CCS-lista för Masthusen, Malmö. Considerate Constructors Scheme Upprättad av Diligentia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CCS-lista för Masthusen, Malmö. Considerate Constructors Scheme Upprättad av Diligentia 2013-11-22"

Transkript

1 CCS-lista för Masthusen, Malmö Considerate Constructors Scheme Upprättad av Diligentia

2

3 CCS-LISTA MASTHUSEN 3 Considerate Constructors Scheme är en checklista som ska användas i produktionen för att minska miljöpåverkan från byggarbetsplatsen och för att leda produktionen på ett hänsynsfullt och ansvarstagande sätt. En förutsättning för låg miljöpåverkan är ordning och reda på byggarbetsplatsen. Samtliga nedanstående punkter är obligatoriska för alla entreprenader inom Masthusen. Undantag gäller de byggnader som certifieras enligt Breeam SE/Commercial/ Bespoke och som tar minst 2 p enligt Man2, vilket är en liknande checklista (A2) för entreprenader. Kraven är indelade i nio kategorier: 1. Övergripande styrning 2. Hänsynsfull 3. Miljömedvetenhet 4. Rent 5. God granne 6. Respektfullt 7. Säkerhet 8. Ansvarstagande 9. Förutseende Indikator 1. Övergripande styrning Huvudentreprenören och underleverantörer använder sig av ett miljöledningssystem. Huvudentreprenören har en policy angående miljömaterial, som används för att säkerställa ansvarsfull utvinning av det byggnadsmaterial som används på platsen, inklusive tillfälligt platstimmer. En avfallshanteringsplan som sätter upp resurseffektivitetsmål (t.ex. antal m3 avfall per 100 m 2 av den allmänna yta som utvecklas) för både farligt och ofarligt avfall som härrör från byggnadsaktiviteter. Åtminstone 90 % av det ofarliga byggnadsavfallet som genereras kommer att avledas från deponering och istället återanvändas eller återvinnas.

4 4 CCS-LISTA MASTHUSEN Indikator Vid revision 2. Hänsynsfull Inledande brev har skickats / kommer att skickas till samtliga grannar. Kopia på brev som kommer att skickas eller har skickats med en lista över adresser. Tillhandahållande av parkering på/strax utanför platsen eller närmaste busshållplats finns inom 500 meter och buss avgår minst var 30:e minut. Kopior på parkeringsplaner, kontrollera närhet till kommunikationer. För allmänheten finns ramper och skyltar som visar gångvägar och de är breda nog för rullstolar. Gångtrafikanter som har nedsatt rörelseförmåga, hörsel eller syn kan fortfarande ta sig runt platsen. Det finns skyddsräcken och skyltar som visar gångvägar runt platsen. Gångvägarna är rena och städade och passager är säkra och skyddade. Vägskyltar och vägarnas namn är synliga. Om vägskyltar är blockerade har ersättningsskyltar satts upp. En tillfällig arbetsplan som tydliggör dessa frågor. Området ska ha en transportplan. Kopia på APD-plan eller logistikplan. Infarter och utfarter är tydligt markerade. Dessa är tydliga för lastbil / leverans förare och andra besökare. Om platsen befinner sig i ett område som har många invånare som inte har svenska som modersmål, ska skyltningen även stå på det gemensamma lokala språket. Kontrollera om det finns en minoritetskultur i området. Om det finns ska skyltningen stå på även detta språk. Platschefen har rätt att ersätta mindre finansiella klagomål. Kan inte ta fram en egen budget för detta då det riskerar att bli muta. Om bygget däremot råkar köra ner ett träd/cykel kommer detta att ersättas ekonomiskt. Fråga platschefen vilka rättigheter denne behöver för att ersätta finansiella klagomål. Kommunregistret har använts för att fastställa namnen på grannarna för att kunna skicka ut breven. Lista på namn och adresser. En karta ska ha skickats ut till leverantörer som visar vilka specifika vägar de ska ta till området. Karta och medföljande brev ska skickas ut till alla leverantörer före leveranser till arbetsplatsen. Se kopia på kartan. En brevlåda ska placeras på trottoaren så att brevbäraren slipper ta sig in på området.

5 CCS-LISTA MASTHUSEN 5 3. Miljömedvetenhet Arbetade timmar på platsen och bullerrestriktioner är lämpliga för området. Avsiktsförklaring och policyöverenskommelser ska tillhandahållas till alla arbetande på arbetsplatsen. Riktlinjer för Malmö Stad ska följas. Beakta särskilt områden nära; bostäder, skolor, sjukhus, industrier, kollektivtrafikknutpunkter, samlingsplatser, butiker. Byggherren ska ha vidtagit åtgärder för att reducera buller. Byggherren ska visa att buller beaktas och åtgärder implementerats för att reducera störningar. En skriftlig bekräftelse från byggherren att känsliga ekologiska värden såsom träd, växter m.m. kommer att skyddas. Skriftligt åtagande, tillsammans med en skiss på området före och efter bygget. Bekräftelse bör beskriva hur träd, växter m.m. kommer att skyddas samt hur skyddsåtgärderna fastslogs. Tillfälliga arbetsrutiner inkluderar lämpliga skyddsåtgärder. Byggstaket är tydliga, säkert markerade och lämpliga för miljön. Färgerna på ev plank som används har valts som lämplig för den omgivande miljön. Fråga platschefen om plankens utformning och placering diskuterats. Kolla att planken (avgränsningarna) är tydligt och säkert markerade, rena, fina och bra underhållna. Frågor angående vilda djur och växter i området har beaktats av byggherren. Prata med platschefen angående frågor om vilda djur och växter, hur dessa beaktas och hur de ses över. Se ritningar eller specifikationer, klausuler som backar upp påståendena. Platsen har en miljöpolicy och platschefen ska kunna relatera denna till rutinerna på dennes plats. All personal är medveten om miljöpolicyn och hur den relateras till deras arbete. Be om en kopia av policyn, tex i en KMA-plan. Fråga platschefen vad miljöpolicyn innehåller och hur den relateras till arbetsrutinerna. Fråga personalen av olika befattningar om hur policyn relateras till deras arbete. Det ska finnas en rutin och tillräckligt med utrustning för att skydda vattenvägar från föroreningar (olja, färger och kemikalier). Invallningar eller absorberande material måste finnas på riskfyllda platser. Om det finns en platsspecifik miljöpolicy för att förhindra vattenföroreningar som beskriver hur detta ska utföras på platsen så kan detta krav anses uppfyllt. Kan tex beskrivas i entreprenörens KMA-plan. Oljespillutrustning ska finnas tillgängligt. Försäkra om att spillutrustningen är placerad där risker för spill kan förekomma för att försäkra om en snabb insats. Lokala leverantörer samt lokalt material/återvunnet material ska beaktas. En lista över lokala leverantörer/material och återvunna material ska finnas. Använd stödjande dokument som Diligentia tagit fram med hjälp av WSP, RES2, Lokala material. Det finns restriktioner angående ljusföroreningar och alla ljus är riktade och icke förorenande. Om det finns en platsspecifik miljöpolicy som sätter restriktioner för belysning uppfylls kravet. Måste dock kunna lysa upp som stöldskydd där det behövs.

6 6 CCS-LISTA MASTHUSEN Platsen avskiljer, återvinner och återanvänder avfall (inklusive matoch kontorsavfall). " Kravet uppfylls endast om det finns en platsspecifik miljöpolicy (alltså inte en som gäller för hela företaget) som rör dessa frågor. Arbetsplatsen ska ha ett system för att övervaka mängden avfall som produceras och som även ger feedback på hur mycket av detta som återanvänds. "Antingen se på plats, eller en platsspecifik miljöpolicy för övervakat avfall och instruktioner till feedback. Se till att detta står med i upphandlingen av entreprenören. Energisparande åtgärder finns på plats. Exempelvis: Se till att detta står med i upphandlingen av entreprenören. - Lågenergibelysning - Stänga av utrustning när de inte används - Installera termostater - Installera timers - Välja energieffektiva verktyg Övervakning av mängden koldioxidutsläpp från platsens aktiviteter. En platsspecifik miljöpolicy som övervakar koldioxidutsläpp från platsens aktiviteter. Se till att detta står med i upphandlingen av entreprenören. Område som har problem med damm innesluts, alternativt ska andra åtgärder vidtas för att mildra problem med damm. Kolla med platschefen vad som görs för att mildra problem med damm; kolla om detta är effektivt. Avloppsbrunnar tillhandahålls för behandling av kraftig vattenavrinning. Ska ske inom kvartersmark. Om det finns en platsspecifik miljöpolicy som beskriver hur kraftig vattenavrinning kommer att minimeras och behandlas. Om en leveranspunkt av material ligger långt från området pga exempelvis svåra trafikstockningar, kan leverans utföras därifrån till platsen med hjälp av mindre fordon emellanåt för att minska olägenheter. Se rutiner på plats. Ifall det finns en platsspecifik miljöpolicy som behandlar problemet med svåra trafikstockningar. Möjlighet har erhållits att använda en brandpost för att med vatten minska dammandet. Kontrakt med VA Syd för hyra. En strategi för att minimera negativ miljöpåverkan från platsens aktiviteter ska finnas. Strategin bör beakta platsens miljöpåverkan och hur skadliga effekter kan minimeras. Det ska finnas tillräckligt med plats för att förvara material på säkra och skyddade områden, för att undvika skador och stöld samt att skydda mot väder. Försäkra om att områdena som används för detta ändamål används på rätt sätt. Synligt staplade material täcks över med presenning.

7 CCS-LISTA MASTHUSEN 7 4. Rent Samtliga tillträdesvägar till platsen är rena, fria från lera och säkra. En platsspecifik policy som beskriver åtgärder som implementeras för att hålla vägar rena, fria från lera och säkra. Vägar intill platsen som fordon använder ska sopas. Bevis i form av ett kontrakt med ett vägsopningsföretag. Se på plats. Det ska finnas ett område specifikt inom platsen för förvaring av material och anläggning. Området måste vara rent och torrt där det är nödvändigt, och området bör vara tillräckligt stort för förvaring av material och anläggning. Plats för materialförvaring kan ersättas på överbelastade anläggningsplatser, genom en vältajmad leveranspolicy. Se på plats. Det finns åtgärder för att förhindra dammutveckling på plats. Vid mycket varmt väder ska vägarna vattnas/kylas regelbundet och dammtäcken ska tillhandahållas vid rivning och övriga åtgärder för att uppfylla kravet. Material och utrustning ska staplas och skyddas snyggt och prydligt samt övertäckas där det är lämpligt. Områden kring matsalar och kontor ska vara rent städade och skärmas av där det är lämpligt. " Kolla alla områden för att försäkra att avskärmning är på plats där det behövs. Övertäckta soptunnor finns på plats. Försäkra om att där tunnor finns, är de placerade med jämna mellanrum för att underlätta för personalen att använda dem. Se även krav på källsortering. Vindriktningen har kontrollerats och arbetsmönstren är anpassade till detta, om damm är ett problem. Se efter om damm är ett problem på platsen under den torraste perioden. Om damm är ett problem, fråga platschefen hur arbetet varieras beroende på vindriktningen. Ska skrivas in i upphandlingen. Hårt vägmaterial tillhandhålls på platsen för att reducera problem med lera. Platsens personalutrymmen är väl underhållna och rena. Områden kring platsen är städade, inklusive upplockning av skräp som inte är relaterat till platsens aktiviteter. Åtgärder finns på plats för att ta hand om graffiti.

8 8 CCS-LISTA MASTHUSEN 5. God granne En bok/websida för klagomål och anmärkningar ska finnas på ett och samma ställe. Kopia på boken/websidan ska visas upp och den bör finnas på en lättillgänglig plats. Klagomål ska besvaras omedelbart och hanteras på ett riktigt sätt. Titta igenom boken och se efter svaren. Försäkra om att alla klagomål har hanterats och besvarats på ett artigt och hänsynsfullt sätt. Ljus ska avskärmas för grannarna. Platschefen måste visa upp hur ljusavskärmningen går till. Damtoaletter och handikapptoaletter ska finnas. Personalen skall upplysas om att det är angeläget att de intar sina matraster så att det inte stör allmänheten. Bör inte vistas utanför arbetsområdet i smutsiga arbetskläder. Exempel på hur detta kan uppnås: - Matsal - Ett allmänt rum där arbetare kan äta Placera toaletterna på ett sådant sätt att arbetarna kan använda dem inkognito, tex i bodarna. Skåp tillhandahålls i torkrummen eller liknande plats. Lämpliga omklädningsrum med duschar finns tillgängligt för arbetarna. Om det inte finns möjighet på arbetsplatsen ska det finnas på annat ställe. Det finns en volymbegränsning för radioanvändning. Kolla om begränsning/förbud finns och hur det verkställs. Lägg till detta i upphandlingen. Arbetarna får lämplig klädsel med företagets logo på. Kolla företagets policy för detta och se efter om arbetarna har kläder med en logo på sig. Tillhandahåll id-kort med ett foto på till arbetarna, ID06 godkänns. Kolla företagets policy och rutiner för användning av id-kort. Kolla om det är obligatoriskt att använda sådana när de är på arbetsplatsen. Kolla om arbetarna har på sig dem. Det har vidtagits tillräckligt med åtgärder för att skydda arbetarna mot för mycket solexponering. Kolla företagets policy och rutiner och om dessa har implementerats på platsen. Om det inte går att erhålla skuggad arbetsplats kan solskyddskräm vara ett alternativ. Extra uppsättningar av affischer är väl synliga och illustrerar hur platsen är en god granne.

9 CCS-LISTA MASTHUSEN 9 6. Respektfullt Krav på respektabel klädsel skall anges i förfrågningsunderlag. Se förfrågningsunderlag för punkter som rör klädsel. Detta har inte med personlig skyddsutrustning att göra. Det har att göra med att förhindra builders bum syndrome (visa halva rumpan). Det ska finnas en person som ser så att klädselrutinerna verkställs. Se instruktionen för detaljer om detta. Fråga hur personer som inte följer klädseln hanteras. Är rutinerna tydliga? Kolla i klagomålsboken angående detta och se hur snabbt klagomålen hanterades. Olämpligt uppförande behandlas i platsens arbetspolicy och detta framkommer tydligt i upphandlingen. Policyn ska tillhandahållas. Fråga platschefen hur rutinerna ser ut och hur de verkställs. Kolla i anteckningarna hur snabbt klagomålen hanterades. Det ska finnas en policy som säger att inga stötande bilder i form av almanackor/kalendrar får finnas. Läggs till i upphandlingen. Se hur denna policy implementeras. 7. Säkerhet Det finns väl belysta varningsskyltar för fotgängares och vägtrafikanters skull. Se ifall skyltarna anges på de tillfälliga arbetsplatserna. De tillfälliga arbetsplatserna är säkra och uppförs först efter att en erfaren ingenjör har kontrollerat området. Se kopia på kontrollrutinerna för tillfälliga arbetsområden, se ifall den ansvarige ingenjören är kvalificerad. Kontrollera att de tillfälliga arbetsplatserna inspekteras regelbundet. Utför en platsinspektion. De tillfälliga arbetsplatserna som ligger nära byggnader får inte innebära en säkerhetsrisk. Fråga ifall en riskanalys utfördes vid utformningen av platsen och kontrollera ifall detta var identifierat. Fotgängare har en lämplig, säker och skyddad passage runt platsgränsen. Finns säkert tillträde till platsens kontor genom god belysning och tillräckliga skyddsräcken och enhetliga ytor, m.a.o. inga faror för att snubbla och den ska vara minst en meter bred. Där arbeten har förstört trottoaren har ramper tillhandahållits. Byggnadsställningarna är inramade eller tejpade där de kan hindra fotgängare.

10 10 CCS-LISTA MASTHUSEN Byggnadsställningarna ska vara ordentligt upplysta externt på natten. Gäller ställningar som placerats på trottoar eller likn. ej inom avspärrat område. Byggnadsställningsnät finns på plats och är väl underhållna. Utrymningsvägar är väl synliga. Även de minsta skadorna ska dokumenteras. Allt byggrelaterat ska noteras. Tex damm i ögat om ej skyddsglasögon använts etc. Kontrollera i förstahjälpboken för små skador. Små skador kan t. ex. vara små skärsår (där plåster endast behövs), damm i ögonen. Det ska genomföras brandövningar regelbundet. Kontrollera när brandövningar genomförs och besök platsen en dag då brandövning ska genomföras. Det ska finnas rutiner för rapportering av allvarliga incidenter och tillbud. Rutiner ska tillhandahållas. Rutiner som täcker rapporteringen av den interna kvalitetssäkringen, meddela Hälsovårdsmyndigheten. Tillräcklig säkerhetsbevakning utanför arbetstid. Exempel på tillräcklig säkerhetsbevakning: - Låsta grindar - Nattbelysning - Bevakning av platsen 24h/dygn - Alarm som är direkt kopplat till polisen eller 24h ej-på-plats bevakning - Säkerhetsvakten har tillgång till ett nödnummer och vet vem som ska kontaktas i nödfall. Icke svenskspråkiga arbetare testas under deras introduktion, för att försäkra om att deras brister i svenska inte innebär ett hot mot säkerheten mot dem själva och deras kollegor. Arbetare ska kunna varna andra eller kontakta någon för hjälp. Tillfälliga vägkorsningar finns på ett lämpligt och säkert ställe. Kontrollera: Inga vägkorsningar vid hörn. Utformningen ska ha setts över av en trafikexpert. Det ska finnas en riskbedömning för dessa områden. Är riskerna acceptabla? Platsens kontor är tydligt skyltat och lättåtkomligt. Skyddshjälmar finns i närheten av kontorets ingång. Säkerhet och andra krav i samband med leveranser ges till leverantörer. Kontrollera att information ges till leverantörer. Kontrollera att detta verkställs vid varje leverans, inte bara ett enstaka brev till företaget vid projektets början. Det ska finnas rutiner för rapportering av arbetarnas frågor och tillbud. Kontrollera att detta finns och att de verkställs.

11 CCS-LISTA MASTHUSEN 11 Det finns initiativ för att tillhandahålla incitament att uppmuntra och förbättra säkerheten på platsen. Kontrollera detta dokument och hur detta sprids ut. Kan exempelvis skötas av KMA-ansvarig. Det ska finnas tydliga samlingsplatser och brandövningar genomförs. Se på plats och fråga efter skriftligt bevis på brandövningsrutinerna. 8.Ansvarstagande Miljöansvarig för projektet har informerats om entreprenörens närvaro på platsen. Se kopia på brev, som informerar miljötjänstemannen om projektet, inklusive start- och slutdatum för byggnationen. Det ska finnas tydlig skyltning om närmaste polisstation och sjukhus (anläggning för olycksfall och nödsituationer). Finns det affischering om närmaste polisstation, sjukhus med akutmottagning på viktiga platser, t.ex. platsens reception, matsal, huvudkontor? Kontrollera att platschefen, arbetarna, personalen i receptionen känner till denna information eller åtminstone vet var info kan hittas. Kontrollera introduktionsdiskussioner. Dokumentation över era direkta grannars namn och telefonnummer. Tillhandahållande av dokumentationen. De som utövar första hjälpen hos underleverantörerna ska stå i ett formellt dokument och en kopia av dokumentationen tillhandahållas. Kontrollera det formella dokumentet som visar samtliga personer som utövar första hjälpen bland underleverantörerna. Ett internt nyhetsbrev distribueras till grannarna. Kopia på nyhetsbrevet ska tillhandahållas samt bevis på att detta har distribuerats, t.ex. följebrev eller protokoll. Arbetskraften ska inneha ID06-legitimation. Företaget ska ha rutiner för att försäkra om att majoriteten av arbetskraften innehar ID06-legitimation. Arbetarnas färdigheter och hälsa finns dokumenterade. Kontrollera dokumentering och/eller rutiner för att visa upp detta. Det ska finnas tillräckligt med antal personer som kan utöva första hjälpen, och första hjälpen utrustning. Riktlinjerna i Health & Safety Executive (eller liknande) över antalet första hjälpen utövare på platsen. En kopia över första hjälpen utövarna ska tillhandahållas och deras kvalifikationer försäkras om att de fortfarande är aktuella (högst 3 år gamla). Kontrollera att varje första hjälpen utövare har en låda med grundutrustning. Kontrollera att varje första hjälpen utövare har tillgång till mer utrustning ifall det behövs och att de vet var detta finns. Lokala skolor ska ha kontaktats att delta i besök, diskussioner eller tävlingar. Bevis ska tillhandahållas att detta har eller kommer att genomföras, t.ex. genom pressklipp, brev m.m.

12 12 CCS-LISTA MASTHUSEN Aktuell information om platsens utveckling ska tydligt visas för allmänheten. Se att detta är uppdaterat och fråga hur ofta det uppdateras. Entreprenören/projektutvecklaren ska ha en länk på en websida som beskriver deras åtagande att vara en hänsynsfull granne genom hela projektet. Sidan måste betona vad projektet inkluderar och vad dess mål är. Rutiner ska finnas för att möjliggöra anställning av funktionshindrade arbetare. Hur är rutinerna för detta? 9. Förutseende Det ska finnas affischering i det offentliga området som beskriver ert lokala program för hänsynsfull byggnation (CCS-listan) och huvudaktörerna som är involverade. Affischerna måste beskriva vem som är kunden, konsulten, arkitekten och byggherren. Affischerna måste vara väl distribuerade över hela platsen, och för allmänhetens ögon. Det här dokumentet (CCS) nämns i förfrågningsunderlaget. Kontrollera dokumentationen. Det ska ha utförts en säkerhetsinspektion och rapportering, och varje fråga som uppkommit har behandlats. Kontrollera rapporteringen och se på plats. En inspektion ska ha utförts av Arbetsmiljöverket (eller liknande). Om rekommendationer har dykt upp, så ska det finnas ett åtagande att beakta dessa. En företagsskylt ska tydligt visas med telefonnummer/hemsida/ adress. Platspersonalen och underleverantörer får kännedom om TA-planen (trafikanordningsplanen) vid introduktionen eller vid andra tillfällen. Kontrollera om introduktionsrutinerna täcker denna fråga. Om inte, kontrollera om arbetarna är medvetna om att de är involverade i planen. Kunden har kännedom om TA- planen. Detta kan demonstreras via ett brev eller godkännande etc. Inramade och inglasade affischer som beskriver denna plan tillhandahålls. En förslagslåda tillhandahålls för allmänheten. Lådan måste finnas tillgänglig för allmänheten, kan vara fysisk eller digital. Samtliga skyltar och affischer på platsen ska vara belysta under nat ten.

13 CCS-LISTA MASTHUSEN 13 En direktlinje ska vara igång 24h om dygnet och detta informeras till allmänheten, kan vara en bevakningsfirma. Kontrollera hur detta är bemannat och hur telefonsamtal, frågor och klagomål hanteras. Entreprenörens arbetare och underleverantörer får en anmärkning vid överträdelser av säkerhetsstandarder. Om säkerhetsstandarderna överträds mer än X gång/gånger kan arbetaren inte längre vara kvar på arbetsplatsen. Kontrollera ifall detta system genomdrivs. X måste bestämmas av företaget, hursomhelst är syftet med systemet att uppmuntra arbetarna att arbeta säkert och hänsynsfullt. Poäng för denna fråga kan även utges ifall det finns ett motivationssystem för exemplariskt uppförande. Utbildningssamtal tillhandahålls till platsens arbetare. Ok om det genomförs på årsbasis av arbetsgivaren. Fråga efter en kopia över samtalsschemat. Platsen ska ha dokumentation över sociala/samhällsaktiviteter. Kontrollera dokumentationen för att se efterlevnad.

14 Diligentia på 15 sekunder Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum och bostäder, huvudsakligen lokaliserat till de tre storstadsregionerna. Vid årsskiftet 2011/2012 bestod Diligentias portfölj av 121 fastigheter till ett värde av cirka 30 miljarder kronor och med nära hyreskontrakt. Den uthyrningsbara arean uppgår till 1,1 miljoner kvm. Diligentias övergripande uppdrag är att leverera en långsiktigt stabil totalavkastning med rimligt risktagande till ägaren Skandia Liv och dess 1,2 miljoner försäkringstagare. Gentemot kunderna ligger fokus på att med lyhördhet och i nära samarbete förvalta och utveckla fastigheterna i enlighet med kundernas förändrade krav. illustrationer: kanozi arkitekter Kontakt Anders Lindberg, teknisk chef Tel E-post MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö A² diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 1 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 2 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö diligentia Hur kommer vi att arbeta i framtiden? För några år sedan började Diligentia att fundera

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen

Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen 2010-09-14 INH 2010/26577 1 (5) Distriktet i Härnösand Ingemar Norlén, 063-12 46 58 Skandinavisk Fastighetsfond Holding AB Box 5317 102 47 Stockholm Delgivning Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

Inför asbestsanering och ROT-arbeten

Inför asbestsanering och ROT-arbeten Inför asbestsanering och ROT-arbeten Detta underlag för upphandling har utvecklats för asbestsanering. Det är inte ovanligt att asbestsanering krävs för att asbest upptäcks under pågående ROT-entreprenad.

Läs mer

Esplanaden 3C. Kontor, Sundbyberg. 937-4 563 kvm

Esplanaden 3C. Kontor, Sundbyberg. 937-4 563 kvm Esplanaden 3C Kontor, Sundbyberg 937-4 563 kvm Välkommen till Esplanaden 3C Lokalens utformning Ljusa lokaler med öppna och flexibla ytor kombinerat med kontors- och konferensrum. Gott om fönster samt

Läs mer

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Sveavägen 44 under utveckling Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Nu och då Diligentia genomför för närvarande en genomgripande nybyggnation av Sveavägen 44. Ett modernt kontorshus växer fram. Granne

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER

CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER Telefon 08-402 02 20 SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Skyddsombudet och chefen eller arbetsledaren använder checklistan som underlag och hjälpmedel under skyddsronden. Checklistan

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

Öppettider. Kontaktpersoner. Kontakt och öppettider. Vardagar Centrumets entréer 07-21 Livsmedel 08-20 Butiker 10-20

Öppettider. Kontaktpersoner. Kontakt och öppettider. Vardagar Centrumets entréer 07-21 Livsmedel 08-20 Butiker 10-20 Kontaktpersoner Väktare Securitas Tel. 070-988 58 33 Avfall och sopor Logistikbolaget Stefan Rickmer 070-756 06 74 Brand Events Manager Nordic Linda Jensen 076-525 57 43 Linda.jensen@unibail-rodamco.com

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN MILJÖFÖRVALTNINGEN RÅDRUMMET Karlstad 2014 CHECKLISTA HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN Hej! Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så hållbart som möjligt: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Läs mer

Esplanaden 3A. Kontor, Sundbyberg. 1 732 kvm

Esplanaden 3A. Kontor, Sundbyberg. 1 732 kvm Esplanaden 3A Kontor, Sundbyberg 1 732 kvm Välkommen till Esplanaden 3A Lokalens utformning Trevligt kontor i markplan med öppen planlösning och mötesrum i olika storlekar. Fint ytskikt och många fönster.

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

Replik AB. Skyddsrondsprotokoll Avdelning: Kontor/administration År VAR NYFIKNA OCH KREATIVA NÄR NI ANVÄNDER FRÅGORNA.

Replik AB. Skyddsrondsprotokoll Avdelning: Kontor/administration År VAR NYFIKNA OCH KREATIVA NÄR NI ANVÄNDER FRÅGORNA. Replik AB Skyddsrondsprotokoll Avdelning: Kontor/administration År Instruktioner Skyddsronder genomförs enligt företagets plan för skyddsronder. Arbetsledaren är ansvarig för genomförandet. Skyddsombudet

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Sveavägen 44 under utveckling Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Nu och då Diligentia genomför för närvarande en genomgripande om- och tillbyggnad av Sveavägen 44. Ett modernt kontorshus växer fram.

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. WHC

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. WHC I samarbete med: WANGESKOG WHC HYRCENTER TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. Lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen träder i kraft 2016-01-01.

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

INTRESSENTER I BYGGSKEDET

INTRESSENTER I BYGGSKEDET SWEPOMM 2 014-11- 20 MINNESANTECKNINGAR F RÅN W ORKSHOP INTRESSENTER I BYGGSKEDET 1 1. VILKEN KVALITET VILL VI UPPNÅ I BYGGSKEDET? Upprätthåll samma framkomlighet som före byggstart. Öka upplevelsen om

Läs mer

Checklista för allmän skyddsrond

Checklista för allmän skyddsrond Checklista för allmän skyddsrond Använd checklistan så här: Besvara frågorna med ja eller nej. Fyll i efterföljande kolumner i de fall ni konstaterar ett problem. Den ifyllda checklistan blir en handlingsplan

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ VI BIDRAR TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE KVALITET: VÅRT KVALITETSARBETE GER DIG MÅNGA FÖRDELAR. MILJÖ: TA HJÄLP AV CRAMO I DITT MILJÖARBETE. ARBETSMILJÖ: VI SÄKRAR DIN

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Esplanaden 3D. Kontor, Sundbyberg. 1314 kvm

Esplanaden 3D. Kontor, Sundbyberg. 1314 kvm Esplanaden 3D Kontor, Sundbyberg 1314 kvm Välkommen till Esplanaden 3D Lokalens utformning Hörnlokal högst upp i fastigheten. Fönster i fyra väderstreck. -partier och kaffestationer på flera ställen. Två

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm Lästmakargatan 13 Kontor, Stockholm 380 kvm Välkommen till Lästmakargatan 13 Lokalens utformning Välkomnande och generös reception/lounge. Öppet landskap för ca 17 personer, konferensrum för 10 personer

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon April 2011 Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje vattenskyddsområde

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Checklista Bergsprängning

Checklista Bergsprängning Checklista Bergsprängning Dessa checklistor för upphandling och byggskedet av bergsprängningstjänster har framtagits av den partssammansatta Olyckskommission Bergsprängning. Huvudskälet har varit att minimera

Läs mer

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Sveavägen 44 under utveckling Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Nu och då Diligentia genomför för närvarande en genomgripande nybyggnation av Sveavägen 44. Ett modernt kontorshus växer fram. Granne

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi 2 (8) Välkommen till Övik Energi! Vi vill med dessa säkerhetsföreskrifter och miljöregler göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller vid vistelse

Läs mer

Systematiskt Miljöarbete

Systematiskt Miljöarbete 1. Verksamhetsberättelse Mediagården Grafisk Produktion AB är ett tryckeri och grafiskt produktionshus, verksamt i Höganäs i nordvästra Skåne sedan 1985. Mediagården har idag 9 anställda och en omsättning

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer Handbok för entreprenörer Hej! Att trivas och må bra i sitt hem är för de flesta av oss en av de viktigaste och mest betydelsefyllda delarna i livet. Mitt hem är min borg, som det så bekant heter. Vetskapen

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen

Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen Lokaler och avfall Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen Laboratoriearbete (beredning och dispensering) SSMFS 2008:28, 2008:51 Administration och undersökning/behandling

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22 Lokalens utformning Modern lokal högst upp i fastigheten vilket ger ett fint ljusinsläpp. Välkomnande entré/kapprum med

Läs mer

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september!

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Nedan följer information som är bra att känna till inför och under mässdagarna. Kontaktpersoner Fredrik Nyström, producent, 073-736 05 68, fredrik.nystrom@mentoronline.se

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Checklista för skyddsrond

Checklista för skyddsrond Checklista för skyddsrond Skyddsrondmall IEG Datum: Avdelning: Deltagare: ORDNING & OLYCKSFALL Behövs hjälp? för att det blir gjort? vara klart? 1. Är ordningen på arbetsplatsen tillfredsställande?(spill,

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Kontaktpersoner. Öppettider. Väktare G4S Tel. 073-315 86 60 vakt.novalund@unibail-rodamco.com. Vardagar Butiker och entréer 10-20

Kontaktpersoner. Öppettider. Väktare G4S Tel. 073-315 86 60 vakt.novalund@unibail-rodamco.com. Vardagar Butiker och entréer 10-20 Eventvillkor Kontaktpersoner Väktare G4S Tel. 073-315 86 60 vakt.novalund@unibail-rodamco.com Brand Events Manager Nordic Linda Jensen 076-525 57 43 Linda.jensen@unibail-rodamco.com Technical Manager Colin

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion För en tryggare arbetsmiljö Arbetsmiljörisker vid produktion Till dig som bygger montrar på Stockholmsmässan Vi på Stockholmsmässan vill skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt, både för våra

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu EU-lagstiftning om hälsa och säkerhet (1) Huvudsaklig europeisk lagstiftning som stödjer arbetstagarskydd mot

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av nikotinläkemedel

Egenkontrollprogram för försäljning av nikotinläkemedel Egenkontrollprogram för försäljning av nikotinläkemedel Information från September 2009 Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer nikotinläkemedel ska ha ett egenkontrollprogram enligt

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM ISO

MILJÖLEDNINGSSYSTEM ISO Sida 1 av 5 MILJÖLEDNINGSSYSTEM ISO 14001 Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312 Sida 2 av 5 4.1 GENERELLA KRAV 4.1.1 Orientering Miljöledningssystemet gäller för Ateljé Arkitekten i Väst AB,

Läs mer

Vägledning för badanläggningar

Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Konsumentverket 2013 Ansvarig handläggare: Maria Lindstedt Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Säkerhet vid

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

CHECKLISTA FÖR LASER

CHECKLISTA FÖR LASER CHECKLISTA FÖR LASER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Syftet med denna checklista är att uppmärksamma om det finns risk för skador på arbetstagares ögon och hud av artificiell optisk strålning (i detta fall

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014 Välkommen till s lokala del av Entré-passet, som en del av gemensamma säkerhetsregler inom industrin. Observera att online-versionen av denna folder är förhandsinformation. Skyddsinformationen ges lokalt

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

September 2014. Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun

September 2014. Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun September 2014 Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 9 Sammanfattning

Läs mer

Ringvägen 100. 1065 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 1065 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 1065 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 1065 kvadratmeter. Yta 1065 kvm Våning plan 9 hus A1 Husets karaktär Lokalens/lokalernas utformning

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer