Verksamhetsplan år 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan år 2009"

Transkript

1 Verksamhetsplan år 2009 Tidskriftsverkstaden i Öst orgnr: Verksamheten Tidskriftsverkstadens basverksamhet består i att tillhandahålla medlemmar teknik, support, utbildning och information i fråga om tidskriftsproduktion. Verksamheten på TVS bygger på att medlemmarna som arbetar på plats, om de inte redan är självgående, skall klara produktionen på egen hand. TidskriftsVerkstaden är öppen för dess medlemmar dygnet runt, året om. Tidskriftsverkstaden har i dagsläget ca 40-talet medlemmar, de flesta av dessa är tidskrifter men också andra som bedriver en närliggande medial verksamhet, till exempel förlagsverksamhet eller frilansjournalistik. Utöver basverksamheten produceras tidskrift.nu och Kulturtidskriften av TVS. (se vidare nedan). En viktig organisation på TVS är Digitala Bildverkstaden som består av fotografer, formgivare, illustratörer, konstnärer med fler. En annan aktörer är Gösta Gustafsson, som driver kurser på TVS i egen regi men med en anpassning till alla de som finns på TVS. Årsskiftet 2008/2009 flyttade SKODK/Crac in alla ägodelar i TVS lokaler vilket fått till följd att lokalen är överbelamrad med kartonger och dylikt. Under 2009 kommer både DBVSs och CRACs medlemmar flyttas över till TVS om årsstämman beslutar något sådant. Dessa båda föreningar kommer med storsannolikhet att upphöra. Utökad utåtriktad och förändringar i verksamhet verksamhet Under året kommer ett antal utåtriktade projekt att prövas för att sedan utvärderas. Syftet är att synligöra TVS som resurs i regionen och samtidigt också marknadsföra våra medlemmar, tidskrift. nu och katalogen. Fyra idéer; A. Använda oss av stadens/regionens bibliotek för att hålla allmänna föredrag om tidskriftskultur med utgångspunkt i TVS och dess medlemmar, tidskrift.nu och Kulturtidskriften; B. Riktade insatser mot ungdom. Initiala åtgärder har vidtagits vilka innebär att det kommer att hållas workshops dels för staden coacher och dels för ungdom; C Seminarierserier där TVS tar initiativ och våra medlemmar är aktörer. D. Starta filialer i ytterstadsområden. För närvarande har vi ett överskott på teknik (då teknik som ägs TVS och CRAC) som skulle kunna avyttras (skänkas eller säljas?). Det finns tre platser som är värda att undersöka (Hässelby, Tensta och Handen). Projekten skall rymmas inom ordinarie tjänster och de får heller inte belasta en redan ansträngd budget i större omfattning. Däremot kan det förbättra vårt anseende och vår betydelse för kulturproduktion inom regionen. Med en stärkt betydelse för regionen kanske vi kan komma ifråga för ett ökat bidrag till vår verksamhet. Vidare föreslås att TVS under året förbereder sig för att sköta sin egen bokföring inför Därigenom går det att slå samman fakturering, bokföring och årsredovisning i ett och samma system. En effektivisering av den ekonomiska systemet. Även all annan ekonomiska hanteringen flyttas från verksamhetsansvarig till kanlisten. Verksamhetsansvarig som tidigare haft hand om ekonomin kommer istället för den biten att sköta den utåtriktade verksamheten. Behov på TVS TVS hyreskontrakt med Stockholms stad är uppsagt avflyttning skall ske senast den 31 december 2009 om vi inte har för intention att förlänga det mot den egentliga ägaren av lokalnen, fastighetsbolaget Bersundet. Något sådant är troligen inte aktuellt eftersom det skulle innebära att vår nuvarande hyra skulle öka med , vilket vi inte har råd med. Dessutom är lokalen

2 efter nio års frekvent nyttjande nedgångna, ventilationen undermålig och tillgängligheten dålig. Tillgänglighetsanpassningen skall vara uppnådd senast 2010 och därför är det bättre att flytta till en lokal som uppfyller dessa krav. Veksamhetsstöder 2009 från Kulturrådet har sänkts med 10 procent från att i princip varit statiskt sedan Dessutom sänks stödet till tidskrift.nu med vilket gör att vi har 115 tusen mindre att röra oss med totalt. TVS behöver stärka bevakningen av medlemmarnas olika arrangemang även om förbättringar gjorts under de senaste åren. Det är önskvärt med en bättre bild av vad de företar sig och ett sådant engagemang skulle till exempel kunna resultera i att TVS fungerar som en förlängd arm i arbetet med deras marknadsföring. Eftersom Kulturrådet i sin bedömning att inte prioritera stödet för den tekniska utvecklingen på verkstäderna och även om det finns starka invändningar mot en sådan uppfattning måste budgeten skära ner på de tekniska kostnaderna. TVS kommer ändå 2009 genom att CRAC flyttat in i verksamheten få ett gott resurslyft med bland annat arbetsstationer med videoredigering. Men på sikt är det en i princip ohållbar hållning att tro att verksamheten inte behöver olika tekniska inköp som är väl så kostsamma. Det gäller till exempel sådant som servrar, skrivare, arbetsstationer, skannrar och mjukvara. Mjukvara: Fyra licenser CS4. En ny A3 skanner Önskade inköp 2010 Kurser, utbildning och support Kursprogram skrivs separat för vår och höst. Gösta Gustafsson arrangerar kurser på TVS. Kurser är tillgängliga både för TVSs och DBVSs medlemmar. I mån av plats erbjuds även andra att delta. Medlemmar kan arrangera kurser på egen hand om intresse finns. Kursprogrammet är inriktat på layout, bildbehandling, webbpublicering men även mönsterkonstruktion kan förekomma. Kursprogrammet går att beställa från TVS. I övrigt ger TVS personal medlemstidskrifterna support om tidskriftsvärlden i stort och informerar till exempel om distributionsproblematik. Vi marknadsför också Sveriges kulturtidskrifter, framförallt via webbplatsen tidskrift.nu och Kulturtidskriften. Anpassad tillgänglighet TVS kommer att ta sikte på en ny lokal som är tillgänglighetsanpassad. Vi har sedan tidigare en tillgänglighetinventering som gällt vår nuvarande lokal att falla tillbaka på och ur den går det att avläsa de tillgänglighetskrav som kan ställas. Personal och tjänster Tidskriftsverkstadens och tidskrift.nus behov av tjänster under 2009 uppgår till minst 220 procent. Inom den nuvarande budgeten ryms endast 200 procents tjänst för verksamheterna. Detta har ställts och kommer även fortsättningsvis att ställas höga krav på effektivitet. Tjänsterna i den ordinarie verksamheten kommer delvis att disponeras om, effektiviseras och uppdateras med nya uppdrag för att kunna möta besparingskraven och för att kunna stärka TVS som resurs. Även om det är av stor vikt att TVS hittar nya sätt att finansiera verksamhetens tjänster på inte minst med tanke på att administrationen och resurserna är så pass omfattande att hantera.

3 Verksamhetsplan utöver ordinarie verksamhet Kulturtidskriftskatalogen och tidskrift.nu Tidskriftsverkstaden producerar sedan tidigare Kulturtidskriftskatalogen, bestående dels av en tryckt version och dels av en nätkatalog på tidskrift.nu. Ansvarig för den tryckta katalogen har i uppgift att till 2010 öka intresset för att vara med i katalogen. Även att öka intäkterna för att intäkterna också skall kunna utgöra en intäkt för ägaren TVS. Detta genom att de medverkande betalar 500 kr (exkl. moms) istället för 400 kr som hitintills. Men också genom att man tar in annonser, något som kan marknadsföras på tidskrift.nu. Portalen tidskrift.nu fungerar utöver att vara en katalog också som en marknadsföringskanal för Sveriges kulturtidskrifter. Tidskrifterna kan här lägga ut material om utgåvor, informera om evenemang och verksamheter. Redaktionen bevakar och informerar om vad annan media skriver på Internet om tidskrifter. Viktigt för att portalen skall vara attraktiv för besökarna är att tidskrifterna lägger ut material om nya utgåvor. För att det skall lyckas måste redaktionen kontinuerligt påminna tidskrifter. Portalen är en viktig distributionskanal för Sveriges tidskrifter genom att den når ut till allmänheten i hela landet. Något som måste betraktas som viktigt för yttrandefriheten och demokratin. tidskrift.nu är ett bidrag till den kulturella mångfalden. Viktigt för tidskrift.nu är att det publiceras ett innehåll från redaktionen och att tidskrifterna bidrar med ett innehåll. Marknadsföring Omfattningen på marknadsföringen eller de som bör marknadsföras växer under tidskrift.nu och Kulturtidskriften är i en symbios som marknadsför varandar. Katalogen beställs från tidskrift.nu och tidskrift.nu syn på varje sida i Kulturtidskriften. TidskriftsVerkstaden och för övrigt även de andra verkstäderna borde utnyttja tidskrift.nu bättre genom att mera kontinuerligt presentera verksamheterna utifrån olika aspekter. Till exempel presentera medlemmar där, visa på resurser, kanske tipsa om hur man gör tidskrifter med mera. Det har också föreslagit att vi borde markandsföra oss mot grupper som kan vara intresserade av att använda TVS som arbetsplats. Som till exempel genom att annonsera i Journalisten och Författaren (Journalistförbudets respektive Författarförbundets medlemstidskrifter). Möjligtvis bör vi också uppmärksamma Arbetsförmedlingen att frilansare med lämplig profil är välkomna till TVS. Nya Digitala Bildverkstaden i Stockholm (DBVS) TVS sköter servicen åt DBVS medlemmar sedan DBVS har för närvarande ett 60-tal medlemmar. I servicen ingår teknisk support, service av scannrar och administrering. DBVS läggs ner 2009 och deras medlemmar kommer med viss sannolikhet att integreras i TVS på ett eller annat sätt. CRAC/SKODK På likartat sätt som TVS sköter servicen åt DBVS medlemmar kommer TVS att sköta föreningen CRAC/SKODKs medlemmars service från och med årsskiftet De har för närvarande en arbetsstation för videoredigering på TVS. TVS & partners Tidskriftsverkstaden erbjuder tjänster inom grafisk produktion mot låga avgifter, dels genom tjänster och dels genom att ställa resurser lokaler och utrustning till förfogande. Den största delen av TVS samlade verksamhetsbidrag kommer från Kulturrådet. Ett viktigt tillskott

4 kommer också från Stockholms stads kulturförvaltning. Insatsen TVS gör lokalt och regionalt inte bara kulturellt men, också ekonomiskt för grupper och individer borde ligga i kommunen och landstingets intresse. För många är vi en viktig plattform i näringsidkande och personlig förkovran. TVS har varit och är en plattform för människor med små medel som vill komma åt arbetsmarknaden där i många fall arbetslöshet varit alternativet. Från TVSs är det av yttersta vikt att bearbeta Stockholms stads kulturförvaltning och Stockholms läns landsting så att de i först nämnda fallet höjer verksamhetsbidraget och i det sist nämnda överhuvudtaget bidrar med ekonomiska medel. Sedan våren 2001 träffas respektive verksamhetsansvariga för tidskriftsverkstäderna i Sverige (Föreningen för Sveriges TidskriftsVerkstäder FSTV) regelbundet. Möten som ambulerar mellan orterna Luleå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Som regel deltar också Kulturrådet med en representant och det som dryftas under mötena är respektive verkstads allmänna läge (ekonomi, tidskrifter, beslut m m), projekt och planer. Viktiga bidragsgivare, kultur- & avtalspartners: Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter FSK Föreningen för Sveriges TidskriftsVerkstäder FSTV Tidskriftsverkstaden i Väst Tidskriftsverkstaden i Skåne Norra bok- & tidskriftsverkstan Författares bokmaskin Crac Nätek (Nätverkstan ekonomitjänst) Statens Kulturråd Stockholms Stads kulturförvaltning Digitala Bildverkstaden i Stockholm (DBVS) Föreningen Media Stockholm Justerad Justerad Justerad Bo Pettersson Verksamhetsansvarig

5 Budget TVS år 2009 Kostnader Löner för anställda och arvoden. Verksamhetsansvarig (löner exkl. soc avg) Kontor (löner exkl. soc avg) Teknik, service, städ (löner exkl. soc avg) Ersättning styrelse (löner exkl. soc avg) Tot brutto löner Sociala avgifter Försäkringar Tot lönekostnad( inkl. soc. avg & SPP/ITP) Lokal, inventarier, kontor & teknik Hyra, el Försäkringar & securitas Administration: Porto (3.000) Tele/fax (12.000) Transporter (2.000) Förbrukningsmaterial (15.000) Internet (43.000) Övrigt (5.000) Datorer/hårdvara/inventarier Marknadsföring Dataunderhåll & support Programvaror, licenser Total lokal, inventarier, kontor & teknik Övriga kostnader Bokföring Revision Övrigt (t ex verkstadsmöten) Total övriga kostnader Tillgänglighetsanpassning Total kostnad Intäkter Kulturrådet verksamhetsstöd Stockholms Kulturförvaltning Medlems- & serviceavgifter Kopiering, utskrifter, etc Kurs- och hyresintäkter Intäkter tidskrift.nu Intäkter Kulturtidskriften Total intäkt

6 Budget tidskrift.nu Kostnader Redaktion (inkl sociala avgifter) & försäkringar) Försäkringar Uppdateringar & teknisk support (inkl sociala avgifter) Lokalhyra Marknadsföring (resor, logi & traktamente) Internet Styrelsearvode, bokföring & revision Total kostnad Intäkter Kulturrådet Annonsintäkter Total intäkter Budget Kulturtidskriften 2010 Kostnader Tryckkostnad Distribution Produktion, layout & redigering Administration, expedition, ersättningar medverkande etc Total kostnad Intäkter Kulturrådet Intäkter medverkande tidskrifter Total intäkter

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor om tillgänglighet och delaktighet i Stockholm KOMMUNAL Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor Den 14 september 2014 ska stockholmarna välja vilka

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013 Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013 Rapporten är författad av Tom Karlsson, projektledare 2 Innehåll Projektbeskrivning... 3 Projektorganisation... 3 Syfte och mål... 3 Projektets

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts samhällsekonomiska potential 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer