Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter."

Transkript

1 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ ],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj. (för Wieanders H. Wicander Å 911 I 110 Höök, C. P. Rederi A. B.) Lake» 942 I 145 Dahlqvist, O. N. Ymer» Edgren, A. Sigyn» Westling, O. F. Vidar» Schollin, C. Gerd» Falkenberg, K. T. Wickström, K. A. Saga» Björk, A. E. \Viking, A. F. (föl' Ångf. A. B. Roma) Roma» Syberg, J. F. Willborg, W. R. (föl' Stock- Greb» Bjö'rkander, J. Th. o holms Skeppastuf'v.vA..B.) Bull» Widhson, L. W. Asberg, J. (föl' Elektriska Svetsnings A. B.) Elektra I» Åsberg, J. Elektra III» Åsberg, J. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) ['2700J Sveriges Riksbanks hufvudkontor. Helgeandsholmen. (Expeditionstid 10-3.) Fullmäktiges expedition. Bankosekreterare: Montelius, C. W. H. (se nedan). Protokollsnotarie: Marin, K. H. E. Arkivarie: Oldenburg, W. Statistiker: Hultman, J. J. Ombudsmansexpeditionen Ombudsman: Montelius, C. W. H. (se ofvan), Protokollsnotarie: Langborg, E. G. Kanslist: Törnebladh, C. G. H. Bankkontoret. Kommissarier: Ferlin, R. W.; Larson, J. F.; Wadstein, C.. N. T.; Johanson, J. Å. "V.; Norberg, R. E., tjänstledi~ (se riksbankens styrelse [1611J); Björkmansou, A. R., Ohlsson, B. N.; Afzelius, A. O., t. f. Kamrerare: Engström, P. A.; Fogelström, K. J.; Wassberg, J. H.; Carlsson, J. G.; Nylin, E. V. R.: Påhlmau, C~ F. L.; Dahlgren, C. G.; TunelI, C. A.; Ulfsberg, J. G. A., t. f. Kassörer: Warberg, O. E. F.; Humble, K. Å.; Lundmark, E. J.; Holmberg, C. O; Carlsson; C. E.; Stenström, K. M. ; Lindquist, C. G., Sundberg, G. Th. Renisoror och Bokhålla1'c: Ekström, C. J. F.j Norell, G. W.; Hallberg, A. A.; Nyberg, F. W. W.; Dorph, S. W.; Cavonius, J. A. M.; Springer, E. N. G. P.; Hähnel. B. F.; Wanberg, T.; Ekenberg, M. B.; Falk, S.; Molill, J. O. H. N.; Try' sen, O. S. Å.; Hahn, B. J. M., föreståndare för utrikeskontoret ; Levin, P. S.; Betulander, V. A.; Bertil, B. O. Å.; Ruus, y. T. J.; yon Hedenberg, R. E. H., t. f.; Fon' tel i, C. R., t. f. Iieqistratorer : Eriksson, J. Å.; Larson, C. G. E. Kontors- eller Kassaskrifnare: von Krusenstjerna, J.:M. O.; Westin, L. E.; Kark, C. H., föreståndare föl' bronsmyntkassan; Nyman, Å. I.; Johnsson, N. N:; Hauffman, C. G. W.; Ehlin, K. O. E.; Fries, M. C. F.; Amner, A., utrikeskorrespondent; Sjö1Jerg, E.; Holmgren, D. G.; Fredricsson, A. G.; Conradi, C. G. J.; Persson, K. E.; Linder, A. G.; Borg, C. O.; Leth, B. O. K.; Heinrici, E. Å.; Erfass, O. V.; Engwall, Å. B.; Porsgren. Bo V. E.; Nilsson, N. G. E.; Sjöqvist, J. B.; Forsell, T. A. W.; Peterson, G. E.; Dahl, C. J. F.; von r-u, A. M. W.; Weidling, H. O.; Holmborg', L.; Berg, O. E.; Fridholm, A. R.; Lilliehorn, P. F. P.; Unger, P. Å. S.; Sommar, K. T. O.; Simonsson, K. G.; Frykman, J. G.; Trygger, C. E. Å.; Svensson, S. R.; Löfström, K. A.; Pettersson, O. A.; Andersson, A. G.; Söderström, V. B., t. f.; Nyström, A. R. A., t. f.; Abenius, H. W., t. f. Amanuenser: Jahnke, S. V. C.; Ullman, H. A.; Lignell, E.; Ek, G. F. Växeldiskontering "amt utlån1ng mot hypotek af aktier, obligationer och andra värdepapper eller varor., Växlar och öfriga lånehandlingar emottagas af Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. vederbörande tjänsteman hvarje söckendag under helt. Minsta årsafgift utgör dock en krona, hvarriksbankens expeditionstid kl. lo-s. jämte särskilda intecknings. och andra kostnader Å växel beräknas minst 8 dagars diskonto och skola ersättas. skau densamma vid valutans erhållande öfverlåtas Närmare upplysningar erhållas alla söckendagstill riksbanken euer order. förmiddagar i Bankkontoret. Betalning till riksbanken af diskonterade växlar euer län emottages hvarje söckendag under rfksbankens expeditionstid af vederbörande kassör. Kassakreditiv. Härtill erfordras kontrakt enligt tryckt formulär tillika med afskrift däraf, den för kreditivet erbjudna säkerheten och:firma för invisningarna.. Dessa handlingar emottagas under riksbankens expeditionstid. Kreditivafgiften erlägges efter kreditivets beviljande till kassören vid kreditivkassan. Invisningar,. hvilka fä stäuas äfven å brutna tal, inlösas, och inbetalningar emottagas af kredttivkassören. Checkblanketter för uttag tillhandahåuas kreditdvtagare mot behörigt kvitto och utan afgift. A inbetalda belopp godtgöres ränta från och med första helgfria dag efter insättningen. Om före kreditivtidens 'Utg&ng nytt kreditiv erhållits, fär öfverföring till detta af kapitalskuld å det äldre kreditivet ske utan att för d.nna åtgiil"dnågon afgift erlägges. Kredit i löpande räkning. Sädan beviljas mot den säkerhet och på de villkor, som af fullmäktige bestämmas. För sådan kredit erlägges ick. inträdesafgift. A/b.talning.lån. Ansökningar om.ådana lån emottagas aua söckendagar af kamreraren. Anmälan om afbetalning euer slutlikvid göres hos kreditivbokbäuaren, som verkstäuer ränteuträkning, hvarefter kassören emottager betalningen och meddelar kvitto öfver densamma. Medd, mottagande pil depositions-, giro,amt uppoch af8krilningsräkning. Enligt lagen för Sveriges Riksbank af den 12maj 18'7 äger Riksbanken: aj pä d.po.ilion afgiftsfritt mottaga penningar, att utan räntegodtgörelse återbetalas vid anfordran euer ä tid, som vid insättningen bestämmes: b) utan afgift euer räntegodtgörelse mottaga och A giroräkning föra penningar med förbindelse att vid anfordran tillhandahäua räkningshafvaren, hvad ä räkningen innestår, hvarjämte fuumäktige berättigats att ät ärmor, Bom hafva växeldiskontering i riksbanken och ej själfva drifva bankrörelse, öppna upp- och ajskrifningsräkning mot rä.ntegodtgörelse. Bmottagning i förvar aj guld, sitfeer och värdepap per.samt al gods under lör,tgling. Hufvudkontoret mottager i förvar dels gods under försegling, emot en afgift efter godsets rymd och förvaringstiden samt utan ansvarighet ä riksbankens sida för oförvåuad skada euer tillfällig olycka: dels myntadt och omyntade guld.lld sil/vor, dels ock obligation,,', aktier och anat'a värdepapper utan nyssnämnda inskränkning i ansvarigheten och med åtagande för riksbanken att inkassera betalbara kuponger, depositionsräntor och utlottade obligationer samt, efter särskildt aftal, äfven andra.medel och att insätta beloppet af inkasserad ränta och annan åtl1.ddelning för vederbörandes räkning i riksbanken, eller i annan bank, som af honom i sådant afseende för riksbanken skriftligen uppgifvits, äfvensom att förnya inteckningar i fastighet inom Sverige. Inkasseradt kapilalb<lopp tillhandahäues endast mot kvitteradt förvaringsbevis och bör nytt bevis ä det återstående beloppet till ägaren kostnadsfritt utfärdas för den tid, afgift redan erlagts. Förvarings afgiften utgör femtio öre för är räknadt af hvarje tusental kronor af det deponerades i beviset upptagna. värde, hvarvid del af tusental beräknas såsom [2701J Svenska Bankföreningen. Föreningens sekretariat. Drottningg. 3. (Kontorstid 10-4.) Ordf.: Wallenberg, J. H. K. A.; v. ordf.: Palme, Ledamöter: Berggren, E.; Morling, J. W.; Kjellberg, J. C:son; Hedenlund, A.; Rydbeck, O.; Frisk, C.; Lindgren, R. Sekr. o. omb.-man: Dickson, C. R. [2703] Stockholms Enskilda Bank. Hufvudkontor: Lilla Nyg. 27. Obligationer, kuponger och sparkassa: Lilla Nyg. 27. Aldelningskontor: Drottninggut. 48, Operahuset, Nybroplan, Scheelegat. 1, Hornsg. 1, Mynttorget 4 och Norrtullsg. 10 samt 'i Södertälje Brand- och Liffö~säkrings-Aktiebolaget SVEA. och Saltsjöbaden. Direktion: Ordförande: Wallenberg, K. A. v. Ordförande: Printzsköld, O. Verkställande direktör: Wallenberg, M. L. Vice verkställande direktör: Nachmanson. Joseph. ~assadirektör: v. Krusenstjerna, F. Ofriga ledamöter: Almström, H.; Riben, K. A. (ombudsman); Sachs, J.; Söderberg, Olof A.; Wallenberg, O. Bankperstmal: Kamrerare: Blom, G. Notarie: Erdmann, N. Kassörer: Blom, E.; Schuberth, Fredrique: Wallin, J.; Holm, Sigrid; Sylvander, Amy; Lagercrantz, Louise; Claesson, Valborg: v. Hedenberg, Thyra; Lybeck, Ida; Palander, Louise; W iden, G.; Liljenstolpe, Anna; Wallin, Emma, Nordin, W. Öfriga tjänstemän: Schåele, F.; Gustafson, C. E.; Stenmark, Gerda; Bergman, C. G.; Sandgren; Leo; Johanson, J.; Carlson, Axel; Sundelin, A.; Virgin, Chr.; Lundgren, W.; Julin, R.; Laurell, Edv.; Hamilton, Ch.; Hörle, E.; Pira A.; Alson, Th.; Fondelius, Gundla; v. Sydow, Anna; Björkman, L; Naumann, E.; Nälsen, F.; Askergren, G.; Tecktonius, Gerda; Linder, C. W.; Brisman, E.; Högborg, G.; Silfverstolpe, Eva; Myrin, E.; Peterson, T.; Lindeberg. K. R.; Norman, A.; Danielson. F.; Södermark, Fanny; Forslund, L: Lysholm, E.; Berlin, H.; Fagrell, F.; Kleitz, L.; Sandin. A.; Lundberg, E. H.; Hasselbom, h; Strand- 13 Drottninggatan.

3 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ ] berg, Signe; Edemar, C.; Henström,' J. H.; Uti Aktiebol, Göteborgs banks kontor: Fagergren, N.; Olsson, A. S.; Gullander, Göteborgs, Hallands, Bohusläns. S,.; Holmgren, H. G.. R.; Carlson, 'I'hyra: Uti Bankaktiebolaget Norra Sveriges kontor: Lmd~oth, ~. G.; Lmdgren, E.; Ekholm, Härnösands (Norrbottens). J.; Lindström, HJ.; Johansson, K. G. J.;.. l. Gillberg, E. A.; Antell, S.; 6stergren, E.;. U,,! Bankaktiebo aget SiJdra Sveriqes kontor: Thim, Ro H.; Bolin, J. R.; Berggren, \t. H.; Kristianstada, Kalmars och Gotlands. Andersson: Ingebor~; Almr?th, A.; LJun.g Uti Aktiebolaget Norrlandsbankens kontor: dahl, Alfhlld; Modin, G.; Siwertz, G.; NIt Västerbottens. zelius, E.; Wickström, Helga; Beite, P. G. T. G.; Jönsson, E.; Liedfeld, N.; Saxine.J. E.; Möller, S.; Heintze, W.; Ericsson, G.; [2715] Enskilda bankers sedlar Berggren, C.; Wissnell, Eva; Lewert, N.; upphörde att medföra inlösningsskyldighet Wennberg, R.; Granfelt, N.; v. Embden, for respektiva banker från och med nedan- F., Schultzberg, H. stående datum: för Västerbottens Ensk. Bank d. ~7 Jan. 1901; [2 O ] S b E 'Id B»Kristianstads»»»14 Febr. 1904; 7 7 kara orgs nski a ank,» Mälareprovinsernas»»»1~ Jan. 1905; (Malmtorgsgatan 4.)» Norrbottens»»»17 Juni 1905; Expeditionstid 10-3.» Göteborgs»»» ~3 Okt. 1905; för alla öfriga enskilda banker den 22 April Rhodin, H., ordf.; Laurentz, W.; Knylenstjerna, A.; Dickson, W.; Blomdahl, F.; [2720J Skandinaviska Kreditaktiebolaget. ve~~~' Ji~ektör: Blomdahl, F... (~torkyrkobr. 7.) Kassadirektör: Schuberth, J. Expeditionstid: 10-3 e. I?'. Ombudsman' Atmer I Afdelmngskontor: Drottnmgg. 5, Öfre Kamrer: Ul~gren, K. E. Munkbron 7, Gus.~. Adolfs torg (Arsenalsg. Kassör: Ewert, O. 16), Vasag. 52, Södermalmstorg 6, Kungsg. Tjij..nstemän: Grönlund, E.; Äkerblom, G.; 13, Tegnersg, 12. Ahlström, A.; Barklind, S.; Westlin, H.; Halldin, S. Ordförande: Akerhielm, L., friherre. [2709J SundsvalIs Enskilda Bank. Kontor: Fredsg. 4. Hellner, Joh., ordf.: Sebardt, Wilhelm, vice ordf.; Dymling, John Fr.; Gihl, H., verkst. direkt.; Tamm, Gösta; Zielfelt, A., kassadir. och v. verkst. direktör. Ombudsman: Sebardt J:or, Wilh. Tjänstemän: Kamrerare: Holmg-ren, E. D. l:ste Kassör: I!yden, H. 2:dre Kassör: Odman, M. G. Korrespondent: Janson, Valfrid. Bokhållare: Thimgren, B.; Gegerfelt, Fred. von; Claöson, C. J.; Fabricius, O. G.; Larson, Erh.; Unseus, L; Bohm, A. Notariat- &: Fondajdelningen: Förest. : Collijn, Gnst. Biträden: Fondelius, O. E.; Kjellgren, E. [2713J Enskilda bankers sedlar inväxlas: Ut.i Aktiebol, Stockholms Hasuieleb anks kontor: Hälsinglands,..Kopparberg-s, Uplands, Vännlands och Ostergötlands. vice Ordförande: Gibson, W.; Trolle, C. A. Ledamöter: Andreen, A.; Barclay, G.; Berg von Linde, A. W.; Carlander, A.; Carlberg, P. M.; Dieden, B. M.; Ekman, G.; Elliot, M.; Ericson, C. W.: Faxe, C.; Fri sell, E.; Helling, S. G. E.; Hirsch, O.; Horngren. Hj.; Jonsson, A.; Kjellberg. J. C:son; Lindgren, Hj. O.; Lindahl, E. W.; Loven, H. J.; Malmsten, P. J. E.; Mannheimer, H.; Moll, J. G.; Palm,!.; Petersson, B. R.; von PI aten, W. A. A. B.; Rabe, P. R.; v. Rosen, sx., grefve; Schmitz, A.j Seaton, A.; Smith, S. W. A.; Tamm, C. G. A., friherre; TranchelI, C.; Wingårdh, C. A. B.; Zethraeus, A.; Åkerman, R. Kontoret i Stockholm: Verkställande direktörer: Kjellberg, Jonas C:son, Rabe, P. R., och Palm, Ivar. Bitr. verkst, direktör: Odencrants, L. A. Kamrer för hvalfvet: Holmberg, E.; för bokf.vafd.: Bacher, Fr.: för korresp.-afd.: Kjellen, G.; för låneafdeln.: Klingbom, L. Kassörer: Zettergren, C. O.; Lundgren, E.; Starkenberg, G. T.; Höjer, E.; Benckert, S. Tjänstemän: Adde, E.; Adler, H.; Andren, H.; Arosen, A.; Björkman, G.; Bergqvist, M.; Berger, P.; Boman, J.; Boström, G. E.; Bretzner, H. E.; Carlson, Ivar; Christenson, Brand- oell Llfrörsäkrlngs-Aktlebolaget SVEA. 13 Drottninguatu. '

4 [ J C. Öfriga allmänna inrättningar. C. E.; Fornell,W.;Forssell,J.; Forsslöf, E.A.; Kungsgatan 13: Fogman, C. G.; Gelotte, Fr.; Gunnarsson. Kassör: Ericsson, C. A. P.; Gyllensvärd,G.; Hallgren,C.; Holmqvist, Tjänstemän: Lokander, P.; van Rijswijk, G.; Holst, Alexis; Hultin, IL O.; Huss, Elsa; Knutsson, K. W. Gustaf; Hörgren, C. A. F.; Häggmark, C. Tegnersgatan 12: H.; Isr~elss?n, K.; Jacobsson, G.; Joachims- Kassör: Gellersten, C. son, Hj.; Kjrerboe, G.: Landgr~nl A.; Leuf- Tjänstemän: Carlson, E.; Huss, H. ren, N.; Leyonmark, K.; Lindblom, B.; undbergh,!.; Lundgren, ~. A.; Lönngren, [2722J Stockholms Intecknings Garanti O. A.; Morales, J.;. Mostrom, F. A.; Mac Aktiebolag. Dowall, H. S.; Nilson, N.; Norman, E.; d "kl Palm, Curt; Palme, H.; Palmgren, R.; Hufvu kontor: Fredsg, 2, oppet Petre, E.; Pettersson, G.; Ram berg, G.; Afdelningskontor: Stureplan 6, Kungsg. 17, Schaffer, G.; Ströman, G.; Svensson, H.; öppna kl. 1/ 2 lo-1m. Södervall, G.; T~rnberg, K.; Wa~lgren, 1.; Wessblad, A.; WIerth, C.J. U.; WIeselgren, O dfö d h k täll d d' ktö P l S.; Alund, C.. r ORan eoc ver s a an e ire or: a me, Ombudsmansexp.. Nehrman, Hj., kammar- J. d: k" P' L råd; Hasselgren, C. Ludv., v. auditör; Kassa ~re tor:.. ripp,. Brock Berta' Fris R Ledamoter: Leijonhufvud, C. G.; Uggla, E.;,,,. Svensson, G.: Philipson, W..4fdetningskontor: Styrelsens sekreterare: Benckert, H. T. Drottningg. 5: Tjänstemän: Verkst. direktör: Moll, J. G. Ombudsmän: Cavallin, B.; Juhlin-Dannfelt, Kassadirektör: Ericson, C. W., frih. C. Jurid. bitr.: Smith, G. E. M., v. häradsh. Hva1fskamrer: Wancke, F. Kamrer: Sandberg, J. E. Ingenjörer: ArboreJius, R.; Knochenhauer, S. Kassörer: Ekström, Gotth.; Gråen.Hj.; Sparre, Signe; Sparre, Märta, Vid jastighetsafdelningen: Tjänstemän: Barth, Edit; Bennet, Malla; Kamrer: Meurk, A. Boije af Gennäs, Ebba; Christensson, Jöns; Bokhållare: Holmberg, J.; Sundberg, E.; Jo. Hersl ow, K.; Holm, A.; Larsen, Hilda ; hanson, A.; Thörnborg, R. Larson, Brita; Neijber, Edith; Petre, G.; Richert N.; Svensson, N. O. A.; Ödmansson, Jenny. Fondafdelningen: Wigstrand, E.; Egardt, Otto. Öfre Munkbron 7: Kamrer: Holmquist, Filip. Kassörer: van Rijswijk, Anna; Grund, Hj. Tjänstemän: Andersson, C.; d'aubigne, E.; Axelson, C.; Björklund, M.; Carlsson, C. O.; Johnssou, C.; Melander, J.; van Rijswijk, B.; Wijk, Elsa. Ombudsman: Heurlin, E. S., e. o. hofr.not., Birgerjarlsg-atan 14. Kamrer: Lindström, H. Kassörer: Heeggström, S.; Pontån, E. Tjänstemän: Adler, N. V. p.; Axelsson, T.; Backlund, L.; Holmer, A. "A:son; Häggmark, C. H.; Norder, H.; Ostergren, K.; Collin, Märta. Vasagatan 52: Kassör: Bjurström, J. Tjänsteman: Löfmark, 1. Södermalmstorg 6: Kassör: Hagman, G. Tjänsteman: Österberg, S. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Vid banka/delningen: Kamrer: Lange, K. H. Bokhållare: Broman, B.; Gerdes, G.; Hofren, 8.; Habbe, T.; Anderson, L.; Johansson, E. Vid ut1'ikesafdelningen: Korrespondenter: Glinther, O.; Källberg, W. Vid kassorna: Kassörer: Thorslund, E.; Reinins, A.; Nord borg, O. Kontrollanter: Rappe, E.; Jansson, E.,'Norgren, J. Bokhållare: Carleson, H.; Reiner, E.; Fogelström, E. Vid notariatafdelningen: Föreståndare: Lundholm, J. Biträden: Callin, G.; Granlund, D.; Sundblad, V.; Ryman, E.; Lundin, S.; Bergström, K.; Törsleff, V. Vid fondafdelningen: Föreståndare: Bollden, A. Biträden: Lindqvist, H.; Holm, E.; Schmidt, A. Vid revisionsafdelningen: Föreståndare: Hanner, J. Bokhållare: Kläning, D.; Schwartz, G. SVEA. 13 Drottninggatan.

5 5. Penninginrättningar. Vid' kupongafdelningen: Roosval, E. Vid ajdelningskontoret Sturepl an. 6: Kassör: Ottergren, Fr. Kontrollant: Johnsson, F. Bokhållare: Cnattingius, B.; Berggren, Gustafson, S. Vid afdelninqskontoret Kungsgatan 17: Kassör: Ternström, C. Kontrollant: Salmson, V. [2724] Sydsvenska Kredit Aktiebolaget. (Drottninggatan 4, öppet -l10-i4; lördagar och dagar före helgd. '/210-2.) Afdelningskontor: Götgatan 31. Phragrnön, E., ordförande; Neumiiller, Otto Emil, v. ordf.: Nyström, M., verkst. dir.; Hellman, C. H.; Sjödahl, Jan; Blanck, Carl. Tjänstemän: Kamrerare: Israelsson, Hj.; Åbom, Fr., hvalfskamrer; Jacobson, P. M., kamrer vid korrespondensafdelningen. Kassörer: Johnson, C.; Lundberg, L.; Huss, Lennart; Harling, A. Förest. för fondafdelningen: Teeling, W. Bokhållare: Almen, S.; Bohlin, S.; Eales, C.; Engelbrecht, B.; Forsberg, G.; Gylling, I.; Hagman, M.; Israelsson, K. J.; Johansson, J. E.; Johnsson, A.; Julin, L.; Lönnberg, V.; Nilson, B.; Wiman, S.; Akerlund, G. Ombudsman: Levy, L. a) Banker och kreditanstalter. [ J 'Ioren, Karl, kassadir. ; Versteegh, A. N.; Wicander, Hj. Suppleanter: Rappe, O., v. kassadirektör; Bäckström, W. Ombudsmän: Glimstedt, Carl; Undsn, G. A Tjänsteman.; ler, E. med rätt att teckna firma: Miil- Tjänstemän: Vid lwjvudkontoret: Kamrerare: Schultz, Eduard; af Sandeberg, V.; Stenberg, E.; Lychou, G. O. Kassörer: v. Hofsten, B.; Ljungström. J.; Gyllenspetz, S.; Hasselhuhn, Louise; Hebbe, O; Morling, S. Tjänstemän: Anderson, H.; Bellström. E.; Blom, T.; Dahlgren, M.; Ekdahl, K.; Ekmarck, G.; Feleker. O.; Fris, O.; Hallden, B.; Jacobson, I.; Johansson, A.; Killander, K.; Kleingardt, E.; Kullströrn, G.; Landelins, H.; Lennerman, H.; Lindqvist, L.; Lindström, G.; Mellström, N.; Myrin, F.; Nilsson, Ernst; Nyström, A.; Palm, G.; Rödjer, Erik; af Sandeberg, S.; Santesson, Fr.; Stenström, E.; Storm, J.; Strömberg, U.; Sylvan, A. j Trygger, Greta; Wallgren, 4.; Zins, 'v.; Åberg, A.; Åkerlund, O.; Amark, Astrid. Vid notariatajdelningen: Unden, G.; Lidman. R.; Gustafsson, N. G.; Kock, S.; Wallden, H. Vid fondaf'delninoe«: Dorph, W.; Santesson, C. L. Rud.; Olån, O.; Fröblom, A.; Olson, E.; Svensson, K. Vid jastigltetsajdelningen: Wennerholm, C. Vid?'evisionsajdeln'ingen: [2727] Lysholm, M.; Cederberg, C. W.; Schröder, F. Aktiebolaget Stockholms Handelsbank. Vid afdelningskontoret A. Gätgatan.1: Hnfvudkontor: Kungsträdgårdsgatan 2 B. Kontrollant: Bogren, K. Kassan öppen 10 f. m.-3 e. m. Kassör: Maass, M. Notariatafdelning: Kungsträdgårdsg. 2 B; Vid afdelninqskontoret B. Fredsgatan 12: öppen 10 f. m.- 1 /24 e. m. 2 A." Kontrollant: Elliot, B. Fondaf1doelnfing: K ungsträdgårdsg., op- Kassör: Engström, H. pen. m.- 3 e. m. V'd ''"d. k O S Fastighetsafdelning: Kungsträdgårdsg. 2 B; 1 aj' elninqs on.toret. turegatan 24: öppen 10 f. m-3 e. m. Kont.~ ollant: Anstnn, A. Förvaringshvalf: Kungsträdgårdsg. 2 B; öp- Kassor: Grahm, E. pet kl. '/ 2 10 f. m.-4 e. m. Vid ajdelningskontore~ D. Kornhamnstorg 4: Afdelningskontor: A. Götgatan 3; B. Freds- Kont,:ollant: 'Y ette!,h~d, E. gatan 12; C. Sture gatan 24; D. Kornhamns- Kassor: Heurlin, Sigrid, torg 4; E. Drottninggatan 59; F. Handt- Vid af'deininqslumtoret E. Drottninggatan 59: verkaregatan 23 A; öppna '/210 f. m.- Kontrollant: Nyström, B. '/d e. m. Kassör: Hafström, D. Styre lse: Vid ajdelnin.qslwntoret F. Haniitoerkare- Wijkander, ru, ordf.; Bohman, Knut, v.ordf.; l gatan 23.d. Frisk, Carl, och Philipson, M., verkst. di- KontrollaI!-t Lindström, A. rektörer; Reuterskiöld, L., v. verkst. dir.; Kassör: KJellstrand A. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 [ J [2729J Aktiebolaget Stockholms Köpmannabank. Arse~lsgatan 9. Exp.-tid ' /.4. St!lrelse: Ruben, Ludvig M., ordförande o. verkst. dir. Olsen, C. O., v. ordförande; Grill, B.; Kaij-.ser,A.; Lidström, J.; Wolff, F.; von Otter, C. G., frih. Kassadirektör. Frölich, G. Kamrerare; Johansson, Ivar E. J. Kassörer: Odman, H.; Tiger, A. Tjänstemän: Forriander G.; Peters. A.; Dolling, A.; Duha, H.; Risholm, G.; Bergqvist, A.; Ahlberg, M. Ombudsman: Wessbel'g, O. lf'ondafdelning: Föreståndare: Philip, E. Tjänstemän: Settergren, G.; Jonsson, K. Afdelningskontor: Södermalmstorg 8. Kassör: Möller, E. Tjänsteman: 'l'idbeck, G. Sturegatan 32. Kassör: Wedin, G. Tjänsteman: Holmberg, G. [2730] Aktiebolaget SundsvalIs Handelsbank. (Drottninggatan 17, öppet i-10-t4.) C. Ofriga allmänna inrättningar. St!lrelse: Sahlin, Mauritz, ordförande; Heurlin, C. H.; Olrog, Th.; Ameln, C., verkställande direktör; Sundin, E. O. Tjänstemän: Ilnne, G., kamrerare; Debn, L., och Hammarström. S., kassörer; Wiklander, H.; Dill ner, M.; Bodman, G.; Ce~erberg, E.; Wallgren, E.; GIesecke, C.; WIdell, E. [2731] Aktiebolaget Nordiska Kreditbanken. Expeditionstid: (Stockholm, Eskilstuna, Vaxholm.) Hufvudkontor: Drottningg. 1. Afdelningskontor: Mynttorget 4, Drottningg. 106, Hornsg. 33 A, Odeng. 28 & 30, Karlavägen 23. Ordförande: Wachtmeister, F. Cl:son, grefve. Tjänstemän:' Vid hufuudkontoret : kamrer o. kontorschef: J 0- hansson, John; hvalfskamrer: Svensson, Adolf; utrikeskamrer: von Zeipel, Viktor; kassörer: Mallmin, H.; 'I'ibblin, E.; bokförare: Friberg. Ivar; korreepondent: Nyström, H.; bokhållare: Söderström, Aug., von Celsing, F.; Muhr, Sperling; Holm, Arv.; Smedmark, R.; Oucbterlöny, N.; Granlund, T.; Nerström, G.; Carlsson, E.; Ähsberg, E.; Pettersson, E. Notariatafdelningen: Södergren, Sam.; Risberg, E.; Nilsson, N. Fondafdelningen: Berfin H.; Ström, G. Fastighetsafdelningen: Åström, L. Vid afdelningskontoret M!lnttorget 4: kassör Clason, M.; kontrollant: Lagercrantz, E. öfverste. Vid afdelningskont01'et Drottninggatan ioe. kassör: Persson, M.; kontrollant: vakant. Vid afdelningskontoret Hornsp. 33.A: kassör: Knös, T. Vid afdelningskontoret Odengatan 28 Il: 30: Kassör: Zetterstrand, V.; kontrollant: Ouchterlony, Ossian, kamrer. Vid afdelningskontoret Karlavägen 23: kassör: Oldenburg,.1)).;kontrollant: vakant, Ombudsman: Ohman, Adolf. Byggnadskontrollant: Haverman, K. V,ingenjör. [2733] Aktiebolaget Göteborgs Bank. (Brunkebergstorg 18, öppet 10-'/.4.) Holtermann, Oscar, ordförande; Wahlin, C. A.; Sundström, Aug.; Liljewalch, M.; Grönwall, F., verkst. dir., Nehrman, A. W., kassadir. Tjänsten~än : Kamrerare: Lindh, Helmer; Ström, Nils. Kassörer: Lagercrantz, Sophie; Ripa, E.; Asker, Blenda; Gottfriedz, Sixten. Förste korrespondent: Hanson, Lennart. Bokhållare: Lagerbolm, Nils; Anderson, Gertrud; Lilljeros, Mia; Ekberg, Robert; Dahlman, Tor; Johansson, Seth; Ström, Hjalmar; Malmros, Gunbild ; Hallberg. Eric; Bahre, Alice; Svanbeck. Gerda; Norelius, Knut; Tengwall, Torsten; Beckman, Bertil; Carlsson, Bugo; Nilsson, Edith; Bohr, Erik. Ombudsman: Stjemstedt, F. Vice ordf.: Liberg, L. L. [2735] Aktiebolaget Arbetareringens Bank. Ledamöter: Hedenblad. P. H.; Hirsch, Isa~k; Hufvudkontor: Kornhamnstorg 61. Ramstedt, VIktor; Sandberg, G. F.; Juhlin-.. Dannfelt, G.; He denlund, Axel, verkst. di-loppet kl. 10-3; dessutom. lord. 6-7 e. m. rektör; Enhörning, C. F., vice verkst. di. Okt.-Apnl. rektör. Telegrafadress: Arbetarebanken. Brand- och Lifförslkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ ] Tjänstemän: Ordt.örandc o.ch verkst. d~rekt.?r: Carlson, Sekreterare och ombudsman: Åström, Teodor. Wilhelm; VIce verk st. direktör och depu- Kamrerare: Matthiesen, S. J. terad:. Carlson,.9arl Ad. Kassör: Sjöstedt, Hugo. v. Ordforande: LIlJa, A. J. Bokhållare: Regnell, J ohn: Håkansson, G.; Deputerad och kamrerare: Cederborg, O. H. Dahlström, E. Deputerad: Fahnehielm, E. I Ledamöter: Janzon, Alb.: Linge, Sven; Se- Ajdeln'tng.kontoret a Östermalm: treus, A. L; Svensson, Joh:s; 'I'idbeck, J. (Storgatan 3; r. t. 4866, a. t. 5008; H.; Wincrantz, F.; Edengren, A. expeditionstidl/210f.m.-3e.m.och5-7e.m.) Kontrollant: Arvidson, A. Tjänstemän: Kassör: 'I'egnör, H. Kassörer: Granstedt, A., och Wideman, S. Ajdelningskontoret i Vosastaden : Kassakontrollanter: Beckman, G.; Ternstedt, (U l d t 1 t 3 99 diti tid G. _ P an sga an ; r.. O ; expe mons l Bokhållare: Zanichelli, E.; Tidbeck, A.; Jan-.. kl. 1/210 f. m.- l /24 c. m.) zon, J.; Ahlin, G. E.; Larson, E.; Kåhr- Kassor: Andersson,..M. ling, E.; Karlsson, S.; Lagerström, A.; Kontrollant: p ahllö f, J.. Rödin, E.; Nilson, G.; Carlson, G.; Detthow,...AfdelmngskontoJ'eta Södel'mal,,!:.. E. O.; Lundgren, E.; Schylander, V. (Gotgatan?~; r. t. 13~ 37; expeditionstid kl. /210 f. m.- /2 4 e. m.).. F.astig1tet'(~fdelriingen: Tjänstemän: F?rest.:.~lblhn, A. F. Dahlbeck, E., Pehrsson, N. BItr.: Sjöberg, A. Fondajdelningen: Förest.: Lagerström, F.; bitr.: Malmsten, S. Statist'iska ajdelningen: Förest.: Rosengren, O. A... Ajdelningskontoret Kungsg. 20. Öppet kl. 1/210-1 /2 4; dessutom lördagar kl. 6-7 e. m. Okt.-April. Kontrollant: Sjöstedt, Knut. Kassör: Berens, A. Bokhållare: Ahlgren, J.; Åkerström, S.; Borg, O. Bankens pantläneafdelnlngar: Kontor: Järntorget 78. öppet: 9-3; 5-8 (lörd. till 9 e. m.). Föreståndare: Ryberg, J. A. Kontor: St. Badsbug. 9. Öppet: 9-2; 4-8 (lörd. till 9 e. m.), Föreståndare: Engström, Rudolf. [2737] Aktiebolaget Föreningsbanken i Stockholm. (Hnfvudkontoret: Storkyrkobrinken 14. Telefoner: dir. Hallberg : r. t , a. t. 2326; kassadir. Stockman: a. t ; [2741] [2739] Aktiebolaget Mälareprovinsernas Bank. Kontor: Skeppsbron 8, öppet Tjernberg, B. A.; Gagge, Adolf; Oldenburg Uno; Hector, H. Ombudsman: Morton, M. Kamrer: Wallqvist, Aug. Kassör: Cnattingius, J. Tjänstemän: Lundbeck, O.; Lundqvist, Eric; Eklund, Uno; Laurell, Eman.; Moberg, N.; Westelius, Valter; Julin, G.; Brundin, R.; Lenström. J.; Zethrseus, A.; Lundberg, E.j Hellström, O.; Södergren, D. Filialer: Karlaväg. 17, öppet 1/ Tjänstemän: Eklund,B.; Arosenius, G.j Öhman, W.j Hultman. O... Strandväg. 7; öppet 1/ Ohman, Ant.; Lundbeck, E. Kungsbroplan 1, öppet l/i Tjänstemän: Bergendahl, J.; Larsson, H. bankkontoret: r. t. 2190, a. t Aktiebolaget Stock~olms Diskontoba.nk. Expeditionstid 1/ 2 10 f. m.-1/24 e. m. Hufvudkontor ; Regermgsg. 8. Afdelnings- Telegram dress' l1' b k kontor: Hotorget 8 (Kungsg.), Odeng. 55, a. mon an. Birgerjarlsg. 20, Folkungag. 97 (hörnet af Renstjernasgatan) och Liljeholmen. Ordförande o. verkst. direktör: Hallberg. Fr. Trygger. E., ordförande; Thiel, Arvice Ordförande: Grundström. J. thur; Jansson, Carl, verkställande direktör j Kassadirektör : Stockman, G. Bovin, Knut, vice verkat, direktör; Carl- Öfriga ledamöter: Petterson, Gust.; af Sil- son, Edmond, kassadirektör. len, J. O.; Olsson, Johan. Ombudsman: Berglöf, E. Brand- och Liiförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. Kam!erare: A.~mer, N. [2744J Aktiebolaget Norrlandsbanken. Kassörer: Grason, ~.; Hammarstrand, H.; Hufvudkontor: Fredssatan 10 Expeditionstid La~erberg, E.; Bonn, E.; Nygren, G:; Ahl- 10 f. m.-1/24 e. ~. ' strom, H.; Ekebohm, E.; Bergqvist, L. FT lk t H 8 B'bl' tek Nordgren. G. l la on or: ornsg., l 10 sgatan13, Bokhållare: Clason, O.; Lagergren, L.; Stie- Ske~psbron 18. bel, M.; Ahlström, O.; Silfverling-, S.; Gill. Telegramadress: Norrian.deb anken, gren. J.; Fredriksson, G.; Cederholm, E.; Lundbäck, S.; Norman, H.; Graf, W.; Jon- Lagercrantz, H., ordf.; von Sydow, Hj., v. son, J.; Schwanbom, H.; Larsson, S.; Hörn- ordf.; Drysen, G., verkst. direktör; östlund, V.; Andersson, A.; Björklund, V.; man, Fr., v. verkst. direktör; Aspgren, N.; Ekebohm. B.; Oarlen, H. Nordenfalk, Johan; Flensburg, Oscar' Föreståndare för ~otariat- och Fondafdel Lundström, Karl; Martin, Erik; Odelberg: mngarna: Berglof, E. A. Th.; Seaden, C. Th.: Grubbström, Karl; Bokhållare: Schultz, A.; Santesson, C.; Jo- Cornelius, J.; Qvist, N. D.; Dahlerus G. hansson, B. Verkst. direktör: Drysen, G. ' [2742J Aktiebolaget Stockholms Folkbank. Hufvudkontor: Klarabergsgatan 23. Afdelningskontor: Kommendörsgatan 25, Barnhusg-atan 16 och Fleminggatan 59 B. Vice verkst. direktör: Ostman, Fr... Direktion jör hufvu dkontoret : Ostman, Fr., Lagercrantz, H.; Nordenfalk, Johan; Lundström, Karl; Martin, E.; von Sydow, Hj. Malmen, Carl, ordf.; Åhlström K d' kf" S 11 E Gustaf L., v. ordf.; Alexanderson, Gustaf; assa ire or: ne.. ma~, '". Akrell, Carl; af Klintberg, Bengt; van Rijs- Ombuds~an ~ch. forestandare for N otariatwijk, H.; Sjöqvist J oh. afdelningen: Sidenbladh, K. Verkst. dir.: Alexanderson Gustaf. Skogsexpert: Ringstrand, G. Kassadirektör: Carlberg, d. D. Tjänste7nän: Kassörer: Johansson, Alb.; Wennerström, B.; 1:ste Kamrer~re:o Ekman,.C. Ewelius, L.; Fahlström G.; Svensson, M. Kamrerare for laneafdelnlllg.~n: Olsson, G. Bokhållare: Andersson, N.; Berger, G; Eriks- Hval.~skamre.rare: Waldenstro~, E... son, ~.;. Herlitz, L.; Hildebrand, D.; Lilja, Kassörer: Kl~mman, S.; Westm, K.; Stael H.' Lilliecreutz F.' Lindh K.' Schersten.. von Holstein, G. G.: Spano'enberg E'. Åkerblo~ L.' Tider: Ofriga tjänstemän: Andersson, R; Adlerstam, m~n, Sig-~e. " " N:.: BrnckströII!' B. J:SOll;.Ber!!,qvist, E.; Notariatafdelningen: af Klintberg, Bengt; Björklund, E.lvua; Blomkvist, G'i Cleve, WesterIund Gerda. A.; Egerstrom, A.; Edholm, Kann; Ed- Ombudsman: 'af Klintberg Bengt. man, C.; Erfors, E.; Fredholm, t; Fröleen, Fondafdelningen: Lindblad, Rud. G.; GeUne!, K.; Gellner, Yngve; He~l-. berg, C.; Hjertstedt, Aurore; Holm, Astrid: [2743J Aktiebolaget Tjenstemannabanken. Hultgren, E.; Klint, J. W.; Linden, K. A.J.; Drottningg. 15. Lindedal, L.; Lindberg, N.; Lindgren, A.; Expeditionstid / 2 4. Lindgren, John; Lindroth, Elsa; Lund-. berg, Marie-Louise; P:son Scharin, Henny: J hl ' A df Raaschou, Th.; Reenstierna, C. G.; Reuteru ll1. J., or.; Egnell, E., v. ordf.; kiöld E R' l G Sk P t J Bert h old, Ado,lf, verkst. direktör; Palm. s 10,.; lsser,.; ow- e ersen,.; gren H L 01 d E Fl di S k Sjöstrand, N.; Stjernspetz, A.; Syl van, N.;,..; an er,.; o m,., as- f U l L W l H W' N sadir. och ombudsman; Meeths, C. E. a gg as,.; esse,.; igrsn,. H.; Otterström, A. H. Fondajdelningen: Föreståndare: Belfrage, L. Tjänstemän: Tjänstemän: Fredholm, R. W.; Schartau, Kam~erare: Hollstrand, D. Anna; Enander, B. Kass~rer: Gustafssol:.' Selma; Norrman, Ernst. Not ariataf deln'ingen.- Bokhallare: Lundstrom, Gerda; Ekeberg, In- F" t" l S'd bl dh K geborg, Lilljeqvist, Maria; Ekdahl, Rud.;?Ees am.~re: l en a,.. Berggren, David; Stael von Holstein, Axel; TJan~.teman: Beskow, E.; Posse, E.; Lind- Lundmark E or ström, L.. ' yv. Filialkontoret Hornsgatan 8. Fonda/delningen: Direktion: Andersson, Axel N.; Gustafsson, Föreståndare: Sandström, Carl. G. Th. Kamrerare: Beve, C. L. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. Kassör: Stjernstedt, Louise. Exp.-llOnt. B. Bokhållare: Annell, G.; Lundgren, Greta; Hertzman, Louise; Lindgren, G. Bengtsson, Axelina. Filialkontoret Bib;iotek.~gatan 13. [2746J Bankaktiebolaget Södra Sverige. Direktion: Brunander, A.; Klingspor, J. M. (Arsenalsg. 6.) Kamrerare: Hebel, W. Erp. kl Kassör: Rosen berg, Anna. Öfriga tjänstemän: Backlund, Dagmar; Falkman. O. W., öfverste, ordförande; Bro- Christiernsson, Knut; Orajärvi, Harald. man, J. W., direktör, v. ordför.: Stendahl, Filialkontoret Skeppsbron 18: M., öfverfältintend.; Arvedson, Arv., verkst. Direktion: Enell, O.; Wawrinsky, R. A. d~r.ektör.; ~.ethelius, G., f. d. kanslisekr. Kamrerare: Carlström. F. A. (tjänatgör afven som ombudsman); Alrutz, Kassör: Carlsson, Hilda. Andrew, grossh. TJänstemän: Kamrerare: Virding, Frej. Kassörer: Geijer, K.; Ström, K. Bokhållare: Wahl berg, O.; Starck, Elis; [2745J Bankaktiebolaget Norra Sverige. (Kungsträdgårdsgatan 16.) Expedition: öppen Notariatafdelning: öppen Fondafdelning: öppen Expeditionskontor A, Odengatan 71, ]/ Expeditionskontor B, Vasagatan ]/ [ J årnberg, K.; Leodor, C.; Nilsson, Thorsten; Dahlström, Lilly; Anell, Bror; Peterson, öppet Gösta; Berg, N.; Harnbrseus, R.: Peters, Ruth. 4, öppet Föreståndare för Fondafdelningen: Steckmest, C. Biträde: Werner, G. Ordförande: Virgin, O. [2747J Aktiebolaget Gotlands Bank. v. ordförande: Dahlberg. N. W. (Fredsgatan 3.) Ledamöter: Belfrage, A.; Berggren, C. W.; Blanck, Otto, ordf.; Granholm, Hen- Dymling, R.; Ernthen, O.; Engströmer, rik; Kolmodin, Axel; Romare, P. B.; Cra- T.; Engwall, E. V.; Fahlen, H.; Hallin, mer, Carl, verkst. dir. A.; Lidforss, E.; Lindholm, C.; Malmström, Tjänstemän: Geber, Hans, kamrer; Löthberg, E.; Rooth, O.; Rydbeck, O.; Ramström. R., kassör; Ahgren, E.; Guilletmot, U. Th.; H.; Sohlman, A.; åhngren, H. Ajgeldinger, Y.; Natorp, A.; Brandt, Nils; Verkställande direktör: Rydbeck, O. Holmquist, Carl. Vice verkst. direktör: Hallin, A. Kassadirektörer : Stån, Helmer; Schönmeyr, [2748J Kommanditbolaget Landtmanna- Gunnar. Ombudsman: Vakant. & Kreditkassan D. Aronowitsch & C:o. Kamrerare: Allander, O.; Hedman, Gösta. Hufvudkontor: Arsenalsgatan 8 D. Afdel- Kassörer: Grandinson, Alf: Lindström, J. ningskontor: Västerlånggatan 17. Tjänstemän: Anderson, T.; Beijerhielm, N.; Direktörer: Aronowitsch, D.; Aronowitseh, M. Berzstedt, A.: Brandt, Herman; Carleson, Kamrerare: Lindeberg, E. R. E.; de Mare, K; Danielson, Ch.; Edin, Kassörer: Dahl, S.; Östergren, T. A.; Ekenstein, W.; Forssgren, V.; Grandin, Bokhållare: Hellström, C.; Chavö, C.; Gum- G.; Hedberg, G.; Herzsprung, E.; Hultman, pel, B. A.; Jahnke, Ester; af Klinteberg, ::l.;lundqvist, G.; Löwenhielm, A.; Molin, V.; [2750J FöreninQen Industriidkarnes Nordlander, J. A.; Norman, A.; Nycan- Lånekassa der, '!'.; Re~ters~ärd,.G. P'i Sel~nder, A. (utan personlig ansvarighet). B. Hjalmar, Sellin, E., Sel~m, G., S~enha- Kontor: Smålandsg. 22. gen,.ivar S:son,; Torell, Hj.; Zethrm, R; Ordf.: Linder, C. W.; vice ordf.: Lindberg, Zethrin, ~reta; A?erg, Ern~t; Öhngren, A. J. S. L.; öfriga ledamöter af styrelsen: Jo-.. Vtd Notarlatajdelnwgen: hansson, A. J.; Pettersson, C. J.; Berg-. F?r~~tandare: Vakant. gren, Aug.; Ringholm, K. E.; Petterson, Biträde: Wuerster, Hugo. 4-nton; Bergqvist, G. F.; Malmqvist, C. P.; Vid Fondafdelningen: Akerholm, C. A. Föreståndare: Leuhusen, E., frih. Kamrer: Skoglund, K. Tjänsteman: Norman, Hjalmar A. Kassörska: Andersson, Anna. Exp.-kont. A. Bokhållare: Sandberg, A.; Andersson, Elin. Holmberg, Ulla; Nyberg, H. Brand- ooh Lifförslkrings-Akliebolagel SVEA. 13 Drottnlnuuatu. A<l es.i:alendtrn

10 [ J C. Öfriga allmänna inrättningar. [2754J Svenska Emissionsaktiebolaget. Aktiebolaget Stockholms DIskontobank: Jakobstortr l Aktieb. Brusafors-Hällefors' 51/1 % Styr l ";. Aktieb. Brusafors-Hällefors' 6 % : se..... Aktieb. Bångbro Röryerks 4 l/i vt«. Santesson, P. H., v. haradshofd., ordf.; Back Aktieb. de Lavals Angturbins 5 Ofo och 5 Iii ola ström, J. W., grossh.; Hägglöf, R. R. F., Aktl~09'lf" Ch tt & K' J'. 'k 51/ o/ 1910 v.. häradshöfd.,.verkst. dir.; Mar~, C., fa- Akt::b: sa~berg::05 ~io..10 mver s I. briksdisp.; Sahlm, C. A., bruksdisp.; Ver- Aktieb. Södra Roslags Kustbanas 4. Ofo steegh, A. N., grossh.: Wicander, A. Hj., ESkii;l~~a Stälpressnings aktiebis 5 % 1910och 5 "lo f. d. konsul. Förenade Separator-Intressenternas aktieb:s 5 0/0_ Kamrerare: Bothen. M. R. Jössefors ' aktieb:s 51/2 % Kinnekulle-Lidköpings järnvägsaktieb:s 3,8 % Lidköpings stads 3,8 % 1897 och 4. % [2755J Utlottade obligationer fallna räntekuponger till följande lån inlösas hos: Aktiebolaget Göteborgs bank: Ahlafors nya spinneriaktieb:s4 l/i % 1898och 50/ Aktieb. Bofors-Gullspångs 5 % Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 4..0/ Aktieb. Lux 51/2 % Aktieb. Mölnbacka-Trysils 5 % Aktieb. Rämen-Liljedahls 5 % Billeruds Aktieb:s 5 % Enkla bol. Bergslagsbanansintressenters 41/1 % 1902 Falkenbergs stads 4 1/2 O/o1911. Falkenbergs Järnvägsaktieb:s 41f2 % 189S. Forsbacka Järnverksaktieb:s 51/2 % Göteborg-Borås järnvägsaktieb:s 4 1/ Halmstads stads 41/2 % Hillringsbergs Aktieb:s 5 % Hudiksvalls stads 41/ Hälsingborgs stads 41/2 % Härnösands stads 41/2 % Järnkontorets 38/4 % Järnvägsaktieb. Göteborg-Särö 5 % Klosters aktieb:s 51/2 Kolsva Järnverksaktieb:s % % Lidköping-Skara-Stenstorps järnv.vakt.ieb.s 5 1/ 2 o,, 187~,4 l/i % 1892, 41/2 LysekiIs stads 41/2 % Norra Östergötlands Järnvägsaktieb:s Skand. juteaptnneri- & väfveri aktieb:s 5 / o samt fi 1/2 % partiaiförbind. 1e10. Skara stads 5 % Sthlm s superfosfat fabriksaktieb:s 41/2 % 1902,50/, Sthlm-Västerås-BergsI. nyajärnv.-aktieb:s 50/ Storviks sulfitaktieb:s 5 % Strömstads stads 41/ Töre aktieb:s 5 % Uddevalla stads 41/ Varbergs stads 5 0/O1881. Varbergs stads 41/2 % Villingsbergs aktieb:s 5 % och 51/2 % Åbo stads 41/2 % Örebro elektr. aktieb:s 51/1 % Aktiebolaget Hälareprovinsernas bank: Guldsmedshytte Aktiebolags 5 % Köpings stads 41/2 % Munktells mek. verkst:s aktiebra 51/2 % Nordiska metallaktieb:s 5 0/O1905. Sv. Centrifug Aktieb:s 5 % Västerås stads 41/2 0 / och Västmanlands läns landsting 41/2 % Dessutom inlösas följande Utdeln in g s k u p on gel': Eskilstuna elektr, aktieb:s. Eskilstuna järnrnanufaktur-akttahs Hjälmare kanal och slussverks aktiebia. Munktells mek. verkst:s aktieb:s. Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget Nya Aktieb. Stathmos' 5 l/i %. och för- Nyköpings stads 4 % Tidningsaktieb. Sveriges 5 % lktlebolaget Stockholms Handelsbank : Aktieb. Ankarsrums bruks 4. % 1885 (förskrifn.) Aktieb. Ankarsrums bruks 5 0' (förskrifn.) Aktieb. Gullspäng-Munkfors51/2 % Aktieb. Gutzeit & C:os 5 0/O1902. Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 38/4 % Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 4112 % Aktieb. J. A. Pripp & Sons 41/ Aktieb. Knutsbro kraftstations 5 % Aktieb. L. M. Ericsson & C:os 51/2 010obI Aktieb. Ludvika Bruksägares 5 %1906. Aktieb. Ludvika Bruksägares 51/2 % 190[;. Aktieb. Mahnö Snickerifabr:s Aktieb. Mölnbacka-Trysils 5 % Aktieb. Nya Grand Hotells 50fo Aktieb. P. A. Norstedt & Söners 5 0/O Aktieb. Sthlms bryggeriers 41/2 % Aktieb. Södertälje Verkstäders 5% A. B. Wicander8 korkfabrikers 5 Olaoblig Alingsås stads 41/2 % Almqvist & WikseIls Boktryckeri aktieb:s 51/2 % obi Bergslagernas Järnvägs aktieb:s 5 % obi Bergslagernas 4.0/0 lån 1898 Ser. A. J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstads aktieb:s 51/2 0/o obi Borås stads 5 0/0 obi Boxholms Aktiebolags 48/4 ojo Brännå Väfveri aktieb:s [) "l» Bultfabriks aktiebis 5 % rev Djursholms aktieb:s 41/2 Djursholms aktieb:s oblig. % Djursholms Köpings 4 1/2 Eksjö stads 41/2 % % Enköpings stad. 3 3 /4 010 oblig. 189~. Eskilstuna stads 40/ Eskilstuna stads 41/2 % Eskilstuna stads 4 1/2 % Eskilstuna stads 41/2 % Falkenbergs järnvägs 4 1/2 % oblig Falkenbergs stads 4 1/2 0'0lån tsos. Falu stads 4 0/ Falun-Rättvik Mora Järnv.-Aktisb. 5 "t«lån 190~. Fastighetsb:s i Finland Forshaga Sulfit aktieb:s 5 0/O1904. Föreningsbankens i Finland 3 1/2 % Gotlands Järnv. Aktieb:s 41/2 0/O1909. Gälie Dala Järnv. aktieb:s 41/ Gälie stads 41/2 010 län Gäfle stads 41/2 % Gärsnäs-S:t Ol.ofejärnv.-aktieb:s 41:1 % Göteborg-Borås Järnvägs Aktiebolags 41/2 0/ O Göteborgs intecknings gar'antt-aktiebrs 3 6 0/ O. Göteborgs intecknings garanti-aktieb:s 4 '0.'0' Göteborgs intecknings garantt-aktieb.s 4 1/ 2 %. Göteborgs intecknings garant.i-aktieb.s 5 10 Ser. III. flöteborgs stads 4010 lån Göteborgs stads Hallstahammars aktieb:s 5 % obi Harg. fabrikers aktieb:s 41/2 0/O1889. SVEA. 13 Drottninggatan.

11 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2756j Hedetors Väfveriaktieb:s 51'~ 0/O1902. Helsingfors 3 ".0/ Helsingfors 4 % Hemsjö Kraft aktieb:s 51/. 010 obi » D D 5 0/ O D Hissmofors aktieb:s 5 0' Holmsunds aktieb:s 5 0' Horndals järnverks aktieb:s 5 0' Horndals järnverks aktieb:s 5 / Huskvarna Vapenfabr. aktiebia oblig Hvellinge-Skanör-Falsterbo järnv. aktieb:s 4 II~0/ Hälsingborg-Råå-Ramlösa Järnvägsaktieb:s obl, /o Hälsingborgs intecknings garanti aktieb:s 4 0/ O Hälsingborgs 1 '. stads 4 0/Olån Hälsingborgs stads 41,~ 0/o Hälsingfors stads 4 "' Jönköpings stads 4 I,. 0/O1881. Jönköpings stads 4 0/ Kalmar stads 41'. 0' Karlskrona stads 4 0' Karlskrona» 4 0' Karlskrona» 5 0/0 obi Karlstads stads 41/. 0/ Karlstad-Munkfors Järnv..aktieb:s41/. 0/ Katrinetors aktieb:s 50/ Korsnäs Sågverks aktieb:s 51/. % obi Korsnäs Sågverks 5 & 5 1/2 0/0 1908I l.' Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors 51/2 010 obi Kristianstad-Hessleholms Järnvägs aktieb:s 5 0/0 obi Kristianstads läns landstings 41/ Kristianstads stads 5 0/0 obi Landskrona stads 4 O!o1903. Landskrona-Eslöf J. aktieb:s 4 1/. % Linköpings stads 41/~ % Lund-Trelleborgs järnvägs aktieb:s 3 1/~0/ JHackmyra Sulfit-aktieb:s 51(2 / Malmö stads 41/. 0/ O Malmö-Trelleborgs järnvägs aktieb:s Malmö-Trelleborg 4 % lån Malmö-Ystads järnv. aktieb. 4 % Margarfn-Ai-B, Zeniths 5 0/ Manna Sågverks aktieb:s Mellersta Blekinge järnv.-aktiebolags 41/ l\iiinchens bryggeri-aktieb:s 41,. / Norrköpings stads 41/. 0/o Nyhammars Bruks 5 0/O1906. Nyköpings stads 4 / Nlls-Morshyttans jllrnvägs ' aktieb:s 50/ Orsa kommuns 41/. 0/O1901. Reymersholms g:la Spritför. aktieb:s 5 0' Riddarhytte aktieb:s 5 1/2 0/O1908. Rimbo-Sunds järnvägs aktieb:s Ronneby stads 41/. / Sandarne aktieb:s 4 0/ Sandvikens järnverks 5 1/ Sandviks Ångsågs aktieb:s oblig Kopparbergs Enskilda Bank. Sandö Sågverks aktieb:s 5 II. O'oobl.l097. Kraft aktieb. Gullspång-Munkfors. Skromberga Stenkols- o.lerindustri aktieb:s 5% Lärnbo-Norbergs grufve-aktieb. Skåne-Smålands järnv.-aktieb:s 4 0' Malmö-Trelleborgs Järnvägsaktieb. Skånska Cement aktieb:s 5 0/O1903. Maltesholms cementaktiebolag. Skånska Cement aktieb:s 51/. % ohl Munkedals aktieb. Skånska prästerskapets 3 1/. 0/O1897. Norra Ostergötl. järnv.-aktieh. Skärblacka aktieb:s 5 0/O1911. Osbyholms Aktiebolag. Sockerfabr. Aktieb. Unions 5 0' Oxelösunds Rederi aktieb. Stens bruks aktieb:s 5 0/ Porla brunns aktieb. Sthlm-Rimbo jllrnvägsaktieb:s 4 0/O1895. Reymersholms g:la Spritför. aktieb. Stockholm-Rimbo järnvägsaktieb:s 5 0/O obi candvtkens järnverks aktieb. Sthlms stads 3 1/ & Skånska Cementaktieb. Sthlms stads 4 0/ Sthlm- Västerås-Bergslagens Sthlm- Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb:s 4 % Sthlm-Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb:s 5 % Sthlm-Västerås-Bergsl. Järnv. aktieb:s 5 / Stora Kopparb. Bergsl. aktieb:s 4 0' Stora Kopparb. Bergsl. aktieb:s 5 0/O1900. xtore Kopparb. Bergsl. aktieb:s 5 0/ Stora Kopparb. Bergal Ströms bruks aktieb:s 4 0'0 189, (förekr'ifn.). Ströms bruks aktieb:s 50/ Strömsnäs bruks [) 1/2 0/ Sulfit Aktiebolaget Ljusnans 51/2 0/o obl Sunds aktiebolag [) 1/2 0/ Sundsvall s stads 41.'2 0/O Svenska Sockerfabriks aktieb:s 51/2 0/ O obi Söderhamn. stads 41/. 0/ O Södertälje stads 41/ Södertälje stads 41/2 0' Tammerfors Linne- och Järnmanuf. aktieb.s 51/110/O Trelleborgs stads 3,6 % Trångtors Kraftaktieb:s 5 % Tunadals järnvägsaktieb:s 5 0/ Varbergs stads 41/2 0/ O Viistergötl.-Göteborgs järnv.-aktieh:s 4 % Yästergötl.-Göteborgs järnv.-aktieb:s 5 0' Västerås stads 3, , Västerås stads 4 0/ O Ystad-Brösarps Järnv. Aktieb:s 41'. 0/O Ystad-Eslöfs Järnv. aktieb:s 41/ Ystad-Skifarps Järnv. Aktieb:s 41 /2 0/O Åkerlunds Bomullsspinneri Aktieb:s 51 / t. Alfsborgs läns landstings 5 o/o1907. Xngelholms stads 4 1/2 0/O1911. Örebro stads Örebro stads / O Östra Skånes järnvägsaktieb:s 4 0'0 11n Östra Skånes järnvägsaktieb:s 41/2 010oblig Östra Skånes järnvägsaktieb:s 5 '0 I6rskrifn. 191'1. Utd e In ingsku p o n ge r: Aktieb. Ankarsrums Bruk. Aktieb. Göteborgs handelsbank. Aktieb. J. A. Pripp & Son. Aktieb. Mölabaoka-T'rys'il, Aktieb. Primus. Aktieb. Saltsjökvarn. Aktieb. S:t Eriks Lervarutabrtker. Aktieb. Skånska handelsbanken. Aktieb. Sthlms bryggerier. Aktieb. Veberöds tegelfabrik. Aktieb. Wicanders korkfabriker. Aktieb. Örebro folkbank. Aktieselskabet Tysefaldene. Almqvist & WikselIs Boktryckeriaktieb. Blankaholma sågverks aktieb. Boxholma aktieb. Förnyade ångtartygsaktieb. Svenska Lloyd. Gimo Bruks aktiebolag. Graningeverkeus aktieb. Guunebo bruk. nya aktieb. Gälle-Dala Järnvägsaktieb. Hissmofors aktieb. Huskvarna vapenfabriks aktieb. Hälsinglands enskilda bank. Nya järnvägsaktieb. Stora Kopparbergs Bergslags aktieb. Strömbacka bruks aktieb. Ströms Bruks aktieb. Strömsnäs Aktiebolag. Svenska Erntsstonsaktteb. Upiands enskilda bank. l Utansjö Cellulosa aktie\). Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 [2757J C. Öfriga allmänna inrättningar. Värmlands enskilda bank. Västergötl.-Göteborgs järnvägs-aktieb. Ångbäts-aktieb. Jönköping-Stockholm. Ångfartygsaktiebolaget Södra Norrland.» Östersjön. Östergötlands Ensk. Bank. A.ktiebolaget Sundsvall s HandehJbank: Aktieb. Forsmarks bruks 5 % Jämtlands läns landstings 3,6 0/O1896. Sahlströmska fabrikens aktieb:s 4 '/2 0/O1896. Sköns kommuns 4 % Smedjebackens valsverks aktieb:s 4 '/2 % Svenska Centrifugaktieb:s 5 % Östersunds stads 4 ' o. 3,6 % Bankaktiebolaget Norra Sverige: Aktieb. De svenska kristallglasbrukens 5 0/Oo. 5'.'2 0/O Aktieb. Robertsfors 5 0/O1910. Aktieb. Visby cementfabriks 5'/i 0/O1901. Aktieb. Visby cementfabriks 5 '/2 0/O1906. Bergslagernas järnvägsaktieb:s 4 0/O "/,1898. Bergsunds Mek. Verkst. aktieb:s 5 0/ Dals ängsågs aktieb:s 5 0/O1903. Ekmans nya snickerifabriksaktieb:s 5 '/2 0/O Falköpings stads 4 0/O1889. Forsbacka järnverks Aktieb:s ö 112 O/o Halmstads stads 4 '/2 0/O1910. Hyrverksaktiebolaget Freys 5 0/O1906. Hälsingborgs stads 4 '/2 0/ Hälsingfors stads 4 1 /2 / Härnösand-Sollefteå järnvägsaktieb:s 3'/ Härnösands stads Härnösands stads 4 '/ Kopparbergs o. Hofors sågverks aktieb:s 5 0/O1905. Kramfors Aktieb:s 5 % HU. Mo o. Domsjö aktieb:s 5 0/o Sandö glasbruks nya aktieb:s Sandö sågverksaktieb:s 5 '/2 0/O Skand. jut. & väfv. aktieb. askars ströms 5 % Ströms Trävaru Aktieb:s 50/ Svanö aktieb:s 4'/i 0/O Södra Kalmar läns och Ölands sockerfabr. Aktieb:s 5 '/2 O/O Utansjö cellulosaaktieb:s 5'/2 0/Oisot. Åbo stads 4 '/2 O/o Örnsköldsviks stads 3,. 0/0 1897_ D D 4 '/2 O/O1910. Aktiebolaget NorrlnndslJanken: Aktieb. Klara badinrättnings 4'/2 0/Oo. 5 0/O. Aktieb. Tornators 5 0/Oaf Avesta Nya Sulfat aktieb:s.'/2 % Falu stad. 4 0/Oaf Guldsmedehytte aktieb:s 5 0/0. Gälle IIIanufaktuaktieb:s 5 o/o Gälle etads 4 O/o af U02. Hälsingfors stads 4'/2 0/Oaf uns tryekeriaktieb:s 6 0/O. amfors aktieb:s 5'/i 0/o.. L~ leå stads 4 '/ Luth l'<rosens Elektr. aktieb:s,,0/o o. 5'/2 0/O1911. Malmö stads 4 0/Oaf Norra Östergötlands järnvägs 4'/i 0/e- Rydö bruks o. fabriks aktieb:s 5'/2 0/. Skellefteå stads 5 0/O. Sthlm-Nynäs järnvägsaktieb:s 5 0/O. Stltlm Rimbo järnvägsaktieb:s 5 0/O. Svenska Oentrtfugaktteb.a 5 0/O. Svenska stälpressningsaktieb. OJofströms 41/ Syenit aktieb. Södertälje bryggeris. %. Sölvesborg-Olofström -EIUlhults nya järnvagsaktieb:s 5 0/O Umeå stads 4'/i 0/O Ytterstfors Trävaruaktieb:s 5 O/o- Åbo stads 4'/2 0/Oaf Dessutom inlösas följande U tde 1ning s k up o n g er: Aktieb. Brunkebergstunnelns. Aktieb. Djursholms Arbetarbostäders. Aktieb. Djursholms Lärarebostäders. Aktieb. Nordstjärnans Mineralvattenfabriks. De rörenade kolsyrefabrikernas aktieb:s. Djursholms Konsumtionsfören. Fastighetsaktieb:s. Fastighetsaktieb. Kejsarkronans. Luth & Rosens elektriska aktieb:s. Mosebacke gångbroaktieb:s. Motala Verkstads Nya aktieb:s. See Fabriks aktieb:s. Skansens Bergbanas. Slagteri A. B:s i Stockholm. Södra Dalarnas järnvägsaktieb:s. 'I'orpa FastIghetsaktieb:s. Umeå Nya Angfartygsaktieb:s. ytterstfors Trävaruaktieb:s Bankirfirman C. G. Cervin: Städer: Hudiksvalls stads 6 % Hälsingborgs stads 3 "/'0 % Kalmar stads. 0/O Kristianstads stads 3'/2 0/O Malmö stads 36/' 0/o 1890 o. 4 0/0 af Oskarshamns stads 36/'0 0' Skeninge stads. Industriella bolag: Aktieb. H. E. Carlstens Porterbryggeria. Aktieb. Iggesunds bruks Aktieb. Lux'. Bergsbro aktieb:s. 5'/2 O/o Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. Billingsfors aktieb:s. Brucks fabriks aktieb:s. Carl Fredriksons träförädlingsaktieb:s. Claes Johansson & C:is Väfveri akueb:s Hällefors bruks aktieb:s. Hälsingborgs intecknings garanti aktieb:s 4'/2 % 1890 O. 4 0/O '894. Höganäs-Bi'llesholrns aktieb:s 5 0/O 1b/S 1903 o. 51/i 0/O1904. Jönköpings och Vulcans tändsticksfab:s aktieb:s Klagstorps Kalkbrotts aktieb:s. Klippans pappersbruks aktieb:s. Kolsva järnverks aktieb:s. Manufakturaktteb.s i liialmö. Motala verkst:s nya aktieb:s. Sah1strömska fabrikens aktieb:s. Skånska kolbrytningsaklieb:s. Skånska superrosrat- & svafvelsyrefab:s-aktieb:s. Skönvfks aktieb:s. Storfors bruks aktieb:s. Strömma. bomullsspinneri aktieb:s. Sulitä1ma aktieb:s. Svdevenska Kraftaktieb:s. Söderfors bruks aklieb:s. '['rävaru aktieb. Dalarnes 5 0/ Uddeholms aktieb:s 4'/2 0/o Atvidabergs förenade industriers. Ölands nya cement aktieb:s. Järnvägsbolag: Hjo-Stenstorps järnvägsaktieb:s. Hvetlanda-Målilla järnvägsaktieb:s. Hälsingborg-Hessleholms järnvägsaktieb:s 40/0 1894, 41/2 0/o 1897 o. 5 0fo Hälsingborg.. Landskrona-- Eslöfs j ärnvägsaktie b:s. Jönköping ~Gripen bergs järnvägs aktie b:s. Ka1mar nya järnvägsaktieb:s. Karlshamn- Vislanda järnvägsaktieb:s. Kristianstad-Immelns järnvägsaktieb:s. Mora- Vänerns järnvägsaktieb:s. Norberg~. järnvägs nya aktieb:s. Nona Ostergötl. järnv.-aktieb:a [)0/ O Norsholm-Ristens kommunika.tionsaktieb:s. Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:8. Simrishamn-Tomelilla järnvägaaktteb.s. 13 Drottninggatan.

13 5. Penninginrättningar. al Banker och kreditanstalter. [2758} Skåne-Smålands järnvägsaktieb:s 6% o. 41/2 O/o Hylin & Oros fabriksaktieb:s 41/2 O/O , 41/2 O/o Hällefors Bruks aktieb:s 6 0/O1904. Sthlm-Västerås-Bergslagens nya järnvägsaktieb:s Hällefors Bruks aktteb.s 5 1/2 O/O / O 1897, 31/2 0' Hälsingborg-Hessleholms järnv.-aktieb:s 4 0 /0 1894, Tidaholms järnvägsaktieb:s 3 1/2 O/O1886 o Upsala-Margretehills järnvägsaktieb.a 41/ Hälsingborg-Råå-Ramlösa järnvägsaktieb:s 5 o Västra Central banans järnvägsaktieb:s Hälsingborgs sockerfabriks aktieb:s 5 O/O1901. Aktiekuponger: HäLsingborgs stads 3, Hälsingborgs stads 41/2 O/O 1892, 41/2 O/o19020c1l- Aktieb. Hemtrefnads. Brllesbolm-Bjufs aktieb:s. 41/2 O/oaf Hälsingfors stads 41/2 O/O1892 o. 41/2 O/O1911. Billingsfors aktieb:s preferens. Härnösands stads 4 0/O1904. Föreningens för svensk hemslöjd förlagsaktieb:s. Höganäs-Billesholms aktieb:s 5 0fo Hisingstads tomtaktieb:s. Järnvägsaktieb. Gärsnäs-S:t Olofs 4 lf2 0'0 19M Höganäs-Billesholms aktieb:s. Järnvägsaktieb. Göteborg-Särös 5 0fo Klackbergs järnvägsaktieb:s. Järnvägsaktieb. Ystad-Brösarps 4 lf2 0fo Mora- yänerns järnvägsaktieb:s preterens.,färnvägsaktieb. Ystad-c-Sklfaeps 4 1/2O/O1904. Norra Ostergötlands Järnvägsaktieb:s 5 ".o- Jönköpings stads 4 1 f2 0fo Norbergs järnvägs nya aktieb:s. Jönköping-Vulcans tändsticksfabriks aktieb:s Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:s. och 51f2 0fo Storfors bruks aktieb:s preferens. Jössefors aktieb:s 51/2 U/o1901. Uddeholms aktieb:s. Vpsala-l\1argretehill järnvägsaktieb:s. Angfartygsaktieb. Göta kanals. Ölands Nya Cement aktteb.s. SkandlnaTiska kreditaktiebolaget : Aktieb. Bofors Gullsprångs 5 0/O1911. Aktieb. Dals bruks 5 O/O1898. Aktieb. Finspångs styckebruks 5'/2 0/O1901 o. af Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 41/ Aktieb. Iggesunds bruks 5 0/o Aktieb. Hudiksvalls Intressenters &: Aktieb. Iggesunds Intressenters reverslån 5 1/2 0/ O Aktieb. J. A. Pripp & Sons 41/2 O/O1902. Aktieb. Karlstads Mek. verkstads 5 % af Aktieb. Ludvika Bruksägares 51/ Aktieb. Lux 51/ Aktieb. Nya Grand Hotels 5 O/O1903. Aktieb. Stjärnfors Ställdalens 5 0/O1902. Aktieb. Btjärnrora-Stäl ldalens 5 lf2 0'0 revers af Aktieb. Sörstafors Pappersbruks 5 O/Oaf Aktieb. Åtvidabergs förenade industriers 51/2 O/o o. 5'/2 O/Orevers af Beijers bokförlags aktieb:s 5 1/2 0/o Bergens Kommune 4 O/O1894 o Bergsbro aktieb:s 5 112O/o Bergsl. järnvägsaktieb:s Björneborgs stads 4 0' o. 4.1!20/O1903. Blekinge läns landstings 3,6 O/o1898. J. & C. G. Bolinders mek. verkstads aktieb:s 5 /01903 Borgviks aktieb:s 5 0fo 1903 o Borås stads 4 0/O1892 o. 5 % Bredåkra-'l'ingsryds Järnvägs aktieb:s 5 Olo Bure aktie'b.s 51/. 0/O1907. Börringe-Östra Torps järnvägs aktieb:s 4 o/o1896. Claes Johansson & C:os Väfveriaktieb:s 5 l:. 0/O1907. Dals ängsågs aktieb:s Dannemora-Hargs järnvägsaktieb:s 4 0/ O Drags aktieb:s 41/2 0/O1893. Eskilstuna stads 41/2 0' Fagersta bruks aktiebra 51/2 0fo Falkenbergs stads 5 % 1900 o. 41f2 % 190". Fredsfors fabriks aktieb:s 5 0/O1904. Gamlestadens fabrikers aktieb:s 50fo Glafva glasbruks aktiebol:s 51/2 0/O och Gravendals aktiebolags 5 0fo af Gyttorps Sprängämnes aktieb:s 5 0/o Gälle stads 3,6 u/o1887 o. 4 0fo Göteborgs och Bohusläns landstings Göteborg-Borås järnvägs aktieb:s 4.1/2O/O1904_ Göteborgs Intecknings Garanti aktieb:s 41f2 O/o1906 Göteborgs Nya Verkstads aktieb:s 5 0/O1906. Göteborgs stads 4 0fo 1894.och 31f2 0/Oaf Halmstads stads 3,6 0/O1896. Holmens bruks & fabriksaktieb:s 4.1/ Holmsunds aktieb:s 5 % Hudiksvalls stads 41/ Kalmar stads 4'/2 O/O1909. Karlshamns stads 4 u/o Karlshamn-Vislanda järnvägs aktieb:s Karlskrona stads o. 4 "lo Kartstad-c-Munkfors järnvägsaktiebolags 41/2 fo af Karpalunds sockerfabriksaktieb:s 6 0/O / O Klagstorps kalkbrotts aktieb:s 6 O/o1906. Klippans pappersbruks aktiebis 51/ Klosters aktieb:s 5 O/ooch O/O1910. Kockums järnverksaktieb:s 4 '/2 O/o1890. Kolsva järnverks aktieb:s 5 % 1894 och 50fo Korsnäs sågverks aktieb:s 4 "t» 1895, , 5 ' o. 5 0/O och 51/2 0fo af Kramfors aktieb:s 5 a 5 lf och 5 % Kristianstads stads 4 O/o 1894 o. 5 0' o. 4 O/o Kyrkebyns sulfitaktieb:s 51/2 O/O1907. Landskrona stads 4 % 1890 o. 4 O/o1903. Laxå bruks aktieb:s 5 0fo Lesjöfors aktiebis 41/2 0/O Lilla Edets Pappersbruks aktieb:s 5 0/O1906_ LysekiIs stads 4 1 f2 O/o af Malmö stads 4 O/O1894; 4 '/2 O/o1901 o. 1910; 5 % Malmö-Genarps järnvägsaktieb:s 5 % Ma.lmö-c-Koutdnerrtens Järnvägs aktieb.a ~4 % 1902.!\lalmö yllefabr. aktieb:s 5 % 1909.!\laltesholms cementaktieb:s 51/2 O/O1904. o revers af Manufakturaktieb:s i ~lalmö 5 0/O1911. Marrna sågverks aktieb:s 5 O/O1901, 51/2 % af 1908 o. 5 0/O \lel1ersta Blekinge järnvägs aktieb:s 41/2 O/O1902 o \10och Domsjö aktieb:s 5 0fo :Mora-Vänerns järnvägsaktieb:s 4 0/0 1896, 41!~ % 1903 o. 6 0fo revers af Motala verkst:s nya aktieb:s 41f2 O/o1898. Munkedals aktieb:s 5 lf2 0fo Nora Bergslags järnvägs aktieb:s 5 0/o Norbergs elektriska aktieb:s 51/ Norbergs järnvägs nya aktieb:s 4 o/o Nordiska aktiebankens för handel och iudustrt 4 fo 6 010af af 1897 och Nordtaka metal1aktieb:s 5 0fo Norra Ostergötlands järnvägsaktieb:. 5 0/o Norrköpings stads 4 0fo 1892, 41f2 % 1906och 41f2 O/Oaf Norrtälje stads 4 0fo Näfvekvarns bruks aktieb:s Nässjö-Oskarshamns nya järnvägs aktieb:s 4: O/d Oxelösund-Flen- Västmanlands järnvägs aktieb-s 4 O/o o. 5 0fo Riddarhytte aktieb:s 51f2 % af 1908_ Ronneby stads 41/2 O/Oaf Rörstrands aktieb:s 4% Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 [2759] C. Öfriga allmänna inrättningar. Sahlströmska fabrikens aklieb:s Sandö sågverks aktieb:s o. 5 II Skåne-s-Smålands järnvägs aktieb:s 4 l,. 010 o. 5 0; samt 4 0/O Skånska cementaktieb:s 5 0/O Skånska superfosfat- och svafvelsyrefabriks aklieb:s 5 0/O Sköfde stads 4 II. 0/O Skönviks aktieb:s 5 0/O Sockerfabriksaktieb. Unionens Sthlm s badhusaktieb:s Sthlms bomullsspinneri- & vätveriaktieb:s 5 O/o1901 och.i 0/o Sthlm s superfosfatfabriks aktieb:s 41/. 0/O 1902 och 60/ Sthlm- Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb.s 31/. 0/O 1898 o. 5 0/O Storfors bruks aktieb:s 5 0/O 1904 samt 5010 af Storvrks sulfitaktieb:s 5 0.' Strängnäs stads 4 0/O Strömstads stads 41/ Sulfftaktieb. Ljusnaris 51/ Sulitälma aktieb:s 6 0/ Sunds aktiebis 51/2 0/o Sundsvalls cellulosa aktieb:s 5 % 190.>. Sundsvall s stads 51/2 0/O 1874 o. 41/ Svanö aktiebolags 51/. 0/O Svenska sockerfabriksaktieb:s 51/. 0/O Sydsvenska kraftaktieb:s 51!2 0/O 1908 o % Säfveåns aktieb:s 5 0/O Söderfors bruks aktieb:s Tammerfors stads 4.1/.% Trollhätte stads 41/ Trävaruaktieb. Dalarne. 51/ Trävaruaktiebol. Karlsviks 5 % af 'I'unadal s aktieb:s Tuna fabriksaktieb:s 5 % Uddevalla stads 4 "/ O /O UPS~~~1tfaTgretehillS järnvägs aktieb:s 41!2 o Utansjö cellulosa aktieb:s 51/, % Var~~~~~ stads 3,6 % 1897 o o. 4 l'. 0/0 Wettergren &: C:os, J. A., Gbg 411.% Villingsbergs aktieb-s o. 51/2 O/o Visby stads 4 0/O Vänersborgs stads 3,6 0/o Västergötland-Göteborgs järnvägsaktieb:s golouno. Västerås stads 4 0/O Ystads stads o. 41/ Å,bo stads 3,6 "lo Alfsborgs läns landstings 5 0/O Ölands nya cement ektdeb.s 5 0/O Örebro stad /O Stoekholms enskilda bank: Huf vn dkont oret: b l ig ation s k u p on g e 1': Statera och kommuners: Aa.rhuB kommunelaans Adolf Fredriks församl:s Ali"gsås stads Borås stads 1892, 1900 o Danska statens 1897, 1900 o Djursholms kommuns Drammens kommunelaans Eksjö stads Eskilstuna stads 1886 o. 1909, Falu stads 1886 o Falkenbergs stads 1893 o Finska statens 1895, 1898, Fredriksstads Gälle stads 1893, 1905 o Gälle stadsförsaml:s Göteborgs stads 1"06 o Halmstads stads 1l/03. Hälsingborgs stads Bärnösands stads Jönköpings stads Kalmar stads 1898 o Brand- och Liffdrsäkrings Aktiebolaget Kristiania stads 1898 o Kristiansands amts Kristianstads stads Köpenhamns stads 18n och Linköpings stads Lovisa stads Luleå stads Malmö stads Nordre Trondhjems Amts kommunalaans. Norrköpings stads 1892, 1906 o Norska statens 1895, 1896, 1898, 1899, 1902 o. U04. Xyköp ings stads Orsa sockens Sala stads Staden Aarhus' Staden Bergens Stavanger kommunelaans Svenska statens Södertälje stads Uddevalla stads Yarbergs stads Alfsborgs läns landstings ;i.ngelholms stads Örebro stads 1901 o Allmänna kassors och in rä t t n in g ars: Allm hypotekskassans för Sveriges städer 31/ Amorteringefondens för apoteksprivilegier Den Norske Arbeiderbrug- og Boligbanks Finlands Bypoteksfören:s 1902 o Gälle Inteckningsgarantiaktieb:s Kristiania hypotek- o. realkreditbanks 189S, 1899,1900 o Norska hypoteksbankens 1898, 1900, 1901 o Skånska Inteckningsaktieb:s i Malmö Städernas i Finland hypotekskassas 1895, 1897,1900 o Trafikbolags: Falu-Rättvik-Mora järnvägsaktieb:s Gotlands järnvägsaktieb:s Halmstad-Nässjö järnvägsaktieb:s 18k5. Hälsingborg-Bessleholms järnvägsaktdeb.s Jurnvagsaktdeb. Stockholm-Saltsjöns 1894 o Kalmar läns östra järnvägsaktieb:s 4 0/ O o. 5 0/ O Kalmar-Torsås järnvägsaktieb:s. Karlstad-Munkfors järnvägsaktieb:s Kristianstad-Bessleholms järnvägsaktieb:s Nora Bergslags järnvägsaktieb:s Sala-Gyainge-Gäfle järnvägsaktieb:s 1901, 1903 o Stockholms Nya Spårvägs A.-B:s Sthlma södra spårvägs aktiebolags 1902 o Sthlm s transport- & bogseringsaktieb:s 1902 o Trafikaktieb. Grängeeberg-e-Oxelösunds. Upsala-Länna järnväg saktiebra Upsala-Margretehills järnvägsaktieb:s Västra Oentralbanans järnv. A.-B:s Ystad-Eslöf järnvägsaktieb:s ingfartygsaktieb. Karms,.'i.ngelholm.Klippans järnvägsaktiebolags Industriella bolags: Aktieb. A. W. Gutzeit & Oros. Aktieb. Arvika Verkstädera Aktieb. Finspångs styckebruks 1901 o Aktieb. Lina Tegelbruks 6 0/O. Aktieb. L. M. Ericsson &: O:os Alrtieb. Nordiska Kompaniets Verkstäders Aktieb. Papyrus' Aktieb. Schisshyttans. Allm. svenska elektr. aktieb:s. A. L. Normans boktryckeriaktieb:s. Bergsbro aktieb:s Billeruds aktieb:s Claes Johanssons & 0:08 väfveriaktieb:s Gusums bruks & fabriks aktiebis. Hofors aktieb:s. Holmsunds aktieb:s JÖnköping Vulcans tändslicks aktieb:s 5 0/ O, 51/2 o. 6 0/0, Kopparberg &: 1894 o Hofors sågverks aktieb:s. Korsnäs Sågverks aktieb:s SVEA. 13 Drettninggatao.

15 5. Penninginrättningar. a) Banker o. Kreditanstalter. Kraftaktiebolaget Gull spång-munkfora Lilla Edets pappersbruks aktieb:s Marma sågverks aktieb:s Motala ströms kraft-aktieb.s.!liunksjö aktieb:s. Norbergs elektr. aktieb:s Nya aktieb. Atlas'. Reymersholms G:la Spritförädl. aktieb:s Riddarhytte aktieb:s Rörstrands aktieb:s Sandö sågverks aktieb:s Stblms yllefabriks aktdeb:s Stora Kopparbergs Bergslags akheb:s Storviks sulfitaktieb:s Ströms Bruks aktieb:s Sunds aktieb:s Svenska juteväfveriaktieb:s. Svenska sockerfabriksaktieb:s Svensk.dansk ryska telefonaktieb. " Telefonaktieb, Cedergrens. Aktiekuponger: Aktieb. Gäfleborgs Handelsbanks. Aktieb. Providentias. Aktieb. Stockholms Tomrättskassas. Aktieb. Svenska Östasiatiska Kompaniets. Allmänna Svenska Elektriska aktiebis. Aktieb. Papyrus'. Halmstad-Nässjö järnvägsaktieb:s. Hofors aktieb:s..jönköpings & Vulcans Täl1dsticksf~br. aktieb:s Kopparberg & Hofors sågverka aktieb.s Köpings mek. verkst. aktiebis.. Norsk Hydra-Elektrisk Kvaelstof aktiebselskabs. Nya aktieb. Atlas'. Rederiaktieb. Unions. Rylander & Rudolphs fabrvaktleb.a. Smålands ensk. banks. Storviks sulfitaktieb:s. Svenska. juteväfveriaktieb:s. Svensk-danak-t-yska telefon aktieb:s. Vifsta varfs aktieb:s. Örebro ensk. banks..ajdelnin(llkontoret i Operahuset: A.telierbyggnadsaktie b: s. Bostadsaktieb. Holmia. Rörstrands aktdeb:a. Surahammars Bruks aktieb:s. Södertälje kanal- o. slussverksaktieb:s. Yaxholms Nya ångfartygsaktieb:s. Ångbåtsaktiebolaget Ljusterös. Östanå ångfartygsaktieb:s..a/delning'kontoret.id Nybroplan: Göta kanalb:s. Strömsholms nya kanalb.s..ajdelningskontoret vid Mynttorget: Ängfartygsaktieb. Gamla Svartsjölandets. Ajdelnin,Qskonto'J'et å Söder: Stockholms Södra gpårvägaaktteb:a. llwckholm tads kassakontert Sthlms stads oblig:r af åren 1880, 1885, 1887, 1900, 1905, 1908, 1909o. teaterbygguadskons ort.iets premieoblig:r 1889 o SundsvalIs enskilda bank: Aktieb. Iggesunds bruks 6 % Aktieb. Nykvarns 5 0/O1902. Bure aktieb:s 61/2 0/O1907. Claes Johansson & 00:8 väfveriaktieb:s 51/20/ Gamlestadens Fabrikers Aktieb:s 5 % Holmsunds aktieb:s 5 0.' Hudiksvalls stads /o Härnösand-Sollefteå järnvägs aktieb:s 4 Of Lysekiis stads 41/2 O/o1911- Malmö stads 4 '/2 0/O1910. Norra Hälsinglands järnvägsaktieb:s 6 % Skönviks aktiebolags G 0/Oaf Sunds aktieb:s 4 1/2 0fo Sunds aktieb:s 5 '/2 0/O1908. Sundsvalls cellulosa aktieb:s 5 % 1901 o SundsvalIs spårvägs aktieb:s 4 '/2 0/ Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget [ ] Svanö aktieb:s 51/2 0/O1907. Sydsvenska Kraft aktieb:s 41/ Trävaruaktiebolaget Karlsviks 51/2 ' Trävarubolaget Svartviks 4 1 /2 0/ O Tuna Fabriks Aktiebolags 5 0/O1909. Uddeholms aktieb:s 41/2 0/O1905. Yifsta varfs bolags 4 0/o Ystads stads 41/2 0/Oaf ut delning skup aug er. Aktieb. Avesta folkbanks. Aktieb. Hudiksvalls banks. Aktieb. Jämtl&nds folkbanks. Aktieb.Skönviks intressenters. Aktieb. Steninge glasbruks. Aktieb. Östrands intressenters. Apotekarnes mineralvattens aktieb:s. Boktryekeriaktieb:s i Sundsvall. Enhörnings trävaruaktieb:s. Holmsunds aktieb:s. Rederiaktieb. George's i Sundsvall. Rederiaktieb. Orlando-s. Rederiaktieb. Polstjärnans. Skönviks aktieb:s. Sthlm s isaktieb:s. Sunds aktieb:s. Sundsvalls bogaer.valrtieb:s. SundsvalIs cellulosa aktieb:s. Sundsvall. ångfartygs aktieb:s. Sundsvall- Yasa ångfartygs-aktieb;s. Trävaruaktieb. Karlsviks. Tuna rabrihs-aktieb.s. Vifsta vart. aktieb:s. Värmdö ångfartygs-aktteb:s. Ångfartygsaktie b. Sundsvall- Indalsälfvens. [2761] Sveriges Allmänna Hypoteksbank. (Arsenalsg. 10 B: kont. öppet 10- ' /23.) Ordf., utsedd af Kgl, Maj:t: Meyer, Ernst. vice Ordförande, utsedd af Fullm. iriksgäldskont.: Cavalli, P. A. H. Ledamöter, utsedda af Hypoteksföreningarna: Moll, Victor: Trolle, Carl A.j Bohnstedt, K. Styrelsens suppleanter, utsedda af Hypotekstöreningarna: Lilliecreutz, H., frih.; Montgomery, H. E.j Wä8tfelt, C. C:son. Kamrerare: v. Hofsten, E. Sekr. och ombudsman, t. f.: Carlgren, Elis. Kassör: Bergman, Signe. Revisor och bokhållare: Munthe, Ernst. Bokh.: Sjöstedt, Carl; af Klinteberg, B., frih, [2762] Konungariket Sveriges stadshypotekskassa. (Smålandsgatan 14, Norrrnalmstorg.) Ordf., uts. af K. M:t: Vakant. v. Ordf., uts. af FulJm. i Riksgäldskont. : Odelberg, O. W. Ledamöter, uts. af K. M:t: Swartling, John, verkst. dir., Lindahl, Edv., Thorngren, C. Suppleanter, uts. af K. M:t: Granholm, H.; d'orchimont, C. E.j Rune, A. Kamrerare: Zetterman, J. A. Sekr. o. ombudsm.: Astrand, G. R. Ka8sör: Lundgren, M. l:ste bokhållare: Backman, H. Bokh.: Berglöf, s, EnghoJm, Anna j Zettersten, A. SVEA. 13 Drottninggatan.

16 ] C. Öfriga allmänna inrättningar. Allm. hypotekskassan för Sveriges städer./kamrerare och ombudsman: Åstrand, G.R. [2763J (Smålandsgatan 14. Norrmalmstorg.) Kassör: Zetterman, J udit, Styrelse och tjänstemän se Konungariket Sve- _ riges stadshypotekskassa [2762J.. -'-..- _. [2772J Järnkontoret. [2764J Stockholms stadshypoteksforenmg. (Kungsträdgårdsg. 4.) (Regermgsgatan 40; Erp, 10-3.) O d'. f Il "kt'. T C G A. r mane u ma 1ge: am m,..., StY7'else: frih., ordf.; Geijer, S. G. A.; Kinander. C. Ordf.: Granholm, Henrik. E., verkst. dir.; Carlberg, P. M.; von Rosen, v. Ordf'.: Ortenblad, C. O. T. G. F. Jourh. ledamot: Wiberg, Joh. P. E. o. fullmäktige: Wetterg-ren, W.; Ljung- Ledamöter i öfrigt: Klemming, Wilh.; Lund- berg, E. J.; Herlenius, Aug., Beck-Frhs, ström, Karl; Salmonson, Otto; Sjöqvist, C. J., frih.; Wijkander, B. J oh. Notarie och ombudsman: Koraen, A. Tjiinstemiin: Kassör: Lagerström. G. E. Sekreterare och ombudsman: Dondorff, John. ]rassakontrollant: Ericksorr, H. Kamrerare: Schröder, Hugo. Öfveringenjör: Brinell, J. A. Bokhållare: Wingårdh, Margit. Ingenjörer: Janson, W., adress: Järnk.ontoret; [2765J Stockholms hypotekskassa. (Kontoret, Skeppsbron 8, hålles öppet hvarje helgfri dag 10-3.) Direktion: Törnebladh, R., ordf.; Benckert, R.; 'I'empelman, G.; Rabe, P. R.; Tjernberg, B. A. Ombudsman: Benckert, Rob. Kamrerare: Gagge, Adolf. Bokhållare: Wallqvist, A. [2767J Mälarprovinsernas Hypoteksför:ing. Kontor: Arsenalsg. 10 A, 1 tro Ordförande: Bohnstedt, K., f. d. ryttmästare. V. Ordf.: af Ugglas, L., frih., kabin.-kammarh. Jourh. dir.: Sundberg, A., godsäg. Ledamöter i öfrigt: Reuterskiöld, L., kammarherre; Lorichs.LiL; bruksägare; Wachtmeister, H., grefve, bruksägare; von Rosen, Fredr., grefve, öfverstekammarjunkare; Holtermann. Oscar, kabinettskammarh. Tjänstemän.- Sekreterare och ombudsman: Carlgren,ElisN. Kamrerare: Way, C. J. M:sen. Kassör: Ridderstolpe, Aug., frih. Bokhållare: Flodin, John. Assistent: Wolffelt, G. M. R. Kommitten inom Stockholms län för granskning af lånehandlinqar: Ordförande: Reuterskiöld, L., kammarherre. Ledamöter: Brundin, H., disponent; Lagerbjelke, G., grefve, godsägare. Sekreterare: Ekelund, Jacob, länsbokhåll. [2769J Upplands stadshypoteksförening. (Smålandsg. 14, Norrmalmstorg.) Ordförande: Berger, S. vice Ordf.: Phrag mön, E. Ledamöter: Forsselius, V.; Grill, R; Paulsson, A.; Rahm, R; Sten dahl, M. Leffler, J. A., Torsgatan 8; Stndsberg, F. G., Luntmakareg. 7; Casselli, Axel, Kopparberg'; Bergström, H., Kungsholmsgatan 6; Nyström, E., Kungsholmsg. 8. [2781J Sveriges postsparbank. (Posthuset vid Vasag., ingång från Mästersamuelsg.) Styrelse.- Ordförande: Generalpostdirektören. Ledamöter: Postsparbanksdirektör och chef för postsparbanken: Sandberg, G. F. Öfriga. ledamöter: Leffler, J. A., förordnad af Kungl. Maj:t; Cavalli, P. A. H., utsedd af riksgäldsfullmäktige; Palme, Sven, utsedd af bankofullmäktige. Tjänstepersonal: Kamrerare O. sekreterare: Berg, J. E. Registrator: Lundgren, H. Aktuarie: Heimer, G. E. Kassör: Westin, Hj. Revisorer o. bokhållare: Fant, G. F.; Stenbäck, E.; Henning. B. S.; Helleday, E. J. A. Amanuenser: Abergh, R.; Olson, G. H.; Larsson, A. F.; Kjellberg, J. Z. V.; Amnår, V.; Nilsson, J. A. Extra biträden: Sametoe, Jenny; Lodin, Signe; Ström, Hedvig; de Frese, Constance; Hedenskoug, Anna; Rheborg, Elin; Wiberg, Ellen; Kruse, Sigrid; Ericson, Anna; af Sandeberg, Maria; Malm; Sofia; Winroth, Anna; Gyllenhammar, Signe- Coyet, Mirni ; Ström, Sigrid; Malmgren, Sigrid; Stenquist, Fredrique; Ljungh, Adele ; Löwenhielm, Julia; Södermark, Anna; Södergren, Edla; Holmdahl, Anna; Brakel, Louise; Boström, Fanny; Wikström, Julia; Östberg, Augusta; Lönegren, Ellen; Sundberg, Gerda; Brakel, Ida; Jacobson, Anna; Bergman, Sigrid; Calander, Gerda; Weng. berg, Anna; Lindskog, l\faria; Andersson, Anna; Schmidt, Vissy; Olsson, Amalia; Weiss, Ellen; Wahlberg, Ingeborg; Lundbom, Hedda; Bennet, Elisabeth; Carlsson, Amelie; Carlsson, Ellen; Öhrström, Signe; Zetterberg, Sigrid; Bratt, Hildur; Svensson, EHo; Ouchterlony, Lilly; Ljungbeeg, Elsa; Sjölander, Agnes; J'eederen, l\:iaria;bergholm. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 5. Penninginrättningar.. Cecilia; Cronhamn, Estella; 'I'yden, Ingrid; von Schewen, Tyra; Köhler, Ellen; Falk, Hedvig; Kugelberg, Vesta; Larsen, Märta; Berg, Elsa; Calander Ester; Hedenblad, Margaretha; Palmgren, Helga; Olai, Ingrid; Wiren, Anna; Kihlblom, Greta; Spets, Ellen; Markman, Irma; Holmström, 'Karin. [2783] Stockholms stads sparbank. (Hufvudkontor: Fredsg. 9, öppet 1/210-'/23, 1/26-7.) Ordförande: Bohman, H. vice Ordförande: af Petersens. K. H. W. Öfriga ledamöter: Silfverswärd, Carl; Hirsch, U.j Settervall, J.; Lettström, G.; Lundberg, Karl L.; Smith, G. Kamrerare: Dandenell, A. Sekreterare och ombudsman: von Heijne, D. Kassörer: Laugelius, F. G.; Wallberg, G. Kontrollörer och bokhållare: Björklund, A.; Kinman, E. O.; Flodenberg, Th. Kontorsskrifvare: Sevon, V.j Åman, G.; Gustafsson, A.; Bowallius, B.; Johnson, Anna; Myrstedt, Alma; Akerstedt, Otto; Rydön, Märta; Gåhlman, N. Extra kontorsskrifvare: Andersson, Gerda; Nordlund. May; Bohman, Margit; Kolmodin, Astrid. Vaktmästare: Andersson, A.; Andersson, P. E.; Wesslau, F., och Ljunggren. John. Uppgift, hvarest Sparbankens afdelningskontor äro belägna, samt om tiden, då desamma äro öppna, återfinnes i Namnregistret under»sparbank». [2785] Stockholms läns sparbank. Hufvudkontoret, Drottningg. 39, är öppet hvarje söckendag från 10 f. m. till 3 e. m. Afdelningskontor: Gustafsberg, Liljeholmen; Gröndal; Sundbyberg; Kungsholms Villastad; Nynashamn. Styrelsen: Ordförande: Odclberg, O. W. Vice ordförande: Ostberg. G. F. Ledamöter: Berndes. G. F.; Ekwall, G., å Hogsta: Zetterberg, H., l\. Sticklinge; Akerlund, E., å Lovisedal; Pettersson, A.; Rohtlieb, H.; Tamm, O.. Kassadirektör: Östberg, G. F. Tjiinstepersonalen: Kamrerare: Wessman, K. A. Ombudsman: Kjellin, P. Bokhållare: Ekecrantz, S. Kassör: Petre, Helena. Kassakontrollanti Boije af Gennäs, Maria. Kontorsskrifvare: Ljungstedt, Sigrid ; Rehbinder, Anna; Nauckhoff, Maria; Lilliesköld, Alfhild; Boström, Hedvig. Vaktmästare: Olsson, Fritz; Nilsson, John. a) Banker och kreditanstalter. [ S8] [2788J Aktiebolaget Stockholms pantaktiebank. Hufvudkontor: Riddaregatan 10, 1 tro upp; öppet söckendagar från 10 f. m. till 1 e. m. Afdelningskontor: A. Stora Badstugatan 4 å Norr; B. Riddaregatan 10 å Östermalm, med ingå~ från Styckj unkaregatan 6; Sibyllegatan 16, hörnet af Liunegatan, utlåningsfilial; C. Skärgårdsgatan 4, Brända Tomten, med ingång från Kindstugatan ; D. Högbergsgatan 23 å Söder med ingång från Kapellgränd 3; E. Klarabergsgatan 52. F. Brännkyrkagatan 50, hörnet af Timmermansg. G. Västmannagatan 65, hörnet af Karlbergsvägen. Afdelningskontoren hållas öppna: Alla söckendagar från 9 f. m. till 2 e. m. och från 4 till 8 e. m. (Kontoret E 9-3, 5-8.) Lördags. och helgdagsaftnar till kl. 9. Sön- och helgdagar hållas kontoren stängda. Ordförande: Smedmark. J. O. G. Ledamöter: Sjöholm, Erik; Olsson, F. T", verkställande direktör; Schmiedte, C. J.; Palmstierna, G. Kamrerare: Sjöholm, Erik. Kontrollant: Eriksson, Erik. Kontorister: Hellström, Serla ; Bergholts. Aurora; Josefsson, Maria. Tjänstepersonal: Vid afdelningskontoret A. Föreståndare och kassör: Persfelt, C. P. A. Bokhållare: Bergholtz, Anna; Persfelt, Signe; J ohnsson, Gustaf. Vid afdclningskontoret B. Föreståndare och kassör: Janson. Carl. Bokhållare: Ekeroth, Carl; Holmström, Elof. Vid ut1åningsfilialen, Linneg. 29. Föreståndare: Wallin, Allan. Vid afdelningskontoret C. Föreståndare och kassör: Nyh, Axel. Bokhållare: Bergquist, Alb.; Schröder, Thure. Vid afdelningskontoret D. Föreståndare och kassör: Andersson, J oh. E. Bokhållare: Kjellberg, Karl; Fernström, August; Bengtsson, Herman; Ahlgren, Elin, Vid afdelningskontoret K Föreståndare o. kassör: Magnusson, Carl Aug. Bokhållare: Mellin, Rosalia. Vid afdelningskontoret F. Föreståndare och kassör: Josefsson, Josef. Bokhållare: Josefsson,Patrik; Hallsten,Gerda; Viell, Erik; Degen, Fritz. Vid afdelningskontoret G. Föreståndare och kassör: Hal lsten, John. Bokhållare: Werner, Ivar; Hallsten. Elin. Arbetareringens banks pantlåneafdelningar. Se [27351 Brand- och Ll1f'"öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 L J C. Öfriga allmänna inrättningar. [279OJ Bankaktiebolaget Stockholms [2796J Kommanditbolaget Burman & Co. Privat-Assistans. (Bankirfirma. Central palatset.) Hufvudkkontor: Fredsgatan 6, 1 tr. Telegrafadress : Burmans.. (Telegrafadress nprivatbankenu.j Chef: Burman.: Bernhard F., bankir. öppet söckendagar kl. 10 f. m.-3,30 e. m., Kam~erare: Goranson, Carl Gustaf. lördagar o. helgdagsaftnar kl. 2 e. m. Kassor: Bohman, ~. Pantlånefilial N:o 1: Smålandsgatan 40. Korrespondent: Lindahl, Knut. Pantlånefilial N:o 2: Luntmakaregatan 34 B. Pantlånefilial N:o 3: Sibyllegatan 25. Pantlånefilial N:o 5: Pipersgatan 23. [2797J Bröderna Larsson & Co. Filialkontoren hållas öppna: (Skeppsbron 24, 1 tr.) Söckend. fl'. 9 f. m. till 2 e. m. samt 4-8 e. m., lörd. och dagen före helgd. till kl. 9 e. m. Juni t. o. m. Aug. till kl. 7 e. m.; lördagar o. helgdagsaftnar kl. 9 e. m. Ordförande: Rudberg, Jonas. vice Ordförande: Söderström, A. F. Ledamöter: Wahlberg, F. R., verkst. direktör; Palmquist, Hugo; Wahlberg. F. G. Ombudsman: Tjerneld, John. Tjänstemän: Kamrer: Ankarcrona, C. Kontrollör: He(llund, A. Kassakontrollör : Hertzman, A. Kassör: Wahlgrt'n, G. Bokhållare: Wahlström, R.; Svensson. C. A.; Hertzman, S.; Äkerblom, Charles; Bock, K. [2800J Bankirfirman Steen & CO. Tjänstepersonal: Arsenalsgatan 8 C, 1 tro Vid filial N:o 1: Telegrafadress : Steenco, Föreståndare och kassör: Landström. Ernst. Innehafvare : Herlof Steen och Oscar Steen. Bokhållare: Spik, Bengt; Lundgren, Rolf; Prokurist: Paulsen. P. Nilsson, Pehr. Vid filial N:o 2: Kollektiv Aug. prokura: Tibell, T., Arctander, Föreståndare och kassör: Engström, V. Bokhållare: Westeriund, S.; Eriksson, E.; [2801 J Amorteringsfonden för Bengtsson, Albert; Eriksson, N. apoteksprivilegier. (Valling. 20.) Vid filial N:o 3: St!lrelse: Föreståndare och kassör: Nilsson, Gustaf. Ordförande: Linroth, Klas. Bokhållare: Wendel, E.; Pettersson, Nils; vice Ordförande: Sebardt, Wilh. ~l~ifi~iar N:o 5: Öfriga ledamöter: Murray, A.; Lehman, A.; d h k J O k Enell, H. G. O. Förestån are oc assör: ansson, s ar. Styrelsesuppl.: Kaijser, A.; Blomquist, A. Bokhållare: Broman, Hartman. Edvin. J. P.; Widfond, Hilda; Kamrerare son, L och protokollsförare :. Görans- [2794J Bankirfirman C. G. Cervin. Revisorer: Afzelius, Fr.; Thedenius, H. (Malmtorgsgatan 6, kontor öppet '/5_80/~ Suppleanter: kl. 10-3, '/'0-3 /, kl ) pfennig, C. Engelbrecht, K.; Bchimmel- Inneha/vare: Cervin, Carl. [2802J Nya amorteringsfonden för Tjänstemän: apoteksprivilegier. (Vallingatan 20.) de Perre, Alb.; af Sandeberg, Frits; Strandell, G. vice Ordförande: Sebardt, Ordförande: Linroth, Klas. W. [2795J Bankir- o. Mäklarefirman G. A. Kyhlberger. (Brunkebergstorg 12.) Telegrafadr.: Shares. Inneh.: Kyhlberger, Gösta. Prokurister: Johanson, Oscar;Nordlöf,Karl W. Brand- och Litrörsäkrings-Aktiebolaget Etablerad 1873 af E. F. Larsson. [2798J Aktiebolaget Wessling & Co. Styrel.ye: Ljunggren, W.; Wessling, L.; Hedberg, N., verkst. direktör: Wessling, C. M.; Häg-gmark, Arthur: Häggmark, Axel. Suppl.: Ajgeldinger. G. H. E. N. Kamrerare: Ajgeldinger, Esbjörn. Tjänstemön : Willner. S.; Lundin, E.; Öhlin, S.; Rudelius, G.; Gunnström, L. [27 99J. Kommanditbolaget Kassman, Trägårdh & C:o. (Drottninggatan 4). Öfriga ledamöter: Murray, A.; Balkenhausen, R.; Nilsson, Ph. Styrelsesuppleanter: Kaijser, A.; Bäckström, A. I:I. Kamrerare och protokollsförare: Göransson, 1. Revisorer: Juhlin, C. Hj.; Strandell, H. Suppleanter: Björsell, H.; Carlsson, C. D. L SVEA. 13 Drottninggatan.

19 5. Penninginrättningar. b) Försäkringsanstalter. [ J b) Försäkringsanstalter. [2811] Ränte- och kapitalförsäkrings- Verkställande direktör: Herlitz\ K. anstalten i Stockholm. Vice verkställande direktör: Kinnander, O. Stora Nygatan 5; insättning till beredande Kamrera!;e ~ch.chef för inbrotts- och vattenaf lifränta eller kapital skerfrån den Iösept, skadeforsakrmgsbyrån: Weman, A. till den 16 maj alla söckendagar kl /.3 och onsda~s e. m. kl. 1/'J7_ 1 /.8; återstående [2817] delen af aret alla söckendagar kl Lifförsäkrings-Aktiebolaget Nordstjernan. Styr~lse: Ordförande: Kinander. E. Leda- (Bildadt Hufvudkontor: möter: Edholm, E. M.; Matthlesen, J. C.; Stockholm, Drottningg. 7.) Rubenson, L.; }Ioltermann, O.; Lundberg, Elliot, J. E., ordf.: Fränckel, E.; K.. L.; Herrström. O.; Romare, A. V.; von Samson Otto' Printzaköld Otto' Edgren Prinzencreutz G A ' '. ", Direktör: Rom~re, A. V. J. G:.; von He~dek~?, G.. >'T d 11 I Verkstallande direktör: von Heideken, G., Kamrerare:.. xor wa,.. h" d höfdi Bokhållare: Stridbeck, G. vice. ara.~ o mg. O b d N trö G Aktuarie: Göransson, E., lektor. m u sman: ors rom,. Öfverläkare: Bruhn-Fåhrseus, M., med. dr. ~m~nuens: Stu.art, G. A. Kontorschef: Lindstedt, Karl. or?sr~ondent.. Romare, A. Kamrerare: Bergström, Axel. Kasso. Be.nckert, F.. Chef för a enturerna: Forssman E. Kontorsskrifvare : Eriksson, L.; Me.llberg, Kassör: BJlin, M. ' M.; Geete, H.; Bratt, M.; Wallin, E.;..... Matthiesen, R.; Fabricius, S.; Benckert, L.; For.8a~rmgssumma... öfver 138,000,000 Kr. Linde, E.; Kjelleström, E.; Schönmeyr, 1.; Arhg inkomst » 5,500,000» Alin, F. Fonder ]l 43,000,000» Lifförsäkrings-Aktiebolaget De Förenade. [2813] (Hufvudkontor: Drottsgärden. Stadsgården 14 & 16, 5 tro (hissj.) Herlitz, Karl; Bring, Ernst; Palme, Sven; Håkansson, Gust.; Malmström, Gust.; Lundberg, F. Verkställande direktör: Lundberg, F. f2815] Försäkringsaktiebolaget Skandia. (Bildadt Hufvudkontor: Mynttorget 1.) Lundeberg, Chr., ordf.: v. Rosen G., grefve, vice ordf.: Cervin, C.; Medin, O.; Santesson. H.; Wallenberg, M.; Herlitz, K.; Kinnander, O. Verkställande direktör: Herlits. K. yice verkställande direktör: Kinnander, O. Ofverläkare: Medin, O. Kamrerare och chef for brandförsäkringsbyrån: Södersten, Hj. Chef for lifförsäkringsbyrån: Stedt, N. Aktuarie: Fredholm, L [2816J Försäkringsaktiebolaget Freja. (Bildadt Hufvudkontor: Mynttorget 1.) Lindman, Arvid, ordf.; V. Rosen, G., grefve, vice ordf.; Cervin, C.; Medin, O.; Santesson, H.; Wallenberg, M.; Herlitz, K.; Kinnander, O. [2819] Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule. (Bildadt Kungsträdgårdsg. 2 C.) Lilliehöök, C. M.; Uggla, E.; Kin berg, Henning; Hellner, Joh.; Mannerheim, C.; Palme, Sven. Verkställande direktör: Palme, Sven. Aktuarie: Jäderin, E. Öfverläkare: Lennmalm, F. Kontorschef: Tesdorpf, J. Ombudsman: Wetterström, Gustaf. Utdelningen till aktieågarue begränsad till kr. pr år. Under de 10 åren erhöllo : Aktieägarna ,000 kr. De försäkrade i kontant vinst 6,597,931 :Il Vinsten utdelas årligen. [2821] Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria. (Bildadt Brunkebergstorg 2.) Ossbahr, R., ordförande; Gadd, H.; Håkansson, G.; Flensburg, C.; Holm, B. G:son. Verkställande direktör: Håkansson, G. Öfverläkare: Flensburg, C.. Aktuarie: Ahlberg, N.. Kamrerare och Kontorschef: von Braun, Chr. Brand- acii L11f"drsäkrlngs-Aktlebolaget SVEA. 13 DrottDlnggatu.

20 [ J C. Öfriga allmänna inrättningar. [2823J Allmänna Iifförsäkringsbolaget. Verkst. direktör: Zethelius, J. A., öfverste- (Bildadt Strandvägen 5 A.) löjtnant. Telefoner: Expeditionen r. t. 145, a. t Led~möter: Carlsson,..G.; Egner, C. E.; Anskaffningsafdelningen r. t , a. t. Hogberg, C;: Nordström, Gustaf; Tenow, Direktören r. t. 3173, a. t Chr. L.; Stalfors, H. Kamreraren r. t Tjänstemän: Öfverläkare: Sällberg, G. Th. von der Lancken, C. E., ordförande; West- Kamrera:e: Ekberg,.J. A. ring. Hj.; Wrern, J.; Phragmen, E.; Winge, Matematiker: Stoltz, G. C. G.j Gumselius, A. Sison; Gumrelius, Sekreterare: Grube, G. T. H:!. Afdelningschefer: Hallman, R.j Wijkman, S. "Verkställande direktör: Phragmån, E. Kass~r: Högberg, A. Öfverläkare: Wrern, Jonas. Bokhallare: Nylon, M.j Thorssell, A.j Hult- Jurist: Hasselrot, Per. bom, I.; Melander, I.; Broman, T.; Backlin, Aktuarie: Billing, J. G.; Car~ström, G.j.~estman,W.:,Haase, T'".. S.; ColIIn, I.; Edback, v, Lunden, K;. Jansteman: Johansson, John W.; Karlsson, K Winge, C. G., kontorschef och kamrerare j All vinst tillhör de försäkrade. Ohlson, C., kassör. Under 10-årsperioden utgjorde 'I'him, Artur; Edenberg, G. A:.so!!;Carlander, bolagets öfverskott, sedan lagenliga af- Aushelm; Wahlgre~, G.; Bllhng,.J.j ou. sättningar till försäkringsfonden blifvit sen, L.; Bartholdi, Am.; Warlmg.. E.; gjorda, öfver 1,380,000 kr., hvaraf till för- Thomas, A.j Maartman, D.j Phragrnen, V.; säkrade 800,000 kr., under det att återsto- Lönnegren, Kj Strand, A.; Nordgren. E.; den omkr. 580,000 kr. reserverats för de Andersson, P.; Falk, L.; Husen, T. försäkrades räkning. Utdelningen till förlagsgifvarna är be- Vinsten utdelas årligen efter 3 kalenderår. gränsad och har högst utgjort 12,500 kr., Samtliga tillgångar d. 3'/,2 1910; öfver som minskas genom årliga utlottningar af 9, kr. förlagsaktieka pitalet, och utgör för år 1911 ' kr. 8,190: -. [2829J De lifförsäkrade ha intill 1911 års slut i Svenska lifförsäkringsanstalten Oden. faktiskt utdelad vinst erhållit vid pass. (Bildad Birgerjarlsgatan 5.) 1,300,000 kronor. Öfverstyrelse: Akerman, R., ordförande; Carl- Vinsten utdelas årligen efter 5 kalenderår. son, O., vice ordförande; Petersson, Edv. Premiebefrielse vid vissa fall af invalidi- R.; Gullberg, Hj.; Billrnanson, A. L.; tet utan premieökning.. Timberg, G.; Martin, P. R.; Wahren, J.; Se för öfrigt annons å sid. 113, näst efter Christerson, J.; Petersson,.Axel; Lillie- Stockholmskartan. höök, H.; Swartling, J. A.j Akerman, J.; [2825J Lifförsäkringsaktiebolaget Nordpolen. (Bildadt Vasagatan 10.) Ordförande: Hildebrand, Rans. Ledamöter: Arfwidson, Gust. Sam.; Burman, B. F.j Lindeberg, Knut; Sjögren, Tage; Strömberg, C. J. Yerkställande direktör: Strömberg, C. J. Öfverläkare: Sjögren, Tage. Matematiker: Nordenmark. N. V. E. Kamrerare: Burman, John. [2827J Lifförsäkringsbolaget Balder - ömsesidigt. De försäkrades eget bolag. (Stiftadt som lifförsäkringsförening år 1887.) (Sturegatan 8, 1 tr.) Kontorstid 9-1 /24. A. t. 610; r. t Ordförande: Uggla, Gust., generallöjtnant. Vice ordförande: Berg, C., bankofullmäktig. Fries, E. F.; Pettersson, A. Th.; Engström, C. L.; Blixen, Oscar; Westerståhl, I.; Nettelbladt, Hj, Direktion: Akerman, R., ordförande; Carlson, O., v. ordförande; Petersson, Edv. R., öfverläkare; Billmanson, A. L., aktuarie och jourh. direktör; Swartling, J. A.; Blixen, Oscar; Gullberg, Hj. Intendent: Palme, Gustaf. Kamrerare: Carlson, A. D. [2831J Allmänna lifförsäkringsföreningen Röda bandet. (Bildad Centralpalatset.) Direktion: Direktör: Palmblad, O. W., verkmästare. Kassör: Nyström, Karl. Sekreterare: Berg, Edv., kanslist. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin,

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

(Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) O. W.; Dahl, K. J. F.; von Tell, A. M. W.; C. E. A.; Andersson, A. G.; Nyström, AX. R. A.

(Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) O. W.; Dahl, K. J. F.; von Tell, A. M. W.; C. E. A.; Andersson, A. G.; Nyström, AX. R. A. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [27 005 5. Penninginrättningar, a) Bankinrattningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) [2700] Sveriges Riksbanks hufvudkontor.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg Damer seniorer Pl Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg 1 Johansson Amanda Örebro KK 1996 Örebro 091213 28 34 62 2 Fors Julia Trelleborgs ABK 1998 Landskrona 090222 18 32 50 3 Seger Julia

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0)

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) 1 TV-pucken 1996 GRUPP A TIMRÅ OMGÅNG 1 960920 11.45 1 ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) 960920 13.30 2 DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) OMGÅNG 2 960920 18.15 3 JÄMTLAND/HÄRJEDALEN - ÅNGERMANL 1-4

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Resultat i C-vapen Klass 1. Resultat i C-vapen Klass 2

Resultat i C-vapen Klass 1. Resultat i C-vapen Klass 2 Resultat i C-vapen Klass 1 1 Oskar Härn Åby SK 2/1 6/4 6/4 5/4 6/5 6/4 5/4 6/6 42/32 = 74p-24 Guld 200 kr 2 Mats Andersson Åby SK 6/3 6/4 5/4 4/3 5/4 4/3 6/4 4/3 40/28 = 68p-17 Silver 150 kr 3 Patrik Svensson

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Älvkarleby GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res.

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Älvkarleby GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res. FLICKOR POOL A 7A Terese Arvidsson Gullbringa 5 1 5A Catrin Wahlestedt Carlskrona 5 1 4A Marie Messing Hallstavik 5 1 2A Malin Segerfjord Haninge 5 1 1A Caroline Lindholm Alingsås 5 1 3A Frida Orring Salem

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT 2015-01-31 DM och Vretalopppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 500 m 5 ANDERSSON Ariel Berntsson 3 DAHLBERG Ebba 4 FRANSSON Isabell D 7-8 Intervallstart klassisk stil 1 km 20 ANDERSSON Natasha

Läs mer

IDROTTONLINEPROJEKTET

IDROTTONLINEPROJEKTET IDROTTONLINEPROJEKTET Projektet startade förra året på Skytteforum och pågår under 2012. Syfte: Att alla föreningar skall ha kommit igång i IdrottOnline och lagt in samtliga medlemmar i systemet innan

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Västerås XC

Västerås XC Västerås XC 2014-06-01 Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 3 varv x 1,9 km = 5,7 km. Start: 10:00:00. 350 LUNDH Noa Almby IK 351 HÄGGMARK Tage Eskilstuna CK 352 MÅRD Filip en Cykloteket RT 353 AXELSSON Elias

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

SKUTSKJUTET 2013 2013-04-20. Resultat Namnordning. Tid. StNr. Namn Ort Klass

SKUTSKJUTET 2013 2013-04-20. Resultat Namnordning. Tid. StNr. Namn Ort Klass Abrahamsson Nilsson,Lee ÅRE Barn med följeslagare 2130 11.14,61 Almén,Elsa Lidingö Barn med följeslagare 1953 9.07,87 Andersson, Mimmi Åre Barn med följeslagare 1988 8.57,29 Arntsen,Tuva Hofstad STEINKJER

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

1915 Stockholm Helfrid Palm / Agard Palm Svea Norén / Harald Rooth Ingeborg Carlsson / Gunnar Rooth Stockholms ASK Stockholms ASK Stockholms ASK

1915 Stockholm Helfrid Palm / Agard Palm Svea Norén / Harald Rooth Ingeborg Carlsson / Gunnar Rooth Stockholms ASK Stockholms ASK Stockholms ASK SM i konståkning - par År Ort Guld Silver Brons * = ej svenska mästare 1912 Göteborg Elna Montgomery / Per Thorén Valborg Lindahl / Nils Rosenius Helfrid Palm / Agard Palm 1913 Stockholm Elly Svensson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1954-1955 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Eslövsserien i Hästveda, 1:a omgången. 1954-10-03 Svantesson Helge Persson Stig, Osby 1 Eslövsserien i Osby.

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 b Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 2. Katarina Andersson Aneby Miljö & Vatten AB katarina.andersson@aneby.se

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass ÖSM Fält 0 - Startlista B+C Lördag 0 maj Version: 0-0-9 0:0 Förnamn Efternamn Klubb Klass Robert Jonsson Forsa PK Öppen C David Lindström Bollnäs Psk Öppen C Rickard Pettersson Gävle Pk Öppen C Per Lindberg

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658 Klass Förnamn Efternamn Klubb PDGA r1 r2 r3 r4 Final Totalt Placering Dam Birgitta Lagerholm Järva DGC 15916 69 64 63 57 61 314 1 Dam Angelica Frantz Kalmar FK 29053 66 66 66 62 65 325 2 Dam Lydie Lykke

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

T1 Örsundaracet Örsundsbro MK T2 Mineraljakten SMK Sala T3 Mini-Xplosion Västerås MS T4 Brukssvängen MSK Hammaren 04-01-25 04-04-25 04-05-02 04-07-04 0 = Startat men ej fullföljt - = Ej deltagit Bilklass

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

patrull 11 Upprop 10.00 Lördag 12/5 1 C Jan Edmundson Visborgs Skf 9045 2 C Vet Y Sven Holmkvist Salems Pk 21093 lag vet 2 3 C P-A Willners

patrull 11 Upprop 10.00 Lördag 12/5 1 C Jan Edmundson Visborgs Skf 9045 2 C Vet Y Sven Holmkvist Salems Pk 21093 lag vet 2 3 C P-A Willners patrull 1 Upprop 0:00 Lördag 12/5 1 C Thomas Larsson Klinte Skg 744 2 C Petter Gullin Klinte Skg 7474 lag 3 C Olof Widing Klinte Skg 311 lag 4 C Ronny Larsson Klinte Skg 746 5 C Anton Larsson Klinte Skg

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare MÅNDAG Bana 4, 5 & 6 11:00-12:00 Barbro Ellman Else Lekholm Kristina Strandberg Lotten Giers 12:00-13:00 Malin Ljungström Charlotte Andersson Lena Ljungström 13:00-14:00 Josefine Larsdotter Erika Berggren

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Överrum - Mästarträffen - (Fältskytte) Arrangör: Överrums PK

Överrum - Mästarträffen - (Fältskytte) Arrangör: Överrums PK Överrum - Mästarträffen - (Fältskytte) Arrangör: Överrums PK C 3 1 Martin Selander Oxelösunds Pk 48 /4845P Silver 2 Joachim Johansson Motala Pk 48 /4843 Silver 3 Matti Ranta Överums Pk 48 /4842 Silver

Läs mer

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA 2014-01-18 Landsbroloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 0,8 km 201 11:00:00 202 11:00:30 203 HANSSON Rut 11:01:00 204 GRAHN Noah 11:01:30 205 PETERSSON Hugo 11:02:00 206 LING Emil 11:02:30 207

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

JÄMTSMASHEN 2006 Klass 10: HSA

JÄMTSMASHEN 2006 Klass 10: HSA 51 SALK 515 Henrik Selin VåRö TK 10001 6-6-7 6-8151 Mikael Nordström Östersund-Frösö Mikael Nordström 9958 Niklas Puranen USIF 1000 6-6- 87 GEFLE TK 1170 Joseph Ricken Piteå TK 1000 7-5 6-8550 Henrik Persson

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 1. Joakim Nordh, Trelleborg 2. Ulf Magnusson, Göteborg 3. Thomas Fernemar, Trelleborg Mikael Ekdal, Trelleborg Johan Jönsson, Trelleborg Jimmy

Läs mer

SM i konståkning - herrar

SM i konståkning - herrar SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Örebroträffen startlista fält OBS! Vi ser gärna att Ni har jämna pengar vid anmälan, inga 500 kr sedlar Tack.

Örebroträffen startlista fält OBS! Vi ser gärna att Ni har jämna pengar vid anmälan, inga 500 kr sedlar Tack. Patr Namn Klass Förening Starttid 9 Andreas Johansson C2 Eskilstuna Handeldvapenförening 09:04 25 Andreas Johansson B2 Eskilstuna Handeldvapenförening 11:12 39 Andreas Johansson A2 Eskilstuna Handeldvapenförening

Läs mer