Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 upp. Bihang till DaAAlleh. N:oi5 Torsdag d. 203a Till salu finnes: Af Trycket bar utkommit och fdlm uti Hr- Utters Sc Som». och Wiborgs Boklador, h för 28 g." anf0: Hen-iette dc Wolmar, eller den swa-t ilita Modren, af Brument. SpZ-Äorc med kolorerade Figurerjemre Be,rrifn>ng, får 1 Ro. B:ko, fjfjcä t de.flvire Boklador, Julgrisen, bar af Trycket utkommit och il\<i i de Peri- -?o?läd^r för 2 h Banko En Samling af cirka 20 st. dyrbara oljelag» Origi ^i-taflor, finne* till salu. AdrcS fäs va Dagl. Alleh. Kontoret. På zansta förmånliga Betalningswilkor flnneö ti'i salu en Träyus-Eq^ndom med st.'rt Gärdsutrym, me, t>ctjgcn -vid reel Gula 0 kadugärdslandet, sam? ett Frälsehemman nd-ra S -ckholm. Underrättelse tas or" öof-notarien I. Häggstrim, som träffas alla förmiddagar, emellan kl. ti sch half t, i Kongl. BorgRätterve. En af de stö»re Landt-Egendomar, 3 mil frän Stockholm, finnes till salu, samt 4 st Stenhus, hwar» ak ett wid Drottninggatan, och de öfrige belägne i fjelfwa Staden. Närmare underrättelse fe» Uti Huset N:o 3, Q«. Euridice mid Göran Helsings Gränd, t le. nyp. Ett af de wackraste tandtställm, meo den behagligaste belägenhet wid en Sjö och nära Drottning» Holm. Uti Hufwuobyggningen äro^rummen modernt inredde och med juya Kakelugnar sörsedde; Stall, Fähus och öfrige Uthus, alla i komplett ständ; en wacker Trädgård»ch Ang om k Tunnlands widd; godt Fisse med^ dertill hörande Redskap. >4 detta ställe tunna framfödas 2 Kor och 1 Häst. Närmare under» rättelse sa- på Kontoret wid störa Nygatan, Huset N:o 1, Qw. Palamedes, 1 te. upp. En Egendom på Södermalm, hwarest i flere Sr en bättre Wärdshus-rörcise idkats, och som aifwit et gvdr reveny, är niet) tillhörig Trädgård och Käggeibana nu genast till salu, eller wid instundande flyttning att hyra. Underrättelse derom fäs i Pipförfäljnlnzsbodcn uti Huset N:o 1 wid stora Nygatan, Qwatterct UlyKes. En förmånlig och wacker Landt,Egendom wid Sjö, belägen uti Östergötland, bestående af ett och ei«qwarr Mantal, är wäl byggd, har Qwarn, Tröskwerk, Bränneri, m. m., jinnes till Mil. Underrättelse sas på Kontoret uti Huset N:o 2 i Jakobs gränd, en kr. upp Twenne stora bruna Hingstar t 8:ce aret, felfria, sediga och mycket stacka, äro derföre mäst tjenllga ti? Arbet5hi!sta?; äfwen älffilliga Hinter-Äkdon, finnas till tala. Undcrräctelje fäs pä Kontoret en tr. upp uti Huset N:o il i hörnet af vsterlänggatan och Skeppar Carlö gränd. En stirk Arbetshäst, fox till färgen, patzinde för hwad Åkdon foui hälst; ä wen en Bredsiäda msd Sele och Björnhud, en Kappstäda med dito, Långkärror, Stegkärror, Skräfkärror, Skraisiädor.samt Mur«tegel, mäil Hallsten, finnas till salu uti Huset N:v 19 w>» Götdgatan och Postmästarebscken. underräktelse fäs af TraMr Äberg i nämnde Hus, till höger i portgången Närnmre En stor stark och felfri Häst, fox till färgen, oastande till Wagns- eller Arbetshäst» finnes till salu. Underrättelse fäs uti Huset N:o «wid Styckgjutarebacken, dä Drängen Erie cftersrä>zas. Twenne feta Slagt-6vr finnab till salu kör civilt pris. Widare underrättelse fas uti Huset N:o Z t hörnet af Artilleri- och Riddaregatornc, en tr. upp. Uti Huscc N:o 4 i Catharina östra Qwarngränk, Qw. Sandbacken, finnas till salu Hundwalpa» af äkta MoppsraS. Uti Huset No 4 wid S>. PanlSgatan, Qw. Rosendahl större, nära Maria Kyrka, finnas till fall» flere stycke,. Ankor, tjcnlige till siagt. En Släd-Skrinc^! i godt stz.id, med eller utan Sele och Fot>'ack, finnes till salu för godt pris. Nn» derrätkelse fäs uti Huset N:o 4. Qw. Swaian wid El'ra södra Kyrkogata. En Länador i mycket godt stånd, med W-s^ och Koffert,, famt 4 st. Sedlar med Tömmar ock Bet» sel, finnes till salu. Underrättelse fäs hos Hyrkusten Almgren, boende i hörnet af Brunkeberg och Be»»tdarebansgatan. En ny Slädfele och en gammal Skrinda, fines till salu för mycket facilt pris. Underrättelse fas uti Diktualieboden i Huset N:S 6 Lc 7 wid Postmästarebscken och Götkgaran. Hos Sadelmakaren Älröm pä Riddarehusgarden finnes en Skrinda med Suiflctt, för en Häst, till salu för bllligt pris. Ett af Lindholms Klaver finnes till salu. Det!an beses uti Hnsct N:o 3, Qw. Wahrenberg wid Drottninggatan, c» tr. uip inpå gärden. En stor och wacker Wargstinns-Päls finnes till salu för 40 Rd. R:g i Brännwlns-Mugasinet uti Hu» set N:» 2 i Drakens gränd wid Skeppsbron. En tio fwart Sidensars-Pelis med Gräwerks Rygafoder. Mlsrasbräm oeh Fällkrage, samt en ny Si» bensars^päls af modern kulör, modernt gj'rd, med Mard FäII?ra;e och Muddar, pa andc åt ett större Fruntimmer, finnas till falu jutf första Hq tmakareboden wis Kornhamn. Twenne Kapotrer, en grä Sidensars-Pä!s ät ett större Fruntimmer, nä«ra Kodningar, samt andra smärre persedlar, finnas till salu för civilt pris och kunna bests uti Huset Rio 6 wid Skärgärdsgats«och Brända Tsmtcn, cn tr.

2 Kyrkoeort. En wacker Worgskinnspäls finnes till salu för zg Ri>. Banko. ltnberkckrtelft f's vti firsta KlädlkZn» Het wio stora Nygatan till höger frän RiddarehuStorget. Uti Siikesboden wid Ärottningat.m t Sprengtportenffa Huset ssnnes till salu: En ny (gngclfc rid Shawl af wacker äkta kulör; en blommerad med gul botten; en grön ny Lcv^ntins-Spens med hwltt Tuftsfoder ad) tlfefffeppning; 3 k. nya granita gula Plym»; 4 alnar hwlta Erik s Ty!I>pclsar; 5 alnar dito Tra-Zyll; en swart Flät-z?att; ett par Fruntimmers-Galosch, r, samt Skrapnos Spel. Uti Seckerbrnks-Boden wid Orottnlnogatan i Lagman C^älius'Hus, öm. Sporren, Huset N:o 5r tznnes till salu: Kanarie-, fin och ord. Rsfflnad-, Melis-, Pann- och Kandi-S-ckcr, härdt Raffineradt ScÄer i störrc och mindre Teppar, brun mellan och fin Sirap: Chokolad,.«ffe, fina Carolina Risgryn, K.rlegryn, hrvita Stuibönor, Engelskt Postlin samt veritabel Esu de Cofogne. En gredelin Sidensars-Päls med stor Skinnkrage och Mus."arfvr 21 Ro., en fnwrt dito med Krlmer? bräm och Fäll-krage fbr 20 Rdr, en no swart Tafts-Kiädning för t6 en gul dito lör 10 Rdr, och ett grönt stickadt Oamasttäcke för IV Rd., allt Banko. Underrättelse fäs i. Klädståndet till wänster wid Köp» mansgcuan frän Stortorget. En ny fin mellznblcr Klä^eS-Kapott finnas till salu för 50 Rd. R.g uti Huset Mo 7 wid Hornsga^ tan, der femte till höger frän Söde> malm-torg, dörrn till monster i förstugan. ttli Likkist-Mag^sinct wid Stortorget finnas till salu inlemnade fina Allé stickade ManS-Tröjor för 7 Sid. stycket. Uti Boden N:o S i Jakobs Kyrkomur finnas till salu inlemnadt wackert swart och biatt Sammet Uti andra Läderboden till wänster wid Regeringsgatan frän Gust. AS. Torg, Zunes till salu en sydd Listmatta. Nyligen inkonma wackca Fruntimmers Struts-Plymer, smärta ocb hwita, finnas till salu ut! Hatb» Kofferarcn Frisks Bod wid Stad» Smedsegatan, tredje Huset till wänster frän Scorkyrkodrinkcn. Mandelmjöl, tillwerkadt a> en Utländning, som gör den finaste hy och med fördel brulas för förkyld» händ r, finnas tia salu uti Boden N:o 5 1 IakodS Kyrkomur. Godt Karduspapper och Gra^Makulatur finnes till salu uti Huset N:o 7, Qwart. Repflagaren wid Sqwalbergsgaran o iadugärdslandet. God Norrff Sill, ritorr Råg, Grynkorn och Halre, Riga Linfrö, Linblär, Holl. Sålläder, rca Hudar,, rölt Turkisst Bomullsgarn, Höll. Postpapper, samt diverse Enqelfft Postlin, in. m.,finnas till salu uti set o.f -vid lilla Nygatan, nära Kornhamn, till wänster i portgången. Hk» Raffineradt Socker, Holländsk kin- och RoftOlia, samt Koll. Sill och Kummin-Ost, finnes till salt» vti förstå Scck.ibeukS-Boden wid Hornsgatan, frän Sidermalmvtorg, mitt emoc Maria Ryrkovort. Aoperligt goda Muffare!!- och Leiert-RuKln, samt fin raspad Krakmanoel, finnas till salu för billiga» ste priser uti förstå Kryddboden wid Hornsgatan. ti"1 höger ifrån Gödermolmstorg. Carolina Risgryn, Fransig Swiffon, Mallaga-Ruhln uti iierdingar, dito renfaee, fin rsspad Kräk» Mandel, M»skate!i Ruhin, Korinter, Eng. Sen»p, Kardeinumnior, Krydd- och Swarloeppar, fin Mar-Ol» ja, och Kapris på Fiassor, Ostind. Soja, Maccaroni, Kanariefrö, Smyrna Bomull, Holl. Lins och Rof.Ol» ia, Hamp-Olja. Gummi-Arabieum, Qwicksil wer, Eng. Viktriol<Ol>a, Perlsand samt Pimpst n, m. in., finnes till salu för billigaste priser uti andra Kryddboden wid Eöthgatan, till wänster frän Södermalms» rorg. God Honung till 20 si. Ras Skålpund., bästa fart Carolina Risgryn till 6 Rd. Rgs Lisipund., samt delikat Wasibuk i små Kaggar finnes till salu uti första Kryddboden wid Hornsgatan, till hög r sran 6* dermalmstorg. Ett p.-irti Smalands-T^lg finnes till salu k>vs Kryddkramhandl. Walffröm wid Ti-"mcrmansgatan.' Sint Postpapper, Ingefära och Fransk Lera, finnas till salu uti Huset Nio ö, Äw. Glaueus wid Jo» hann!s Gränd, till wänster i Portgången. Fint Raffinad, Lump i stora fbcf n och TerreS-S cker, ENgelM Ka^böner. Risgrnn, fin ste Iiidi» go, Batavia-Arrack, Jngesckra, 9llic. Anis Knapperga-l, gffsmp, rirorr Råg. Offra Silf. Sroafwel och Rödfckrga, Pöm. Lam-Ull, Kamel- Har- och Kanin-Här, 'SrunSwigv vunila, och på nederiag Tcrkts-Soc» ter och Risgryn, finnas till salu i parti hos Sld- Fr. Gvdci lu- uti Fabrik. Schmers Hus wid Maric» satan. Mycket god Honung i Bnrkar och Sk^lpundtalS, finnes till salu uti Schaeys Kryddbod wid Rege^ ringsgztan nckra Styckgjutorebackm. ^ Ett litet parti wdl torrkade Äpplen och P^rvv, finnes tiv sol». Adr h ias uti Scckerboden wid) Riddanhustorget. På samma ställe finnes cifwen m»ckct härdt Socker till BlUkspri'. Hwitkcll och Surkål af mycken godhet, ckswen bästa fort P^tatcs f.imt g^ddo lefwande Kalkoner, af Kort flög. finnas till salu uti sista Egendomen till wänster wid Göthgat^n. nära Skans Tull. Ett parti Ek-Ollon till nedsatt pris,, finnes till salu utf SchaeyS Kryddbod ww Regenngögatan. God filtad Surkål, samt hwitcr Arter, finne? till salu för godt pris. Närmare undcrrälrelse lemnev. vti Huset N:o 7 wio Holländarcgatan, Qw. Jsl.^ndct, 2 ti', upp Ett parti hwit Kolk finnes till salu för mycket godt pris. Närmare underrättelse fas Uti firssa Soe» Zetbkuksförsälinines-Boden frän Södcrmalmstorg, mitt emot Maria

3 upp. Äsrundas art? Sv a: oi godt stånd warande Stenhus-Egendom å Ladugårdslandet, Blasieholmen, eller Norrmalm, et fsnflt frän Gu st. Ad. Torg, med minst 7 Rum och Kök på samma botten, DundaS att köpa. Adretz med utsatt Köpesumma afwaktas ut! förseglad billet till H. C. B., som torde lolemnas på Dagl. Allehanda» Kontoret. En mindre Egendom i trakten wid Adolf Fredriks Torg, astundas att köpa för godc pris och för» manliga wilkor. Swar med upzgift om läget, wilkor och beskaffenhet, afwaktas i förseglad biltet till H. O. N:o 60, som tordc lniemnas uti Tobaksboden wid Hornssaran, till wänster ofwanför Ad»lf Fre» driks Torg. ÄstundaS att köpa Riksgälds-Kontorets Obligationer för Götha Kanal, Malmö- och Göthcborgs ffonter, hwara en fjerdcdels utbetalning dt' i Oktober afbetalt. Den sådane har att affata emot S Procents rabatt eller 95 Ro. Banko för 100 för Götha Kanal' ock Malmö Distonter, och z procents rabatt sir Göthcborgs Oiffont cller 97 Rd. Banko för jgo, behagade uppgifwa sin adrest uti förseglad biljett till Kontant Betalare G. N:o 9, som inlemnas på Dagl. Alleh. Kentoret. För Riksgälds-Kontorets Obliga» tioner, hwarä utbetalningens är tagen, betalas i Procent mer dn ofrcan de ndnysfrt. Norrffa Speeie-Sedlar astundas att köpa. Le som öga sadane att sälja, täcktes uppgifwa sin adrei till Juveleraren Hedenstoug wid Mästerlanggatan. Urbzudee ärr hyra: TraktSren Flygares Egendom N:o 7 wld Norrtullsgatan uti Qwarteret Trumpetaren, f. d. LyckmanS Malmgård kalladt, nu till Wlrdshus rörelse upplåten, är med Hus, Trädgård och Plantage innehållande 2,9;222 qwadrat alnar, med inventarier, att hyra den j:sta nästkom. April, och en del att genast tillträda Qfwerenskommelse kan träffas mrd Lagmannen Geijer på Riddarhelmcn, Huset N:o i, eller med Kaxitcn och Traktören Erir Engström wid Ladugardslandstorget. Till nästa flyttning blijwer en m?reparerad Maning att hyra, bestående af 8 Rum och Kök, Tambur, Drängkammare, göda Källrar, belägen nära hamn. Adretz fas i Huset N:o 2 wid Nybrobacken a Ladu» SardSiandet. Till instundande flyttning är att hyra hos Bryggaren Rosenblad, uti Huset Nio S, Qw. Bryggaren wid Göthgatan: En Maning om 8 Rum och Kök, i den mäst eleganta och moderna smak, förenad med alla de komoditetcr som möjligen af ett större Hushall kan onstas. Uti f. d. Bruhnsta Huset på Blasieholmen äro nu genast cller till instundande flyttning att hyra Z Maningar om 6 större Rum hwardera, med Stall och Wagnshus, jemte Oomcstikrum och öfrlge heqwäm» ligheter, flere Magasin och SpannmälS-Windar, samt en Salubod. Underrättelse fas på stället, hos Maktmästaren Engström. Trenne Maningar, belckgne uti Staden wld KövmanSgatan, ärv att byra insi. flyttning, postande för Handtwerkare; nedra Maningen pa ar äfmen till Salubod cller Näringsställe. Närmare underrättelse fas hos Hof-Furiern Pomp, som bor uti Huset N:o 7 i KohlmKtaregrändm, och träffas hemma alla morgnar till kickan 9. Uti Huset N:o 2 wid Alandsgränden, Qwarteret Torsten, bll<wcr nästa flyttning att hvra Maningen en traooa upp, bestående af 13 Rum och Kök med manga tillhörande bcqwämligbetcr, samt Stall och Wagnshus; äfwen färstildt 3:ne wackra Rum- Uti samma Qwarter och Suset N:o 16, i hörntt af Regcringsgatan och Sm^landsgränden, är äfwen att hyra en Maning om 4 Rum och Kök. Underrättelse sas i sistnämnde Hus, 2 tr. Upp, En wacker god och warm Maning om 7 Rum och Kok, m. m., är för lindrig hyra att tillträda näst, flyttning uti Lagman Geijcrs Sus på Riddsrholmen. Pä samma ställe blifwer äfwen ett större Stall och Waznshus att hyra.. Uti Hu'et No 2 wid Hornsgatan och Ragwalds backe, Qw. Bocken, blifwer den i nastk. April en Maning om 7 Rum och Kök, samt nödige Uthus att byra. Underrättelse lemnas! nämnde Hus, till höger i portgången, en tr. upp. I samma Hus äro att hyra 2 Rum och Kök Nära Kungsträdgården, Qwart. Torsten, Huset N:S 8 & 9, äro flere små Maningar, af 2 a 3 Rum rch Kök, samt 8 Ungkarls-Rum, med särskilts utgångar, nyligen reparerade och med dubbla Fönster för, sedde, att hyra- Närmare underrättelse fas l tr. upp k nämnde Hus, da Wärdinnan efterfrågas. Stall för 3 Sästar och ett stort MagnshuS, är äfwen i samma Sus att hyra. Till nästa fardag är en gansta wacker MZning en tr. upp, af 6 Rum och Kök, med Källare och Mmd samt Twätt- och Bagarestuga, att hyra wid lilla Nygatan näst intill Posthuset. I Portgången ak samma Hus äro äfwen 3:ne hwälfoa Rum, bäst påminde till Hante!s-Kontor, och befja Lägenheter tjenligast för någon Grvtzhandlare. Uti samma Sus åt Munkbrohaninen Sr en Salubod älwen att hyra, förut b.gag«nåd till Viktua-lcbod, med stor Pzckbod innanför och en liten Wind derö^wer. Närmare underrättelse fas i Thunbergs Diktualiebod wid Munkbrcn. ^ ^. Pä Norr är en Maning va nedra botten att hyra den «i. April, hwari öfwer 2Y ar warit Malare AZerkstad. Adrek fas i Boden N:o S i Jakobs Korkomur. ^. Uti Huset N:o i, Qw. Glasbruket, midt emot Kongl. Lasarettet, äro att hyra flere smärre Lägenheter af Rum med Kök och Utdus, pahande för mindre Su-hall, samt en större som i anseende till sin särdcles wackra belägenbtt är patzande till Äensio.is>Jnrättning. Stall och WagNshus kan äfwcn fas. UN-> berättelse fq på stället, andrs porten tils i Vrckndcn, en tr.

4 Hus». Kft ett af te större Hmen nära Brunkebergstorget blfswa för ett (fett ock förnämt Herrssap ben t atfltf. April utr hyra f6(jdnöe Rum och Sdgeicheter, ncm!.: En trappa upp Tamd-ur. Sal> 2:ne gsrivaf och4 Kamrar! tillika åt? fja flere K m efter behag, Kök, Skasserier, Dräng- Sushallcrste- och Plgkamrar, Mat- Dricks- och W.dlällrar, Magnehus, Stall för 4 Hästar, jemte Bagarstuga ock Mangel i Garden, m. m. På <amma ställe äro äfwen Rum med lägenheter nämnde tid att»yra för mindre Sushall eller v-gkarlar bestående as 2 a z Rum och Kök hwardcra. Widare unt>err<jtt»*tfe tös af Aé:ftentcn i Stolens Politiä-t^ollegium, St inert. Till näst, flyttning bli'wa följande Lägenheter ledige att hyra, neml. : i:o En nn$ reparerad Maning om 4 Num, Kök och 6rrige beqrojmltgheter, belägen nära SödermalmStorg, i ert litet Hus för sig ;jetft. Stall 'ör flere Hästar med 2 S'ullar och ett rymligt Wagnshus- kan ock affölja eller fdrfffffct uthyras. 2p Flere Boning-Rum med Kök, en stor Werkstad, pajande för någon Handtwerkare, samt en liten Trä, gardstäppa och diverse mindre Rum för Arbetsfolk. Detta utvyres antingen särstildt eller tillsammans. En Tunnbindare och cn Smed hafwa förr beqagnat den sednare lägenheten. Adrek lcmnaö uti Huset Nio S wid St Paulsgatan, Qw. Saturnus, da Wärden elterfrägas. Nära Södermalms Torg är den t ndsif. April att hyra en wac5er Maning om 4 Rum, Kök, Träd, gärd ech n»di, c llthus. Närmare midcrrättelse fäs af Tobakshandlaren Millberg wid Jernbron. Uti Huset N:o 4, Qw. Herknles wid Mästerlanggatan, en tr. upp, är en wacker Maning att hyra, ie«stående af 3 Rum, ett Kallrum och Kök, samt nödige Uthus. Widare underrättelse fas i Kryddboden utf näm de HuS. Nu genast eller den l ndfif. April är mot lindrig hyra för ett tyst Hushäll, en glad, ljus, mindre Ma* ning nära Maria ^rka, bestämde af Sal, 2. Kanuar, Kök och erforderlige Uthus att tillträda. Adceh fasas Hr Flngarson i Maria Skolbus. En Mani g bestående af 2 Rum, Kök och L^kÄmmare, belägen wid Jcrntorget, ärtis nästk. fiyttnln» att hyra- Qfwerenskommelse träffas i Hagsten» Kryddbod mid nämnde Torg. Den 1 nästk. Aprl! är ar!- hyra i Bromsiffa Huset niiv Hötorget, 2 tr. upp, 4 störa,.glida Rum metr Tambur. Kök, Pigkainmare, Källare och Wtndsrum, moöernt rcvarcrade och nym»lade. Atwen är att hyra i lilla Hu-et ät Torg-t 3 Rum dll Näring-hällande, med Kök, källare och Medbod. Underrättelse fas hos M k^mäsiaren Almström, dörrn till höger wid porren St Torget t stora Huset. För en hederlig U-ngfQrl som ästnndar att bo -väl, är tillfälle att fa byra en liten proper Maning af 4 Rum och ett litet Kök, samt ett Domestikrum der innanför, uti Jakobs Församling. Närmare unberrättelse fös i Silresb»öen uti Sprengtportenjka Suset wid Drottninggatan ock Clora Bergsgränd. Po Ladugards^andct och Jungsrugatön > Huer N:s 13, 14 tk 15, Se nästa fardag att hyra 4 Rum med 2 Kök, sarssildte ingångar, samr kan begagnas os 2 Hushall; ä'w n 1 a 2 Rum med Kök, Bagarstuga och Ugn, ett mindre Flhus och Stall i Mangel och godt Brunnsivstten sinnes i Gärden. Underräl» telse sas på. ställ t-, al Gatan.. Fem waekra Boningsrum vä nedra botten, med tillhörande Kök och nödige Uthus, blifwl att hyr» nära Clars Kyrka, uti stora- Mattugränden, Qw. ^Trftten. Underrättelse sas i Huset N:o 4 af nämn, te Q-wartir^ Trenne waekro Mim mel' wacker uffiat, jemte Kc k, Mind, Källare och ösrige tillhörande Lägnblter, Aro-att hnra i Hustt N:v 4- wid stora Glasbruksgatan, midt emot Fyrkanten. Trenne R- m ech Kök, söm längre tid warit b gagnade till Näringsställe, nyligen reparerade,- äro att hyra till den t Aoril i Huset N:o 4 wid Catharina östra Kyrkogata, Qw. Michael.. Underrättelse sas i Egendomen N:» S, näst intill, en tr. upp. Tre Rum med Kök och tillräeklige Uthus, äsw:n ett rymligt Magasin, äro att hyrs den l April, llnr trcrrättjsi- fas»ti Kryddboden wid lilla Nygatan. Uti Huset N:s 4 wid hörnet af C'ara Bergsgränd och Elära norra Kyrkogata, Qw. Swan, fcllfnxr nu genast e«er till nästa stttning att hyra 3 Rum med Kök ech nödige Uthus. Midure underrättelse fas i-mttualiebeben uti nämnde Hus. Nere aamla och 'ördelakiige Näringsställen, både i Staden och tå McfNKrne, blifwa den 1 nästkom. April att hyra. Underrättelse fas i Huset N:o 5 rsiti hörnet of Regeringsgatan ock Enkbusgränden, der WrännwinsiMagasi.ier är. Tre R»m med Kök, nära Artillerigården, äro att hyra 'rån den i April! Närmare underrätt telfe fas i Kryddboden uti. Riddargattbacken 5 taduga,dsiandet. Ut Huset N^o 4 Qw Sporren iviö hörnet af OroltninaLatan och <ZIto Bergsgränd, en tr. upp, Äro? Rum med Garderob: tjenligast för en Ungkarl, 1», g nsst K.c den 1 Aoril att hyra. Hyran är mycktt billig, mästa afseende göres på en ordentlig och stilla Hyresman. Rum nen kunna beses alla f.»1^ frän ki. tv till w. NU' genast- eller till nästkom. ff^tung äro att hyra 3 Rum med ^>k ^ck nödige Mhus, 2 Rum med ZSmbur ock?ök-. samt ett, samt Rum. Il.iderräeceise jas af Wärdcn i Hnfer )ho 2. Qw. Fztheburö» brunnen wid gam!a Är-kaardSgat»».. Dm ilia nästsdmn-ande Ap.il äro att hyr? i Huset'N:o 7, Qw- Hä fen uti Sm-éandsgrär.dcn wii? Wgeringrgatan, va nedra botte:?, 3 R"M sch Kök med Källare ock Uthus,, piss.nde tt!i- nägsw Nlktt-H«iibt»wrrA>Röre Qlwrrek^kcmnulft träffas med Mktzz» i. nämnde

5 Fred-sgatgn.. En Sal med 2 Kamrar, med behaglig utfigt, ärv att hyra till den l nckiik. April uti bet sa kallad Räntmästachu (t wid Skeopsbron. Underrättelse fäs i Strömdecks Glasbod ur nämnde Huj. Rum lör små H^syäll eller snyggs och tätta Handtwerk. tunna af säkre Betalare fu tillträdas t den N:o 3 wid gamla Kunssdolm?brogalan, Qw. Lammet, en tr. upp, dörrn till wänster. För ett mindre Hnsdall bttfma atr byra den l ntfftf. Aoril uti Huset N:o 2 i hörnet af Clara Södra Kyckogot» och störa Watlugränden, 2 Rum, Kök och Skafferi, samt Kallare «ch nödige Uthus. Wl> dåre underrättelse fas ar Wärdinnan, bvinde i nedra Maningen af nämnde Egendom. Twö wackra Rum med Garderob, pz nedra botten^ äro alt hyra i Huset N:o 4» Qw. Adam pch Evs wid Orotrninggatin, nära Mäster Samuels Gränd. Twenne hyggliga Boningsrum äro nu genast att hyra wid lilla Köpmanstorget till den 1 April. Un? öerrdtrctfe fas ptr Grokbandlarm Lönnroths Kontor, som är i Hörnhuset af Qsterlänggatan och SaltKompagnie Gränd, en tr. upp. Twrnne Rum och Kök, med nödige Uthus, äro att hyrs frän den l April, f Huset N:o 5 uti Hö, tens Gränd- Twä snygga Rum med fri och wacker utsigt, samt med eller utan Möbler, städning och uppcssnlng^ m. m., ärv att hyra. Underrättelse fas en trappa upp uti Huset N:o 14, Qwart. Jericho wid' Jakobs Bergsgränd. Till nälla flyttning är att byra utanför Skans Tull. en Smedja med 2 Rum och Kök, jemte Uthus. Underrättese lemnas uti Huset N:o 1, Qw. Phaeton wid Stortorget, 2 tr. upp. Wälbclägne NLringsrum bliswa den i nästk. April att för billigt pris hora för den. som har egna Rättigheter. AdrcK fas l Kryddboden wid hörnet af Södermanlands- och Kocksgatorne på Söder. Uti Hurct N:? 4 wid St- Paulsgatan i Maria Zörsamlinss, Qw. Rosendahl större, fas adress om ett gammalt NärlngSstäile, divarest frän längre tid sedan warit betydande afgång, som för nägot tyst och be» ff.dligt Folk med egna Rättigheter är att tillträda nu gcnass eller nästk. flyttning» mot hyra eller att der-före göra räkning. B.hörlg säkerhet fordra?. Ert stort»ladt och owänilgt warnir Rum och ett mindre dito, med särskildte ingangar, ^ro alt byra frän den i nästk. April för något Fruntimmer eller mindre Hushåll, da Kök kan fa begagnas, äldre? fas ati sista Kryddboden t Kungsbacken. På L-dugZrdsiandct och Siblllegstan. Huset N'v Zt. Qw. Rudan mindre, är ett stort Rum med del Bagarstuga att hnra den 1 A?rit, Underrättelse fas på stället. En wälb lägen Sainbod med Källare, som i mänga ar warit nyttjad tilk Mktualiehandes, är nu geirast eller den t nästk. Av?il att hyra i Huset N:s t & 2, Q-v. Milon wid Munkbron. Till nästk. flytrn-nq är ati hyra i Hi^et Nio 5, Qw. Bryggan n wid Göthgatan en Viktuallebod med Bodkammore och Packbod, samt präktiga Källrar, allt på det mäst kemmvda sätt inredt. En Salubod mcd Kammare, ät att hyra. Underrättelse sas uti Huset N:v 24, Qn>. Trollhättan wid Rezeringszatan. Den t näst'. April bllfma wid Skeppsbron följande Lägenheter att hyra: En större h«älid och torr K'llarc, tjenlig till upplag af hwarjehanda Waror, ett HandelS-Kont t med ett Rum innanför, tjenli«t till Packbod, fornt 3 tr. upp f samma H«s 4 nnrepacerade Rum,passande sir vngtarlar. Underrjttelse sas t' Spanmalsboden wid hörnet af Skeppsbron och Slottsbacken. Ä s r ir n d a s a t r b v r a: Ett mindre Landtställe, ej längre än 1. högst 2 mil frän Hufwudstaden, med wacker belägenhet wid Sjö fämt rättighet till Fifl-, eller ock nägra snygga Rum med samma förmåner^ astnndas»tt hv-a till den t nästk. April Svar aiwaktas uti sörseglad biljet till M. O., som inlemnas ut! Tobaksboden wid Blasiebol!nsh!>ni"en, Hm>.t N:v 17: Till den \ nästk. April ostundas att hyra i Clara eller Jakobs Församling, en Wän>'ng en eller 2 tr. upp, b^stacnde af 5 a 7 pr"pra och warma Rum, Kök, Skafferi, Garderob» jemte alla andra nötigt U hus. Swsr aswak^as uti förseglad biljet till M, S. reel Betoiar<> som inlemnas uri Hessells Kryddtot t hörnet as Wäst.-ilangqatan och Kakbrinken.»Mundas att hv?a 3'a 4 Rum med Kök,- va nedra botten eller ock en trappa npy, blott ett åt nci< wid Gatan som p>»de mara vatz^nde för Handtwerkar?, att tillträda'näi a flyttning eller i Höst. Belage»»' heten -stundas omkring Regerings-' eller Drottninggstani S>rar afwakt-' i sörseglad b!l>et till Hyresniaw som inlem as i Tobaksboden wid Drottninggatan, bredwid Apotyrkt Vsrfin.?ill nästkommande flyttning astundas att hyra 3' glad»' Mm med Kö? vev nödlge Uthus, beläme wi Göth',atan, nära AödermalmS Torg,. Kornhamn > Jernt0'Ssg<>tan ell.r detrzkrlng, Swar afwa.ra» att förseglad biijct till A. Zsöm in!emnas va Oagl. All.-h. Kontoret.,. W^belägnc Räringsrum astunda» att hyra. Swar afiva^tas'i lörjeglav biljet till N., som lmelnnas på Dag!.. Allch. Kontoret. Till den 1 näst^ April ast'und'as att hyra wid eller omkring R Aerlngs-,, Drottning. _..... eller sreesgata!? ett liui och gladt R' M, 'ritt frän ftrkt och ohyra, imtfufftfu år Gata eller Gr.^nd, samt Ta.nbur eller d ist de>a' e-t annr dertill tienliat Rum. Swar med utsatt pris afmafras tti foci. biiiet till Jt. * förn inlemnas uti första Kryddbodtn till böger^ wid M>rrländ garan, från Kungsträdgården.^ _o?r.'-czrs- ell^ Soisqwarters-Rjittighetcr asiiindas att. d^ra dm s oojk. April. Bdrcp ta* uti u-s* Krims Krytzdbed wid

6 r sa t tstuli t sch Fö rlsr ad t: NyZrSdagen bortstsls utur Brandförsäkringshuset, 3 tr. upp, ea ny mörkgrön Fruntimmer^Slän^appå med mörkgrönt Kambricksfoder och Fckllkrage, garnerad med samma sort Sen som samma tis-ättastastir, undfår hederlig wedergällning, da anmälan ster på nämnde ställe. Är den sä!d eller pantsatt, will ägaren den igenlösa. Söndagen den tö dennes borttappades under gåendet frän Gust. Ad. Torg till Maria Kyrka, en Psalmbok med Skinnpärmar, förmodligen nära Kyrkan. Len, som samma upphittat, ware god och emot hederlig wedergällning aterlcmne den till Portwaktaren i Celsingsta Huset wid Gust. Sid. Torg. Under gåendet frän Gust. Ad. Torg, Bf.-rer Riddarhustorget och Mälaren, samt Ragwalds backe till Swartcns Gränd, borttappades förl. Fredags f. m., ert par owända Skor. Den som >amma uxphitt-t, ware god och emot hederlig wedergällning aterlcmne dem uti Huset N:o 18, Qm. Fiskaren större i Swartens QttJr.d ps Söder. Oen 17 denaes förlorades emellan Roslags Tulln och Staden, en Dans-Sko. Den som samma upphittat, torde emot wedergällning inlemna den t Strindbergs Kryddbod uti Storkyrkobrinken. Förl. Söndags aston kl. emellan 7 och 8 förlorades emellan Surbrunn'och JohannisKyrka. en Spansk Rör med Hsrnkula och Dobbsto, samt Guld-öglor, men utan Remin. Den som samma upphittat, ware god och emot en Rd. Banko i wedergällning astcmne den uti Kryddboden wid hörnet cf Karduansmakaregränden och Drottninggatan. Uppbittadt och Tillwararaair: Sistl. Julaston upphittades ett Fick-Ur med widhängande Ked, som ägaren på beffrifning, samt emot hittlön och intimation- betalande kan äterfäs i Trähuset af Egendomen N:S 14 & 15 wid hörnet af Tjärhoföoch Tullportsgatorne a Södermalm, En Ur-Berlock af Guld i Trummfafon är upphittad, som ägaren kan igen,?, hos Wsktmästaren kil, jeftröm i Kongl Operahuset. inom Norr Tull, pä Landswägen nära^silfiverdahls Wärdshus, ät den 11 dennes upphittadt en Silkwer-SnuSdvsa. >om rätta ägaren på bestrifning kan igenfä wid Rada Gärd, nära oswannämnde WärdShus. Förl. Julafton upphittades en Guld Port d'epee, som på bestrifning kan igenfas i Grok-Kallaren utt Huset N: 8 wid Tyska Brunn. En swart Plym är sörl. NyärSdag upphittad i Maria Kyrka, som rätta ägarrn kan igcnfä uti Hufct N:o 11 wid Repsiagaregatan ä Söder, Qw. Jupiter mindre, en tr. upp. As en Person är va mitztankar anballit ett hälft li-o. färskt Smör, och kan rätta agaren detsamma igenfä da anmälan ster i Kgl. PoliS-Kammaren, hos Uppsyningsmannen Martin. I Fruktständet wid Nybron qwarglömdes något före Jul, ctr Packet med Bomullsgarn, som kan oterfäs uti Huset Nio 8 pä BlasieHolmen, midt emot Fersensta Huset, 2 tr. upp, dä Vaktmästaren Bergman esterfrägas. En Gumse är tillwaratagen, och kan på kstrisning igenfas i Huset N:o 7, Qw. Adam och Eva wid Drottninggatan. T j ensrsö NhSe: Ett medelaldrigt Fruntimmer, som i 6 och ett hälft är förestått en gammal hederlig Enklings hushall, men genom dödsfall blifwit ledig, ZKundar till Wären fa emottaga dylck befattning hvs någon be, derl«g Ungkarl eller Enkling, eller ock som Husmamsell t något hederligt Hus; hedrande betyg stall ej felas. Underrättelse fas uti Huset N: 2 wid hörnet af lilla Wattugränden och Clara Södra Kyrkogata, Qw. Björn. Ett ungt alfwarsomt Fruntimmer astundar till nästkommande flyttning fa plats uti ett hederligt Hus för att wara behjelplig t hwarjehanda; wore der mindre barn, will hon gärna Staga sig derå- wärd, t» hon är kunnig i allt bwad som hörer till en god uppfostran. Swar afwaktas uti förseglad bi'jet till S. H., som inlcmnas i Kryddboden wid Drottninggatan bredwid f. d. Bergdahlsta Huset. En rast Hushallcrsta, som flere ar konditionerar i de större Herrstapehusen, älu ndar till den i nästinstundand April dylik emploj. Swar afwaktas i förseglad biljet tiä N. S., som inlcmnas i Kryddboden wid hornet af Drottninggatan och störa Wattugränden. En ung och anständig Flicka astundar den l April fa emottaga en Salubod, eller cck någon kondition k Handel; hon är kunnig i ssrifwa och räkna; redlighet stall ej felas i hwad som blir henne anförtrodt. I brist deraf sä städa för någon äldre Herre som ger kostpenmngar. Swar afwaktas uti förseglad biljet till D- S., som lnlemnas t första Krddbodcn wid Norrlandsgatan till höger frän Staden. En bättte och anständig Flicka 'astundar blilwa antagen uti ett bättre Hus för att ga Frun tillhonda vch handhafwa barn, ty hon har i 18 Zrs tid haft födan befattning, mm nu genom dödsfall blifwit le» dig. ofwercnskommclse kan st- uti Huset N:o 14 wid Malmstillnadsxatan, l tr. upp, dörrn wid andra trappan, dä Wahlsortz esterfragas. En Flicka, som t flere or konditionerat som Huspiga, och är försidd med hedrande betyg, ostnnöar d. l Avril dylik tjenst. Swar afwaktas uti förseglad biljet till G. Z., som inlcmnas i Fru Siranboiiis PcHlinsbod Drottninggatan. wid

7 Kontoret. En Hushällersta, fom f flere St ti nt i^irtthettskapssus och kan på egen hai» bestrida både Matts och Landthushq.uung och känner I grund daoc flrare och g öfre mottagning, ästundar act till dcn i näst-fomtkance April fd dylik kondition, iller t brist deraf fa hushålla»ör någon ogift Herre; rekommenderan» de delvis om skicklighet och p.litlkghet stola ej felas. Swur afwaktas»ti försegl. biljet till T. G. N:o 13, som Inlemnas i riiiboten»id Jakob» Kyriowur. En h»ag'ig och anständig Klicka, som är kunnlg I LandthuSh^llring och man wid fina» Matlagning vstundar tjenst som Hushall rsta, Mist ner ar Landsorterna; i brist deraf som Kokerska uti naaot hederligt Hus hit i Stadeu; säkra bewis stola cj felas. Sivar afwaktas uti förseglad biljet till Dcn sökande, som inlemnas i Tobaksboden l Jakobs Kyrkomur. En anständig Flicka wtd 30 ars Lider, som tient hos hederliga Herrskap» som Huspsga, och åv för» sc^d med be bäst rekommenderande betyg, ästundar tjenst hos n-igon hederlig Herre eller Fruntimmer. till den 24 Äpril. Swar asmaklas uti sdrseglad biljet till I. D., som inlemnas i Linboden wid österlänggatan midt emot Nygränden. En tarflig och cl'warsam Flicka affundar tjenst som Städersta uti nzgot hederligt Hus, emedan hon förut fr fe bytf tjenst; i brist deraf hos nägon hederlig llngkarl; säkra ben>!s stola c) felas. Swar afwak» ta» Ull lörseglad biljet till 1000, som inlemnas uti Boden N:o 8 i Jakobs Kyrkomur. I tjenst äsrundas: En Goxe emellan 15 a jg ar, af stor kroppsbyggnad, ostundas i lära. Underrättelse fas i Spetsen» Backe, der Glasmästarestyiten sitter. Ästundas en nyiter, ogift Drängs som är man wid Trädgårdsarbete, samt en Piga, fom är man wid förefallande göromål. Underrättelse fas i Tobaksboden wid Hornsgatan, till wänster ofwanför Adolf Se driks Torg. Ert Fruntimnier af göda sed r och med hederlig rekommendation, som är t stånd att tala och striiwa Fraysysta, kunde få tillfälle ati komma ttfl en honett Familj för att hjeloa flere barn till underwisning. Hon kon mara säker att hon stall bemöras med all möjlig wänligdet och aktning. Närmare underrättelse iåé i slergrens Bokhandel wid stora Nyaatan. Tjenstefolk erhålla rjenst.r pä Kommixions-Ksnkoret wid Norra Smedjegatan. Diverse: Ett stående kan om ioooo Rdr Banko kan emot fullgod säkerhet i fast Egendom inom Stockholms Stad erhållas. Widare underrättelse lemnar Wakimäst^ren Björkman wid Lilla Sällstapek 2 tr. upp, midt emot^dagl. Älledunda-Konroret. Astundas ett Lan af 4000 Rdr Banko mot mgckcr säker Inteckning k brandiörsäkrad Stenhus Egendom bär i Staden. Swar afwaktaö i försegl. bujei till C. F., som inlemnas t Tobaksboden wid Trängsund, midt emok^ Storkyrkan. Nu genast astundas a't fil lana 1000 Rdr Banko mot full säkerhet. Längi waren kunde äswen fa bo på ett wackert Landtställe helt nära Srockholm, och erhalla husrum, inåt ocb twätt m. m, för räntan; hälst önffades art det w?re någon som wiite roa sig med art mara behjelplig med strifning. Sivar «fwak< tas uti försegi-d biii t till U. P., som inlemnas va Dagl. All-h. Kontoret. En reel Man ästundar ett Lan af 1000 Rdr Banko met första Inteckning uti en Egendom, wär* beråd till 4000 Rdr Banko. Swar afwaktas uti förseglad biljet till B. H. C., som inlemnas på Dagl.»lkh.. Äsnlorel. Ästu idas ett Lan af 6GG Rdr 32 i Banko emot andra Inteckningen uti brandförfäkrade Egendomar eller lull borgen. Swar afwaktas uti förseglad biljet rill W. L., som inlemnas i Saffianöboden midt e«m.t ViktualiewZgen. Om någon stuile wilja inliga en Inteckning va L00 Rdr Banko uti Landt-Egendom, belägen l och en half mil sjö- o» iandwäa frän Stockholm, kunde Längiswaren utom ränta fä begagna ett wackert Rum till sommarnöje. Nämnde Egendom lckijes äswn pä förmånliga willkori den äger alla sörmäncr, manwill begära af en Lae>d^ E endom, ut'm gr an -a Byggnader, och är fri frän alla ulssvlder. Den härtill finner sig hugad, b.hagade i förs. biljet till. Q., som inlemnas pä Dagl. Alleh. Kontor», uppgifwa hivar man far fic anmäla Om näftftt ostunfcar att bota si: till eij fzrmanlia och wacker Landt-Eaendom, som har brandsörsäkrad Äbygg Id, b.lägen i Lt'-k! -infl? Lä - wid allmen seg Ned. mot en Stenhus-Egendom,t Stockholm eller na«g:n Landr-Eg 'i.do n deronikring. tan der. n»lnr sin ömkan. Swar, med adrest 5 Agaren och uppgift på Eg ndomen, afwakt s uti förtcgl. biljtt ti!! I. E. E., som inlemnas pä Dagl. Alleh Kontoret. Sckker ledr.tng i Tyika och Frar'ysta Språkens läsande och strifwande, mot Banko i timmen, kemnas bos en wid Srorkyrkan bo nde Lä are, lom ä>'wel, antager 2me wälartade Gotzar i halfpension, mot billig ste ackord AdreK f3$ i Tobaksboden wid Trä^gsund. En G^n>ernant. som t m ngi a: l)jndf>dt Bar», och som känner de Vligker och ömma omsorger, fom dertill höra, Lstundar nu dylik pl ts, hälst önst^de hon nu få soignera Gesiar och blifwa deras ssri» darinna, innan de lemnas under Informators hand. De egcnstaper, kwaimed hon tror sig kunna gagna och efter»ttersta flit Dill medt 'a d m, äro lä'a, strifwa, Religion, Historien, Geogrefien, Franstan, Rita. Mala, f-mt Musik, om de de^ör haswg sglleudet. Swar afwaktas uti fört. biljet till Mar nyttlg,,'m inlemnas p«dagl. Meh.

8 Rahme. M en ^5r3il-maft «ivtt«zes hederlige Mäns Söner till underwisning i Christendomen, Gkrlfira, -?a, Historien, Geograficn, äldre och nyare Språken m. m. Närmare underrättelse fas uti Huset N:o 5, Qw. Ästesiaget wid Norra Smedjegatan, dörrn till wänster i Portgången. Ett Fruntimmer af bättre Kano, och i detz werksaiiimuste ålder, men som genom en widrig luckas om» ^ytlighet utan e^et förwall^nde bllfwlt försatt i mindre gynnande omständigheter, astundar att nu instun. Sande'War f3 emotraga eller förestå hushälwing<n för e» bättre och stadgad Ungkarl eu r Enkling; man wid arbetsamhet och de i ett ordentligt och städadt Hus förefallande göromål, tilltror hon sig kunna upp, ifptta en sådan plats och swara mot ett fd dyrbart förtroende. Mebler till eget Rum och, om ja ostundos, nödige Kökssaker, äger hon sjelf. Gillande rekommendationer tilltror hon sig kunna anskaffa. Om n^on fäster sig wid deha rader, torde densamma närmare gifwa sig tmänna uti förseglad biljet tili I. B. S., fall inlemnas på SDa«L Web. Kontoret. En söt troget och redligt uppförande w.il känd Vaktmästare astundar att nästa flyttning fa, mot fria Botti.igsrUM/ om morgnar och aftnar, uppam ^en.eller Z:ne bcderlige Herrar, Vwilkcs städning och Klädtwätt samt matlagning, om so ästundas, dons Hustru (som clger egne Husgerådssaker) singe emotraga; elfet ock att emot krrstnämnde förmän, uppdragas öswerinseendec as någon Egendom här i Stai>m, icmte Äwarj handa kommihioners uträttande; all acfitrotef? försäkras. Sivar afwaktas uti försiglad biljet till A. Z-., som lnlcmnas i Tobakhandlaren Falks B«d wid Munkbron. En Härfriförssa, som kläder efter den moderncfie smaken, erbjuder sin tjenst till lindrigaste pris. Den Jjer.no behöswer, täcktes efterfråga Fru Kajander uti Kufet 9i;o 9 wid Hörnet af Högdergsgatan midt jzr Catharina Kyrka, in på gärden, 2 tr. upp, dörrn till höger. En hygglig Mennista med egna Möbler, som halt städning i flere ar och äger goda rekommendation ner, astundar till nästa flyttning dylik befattning hos en bjttcc Herre mot fritt husrum och med. Swar Fwettas uti förseglad biljet till A. S., som inlenmas i Bikluaiieboden wld Köpmanstorget En anständig F^cka, som syr ferml, ästundos nu genast att»a till och ifrån?a ett ställe mot dagssennina. Underrättelse fas uti öuset N:o 2 wid RegeringsZatan och Hörnet «f Lästmakaregränden, Qw. 3«lch0/ till wänster i ösra portgången. Om någon på Norrmalm eller kadugärdslaniet boende ung, snygg och ordentlig Hustru. utan eget barn, med frist och tillräcklig mjölk, will mot betalning till uxpamnin^ cmotiaga ett barn, lä torde den tfnmäl* sig hos Fru Hörbcrg, boende uti Hisset N:o 2 wid Göran Helsings gränd i Staden, z tr. upp. Uti ett hederligt Hus t fjeliwa Staden är nu genast tillfälle för nagra Herrar ott spisa middag wid gutet bord, mot det billigaste pris. Adrek kas i Huset N:o 6 wid hörnet af osterl-inggttan och Drakens Gränd, Qw, Apollo. Pä samma ställe ärv möblerade Rum att hyra både pä längre och fortjre tid. Af«siscn kan man fa lnackordera sig i ett för allt. I Nipperboden bredwli» Källaren Pelikan i Södermalms TorgS Brunnsbacke emottaga^ äkta Plymer till tvättning, färgning, swärtnjng, ^ockning och ombindning, efter hwars och ens instan. Noggrannh.t»ch möjligaste styndsamhkt utsästes. Fina Trädspetsar twättas och prickas. Wldare underrättelse fas uti Huset N:o 6 wid hörnet af Nya Kungsholmsbro- och Drottninggatorna, in va garden, i tr. upp. Afwen fas adretz om ett Fruntimmer som astundar fa ga till och ifrån i något bättre Hus och sy. Undertecknad har öppnat Källarrörelse uti Huset N:o 3, Qwart- S:t Pehr wid Norra Smedjcgatan, sch rekommenderar jag mig hos resp. Publieum, Wänner och Bekanta. Stockholm den 12 Jan Carl Fr. Iahnson. De som baswa Panter uti Huset N:o 3, Qwart- Kotthiifroudct wid Tavastgatan, dem inom den 15 instundande Zabruari, t annat fall försäljas de pä öppen Auktion; anmodas att inlösa som andra gängen kungöres. Madam N. N. Wcsterlund, lom lör ett ar icfcan bodt i Eg-ndomen N:o 18 wid Szwalöergsgatan, joch ej, oaktadt päminn>lser, beialt sin hyra, anmodas att in^m denna månads stut liqwidera den och afhemta sin obetydliga owar'ätc>'skap, eljest blir hon sin löscrättighet förlustig. Orriliana Heke. Den Herrn, som middagen dcn ii eennes på Källaren Tysta Lejoaet mistog sig pä ett par Galoscher, bthagade genast göra ombyte pä samma ställe. Den <2 dennes om astonen inkom uti kö-seglad biljet till undertecknad 10 Rdr Banko, för att utdekas bland bi s Häktet inneflutne persons, hwiika efter den okändes begäran äro till dem utdelte, hwarföre de önstj venne sin wälgörare, att frän den Allqode fä sin ri?!>'ga belöning. åavs Rydberg, Waktm>!stare wid Kastenhofs-Hckkt^t^ De som åstunda upptaga Lera, pa ande för Kakelugnkmakare och Byggnader, kunna fä underrättclfe öerom uti Smet N:o t, Qwart. Kulbcrget mindre wid öfra ändan af wästra Humlegärdsgalan, hwarest Sfwerenskommel«t träffas. Se som äsiunda Mursand, Lera och Golfsand» hemkördt pä före, mot billigt pris, behagade gifwa det Me^nna t biljet, t Snododen wid Tysta Brinken. Msp. Herrstciper och mindre Hushall erhålla Tjenstefolt/ af bzda könen, pä mitt K mmisiions;kont»r Saft Noers Gmedjegatan, t Huset ro 2). Carl J.

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Transport (Värde i Banko) 1065 40

Transport (Värde i Banko) 1065 40 År 1844 den 1sta November instäldte sig undertecknade, uppå derom gjorde begäran, hos Bonden Per Ersson i Dalkarlsbo By, Hedesunda Socken, för att uppteckna, värdera och emellan bemälde Per Erssons och

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

Westerwiks-Weckoblad tisdag den 22 september 1896. Från sjön. Ångaren Dana förlist.

Westerwiks-Weckoblad tisdag den 22 september 1896. Från sjön. Ångaren Dana förlist. Westerwiks-Weckoblad tisdag den 22 september 1896. Från sjön. Ångaren Dana förlist. I lördags och söndags spred sig här i staden den sorgliga underrättelsen, att ångaren Dana förlist. Olyckan hade inträffat

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794. Förlagskataloger 1794 - ca 1900. Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Stadgar. Öfvermarkunderstödsförening. för. för. förolyckade. hästar, nötkreatur ochsvin. lllaz,!, f. W. Ungglenz bokttvclleli. 1902. .

Stadgar. Öfvermarkunderstödsförening. för. för. förolyckade. hästar, nötkreatur ochsvin. lllaz,!, f. W. Ungglenz bokttvclleli. 1902. . Stadgar för Öfvermarkunderstödsförening för förolyckade hästar, nötkreatur ochsvin..-^nl^-o" lllaz,!, f. W. Ungglenz bokttvclleli. 1902 Guweruörens öfwer Wasa län resolution i anledning af Öfwermark kommuns

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

1970 Kommunen upplät kårlokal hyresfritt i gamla Apotekshusets källare Brobackenlokalen (f.d. Röda huset, nu parkeringsplats).

1970 Kommunen upplät kårlokal hyresfritt i gamla Apotekshusets källare Brobackenlokalen (f.d. Röda huset, nu parkeringsplats). MÖTESPLATS KUPAN 1990 IDAG 1948 Fru Ellida Lagerman ville överlämna fastigheten Lilla Holmen, Lerum, till Överstyrelsen i Stockholm att användas som vilohem för sockersjuka. Överstyrelsen frågade Lerumskretsen

Läs mer

uppvärmt cityläge Anna och Olof bytte ett vitt, nybyggt hem i Göteborg mot ombonat 1800-tal i Stockholms city.

uppvärmt cityläge Anna och Olof bytte ett vitt, nybyggt hem i Göteborg mot ombonat 1800-tal i Stockholms city. De beigegrå väggarna värmer upp och håller samman inredningen. Soffan är från Mio och kuddarna från Day home. På hyllan bakom står lampor och skalbaggefat från John Derian decoupage/k & co. Ljusstake,

Läs mer

Dagsverke. n i 10 tim arbete

Dagsverke. n i 10 tim arbete Värderingsinstrument öfver den kostnad, som erfodras till utflyttnings verkställande af nedannämnde delegares i Jernäs skifteslag byggnader m. m. ; författadt år 1908. Dagsverke n i 10 tim arbete Handtverks-

Läs mer

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Vandra runt med hjälp av kartan och svara på kluriga frågor om förr i tiden. Starta vid Kapellplan, längst upp på Tunnbindaregatan. Kartan och

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Med alla 11 Lunkare samlade strax efter kl 12 avtågade vi från Södra och med en ny Lunkare, Kerstin, i vår grupp. Efter Swedenborgsgatan styrdes

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

hemma hos i Norra Ängby Bromma, Stockholm

hemma hos i Norra Ängby Bromma, Stockholm hemma hos i Norra Ängby Bromma, Stockholm Tänk så olika 153 kvadratmeter kan se ut! Familjerna Brumér- Nylin och Gunnarsson-Lindqvist har nu bott ett år i sina nya hus i Bromma. I ett av hemmen får färg

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

TÖRSTSLÄCKAREN NUMMER ETT VATTEN

TÖRSTSLÄCKAREN NUMMER ETT VATTEN TÖRSTSLÄCKAREN NUMMER ETT VATTEN Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med vatten som tema. Nu ska vi försöka nå barn och föräldrar med budskapet

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN GA SKOL HOUSE IN / UT TRSPORTER i n u n i v e r s e T GA LFS AR DO ER K VA STA N TV MILJÖHUS R VÄ AT R SÖD arkitekter FRAMTIDA STUDENTHEM GU HA PARKERING. GUSTAV ADOLFS FÖRSAMLINGSHEM: PARKERING - BYGGNAD

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

J a n a s Trä d g å rd o c h Pe te r s B rö d. Två företag inom samma familj i Alsen, Jämtland

J a n a s Trä d g å rd o c h Pe te r s B rö d. Två företag inom samma familj i Alsen, Jämtland J a n a s Trä d g å rd o c h Pe te r s B rö d Två företag inom samma familj i Alsen, Jämtland Ibland känns mitt jobb som rena trolleriet. Man kan göra stora förändringar med enkla medel. Hokus pokus -

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 november 2012 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Johan Granehult och Bo Hansson Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 4291 203 14 Malmö KLANDRAT

Läs mer

Det är mycket viktigt att alla berörda blir informerade om pärmen, där finns nästan svar på alla frågor. STÄDNING

Det är mycket viktigt att alla berörda blir informerade om pärmen, där finns nästan svar på alla frågor. STÄDNING 1 ÖPPNING I caféet finns kyl och förråd märkt WINGS. I köket finner man allt för att caféet ska fungera. Sätt på kaffe det första ni gör! På nyckelknippan, som hänger till höger på väggen innanför dörren

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM Sida 1 av 20 BESKRIVNING Luntmakargatan 34, 397 kvm Modernt kontor med edge högst upp med stor terrass och garage. Kontoret ligger i välskött

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE 4:a - Full sundsutsikt i Lomma. Här bor du överst i en spatiös lägenhet om 132,5 m² på våning 6 av 7. Helt fri och enastående sundsutsikt

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3.

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3. fastighet: BERGMAN SÖDRA 7, hus A. adress: Engelbrektsgatan 23. ålder: 1883. Ombyggt 1956, 1958. S. Johansson (1956 och 1958). ½ Svartmålad puts. Rött tegel. Sadeltak, rött 2-kupigt tegel. Vita hela fönster.

Läs mer

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Jämtland Gatuadress Kommun Strömsund Storlek 10.0 rum (4 sovrum) / 385 m² Område Backe Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En charmig gammal gård bestående

Läs mer

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN!

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! TEXT: Frans Michael Franzén (1772-1847). Finsk-svensk författare, präst, biskop och akademibibliotekarie. Franzén studerade i Åbo och tog studenten vid 13 års ålder. Därefter studerade

Läs mer

Gårdsproducerade delikatessostar från Jämtland

Gårdsproducerade delikatessostar från Jämtland Produktsortiment Gårdsproducerade delikatessostar från Jämtland Oviken Ost drivs av Kristina och Robert Åkermo. Förutom mejeriet så bedrivs skogsbruk, lite körslor med gårdens maskiner samt veterinär och

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

K R O N G Å R D S R I N G E N 6 C Ö R N Ä S E T

K R O N G Å R D S R I N G E N 6 C Ö R N Ä S E T K R O N G Å R D S R I N G E N 6 C Ö R N Ä S E T ADRESS OMRÅDE KOMMUN BOSTADSTYP BOAREA ANTAL RUM PRIS Krongårdsringen 6c Örnäset Luleå Bostadsrätt 51 kvm 2 rum & kök 595 000 SEK Välunderhållen 2:a om cirka

Läs mer

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor.

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor. 9 a..... 6. 9 eine Wohnung eschreien ein Haus oder eine Wohnung aussuchen ein Haus oder eine Wohnung mieten höflich reklamieren ungeschrieene Regeln ei Einladungen kennen Precis som hemma Lyssna på tre

Läs mer

Stadganden rörande Norrbottens och Westerbottens Fält-Jägare-Korpser. (f. d. Westerbottens Fält-Jägare-Regemente). ---------

Stadganden rörande Norrbottens och Westerbottens Fält-Jägare-Korpser. (f. d. Westerbottens Fält-Jägare-Regemente). --------- Stadganden rörande Norrbottens och Westerbottens Fält-Jägare-Korpser. (f. d. Westerbottens Fält-Jägare-Regemente). --------- Stadganden rörande Rotehållaren och Soldaten wid Indelta Infanteri-Regementerne.

Läs mer

NÄR-VAR-HUR. Osbecksgymnasiet. Vecka 6-7 2009. Kalendariet. Måndag 2/2. Matsedel v 6

NÄR-VAR-HUR. Osbecksgymnasiet. Vecka 6-7 2009. Kalendariet. Måndag 2/2. Matsedel v 6 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 6-7 2009 Matsedel v 6 Må: Köttbullar, makaroner Ti: Örtkryddad fislgratäng och potatismos On: Helstekt kotlettrad, potatis, brun sås och gurka To: Monikas korvpanna och

Läs mer

CITY VÄSTRA TRÄDGÅRDSGATAN 2 400 KVM

CITY VÄSTRA TRÄDGÅRDSGATAN 2 400 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! CITY VÄSTRA TRÄDGÅRDSGATAN 2 400 KVM Sida 1 av 11 BESKRIVNING Västra Trädgårdsgatan 2, 400 kvm Unika och spännande lokaler i Drottning Kristinas lusthus. Fantastisk utsikt

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

UTHYRNINGSINFORMATION

UTHYRNINGSINFORMATION UTHYRNINGSINFORMATION ALLMÄNNA VILLKOR Ansvarig Ansvarig person 20 år eller äldre, skall underteckna hyreskontrakt och närvara på Sonnarp under hyrestiden för att uthyrning skall ske. Anläggningen Anläggningen

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

Så här fungerar Version 21 okt - 2013

Så här fungerar Version 21 okt - 2013 Så här fungerar Version 21 okt - 2013 Jag Vill används som väljare kring många vardagliga situationer. T ex att välja aktivitet, välja utflyktsmål osv. Jag Vill används som ett enkelt trycka-hända program,

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Recept sid 3 Vem äter var sid 4. Väderprognos sid 12 Historier sid 7

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Recept sid 3 Vem äter var sid 4. Väderprognos sid 12 Historier sid 7 ÅNHAMMAR 2002 Nummer 3 2002 Ånhammar Bladet Tidningsredaktionen i slaktboden. Upplaga 12 ex. INNEHÅLL: Väderprognos sid 12 Historier sid 7 Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Fråga KLAS sid 10 Bilder mm. sid

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Pälsen. Läs novellen Pälsen.

Pälsen. Läs novellen Pälsen. Pälsen Läs novellen Pälsen. Pälsen Hjalmar Söderberg Det var en kall vinter det året. Människorna krympte ihop i kölden och blev mindre, utom de som hade pälsverk. Häradshövding Richardt hade en stor päls.

Läs mer

DE BÄSTA BITARNA SKIVAD LAX GOURMET & PREMIUM NYHETER HÖSTEN 2012 BEGÄR FÄRSKT

DE BÄSTA BITARNA SKIVAD LAX GOURMET & PREMIUM NYHETER HÖSTEN 2012 BEGÄR FÄRSKT DE BÄSTA BITARNA SKIVAD LAX GOURMET & PREMIUM NYHETER HÖSTEN 2012 BEGÄR FÄRSKT DE BÄSTA BITARNA AV LAXFILÉN UTAN DEN BRUNA MUSKULATUREN! Chipsters skivade lax är benfri och bara de bästa bitarna finns

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

Ett vackert och naturnära boende i historiska Vendelsö

Ett vackert och naturnära boende i historiska Vendelsö VÄLKOMMEN TILL HAGAGÅRDENS ÄLDREBOENDE Ett vackert och naturnära boende i historiska Vendelsö KONTAKTINFORMATION HAGAGÅRDENS ÄLDREBOENDE Enhetschef: Anna Sjösten Yderhag...08-606 89 82 anna.sjosten-yderhag@haninge.se

Läs mer

Genomförande av PSI-direktivet

Genomförande av PSI-direktivet Genomförande av PSI-direktivet Gustaf Johnssén Vilka regler finns om tillhandahållande av handlingar? Vilka regler finns om vidarutnyttjande av handlingar? Hur passar PSI-direktivet in i det svenska regelverket?

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

TÖI ROLLSPEL A - 003 Sidan 1 av 6 Socialtolkning

TÖI ROLLSPEL A - 003 Sidan 1 av 6 Socialtolkning TÖI ROLLPEL - 003 idan 1 av 6 ocialtolkning Ordlista familjerådgivning skilsmässa äktenskapsskillnad underhåll tingsrätt advokat äktenskapsförord giftorätt i boet separera allmän rättshjälp bodelning jämkning

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

Arsredovisning för. BRF Grycken 1 769616-2580. Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31

Arsredovisning för. BRF Grycken 1 769616-2580. Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31 Arsredovisning för BRF Grycken 1 769616-2580 Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31 1(7) Förvaltn i n gs berättelse Styrelsen för BRF Grycken 1,769616-2580 får härmed avge årsredovisning för 201 I, föreningens

Läs mer

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud Fritidshus Öje MALUNG-SÄLEN ÖJE 25:5 Vackert beläget fritidshus eller enklare permanentboende i Öje. Rymlig tomt med traditionell ladulänga samt närhet till affär, natur och bad. Pris: 330 000 kr eller

Läs mer

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud Fritidshus Öje MALUNG-SÄLEN ÖJE 25:5 Vackert beläget fritidshus eller enklare permanentboende i Öje. Rymlig tomt med traditionell ladulänga samt närhet till affär, natur och bad. Pris: 330 000 kr eller

Läs mer

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 Bränninge bruk Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer