Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 upp. Bihang till DaAAlleh. N:oi5 Torsdag d. 203a Till salu finnes: Af Trycket bar utkommit och fdlm uti Hr- Utters Sc Som». och Wiborgs Boklador, h för 28 g." anf0: Hen-iette dc Wolmar, eller den swa-t ilita Modren, af Brument. SpZ-Äorc med kolorerade Figurerjemre Be,rrifn>ng, får 1 Ro. B:ko, fjfjcä t de.flvire Boklador, Julgrisen, bar af Trycket utkommit och il\<i i de Peri- -?o?läd^r för 2 h Banko En Samling af cirka 20 st. dyrbara oljelag» Origi ^i-taflor, finne* till salu. AdrcS fäs va Dagl. Alleh. Kontoret. På zansta förmånliga Betalningswilkor flnneö ti'i salu en Träyus-Eq^ndom med st.'rt Gärdsutrym, me, t>ctjgcn -vid reel Gula 0 kadugärdslandet, sam? ett Frälsehemman nd-ra S -ckholm. Underrättelse tas or" öof-notarien I. Häggstrim, som träffas alla förmiddagar, emellan kl. ti sch half t, i Kongl. BorgRätterve. En af de stö»re Landt-Egendomar, 3 mil frän Stockholm, finnes till salu, samt 4 st Stenhus, hwar» ak ett wid Drottninggatan, och de öfrige belägne i fjelfwa Staden. Närmare underrättelse fe» Uti Huset N:o 3, Q«. Euridice mid Göran Helsings Gränd, t le. nyp. Ett af de wackraste tandtställm, meo den behagligaste belägenhet wid en Sjö och nära Drottning» Holm. Uti Hufwuobyggningen äro^rummen modernt inredde och med juya Kakelugnar sörsedde; Stall, Fähus och öfrige Uthus, alla i komplett ständ; en wacker Trädgård»ch Ang om k Tunnlands widd; godt Fisse med^ dertill hörande Redskap. >4 detta ställe tunna framfödas 2 Kor och 1 Häst. Närmare under» rättelse sa- på Kontoret wid störa Nygatan, Huset N:o 1, Qw. Palamedes, 1 te. upp. En Egendom på Södermalm, hwarest i flere Sr en bättre Wärdshus-rörcise idkats, och som aifwit et gvdr reveny, är niet) tillhörig Trädgård och Käggeibana nu genast till salu, eller wid instundande flyttning att hyra. Underrättelse derom fäs i Pipförfäljnlnzsbodcn uti Huset N:o 1 wid stora Nygatan, Qwatterct UlyKes. En förmånlig och wacker Landt,Egendom wid Sjö, belägen uti Östergötland, bestående af ett och ei«qwarr Mantal, är wäl byggd, har Qwarn, Tröskwerk, Bränneri, m. m., jinnes till Mil. Underrättelse sas på Kontoret uti Huset N:o 2 i Jakobs gränd, en kr. upp Twenne stora bruna Hingstar t 8:ce aret, felfria, sediga och mycket stacka, äro derföre mäst tjenllga ti? Arbet5hi!sta?; äfwen älffilliga Hinter-Äkdon, finnas till tala. Undcrräctelje fäs pä Kontoret en tr. upp uti Huset N:o il i hörnet af vsterlänggatan och Skeppar Carlö gränd. En stirk Arbetshäst, fox till färgen, patzinde för hwad Åkdon foui hälst; ä wen en Bredsiäda msd Sele och Björnhud, en Kappstäda med dito, Långkärror, Stegkärror, Skräfkärror, Skraisiädor.samt Mur«tegel, mäil Hallsten, finnas till salu uti Huset N:v 19 w>» Götdgatan och Postmästarebscken. underräktelse fäs af TraMr Äberg i nämnde Hus, till höger i portgången Närnmre En stor stark och felfri Häst, fox till färgen, oastande till Wagns- eller Arbetshäst» finnes till salu. Underrättelse fäs uti Huset N:o «wid Styckgjutarebacken, dä Drängen Erie cftersrä>zas. Twenne feta Slagt-6vr finnab till salu kör civilt pris. Widare underrättelse fas uti Huset N:o Z t hörnet af Artilleri- och Riddaregatornc, en tr. upp. Uti Huscc N:o 4 i Catharina östra Qwarngränk, Qw. Sandbacken, finnas till salu Hundwalpa» af äkta MoppsraS. Uti Huset No 4 wid S>. PanlSgatan, Qw. Rosendahl större, nära Maria Kyrka, finnas till fall» flere stycke,. Ankor, tjcnlige till siagt. En Släd-Skrinc^! i godt stz.id, med eller utan Sele och Fot>'ack, finnes till salu för godt pris. Nn» derrätkelse fäs uti Huset N:o 4. Qw. Swaian wid El'ra södra Kyrkogata. En Länador i mycket godt stånd, med W-s^ och Koffert,, famt 4 st. Sedlar med Tömmar ock Bet» sel, finnes till salu. Underrättelse fäs hos Hyrkusten Almgren, boende i hörnet af Brunkeberg och Be»»tdarebansgatan. En ny Slädfele och en gammal Skrinda, fines till salu för mycket facilt pris. Underrättelse fas uti Diktualieboden i Huset N:S 6 Lc 7 wid Postmästarebscken och Götkgaran. Hos Sadelmakaren Älröm pä Riddarehusgarden finnes en Skrinda med Suiflctt, för en Häst, till salu för bllligt pris. Ett af Lindholms Klaver finnes till salu. Det!an beses uti Hnsct N:o 3, Qw. Wahrenberg wid Drottninggatan, c» tr. uip inpå gärden. En stor och wacker Wargstinns-Päls finnes till salu för 40 Rd. R:g i Brännwlns-Mugasinet uti Hu» set N:» 2 i Drakens gränd wid Skeppsbron. En tio fwart Sidensars-Pelis med Gräwerks Rygafoder. Mlsrasbräm oeh Fällkrage, samt en ny Si» bensars^päls af modern kulör, modernt gj'rd, med Mard FäII?ra;e och Muddar, pa andc åt ett större Fruntimmer, finnas till falu jutf första Hq tmakareboden wis Kornhamn. Twenne Kapotrer, en grä Sidensars-Pä!s ät ett större Fruntimmer, nä«ra Kodningar, samt andra smärre persedlar, finnas till salu för civilt pris och kunna bests uti Huset Rio 6 wid Skärgärdsgats«och Brända Tsmtcn, cn tr.

2 Kyrkoeort. En wacker Worgskinnspäls finnes till salu för zg Ri>. Banko. ltnberkckrtelft f's vti firsta KlädlkZn» Het wio stora Nygatan till höger frän RiddarehuStorget. Uti Siikesboden wid Ärottningat.m t Sprengtportenffa Huset ssnnes till salu: En ny (gngclfc rid Shawl af wacker äkta kulör; en blommerad med gul botten; en grön ny Lcv^ntins-Spens med hwltt Tuftsfoder ad) tlfefffeppning; 3 k. nya granita gula Plym»; 4 alnar hwlta Erik s Ty!I>pclsar; 5 alnar dito Tra-Zyll; en swart Flät-z?att; ett par Fruntimmers-Galosch, r, samt Skrapnos Spel. Uti Seckerbrnks-Boden wid Orottnlnogatan i Lagman C^älius'Hus, öm. Sporren, Huset N:o 5r tznnes till salu: Kanarie-, fin och ord. Rsfflnad-, Melis-, Pann- och Kandi-S-ckcr, härdt Raffineradt ScÄer i störrc och mindre Teppar, brun mellan och fin Sirap: Chokolad,.«ffe, fina Carolina Risgryn, K.rlegryn, hrvita Stuibönor, Engelskt Postlin samt veritabel Esu de Cofogne. En gredelin Sidensars-Päls med stor Skinnkrage och Mus."arfvr 21 Ro., en fnwrt dito med Krlmer? bräm och Fäll-krage fbr 20 Rdr, en no swart Tafts-Kiädning för t6 en gul dito lör 10 Rdr, och ett grönt stickadt Oamasttäcke för IV Rd., allt Banko. Underrättelse fäs i. Klädståndet till wänster wid Köp» mansgcuan frän Stortorget. En ny fin mellznblcr Klä^eS-Kapott finnas till salu för 50 Rd. R.g uti Huset Mo 7 wid Hornsga^ tan, der femte till höger frän Söde> malm-torg, dörrn till monster i förstugan. ttli Likkist-Mag^sinct wid Stortorget finnas till salu inlemnade fina Allé stickade ManS-Tröjor för 7 Sid. stycket. Uti Boden N:o S i Jakobs Kyrkomur finnas till salu inlemnadt wackert swart och biatt Sammet Uti andra Läderboden till wänster wid Regeringsgatan frän Gust. AS. Torg, Zunes till salu en sydd Listmatta. Nyligen inkonma wackca Fruntimmers Struts-Plymer, smärta ocb hwita, finnas till salu ut! Hatb» Kofferarcn Frisks Bod wid Stad» Smedsegatan, tredje Huset till wänster frän Scorkyrkodrinkcn. Mandelmjöl, tillwerkadt a> en Utländning, som gör den finaste hy och med fördel brulas för förkyld» händ r, finnas tia salu uti Boden N:o 5 1 IakodS Kyrkomur. Godt Karduspapper och Gra^Makulatur finnes till salu uti Huset N:o 7, Qwart. Repflagaren wid Sqwalbergsgaran o iadugärdslandet. God Norrff Sill, ritorr Råg, Grynkorn och Halre, Riga Linfrö, Linblär, Holl. Sålläder, rca Hudar,, rölt Turkisst Bomullsgarn, Höll. Postpapper, samt diverse Enqelfft Postlin, in. m.,finnas till salu uti set o.f -vid lilla Nygatan, nära Kornhamn, till wänster i portgången. Hk» Raffineradt Socker, Holländsk kin- och RoftOlia, samt Koll. Sill och Kummin-Ost, finnes till salt» vti förstå Scck.ibeukS-Boden wid Hornsgatan, frän Sidermalmvtorg, mitt emoc Maria Ryrkovort. Aoperligt goda Muffare!!- och Leiert-RuKln, samt fin raspad Krakmanoel, finnas till salu för billiga» ste priser uti förstå Kryddboden wid Hornsgatan. ti"1 höger ifrån Gödermolmstorg. Carolina Risgryn, Fransig Swiffon, Mallaga-Ruhln uti iierdingar, dito renfaee, fin rsspad Kräk» Mandel, M»skate!i Ruhin, Korinter, Eng. Sen»p, Kardeinumnior, Krydd- och Swarloeppar, fin Mar-Ol» ja, och Kapris på Fiassor, Ostind. Soja, Maccaroni, Kanariefrö, Smyrna Bomull, Holl. Lins och Rof.Ol» ia, Hamp-Olja. Gummi-Arabieum, Qwicksil wer, Eng. Viktriol<Ol>a, Perlsand samt Pimpst n, m. in., finnes till salu för billigaste priser uti andra Kryddboden wid Eöthgatan, till wänster frän Södermalms» rorg. God Honung till 20 si. Ras Skålpund., bästa fart Carolina Risgryn till 6 Rd. Rgs Lisipund., samt delikat Wasibuk i små Kaggar finnes till salu uti första Kryddboden wid Hornsgatan, till hög r sran 6* dermalmstorg. Ett p.-irti Smalands-T^lg finnes till salu k>vs Kryddkramhandl. Walffröm wid Ti-"mcrmansgatan.' Sint Postpapper, Ingefära och Fransk Lera, finnas till salu uti Huset Nio ö, Äw. Glaueus wid Jo» hann!s Gränd, till wänster i Portgången. Fint Raffinad, Lump i stora fbcf n och TerreS-S cker, ENgelM Ka^böner. Risgrnn, fin ste Iiidi» go, Batavia-Arrack, Jngesckra, 9llic. Anis Knapperga-l, gffsmp, rirorr Råg. Offra Silf. Sroafwel och Rödfckrga, Pöm. Lam-Ull, Kamel- Har- och Kanin-Här, 'SrunSwigv vunila, och på nederiag Tcrkts-Soc» ter och Risgryn, finnas till salu i parti hos Sld- Fr. Gvdci lu- uti Fabrik. Schmers Hus wid Maric» satan. Mycket god Honung i Bnrkar och Sk^lpundtalS, finnes till salu uti Schaeys Kryddbod wid Rege^ ringsgztan nckra Styckgjutorebackm. ^ Ett litet parti wdl torrkade Äpplen och P^rvv, finnes tiv sol». Adr h ias uti Scckerboden wid) Riddanhustorget. På samma ställe finnes cifwen m»ckct härdt Socker till BlUkspri'. Hwitkcll och Surkål af mycken godhet, ckswen bästa fort P^tatcs f.imt g^ddo lefwande Kalkoner, af Kort flög. finnas till salu uti sista Egendomen till wänster wid Göthgat^n. nära Skans Tull. Ett parti Ek-Ollon till nedsatt pris,, finnes till salu utf SchaeyS Kryddbod ww Regenngögatan. God filtad Surkål, samt hwitcr Arter, finne? till salu för godt pris. Närmare undcrrälrelse lemnev. vti Huset N:o 7 wio Holländarcgatan, Qw. Jsl.^ndct, 2 ti', upp Ett parti hwit Kolk finnes till salu för mycket godt pris. Närmare underrättelse fas Uti firssa Soe» Zetbkuksförsälinines-Boden frän Södcrmalmstorg, mitt emot Maria

3 upp. Äsrundas art? Sv a: oi godt stånd warande Stenhus-Egendom å Ladugårdslandet, Blasieholmen, eller Norrmalm, et fsnflt frän Gu st. Ad. Torg, med minst 7 Rum och Kök på samma botten, DundaS att köpa. Adretz med utsatt Köpesumma afwaktas ut! förseglad billet till H. C. B., som torde lolemnas på Dagl. Allehanda» Kontoret. En mindre Egendom i trakten wid Adolf Fredriks Torg, astundas att köpa för godc pris och för» manliga wilkor. Swar med upzgift om läget, wilkor och beskaffenhet, afwaktas i förseglad biltet till H. O. N:o 60, som tordc lniemnas uti Tobaksboden wid Hornssaran, till wänster ofwanför Ad»lf Fre» driks Torg. ÄstundaS att köpa Riksgälds-Kontorets Obligationer för Götha Kanal, Malmö- och Göthcborgs ffonter, hwara en fjerdcdels utbetalning dt' i Oktober afbetalt. Den sådane har att affata emot S Procents rabatt eller 95 Ro. Banko för 100 för Götha Kanal' ock Malmö Distonter, och z procents rabatt sir Göthcborgs Oiffont cller 97 Rd. Banko för jgo, behagade uppgifwa sin adrest uti förseglad biljett till Kontant Betalare G. N:o 9, som inlemnas på Dagl. Alleh. Kentoret. För Riksgälds-Kontorets Obliga» tioner, hwarä utbetalningens är tagen, betalas i Procent mer dn ofrcan de ndnysfrt. Norrffa Speeie-Sedlar astundas att köpa. Le som öga sadane att sälja, täcktes uppgifwa sin adrei till Juveleraren Hedenstoug wid Mästerlanggatan. Urbzudee ärr hyra: TraktSren Flygares Egendom N:o 7 wld Norrtullsgatan uti Qwarteret Trumpetaren, f. d. LyckmanS Malmgård kalladt, nu till Wlrdshus rörelse upplåten, är med Hus, Trädgård och Plantage innehållande 2,9;222 qwadrat alnar, med inventarier, att hyra den j:sta nästkom. April, och en del att genast tillträda Qfwerenskommelse kan träffas mrd Lagmannen Geijer på Riddarhelmcn, Huset N:o i, eller med Kaxitcn och Traktören Erir Engström wid Ladugardslandstorget. Till nästa flyttning blijwer en m?reparerad Maning att hyra, bestående af 8 Rum och Kök, Tambur, Drängkammare, göda Källrar, belägen nära hamn. Adretz fas i Huset N:o 2 wid Nybrobacken a Ladu» SardSiandet. Till instundande flyttning är att hyra hos Bryggaren Rosenblad, uti Huset Nio S, Qw. Bryggaren wid Göthgatan: En Maning om 8 Rum och Kök, i den mäst eleganta och moderna smak, förenad med alla de komoditetcr som möjligen af ett större Hushall kan onstas. Uti f. d. Bruhnsta Huset på Blasieholmen äro nu genast cller till instundande flyttning att hyra Z Maningar om 6 större Rum hwardera, med Stall och Wagnshus, jemte Oomcstikrum och öfrlge heqwäm» ligheter, flere Magasin och SpannmälS-Windar, samt en Salubod. Underrättelse fas på stället, hos Maktmästaren Engström. Trenne Maningar, belckgne uti Staden wld KövmanSgatan, ärv att byra insi. flyttning, postande för Handtwerkare; nedra Maningen pa ar äfmen till Salubod cller Näringsställe. Närmare underrättelse fas hos Hof-Furiern Pomp, som bor uti Huset N:o 7 i KohlmKtaregrändm, och träffas hemma alla morgnar till kickan 9. Uti Huset N:o 2 wid Alandsgränden, Qwarteret Torsten, bll<wcr nästa flyttning att hvra Maningen en traooa upp, bestående af 13 Rum och Kök med manga tillhörande bcqwämligbetcr, samt Stall och Wagnshus; äfwen färstildt 3:ne wackra Rum- Uti samma Qwarter och Suset N:o 16, i hörntt af Regcringsgatan och Sm^landsgränden, är äfwen att hyra en Maning om 4 Rum och Kök. Underrättelse sas i sistnämnde Hus, 2 tr. Upp, En wacker god och warm Maning om 7 Rum och Kok, m. m., är för lindrig hyra att tillträda näst, flyttning uti Lagman Geijcrs Sus på Riddsrholmen. Pä samma ställe blifwer äfwen ett större Stall och Waznshus att hyra.. Uti Hu'et No 2 wid Hornsgatan och Ragwalds backe, Qw. Bocken, blifwer den i nastk. April en Maning om 7 Rum och Kök, samt nödige Uthus att byra. Underrättelse lemnas! nämnde Hus, till höger i portgången, en tr. upp. I samma Hus äro att hyra 2 Rum och Kök Nära Kungsträdgården, Qwart. Torsten, Huset N:S 8 & 9, äro flere små Maningar, af 2 a 3 Rum rch Kök, samt 8 Ungkarls-Rum, med särskilts utgångar, nyligen reparerade och med dubbla Fönster för, sedde, att hyra- Närmare underrättelse fas l tr. upp k nämnde Hus, da Wärdinnan efterfrågas. Stall för 3 Sästar och ett stort MagnshuS, är äfwen i samma Sus att hyra. Till nästa fardag är en gansta wacker MZning en tr. upp, af 6 Rum och Kök, med Källare och Mmd samt Twätt- och Bagarestuga, att hyra wid lilla Nygatan näst intill Posthuset. I Portgången ak samma Hus äro äfwen 3:ne hwälfoa Rum, bäst påminde till Hante!s-Kontor, och befja Lägenheter tjenligast för någon Grvtzhandlare. Uti samma Sus åt Munkbrohaninen Sr en Salubod älwen att hyra, förut b.gag«nåd till Viktua-lcbod, med stor Pzckbod innanför och en liten Wind derö^wer. Närmare underrättelse fas i Thunbergs Diktualiebod wid Munkbrcn. ^ ^. Pä Norr är en Maning va nedra botten att hyra den «i. April, hwari öfwer 2Y ar warit Malare AZerkstad. Adrek fas i Boden N:o S i Jakobs Korkomur. ^. Uti Huset N:o i, Qw. Glasbruket, midt emot Kongl. Lasarettet, äro att hyra flere smärre Lägenheter af Rum med Kök och Utdus, pahande för mindre Su-hall, samt en större som i anseende till sin särdcles wackra belägenbtt är patzande till Äensio.is>Jnrättning. Stall och WagNshus kan äfwcn fas. UN-> berättelse fq på stället, andrs porten tils i Vrckndcn, en tr.

4 Hus». Kft ett af te större Hmen nära Brunkebergstorget blfswa för ett (fett ock förnämt Herrssap ben t atfltf. April utr hyra f6(jdnöe Rum och Sdgeicheter, ncm!.: En trappa upp Tamd-ur. Sal> 2:ne gsrivaf och4 Kamrar! tillika åt? fja flere K m efter behag, Kök, Skasserier, Dräng- Sushallcrste- och Plgkamrar, Mat- Dricks- och W.dlällrar, Magnehus, Stall för 4 Hästar, jemte Bagarstuga ock Mangel i Garden, m. m. På <amma ställe äro äfwen Rum med lägenheter nämnde tid att»yra för mindre Sushall eller v-gkarlar bestående as 2 a z Rum och Kök hwardcra. Widare unt>err<jtt»*tfe tös af Aé:ftentcn i Stolens Politiä-t^ollegium, St inert. Till näst, flyttning bli'wa följande Lägenheter ledige att hyra, neml. : i:o En nn$ reparerad Maning om 4 Num, Kök och 6rrige beqrojmltgheter, belägen nära SödermalmStorg, i ert litet Hus för sig ;jetft. Stall 'ör flere Hästar med 2 S'ullar och ett rymligt Wagnshus- kan ock affölja eller fdrfffffct uthyras. 2p Flere Boning-Rum med Kök, en stor Werkstad, pajande för någon Handtwerkare, samt en liten Trä, gardstäppa och diverse mindre Rum för Arbetsfolk. Detta utvyres antingen särstildt eller tillsammans. En Tunnbindare och cn Smed hafwa förr beqagnat den sednare lägenheten. Adrek lcmnaö uti Huset Nio S wid St Paulsgatan, Qw. Saturnus, da Wärden elterfrägas. Nära Södermalms Torg är den t ndsif. April att hyra en wac5er Maning om 4 Rum, Kök, Träd, gärd ech n»di, c llthus. Närmare midcrrättelse fäs af Tobakshandlaren Millberg wid Jernbron. Uti Huset N:o 4, Qw. Herknles wid Mästerlanggatan, en tr. upp, är en wacker Maning att hyra, ie«stående af 3 Rum, ett Kallrum och Kök, samt nödige Uthus. Widare underrättelse fas i Kryddboden utf näm de HuS. Nu genast eller den l ndfif. April är mot lindrig hyra för ett tyst Hushäll, en glad, ljus, mindre Ma* ning nära Maria ^rka, bestämde af Sal, 2. Kanuar, Kök och erforderlige Uthus att tillträda. Adceh fasas Hr Flngarson i Maria Skolbus. En Mani g bestående af 2 Rum, Kök och L^kÄmmare, belägen wid Jcrntorget, ärtis nästk. fiyttnln» att hyra- Qfwerenskommelse träffas i Hagsten» Kryddbod mid nämnde Torg. Den 1 nästk. Aprl! är ar!- hyra i Bromsiffa Huset niiv Hötorget, 2 tr. upp, 4 störa,.glida Rum metr Tambur. Kök, Pigkainmare, Källare och Wtndsrum, moöernt rcvarcrade och nym»lade. Atwen är att hyra i lilla Hu-et ät Torg-t 3 Rum dll Näring-hällande, med Kök, källare och Medbod. Underrättelse fas hos M k^mäsiaren Almström, dörrn till höger wid porren St Torget t stora Huset. För en hederlig U-ngfQrl som ästnndar att bo -väl, är tillfälle att fa byra en liten proper Maning af 4 Rum och ett litet Kök, samt ett Domestikrum der innanför, uti Jakobs Församling. Närmare unberrättelse fös i Silresb»öen uti Sprengtportenjka Suset wid Drottninggatan ock Clora Bergsgränd. Po Ladugards^andct och Jungsrugatön > Huer N:s 13, 14 tk 15, Se nästa fardag att hyra 4 Rum med 2 Kök, sarssildte ingångar, samr kan begagnas os 2 Hushall; ä'w n 1 a 2 Rum med Kök, Bagarstuga och Ugn, ett mindre Flhus och Stall i Mangel och godt Brunnsivstten sinnes i Gärden. Underräl» telse sas på. ställ t-, al Gatan.. Fem waekra Boningsrum vä nedra botten, med tillhörande Kök och nödige Uthus, blifwl att hyr» nära Clars Kyrka, uti stora- Mattugränden, Qw. ^Trftten. Underrättelse sas i Huset N:o 4 af nämn, te Q-wartir^ Trenne waekro Mim mel' wacker uffiat, jemte Kc k, Mind, Källare och ösrige tillhörande Lägnblter, Aro-att hnra i Hustt N:v 4- wid stora Glasbruksgatan, midt emot Fyrkanten. Trenne R- m ech Kök, söm längre tid warit b gagnade till Näringsställe, nyligen reparerade,- äro att hyra till den t Aoril i Huset N:o 4 wid Catharina östra Kyrkogata, Qw. Michael.. Underrättelse sas i Egendomen N:» S, näst intill, en tr. upp. Tre Rum med Kök och tillräeklige Uthus, äsw:n ett rymligt Magasin, äro att hyrs den l April, llnr trcrrättjsi- fas»ti Kryddboden wid lilla Nygatan. Uti Huset N:s 4 wid hörnet af C'ara Bergsgränd och Elära norra Kyrkogata, Qw. Swan, fcllfnxr nu genast e«er till nästa stttning att hyra 3 Rum med Kök ech nödige Uthus. Midure underrättelse fas i-mttualiebeben uti nämnde Hus. Nere aamla och 'ördelakiige Näringsställen, både i Staden och tå McfNKrne, blifwa den 1 nästkom. April att hyra. Underrättelse fas i Huset N:o 5 rsiti hörnet of Regeringsgatan ock Enkbusgränden, der WrännwinsiMagasi.ier är. Tre R»m med Kök, nära Artillerigården, äro att hyra 'rån den i April! Närmare underrätt telfe fas i Kryddboden uti. Riddargattbacken 5 taduga,dsiandet. Ut Huset N^o 4 Qw Sporren iviö hörnet af OroltninaLatan och <ZIto Bergsgränd, en tr. upp, Äro? Rum med Garderob: tjenligast för en Ungkarl, 1», g nsst K.c den 1 Aoril att hyra. Hyran är mycktt billig, mästa afseende göres på en ordentlig och stilla Hyresman. Rum nen kunna beses alla f.»1^ frän ki. tv till w. NU' genast- eller till nästkom. ff^tung äro att hyra 3 Rum med ^>k ^ck nödige Mhus, 2 Rum med ZSmbur ock?ök-. samt ett, samt Rum. Il.iderräeceise jas af Wärdcn i Hnfer )ho 2. Qw. Fztheburö» brunnen wid gam!a Är-kaardSgat»».. Dm ilia nästsdmn-ande Ap.il äro att hyr? i Huset'N:o 7, Qw- Hä fen uti Sm-éandsgrär.dcn wii? Wgeringrgatan, va nedra botte:?, 3 R"M sch Kök med Källare ock Uthus,, piss.nde tt!i- nägsw Nlktt-H«iibt»wrrA>Röre Qlwrrek^kcmnulft träffas med Mktzz» i. nämnde

5 Fred-sgatgn.. En Sal med 2 Kamrar, med behaglig utfigt, ärv att hyra till den l nckiik. April uti bet sa kallad Räntmästachu (t wid Skeopsbron. Underrättelse fäs i Strömdecks Glasbod ur nämnde Huj. Rum lör små H^syäll eller snyggs och tätta Handtwerk. tunna af säkre Betalare fu tillträdas t den N:o 3 wid gamla Kunssdolm?brogalan, Qw. Lammet, en tr. upp, dörrn till wänster. För ett mindre Hnsdall bttfma atr byra den l ntfftf. Aoril uti Huset N:o 2 i hörnet af Clara Södra Kyckogot» och störa Watlugränden, 2 Rum, Kök och Skafferi, samt Kallare «ch nödige Uthus. Wl> dåre underrättelse fas ar Wärdinnan, bvinde i nedra Maningen af nämnde Egendom. Twö wackra Rum med Garderob, pz nedra botten^ äro alt hyra i Huset N:o 4» Qw. Adam pch Evs wid Orotrninggatin, nära Mäster Samuels Gränd. Twenne hyggliga Boningsrum äro nu genast att hyra wid lilla Köpmanstorget till den 1 April. Un? öerrdtrctfe fas ptr Grokbandlarm Lönnroths Kontor, som är i Hörnhuset af Qsterlänggatan och SaltKompagnie Gränd, en tr. upp. Twrnne Rum och Kök, med nödige Uthus, äro att hyrs frän den l April, f Huset N:o 5 uti Hö, tens Gränd- Twä snygga Rum med fri och wacker utsigt, samt med eller utan Möbler, städning och uppcssnlng^ m. m., ärv att hyra. Underrättelse fas en trappa upp uti Huset N:o 14, Qwart. Jericho wid' Jakobs Bergsgränd. Till nälla flyttning är att byra utanför Skans Tull. en Smedja med 2 Rum och Kök, jemte Uthus. Underrättese lemnas uti Huset N:o 1, Qw. Phaeton wid Stortorget, 2 tr. upp. Wälbclägne NLringsrum bliswa den i nästk. April att för billigt pris hora för den. som har egna Rättigheter. AdrcK fas l Kryddboden wid hörnet af Södermanlands- och Kocksgatorne på Söder. Uti Hurct N:? 4 wid St- Paulsgatan i Maria Zörsamlinss, Qw. Rosendahl större, fas adress om ett gammalt NärlngSstäile, divarest frän längre tid sedan warit betydande afgång, som för nägot tyst och be» ff.dligt Folk med egna Rättigheter är att tillträda nu gcnass eller nästk. flyttning» mot hyra eller att der-före göra räkning. B.hörlg säkerhet fordra?. Ert stort»ladt och owänilgt warnir Rum och ett mindre dito, med särskildte ingangar, ^ro alt byra frän den i nästk. April för något Fruntimmer eller mindre Hushåll, da Kök kan fa begagnas, äldre? fas ati sista Kryddboden t Kungsbacken. På L-dugZrdsiandct och Siblllegstan. Huset N'v Zt. Qw. Rudan mindre, är ett stort Rum med del Bagarstuga att hnra den 1 A?rit, Underrättelse fas på stället. En wälb lägen Sainbod med Källare, som i mänga ar warit nyttjad tilk Mktualiehandes, är nu geirast eller den t nästk. Av?il att hyra i Huset N:s t & 2, Q-v. Milon wid Munkbron. Till nästk. flytrn-nq är ati hyra i Hi^et Nio 5, Qw. Bryggan n wid Göthgatan en Viktuallebod med Bodkammore och Packbod, samt präktiga Källrar, allt på det mäst kemmvda sätt inredt. En Salubod mcd Kammare, ät att hyra. Underrättelse sas uti Huset N:v 24, Qn>. Trollhättan wid Rezeringszatan. Den t näst'. April bllfma wid Skeppsbron följande Lägenheter att hyra: En större h«älid och torr K'llarc, tjenlig till upplag af hwarjehanda Waror, ett HandelS-Kont t med ett Rum innanför, tjenli«t till Packbod, fornt 3 tr. upp f samma H«s 4 nnrepacerade Rum,passande sir vngtarlar. Underrjttelse sas t' Spanmalsboden wid hörnet af Skeppsbron och Slottsbacken. Ä s r ir n d a s a t r b v r a: Ett mindre Landtställe, ej längre än 1. högst 2 mil frän Hufwudstaden, med wacker belägenhet wid Sjö fämt rättighet till Fifl-, eller ock nägra snygga Rum med samma förmåner^ astnndas»tt hv-a till den t nästk. April Svar aiwaktas uti sörseglad biljet till M. O., som inlemnas ut! Tobaksboden wid Blasiebol!nsh!>ni"en, Hm>.t N:v 17: Till den \ nästk. April ostundas att hyra i Clara eller Jakobs Församling, en Wän>'ng en eller 2 tr. upp, b^stacnde af 5 a 7 pr"pra och warma Rum, Kök, Skafferi, Garderob» jemte alla andra nötigt U hus. Swsr aswak^as uti förseglad biljet till M, S. reel Betoiar<> som inlemnas uri Hessells Kryddtot t hörnet as Wäst.-ilangqatan och Kakbrinken.»Mundas att hv?a 3'a 4 Rum med Kök,- va nedra botten eller ock en trappa npy, blott ett åt nci< wid Gatan som p>»de mara vatz^nde för Handtwerkar?, att tillträda'näi a flyttning eller i Höst. Belage»»' heten -stundas omkring Regerings-' eller Drottninggstani S>rar afwakt-' i sörseglad b!l>et till Hyresniaw som inlem as i Tobaksboden wid Drottninggatan, bredwid Apotyrkt Vsrfin.?ill nästkommande flyttning astundas att hyra 3' glad»' Mm med Kö? vev nödlge Uthus, beläme wi Göth',atan, nära AödermalmS Torg,. Kornhamn > Jernt0'Ssg<>tan ell.r detrzkrlng, Swar afwa.ra» att förseglad biijct till A. Zsöm in!emnas va Oagl. All.-h. Kontoret.,. W^belägnc Räringsrum astunda» att hyra. Swar afiva^tas'i lörjeglav biljet till N., som lmelnnas på Dag!.. Allch. Kontoret. Till den 1 näst^ April ast'und'as att hyra wid eller omkring R Aerlngs-,, Drottning. _..... eller sreesgata!? ett liui och gladt R' M, 'ritt frän ftrkt och ohyra, imtfufftfu år Gata eller Gr.^nd, samt Ta.nbur eller d ist de>a' e-t annr dertill tienliat Rum. Swar med utsatt pris afmafras tti foci. biiiet till Jt. * förn inlemnas uti första Kryddbodtn till böger^ wid M>rrländ garan, från Kungsträdgården.^ _o?r.'-czrs- ell^ Soisqwarters-Rjittighetcr asiiindas att. d^ra dm s oojk. April. Bdrcp ta* uti u-s* Krims Krytzdbed wid

6 r sa t tstuli t sch Fö rlsr ad t: NyZrSdagen bortstsls utur Brandförsäkringshuset, 3 tr. upp, ea ny mörkgrön Fruntimmer^Slän^appå med mörkgrönt Kambricksfoder och Fckllkrage, garnerad med samma sort Sen som samma tis-ättastastir, undfår hederlig wedergällning, da anmälan ster på nämnde ställe. Är den sä!d eller pantsatt, will ägaren den igenlösa. Söndagen den tö dennes borttappades under gåendet frän Gust. Ad. Torg till Maria Kyrka, en Psalmbok med Skinnpärmar, förmodligen nära Kyrkan. Len, som samma upphittat, ware god och emot hederlig wedergällning aterlcmne den till Portwaktaren i Celsingsta Huset wid Gust. Sid. Torg. Under gåendet frän Gust. Ad. Torg, Bf.-rer Riddarhustorget och Mälaren, samt Ragwalds backe till Swartcns Gränd, borttappades förl. Fredags f. m., ert par owända Skor. Den som >amma uxphitt-t, ware god och emot hederlig wedergällning aterlcmne dem uti Huset N:o 18, Qm. Fiskaren större i Swartens QttJr.d ps Söder. Oen 17 denaes förlorades emellan Roslags Tulln och Staden, en Dans-Sko. Den som samma upphittat, torde emot wedergällning inlemna den t Strindbergs Kryddbod uti Storkyrkobrinken. Förl. Söndags aston kl. emellan 7 och 8 förlorades emellan Surbrunn'och JohannisKyrka. en Spansk Rör med Hsrnkula och Dobbsto, samt Guld-öglor, men utan Remin. Den som samma upphittat, ware god och emot en Rd. Banko i wedergällning astcmne den uti Kryddboden wid hörnet cf Karduansmakaregränden och Drottninggatan. Uppbittadt och Tillwararaair: Sistl. Julaston upphittades ett Fick-Ur med widhängande Ked, som ägaren på beffrifning, samt emot hittlön och intimation- betalande kan äterfäs i Trähuset af Egendomen N:S 14 & 15 wid hörnet af Tjärhoföoch Tullportsgatorne a Södermalm, En Ur-Berlock af Guld i Trummfafon är upphittad, som ägaren kan igen,?, hos Wsktmästaren kil, jeftröm i Kongl Operahuset. inom Norr Tull, pä Landswägen nära^silfiverdahls Wärdshus, ät den 11 dennes upphittadt en Silkwer-SnuSdvsa. >om rätta ägaren på bestrifning kan igenfä wid Rada Gärd, nära oswannämnde WärdShus. Förl. Julafton upphittades en Guld Port d'epee, som på bestrifning kan igenfas i Grok-Kallaren utt Huset N: 8 wid Tyska Brunn. En swart Plym är sörl. NyärSdag upphittad i Maria Kyrka, som rätta ägarrn kan igcnfä uti Hufct N:o 11 wid Repsiagaregatan ä Söder, Qw. Jupiter mindre, en tr. upp. As en Person är va mitztankar anballit ett hälft li-o. färskt Smör, och kan rätta agaren detsamma igenfä da anmälan ster i Kgl. PoliS-Kammaren, hos Uppsyningsmannen Martin. I Fruktständet wid Nybron qwarglömdes något före Jul, ctr Packet med Bomullsgarn, som kan oterfäs uti Huset Nio 8 pä BlasieHolmen, midt emot Fersensta Huset, 2 tr. upp, dä Vaktmästaren Bergman esterfrägas. En Gumse är tillwaratagen, och kan på kstrisning igenfas i Huset N:o 7, Qw. Adam och Eva wid Drottninggatan. T j ensrsö NhSe: Ett medelaldrigt Fruntimmer, som i 6 och ett hälft är förestått en gammal hederlig Enklings hushall, men genom dödsfall blifwit ledig, ZKundar till Wären fa emottaga dylck befattning hvs någon be, derl«g Ungkarl eller Enkling, eller ock som Husmamsell t något hederligt Hus; hedrande betyg stall ej felas. Underrättelse fas uti Huset N: 2 wid hörnet af lilla Wattugränden och Clara Södra Kyrkogata, Qw. Björn. Ett ungt alfwarsomt Fruntimmer astundar till nästkommande flyttning fa plats uti ett hederligt Hus för att wara behjelplig t hwarjehanda; wore der mindre barn, will hon gärna Staga sig derå- wärd, t» hon är kunnig i allt bwad som hörer till en god uppfostran. Swar afwaktas uti förseglad bi'jet till S. H., som inlcmnas i Kryddboden wid Drottninggatan bredwid f. d. Bergdahlsta Huset. En rast Hushallcrsta, som flere ar konditionerar i de större Herrstapehusen, älu ndar till den i nästinstundand April dylik emploj. Swar afwaktas i förseglad biljet tiä N. S., som inlcmnas i Kryddboden wid hornet af Drottninggatan och störa Wattugränden. En ung och anständig Flicka astundar den l April fa emottaga en Salubod, eller cck någon kondition k Handel; hon är kunnig i ssrifwa och räkna; redlighet stall ej felas i hwad som blir henne anförtrodt. I brist deraf sä städa för någon äldre Herre som ger kostpenmngar. Swar afwaktas uti förseglad biljet till D- S., som lnlemnas t första Krddbodcn wid Norrlandsgatan till höger frän Staden. En bättte och anständig Flicka 'astundar blilwa antagen uti ett bättre Hus för att ga Frun tillhonda vch handhafwa barn, ty hon har i 18 Zrs tid haft födan befattning, mm nu genom dödsfall blifwit le» dig. ofwercnskommclse kan st- uti Huset N:o 14 wid Malmstillnadsxatan, l tr. upp, dörrn wid andra trappan, dä Wahlsortz esterfragas. En Flicka, som t flere or konditionerat som Huspiga, och är försidd med hedrande betyg, ostnnöar d. l Avril dylik tjenst. Swar afwaktas uti förseglad biljet till G. Z., som inlcmnas i Fru Siranboiiis PcHlinsbod Drottninggatan. wid

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min 1 Karolina Harnesks berättelse. Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min mormors. Om jag kunde vara 2 eller 2½år var det

Läs mer

NORDISKT MUSIKBLAD. 24:e Å rg. F R A N S J. H U S S. Jules Massenet. Katharina f leischer-6dcl. Jules ffiassenet. Stockholm den 5 December 1904,

NORDISKT MUSIKBLAD. 24:e Å rg. F R A N S J. H U S S. Jules Massenet. Katharina f leischer-6dcl. Jules ffiassenet. Stockholm den 5 December 1904, r^tj-jdi ^U'H UI'l iüh MŒBB1 IMInüUln :! i Redaktör och utgifvarei N:r 18. F R A N S J. H U S S. Telefon; Brunkeberg 14 97. NORDISKT MUSIKBLAD. Stockholm den 5 December 1904, Jules Massenet. ket nyligen

Läs mer

AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE

AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA 94 AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE AV ALBERT "\JVIBERG STOCKHOLM 1957 EXPEDIERAS FRÅN FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDERVISNINGS HISTORIA:

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

Politisk rostratt for kvinn'or..

Politisk rostratt for kvinn'or.. Ntr 13. e Preriumerationspris: I Redaktion: ' I 111 ar.. kr. 4: 50 11s ar.. kr. 2: 50 81~,,;-,, 3:50llk,,;.., L:25 Losnummer 10 ore.. Prenumeration sker &val l landsoiten som i Stockholm A narmaste postanstalt

Läs mer

YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET. Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg. 28:e årgången

YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET. Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg. 28:e årgången YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg 1957 28:e årgången "HOCKEY" Grabbarnas smtszga SKO i BA VON eller softgrain Randsydd A B. L A S S E B U R E

Läs mer

SVENSK STOCKHOLM, UTGIFVEN F Ö R S TA B A ND E T. OCH A NYO UPPLAGD. G. J. BILLBERa. Med Konungens nådigste Privilegium,

SVENSK STOCKHOLM, UTGIFVEN F Ö R S TA B A ND E T. OCH A NYO UPPLAGD. G. J. BILLBERa. Med Konungens nådigste Privilegium, SVENSK UTGIFVEN AP J. W. PALMSTRUCH, OCH A NYO UPPLAGD G. J. BILLBERa X4^v.-;r F Ö R S TA B A ND E T. Med Konungens nådigste Privilegium, STOCKHOLM, Tryckt Ii os Garjl Delen, i8i5» ,.^>3*W5s»S.^ ^'//.

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

~ KIIMLA JIILBLAD. Den stora glä4ien. HH:. Ii ARG. P. Thorsen

~ KIIMLA JIILBLAD. Den stora glä4ien. HH:. Ii ARG. P. Thorsen S 171 å S k II l el e r göra Ii vet surt. Samla dem i ett banklån! Tala med.s/(andina VIS!(A BANI

Läs mer

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer

En SMEDSLÄKT. Uppland Dalarna Gästrikland

En SMEDSLÄKT. Uppland Dalarna Gästrikland En SMEDSLÄKT Uppland Dalarna Gästrikland Lars-Erik Spathon. Stockholm 2011 Förord S läkterna Gustavsson och Lidström (Skräk) strålar samman i Avesta, då Reinhold Gustavsson från Skebo bruk, Roslagen gifter

Läs mer

Till minnet av Gunnel Öberg

Till minnet av Gunnel Öberg Till minnet av Gunnel Öberg 1 T A C K! Till Kerstin som stått mig nära under arbetet. Liksom Kajsa och Johan. Han tog initiativ till publicering och har gett mig värdefulla synpunkter. Jag känner stor

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

URuer'rOuj.lI 7'''- I.L.~J ~ l!iir!.s!ii4e,r/' t(f Irön fll~rilterl!f!4' { p.~enum... eration.1 1,a..ndS()rt.,en

URuer'rOuj.lI 7'''- I.L.~J ~ l!iir!.s!ii4e,r/' t(f Irön fll~rilterl!f!4' { p.~enum... eration.1 1,a..ndS()rt.,en 7'''- I.L.~J ~ URuer'rOuj.lI Prenumera.tion i StOCkh~lm:} ~eck.~17 ~vs., Til1lirets slu~. I: 60 J halfl ~r : I: Io,kv.60 O., man. 200. UTGIFVARE: H IN'KE BERG EGREN. { p.~enum... eration.1 1,a..ndS()rt.,en

Läs mer

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan t RÖSTRATT FOR KVINNOR Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra for oss. II. ARG. STOCKHOLM, 1

Läs mer

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Jubileumsskrift utgiven av bostadsrättsföreningen Dikten 2, Solna redaktör och layout:

Läs mer

Om Lars Johansson. Josef Linck

Om Lars Johansson. Josef Linck Josef Linck Table of Contents Om Lars Johansson...1 Josef Linck...2 I...3 II...36 i 1 Josef Linck I. II. This page formatted 2009 Blackmask Online. http://www.blackmask.com Produced by ronnie sahlberg

Läs mer

Från en tur till Ragunda och utför Indalsälfven. (Utdrag ur en något längre reseskildring.)

Från en tur till Ragunda och utför Indalsälfven. (Utdrag ur en något längre reseskildring.) Från en tur till Ragunda och utför Indalsälfven. (Utdrag ur en något längre reseskildring.) Från Bräcke gå vi nordostvart genom Östligaste delen af Jämtland. Landskapet är här ödsligt men styckevis visst

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Tema Våren EXKLUSIVT: Ung i VIMLET, gymnasieskolans egna sidor: Nu har vi stylat om två lärare inför våren!

Tema Våren EXKLUSIVT: Ung i VIMLET, gymnasieskolans egna sidor: Nu har vi stylat om två lärare inför våren! Tema Våren i stort och smått Till ALLA hushåll i Vimmerby kommun & Mariannelund Nr 3 april 2010 Ung i VIMLET, gymnasieskolans egna sidor: Nu har vi stylat om två lärare inför våren! Triss i husfabriker

Läs mer

Erik Larsson och Vendela Lohrman i von der Lindeska huset

Erik Larsson och Vendela Lohrman i von der Lindeska huset Erik Larsson och Vendela Lohrman i von der Lindeska huset Lars Bengtsson En av Stockholms mer spektakulära 1600-talsfasader återfinns på von der Lindeska huset vid Vasterlånggatan 68 i Gamla stan. Huset

Läs mer

Karlstads Hembygdsblad

Karlstads Hembygdsblad Karlstads Hembygdsblad ÅRGÅNG 13 NUMMER 2 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem MAJ 2006 Redaktionsrutan Stort tack Karl-Axel Branzell för dina tio inspirerande år som föreningens ordförande och hjärtligt

Läs mer

Innehåll sida. 11 Skogen a Hur ren är luften? 62-66 b Våra sinnen 67-75 c Observation av myror. 76. Sidan 1

Innehåll sida. 11 Skogen a Hur ren är luften? 62-66 b Våra sinnen 67-75 c Observation av myror. 76. Sidan 1 Innehåll sida 1 Telefonlista 3 2 Blanketter 4-8 a Blankettguide 4 b Matbeställning 5 c Tjänstgöring vid naturskola 6 d Anmälan till naturskola 7 e Målsmans medgivande 8 3 Förberedelser/Genomförande 9-14

Läs mer

Vi skriver i Upplands-Bro

Vi skriver i Upplands-Bro Att bläddra och söka i dokumentet Hur förflyttar du dig i detta dokument? - Det innehåller många hundra sidor Du kan söka efter artiklar av viss författare och artiklar inom visst geografiskt område? Detta

Läs mer

I nära tjugu långa ar ha de

I nära tjugu långa ar ha de TIDNING FO.R DEN SOCIALDEMOKRATISKA KVINNORORELSEN. Utgiven av styrelseii för Sverges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. N:r 2. Febuari. 17:de arg. 1921. I 1 -.. I nära tjugu långa ar ha de svenska kvinnorna

Läs mer

Tre vardagsrysare. Mårten Steen. Boksidan

Tre vardagsrysare. Mårten Steen. Boksidan Tre vardagsrysare Mårten Steen Boksidan Tre vardagsrysare Mårten Steen Copyright: Förlaget Boksidan 2007 Box 558 146 33 Tullinge Tre vardagsrysare, ISBN-nummer: 978-91-86199-19-7 Du får gärna kopiera denna

Läs mer

,---, "'-.-. (l.ätt redigerat sammandrag efter bandupptagning gjord i vid ett hembygusföreningsmöte.\ februari 1971

,---, '-.-. (l.ätt redigerat sammandrag efter bandupptagning gjord i vid ett hembygusföreningsmöte.\ februari 1971 .I '" ~.~.., 1" i ~ ~~~~'lj! ili~,jirtl l.rn ~.~tle~~~,-~~.r. (l.ätt redigerat sammandrag efter bandupptagning gjord i vid ett hembygusföreningsmöte.\ februari 1971 ( "-..,---, "'-.-. ~) ~) '~råga: Har

Läs mer

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN SKOGSFINNARNA I SÄFSEN Uppsats i tre delar Kurs vid Mälardalens Högskola hösten 2009 Skogsfinnarna i Skandinavien av Mariana Grahn Skogsfinnarnas bosättning i Säfsen Anna Ivars Skogsfinnarnas bosättningar

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer