt Hufvudkontor: möter: Edholm, E. M.; Matthlesen, J. C.; Stockholm, Drottningg. 7.) Rubenson, L.; }Ioltermann, O.; Lundberg, Elliot, J. E., ordf.: Fränckel, E.; K.. L.; Herrström. O.; Romare, A. V.; von Samson Otto' Printzaköld Otto' Edgren Prinzencreutz G A ' '. ", Direktör: Rom~re, A. V. J. G:.; von He~dek~?, G.. >'T d 11 I Verkstallande direktör: von Heideken, G., Kamrerare:.. xor wa,.. h" d höfdi Bokhållare: Stridbeck, G. vice. ara.~ o mg. O b d N trö G Aktuarie: Göransson, E., lektor. m u sman: ors rom,. Öfverläkare: Bruhn-Fåhrseus, M., med. dr. ~m~nuens: Stu.art, G. A. Kontorschef: Lindstedt, Karl. or?sr~ondent.. Romare, A. Kamrerare: Bergström, Axel. Kasso. Be.nckert, F.. Chef för a enturerna: Forssman E. Kontorsskrifvare : Eriksson, L.; Me.llberg, Kassör: BJlin, M. ' M.; Geete, H.; Bratt, M.; Wallin, E.;..... Matthiesen, R.; Fabricius, S.; Benckert, L.; For.8a~rmgssumma... öfver 138,000,000 Kr. Linde, E.; Kjelleström, E.; Schönmeyr, 1.; Arhg inkomst » 5,500,000» Alin, F. Fonder ]l 43,000,000» Lifförsäkrings-Aktiebolaget De Förenade. [2813] (Hufvudkontor: Drottsgärden. Stadsgården 14 & 16, 5 tro (hissj.) Herlitz, Karl; Bring, Ernst; Palme, Sven; Håkansson, Gust.; Malmström, Gust.; Lundberg, F. Verkställande direktör: Lundberg, F. f2815] Försäkringsaktiebolaget Skandia. (Bildadt Hufvudkontor: Mynttorget 1.) Lundeberg, Chr., ordf.: v. Rosen G., grefve, vice ordf.: Cervin, C.; Medin, O.; Santesson. H.; Wallenberg, M.; Herlitz, K.; Kinnander, O. Verkställande direktör: Herlits. K. yice verkställande direktör: Kinnander, O. Ofverläkare: Medin, O. Kamrerare och chef for brandförsäkringsbyrån: Södersten, Hj. Chef for lifförsäkringsbyrån: Stedt, N. Aktuarie: Fredholm, L [2816J Försäkringsaktiebolaget Freja. (Bildadt Hufvudkontor: Mynttorget 1.) Lindman, Arvid, ordf.; V. Rosen, G., grefve, vice ordf.; Cervin, C.; Medin, O.; Santesson, H.; Wallenberg, M.; Herlitz, K.; Kinnander, O. [2819] Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule. (Bildadt Kungsträdgårdsg. 2 C.) Lilliehöök, C. M.; Uggla, E.; Kin berg, Henning; Hellner, Joh.; Mannerheim, C.; Palme, Sven. Verkställande direktör: Palme, Sven. Aktuarie: Jäderin, E. Öfverläkare: Lennmalm, F. Kontorschef: Tesdorpf, J. Ombudsman: Wetterström, Gustaf. Utdelningen till aktieågarue begränsad till kr. pr år. Under de 10 åren erhöllo : Aktieägarna ,000 kr. De försäkrade i kontant vinst 6,597,931 :Il Vinsten utdelas årligen. [2821] Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria. (Bildadt Brunkebergstorg 2.) Ossbahr, R., ordförande; Gadd, H.; Håkansson, G.; Flensburg, C.; Holm, B. G:son. Verkställande direktör: Håkansson, G. Öfverläkare: Flensburg, C.. Aktuarie: Ahlberg, N.. Kamrerare och Kontorschef: von Braun, Chr. Brand- acii L11f"drsäkrlngs-Aktlebolaget SVEA. 13 DrottDlnggatu.

20 [ J C. Öfriga allmänna inrättningar. [2823J Allmänna Iifförsäkringsbolaget. Verkst. direktör: Zethelius, J. A., öfverste- (Bildadt Strandvägen 5 A.) löjtnant. Telefoner: Expeditionen r. t. 145, a. t Led~möter: Carlsson,..G.; Egner, C. E.; Anskaffningsafdelningen r. t , a. t. Hogberg, C;: Nordström, Gustaf; Tenow, Direktören r. t. 3173, a. t Chr. L.; Stalfors, H. Kamreraren r. t Tjänstemän: Öfverläkare: Sällberg, G. Th. von der Lancken, C. E., ordförande; West- Kamrera:e: Ekberg,.J. A. ring. Hj.; Wrern, J.; Phragmen, E.; Winge, Matematiker: Stoltz, G. C. G.j Gumselius, A. Sison; Gumrelius, Sekreterare: Grube, G. T. H:!. Afdelningschefer: Hallman, R.j Wijkman, S. "Verkställande direktör: Phragmån, E. Kass~r: Högberg, A. Öfverläkare: Wrern, Jonas. Bokhallare: Nylon, M.j Thorssell, A.j Hult- Jurist: Hasselrot, Per. bom, I.; Melander, I.; Broman, T.; Backlin, Aktuarie: Billing, J. G.; Car~ström, G.j.~estman,W.:,Haase, T'".. S.; ColIIn, I.; Edback, v, Lunden, K;. Jansteman: Johansson, John W.; Karlsson, K Winge, C. G., kontorschef och kamrerare j All vinst tillhör de försäkrade. Ohlson, C., kassör. Under 10-årsperioden utgjorde 'I'him, Artur; Edenberg, G. A:.so!!;Carlander, bolagets öfverskott, sedan lagenliga af- Aushelm; Wahlgre~, G.; Bllhng,.J.j ou. sättningar till försäkringsfonden blifvit sen, L.; Bartholdi, Am.; Warlmg.. E.; gjorda, öfver 1,380,000 kr., hvaraf till för- Thomas, A.j Maartman, D.j Phragrnen, V.; säkrade 800,000 kr., under det att återsto- Lönnegren, Kj Strand, A.; Nordgren. E.; den omkr. 580,000 kr. reserverats för de Andersson, P.; Falk, L.; Husen, T. försäkrades räkning. Utdelningen till förlagsgifvarna är be- Vinsten utdelas årligen efter 3 kalenderår. gränsad och har högst utgjort 12,500 kr., Samtliga tillgångar d. 3'/,2 1910; öfver som minskas genom årliga utlottningar af 9, kr. förlagsaktieka pitalet, och utgör för år 1911 ' kr. 8,190: -. [2829J De lifförsäkrade ha intill 1911 års slut i Svenska lifförsäkringsanstalten Oden. faktiskt utdelad vinst erhållit vid pass. (Bildad Birgerjarlsgatan 5.) 1,300,000 kronor. Öfverstyrelse: Akerman, R., ordförande; Carl- Vinsten utdelas årligen efter 5 kalenderår. son, O., vice ordförande; Petersson, Edv. Premiebefrielse vid vissa fall af invalidi- R.; Gullberg, Hj.; Billrnanson, A. L.; tet utan premieökning.. Timberg, G.; Martin, P. R.; Wahren, J.; Se för öfrigt annons å sid. 113, näst efter Christerson, J.; Petersson,.Axel; Lillie- Stockholmskartan. höök, H.; Swartling, J. A.j Akerman, J.; [2825J Lifförsäkringsaktiebolaget Nordpolen. (Bildadt Vasagatan 10.) Ordförande: Hildebrand, Rans. Ledamöter: Arfwidson, Gust. Sam.; Burman, B. F.j Lindeberg, Knut; Sjögren, Tage; Strömberg, C. J. Yerkställande direktör: Strömberg, C. J. Öfverläkare: Sjögren, Tage. Matematiker: Nordenmark. N. V. E. Kamrerare: Burman, John. [2827J Lifförsäkringsbolaget Balder - ömsesidigt. De försäkrades eget bolag. (Stiftadt som lifförsäkringsförening år 1887.) (Sturegatan 8, 1 tr.) Kontorstid 9-1 /24. A. t. 610; r. t Ordförande: Uggla, Gust., generallöjtnant. Vice ordförande: Berg, C., bankofullmäktig. Fries, E. F.; Pettersson, A. Th.; Engström, C. L.; Blixen, Oscar; Westerståhl, I.; Nettelbladt, Hj, Direktion: Akerman, R., ordförande; Carlson, O., v. ordförande; Petersson, Edv. R., öfverläkare; Billmanson, A. L., aktuarie och jourh. direktör; Swartling, J. A.; Blixen, Oscar; Gullberg, Hj. Intendent: Palme, Gustaf. Kamrerare: Carlson, A. D. [2831J Allmänna lifförsäkringsföreningen Röda bandet. (Bildad Centralpalatset.) Direktion: Direktör: Palmblad, O. W., verkmästare. Kassör: Nyström, Karl. Sekreterare: Berg, Edv., kanslist. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin,

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

(Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) O. W.; Dahl, K. J. F.; von Tell, A. M. W.; C. E. A.; Andersson, A. G.; Nyström, AX. R. A.

(Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) O. W.; Dahl, K. J. F.; von Tell, A. M. W.; C. E. A.; Andersson, A. G.; Nyström, AX. R. A. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [27 005 5. Penninginrättningar, a) Bankinrattningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) [2700] Sveriges Riksbanks hufvudkontor.

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Startlista, singel Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07-0 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Leif Olsson Arvika GK 8, Gul Jan-Ove Knutsson Alvesta GK 8,7

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Penni ng i nrättni I. Bankinrättningar m. m.,

Penni ng i nrättni I. Bankinrättningar m. m., Penninginrättningar. Banker. nssu Penni ng i nrättni ngar. I. Bankinrättningar m. m., A. Banker. I E. V. R.; Lundmark, E.J.; Holmberg, [1651J Sveriges Riksbank. C. O. R~vi80rB1' och Bokluillare: Hufvudkontor:

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

2008/09 2008-08-12. Allsvenska. Allsvensk lottning 2008/09. 26-okt 16-nov

2008/09 2008-08-12. Allsvenska. Allsvensk lottning 2008/09. 26-okt 16-nov Lottning av Allsvenska serien 200/09 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 26-okt 16-nov 4 3 2 1 7 1 6 7 5 6 2 3 4 5 3 4 5 2 07-dec 1-jan 4 3 1 2 7 1 6 7 5 6 0-feb 01-mar 22-mar 5 6 7 4 5 6 4 5 2 3 1 2 3 7 1 2 6 1 3 7

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 22 april 2004 Lottie Adding Per Allocco Norra avdelningen

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer