ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA SKARVBESTÅNDET I FINLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA SKARVBESTÅNDET I FINLAND"

Transkript

1 ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA SKARVBESTÅNDET I FINLAND Kim Jordas, Finlands Yrkesf iskarförbund, Stockholm SUOMEN AMMATTIKALASTAJALIITTO RY FINLANDS YRKESFISKARFÖRBUND

2 Yrkesfiskaren lever av hav och sjö Information om finländskt yrkesfiske 2013 Yrkesfiskare på heltid Binäringsfiskare Yrkesfiskare på heltid cirka 820 I havsområdet 530 I insjöområdet 290 Medelålder 51 år Binäringsfiskare cirka I havsområdet I insjöområdet 400

3 Yrkesfiskarens arbete skapar värde I värdekedjan mångdubblas fiskens värde Restauranger Havsfiske Trålfiske efter strömming, vassbuk och torsk Minuthandel Värdet ca 25 miljoner euro (2012)* Kust- och skärgårdsfiske Export Ryssje- och nätfiske efter sik, gös, abborre, lax och strömming Övriga näringar Värdet ca 11 miljoner euro (2012)* Insjöfiske Trålfiske efter siklöja, ryssje- och Partihandel nätfiske efter sik, gös och abborre Värdet ca 8 miljoner euro (2010)* Logistik *Värdet i producentpriser utan moms. Förädling Kommersiellt fiske

4 SKARV - BAKGRUND Första konstaterade häckningen i Finland år 1996 De första rapporterna från fiskare och skärgårdsbor i Finska viken börjar komma detta blir ännu ett problem Miljöministeriet tillsätter en arbetsgrupp år 2004, betänkande 2005 I betänkandet en gemensam avvikande åsikt från markägarna (MTK/SLC) och yrkesfiskarna (FYFF) SUOMEN AMMATTIKALASTAJALIITTO RY FINLANDS YRKESFISKARFÖRBUND

5 SKARV - BAKGRUND Miljöministeriets cirkulär i skarvfrågan Fiskare och markägare i Finska viken tar kontakt med miljömyndigheterna inget händer Skarven sprider sig till andra havsområden Politiker intresserar sig. Flera motioner/ spörsmål i Finlands riksdag. Skarvfrågan nämns i Finlands regeringsprogram 2008 (Vanhanen II). SUOMEN AMMATTIKALASTAJALIITTO RY FINLANDS YRKESFISKARFÖRBUND

6 SKARV - BAKGRUND Första ansökan år 2007 att skjuta 7 (!) st. skarvar i Skärgårdshavet Egentliga Finlands miljöcentral: NEJ! Vidare till Åbo förvaltningsdomstol, klagan avslås förs inte vidare till högsta instans Yrkesfiskaren som sökte tillstånd ger upp, slutar! Ansökan också i Satakunda/ Bottenhavets kust år 2008 (skjuta 20 fåglar) igen NEJ SUOMEN AMMATTIKALASTAJALIITTO RY FINLANDS YRKESFISKARFÖRBUND

7 SKARV - BAKGRUND Finlands miljöcentral överlämnar utredning om relationen skarv och yrkesfiske år 2009 Regeringsprogrammets skrivning i bakgrunden Nytt direktiv från miljöministeriet 2010 Skarvbeståndet kan begränsas på basen av de betydande skador skarven förorsakar fiskerinäringen Vissa specifika områden (ett tiotal) utpekas, men också andra kan komma i fråga SUOMEN AMMATTIKALASTAJALIITTO RY FINLANDS YRKESFISKARFÖRBUND

8 SKARV - ÅTGÄRDER Delegation för skarvfrågan bildas våren 2009 i Egentliga Finlands NMT-central bred sammansättning Fiskeri-, miljö- och jaktmyndigheter, Forststyrelsen, landskapsförbund Fiskeriorganisationer Vattenägare Miljöorganisationer Delegationen för skarvfrågan sammankommer Samförstånd om att något måste göras uppnås stegvis Forskning / Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet på uppdrag av Egentliga Finlands närings- trafik- och miljöcentral och jordoch skogsbruksministeriet SUOMEN AMMATTIKALASTAJALIITTO RY FINLANDS YRKESFISKARFÖRBUND

9 SKARV - ÅTGÄRDER Finlands miljöcentral och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet söker om undantagstillstånd våren 2010 att skrämma bort skarven från centrala fiskeområden (ljud och andra skrämseleffekter, forskningsprojekt) Senare drog Finlands miljöcentral sig ur projektet (ledningen: vi kan inte vara med i ett projekt som dödar naturen ) Airisto-Velkua fiskeriområde får tillstånd att pricka ägg våren 2010 SUOMEN AMMATTIKALASTAJALIITTO RY FINLANDS YRKESFISKARFÖRBUND

10 Kalmanhohde Timo Saarinen, Airiston-Velkua fiskeriområde 10

11 Kalmanhohde 7. och bon 3,9 ägg per bo 946 ägg prickades bon Nya prickar 134 st. Totalt ca 300 bon och 1400 ägg, ett ägg per bo lämnades helt I genomsnitt 4,5 ägg per bo Timo Saarinen, disponent, Airisto- Velkua fiskeriområde 11

12 Resultat Finlands miljöcentral räknade 2010 att det på Kalmanhohde har kläckts 73 ungar Enligt miljöministeriet är den genomsnittliga produktionen av ungar som flyger 1,85 ungar per par. Man kan beräkna att utan prickning hade ca 600 ungar flugit från Kalmanhohde Timo Saarinen, disponent Airisto- Velkua fiskeriområde 12

13 och erfarenheter Inga olagligt förstörda bon i närområdet Häckningsförsöket Loukkeenkari kunde hindras (i träd) Skarvar under sommaren och förhösten betydligt mindre i Mynälahti (fiskarnas iakttagelser) Prickning av ägg snabbt och billigt Kostnaderna minimala Timo Saarinen, disponent, Airisto- Velkua fiskeriområde 13

14 SKARV - PROBLEM Närings-, trafik- och miljöcentralen den instans som beviljar undantagstillstånd Miljöenheten fattar beslut utan att höra fiskerisidan Mer och mer vetenskaplig information krävs för tillstånd Frågan blivit en domstolssak! Förvaltningsdomstolarna följt en strikt linje Bevisbördan lagts helt på den sökande Förvaltningen av skarvbestånden misslyckats! Parterna inte förmått nå samförstånd om vad som i konkreta åtgärder är mångsidig hållbar förvaltning (ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet) Brister i ansvarstagandet och i att hålla fast vid ingångna överenskommelser SUOMEN AMMATTIKALASTAJALIITTO RY FINLANDS YRKESFISKARFÖRBUND

15 SKARV LÄGET NU Svårt att få tillstånd i hela landet, flera ansökningar avslagits Besvär lämnas in (ornitologiska föreningar) diskussion om besvärsrätten Förvaltningsdomstolarnas strikta linje bevisbördan, kan den sättas enbart på sökande? Myndighetens ansvar att biträda? Djupt missnöje bland fiskare och skärgårdsbor tappat förtroende för förvaltning och politiker SUOMEN AMMATTIKALASTAJALIITTO RY FINLANDS YRKESFISKARFÖRBUND

16 KONFLIKTER ÖVERLAG JÄMFÖR SKARVEN! Intressegruppernas olika värden (kan inte påverkas) Olikheter i kunskapsgrunden (kan synkroniseras) Olikheter i tolkningen av information (strävan till gemensam tolkning) Misstroende/ tidigare händelser (förtroende byggs genom åtgärder) Olikheter i parternas maktpositioner (kan balanseras genom gemensamma forum) De utomståendes begäran av dramatik (partier, intresseorganisationer, media) Övriga bakomliggande mål och värden (t.ex. motstånd mot jakt och EU) Personer som samverkat lär sig av varandra, men då personer byts tappas det samförstånd som byggts upp Källa: Sami Kurki, Ruralia/ HU SUOMEN AMMATTIKALASTAJALIITTO RY FINLANDS YRKESFISKARFÖRBUND

17 SKARV ÖSTERBOTTEN/KVARKEN Kristinestad-Isojoki fiskeområde, ansökan 2012 Rätt skjuta 50 fåglar 2013 Munsala-Kantlax-Oravais/ vattenägare, ansökan 2013 Rätt skjuta 100 fåglar 2013 och 2014 Ingen äggprickning I Högsta förvaltningsdomstolen Projektet Skarven i Österbotten Utredning Skarvens inverkan på fisket i kustområdet i Österbotten (Carina Rönn) SUOMEN AMMATTIKALASTAJALIITTO RY FINLANDS YRKESFISKARFÖRBUND

18 Utredningens innehåll den lokala skarvpopulationens inverkan på fisket och fiskbestånden på kuststräckan Sideby-Karleby sammanställning av bakgrundsinformation (antal yrkesfiskare, fångstmängder och utplanteringar) 2002, 2005, intervju-undersökning av yrkesfiskare om skarvens inverkan på fisket, förfrågan till fiskeområden, vattenägare och webropol-enkät till allmänheten om skarvens inverkan på fritidsfisket, fiskbestånden, utplanteringar och fritidsboendet. Källa: Rönn

19 Förekomst av skarv Alla yrkesfiskare observerade skarv någon gång. 21 av 22 hade födosökande eller häckande skarv på det egna fångstområdet Vid vilken tidpunkt förekommer mest skarv oktober september augusti juli juni maj Antal svar

20 Påverkan på egna fisket På frågan om de anser att skarven påverkar det egna fisket svarade majoriteten ja (86 %), medan 9 % inte kunde säga och 5 % svarade nej Jmf VFFI s undersökning 2009, 35 % Påverkar skarven ditt yrkesfiske Nej Kan inte säga Ja %

21 Skador på fisket Skador på fångsten har blivit allmännare de senaste 3-5 åren. Samma yrkesfiskare kan ha flera typer av skador Sik och abborre Nätfisket utsatt, grunda kustnära vatten (< 5-6 m) På vilket sätt stör skarven fisket tar fisk ur bragderna äter upp fisk/yngel skador på bragder skador på fångsten jagar bort fisken (mindre fångst) %

22 Ekonomiska förluster av fångst Har svårt att uppskatta Några hundra euro euro/år Ca euro/månad i kasserad fisk (1-2 mån) Skrämseleffekten största skadan Direkta ekonomiska skador Nej Kan inte säga Ja antal yrkesfiskare

23 Ändringar i fiskesätt P.g.a. skarv 6 av 22 svarar ja (sälen större problem) Orsak: abborren bortkörd/uppäten från fiskeområdet efter att skarven varit där. Fisken tagit slut i Oravaisfjärden Kan inte ändra 2 svar Orsak: skarven vet var bragderna finns, ryssjor kan inte flyttas Inga skador (sikfisket) Orsak: fiskar medan mörkt Källa: Rönn

24 Har skarven ändrat beteende Inte lika skygg längre Lärt sig känna igen båtar, bragder, om den hittar nät/ryssjor så återkommer den Skarven har förmåga att samarbeta vid fångst Källa: Rönn

25 Reglering av skarven Alla de intervjuade ansåg att skarvbeståndet bör regleras Äggprickning och jakt Kritisk till myndigheternas förvaltning av fredade arter Källa: Rönn

26 SKARV ÖVRIGT Medborgarinitiativ inlämnat till riksdagen Privata personer kräver att skarven blir jaktbar ( namn krävs) Österbottens Fiskarförbund och Intresseföreningen för en levande skärgård: Framställan till miljöministeriet om en förenkling av tillståndsförfarandet Havs- och fiskerifonden (beslut 4/2014?) Skador förorsakade av fredade arter kan ersättas SUOMEN AMMATTIKALASTAJALIITTO RY FINLANDS YRKESFISKARFÖRBUND

27 Yrkesfiskaren betjänar finländaren

Vård- och regleringsbehov av sikbestånden målsättningar och verkställandet

Vård- och regleringsbehov av sikbestånden målsättningar och verkställandet Vård- och regleringsbehov av sikbestånden målsättningar och verkställandet Fiskerichef Kari Ranta-aho/ Närings-, trafik- och miljöcentralen ; Egentliga Finland Intersik, slutkonferens i Umeå 20.10. 2011

Läs mer

Skarvens inverkan på fisket i kustområdet i Österbottens

Skarvens inverkan på fisket i kustområdet i Österbottens Skarvens inverkan på fisket i kustområdet i Österbottens FM Carina Rönn, 2013 Innehåll Bakgrund... 2 Metoder... 2 Sammanställning av bakgrundsinformation... 2 Intervju-undersökning av yrkesfiskare... 2

Läs mer

Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016)

Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016) 1 Jord och skogsbruksministeriet Naturresursavdelningen 6.4.2016 Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016) Lagen om det

Läs mer

Denna begäran om utlätande bar sänts endast elektroniskt. Utlätanden kan ges även av andra instanser än de som nämns i sändlistan.

Denna begäran om utlätande bar sänts endast elektroniskt. Utlätanden kan ges även av andra instanser än de som nämns i sändlistan. mmm.fi 20.3.2017 MMMO 18:00/2016 BEGÄRAN OM UTLÄTANDE 1(2) Enligt sändlista BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKAST TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 6 OCH 13 I STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ETT KVOTSYSTEM

Läs mer

Storskarven vid den österbottniska kusten ( ) Skarven i människornas vardag

Storskarven vid den österbottniska kusten ( ) Skarven i människornas vardag INTRESSEFÖRENINGEN FÖR EN LEVANDE SKÄRGÅRD R.F. Storskarven vid den österbottniska kusten. 26.03.2015 (24.08.2010) Skarven i människornas vardag BAKGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Föreningen är en sammanhållande

Läs mer

RP 130/2015 rd. I denna proposition föreslås att lagen om punktskatt på flytande bränslen ändras.

RP 130/2015 rd. I denna proposition föreslås att lagen om punktskatt på flytande bränslen ändras. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om punktskatt

Läs mer

Storskarven Phalacrocorax carbo sinensis vid den österbottniska kusten

Storskarven Phalacrocorax carbo sinensis vid den österbottniska kusten RAPPORTER 21 2015 Storskarven Phalacrocorax carbo sinensis vid den österbottniska kusten Styrgruppens rapport JAANA HÖGLUND (RED.) STORSKARVEN Phalacrocorax carbo sinensis VID DEN ÖSTERBOTTNISKA KUSTEN

Läs mer

Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

Läs mer

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 6.11.2014 Vision för det operativa programmet för Finland Finland har en växande och framgångsrik

Läs mer

Kustfiskets framtid gråsälen? Sven Gunnar Lunneryd, Program Sälar och Fiske

Kustfiskets framtid gråsälen? Sven Gunnar Lunneryd, Program Sälar och Fiske Kustfiskets framtid gråsälen? Sven Gunnar Lunneryd, Program Sälar och Fiske 1994 startade Projekt Sälar och Fiske (PSF) Deltagare Länsstyrelser Naturvårdsverket Fiskeriverket Yrkesfiskare SNF WWF Syfte

Läs mer

BESLUT 2015-07-23 Ärendenr: NV-03625-15. Stockholms ornitologiska förening

BESLUT 2015-07-23 Ärendenr: NV-03625-15. Stockholms ornitologiska förening 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se BESLUT 2015-07-23 Ärendenr: Stockholms ornitologiska förening Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms

Läs mer

En miljon vattenägare i tusen sjöars land

En miljon vattenägare i tusen sjöars land En miljon vattenägare i tusen sjöars land - om vattenägandet i Finland Malin Lönnroth Centralförbundet för Fiskerihushållning En historisk tillbakablick Finland var länge en del av Sverige, många historiska

Läs mer

Sportfiskarnas policy för säl och skarv

Sportfiskarnas policy för säl och skarv Sportfiskarnas policy för säl och skarv Stenungsund 2016-11-21 Markus Lundgren, Sportfiskarna En av Sveriges största folkrörelser relser 1,6 milj. pers. i åldrarna 16-80 år fritidsfiskar/år Omsätter 5,8

Läs mer

Sälsäkra mindre push-up fällor i Sverige och Finland (Kanra-Projekt)

Sälsäkra mindre push-up fällor i Sverige och Finland (Kanra-Projekt) Sälsäkra mindre push-up fällor i Sverige och Finland (Kanra-Projekt) Den mindre fällan utplacerad och i bruk i Bråviken, Sverige Sverige och Finland har parallellt under flera säsonger provfiskat med sälsäkra

Läs mer

Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om viss skyddsjakt efter storskarv i Östersjön, länsstyrelsens dnr

Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om viss skyddsjakt efter storskarv i Östersjön, länsstyrelsens dnr 1(8) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Henriksson, Nils Tel: 010-698 11 41 Nils.henriksson@naturvardsverket.se BESLUT 2016-06-17 Ärendenr: NV-03737-16 Klagande Stockholms

Läs mer

PÅ TAL OM SÄL Regionala och nationella synpunkter och förväntningar på förvaltningen av sälstammarna

PÅ TAL OM SÄL Regionala och nationella synpunkter och förväntningar på förvaltningen av sälstammarna K A L A - J A R I I S T A R A P O R T T E J A n r o 3 9 6 B Anita Storm Heli Routti Madeleine Nyman Mervi Kunnasranta PÅ TAL OM SÄL Regionala och nationella synpunkter och förväntningar på förvaltningen

Läs mer

DET NATIONELLA PROGRAMMET FÖR YRKESFISKE 2015

DET NATIONELLA PROGRAMMET FÖR YRKESFISKE 2015 DET NATIONELLA PROGRAMMET FÖR YRKESFISKE 2015 Jord- och skogsbruksministeriet 2015 Bästa representant för yrkesfisket! Yrkesfisket är en viktig näring och en betydelsefull del av den finska kulturen och

Läs mer

RP 60/2009 rd. I Finland har det länge funnits tre organisationer inom fritidsfiskesektorn: Suomen Kalamiesten

RP 60/2009 rd. I Finland har det länge funnits tre organisationer inom fritidsfiskesektorn: Suomen Kalamiesten Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om fiske ska ändras i fråga om den krets

Läs mer

FISKENS VÄG TILL MATBORDET DEN FINLÄNDSKA FISKERINÄRINGEN

FISKENS VÄG TILL MATBORDET DEN FINLÄNDSKA FISKERINÄRINGEN FISKENS VÄG TILL MATBORDET DEN FINLÄNDSKA FISKERINÄRINGEN 1 2 Innehållsförteckning FISKENS VÄG TILL MATBORDET DEN FINLÄNDSKA FISKERINÄRINGEN 1. FISK EFTERFRÅGAS av finländarna äter 94 % fisk och 76 % vill

Läs mer

RP 353/2014 rd. I denna proposition föreslås det ändringar i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg

RP 353/2014 rd. I denna proposition föreslås det ändringar i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg RP 353/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en omorganisering av fiskeriförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det ändringar

Läs mer

- Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten

- Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten - Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten Siken och sikfiskets status i Bottniska viken Stefan Larsson,

Läs mer

Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om skyddsjakt efter skarv, länsstyrelsens dnr

Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om skyddsjakt efter skarv, länsstyrelsens dnr 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Cordemans, Clara Tel: 010-698 11 89 Clara.Cordemans@naturvardsverket.se BESLUT 2016-06-17 Ärendenr: NV-03005-16 Sveriges Ornitologiska

Läs mer

Del A: Användningen av statsbidragsmedlen (6 månadsverken)

Del A: Användningen av statsbidragsmedlen (6 månadsverken) NYLANDS FISKARFÖRBUND r.f. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Förbundets 105:e verksamhetsår, grundat 7.4.1907 Del A: Användningen av statsbidragsmedlen (6 månadsverken) 1. Rådgivning till delägarlag och effektivering

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 i enlighet med fiskeområdets reglemente

ÅRSBERÄTTELSE 2014 i enlighet med fiskeområdets reglemente INGÅ FISKEOMRÅDE sida 1/6 1. GRUNDUPPGIFTER ÅRSBERÄTTELSE 2014 i enlighet med fiskeområdets reglemente Ingå fiskeområde är beläget i Västra Nyland, med Raseborgs stad som granne i väst, Kyrkslätt i öst,

Läs mer

Utlåtande om förslag till Lag om fiske

Utlåtande om förslag till Lag om fiske Borgå den 23.01.2014 Jord- och skogsbruksministeriet/ Centralförbundet för fiskerihushållning Nylands Fiskarförbund tackar för möjligheten att ge våra synpunkter på förslaget till lag om fiske. Lagen är

Läs mer

Forum Östersjön HELCOM 130629

Forum Östersjön HELCOM 130629 Forum Östersjön HELCOM 130629 Stefan Berggren - enhetschef M-deps Naturmiljöenhet stefan.berggren@regeringskansliet.se Ministermöte i Köpenhamn Ministermöte 3 oktober 2013 (var 3:e år) Baltic sea action

Läs mer

En hållbar och mångsidig användning av skogarna skapar en bestående grund för finländarnas välfärd

En hållbar och mångsidig användning av skogarna skapar en bestående grund för finländarnas välfärd En hållbar och mångsidig användning av skogarna skapar en bestående grund för finländarnas välfärd Metla sammanslås med Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

Läs mer

Skriv ditt namn här

Skriv ditt namn här Skriv ditt namn här 2015-12-11 1 Färdplan HaV:s uppdrag Målsättning för hållbar fiskförvaltning Hur kan vi bidra till Kraftsamling Östersjön? Lånsiktigt hållbar förvaltning i alla dess led Tillträdesreglering

Läs mer

Fiska med ett tillstånd i så gott som hela landet.

Fiska med ett tillstånd i så gott som hela landet. Fiska med ett tillstånd i så gott som hela landet. Statens fiskevårdsavgift och de länsspecifika avgifterna har sammanslagits till en enda fiskevårdsavgift. 1 Fiskevårdsavgiften 2016 Från och med år 2016

Läs mer

Yttrande gällande förslag till strategi för svenskt yrkesfiske: Svenskt yrkesfiske 2020 Hållbart fiske och nyttig mat Dnr 3.3.

Yttrande gällande förslag till strategi för svenskt yrkesfiske: Svenskt yrkesfiske 2020 Hållbart fiske och nyttig mat Dnr 3.3. 2016-03-08 sid 1 (5) Fiskerienheten Jordbruksverket 551 82 Jönköping Yttrande gällande förslag till strategi för svenskt yrkesfiske: Svenskt yrkesfiske 2020 Hållbart fiske och nyttig mat Dnr 3.3.17-985/16

Läs mer

Faktablad om provfisket i Marsund/Bovik 2013 (www.regeringen.ax/naringsavd/fiskeribyran/) Bakgrund

Faktablad om provfisket i Marsund/Bovik 2013 (www.regeringen.ax/naringsavd/fiskeribyran/) Bakgrund Faktablad om provfisket i Marsund/Bovik 2013 (www.regeringen.ax/naringsavd/fiskeribyran/) Bakgrund Provfiskeverksamhet inleddes år 1976: 1976 1983; djupnät i Finbofjärden. 1983 1987; kustöversiktsnät börjar

Läs mer

Tillstånd till skyddsjakt efter storskarv i Hjälmaren

Tillstånd till skyddsjakt efter storskarv i Hjälmaren 1(7) Johanna Månsson Wikland Direkt: 010-224 86 36 johanna.wikland@lansstyrelsen.se Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund Tjust-Lunnagård 341 93 BOLMSÖ Delg kv För kännedom till: Samtliga yrkesfiskare

Läs mer

Beskrivning av använda metoder

Beskrivning av använda metoder Faktablad om provfisket i Ivarskärsfjärden 2010 (http://www.regeringen.ax/.composer/upload//naringsavd/fiskeribyran/faktablad_om_pro vfisket_i_ivarskarsfjarden.pdf) Bakgrund Provfiskeverksamhet inleddes

Läs mer

Faktablad om provfisket i Marsund/Bovik 2014

Faktablad om provfisket i Marsund/Bovik 2014 Faktablad om provfisket i Marsund/Bovik 2014 Bakgrund Provfiskeverksamhet inleddes år 1976: 1976 1983; djupnät i Finbofjärden. 1983 1986; kustöversiktsnät användas i mindre omfattning. 1987 2008; fullt

Läs mer

Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax

Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax Restaurering av fiskvandringsleder i Malax 1 Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax Malax Fiskargille r.f. har ansökt och erhållit finansiering för ett ERUF-finansierat projekt 2007-2013 via Södra

Läs mer

Tillstånd till skyddsjakt efter storskarv i Hjälmaren

Tillstånd till skyddsjakt efter storskarv i Hjälmaren 1(8) Johanna Månsson Wikland Direkt: 010-224 86 36 johanna.wikland@lansstyrelsen.se Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund Tjust-Lunnagård 341 93 BOLMSÖ Delg kv För kännedom till: Samtliga yrkesfiskare

Läs mer

Sälens matvanor kartläggs

Sälens matvanor kartläggs Sälens matvanor kartläggs Karl Lundström, SLU / Olle Karlsson, Naturhistoriska riksmuseet Antalet sälar i Östersjön har ökat stadigt sedan början av 1970-talet, då de var kraftigt påverkade av jakt och

Läs mer

Faktablad om provfisket i Lumparn 2016

Faktablad om provfisket i Lumparn 2016 Faktablad om provfisket i Lumparn 2016 Bakgrund Provfiskeverksamhet inleddes år 1999: 1999 2010; nät serier ( ) 2010 -> Nordic-nät tas i bruk och används tillsvidare ( ). Tre stationer i nordost utgick

Läs mer

miljöministeriets anvisningsbrev (YM1/5713/2010)

miljöministeriets anvisningsbrev (YM1/5713/2010) Päiväys Datum Dnro Dnr 17.5.2016 YM6/5713/2016 Närings-, trafik- och miljöcentralerna Viite Hänvisning miljöministeriets anvisningsbrev 3.3.2010 (YM1/5713/2010) Asia Ärende Åtgärder för inrättande av arbetsgrupper

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N3

Protokoll fört vid pleniföredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N3 PROTOKOLL Nummer 5 21.12.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N3 Närvarande Frånvarande Justerat KS - CG - MP - NF - TA - MN - WV Omedelbart Ordförande

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om fiske I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om fiske (379/2015): 1 kap. Bestämmelser om fångsten 1 Fredade fiskarter och fiskbestånd Följande fiskar är

Läs mer

Referens: Nylands landsbygdsnäringsdistrikts beslut av om att följande vattendrag är laxförande:

Referens: Nylands landsbygdsnäringsdistrikts beslut av om att följande vattendrag är laxförande: BESLUT Dnr 28/5715-2014 Nyland/Fiskeritjänster 23.9.2014 Enligt sändlista Referens: Nylands landsbygdsnäringsdistrikts beslut av 25.4.1997 om att följande vattendrag är laxförande: Sjundeå å (Dnr 2786/97/97)

Läs mer

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Vad är ett Leader område? Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l Economie Rurale.

Läs mer

Förvaltningsplan för skarv

Förvaltningsplan för skarv Säl, skarv och fisk om sälars och skarvars inverkan på fiskbestånden i Östersjön 19 oktober 2011 Förvaltningsplan för skarv Henri Engström, Uppsala Universitet Förtydliganden Arbetet t men förvaltningsplanen

Läs mer

https://www.youtube.com/watch?v=arjydaiyr2q

https://www.youtube.com/watch?v=arjydaiyr2q https://www.youtube.com/watch?v=arjydaiyr2q Siklöjans resa Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Varumärkesskydd (behov) Breddad kompetens Q-säkring lokal & beredning Ägarens sigill-certifiering (2011-) EU SUB/PDO

Läs mer

RP 29/2010 rd. Lagen avses träda i kraft efter det att den har antagits av riksdagen.

RP 29/2010 rd. Lagen avses träda i kraft efter det att den har antagits av riksdagen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att en bestämmelse fogas till lagen om fiske med stöd av vilken

Läs mer

Faktablad om provfisket i Lumparn 2013 (www.regeringen.ax/naringsavd/fiskeribyran/)

Faktablad om provfisket i Lumparn 2013 (www.regeringen.ax/naringsavd/fiskeribyran/) Faktablad om provfisket i Lumparn 2013 (www.regeringen.ax/naringsavd/fiskeribyran/) Bakgrund Provfiskeverksamhet inleddes år 1999: 1999 2010; nät serier ( ) 2010 -> Nordic-nät tas i bruk och används tillsvidare

Läs mer

Fisket i Gräsö skärgård år 2005 en enkätundersökning LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2008:17 MILJÖENHETEN ISSN

Fisket i Gräsö skärgård år 2005 en enkätundersökning LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2008:17 MILJÖENHETEN ISSN Fisket i Gräsö skärgård år 2005 en enkätundersökning LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2008:17 MILJÖENHETEN ISSN 1400 4712 Beställningsadress: Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Tel: 018-19 50 00

Läs mer

ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN

ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN ENLIGT DISTRIBUTIOIN BESLUT (3 sidor) angående vattendrag som är lax- eller sikförande 25.4.2008 Dnr 2219/5715/2008 BEHOVET AV ETT BESLUT Enligt

Läs mer

Totalreform av lagen om fiske arbetsgruppens delbetänkande

Totalreform av lagen om fiske arbetsgruppens delbetänkande Totalreform av lagen om fiske arbetsgruppens delbetänkande Helsingfors 2010 Arbetsgruppspromemoria JSM 2010:1a Totalreform av lagen om fiske arbetsgruppens delbetänkande Helsingfors 2010 Innehåll 1 Totalreform

Läs mer

Del A: Användningen av statsbidragsmedlen (6,5 månadsverken)

Del A: Användningen av statsbidragsmedlen (6,5 månadsverken) NYLANDS FISKARFÖRBUND r.f. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Förbundets 106:e verksamhetsår, grundat 7.4.1907 Del A: Användningen av statsbidragsmedlen (6,5 månadsverken) 1. Rådgivning till delägarlag och effektivering

Läs mer

Fodring av sälar för att minska skador i närliggande fiskeredskap

Fodring av sälar för att minska skador i närliggande fiskeredskap Fodring av sälar för att minska skador i närliggande fiskeredskap Projekt Säl, skarv och redskapsutveckling, Kustlaboratoriet i samarbete med Hälsingefiskarnas fiskeförening Sara Königson och Sven-Gunnar

Läs mer

SÄL. Utbildningsmapp för sältoleransstöd

SÄL. Utbildningsmapp för sältoleransstöd SÄL Utbildningsmapp för sältoleransstöd Innehållsförteckning Inledning 2 Bakgrund Sammandrag av förvaltningsplanen för Östersjöns sälstammar 4 Sälskador på yrkesfiskets fångster år 2009 6 Sälskador på

Läs mer

Grunderna för skyddsjakt

Grunderna för skyddsjakt Grunderna för skyddsjakt SÅ FUNKAR DET Konventioner Varför samarbeta om naturen? Naturvårdsdirektiv Jaktlagstiftningen Undantag från fredning Skyddsjakt Delegering av beslutanderätt till Länsstyrelserna

Läs mer

Rapport från ARBETSGRUPPEN FÖR ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ATT FÖREBYGGA OCH MINSKA SKADOR PÅ FISKERINÄRINGEN FÖRORSAKADE AV GRÅSÄL

Rapport från ARBETSGRUPPEN FÖR ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ATT FÖREBYGGA OCH MINSKA SKADOR PÅ FISKERINÄRINGEN FÖRORSAKADE AV GRÅSÄL Rapport från ARBETSGRUPPEN FÖR ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ATT FÖREBYGGA OCH MINSKA SKADOR PÅ FISKERINÄRINGEN FÖRORSAKADE AV GRÅSÄL Mariehamn den 20 februari 2006 FÖRORD Bestånden av säl har sedan början och framför

Läs mer

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser om tillämpningen av Europaparlamentets

Läs mer

Riktlinjer för skyddsjakt på storskarv år 2016

Riktlinjer för skyddsjakt på storskarv år 2016 Bilaga 1 till N4a16E05_17052016 Riktlinjer för skyddsjakt på storskarv år 2016 För att förhindra allvarlig skada på fiske, vatten och skog förorsakade av storskarv, kan landskapsregeringen bevilja tillstånd

Läs mer

Enkät angående det kustnära fisket i södra och västra Skåne

Enkät angående det kustnära fisket i södra och västra Skåne Institutionen för Service Management Enkät angående det kustnära fisket i södra och västra Skåne Fiskeriförvaltningen är idag centralt styrd från EU, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket, men

Läs mer

RP 103/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 november 2016.

RP 103/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 november 2016. Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lagar om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen

Läs mer

Fiske och dess förvaltning i Mariehamn

Fiske och dess förvaltning i Mariehamn ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2006: 3 Fiske och dess förvaltning i Mariehamn Erik Neumann Benny Holmström Mars 2006 ISSN 0357-735X 1 FISKET OCH DESS FÖRVALTNING I MARIEHAMN Erik Neuman, Skärgårdsutveckling SKUTAB

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Nationell strategisk plan för fiskerinäringen inom landskapet Åland 2007-2013

Nationell strategisk plan för fiskerinäringen inom landskapet Åland 2007-2013 Nationell strategisk plan för fiskerinäringen inom landskapet Åland 2007-2013 Beredningsunderlag för fiskpartihandel och förädling FÖRORD Enligt förslaget till Rådets förordning om Europeiska fiskerifonden,

Läs mer

Faktablad om provfisket i Lumparn 2015

Faktablad om provfisket i Lumparn 2015 Faktablad om provfisket i Lumparn 2015 Bakgrund Provfiskeverksamhet inleddes år 1999: 1999 2010; nät serier ( ) 2010 -> Nordic-nät tas i bruk och används tillsvidare ( ). Tre stationer i nordost utgick

Läs mer

RP 37/2016 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 37/2016 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

ansvarsfullt vattenägande

ansvarsfullt vattenägande ansvarsfullt vattenägande Ansvarsfullt vattenägande Ansvarsfullt vattenägande betyder att ägaren till ett vattenområde är medveten om sin egendoms värde och förstår betydelsen av att förvalta den. Att

Läs mer

Villkor för skyddsjakten 1. Skyddsjakten får bedrivas under tiden 16 juli till 31 december 2015.

Villkor för skyddsjakten 1. Skyddsjakten får bedrivas under tiden 16 juli till 31 december 2015. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-26 Ärendenr: NV-03886-15 Beslut om skyddsjakt efter vikare

Läs mer

Faktablad om provfisket vid Kumlinge 2016

Faktablad om provfisket vid Kumlinge 2016 Faktablad om provfisket vid Kumlinge 2016 Bakgrund Provfisket inleddes år 2003 med Nordic-nät. Utförs årligen i augusti. 45 stationer undersöks, indelade i olika djupintervall, se karta. Fisket görs på

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 105/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 lagen om fiske PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att lagen om fiske

Läs mer

Utveckling av ett selektivt torskredskap

Utveckling av ett selektivt torskredskap Rapport till selektivt fiske Datum: 20150115 Utveckling av ett selektivt torskredskap Sara Königson, Maria Hedgärde och Sven-Gunnar Lunneryd Introduktion Kustfisket hotas idag av ökande sälpopulationerna

Läs mer

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Nationell Fiskevattenägarekonferens 22-23 november 2017 Per-Erik Larson, Länsstyrelsen Östergötland Håkan Carlstrand, Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

Information från. Informationsbrev 8, den 24 oktober 2016

Information från. Informationsbrev 8, den 24 oktober 2016 Kan musselodling kan vara ett sätt att rädda den övergödda Östersjön och samtidigt skapa en ny näring för foderproduktion i kustområdena? Välkommen till en informationsträff tisdag den 13/12 kl 13:00 16:30

Läs mer

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

Svararkod:

Svararkod: FISKFÖRÄDLING ÅR 2015 Webbress: http://stat.luke.fi/fiskforling Svararkod: Med fiskförädling avses här såväl - mekanisk behandling (filering, skivning...) - kemisk och fysikalisk behandling (insaltning,

Läs mer

Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk längs Bottniska vikens kust. vatten och människan i landskapet. vesi ja ihminen maisemassa

Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk längs Bottniska vikens kust. vatten och människan i landskapet. vesi ja ihminen maisemassa Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk längs Bottniska vikens kust vatten och människan i landskapet vesi ja ihminen maisemassa Sura sulfatjordar har ett lågt ph ofta under 4. Jorden blir sur när sulfidmineral

Läs mer

Förvaltningsåtgärder för skarv. Sammanfattning och utvärdering av äggprickning år 2011

Förvaltningsåtgärder för skarv. Sammanfattning och utvärdering av äggprickning år 2011 Förvaltningsåtgärder för skarv Sammanfattning och utvärdering av äggprickning år 2011 Förvaltningsåtgärder för skarv Sammanfattning och utvärdering av äggprickning år 2011 av Stockholms Stad/Idrottsförvaltningen/Fiske

Läs mer

Tillstånd till skyddsjakt efter storskarv i Hjälmaren

Tillstånd till skyddsjakt efter storskarv i Hjälmaren 1(1) Johanna Månsson Wikland Direkt: 010-224 86 36 johanna.wikland@lansstyrelsen.se Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund Tjust-Lunnagård 341 93 BOLMSÖ Delg kv För kännedom till: Samtliga yrkesfiskare

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

Kustfiske och fiskodling i Finlands sydvästra skärgård

Kustfiske och fiskodling i Finlands sydvästra skärgård KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 325 Juhani Salmi Timo Mäkinen Pekka Salmi Eila Seppänen Kustfiske och fiskodling i Finlands sydvästra skärgård AQCESS-projektets socioekonomiska iakttagelser. Helsingfors

Läs mer

Arbetsgruppsbetänkande om sikbestånd och sikfisket

Arbetsgruppsbetänkande om sikbestånd och sikfisket Arbetsgruppsbetänkande om sikbestånd och sikfisket Helsingfors 2013 Arbetsgruppspromemoria JSM 2013:2a Arbetsgruppsbetänkande om sikbestånd och sikfisket Helsingfors 2013 TILL JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län. Detta beslut gäller även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län. Detta beslut gäller även om det överklagas. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-04 Ärendenr: NV-03147-15 Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län

Läs mer

FLISIK. För LIvskraftiga Småvatten I Kvarkenregionen. Långsiktig förvaltning av små vattendrag. Miniseminarium , Umeå Lotta Haldin

FLISIK. För LIvskraftiga Småvatten I Kvarkenregionen. Långsiktig förvaltning av små vattendrag. Miniseminarium , Umeå Lotta Haldin FLISIK För LIvskraftiga Småvatten I Kvarkenregionen Långsiktig förvaltning av små vattendrag Miniseminarium 2014-01-22, Umeå Lotta Haldin Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 10.3.2014

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM5. Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM5. Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2017 Näringsdepartementet 2016-09-30 Dokumentbeteckning KOM (2016) 545 Förslag till rådets förordning om fastställande för 2017

Läs mer

Så arbetar Österbotten med Vattenförvaltningen. Vattenrådsdagar, Piteå Verksamhetsledare Eeva-Kaarina Aaltonen

Så arbetar Österbotten med Vattenförvaltningen. Vattenrådsdagar, Piteå Verksamhetsledare Eeva-Kaarina Aaltonen Så arbetar Österbotten med Vattenförvaltningen Vattenrådsdagar, Piteå 7.-8-5-2012 Verksamhetsledare Eeva-Kaarina Aaltonen Innehåll - Lite om Österbottens vatten och miljö rf - Vattenförvaltningens utmaningar

Läs mer

U 41/2014 rd. Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

U 41/2014 rd. Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo U 41/2014 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordning om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och

Läs mer

Uttalande från Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland och Sverige om fritidsfiske efter torsk

Uttalande från Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland och Sverige om fritidsfiske efter torsk Europeiska unionens råd Bryssel den 11 november 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 REV 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOT från: till: Komm. dok. nr: Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE2020 På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE 2020 Fiskeriverkets framtidsvision Hav i balans och levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag är två av de nationella

Läs mer

God Havsmiljö 2020 Åtgärdsprogram för havsmiljön

God Havsmiljö 2020 Åtgärdsprogram för havsmiljön REMISSYTTRANDE 2015-04-20 Ert datum 2015-02-01 Ert dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Box 11930 404 39 Göteborg God Havsmiljö 2020 Åtgärdsprogram för havsmiljön Sveriges Fiskevattenägareförbund har

Läs mer

Nulägesanalys och utvecklingsmål 2015-2020 för fiskerinäringen i Österbotten

Nulägesanalys och utvecklingsmål 2015-2020 för fiskerinäringen i Österbotten Nulägesanalys och utvecklingsmål 2015-2020 för fiskerinäringen i Österbotten 1 Österbottens Fiskarförbund Fredsgatan 20 65100 VASA www.fishpoint.net, info@fishpoint.net Innehållsförteckning 1. Inledning...5

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2014 SWD(2014) 290 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rådets förordning (EG) nr 1098/2007

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens län

Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens län 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-09 Ärendenr: NV-03536-15 Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens

Läs mer

SD401 Kommittémotion. 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förvaltning av bestånden

SD401 Kommittémotion. 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förvaltning av bestånden Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2448 av Anders Forsberg m.fl. (SD) Fiske och vattenbruk Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom ramen

Läs mer

RP 136/2004 rd. I denna proposition föreslås att sjöarbetstidslagens

RP 136/2004 rd. I denna proposition föreslås att sjöarbetstidslagens RP 136/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring 1 och i sjöarbetstidslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att sjöarbetstidslagens

Läs mer

Sötvattenfiskarnas handel och marknader

Sötvattenfiskarnas handel och marknader Jari Setälä, Kaija Saarni, Asmo Honkanen och Jarno Virtanen Sötvattenfiskarnas handel och marknader Seminariet 27. 8. 2004 Åbo, Finland Sötvattenfiskarnas handel och marknader - seminarieprogram 9.30 Seminariet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM9. Förordning om flerartsplan för Östersjön. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM9. Förordning om flerartsplan för Östersjön. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om flerartsplan för Östersjön Landsbygdsdepartementet 2014-11-12 Dokumentbeteckning KOM (2014) 614 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) 2016/72 vad gäller vissa fiskemöjligheter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) 2016/72 vad gäller vissa fiskemöjligheter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2016/72 vad gäller vissa fiskemöjligheter SV SV MOTIVERING

Läs mer

Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013. Version 2009-04-28

Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013. Version 2009-04-28 Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013 Version 2009-04-28 STRATEGIDOKUMENT Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård Bakgrund Under perioden september 1993 till januari 1996

Läs mer

Handlingsprogram för Bottenviken - 2005

Handlingsprogram för Bottenviken - 2005 Handlingsprogram för Bottenviken - 2005 Handlingsprogram för Bottenviken Bottenvikens karaktärsdrag Perämeren erityispiirteet Belastning och fysisk exploatering Kuormitus ja paineet Identifiering av miljöproblem

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer inom

Läs mer

Säl som stjäl är fiskarens gissel

Säl som stjäl är fiskarens gissel Skärgård Säl som stjäl är fiskarens gissel Frisk luft, vackra havsvyer och hederligt kroppsarbete. Ett liv som yrkesfiskare har sina fördelar. Nackdelarna? Hårt väder och stulen fångst. TEXT: JONA NYSTRÖM

Läs mer

3. Strategins framtagning. 4.1 Områdesbeskrivning. 4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter.

3. Strategins framtagning. 4.1 Områdesbeskrivning. 4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter. LLU Öresund/Skåne NV 3. Strategins framtagning. (600/1000 tecken) För fiskets del vilar strategin på en SWOT-analys (bilaga 1) framtagen av fiskeridirektör Johan Wagnström vid Länsstyrelsen Skåne i samråd

Läs mer