CCS-lista för Masthusen, Malmö. Considerate Constructors Scheme Upprättad av Diligentia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CCS-lista för Masthusen, Malmö. Considerate Constructors Scheme Upprättad av Diligentia 2013-11-22"

Transkript

1 CCS-lista för Masthusen, Malmö Considerate Constructors Scheme Upprättad av Diligentia

2

3 CCS-LISTA MASTHUSEN 3 Considerate Constructors Scheme är en checklista som ska användas i produktionen för att minska miljöpåverkan från byggarbetsplatsen och för att leda produktionen på ett hänsynsfullt och ansvarstagande sätt. En förutsättning för låg miljöpåverkan är ordning och reda på byggarbetsplatsen. Samtliga nedanstående punkter är obligatoriska för alla entreprenader inom Masthusen. Undantag gäller de byggnader som certifieras enligt Breeam SE/Commercial/ Bespoke och som tar minst 2 p enligt Man2, vilket är en liknande checklista (A2) för entreprenader. Kraven är indelade i nio kategorier: 1. Övergripande styrning 2. Hänsynsfull 3. Miljömedvetenhet 4. Rent 5. God granne 6. Respektfullt 7. Säkerhet 8. Ansvarstagande 9. Förutseende Indikator 1. Övergripande styrning Huvudentreprenören och underleverantörer använder sig av ett miljöledningssystem. Huvudentreprenören har en policy angående miljömaterial, som används för att säkerställa ansvarsfull utvinning av det byggnadsmaterial som används på platsen, inklusive tillfälligt platstimmer. En avfallshanteringsplan som sätter upp resurseffektivitetsmål (t.ex. antal m3 avfall per 100 m 2 av den allmänna yta som utvecklas) för både farligt och ofarligt avfall som härrör från byggnadsaktiviteter. Åtminstone 90 % av det ofarliga byggnadsavfallet som genereras kommer att avledas från deponering och istället återanvändas eller återvinnas.

4 4 CCS-LISTA MASTHUSEN Indikator Vid revision 2. Hänsynsfull Inledande brev har skickats / kommer att skickas till samtliga grannar. Kopia på brev som kommer att skickas eller har skickats med en lista över adresser. Tillhandahållande av parkering på/strax utanför platsen eller närmaste busshållplats finns inom 500 meter och buss avgår minst var 30:e minut. Kopior på parkeringsplaner, kontrollera närhet till kommunikationer. För allmänheten finns ramper och skyltar som visar gångvägar och de är breda nog för rullstolar. Gångtrafikanter som har nedsatt rörelseförmåga, hörsel eller syn kan fortfarande ta sig runt platsen. Det finns skyddsräcken och skyltar som visar gångvägar runt platsen. Gångvägarna är rena och städade och passager är säkra och skyddade. Vägskyltar och vägarnas namn är synliga. Om vägskyltar är blockerade har ersättningsskyltar satts upp. En tillfällig arbetsplan som tydliggör dessa frågor. Området ska ha en transportplan. Kopia på APD-plan eller logistikplan. Infarter och utfarter är tydligt markerade. Dessa är tydliga för lastbil / leverans förare och andra besökare. Om platsen befinner sig i ett område som har många invånare som inte har svenska som modersmål, ska skyltningen även stå på det gemensamma lokala språket. Kontrollera om det finns en minoritetskultur i området. Om det finns ska skyltningen stå på även detta språk. Platschefen har rätt att ersätta mindre finansiella klagomål. Kan inte ta fram en egen budget för detta då det riskerar att bli muta. Om bygget däremot råkar köra ner ett träd/cykel kommer detta att ersättas ekonomiskt. Fråga platschefen vilka rättigheter denne behöver för att ersätta finansiella klagomål. Kommunregistret har använts för att fastställa namnen på grannarna för att kunna skicka ut breven. Lista på namn och adresser. En karta ska ha skickats ut till leverantörer som visar vilka specifika vägar de ska ta till området. Karta och medföljande brev ska skickas ut till alla leverantörer före leveranser till arbetsplatsen. Se kopia på kartan. En brevlåda ska placeras på trottoaren så att brevbäraren slipper ta sig in på området.

5 CCS-LISTA MASTHUSEN 5 3. Miljömedvetenhet Arbetade timmar på platsen och bullerrestriktioner är lämpliga för området. Avsiktsförklaring och policyöverenskommelser ska tillhandahållas till alla arbetande på arbetsplatsen. Riktlinjer för Malmö Stad ska följas. Beakta särskilt områden nära; bostäder, skolor, sjukhus, industrier, kollektivtrafikknutpunkter, samlingsplatser, butiker. Byggherren ska ha vidtagit åtgärder för att reducera buller. Byggherren ska visa att buller beaktas och åtgärder implementerats för att reducera störningar. En skriftlig bekräftelse från byggherren att känsliga ekologiska värden såsom träd, växter m.m. kommer att skyddas. Skriftligt åtagande, tillsammans med en skiss på området före och efter bygget. Bekräftelse bör beskriva hur träd, växter m.m. kommer att skyddas samt hur skyddsåtgärderna fastslogs. Tillfälliga arbetsrutiner inkluderar lämpliga skyddsåtgärder. Byggstaket är tydliga, säkert markerade och lämpliga för miljön. Färgerna på ev plank som används har valts som lämplig för den omgivande miljön. Fråga platschefen om plankens utformning och placering diskuterats. Kolla att planken (avgränsningarna) är tydligt och säkert markerade, rena, fina och bra underhållna. Frågor angående vilda djur och växter i området har beaktats av byggherren. Prata med platschefen angående frågor om vilda djur och växter, hur dessa beaktas och hur de ses över. Se ritningar eller specifikationer, klausuler som backar upp påståendena. Platsen har en miljöpolicy och platschefen ska kunna relatera denna till rutinerna på dennes plats. All personal är medveten om miljöpolicyn och hur den relateras till deras arbete. Be om en kopia av policyn, tex i en KMA-plan. Fråga platschefen vad miljöpolicyn innehåller och hur den relateras till arbetsrutinerna. Fråga personalen av olika befattningar om hur policyn relateras till deras arbete. Det ska finnas en rutin och tillräckligt med utrustning för att skydda vattenvägar från föroreningar (olja, färger och kemikalier). Invallningar eller absorberande material måste finnas på riskfyllda platser. Om det finns en platsspecifik miljöpolicy för att förhindra vattenföroreningar som beskriver hur detta ska utföras på platsen så kan detta krav anses uppfyllt. Kan tex beskrivas i entreprenörens KMA-plan. Oljespillutrustning ska finnas tillgängligt. Försäkra om att spillutrustningen är placerad där risker för spill kan förekomma för att försäkra om en snabb insats. Lokala leverantörer samt lokalt material/återvunnet material ska beaktas. En lista över lokala leverantörer/material och återvunna material ska finnas. Använd stödjande dokument som Diligentia tagit fram med hjälp av WSP, RES2, Lokala material. Det finns restriktioner angående ljusföroreningar och alla ljus är riktade och icke förorenande. Om det finns en platsspecifik miljöpolicy som sätter restriktioner för belysning uppfylls kravet. Måste dock kunna lysa upp som stöldskydd där det behövs.

6 6 CCS-LISTA MASTHUSEN Platsen avskiljer, återvinner och återanvänder avfall (inklusive matoch kontorsavfall). " Kravet uppfylls endast om det finns en platsspecifik miljöpolicy (alltså inte en som gäller för hela företaget) som rör dessa frågor. Arbetsplatsen ska ha ett system för att övervaka mängden avfall som produceras och som även ger feedback på hur mycket av detta som återanvänds. "Antingen se på plats, eller en platsspecifik miljöpolicy för övervakat avfall och instruktioner till feedback. Se till att detta står med i upphandlingen av entreprenören. Energisparande åtgärder finns på plats. Exempelvis: Se till att detta står med i upphandlingen av entreprenören. - Lågenergibelysning - Stänga av utrustning när de inte används - Installera termostater - Installera timers - Välja energieffektiva verktyg Övervakning av mängden koldioxidutsläpp från platsens aktiviteter. En platsspecifik miljöpolicy som övervakar koldioxidutsläpp från platsens aktiviteter. Se till att detta står med i upphandlingen av entreprenören. Område som har problem med damm innesluts, alternativt ska andra åtgärder vidtas för att mildra problem med damm. Kolla med platschefen vad som görs för att mildra problem med damm; kolla om detta är effektivt. Avloppsbrunnar tillhandahålls för behandling av kraftig vattenavrinning. Ska ske inom kvartersmark. Om det finns en platsspecifik miljöpolicy som beskriver hur kraftig vattenavrinning kommer att minimeras och behandlas. Om en leveranspunkt av material ligger långt från området pga exempelvis svåra trafikstockningar, kan leverans utföras därifrån till platsen med hjälp av mindre fordon emellanåt för att minska olägenheter. Se rutiner på plats. Ifall det finns en platsspecifik miljöpolicy som behandlar problemet med svåra trafikstockningar. Möjlighet har erhållits att använda en brandpost för att med vatten minska dammandet. Kontrakt med VA Syd för hyra. En strategi för att minimera negativ miljöpåverkan från platsens aktiviteter ska finnas. Strategin bör beakta platsens miljöpåverkan och hur skadliga effekter kan minimeras. Det ska finnas tillräckligt med plats för att förvara material på säkra och skyddade områden, för att undvika skador och stöld samt att skydda mot väder. Försäkra om att områdena som används för detta ändamål används på rätt sätt. Synligt staplade material täcks över med presenning.

7 CCS-LISTA MASTHUSEN 7 4. Rent Samtliga tillträdesvägar till platsen är rena, fria från lera och säkra. En platsspecifik policy som beskriver åtgärder som implementeras för att hålla vägar rena, fria från lera och säkra. Vägar intill platsen som fordon använder ska sopas. Bevis i form av ett kontrakt med ett vägsopningsföretag. Se på plats. Det ska finnas ett område specifikt inom platsen för förvaring av material och anläggning. Området måste vara rent och torrt där det är nödvändigt, och området bör vara tillräckligt stort för förvaring av material och anläggning. Plats för materialförvaring kan ersättas på överbelastade anläggningsplatser, genom en vältajmad leveranspolicy. Se på plats. Det finns åtgärder för att förhindra dammutveckling på plats. Vid mycket varmt väder ska vägarna vattnas/kylas regelbundet och dammtäcken ska tillhandahållas vid rivning och övriga åtgärder för att uppfylla kravet. Material och utrustning ska staplas och skyddas snyggt och prydligt samt övertäckas där det är lämpligt. Områden kring matsalar och kontor ska vara rent städade och skärmas av där det är lämpligt. " Kolla alla områden för att försäkra att avskärmning är på plats där det behövs. Övertäckta soptunnor finns på plats. Försäkra om att där tunnor finns, är de placerade med jämna mellanrum för att underlätta för personalen att använda dem. Se även krav på källsortering. Vindriktningen har kontrollerats och arbetsmönstren är anpassade till detta, om damm är ett problem. Se efter om damm är ett problem på platsen under den torraste perioden. Om damm är ett problem, fråga platschefen hur arbetet varieras beroende på vindriktningen. Ska skrivas in i upphandlingen. Hårt vägmaterial tillhandhålls på platsen för att reducera problem med lera. Platsens personalutrymmen är väl underhållna och rena. Områden kring platsen är städade, inklusive upplockning av skräp som inte är relaterat till platsens aktiviteter. Åtgärder finns på plats för att ta hand om graffiti.

8 8 CCS-LISTA MASTHUSEN 5. God granne En bok/websida för klagomål och anmärkningar ska finnas på ett och samma ställe. Kopia på boken/websidan ska visas upp och den bör finnas på en lättillgänglig plats. Klagomål ska besvaras omedelbart och hanteras på ett riktigt sätt. Titta igenom boken och se efter svaren. Försäkra om att alla klagomål har hanterats och besvarats på ett artigt och hänsynsfullt sätt. Ljus ska avskärmas för grannarna. Platschefen måste visa upp hur ljusavskärmningen går till. Damtoaletter och handikapptoaletter ska finnas. Personalen skall upplysas om att det är angeläget att de intar sina matraster så att det inte stör allmänheten. Bör inte vistas utanför arbetsområdet i smutsiga arbetskläder. Exempel på hur detta kan uppnås: - Matsal - Ett allmänt rum där arbetare kan äta Placera toaletterna på ett sådant sätt att arbetarna kan använda dem inkognito, tex i bodarna. Skåp tillhandahålls i torkrummen eller liknande plats. Lämpliga omklädningsrum med duschar finns tillgängligt för arbetarna. Om det inte finns möjighet på arbetsplatsen ska det finnas på annat ställe. Det finns en volymbegränsning för radioanvändning. Kolla om begränsning/förbud finns och hur det verkställs. Lägg till detta i upphandlingen. Arbetarna får lämplig klädsel med företagets logo på. Kolla företagets policy för detta och se efter om arbetarna har kläder med en logo på sig. Tillhandahåll id-kort med ett foto på till arbetarna, ID06 godkänns. Kolla företagets policy och rutiner för användning av id-kort. Kolla om det är obligatoriskt att använda sådana när de är på arbetsplatsen. Kolla om arbetarna har på sig dem. Det har vidtagits tillräckligt med åtgärder för att skydda arbetarna mot för mycket solexponering. Kolla företagets policy och rutiner och om dessa har implementerats på platsen. Om det inte går att erhålla skuggad arbetsplats kan solskyddskräm vara ett alternativ. Extra uppsättningar av affischer är väl synliga och illustrerar hur platsen är en god granne.

9 CCS-LISTA MASTHUSEN 9 6. Respektfullt Krav på respektabel klädsel skall anges i förfrågningsunderlag. Se förfrågningsunderlag för punkter som rör klädsel. Detta har inte med personlig skyddsutrustning att göra. Det har att göra med att förhindra builders bum syndrome (visa halva rumpan). Det ska finnas en person som ser så att klädselrutinerna verkställs. Se instruktionen för detaljer om detta. Fråga hur personer som inte följer klädseln hanteras. Är rutinerna tydliga? Kolla i klagomålsboken angående detta och se hur snabbt klagomålen hanterades. Olämpligt uppförande behandlas i platsens arbetspolicy och detta framkommer tydligt i upphandlingen. Policyn ska tillhandahållas. Fråga platschefen hur rutinerna ser ut och hur de verkställs. Kolla i anteckningarna hur snabbt klagomålen hanterades. Det ska finnas en policy som säger att inga stötande bilder i form av almanackor/kalendrar får finnas. Läggs till i upphandlingen. Se hur denna policy implementeras. 7. Säkerhet Det finns väl belysta varningsskyltar för fotgängares och vägtrafikanters skull. Se ifall skyltarna anges på de tillfälliga arbetsplatserna. De tillfälliga arbetsplatserna är säkra och uppförs först efter att en erfaren ingenjör har kontrollerat området. Se kopia på kontrollrutinerna för tillfälliga arbetsområden, se ifall den ansvarige ingenjören är kvalificerad. Kontrollera att de tillfälliga arbetsplatserna inspekteras regelbundet. Utför en platsinspektion. De tillfälliga arbetsplatserna som ligger nära byggnader får inte innebära en säkerhetsrisk. Fråga ifall en riskanalys utfördes vid utformningen av platsen och kontrollera ifall detta var identifierat. Fotgängare har en lämplig, säker och skyddad passage runt platsgränsen. Finns säkert tillträde till platsens kontor genom god belysning och tillräckliga skyddsräcken och enhetliga ytor, m.a.o. inga faror för att snubbla och den ska vara minst en meter bred. Där arbeten har förstört trottoaren har ramper tillhandahållits. Byggnadsställningarna är inramade eller tejpade där de kan hindra fotgängare.

10 10 CCS-LISTA MASTHUSEN Byggnadsställningarna ska vara ordentligt upplysta externt på natten. Gäller ställningar som placerats på trottoar eller likn. ej inom avspärrat område. Byggnadsställningsnät finns på plats och är väl underhållna. Utrymningsvägar är väl synliga. Även de minsta skadorna ska dokumenteras. Allt byggrelaterat ska noteras. Tex damm i ögat om ej skyddsglasögon använts etc. Kontrollera i förstahjälpboken för små skador. Små skador kan t. ex. vara små skärsår (där plåster endast behövs), damm i ögonen. Det ska genomföras brandövningar regelbundet. Kontrollera när brandövningar genomförs och besök platsen en dag då brandövning ska genomföras. Det ska finnas rutiner för rapportering av allvarliga incidenter och tillbud. Rutiner ska tillhandahållas. Rutiner som täcker rapporteringen av den interna kvalitetssäkringen, meddela Hälsovårdsmyndigheten. Tillräcklig säkerhetsbevakning utanför arbetstid. Exempel på tillräcklig säkerhetsbevakning: - Låsta grindar - Nattbelysning - Bevakning av platsen 24h/dygn - Alarm som är direkt kopplat till polisen eller 24h ej-på-plats bevakning - Säkerhetsvakten har tillgång till ett nödnummer och vet vem som ska kontaktas i nödfall. Icke svenskspråkiga arbetare testas under deras introduktion, för att försäkra om att deras brister i svenska inte innebär ett hot mot säkerheten mot dem själva och deras kollegor. Arbetare ska kunna varna andra eller kontakta någon för hjälp. Tillfälliga vägkorsningar finns på ett lämpligt och säkert ställe. Kontrollera: Inga vägkorsningar vid hörn. Utformningen ska ha setts över av en trafikexpert. Det ska finnas en riskbedömning för dessa områden. Är riskerna acceptabla? Platsens kontor är tydligt skyltat och lättåtkomligt. Skyddshjälmar finns i närheten av kontorets ingång. Säkerhet och andra krav i samband med leveranser ges till leverantörer. Kontrollera att information ges till leverantörer. Kontrollera att detta verkställs vid varje leverans, inte bara ett enstaka brev till företaget vid projektets början. Det ska finnas rutiner för rapportering av arbetarnas frågor och tillbud. Kontrollera att detta finns och att de verkställs.

11 CCS-LISTA MASTHUSEN 11 Det finns initiativ för att tillhandahålla incitament att uppmuntra och förbättra säkerheten på platsen. Kontrollera detta dokument och hur detta sprids ut. Kan exempelvis skötas av KMA-ansvarig. Det ska finnas tydliga samlingsplatser och brandövningar genomförs. Se på plats och fråga efter skriftligt bevis på brandövningsrutinerna. 8.Ansvarstagande Miljöansvarig för projektet har informerats om entreprenörens närvaro på platsen. Se kopia på brev, som informerar miljötjänstemannen om projektet, inklusive start- och slutdatum för byggnationen. Det ska finnas tydlig skyltning om närmaste polisstation och sjukhus (anläggning för olycksfall och nödsituationer). Finns det affischering om närmaste polisstation, sjukhus med akutmottagning på viktiga platser, t.ex. platsens reception, matsal, huvudkontor? Kontrollera att platschefen, arbetarna, personalen i receptionen känner till denna information eller åtminstone vet var info kan hittas. Kontrollera introduktionsdiskussioner. Dokumentation över era direkta grannars namn och telefonnummer. Tillhandahållande av dokumentationen. De som utövar första hjälpen hos underleverantörerna ska stå i ett formellt dokument och en kopia av dokumentationen tillhandahållas. Kontrollera det formella dokumentet som visar samtliga personer som utövar första hjälpen bland underleverantörerna. Ett internt nyhetsbrev distribueras till grannarna. Kopia på nyhetsbrevet ska tillhandahållas samt bevis på att detta har distribuerats, t.ex. följebrev eller protokoll. Arbetskraften ska inneha ID06-legitimation. Företaget ska ha rutiner för att försäkra om att majoriteten av arbetskraften innehar ID06-legitimation. Arbetarnas färdigheter och hälsa finns dokumenterade. Kontrollera dokumentering och/eller rutiner för att visa upp detta. Det ska finnas tillräckligt med antal personer som kan utöva första hjälpen, och första hjälpen utrustning. Riktlinjerna i Health & Safety Executive (eller liknande) över antalet första hjälpen utövare på platsen. En kopia över första hjälpen utövarna ska tillhandahållas och deras kvalifikationer försäkras om att de fortfarande är aktuella (högst 3 år gamla). Kontrollera att varje första hjälpen utövare har en låda med grundutrustning. Kontrollera att varje första hjälpen utövare har tillgång till mer utrustning ifall det behövs och att de vet var detta finns. Lokala skolor ska ha kontaktats att delta i besök, diskussioner eller tävlingar. Bevis ska tillhandahållas att detta har eller kommer att genomföras, t.ex. genom pressklipp, brev m.m.

12 12 CCS-LISTA MASTHUSEN Aktuell information om platsens utveckling ska tydligt visas för allmänheten. Se att detta är uppdaterat och fråga hur ofta det uppdateras. Entreprenören/projektutvecklaren ska ha en länk på en websida som beskriver deras åtagande att vara en hänsynsfull granne genom hela projektet. Sidan måste betona vad projektet inkluderar och vad dess mål är. Rutiner ska finnas för att möjliggöra anställning av funktionshindrade arbetare. Hur är rutinerna för detta? 9. Förutseende Det ska finnas affischering i det offentliga området som beskriver ert lokala program för hänsynsfull byggnation (CCS-listan) och huvudaktörerna som är involverade. Affischerna måste beskriva vem som är kunden, konsulten, arkitekten och byggherren. Affischerna måste vara väl distribuerade över hela platsen, och för allmänhetens ögon. Det här dokumentet (CCS) nämns i förfrågningsunderlaget. Kontrollera dokumentationen. Det ska ha utförts en säkerhetsinspektion och rapportering, och varje fråga som uppkommit har behandlats. Kontrollera rapporteringen och se på plats. En inspektion ska ha utförts av Arbetsmiljöverket (eller liknande). Om rekommendationer har dykt upp, så ska det finnas ett åtagande att beakta dessa. En företagsskylt ska tydligt visas med telefonnummer/hemsida/ adress. Platspersonalen och underleverantörer får kännedom om TA-planen (trafikanordningsplanen) vid introduktionen eller vid andra tillfällen. Kontrollera om introduktionsrutinerna täcker denna fråga. Om inte, kontrollera om arbetarna är medvetna om att de är involverade i planen. Kunden har kännedom om TA- planen. Detta kan demonstreras via ett brev eller godkännande etc. Inramade och inglasade affischer som beskriver denna plan tillhandahålls. En förslagslåda tillhandahålls för allmänheten. Lådan måste finnas tillgänglig för allmänheten, kan vara fysisk eller digital. Samtliga skyltar och affischer på platsen ska vara belysta under nat ten.

13 CCS-LISTA MASTHUSEN 13 En direktlinje ska vara igång 24h om dygnet och detta informeras till allmänheten, kan vara en bevakningsfirma. Kontrollera hur detta är bemannat och hur telefonsamtal, frågor och klagomål hanteras. Entreprenörens arbetare och underleverantörer får en anmärkning vid överträdelser av säkerhetsstandarder. Om säkerhetsstandarderna överträds mer än X gång/gånger kan arbetaren inte längre vara kvar på arbetsplatsen. Kontrollera ifall detta system genomdrivs. X måste bestämmas av företaget, hursomhelst är syftet med systemet att uppmuntra arbetarna att arbeta säkert och hänsynsfullt. Poäng för denna fråga kan även utges ifall det finns ett motivationssystem för exemplariskt uppförande. Utbildningssamtal tillhandahålls till platsens arbetare. Ok om det genomförs på årsbasis av arbetsgivaren. Fråga efter en kopia över samtalsschemat. Platsen ska ha dokumentation över sociala/samhällsaktiviteter. Kontrollera dokumentationen för att se efterlevnad.

14 Diligentia på 15 sekunder Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum och bostäder, huvudsakligen lokaliserat till de tre storstadsregionerna. Vid årsskiftet 2011/2012 bestod Diligentias portfölj av 121 fastigheter till ett värde av cirka 30 miljarder kronor och med nära hyreskontrakt. Den uthyrningsbara arean uppgår till 1,1 miljoner kvm. Diligentias övergripande uppdrag är att leverera en långsiktigt stabil totalavkastning med rimligt risktagande till ägaren Skandia Liv och dess 1,2 miljoner försäkringstagare. Gentemot kunderna ligger fokus på att med lyhördhet och i nära samarbete förvalta och utveckla fastigheterna i enlighet med kundernas förändrade krav. illustrationer: kanozi arkitekter Kontakt Anders Lindberg, teknisk chef Tel E-post MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Swedwatch rapport #60 BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning: Stora framsteg i bärbranschens ansvarsarbete... 3 2. Bakgrund... 5 3. ICA vägledare

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND 2 1 Inledning 3 Innehåll 2 Lagar, regler och riktlinjer 8 3 Hela resan i Sörmland

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Gatubelysning. på entreprenad. Upphandling uppföljning utvärdering

Gatubelysning. på entreprenad. Upphandling uppföljning utvärdering Gatubelysning på entreprenad Upphandling uppföljning utvärdering SKL Kommentus Media AB Hornsgatan 15, 117 99 Stockholm Tfn 08-709 59 00, www.sklkommentus.se Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Inledning. Välkommen till Sverige och kommande bärsäsong! Martin Engström, VD, Olle Svensson AB. Sylve Björkman, VD, Ransäters Invest AB

Inledning. Välkommen till Sverige och kommande bärsäsong! Martin Engström, VD, Olle Svensson AB. Sylve Björkman, VD, Ransäters Invest AB Handbok Inledning Denna handbok riktar sig till er medarbetare i Ransäters Invest AB (RIAB) och personal som utför tjänster åt vårt företag men som är anställda av annat företag. Handboken avser att förmedla

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

handbok säkerhet vid energiföretag

handbok säkerhet vid energiföretag handbok säkerhet vid energiföretag förord En väl fungerande energiförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett fungerande samhälle. Företag verksamma inom energiförsörjningen utsätts varje dag för

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg EUSTaCEA-projektet, med stöd av Daphne III-programmet Handbok NOVEMBER 2010 2 Handbok Innehållsförteckning

Läs mer