Styrelsen för Centrum för fastighetsföretagande avger härmed årsredovisning för tiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Centrum för fastighetsföretagande avger härmed årsredovisning för tiden 2013-01-01 2013-12-31."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 ÅRSREDOVISNING För Centrum för fastighetsföretagande Org. nr Styrelsen för Centrum för fastighetsföretagande avger härmed årsredovisning för tiden Förvaltningsberättelse Bakgrund Malmö Högskola, Lunds Tekniska Högskola och flera av regionens största företag inom fastighetsbranschen har tillsammans bildat Centrum för fastighetsföretagande. Föreningen bildades år Vision Centrum för Fastighetsföretagandes vision är att skapa ett helt nytt och mångvetenskapligt synsätt på forskning och utveckling inom fastighetsbranschen. Olika vetenskaper, erfarenheter och perspektiv får möjlighet att mötas i en utvecklande miljö. Föreningen skapar en dynamisk miljö för både forskning och näringsliv, och den omedelbara återföreningen av kunskap är en av många positiva konsekvenser av gemensam mötesplats. Verksamhetsidé Centrum för Fastighetsföretagande ska vara en öppen, framtidstänkande mångvetenskaplig forsknings- och utvecklingsmiljö, där olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter möts nyttja kunskap, kompetens och erfarenheter från etablerade vetenskaper, som teknik, juridik, sociologi och samhällsvetenskap vid högskolor ta tillvara på erfarenheter från fastighetsbranschen som medlemsföretagen står för i första hand rikta sig mot projekt som kräver nya angreppssätt och mångvetenskap. Centrum för Fastighetsföretagande stöder forskning och utveckling inom fastighetsbranschen samverkan mellan fastighetsbranschen och högskolor kompetensutveckling i fastighetsbranschen samarbete mellan olika som organisationer deltager i fastighetsbranschens utveckling i Öresundsregionen. Strategi Centrum för fastighetsföretagande främjar samverkan genom att vara en naturlig mötesplats mellan högskolor och medlemsföretagen. delta i utveckling av utbildningsprogram och kurser. stödja forskning och utvecklingsprojekt vid högskolor. vara en aktiv part i forsknings- och utvecklingsprojekt, seminarier, branschdagar, tävlingar m.m. 2

3 Evenemang under år 2013 Under året har Centrum för fastighetsföretagande haft fyra frukostmöten och ett årsmöte. Real Estate Award 2013 Tillsammans med Øresundsinstituttet och Fastighetsägarna Syd delades priset Real Estate Award ut till Skånes bästa företag inom de fem kategorierna: förvaltning, värdering, transaktionsrådgivning, transaktionsjuridik och lokaluthyrning. Prisutdelningen ägde rum vid Øresundsinstituttets årliga Fastighetsmässa, Real Estate Öresund. Från vänster: Michael Carlsson från HSB Malmö (delat pris i klassen förvaltning), Börje Klingberg (jurymedlem och fastighetsdirektör Malmö stad), Peter Samuelsson från Malmöbryggan (vinnare i klassen värdering), Jarl Olsson från Catella (vinnare i klassen transaktionsrådgivning), Linda Jönsjö från Setterwalls (vinnare i klassen transaktionsjuridik), Stefan Lindvall (jurymedlem och vd Fastighetsägarna Syd), Sandra Nilsson från Relier (vinnare i klassen lokaluthyrning), Eva Engquist (jurymedlem och vice rektor Malmö högskola) samt Per Svensson från Riksbyggen (delat pris i klassen förvaltning). Foto: Øresundsinstituttet Johan Wessman. Transaktionsrådgivning: Catella När fastighetsmarknaden är låg och transaktionerna tuffa att genomföra och det råder allmän blues hos fastighetsägarna. Då litar vi på dem med bluesen i blodet och förväntar oss att få höra fastighetsägarnas blues. 3

4 Värdering: Malmöbryggan När marknaden är turbulent och transaktionerna få sätter vi vår tilltro till värden bedömda av ett företag som kan överbrygga dessa svårigheter. Förvaltning: Riksbyggen och HSB Långsiktiga relationer och service är honnörsorden. För utmärkt tillvaratagande av både kunders och uppdragsgivares behov. Transaktionsjuridik: Setterwalls När goda råd är dyra och dåliga är än mer kostsamma förlitar vi oss på Setterwalls Lokaluthyrning: Relier När vi andra ser tomma lokaler ser andra affärsmöjligheter och förvandlar vakanser till silver. Pristagarna utsågs genom en omröstning av fastighetsägare i Sydvästra Skåne samt av en jury bestående av fastighetsdirektör Börje Klingberg, Malmö stad, vicerektor Eva Engquist, Malmö högskola samt vd Stefan Lindvall, Fastighetsägarna Syd. Frukostmöte : En etablerares vardag möten med fastighetsägare Föredragshållare Sven-Olof Pettersson, etableringsansvarig vid Reitan Convenience, inledde med att presentera sitt koncept för etablering av Pressbyrån och 7-Eleven butiker. Sven-Olof berättade hur de resonerar om till exempel vilken sida om gatan, som butiken bör etableras på, och varför det alltid ska vara på en hörna. Reitan Conveniences affärsmodell innebär att det alltid är företaget som hyr lokalen, men att det sedan är deras franchisetagare som är hyresgäster i andra hand. Det måste därför vara möjligt med andrahandsuthyrning vid kontraktsskrivning. Franchisetagarna har kontrakt som löper på tre år och det är därför önskvärt att hyreskontrakten kan anpassas efter det och löpa på sex år i taget. Frukostmöte : Framtidens kontorslösningar Sofia Tholérus, projektutvecklare vid Ikano Kontor, välkomnade CFFF:s medlemmar till dagens frukostmöte, som ägde rum i Ikano Kontors nya spännande fastighet Ideon Gateway i Lund. Frukostmötet handlade om framtidens kontorslösningar och började med att Susanna Toivanen, fil. dr. sociologi och inhouseforskare hos NCC, berättade om forskning kring kontorsmiljöer. Därefter berättade Fredrik Åkesson, VD Ikano Kontor, om Ideon Gateway. 4

5 Susanna Toivanen talade om de utmaningar som finns och vad som driver utvecklingen när det gäller framtidens kontorslösningar. Det handlar om den fysiska miljön, vilket berör Facility Management, den sociala miljön, som ofta hanteras av HR och handlar om arbetsmiljö, organisationskultur och kommunikation samt IT-miljön, där man hanterar både befintlig teknik och teknisk utveckling. Det finns olika kontorstyper: cellkontor, delat rum, kontorslandskap, ABW (acivity based work, ingen egen fast arbetsplats och zonindelning), flexikontor (ingen fast arbetsplats) och kombikontor (egen arbetsplats samt 20 % av ytan avsatt till annan plats). Intresset för ABW är stort, vilket har att göra med att kontorsytan kan kapas med ca 30 % och ge besparingar för lokalhyran. Trenderna för kontorslösningar har samband med utvecklingen av arbetssätt och ledning och har gått från trälhallar i 1900-talets början med skrivplatser tätt packade och däremellan någon slags övervakare till dagens och framtidens situation, där man talar om effektivisering, resultat, frihet, virtuellt arbete, tillit och ledning och hur det kommer att påverka synens. Forskning kring vad som händer då man byter kontorsmiljö till exempel till ABW har idag inte kommit så långt. Fredrik Åkesson fortsatte med att berätta om själva Ideon Gateway. Vid kundkontakter talar man numera mer om innehåll och inte så mycket om faktisk yta, utan det viktiga är vad kunderna behöver och efterfrågar. Själva byggnaden är 19 våningar hög och har redan i planeringsstadiet haft miljötänkandet i fokus. Huset hämtar kyla och värme från marken, geoenergi, och en del av elen kommer från solceller, som är integrerade i husfasaden, dessutom är all allmänbelysning LED-belysning. För byggnaden har man siktet inställt på följande miljöklassningar: LEED precertifierad med målet LEED Platinum, planeras bli miljöcertfierad enligt Miljöbyggnad Guld och planeras även bli certifierad enligt EU Green Building. När hissarna i byggnaden går ner producerar de el, vilket ger 40% effektivare hissar. Årsmöte i Magistratskolans aula: 5

6 Vid årsmötet i maj berättade förra årets mentorsstipendiat Annica Samevik engagerat om sitt mentorsår och därefter delade Mie Jernbeck, Mentor International, ut årets stipendier. Mentorsstipendium för år 2013 gick till två medarbetare i CFFF:s medlemsföretag: Mia Kjell, MKB Fastighets AB Fredrik Oddshammar, Ikano Retail Centres I anslutning till årsmötet berättade Anders Olshov, Adm. Direktör Øresundsinstituttet, engagerat om Köpenhamns outnyttjade möjligheter. Utgångspunkten för berättelsen var hans bok med samma titel. Berättelsen är ett tidsdokument med utgångspunkt i Øresundsregionens förenande i och med broförbindelsen. Anders tog oss först med på en kort historielektion i Öresundsbrons tillkomst och berättade om hur han, medan han sprang Broloppet, insåg att detta var en region med starka krafter. Det ledde sedermera till att han startade Øresundsinstituttet år Efter denna historielektion tog framtidsvisionerna vid med allt från hur flera företag bildas enligt samma modell som Copenhagen-Malmö-Port till hur Danmark säger Ja till Euron år 2017 och att det år 2018 bildas en gemensam Skandinavisk fotbollsliga. Allt med en stark koppling till Øresundsregionen och dess utveckling. Frukostmöte : Fastighetsägarens miljöansvar Frukostmötet handlade denna gång om Fastighetsägarens miljöansvar och Sanna Blomqvist, Associate, inledde med att tala om verksamhetsutövarens ansvar. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska följas av alla och det är företagarens skyldighet att känna till hur verksamhet berörs av MB:s bestämmelser. Enligt 2 kap. 1 MB är det företagaren som är skyldiga att visa att reglerna följs, vilket innebär att om det blir diskussion om verksamheten är det företagaren som får komma med utredning, dvs. omvänd bevisbörda gäller. Sanna berättade vidare om begreppet 6

7 verksamhetsutövare och enligt miljöbalkens är en fastighetsägare verksamhetsutövare, när han eller hon hyr ut lokaler eller bostäder. Fastighetsägarens ansvar gäller olägenheter för människors hälsa och miljön som förorsakas av själva byggnaden eller av marken. Enligt miljöbalken är det fastighetsägaren som är skyldig att utreda dessa hälsoskyddsfrågor och visa att byggnaden inte är orsaken till ett eventuellt besvär. Fastighetsägare ska fortlöpande bedriva planering och kontroll av sin fastighetsförvaltning för att undvika olägenheter för människors hälsa, dvs. egenkontroll. Mikael Svegland, Senior Associate/Advokat, fortsatte att berätta om ansvar för efterbehandling, vilket regleras i 10 kap MB. Primärt ansvarig för efterbehandling är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit åtgärd, som bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada, dvs verksamhetsutövaren. Begreppet miljöfarlig verksamhet omfattar förutom pågående verksamheter även verksamheter som befinner sig i en passiv fas. Det kan handla om förvaringsfall och markberedning/schaktning. Om det inte finns någon verksamhetsutövare, som kan utföra eller bekosta ett avhjälpande, är var och en som förvärvar den förorenade fastigheten ansvarig, om förvärvaren vid förvärvet kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt den.om det skulle visa sig att denne inte har tillräckliga resurser för att bekosta avhjälpandet kan fastighetsägaren bli ansvarig för de kostnader som återstår. Fastighetsägarens subsidiära ansvar enligt 10:3 MB gäller endast om fastigheten förvärvats efter det att miljöbalken trädde ikraft, dvs från och med den 1 januari Fastighetsägare är liksom verksamhetsutövare solidariskt ansvariga för efterbehandlingen av ett förorenat område. Det innebär att det allmänna kan vända sig mot vilken fastighetsägare de vill som har ägt fastigheten och denne får sedan regressvis kräva ersättning från de andra fastighetsägarna genom förhandlingar/processer. Däremot föreligger inget solidariskt ansvar mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare. Erica Nobel, Partner/Advokat, berättade sedan engagerat vidare om utvecklingen i praxis och redogjorde för en rad intressanta fall. I det s.k. Arvamet-fallet, slogs det fast att miljöansvar även kan övergå från säljaren till köparen av inkråm. Det var en förutsättning att en större del av inkråmet överläts och att en snarlik verksamheten drevs vidare. I ett annat fall slog domstolen slog fast att en s.k. jordabalksfriskrivning inte var gällde vid en bedömning av det offentligrättsliga miljöansvaret. Beträffande verksamhetsutövarbegreppet och att en fastighetsägare som gräver och rör runt en förorening anses vara verksamhetsutövare, oavsett syftet med åtgärden. Erica avslutade med ett 7

8 fall angående två verksamhetsutövare, d.v.s. att ett moderbolag under vissa omständigheter kunde anses vara verksamhetsutövare för dotterbolagets verksamhet och därmed ansvarig för en föroreningsskada. Frukostmöte Rättvis hyressättning för vem? Det var stor uppslutning vid höstens sista frukostmöte, då CFFFs medlemmar fick möta Sonny Modig, före detta VD för MKB, och Hans Lind, professor vid KTH. De är båda två ledamöter i Handelskammarens nyinrättade Bokommitté och dagens tema var Rättvis hyressättning: för vem? Utgångspunkten var dagens system och fokus på hur det skulle kunna utvecklas för att bli mer rättvist ur både ett ägar- och konsumentperspektiv. Frukostmötet avslutades med stipendieutdelning för utmärkta examensarbeten till Rebecka Lundgren från Mah, Julia Malmsten och Johanna Larsson från LTH. Sonny Modig, som idag är pensionär, men aktiv som fri debattör, inledde med att berätta om sin bakgrund från bland annat Bostadsverkets Bostadsfinansieringsgrupp, som nationell byggsamordnare, Byggkommissionen och Boverkets Byggkostnadsforum. Under åren var Sonny VD för MKB, som har lägenheter, vilket motsvarar 30% av hyresrätterna i Malmö. MKB är en av få aktörer i staden som bygger nya lägenheter varje år och frågan är varför det är så få som bygger när efterfrågan är så stor? Malmö är en av landets städer med lägst hyresutveckling under de senaste 10 åren samtidigt som det här finns ett stort behov av att bygga nya bostäder. Malmömodellen gav en balanserad hyressättning initialt och Sonny menar att ju mer skillnaden ökar mellan betalningsviljan och den hyra man får ta ut, desto svårare är det att bygga nytt. Enligt ny lagstiftning från 2011 ska allmännyttan drivas efter affärsmässiga principer och marknadsmässiga avkastningskrav, men hyreslagstiftningen har varit oförändrad under 100 år. Många gånger hör man att branschen borde bygga billigare, men nyproduktion är alltid dyrare oavsett standard och kvalitet. Subventioner är inte heller lösningen, då dessa tenderar att ätas upp av ökade priser. Sonny menar att hyresregleringen ligger bakom bostadsbristen och man måste hitta nya sätt att arbeta och utreda riskerna med friare hyressättningen och försöka hitta nya möjligheter. Hans Lind, professor vid KTH, fortsatte därefter med att konstatera att vi befinner oss i en allvarlig situation och att något måste göras. Det behövs nya regler för bostadsbyggande, men också nya attityder från de inblandades sida där man inte alltid i första hand ser till sina egna intressen, utan till den större helheten. Ett led i att åstadkomma förändring är att sätta samman en grupp med ett antal kunniga personer 8

9 med kunskap om vad som behöver göras och de politiska partierna för att komma fram till hur man ökar bostadsbyggandet. Hans menade att beträffande en avreglering av hyresmarkanden, så är marknaden inte alltid god, man kan se till exemplet avreglering av taximarknaden och vad som hände då. Hyresregleringen kan man ta bort först om det inte får några effekter och bostadsbyggandet måste också öka innan hyresregleringen kan ändras. När hyresreglering avskaffades i våra grannländer Norge och Finland hade den inte längre några stora effekter, eftersom bostadsbyggandet och efterfrågan var i balans. I grunden beror det låga bostadssbyggandet på annat. Hyrorna i nyproduktion är idag i stort sett marknadsmässiga, men det finns ej incitament att bygga nytt. I kommunerna bygger man inte billiga bostäder, man planlägger inte all mark utan pytsar ut lite mark i taget för att få bra betalt, vilket leder till sämre utnyttjande av marken. Hur ska det då se ut på sikt? Hans föreslår fri hyressättning vid uthyrning till nybyggnation, men att de allmänna ockerreglerna behöver skärpas innan detta genomförs. Hyran följer sedan inflationen i 3 eller 5 år och om hyresgästen vill ha längre skydd får denna göra en egen överenskommelse med fastighetsägaren, dvs. en slags option. Men vilka rättigheter har de som idag bor i billiga attraktiva lägenheter? Ska vissa ha rätt att bo billigare än andra för evigt? Inte enligt Hans, men alla ska ha en rimlig tid att anpassa sig, säg under till exempel 5 års tid. Det kan då finnas skäl för tidsbegränsade ökningar i bostadsbidrag för vissa grupper, som kan finansieras med tidsbegränsade extra skatter. Stipendier Mentorsstipendium Namn, Företag, tilldelades år 2013 års mentorsstipendium. Utmärkta examensarbeten år 2013 Vid frukostmötet delades stipendier ut för 2013 års utmärkta examensarbeten á kr: LTH, Josefine Larsson och Julia Malmsten: "Densification strategies in Helsinki, Osla & Stockholm interaction between the private sector and the municipality" MAH, Rebecka Lundgren: Metoder och verktyg för ekonomisk utvärdering av sociala projekt och investeringar Forskning och utvecklingsbidrag 2013 Centrum för fastighetsföretagande beviljade Fastighetsvetenskap, Malmö högskola, SEK för redigering och publicering av en antologi i Fastighetsvetenskap. Motprestation sker i form av exemplar till våra medlemsföretag samt att vi får en gedigen presentation av antologins innehåll vid ett frukostmöte. 9

10 Medlemsföretag Centrum för fastighetsföretagande har vid slutet av år (52) medlemsföretag och 465 (693) personer prenumererar på CFFF:s nyhetsbrev. Styrelsens arbete Vid det ordinarie årsmötet valdes Sofia Tholérus, IKANO, till ordförande. Styrelseledamöter, som valdes på 2 år: Thomas Berggren, Malmö Cityfastigheter Michael Carlsson, HSB, Malmö, och Sofia Tholérus, IKANO Kontor. Styrelseledamöter vars mandat löper ut om 1 år: Joa Falk, Malmö högskola, Lotta Strömgren Jönsson, YCAP, Stefan Olander, Lunds Tekniska högskola, Karin Svensson, MKB, Benny Thell, Malmö stad, vice ordförande och Stig Westerdahl, Malmö högskola. Styrelsen har under året haft fem ordinarie styrelsemöten utöver årsmötet. Valberedning: Kjell Åkesson Jarl Olsson, Catella Revisorer: Elna Lembrér Åström, Deloitte, Clas Ohlsson, omvaldes 10

11 Centrum för fastighetsföretagandes styrelse Sofia Tholerus, Ordförande Projektutvecklare, Ikano Kontor Benny Thell, Vice ordförande Hållbart samhälle, Projektledning, Malmö stad Michael Carlsson VD, HSB Sundsfastigheter Joa Falke Affärsutvecklare, Malmö högskola Stefan Olander Tekn. dr., LTH Lotta Strömgren Jönsson YCAP AB Karin Svensson Personalchef, MKB Stig Westerdahl Lektor, Malmö högskola Thomas Berggren, VD, Fastighetsaktiebolaget Malmö City 11

12 RESULTATRÄKNING för Nettoomsättning Erhållna bidrag Lämnade bidrag och stipendier Övriga externa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Utdelning Bankkostnader Resultat efter finansiella poster 0 0 Årets resultat 0 0 BALANSRÄKNING per 31 december Tillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Kapital Årets resultat 0 0 Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter Summa skulder Summa skulder och eget kapital POSTER INOM LINJEN Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 12

13 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciper är oförändrade mot föregående år. Tillgångar och fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Övriga tillgångar värderas till anskaffningsvärde om ej annat anges i nedanstående noter. Avsättningar och skulder Skulder har, om ej annat anges nedan, upptagits till anskaffningsvärden med sedvanliga reserveringar för upplupna kostnader. Avsättningar har gjorts för kända eller befarade risker efter individuell prövning. Personal Föreningen har inte haft några anställda under året. Löner eller andra ersättningar har inte utgått. Kostnad för inhyrd personal har fakturerats från Malmö Högskola och uppgår till 375 tkr. UPPLYSNING TILL ENSKILDA POSTER i KKR Not 1 Nettoomsättning Medlemsavgifter Not 2 Revisionsarvode Deloitte AB Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. Not 3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda projektbidrag Övriga poster

14 UNDERSKRIFTER I BOKSTAV Malmö / 2014 Thomas Berggren Ordförande Michael Carlsson Joa Falke Stefan Olander Lotta Strömgren Jönsson Karin Svensson Benny Thell Sofia Tholérus Stig Westerdahl Vår revisionsberättelse har lämnats den Elna Lembrér Åström Auktoriserad revisor Clas Ohlsson 14

15 15

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2015 01 01-2015 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Safiren

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(6) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Styrelsens säte: Stockholm Föreningens redovisningsvaluta är Svenska kronor (SEK). Alla belopp

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Org nr 769621-5784 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2005/2006 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2005-09-01-- 2006-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Stor-Stockholms Privatläkar Service, SSPL-S AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Clüwer Räkenskapsåret 2015-09-01-2016-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Squashförbundets Service AB 1(7) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Squashförbundets Service AB får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Föreningen Närheten Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer