CCS-lista för Masthusen, Malmö. Considerate Constructors Scheme Upprättad av Diligentia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CCS-lista för Masthusen, Malmö. Considerate Constructors Scheme Upprättad av Diligentia 2013-11-22"

Transkript

1 CCS-lista för Masthusen, Malmö Considerate Constructors Scheme Upprättad av Diligentia

2

3 CCS-LISTA MASTHUSEN 3 Considerate Constructors Scheme är en checklista som ska användas i produktionen för att minska miljöpåverkan från byggarbetsplatsen och för att leda produktionen på ett hänsynsfullt och ansvarstagande sätt. En förutsättning för låg miljöpåverkan är ordning och reda på byggarbetsplatsen. Samtliga nedanstående punkter är obligatoriska för alla entreprenader inom Masthusen. Undantag gäller de byggnader som certifieras enligt Breeam SE/Commercial/ Bespoke och som tar minst 2 p enligt Man2, vilket är en liknande checklista (A2) för entreprenader. Kraven är indelade i nio kategorier: 1. Övergripande styrning 2. Hänsynsfull 3. Miljömedvetenhet 4. Rent 5. God granne 6. Respektfullt 7. Säkerhet 8. Ansvarstagande 9. Förutseende Indikator 1. Övergripande styrning Huvudentreprenören och underleverantörer använder sig av ett miljöledningssystem. Huvudentreprenören har en policy angående miljömaterial, som används för att säkerställa ansvarsfull utvinning av det byggnadsmaterial som används på platsen, inklusive tillfälligt platstimmer. En avfallshanteringsplan som sätter upp resurseffektivitetsmål (t.ex. antal m3 avfall per 100 m 2 av den allmänna yta som utvecklas) för både farligt och ofarligt avfall som härrör från byggnadsaktiviteter. Åtminstone 90 % av det ofarliga byggnadsavfallet som genereras kommer att avledas från deponering och istället återanvändas eller återvinnas.

4 4 CCS-LISTA MASTHUSEN Indikator Vid revision 2. Hänsynsfull Inledande brev har skickats / kommer att skickas till samtliga grannar. Kopia på brev som kommer att skickas eller har skickats med en lista över adresser. Tillhandahållande av parkering på/strax utanför platsen eller närmaste busshållplats finns inom 500 meter och buss avgår minst var 30:e minut. Kopior på parkeringsplaner, kontrollera närhet till kommunikationer. För allmänheten finns ramper och skyltar som visar gångvägar och de är breda nog för rullstolar. Gångtrafikanter som har nedsatt rörelseförmåga, hörsel eller syn kan fortfarande ta sig runt platsen. Det finns skyddsräcken och skyltar som visar gångvägar runt platsen. Gångvägarna är rena och städade och passager är säkra och skyddade. Vägskyltar och vägarnas namn är synliga. Om vägskyltar är blockerade har ersättningsskyltar satts upp. En tillfällig arbetsplan som tydliggör dessa frågor. Området ska ha en transportplan. Kopia på APD-plan eller logistikplan. Infarter och utfarter är tydligt markerade. Dessa är tydliga för lastbil / leverans förare och andra besökare. Om platsen befinner sig i ett område som har många invånare som inte har svenska som modersmål, ska skyltningen även stå på det gemensamma lokala språket. Kontrollera om det finns en minoritetskultur i området. Om det finns ska skyltningen stå på även detta språk. Platschefen har rätt att ersätta mindre finansiella klagomål. Kan inte ta fram en egen budget för detta då det riskerar att bli muta. Om bygget däremot råkar köra ner ett träd/cykel kommer detta att ersättas ekonomiskt. Fråga platschefen vilka rättigheter denne behöver för att ersätta finansiella klagomål. Kommunregistret har använts för att fastställa namnen på grannarna för att kunna skicka ut breven. Lista på namn och adresser. En karta ska ha skickats ut till leverantörer som visar vilka specifika vägar de ska ta till området. Karta och medföljande brev ska skickas ut till alla leverantörer före leveranser till arbetsplatsen. Se kopia på kartan. En brevlåda ska placeras på trottoaren så att brevbäraren slipper ta sig in på området.

5 CCS-LISTA MASTHUSEN 5 3. Miljömedvetenhet Arbetade timmar på platsen och bullerrestriktioner är lämpliga för området. Avsiktsförklaring och policyöverenskommelser ska tillhandahållas till alla arbetande på arbetsplatsen. Riktlinjer för Malmö Stad ska följas. Beakta särskilt områden nära; bostäder, skolor, sjukhus, industrier, kollektivtrafikknutpunkter, samlingsplatser, butiker. Byggherren ska ha vidtagit åtgärder för att reducera buller. Byggherren ska visa att buller beaktas och åtgärder implementerats för att reducera störningar. En skriftlig bekräftelse från byggherren att känsliga ekologiska värden såsom träd, växter m.m. kommer att skyddas. Skriftligt åtagande, tillsammans med en skiss på området före och efter bygget. Bekräftelse bör beskriva hur träd, växter m.m. kommer att skyddas samt hur skyddsåtgärderna fastslogs. Tillfälliga arbetsrutiner inkluderar lämpliga skyddsåtgärder. Byggstaket är tydliga, säkert markerade och lämpliga för miljön. Färgerna på ev plank som används har valts som lämplig för den omgivande miljön. Fråga platschefen om plankens utformning och placering diskuterats. Kolla att planken (avgränsningarna) är tydligt och säkert markerade, rena, fina och bra underhållna. Frågor angående vilda djur och växter i området har beaktats av byggherren. Prata med platschefen angående frågor om vilda djur och växter, hur dessa beaktas och hur de ses över. Se ritningar eller specifikationer, klausuler som backar upp påståendena. Platsen har en miljöpolicy och platschefen ska kunna relatera denna till rutinerna på dennes plats. All personal är medveten om miljöpolicyn och hur den relateras till deras arbete. Be om en kopia av policyn, tex i en KMA-plan. Fråga platschefen vad miljöpolicyn innehåller och hur den relateras till arbetsrutinerna. Fråga personalen av olika befattningar om hur policyn relateras till deras arbete. Det ska finnas en rutin och tillräckligt med utrustning för att skydda vattenvägar från föroreningar (olja, färger och kemikalier). Invallningar eller absorberande material måste finnas på riskfyllda platser. Om det finns en platsspecifik miljöpolicy för att förhindra vattenföroreningar som beskriver hur detta ska utföras på platsen så kan detta krav anses uppfyllt. Kan tex beskrivas i entreprenörens KMA-plan. Oljespillutrustning ska finnas tillgängligt. Försäkra om att spillutrustningen är placerad där risker för spill kan förekomma för att försäkra om en snabb insats. Lokala leverantörer samt lokalt material/återvunnet material ska beaktas. En lista över lokala leverantörer/material och återvunna material ska finnas. Använd stödjande dokument som Diligentia tagit fram med hjälp av WSP, RES2, Lokala material. Det finns restriktioner angående ljusföroreningar och alla ljus är riktade och icke förorenande. Om det finns en platsspecifik miljöpolicy som sätter restriktioner för belysning uppfylls kravet. Måste dock kunna lysa upp som stöldskydd där det behövs.

6 6 CCS-LISTA MASTHUSEN Platsen avskiljer, återvinner och återanvänder avfall (inklusive matoch kontorsavfall). " Kravet uppfylls endast om det finns en platsspecifik miljöpolicy (alltså inte en som gäller för hela företaget) som rör dessa frågor. Arbetsplatsen ska ha ett system för att övervaka mängden avfall som produceras och som även ger feedback på hur mycket av detta som återanvänds. "Antingen se på plats, eller en platsspecifik miljöpolicy för övervakat avfall och instruktioner till feedback. Se till att detta står med i upphandlingen av entreprenören. Energisparande åtgärder finns på plats. Exempelvis: Se till att detta står med i upphandlingen av entreprenören. - Lågenergibelysning - Stänga av utrustning när de inte används - Installera termostater - Installera timers - Välja energieffektiva verktyg Övervakning av mängden koldioxidutsläpp från platsens aktiviteter. En platsspecifik miljöpolicy som övervakar koldioxidutsläpp från platsens aktiviteter. Se till att detta står med i upphandlingen av entreprenören. Område som har problem med damm innesluts, alternativt ska andra åtgärder vidtas för att mildra problem med damm. Kolla med platschefen vad som görs för att mildra problem med damm; kolla om detta är effektivt. Avloppsbrunnar tillhandahålls för behandling av kraftig vattenavrinning. Ska ske inom kvartersmark. Om det finns en platsspecifik miljöpolicy som beskriver hur kraftig vattenavrinning kommer att minimeras och behandlas. Om en leveranspunkt av material ligger långt från området pga exempelvis svåra trafikstockningar, kan leverans utföras därifrån till platsen med hjälp av mindre fordon emellanåt för att minska olägenheter. Se rutiner på plats. Ifall det finns en platsspecifik miljöpolicy som behandlar problemet med svåra trafikstockningar. Möjlighet har erhållits att använda en brandpost för att med vatten minska dammandet. Kontrakt med VA Syd för hyra. En strategi för att minimera negativ miljöpåverkan från platsens aktiviteter ska finnas. Strategin bör beakta platsens miljöpåverkan och hur skadliga effekter kan minimeras. Det ska finnas tillräckligt med plats för att förvara material på säkra och skyddade områden, för att undvika skador och stöld samt att skydda mot väder. Försäkra om att områdena som används för detta ändamål används på rätt sätt. Synligt staplade material täcks över med presenning.

7 CCS-LISTA MASTHUSEN 7 4. Rent Samtliga tillträdesvägar till platsen är rena, fria från lera och säkra. En platsspecifik policy som beskriver åtgärder som implementeras för att hålla vägar rena, fria från lera och säkra. Vägar intill platsen som fordon använder ska sopas. Bevis i form av ett kontrakt med ett vägsopningsföretag. Se på plats. Det ska finnas ett område specifikt inom platsen för förvaring av material och anläggning. Området måste vara rent och torrt där det är nödvändigt, och området bör vara tillräckligt stort för förvaring av material och anläggning. Plats för materialförvaring kan ersättas på överbelastade anläggningsplatser, genom en vältajmad leveranspolicy. Se på plats. Det finns åtgärder för att förhindra dammutveckling på plats. Vid mycket varmt väder ska vägarna vattnas/kylas regelbundet och dammtäcken ska tillhandahållas vid rivning och övriga åtgärder för att uppfylla kravet. Material och utrustning ska staplas och skyddas snyggt och prydligt samt övertäckas där det är lämpligt. Områden kring matsalar och kontor ska vara rent städade och skärmas av där det är lämpligt. " Kolla alla områden för att försäkra att avskärmning är på plats där det behövs. Övertäckta soptunnor finns på plats. Försäkra om att där tunnor finns, är de placerade med jämna mellanrum för att underlätta för personalen att använda dem. Se även krav på källsortering. Vindriktningen har kontrollerats och arbetsmönstren är anpassade till detta, om damm är ett problem. Se efter om damm är ett problem på platsen under den torraste perioden. Om damm är ett problem, fråga platschefen hur arbetet varieras beroende på vindriktningen. Ska skrivas in i upphandlingen. Hårt vägmaterial tillhandhålls på platsen för att reducera problem med lera. Platsens personalutrymmen är väl underhållna och rena. Områden kring platsen är städade, inklusive upplockning av skräp som inte är relaterat till platsens aktiviteter. Åtgärder finns på plats för att ta hand om graffiti.

8 8 CCS-LISTA MASTHUSEN 5. God granne En bok/websida för klagomål och anmärkningar ska finnas på ett och samma ställe. Kopia på boken/websidan ska visas upp och den bör finnas på en lättillgänglig plats. Klagomål ska besvaras omedelbart och hanteras på ett riktigt sätt. Titta igenom boken och se efter svaren. Försäkra om att alla klagomål har hanterats och besvarats på ett artigt och hänsynsfullt sätt. Ljus ska avskärmas för grannarna. Platschefen måste visa upp hur ljusavskärmningen går till. Damtoaletter och handikapptoaletter ska finnas. Personalen skall upplysas om att det är angeläget att de intar sina matraster så att det inte stör allmänheten. Bör inte vistas utanför arbetsområdet i smutsiga arbetskläder. Exempel på hur detta kan uppnås: - Matsal - Ett allmänt rum där arbetare kan äta Placera toaletterna på ett sådant sätt att arbetarna kan använda dem inkognito, tex i bodarna. Skåp tillhandahålls i torkrummen eller liknande plats. Lämpliga omklädningsrum med duschar finns tillgängligt för arbetarna. Om det inte finns möjighet på arbetsplatsen ska det finnas på annat ställe. Det finns en volymbegränsning för radioanvändning. Kolla om begränsning/förbud finns och hur det verkställs. Lägg till detta i upphandlingen. Arbetarna får lämplig klädsel med företagets logo på. Kolla företagets policy för detta och se efter om arbetarna har kläder med en logo på sig. Tillhandahåll id-kort med ett foto på till arbetarna, ID06 godkänns. Kolla företagets policy och rutiner för användning av id-kort. Kolla om det är obligatoriskt att använda sådana när de är på arbetsplatsen. Kolla om arbetarna har på sig dem. Det har vidtagits tillräckligt med åtgärder för att skydda arbetarna mot för mycket solexponering. Kolla företagets policy och rutiner och om dessa har implementerats på platsen. Om det inte går att erhålla skuggad arbetsplats kan solskyddskräm vara ett alternativ. Extra uppsättningar av affischer är väl synliga och illustrerar hur platsen är en god granne.

9 CCS-LISTA MASTHUSEN 9 6. Respektfullt Krav på respektabel klädsel skall anges i förfrågningsunderlag. Se förfrågningsunderlag för punkter som rör klädsel. Detta har inte med personlig skyddsutrustning att göra. Det har att göra med att förhindra builders bum syndrome (visa halva rumpan). Det ska finnas en person som ser så att klädselrutinerna verkställs. Se instruktionen för detaljer om detta. Fråga hur personer som inte följer klädseln hanteras. Är rutinerna tydliga? Kolla i klagomålsboken angående detta och se hur snabbt klagomålen hanterades. Olämpligt uppförande behandlas i platsens arbetspolicy och detta framkommer tydligt i upphandlingen. Policyn ska tillhandahållas. Fråga platschefen hur rutinerna ser ut och hur de verkställs. Kolla i anteckningarna hur snabbt klagomålen hanterades. Det ska finnas en policy som säger att inga stötande bilder i form av almanackor/kalendrar får finnas. Läggs till i upphandlingen. Se hur denna policy implementeras. 7. Säkerhet Det finns väl belysta varningsskyltar för fotgängares och vägtrafikanters skull. Se ifall skyltarna anges på de tillfälliga arbetsplatserna. De tillfälliga arbetsplatserna är säkra och uppförs först efter att en erfaren ingenjör har kontrollerat området. Se kopia på kontrollrutinerna för tillfälliga arbetsområden, se ifall den ansvarige ingenjören är kvalificerad. Kontrollera att de tillfälliga arbetsplatserna inspekteras regelbundet. Utför en platsinspektion. De tillfälliga arbetsplatserna som ligger nära byggnader får inte innebära en säkerhetsrisk. Fråga ifall en riskanalys utfördes vid utformningen av platsen och kontrollera ifall detta var identifierat. Fotgängare har en lämplig, säker och skyddad passage runt platsgränsen. Finns säkert tillträde till platsens kontor genom god belysning och tillräckliga skyddsräcken och enhetliga ytor, m.a.o. inga faror för att snubbla och den ska vara minst en meter bred. Där arbeten har förstört trottoaren har ramper tillhandahållits. Byggnadsställningarna är inramade eller tejpade där de kan hindra fotgängare.

10 10 CCS-LISTA MASTHUSEN Byggnadsställningarna ska vara ordentligt upplysta externt på natten. Gäller ställningar som placerats på trottoar eller likn. ej inom avspärrat område. Byggnadsställningsnät finns på plats och är väl underhållna. Utrymningsvägar är väl synliga. Även de minsta skadorna ska dokumenteras. Allt byggrelaterat ska noteras. Tex damm i ögat om ej skyddsglasögon använts etc. Kontrollera i förstahjälpboken för små skador. Små skador kan t. ex. vara små skärsår (där plåster endast behövs), damm i ögonen. Det ska genomföras brandövningar regelbundet. Kontrollera när brandövningar genomförs och besök platsen en dag då brandövning ska genomföras. Det ska finnas rutiner för rapportering av allvarliga incidenter och tillbud. Rutiner ska tillhandahållas. Rutiner som täcker rapporteringen av den interna kvalitetssäkringen, meddela Hälsovårdsmyndigheten. Tillräcklig säkerhetsbevakning utanför arbetstid. Exempel på tillräcklig säkerhetsbevakning: - Låsta grindar - Nattbelysning - Bevakning av platsen 24h/dygn - Alarm som är direkt kopplat till polisen eller 24h ej-på-plats bevakning - Säkerhetsvakten har tillgång till ett nödnummer och vet vem som ska kontaktas i nödfall. Icke svenskspråkiga arbetare testas under deras introduktion, för att försäkra om att deras brister i svenska inte innebär ett hot mot säkerheten mot dem själva och deras kollegor. Arbetare ska kunna varna andra eller kontakta någon för hjälp. Tillfälliga vägkorsningar finns på ett lämpligt och säkert ställe. Kontrollera: Inga vägkorsningar vid hörn. Utformningen ska ha setts över av en trafikexpert. Det ska finnas en riskbedömning för dessa områden. Är riskerna acceptabla? Platsens kontor är tydligt skyltat och lättåtkomligt. Skyddshjälmar finns i närheten av kontorets ingång. Säkerhet och andra krav i samband med leveranser ges till leverantörer. Kontrollera att information ges till leverantörer. Kontrollera att detta verkställs vid varje leverans, inte bara ett enstaka brev till företaget vid projektets början. Det ska finnas rutiner för rapportering av arbetarnas frågor och tillbud. Kontrollera att detta finns och att de verkställs.

11 CCS-LISTA MASTHUSEN 11 Det finns initiativ för att tillhandahålla incitament att uppmuntra och förbättra säkerheten på platsen. Kontrollera detta dokument och hur detta sprids ut. Kan exempelvis skötas av KMA-ansvarig. Det ska finnas tydliga samlingsplatser och brandövningar genomförs. Se på plats och fråga efter skriftligt bevis på brandövningsrutinerna. 8.Ansvarstagande Miljöansvarig för projektet har informerats om entreprenörens närvaro på platsen. Se kopia på brev, som informerar miljötjänstemannen om projektet, inklusive start- och slutdatum för byggnationen. Det ska finnas tydlig skyltning om närmaste polisstation och sjukhus (anläggning för olycksfall och nödsituationer). Finns det affischering om närmaste polisstation, sjukhus med akutmottagning på viktiga platser, t.ex. platsens reception, matsal, huvudkontor? Kontrollera att platschefen, arbetarna, personalen i receptionen känner till denna information eller åtminstone vet var info kan hittas. Kontrollera introduktionsdiskussioner. Dokumentation över era direkta grannars namn och telefonnummer. Tillhandahållande av dokumentationen. De som utövar första hjälpen hos underleverantörerna ska stå i ett formellt dokument och en kopia av dokumentationen tillhandahållas. Kontrollera det formella dokumentet som visar samtliga personer som utövar första hjälpen bland underleverantörerna. Ett internt nyhetsbrev distribueras till grannarna. Kopia på nyhetsbrevet ska tillhandahållas samt bevis på att detta har distribuerats, t.ex. följebrev eller protokoll. Arbetskraften ska inneha ID06-legitimation. Företaget ska ha rutiner för att försäkra om att majoriteten av arbetskraften innehar ID06-legitimation. Arbetarnas färdigheter och hälsa finns dokumenterade. Kontrollera dokumentering och/eller rutiner för att visa upp detta. Det ska finnas tillräckligt med antal personer som kan utöva första hjälpen, och första hjälpen utrustning. Riktlinjerna i Health & Safety Executive (eller liknande) över antalet första hjälpen utövare på platsen. En kopia över första hjälpen utövarna ska tillhandahållas och deras kvalifikationer försäkras om att de fortfarande är aktuella (högst 3 år gamla). Kontrollera att varje första hjälpen utövare har en låda med grundutrustning. Kontrollera att varje första hjälpen utövare har tillgång till mer utrustning ifall det behövs och att de vet var detta finns. Lokala skolor ska ha kontaktats att delta i besök, diskussioner eller tävlingar. Bevis ska tillhandahållas att detta har eller kommer att genomföras, t.ex. genom pressklipp, brev m.m.

12 12 CCS-LISTA MASTHUSEN Aktuell information om platsens utveckling ska tydligt visas för allmänheten. Se att detta är uppdaterat och fråga hur ofta det uppdateras. Entreprenören/projektutvecklaren ska ha en länk på en websida som beskriver deras åtagande att vara en hänsynsfull granne genom hela projektet. Sidan måste betona vad projektet inkluderar och vad dess mål är. Rutiner ska finnas för att möjliggöra anställning av funktionshindrade arbetare. Hur är rutinerna för detta? 9. Förutseende Det ska finnas affischering i det offentliga området som beskriver ert lokala program för hänsynsfull byggnation (CCS-listan) och huvudaktörerna som är involverade. Affischerna måste beskriva vem som är kunden, konsulten, arkitekten och byggherren. Affischerna måste vara väl distribuerade över hela platsen, och för allmänhetens ögon. Det här dokumentet (CCS) nämns i förfrågningsunderlaget. Kontrollera dokumentationen. Det ska ha utförts en säkerhetsinspektion och rapportering, och varje fråga som uppkommit har behandlats. Kontrollera rapporteringen och se på plats. En inspektion ska ha utförts av Arbetsmiljöverket (eller liknande). Om rekommendationer har dykt upp, så ska det finnas ett åtagande att beakta dessa. En företagsskylt ska tydligt visas med telefonnummer/hemsida/ adress. Platspersonalen och underleverantörer får kännedom om TA-planen (trafikanordningsplanen) vid introduktionen eller vid andra tillfällen. Kontrollera om introduktionsrutinerna täcker denna fråga. Om inte, kontrollera om arbetarna är medvetna om att de är involverade i planen. Kunden har kännedom om TA- planen. Detta kan demonstreras via ett brev eller godkännande etc. Inramade och inglasade affischer som beskriver denna plan tillhandahålls. En förslagslåda tillhandahålls för allmänheten. Lådan måste finnas tillgänglig för allmänheten, kan vara fysisk eller digital. Samtliga skyltar och affischer på platsen ska vara belysta under nat ten.

13 CCS-LISTA MASTHUSEN 13 En direktlinje ska vara igång 24h om dygnet och detta informeras till allmänheten, kan vara en bevakningsfirma. Kontrollera hur detta är bemannat och hur telefonsamtal, frågor och klagomål hanteras. Entreprenörens arbetare och underleverantörer får en anmärkning vid överträdelser av säkerhetsstandarder. Om säkerhetsstandarderna överträds mer än X gång/gånger kan arbetaren inte längre vara kvar på arbetsplatsen. Kontrollera ifall detta system genomdrivs. X måste bestämmas av företaget, hursomhelst är syftet med systemet att uppmuntra arbetarna att arbeta säkert och hänsynsfullt. Poäng för denna fråga kan även utges ifall det finns ett motivationssystem för exemplariskt uppförande. Utbildningssamtal tillhandahålls till platsens arbetare. Ok om det genomförs på årsbasis av arbetsgivaren. Fråga efter en kopia över samtalsschemat. Platsen ska ha dokumentation över sociala/samhällsaktiviteter. Kontrollera dokumentationen för att se efterlevnad.

14 Diligentia på 15 sekunder Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum och bostäder, huvudsakligen lokaliserat till de tre storstadsregionerna. Vid årsskiftet 2011/2012 bestod Diligentias portfölj av 121 fastigheter till ett värde av cirka 30 miljarder kronor och med nära hyreskontrakt. Den uthyrningsbara arean uppgår till 1,1 miljoner kvm. Diligentias övergripande uppdrag är att leverera en långsiktigt stabil totalavkastning med rimligt risktagande till ägaren Skandia Liv och dess 1,2 miljoner försäkringstagare. Gentemot kunderna ligger fokus på att med lyhördhet och i nära samarbete förvalta och utveckla fastigheterna i enlighet med kundernas förändrade krav. illustrationer: kanozi arkitekter Kontakt Anders Lindberg, teknisk chef Tel E-post MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

14.0 Tekniska checklistor

14.0 Tekniska checklistor 14.0 Tekniska checklistor 14.1 Teknisk checklista A2 Man 2 kollad Entreprenörens riktlinjer för miljö och socialt ansvar 1 Säkert och funktionsdugligt tillträde Syftet är att visa att entreprenören administrerar

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 603 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 603 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 603 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö A² diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 1 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 2 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö diligentia Hur kommer vi att arbeta i framtiden? För några år sedan började Diligentia att fundera

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER

CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER Telefon 08-402 02 20 SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Skyddsombudet och chefen eller arbetsledaren använder checklistan som underlag och hjälpmedel under skyddsronden. Checklistan

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Leveranser till NKS Projekt: Nya Karolinska Solna (NKS)

Leveranser till NKS Projekt: Nya Karolinska Solna (NKS) Leveranser till NKS Projekt: Nya Karolinska Solna (NKS) Produktion Revideringshistorik Rev. nr Datum Notering Upprättad av Granskad av Godkänd av 1 101206 Eliasson K Dokument placering: Leveranser till

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö

Baltzarsgatan 25. Malmö Baltzarsgatan 25 Malmö Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum, bostäder

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 1(11) Upprättat av: Åke Filubelli Granskat av: Harald Schaffhauser Fastställd av: Gun Eriksson Gäller fr o m 2016-03-21 Tom 2017-08-31 sinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 2(11) Versionshistorik

Läs mer

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB RENEWS HANDBOK Du som är leverantör och samarbetspartner är välkommen att leva upp till våra ambitioner att vi ska göra ett bra jobb tillsammans och se till att våra boende har det bra hos oss. RENEW SERVICE

Läs mer

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar.

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar. Uppförandekod Introduktion Åkes Sportservice AB:s uppförandekod är skriven i enlighet med The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)s vägledande principer för uppförandekoder samt FN:s

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö

Baltzarsgatan 25. Malmö Baltzarsgatan 25 Malmö Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum, bostäder

Läs mer

Inför asbestsanering och ROT-arbeten

Inför asbestsanering och ROT-arbeten Inför asbestsanering och ROT-arbeten Detta underlag för upphandling har utvecklats för asbestsanering. Det är inte ovanligt att asbestsanering krävs för att asbest upptäcks under pågående ROT-entreprenad.

Läs mer

Miljöledningsbarometern 2002

Miljöledningsbarometern 2002 Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy SolTech Energy Sara Klingberg 441 88 51 2013-11-18 A 2 (7) nnehållsförteckning 1 Policy... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Befogenheter och ansvar... 3 1.3 Miljöinriktning... 3 1.4 Miljöpolicy... 3 2 Organisation...

Läs mer

CHECKLISTA med handlingsplan för undersökning av arbetsmiljön - fysisk skyddsrond

CHECKLISTA med handlingsplan för undersökning av arbetsmiljön - fysisk skyddsrond 1 (7) CHECKLISTA med handlingsplan för undersökning av arbetsmiljön - fysisk skyddsrond Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna.

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. Lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen träder i kraft 2016-01-01. DET HÄR ÄR LAGEN DEN 1 JANUARI 2016 träder

Läs mer

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - -

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - - Egenkontroll Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken för...... 20 - - Egenkontrollens innebörd Miljöbalken omfattar alla, verksamheter och privatpersoner och dess syfte är att skapa en hållbar

Läs mer

CHECKLISTA FÖR VÄRDEHANTERING

CHECKLISTA FÖR VÄRDEHANTERING CHECKLISTA FÖR VÄRDEHANTERING SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen/arbetsledaren i samverkan med skyddsombudet använder checklistan som underlag och hjälpmedel under skyddsronden. Checklistans funktion

Läs mer

Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen

Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen 2010-09-14 INH 2010/26577 1 (5) Distriktet i Härnösand Ingemar Norlén, 063-12 46 58 Skandinavisk Fastighetsfond Holding AB Box 5317 102 47 Stockholm Delgivning Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Checklista Mini www.fastighets.se

Checklista Mini www.fastighets.se Checklista Mini www.fastighets.se Fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet hos dig? SAM 2001:1 Din arbetsgivare har ansvar för att du har en så säker och skadefri arbetsmiljö som möjligt. Som anställd

Läs mer

Om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall du snarast underrätta din arbetsledning och skyddsombudet.

Om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall du snarast underrätta din arbetsledning och skyddsombudet. 1 (5) Vår arbetsmiljö En god hälsa, säkerhet och välbefinnande är en förutsättning för effektiv och lönsam verksamhet. Alla har rätt att komma hem från jobbet med liv och hälsa i behåll. Vårt mål är skadefria

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. WHC

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. WHC I samarbete med: WANGESKOG WHC HYRCENTER TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. Lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen träder i kraft 2016-01-01.

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Handledning: Future City på Teknikdagarna

Handledning: Future City på Teknikdagarna Handledning: Future City på Teknikdagarna Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Tungelsta trädgårdspark

Tungelsta trädgårdspark Naturen på lika villkor Tungelsta trädgårdspark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 31/8 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta: Jan Sandh Projekt

Läs mer

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 Syfte Detta dokument beskriver hur Bostadsrättsföreningen Stjärnbildhus nr 1 aktivt skall arbeta för att förebygga bränder

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Miljöplan/ Arbetsmiljöplan. för Brf Ljungdala Hässleholm

Miljöplan/ Arbetsmiljöplan. för Brf Ljungdala Hässleholm Miljöplan/ Arbetsmiljöplan för Brf Ljungdala Hässleholm Innehållsförteckning Miljöplan nr: Avsnitt Sida 1. Omfattning... 3 2. Bindande referenser... 3 3. Definitioner... 3 4. Krav på miljöledningssystem...

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

SSÄ INS-0080 Säkerhetsinstruktion för utbyggnad av Roslagsbanan Visinge Täby Kyrkby och Kragstalund Vallentuna 2014

SSÄ INS-0080 Säkerhetsinstruktion för utbyggnad av Roslagsbanan Visinge Täby Kyrkby och Kragstalund Vallentuna 2014 1(15) Upprättat av: Arne Grundberg Granskat av: Gun Eriksson Fastställd av: Lars H Ericsson Gäller fr o m 2014-09-01 Tom 2014-12-13 sinstruktion för utbyggnad av Roslagsbanan Visinge Täby Kyrkby och Kragstalund

Läs mer

CHECKLISTA - 1. Samverkan

CHECKLISTA - 1. Samverkan Sida 1 (3) Utgåva 3 CHECKLISTA - 1. Samverkan Datum Projektansvarig: Anteckningar: Alla som medverkar i projektet ska, under hela den tid projektet pågår, samverka för att nå upp till projektets målsättningar.

Läs mer

Esplanaden 3C. Kontor, Sundbyberg. 937-4 563 kvm

Esplanaden 3C. Kontor, Sundbyberg. 937-4 563 kvm Esplanaden 3C Kontor, Sundbyberg 937-4 563 kvm Välkommen till Esplanaden 3C Lokalens utformning Ljusa lokaler med öppna och flexibla ytor kombinerat med kontors- och konferensrum. Gott om fönster samt

Läs mer

Checklista fallolyckor

Checklista fallolyckor Maj 2014 Checklista fallolyckor Fallolyckor på samma nivå som följd av att man halkar och snubblar Europeisk kampanj SLIC 2014 Checklistan kan vara till hjälp när ni ska undersöka om det finns risk för

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

HANDLEDNING FÖR SVEMO:s OCH SBF:s MILJÖREVISION PÅ PERMANENT ANLÄGGNING

HANDLEDNING FÖR SVEMO:s OCH SBF:s MILJÖREVISION PÅ PERMANENT ANLÄGGNING HANDLEDNING FÖR SVEMO:s OCH SBF:s MILJÖREVISION PÅ PERMANENT ANLÄGGNING Inledning I enlighet med SVEMO:s och SBF:s handlingsplaner för miljöarbetet skall samtliga anläggningar vara certifierade. Detta

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM. Mål för egentillsynsprogrammet

EGENTILLSYNSPROGRAM. Mål för egentillsynsprogrammet EGENTILLSYNSPROGRAM Butikens namn: Adress: Organisationsnummer: Tel nr: Fax nr: E-post adress: Butikens ägare: Butikens föreståndare: Mål för egentillsynsprogrammet Ölförsäljningen i denna butik skall

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 2-01 Behörighetsområden och andra känsliga områden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OMRÅDEN PÅ FLYGPLATSEN... 2 Allmänt... 2 Områden på flygplatsen... 2 Flygsida... 2 Tillträdesbegränsad yta... 2 Inpasseringspunkter...

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2012-09-13 INH 2012/30731 1 (5) Distriktet i Härnösand Agneta Axelsson, 010-730 9019 Lappland Holding Ab Korpberget 1 921 42 Lycksele Resultatet av inspektionen Ert org. nr 556216-7071 Arbetsställe Lappland

Läs mer

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN MILJÖFÖRVALTNINGEN RÅDRUMMET Karlstad 2014 CHECKLISTA HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN Hej! Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så hållbart som möjligt: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

Lisa kortmanual. Version 8.12 2013-05-08. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.

Lisa kortmanual. Version 8.12 2013-05-08. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata. Lisa kortmanual Version 8.12 2013-05-08 Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.se Systematisk uppföljning av arbetsmiljön Lisa är en förkortning

Läs mer

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014 Välkommen till s lokala del av Entré-passet, som en del av gemensamma säkerhetsregler inom industrin. Observera att online-versionen av denna folder är förhandsinformation. Skyddsinformationen ges lokalt

Läs mer

Öppettider. Kontaktpersoner. Kontakt och öppettider. Vardagar Centrumets entréer 07-21 Livsmedel 08-20 Butiker 10-20

Öppettider. Kontaktpersoner. Kontakt och öppettider. Vardagar Centrumets entréer 07-21 Livsmedel 08-20 Butiker 10-20 Kontaktpersoner Väktare Securitas Tel. 070-988 58 33 Avfall och sopor Logistikbolaget Stefan Rickmer 070-756 06 74 Brand Events Manager Nordic Linda Jensen 076-525 57 43 Linda.jensen@unibail-rodamco.com

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

AIRPORT REGULATION INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AIRPORT REGULATION INNEHÅLLSFÖRTECKNING AIRPORT REGULATION AR AGH 19 2013 2015-02-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OMRÅDEN PÅ FLYGPLATSEN 2 Allmänt 2 Områden på flygplatsen 2 Flygsida 2 Tillträdesbegränsad yta 2 Avgränsat område 2 Inpasseringspunkter

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST

SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST Version: 2013-02-27 2(6) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer. För

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

LARMNUMMER 0650-288 88. Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK

LARMNUMMER 0650-288 88. Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK LARMNUMMER 0650-288 88 Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK Viktig information för alla besökare! I den här broschyren har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen för Iggesunds Bruk. Syftet

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Fortsätt fylla i de fyra följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som kan ingå i

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

POLICY OCH ARBETSRUTINER Våra struktuterade arbetstsätt är en framgångsfaktor

POLICY OCH ARBETSRUTINER Våra struktuterade arbetstsätt är en framgångsfaktor POLICY OCH ARBETSRUTINER Våra struktuterade arbetstsätt är en framgångsfaktor Sid 2 Sammanfattning Målsättning Praktik Sid 3 Gemab Policy Kvalitetspolicy Arbetsmiljöpolicy Miljöpolicy Sid 4 Våra rutiner

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Checklista och åtgärdsplan för ridskolor

Checklista och åtgärdsplan för ridskolor Checklista och åtgärdsplan för ridskolor Datum för genomgång: Företag: Närvarande: Grundläggande säkerhet 1 Finns: a) rutiner för beredskap vid olyckor? b) första hjälpen utbildad personal? AFS 1999:7

Läs mer

Esplanaden 3C. Kontor, Sundbyberg. 937-4 563 kvm

Esplanaden 3C. Kontor, Sundbyberg. 937-4 563 kvm Esplanaden 3C Kontor, Sundbyberg 937-4 563 kvm Välkommen till Esplanaden 3C Lokalens utformning Ljusa lokaler med öppna och flexibla ytor kombinerat med kontors- och konferensrum. Gott om fönster samt

Läs mer

Säkerhet vid fasad- och takarbete

Säkerhet vid fasad- och takarbete Säkerhet vid fasad- och takarbete Detta dokument samt medföljande checklista är framtagna för att underlätta att hålla en hög säkerhet under byggprocessen vid fasadrenovering. Informationsmaterialet är

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

Slätmossens naturpark

Slätmossens naturpark Naturen på lika villkor Slätmossens naturpark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 26/9 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från kommunen: Petra Lindvall Projekt Naturen på lika villkor Utförare

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Esplanaden 3A. Kontor, Sundbyberg. 1 732 kvm

Esplanaden 3A. Kontor, Sundbyberg. 1 732 kvm Esplanaden 3A Kontor, Sundbyberg 1 732 kvm Välkommen till Esplanaden 3A Lokalens utformning Trevligt kontor i markplan med öppen planlösning och mötesrum i olika storlekar. Fint ytskikt och många fönster.

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Vägledning för badanläggningar

Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Konsumentverket 2013 Ansvarig handläggare: Maria Lindstedt Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Säkerhet vid

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer