Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 upp. Bihang till DaAAlleh. N:oi5 Torsdag d. 203a Till salu finnes: Af Trycket bar utkommit och fdlm uti Hr- Utters Sc Som». och Wiborgs Boklador, h för 28 g." anf0: Hen-iette dc Wolmar, eller den swa-t ilita Modren, af Brument. SpZ-Äorc med kolorerade Figurerjemre Be,rrifn>ng, får 1 Ro. B:ko, fjfjcä t de.flvire Boklador, Julgrisen, bar af Trycket utkommit och il\<i i de Peri- -?o?läd^r för 2 h Banko En Samling af cirka 20 st. dyrbara oljelag» Origi ^i-taflor, finne* till salu. AdrcS fäs va Dagl. Alleh. Kontoret. På zansta förmånliga Betalningswilkor flnneö ti'i salu en Träyus-Eq^ndom med st.'rt Gärdsutrym, me, t>ctjgcn -vid reel Gula 0 kadugärdslandet, sam? ett Frälsehemman nd-ra S -ckholm. Underrättelse tas or" öof-notarien I. Häggstrim, som träffas alla förmiddagar, emellan kl. ti sch half t, i Kongl. BorgRätterve. En af de stö»re Landt-Egendomar, 3 mil frän Stockholm, finnes till salu, samt 4 st Stenhus, hwar» ak ett wid Drottninggatan, och de öfrige belägne i fjelfwa Staden. Närmare underrättelse fe» Uti Huset N:o 3, Q«. Euridice mid Göran Helsings Gränd, t le. nyp. Ett af de wackraste tandtställm, meo den behagligaste belägenhet wid en Sjö och nära Drottning» Holm. Uti Hufwuobyggningen äro^rummen modernt inredde och med juya Kakelugnar sörsedde; Stall, Fähus och öfrige Uthus, alla i komplett ständ; en wacker Trädgård»ch Ang om k Tunnlands widd; godt Fisse med^ dertill hörande Redskap. >4 detta ställe tunna framfödas 2 Kor och 1 Häst. Närmare under» rättelse sa- på Kontoret wid störa Nygatan, Huset N:o 1, Qw. Palamedes, 1 te. upp. En Egendom på Södermalm, hwarest i flere Sr en bättre Wärdshus-rörcise idkats, och som aifwit et gvdr reveny, är niet) tillhörig Trädgård och Käggeibana nu genast till salu, eller wid instundande flyttning att hyra. Underrättelse derom fäs i Pipförfäljnlnzsbodcn uti Huset N:o 1 wid stora Nygatan, Qwatterct UlyKes. En förmånlig och wacker Landt,Egendom wid Sjö, belägen uti Östergötland, bestående af ett och ei«qwarr Mantal, är wäl byggd, har Qwarn, Tröskwerk, Bränneri, m. m., jinnes till Mil. Underrättelse sas på Kontoret uti Huset N:o 2 i Jakobs gränd, en kr. upp Twenne stora bruna Hingstar t 8:ce aret, felfria, sediga och mycket stacka, äro derföre mäst tjenllga ti? Arbet5hi!sta?; äfwen älffilliga Hinter-Äkdon, finnas till tala. Undcrräctelje fäs pä Kontoret en tr. upp uti Huset N:o il i hörnet af vsterlänggatan och Skeppar Carlö gränd. En stirk Arbetshäst, fox till färgen, patzinde för hwad Åkdon foui hälst; ä wen en Bredsiäda msd Sele och Björnhud, en Kappstäda med dito, Långkärror, Stegkärror, Skräfkärror, Skraisiädor.samt Mur«tegel, mäil Hallsten, finnas till salu uti Huset N:v 19 w>» Götdgatan och Postmästarebscken. underräktelse fäs af TraMr Äberg i nämnde Hus, till höger i portgången Närnmre En stor stark och felfri Häst, fox till färgen, oastande till Wagns- eller Arbetshäst» finnes till salu. Underrättelse fäs uti Huset N:o «wid Styckgjutarebacken, dä Drängen Erie cftersrä>zas. Twenne feta Slagt-6vr finnab till salu kör civilt pris. Widare underrättelse fas uti Huset N:o Z t hörnet af Artilleri- och Riddaregatornc, en tr. upp. Uti Huscc N:o 4 i Catharina östra Qwarngränk, Qw. Sandbacken, finnas till salu Hundwalpa» af äkta MoppsraS. Uti Huset No 4 wid S>. PanlSgatan, Qw. Rosendahl större, nära Maria Kyrka, finnas till fall» flere stycke,. Ankor, tjcnlige till siagt. En Släd-Skrinc^! i godt stz.id, med eller utan Sele och Fot>'ack, finnes till salu för godt pris. Nn» derrätkelse fäs uti Huset N:o 4. Qw. Swaian wid El'ra södra Kyrkogata. En Länador i mycket godt stånd, med W-s^ och Koffert,, famt 4 st. Sedlar med Tömmar ock Bet» sel, finnes till salu. Underrättelse fäs hos Hyrkusten Almgren, boende i hörnet af Brunkeberg och Be»»tdarebansgatan. En ny Slädfele och en gammal Skrinda, fines till salu för mycket facilt pris. Underrättelse fas uti Diktualieboden i Huset N:S 6 Lc 7 wid Postmästarebscken och Götkgaran. Hos Sadelmakaren Älröm pä Riddarehusgarden finnes en Skrinda med Suiflctt, för en Häst, till salu för bllligt pris. Ett af Lindholms Klaver finnes till salu. Det!an beses uti Hnsct N:o 3, Qw. Wahrenberg wid Drottninggatan, c» tr. uip inpå gärden. En stor och wacker Wargstinns-Päls finnes till salu för 40 Rd. R:g i Brännwlns-Mugasinet uti Hu» set N:» 2 i Drakens gränd wid Skeppsbron. En tio fwart Sidensars-Pelis med Gräwerks Rygafoder. Mlsrasbräm oeh Fällkrage, samt en ny Si» bensars^päls af modern kulör, modernt gj'rd, med Mard FäII?ra;e och Muddar, pa andc åt ett större Fruntimmer, finnas till falu jutf första Hq tmakareboden wis Kornhamn. Twenne Kapotrer, en grä Sidensars-Pä!s ät ett större Fruntimmer, nä«ra Kodningar, samt andra smärre persedlar, finnas till salu för civilt pris och kunna bests uti Huset Rio 6 wid Skärgärdsgats«och Brända Tsmtcn, cn tr.

2 Kyrkoeort. En wacker Worgskinnspäls finnes till salu för zg Ri>. Banko. ltnberkckrtelft f's vti firsta KlädlkZn» Het wio stora Nygatan till höger frän RiddarehuStorget. Uti Siikesboden wid Ärottningat.m t Sprengtportenffa Huset ssnnes till salu: En ny (gngclfc rid Shawl af wacker äkta kulör; en blommerad med gul botten; en grön ny Lcv^ntins-Spens med hwltt Tuftsfoder ad) tlfefffeppning; 3 k. nya granita gula Plym»; 4 alnar hwlta Erik s Ty!I>pclsar; 5 alnar dito Tra-Zyll; en swart Flät-z?att; ett par Fruntimmers-Galosch, r, samt Skrapnos Spel. Uti Seckerbrnks-Boden wid Orottnlnogatan i Lagman C^älius'Hus, öm. Sporren, Huset N:o 5r tznnes till salu: Kanarie-, fin och ord. Rsfflnad-, Melis-, Pann- och Kandi-S-ckcr, härdt Raffineradt ScÄer i störrc och mindre Teppar, brun mellan och fin Sirap: Chokolad,.«ffe, fina Carolina Risgryn, K.rlegryn, hrvita Stuibönor, Engelskt Postlin samt veritabel Esu de Cofogne. En gredelin Sidensars-Päls med stor Skinnkrage och Mus."arfvr 21 Ro., en fnwrt dito med Krlmer? bräm och Fäll-krage fbr 20 Rdr, en no swart Tafts-Kiädning för t6 en gul dito lör 10 Rdr, och ett grönt stickadt Oamasttäcke för IV Rd., allt Banko. Underrättelse fäs i. Klädståndet till wänster wid Köp» mansgcuan frän Stortorget. En ny fin mellznblcr Klä^eS-Kapott finnas till salu för 50 Rd. R.g uti Huset Mo 7 wid Hornsga^ tan, der femte till höger frän Söde> malm-torg, dörrn till monster i förstugan. ttli Likkist-Mag^sinct wid Stortorget finnas till salu inlemnade fina Allé stickade ManS-Tröjor för 7 Sid. stycket. Uti Boden N:o S i Jakobs Kyrkomur finnas till salu inlemnadt wackert swart och biatt Sammet Uti andra Läderboden till wänster wid Regeringsgatan frän Gust. AS. Torg, Zunes till salu en sydd Listmatta. Nyligen inkonma wackca Fruntimmers Struts-Plymer, smärta ocb hwita, finnas till salu ut! Hatb» Kofferarcn Frisks Bod wid Stad» Smedsegatan, tredje Huset till wänster frän Scorkyrkodrinkcn. Mandelmjöl, tillwerkadt a> en Utländning, som gör den finaste hy och med fördel brulas för förkyld» händ r, finnas tia salu uti Boden N:o 5 1 IakodS Kyrkomur. Godt Karduspapper och Gra^Makulatur finnes till salu uti Huset N:o 7, Qwart. Repflagaren wid Sqwalbergsgaran o iadugärdslandet. God Norrff Sill, ritorr Råg, Grynkorn och Halre, Riga Linfrö, Linblär, Holl. Sålläder, rca Hudar,, rölt Turkisst Bomullsgarn, Höll. Postpapper, samt diverse Enqelfft Postlin, in. m.,finnas till salu uti set o.f -vid lilla Nygatan, nära Kornhamn, till wänster i portgången. Hk» Raffineradt Socker, Holländsk kin- och RoftOlia, samt Koll. Sill och Kummin-Ost, finnes till salt» vti förstå Scck.ibeukS-Boden wid Hornsgatan, frän Sidermalmvtorg, mitt emoc Maria Ryrkovort. Aoperligt goda Muffare!!- och Leiert-RuKln, samt fin raspad Krakmanoel, finnas till salu för billiga» ste priser uti förstå Kryddboden wid Hornsgatan. ti"1 höger ifrån Gödermolmstorg. Carolina Risgryn, Fransig Swiffon, Mallaga-Ruhln uti iierdingar, dito renfaee, fin rsspad Kräk» Mandel, M»skate!i Ruhin, Korinter, Eng. Sen»p, Kardeinumnior, Krydd- och Swarloeppar, fin Mar-Ol» ja, och Kapris på Fiassor, Ostind. Soja, Maccaroni, Kanariefrö, Smyrna Bomull, Holl. Lins och Rof.Ol» ia, Hamp-Olja. Gummi-Arabieum, Qwicksil wer, Eng. Viktriol<Ol>a, Perlsand samt Pimpst n, m. in., finnes till salu för billigaste priser uti andra Kryddboden wid Eöthgatan, till wänster frän Södermalms» rorg. God Honung till 20 si. Ras Skålpund., bästa fart Carolina Risgryn till 6 Rd. Rgs Lisipund., samt delikat Wasibuk i små Kaggar finnes till salu uti första Kryddboden wid Hornsgatan, till hög r sran 6* dermalmstorg. Ett p.-irti Smalands-T^lg finnes till salu k>vs Kryddkramhandl. Walffröm wid Ti-"mcrmansgatan.' Sint Postpapper, Ingefära och Fransk Lera, finnas till salu uti Huset Nio ö, Äw. Glaueus wid Jo» hann!s Gränd, till wänster i Portgången. Fint Raffinad, Lump i stora fbcf n och TerreS-S cker, ENgelM Ka^böner. Risgrnn, fin ste Iiidi» go, Batavia-Arrack, Jngesckra, 9llic. Anis Knapperga-l, gffsmp, rirorr Råg. Offra Silf. Sroafwel och Rödfckrga, Pöm. Lam-Ull, Kamel- Har- och Kanin-Här, 'SrunSwigv vunila, och på nederiag Tcrkts-Soc» ter och Risgryn, finnas till salu i parti hos Sld- Fr. Gvdci lu- uti Fabrik. Schmers Hus wid Maric» satan. Mycket god Honung i Bnrkar och Sk^lpundtalS, finnes till salu uti Schaeys Kryddbod wid Rege^ ringsgztan nckra Styckgjutorebackm. ^ Ett litet parti wdl torrkade Äpplen och P^rvv, finnes tiv sol». Adr h ias uti Scckerboden wid) Riddanhustorget. På samma ställe finnes cifwen m»ckct härdt Socker till BlUkspri'. Hwitkcll och Surkål af mycken godhet, ckswen bästa fort P^tatcs f.imt g^ddo lefwande Kalkoner, af Kort flög. finnas till salu uti sista Egendomen till wänster wid Göthgat^n. nära Skans Tull. Ett parti Ek-Ollon till nedsatt pris,, finnes till salu utf SchaeyS Kryddbod ww Regenngögatan. God filtad Surkål, samt hwitcr Arter, finne? till salu för godt pris. Närmare undcrrälrelse lemnev. vti Huset N:o 7 wio Holländarcgatan, Qw. Jsl.^ndct, 2 ti', upp Ett parti hwit Kolk finnes till salu för mycket godt pris. Närmare underrättelse fas Uti firssa Soe» Zetbkuksförsälinines-Boden frän Södcrmalmstorg, mitt emot Maria

3 upp. Äsrundas art? Sv a: oi godt stånd warande Stenhus-Egendom å Ladugårdslandet, Blasieholmen, eller Norrmalm, et fsnflt frän Gu st. Ad. Torg, med minst 7 Rum och Kök på samma botten, DundaS att köpa. Adretz med utsatt Köpesumma afwaktas ut! förseglad billet till H. C. B., som torde lolemnas på Dagl. Allehanda» Kontoret. En mindre Egendom i trakten wid Adolf Fredriks Torg, astundas att köpa för godc pris och för» manliga wilkor. Swar med upzgift om läget, wilkor och beskaffenhet, afwaktas i förseglad biltet till H. O. N:o 60, som tordc lniemnas uti Tobaksboden wid Hornssaran, till wänster ofwanför Ad»lf Fre» driks Torg. ÄstundaS att köpa Riksgälds-Kontorets Obligationer för Götha Kanal, Malmö- och Göthcborgs ffonter, hwara en fjerdcdels utbetalning dt' i Oktober afbetalt. Den sådane har att affata emot S Procents rabatt eller 95 Ro. Banko för 100 för Götha Kanal' ock Malmö Distonter, och z procents rabatt sir Göthcborgs Oiffont cller 97 Rd. Banko för jgo, behagade uppgifwa sin adrest uti förseglad biljett till Kontant Betalare G. N:o 9, som inlemnas på Dagl. Alleh. Kentoret. För Riksgälds-Kontorets Obliga» tioner, hwarä utbetalningens är tagen, betalas i Procent mer dn ofrcan de ndnysfrt. Norrffa Speeie-Sedlar astundas att köpa. Le som öga sadane att sälja, täcktes uppgifwa sin adrei till Juveleraren Hedenstoug wid Mästerlanggatan. Urbzudee ärr hyra: TraktSren Flygares Egendom N:o 7 wld Norrtullsgatan uti Qwarteret Trumpetaren, f. d. LyckmanS Malmgård kalladt, nu till Wlrdshus rörelse upplåten, är med Hus, Trädgård och Plantage innehållande 2,9;222 qwadrat alnar, med inventarier, att hyra den j:sta nästkom. April, och en del att genast tillträda Qfwerenskommelse kan träffas mrd Lagmannen Geijer på Riddarhelmcn, Huset N:o i, eller med Kaxitcn och Traktören Erir Engström wid Ladugardslandstorget. Till nästa flyttning blijwer en m?reparerad Maning att hyra, bestående af 8 Rum och Kök, Tambur, Drängkammare, göda Källrar, belägen nära hamn. Adretz fas i Huset N:o 2 wid Nybrobacken a Ladu» SardSiandet. Till instundande flyttning är att hyra hos Bryggaren Rosenblad, uti Huset Nio S, Qw. Bryggaren wid Göthgatan: En Maning om 8 Rum och Kök, i den mäst eleganta och moderna smak, förenad med alla de komoditetcr som möjligen af ett större Hushall kan onstas. Uti f. d. Bruhnsta Huset på Blasieholmen äro nu genast cller till instundande flyttning att hyra Z Maningar om 6 större Rum hwardera, med Stall och Wagnshus, jemte Oomcstikrum och öfrlge heqwäm» ligheter, flere Magasin och SpannmälS-Windar, samt en Salubod. Underrättelse fas på stället, hos Maktmästaren Engström. Trenne Maningar, belckgne uti Staden wld KövmanSgatan, ärv att byra insi. flyttning, postande för Handtwerkare; nedra Maningen pa ar äfmen till Salubod cller Näringsställe. Närmare underrättelse fas hos Hof-Furiern Pomp, som bor uti Huset N:o 7 i KohlmKtaregrändm, och träffas hemma alla morgnar till kickan 9. Uti Huset N:o 2 wid Alandsgränden, Qwarteret Torsten, bll<wcr nästa flyttning att hvra Maningen en traooa upp, bestående af 13 Rum och Kök med manga tillhörande bcqwämligbetcr, samt Stall och Wagnshus; äfwen färstildt 3:ne wackra Rum- Uti samma Qwarter och Suset N:o 16, i hörntt af Regcringsgatan och Sm^landsgränden, är äfwen att hyra en Maning om 4 Rum och Kök. Underrättelse sas i sistnämnde Hus, 2 tr. Upp, En wacker god och warm Maning om 7 Rum och Kok, m. m., är för lindrig hyra att tillträda näst, flyttning uti Lagman Geijcrs Sus på Riddsrholmen. Pä samma ställe blifwer äfwen ett större Stall och Waznshus att hyra.. Uti Hu'et No 2 wid Hornsgatan och Ragwalds backe, Qw. Bocken, blifwer den i nastk. April en Maning om 7 Rum och Kök, samt nödige Uthus att byra. Underrättelse lemnas! nämnde Hus, till höger i portgången, en tr. upp. I samma Hus äro att hyra 2 Rum och Kök Nära Kungsträdgården, Qwart. Torsten, Huset N:S 8 & 9, äro flere små Maningar, af 2 a 3 Rum rch Kök, samt 8 Ungkarls-Rum, med särskilts utgångar, nyligen reparerade och med dubbla Fönster för, sedde, att hyra- Närmare underrättelse fas l tr. upp k nämnde Hus, da Wärdinnan efterfrågas. Stall för 3 Sästar och ett stort MagnshuS, är äfwen i samma Sus att hyra. Till nästa fardag är en gansta wacker MZning en tr. upp, af 6 Rum och Kök, med Källare och Mmd samt Twätt- och Bagarestuga, att hyra wid lilla Nygatan näst intill Posthuset. I Portgången ak samma Hus äro äfwen 3:ne hwälfoa Rum, bäst påminde till Hante!s-Kontor, och befja Lägenheter tjenligast för någon Grvtzhandlare. Uti samma Sus åt Munkbrohaninen Sr en Salubod älwen att hyra, förut b.gag«nåd till Viktua-lcbod, med stor Pzckbod innanför och en liten Wind derö^wer. Närmare underrättelse fas i Thunbergs Diktualiebod wid Munkbrcn. ^ ^. Pä Norr är en Maning va nedra botten att hyra den «i. April, hwari öfwer 2Y ar warit Malare AZerkstad. Adrek fas i Boden N:o S i Jakobs Korkomur. ^. Uti Huset N:o i, Qw. Glasbruket, midt emot Kongl. Lasarettet, äro att hyra flere smärre Lägenheter af Rum med Kök och Utdus, pahande för mindre Su-hall, samt en större som i anseende till sin särdcles wackra belägenbtt är patzande till Äensio.is>Jnrättning. Stall och WagNshus kan äfwcn fas. UN-> berättelse fq på stället, andrs porten tils i Vrckndcn, en tr.

4 Hus». Kft ett af te större Hmen nära Brunkebergstorget blfswa för ett (fett ock förnämt Herrssap ben t atfltf. April utr hyra f6(jdnöe Rum och Sdgeicheter, ncm!.: En trappa upp Tamd-ur. Sal> 2:ne gsrivaf och4 Kamrar! tillika åt? fja flere K m efter behag, Kök, Skasserier, Dräng- Sushallcrste- och Plgkamrar, Mat- Dricks- och W.dlällrar, Magnehus, Stall för 4 Hästar, jemte Bagarstuga ock Mangel i Garden, m. m. På <amma ställe äro äfwen Rum med lägenheter nämnde tid att»yra för mindre Sushall eller v-gkarlar bestående as 2 a z Rum och Kök hwardcra. Widare unt>err<jtt»*tfe tös af Aé:ftentcn i Stolens Politiä-t^ollegium, St inert. Till näst, flyttning bli'wa följande Lägenheter ledige att hyra, neml. : i:o En nn$ reparerad Maning om 4 Num, Kök och 6rrige beqrojmltgheter, belägen nära SödermalmStorg, i ert litet Hus för sig ;jetft. Stall 'ör flere Hästar med 2 S'ullar och ett rymligt Wagnshus- kan ock affölja eller fdrfffffct uthyras. 2p Flere Boning-Rum med Kök, en stor Werkstad, pajande för någon Handtwerkare, samt en liten Trä, gardstäppa och diverse mindre Rum för Arbetsfolk. Detta utvyres antingen särstildt eller tillsammans. En Tunnbindare och cn Smed hafwa förr beqagnat den sednare lägenheten. Adrek lcmnaö uti Huset Nio S wid St Paulsgatan, Qw. Saturnus, da Wärden elterfrägas. Nära Södermalms Torg är den t ndsif. April att hyra en wac5er Maning om 4 Rum, Kök, Träd, gärd ech n»di, c llthus. Närmare midcrrättelse fäs af Tobakshandlaren Millberg wid Jernbron. Uti Huset N:o 4, Qw. Herknles wid Mästerlanggatan, en tr. upp, är en wacker Maning att hyra, ie«stående af 3 Rum, ett Kallrum och Kök, samt nödige Uthus. Widare underrättelse fas i Kryddboden utf näm de HuS. Nu genast eller den l ndfif. April är mot lindrig hyra för ett tyst Hushäll, en glad, ljus, mindre Ma* ning nära Maria ^rka, bestämde af Sal, 2. Kanuar, Kök och erforderlige Uthus att tillträda. Adceh fasas Hr Flngarson i Maria Skolbus. En Mani g bestående af 2 Rum, Kök och L^kÄmmare, belägen wid Jcrntorget, ärtis nästk. fiyttnln» att hyra- Qfwerenskommelse träffas i Hagsten» Kryddbod mid nämnde Torg. Den 1 nästk. Aprl! är ar!- hyra i Bromsiffa Huset niiv Hötorget, 2 tr. upp, 4 störa,.glida Rum metr Tambur. Kök, Pigkainmare, Källare och Wtndsrum, moöernt rcvarcrade och nym»lade. Atwen är att hyra i lilla Hu-et ät Torg-t 3 Rum dll Näring-hällande, med Kök, källare och Medbod. Underrättelse fas hos M k^mäsiaren Almström, dörrn till höger wid porren St Torget t stora Huset. För en hederlig U-ngfQrl som ästnndar att bo -väl, är tillfälle att fa byra en liten proper Maning af 4 Rum och ett litet Kök, samt ett Domestikrum der innanför, uti Jakobs Församling. Närmare unberrättelse fös i Silresb»öen uti Sprengtportenjka Suset wid Drottninggatan ock Clora Bergsgränd. Po Ladugards^andct och Jungsrugatön > Huer N:s 13, 14 tk 15, Se nästa fardag att hyra 4 Rum med 2 Kök, sarssildte ingångar, samr kan begagnas os 2 Hushall; ä'w n 1 a 2 Rum med Kök, Bagarstuga och Ugn, ett mindre Flhus och Stall i Mangel och godt Brunnsivstten sinnes i Gärden. Underräl» telse sas på. ställ t-, al Gatan.. Fem waekra Boningsrum vä nedra botten, med tillhörande Kök och nödige Uthus, blifwl att hyr» nära Clars Kyrka, uti stora- Mattugränden, Qw. ^Trftten. Underrättelse sas i Huset N:o 4 af nämn, te Q-wartir^ Trenne waekro Mim mel' wacker uffiat, jemte Kc k, Mind, Källare och ösrige tillhörande Lägnblter, Aro-att hnra i Hustt N:v 4- wid stora Glasbruksgatan, midt emot Fyrkanten. Trenne R- m ech Kök, söm längre tid warit b gagnade till Näringsställe, nyligen reparerade,- äro att hyra till den t Aoril i Huset N:o 4 wid Catharina östra Kyrkogata, Qw. Michael.. Underrättelse sas i Egendomen N:» S, näst intill, en tr. upp. Tre Rum med Kök och tillräeklige Uthus, äsw:n ett rymligt Magasin, äro att hyrs den l April, llnr trcrrättjsi- fas»ti Kryddboden wid lilla Nygatan. Uti Huset N:s 4 wid hörnet af C'ara Bergsgränd och Elära norra Kyrkogata, Qw. Swan, fcllfnxr nu genast e«er till nästa stttning att hyra 3 Rum med Kök ech nödige Uthus. Midure underrättelse fas i-mttualiebeben uti nämnde Hus. Nere aamla och 'ördelakiige Näringsställen, både i Staden och tå McfNKrne, blifwa den 1 nästkom. April att hyra. Underrättelse fas i Huset N:o 5 rsiti hörnet of Regeringsgatan ock Enkbusgränden, der WrännwinsiMagasi.ier är. Tre R»m med Kök, nära Artillerigården, äro att hyra 'rån den i April! Närmare underrätt telfe fas i Kryddboden uti. Riddargattbacken 5 taduga,dsiandet. Ut Huset N^o 4 Qw Sporren iviö hörnet af OroltninaLatan och <ZIto Bergsgränd, en tr. upp, Äro? Rum med Garderob: tjenligast för en Ungkarl, 1», g nsst K.c den 1 Aoril att hyra. Hyran är mycktt billig, mästa afseende göres på en ordentlig och stilla Hyresman. Rum nen kunna beses alla f.»1^ frän ki. tv till w. NU' genast- eller till nästkom. ff^tung äro att hyra 3 Rum med ^>k ^ck nödige Mhus, 2 Rum med ZSmbur ock?ök-. samt ett, samt Rum. Il.iderräeceise jas af Wärdcn i Hnfer )ho 2. Qw. Fztheburö» brunnen wid gam!a Är-kaardSgat»».. Dm ilia nästsdmn-ande Ap.il äro att hyr? i Huset'N:o 7, Qw- Hä fen uti Sm-éandsgrär.dcn wii? Wgeringrgatan, va nedra botte:?, 3 R"M sch Kök med Källare ock Uthus,, piss.nde tt!i- nägsw Nlktt-H«iibt»wrrA>Röre Qlwrrek^kcmnulft träffas med Mktzz» i. nämnde

5 Fred-sgatgn.. En Sal med 2 Kamrar, med behaglig utfigt, ärv att hyra till den l nckiik. April uti bet sa kallad Räntmästachu (t wid Skeopsbron. Underrättelse fäs i Strömdecks Glasbod ur nämnde Huj. Rum lör små H^syäll eller snyggs och tätta Handtwerk. tunna af säkre Betalare fu tillträdas t den N:o 3 wid gamla Kunssdolm?brogalan, Qw. Lammet, en tr. upp, dörrn till wänster. För ett mindre Hnsdall bttfma atr byra den l ntfftf. Aoril uti Huset N:o 2 i hörnet af Clara Södra Kyckogot» och störa Watlugränden, 2 Rum, Kök och Skafferi, samt Kallare «ch nödige Uthus. Wl> dåre underrättelse fas ar Wärdinnan, bvinde i nedra Maningen af nämnde Egendom. Twö wackra Rum med Garderob, pz nedra botten^ äro alt hyra i Huset N:o 4» Qw. Adam pch Evs wid Orotrninggatin, nära Mäster Samuels Gränd. Twenne hyggliga Boningsrum äro nu genast att hyra wid lilla Köpmanstorget till den 1 April. Un? öerrdtrctfe fas ptr Grokbandlarm Lönnroths Kontor, som är i Hörnhuset af Qsterlänggatan och SaltKompagnie Gränd, en tr. upp. Twrnne Rum och Kök, med nödige Uthus, äro att hyrs frän den l April, f Huset N:o 5 uti Hö, tens Gränd- Twä snygga Rum med fri och wacker utsigt, samt med eller utan Möbler, städning och uppcssnlng^ m. m., ärv att hyra. Underrättelse fas en trappa upp uti Huset N:o 14, Qwart. Jericho wid' Jakobs Bergsgränd. Till nälla flyttning är att byra utanför Skans Tull. en Smedja med 2 Rum och Kök, jemte Uthus. Underrättese lemnas uti Huset N:o 1, Qw. Phaeton wid Stortorget, 2 tr. upp. Wälbclägne NLringsrum bliswa den i nästk. April att för billigt pris hora för den. som har egna Rättigheter. AdrcK fas l Kryddboden wid hörnet af Södermanlands- och Kocksgatorne på Söder. Uti Hurct N:? 4 wid St- Paulsgatan i Maria Zörsamlinss, Qw. Rosendahl större, fas adress om ett gammalt NärlngSstäile, divarest frän längre tid sedan warit betydande afgång, som för nägot tyst och be» ff.dligt Folk med egna Rättigheter är att tillträda nu gcnass eller nästk. flyttning» mot hyra eller att der-före göra räkning. B.hörlg säkerhet fordra?. Ert stort»ladt och owänilgt warnir Rum och ett mindre dito, med särskildte ingangar, ^ro alt byra frän den i nästk. April för något Fruntimmer eller mindre Hushåll, da Kök kan fa begagnas, äldre? fas ati sista Kryddboden t Kungsbacken. På L-dugZrdsiandct och Siblllegstan. Huset N'v Zt. Qw. Rudan mindre, är ett stort Rum med del Bagarstuga att hnra den 1 A?rit, Underrättelse fas på stället. En wälb lägen Sainbod med Källare, som i mänga ar warit nyttjad tilk Mktualiehandes, är nu geirast eller den t nästk. Av?il att hyra i Huset N:s t & 2, Q-v. Milon wid Munkbron. Till nästk. flytrn-nq är ati hyra i Hi^et Nio 5, Qw. Bryggan n wid Göthgatan en Viktuallebod med Bodkammore och Packbod, samt präktiga Källrar, allt på det mäst kemmvda sätt inredt. En Salubod mcd Kammare, ät att hyra. Underrättelse sas uti Huset N:v 24, Qn>. Trollhättan wid Rezeringszatan. Den t näst'. April bllfma wid Skeppsbron följande Lägenheter att hyra: En större h«älid och torr K'llarc, tjenlig till upplag af hwarjehanda Waror, ett HandelS-Kont t med ett Rum innanför, tjenli«t till Packbod, fornt 3 tr. upp f samma H«s 4 nnrepacerade Rum,passande sir vngtarlar. Underrjttelse sas t' Spanmalsboden wid hörnet af Skeppsbron och Slottsbacken. Ä s r ir n d a s a t r b v r a: Ett mindre Landtställe, ej längre än 1. högst 2 mil frän Hufwudstaden, med wacker belägenhet wid Sjö fämt rättighet till Fifl-, eller ock nägra snygga Rum med samma förmåner^ astnndas»tt hv-a till den t nästk. April Svar aiwaktas uti sörseglad biljet till M. O., som inlemnas ut! Tobaksboden wid Blasiebol!nsh!>ni"en, Hm>.t N:v 17: Till den \ nästk. April ostundas att hyra i Clara eller Jakobs Församling, en Wän>'ng en eller 2 tr. upp, b^stacnde af 5 a 7 pr"pra och warma Rum, Kök, Skafferi, Garderob» jemte alla andra nötigt U hus. Swsr aswak^as uti förseglad biljet till M, S. reel Betoiar<> som inlemnas uri Hessells Kryddtot t hörnet as Wäst.-ilangqatan och Kakbrinken.»Mundas att hv?a 3'a 4 Rum med Kök,- va nedra botten eller ock en trappa npy, blott ett åt nci< wid Gatan som p>»de mara vatz^nde för Handtwerkar?, att tillträda'näi a flyttning eller i Höst. Belage»»' heten -stundas omkring Regerings-' eller Drottninggstani S>rar afwakt-' i sörseglad b!l>et till Hyresniaw som inlem as i Tobaksboden wid Drottninggatan, bredwid Apotyrkt Vsrfin.?ill nästkommande flyttning astundas att hyra 3' glad»' Mm med Kö? vev nödlge Uthus, beläme wi Göth',atan, nära AödermalmS Torg,. Kornhamn > Jernt0'Ssg<>tan ell.r detrzkrlng, Swar afwa.ra» att förseglad biijct till A. Zsöm in!emnas va Oagl. All.-h. Kontoret.,. W^belägnc Räringsrum astunda» att hyra. Swar afiva^tas'i lörjeglav biljet till N., som lmelnnas på Dag!.. Allch. Kontoret. Till den 1 näst^ April ast'und'as att hyra wid eller omkring R Aerlngs-,, Drottning. _..... eller sreesgata!? ett liui och gladt R' M, 'ritt frän ftrkt och ohyra, imtfufftfu år Gata eller Gr.^nd, samt Ta.nbur eller d ist de>a' e-t annr dertill tienliat Rum. Swar med utsatt pris afmafras tti foci. biiiet till Jt. * förn inlemnas uti första Kryddbodtn till böger^ wid M>rrländ garan, från Kungsträdgården.^ _o?r.'-czrs- ell^ Soisqwarters-Rjittighetcr asiiindas att. d^ra dm s oojk. April. Bdrcp ta* uti u-s* Krims Krytzdbed wid

6 r sa t tstuli t sch Fö rlsr ad t: NyZrSdagen bortstsls utur Brandförsäkringshuset, 3 tr. upp, ea ny mörkgrön Fruntimmer^Slän^appå med mörkgrönt Kambricksfoder och Fckllkrage, garnerad med samma sort Sen som samma tis-ättastastir, undfår hederlig wedergällning, da anmälan ster på nämnde ställe. Är den sä!d eller pantsatt, will ägaren den igenlösa. Söndagen den tö dennes borttappades under gåendet frän Gust. Ad. Torg till Maria Kyrka, en Psalmbok med Skinnpärmar, förmodligen nära Kyrkan. Len, som samma upphittat, ware god och emot hederlig wedergällning aterlcmne den till Portwaktaren i Celsingsta Huset wid Gust. Sid. Torg. Under gåendet frän Gust. Ad. Torg, Bf.-rer Riddarhustorget och Mälaren, samt Ragwalds backe till Swartcns Gränd, borttappades förl. Fredags f. m., ert par owända Skor. Den som >amma uxphitt-t, ware god och emot hederlig wedergällning aterlcmne dem uti Huset N:o 18, Qm. Fiskaren större i Swartens QttJr.d ps Söder. Oen 17 denaes förlorades emellan Roslags Tulln och Staden, en Dans-Sko. Den som samma upphittat, torde emot wedergällning inlemna den t Strindbergs Kryddbod uti Storkyrkobrinken. Förl. Söndags aston kl. emellan 7 och 8 förlorades emellan Surbrunn'och JohannisKyrka. en Spansk Rör med Hsrnkula och Dobbsto, samt Guld-öglor, men utan Remin. Den som samma upphittat, ware god och emot en Rd. Banko i wedergällning astcmne den uti Kryddboden wid hörnet cf Karduansmakaregränden och Drottninggatan. Uppbittadt och Tillwararaair: Sistl. Julaston upphittades ett Fick-Ur med widhängande Ked, som ägaren på beffrifning, samt emot hittlön och intimation- betalande kan äterfäs i Trähuset af Egendomen N:S 14 & 15 wid hörnet af Tjärhoföoch Tullportsgatorne a Södermalm, En Ur-Berlock af Guld i Trummfafon är upphittad, som ägaren kan igen,?, hos Wsktmästaren kil, jeftröm i Kongl Operahuset. inom Norr Tull, pä Landswägen nära^silfiverdahls Wärdshus, ät den 11 dennes upphittadt en Silkwer-SnuSdvsa. >om rätta ägaren på bestrifning kan igenfä wid Rada Gärd, nära oswannämnde WärdShus. Förl. Julafton upphittades en Guld Port d'epee, som på bestrifning kan igenfas i Grok-Kallaren utt Huset N: 8 wid Tyska Brunn. En swart Plym är sörl. NyärSdag upphittad i Maria Kyrka, som rätta ägarrn kan igcnfä uti Hufct N:o 11 wid Repsiagaregatan ä Söder, Qw. Jupiter mindre, en tr. upp. As en Person är va mitztankar anballit ett hälft li-o. färskt Smör, och kan rätta agaren detsamma igenfä da anmälan ster i Kgl. PoliS-Kammaren, hos Uppsyningsmannen Martin. I Fruktständet wid Nybron qwarglömdes något före Jul, ctr Packet med Bomullsgarn, som kan oterfäs uti Huset Nio 8 pä BlasieHolmen, midt emot Fersensta Huset, 2 tr. upp, dä Vaktmästaren Bergman esterfrägas. En Gumse är tillwaratagen, och kan på kstrisning igenfas i Huset N:o 7, Qw. Adam och Eva wid Drottninggatan. T j ensrsö NhSe: Ett medelaldrigt Fruntimmer, som i 6 och ett hälft är förestått en gammal hederlig Enklings hushall, men genom dödsfall blifwit ledig, ZKundar till Wären fa emottaga dylck befattning hvs någon be, derl«g Ungkarl eller Enkling, eller ock som Husmamsell t något hederligt Hus; hedrande betyg stall ej felas. Underrättelse fas uti Huset N: 2 wid hörnet af lilla Wattugränden och Clara Södra Kyrkogata, Qw. Björn. Ett ungt alfwarsomt Fruntimmer astundar till nästkommande flyttning fa plats uti ett hederligt Hus för att wara behjelplig t hwarjehanda; wore der mindre barn, will hon gärna Staga sig derå- wärd, t» hon är kunnig i allt bwad som hörer till en god uppfostran. Swar afwaktas uti förseglad bi'jet till S. H., som inlcmnas i Kryddboden wid Drottninggatan bredwid f. d. Bergdahlsta Huset. En rast Hushallcrsta, som flere ar konditionerar i de större Herrstapehusen, älu ndar till den i nästinstundand April dylik emploj. Swar afwaktas i förseglad biljet tiä N. S., som inlcmnas i Kryddboden wid hornet af Drottninggatan och störa Wattugränden. En ung och anständig Flicka astundar den l April fa emottaga en Salubod, eller cck någon kondition k Handel; hon är kunnig i ssrifwa och räkna; redlighet stall ej felas i hwad som blir henne anförtrodt. I brist deraf sä städa för någon äldre Herre som ger kostpenmngar. Swar afwaktas uti förseglad biljet till D- S., som lnlemnas t första Krddbodcn wid Norrlandsgatan till höger frän Staden. En bättte och anständig Flicka 'astundar blilwa antagen uti ett bättre Hus för att ga Frun tillhonda vch handhafwa barn, ty hon har i 18 Zrs tid haft födan befattning, mm nu genom dödsfall blifwit le» dig. ofwercnskommclse kan st- uti Huset N:o 14 wid Malmstillnadsxatan, l tr. upp, dörrn wid andra trappan, dä Wahlsortz esterfragas. En Flicka, som t flere or konditionerat som Huspiga, och är försidd med hedrande betyg, ostnnöar d. l Avril dylik tjenst. Swar afwaktas uti förseglad biljet till G. Z., som inlcmnas i Fru Siranboiiis PcHlinsbod Drottninggatan. wid

7 Kontoret. En Hushällersta, fom f flere St ti nt i^irtthettskapssus och kan på egen hai» bestrida både Matts och Landthushq.uung och känner I grund daoc flrare och g öfre mottagning, ästundar act till dcn i näst-fomtkance April fd dylik kondition, iller t brist deraf fa hushålla»ör någon ogift Herre; rekommenderan» de delvis om skicklighet och p.litlkghet stola ej felas. Swur afwaktas»ti försegl. biljet till T. G. N:o 13, som Inlemnas i riiiboten»id Jakob» Kyriowur. En h»ag'ig och anständig Klicka, som är kunnlg I LandthuSh^llring och man wid fina» Matlagning vstundar tjenst som Hushall rsta, Mist ner ar Landsorterna; i brist deraf som Kokerska uti naaot hederligt Hus hit i Stadeu; säkra bewis stola cj felas. Sivar afwaktas uti förseglad biljet till Dcn sökande, som inlemnas i Tobaksboden l Jakobs Kyrkomur. En anständig Flicka wtd 30 ars Lider, som tient hos hederliga Herrskap» som Huspsga, och åv för» sc^d med be bäst rekommenderande betyg, ästundar tjenst hos n-igon hederlig Herre eller Fruntimmer. till den 24 Äpril. Swar asmaklas uti sdrseglad biljet till I. D., som inlemnas i Linboden wid österlänggatan midt emot Nygränden. En tarflig och cl'warsam Flicka affundar tjenst som Städersta uti nzgot hederligt Hus, emedan hon förut fr fe bytf tjenst; i brist deraf hos nägon hederlig llngkarl; säkra ben>!s stola c) felas. Swar afwak» ta» Ull lörseglad biljet till 1000, som inlemnas uti Boden N:o 8 i Jakobs Kyrkomur. I tjenst äsrundas: En Goxe emellan 15 a jg ar, af stor kroppsbyggnad, ostundas i lära. Underrättelse fas i Spetsen» Backe, der Glasmästarestyiten sitter. Ästundas en nyiter, ogift Drängs som är man wid Trädgårdsarbete, samt en Piga, fom är man wid förefallande göromål. Underrättelse fas i Tobaksboden wid Hornsgatan, till wänster ofwanför Adolf Se driks Torg. Ert Fruntimnier af göda sed r och med hederlig rekommendation, som är t stånd att tala och striiwa Fraysysta, kunde få tillfälle ati komma ttfl en honett Familj för att hjeloa flere barn till underwisning. Hon kon mara säker att hon stall bemöras med all möjlig wänligdet och aktning. Närmare underrättelse iåé i slergrens Bokhandel wid stora Nyaatan. Tjenstefolk erhålla rjenst.r pä Kommixions-Ksnkoret wid Norra Smedjegatan. Diverse: Ett stående kan om ioooo Rdr Banko kan emot fullgod säkerhet i fast Egendom inom Stockholms Stad erhållas. Widare underrättelse lemnar Wakimäst^ren Björkman wid Lilla Sällstapek 2 tr. upp, midt emot^dagl. Älledunda-Konroret. Astundas ett Lan af 4000 Rdr Banko mot mgckcr säker Inteckning k brandiörsäkrad Stenhus Egendom bär i Staden. Swar afwaktaö i försegl. bujei till C. F., som inlemnas t Tobaksboden wid Trängsund, midt emok^ Storkyrkan. Nu genast astundas a't fil lana 1000 Rdr Banko mot full säkerhet. Längi waren kunde äswen fa bo på ett wackert Landtställe helt nära Srockholm, och erhalla husrum, inåt ocb twätt m. m, för räntan; hälst önffades art det w?re någon som wiite roa sig med art mara behjelplig med strifning. Sivar «fwak< tas uti försegi-d biii t till U. P., som inlemnas va Dagl. All-h. Kontoret. En reel Man ästundar ett Lan af 1000 Rdr Banko met första Inteckning uti en Egendom, wär* beråd till 4000 Rdr Banko. Swar afwaktas uti förseglad biljet till B. H. C., som inlemnas på Dagl.»lkh.. Äsnlorel. Ästu idas ett Lan af 6GG Rdr 32 i Banko emot andra Inteckningen uti brandförfäkrade Egendomar eller lull borgen. Swar afwaktas uti förseglad biljet rill W. L., som inlemnas i Saffianöboden midt e«m.t ViktualiewZgen. Om någon stuile wilja inliga en Inteckning va L00 Rdr Banko uti Landt-Egendom, belägen l och en half mil sjö- o» iandwäa frän Stockholm, kunde Längiswaren utom ränta fä begagna ett wackert Rum till sommarnöje. Nämnde Egendom lckijes äswn pä förmånliga willkori den äger alla sörmäncr, manwill begära af en Lae>d^ E endom, ut'm gr an -a Byggnader, och är fri frän alla ulssvlder. Den härtill finner sig hugad, b.hagade i förs. biljet till. Q., som inlemnas pä Dagl. Alleh. Kontor», uppgifwa hivar man far fic anmäla Om näftftt ostunfcar att bota si: till eij fzrmanlia och wacker Landt-Eaendom, som har brandsörsäkrad Äbygg Id, b.lägen i Lt'-k! -infl? Lä - wid allmen seg Ned. mot en Stenhus-Egendom,t Stockholm eller na«g:n Landr-Eg 'i.do n deronikring. tan der. n»lnr sin ömkan. Swar, med adrest 5 Agaren och uppgift på Eg ndomen, afwakt s uti förtcgl. biljtt ti!! I. E. E., som inlemnas pä Dagl. Alleh Kontoret. Sckker ledr.tng i Tyika och Frar'ysta Språkens läsande och strifwande, mot Banko i timmen, kemnas bos en wid Srorkyrkan bo nde Lä are, lom ä>'wel, antager 2me wälartade Gotzar i halfpension, mot billig ste ackord AdreK f3$ i Tobaksboden wid Trä^gsund. En G^n>ernant. som t m ngi a: l)jndf>dt Bar», och som känner de Vligker och ömma omsorger, fom dertill höra, Lstundar nu dylik pl ts, hälst önst^de hon nu få soignera Gesiar och blifwa deras ssri» darinna, innan de lemnas under Informators hand. De egcnstaper, kwaimed hon tror sig kunna gagna och efter»ttersta flit Dill medt 'a d m, äro lä'a, strifwa, Religion, Historien, Geogrefien, Franstan, Rita. Mala, f-mt Musik, om de de^ör haswg sglleudet. Swar afwaktas uti fört. biljet till Mar nyttlg,,'m inlemnas p«dagl. Meh.

8 Rahme. M en ^5r3il-maft «ivtt«zes hederlige Mäns Söner till underwisning i Christendomen, Gkrlfira, -?a, Historien, Geograficn, äldre och nyare Språken m. m. Närmare underrättelse fas uti Huset N:o 5, Qw. Ästesiaget wid Norra Smedjegatan, dörrn till wänster i Portgången. Ett Fruntimmer af bättre Kano, och i detz werksaiiimuste ålder, men som genom en widrig luckas om» ^ytlighet utan e^et förwall^nde bllfwlt försatt i mindre gynnande omständigheter, astundar att nu instun. Sande'War f3 emotraga eller förestå hushälwing<n för e» bättre och stadgad Ungkarl eu r Enkling; man wid arbetsamhet och de i ett ordentligt och städadt Hus förefallande göromål, tilltror hon sig kunna upp, ifptta en sådan plats och swara mot ett fd dyrbart förtroende. Mebler till eget Rum och, om ja ostundos, nödige Kökssaker, äger hon sjelf. Gillande rekommendationer tilltror hon sig kunna anskaffa. Om n^on fäster sig wid deha rader, torde densamma närmare gifwa sig tmänna uti förseglad biljet tili I. B. S., fall inlemnas på SDa«L Web. Kontoret. En söt troget och redligt uppförande w.il känd Vaktmästare astundar att nästa flyttning fa, mot fria Botti.igsrUM/ om morgnar och aftnar, uppam ^en.eller Z:ne bcderlige Herrar, Vwilkcs städning och Klädtwätt samt matlagning, om so ästundas, dons Hustru (som clger egne Husgerådssaker) singe emotraga; elfet ock att emot krrstnämnde förmän, uppdragas öswerinseendec as någon Egendom här i Stai>m, icmte Äwarj handa kommihioners uträttande; all acfitrotef? försäkras. Sivar afwaktas uti försiglad biljet till A. Z-., som lnlcmnas i Tobakhandlaren Falks B«d wid Munkbron. En Härfriförssa, som kläder efter den moderncfie smaken, erbjuder sin tjenst till lindrigaste pris. Den Jjer.no behöswer, täcktes efterfråga Fru Kajander uti Kufet 9i;o 9 wid Hörnet af Högdergsgatan midt jzr Catharina Kyrka, in på gärden, 2 tr. upp, dörrn till höger. En hygglig Mennista med egna Möbler, som halt städning i flere ar och äger goda rekommendation ner, astundar till nästa flyttning dylik befattning hos en bjttcc Herre mot fritt husrum och med. Swar Fwettas uti förseglad biljet till A. S., som inlenmas i Bikluaiieboden wld Köpmanstorget En anständig F^cka, som syr ferml, ästundos nu genast att»a till och ifrån?a ett ställe mot dagssennina. Underrättelse fas uti öuset N:o 2 wid RegeringsZatan och Hörnet «f Lästmakaregränden, Qw. 3«lch0/ till wänster i ösra portgången. Om någon på Norrmalm eller kadugärdslaniet boende ung, snygg och ordentlig Hustru. utan eget barn, med frist och tillräcklig mjölk, will mot betalning till uxpamnin^ cmotiaga ett barn, lä torde den tfnmäl* sig hos Fru Hörbcrg, boende uti Hisset N:o 2 wid Göran Helsings gränd i Staden, z tr. upp. Uti ett hederligt Hus t fjeliwa Staden är nu genast tillfälle för nagra Herrar ott spisa middag wid gutet bord, mot det billigaste pris. Adrek kas i Huset N:o 6 wid hörnet af osterl-inggttan och Drakens Gränd, Qw, Apollo. Pä samma ställe ärv möblerade Rum att hyra både pä längre och fortjre tid. Af«siscn kan man fa lnackordera sig i ett för allt. I Nipperboden bredwli» Källaren Pelikan i Södermalms TorgS Brunnsbacke emottaga^ äkta Plymer till tvättning, färgning, swärtnjng, ^ockning och ombindning, efter hwars och ens instan. Noggrannh.t»ch möjligaste styndsamhkt utsästes. Fina Trädspetsar twättas och prickas. Wldare underrättelse fas uti Huset N:o 6 wid hörnet af Nya Kungsholmsbro- och Drottninggatorna, in va garden, i tr. upp. Afwen fas adretz om ett Fruntimmer som astundar fa ga till och ifrån i något bättre Hus och sy. Undertecknad har öppnat Källarrörelse uti Huset N:o 3, Qwart- S:t Pehr wid Norra Smedjcgatan, sch rekommenderar jag mig hos resp. Publieum, Wänner och Bekanta. Stockholm den 12 Jan Carl Fr. Iahnson. De som baswa Panter uti Huset N:o 3, Qwart- Kotthiifroudct wid Tavastgatan, dem inom den 15 instundande Zabruari, t annat fall försäljas de pä öppen Auktion; anmodas att inlösa som andra gängen kungöres. Madam N. N. Wcsterlund, lom lör ett ar icfcan bodt i Eg-ndomen N:o 18 wid Szwalöergsgatan, joch ej, oaktadt päminn>lser, beialt sin hyra, anmodas att in^m denna månads stut liqwidera den och afhemta sin obetydliga owar'ätc>'skap, eljest blir hon sin löscrättighet förlustig. Orriliana Heke. Den Herrn, som middagen dcn ii eennes på Källaren Tysta Lejoaet mistog sig pä ett par Galoscher, bthagade genast göra ombyte pä samma ställe. Den <2 dennes om astonen inkom uti kö-seglad biljet till undertecknad 10 Rdr Banko, för att utdekas bland bi s Häktet inneflutne persons, hwiika efter den okändes begäran äro till dem utdelte, hwarföre de önstj venne sin wälgörare, att frän den Allqode fä sin ri?!>'ga belöning. åavs Rydberg, Waktm>!stare wid Kastenhofs-Hckkt^t^ De som åstunda upptaga Lera, pa ande för Kakelugnkmakare och Byggnader, kunna fä underrättclfe öerom uti Smet N:o t, Qwart. Kulbcrget mindre wid öfra ändan af wästra Humlegärdsgalan, hwarest Sfwerenskommel«t träffas. Se som äsiunda Mursand, Lera och Golfsand» hemkördt pä före, mot billigt pris, behagade gifwa det Me^nna t biljet, t Snododen wid Tysta Brinken. Msp. Herrstciper och mindre Hushall erhålla Tjenstefolt/ af bzda könen, pä mitt K mmisiions;kont»r Saft Noers Gmedjegatan, t Huset ro 2). Carl J.

Stenfotens wärde (anm: att sten icke finnes i närheten af Fristad) 60

Stenfotens wärde (anm: att sten icke finnes i närheten af Fristad) 60 Sidan 1 År 1858 den 17 December har undertecknad Kronolänsman med biträde af Nämndemännen Lars Håkansson i Fyrby och Johan Magnusson i Björklund, besett och wärderat nedannämnde åbyggnad å Fristad Östergården

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

C.W. Appelqvist i Fristad

C.W. Appelqvist i Fristad År 1873 den 9 januari har undertecknad Kronolänsman i häradet med biträde af Nämndemmen Erik Hansson i Gnedby och Nils Petersson i Bjärka, jämt byggmästaren J.E. Werngren i Söderköping besett och wärderat

Läs mer

Sverige. Magistraten i Stockholm Sverige. Överståthållaren

Sverige. Magistraten i Stockholm Sverige. Överståthållaren Sverige. Magistraten i Stockholm Sverige. Överståthållaren Kungörelse, angående underslefs förekommande wid ompackningarne af Sill och andre salta Fisk-waror, utur hela Tunnor i Halftunnor och Fjerdingar.

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Nordencrantz, Anders. Om wäxel-coursen. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1761.). Stockholm 1761

Nordencrantz, Anders. Om wäxel-coursen. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1761.). Stockholm 1761 Nordencrantz, Anders Om wäxel-coursen. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1761.). Stockholm 1761 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Gubben Noak (sång nr 35)

Gubben Noak (sång nr 35) Soprano 1 ext och musik: Carl Michael Bellman. rr: Eva oller 2007 Soprano 2 lto 1.Gub-ben No - ak, 1.Gub-ben No - ak, en he- ders - en he- ders - man.. man. När han gick ur När han gick ur enor Basso 1

Läs mer

Swensk författnings-samling. 1873. Nº 31. Lag om Rikets Mynt.

Swensk författnings-samling. 1873. Nº 31. Lag om Rikets Mynt. Swensk författnings-samling. 1873. Nº 31. --- (Uppläses från predikstolen.) Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, innefattande Lag om rikets mynt; Gifwen Stockholms Slott den 30 Maj 1873. Wi OSCAR, med Guds

Läs mer

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl.

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl. Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Stockholm, uti det Kongl. Boktryckeriet, Hos Joh. Henr.

Läs mer

Nionde roten, tomt 40

Nionde roten, tomt 40 Tomt 9.40 1 Nionde roten, tomt 40 Kvarteret Vadman Tjugofemte roten 1637 57v Trettonde roten 1657h 70 Spannmålsgatan under Väder- kvarnsberget Paul Persson 1658 Christopher Johansson stadstjänare 1666

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Brandförsäkring för Fyrby Norrgård 1841 avskriven av Robert Kronqvist

Brandförsäkring för Fyrby Norrgård 1841 avskriven av Robert Kronqvist Brandförsäkring för Fyrby Norrgård 1841 avskriven av Robert Kronqvist År 1841 den 26 maj har undertecknad t.f Domhafvande i orten med biträde af Nämndemannen Bengt Bengtsson i Tångestad och Lars Svensson

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Transport (Värde i Banko) 1065 40

Transport (Värde i Banko) 1065 40 År 1844 den 1sta November instäldte sig undertecknade, uppå derom gjorde begäran, hos Bonden Per Ersson i Dalkarlsbo By, Hedesunda Socken, för att uppteckna, värdera och emellan bemälde Per Erssons och

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

AV Sven Rydstrand. Ur Hällungen 1963

AV Sven Rydstrand. Ur Hällungen 1963 AV Sven Rydstrand Ur Hällungen 1963 På ön Malmön i Bohusläns skärgård levde under gångna århundraden en mycket egenartad folkstam, som kallades för "Malmöpyttarna" eller "Malmö-barnen. Historieskrivaren

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Till den musikälskande allmänheten! Bland mer slag musikinstrument, kommit i bruk bland alla den intager kroppsarbetande, alla mer som under stånd senare åren allt

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 J. J. F L o n 1 N s Bok- och Ifonsthandel vid lllalmtorgsgatan är alltid sorterad med följande artiklar af KONSTHANDELSLAGRET: För Ritning och Måleri: Penslar till

Läs mer

Berättelse. Brita Christina Wanselii. Gamla Stinas. Barnamörderskan. Sista stunder och afrättning. STOCKHOLM tryckt i Marquardska Boktryckeriet, 1827.

Berättelse. Brita Christina Wanselii. Gamla Stinas. Barnamörderskan. Sista stunder och afrättning. STOCKHOLM tryckt i Marquardska Boktryckeriet, 1827. Gamla Stinas Trowärdiga och Rysliga Berättelse om Barnamörderskan Brita Christina Wanselii Sista stunder och afrättning. STOCKHOLM tryckt i Marquardska Boktryckeriet, 1827. Sistledne Lördag, den 28 Julii,

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Jean Paul. Nyårsnatten. Uppwäxande ynglingar tillegnad. =Anon=. Nyköping, tryckt hos P. Winge, 1813. Nyköping 1813

Jean Paul. Nyårsnatten. Uppwäxande ynglingar tillegnad. =Anon=. Nyköping, tryckt hos P. Winge, 1813. Nyköping 1813 Jean Paul Nyårsnatten. Uppwäxande ynglingar tillegnad. =Anon=. Nyköping, tryckt hos P. Winge, 1813. Nyköping 1813 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

q Smedgesäl en i Norge a

q Smedgesäl en i Norge a q Smedgesällen i Norge a Sagan är satt med typsnittet Ad Hoc kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på

Läs mer

(eventuella extra personer i källaren och på vinden) Mursmäckan möter publiken utanför rådhuset.

(eventuella extra personer i källaren och på vinden) Mursmäckan möter publiken utanför rådhuset. Rollista Sara, Oscar, Stiftbyggmästaren Casper Seurling Murarmästaren Samuel Handelsman Magnus Tegner Landshövding Mikael Ancarswärd Överintendent C.F. Adelcrantz Kung Gustav III Magistratens sekreterare

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W kl. 9-11 *) Platserna N:ris 371-990 saljas ej vid vanliga föreet&llningar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris fran kl. 12 midd., till förhöjdt pris sam ma dag f. m.; tili enkelt förköpspris

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Bilaga 4. Bouppteckningar rörande File gård, Othem socken

Bilaga 4. Bouppteckningar rörande File gård, Othem socken Bilaga 4. rörande File gård, Othem socken Ericksdotter, Onsa. Årtal 1788-10-18 Namn Ericksdotter, Onsa Anhörigs namn Nilsson, Erasmus (se nedan) Anhörigs yrke Kalkugnskarl Volym F 2 A:62, nr 2748 Gift

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Från Sundhetsnämnd/Trikinbyrå till Hälsovårdsnämnd/ Köttbesiktningsbyrå och miljö och hälsovårdsnämnd.

Från Sundhetsnämnd/Trikinbyrå till Hälsovårdsnämnd/ Köttbesiktningsbyrå och miljö och hälsovårdsnämnd. Från Sundhetsnämnd/Trikinbyrå till Hälsovårdsnämnd/ Köttbesiktningsbyrå och miljö och hälsovårdsnämnd. 1600- och 1700-talet Under 1600-, och 1700 talet hemsöktes staden av epidemiska sjukdomar, som pesten,

Läs mer

uppvärmt cityläge Anna och Olof bytte ett vitt, nybyggt hem i Göteborg mot ombonat 1800-tal i Stockholms city.

uppvärmt cityläge Anna och Olof bytte ett vitt, nybyggt hem i Göteborg mot ombonat 1800-tal i Stockholms city. De beigegrå väggarna värmer upp och håller samman inredningen. Soffan är från Mio och kuddarna från Day home. På hyllan bakom står lampor och skalbaggefat från John Derian decoupage/k & co. Ljusstake,

Läs mer

[11371 2:- 1: 75 1:50

[11371 2:- 1: 75 1:50 [11371 Biljetter säljas: Hvardagar : Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pns samma dag kl. 9--11 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m Hön- oel. Helgdag'"" Till vanligt

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

Konsul Viktor Peterson patronen på Hästö

Konsul Viktor Peterson patronen på Hästö Konsul Viktor Peterson patronen på Hästö I slutet av 1800-talet var Hästö kanske det mest omtyckta målet för Karlskroniternas söndagsutflykter. Runt staden låg blekingsekorna och kronobarkarna tätt invid

Läs mer

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen.

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. 1 Mamma Mu gungar Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. Utom Mamma Mu. Mamma Mu smög iväg och hoppade över staketet.

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Makrillfisket. Vilhelm von Wright

Makrillfisket. Vilhelm von Wright Makrillfisket. I större delen af Bohuslänska Skärgården bedrifwes detta fiske på ett sådant sätt att man snarare kunde anse det för en folkfest eller ett tidsfördrif, än en winstgifwande näringsgren. Det

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 Svensk-engelska motoraktiebolaget Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än europeiska

Läs mer

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan Gruppens namn: Följ linjen på nedanstående karta. Läs och försök svara på frågorna nedan. Målet är vid statyn vid slottsflygeln mitt emot Högvaktsflygeln.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 i _ Till de väfnadsalster, soml högsta grad bidraga till att förläna l hefnrnet dessprägel af Värme och trefnad, _liöra lihkanslåe främsta_ rummet gølfmøzttørøøla.

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet Lärosäte Kurs Engelska för lärare 30 hp (16-45 hp), halvfart åk 7-9 Historia för lärare 3 åk 7-9 NO och teknik Spanska för lärare 7-9 15 hp. Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45 hp).

Läs mer

Simon K 5B Ht-15 DRAKEN. Av Simon Kraffke

Simon K 5B Ht-15 DRAKEN. Av Simon Kraffke DRAKEN Av Simon Kraffke 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Erik och jag är 7 år och jag bor på en gård och den gården heter Hemlighetensgård bara för att vad som helst kan hända här. Och den gården ligger

Läs mer

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794. Förlagskataloger 1794 - ca 1900. Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm

Läs mer

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län.

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. N 35/ f 366 Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. Sedan till min kännedom kommit att arbetsqvinnan Emma Kristina Landberg,

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Vandra runt med hjälp av kartan och svara på kluriga frågor om förr i tiden. Starta vid Kapellplan, längst upp på Tunnbindaregatan. Kartan och

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

förrättning, hvilken ägaren sjelf bevistat, funnit samma åbyggnad der egaren särskilt beskrifning afgifvit af följande beskaffenhet.

förrättning, hvilken ägaren sjelf bevistat, funnit samma åbyggnad der egaren särskilt beskrifning afgifvit af följande beskaffenhet. Sidan 1 År 1841 den 26 Maj har undertecknade, t.f Domhafvande i orten med biträde af Nämndemännen Bengt Bengtsson i Tångestad och Lars Svensson i Tåstad samt Mur och Byggmästaren Nils Nylund, besett och

Läs mer

J a n a s Trä d g å rd o c h Pe te r s B rö d. Två företag inom samma familj i Alsen, Jämtland

J a n a s Trä d g å rd o c h Pe te r s B rö d. Två företag inom samma familj i Alsen, Jämtland J a n a s Trä d g å rd o c h Pe te r s B rö d Två företag inom samma familj i Alsen, Jämtland Ibland känns mitt jobb som rena trolleriet. Man kan göra stora förändringar med enkla medel. Hokus pokus -

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan 2016-05-25 Gruppens namn: Följ linjen på nedanstående karta. Läs och försök svara på frågorna nedan. Målet är vid statyn av känd svenska vid slottsflygeln

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 grafuinututfun-um? -r 7 Ãongl. ñøfieveranlörer 24 Drottninggatan 24 S T O C K H O L M. _Alngesytabnijk för Skjortor, Kragar, Manschettetr och m. m. :Ghemisatfser

Läs mer

TRANSKRIPTION AV DET SWEDENBORGSKA SKÖLDEBREVET

TRANSKRIPTION AV DET SWEDENBORGSKA SKÖLDEBREVET TRANSKRIPTION AV DET SWEDENBORGSKA SKÖLDEBREVET 1 2 Sidan. 3 Wij Ulrika Eleonora Med Guds Nåde Sweriges, Giöthes och Wendes Drottning, StorFurstinna till Finland, Hertiginna uti Skåne, Estland, Lifland,

Läs mer

MATHIAS HASSELROT I STOCKHOLM 1813 Utdrag ur några av hans brev till hustrun Märtha

MATHIAS HASSELROT I STOCKHOLM 1813 Utdrag ur några av hans brev till hustrun Märtha Vår gemensamme förfader Mathias vistades hösten 1813, då 44 år gammal, i Stockholm för fullgörande av uppdrag som Stats- Revisor. Han skrev många och utförliga brev. Om sitt arbete skrev han inte mycket

Läs mer

Störst och bäst kan andra vara För Alfons räcker det att klara att få vara Alfons bara.

Störst och bäst kan andra vara För Alfons räcker det att klara att få vara Alfons bara. Alfons-allsång och några andra favoriter... Med Anna Cederquist och Martin Harborg (Sång, klarinett, gitarr mm,) på Husie bibliotek 16 november kl 9 och kl 10 www.annacederquist.se/barnmusik.html 0706-722793

Läs mer

Den magiska dörren. By Alfred Persson

Den magiska dörren. By Alfred Persson Den magiska dörren By Alfred Persson 1 Hej Ffcbtgbgfjbfgjb Hej jag heter Benjamin. Jag är 10 år och går på Heliås. Mina ögon är bruna och håret är svart och jag har 5 finnar. Jag gillar att ha matte då

Läs mer

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej!

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej! Allsång på Korpen HEJSAN Melodi: Med en enkel tulipan Vi tar en enkel liten sång, men den skall ej bli så lång, det gäller bara, det gäller bara att bli bekanta. Vi alla titlar lägger bort, så kan det

Läs mer

Hallands kulturhistoriska museum

Hallands kulturhistoriska museum Hallands kulturhistoriska museum Alla recepten nedan förutom konfekten kommer från Anna Weckers kokbok som ursprungligen publicerades på tyska 1597. Boken publicerades även på danska, delar av den 1616

Läs mer