KF KALLELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KF KALLELSE 2015-03-31"

Transkript

1 KF KALLELSE

2 A. HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunfullmaktige Annika Jax KUNGORELSE Datum Sida 1(1) Kommunfullmaktige kallas harmed till samrnantrade tisdag den 31 mars 2015 klts.30 i S:t Paulusgardcn. Kommunfullrnaktiges iirendelisla med tillhorande handlingar fiuns tillganglig for allmanheten i kommunreceptionen, I-Iokargatan 6, Deh pa kommunens hemsida, Sammantradet fir offentligt (oppet for allmanheten) oeh direktsands i Hedemora narradio pa 93,9 Mhz, med b5rjan kl Det fir ocksa mojligt au folja motet via webb~radjo, kommunens hemsida, Webb-sandningarna kan foljas direkt Deh i efterhand. Arenden 1. Val av justerare 2. Utdelning av Hedemorablomman 3. Allmanhetens fragestund/anmalan av medborgarforslag 4. Information om AS HedemorabostMer och Kommunfastigheter i Hedemora AS 5. Revisionsberattelse Fraga om ansvarsfrihet for kommunstyrelsen och ovriga namnder 7. Bokslut och arsredovisning Revidering av f6rbundsordning for Sodra Dalarnas Samordningsforbund 9. Forslag til! finansiell omstrukturering av kommunkoncernen samt partieillosen av pensioner 10. ForsJag om Qvergang fdm leasing till kop av utrustning 11. Omdisponering av investeringsmedel frim 2014 till Investering i bredband m anledning av avveckling av ADSL 13. Bolagsordningar ach agardirektiv for kommunens bolag och fortydligande av bolagsordning for Hedemora Naringsliv AS 14. Behandling av motion am en tryggare alderdom i Hedemora 15. Biblioteksplan for Hedemora kommun Anslutning till gemensam namnd for spraktolkf6rmedlingsverksamhet 17. Kommunfullmaktiges arbetsordning 18. Valarenden 19. Delgivningar Berndt Nygards (S) ordforande Annika Jax kommunsekreterare

3 Kommunfullmaktiges Narva- Omrostn!edamoter rande Ja Ne - I\~n_a _ Ers El.?!~~.i~!... -_ t--t--h (3_ust_ay_~!!,~_~~_~_(~) t--t--h Ers,Jo~a_s_c;arlwe~_(M.L t--t--h Ers!:~_~_A_n~er~~"n.i~) -rrh Ers _M_elk~r _A_n~er~s"n.i~! t--t--h Ers lv1_o~a_r~iil1~_t~ _(M.L t--t--h Ers,J~~_El.er~g_v~~!_(M.L t--t--h Ers F'"r:9.!~ _ ~r~_s _(L_HF'L t--t-h Ers Kommunfullmaktiges Narva- Omrostn ledamoler rande Ja Nej -!:eif_h_e~l_un_dj_ f-t-h Ers ~~r!~f'_~rer_s_(c;l_ f-----f-----h Ers J_oa_kill1_~o_rdstrijrn.i~) f-t--h Ers ~ar!, _fi,,_ns_s~_~_(yl t--t--h Ers ~o!?rit!_i\~~~!_~~"njijl f-f-h Ers ~~_~~eth.l\_nd_ers_so_njyl t--t--h Ers ~!( _1:I.. ~ss_o~ _(S!... f-f-h Ers I\~n_a _[)~_hli~_(li:if'l t--t--h Ers _Kristin"_~?!~tr~rnjlV1_P! t--t-h Ers!:eif _St_~~~~!~.i~F') t--t-h Ers 1\~~_~_~lin_~_(~PJ rf-h Ers _M_ath_i~s_fijo_rt_ (~[)L t--t-h Ers f!,rin.. _T!,,~_e~_(S_DJ rf-h Ers F',,~!!!~_~allb_er~_,<,SRL t--t--h Ers (J_",e_l\h!in~e!.!f!... t--t-h Ers ~!!,.. _[)ru~~_e_(c;l t--t-h Ers p.e!.f'''_~~r~!!?il1_(~l _--_ t--hh Ers I\n_k~_I3_~,,~!i~n_.<.Sl t--hh Ers L_ars_\IV~~!!~_~9_!~L f-hh Ers I\nita H_ed_gv_i~IJ~) t--hh Ers fi"nrik_~"i!~j~l f-hh Ers I\n_~"_:K.~!!~_[).. hl_ (S).. f-----hh Ers ~~rin H_o~v.. I!_(~L t--h---1 Ers!:ei(f'r~drik_ss_on_!1O) / Ers

4 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunfullmaktige SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrtoe&diltum Sida 4(18) (ParagrafnrJ AB Hedemorabostader och Kommunfastigheter i Hedemora AB, information och agardialog Enligt agardirekti ven ska bolagen en gang per AT infonnera kommunful1makti ge om i fti rsta hand ekonomi och vcrksamheter samt viktiga handelser i bolaget. VO Erik Kristiansson info rmerar.

5 ~HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdalum Sida 5(18) Kommunfullmaktige A5 Dnr KS078~ RevisionsberaUelse for 2014 Kommunens revisorer bar granskat kommunstyrelsens Deh Qvriga namnders vcrksamhet Deb genom utsedda lekmannarevisorer avcn verksamhcten i kommunens fdretag. I revisionsberattelsen framf6rs att kommunens ekonomiska lage ar fortsatt oroande Deh kraver omgaende atgarder fof en ekonomi i balans. Revisorema papekar art man i flera at uppmarksammat kommunstyrelsen om att det finns behov av att savai precisera kommunens styrmodell inkluderande en utveckling av mal sam! utveckla en metod for uppfoljning Deh ateltapportering av maluppfyllelsen. Revisorerna bedijmer att rakcnskaperna i allt vascntligt ar rattvisande samt att styrelsens och namndernas intema kontrol1 har varit tillracklig. Revisorerna tillstyrkcr att ansvarsfrihet beviljas for kommunstyrelsen, ovriga namnder srunt de enskilda fdrtroendevalda i dessa organ. Revisorerna tiustyrker au kommunens arsredovisning for 2014 godkanns. Beslutsunderlag Revisionsberattelse for 2014, den 23 mars 2015 Ferslag till kommunfullmliktiges Kommunfullmiiktige forklarar sig ha tagit del av revisionsberattelsen och Jagger den till handlingarna. I U'dc"""",,,,",

6 ~HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunfullmaktige SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanlradesdatum Sida 6(18) A6 Dnr KS Fraga om ansvarsfrihet Arendebeskrivning Konm1Unfulhnaktige har au ta stallning till revisorernas forslag au tillstyrka ansvarsfrihet for kommunstyrelsen Deh 6vriga namnder samt de enskilda fortroendevalda i dessa organ, Beslutsunderlag Revisionsbedit1else fof 2014 den 23 mars 2015 Forslag till kommunfullmaktige Kommunstyrelsen Deh ovriga nfunnder saint de fortroendevalda i dessa organ beviljas ansvarfrihet for verksamhetsaret Justerandes sign I U""9''''''''''''

7 A. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL Samrnlllltradesdatum Sida 7(18) Kommunfullmaktige A7 Om KS Arsredovisning for Hedemora kommun Arendebeskrivning Arsredovisning 2014 fdr Hedemora kommun presenteras. Arsredovisningen ska Himnas till kommunfullmaktige Deh revisorerna senast 15 april aret cfter det ar som redovisningen avser. Arsredovisningen ska godkannas av kommunfullmaktige efier att kommunfullmaktige beslutat om ansvarsfrihet ska beviljas eller iute. Beslutsunderlag Arsredovisning 2014 for Hedemora kommun KOlmmmstyrelsen den 17 mars 2015, 40 Forslag till kommunfullmaktige Arsredovisningen for 2014 faststalls.

8 !l. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL Sammanlradesdatum s", 8(38) Kommunstyrelsen 31 Dnr K Revidering av fiirbundsordning fiir Siidra Dalarnas Samordningsfiirbund Sammanfattning Sodra Dalarnas SamordningsfOrbund har imlittats med stm av lagen (2003: 1210) om linansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Forsiikringskassan, Arbetsformedlingen, kommun Deh regionllandsting. Forslaget pa revidering av forbundsordning f6reslas att galla fran oeh med den I april Beslutsunderlag Forslag frw Sodra Dalarnas Samordningsforbund den 2 februari 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forslag till kommunfullmiiktige Kommwliullmaktige antar reviderad forbundsordning for S5dra Dalarnas Samordningsforbund. Utdrag till Kommunfullmliktige r "~,,,,,;g" if( I I U"~g""'.'""

9 ~HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL SammanlfldesclattKT Sida 13(38) 35 Dnr KS Forslag till finansiell omstrukturering av kommunkoncernen samt partieillosen av pensioner Sammanfattning Ekonomichefen har i en tjansteskrivelse Himnat ert forslag till finansiell omstrukturering av Hedemora kommunkoncem for att skapa en battre finansiell balans, fa ert battre utnyttjande av kommunens likviditet samt forbattra koncemens resultat. Beslutsunderlag Tjl!nsteskrivelse fran ekonomichefen den 15 februari 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forslag till kommunfullmiiktige Kommunfullmaktige bestutar art: I. Kommunen tills vidare upphl5r med uthming till kommunens dotterbolag Deh art bojagen sjaiva upptar IAn pa den extema marknaden. 2. Tjilderhuset i Hedemora AB loser ett IAn till kommunen pa 179 mkr Deh upptar motsvarande IAn pa den extema marknaden. F5dindringen gots neutral fdr s3.vaj. kommunen som TjMerhuset genom att den Uigre ranta som Tjaderhuset far pa den extema upplaningenjiimfort med den ranta man betalar till kommunen idag, regleras genom motsvarande lagre hyreskostnad for komrnunen. Effekten bedoms art rora sig om 3,5-4 mkr/ar. 3. Kommunen gor en partiell injosen av pensioner enligt offert fran KP A AB motsvarande ca 200 mkr inklusive Joneskatt. Kommunen ska dessutom ha mojjighet art gora ytterligare inlosen av pensioner upp till etl varde av 30 mkr inom de narmaste tva Aren om sa likviditeten tillater. Kommunchefen ges mandat au verksuilla genomforandet av den partiella inlosen. I UId",.,.."""",

10 ~HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL SammantrAdesdatum Sida 15(38) Kommunstyrelsen 36 Dnr KS Forslag om overgang fran leasing till kop av utrustning Sammanfattning Ekonomichefen har i tjansteskrivelse lamnat forslag om finansiering av investeringar inom kommunen dar forslaget ar au all form av leasing ska avvecklas oeh att kommunen generellt ska overga till att kopa utrostning. Beslutsunderlag Tjansteskrivelse frful ekonomichefen den 8 februari 2015 Tjllnsteskrivelse fran ekonomichefen den 3 mars 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forslag till kommunfullmllktige KommunfuJlmaktige beslutar att: 1. Kommunen generellt Qvergru- fran leasing ehef hyra av utrustning till att kopa utrustning. 2. Aktuella leasing- oeh hyreskontrakt f()myas inte utan avslutas vid avtalstidens slut. 3. Att for i princip sarntliga leasingavtal pa fordon scm loper ut under kopa loss dessa bilar enligt siirskild offert. Det ror sig om ca 60 bilar till en beriiknad kostnad om 3,5 mkr. Den del som beror 2015 uppgar till ca 2,4 mkr och rur detta begars tilliiggsanslag for investeringar i en separat skrivelse. 4. Kommun upphandlar 5 fyrhjulsdrivna fordon med hogre markfrigang till hemtjansten under Dessa fordon ersatter 5 andra fordon varaven fyrhjuldriven. Nettoinvesteringen beraknas till 0,8 micr. Aven ft)r detta beglirs tiihiggsans\ag for investeringar i en separat skrivelse. Forts. 36 ;~.,,-- f

11 Ai HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanlrlldesdatum Sida 16(38) Kommunstyrelsen Forts Slutligen foreslas att kommunens bilsamordnare rar ansvar for samtliga kommunens hilar. Fr.o.m ber bilsarnordnaren en central resurs for kommunen oeh budgetmedel tilldelas miljo- oeh samhailsbyggnadsnrunnden for detta. Utdrag till Kommunfullmaktige Jllstel1'lndes sign I{,/l

12 ~HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRAOESPROTOKOLL SammanWidesdatum Sida 17(38) 37 On, KS Omdisponering av investeringsmedel trim 2014 till 2015 Sammanfattning Investeringsmedel som inte forbrukats wlder 2014 pa grund av att planerade investeringsprojekt iute hunnit slutfdras f6reslas overf6ras til12015 ars investeringsbudget. Beslutsunderlag Tjansteskrivelse fran ekonomichefen den 15 februari 2015 Tjiinsteskrivelse friin ekonomichefen den 3 mars 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskolt den 3 mars Flirslag till kommunfullmliktige KommunfuUmaktige beslutar att: 1. Investeringsprojekt om sammanlagt kr som inte har hulmit slutf6ras under 2014 rar 6verf6ras ti1l2015 ars investeringsbudget, varav kr till Kommunstyrelsen, kr till Bildningsniimnden samt kr till Milj5- och sarnhaiisbyggnadsnamndel1. 2. InvesteIingsbudgeten for 2015 utokas med 2,4 mkr for art losa ut leasingkontrakt pa fordon som f6rfaller under 2015 och istallet kopa fordonen. 3. Investeringsbudgeten for 2015 uwkas med 800 Ikr for alt inkopa 5 fyrhjulsdrivna fordon till hemtjiinsten och sarntidigt byta in 5 befintliga fordon. Utdrag till Kommunfullmaktige Juslerandes sign 7/ I /., I Utd",,,,,,,y,"'"

13 ~HEDEMORA!!J! KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL 5amman\fJclesdatum "" 18(38) Kommunstyrelsen 38 Dnr KS Investering i bredband med anledning av avveckling av ADSL Sammanfattning For att uppna bredbandsmalen sa kommer kansliet for digital agenda i Dalarna att goea en gemensam anstikan om bidrag hos Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Chefen rur kansliet, Joakim Holback, har varit till Hedemora Deh infonnerat om ans6kan. Fnigan om fiber till byn ligget hos kommunen oeh del ar darfor kommunen som maste vara medfmansiar i en ansokan. Bidraget motsvarar 50 % oeh eftersom ingen exakt summa kan anges annu, sa foreslas au kommunen beviljar en investering motsvarande som mest 4,1 mkr for fiberutbyggnad i byar i Hedemora. Satsningen kommer att innebara att fiber kommer ut till byar med 50 invanare samt med foretag i byo. Det skul1e i basta fall aven kunna innebara att byae med fiirre invanare ges mt>jlighet att ansi uta till en fiberpunkt i byn. Beslutsunderlag Tjansteskrivelse fran kommunstyrelseforvaltningen den 23 februari 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Dalarnodellen - Effektiv utbyggnad av fiber i Dalarna den 4 mars 2015 Forslag till kommunfullmaktige Kommunfullmaktige beviljar 4,1 mkr som mest fbr medfinansiering i ans5kan till Europeiska Regionala Utvecklingsfonden till bredbandsutbyggnaden i Hedemora. Kommunchefen ges uppdrag att teckna sarnverkansavtal upp till delta belopp. Utdrag till Kommunfullmiiktige ( I

14 ~ HEDEMORA!1! KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantmlesdatwn "', 26(38) Kommunstyrelsen 44 Dnr KS KS KS KS KS KS Solagsordningar och iigardirektiv for kommunens bolag och fortydligande av bolagsordningen for Hedemora Niiringsliv AS Sammanfattning Forslag pa nya bolagsordningar och iigardirektiv for kommunens bolag presenteras med anledning av nya direktiv fran Sveriges Kommuner Deb Landsting (SKL). Melker Andersson (M) yrkade vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2015 att i enlighet med Moderatemas motion den 23 oktober 2014 ska suppleanterna avskaffas i samtliga kommunala bolag torutom i det blivande kornmunala bolaget Hedemora Naringsliv AB. Ordforande fann an yrkandet avslogs. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari Forslag pa bolagsordning for AB Hedemorabostiider den 3 mars Forslag pa bolagsordning for Hedemora Elniit AB den 3 mars 2015 Forslag pa bolagsordning for Hedemora Energi AB den 3 mars 2015 Forslag pa bolagsordning for Hedemora Kommunfastigbeter AB cten 3 mars 2015 Forslag pa bolagsordning for Hedemora Kraft ocb Varme AB den 3 mars 2015 F5rsiag pa agardirektiv for AB Hedemorabostader den 3 mars Forslag pa agardirektiv for Hedemora Energi AS den 3 mars 2015 Forslag pa agardirektiv tor Hedemora Kommunfastigheter AB den 3 mars 2015 Forts. 44 I \ltd",...",,,,,,,,,

15 ~HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantr6desdatllm (38) Kommunstyrelsen Forts. 44 Fiirslag till kommunfullmaktige Kornmunfullmaktige beslutar att: 1. Anta forslagen till bolagsordningar och agardirektiv for kommunens bolag med foljande iindringar: I agardirektivet for Hedemora Energi AS 12, ska andra meningen strykas. I samtli ga bolagsordningar ska 15, ilirsta punkten, vara enligt foljande: Arligt faststallande av strategiska mdl. I bolagsordningen tor Hedemora Naringsliv AS ar 15 felformulerad. Den ska vara likalydande som de andra bolagsordningama. l.agarelirelt!i el for Hedemora kommunfastigheter AB, ska det frarnga att styrelsen ska besta av 7 ledarniiter och 5 suppleanter. 2. Beslutspunkten I ska arbetas in under och vara fardigt till kommande bolagsstiimmor ar Utdrag till Kommunfullmaktige Justerandes sign r"""""""""

16 ~HEDEMORA!tJ! KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrbsdatum "" 28(38) Kommunstyrelsen 45 Dnr KS Behandling av motion om en tryggare <ilderdom i Hedemora Sammanfattning Jonas Carlgren (M) har i en motion yrkat att nya bostader for aldre manruskors behov ska fardigsuillas, att stad ges till f6renings iiv Deh organisationer som ger insatser for aldre, att kommunen har en hog beredskap for att snahbt sakerstalla behov av platser inom sarskilt boende, att dagverksamheten i demensvarden fortsatter, att oppna for dagcenterverksamhet vid slirskilt boende dit manniskor utanflir boendet kan komma Deh fika. Kommunfullmaktige remitterade motionen for yttrande till omsorgsnamnden Deh kommunstyrelsen. Omsorgsnamnden foresl6r kommunfullmaktige att motionen ska bifal1as. Beslutsunderlag Motion av Jonas earlgren (M) den 7 oktober Kommunfulimiiktige den 28 oktober Omsorgsnlimnden den 16 december Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forslag tili kommunfulimiiktige Motionen bifalles. Utdrag till Kommunfullmaktige I '

17 it. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL Sammanl1lldesdatum Si<lo 29(38) Kommunstyrelsen 46 On, KS3BB-14 BBO Biblioteksplan for Hedemora kommun Sammanfattning BildningsfOrvaltningen har haft ett forslag pa biblioteksplan for Hedemora kommun ute pa remiss. Bildningsnamnden har, efter aft hansyn tagits till remissvaren oeh forslag pa andringar fran bibliotekschefen, beslutat att anta forslag ti ll biblioteksplan for Hedemora kommun Beslutsunderlag Bildningsniimnden den 16 februari Fiirslag pa biblioteksplan for Hedemora kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forslag till kommunfullmaktige Kommunfullmaktige antar biblioteksplan for Hedemora kommun Utdrag till Kommunfullmaktige

18 it. HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRJiOESPROTOKOLL Sarnma.ntradesdatum Sid> 30(38) 47 Dnr KS Anslutning till gemensam namnd for spraktolkformedlingsverksamhet Sammanfattning BorHinge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet spraktolkverksamhet. Verksamheten ar val etablerad Deh fyiler de kommunala forvaltningamas behov av spniktolkar. Landstinget Dalarna Deh BorHmge kommun bildade en gemensam niimnd mr spraktolkverksamheter den 6 mars BorHmge kommuns tolkformedling ar utferare av verksamheten. Den gemensamma niimnden har miijliggjort ett IAngsiktigt arbete dar god kvalitet pa spraktolkverksarnheten samt tillgangen till spraktolkar ar ett viktigt syf\e. Ytterligare atta kommuner onskar bli medlemmar j nfunnden, varav en ar Hedemora kommun. Beslulsunderlag Skrivelse!\An Bor/linge kommun den 18 september 2014 Kommunstyrelsen den \0 oktober , beslut om inriktningsbeslut Skrivelse fran Borllinge kommun den 15 januari Tjansteskrivelse fran kommunchefen den 18 februari 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forslag till kommunfullmaktige Kommunfullmiiktige antar foljande: Forts Den gemensamma SprAktolknamnden I Dalarna utokas med flera medlemmar. 2. Medlemmar i namnden ax Landstinget Dalarna, BorHinge kommun, FaIu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Mora kommun, Orsa Kommun. Smedjebackens komrnun samt Saters kommun. 3. Reglemeote fdr den gemensamma namndeo, enligt bilaga I godkiinns. 4. Samverkansavtal meuan medlemmarna enligt bilaga 2 med underbilagor 2 a oeh 2 b.

19 iii HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRAOESPROTOKOLL Sammanulidesdatum Sida 31(38) Kommunstyrelsen Forts F oreliggande budget for den gemensamma nllinnden godkanns eniigt bilaga Ikrafttradandet av den gemensammanamnden sker fro 0 m Beslutet galler att sarntliga parter fattar likalydande besiut. 8. Omsorgsnfunnden uppdras att lamna forslag till kommunfullmaktige pa 1 ledamot och 2 ersattare till namnden for sprlliolkfonnedlingsverksamhet. Utdrag till Kornmunfullm1iktige Justerandes sign if

20 ~HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPRDTDKOll Sammanlrlidesdatum Sido 32(38) 48 Dnr KS Kommunfullmiiktiges arbetsordning Sammanfattning Med anledning av vissa lagandringar har kommunfullmaktiges presidium tagit fram fbrslag pa revidering av kommunfullmaktiges arbetsordning. Bland annat har presidiet som organ definierats oeh forslag pa arbetsuppgifter rur presidiet listats. Anna Borgs (M) liimnar foljande synpunkter for au modemisera arbetsordningen: 110m annonsering, annonsering bor goras aven pa Facebook oeh i Annonsbladet. 13 ordet "bor" andras till ordet "ska". 25 i tredje stycket andras ordet "hans" till oedet ''talarens''. 30 f6rsta stycket, beskrivs att en motion ska vara "egenhandigt undertecknad". Bor betankas da kommunen alltmer overgai' till att digitalisera arendeprocessen oeh isafal1 borde utrymme ges till att aven godkanna e1ektronisk signering, 31 i andra stycket. fdrsta meningen. star att "Ett medborgarfdrslag ska vara skriftligt oeh Wldertecknat", Det borde raeka med skriftligt. med hanvisning till fdrslaget ovan i 3D, 31 i andra styeket. andra meningen. star att "Narnnfdrtydligande. adress oeh telefonnummer ska anges". E postadress borde laggas till. Beslutsunderlag SKL:s cirkuliir 14:57 F6rslag till arbetsordning 10 februari 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forts. 48 'f --- I"".. """""'"

21 ~HEDEMORA!!J! KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 33(38) Kommunstyrelsen Forts. 48 Kommunstyrelsens beslut Presenterade synpunkter Qverlamnas till kommunfullniliktiges presidium, for att inarbetas i forslaget till kommunfulhniiktiges arbetsordning om inget hinder finns angivet i Kommunallagen. Det nya f6rslaget till arbetsordning fof kommunfullmaktige ska fardigstailas, sa att behandling av arendet ska kunna gotas av kommunfullmaktige den 31 mars Forslag till kommunfullmaktige Forslag till Arbetsordning for kornmunfullmaktige faststalles. Utdrag till Kommunfullmaktige Kommunfullmaktiges presidium Justeraodes sign

22 A. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRAOESPROTOKOll Sammllotradesdatum Sida 8(18) KommunfullmAktige [Paragrafnr) Valarenden a) Val av tre huvudman till Sparbanken b) Val av ersattare i bildningsnamnden efter Garan Hoffman (S) c) Val av styrel se till Hedemora Energi AS d) Val av styrelse till AB Hedemorabostiider e) Val av styrelse till Hedemora Kommunfasti gheter AB j''''''''''''. " rd"""""'''"''''

23 ~HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL Sammantrlkles.datum "', 17(18) Kommunfullmliktige [Paragrafnr 1 Oelgivningar Fo ljande delgivningar anmals: a) Slutlig r5stra.kning Deh mandatfordelningival till kommunfullmakti ge (efter att ursprunglig rakning ovcrklagats) b) Arende inkomna men ej fardigberedda, till kommunfullmaktige efter senaste sammantradet: KS Behandling av motion om uppshidning i kommunens orter KS Hyresavgift fdr ishallar KS Detaljplan Vikmanshyttan 4:4 KS98-IS 003 Reglemente rdr KPR, kommunala pensioniirsnldet Fiirslag till beslut Kommunfullmaktige har tagit del av informationen. I UId",... """...

24 Revisorema i Hedemora kommun HEDEMORA KO rn, Kornmunstvrelsen Ink Dnr ;:.:.:: BILAGOR TILL ARENDE 5y.. NR... ~ (..Jij.... SIDOR) Till kommunfullmaktige i Hedemora komm un Revisionsberattelse for Ar 2014 Vi har granskat kommunstyrelsens och Ovriga n!mnders verksamhet och genom den utsedda lekmannarevisom den verksamhet som bedrivits i kommunens fisretag Styrelse och namnder ansvarar for att verksamheten bedrivs enligt gallande mal, beslut och riktlinjer samt de lagar och foreskrifter som galler for verksamheten. De ansvarar ocksa fur att del fin ns en tillraeklig intern kontroll oeh ateltedov isning till fullmaktige. Revisorerna ansvarar fisr att granska verksamhet, intern kontroll oeh riikenskaper samt art prava om verksamheten bedrivits enligt fu llmaktiges uppdrag och mal samt de lagar och foresk ri fter som g1iller fo r verksamheten. Granskningen har utforts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genom forts med den inriktning oeh omfattning som beh6vs for art ge rimlig grund for bed6mning och ansvarsprovning. Komrnunens ekonomiska Hl.ge lir fortsatt oroande och kr!iver omgaende Atg!irder ror en ekonomi i balans. Vi har i Clera Ar uppmiirksammat kommunstyrelsen om att det finns behov av att saval precisera kommunens stynnodell inkluderande en utveckling av mal samt utveekla en metod fisr uppfoljning och Aterrapportering av m!luppfyllelsen. Vi bediimer att ril..kenskaperna i al it vlisentligt ar rattvisande. Vi bediimer art styrelsens oeh namndernas interna kontro ll har varit till racklig. Vi tilistyrker att fullmiiktige beviljar ansvarsfrihet for styrelse och niimnder samt enskilda ledamiiterna i dessa organ. Vi tillstyrker att fullmaktige godkiinner kommunens arsredovisning for 2014 Dan~sson \ ~ Per Norin '----~ "'" Qr-~~ Dan Tengstad Till revisionsberattelsen htjr bilagorna: Revisorernas redog6relse (I) Fi:irtec!ming over de sakkunnigas rapporter som successivt JOrmedlats till jullmdktige (2) Grans/mingsrapporter fran lekmannarevisorema i bo/agen (3)

25 Bilaga 1 till revisionsberiittelsenjor 2014 Revisorema i Hedemora kommun Revisorernas redogorelse for ar 2014 Granskningen har baserats pa en bedomning av risk oeh vasentlighet omsatt i en revisionsplan. Forvaitningsrevision En stor del av revisionsarbetet har avsert forvaltningsrevision, d v s en granskning av art verksamheten bedrivs andamalsenligt oeh pa ert ekonomiskt tillfredsstallande satt. Syfiet har varit art klariagga om verksamheten har bedtivits enligt fastlagda politiska mill oeh intentioner oeh art utvardera om kvalitet oeh inriktning har blivit den avsedda. I forvaltningsrevisionen har kommunstyrelsen oeh samtliga n1imnder granskats overgripande med inriktning pa intern kontroll. Kommunens arbete med intern kontroll bedoms som aeeeptabeit. Sarsldld granskning med skriftlig avrapportering till berord nfunnd har skett genom granskning av Hantering oeh ansokningar av statliga ersattningar ioom flyktingmottagandet, Avtalstrohet, Kommunens risk- oeh siikerhetsarbete samt Skolorganisationens dimensionering. KonuTIunfuIlmaktige har IOpande rattrapportema for kanneclom Som en del av granskningen har revisorerna IOpande tagit del av aha namnders protokoll oeh haft sammantraffanden med kommunfullmaktige oeh cless presidium samt utvalda foretroendevalda oeh tjansteman. Redovisningsrevisioll Det andra granskningsomradet ar redovisningsrevision. Denna granskning syftar till art utrona om rakenskaperna ar riittvisande oeh om den kontroll som utovas illom styreiser oeh niimllder ar tillraeklig. Det senare galler friigan om tillforlitligheten i riikenskapernaoeh sakerheten i system oeh rutiner. Vi har bl a gran skat arsredovisningen, arsbokslutet oeh koncernredovisningen for ar 2014 oeh delarsrapportell per den 31 augusti Revisorema har vid granskningen bitratts av KPMG som kommer att liimna sarskild rapj1)rt fran granskningen av bokslut oeh arsredovisning. vax slutsats ar att kommunens arsredovisning ger en rattvisande bild av kommunens oeh koneernens resultat oeh stallning oeb att den i ar uppdittad enligt kommunal redovisningsjag oeh god redovisningssed. Mtlluppfylle/se Av fullmaktige beslutade Mal for god ekonomisk bushalll1ing- fyra rubriker med totalt 12 mal. Mainivael' ej redovisade nedan Genom au skapa mojligheterfor god kvalite! och god omsorgfa manniskor att valja Hedemora kommun som bostadsort

26 BUaga 1 till revisionsberdltelsenj6r 2014 F6rtroendet has bade kvinnor oeb man fdr kommunen oeh dess medarbetare ar stor1- maluppfyllelse ej redavisad Gatt naringslivsklimat- maluppf)rllelse ej redovisad Nya kommuninvanare, kvinnor oeh man ska kaona sig valkamna oeh behovdamaluppfyllelse ej redovisad Verksamheten genomsyras av effektivitet,jdmstdlldhet, integration och hallbar utveckling Konsuppdelad statistik - ma1et redovisas sam uppoatt Kommunen ar en forebild vad galler ink5p av ekologiska varor samt agare av miljoklassade fordon - maluppfyllelse ej redovisad Kommunen ar en forebild vad giiller avfallshantering - maluppfylleise ej redovisad Hedemora kommun iir en attraktiv arbetsgtvare Medarbetarna har rart kompetens for uppdraget - maluppfyilelse ej redovisad Nojda medarbetare - maluppfylielse ej redovisad Friska medarbetare - millet ej uppnatt En ekonomi som ger utrymme jor utveckling och investeringar. God hushdllning God hushallning- malet ej uppnatt Egen finansiering - malet uppm'itt God Iikviditet - malet uppm'irt Vi bedomer, utifnln avrapporteringell i arsredovisningen, art maiuppfylleisen i sju av tolv mal inte redovisas. Viirdet av dessa mal maste ifnigasartas. Av de tre finansiella malet redovisas tva uppfyllda. Det tredje kring god ekonomisk hushallning - am ert resultat sam uppgar till minst I % av skatter oeh statsbidrag uppnas jnte. Av arsredovisningen kan det utiasas att verksamhetens nettokostnader i f6rhaiiallde till skatter oeh statsbidrag uppgar till %. Vi har i f1era ar uppmarksammat kommunstyrelsen am att det finns behov av art savill preeisera kommunens styrmodell inkluderande en utveekling av mal samt utveekla en metod fdr uppfuljning Deh aterrapportering av majuppfyljejsen. Lekmannarevision Sam lekmalll1arevisor i kommunens helagda bolag har den fdrtl'oendevalda revisornjan-erik Olhans utsetts. Han hal' tilisammans med bitraden granskat bolagen oeh iamnat granskningsrappolter. Lekmallnarevisorn bedomer art bolagell s/(ots pa ert tillfredsstallande siitt

27 Bilaga J till revisionsberiittelsenfor 2014 Ansvarsprovning Kommunens ekonomiska lage ar fortsatt oroande Deh kraver Offigiende atgarder for en ekonomi i balans. Beslut grundade pa konsekvensanalyser rued atgardsplaner oeh en Jopande uppfoljning av att besl11ten ger effekter bade i verksamhetens utforande och med avsedd ekonomisk effekt. KOmmlll1enS resultat llppgar till mkr. (Ar mkr) Mi1j6- oeh samhallsbyggnadsnamnden. Omsorgsnamnden oeh Bildningsnamndenredovisar underskott med totalt mkr,jamf6rt med reviderad budget. Det ar allvarligt! Kommunstyrelsen har inom ramen for sin uppsiktsplikt, ett sarskiltuppdrag att till namnderna gora papekanden, lamna ract ceh anvisningar samt om behov finns tillse att kommunfullmaktige ingriper.

28 Bilaga 2 till revisionsberiiftelsenjor ar 20J4 Revisorema i Hedemora kommun Forteckning over utfdrd granskning under 2014 Forteckning over de sakkullnigas skriftliga rapporter for ar 2014 som successivt flrmedlats till fullmliktiges presidium for kiinnedom. Granskning av hantering oeh ansokningar av statliga ersattningar inom tlyktingmottagandet Granskning av avtalstrohet Granskning av kommunens risk- oeh sakerhetsarbete Granskning av skolorganisationens dimensionering Gransiming av Delarsrapport Granskning av Bokslut oeh arsredovisning for Ar 2014 Lekmannarevisionsrapp0l1 om Hedemorabostader AB inkl dotterbolag oeh Hedemora Energi AB inkl dotterbolag Utover ovanstaende granslrningar har vi under aret gjort mindre uppfoljningar oeh undersokningar. Lopande har aven information givits am de kommunala bolagen sam en f6jjd av den samordning sam finns meuan kommunens revisorer oeh lekmannarevisorema i de kommunala bolagen.

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport per 2015-08-31 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport. Revisionen hemställer

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande granskning av bokslut och KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande årsredovisning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 1 1.2 Underlag

Läs mer

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-06-30,

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014.

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks/2013-0512 Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. Förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY 2015 1. INLEDNING Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Finsam i Eslöv, Höör och Hörby för räkenskapsåret

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Revisionsrapport

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 23 oktober 2013 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Finansiella mål 1 1.2 Mål för

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013

Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013 Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är

Läs mer

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom SKRIVELSE 2015-03-25 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Revisionsrapport: Granskning bokslut och årsredovisning 2014 Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 Revisionsrapport Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 2014 Revisionsrapport Årsredovisning.docx and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Landstinget i Jönköpings län Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen Granskning av årsredovisning 2012 Landstingets revisorer, har med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat landstingets årsredovisning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium TOAK Ico W önö 2014-04-14 2014-04-07 onr. Revisionsrapport "Granskning av bokslut per 2013-12-31" Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer