INNEHÅLL BOLAGSSTÄMMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL BOLAGSSTÄMMA"

Transkript

1 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 LJUNGBERGGRUPPENS FASTIGHETER 6 FÖRVALTNING OCH UTVECKLING 8 UTVECKLING AV CENTRALA SICKLA 10 FINANSIELL ÖVERSIKT 12 AVKASTNING OCH SUBSTANSVÄRDE 13 TL BYGG AB 14 LJUNGBERGGRUPPEN-AKTIEN 15 KONCERNEN FEM ÅR I SAMMANDRAG 16 FASTIGHETS AB CELTICA 17 FASTIGHETSPRESENTATION 18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 28 RESULTATRÄKNINGAR 29 BALANSRÄKNINGAR 30 KASSAFLÖDESANALYSER 32 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 33 REVISIONSBERÄTTELSE 39 STYRELSE, REVISOR OCH FÖRETAGSLEDNING 40 UTDRAG UR BOLAGSORDNING 41 HISTORIK 42 DEFINITIONER 42 BOLAGSSTÄMMA Bolagsstämma äger rum den 23 mars 1999 kl på Expon, Sickla Industriväg 9, Nacka. Kallelse utsänds med brev till aktieägarna samt annonseras i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar. 2

2 ÅRET I KORTHET Årets resultat uppgick till 69 Mkr (61). Resultatet exklusive reavinster uppgick till 44 Mkr (26), vilket innebär en ökning med 70 procent. Hyresintäkterna uppgick till 260 Mkr (196), vilket innebär en ökning med 33 procent. En nyemission under året har tillfört bolaget 75 Mkr. Utvecklingen av bolagets fastigheter och byggrätter har intensifierats. Översiktsplan för Centrala Sickla antagen innebärande inriktning mot arbetsplatser, service och handel. Styrelsen föreslår en utdelning med 2,00 (1,50) kr per aktie. Mkr Hyresintäkter Projekt- och entreprenadverksamhet Årets resultat Årets resultat exkl reavinster Kassaflöde % Soliditet 24,6 19,0 Direktavkastning fastigheter 8,6 7,9 Uthyrningsgrad kr/aktie Årets resultat 9,76 9,69 Årets resultat exkl reavinster 6,17 4,08 Kassaflöde 11,13 7,71 Utdelning (1998 föreslagen) 2,00 1,50 Eget kapital 74,7 68,1 Börskurs (31 december) 85,0 74,5 Definitioner se sidan 42. 3

3 VD HAR ORDET Hyresmarknaden i Stockholm har under 1998 präglats av en stark efterfrågan, vilket inneburit ökade hyresnivåer och sänkta vakanser. Hyresnivåerna har i många områden ökat med procent. Den förbättrade hyresmarknaden och sänkta räntor har medfört stigande fastighetspriser. LjungbergGruppens verksamhet är koncentrerad till Stockholmsregionen och de förbättrade marknadsförutsättningarna har en väsentlig inverkan på vår verksamhet och utvecklingen av våra fastigheter innebar en kraftig expansion av vår verksamhet främst genom förvärvet av Atlas Copcos fastigheter i Sickla. Våra hyresintäkter ökade till 260 Mkr och därutöver omsatte vi drygt 100 Mkr i vårt entreprenadbolag TL Bygg. Resultatet för 1998 uppgick till 69 Mkr inklusive reavinst vid fastighetsförsäljningar på 25 Mkr. Resultatet exklusive reavinster uppgick till 44 Mkr jämfört med 26 Mkr året innan. INRIKTNING MOT VÄRDETILLVÄXT LjungbergGruppens mål är att skapa en långsiktig värdetillväxt i fastighetsbeståndet och därigenom en positiv resultatutveckling. Värdetillväxt skall skapas genom koncentration av verksamheten till Stockholmsregionen, en aktiv och kundorienterad fastighetsförvaltning samt en inriktning mot fastighetsutveckling. Hyres- och fastighetsmarknaden i Stockholm är den starkaste i Sverige. Vårt fastighetsbestånd är idag koncentrerat till fyra ungefär lika stora delmarknader i Stockholmsregionen. På varje delmarknad har vi attraktiva och koncentrerade fastighetsbestånd. Hyrestillväxt söker vi skapa genom att på starka marknader utveckla fastigheterna och erbjuda våra hyresgäster attraktiva lokaler och bostäder med god servicenivå. Vi har därför egna resurser för förvaltning, fastighetsskötsel och uthyrning. Vårt koncentrerade fastighetsbestånd möjliggör en lokal kundnära förvaltning. En viktig del i vår strategi för att skapa värdetillväxt är att utveckla fastigheter och byggrätter. Vi har dokumenterad kompetens för fastighetsutveckling och genomförande. Vårt innehav av mark och byggrätter innebär stora utvecklingsmöjligheter. STÄRKT FINANSIELL STÄLLNING LjungbergGruppens finansiella ställning har genom det förbättrade resultatet väsentligt stärkts under de senaste åren. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 1998 till 79 Mkr. Försäljningen av två bostadsfastigheter i Stockholms innerstad innebär därutöver ett likviditetstillskott i början av 1999 på 30 Mkr efter lösen av lån. Nyemissionen som genomfördes under 1998 tillförde bolaget 75 Mkr. Motivet till nyemissionen var att skapa resurser för fortsatt expansion av verksamheten och genomförande av våra utvecklingsprojekt. De långa marknadsräntorna har under 1998 sjunkit med 2 procentenheter och låneräntan uppgår i början av 1999 till nivån 5 procent. Medelräntan för våra lån uppgår till drygt 6 procent, vilket innebär att det finns en potential i successivt sänkta räntekostnader. UTVECKLING CENTRALA SICKLA I december 1998 antog kommunfullmäktige i Nacka översiktsplanen för Centrala Sickla, vilken innebär en fortsatt utveckling av området för främst arbetsplatser, service och handel. Översiktsplanen innebär ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av området. Påbörjade utvecklings- och ombyggnadsprojekt i Centrala Sickla omfattar bl a nya infarter, yttre miljö samt om- och tillbyggnad av m 2 lokaler, varav ca m 2 för handel. Investeringskostnaderna under 1999 kommer att uppgå till cirka 100 Mkr. Centrala Sickla innehåller därutöver stora utvecklingsmöjligheter under de nämaste åren både vad avser lokaler för arbetsplatser och handel. Läget kommer också att stärkas genom den utbyggnad av vägar, kollektivtrafik och bostäder som sker i närområdet. UTVECKLING BYGGRÄTTER Den förbättrade hyres- och fastighetsmarknaden i Stockholm har inneburit att vi intensifierat arbetet med utveckling av våra fastigheter och byggrätter. De största aktuella byggrätterna utöver Centrala Sickla är kontorsbyggrätterna i Kista på m 2 och vid Norra Station, där vår andel är m 2. 4

4 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI Målsättningen är att igångsättning av första etappen i Kista på ca m 2 skall kunna ske under våren 1999 med inflyttning våren För projektet vid Norra Station är målsättningen byggstart i början av år Våra utvecklingsprojekt innebär en fortsatt expansion av verksamheten. Investeringsvolymen kan komma att uppgå till storleksordningen 500 Mkr de närmaste tre åren. Detta kommer att innebära en betydande ökning av hyresintäkter och resultat. Takten i genomförandet av utvecklingsprojekten är beroende av marknadens utveckling. TL BYGG Vårt entreprenadbolag TL Bygg är inriktat mot ombyggnader och byggserviceuppdrag. Verksamheten omsätter cirka 100 Mkr med stabil lönsamhet. Av omsättningen är mer än 80 procent till externa kunder. TL Bygg innebär att LjungbergGruppen har en värdefull kompetens vid ombyggnad av våra fastigheter och för våra utvecklingsprojekt. INRIKTNING 1999 Inriktningen under 1999 är att med en starkt kundorienterad fastighetsförvaltning fortsätta att utveckla våra fastigheter, hyra ut vakanta lokaler samt att påbörja genomförandet av våra tre större utvecklingsprojekt. Den förbättrade hyresmarknaden i Stockholm innebär att det finns betydande möjligheter att förbättra lönsamheten i fastighetsförvaltningen. Vakanta lokaler finns främst i våra fastigheter i Järfälla och Centrala Sickla. En uthyrning av dessa lokaler har mycket hög prioritet. Genomförandet av våra utvecklingsprojekt kommer att innebära investeringar under 1999 medan påverkan på hyresintäkter och resultat kommer från och med år LjungbergGruppens resultatnivå i januari 1999 uppgår på årsbasis till 45 Mkr. Detta är baserat på aktuella hyreskontrakt och räntor. Ingen hänsyn är tagen till utvecklingen under Stockholm i februari 1999 Ulf Holmlund VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Utifrån ett långsiktigt lönsamhetstänkande utveckla och förvalta fastigheter i nära kontakt med marknaden. Geografisk koncentration till Stockholmsregionen. Större förvaltningsenheter på delmarknader. Kommersiella lokaler och bostäder. Egen organisation för aktiv förvaltning, kundvård och uthyrning. Kompetens och resurser för fastighetsutveckling och projektgenomförande. Mkr Mkr Resultat efter finansiella poster Hyresintäkter Resultaträkningar Reavinst Västerås Södertälje Nacka Järfälla Kista Stockholms innerstad Nivå Mkr Hyresintäkter Entreprenadomsättning Förvaltningsresultat Resultat fastighetsförsäljning Entreprenadresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Årets resultat (exkl reavinster)

5 LJUNGBERGGRUPPENS FASTIGHETER LjungbergGruppens fastighetsbestånd har en uthyrningsbar yta på m 2. Fastighetsbeståndet redovisas utförligt på sidorna Fastigheternas yta m 2 Bostäder Lokaler Totalt Stockholms innerstad Kista Järfälla Nacka Södertälje,Västerås mm Totalt Vakansgraden för LjungbergGruppens fastigheter sänktes mellan 1994 och 1996 från 10 till 4 procent. Förvärven av fastigheterna i Järfälla och Nacka, med tillträde 1996 och 1998, innebar förvärv av utvecklingsfastigheter med betydande andel vakanta lokaler och därmed en ökning av vakansgraden. En aktiv utvecklings- och uthyrningsverksamhet drivs för att kunna sänka vakanserna i fastigheterna. Under 1998 har vakansgraden sänkts från 9 till 8 procent. % 12 Vakansgradens utveckling Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad, Kista, Järfälla, Nacka och Södertälje. Hyresvärdet bedöms i januari 1999 uppgå till 271 Mkr och tecknade hyreskontrakt uppgår till 251 Mkr. Fördelning av hyresintäkter och uthyrningsgrad på olika delmarknader framgår nedan Prickad linje avser fastighetsförvärv. Hyra delmarknader Hyresvärde, Hyreskon- Uthyrnings- Mkr trakt, Mkr grad, % Stockholms innerstad 63,8 62,6 98 Kista 58,5 58,0 99 Järfälla 20,0 12,5 62 Nacka 72,0 63,3 88 Södertälje, Västerås 57,1 54,3 95 Totalt 271,4 250, Löptiden för bolagets hyreskontrakt beskrivs nedan. Större hyresgäster i fastigheterna framgår av fastighetspresentation på sidorna % Löptider kontrakt i procent av hyresintäkter 20 Hyresvärdet avser kontrakterade hyror samt för vakanta ytor bedömda marknadshyror utan större ombyggnader. Den förbättrade hyresmarknaden i Stockholmsregionen gör att den kontrakterade hyran i vissa fall understiger marknadshyran. De största vakanserna finns i fastigheterna i Järfälla och Nacka. Vakanta lokaler i dessa fastigheter har ett hyresvärde på närmare 20 Mkr och senare Bostäder Hyresintäkt per område Hyresintäkt per lokaltyp Stockholms innerstad 25 % Kista 23 % Bostäder 24 % Kontor 41 % Järfälla 5 % Handel 14 % Sickla, Nacka 25 % Västerås 4 % Södertälje 18 % Industri, Lager 13 % Övrigt 8 % 6

6 MARKNADSÖVERSIKT STOCKHOLM (Upprättad av Newsec Analys i januari 1999) Fastighetsmarknaden i Stockholm har under 1998 präglats av stark efterfrågan och litet utbud. Flertalet av de stora institutionerna och de börsnoterade fastighetsoch byggbolagen har idag en stor andel av sitt fastighetsbestånd i Stockholmsregionen och trenden är att huvuddelen vill utöka sitt bestånd. Utbudet av fastigheter har under det senaste året dominerats av kommunala bestånd samt industriföretag eller organisationer m fl som vill minska sitt fastighetsägande. Makroekonomin har under året inneburit fortsatt sänkta nominella räntor även om realräntan fortfarande är hög. Prognoser för Stockholmsregionen de närmaste åren pekar på fortsatt expansion med en befolkningstillväxt som liknar 1960-talet. I praktiken står idag Stockholmsregionen för en befolkningstillväxt som är större än hela rikets. Samtidigt är nybyggnationen av både lokaler och bostäder nere på historiskt mycket låga nivåer. Direktavkastningskraven för kontor har fortsatt sjunka med ca 0,5 % utom i city där de legat stilla under året. Direktavkastningskraven ligger idag för kontorsfastigheter i city i nivån ca 5,5 %, övriga innerstaden 6-7 %, attraktiva närförorter och ringledslägen ca 6,5-7,5 % och i yttre delen av regionen ca 8-9 %. För bostäder ligger direktavkastningskraven normalt ca 1 % lägre än för kontor i motsvarande läge. Hyresmarknaden har till följd av stark efterfrågan och litet utbud av moderna lokaler präglats av minskade vakanser och höjda hyror. Marknadshyran har i många områden i innerstaden och attraktiva närförortslägen stigit med % under Marknadshyresintervall och direktavkastningskrav i olika lägen i Stockholm redovisas i nedanstående diagram. Hyresmarknad kontor Stockholm december 1998 Hyra kr/m Gyllene Triangeln 5,00 City Östermalm Övriga innerstaden 6,00 Bra närförort 7,00 = topphyra = marknadshyresintervall Ytterområden 8,00 9,00 Direktavkastning % Flertalet hyresavtal löper på 3 (5) år, vilket i praktiken innebär att begärda hyresökningar för kontor vid omförhandling idag i många fall är ca % motsvarande de senaste 3 (5) årens marknadshyresstegring. Då vakanserna är låga framförallt i innerstaden är möjligheterna att hitta alternativa lokaler få. Detta kan ge starten till en ny utflyttningstrend. Här kommer då i första hand att efterfrågas attraktiva moderna lokaler i innerstadens yttre delar som Vasastaden, Kungsholmen, Gärdet men även goda kommunikationslägen i ytterstaden kommer att öka i attraktivitet som t ex Kista, Alvik m fl. Trots de senaste årens kraftiga hyresstegringar är de reala hyrorna i Stockholm väsentligt lägre än de hyresnivåer som gällde Hyresfallet var i reala termer % åren och trots den starka hyresutvecklingen har vi idag hyror som realt motsvarar ca % av 1989 års nivå. Hyra kr/m Realhyra kontor i bästa läge, 1998 års priser Stockholm Göteborg Malmö Under 1998 har endast ett fåtal nybyggnationer av kontor påbörjats, något fler planeras starta Utbudet av moderna kontor kommer därför inte att påverkas i någon större omfattning förrän åren Fram till dess kommer därför hyresutvecklingen sannolikt fortsätta att drivas av litet utbud och stor efterfrågan med ökande hyror som följd. Byggrättsmarknaden har vaknat till liv igen. Till följd av den kraftiga förbättringen av hyresmarknaden har byggrätter återigen blivit attraktiva. Den kritiska nivån för nybyggnation bedöms idag till ca kr/m 2 från vilken nya byggprojekt bör kunna genomföras med lönsamhet. Idag har denna nivå nåtts inom hela Stockholms innerstad samt attraktiva närförortslägen som Alvik, Liljeholmen, Globen, Solna, Kista, Mörby m fl. Nybyggnation startas därför nu bl a i Solna Frösunda, Kista och Liljeholmen/Marievik. Byggrätter är egentligen fastighetsmarknadens optioner, vilket gör att prisutvecklingen är mycket volatil. Från toppåret 1989 föll priserna ca % till botten 1993/94 för att sedan vända uppåt. Under framförallt har byggrättspriserna ökat kraftigt i den centrala delen av Stockholmsregionen. 7

7 FÖRVALTNING OCH UTVECKLING LjungbergGruppen har lång erfarenhet som aktiv fastighetsförvaltare. Den geografiska koncentrationen på delmarknader i Stockholmsregionen och större förvaltningsenheter ger en god marknadskännedom och förutsättningar för en lokal och kundnära fastighetsförvaltning. En viktig utgångspunkt är att ha egna resurser för förvaltning, fastighetsskötsel och uthyrning. Det löpande förvaltningsarbetet bedrivs med bl a specifika handlingsplaner för varje fastighet. Kundkontakterna syftar till att möta hyresgästernas behov av service och förändring av lokaler. I bostadsbeståndet är en aktiv kundvård viktig för att skapa stabilitet och en god social miljö. KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Kvalitets- och miljöarbetet utgör en viktig del i förvaltning och utveckling av fastigheterna. Inriktningen är specifika projekt och kontinuerlig uppföljning för att skapa varaktiga förbättringar. Nära samverkan med hyresgästerna är av stor vikt för engagemang och förståelse. Målsättningen är att med hänsyn till människa och miljö verka för en uthålligt miljöriktig förvaltning och utveckling av våra fastigheter. Exempel på miljöprojekt som genomförts under 1998 är fortsatt förbättring av avfallshanteringen för utökad sortering, återvinning och restprodukthantering, utvecklat miljösamarbete med underentreprenörer, miljöriktiga material- och teknikval vid upphandlingar samt fortsatt fokus på energibesparingar. Exempel på kvalitetsprojekt som genomförts under 1998 är fortsatt utveckling av kvalitetsronder och kvalitetsrevision i fastigheterna samt utveckling av de administrativa systemen för förvaltning och hyresadministration. I samband med arbetet med år 2000 har teknisk inventering av fastigheterna genomförts och dokumenterats. ÅR 2000 LjungbergGruppen har under 1998 arbetat med att förbereda verksamheten och fastigheterna för den problematik som kan uppstå år De administrativa systemen är genomgångna och har under 1998 anpassats till år Programvarorna har uppgraderats med nya versioner och ny minidator har installerats. Under 1998 har de tekniska systemen i fastigheterna inventerats. Inventeringen har dokumenterats och analyserats. De större styr- och övervakningssystemen kommer att vara åtgärdade under första kvartalet 1999 och övriga installationer och system under första halvåret KONTORSBYGGRÄTT NORRA STATIONSGATAN På fastigheten Blästern 13 vid Norra Stationsgatan finns en kontorsbyggrätt på m 2. LjungbergGruppens ägarandel i fastigheten är 50 procent. Området mellan Norra Stationsgatan och Vanadisplan är idag mycket attraktivt. Gamla fina industribyggnader har under de senaste åren byggts om till moderna kontor och många nya hyresgäster har flyttat till området. Området är välbeläget med samtidig närhet till centrum och Essingeleden och det är lätt att snabbt ta sig åt olika håll kring Stockholm. Det finns gott om P-platser och ett växande utbud av restauranger och service. Idag finns nästan inga vakanta lokaler inom området och hyrorna har stigit markant. Byggrätten innebär att m 2 kontor byggs ovanpå befintlig sockelbyggnad. Garage finns under hela fastigheten och kommer att vara en tillgång vid uthyrning av fastigheten. Byggrätten har tidigare översiktligt projekterats. Under 1998 har nyprojektering påbörjats. Målsättningen är att byggstart skall kunna vara möjlig i början av år

8 FASTIGHETSUTVECKLING LjungbergGruppens målsättning är att skapa en långsiktig god värdetillväxt i fastighetsbeståndet genom aktiv fastighetsutveckling. En viktig del i bolagets strategi är därför att ha egen kompetens för fastighetsutveckling och projektgenomförande. Detta är särskilt viktigt för den fortsatta utvecklingen av bolagets betydande innehav av mark och byggrätter. LjungbergGruppens inriktning mot fastighetsutveckling skapar också förutsättningar för förvärv och fortsatt expansion av verksamheten. MARK OCH BYGGRÄTTER Utöver bebyggda fastigheter har LjungbergGruppen markinnehav med byggrätter. Markinnehaven är välbelägna och innebär en betydande potential. Ett aktivt arbete bedrivs för att utveckla byggrätterna. För närvarande ger dock markinnehaven ingen avkastning. Innehaven av byggrätter framgår av nedanstående tabell. Ytuppgifterna är ungefärliga och är beroende av hur exploatering av fastigheterna sker. Mark och byggrätter Område Läge Byggrätter, m 2 Användning Stockholms innerstad N:a Stationsgatan Kontor Kista Ärvinge Kontor Nacka Sickla Kontor, handel, service, bostäder Järfälla 1) Veddesta Kontor, produktion, lager Södertälje Weda Service, handel Västerås 1) Hälla, Nordanby Service, handel, bostäder Summa ) m 2 mark. 2) m 2 mark. Kista Centrum E18 E4 KONTORSBYGGRÄTT ÄRVINGE, KISTA Marknadsläget i Kista har stadigt förbättrats de senaste åren och hyresnivån har ökat. LjungbergGruppen har därför påbörjat projektering av återstående byggrätt på m 2. Byggstart beräknas kunna ske under våren 1999 med inflyttning under år Byggrätten kan delas in i flera byggnader och byggas i etapper beroende på uthyrningsläget. Med de erfarenheter som finns från IT-hyresgästernas behov byggs flexibla och yteffektiva kontor med höga krav bl a på klimat, data och tele. Lokalerna blir mycket ljusa och generella med en husbredd på 16 m och trapphus i fasad. Parkeringsmöjligheterna blir goda med parkering i P-däck. 9

9 UTVECKLING AV CENTRALA SICKLA HISTORIK Saltsjöbanan stod klar Wallenbergföretaget Diesels Motorer AB etablerades 1898 i Sickla gick företagen Nya Atlas och Diesels Motorer samman och vid 1920-talets mitt flyttade Atlas till Sickla lades motortillverkningen ner och företaget fick namnet Atlas Copco. Utbyggnaden av området har pågått under hela talet. Verkstäder, kontor och laboratorier har byggts och byggts om. Äldre byggnader har rivits och ersatts med nya eller lämnat plats för trafik- och rekreationsytor byggdes Järlaleden. Under talet bröts utvecklingen då Atlas Copco flyttade tillverkningen till Örebro och Kalmar. En ny tid inleddes 1992 då Sickla Stormarknad etablerades i områdets östra del i industribyggnader, som uppförts 1947 och senare. Stormarknaden har blivit en stor framgång. En antikvarisk förundersökning har genomförts för att de industri- och kulturhistoriska värden som finns i området skall kunna tillvaratas. FÖRSTA ÅRET Under året har kontakt och samarbete etablerats med Nacka kommun, andra myndigheter, hyresgäster, leverantörer och grannar. För det fortsatta arbetet med Centrala Sickla har Nyréns Arkitektkontor redovisat en plan som skapar förutsättning för fortsatt utveckling av området med ny-, omoch tillbyggnader som respekterar och förstärker den historiskt etablerade strukturen samt tillvaratar områdets framtida utvecklingsmöjligheter. Nacka kommunfullmäktige antog i december 1998 Fördjupad översiktsplan för Sickla. I planen bekräftas målsättningen att området skall utvecklas till en öppen och central mötesplats för arbete, service och handel. Med stöd av översiktsplanen har arbetet med en detaljplan för handelsområdet påbörjats. En startpromemoria inklusive tidsplan och detaljplanavtal har behandlats och godkänts av områdesnämnden för Sicklaön och av kommunstyrelsen. Målet är att en ny detaljplan skall kunna antas av fullmäktige under vintern Slussen Marcusplatsen Handelsområde Gullmarsplan Ny infart från Järlaleden till handelsområdet och Marcusplatsen. Hammarby - Sjöstad Centrala Sickla Centrala Sickla ligger nära Stockholms innerstad, Södra Länken och Hammarby Sjöstad. Kommunikationerna är goda med buss och tåg från Slussen och Gullmarsplan var 5:e minut. Restid: 5-10 minuter. 10

10 LÄGET I STADEN Centrala Sickla har ett unikt läge med närheten till Stockholms centrala delar och som entré till Nacka. Centrala Sickla ligger i ett av Sveriges mest expansiva utvecklingsområden. Inom två kilometer finns idag ca bostäder. I Nacka förbereds flera stora bostadsprojekt i attraktiva strandlägen. Vid Sickla Sjö planeras ca 400 MÅL CENTRALA SICKLA och i Järla ca 600 nya lägenheter i kontakt med vattnet. Utbyggnad av lägenheter påbörjas under 1999 på Sickla Udde inom Hammarby Sjöstad. Totalt planeras en utbyggnad av nya lägenheter under de närmaste åren i Sickla Hammarby Sjöstad. Centrala Sickla kommer att bli en mötesplats för boende i en stadsbygd med ca bostäder och med många nya företag. INFRASTRUKTUR Även kollektivtrafiken gör området attraktivt. Från Slussen finns mellan buss- och tågavgångar per timme i riktning mot Sickla. Saltsjöbanan kan i framtiden komma att kopplas till den nya snabbspårvägen med förbindelser till Slussen men också till Gullmarsplan, Globen, Liljeholmen och Alvik. Redan nu utreds i samarbete med SL möjligheten att förbättra tillgängligheten till Saltsjöbanan genom mindre ombyggnader. En mötesplats för arbete, service och handel. Ett attraktivt arbetsområde med moderna lokaler, goda kommunikationer och bra service. Ett handelsområde med låga priser, god miljö och god kollektivtrafik mitt i det nya Sickla Hammarby Sjöstad. Ett öppet område i nära kontakt med bostäder och verksamheter i omgivande stadsdelar. För biltrafik kommer tillgängligheten till Centrala Sickla att förbättras när Södra Länken öppnas för trafik år PÅGÅENDE PROJEKT Under året har delar av Atlas Copcos huvudkontor byggts om som ett första steg för att tillgodose företagets långsiktiga behov av samlade och rationella lokaler. Ombyggnaden av före detta Luftverkstaden och andra byggnader centralt i området har påbörjats. Nya kommunikationsstråk från kontor och arbetsplatser öppnas till service och handel. Två takvåningar med överblick över närområdet planeras på Luftverkstaden. Totalt m 2 butiker och m 2 kontor i Luftverkstaden planeras vara klara för inflyttning under fjärde kvartalet Därutöver drivs uthyrningsoch ombyggnadsprojekt för ytterligare närmare m 2 i området. En cirkulationsplats planeras vid Järlaleden som innebär en ny tillfart till handelsområdet och Marcusplatsen. En cirkulationsplats planeras även vid infarten till handelsområdet vid Planiavägen. Planering för upprustning av den yttre miljön pågår. De nya tillfarterna ger möjlighet till bättre utnyttjande av parkeringsytorna samtidigt som de kan rustas upp med trädplantering, ny belysning och delvis ny markbeläggning. 11

11 FINANSIELL ÖVERSIKT KAPITALSTRUKTUR LjungbergGruppens soliditet, mätt som eget kapital i förhållande till balansomslutningen, uppgick till 24,6 procent (19,0). Det egna kapitalet uppgick till 566 Mkr (430). Nyemissionen under året ökade det egna kapitalet med 75 Mkr. Kapitalstruktur Mkr Andel, % Eget kapital ,6 Räntebärande skulder ,9 Icke räntebärande skulder 105 4,5 Summa ,0 Likvida medel uppgick till 151 Mkr (63). Likviden för fastighetsförsäljningen i december 1998 på 49 Mkr erhölls i februari Lån har samtidigt lösts med 19 Mkr. LÅNESTRUKTUR LjungbergGruppens räntebärande skulder uppgick till Mkr. Samtliga lån var i svenska kronor. Lånestruktur Räntebindningstid Låne- Andel Medeltill och med belopp, Mkr av lån, % ränta, % , , , , , och senare ,1 Totalt ,5 Lån med rörlig ränta och räntebindning ej överstigande 90 dagar uppgick till 273 Mkr. För lån på 125 Mkr med räntekonvertering under första halvåret 1999 har nya räntevillkor och löptider avtalats. De nya löptiderna är till 2004 och senare. Medelräntan för hela låneportföljen sjunker därigenom till 6,2 procent. % 12 Ränteutveckling Både de korta och långa marknadsräntorna har fortsatt att sjunka under Om nuvarande marknadsräntor förblir bestående kommer bolagets räntekostnader att successivt kunna sänkas. RÄNTEBIDRAG LjungbergGruppens räntebidrag har reducerats från 33 Mkr 1994 till 10 Mkr De sänkta räntorna har kompenserat minskningen av räntebidragen. Räntebidragen väntas uppgå till 4 Mkr 1999, 2 Mkr år 2000 och 1 Mkr år FASTIGHETSSKATT Fastighetsskatten var ,5 procent av taxeringsvärdet för bostäder, 1,0 procent för kommersiella fastigheter och 0,5 procent för industrifastigheter. Fastighetsskatten för bostäder sänks 1999 till 1,3 procent. För bostadsfastigheter i Kista tillkommer 1999 fastighetsskatt med 0,7 Mkr. SKATTESITUATION Koncernens samlade outnyttjade underskottsavdrag uppgick vid 1998 års taxering till 71 Mkr och beräknas efter 1999 års taxering uppgå till 30 Mkr. De skattemässiga avskrivningarna överstiger under 1999 de bokföringsmässiga med 26 Mkr. Koncernens fastigheter utgör omsättningstillgångar i skattehänseende. Det bokförda värdet på fastigheter i koncernen överstiger det skattemässiga restvärdet efter 1999 års taxering med 162 Mkr. Det bokförda värdet av aktierna i Fastighets AB Celtica understiger anskaffningsvärdet med 14 Mkr. KÄNSLIGHETSANALYS LjungbergGruppens resultat påverkas av utvecklingen för bolagets fastigheter av bl a hyresnivåer, vakansgrad och driftskostnader samt resultatet av fastighetsutvecklingsverksamheten. Påverkan på helårsresultatet redovisas nedan för ett antal nyckelfaktorer. Förändringar i hyresnivå och räntenivå kommer successivt beroende på löptider för gällande avtal Statsobligation 10 år Statsskuldväxlar 90 dagar (c) SIX Findata Känslighetsanalys Förändring Resultateffekt, Mkr Hyresnivå lokaler 5 % 9 Hyresnivå bostäder 5 % 3 Vakansgrad 1 % -enhet 3 Driftskostnader 5 % 5 Räntenivå 1 % -enhet 16 12

12 AVKASTNING OCH SUBSTANSVÄRDE VÄRDERING Ingen extern värdering av fastigheterna har gjorts. Som underlag för bedömning av fastighetsbeståndets värde redovisas fastigheternas avkastning under 1998 och nivån i januari I marknadsöversikten för Stockholm på sidan 7 visas direktavkastningskrav i olika lägen. HYRA OCH DRIFTSÖVERSKOTT Hyror, driftskostnader och driftsöverskott under 1998 och nivån i januari 1999 framgår nedan. Hyror och driftsöverskott har fördelats på delmarknader. Driftskostnader är inklusive fastighetsskatt men exklusive kostnader för centraladministration på 7 Mkr. Fördelningen av driftskostnaderna på olika kostnadsslag framgår av not till resultaträkningen för Utfall 1998 Hyra Drifts- Drifts- Mkr Bostäder Lokaler Totalt kostn. överskott Stockholms innerstad 3,4 64,4 67,8-14,9 52,9 Kista 35,0 22,4 57,4-21,3 36,1 Järfälla - 16,3 16,3-8,8 7,5 Nacka - 64,7 64,7-24,9 39,8 Södertälje, Västerås 23,2 30,5 53,7-23,3 30,4 Summa 61,6 198,3 259,9-93,2 166,7 Avdrag 1) -0,3-0,3-0,6 0,4-0,2 Totalt 61,3 198,0 259,3-92,8 166,5 1) Avser justering för fastighet såld 1997 med tillträde februari i Stockholmsregionen har inneburit att värdet på attraktiv mark och byggrätter ökat. LjungbergGruppens mark och byggrätter beskrivs på sidan Värdet av mark och byggrätter har i januari 1999 bedömts till 150 Mkr. Vakansgraden i LjungbergGruppens fastigheter uppgår till 8 procent och hyresvärdet för vakanta lokaler till 20 Mkr. Vid avkastningsberäkningen har inget värde åsatts vakanta lokaler. Avkastning fastigheter Nivå Mkr Hyra 1) Driftskostnader 1) Driftsöverskott Bokfört värde fastigheter 1) Nuvärde räntebidrag Värde mark och byggrätter Netto bokfört värde Avkastning bokfört värde, % 7,6 7,7 7,9 8,6 8,6 Eget kapital, kr/aktie 58,0 59,4 68,1 74,7 74,7 Börskurs, kr (31 december) 32,0 62,0 74,5 85,0 85,0 Avkastning börskurs, % 8,8 7,6 7,7 8,3 8,3 1) Justerat för förvärv och försäljningar. Avkastningen på fastigheternas bokförda värde har från 1997 till nivån i januari 1999 ökat från 7,9 till 8,6 procent. Under motsvarande period har den långa obligationsräntan gått ned med ca 2 procent. Nivå januari 1999 Hyra Drifts- Drifts- Mkr Bostäder Lokaler Totalt kostn. överskott Stockholms innerstad - 62,6 62, ,6 Kista 35,8 22,2 58, ,0 Järfälla - 16,5 16,5-9 7,5 Nacka - 63,3 63, ,3 Södertälje, Västerås 23,4 30,9 54, ,3 Summa 59,2 195,5 254, ,7 Hyrorna i januari 1999 avser kontrakterade hyror. Hyresvärdet för tomma lokaler ingår ej. I hyresintäkter och driftskostnader för Järfälla ingår 4 Mkr i utdebiterade elkostnader m m. AVKASTNING FASTIGHETER Nedan redovisas avkastningen för fastigheterna från 1995 till 1998 samt avkastningen på årsbasis utifrån förhållandet i januari Avkastningen redovisas på bokfört värde för fastigheter respektive på det implicita bokförda värdet vid aktuella börskurser. Den förbättrade hyres- och fastighetsmarknaden SUBSTANSVÄRDE Avkastningskravets storlek påverkar värderingen av fastighetsbeståndet och substansvärdet per aktie. Nedan redovisas sambandet mellan direktavkastning i procent och substansvärdet per aktie. Diagrammet är baserat på tabellen ovan och avser läget i januari Utöver nuläget redovisas även hur en sänkning av vakansgraden från 8 till 3 procent skulle påverka avkastningen. kr/aktie Nivå januari 1999 Substansvärde Vakans 3% Börskurs Avkastning, % 13

13 TL BYGG AB BYGGMÄSTARBOLAG LjungbergGruppens byggverksamhet drivs i det helägda dotterbolaget TL Bygg. Bolagets inriktning är att vara ett kompetent och specialiserat byggmästarbolag med långsiktiga kundrelationer. Verksamheten bedrivs i Stockholmsregionen. För LjungbergGruppen ger det egna byggbolaget en värdefull kompetens och resurser för utveckling av fastighetsverksamheten. OMBYGGNADER OCH BYGGSERVICE TL Byggs inriktning är ombyggnader och byggserviceentreprenader. Ombyggnadsverksamheten omfattar bostäder och lokaler. Byggserviceuppdragen består av mindre ombyggnader samt reparationer av brand- och vattenskador åt försäkringsbolag. Bolagets omsättning utgörs av ett stort antal mindre och medelstora uppdrag. Under 1998 har TL Bygg utfört ett antal kontorsombyggnader på totalt ca m 2, renoverat eller utfört stambyte i över 200 bostadslägenheter samt byggt om ett flertal butikslokaler. Vidare har genomförts ett stort antal reparationer av brand- och vattenskador. Det största uppdraget under 1998 var ombygg- naden av Nalen, där TL Bygg svarade för byggentreprenaden, installationssamordning och byggorganisation. För att säkerställa den kompetens och kvalitetsinriktning som verksamheten kräver arbetar TL Bygg i huvudsak med egen personal. Underentreprenörer anlitas för installationer och specialarbeten. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Under 1998 har TL Bygg haft god beläggning. Omsättningen var 109 Mkr och den resultatavräknade omsättningen uppgick till 99 Mkr. Rörelseresultatet var 3,9 Mkr. Mkr Extern omsättning 94,8 84,3 96,1 105,8 Omsättning åt koncernföretag 10,6 13,7 9,5 2,9 Summa 105,4 98,0 105,6 108,7 Resultatavräknad omsättning 113,3 121,8 91,0 98,6 Rörelseresultat 4,2 5,6 4,8 3,9 Antal anställda Av uppdragen utförs ca 90 procent till externa beställare och ca 10 procent åt LjungbergGruppen. För 1999 förutses en oförändrad verksamhetsvolym. Det gamla jazz- och danspalatset Nalen har pietetsfullt renoverats och anpassats med modern teknik. Lokalerna används för konserter, konferenser, inspelningsstudios, restaurang, kontor m m. TL Byggs uppdrag avsåg byggentreprenaden och byggplatsorganisation. 14

14 LJUNGBERGGRUPPEN-AKTIEN AKTIER OCH AKTIEKAPITAL Antalet aktier i LjungbergGruppen AB uppgår till , varav aktier av serie A och av serie B. Varje aktie har ett nominellt värde av 10 kronor. En aktie av serie A berättigar till 10 röster och en aktie av serie B till 1 röst. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Under 1998 har gjorts en nyemission som tillfört bolaget 75,1 Mkr efter emissionskostnader på 0,7 Mkr. Fem gamla aktier gav rätt att teckna en ny aktie av serie B till kursen 60 kr. Bolaget har under 1998 emitterat ett förlagslån med avskiljbara optionsrätter som erbjudits de anställda i LjungbergGruppenkoncernen. Optionsrätterna ger rätt att teckna totalt aktier av serie B till en kurs av 106 kr per aktie. Teckning kan ske under perioden 1 januari 2001 till 31 december KURSDIAGRAM LjungbergGruppens aktie av serie B är noterad på Stockholms Fondbörs lista för oregistrerade aktier (O-listan) från den 14 juli Noteringspost är 200 aktier. Aktiekursen var 85 kr (74,5) och börsvärdet 644 Mkr (471). Nyemissionen under året har tillfört bolaget 75 Mkr. Bolagets börsvärde har LjungbergGruppen Aktien Afv.Generalindex Carnegie Fastighetsindex AKTIEÄGARAVTAL OCH HEMBUD Mellan bolagets A-aktieägare finns ett avtal som innebär att aktier av serie A endast får överlåtas till person som tidigare är A-aktieägare. I annat fall skall aktie av serie A först omvandlas till aktie av serie B innan överlåtelse får ske. För aktier av serie A gäller hembud enligt bolagsordningen. UTDELNINGSPOLITIK Storleken på bolagets utdelning skall beakta bolagets resultat och finansiella ställning. Styrelsens avsikt är att utdelningen skall motsvara procent av årets resultat exklusive realisationsvinster. För räkenskapsåret 1998 föreslås en utdelning på 2,00 kr/aktie. 25 (c) SIX Findata under året ökat med 37 procent (20) och justerat för nyemissionen med 21 procent (20). Börsens generalindex har under 1998 förändrats med 10 procent (25) och Carnegie Fastighetsindex med 1 procent (3). Antalet aktier som omsattes under 1998 var tusen. Detta motsvarar 15 procent av medelantalet aktier i bolaget under året. Institutionella investerare ägde 23 procent av aktierna Utländska ägares innehav var 2 procent. Aktiekapitalets utveckling Antal aktier Totalt År Händelse Serie A Serie B Totalt aktiekapital Konvertering Nyemission Nyemission Fördelning av aktieinnehav Aktieinnehav Antal Ägarandel (antal aktier) ägare procent , , , , ,0 Summa ,0 Ägarstruktur Antal (tusental) Andel, % A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster Familjen Ljungberg 1) ,4 37,0 Familjen Holmström 1) ,9 36,3 Sirius International AB ,9 2,2 Familjen Holmlund ,8 7,6 Svolder AB ,2 1,4 af Ugglas, Margaretha ,5 1,1 AMF Sjukförsäkrings AB ,5 1,1 Björkman, Johan ,1 1,0 Banco Småbolagsfond ,8 0,8 AMF TFA Försäkrings AB ,4 0,7 WASA Småbolagsfond ,4 0,6 Övriga ,1 10,2 Totalt ,0 100,0 1) Direkt och indirekt via bolag. 15

15 KONCERNEN FEM ÅR I SAMMANDRAG 1) Belopp i Mkr RESULTATRÄKNINGAR Nettoomsättning 377,1 301,7 278,9 240,5 237,3 Kostnader för förvaltning och produktion -223,1-181,8-182,3-158,7-164,8 Bruttoresultat 154,0 119,9 96,6 81,8 72,5 Central administration och marknadsföring -11,7-9,3-8,2-8,8-8,5 Resultat fastighetsförsäljning 25,5 35,4-5,3 1,1 Emissionskostnader ,3 Rörelseresultat 167,8 146,0 88,4 78,3 55,8 Finansnetto -98,4-84,8-74,3-67,3-68,1 Resultat efter finansiella poster 69,4 61,2 14,1 11,0-12,3 Skatt ,2 Årets resultat 69,4 61,2 14,1 11,0-10,1 FÖRDELNING RÖRELSERESULTAT FASTIGHETSFÖRVALTNING Hyresintäkter 259,9 195,5 159,1 122,8 111,9 Driftsöverskott 166,7 126,7 101,8 86,4 80,3 Avskrivningar -19,4-15,9-14,0-13,1-11,4 Bruttoresultat 147,3 110,8 87,8 73,3 68,9 Central administration och marknadsföring -7,4-5,8-5,2-5,1-3,4 Resultat fastighetsförsäljning 25,5 35,4-5,3 1,1 Rörelseresultat fastighetsförvaltningen 165,4 140,4 82,6 73,5 66,6 PROJEKT- OCH ENTREPRENADVERKSAMHET Resultatavräknad fakturering 117,2 106,2 119,8 117,7 125,4 Överskott 6,9 9,4 9,1 8,7 3,9 Avskrivningar -0,2-0,3-0,3-0,2-0,3 Bruttoresultat 6,7 9,1 8,8 8,5 3,6 Central administration och marknadsföring -4,3-3,5-3,0-3,7-5,1 Rörelseresultat projekt- och entreprenadverksamheten 2,4 5,6 5,8 4,8-1,5 Emissionskostnader ,3 Rörelseresultat 167,8 146,0 88,4 78,3 55,8 BALANSRÄKNINGAR Anläggningsfastigheter 2.046, , , , ,8 Maskiner och inventarier 2,3 1,8 2,6 2,4 2,8 Finansiella anläggningstillgångar 22,8 22,9 22,9 24,0 23,4 Kortfristiga fordringar 80,0 121,1 21,2 28,2 31,6 Kassa och bank 151,5 63,5 56,6 78,1 114,9 Summa tillgångar 2.303, , , , ,5 Eget kapital 566,0 430,2 375,3 366,0 355,0 Avsättningar 0,5 0,6 0,3 0,4 0,4 Skulder till kreditinstitut 1.632, , , , ,6 Övriga skulder 104,3 111,8 73,3 71,2 76,5 Summa eget kapital och skulder 2.303, , , , ,5 KASSAFLÖDESANALYSER DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 69,4 61,2 14,1 11,0-12,3 Återföring avskrivningar 19,9 16,5 14,7 13,4 11,9 Återföring resultat fastighetsförsäljning -25,5-35,4 - -5,3-1,1 Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -2,1 1,3 2,3-3,3 2,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 61,7 43,6 31,1 15,8 0,7 Nettoförändring rörelsekapital 17,5 5,1 11,1 5,9-0,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 79,2 48,7 42,2 21,7 0,3 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Köp av fastigheter -14,0-414,4-277,7-48,0-59,9 Om- och nybyggnad av fastigheter -30,6-27,9-23,6-56,3-7,4 Försäljning av fastigheter 81,5 16,7-13,0 6,0 Övriga investeringar -1,8-0,4-0,6-1,6-1,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten 35,1-426,0-301,9-92,9-63,0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission 75, ,0 Utbetald utdelning -9,5-6,3-4,7 - - Förändring långfristiga skulder -91,9 390,5 242,9 34,4 42,6 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -26,3 384,2 238,2 34,4 152,6 Årets kassaflöde 88,0 6,9-21,5-36,8 89,9 Likvida medel vid årets början 63,5 56,6 78,1 114,9 25,0 Likvida medel vid årets slut 151,5 63,5 56,6 78,1 114,9 16

16 NYCKELTAL 2) Soliditet, % 24,6 19,0 21,0 24,0 24,0 Skuldsättningsgrad, ggr 2,9 4,0 3,6 3,0 3,0 Belåningsgrad, % 79,8 83,8 79,4 78,1 80,2 Räntetäckningsgrad, ggr 1,6 1,6 1,1 1,1 0,9 Avkastning på eget kapital, % 13,9 15,2 3,8 3,1-3,3 Avkastning på totalt kapital, % 8,0 8,5 7,6 8,1 6,7 P/E-tal P/E-tal (exkl. reavinster) P/CE-tal Antal anställda (medelantal) Belopp i kr DATA PER AKTIE 2) Resultat efter finansiella poster 9,76 9,69 2,23 1,74-2,32 Årets resultat 9,76 9,69 2,23 1,74-1,90 Årets resultat (exkl. reavinster) 6,17 4,08 2,23 0,90-2,12 Kassaflöde 11,13 7,71 6,68 3,44 0,05 Eget kapital 74,7 68,1 59,4 58,0 56,2 Utdelning (1998 föreslagen) 2,00 1,50 1,00 0,50 0,25 Antal aktier (tusental, 31 december) Antal aktier (tusental, medelantal) Börskurs (31 december) 85,0 74,5 62,0 32,0 41,0 1) LjungbergGruppen hade fram till brutet räkenskapsår. Redovisningen för 1995 och tidigare har omräknats till kalenderår baserat på publicerade årsredovisningar och delårsrapporter. Kassaflödesanalyserna är omräknade enligt Redovisningsrådets rekommendation. 2) För definitioner se sidan 42. JURIDISK STRUKTUR LjungbergGruppenkoncernen består av moderbolaget LjungbergGruppen AB samt de helägda dotterbolagen TL Bygg AB, Järfälla Skrivarfabrik AB och Sickla Industrifastigheter KB. I koncernen finns därutöver några mindre vilande bolag. LjungbergGruppens fastigheter ägs direkt av moderbolaget förutom två fastigheter som ägs av Järfälla Skrivarfabrik AB respektive Sickla Industrifastigheter KB. Fastighetsförvaltning och projektverksamhet bedrivs i moderbolaget och de fastighetsförvaltande dotterbolagen. Dotterbolaget TL Bygg AB bedriver entreprenadverksamhet. FASTIGHETS AB CELTICA LjungbergGruppen äger 15 % ( aktier) i Fastighets AB Celtica, vilket noteras på Stockholms Fondbörs O-lista. Bolaget har sitt säte i Stockholm. Fastighets AB Celtica äger idag ingen fastighet, men har en option att under år 2002 förvärva en fastighet i München. Fastigheten färdigställdes i maj 1991 och är en kontorsfastighet på ca m 2 belägen vid ringleden kring München. Fastigheten är fullt uthyrd med långa hyreskontrakt. Sänkta räntekostnader påverkar positivt Celticas resultat. Aktieinnehavet är bokfört till 21 Mkr motsvarande 50 kr/aktie. Börsvärdet uppgick till 18 Mkr, motsvarande 43 kr/aktie. 17

17 FASTIGHETSPRESENTATION FASTIGHETSFÖRTECKNING ( ) (Angivna värden avser LjungbergGruppens ägarandel) Uthyrningsbar yta, m 2 Fastighets- Ägar- Byggnadsår/ Industri/ Andra Förråd/ Tomt- Taxeringsbeteckning andel,% ombyggnadsår Bostäder Kontor Handel Lager lokaler 1) Garage Summa areal, m 2 värde, kkr 2) STOCKHOLMS INNERSTAD Blästern / Hälsingegatan 43-45/ Hudiksvallsgatan 2 Blästern 13 4) / Hälsingegatan 47-51/ Norra Stationsgatan Fasta Paviljongen 1 3,5) / Långholmen Roddaren / S:t Eriksgatan 46 Svea Artilleri Löjtnantsgatan 21 Svea Artilleri Löjtnantsgatan 17 Summa KISTA Kolding 1 3) Ärvinge, Kista Kolding 2 3) Ärvinge, Kista Kolding 3 3,6) Ärvinge, Kista Kolding 4 3) Ärvinge, Kista Summa JÄRFÄLLA Veddesta 2:80 8) Budgetvägen/ Datavägen Summa NACKA Sicklaön 83:22 9) / Sickla Industriväg 3-11, Järlaleden 21 Sicklaön 346: Uddvägen 7 Sicklaön 117: Planiavägen 5-7 Sicklaön 83: Uddvägen 1 Sicklaön 265: Atlasvägen 2 Summa

18 FASTIGHETSFÖRTECKNING ( ) (Angivna värden avser LjungbergGruppens ägarandel) Uthyrningsbar yta, m 2 Fastighets- Ägar- Byggnadsår/ Industri/ Andra Förråd/ Tomt- Taxeringsbeteckning andel,% ombyggnadsår Bostäder Kontor Handel Lager lokaler 1) Garage Summa areal, m 2 värde, kkr 2) SÖDERTÄLJE Gasellen / Wedavägen Gasellen / Wedavägen Gasellen / Wedavägen Gasellen / Wedavägen Gullvivan ) Linnégatan 16 Linnéan ) Liljevalchgatan 10-20/ Linnégatan 1-19 Ollonborren Kringelvägen 5 Safiren Fornhöjdsvägen 1-57 Vitsippan / Erikshällsgatan 35/ 1989 Västergatan 25 Summa VÄSTERÅS Kycklingen / Nordanby Gård Ringborren 13 3) / Tallmätargatan 1 Ringborren / Ringborregatan Bladbaggen Hälla industriby Summa ÖVRIGT Inspektrisen 2 3) Ellen Keys gata Fruängen, Stockholm Morfeus Lilla Brogatan 1 Borås Summa Totalt Avser bl a lokaler för restauranger, laboratorier, motion och utbildning. 2. Taxeringsvärde avser år Innehas med tomträtt. 4. Delägare Wasa Liv. 5. Delägare LO-distriktet Stockholm. 6. Delägare Axel Johnson-gruppen (Axiom International AB). 7. Gullvivan 3 och Linnéan 1 är samtaxerade. 8. Ägd av Järfälla Skrivarfabrik AB. 9. Ägd av Sickla Industrifastigheter KB. 19

19 Stockholms innerstad MARKNADSÖVERSIKT STOCKHOLMS INNERSTAD (Upprättad av Newsec Analys i januari 1999) Stockholms innerstad är Sveriges starkaste kontorsmarknad. Här finns en koncentration av huvudkontor för huvuddelen av svenskt näringsliv, statliga myndigheter och organisationer kombinerat med lokala och regionala företag, kommunala förvaltningar etc. Utvecklingen på hyresmarknaden under de senaste åren har förstärkt Stockholms ställning som den hetaste delmarknaden i Sverige med snabbt sjunkande vakanser, starkt ökande hyror och idag en brist på lokaler i många marknadssegment. City 2 Hyra kr/m Vakans (%) Hyra Vakans Under 1998 har kontorsvakanserna fortsatt att minska och är idag ca 3% i city och 5-10 % ute på malmarna. Hyresuppgången i city tog ny fart under 1998 och idag är hyresnivåerna i absoluta city kr/m 2 exkl fastighetsskattt med topphyror i nivån kr/m 2. I goda lägen i övriga innerstaden som Gärdet, Vasastaden och centrala Kungsholmen är hyresnivån idag kr/m 2 för moderna kontor. Hyra kr/m Hyra Vakans 94 Norra Station 95 Hyrestrenden i innerstaden är idag fortsatt stigande. Mycket få nybyggnadsprojekt har startats under 1998, något fler planeras starta under Dessa kommer dock inte att påverka utbudssituationen märkbart förrän år , varför ett fortsatt efterfrågetryck förväntas driva hyrorna uppåt under de närmaste åren. LjungbergGruppens fastigheter innehåller huvudsakligen moderna kontor med hög standard, dels nybyggda vid Stockholms Stadion, dels tidigare industrifastigheter byggda omkring 1930, vilka totalombyggts för kontorsändamål belägna vid Vanadisplan, Vasastaden och vid S:t Eriksgatan på centrala Kungsholmen. LjungbergGruppen har även outnyttjad kontorsbyggrätt vid Norra Stationsgatan i Vasastaden Vakans (%) I Stockholms innerstad har LjungbergGruppen kontorsfastigheter på totalt m 2. Kontorsfastigheterna i innerstaden är belägna i Vasastaden, på Kungsholmen och vid Stockholms Stadion. På Långholmen äger LjungbergGruppen en folkhögskola tillsammans med LO. I Vasastaden vid Vanadisplan äger LjungbergGruppen fastigheten Blästern 11, f d Ernst Nilssons bilpalats. Fastigheten som är på m 2, är ombyggd på 1990-talet. En ombyggnad av m 2 lokaler till moderna IT-kontor har skett under de senaste två åren och slutförs i början av Lokalerna var tidigare bl a äldre laboratorier och lager. Större hyresgäster är bl a IVL Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, KDA Kraftdata och Linq System. Intilliggande fastighet Blästern 13, f d Apotekarnes mineralvattenfabrik, samägs med Wasa Liv. Fastigheten har en total yta på m 2 och är helt om- och tillbyggd för modern kontorsverksamhet. Stora hyresgäster är bl a Liber-koncernen, ICA-förlaget, DUKA och Locum Drift. På fastigheten finns en kontorsbyggrätt mot Norra Stationsgatan på m 2, som beskrivs på sidan 8. På Kungsholmen äger LjungbergGruppen fastigheten Roddaren 7, som har en yta på m 2. Fastigheten är en f d cykelfabrik byggd vid sekelskiftet och ombyggd under 1995 varvid de gamla kvaliteterna med högt i tak, trägolv, ljus och rymd har tillvaratagits. Hyresgäster är bl a Byggforskningsrådet, Byggdok, Byggstandardiseringen, Fastighetssystem och RTB. Fastigheterna Svea Artilleri 8 och 10 är belägna på Lidingövägen vid Starrbäcksängen intill Stockholms Stadion. De är på totalt m 2 uthyrningsbar yta. Fastigheterna är byggda 1991 och är av hög standard anpassade för modern kontorsverksamhet. Hyresgäst är Försvarsmakten, som har kontrakt till Om kontraktet ej förlängs bedöms lokalernas läge och skick göra dem attraktiva på marknaden. 20

20 Blästern 13 Blästern 13 Blästern 11 Roddaren Svea Artilleri Roddaren 21

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

LJUNGBERG GRUPPEN AB ÅRSREDOVISNING 1999

LJUNGBERG GRUPPEN AB ÅRSREDOVISNING 1999 LJUNGBERG GRUPPEN AB ÅRSREDOVISNING 1999 Innehåll Året i korthet 3 VD har ordet 4 Fastigheter och förvaltning 6 Fastighetsutveckling 8 Marknadsöversikt Stockholm 9 Om- och tillbyggnad Mineralvattenfabriken

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 PRESSMEDDELANDE 23 augusti 2000 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Periodens vinst före skatt ökade med 224 procent till 117,9 Mkr (36,4), varav reavinster utgjorde 72,5 Mkr (0,0). Hyresintäkterna uppgick

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004 PRESSMEDDELANDE 2004-08-24 Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004 Koncernens resultat före vinster från fastighetsförsäljningar och skatt uppgick till 182 MSEK (153). Resultatet efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Resultatet efter skatt uppgår till 263 (255) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 14,2 (13,7) kr. Driftsöverskottet i fastighetsförvaltningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 RealXState AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 Perioden i sammandrag 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen uppgick till 0 kronor (0 kronor föregående räkenskapsår 2014-01-01 2014-12-31).

Läs mer

ICT NORDEN FASTIGHETER AB (PUBL) Org nr DELÅRS- RAPPORT

ICT NORDEN FASTIGHETER AB (PUBL) Org nr DELÅRS- RAPPORT DELÅRS- RAPPORT 2008-01-01 --2008-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (Publ) få härmed avge delårsrapport för perioden 2008-01-01 -- 2008-03-31. Delårsrapporten omfattar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 Bild: Fastigheten Timotejen 19, The Brick DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 JÄMFÖRT MED 2013 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 i Göteborg och är idag ett av Sveriges större renodlade fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli september 2015

Kvartalsrapport 1 juli september 2015 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 juli 2015 30 september 2015 Perioden i sammandrag 1 juli 30 september 2015 RealXState blev en koncern i samband med tillträdet av dotterbolaget OPP Förvaltnings AB

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 3 maj 2007 Q1 2007 i korthet - Hyresmarknaden fortsätter stärkas - Fortsatt koncentration till prioriterade marknader - Förbättrad

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion FASTIGHETS AB TORNET (publ) Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca, miljoner kvm och ett bokfört värde på drygt 1 miljarder

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Pressmeddelande 2000-08-08 Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för första halvåret. Driftsöverskottet uppgår till 200

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 PRESSMEDDELANDE 7 november 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Periodens vinst före skatt ökade med 55 procent till 158,5 Mkr (102,2), varav reavinster utgjorde 76,4 Mkr (16,8). Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, Delårsrapport 3, 2006-2007 Juli 2006-Mars 2007, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 941 (4 919) Tkr. Resultatet för perioden uppgår till 525 (443) Tkr efter skatt. Resultat per

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2003

Delårsrapport januari - juni 2003 Delårsrapport januari - juni 2003 Resultatet efter skatt ökade med 38 procent till 665 Mkr (483), vilket motsvarar 10:71 kronor (7:78) per aktie. Nettoomsättningen uppgick till 1 545 Mkr (1 091). 2 Substansvärdet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer