Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet"

Transkript

1 Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad Anne-Sophie Arbegard Dnr Fax KS/2011:239 Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

2 Innehåll Sammanfattning 3 Redogörelse med kommentarer från Kontoret för samhällsbyggnad 4 Bakgrund till planprogrammet 4 Planprogrammets syfte 4 Hur programsamrådet genomförts 4 Samrådsredogörelsen 5 MYNDIGHETER 6 Lantmäterimyndigheten 6 Trafikverket 7 Länsstyrelsen Stockholm 10 Statens geotekniska institut (SGI) 16 KOMMUNALA OCH STATLIGA ORGANISATIONER OCH NÄMNDER 18 Norrvatten 18 Teknik- och fastighetsutskottet 19 Social- och äldrenämnden 21 Käppalaförbundet 22 Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting 23 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 26 Kultur- och fritidsnämnden 29 Utbildningsnämnden 30 Brandkåren Attunda 31 FÖRETAG, INTRESSEORGANISATIONER OCH POLITISKA PARTIER 34 Miljöpartiet de gröna Upplands Väsby 34 TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) 40 E.ON Elnät Stockholm AB 41 Handelskammaren i Uppsala län 42 Upplands Väsby Hembygdsförening 44 Cykelfrämjandet Stockholm Norrort 48 ÖVRIGA (ALLMÄNHETEN) 52 FÖRÄNDRINGAR I PLANPROGRAMMET UTIFRÅN INKOMNA SYNPUNKTER 63 2 (64)

3 Sammanfattning Programsamrådet för Väsby Entré/Stationsområdet pågick under perioden 10 februari maj 2014 och alla skriftliga inkomna synpunkter är sammanfattade och kommenterade i denna samrådsredogörelse. Samrådstiden förlängdes för Trafikverket och Länsstyrelsen. Cirka 130 skriftliga synpunkter har inkommit från: Myndigheter Kommunala och statliga organisationer och nämnder Företag, intresseorganisationer och politiska partier Övriga (allmänheten) Information om samrådet har skickats skriftligen ut enligt den sändlista som kontoret för samhällsbyggnad har upprättat för samråd. Samtliga Väsbybor har ingått i sakägarkretsen. Syftet har varit att gå ut på brett samråd. Väsby Entré/Stationsområdet är av allmänt intresse då många dagligen passerar och använder Väsby station. Informationsbrev har skickats ut till samtliga hushåll i kommunen. I samband med att området delas in i ett antal detaljplaner kommer sakägarkretsen för respektive plan att upprättas. Synpunkter från myndigheter, kommunala och statliga organisationer och nämnder, företag, intresseorganisationer och politiska partier redovisas i sin helhet. Synpunkter från övriga (allmänheten) har kategoriserats enligt planprogrammets uppdelning; identitet, stationen, trafik, bebyggelse, stadsrum, parkering och miljö, hälsa och säkerhet. Synpunkter av positiv karaktär redovisas inte. Inkomna synpunkter har huvudsakligen fokuserat på följande frågor: Järnvägen, riskhänsyn Resefunktionerna, utformning Trafik och parkering Ny bebyggelse, utformning Kulturhistoriska miljöerna Grönområden Identitet Konstnärlig bearbetning Zaha Hadid Architects Kostnad för genomförande Följande har inget att erinra mot förslaget: Försvarsmakten Svenska kraftnät (Svk) Fortum Värme Vattenfall eldistribution AB Stockholm Arlanda Airport Inkomna synpunkter har lett till att följande övergripande ändring har gjorts i planprogrammet: Avstånd mellan bebyggelse (parkeringsdäck, bussterminal, ramper och trappor samt gata) har justerats till 6,5 m från närmaste spårmitt. Kompletterande utredningsarbete måste genomföras för att säkerställa att avståndet är genomförbart. Arbetet kommer att ske i samarbete med Trafikverket och i samråd med Länstyrelsen samt övriga berörda. Många synpunkter omfattar arbete som kontoret för samhällsbyggnad bedömer ska göras i den fortsatta planprocessen. I revideringen av planprogrammet har detta förtydligats. Det omfattar utredningsarbete samt framtagande av ett kvalitetsprogram för allmänna ytor, ett särskilt program för resefunktioner och ett kvalitetsprogram för kvartersmark på den västra sidan. 3 (64)

4 Redogörelse med kommentarer från Kontoret för samhällsbyggnad Bakgrund till planprogrammet Kommunstyrelsen (KS) beslutade den 2 maj att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en förstudie för västra sidan av järnvägen och utreda förutsättningarna för bebyggelse och ny passage. Den 2 april tog KS beslut om att utöka planområdet till att även omfatta den östra sidan av järnvägen. Den 27 februari beslutade projektets styrgrupp, miljö- och planutskottet, att förstudiearbetet skulle redovisas i ett planprogram. Projektets styrgrupp, miljö- och planutskottet, beslutade den 20 mars om riktlinjer för planprogrammet. Projektet har gått under arbetsnamnet Väsby Entré/Stationsområdet. Under hölls ett antal medborgardialogmöten. Syftet var att bredda kommunens kunskapsunderlag och att ge medborgarna insyn och möjligheter att påverka projektet i ett tidigt skede. Planprogrammets syfte Syftet med ett planprogram är att bredda kommunens beslutsunderlag, förbättra kunnandet på en övergripande nivå och underlätta kommande planarbete. Planprogrammet ska i grova drag redovisa utgångspunkter och mål för planen. Genom en bred dialog ska alla få möjligheter till insyn och påverkan innan kommunens ställningstagande är klara. Planprogrammet klargör förutsättningarna samt anger mål och riktlinjer för hur stationsområdet kan utvecklas till Väsby Entré, en levande stadsdel med bostäder, service och verksamheter och väl utvecklade kommunikationer. Hur programsamrådet genomförts Syftet med programsamrådet är att ge allmänhet, myndigheter och andra remissinstanser möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden. Samrådet pågick under perioden den 10 februari den 5 maj 2014 och inkomna synpunkter är sammanfattade och kommenterade i denna samrådsredogörelse. Samrådstiden har förlängts för Trafikverket och Länsstyrelsen. Samtliga Väsbybor har ingått i sakägarkretsen. Syftet har varit att gå ut på brett samråd. Väsby Entré/Stationsområdet är av allmänt intresse då många dagligen passerar och använder Väsby station. Samrådet kommunicerades på kommunens webbsida, på kommunens Facebook, i kommunens informationscentrum (Väsby Direkt), i biblioteket i Messingen, i skärmannonser i Väsby centrum och Messingen samt med annonser i lokaltidningarna Vi i Väsby och i Mitt i Upplands Väsby regelbundet under samrådstiden. Ett offentligt/inbjudet samrådsmöte i forma av ett öppet hus hölls i lokalen Ragnvald i Messingen den 20 mars Cirka 200 personer besökte öppet hus. Samrådsmötet/öppet hus annonserades och kommunicerades på kommunens webbsida, på kommunens Facebook, i kommunens informationscentrum (Väsby Direkt), i biblioteket i Messingen, genom tryckt inbjudan som delades ut via Väsby Promotion, i skärmannonser i Väsby centrum och Messingen samt i lokaltidningarna Vi i Väsby, som annons och genom inbjudan via bilaga och som annons i Mitt i Upplands Väsby. Pressmeddelande samt pressinbjudan skickades ut inför både samråd och öppet hus. Samrådshandlingarna har funnits på kommunens hemsida, i kommunhusets entré, på kontoret för samhällsbyggnad samt på huvudbiblioteket i Messingenhuset. En kulturmiljöutredning har bilagts samrådet och har funnits tillgänglig på kommunens hemsida från den 14 mars. Möjlighet att lämna synpunkter via förtryckta papper i en särskild brevlåda har funnits i kommunhusets entré samt huvudbiblioteket i Messingenhuset. Det har även gått att lämna synpunkter på kommunens hemsida via ett formulär. Nedanstående har fått skriftlig information om samrådet och beretts tillfälle att yttra sig. Fullständiga samrådshandlingar har gått att få hemskickade. 4 (64)

5 Obligatoriska Länsstyrelsen i Stockholms län Lantmäteriet Kommunala instanser Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Social- och äldrenämnden KS Teknik och fastighetsutskott Miljö- och hälsoskyddsnämnden Byggnadsnämnden Övriga Brandkåren Attunda Cykelfrämjandet, Upplands Väsby E.ON Elnät Stockholm AB Eds församling AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad Fresta församling Friluftsfrämjandet Förpacknings- och tidningsinsamlingen Försvarsmakten, Högkvarteret Hammarby församling Handikappföreningarnas Samorganisation, HSO Hembygdsföreningen, Upplands Väsby Hyresgästföreningen Jernhusen AB, (SJ fastighetsdivision) Käppalaförbundet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Naturskyddsföreningen, Väsby Norrorts polismästardistrikt Norrvatten Posten Sverige AB PRO Pensionärernas Riksorganisation, Väsby PRO Upplands Väsby Finska SITA SPF Väsbyveteranerna, Väsby Svenska Cykelsällskapet Svenska Kraftnät Svensk Handel Region Stockholm Stockholms Handelskammare Swedavia AB Stockholm-Arlanda Airport Tillväxt, miljö och regionplanering, Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting (SL) Telia Sonera Skanova Access AB Trafikverket Upplands Väsby Promotion Vattenfall Eldistribution Väsby Centrums Företagarförening Riktad inbjudan inom och gränsande till programområdet Informationsbrev till alla hushåll i kommunen Samrådsredogörelsen I följande sammanställning redovisas och kommenteras remiss- och samrådssynpunkter. Yttrandena redovisas i den ordning som de inkom under följande kategorier. myndigheter kommunala och statliga organisationer och nämnder företag, intresseorganisationer och politiska partier övriga (allmänheten) Synpunkterna från övriga (allmänheten) redovisas under kategorier som återfinns i planprogrammet. Yttrandena från allmänheten är sammanfattade och fullständiga yttranden finns i akten på Kontoret för samhällsbyggnad. Kontoret för samhällsbyggnads kommentarer anges här i samrådsredogörelsen i kursiv stil. 5 (64)

6 MYNDIGHETER Lantmäterimyndigheten Lantmäterimyndigheten anför i yttrande, som inkommit , följande. Lantmäteriet har tagit del av planprogrammet. Lantmäteriet har inga synpunkter på planprogrammet. Av planprogrammet framgår att den kommande detaljplanen kommer att vara omfattande och avancerad. Genomförandet av planen kommer bl.a. att innebära flera tredimensionella fastighetsbildningsåtgärder. Lantmäteriet rekommenderar att kommunen och lantmäteriet under hela planprocessen har kontinuerliga möten för att diskutera genomförandefrågor. Detta för att spara tid och arbetsinsatser för både kommunen och lantmäteriet. Målsättningen med mötena vore att så tidigt som möjligt uppmärksamma eventuella genomförandeproblem. Lantmäteriet tar betalt för nedlagd tid. Kontakta Hanna Lovén, kommunansvarig på lantmäteriet, om ni är intresserade av sådant arbetssätt. Kontoret för samhällsbyggnads kommentar Kontinuerlig kontakt med Lantmäteriet önskas under planprocessen och kontoret kommer i detta ärende att samråda med Lantmäteriets kontaktperson. 6 (64)

7 Trafikverket Trafikverket anför i yttrande, som inkommit , följande. Riksintresset för kommunikationer Planprogrammet innefattar en stationsnära exploatering och riksintresset Ostkustbanan måste beaktas. Det är viktigt att riksintressets funktion säkerställs i ett långt perspektiv. Trafikverket anser att möjligheten till drift- och underhållsåtgärder samt reinvesteringar på järnvägen måste kunna göras utan trafikpåverkan. Åtgärder som kan innebära restriktioner för järnvägen, t.ex. hastigheter, utbyggnadsmöjligheter och trafikering kan inte accepteras. Planprogrammet förutsätter att ny bostadsbebyggelse ska ligga 25 m från yttersta spårmitt och att bussterminalen och parkeringsdäcket kan placeras 5,5 m från yttersta spårmitt. Trafikverket anser inte att dessa avstånd är realistiska och att förutsättningarna för ny bebyggelse måste utredas vidare samt att samsyn och eventuella avtal ska finnas inför nästa planskede. Ytterligare eller kompletterande utredningar/studier som krävs är: Fördjupade riskanalyser som även beaktar riskerna för resenärer ombord på tåg. Om bebyggelsen ska kunna förläggas på avstånd som inte rekommenderas av Trafikverket måste kommunen visa på hur samtliga risker ska kunna elimineras samt vilka åtgärder som krävs och är möjliga. I analyserna ska bl.a. el-säkerhet, buller, trafikantsäkerhet, farligt gods, urspårning beaktas. Utrymningsvägar vid exempelvis olyckor ska redovisas. Översvämningsriskens påverkan på järnvägsanläggningen ska redovisas samt vad som måste göras för att minimera risken. Planen förutsätter att det frilastområde, de stick- och industrispår samt ställverket som ligger på västra sidan av järnvägen tas bort. Om detta ska kunna ske måste en funktionsutredning göras för att kunna avgöra var denna kapacitet ska kunna förläggas så att funktionen bibehålls, någonstans längs Ostkustbanan. I den långsiktiga planeringen har Trafikverket sett behovet att kunna öka trafiken på Ostkustbanan vilket kan komma att kräva ytterligare spår på sträckan Stockholm Uppsala. Under hösten 2014 startar en revidering av den spårstudie som togs fram under 2011 (PM Strategisk spårstudie Järnvägen Stockholm Uppsala). Revideringen kommer bl.a. att innebära att val av korridor/utformning och spårplacering, i de fall flera alternativ finns, kommer att göras. Utöver detta kommer hela sträckan att gås igenom och eventuella justeringar göras, beroende på nya förutsättningar m.m. Den strategiska spårstudien kommer att ligga till grund för den riksintresseprecisering som görs i nästa steg. Arbetet kommer att slutföras under Den strategiska spårstudien föreslår att de tillkommande spåren förbi Upplands Väsby förläggs till den västra sidan. Kommunen har beaktat detta i planprogrammet. Även luftfarten är ett riksintresse. För det planerade landmärket (den höga solitära byggnaden) på västra sidan järnvägen har inga höjder angivits men om byggnaden blir aktuell i kommande planer måste en flyghinderanalys göras. En flyghinderanalys skall också göras innan byggstart. Flyghinderanalys Uppförande av byggnader eller andra föremål högre än 20 meter kan komma att påverka luftfarten. Trafikverket anser att innan planarbetet går vidare bör det göras en flyghinderanalys så att berörda flygplatser ges möjlighet att yttra sig. LFV utför flyghinderanalyser samt prövar om det tilltänkta objektet utgör skada på LFV:s egen utrustning för navigation, övervakning och kommunikation. LFV ska också ges tillfälle att yttra sig i de fall byggnader högre än 20 meter ska uppföras och ska därför anses som sakägare i den fortsatta planeringen. Sändlistan bör uppdateras med LFV som sakägare. 7 (64)

8 Flyghinderanmälan Den som avser att uppföra en hög byggnad ska dessutom senast fyra veckor före byggstart skicka en flyghinderanmälan till Försvarsmakten (2010:770, 6 kap. 25 ). Flyghinderanmälan görs när det finns bygglov eller miljötillstånd. Flyghinderanmälan avser byggnader och andra föremål som är högre än 45 meter inom tätort och högre än 20 meter utanför tätort. Resecentrumfunktioner I det kommande arbetet med utformningen av resecentrumfunktionerna såsom stationsbyggnad, passager till/från plattformar m.m. är det av yttersta vikt att samordning sker med Trafikverket avseende tidsplaner, funktioner, anordningar, åtgärder m.m. Buller och vibrationer Planområdet utsätts för mycket höga bullernivåer enligt utförd bullerutredning daterad Bullerutredningen anger att bullernivåerna närmast järnvägen uppgår de ekvivalenta ljudnivåerna närmast järnvägen till upp mot 70 db(a) och maximalnivån 80 db(a). Vägtrafiken i området medför ekvivalentnivåer över 55 db(a) vid närmaste bostäder, i vissa fall betydligt högre. Bullerutredningen daterad utgår från prognoser för Trafikverket anser att prognoser för 2030 ska användas för både väg och järnvägstrafik vilket innebär att bullerutredningen behöver revideras. Även aktuell bullersituation bör redovisas i bullerutredningen. Nyligen framtagna prognossiffror för järnvägen 2030 visar på följande trafik vid Upplands Väsby station: År 2030 totalt 655 tåg varav; Gods: 11 Snabbtåg: 50 Pendeltåg: 292 Övriga Interregional tåg: 302 Observera att antalet tomtåg/tjänstetåg inte ingår i prognosen. Trafikverket kan kontaktas för närmare uppgifter. Området är även utsatt för flygbuller vilket bör beaktas i bullerutredningarna. Flygbullret kan innebära att åtgärder måste vidtas för att skapa tysta utemiljöer. Trafikverket behöver ta del av reviderad bullerutredning för att kunna göra en mer samlad bedömning av bullersituationen. Bullerutredningen ska även redovisa vilka åtgärder som krävs för att en god boendemiljö ska kunna uppnås. Då Ostkustbanan är av riksintresse för kommunikationer är det mycket viktigt att säkerställa att inga restriktioner för järnvägen riskeras. Trafikverket anser att riktvärdena för buller ska redovisas/regleras i kommande planbestämmelser. I de fall avsteg från riktvärdena tillämpas anser Trafikverket att det är kommunen som ansvarar för eventuella bullerstörningar i framtiden. Övriga synpunkter Upplands Väsbys vilja att exploatera och förtäta i ett stations- och kollektivtrafiknära läge ger möjligheter till en hållbar utveckling i kommunen och bidrar till ett hållbart resande. Det är dock av yttersta vikt att riksintresset Ostkustbanans funktion säkerställs i ett långt perspektiv. Kontoret för samhällsbyggnads kommentarer Riksintresset Ostkustbanan kommer att beaktas i den fortsatta planeringen. Kompletterande utredningsarbete gällande avstånd mellan bebyggelse och järnväg kommer att bedrivas i samråd med Trafikverket samt övriga berörda. 8 (64)

9 Översvämningsriskerna inom området kommer att belysas i det fortsatta arbetet. En klimat- och sårbarhetsanalys för hela kommunen håller på att tas fram och tillsammans med en översiktlig dagvattenutredning som omfattar programområdet är dessa ett led i att lösa översvämningsfrågan. Frilastområdet saknar stöd i gällande detaljplan samt bygglov för nuvarande verksamhet. I samband med ombyggnaden av Arlandabanan togs nya detaljplaner fram där frilastområdet inte ingår. Kommunen hänvisade då till en lämplig plats söder om programområdet som lagts ut som Tg-område i gällande detaljplan. I arbetet med att revidera den strategiska spårstudien förutsätter kommunen att Trafikverket löser frågan om var frilastområdet ska flyttas. Kommunen kommer att bistå Trafikverket i frågan med underlag för det reserverade Tg-området. Industri- och stickspåren finns inte inritade i nuvarande strategiska spårstudie som planprogrammet utgår från. Kommunen förutsätter att även denna fråga hanteras inom arbetet med att revidera den strategiska spårstudien. Revidering av strategisk spårstudie är efterlängtad då förutsättningarna har förändrats för Upplands Väsby station sedan den förra studien genomfördes, bland annat har Upptåget ersatts av genomgående pendeltågstrafik. Kontoret för samhällsbyggnad önskar kontinuerlig kontakt gällande spårstudien då utredningsarbetet gällande avstånd mellan bebyggelse och järnväg utgör värdefullt underlag. Ansökan om en flyghinderanalys hos Luftfartsverket kommer att göras inför detaljplaneskedet. Luftfartsverket kommer fortsättningsvis att ingå i sändlistan för programsamråd. Flyghinderanmälan hos Försvarsmakten kommer att göras senare i planprocessen när frågan aktualiseras. Resecentrumfunktionernas fortsatta planering kommer att ske i samråd med Trafikverket. Resefunktionerna kommer att studeras närmare i ett särskilt program för att säkerställa funktioner och flöden och för att underlätta kommande detaljplanearbete. Bullerutredning för programområdet är framtagen för att bekräfta en känd, besvärlig bullersituation och för att få vägledning inför framtagandet av områdets bebyggelsestruktur. Bullerutredningens trafikuppgifter kommer från Trafikverket. Mer detaljerade bullerutredningar kommer att tas fram för respektive detaljplan. Då kommer nya prognossiffror för järnvägen att användas samt även ljudmiljön beskrivas med avseende på flygbuller. Ansvar för bullerskyddsåtgärder kontoret är medveten om den svåra ljudmiljön utanför kommande bostadsfasader. Det fortsatta planarbetet kommer ytterligare att fokusera på möjliga åtgärder som begränsar ljudalstring och utbredning, byggnadernas placering, bostädernas planlösning, inomhusmiljön, tillgång till ljuddämpad närmiljö samt i möjligaste mån skydd av den offentliga miljön. Planbestämmelser som reglerar riktvärden för buller kommer att anges i kommande detaljplaner. Bullerskyddsåtgärder på byggnad kommer att följas upp genom bygglovets kontrollplan. 9 (64)

10 Länsstyrelsen Stockholm Länsstyrelsen Stockholm anför i yttrande, som inkommit , följande. Sammanfattande bedömning Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen planerar för komplettering av tätorten med stadsmässig bostadsbebyggelse i detta goda kollektivtrafikläge. Samrådshandlingens övergripande bedömning av risk- och säkerhetsfrågor ger dock inte tillräckligt underlag för Länsstyrelsens bedömning av förutsättningarna avseende placering, användning och omfattning av bebyggelse enligt programförslaget. Länsstyrelsen bedömer utifrån planprogrammets handlingar att förslaget med nuvarande inriktning kan innebära att Länsstyrelsen, med stöd av 11 kap. 10 PBL, kommer att pröva kommunens antagande av detaljplanen. Detta främst med hänsyn till det korta avstånd som föreslås från spår till närmaste byggnader och till riskbilden för bostäder och annan känslig eller personintensiv användning med hänsyn till järnvägen. Förutom dessa frågor behöver främst MKN vatten, översvämningsrisk och geoteknik/markstabilitet belysas ytterligare innan förlag till detaljplan upprättas. Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 PBL Synpunkterna nedan syftar till att ge kommunen underlag, råd och synpunkter inför nästa skede i planprocessen. Kommunen får på så sätt möjlighet att förtydliga och/eller komplettera sitt planförslag så att ett statligt ingripande enligt 11 kap. 10 PBL kan undvikas. Riksintresset Ostkustbanan Ostkustbanan är av riksintresse för kommunikationer, och ska enligt 3 kap. 8 miljöbalken, MB, skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada anläggningen eller verksamheten. Länsstyrelsen förutsätter att utformningen av detaljplanerna sker i nära samråd med Trafikverket och beaktar den översyn av PM Strategisk spårstudie Järnvägen Stockholm Uppsala (2011), som är planerad Risker olyckor med farligt gods och urspårning på Ostkustbanan Järnvägssträckan genom Upplands Väsby tillhör de mest trafikerade i landet, med både persontrafik och godstrafik, inklusive transporter av farligt gods. I planprogrammet föreslås ny bebyggelse intill Ostkustbanan, i anslutning till Upplands Väsby station. Bussterminalbyggnad och parkeringsdäck föreslås uppföras mittemot varandra på östra respektive västra sidan av järnvägen. Avståndet mellan bebyggelse/bussterminal och närmaste spårmitt anges till 5,5 meter på östra sidan. På västra sidan blir det lika trångt när/om Ostkustbanan byggs ut. Föreslaget avstånd mellan spår och bebyggelse är betydligt kortare än de skyddsavstånd Länsstyrelsen rekommenderar, och som tillämpats på andra platser i länet. Länsstyrelsens utgångspunkt vid planering av ny bebyggelse intill järnväg är att området inom 25 meter från ytterst spår bör vara bebyggelsefritt och att bebyggelse för bostäder eller personintensiv verksamhet bör placeras minst 50 meter från närmaste spår. Trafikverket framför i yttrande den 3 juli 2014 att det i planprogrammet föreslagna avståndet på endast 5,5 meter inte framstår som realistiskt, och att förutsättningarna för bebyggelse intill spårområdet behöver utredas vidare innan planprogrammets inriktning läggs fast. Länsstyrelsen delar Trafikverkets uppfattning. Var gränsen går för vad som är möjligt avstånd mellan bebyggelse och spår behöver utredas vidare. Som underlag för programförslaget har riskerna med urspårning och farligt gods analyserats i två rapporter med syfte att klargöra risknivån i området och visa hur acceptabel säkerhet kan uppnås för planerad bebyggelse (Detaljerad riskanalys, Väsby Entré, Upplands Väsby kommun, Brandskyddslaget AB, 10 (64)

11 och Riskhänsyn i detaljplan, Tyréns AB 2013). Risknivån bedöms vara så hög att flera riskreducerande åtgärder rekommenderas för den nya bebyggelsen. Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen tidigt i planprocessen studerar hur olycksriskerna påverkar möjligheterna att utforma programområdet och att kommunen strävar efter att ta ett helhetsgrepp för området. Länsstyrelsens övergripande bedömning av risk- och säkerhetsfrågorna förknippade med järnvägstrafiken är dock att underlaget om de föreslagna åtgärderna inte ger tillräckligt underlag för bedömning av om det är möjligt att gå vidare med detaljplaner för ny bebyggelse med de förutsättningar avseende placering, användning och omfattning som anges i programförslaget. Kommunen anger att mer detaljerade analyser behöver tas fram i samband med detaljplanearbetet. Länsstyrelsen instämmer i denna bedömning. Länsstyrelsen vill inför det fortsatta planarbetet framhålla nedan angivna aspekter avseende risker med urspårning och olyckor med farligt gods. Avståndet mellan spår och planerad bebyggelse är en aspekt som har stor betydelse för risknivån för människor i omgivningen. Avståndet bedöms även påverka säkerheten för resenärerna, möjlighet för Trafikverket att sköta drift och underhåll samt åtkomst för räddningstjänsten vid insatser på eller i anslutning till spårområdet. Länsstyrelsen vill framhålla vikten av att dessa fyra frågeställningar hanteras tillfredställande i fortsatt planarbete. Om kommunen går vidare med planer för bebyggelse inom 25 meter från närmaste spår ökar sannolikheten för att en tågurspårning leder till kollision med byggnader. Det behöver då visas att risknivån för tågresenärer ändå är acceptabel. En ökad sannolikhet för kollision medför även att sannolikheten ökar för utsläpp av farligt gods. Detta behöver också beaktas i kommande riskanalyser och bedömningar av risknivån. Bussterminalen och parkeringsdäcket fungerar som avskärmande barriärer enligt riskanalysen. Flyttas de längre bort från spåren eller förändras i sin utformning, bör det påverka bedömningen av risknivåerna för människor i bakom- och ovanpåliggande bebyggelse. Då Länsstyrelsen bedömer det som sannolikt att avstånden till spår kommer att ökas, avstår Länsstyrelsen från att i detta skede närmare kommentera riskbedömningen av denna bebyggelse. Länsstyrelsen anser att ytor ovanför spårområdet inte bör utformas så att de uppmuntrar till stadigvarande vistelse och inte heller bör innehålla annan verksamhet än sådan som är direkt förknippad med resecentret. I planprogrammet (s. 64) nämns bland annat att mindre verksamheter som t.ex. kiosker eller mindre caféer kan placeras på övergångarna över järnvägen, förutsatt att övriga föreslagna säkerhetsåtgärder vidtas. Länsstyrelsen kan inte se hur dessa åtgärder ska kunna säkerställas, dvs. hur friskluftsintag ska kunna placeras på trygg sida eller hur utrymning ska kunna ske säkert, om en olycka inträffar under byggnaderna. Vad gäller lämplighet att uppföra bostäder och hotell, bedömer Länsstyrelsen att föreslagna åtgärder och skyddsavstånd kan vara otillräckliga. Hur och var mer känslig markanvändning kan inrymmas inom planområdet får bedömas när riskanalysarbetet kompletterats och utvecklats vidare. Länsstyrelsen noterar att Brandskyddslagets riskanalys utgår från en mer specificerad markanvändning än som framgår av kartan i programhandlingen. Vid avsteg från dessa förutsättningar i den fortsatta detaljplaneringen behöver riskanalysen revideras och uppdateras. I riskanalysen bör ytterligare några aspekter som påverkar riskbilden redovisas, såsom typografiska förhållanden kring spårområdet, spridningsförutsättningar in mot bebyggelsen vid ett utsläpp av farligt gods, succesiv uppdatering av samhällsrisken i enlighet med programområdets utveckling och analys av hur ändrad fördelning mellan transporterade farligt gods-klasser påverkar risknivån. Räddningstjänstens insatsmöjligheter Det mycket korta avståndet mellan spår och bebyggelse kan påverka räddningstjänstens åtkomlighet till spårområdet. Att åtkomligheten för räddningstjänstens fordon blir tillfredställande behöver beaktas och säkerställas i det kommande arbetet med detaljplaneringen och kan också komma att påverka avstånden mellan bebyggelse och spårområde. Frågorna lyfts även av Brandkåren Attunda i 11 (64)

12 deras yttrande daterat 15 maj Länsstyrelsen förutsätter att kommunen för en dialog med Brandkåren Attunda under kommande planarbete i denna fråga. Översvämningsrisk Länsstyrelsen vill understryka behovet av att en dagvattenutredning tas fram inför det fortsatta arbetet med detaljplanen, och att både risken för översvämningar och möjliga riskreducerande åtgärder lösningar studeras. Genom programområdets östra del rinner Väsbyån som är en del av Oxundaån, och ingår i Mälarens avrinningsområde. Området kan påverkas av översvämning vid höga flöden i ån men även vid höga vattenstånd i Mälaren. I ett framtida klimat med ökad nederbörd ökar riskerna för översvämning av sjöar och vattendrag. Vid långvarig kraftig nederbörd och samtidigt höga nivåer i Väsbyån ökar risken för dämning i ledningssystemen för dag- och avloppsvatten. Kommunen behöver hantera översvämningsriskerna i det fortsatta planarbetet. Det är också av vikt att kommunen i dagvattenutredningen identifierar instängda områden samt lågpunkter i området för att reservera mark för omhändertagande av dagvatten vid kraftig nederbörd. Till planprogrammet har bifogats rapporten Förstudie om klimatanpassning, planområde Väsby Entré, Tyréns AB , som redovisar en översvämningskartering för området. Vid högsta dimensionerade flöde översvämmas stora delar av planområdet. Sannolikheten för att ett högsta dimensionerade flöde inträffar under en 100-års period är 1 %, men anger förstås inte när detta kan inträffa. Länsstyrelsen anser att kommunen bör behandla riskerna i det fortsatta planarbetet. Länsstyrelsen rekommenderar att sammanhållen bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt placeras ovanför nivåer av högsta dimensionerade flöde. Bussterminalen och järnvägsområdet utgör samhällsviktiga funktioner. Men också för centrumverksamhet och bostäder behöver översvämningsriskerna beaktas. Till nästa planskede bör kommunen titta på möjliga skyddsåtgärder och hur sådana kan säkerställas inom, och vid behov även utanför, planområdet. Kommunen bör klargöra ansvars- och finansieringsfrågor för till exempel skyddsåtgärder, som håller över tid. I planområdet domineras marken av lerjordar vilket medför att infiltrationsmöjligheterna är små. Mark kan behöva reserveras för omhändertagande av dagvatten inom planområdet, men också uppströms planområdet för att minska risk för höga flöden i denna del av Väsbyån. Det är önskvärt att dagvattenutredningen även belyser möjligheter att ta hand om dagvatten i områden utanför planområdet, som belastar ån inom planområdet. I det fortsatta planarbetet bör kommunen också, tillsammans med Trafikverket, studera översvämningsrisken för järnvägsområdet, hur risken påverkas av planerad bebyggelse och om det finns möjligheter till lämpliga dagvattenåtgärder som sammantaget minskar risken i området. Skyddsåtgärder för järnvägen skulle möjligen kunna kombineras med riskreducerande åtgärder med hänsyn till olyckor med farligt godstransporter och risker kopplade till urspårning av tåg. Risk för ras och skred Av planhandlingarna framgår att programområdet till övervägande del består av lera och att grundläggningen av byggnader kommer att kräva omfattande stödpålning. Ytterligare utredningar för att analysera stabilitetsriskerna behövs i fortsatt planarbete. Länsstyrelsen anser att kommunen bör beakta att de geotekniska förutsättningarna kan komma att påverkas av ett förändrat klimat, med ökad nederbörd och högre temperaturer. Statens geotekniska institut, SGI, har efter förfrågan från Länsstyrelsen, lämnat ett yttrande över planprogrammet avseende geotekniska säkerhetsfrågor som ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar rörande översvämning. Länsstyrelsen anser att kommunen bör följa SGI:s rekommendation att stabilitetsförhållandena bör klargöras i planskedet, enligt IEG:s rapporter (4:2010 och 6:2008), genom utredning till detaljerad nivå inom hela planområdet, samt i angränsande delar som kan beröra planområdet. 12 (64)

13 Hög byggnad För den solitärbyggnad som illustreras i programhandlingen behöver kontakt tas med LFV och en flyghinderanalys tas fram, se även Trafikverkets yttrande. Samråd behöver också ske i tidigt skede med Försvarsmakten, i det fall en byggnad högre än 45 meter planeras, då placering av höga byggnader kan ha betydelse för riksintresset för totalförsvaret. Inför byggnation ska även en flyghinderanmälan göras, se Trafikverkets yttrande. Miljökvalitetsnormer för vatten Gällande och föreslagna ändringar av miljökvalitetsnormer, MKN, ska redovisas i det fortsatta planarbetet (MKN, status, och hur planen bedöms påverka möjligheterna att uppnå MKN). Planområdet avvattnas till ett känsligt vattenområde, Väsbyån. Ån mynnar strax nedströms Väsby Centrum i Oxundasjön, som i sin tur mynnar i Mälaren på gränsen Sigtuna och Upplands Väsby kommuner. Avrinningsområdet Oxundaån är kraftigt påverkat av framför allt dagvatten och jordbrukets verksamheter. Även enskilda VA-lösningar bidrar med föroreningar. I dagsläget förs stora volymer orenat dagvatten till Väsbyån. I planprogrammet behandlas vattenanknutna frågor översiktligt. Enligt programmet avses frågorna kring ån att detaljstuderas inför kommande detaljplanarbete. Dock nämns att av hänsyn till djurlivet i ån och MKN för vatten ska vandringshinder för fisken asp och näringsbelastningen i ån särskilt uppmärksammas. Länsstyrelsen anser att det är positivt att kommunen tidigt i planeringen ser ån som en viktig förutsättning för en tillgång i planområdet, och har ambitionen att öppna en idag kulverterad del av ån till en kanal. Det är då en fördel om man kan återskapa en så naturlig åfåra som möjligt med naturliga stränder och skuggande vegetation längs vattnet, för att minska igenväxningsrisken. Den mer detaljerade utformningen får studeras i kommande planarbete och tillståndsprövning enligt 11 kap. miljöbalken. Förorenad mark Det finns risk att marken och grundvattnet inom planområdet är påverkade av föroreningar. För att avgöra lämpligheten för kommande markanvändning bör mark och grundvatten undersökas och efterbehandlas vid behov. Om det finns ett efterbehandlingsbehov bör åtgärderna följa Naturvårdsverkets riktlinjer och utföras på ett långsiktigt hållbart sätt. Det finns risker med att lämna kvar föroreningar, vilket leder till att kunskapen om detta alltid måste finnas och begränsa markanvändningen. Vidare anser Naturvårdsverket att föroreningar inte ska byggas in och försvåra en framtida eventuell efterbehandlingsåtgärd. I Länsstyrelsens databas över eventuellt förorenade områden finns det 6 stycken områden som ligger inom aktuellt planområde och som skulle kunna ha förorenat mark- och/eller grundvatten. I direkt anslutning till planområdet finns det dessutom ytterligare 4 stycken objekt som kan ha bidragit med föroreningar. Väster om järnvägen är det ett ställverk och en omfattande bilvårdsanläggning som kan ha gett föroreningar. Öster om järnvägen inom planområdet har det tidigare funnits en bensinstation, lergropar med industriavfall och en kemtvätt. Öster om järnvägen och i direkt anslutning till planområdet har det tidigare funnits handelsträdgård, kemtvätt, förbränningsanläggning, bekämpningsmedelslager, sågverk, verkstadsindustri, tungmetallgjuteri, grafisk industri och ytbehandling. Massor i direkt närhet till spårområdet kan innehålla föroreningar såsom koppar, oljeprodukter, bekämpningsmedel etc. Naturvård Väsbyån har på flera sträckor höga naturvärden. Det är mycket bra om ån får ett öppet lopp i delar som idag går i kulvert. I området vid Hembygdsgården i sydväst, mellan Runby bostadsområde och spåren, finns ett stort antal skyddsvärda jätteträd. Samtliga träd har stamdiameter som överstiger en 13 (64)

14 meter. I detta område finns även fornlämningar. Om fornlämningsområdet bevaras finns även förutsättningar att jätteträden kan bevaras i möjligaste mån. Träden har inget juridiskt skydd, men så grova träd har alltid höga naturvärden. Där finns 16 askar, 7 lönnar, 1 rönn (det är mycket ovanligt med ett så grovt rönnträd), 1 alm, 3 lindar och ett päronträd. För att inte skada träden bör schakt, körning med tunga maskiner samt påfyllnad av massor undvikas inom en skyddszon om 5 meter utanför trädkronornas projektioner på marken. Ändrad markhydrologi bör också undvikas, både dränering och tillförsel av mer vatten kan skada träden. Kulturmiljö Länsstyrelsen delar uppfattningen enligt planprogrammets behovsbedömning, att en konsekvensanalys avseende påverkan på områdets kulturmiljövärden bör tas fram. Sammantaget handlar det om att ådalgångens generella öppna karaktär i stort sett kommer att försvinna, med följden att det historiska förloppet i området påverkas också genom att vissa fornlämningar och järnvägshistoriska uttryck berörs av projektet. Länsstyrelsen stöder en flytt av de mest värdefulla järnvägsbyggnaderna istället för rivning, då de kan berätta om samhällets starka historiska koppling till stambanan. Det handlar då i första hand om ställverksbyggnaden av tegel och godsmagasinet från järnvägens tillkomst på 1860-talet, hus med även visuell betydelse i järnvägsmiljön. Det är bra att gårdsmiljön kring Runby gård respekteras genom att närliggande skogsområde i stort sett bevaras, och att skogen i norr samt järnvägsparken med byggnadsmiljö på östra sidan av järnvägen bevaras. Flera av dessa gröna inslag rymmer den äldsta historien i form av fornlämningar och kan genom sin vegetationsbild ge en bild av dalgångens långa historia som jordbruksbygd. I kommande detaljplaneläggningar bör kopplingarna och stråken mellan dessa platser tas om hand på ett omsorgsfullt sätt. Vad gäller fornlämningarna inom planområdet så bör de så långt som möjligt bevaras. Vad gäller en eventuell flytt av Ladbrostenen som i tidigare utförda arkeologiska utredningar legat utanför planområdet samt ingrepp i några av de övriga fornlämningarna inom planområdet är detta en prövning som görs enligt 2 kap. KML. Kontakt ska tas med Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö och bostadsstöd i denna fråga i samarbete med planarbetet och dess detaljerade utformning. Miljöbedömning Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, och att en miljöbedömning enligt 4 kap. 34 PBL, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska upprättas. Det är kommunen som avgör omfattning och detaljeringsgrad för MKB:n, efter samråd om avgränsningen med Länsstyrelsen. Syftet med avgränsningen är bl.a. att tydliggöra vilka miljöfrågor som är mest relevanta för den aktuella planen och därför behöver beskrivas och bedömas under miljöbedömningsprocessen. För att konsekvensen av planförslaget ska kunna utläsas ska MKB:n redovisa den påverkan som följer av en exploatering när planen utnyttjas fullt ut. Observera att även om miljöpåverkan och åtgärder för att begränsa denna hantering i miljöbedömning och MKB så ska väsentliga delar också framgå av planbeskrivningen, där de sedan kan återfinnas i den lagakraftvunna planen. Kontoret för samhällsbyggnads kommentarer Riksintresset Ostkustbanan kommer att beaktas i den fortsatta planeringen. Kompletterande utredningsarbete gällande avstånd mellan bebyggelse och järnväg kommer att bedrivas i samråd med Länsstyrelsen samt övriga berörda. Räddningstjänstens insatsmöjligheter är en av de frågor som kommer att belysas i det kompletterande utredningsarbetet. 14 (64)

15 Översvämningsrisker inom området kommer att belysas i det fortsatta arbetet. En klimat- och sårbarhetsanalys för hela kommunen håller på att tas fram och tillsammans med en översiktlig dagvattenutredning som omfattar programområdet är dessa ett led i att lösa översvämningsfrågan. Behov av att samordna det kompletterande utredningsarbetet gällande bebyggelseavstånd till järnväg ska undersökas. Ansvars- och finansieringsfrågorna för skyddsåtgärder som avser översvämningsrisker och berör järnvägen, anser kommunen behöver utredas tillsammans med Trafikverket, Länsstyrelsen och övriga parter. Risk för ras och skred kommer att utredas i ytterligare geotekniska undersökningar. Högre byggnad- flyghinderanalys och flyghinderanmälan för hög byggnad kommer att göras i det fortsatta detaljplanearbetet. MKN för vatten- de ändringar i beslut om som tas av Vattenmyndighetens vattendelegation under detaljplanearbetet kommer att redovisas i planen samt vilka åtgärder som genomförs i detaljplaneområdet och i övrigt för att uppnå och bibehålla miljökvalitetsnormerna för vatten. Kommunen har en vattenplan och en åtgärdsdatabas som anger de åtgärder som behövs för att uppnå MKN för vatten. Kommunen har en verksamhetsplanering som säkerställer att nödvändiga åtgärder genomförs i och omkring vattendragen inom kommunen. Kommunen för en dialog med beredningssekretariatet vid Länsstyrelsen för att tydliggöra den belastning som sker till ån och hur den belastningen kommer att kunna minskas. Den modellering som Länsstyrelsen använder för att beräkna belastning i Oxundaåns avrinningsområde sammanställer all ovanströms pågående markanvändning. Den belastning som sker i Väsbyån är enligt kommunen främst från dagvatten och inte från jordbruk eller enskilda avlopp. Väsbyån ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp och inga enskilda avloppsanläggningar förekommer inom detta område. Hur MKN för vatten kommer att uppnås och upprätthållas, redovisas i det fortsatta planarbetet. Förorenad mark- De olika platserna med misstänkta markföroreningar är mer eller mindre utredda, men frågan kommer att bevakas mer i detalj i samband med detaljplaneläggning. Planprogrammet kompletteras med vad kommunen idag vet för respektive plats. Naturmiljö- Kommunen kommer att verka för att bevara de grova träden i så stor utsträckning som möjligt. Gränserna för bebyggelse i skogspartierna är inte fastställda och ska studeras i detaljplaneskedet. Där värdefull skog tas i anspråk ska kompensationsåtgärder genomföras. Kulturmiljöfrågorna har belysts i en kulturmiljöbedömning och visar att planprogrammet medför både positiva och negativa konsekvenser på kulturmiljön, se Kulturmiljö under avsnittet Miljö, hälsa och säkerhet i planprogrammet. Vid eventuellt ingrepp, flytt eller utgrävning av fornlämningar kommer kontakt att tas med Länsstyrelsen. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)- arbetet har påbörjats och avgränsningen kommer att ske i samråd med Länsstyrelsen. 15 (64)

16 Statens geotekniska institut (SGI) Statens geotekniska institut (SGI) anför i yttrande, som inkommit , följande. I det geotekniska underlaget beskrivs att området utgörs av en dalgång i nord-sydlig riktning längs järnvägen, där marknivån ligger mellan nivåerna + 3 och + 4 nere i dalsänkan (höjder anges i system RH2000). Det låglänta området omges av högre partier, främst i den västra och nordvästra delen med nivåer mellan + 12 och Enligt sammanställningen utgör slänten väster om järnvägen en tydlig gräns mellan de högre belägna västra delarna och den lägre dalsänkan i öster. I det geotekniska underlaget kan man också läsa följande: att den låglänta östra delen av området utgörs av lera med lerdjup som varierar mellan 2 och 20 meter samt att djupet avtar mot väster. Grundvattnets trycknivå ligger i nivå med markytan och endast någon meter under. Inom den västra, mer höglänta delen av området, finns inga tidigare utredningar att tillgå, varför förhållandena har tolkats från befintlig jordartskarta (skala 1:50 000, SGI:s anmärkning). Enligt denna består jorden av glacial lera samt fastmarkspartier av morän. Leran uppge vara av något fastare beskaffenhet samt med mindre mäktighet än i den östra delen. Inför fortsatt projektering av byggnader och infrastruktur erfordras geotekniska undersökningar. I förstudien om klimatanpassning har en översiktlig inventering av områden med förutsättningar för skred utförts, som visar på att det finns områden bestående av lera samt med mer än 10 respektive 20 lutning. Dessa områden är i huvudsak belägna dels i sluttningen väster om järnvägen och dels utmed Väsbyåns stränder. Karteringen uppges ge en indikation på områden där undersökningar bör genomföras och man anger också att en detaljerad geoteknisk utredning behöver göras i planområdet för att klargöra om marken är skredkänslig. SGI:s ställningstaganden SGI noterar att de geotekniska förutsättningarna har berörts översiktligt. Vi instämmer i behovet av ytterligare utredningar i detaljplaneskedet. SGI rekommenderar att stabilitetsförhållandena klarläggs enligt IEG:s rapport 4:2010, alternativt 6:2008 i planskedet. En sådan utredning bör utföras till minst detaljerad nivå, inom hela planområdet samt i angränsande delar som kan beröra planområdet. I det här fallet bör även särskild utredning med avseende på berg och blocknedfall utföras med anledning av ställvis branta berg- eller moränslänter i den västra delen. Det är viktigt att i det fortsatta utredningsarbetet beakta, såväl befintliga förhållanden, som de som planförslaget medger. Sammantaget bedömer SGI förhållandena vara sådana att de inte bör utgöra hinder för ett plangenomförande. Eventuella restriktioner eller åtgärder som kan bli aktuella måste inarbetas i planhandlingarna. Kontoret för samhällsbyggnads kommentarer Ytterligare geotekniska undersökningar kommer att göras i detaljplaneskedet, bland annat studier i aktuella avsnitt avseende berg och blocknedfall. 16 (64)

17 Följande myndigheter har inget att erinra mot förslaget. Försvarsmakten Enligt skrivelse Svenska kraftnät (Svk) Enligt skrivelse (64)

18 KOMMUNALA OCH STATLIGA ORGANISATIONER OCH NÄMNDER Norrvatten Norrvatten anför i yttrande, som inkommit , följande. Norrvatten har erhållit rubricerad detaljplan för samråd per mail daterat med dnr BN/2014:85. I det aktuella planområdet, ligger Norrvattens huvudvattenledning av dimensionen 600 mm som är inritad på bifogad karta. Norrvattens rättigheter för ledningen anges i erhållen upplåtelse av ledningsrätt. Kopia av akten skickas på begäran. Ledningsrätten gäller ett område som sträcker sig ca 2,5 m på ömse sidor om ledningens mitt där Norrvatten äger vissa rättigheter. Inom detta område får t.ex. fastighetsägaren utan Norrvattens medgivande ej uppföra byggnad, plantera träd eller förändra marknivå. Inom samma område får fastighetsägaren utan ledningshavarens tillstånd inte anlägga vägar, ledningar eller annan åtgärd som kan försvåra ledningsrättens utövande. För arbeten inom Norrvattens ledningsrättsområde för huvudvattenledningen erfordras avtal med Norrvatten om utförandet samt ett godkännande av bygghandlingar och ritningar. När projekteringen påbörjas av kommande anläggningar, vägar och byggnader m.m. inom eller intill ledningsrättsområdet, skall handläggare på Norrvatten kontaktas. Kontoret för samhällsbyggnads kommentarer Kontakt- Under den fortsatta planprocessen avser kontoret för samhällsbyggnad att ha kontakt med Norrvatten. Avtal om uppförande och godkännande av bygghandlingar och ritningar får träffas efterhand. Kontoret kommer att kontakta en handläggare på Norrvatten för att säkerställa en god samordning av denna ledningsfunktion i den fortsatta planprocessen. Kontakt är upprättad. 18 (64)

19 Teknik- och fastighetsutskottet Teknik- och fastighetsutskottet anför i yttrande, som inkommit , följande. Beskrivning av ärendet Kontoret för samhällsbyggnad har fått i uppdrag att ta fram förslag till planprogram för Väsby Entré Stationsområdet. I samhällsbyggnadsprocessen ingår teknik- och fastighetsenheternas yttrande gällande sina respektive kompetensområden. Teknik- och fastighetsenheternas yttrande Förslaget till planprogram har många positiva inslag. Den nya anslutning av Ladbrovägen till Mälarvägen är positivt särskilt med tanke på den planerade förändringen av väg 268 med direktanslutning till Hasselgatan och de då ökade trafikvolymerna. Gällande gator och vägar har teknik- och fastighetsenheterna följande kommentarer. Angående angöring och parkering (sid 36) "Samtliga infartsparkeringar för bil föreslås placeras på den västra sidan. " Bilar från kommunens östra sida behöver korsa järnvägen antingen via Mälarvägen eller Ladbrovägen. I det fortsatta planarbetet bör det uppmärksammas hur förslaget påverkar trafikintensiteten på andra vägar i kommunen samt hur bullret kommer att påverkas även utanför programområdet. Idag parkerar troligtvis många av bilarna från östra sidan på infartsparkeringarna på östra sidan och en risk med att inte ha någon infartsparkering på den östra sidan kan vara att dessa bilar börjar parkera närmare centrum, på Centralvägen och på andra parkeringsplatser som är tänkta till de som har ärenden in i butiker och dyl. Angående trafik, sid 38; "En utbyggnad samt förstärkning av befintligt gatunät krävs." I det fortsatta planarbetet bör utbyggnaden och förstärkningen av befintligt gatunät förtydligas. Konsekvenserna av ökad trafik från dem som behöver korsa järnvägen för att infartsparkera på västra sidan bör uppmärksammas samt vilka vägar utanför programområdet som påverkas av ökat trafikflödet bör förtydligas. Angående Ladbrovägen (sid 41) "Ladbrovägen: därtill kommer det trafiktillskott som projektet Väsby Entré ger, uppskattningsvis fordon/dygn " Bland dessa fordon finns sådana som kommer från östra sidan som måste över järnvägen i söder eller norr. Frågan om hur denna trafik påverkar vägarna för att ta sig dit bör förtydligas. En eventuell ny Vallentunaväg med direktanslutning till Hasselgatan kan medföra att Vallentunabor tar bilen till Väsby station för vidare färd med tåg. Detta kan i så fall öka behovet av infartsparkeringar. Angående avfall och återvinning: Som framgår av förslaget finns det flera frågor som bör utredas ytterligare inför det fortsatta planarbetet. Det framgår att en ny placering av återvinningsstationen som idag finns på västra sidan under Bankes bro samt möjligheten till separata system för omhändertagande av matavfall ska utredas. Då Väsby Entré ska följa avfallsplanens ambitioner i en tät och funktionsblandad stad med effektiv markanvändning är det rimligt att anta att sortering av återvinningsbart material som produceras inom området inte i sin helhet kan ske vid allmänna återvinningsstationer. I programmet eller dess underliggande dokument bör det framgå vilka strategier för insamling av återvinningsbart material som är aktuella i området. Angående vatten och avlopp: 19 (64)

20 I programmet finns översiktligt förslag till VA-lösning. I det fortsatta planarbetet måste förslaget utredas vidare. I det arbetet är det viktigt att VA-lösningen utformas i samarbetet med övriga exploateringsprojekt som pågår intill Väsby Entré, t.ex. Eds allé och Wäckare äng. Projekten kommer att ha påverkan på varandra och frågor som måste hanteras är bl.a. vilka områden som ska ledas till Åvägens pumpstation söder om planområdet. Åvägens pumpstation har i dag begränsad kapacitet och om pumpstationens upptagningsområde ökar kommer investeringar att krävas. Även flytten av ledningar/byggnation av Ladbrovägen väster om järnvägen måste samordnas och man bör även definiera var det är mest optimalt att VA-ledningar korsar järnvägen. Det är positivt att programmet lyfter fram Väsbyån. Man bör inför det fortsatta planarbetet även göra dagvattenhanteringen mer synlig och utveckla förhållandet till Ladbrodammen norr om planområdet. Detta gäller både dammens funktion i dagvattenhanteringen och dess potential att utvecklas ur ett ekologiskt och socialt perspektiv. Frågan aktualiseras särskilt med tanke på att breddning av järnvägen kommer att påverka dalen norr om planområdet. Kontoret för samhällsbyggnads kommentarer Gator och vägar inom och i anslutning till programområdet kommer att studeras närmare. En trafikfördelningsanalys där fördelning av trafiken på Ladbrovägen, Mälarvägen samt Älvsundavägen beskrivs har tagits fram under hösten Detta är en övergripande kommunal fråga. Därefter kommer en trafikfördelningsanalys för programområdet att göras. Behovet av förstärkningar i gatu- och vägnätet i och i anslutning till programområdet kommer därefter att undersökas. Infartparkeringsfrågan kommer att följas upp. Risken för överbelastning av infartsparkerande på gatuparkeringen på den östra sidan av järnvägen kan hanteras med anpassade tids- och avgiftsregleringar. Hur trafikintensiteten påverkas av infartsparkeringens placering kommer att belysas i trafikfördelningsanalysen. Frågan om infartsparkerande från Vallentuna kommer att följas upp. Avfall och återvinningsfrågan kommer att hanteras inom ramen för kommunens avfallsplan. Ny bebyggelse ska källsortera inom egen fastighet. Befintlig allmän återvinningsstation på den västra sidan för förpackningar ska omlokaliseras inom programområdet. Vatten och avloppslösning inom programområdet kommer att utredas närmare i tillsammans med andra planerade projekt i centrala delarna av kommunen. VA-lösning för området håller på att tas fram. En översiktlig dagvattenutredning för programområdet har tagits fram under sommaren/hösten 2014 där bland annat förhållandet av projektets belastning till Ladbrodammen har studerats. Möjligheten till synlig dagvattenhantering kommer att studeras närmare i detaljplaneskedet. 20 (64)

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län Granskningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2016-01-22 Fredrik Drotte 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2015:386 fredrik.drotte@upplandsvasby.se Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs,

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs, Utställningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-22 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:487 anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel

Läs mer

Detaljplan Hammarby Smedby 1:461 i Johanneslund

Detaljplan Hammarby Smedby 1:461 i Johanneslund Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-25 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2013:136 Anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan Hammarby Smedby 1:461 i Johanneslund Bakgrund

Läs mer

Detaljplan för DISAVÄGEN, del av Odenslunda s:1 i Upplands Väsby kommun

Detaljplan för DISAVÄGEN, del av Odenslunda s:1 i Upplands Väsby kommun Granskningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2016-01-22 Fredrik Drotte 08-590 970 00 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2015:385 fredrik.drotte@upplandsvasby.se Detaljplan för DISAVÄGEN, del av Odenslunda s:1

Läs mer

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Utlåtande Stadsbyggnadskontoret 2012-03-26 Mats Jakobsson 08 590 970 96 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2011:23 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Uppdrag Miljö- och planutskottet

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen. Samrådsredogörelse 2016-04-08 P 2015-2 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ GETEN 2 M.FL., FALKÖPING HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m. fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för omsorgsboende Tärningen, Nyboda 1:1, Tyresö kommun.

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för omsorgsboende Tärningen, Nyboda 1:1, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0357 SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för omsorgsboende Tärningen, Nyboda 1:1, Tyresö kommun.

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

Björkskatan1:764 och del av 1:3

Björkskatan1:764 och del av 1:3 Dnr: SBF 2015/125 Stadsbyggnadsförvaltningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Björkskatan, Björkskatan1:764 och del av 1:3 Luleå kommun Norrbottens län Bakgrund Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-29

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Danderyd 3:177, Ventilationsschakt

Danderyd 3:177, Ventilationsschakt Karin Hallman Samrådsredogörelse 2015-08-11 Dnr 2014-0549 1(10) Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Danderyd 3:177, Ventilationsschakt i Danderyd, Danderyds kommun Kommunstyrelsen har i beslut 2014-06-09

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(10) Rev DNR: PBN/2008:32 Johanna Vinterhav LAGA KRAFT Planhandläggare

Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(10) Rev DNR: PBN/2008:32 Johanna Vinterhav LAGA KRAFT Planhandläggare Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(10) Johanna Vinterhav Planhandläggare Särskilt utlåtande Tillhörande detaljplan för: Ekhovsgärdet 6 m.fl., Ekhovstorg, Mariefred, Strängnäs kommun Plan- och

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län Samhällsbyggnadsförvaltningen September 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0287 GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 &

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-12-08 Fredrik Drotte 08-590 970 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2015:386 fredrik.drotte@upplandsvasby.se Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256

Läs mer

Detaljplan för Trädgårdsvägen (Övra Runby 2:245 m.fl.)

Detaljplan för Trädgårdsvägen (Övra Runby 2:245 m.fl.) Granskningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2015-01-05 Annica Karlsson 08-590 97 673 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2014:191 annica.karlsson@upplandsvasby.se Detaljplan för Trädgårdsvägen (Övra Runby 2:245

Läs mer

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs Emma Nordstrand 0474 0474-470 68 emma.nordstrand@uppvidinge.se 2015-01-21 Dnr: 2014-0150 1(5) GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Läs mer

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Detaljplan för Del av Haganäs 3 (vid Älmhults vattentorn) Älmhult, Älmhults kommun S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Planprocessen Planförslaget har varit föremål för samråd från den 15 december 2016

Läs mer

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål 2016-01-27 1 Uppdrag Tyréns AB har på uppdrag av TrondBygg Holding AB (markägaren till fastigheterna

Läs mer

Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad. www.upplandsvasby.

Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad. www.upplandsvasby. Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad Upplands Väsby kommun Läge: Mellan Stockholm, Uppsala och Arlanda Airport i den snabbast

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0519 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum)

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Nya ägare till Sandsbro centrum vill utveckla området genom att bl.a. riva en del av befintlig byggnad och bygga ett nytt bostadshus. Mellan 20-25 nya lägenheter

Läs mer

Granskningsutlåtande. Gruvstugan 1:9 ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Granskningsutlåtande. Gruvstugan 1:9 ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Granskningsutlåtande 1(8) 214 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun den 18 november 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 regeringsbeslut 2006-06-26 NORMALT PLANFÖRFARANDE Planprogram för Arlandastad Norra Omfattande del av fastigheterna Broby

Läs mer

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-17 Dnr KS 2005/27 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun Samråd, om ett förslag

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Detaljplan för KANONEN vid Optimusvägen

Detaljplan för KANONEN vid Optimusvägen Utlåtande Stadsbyggnadskontoret 2012-01-27 Sara Bergvin 08-590 971 65 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2011:22 sara.bergvin@upplandsvasby.se Detaljplan för KANONEN vid Optimusvägen Uppdrag Kommunstyrelsen gav

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE januari 2015

SAMRÅDSREDOGÖRELSE januari 2015 Granskningshandling Dnr: BN 2013/16 215 Detaljplan för Bostäder i Noret norra, del av Noret 1:27 m.fl. i Mora kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE januari 2015 Hur samrådet har bedrivits Förslaget till

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

Samrådsredogörelse. Inkomna synpunkter. 1. Länsstyrelsen (daterat ) Länsstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till planändring.

Samrådsredogörelse. Inkomna synpunkter. 1. Länsstyrelsen (daterat ) Länsstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till planändring. Datum Dnr. 1(5) Samrådsredogörelse Ändring av detaljplan för fastigheten Stiernhielm 7 Mölndals stad, Västra Götalands län Tidigare behandling Kommunstyrelsen gav 2015-04-29, 114, stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo Värnamo Kommun, Jönköpings Län Vägplan, 2016-01-26 Projektnummer: 108764 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

Ändring genom tillägg till detaljplan för fastigheten Tollestorp 6:3 m fl, Tollestorp verksamhetsområde, i Lerums kommun

Ändring genom tillägg till detaljplan för fastigheten Tollestorp 6:3 m fl, Tollestorp verksamhetsområde, i Lerums kommun KS13.697 Ändring genom tillägg till detaljplan för fastigheten Tollestorp 6:3 m fl, Tollestorp verksamhetsområde, i Lerums kommun Granskningsutlåtande II Antagandehandling Sektor samhällsbyggnad Planenheten

Läs mer

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten Detaljplan för SÄTER 5:4, del av Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Utlåtande Upprättad 2009-09-08 Planenheten Antagen BN 2009-09-17 Laga kraft 2009-10-12 Detaljplan för Säter 5:4, del

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

GRANSNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 mfl. Robertsfors kommun Västerbottens län

GRANSNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 mfl. Robertsfors kommun Västerbottens län GRANSNINGSHANDLING 2016-10-10 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 mfl Robertsfors kommun Västerbottens län HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Rubricerad detaljplan med tillhörande

Läs mer

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden Dnr KS/2015:180 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2016-06-17 2016-07-15. Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter under plansamrådet med s kommentarer. Inför granskningsskedet

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande del av fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län NORMALT PLANFÖRFARANDE Samrådshandling

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Utlåtande efter granskning

Utlåtande efter granskning Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(6) 2016-11-16 SBN/2015:4159 Anders Jonsson Planhandläggare Utlåtande efter granskning Tillhörande ändring av detaljplan för: Del av Strängnäs 3:1, Fårhusområdet

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 5 2.1 Länsstyrelsen i Blekinge län 5 2.2 Ronneby kommun 5 2.3 Försvarsmakten 5 2.4 Skanova 5 2.5 Riksantikvarieämbetet 5 2.6 Sveriges

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR SOUTUJÄRVI 17:5. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR SOUTUJÄRVI 17:5. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR SOUTUJÄRVI 17:5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 2016-04-04 har

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Samrådsredogörelse ANTAGANDEHANDLING 1(5) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljusfors 3:6

Samrådsredogörelse ANTAGANDEHANDLING 1(5) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljusfors 3:6 Samrådsredogörelse 1(5) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljusfors 3:6 inom Skärblacka i Norrköpings kommun den 1 mars 2016 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2016-06-14, 119 Laga kraft: 2016-07-15

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2006/468 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR UTKIKEN 12 OCH 13 I VIKEN HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2016-08-12 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Fastighetsägaren inkom 2014-06-17 med en ansökan om detaljplaneändring

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

VA-avdelningen har inget att erinra mot rubricerad detaljplan. Marksektionen tillstryker detaljplaneförslaget.

VA-avdelningen har inget att erinra mot rubricerad detaljplan. Marksektionen tillstryker detaljplaneförslaget. 1 (4) Dnr PLAN.2013.13 Samrådsredogörelse Detaljplan för Skyttegillet 3:10 m fl., Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Planhandlingar har varit utställda för samråd under tiden 25 mars-15 april. Underrättelsen

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS INKOMNA YTTRANDEN. Detaljplan för Söderbymalm 3:125 med flera, Vallagränd Handen

SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS INKOMNA YTTRANDEN. Detaljplan för Söderbymalm 3:125 med flera, Vallagränd Handen 2017-11-10 Dnr PLAN2012.06 Detaljplan för Söderbymalm 3:125 med flera, Vallagränd Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-26, 16 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

Björkskatan1:764 och del av 1:3

Björkskatan1:764 och del av 1:3 Dnr: SBF 2015/125 Stadsbyggnadsförvaltningen GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Björkskatan, Björkskatan1:764 och del av 1:3 Luleå kommun Norrbottens län Bakgrund Stadsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg Kommunledningskontoret Plan- och exploateringsenheten Sida 1 av 10 Dnr 2007/731 KS 203 Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg REMISSINSTANSER Externa remissinstanser Interna remissinstanser

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för kv Duvan 13 Samrådsredogörelse 1

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för kv Duvan 13 Samrådsredogörelse 1 Detaljplan för kv Duvan 13 Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för kv Duvan 13 upprättas med standardförfarande, vilket innebär att samrådet kommer att följas av ett granskningsförfarande

Läs mer

DP/ä 35/352 Morgongåva, norra delen Morgongåva tätort. Samrådsredogörelse

DP/ä 35/352 Morgongåva, norra delen Morgongåva tätort. Samrådsredogörelse SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (6) Förslag till detaljplan för Morgongåva, norra delen Morgongåva tätort Heby kommun, Uppsala län Samrådsredogörelse Samrådet Samrådstiden har varit mellan 2015-08-03 2015-08-28.

Läs mer

del av Dunshult 1:1, 1:5

del av Dunshult 1:1, 1:5 Detaljplan för del av Dunshult 1:1, 1:5 Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Utlåtande Upprättad 2013-04-05 Planenheten Antagen av byggnadsnämnden 2013-04-18 Laga kraft 2013-05-13 UTLÅTANDE

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening

Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening Förslag till detaljplan för del av fastigheten Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 14 november 2016 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Dnr 2011SBN572 1 (6) Bygg- och miljöförvaltningen Matilda Svahn ANTAGANDEHANDLING Utställningsutlåtande Ändring genom tillägg till detaljplan för Forsmarkverket och SFR. Gällande fastigheterna Forsmark

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Detaljplan för del av Skår 1:6 m fl Förskola och gruppboende Tjörns kommun - normalt planförfarande

Detaljplan för del av Skår 1:6 m fl Förskola och gruppboende Tjörns kommun - normalt planförfarande Detaljplan för del av Skår 1:6 m fl Förskola och gruppboende Tjörns kommun - normalt planförfarande Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2008-03-25 79 att sända rubricerad detaljplan på samråd.

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för del av Köpmanberget 2:9 (hotell/restaurang) i Hudiksvall, Gävleborgs län

Samrådsredogörelse. Detaljplan för del av Köpmanberget 2:9 (hotell/restaurang) i Hudiksvall, Gävleborgs län 1 (5) 2015-04-09 Dnr: Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Köpmanberget 2:9 (hotell/restaurang) i Hudiksvall, Gävleborgs län För att ge möjlighet till insyn och påverkan har förslag till detaljplan

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Kungbäck 1:144 m fl., Strömstads kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Kungbäck 1:144 m fl., Strömstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Kungbäck 1:144 m fl., Strömstads kommun HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2005-10-20 161 att genomföra ett samråd utifrån handlingar

Läs mer

Riskutredning för detaljplan för ABB HVDC vid Bergslagsbanan och industristickspår

Riskutredning för detaljplan för ABB HVDC vid Bergslagsbanan och industristickspår LUDVIKA KOMMUN 2011-03-03 1 (5) Riskutredning för detaljplan för ABB HVDC vid Bergslagsbanan och industristickspår i Ludvika. Bakgrund En detaljplan med syftet att möjliggöra för ABB att bygga ut industrin

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Vårsta centrum

Behovsbedömning av detaljplan för Vårsta centrum Behovsbedömning av detaljplan för Vårsta centrum Tumba, mars 2014 Behovsbedömningen av detaljplan för Vårsta centrum är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen är

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Upphävande av del av Detaljplan för del av Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2013-12-02 till 2014-01-12

Läs mer

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med Detaljplan för Del av Strömstad 4:16 m fl (Hålkedalskilens småbåtshamn) Strömstads Kommun SÄRSKILT UTLÅTANDE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2008-05-22 164. att genomföra ett

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2011/416 PLAN NR S158 2014-04-29 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Del av Kv. Svärdet Tomelilla kommun, Skåne län GRANSKNING Detaljplanen har varit utställd för granskning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Preliminär Antagandehandling

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Preliminär Antagandehandling Detaljplan för Skansvägens förlängning omfattande fastigheten Rosersberg 11:110 och del av fastigheten Rosersberg 11:84 i Rosersberg, Sigtuna kommun, Stockholms län Preliminär Antagandehandling SÄRSKILT

Läs mer