INNEHÅLL BOLAGSSTÄMMA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL BOLAGSSTÄMMA"

Transkript

1 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 LJUNGBERGGRUPPENS FASTIGHETER 6 FÖRVALTNING OCH UTVECKLING 8 UTVECKLING AV CENTRALA SICKLA 10 FINANSIELL ÖVERSIKT 12 AVKASTNING OCH SUBSTANSVÄRDE 13 TL BYGG AB 14 LJUNGBERGGRUPPEN-AKTIEN 15 KONCERNEN FEM ÅR I SAMMANDRAG 16 FASTIGHETS AB CELTICA 17 FASTIGHETSPRESENTATION 18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 28 RESULTATRÄKNINGAR 29 BALANSRÄKNINGAR 30 KASSAFLÖDESANALYSER 32 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 33 REVISIONSBERÄTTELSE 39 STYRELSE, REVISOR OCH FÖRETAGSLEDNING 40 UTDRAG UR BOLAGSORDNING 41 HISTORIK 42 DEFINITIONER 42 BOLAGSSTÄMMA Bolagsstämma äger rum den 23 mars 1999 kl på Expon, Sickla Industriväg 9, Nacka. Kallelse utsänds med brev till aktieägarna samt annonseras i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar. 2

2 ÅRET I KORTHET Årets resultat uppgick till 69 Mkr (61). Resultatet exklusive reavinster uppgick till 44 Mkr (26), vilket innebär en ökning med 70 procent. Hyresintäkterna uppgick till 260 Mkr (196), vilket innebär en ökning med 33 procent. En nyemission under året har tillfört bolaget 75 Mkr. Utvecklingen av bolagets fastigheter och byggrätter har intensifierats. Översiktsplan för Centrala Sickla antagen innebärande inriktning mot arbetsplatser, service och handel. Styrelsen föreslår en utdelning med 2,00 (1,50) kr per aktie. Mkr Hyresintäkter Projekt- och entreprenadverksamhet Årets resultat Årets resultat exkl reavinster Kassaflöde % Soliditet 24,6 19,0 Direktavkastning fastigheter 8,6 7,9 Uthyrningsgrad kr/aktie Årets resultat 9,76 9,69 Årets resultat exkl reavinster 6,17 4,08 Kassaflöde 11,13 7,71 Utdelning (1998 föreslagen) 2,00 1,50 Eget kapital 74,7 68,1 Börskurs (31 december) 85,0 74,5 Definitioner se sidan 42. 3

3 VD HAR ORDET Hyresmarknaden i Stockholm har under 1998 präglats av en stark efterfrågan, vilket inneburit ökade hyresnivåer och sänkta vakanser. Hyresnivåerna har i många områden ökat med procent. Den förbättrade hyresmarknaden och sänkta räntor har medfört stigande fastighetspriser. LjungbergGruppens verksamhet är koncentrerad till Stockholmsregionen och de förbättrade marknadsförutsättningarna har en väsentlig inverkan på vår verksamhet och utvecklingen av våra fastigheter innebar en kraftig expansion av vår verksamhet främst genom förvärvet av Atlas Copcos fastigheter i Sickla. Våra hyresintäkter ökade till 260 Mkr och därutöver omsatte vi drygt 100 Mkr i vårt entreprenadbolag TL Bygg. Resultatet för 1998 uppgick till 69 Mkr inklusive reavinst vid fastighetsförsäljningar på 25 Mkr. Resultatet exklusive reavinster uppgick till 44 Mkr jämfört med 26 Mkr året innan. INRIKTNING MOT VÄRDETILLVÄXT LjungbergGruppens mål är att skapa en långsiktig värdetillväxt i fastighetsbeståndet och därigenom en positiv resultatutveckling. Värdetillväxt skall skapas genom koncentration av verksamheten till Stockholmsregionen, en aktiv och kundorienterad fastighetsförvaltning samt en inriktning mot fastighetsutveckling. Hyres- och fastighetsmarknaden i Stockholm är den starkaste i Sverige. Vårt fastighetsbestånd är idag koncentrerat till fyra ungefär lika stora delmarknader i Stockholmsregionen. På varje delmarknad har vi attraktiva och koncentrerade fastighetsbestånd. Hyrestillväxt söker vi skapa genom att på starka marknader utveckla fastigheterna och erbjuda våra hyresgäster attraktiva lokaler och bostäder med god servicenivå. Vi har därför egna resurser för förvaltning, fastighetsskötsel och uthyrning. Vårt koncentrerade fastighetsbestånd möjliggör en lokal kundnära förvaltning. En viktig del i vår strategi för att skapa värdetillväxt är att utveckla fastigheter och byggrätter. Vi har dokumenterad kompetens för fastighetsutveckling och genomförande. Vårt innehav av mark och byggrätter innebär stora utvecklingsmöjligheter. STÄRKT FINANSIELL STÄLLNING LjungbergGruppens finansiella ställning har genom det förbättrade resultatet väsentligt stärkts under de senaste åren. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 1998 till 79 Mkr. Försäljningen av två bostadsfastigheter i Stockholms innerstad innebär därutöver ett likviditetstillskott i början av 1999 på 30 Mkr efter lösen av lån. Nyemissionen som genomfördes under 1998 tillförde bolaget 75 Mkr. Motivet till nyemissionen var att skapa resurser för fortsatt expansion av verksamheten och genomförande av våra utvecklingsprojekt. De långa marknadsräntorna har under 1998 sjunkit med 2 procentenheter och låneräntan uppgår i början av 1999 till nivån 5 procent. Medelräntan för våra lån uppgår till drygt 6 procent, vilket innebär att det finns en potential i successivt sänkta räntekostnader. UTVECKLING CENTRALA SICKLA I december 1998 antog kommunfullmäktige i Nacka översiktsplanen för Centrala Sickla, vilken innebär en fortsatt utveckling av området för främst arbetsplatser, service och handel. Översiktsplanen innebär ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av området. Påbörjade utvecklings- och ombyggnadsprojekt i Centrala Sickla omfattar bl a nya infarter, yttre miljö samt om- och tillbyggnad av m 2 lokaler, varav ca m 2 för handel. Investeringskostnaderna under 1999 kommer att uppgå till cirka 100 Mkr. Centrala Sickla innehåller därutöver stora utvecklingsmöjligheter under de nämaste åren både vad avser lokaler för arbetsplatser och handel. Läget kommer också att stärkas genom den utbyggnad av vägar, kollektivtrafik och bostäder som sker i närområdet. UTVECKLING BYGGRÄTTER Den förbättrade hyres- och fastighetsmarknaden i Stockholm har inneburit att vi intensifierat arbetet med utveckling av våra fastigheter och byggrätter. De största aktuella byggrätterna utöver Centrala Sickla är kontorsbyggrätterna i Kista på m 2 och vid Norra Station, där vår andel är m 2. 4

4 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI Målsättningen är att igångsättning av första etappen i Kista på ca m 2 skall kunna ske under våren 1999 med inflyttning våren För projektet vid Norra Station är målsättningen byggstart i början av år Våra utvecklingsprojekt innebär en fortsatt expansion av verksamheten. Investeringsvolymen kan komma att uppgå till storleksordningen 500 Mkr de närmaste tre åren. Detta kommer att innebära en betydande ökning av hyresintäkter och resultat. Takten i genomförandet av utvecklingsprojekten är beroende av marknadens utveckling. TL BYGG Vårt entreprenadbolag TL Bygg är inriktat mot ombyggnader och byggserviceuppdrag. Verksamheten omsätter cirka 100 Mkr med stabil lönsamhet. Av omsättningen är mer än 80 procent till externa kunder. TL Bygg innebär att LjungbergGruppen har en värdefull kompetens vid ombyggnad av våra fastigheter och för våra utvecklingsprojekt. INRIKTNING 1999 Inriktningen under 1999 är att med en starkt kundorienterad fastighetsförvaltning fortsätta att utveckla våra fastigheter, hyra ut vakanta lokaler samt att påbörja genomförandet av våra tre större utvecklingsprojekt. Den förbättrade hyresmarknaden i Stockholm innebär att det finns betydande möjligheter att förbättra lönsamheten i fastighetsförvaltningen. Vakanta lokaler finns främst i våra fastigheter i Järfälla och Centrala Sickla. En uthyrning av dessa lokaler har mycket hög prioritet. Genomförandet av våra utvecklingsprojekt kommer att innebära investeringar under 1999 medan påverkan på hyresintäkter och resultat kommer från och med år LjungbergGruppens resultatnivå i januari 1999 uppgår på årsbasis till 45 Mkr. Detta är baserat på aktuella hyreskontrakt och räntor. Ingen hänsyn är tagen till utvecklingen under Stockholm i februari 1999 Ulf Holmlund VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Utifrån ett långsiktigt lönsamhetstänkande utveckla och förvalta fastigheter i nära kontakt med marknaden. Geografisk koncentration till Stockholmsregionen. Större förvaltningsenheter på delmarknader. Kommersiella lokaler och bostäder. Egen organisation för aktiv förvaltning, kundvård och uthyrning. Kompetens och resurser för fastighetsutveckling och projektgenomförande. Mkr Mkr Resultat efter finansiella poster Hyresintäkter Resultaträkningar Reavinst Västerås Södertälje Nacka Järfälla Kista Stockholms innerstad Nivå Mkr Hyresintäkter Entreprenadomsättning Förvaltningsresultat Resultat fastighetsförsäljning Entreprenadresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Årets resultat (exkl reavinster)

5 LJUNGBERGGRUPPENS FASTIGHETER LjungbergGruppens fastighetsbestånd har en uthyrningsbar yta på m 2. Fastighetsbeståndet redovisas utförligt på sidorna Fastigheternas yta m 2 Bostäder Lokaler Totalt Stockholms innerstad Kista Järfälla Nacka Södertälje,Västerås mm Totalt Vakansgraden för LjungbergGruppens fastigheter sänktes mellan 1994 och 1996 från 10 till 4 procent. Förvärven av fastigheterna i Järfälla och Nacka, med tillträde 1996 och 1998, innebar förvärv av utvecklingsfastigheter med betydande andel vakanta lokaler och därmed en ökning av vakansgraden. En aktiv utvecklings- och uthyrningsverksamhet drivs för att kunna sänka vakanserna i fastigheterna. Under 1998 har vakansgraden sänkts från 9 till 8 procent. % 12 Vakansgradens utveckling Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad, Kista, Järfälla, Nacka och Södertälje. Hyresvärdet bedöms i januari 1999 uppgå till 271 Mkr och tecknade hyreskontrakt uppgår till 251 Mkr. Fördelning av hyresintäkter och uthyrningsgrad på olika delmarknader framgår nedan Prickad linje avser fastighetsförvärv. Hyra delmarknader Hyresvärde, Hyreskon- Uthyrnings- Mkr trakt, Mkr grad, % Stockholms innerstad 63,8 62,6 98 Kista 58,5 58,0 99 Järfälla 20,0 12,5 62 Nacka 72,0 63,3 88 Södertälje, Västerås 57,1 54,3 95 Totalt 271,4 250, Löptiden för bolagets hyreskontrakt beskrivs nedan. Större hyresgäster i fastigheterna framgår av fastighetspresentation på sidorna % Löptider kontrakt i procent av hyresintäkter 20 Hyresvärdet avser kontrakterade hyror samt för vakanta ytor bedömda marknadshyror utan större ombyggnader. Den förbättrade hyresmarknaden i Stockholmsregionen gör att den kontrakterade hyran i vissa fall understiger marknadshyran. De största vakanserna finns i fastigheterna i Järfälla och Nacka. Vakanta lokaler i dessa fastigheter har ett hyresvärde på närmare 20 Mkr och senare Bostäder Hyresintäkt per område Hyresintäkt per lokaltyp Stockholms innerstad 25 % Kista 23 % Bostäder 24 % Kontor 41 % Järfälla 5 % Handel 14 % Sickla, Nacka 25 % Västerås 4 % Södertälje 18 % Industri, Lager 13 % Övrigt 8 % 6

6 MARKNADSÖVERSIKT STOCKHOLM (Upprättad av Newsec Analys i januari 1999) Fastighetsmarknaden i Stockholm har under 1998 präglats av stark efterfrågan och litet utbud. Flertalet av de stora institutionerna och de börsnoterade fastighetsoch byggbolagen har idag en stor andel av sitt fastighetsbestånd i Stockholmsregionen och trenden är att huvuddelen vill utöka sitt bestånd. Utbudet av fastigheter har under det senaste året dominerats av kommunala bestånd samt industriföretag eller organisationer m fl som vill minska sitt fastighetsägande. Makroekonomin har under året inneburit fortsatt sänkta nominella räntor även om realräntan fortfarande är hög. Prognoser för Stockholmsregionen de närmaste åren pekar på fortsatt expansion med en befolkningstillväxt som liknar 1960-talet. I praktiken står idag Stockholmsregionen för en befolkningstillväxt som är större än hela rikets. Samtidigt är nybyggnationen av både lokaler och bostäder nere på historiskt mycket låga nivåer. Direktavkastningskraven för kontor har fortsatt sjunka med ca 0,5 % utom i city där de legat stilla under året. Direktavkastningskraven ligger idag för kontorsfastigheter i city i nivån ca 5,5 %, övriga innerstaden 6-7 %, attraktiva närförorter och ringledslägen ca 6,5-7,5 % och i yttre delen av regionen ca 8-9 %. För bostäder ligger direktavkastningskraven normalt ca 1 % lägre än för kontor i motsvarande läge. Hyresmarknaden har till följd av stark efterfrågan och litet utbud av moderna lokaler präglats av minskade vakanser och höjda hyror. Marknadshyran har i många områden i innerstaden och attraktiva närförortslägen stigit med % under Marknadshyresintervall och direktavkastningskrav i olika lägen i Stockholm redovisas i nedanstående diagram. Hyresmarknad kontor Stockholm december 1998 Hyra kr/m Gyllene Triangeln 5,00 City Östermalm Övriga innerstaden 6,00 Bra närförort 7,00 = topphyra = marknadshyresintervall Ytterområden 8,00 9,00 Direktavkastning % Flertalet hyresavtal löper på 3 (5) år, vilket i praktiken innebär att begärda hyresökningar för kontor vid omförhandling idag i många fall är ca % motsvarande de senaste 3 (5) årens marknadshyresstegring. Då vakanserna är låga framförallt i innerstaden är möjligheterna att hitta alternativa lokaler få. Detta kan ge starten till en ny utflyttningstrend. Här kommer då i första hand att efterfrågas attraktiva moderna lokaler i innerstadens yttre delar som Vasastaden, Kungsholmen, Gärdet men även goda kommunikationslägen i ytterstaden kommer att öka i attraktivitet som t ex Kista, Alvik m fl. Trots de senaste årens kraftiga hyresstegringar är de reala hyrorna i Stockholm väsentligt lägre än de hyresnivåer som gällde Hyresfallet var i reala termer % åren och trots den starka hyresutvecklingen har vi idag hyror som realt motsvarar ca % av 1989 års nivå. Hyra kr/m Realhyra kontor i bästa läge, 1998 års priser Stockholm Göteborg Malmö Under 1998 har endast ett fåtal nybyggnationer av kontor påbörjats, något fler planeras starta Utbudet av moderna kontor kommer därför inte att påverkas i någon större omfattning förrän åren Fram till dess kommer därför hyresutvecklingen sannolikt fortsätta att drivas av litet utbud och stor efterfrågan med ökande hyror som följd. Byggrättsmarknaden har vaknat till liv igen. Till följd av den kraftiga förbättringen av hyresmarknaden har byggrätter återigen blivit attraktiva. Den kritiska nivån för nybyggnation bedöms idag till ca kr/m 2 från vilken nya byggprojekt bör kunna genomföras med lönsamhet. Idag har denna nivå nåtts inom hela Stockholms innerstad samt attraktiva närförortslägen som Alvik, Liljeholmen, Globen, Solna, Kista, Mörby m fl. Nybyggnation startas därför nu bl a i Solna Frösunda, Kista och Liljeholmen/Marievik. Byggrätter är egentligen fastighetsmarknadens optioner, vilket gör att prisutvecklingen är mycket volatil. Från toppåret 1989 föll priserna ca % till botten 1993/94 för att sedan vända uppåt. Under framförallt har byggrättspriserna ökat kraftigt i den centrala delen av Stockholmsregionen. 7

7 FÖRVALTNING OCH UTVECKLING LjungbergGruppen har lång erfarenhet som aktiv fastighetsförvaltare. Den geografiska koncentrationen på delmarknader i Stockholmsregionen och större förvaltningsenheter ger en god marknadskännedom och förutsättningar för en lokal och kundnära fastighetsförvaltning. En viktig utgångspunkt är att ha egna resurser för förvaltning, fastighetsskötsel och uthyrning. Det löpande förvaltningsarbetet bedrivs med bl a specifika handlingsplaner för varje fastighet. Kundkontakterna syftar till att möta hyresgästernas behov av service och förändring av lokaler. I bostadsbeståndet är en aktiv kundvård viktig för att skapa stabilitet och en god social miljö. KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Kvalitets- och miljöarbetet utgör en viktig del i förvaltning och utveckling av fastigheterna. Inriktningen är specifika projekt och kontinuerlig uppföljning för att skapa varaktiga förbättringar. Nära samverkan med hyresgästerna är av stor vikt för engagemang och förståelse. Målsättningen är att med hänsyn till människa och miljö verka för en uthålligt miljöriktig förvaltning och utveckling av våra fastigheter. Exempel på miljöprojekt som genomförts under 1998 är fortsatt förbättring av avfallshanteringen för utökad sortering, återvinning och restprodukthantering, utvecklat miljösamarbete med underentreprenörer, miljöriktiga material- och teknikval vid upphandlingar samt fortsatt fokus på energibesparingar. Exempel på kvalitetsprojekt som genomförts under 1998 är fortsatt utveckling av kvalitetsronder och kvalitetsrevision i fastigheterna samt utveckling av de administrativa systemen för förvaltning och hyresadministration. I samband med arbetet med år 2000 har teknisk inventering av fastigheterna genomförts och dokumenterats. ÅR 2000 LjungbergGruppen har under 1998 arbetat med att förbereda verksamheten och fastigheterna för den problematik som kan uppstå år De administrativa systemen är genomgångna och har under 1998 anpassats till år Programvarorna har uppgraderats med nya versioner och ny minidator har installerats. Under 1998 har de tekniska systemen i fastigheterna inventerats. Inventeringen har dokumenterats och analyserats. De större styr- och övervakningssystemen kommer att vara åtgärdade under första kvartalet 1999 och övriga installationer och system under första halvåret KONTORSBYGGRÄTT NORRA STATIONSGATAN På fastigheten Blästern 13 vid Norra Stationsgatan finns en kontorsbyggrätt på m 2. LjungbergGruppens ägarandel i fastigheten är 50 procent. Området mellan Norra Stationsgatan och Vanadisplan är idag mycket attraktivt. Gamla fina industribyggnader har under de senaste åren byggts om till moderna kontor och många nya hyresgäster har flyttat till området. Området är välbeläget med samtidig närhet till centrum och Essingeleden och det är lätt att snabbt ta sig åt olika håll kring Stockholm. Det finns gott om P-platser och ett växande utbud av restauranger och service. Idag finns nästan inga vakanta lokaler inom området och hyrorna har stigit markant. Byggrätten innebär att m 2 kontor byggs ovanpå befintlig sockelbyggnad. Garage finns under hela fastigheten och kommer att vara en tillgång vid uthyrning av fastigheten. Byggrätten har tidigare översiktligt projekterats. Under 1998 har nyprojektering påbörjats. Målsättningen är att byggstart skall kunna vara möjlig i början av år

8 FASTIGHETSUTVECKLING LjungbergGruppens målsättning är att skapa en långsiktig god värdetillväxt i fastighetsbeståndet genom aktiv fastighetsutveckling. En viktig del i bolagets strategi är därför att ha egen kompetens för fastighetsutveckling och projektgenomförande. Detta är särskilt viktigt för den fortsatta utvecklingen av bolagets betydande innehav av mark och byggrätter. LjungbergGruppens inriktning mot fastighetsutveckling skapar också förutsättningar för förvärv och fortsatt expansion av verksamheten. MARK OCH BYGGRÄTTER Utöver bebyggda fastigheter har LjungbergGruppen markinnehav med byggrätter. Markinnehaven är välbelägna och innebär en betydande potential. Ett aktivt arbete bedrivs för att utveckla byggrätterna. För närvarande ger dock markinnehaven ingen avkastning. Innehaven av byggrätter framgår av nedanstående tabell. Ytuppgifterna är ungefärliga och är beroende av hur exploatering av fastigheterna sker. Mark och byggrätter Område Läge Byggrätter, m 2 Användning Stockholms innerstad N:a Stationsgatan Kontor Kista Ärvinge Kontor Nacka Sickla Kontor, handel, service, bostäder Järfälla 1) Veddesta Kontor, produktion, lager Södertälje Weda Service, handel Västerås 1) Hälla, Nordanby Service, handel, bostäder Summa ) m 2 mark. 2) m 2 mark. Kista Centrum E18 E4 KONTORSBYGGRÄTT ÄRVINGE, KISTA Marknadsläget i Kista har stadigt förbättrats de senaste åren och hyresnivån har ökat. LjungbergGruppen har därför påbörjat projektering av återstående byggrätt på m 2. Byggstart beräknas kunna ske under våren 1999 med inflyttning under år Byggrätten kan delas in i flera byggnader och byggas i etapper beroende på uthyrningsläget. Med de erfarenheter som finns från IT-hyresgästernas behov byggs flexibla och yteffektiva kontor med höga krav bl a på klimat, data och tele. Lokalerna blir mycket ljusa och generella med en husbredd på 16 m och trapphus i fasad. Parkeringsmöjligheterna blir goda med parkering i P-däck. 9

9 UTVECKLING AV CENTRALA SICKLA HISTORIK Saltsjöbanan stod klar Wallenbergföretaget Diesels Motorer AB etablerades 1898 i Sickla gick företagen Nya Atlas och Diesels Motorer samman och vid 1920-talets mitt flyttade Atlas till Sickla lades motortillverkningen ner och företaget fick namnet Atlas Copco. Utbyggnaden av området har pågått under hela talet. Verkstäder, kontor och laboratorier har byggts och byggts om. Äldre byggnader har rivits och ersatts med nya eller lämnat plats för trafik- och rekreationsytor byggdes Järlaleden. Under talet bröts utvecklingen då Atlas Copco flyttade tillverkningen till Örebro och Kalmar. En ny tid inleddes 1992 då Sickla Stormarknad etablerades i områdets östra del i industribyggnader, som uppförts 1947 och senare. Stormarknaden har blivit en stor framgång. En antikvarisk förundersökning har genomförts för att de industri- och kulturhistoriska värden som finns i området skall kunna tillvaratas. FÖRSTA ÅRET Under året har kontakt och samarbete etablerats med Nacka kommun, andra myndigheter, hyresgäster, leverantörer och grannar. För det fortsatta arbetet med Centrala Sickla har Nyréns Arkitektkontor redovisat en plan som skapar förutsättning för fortsatt utveckling av området med ny-, omoch tillbyggnader som respekterar och förstärker den historiskt etablerade strukturen samt tillvaratar områdets framtida utvecklingsmöjligheter. Nacka kommunfullmäktige antog i december 1998 Fördjupad översiktsplan för Sickla. I planen bekräftas målsättningen att området skall utvecklas till en öppen och central mötesplats för arbete, service och handel. Med stöd av översiktsplanen har arbetet med en detaljplan för handelsområdet påbörjats. En startpromemoria inklusive tidsplan och detaljplanavtal har behandlats och godkänts av områdesnämnden för Sicklaön och av kommunstyrelsen. Målet är att en ny detaljplan skall kunna antas av fullmäktige under vintern Slussen Marcusplatsen Handelsområde Gullmarsplan Ny infart från Järlaleden till handelsområdet och Marcusplatsen. Hammarby - Sjöstad Centrala Sickla Centrala Sickla ligger nära Stockholms innerstad, Södra Länken och Hammarby Sjöstad. Kommunikationerna är goda med buss och tåg från Slussen och Gullmarsplan var 5:e minut. Restid: 5-10 minuter. 10

10 LÄGET I STADEN Centrala Sickla har ett unikt läge med närheten till Stockholms centrala delar och som entré till Nacka. Centrala Sickla ligger i ett av Sveriges mest expansiva utvecklingsområden. Inom två kilometer finns idag ca bostäder. I Nacka förbereds flera stora bostadsprojekt i attraktiva strandlägen. Vid Sickla Sjö planeras ca 400 MÅL CENTRALA SICKLA och i Järla ca 600 nya lägenheter i kontakt med vattnet. Utbyggnad av lägenheter påbörjas under 1999 på Sickla Udde inom Hammarby Sjöstad. Totalt planeras en utbyggnad av nya lägenheter under de närmaste åren i Sickla Hammarby Sjöstad. Centrala Sickla kommer att bli en mötesplats för boende i en stadsbygd med ca bostäder och med många nya företag. INFRASTRUKTUR Även kollektivtrafiken gör området attraktivt. Från Slussen finns mellan buss- och tågavgångar per timme i riktning mot Sickla. Saltsjöbanan kan i framtiden komma att kopplas till den nya snabbspårvägen med förbindelser till Slussen men också till Gullmarsplan, Globen, Liljeholmen och Alvik. Redan nu utreds i samarbete med SL möjligheten att förbättra tillgängligheten till Saltsjöbanan genom mindre ombyggnader. En mötesplats för arbete, service och handel. Ett attraktivt arbetsområde med moderna lokaler, goda kommunikationer och bra service. Ett handelsområde med låga priser, god miljö och god kollektivtrafik mitt i det nya Sickla Hammarby Sjöstad. Ett öppet område i nära kontakt med bostäder och verksamheter i omgivande stadsdelar. För biltrafik kommer tillgängligheten till Centrala Sickla att förbättras när Södra Länken öppnas för trafik år PÅGÅENDE PROJEKT Under året har delar av Atlas Copcos huvudkontor byggts om som ett första steg för att tillgodose företagets långsiktiga behov av samlade och rationella lokaler. Ombyggnaden av före detta Luftverkstaden och andra byggnader centralt i området har påbörjats. Nya kommunikationsstråk från kontor och arbetsplatser öppnas till service och handel. Två takvåningar med överblick över närområdet planeras på Luftverkstaden. Totalt m 2 butiker och m 2 kontor i Luftverkstaden planeras vara klara för inflyttning under fjärde kvartalet Därutöver drivs uthyrningsoch ombyggnadsprojekt för ytterligare närmare m 2 i området. En cirkulationsplats planeras vid Järlaleden som innebär en ny tillfart till handelsområdet och Marcusplatsen. En cirkulationsplats planeras även vid infarten till handelsområdet vid Planiavägen. Planering för upprustning av den yttre miljön pågår. De nya tillfarterna ger möjlighet till bättre utnyttjande av parkeringsytorna samtidigt som de kan rustas upp med trädplantering, ny belysning och delvis ny markbeläggning. 11

11 FINANSIELL ÖVERSIKT KAPITALSTRUKTUR LjungbergGruppens soliditet, mätt som eget kapital i förhållande till balansomslutningen, uppgick till 24,6 procent (19,0). Det egna kapitalet uppgick till 566 Mkr (430). Nyemissionen under året ökade det egna kapitalet med 75 Mkr. Kapitalstruktur Mkr Andel, % Eget kapital ,6 Räntebärande skulder ,9 Icke räntebärande skulder 105 4,5 Summa ,0 Likvida medel uppgick till 151 Mkr (63). Likviden för fastighetsförsäljningen i december 1998 på 49 Mkr erhölls i februari Lån har samtidigt lösts med 19 Mkr. LÅNESTRUKTUR LjungbergGruppens räntebärande skulder uppgick till Mkr. Samtliga lån var i svenska kronor. Lånestruktur Räntebindningstid Låne- Andel Medeltill och med belopp, Mkr av lån, % ränta, % , , , , , och senare ,1 Totalt ,5 Lån med rörlig ränta och räntebindning ej överstigande 90 dagar uppgick till 273 Mkr. För lån på 125 Mkr med räntekonvertering under första halvåret 1999 har nya räntevillkor och löptider avtalats. De nya löptiderna är till 2004 och senare. Medelräntan för hela låneportföljen sjunker därigenom till 6,2 procent. % 12 Ränteutveckling Både de korta och långa marknadsräntorna har fortsatt att sjunka under Om nuvarande marknadsräntor förblir bestående kommer bolagets räntekostnader att successivt kunna sänkas. RÄNTEBIDRAG LjungbergGruppens räntebidrag har reducerats från 33 Mkr 1994 till 10 Mkr De sänkta räntorna har kompenserat minskningen av räntebidragen. Räntebidragen väntas uppgå till 4 Mkr 1999, 2 Mkr år 2000 och 1 Mkr år FASTIGHETSSKATT Fastighetsskatten var ,5 procent av taxeringsvärdet för bostäder, 1,0 procent för kommersiella fastigheter och 0,5 procent för industrifastigheter. Fastighetsskatten för bostäder sänks 1999 till 1,3 procent. För bostadsfastigheter i Kista tillkommer 1999 fastighetsskatt med 0,7 Mkr. SKATTESITUATION Koncernens samlade outnyttjade underskottsavdrag uppgick vid 1998 års taxering till 71 Mkr och beräknas efter 1999 års taxering uppgå till 30 Mkr. De skattemässiga avskrivningarna överstiger under 1999 de bokföringsmässiga med 26 Mkr. Koncernens fastigheter utgör omsättningstillgångar i skattehänseende. Det bokförda värdet på fastigheter i koncernen överstiger det skattemässiga restvärdet efter 1999 års taxering med 162 Mkr. Det bokförda värdet av aktierna i Fastighets AB Celtica understiger anskaffningsvärdet med 14 Mkr. KÄNSLIGHETSANALYS LjungbergGruppens resultat påverkas av utvecklingen för bolagets fastigheter av bl a hyresnivåer, vakansgrad och driftskostnader samt resultatet av fastighetsutvecklingsverksamheten. Påverkan på helårsresultatet redovisas nedan för ett antal nyckelfaktorer. Förändringar i hyresnivå och räntenivå kommer successivt beroende på löptider för gällande avtal Statsobligation 10 år Statsskuldväxlar 90 dagar (c) SIX Findata Känslighetsanalys Förändring Resultateffekt, Mkr Hyresnivå lokaler 5 % 9 Hyresnivå bostäder 5 % 3 Vakansgrad 1 % -enhet 3 Driftskostnader 5 % 5 Räntenivå 1 % -enhet 16 12

12 AVKASTNING OCH SUBSTANSVÄRDE VÄRDERING Ingen extern värdering av fastigheterna har gjorts. Som underlag för bedömning av fastighetsbeståndets värde redovisas fastigheternas avkastning under 1998 och nivån i januari I marknadsöversikten för Stockholm på sidan 7 visas direktavkastningskrav i olika lägen. HYRA OCH DRIFTSÖVERSKOTT Hyror, driftskostnader och driftsöverskott under 1998 och nivån i januari 1999 framgår nedan. Hyror och driftsöverskott har fördelats på delmarknader. Driftskostnader är inklusive fastighetsskatt men exklusive kostnader för centraladministration på 7 Mkr. Fördelningen av driftskostnaderna på olika kostnadsslag framgår av not till resultaträkningen för Utfall 1998 Hyra Drifts- Drifts- Mkr Bostäder Lokaler Totalt kostn. överskott Stockholms innerstad 3,4 64,4 67,8-14,9 52,9 Kista 35,0 22,4 57,4-21,3 36,1 Järfälla - 16,3 16,3-8,8 7,5 Nacka - 64,7 64,7-24,9 39,8 Södertälje, Västerås 23,2 30,5 53,7-23,3 30,4 Summa 61,6 198,3 259,9-93,2 166,7 Avdrag 1) -0,3-0,3-0,6 0,4-0,2 Totalt 61,3 198,0 259,3-92,8 166,5 1) Avser justering för fastighet såld 1997 med tillträde februari i Stockholmsregionen har inneburit att värdet på attraktiv mark och byggrätter ökat. LjungbergGruppens mark och byggrätter beskrivs på sidan Värdet av mark och byggrätter har i januari 1999 bedömts till 150 Mkr. Vakansgraden i LjungbergGruppens fastigheter uppgår till 8 procent och hyresvärdet för vakanta lokaler till 20 Mkr. Vid avkastningsberäkningen har inget värde åsatts vakanta lokaler. Avkastning fastigheter Nivå Mkr Hyra 1) Driftskostnader 1) Driftsöverskott Bokfört värde fastigheter 1) Nuvärde räntebidrag Värde mark och byggrätter Netto bokfört värde Avkastning bokfört värde, % 7,6 7,7 7,9 8,6 8,6 Eget kapital, kr/aktie 58,0 59,4 68,1 74,7 74,7 Börskurs, kr (31 december) 32,0 62,0 74,5 85,0 85,0 Avkastning börskurs, % 8,8 7,6 7,7 8,3 8,3 1) Justerat för förvärv och försäljningar. Avkastningen på fastigheternas bokförda värde har från 1997 till nivån i januari 1999 ökat från 7,9 till 8,6 procent. Under motsvarande period har den långa obligationsräntan gått ned med ca 2 procent. Nivå januari 1999 Hyra Drifts- Drifts- Mkr Bostäder Lokaler Totalt kostn. överskott Stockholms innerstad - 62,6 62, ,6 Kista 35,8 22,2 58, ,0 Järfälla - 16,5 16,5-9 7,5 Nacka - 63,3 63, ,3 Södertälje, Västerås 23,4 30,9 54, ,3 Summa 59,2 195,5 254, ,7 Hyrorna i januari 1999 avser kontrakterade hyror. Hyresvärdet för tomma lokaler ingår ej. I hyresintäkter och driftskostnader för Järfälla ingår 4 Mkr i utdebiterade elkostnader m m. AVKASTNING FASTIGHETER Nedan redovisas avkastningen för fastigheterna från 1995 till 1998 samt avkastningen på årsbasis utifrån förhållandet i januari Avkastningen redovisas på bokfört värde för fastigheter respektive på det implicita bokförda värdet vid aktuella börskurser. Den förbättrade hyres- och fastighetsmarknaden SUBSTANSVÄRDE Avkastningskravets storlek påverkar värderingen av fastighetsbeståndet och substansvärdet per aktie. Nedan redovisas sambandet mellan direktavkastning i procent och substansvärdet per aktie. Diagrammet är baserat på tabellen ovan och avser läget i januari Utöver nuläget redovisas även hur en sänkning av vakansgraden från 8 till 3 procent skulle påverka avkastningen. kr/aktie Nivå januari 1999 Substansvärde Vakans 3% Börskurs Avkastning, % 13

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef

-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef ÅRSREDOVISNING 24-4 24 års rekordförsäljning och det förbättrade resultatet gjorde att vi tog viktiga steg mot att nå våra lönsamhetsmål. Året som gått har visat att vi utvecklar bostäder och bostadsområden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North

Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North A Group Of Retail Assets Sweden AB (publ) Juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund och motiv.......................................................

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 15»» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).»» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).»» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012 redovisningakademiska Hus Årsredovisning 212 Vi tror att kunskap kan förändra världen och att briljanta idéer formar Sverige som kunskapsnation. Vi är landets näst största fastighetsbolag och med fokus

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INDUSTRIBOLAGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: LANDSTINGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2015 RUBRIK B NAI Svefa 20 år! Berättelsen om oss börjar den 1 juli 1995 då Svefa Svensk Fastighetsvärdering

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4 Januari Mars a 250 000 kunder hade fram t o m december 1994 försäkrat sig om förtur att bli aktieägare i Sparbanken Sverige genom att öppna aktiesparkonto. a Sparbanken Direkt 020-22 11 22, första telefonbanken

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Årsredovisning 2008 08

Årsredovisning 2008 08 Årsredovisning 2008 08 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Fastigheter med en stark identitet 8 Fastighetsmarknaden i Göteborg 10 Med fokus

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Svenska Mässans årsredovisning

Svenska Mässans årsredovisning 2007 Svenska Mässans årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Mässan Stiftelse får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderstiftelsen för år 2007 Nordiska Skolledarkongressen

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer