KF KALLELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KF KALLELSE 2015-03-31"

Transkript

1 KF KALLELSE

2 A. HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunfullmaktige Annika Jax KUNGORELSE Datum Sida 1(1) Kommunfullmaktige kallas harmed till samrnantrade tisdag den 31 mars 2015 klts.30 i S:t Paulusgardcn. Kommunfullrnaktiges iirendelisla med tillhorande handlingar fiuns tillganglig for allmanheten i kommunreceptionen, I-Iokargatan 6, Deh pa kommunens hemsida, Sammantradet fir offentligt (oppet for allmanheten) oeh direktsands i Hedemora narradio pa 93,9 Mhz, med b5rjan kl Det fir ocksa mojligt au folja motet via webb~radjo, kommunens hemsida, Webb-sandningarna kan foljas direkt Deh i efterhand. Arenden 1. Val av justerare 2. Utdelning av Hedemorablomman 3. Allmanhetens fragestund/anmalan av medborgarforslag 4. Information om AS HedemorabostMer och Kommunfastigheter i Hedemora AS 5. Revisionsberattelse Fraga om ansvarsfrihet for kommunstyrelsen och ovriga namnder 7. Bokslut och arsredovisning Revidering av f6rbundsordning for Sodra Dalarnas Samordningsforbund 9. Forslag til! finansiell omstrukturering av kommunkoncernen samt partieillosen av pensioner 10. ForsJag om Qvergang fdm leasing till kop av utrustning 11. Omdisponering av investeringsmedel frim 2014 till Investering i bredband m anledning av avveckling av ADSL 13. Bolagsordningar ach agardirektiv for kommunens bolag och fortydligande av bolagsordning for Hedemora Naringsliv AS 14. Behandling av motion am en tryggare alderdom i Hedemora 15. Biblioteksplan for Hedemora kommun Anslutning till gemensam namnd for spraktolkf6rmedlingsverksamhet 17. Kommunfullmaktiges arbetsordning 18. Valarenden 19. Delgivningar Berndt Nygards (S) ordforande Annika Jax kommunsekreterare

3 Kommunfullmaktiges Narva- Omrostn!edamoter rande Ja Ne - I\~n_a _ Ers El.?!~~.i~!... -_ t--t--h (3_ust_ay_~!!,~_~~_~_(~) t--t--h Ers,Jo~a_s_c;arlwe~_(M.L t--t--h Ers!:~_~_A_n~er~~"n.i~) -rrh Ers _M_elk~r _A_n~er~s"n.i~! t--t--h Ers lv1_o~a_r~iil1~_t~ _(M.L t--t--h Ers,J~~_El.er~g_v~~!_(M.L t--t--h Ers F'"r:9.!~ _ ~r~_s _(L_HF'L t--t-h Ers Kommunfullmaktiges Narva- Omrostn ledamoler rande Ja Nej -!:eif_h_e~l_un_dj_ f-t-h Ers ~~r!~f'_~rer_s_(c;l_ f-----f-----h Ers J_oa_kill1_~o_rdstrijrn.i~) f-t--h Ers ~ar!, _fi,,_ns_s~_~_(yl t--t--h Ers ~o!?rit!_i\~~~!_~~"njijl f-f-h Ers ~~_~~eth.l\_nd_ers_so_njyl t--t--h Ers ~!( _1:I.. ~ss_o~ _(S!... f-f-h Ers I\~n_a _[)~_hli~_(li:if'l t--t--h Ers _Kristin"_~?!~tr~rnjlV1_P! t--t-h Ers!:eif _St_~~~~!~.i~F') t--t-h Ers 1\~~_~_~lin_~_(~PJ rf-h Ers _M_ath_i~s_fijo_rt_ (~[)L t--t-h Ers f!,rin.. _T!,,~_e~_(S_DJ rf-h Ers F',,~!!!~_~allb_er~_,<,SRL t--t--h Ers (J_",e_l\h!in~e!.!f!... t--t-h Ers ~!!,.. _[)ru~~_e_(c;l t--t-h Ers p.e!.f'''_~~r~!!?il1_(~l _--_ t--hh Ers I\n_k~_I3_~,,~!i~n_.<.Sl t--hh Ers L_ars_\IV~~!!~_~9_!~L f-hh Ers I\nita H_ed_gv_i~IJ~) t--hh Ers fi"nrik_~"i!~j~l f-hh Ers I\n_~"_:K.~!!~_[).. hl_ (S).. f-----hh Ers ~~rin H_o~v.. I!_(~L t--h---1 Ers!:ei(f'r~drik_ss_on_!1O) / Ers

4 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunfullmaktige SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrtoe&diltum Sida 4(18) (ParagrafnrJ AB Hedemorabostader och Kommunfastigheter i Hedemora AB, information och agardialog Enligt agardirekti ven ska bolagen en gang per AT infonnera kommunful1makti ge om i fti rsta hand ekonomi och vcrksamheter samt viktiga handelser i bolaget. VO Erik Kristiansson info rmerar.

5 ~HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdalum Sida 5(18) Kommunfullmaktige A5 Dnr KS078~ RevisionsberaUelse for 2014 Kommunens revisorer bar granskat kommunstyrelsens Deh Qvriga namnders vcrksamhet Deb genom utsedda lekmannarevisorer avcn verksamhcten i kommunens fdretag. I revisionsberattelsen framf6rs att kommunens ekonomiska lage ar fortsatt oroande Deh kraver omgaende atgarder fof en ekonomi i balans. Revisorema papekar art man i flera at uppmarksammat kommunstyrelsen om att det finns behov av att savai precisera kommunens styrmodell inkluderande en utveckling av mal sam! utveckla en metod for uppfoljning Deh ateltapportering av maluppfyllelsen. Revisorerna bedijmer att rakcnskaperna i allt vascntligt ar rattvisande samt att styrelsens och namndernas intema kontrol1 har varit tillracklig. Revisorerna tillstyrkcr att ansvarsfrihet beviljas for kommunstyrelsen, ovriga namnder srunt de enskilda fdrtroendevalda i dessa organ. Revisorerna tiustyrker au kommunens arsredovisning for 2014 godkanns. Beslutsunderlag Revisionsberattelse for 2014, den 23 mars 2015 Ferslag till kommunfullmliktiges Kommunfullmiiktige forklarar sig ha tagit del av revisionsberattelsen och Jagger den till handlingarna. I U'dc"""",,,,",

6 ~HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunfullmaktige SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanlradesdatum Sida 6(18) A6 Dnr KS Fraga om ansvarsfrihet Arendebeskrivning Konm1Unfulhnaktige har au ta stallning till revisorernas forslag au tillstyrka ansvarsfrihet for kommunstyrelsen Deh 6vriga namnder samt de enskilda fortroendevalda i dessa organ, Beslutsunderlag Revisionsbedit1else fof 2014 den 23 mars 2015 Forslag till kommunfullmaktige Kommunstyrelsen Deh ovriga nfunnder saint de fortroendevalda i dessa organ beviljas ansvarfrihet for verksamhetsaret Justerandes sign I U""9''''''''''''

7 A. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL Samrnlllltradesdatum Sida 7(18) Kommunfullmaktige A7 Om KS Arsredovisning for Hedemora kommun Arendebeskrivning Arsredovisning 2014 fdr Hedemora kommun presenteras. Arsredovisningen ska Himnas till kommunfullmaktige Deh revisorerna senast 15 april aret cfter det ar som redovisningen avser. Arsredovisningen ska godkannas av kommunfullmaktige efier att kommunfullmaktige beslutat om ansvarsfrihet ska beviljas eller iute. Beslutsunderlag Arsredovisning 2014 for Hedemora kommun KOlmmmstyrelsen den 17 mars 2015, 40 Forslag till kommunfullmaktige Arsredovisningen for 2014 faststalls.

8 !l. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL Sammanlradesdatum s", 8(38) Kommunstyrelsen 31 Dnr K Revidering av fiirbundsordning fiir Siidra Dalarnas Samordningsfiirbund Sammanfattning Sodra Dalarnas SamordningsfOrbund har imlittats med stm av lagen (2003: 1210) om linansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Forsiikringskassan, Arbetsformedlingen, kommun Deh regionllandsting. Forslaget pa revidering av forbundsordning f6reslas att galla fran oeh med den I april Beslutsunderlag Forslag frw Sodra Dalarnas Samordningsforbund den 2 februari 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forslag till kommunfullmiiktige Kommwliullmaktige antar reviderad forbundsordning for S5dra Dalarnas Samordningsforbund. Utdrag till Kommunfullmliktige r "~,,,,,;g" if( I I U"~g""'.'""

9 ~HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL SammanlfldesclattKT Sida 13(38) 35 Dnr KS Forslag till finansiell omstrukturering av kommunkoncernen samt partieillosen av pensioner Sammanfattning Ekonomichefen har i en tjansteskrivelse Himnat ert forslag till finansiell omstrukturering av Hedemora kommunkoncem for att skapa en battre finansiell balans, fa ert battre utnyttjande av kommunens likviditet samt forbattra koncemens resultat. Beslutsunderlag Tjl!nsteskrivelse fran ekonomichefen den 15 februari 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forslag till kommunfullmiiktige Kommunfullmaktige bestutar art: I. Kommunen tills vidare upphl5r med uthming till kommunens dotterbolag Deh art bojagen sjaiva upptar IAn pa den extema marknaden. 2. Tjilderhuset i Hedemora AB loser ett IAn till kommunen pa 179 mkr Deh upptar motsvarande IAn pa den extema marknaden. F5dindringen gots neutral fdr s3.vaj. kommunen som TjMerhuset genom att den Uigre ranta som Tjaderhuset far pa den extema upplaningenjiimfort med den ranta man betalar till kommunen idag, regleras genom motsvarande lagre hyreskostnad for komrnunen. Effekten bedoms art rora sig om 3,5-4 mkr/ar. 3. Kommunen gor en partiell injosen av pensioner enligt offert fran KP A AB motsvarande ca 200 mkr inklusive Joneskatt. Kommunen ska dessutom ha mojjighet art gora ytterligare inlosen av pensioner upp till etl varde av 30 mkr inom de narmaste tva Aren om sa likviditeten tillater. Kommunchefen ges mandat au verksuilla genomforandet av den partiella inlosen. I UId",.,.."""",

10 ~HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL SammantrAdesdatum Sida 15(38) Kommunstyrelsen 36 Dnr KS Forslag om overgang fran leasing till kop av utrustning Sammanfattning Ekonomichefen har i tjansteskrivelse lamnat forslag om finansiering av investeringar inom kommunen dar forslaget ar au all form av leasing ska avvecklas oeh att kommunen generellt ska overga till att kopa utrostning. Beslutsunderlag Tjansteskrivelse frful ekonomichefen den 8 februari 2015 Tjllnsteskrivelse fran ekonomichefen den 3 mars 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forslag till kommunfullmllktige KommunfuJlmaktige beslutar att: 1. Kommunen generellt Qvergru- fran leasing ehef hyra av utrustning till att kopa utrustning. 2. Aktuella leasing- oeh hyreskontrakt f()myas inte utan avslutas vid avtalstidens slut. 3. Att for i princip sarntliga leasingavtal pa fordon scm loper ut under kopa loss dessa bilar enligt siirskild offert. Det ror sig om ca 60 bilar till en beriiknad kostnad om 3,5 mkr. Den del som beror 2015 uppgar till ca 2,4 mkr och rur detta begars tilliiggsanslag for investeringar i en separat skrivelse. 4. Kommun upphandlar 5 fyrhjulsdrivna fordon med hogre markfrigang till hemtjansten under Dessa fordon ersatter 5 andra fordon varaven fyrhjuldriven. Nettoinvesteringen beraknas till 0,8 micr. Aven ft)r detta beglirs tiihiggsans\ag for investeringar i en separat skrivelse. Forts. 36 ;~.,,-- f

11 Ai HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanlrlldesdatum Sida 16(38) Kommunstyrelsen Forts Slutligen foreslas att kommunens bilsamordnare rar ansvar for samtliga kommunens hilar. Fr.o.m ber bilsarnordnaren en central resurs for kommunen oeh budgetmedel tilldelas miljo- oeh samhailsbyggnadsnrunnden for detta. Utdrag till Kommunfullmaktige Jllstel1'lndes sign I{,/l

12 ~HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRAOESPROTOKOLL SammanWidesdatum Sida 17(38) 37 On, KS Omdisponering av investeringsmedel trim 2014 till 2015 Sammanfattning Investeringsmedel som inte forbrukats wlder 2014 pa grund av att planerade investeringsprojekt iute hunnit slutfdras f6reslas overf6ras til12015 ars investeringsbudget. Beslutsunderlag Tjansteskrivelse fran ekonomichefen den 15 februari 2015 Tjiinsteskrivelse friin ekonomichefen den 3 mars 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskolt den 3 mars Flirslag till kommunfullmliktige KommunfuUmaktige beslutar att: 1. Investeringsprojekt om sammanlagt kr som inte har hulmit slutf6ras under 2014 rar 6verf6ras ti1l2015 ars investeringsbudget, varav kr till Kommunstyrelsen, kr till Bildningsniimnden samt kr till Milj5- och sarnhaiisbyggnadsnamndel1. 2. InvesteIingsbudgeten for 2015 utokas med 2,4 mkr for art losa ut leasingkontrakt pa fordon som f6rfaller under 2015 och istallet kopa fordonen. 3. Investeringsbudgeten for 2015 uwkas med 800 Ikr for alt inkopa 5 fyrhjulsdrivna fordon till hemtjiinsten och sarntidigt byta in 5 befintliga fordon. Utdrag till Kommunfullmaktige Juslerandes sign 7/ I /., I Utd",,,,,,,y,"'"

13 ~HEDEMORA!!J! KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL 5amman\fJclesdatum "" 18(38) Kommunstyrelsen 38 Dnr KS Investering i bredband med anledning av avveckling av ADSL Sammanfattning For att uppna bredbandsmalen sa kommer kansliet for digital agenda i Dalarna att goea en gemensam anstikan om bidrag hos Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Chefen rur kansliet, Joakim Holback, har varit till Hedemora Deh infonnerat om ans6kan. Fnigan om fiber till byn ligget hos kommunen oeh del ar darfor kommunen som maste vara medfmansiar i en ansokan. Bidraget motsvarar 50 % oeh eftersom ingen exakt summa kan anges annu, sa foreslas au kommunen beviljar en investering motsvarande som mest 4,1 mkr for fiberutbyggnad i byar i Hedemora. Satsningen kommer att innebara att fiber kommer ut till byar med 50 invanare samt med foretag i byo. Det skul1e i basta fall aven kunna innebara att byae med fiirre invanare ges mt>jlighet att ansi uta till en fiberpunkt i byn. Beslutsunderlag Tjansteskrivelse fran kommunstyrelseforvaltningen den 23 februari 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Dalarnodellen - Effektiv utbyggnad av fiber i Dalarna den 4 mars 2015 Forslag till kommunfullmaktige Kommunfullmaktige beviljar 4,1 mkr som mest fbr medfinansiering i ans5kan till Europeiska Regionala Utvecklingsfonden till bredbandsutbyggnaden i Hedemora. Kommunchefen ges uppdrag att teckna sarnverkansavtal upp till delta belopp. Utdrag till Kommunfullmiiktige ( I

14 ~ HEDEMORA!1! KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantmlesdatwn "', 26(38) Kommunstyrelsen 44 Dnr KS KS KS KS KS KS Solagsordningar och iigardirektiv for kommunens bolag och fortydligande av bolagsordningen for Hedemora Niiringsliv AS Sammanfattning Forslag pa nya bolagsordningar och iigardirektiv for kommunens bolag presenteras med anledning av nya direktiv fran Sveriges Kommuner Deb Landsting (SKL). Melker Andersson (M) yrkade vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2015 att i enlighet med Moderatemas motion den 23 oktober 2014 ska suppleanterna avskaffas i samtliga kommunala bolag torutom i det blivande kornmunala bolaget Hedemora Naringsliv AB. Ordforande fann an yrkandet avslogs. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari Forslag pa bolagsordning for AB Hedemorabostiider den 3 mars Forslag pa bolagsordning for Hedemora Elniit AB den 3 mars 2015 Forslag pa bolagsordning for Hedemora Energi AB den 3 mars 2015 Forslag pa bolagsordning for Hedemora Kommunfastigbeter AB cten 3 mars 2015 Forslag pa bolagsordning for Hedemora Kraft ocb Varme AB den 3 mars 2015 F5rsiag pa agardirektiv for AB Hedemorabostader den 3 mars Forslag pa agardirektiv for Hedemora Energi AS den 3 mars 2015 Forslag pa agardirektiv tor Hedemora Kommunfastigheter AB den 3 mars 2015 Forts. 44 I \ltd",...",,,,,,,,,

15 ~HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantr6desdatllm (38) Kommunstyrelsen Forts. 44 Fiirslag till kommunfullmaktige Kornmunfullmaktige beslutar att: 1. Anta forslagen till bolagsordningar och agardirektiv for kommunens bolag med foljande iindringar: I agardirektivet for Hedemora Energi AS 12, ska andra meningen strykas. I samtli ga bolagsordningar ska 15, ilirsta punkten, vara enligt foljande: Arligt faststallande av strategiska mdl. I bolagsordningen tor Hedemora Naringsliv AS ar 15 felformulerad. Den ska vara likalydande som de andra bolagsordningama. l.agarelirelt!i el for Hedemora kommunfastigheter AB, ska det frarnga att styrelsen ska besta av 7 ledarniiter och 5 suppleanter. 2. Beslutspunkten I ska arbetas in under och vara fardigt till kommande bolagsstiimmor ar Utdrag till Kommunfullmaktige Justerandes sign r"""""""""

16 ~HEDEMORA!tJ! KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrbsdatum "" 28(38) Kommunstyrelsen 45 Dnr KS Behandling av motion om en tryggare <ilderdom i Hedemora Sammanfattning Jonas Carlgren (M) har i en motion yrkat att nya bostader for aldre manruskors behov ska fardigsuillas, att stad ges till f6renings iiv Deh organisationer som ger insatser for aldre, att kommunen har en hog beredskap for att snahbt sakerstalla behov av platser inom sarskilt boende, att dagverksamheten i demensvarden fortsatter, att oppna for dagcenterverksamhet vid slirskilt boende dit manniskor utanflir boendet kan komma Deh fika. Kommunfullmaktige remitterade motionen for yttrande till omsorgsnamnden Deh kommunstyrelsen. Omsorgsnamnden foresl6r kommunfullmaktige att motionen ska bifal1as. Beslutsunderlag Motion av Jonas earlgren (M) den 7 oktober Kommunfulimiiktige den 28 oktober Omsorgsnlimnden den 16 december Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forslag tili kommunfulimiiktige Motionen bifalles. Utdrag till Kommunfullmaktige I '

17 it. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL Sammanl1lldesdatum Si<lo 29(38) Kommunstyrelsen 46 On, KS3BB-14 BBO Biblioteksplan for Hedemora kommun Sammanfattning BildningsfOrvaltningen har haft ett forslag pa biblioteksplan for Hedemora kommun ute pa remiss. Bildningsnamnden har, efter aft hansyn tagits till remissvaren oeh forslag pa andringar fran bibliotekschefen, beslutat att anta forslag ti ll biblioteksplan for Hedemora kommun Beslutsunderlag Bildningsniimnden den 16 februari Fiirslag pa biblioteksplan for Hedemora kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forslag till kommunfullmaktige Kommunfullmaktige antar biblioteksplan for Hedemora kommun Utdrag till Kommunfullmaktige

18 it. HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRJiOESPROTOKOLL Sarnma.ntradesdatum Sid> 30(38) 47 Dnr KS Anslutning till gemensam namnd for spraktolkformedlingsverksamhet Sammanfattning BorHinge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet spraktolkverksamhet. Verksamheten ar val etablerad Deh fyiler de kommunala forvaltningamas behov av spniktolkar. Landstinget Dalarna Deh BorHmge kommun bildade en gemensam niimnd mr spraktolkverksamheter den 6 mars BorHmge kommuns tolkformedling ar utferare av verksamheten. Den gemensamma niimnden har miijliggjort ett IAngsiktigt arbete dar god kvalitet pa spraktolkverksarnheten samt tillgangen till spraktolkar ar ett viktigt syf\e. Ytterligare atta kommuner onskar bli medlemmar j nfunnden, varav en ar Hedemora kommun. Beslulsunderlag Skrivelse!\An Bor/linge kommun den 18 september 2014 Kommunstyrelsen den \0 oktober , beslut om inriktningsbeslut Skrivelse fran Borllinge kommun den 15 januari Tjansteskrivelse fran kommunchefen den 18 februari 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forslag till kommunfullmaktige Kommunfullmiiktige antar foljande: Forts Den gemensamma SprAktolknamnden I Dalarna utokas med flera medlemmar. 2. Medlemmar i namnden ax Landstinget Dalarna, BorHinge kommun, FaIu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Mora kommun, Orsa Kommun. Smedjebackens komrnun samt Saters kommun. 3. Reglemeote fdr den gemensamma namndeo, enligt bilaga I godkiinns. 4. Samverkansavtal meuan medlemmarna enligt bilaga 2 med underbilagor 2 a oeh 2 b.

19 iii HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRAOESPROTOKOLL Sammanulidesdatum Sida 31(38) Kommunstyrelsen Forts F oreliggande budget for den gemensamma nllinnden godkanns eniigt bilaga Ikrafttradandet av den gemensammanamnden sker fro 0 m Beslutet galler att sarntliga parter fattar likalydande besiut. 8. Omsorgsnfunnden uppdras att lamna forslag till kommunfullmaktige pa 1 ledamot och 2 ersattare till namnden for sprlliolkfonnedlingsverksamhet. Utdrag till Kornmunfullm1iktige Justerandes sign if

20 ~HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPRDTDKOll Sammanlrlidesdatum Sido 32(38) 48 Dnr KS Kommunfullmiiktiges arbetsordning Sammanfattning Med anledning av vissa lagandringar har kommunfullmaktiges presidium tagit fram fbrslag pa revidering av kommunfullmaktiges arbetsordning. Bland annat har presidiet som organ definierats oeh forslag pa arbetsuppgifter rur presidiet listats. Anna Borgs (M) liimnar foljande synpunkter for au modemisera arbetsordningen: 110m annonsering, annonsering bor goras aven pa Facebook oeh i Annonsbladet. 13 ordet "bor" andras till ordet "ska". 25 i tredje stycket andras ordet "hans" till oedet ''talarens''. 30 f6rsta stycket, beskrivs att en motion ska vara "egenhandigt undertecknad". Bor betankas da kommunen alltmer overgai' till att digitalisera arendeprocessen oeh isafal1 borde utrymme ges till att aven godkanna e1ektronisk signering, 31 i andra stycket. fdrsta meningen. star att "Ett medborgarfdrslag ska vara skriftligt oeh Wldertecknat", Det borde raeka med skriftligt. med hanvisning till fdrslaget ovan i 3D, 31 i andra styeket. andra meningen. star att "Narnnfdrtydligande. adress oeh telefonnummer ska anges". E postadress borde laggas till. Beslutsunderlag SKL:s cirkuliir 14:57 F6rslag till arbetsordning 10 februari 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forts. 48 'f --- I"".. """""'"

21 ~HEDEMORA!!J! KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 33(38) Kommunstyrelsen Forts. 48 Kommunstyrelsens beslut Presenterade synpunkter Qverlamnas till kommunfullniliktiges presidium, for att inarbetas i forslaget till kommunfulhniiktiges arbetsordning om inget hinder finns angivet i Kommunallagen. Det nya f6rslaget till arbetsordning fof kommunfullmaktige ska fardigstailas, sa att behandling av arendet ska kunna gotas av kommunfullmaktige den 31 mars Forslag till kommunfullmaktige Forslag till Arbetsordning for kornmunfullmaktige faststalles. Utdrag till Kommunfullmaktige Kommunfullmaktiges presidium Justeraodes sign

22 A. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRAOESPROTOKOll Sammllotradesdatum Sida 8(18) KommunfullmAktige [Paragrafnr) Valarenden a) Val av tre huvudman till Sparbanken b) Val av ersattare i bildningsnamnden efter Garan Hoffman (S) c) Val av styrel se till Hedemora Energi AS d) Val av styrelse till AB Hedemorabostiider e) Val av styrelse till Hedemora Kommunfasti gheter AB j''''''''''''. " rd"""""'''"''''

23 ~HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL Sammantrlkles.datum "', 17(18) Kommunfullmliktige [Paragrafnr 1 Oelgivningar Fo ljande delgivningar anmals: a) Slutlig r5stra.kning Deh mandatfordelningival till kommunfullmakti ge (efter att ursprunglig rakning ovcrklagats) b) Arende inkomna men ej fardigberedda, till kommunfullmaktige efter senaste sammantradet: KS Behandling av motion om uppshidning i kommunens orter KS Hyresavgift fdr ishallar KS Detaljplan Vikmanshyttan 4:4 KS98-IS 003 Reglemente rdr KPR, kommunala pensioniirsnldet Fiirslag till beslut Kommunfullmaktige har tagit del av informationen. I UId",... """...

24 Revisorema i Hedemora kommun HEDEMORA KO rn, Kornmunstvrelsen Ink Dnr ;:.:.:: BILAGOR TILL ARENDE 5y.. NR... ~ (..Jij.... SIDOR) Till kommunfullmaktige i Hedemora komm un Revisionsberattelse for Ar 2014 Vi har granskat kommunstyrelsens och Ovriga n!mnders verksamhet och genom den utsedda lekmannarevisom den verksamhet som bedrivits i kommunens fisretag Styrelse och namnder ansvarar for att verksamheten bedrivs enligt gallande mal, beslut och riktlinjer samt de lagar och foreskrifter som galler for verksamheten. De ansvarar ocksa fur att del fin ns en tillraeklig intern kontroll oeh ateltedov isning till fullmaktige. Revisorerna ansvarar fisr att granska verksamhet, intern kontroll oeh riikenskaper samt art prava om verksamheten bedrivits enligt fu llmaktiges uppdrag och mal samt de lagar och foresk ri fter som g1iller fo r verksamheten. Granskningen har utforts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genom forts med den inriktning oeh omfattning som beh6vs for art ge rimlig grund for bed6mning och ansvarsprovning. Komrnunens ekonomiska Hl.ge lir fortsatt oroande och kr!iver omgaende Atg!irder ror en ekonomi i balans. Vi har i Clera Ar uppmiirksammat kommunstyrelsen om att det finns behov av att saval precisera kommunens stynnodell inkluderande en utveckling av mal samt utveekla en metod fisr uppfoljning och Aterrapportering av m!luppfyllelsen. Vi bediimer att ril..kenskaperna i al it vlisentligt ar rattvisande. Vi bediimer art styrelsens oeh namndernas interna kontro ll har varit till racklig. Vi tilistyrker att fullmiiktige beviljar ansvarsfrihet for styrelse och niimnder samt enskilda ledamiiterna i dessa organ. Vi tillstyrker att fullmaktige godkiinner kommunens arsredovisning for 2014 Dan~sson \ ~ Per Norin '----~ "'" Qr-~~ Dan Tengstad Till revisionsberattelsen htjr bilagorna: Revisorernas redog6relse (I) Fi:irtec!ming over de sakkunnigas rapporter som successivt JOrmedlats till jullmdktige (2) Grans/mingsrapporter fran lekmannarevisorema i bo/agen (3)

25 Bilaga 1 till revisionsberiittelsenjor 2014 Revisorema i Hedemora kommun Revisorernas redogorelse for ar 2014 Granskningen har baserats pa en bedomning av risk oeh vasentlighet omsatt i en revisionsplan. Forvaitningsrevision En stor del av revisionsarbetet har avsert forvaltningsrevision, d v s en granskning av art verksamheten bedrivs andamalsenligt oeh pa ert ekonomiskt tillfredsstallande satt. Syfiet har varit art klariagga om verksamheten har bedtivits enligt fastlagda politiska mill oeh intentioner oeh art utvardera om kvalitet oeh inriktning har blivit den avsedda. I forvaltningsrevisionen har kommunstyrelsen oeh samtliga n1imnder granskats overgripande med inriktning pa intern kontroll. Kommunens arbete med intern kontroll bedoms som aeeeptabeit. Sarsldld granskning med skriftlig avrapportering till berord nfunnd har skett genom granskning av Hantering oeh ansokningar av statliga ersattningar ioom flyktingmottagandet, Avtalstrohet, Kommunens risk- oeh siikerhetsarbete samt Skolorganisationens dimensionering. KonuTIunfuIlmaktige har IOpande rattrapportema for kanneclom Som en del av granskningen har revisorerna IOpande tagit del av aha namnders protokoll oeh haft sammantraffanden med kommunfullmaktige oeh cless presidium samt utvalda foretroendevalda oeh tjansteman. Redovisningsrevisioll Det andra granskningsomradet ar redovisningsrevision. Denna granskning syftar till art utrona om rakenskaperna ar riittvisande oeh om den kontroll som utovas illom styreiser oeh niimllder ar tillraeklig. Det senare galler friigan om tillforlitligheten i riikenskapernaoeh sakerheten i system oeh rutiner. Vi har bl a gran skat arsredovisningen, arsbokslutet oeh koncernredovisningen for ar 2014 oeh delarsrapportell per den 31 augusti Revisorema har vid granskningen bitratts av KPMG som kommer att liimna sarskild rapj1)rt fran granskningen av bokslut oeh arsredovisning. vax slutsats ar att kommunens arsredovisning ger en rattvisande bild av kommunens oeh koneernens resultat oeh stallning oeb att den i ar uppdittad enligt kommunal redovisningsjag oeh god redovisningssed. Mtlluppfylle/se Av fullmaktige beslutade Mal for god ekonomisk bushalll1ing- fyra rubriker med totalt 12 mal. Mainivael' ej redovisade nedan Genom au skapa mojligheterfor god kvalite! och god omsorgfa manniskor att valja Hedemora kommun som bostadsort

26 BUaga 1 till revisionsberdltelsenj6r 2014 F6rtroendet has bade kvinnor oeb man fdr kommunen oeh dess medarbetare ar stor1- maluppfyllelse ej redavisad Gatt naringslivsklimat- maluppf)rllelse ej redovisad Nya kommuninvanare, kvinnor oeh man ska kaona sig valkamna oeh behovdamaluppfyllelse ej redovisad Verksamheten genomsyras av effektivitet,jdmstdlldhet, integration och hallbar utveckling Konsuppdelad statistik - ma1et redovisas sam uppoatt Kommunen ar en forebild vad galler ink5p av ekologiska varor samt agare av miljoklassade fordon - maluppfyllelse ej redovisad Kommunen ar en forebild vad giiller avfallshantering - maluppfylleise ej redovisad Hedemora kommun iir en attraktiv arbetsgtvare Medarbetarna har rart kompetens for uppdraget - maluppfyilelse ej redovisad Nojda medarbetare - maluppfylielse ej redovisad Friska medarbetare - millet ej uppnatt En ekonomi som ger utrymme jor utveckling och investeringar. God hushdllning God hushallning- malet ej uppnatt Egen finansiering - malet uppm'itt God Iikviditet - malet uppm'irt Vi bedomer, utifnln avrapporteringell i arsredovisningen, art maiuppfylleisen i sju av tolv mal inte redovisas. Viirdet av dessa mal maste ifnigasartas. Av de tre finansiella malet redovisas tva uppfyllda. Det tredje kring god ekonomisk hushallning - am ert resultat sam uppgar till minst I % av skatter oeh statsbidrag uppnas jnte. Av arsredovisningen kan det utiasas att verksamhetens nettokostnader i f6rhaiiallde till skatter oeh statsbidrag uppgar till %. Vi har i f1era ar uppmarksammat kommunstyrelsen am att det finns behov av art savill preeisera kommunens styrmodell inkluderande en utveekling av mal samt utveekla en metod fdr uppfuljning Deh aterrapportering av majuppfyljejsen. Lekmannarevision Sam lekmalll1arevisor i kommunens helagda bolag har den fdrtl'oendevalda revisornjan-erik Olhans utsetts. Han hal' tilisammans med bitraden granskat bolagen oeh iamnat granskningsrappolter. Lekmallnarevisorn bedomer art bolagell s/(ots pa ert tillfredsstallande siitt

27 Bilaga J till revisionsberiittelsenfor 2014 Ansvarsprovning Kommunens ekonomiska lage ar fortsatt oroande Deh kraver Offigiende atgarder for en ekonomi i balans. Beslut grundade pa konsekvensanalyser rued atgardsplaner oeh en Jopande uppfoljning av att besl11ten ger effekter bade i verksamhetens utforande och med avsedd ekonomisk effekt. KOmmlll1enS resultat llppgar till mkr. (Ar mkr) Mi1j6- oeh samhallsbyggnadsnamnden. Omsorgsnamnden oeh Bildningsnamndenredovisar underskott med totalt mkr,jamf6rt med reviderad budget. Det ar allvarligt! Kommunstyrelsen har inom ramen for sin uppsiktsplikt, ett sarskiltuppdrag att till namnderna gora papekanden, lamna ract ceh anvisningar samt om behov finns tillse att kommunfullmaktige ingriper.

28 Bilaga 2 till revisionsberiiftelsenjor ar 20J4 Revisorema i Hedemora kommun Forteckning over utfdrd granskning under 2014 Forteckning over de sakkullnigas skriftliga rapporter for ar 2014 som successivt flrmedlats till fullmliktiges presidium for kiinnedom. Granskning av hantering oeh ansokningar av statliga ersattningar inom tlyktingmottagandet Granskning av avtalstrohet Granskning av kommunens risk- oeh sakerhetsarbete Granskning av skolorganisationens dimensionering Gransiming av Delarsrapport Granskning av Bokslut oeh arsredovisning for Ar 2014 Lekmannarevisionsrapp0l1 om Hedemorabostader AB inkl dotterbolag oeh Hedemora Energi AB inkl dotterbolag Utover ovanstaende granslrningar har vi under aret gjort mindre uppfoljningar oeh undersokningar. Lopande har aven information givits am de kommunala bolagen sam en f6jjd av den samordning sam finns meuan kommunens revisorer oeh lekmannarevisorema i de kommunala bolagen.

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande granskning av bokslut och KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande årsredovisning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 1 1.2 Underlag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014.

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks/2013-0512 Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. Förslag

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom SKRIVELSE 2015-03-25 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Revisionsrapport: Granskning bokslut och årsredovisning 2014 Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma

Läs mer

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 Revisionsrapport Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 2014 Revisionsrapport Årsredovisning.docx and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium TOAK Ico W önö 2014-04-14 2014-04-07 onr. Revisionsrapport "Granskning av bokslut per 2013-12-31" Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-17

PROTOKOLL 2015-03-17 KS PROTOKOLL ~ HEDEMORA Plats och tid Beslutande Sammanlradesdalum Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 13.00-17.05 Ledamöter Se narvarolista sidan 2 1 (38) Tjänstgörande ersättare Se närvarolista

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Nässjö kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2011 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2012-03-30 Antal sidor: 14

Nässjö kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2011 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2012-03-30 Antal sidor: 14 Granskning av bokslut och årsredovisning 2011 Revisionsrapport Audit KPMG AB 2012-03-30 Antal sidor: 14 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Militarsallskapet i Stockholm Sida 1 (3) Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Org nr 802002-3134 2014 Styrelsen f6r Militarsallskapet i Stockholm Mr Flamed avge berattelse for verksamheten

Läs mer

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31.

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. /( a a, lo/jo J/l Till Kommunfullmäktige i Varbergs kommun -1 Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel. Nyköping 2015 06 09 Karin Tengdelius

Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel. Nyköping 2015 06 09 Karin Tengdelius Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel Nyköping 2015 06 09 Karin Tengdelius Varför finns det revision? När någon bedriver verksamhet för någon annans räkning eller med andras medel, uppstår

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Ägardirektiv för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antaget av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 Detta ägardirektiv avser Bostads AB Svedalahem, nedan kallat

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11 Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning/bakgrund 1 1.1 Finansiella mål och god redovisningssed 1 1.2 Mål

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer