DEN HÅLLBARA STADEN. Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN HÅLLBARA STADEN. Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk."

Transkript

1 DEN HÅLLBARA STADEN Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk. Social hållbarhet Norra Kvarnholmen blir en socialt hållbar stadsdel med en hög välfärdsnivå som sätter människans behov i centrum. De behov vi tar utgångspunkt i är möten, service, stimulans, mångfald, jämställdhet, trygghet och tillgänglighet. möten: Genom att det finns platser dit människor har ärenden skapas goda möjligheter för möten. Bebyggelsen är utformad för att skapa olika mötesplatser. Möten kan uppstå i de publika rummen, i de kommersiella lokalerna i entréplan, bland grannar i de boendegemensamma serviceutrymmena i entréplan och i de gemensamma bostadsgårdarna och terrasserna. service: Genom ett stort antal lokaler för verksamheter finns möjligheter för ett varierat serviceutbud. Förslaget innehåller en livsmedelsetablering. I kvarteret Lustgården föreslås en förskoleverksamhet som har tillgång till en avskild gård uppe på taket till den nya parkeringsanläggningen. Det finns goda kollektivtrafikförbindelser i området. stimulans: Vacker arkitektur kombinerat med andra rumsliga upplevelser skapar också stolthet över området man bor i. Med stolthet följer erfarenhetsmässigt också att man tar hand om sin stad och sina grannar och besökande. Norra Kvarnholmen är rik på intryck och upplevelser. mångfald: Genom att skapa en blandad stad vill vi skapa de bästa förutsättningarna för människan att bo och verka i staden. Genom en mångfald av stadsrum, upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar, lokaler för handel och verksamheter strävar vi efter att ge stadsdelen en blandning av människor med avseende på ålder, kön, ursprung och ekonomisk kapacitet. jämställdhet: Möjligheterna till att uppnå ett jämställt samhälle är kopplat till våra fysiska miljöer. Jämställdhet innebär rättvisa, demokrati och delaktighet. Utgångspunkten är att alla ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Med hjälp stadsplaneringen kan man skapa bättre förutsättningar för en integrerad och socialt blandad stad. I en jämställd stadsmiljö känner alla sig tryggare. trygghet: Stadsdelen utformas för att skapa trygga miljöer. En blandad stad som lever under hela dygnet skapar bättre möjligheter till god trygghet. Utformning och gestaltning av de offentliga och privata rummen utformas och gestaltas för att människor ska kunna röra sig tryggt mellan de olika bostadskvarteren. Det sker genom rum med överblickbarhet som stärks med hjälp av ljussättningen. tillgänglighet: Vid utformningen och planeringen av ett socialt hållbart samhälle måste stor hänsyn tas för att skapa miljöer som är tillgängliga för alla. Det sker genom tillgängliga gångstråk och angöringar till bostadsentréer och lokaler med god tillgång till tillgängliga parkeringsmöjligheter. Samtliga trapphus i området har väl tilltagna hissar som går ner till garaget i källarplanet. God tillgänglighet skapas också genom en noga avvägd ljussättning i de offentliga och privata rummen. Det offentliga rummet Det offentliga rummet är tillgängligt för alla, stadens befolkning, dess invånare och dess besökande. Utformningen förstärker att det är ett gemensamt rum, en mötesplats för alla. Fem nya publika rum skapas - Brohusplatsen, Brohuskajen, Strandparken, Befästningsstråket och Fiskareplatsen. Brohusplatsen är områdets huvudplats, den nya entrén till Kvarnholmen från stadsdelarna i nordväst. Brohuskajen är ett rekreativt urbant område vid Fredriksskanskanalen som kopplas samman med Strandparken i öster och promenadstråket längs kanalen i väster.

2 kopplas samman med Strandparken i öster och promenadstråket längs kanalen i väster. Befästningsstråket, som är en nytolkning av det gamla Befästningsverket, är ett rekreativt grönt stråk som rör sig längs med, på och i Befästningsverket. Fiskareplatsen är en småskalig plats längs med den nya bebyggelsen vid Fiskaregatan. Det privata rummet Det privata rummet utgörs av bostäderna med de intilliggande bostadsgårdarna. Alla bostäder har egna, helt privata balkonger och en gård som delas med andra lägenheter i samma hus. Flera av lägenheterna har dessutom tillgång till gemensamma terrasser på taken. Brohusen har två eller flera fasader som vetter mot publika rum, men de har alla minst en fasad som ligger vid en inre gård som är av mer privat karaktär. Vid planeringen av bostäderna har hänsyn tagits till buller för att skapa bra boendemiljöer. Det har skett genom att lägenheter som vetter mot trafikerade gator i bästa möjliga mån har ytterligare en fasad som ligger mot en lugnare sida av kvarteret. Husen ligger i nord-sydlig riktning och får solinstrålning under dagens alla timmar. Ekologisk hållbarhet Norra Kvarnholmen blir en ekologiskt hållbar stadsdel med en hög kvalitet för besökande, boende och verksamma i stadsdelen. Den ekologiskt hållbara staden skapar goda förutsättningar för biologisk mångfald, dagvattenhantering, energieffektiva byggnader som försörjs med förnyelsebar energi, avfallshantering, användning av informationsteknik för information och styrning, en miljövänlig byggprocess och miljöklassificering av byggnader. Till den ekologiska hållbarheten bidrar även vår strävan att skapa en eller flera bilpooler med biogas- och eller elbilar. Dagvattenhantering I enlighet med Kalmar kommuns Dagvattenpolicy är strategin att omhänderta en stor del av dagvattnet lokalt. Ändrade klimatförhållanden ställer nya krav på oss att ta hand om dagvattnet. De senaste åren har man haft ett ökande antal dagar ihållande regn, starka skyfall med översvämningar som följd. Även vattenståndet i havet kommer att stiga i framtiden. Befintliga ledningsnät är inte anpassade till dessa förhållanden. Grönytor och omhändertagandet av dagvatten planeras så att negativa effekter på klimatförändringen kan begränsas. Möjligheterna till det är många. Hus med platta tak förses med moss-sedum-tak. Gröna tak har många fördelar. De minskar mängden dagvatten från taken, tar upp växthusgaser, dämpar buller och isolerar husen mot värme och kyla. Hela innergården mellan Brohusen kan utnyttjas som fördröjningsmagasin samtidigt som man skapar grönytor och små vattendrag för en trevligare utomhusmiljö. Energi EU s medlemsstater ska år 2020 tillsammans nå målet om att 20 procent av energikonsumtionen ska komma från förnyelsebara källor. I Sverige räknar man med att nå mycket längre. Regionförbundet i Kalmar län arbetar intensivt med att som en pionjärregion i landet reducera utsläppen samtidigt som en hållbar tillväxt uppnås. Målet är att bli fossilbränslefritt 2030 arbetet med att åstadkomma det har samlats under namnet No Oil. Vi ska lämna vårt bidrag för att uppnå målet. Målet är att bygga energieffektiva och miljöanpassade hus som försörjs med förnyelsebar energi, så att koldioxidutsläpp och förbrukningen av primärenergi för hela byggnadens livslängd minimeras. Energiberäkningen har utförts i simuleringsprogram IDA. Energiförbrukningen kommer att vara något varierande i de olika husen pga. deras utformning och placering. Byggnadernas specifika energianvändning uppgår till högst 75 % av kraven enligt BBR18 det innebär max 80kWh/m2 och år för bostäder, för övriga lokaler max 75kWh/m2 och år. Dock finns ambitioner att nå ännu lägre. Primär källa för uppvärmning i våra byggnader är fjärrvärme som kompletteras med andra förnybara energikällor som kommer att bidra till att sänka energiförbrukningen ytterligare. Husen är placerade och utformade så att solenergin kommer att utnyttjas som extra energikälla. De tekniska systemen kommer att utföras behovsstyrda. Värmeåtervinningsgrad på ventilationen ligger på min 80 %, fläktar och pumpar väljs efter lägsta möjliga energiförbrukning för det vanligaste driftfallet och är varvtalsstyrda. Överskottsvärme från andra verksamheter

3 DEN HÅLLBARA STADEN för det vanligaste driftfallet och är varvtalsstyrda. Överskottsvärme från andra verksamheter i byggnaderna återvinns. Belysningen utgörs av lågenergiarmaturer och styrs efter närvaro och/eller tid. Vitvaror som installeras tillhör lägsta energiklass. Vid inflyttning och fortlöpande senare kommer de boende att stimuleras på olika sätt att leva ett liv som har så låg miljöpåverkan som möjligt exempelvis kommer alla boende erbjudas klimatutbildning. Genom att mäta och visualisera energianvändningen ökas brukarnas medvetenhet med lägre energiförbrukning som följd. Individuell mätning och debitering av el, värme och vatten kommer att tillämpas. För att kunna mäta fastighetens totala energianvändning installeras erforderligt antal mätare. Miljövänlig byggprocess Gröna lösningar är ledordet i vårt byggande - från den gröna arbetsplatsen under byggtiden till en färdig byggnad med låga driftkostnader, bra inomhusklimat, god arbetsmiljö samt höga miljöprestanda. Vårt gröna sätt att bygga omfattar miljöprestandan i både vad vi bygger och hur vi bygger det, dvs. miljöarbetet i vår egen produktion. Ett långsiktigt helhetstänkande med livscykelperspektivet i fokus är en viktig utgångspunkt. Grönt byggande omfattar frågor som energi, klimat, materialval, inomhusmiljö samt förvaltning av ekosystem och naturresurser. Det hanterar även sociala och ekonomiska aspekter för att bidra till ett hållbart samhällsbyggande. Grönt byggande har betydligt bättre miljöprestanda än vad lagar och normer kräver och driver därmed på utvecklingen. Målet med grönt byggande är att utveckla affärsmässigt attraktiva gröna lösningar för våra kunder. Gröna byggnader anser vi är bostäder och lokaler med låg energianvändning, byggda av sunda och miljöanpassade material och med bra inomhusmiljö. Grön infrastruktur anser vi har en låg miljöpåverkan under drift och liten påverkan på ekosystemen. Det kan vara resurs- och energieffektiva transportlösningar men även vara vägar med beläggning som reducerar buller, rullmotstånd och ger upphov till lägre emissioner från trafiken. Grön produktion innebär att vi lever upp till högt ställda miljökrav i produktionen och under byggskedet. Det kan till exempel handla om att minska energi- och bränsleanvändningen, använda resurser i byggskedet på ett miljöriktigt sätt, använda alternativa bränslen när vi tillverkar asfalt och betong samt vidta miljöåtgärder på våra kontor. Vi kallar det Grön arbetsplats och det omfattar även våra byggarbetsplatser. En Grön arbetsplats innebär att vi har en högre nivå på miljöarbetet än vår standard. Gröna anbud Grönt byggande är ett helhetserbjudande om vad vi bygger och hur vi bygger det. Miljöklassning Bred erfarenhet och god kompetens finns inom området Miljöklassning av byggnader för olika klassningssystem. För bostäder tillämpas det svenska systemet Miljöbyggnad. Områden Energi, Innemiljö och Material/kemikalier enligt mijöklassningssystemet Miljöbyggnad har varit viktiga för oss i vårt planeringsarbete. Samtliga 15 indikatorer har beaktats så att lägst klassningskriteriet Silver uppnås. Kommersiella fastigheter certifierar vi med fördel enligt klassningssystemet LEED. Ekonomisk hållbarhet: Vid planeringen av en ekonomisk hållbar stadsdel måste hänsyn tas till en hållbar tidsaspekt när staden ska utvecklas. Det sker genom en långsiktigt hållbar etappindelning som tar hänsyn till stadens utvecklingstakt och till ett innehåll med stor diversitet. En ytterligare aspekt på ekonomisk hållbarhet är att de boende kan känna trygghet i att boendekostnaderna är kända över tid genom realistiska driftkalkyler som sträcker sig över tre till fem år. Mångfald Förslaget innehåller en blandning av olika upplåtelseformer där de tre olika etapperna är blandade för att möta en varierad efterfrågan på hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Med ett varierat utbud av olika lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer skapas bostäder till både unga och äldre samt tillgodoses olika befolkningsgruppers önskemål om bostäder utifrån kön, hushållsstruktur och fas i livscykeln. Med närheten till Fredriksskans och kommande etablering av Linnéuniversitet i åtanke har vi valt att utforma ett av Brohusen med smålägenheter i hyresrätt. I bottenplanet i Gavelhusen kommer det huvudsakligen att vara kommersiella ytor där en tänkt livsmedelsetablering upptar den största ytan. Ett sammanhängande parkeringsgarage byggs under Gavelhusen och Bastionspalatset. Utgångspunkt för de kommersiella ytorna samt parkeringsgaraget är att en tredimensionell fastighetsbildning upprättas för att möjliggöra ett rationellt ägande. Ett gemensamt parkeringsgarage för de boende finns under kvarteret. Bostäderna utformas med varierande storlek och planlösningar. Genomförande För att säkra förslagets stadsbyggnadsidé kommer den första etappen att bestå av utvalda delar från alla de tre stadsrummen Gavelhusen, Befästningsverket och Brohusen. Den andra etappen kopplar på de återstående delarna på Gavelhusen respektive Brohusen norr om Strömgatan. Den tredje och sista etappen färdigställer Befästningsverket och de elva stadsradhusen. Etapp 1 Den första etappen består av den östra delen av Gavelhusen, Bastionspalatset och de tre husen i den västra delen av Brohusen. De planerade bostäderna kommer att vara hyresrätter i Gavelhusen och bostadsrätter i Brohusen. I denna etapp ligger vår föreslagna livsmedelsetablering i Gavelhusen som gränsar både mot Västra Sjögatan och Fiskaregatan. Vidare kommer även andra kommersiella ytor att skapas, både i Befästningspalatset och i Brohusen. Etapp 2 Den andra etappen utgörs av den västra delen av Gavelhusen samt av de två husen i den östra delen av Brohusen. De planerade bostäderna kommer att vara bostadsrätter i Gavelhusen och hyresrätter i Brohusen. Det ena av husen i Brohusen är tänkt som ett punkthus i sex våningar med utökad trygghetsservice för de boende och det andra består i huvudsak av 1- och 2-rumslägenheter samt en studentkorridor i bottenvåningen. Fredriksskansområdet är ett pågående utvecklingsområde som kommer att exploateras inom en relativt snar framtid med en ambition att skapa en stadsdel för Linnéuniversitetet och boende. Med anledning av den utvecklingen så anser vi att etapp 2 ligger väl i tiden och både stödjer och drar fördel av att byggas ungefär samtidigt. Etapp 3: I den tredje etappen kommer det publika Befästningsstråket färdigställas och stadsradhusen att byggas. Stadsradhusen kommer att vara äganderätter och de finns i tre olika storlekar. Hållbara transporter Cykelstaden Kalmar För att bidra till Kalmar som en attraktiv cykelstad vill vi skapa goda förutsättningar för lättillgängliga cykelvägar. En helt ny cykelbro föreslås i förlängningen av Östra Sjögatan som kopplar Kvarnholmen med stadens nordvästra delar. Vi ger cykeln bästa platsen under tak i entréplan, så att de boende skall kunna angöra sina hem enkelt och komfortabelt med sin cykel i väl förvar skyddad från klimat och stöldangrepp. Hållbar biltrafik Bilar är välkomna till norra Kvarnholmen. Vi uppmuntrar de boende till att vara delaktiga i en gemensam bilpool för att tillmötesgå de behov som finns för dem som inte använder bilen dagligen, utan mer tillfälligt. Strömgatan blir den nya huvudleden för bilar i området, men även övriga gatustråken görs tillgängliga för bil, men på de gåendes villkor. Dessa typer av biltransporter avser tillgängliga angöringar då de behövs, samt varutransporter till områdets olika verksamheter. Tillgänglig angöring och parkering Alla lokaler och bostäder kan angöras tillgängligt genom att man kan köra fram direkt till entréerna. Då man anländer till området kan de boende parkera i något av de tillhörande två parkeringsgaragen. Stadsradhusen har sina egna markparkeringar. Då man anländer som besökare till norra Kvarnholmen kan man parkera i kommunens p-anläggning som ligger i kvarteret Lustgården. Angöringen sker i kvarterets östra del längs med Proviantgatan. Då man ska ta sig mot centrum passerar man entrén som sker genom den nya tolkningen av befästningsverket och det man möts av är fasaderna längs Fiskaregatans gamla stadssiluett. Prisindikation för kund exklusive värme, vatten och hushållsel Hyresrätter Lägenhetsstorlek Yta m² månadshyra 1 rok 34, rok 45, rok 62, rok 85, rok 95, Bostadsrätter Lägenhetsstorlek Yta m² insats månadsavgift 1 rok 35, rok 57, rok 72, rok 82, rok 99, Äganderätter (radhus) storlek Yta m² prisidé 3-plan 141, plan 156, plan 173,

4 program plan 1 program plan 1 publika rum lokaler bostäder parkering =ENTRÉPLAN MED LOKALER =ENTRÉPLAN MED BOSTÄDER upplåtelseformer etapper =BYGGNADER MED BOSTÄDER (VÅN 2-4) hyresrätt bostadsrätt äganderätt HYRESRÄTTER BOSTADSRÄTTER ÄGANDERÄTTER etapp 1 etapp 2 etapp 3 ETAPP 1 ETAPP 2 ETAPP 3 grönstruktur =PARKERINGSGARAGE Etapp Hus Lokaler (loa) Bostäder (boa) Antal lägenheter Upplåtelseform hyresrätter 33 bostadsrätter hyresrätter 35 bostadsrätter äganderätter s:a hyresrätter 68 bostadsrätter 11 äganderätter Tidplan Total byggtid och inflyttning År Månad Detaljplan och bygglov = klart Inflyttning butiker Inflyttning bostäder = inflyttning Hus 8 Hus 10 Strömgatan (Kv. Muren) Tillträde till ny Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 9 Hus 4 Hus 5 Hus 6 Hus 7 Etapper Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3

5 GAVELHUSEN Gavelhusen ligger innanför befästningsverket och utgör en del av den gamla 1600-talsstaden. Det är också en del av handelstaden och dess bottenvåningar innehåller kommersiella lokaler. Husen får sin karaktär av att de tar upp den tidigare fastighetsstrukturen på området i form av små och smala tomter och de ligger med gaveln ut mot gatan. Området innehåller en mindre plats i söderläge som bidrar till att förstärka upplevelserikedomen och variationen längs med Fiskaregatan. Entréerna till bostäderna sker genom uppgångar från Västra Sjögatan, Fiskareplatsen samt från Fiskaregatan där man kommer till bostaden via en bostadsgård i markplan som avskiljs från gatan med ett trädgårdsplank. Till de upphöjda bostadsgårdarna kopplas bostäderna samlade i två olika sammanhängande huskroppar varav den större, östra delen, innehåller hyresrätter och den mindre, västra delen, innehåller bostadsrätter.

6

7 GAVELHUSEN Fasad mot Fiskaregatan 1:500 Tvärsektion 1:500 Hus 8+9 plan 2 1:400 Hus 8+9 plan 3-4 1:400

8

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen

Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se EN MILJÖSTADSDEL Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i norr, över

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad

KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad INLEDNING 4 PROCESS OCH DIALOG 4 MÖTESPLATSER 4 STADSFORM 8 EKONOMI Steg för steg 14 MOBILITET 10 HÅLLBARHET OCH EKOLOGI 12 Kiruna 4-ever Innehållsförteckning

Läs mer

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Ett Stockholm i världsklass STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Utgångspunkter för visionen om Stockholm 2030 Stockholm är människornas

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda

Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-04-20 Dnr 150292 Sida 1(3) Landstingsfullmäktige Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar,

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

NYCKELN TILL DITT HELT NYA HEM

NYCKELN TILL DITT HELT NYA HEM NYCKELN TILL DITT HELT NYA HEM Ditt nya hem är bara ditt Doften av nybyggt. Känslan av att flytta in där ingen annan har bott. Att kunna sätta din egen prägel på hemmet, redan innan du flyttat in. Stora

Läs mer

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN HEJ, Fastighetsägare till ett miljonprogramsområde har en komplex uppgift framför sig när de skall föra sina hus in i framtiden. Där måste vi alla bidra så gott vi kan.

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader.

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIS JAKUBOVA, JOHANNA MILLANDER Institutionen för Energi- och miljö Avdelningen

Läs mer

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter?

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Magnus Bonde Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi,

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Väla Gård, Sverige. Projektintroduktion

Väla Gård, Sverige. Projektintroduktion Ytterligare information Skanska Sverige AB www.skanska.se Kontakt Åse Togerö Grön affärsutveckling Skanska Sverige AB Väla Gård, Sverige Kontorsbyggnaden Väla Gård i Helsingborg i södra Sverige är den

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

hela staden argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson, Agneta Persson & Lisa Östman

hela staden argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson, Agneta Persson & Lisa Östman hela staden argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson, Agneta Persson & Lisa Östman stad & land nr 183 HELA STADEN argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson Agneta Persson & Lisa Östman

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer