KF KALLELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KF KALLELSE 2015-03-31"

Transkript

1 KF KALLELSE

2 A. HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunfullmaktige Annika Jax KUNGORELSE Datum Sida 1(1) Kommunfullmaktige kallas harmed till samrnantrade tisdag den 31 mars 2015 klts.30 i S:t Paulusgardcn. Kommunfullrnaktiges iirendelisla med tillhorande handlingar fiuns tillganglig for allmanheten i kommunreceptionen, I-Iokargatan 6, Deh pa kommunens hemsida, Sammantradet fir offentligt (oppet for allmanheten) oeh direktsands i Hedemora narradio pa 93,9 Mhz, med b5rjan kl Det fir ocksa mojligt au folja motet via webb~radjo, kommunens hemsida, Webb-sandningarna kan foljas direkt Deh i efterhand. Arenden 1. Val av justerare 2. Utdelning av Hedemorablomman 3. Allmanhetens fragestund/anmalan av medborgarforslag 4. Information om AS HedemorabostMer och Kommunfastigheter i Hedemora AS 5. Revisionsberattelse Fraga om ansvarsfrihet for kommunstyrelsen och ovriga namnder 7. Bokslut och arsredovisning Revidering av f6rbundsordning for Sodra Dalarnas Samordningsforbund 9. Forslag til! finansiell omstrukturering av kommunkoncernen samt partieillosen av pensioner 10. ForsJag om Qvergang fdm leasing till kop av utrustning 11. Omdisponering av investeringsmedel frim 2014 till Investering i bredband m anledning av avveckling av ADSL 13. Bolagsordningar ach agardirektiv for kommunens bolag och fortydligande av bolagsordning for Hedemora Naringsliv AS 14. Behandling av motion am en tryggare alderdom i Hedemora 15. Biblioteksplan for Hedemora kommun Anslutning till gemensam namnd for spraktolkf6rmedlingsverksamhet 17. Kommunfullmaktiges arbetsordning 18. Valarenden 19. Delgivningar Berndt Nygards (S) ordforande Annika Jax kommunsekreterare

3 Kommunfullmaktiges Narva- Omrostn!edamoter rande Ja Ne - I\~n_a _ Ers El.?!~~.i~!... -_ t--t--h (3_ust_ay_~!!,~_~~_~_(~) t--t--h Ers,Jo~a_s_c;arlwe~_(M.L t--t--h Ers!:~_~_A_n~er~~"n.i~) -rrh Ers _M_elk~r _A_n~er~s"n.i~! t--t--h Ers lv1_o~a_r~iil1~_t~ _(M.L t--t--h Ers,J~~_El.er~g_v~~!_(M.L t--t--h Ers F'"r:9.!~ _ ~r~_s _(L_HF'L t--t-h Ers Kommunfullmaktiges Narva- Omrostn ledamoler rande Ja Nej -!:eif_h_e~l_un_dj_ f-t-h Ers ~~r!~f'_~rer_s_(c;l_ f-----f-----h Ers J_oa_kill1_~o_rdstrijrn.i~) f-t--h Ers ~ar!, _fi,,_ns_s~_~_(yl t--t--h Ers ~o!?rit!_i\~~~!_~~"njijl f-f-h Ers ~~_~~eth.l\_nd_ers_so_njyl t--t--h Ers ~!( _1:I.. ~ss_o~ _(S!... f-f-h Ers I\~n_a _[)~_hli~_(li:if'l t--t--h Ers _Kristin"_~?!~tr~rnjlV1_P! t--t-h Ers!:eif _St_~~~~!~.i~F') t--t-h Ers 1\~~_~_~lin_~_(~PJ rf-h Ers _M_ath_i~s_fijo_rt_ (~[)L t--t-h Ers f!,rin.. _T!,,~_e~_(S_DJ rf-h Ers F',,~!!!~_~allb_er~_,<,SRL t--t--h Ers (J_",e_l\h!in~e!.!f!... t--t-h Ers ~!!,.. _[)ru~~_e_(c;l t--t-h Ers p.e!.f'''_~~r~!!?il1_(~l _--_ t--hh Ers I\n_k~_I3_~,,~!i~n_.<.Sl t--hh Ers L_ars_\IV~~!!~_~9_!~L f-hh Ers I\nita H_ed_gv_i~IJ~) t--hh Ers fi"nrik_~"i!~j~l f-hh Ers I\n_~"_:K.~!!~_[).. hl_ (S).. f-----hh Ers ~~rin H_o~v.. I!_(~L t--h---1 Ers!:ei(f'r~drik_ss_on_!1O) / Ers

4 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunfullmaktige SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrtoe&diltum Sida 4(18) (ParagrafnrJ AB Hedemorabostader och Kommunfastigheter i Hedemora AB, information och agardialog Enligt agardirekti ven ska bolagen en gang per AT infonnera kommunful1makti ge om i fti rsta hand ekonomi och vcrksamheter samt viktiga handelser i bolaget. VO Erik Kristiansson info rmerar.

5 ~HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdalum Sida 5(18) Kommunfullmaktige A5 Dnr KS078~ RevisionsberaUelse for 2014 Kommunens revisorer bar granskat kommunstyrelsens Deh Qvriga namnders vcrksamhet Deb genom utsedda lekmannarevisorer avcn verksamhcten i kommunens fdretag. I revisionsberattelsen framf6rs att kommunens ekonomiska lage ar fortsatt oroande Deh kraver omgaende atgarder fof en ekonomi i balans. Revisorema papekar art man i flera at uppmarksammat kommunstyrelsen om att det finns behov av att savai precisera kommunens styrmodell inkluderande en utveckling av mal sam! utveckla en metod for uppfoljning Deh ateltapportering av maluppfyllelsen. Revisorerna bedijmer att rakcnskaperna i allt vascntligt ar rattvisande samt att styrelsens och namndernas intema kontrol1 har varit tillracklig. Revisorerna tillstyrkcr att ansvarsfrihet beviljas for kommunstyrelsen, ovriga namnder srunt de enskilda fdrtroendevalda i dessa organ. Revisorerna tiustyrker au kommunens arsredovisning for 2014 godkanns. Beslutsunderlag Revisionsberattelse for 2014, den 23 mars 2015 Ferslag till kommunfullmliktiges Kommunfullmiiktige forklarar sig ha tagit del av revisionsberattelsen och Jagger den till handlingarna. I U'dc"""",,,,",

6 ~HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunfullmaktige SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanlradesdatum Sida 6(18) A6 Dnr KS Fraga om ansvarsfrihet Arendebeskrivning Konm1Unfulhnaktige har au ta stallning till revisorernas forslag au tillstyrka ansvarsfrihet for kommunstyrelsen Deh 6vriga namnder samt de enskilda fortroendevalda i dessa organ, Beslutsunderlag Revisionsbedit1else fof 2014 den 23 mars 2015 Forslag till kommunfullmaktige Kommunstyrelsen Deh ovriga nfunnder saint de fortroendevalda i dessa organ beviljas ansvarfrihet for verksamhetsaret Justerandes sign I U""9''''''''''''

7 A. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL Samrnlllltradesdatum Sida 7(18) Kommunfullmaktige A7 Om KS Arsredovisning for Hedemora kommun Arendebeskrivning Arsredovisning 2014 fdr Hedemora kommun presenteras. Arsredovisningen ska Himnas till kommunfullmaktige Deh revisorerna senast 15 april aret cfter det ar som redovisningen avser. Arsredovisningen ska godkannas av kommunfullmaktige efier att kommunfullmaktige beslutat om ansvarsfrihet ska beviljas eller iute. Beslutsunderlag Arsredovisning 2014 for Hedemora kommun KOlmmmstyrelsen den 17 mars 2015, 40 Forslag till kommunfullmaktige Arsredovisningen for 2014 faststalls.

8 !l. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL Sammanlradesdatum s", 8(38) Kommunstyrelsen 31 Dnr K Revidering av fiirbundsordning fiir Siidra Dalarnas Samordningsfiirbund Sammanfattning Sodra Dalarnas SamordningsfOrbund har imlittats med stm av lagen (2003: 1210) om linansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Forsiikringskassan, Arbetsformedlingen, kommun Deh regionllandsting. Forslaget pa revidering av forbundsordning f6reslas att galla fran oeh med den I april Beslutsunderlag Forslag frw Sodra Dalarnas Samordningsforbund den 2 februari 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forslag till kommunfullmiiktige Kommwliullmaktige antar reviderad forbundsordning for S5dra Dalarnas Samordningsforbund. Utdrag till Kommunfullmliktige r "~,,,,,;g" if( I I U"~g""'.'""

9 ~HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL SammanlfldesclattKT Sida 13(38) 35 Dnr KS Forslag till finansiell omstrukturering av kommunkoncernen samt partieillosen av pensioner Sammanfattning Ekonomichefen har i en tjansteskrivelse Himnat ert forslag till finansiell omstrukturering av Hedemora kommunkoncem for att skapa en battre finansiell balans, fa ert battre utnyttjande av kommunens likviditet samt forbattra koncemens resultat. Beslutsunderlag Tjl!nsteskrivelse fran ekonomichefen den 15 februari 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forslag till kommunfullmiiktige Kommunfullmaktige bestutar art: I. Kommunen tills vidare upphl5r med uthming till kommunens dotterbolag Deh art bojagen sjaiva upptar IAn pa den extema marknaden. 2. Tjilderhuset i Hedemora AB loser ett IAn till kommunen pa 179 mkr Deh upptar motsvarande IAn pa den extema marknaden. F5dindringen gots neutral fdr s3.vaj. kommunen som TjMerhuset genom att den Uigre ranta som Tjaderhuset far pa den extema upplaningenjiimfort med den ranta man betalar till kommunen idag, regleras genom motsvarande lagre hyreskostnad for komrnunen. Effekten bedoms art rora sig om 3,5-4 mkr/ar. 3. Kommunen gor en partiell injosen av pensioner enligt offert fran KP A AB motsvarande ca 200 mkr inklusive Joneskatt. Kommunen ska dessutom ha mojjighet art gora ytterligare inlosen av pensioner upp till etl varde av 30 mkr inom de narmaste tva Aren om sa likviditeten tillater. Kommunchefen ges mandat au verksuilla genomforandet av den partiella inlosen. I UId",.,.."""",

10 ~HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL SammantrAdesdatum Sida 15(38) Kommunstyrelsen 36 Dnr KS Forslag om overgang fran leasing till kop av utrustning Sammanfattning Ekonomichefen har i tjansteskrivelse lamnat forslag om finansiering av investeringar inom kommunen dar forslaget ar au all form av leasing ska avvecklas oeh att kommunen generellt ska overga till att kopa utrostning. Beslutsunderlag Tjansteskrivelse frful ekonomichefen den 8 februari 2015 Tjllnsteskrivelse fran ekonomichefen den 3 mars 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forslag till kommunfullmllktige KommunfuJlmaktige beslutar att: 1. Kommunen generellt Qvergru- fran leasing ehef hyra av utrustning till att kopa utrustning. 2. Aktuella leasing- oeh hyreskontrakt f()myas inte utan avslutas vid avtalstidens slut. 3. Att for i princip sarntliga leasingavtal pa fordon scm loper ut under kopa loss dessa bilar enligt siirskild offert. Det ror sig om ca 60 bilar till en beriiknad kostnad om 3,5 mkr. Den del som beror 2015 uppgar till ca 2,4 mkr och rur detta begars tilliiggsanslag for investeringar i en separat skrivelse. 4. Kommun upphandlar 5 fyrhjulsdrivna fordon med hogre markfrigang till hemtjansten under Dessa fordon ersatter 5 andra fordon varaven fyrhjuldriven. Nettoinvesteringen beraknas till 0,8 micr. Aven ft)r detta beglirs tiihiggsans\ag for investeringar i en separat skrivelse. Forts. 36 ;~.,,-- f

11 Ai HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanlrlldesdatum Sida 16(38) Kommunstyrelsen Forts Slutligen foreslas att kommunens bilsamordnare rar ansvar for samtliga kommunens hilar. Fr.o.m ber bilsarnordnaren en central resurs for kommunen oeh budgetmedel tilldelas miljo- oeh samhailsbyggnadsnrunnden for detta. Utdrag till Kommunfullmaktige Jllstel1'lndes sign I{,/l

12 ~HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRAOESPROTOKOLL SammanWidesdatum Sida 17(38) 37 On, KS Omdisponering av investeringsmedel trim 2014 till 2015 Sammanfattning Investeringsmedel som inte forbrukats wlder 2014 pa grund av att planerade investeringsprojekt iute hunnit slutfdras f6reslas overf6ras til12015 ars investeringsbudget. Beslutsunderlag Tjansteskrivelse fran ekonomichefen den 15 februari 2015 Tjiinsteskrivelse friin ekonomichefen den 3 mars 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskolt den 3 mars Flirslag till kommunfullmliktige KommunfuUmaktige beslutar att: 1. Investeringsprojekt om sammanlagt kr som inte har hulmit slutf6ras under 2014 rar 6verf6ras ti1l2015 ars investeringsbudget, varav kr till Kommunstyrelsen, kr till Bildningsniimnden samt kr till Milj5- och sarnhaiisbyggnadsnamndel1. 2. InvesteIingsbudgeten for 2015 utokas med 2,4 mkr for art losa ut leasingkontrakt pa fordon som f6rfaller under 2015 och istallet kopa fordonen. 3. Investeringsbudgeten for 2015 uwkas med 800 Ikr for alt inkopa 5 fyrhjulsdrivna fordon till hemtjiinsten och sarntidigt byta in 5 befintliga fordon. Utdrag till Kommunfullmaktige Juslerandes sign 7/ I /., I Utd",,,,,,,y,"'"

13 ~HEDEMORA!!J! KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL 5amman\fJclesdatum "" 18(38) Kommunstyrelsen 38 Dnr KS Investering i bredband med anledning av avveckling av ADSL Sammanfattning For att uppna bredbandsmalen sa kommer kansliet for digital agenda i Dalarna att goea en gemensam anstikan om bidrag hos Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Chefen rur kansliet, Joakim Holback, har varit till Hedemora Deh infonnerat om ans6kan. Fnigan om fiber till byn ligget hos kommunen oeh del ar darfor kommunen som maste vara medfmansiar i en ansokan. Bidraget motsvarar 50 % oeh eftersom ingen exakt summa kan anges annu, sa foreslas au kommunen beviljar en investering motsvarande som mest 4,1 mkr for fiberutbyggnad i byar i Hedemora. Satsningen kommer att innebara att fiber kommer ut till byar med 50 invanare samt med foretag i byo. Det skul1e i basta fall aven kunna innebara att byae med fiirre invanare ges mt>jlighet att ansi uta till en fiberpunkt i byn. Beslutsunderlag Tjansteskrivelse fran kommunstyrelseforvaltningen den 23 februari 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Dalarnodellen - Effektiv utbyggnad av fiber i Dalarna den 4 mars 2015 Forslag till kommunfullmaktige Kommunfullmaktige beviljar 4,1 mkr som mest fbr medfinansiering i ans5kan till Europeiska Regionala Utvecklingsfonden till bredbandsutbyggnaden i Hedemora. Kommunchefen ges uppdrag att teckna sarnverkansavtal upp till delta belopp. Utdrag till Kommunfullmiiktige ( I

14 ~ HEDEMORA!1! KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantmlesdatwn "', 26(38) Kommunstyrelsen 44 Dnr KS KS KS KS KS KS Solagsordningar och iigardirektiv for kommunens bolag och fortydligande av bolagsordningen for Hedemora Niiringsliv AS Sammanfattning Forslag pa nya bolagsordningar och iigardirektiv for kommunens bolag presenteras med anledning av nya direktiv fran Sveriges Kommuner Deb Landsting (SKL). Melker Andersson (M) yrkade vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2015 att i enlighet med Moderatemas motion den 23 oktober 2014 ska suppleanterna avskaffas i samtliga kommunala bolag torutom i det blivande kornmunala bolaget Hedemora Naringsliv AB. Ordforande fann an yrkandet avslogs. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari Forslag pa bolagsordning for AB Hedemorabostiider den 3 mars Forslag pa bolagsordning for Hedemora Elniit AB den 3 mars 2015 Forslag pa bolagsordning for Hedemora Energi AB den 3 mars 2015 Forslag pa bolagsordning for Hedemora Kommunfastigbeter AB cten 3 mars 2015 Forslag pa bolagsordning for Hedemora Kraft ocb Varme AB den 3 mars 2015 F5rsiag pa agardirektiv for AB Hedemorabostader den 3 mars Forslag pa agardirektiv for Hedemora Energi AS den 3 mars 2015 Forslag pa agardirektiv tor Hedemora Kommunfastigheter AB den 3 mars 2015 Forts. 44 I \ltd",...",,,,,,,,,

15 ~HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantr6desdatllm (38) Kommunstyrelsen Forts. 44 Fiirslag till kommunfullmaktige Kornmunfullmaktige beslutar att: 1. Anta forslagen till bolagsordningar och agardirektiv for kommunens bolag med foljande iindringar: I agardirektivet for Hedemora Energi AS 12, ska andra meningen strykas. I samtli ga bolagsordningar ska 15, ilirsta punkten, vara enligt foljande: Arligt faststallande av strategiska mdl. I bolagsordningen tor Hedemora Naringsliv AS ar 15 felformulerad. Den ska vara likalydande som de andra bolagsordningama. l.agarelirelt!i el for Hedemora kommunfastigheter AB, ska det frarnga att styrelsen ska besta av 7 ledarniiter och 5 suppleanter. 2. Beslutspunkten I ska arbetas in under och vara fardigt till kommande bolagsstiimmor ar Utdrag till Kommunfullmaktige Justerandes sign r"""""""""

16 ~HEDEMORA!tJ! KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrbsdatum "" 28(38) Kommunstyrelsen 45 Dnr KS Behandling av motion om en tryggare <ilderdom i Hedemora Sammanfattning Jonas Carlgren (M) har i en motion yrkat att nya bostader for aldre manruskors behov ska fardigsuillas, att stad ges till f6renings iiv Deh organisationer som ger insatser for aldre, att kommunen har en hog beredskap for att snahbt sakerstalla behov av platser inom sarskilt boende, att dagverksamheten i demensvarden fortsatter, att oppna for dagcenterverksamhet vid slirskilt boende dit manniskor utanflir boendet kan komma Deh fika. Kommunfullmaktige remitterade motionen for yttrande till omsorgsnamnden Deh kommunstyrelsen. Omsorgsnamnden foresl6r kommunfullmaktige att motionen ska bifal1as. Beslutsunderlag Motion av Jonas earlgren (M) den 7 oktober Kommunfulimiiktige den 28 oktober Omsorgsnlimnden den 16 december Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forslag tili kommunfulimiiktige Motionen bifalles. Utdrag till Kommunfullmaktige I '

17 it. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL Sammanl1lldesdatum Si<lo 29(38) Kommunstyrelsen 46 On, KS3BB-14 BBO Biblioteksplan for Hedemora kommun Sammanfattning BildningsfOrvaltningen har haft ett forslag pa biblioteksplan for Hedemora kommun ute pa remiss. Bildningsnamnden har, efter aft hansyn tagits till remissvaren oeh forslag pa andringar fran bibliotekschefen, beslutat att anta forslag ti ll biblioteksplan for Hedemora kommun Beslutsunderlag Bildningsniimnden den 16 februari Fiirslag pa biblioteksplan for Hedemora kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forslag till kommunfullmaktige Kommunfullmaktige antar biblioteksplan for Hedemora kommun Utdrag till Kommunfullmaktige

18 it. HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRJiOESPROTOKOLL Sarnma.ntradesdatum Sid> 30(38) 47 Dnr KS Anslutning till gemensam namnd for spraktolkformedlingsverksamhet Sammanfattning BorHinge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet spraktolkverksamhet. Verksamheten ar val etablerad Deh fyiler de kommunala forvaltningamas behov av spniktolkar. Landstinget Dalarna Deh BorHmge kommun bildade en gemensam niimnd mr spraktolkverksamheter den 6 mars BorHmge kommuns tolkformedling ar utferare av verksamheten. Den gemensamma niimnden har miijliggjort ett IAngsiktigt arbete dar god kvalitet pa spraktolkverksarnheten samt tillgangen till spraktolkar ar ett viktigt syf\e. Ytterligare atta kommuner onskar bli medlemmar j nfunnden, varav en ar Hedemora kommun. Beslulsunderlag Skrivelse!\An Bor/linge kommun den 18 september 2014 Kommunstyrelsen den \0 oktober , beslut om inriktningsbeslut Skrivelse fran Borllinge kommun den 15 januari Tjansteskrivelse fran kommunchefen den 18 februari 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forslag till kommunfullmaktige Kommunfullmiiktige antar foljande: Forts Den gemensamma SprAktolknamnden I Dalarna utokas med flera medlemmar. 2. Medlemmar i namnden ax Landstinget Dalarna, BorHinge kommun, FaIu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Mora kommun, Orsa Kommun. Smedjebackens komrnun samt Saters kommun. 3. Reglemeote fdr den gemensamma namndeo, enligt bilaga I godkiinns. 4. Samverkansavtal meuan medlemmarna enligt bilaga 2 med underbilagor 2 a oeh 2 b.

19 iii HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRAOESPROTOKOLL Sammanulidesdatum Sida 31(38) Kommunstyrelsen Forts F oreliggande budget for den gemensamma nllinnden godkanns eniigt bilaga Ikrafttradandet av den gemensammanamnden sker fro 0 m Beslutet galler att sarntliga parter fattar likalydande besiut. 8. Omsorgsnfunnden uppdras att lamna forslag till kommunfullmaktige pa 1 ledamot och 2 ersattare till namnden for sprlliolkfonnedlingsverksamhet. Utdrag till Kornmunfullm1iktige Justerandes sign if

20 ~HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPRDTDKOll Sammanlrlidesdatum Sido 32(38) 48 Dnr KS Kommunfullmiiktiges arbetsordning Sammanfattning Med anledning av vissa lagandringar har kommunfullmaktiges presidium tagit fram fbrslag pa revidering av kommunfullmaktiges arbetsordning. Bland annat har presidiet som organ definierats oeh forslag pa arbetsuppgifter rur presidiet listats. Anna Borgs (M) liimnar foljande synpunkter for au modemisera arbetsordningen: 110m annonsering, annonsering bor goras aven pa Facebook oeh i Annonsbladet. 13 ordet "bor" andras till ordet "ska". 25 i tredje stycket andras ordet "hans" till oedet ''talarens''. 30 f6rsta stycket, beskrivs att en motion ska vara "egenhandigt undertecknad". Bor betankas da kommunen alltmer overgai' till att digitalisera arendeprocessen oeh isafal1 borde utrymme ges till att aven godkanna e1ektronisk signering, 31 i andra stycket. fdrsta meningen. star att "Ett medborgarfdrslag ska vara skriftligt oeh Wldertecknat", Det borde raeka med skriftligt. med hanvisning till fdrslaget ovan i 3D, 31 i andra styeket. andra meningen. star att "Narnnfdrtydligande. adress oeh telefonnummer ska anges". E postadress borde laggas till. Beslutsunderlag SKL:s cirkuliir 14:57 F6rslag till arbetsordning 10 februari 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forts. 48 'f --- I"".. """""'"

21 ~HEDEMORA!!J! KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 33(38) Kommunstyrelsen Forts. 48 Kommunstyrelsens beslut Presenterade synpunkter Qverlamnas till kommunfullniliktiges presidium, for att inarbetas i forslaget till kommunfulhniiktiges arbetsordning om inget hinder finns angivet i Kommunallagen. Det nya f6rslaget till arbetsordning fof kommunfullmaktige ska fardigstailas, sa att behandling av arendet ska kunna gotas av kommunfullmaktige den 31 mars Forslag till kommunfullmaktige Forslag till Arbetsordning for kornmunfullmaktige faststalles. Utdrag till Kommunfullmaktige Kommunfullmaktiges presidium Justeraodes sign

22 A. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRAOESPROTOKOll Sammllotradesdatum Sida 8(18) KommunfullmAktige [Paragrafnr) Valarenden a) Val av tre huvudman till Sparbanken b) Val av ersattare i bildningsnamnden efter Garan Hoffman (S) c) Val av styrel se till Hedemora Energi AS d) Val av styrelse till AB Hedemorabostiider e) Val av styrelse till Hedemora Kommunfasti gheter AB j''''''''''''. " rd"""""'''"''''

23 ~HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL Sammantrlkles.datum "', 17(18) Kommunfullmliktige [Paragrafnr 1 Oelgivningar Fo ljande delgivningar anmals: a) Slutlig r5stra.kning Deh mandatfordelningival till kommunfullmakti ge (efter att ursprunglig rakning ovcrklagats) b) Arende inkomna men ej fardigberedda, till kommunfullmaktige efter senaste sammantradet: KS Behandling av motion om uppshidning i kommunens orter KS Hyresavgift fdr ishallar KS Detaljplan Vikmanshyttan 4:4 KS98-IS 003 Reglemente rdr KPR, kommunala pensioniirsnldet Fiirslag till beslut Kommunfullmaktige har tagit del av informationen. I UId",... """...

24 Revisorema i Hedemora kommun HEDEMORA KO rn, Kornmunstvrelsen Ink Dnr ;:.:.:: BILAGOR TILL ARENDE 5y.. NR... ~ (..Jij.... SIDOR) Till kommunfullmaktige i Hedemora komm un Revisionsberattelse for Ar 2014 Vi har granskat kommunstyrelsens och Ovriga n!mnders verksamhet och genom den utsedda lekmannarevisom den verksamhet som bedrivits i kommunens fisretag Styrelse och namnder ansvarar for att verksamheten bedrivs enligt gallande mal, beslut och riktlinjer samt de lagar och foreskrifter som galler for verksamheten. De ansvarar ocksa fur att del fin ns en tillraeklig intern kontroll oeh ateltedov isning till fullmaktige. Revisorerna ansvarar fisr att granska verksamhet, intern kontroll oeh riikenskaper samt art prava om verksamheten bedrivits enligt fu llmaktiges uppdrag och mal samt de lagar och foresk ri fter som g1iller fo r verksamheten. Granskningen har utforts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genom forts med den inriktning oeh omfattning som beh6vs for art ge rimlig grund for bed6mning och ansvarsprovning. Komrnunens ekonomiska Hl.ge lir fortsatt oroande och kr!iver omgaende Atg!irder ror en ekonomi i balans. Vi har i Clera Ar uppmiirksammat kommunstyrelsen om att det finns behov av att saval precisera kommunens stynnodell inkluderande en utveckling av mal samt utveekla en metod fisr uppfoljning och Aterrapportering av m!luppfyllelsen. Vi bediimer att ril..kenskaperna i al it vlisentligt ar rattvisande. Vi bediimer art styrelsens oeh namndernas interna kontro ll har varit till racklig. Vi tilistyrker att fullmiiktige beviljar ansvarsfrihet for styrelse och niimnder samt enskilda ledamiiterna i dessa organ. Vi tillstyrker att fullmaktige godkiinner kommunens arsredovisning for 2014 Dan~sson \ ~ Per Norin '----~ "'" Qr-~~ Dan Tengstad Till revisionsberattelsen htjr bilagorna: Revisorernas redog6relse (I) Fi:irtec!ming over de sakkunnigas rapporter som successivt JOrmedlats till jullmdktige (2) Grans/mingsrapporter fran lekmannarevisorema i bo/agen (3)

25 Bilaga 1 till revisionsberiittelsenjor 2014 Revisorema i Hedemora kommun Revisorernas redogorelse for ar 2014 Granskningen har baserats pa en bedomning av risk oeh vasentlighet omsatt i en revisionsplan. Forvaitningsrevision En stor del av revisionsarbetet har avsert forvaltningsrevision, d v s en granskning av art verksamheten bedrivs andamalsenligt oeh pa ert ekonomiskt tillfredsstallande satt. Syfiet har varit art klariagga om verksamheten har bedtivits enligt fastlagda politiska mill oeh intentioner oeh art utvardera om kvalitet oeh inriktning har blivit den avsedda. I forvaltningsrevisionen har kommunstyrelsen oeh samtliga n1imnder granskats overgripande med inriktning pa intern kontroll. Kommunens arbete med intern kontroll bedoms som aeeeptabeit. Sarsldld granskning med skriftlig avrapportering till berord nfunnd har skett genom granskning av Hantering oeh ansokningar av statliga ersattningar ioom flyktingmottagandet, Avtalstrohet, Kommunens risk- oeh siikerhetsarbete samt Skolorganisationens dimensionering. KonuTIunfuIlmaktige har IOpande rattrapportema for kanneclom Som en del av granskningen har revisorerna IOpande tagit del av aha namnders protokoll oeh haft sammantraffanden med kommunfullmaktige oeh cless presidium samt utvalda foretroendevalda oeh tjansteman. Redovisningsrevisioll Det andra granskningsomradet ar redovisningsrevision. Denna granskning syftar till art utrona om rakenskaperna ar riittvisande oeh om den kontroll som utovas illom styreiser oeh niimllder ar tillraeklig. Det senare galler friigan om tillforlitligheten i riikenskapernaoeh sakerheten i system oeh rutiner. Vi har bl a gran skat arsredovisningen, arsbokslutet oeh koncernredovisningen for ar 2014 oeh delarsrapportell per den 31 augusti Revisorema har vid granskningen bitratts av KPMG som kommer att liimna sarskild rapj1)rt fran granskningen av bokslut oeh arsredovisning. vax slutsats ar att kommunens arsredovisning ger en rattvisande bild av kommunens oeh koneernens resultat oeh stallning oeb att den i ar uppdittad enligt kommunal redovisningsjag oeh god redovisningssed. Mtlluppfylle/se Av fullmaktige beslutade Mal for god ekonomisk bushalll1ing- fyra rubriker med totalt 12 mal. Mainivael' ej redovisade nedan Genom au skapa mojligheterfor god kvalite! och god omsorgfa manniskor att valja Hedemora kommun som bostadsort

26 BUaga 1 till revisionsberdltelsenj6r 2014 F6rtroendet has bade kvinnor oeb man fdr kommunen oeh dess medarbetare ar stor1- maluppfyllelse ej redavisad Gatt naringslivsklimat- maluppf)rllelse ej redovisad Nya kommuninvanare, kvinnor oeh man ska kaona sig valkamna oeh behovdamaluppfyllelse ej redovisad Verksamheten genomsyras av effektivitet,jdmstdlldhet, integration och hallbar utveckling Konsuppdelad statistik - ma1et redovisas sam uppoatt Kommunen ar en forebild vad galler ink5p av ekologiska varor samt agare av miljoklassade fordon - maluppfyllelse ej redovisad Kommunen ar en forebild vad giiller avfallshantering - maluppfylleise ej redovisad Hedemora kommun iir en attraktiv arbetsgtvare Medarbetarna har rart kompetens for uppdraget - maluppfyilelse ej redovisad Nojda medarbetare - maluppfylielse ej redovisad Friska medarbetare - millet ej uppnatt En ekonomi som ger utrymme jor utveckling och investeringar. God hushdllning God hushallning- malet ej uppnatt Egen finansiering - malet uppm'itt God Iikviditet - malet uppm'irt Vi bedomer, utifnln avrapporteringell i arsredovisningen, art maiuppfylleisen i sju av tolv mal inte redovisas. Viirdet av dessa mal maste ifnigasartas. Av de tre finansiella malet redovisas tva uppfyllda. Det tredje kring god ekonomisk hushallning - am ert resultat sam uppgar till minst I % av skatter oeh statsbidrag uppnas jnte. Av arsredovisningen kan det utiasas att verksamhetens nettokostnader i f6rhaiiallde till skatter oeh statsbidrag uppgar till %. Vi har i f1era ar uppmarksammat kommunstyrelsen am att det finns behov av art savill preeisera kommunens styrmodell inkluderande en utveekling av mal samt utveekla en metod fdr uppfuljning Deh aterrapportering av majuppfyljejsen. Lekmannarevision Sam lekmalll1arevisor i kommunens helagda bolag har den fdrtl'oendevalda revisornjan-erik Olhans utsetts. Han hal' tilisammans med bitraden granskat bolagen oeh iamnat granskningsrappolter. Lekmallnarevisorn bedomer art bolagell s/(ots pa ert tillfredsstallande siitt

27 Bilaga J till revisionsberiittelsenfor 2014 Ansvarsprovning Kommunens ekonomiska lage ar fortsatt oroande Deh kraver Offigiende atgarder for en ekonomi i balans. Beslut grundade pa konsekvensanalyser rued atgardsplaner oeh en Jopande uppfoljning av att besl11ten ger effekter bade i verksamhetens utforande och med avsedd ekonomisk effekt. KOmmlll1enS resultat llppgar till mkr. (Ar mkr) Mi1j6- oeh samhallsbyggnadsnamnden. Omsorgsnamnden oeh Bildningsnamndenredovisar underskott med totalt mkr,jamf6rt med reviderad budget. Det ar allvarligt! Kommunstyrelsen har inom ramen for sin uppsiktsplikt, ett sarskiltuppdrag att till namnderna gora papekanden, lamna ract ceh anvisningar samt om behov finns tillse att kommunfullmaktige ingriper.

28 Bilaga 2 till revisionsberiiftelsenjor ar 20J4 Revisorema i Hedemora kommun Forteckning over utfdrd granskning under 2014 Forteckning over de sakkullnigas skriftliga rapporter for ar 2014 som successivt flrmedlats till fullmliktiges presidium for kiinnedom. Granskning av hantering oeh ansokningar av statliga ersattningar inom tlyktingmottagandet Granskning av avtalstrohet Granskning av kommunens risk- oeh sakerhetsarbete Granskning av skolorganisationens dimensionering Gransiming av Delarsrapport Granskning av Bokslut oeh arsredovisning for Ar 2014 Lekmannarevisionsrapp0l1 om Hedemorabostader AB inkl dotterbolag oeh Hedemora Energi AB inkl dotterbolag Utover ovanstaende granslrningar har vi under aret gjort mindre uppfoljningar oeh undersokningar. Lopande har aven information givits am de kommunala bolagen sam en f6jjd av den samordning sam finns meuan kommunens revisorer oeh lekmannarevisorema i de kommunala bolagen.

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx

Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 november 2003, 122 1. Syfte Dessa

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen?

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen? RiR 2006:11 Vad och vem styr de statliga bolagen? ISBN 91 7086 078 5 RiR 2006:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 2006-05-17 Dnr 33-2005-0283 Vad och

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer