Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet"

Transkript

1 TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2016, gemensamma funktioner Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden Adm enheten % Intendentgruppen % -varav vaktmästeri % -varav gasförråd varav flytande kväve % -varav torris varav kem o biol avfall Gästrum Bibliotek % Husstyrelsen - att disponera % - avskrivningar % Ombyggnad hus % Huvudskyddsombud % Skolsamverkan % Husprefekt % Lokalvård % Övriga gem lokaler % Tomma lokaler % Salar och sem rum % Läsplatser % Kostnad att fördela ,4% 13,6% 0,0% 3,2% 2,2% -0,7% 4,4% Övrigt, fördelas ej Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet Renovering sal A tas på kapitalet Uppgradering av dragskåp tas på kapitalet och dragbänkar i hus II Summa Fördelning tabell Institution Lön + drift* andel % Summa Avgår Avgår S:a förd OH varav varav 2015 bibl-anslag hyresutjämning 2015 kol GU FO Inst för kemiteknik , Inst för livsmedelsteknik , varav , Kemiska institutionen , varav KILU-NF , varav KILU-LTH , Summa ,3% *lön + drift under perioden

2 TABELL 2 A Budget KILU 2016, GEMENSAMMA FUNKTIONER Löner/ Kompensation Drift Intäkter Nettokostnad Hyra Nettokostnad Nettokostnad arvoden 2016 inkl hyra KILU-adm KILU-ekonomiadm Prefekten Styrelsen (KI) till ff varav till förfogande varav avskrivningar Rekryteringsgruppen Arbetsgrupp FU Ombyggnad hus Lokalvård Övriga lokaler Delsumma 1* Tomma Lokaler NF** Lokaler östra sidan NF*** Tomma Lokaler LTH** Lokaler östra sidan LTH*** Delsumma Summa Fördelning tabell 2A Lön+drift**** andel % Nettokostnad Nettokostnad Delsumma KILU-NF , KILU-LTH , , TABELL 2 B Budget KILU-LTH 2015, KILU-LTH SPECIFIK OH, GU-GEMENSAMT Gemensamma OH-kostnader Studierektor GU TABELL 2 C Budget KILU-NF 2015, KILU-NF SPECIFIK OH, GU-GEMENSAMT Gemensam personal Drift Hyra Salhyra GU-anslag hyra FFU-anslag hyra Gemensamma OH-kostnader att fördela * Fördelning av delsumma 1 görs i tabell 6A ** Kostnaden för tomma lokaler fördelas mellan fakulteterna i proportion till lön+drift och dras därefter från respektive FFU-anslag innan det fördelas enligt KILU:s budgetmodell *** Lokalkostnaden dras av från respektive FFU-anslag innan det fördelas enligt KILU:s budgetmodell ****Lön + drift under perioden

3 TABELL 3 BÅ16 Anslag KILU-LTH ANSLAG BÅ16 BÅ15 +/- FFU -Prof/Doc Examina Bastilldelning (enheter) Bidrag till EU-overhead Strategiska satsningar Postdoc Investeringsstöd (utgår fr avskr) Sökt investeringsstöd FO utb Doktorander (förtroendeuppdrag) Prefekt Extra tilldelning Summa FFU GU -GU KURSER Lab lokaler Ped akademi Internationalisering Noll-poängare/Återtag Summa GU SUMMA ANSLAG BERÄKNAD DEBITERING UNIV O OMRÅDES OH varav GU varav FO HYRA KILU-LTH HYRESUTJÄMNING SUMMA DEBITERINGAR NETTO TILL KILU-LTH

4 TABELL 4 BÅ16, KILU-LTH, GU Avd ANTAL GU- Ped Internation- Lab- BÅ16 BÅ15 Diff HST ANSLAG akademi alisering lokaler Summa Summa +/- Biofysikalisk kemi 41, Bioteknik 31, CAS 147, Teknisk mikrobiologi 43, Tillämpad biokemi 45, Delade kurser utanför inst 16, Summa 325, kolumn 3 : i beräkningen för resp avd är hänsyn tagen till delade kurser kolumn 6 : anslag lab lokaler 5306 kkr fördelas i förhållande till HST

5 TABELL 5 BÅ16, KILU-LTH Fördelning fakultetsanslag BERÄKNINGSUNDERLAG GENERELLA ANSLAG ÖRONMÄRKT Avd Tillsv Dok/lic GU-ansl Ext anslag Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Invest- Bidr EU-OH Övr ffu BÅ16 BÅ15 Diff prof/lekt examen snitt 3år snitt 5år 40% 40% 10% 10% stöd Summa Summa +/- Biofysikalisk kemi 4,00 4, Bioteknik 4,00 42, CAS 8,92 10, Teknisk analytisk kemi 1,00 0, Teknisk mikrobiologi 4,58 13, Tillämpad biokemi 2,83 7, Mikroskopicentrum Summa kemiska institutionen 25,33 77, Investeringsstöd tilldelas i förhållande till uppkomna avskrivningar (3 års snitt) 181 kkr. Sökt och beviljat stöd till CAS 400 kkr, Tekn mikrobiologi 260 kkr och Mikroskopicentrum 740 kkr. Tilldelning i förhållande till EU-inkomster för att täcka OH ovanför institutionsnivå nivå kkr Övr FFU: Biofys kemi ( 250 kkr studiestöd, 805 kkr KAW), CAS (695 kkr KAW, 37 kkr fo/utb, 300 kkr prefektstöd), Mikroskopicentrum (550 kkr forskningingenjör), Bioteknik (140 kkr fo/utb, 500 kkr AFC), Tekn mikrob (9 kkr fo/utb), Ers för doktoranders medverkan i förtroendeuppdrag: Biofys kemi 4 kkr, Bioteknik 5 kkr, CAS 11 kkr,tekn mikrob 8 kkr och Tillämpad biok 2 kkr kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler och är i denna tabell avdraget från "generella anslag". 528 kkr extra tilldelning i slutversionen av LTH:s budget (finns ej med i denna tabell).

6 TABELL 6 A BÅ16, KILU-LTH, beräkning av oh-kostnader Fördelningsbas Universitet Område Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad GU Uppdrag FO GU FO GU FO GU FO GU FO Biofysikalisk kemi ,4 0 0, , Bioteknik ,3 0 0, , CAS ,3 0 0, , Teknisk mikrobiologi ,6 0 0, , Tillämpad biokemi ,5 0 0, , Mikroskopicentrum 0 0,0 0 0, , S:a kemiska inst , *lön+drift utfall Specifikation OH Lön+drift Univ oh Omr oh KC-gem oh tabell KILU-gem oh tabell 2A KILU-gem oh tabell 2B 160 Summa OH

7 TABELL 6 B BÅ16, KILU-LTH: kostnader för oh och lokaler Avdelning summa oh lokalkostn lokalkostn Summa Summa Summa Diff enl tab 6A forskn avd GU-lab* lokalkostnader Biofysikalisk kemi Bioteknik CAS Teknisk mikrobiologi Tillämpad biokemi Mikroskopicentrum S:a kemiska inst *fördelas i förhållande till HST

8 TABELL 3 BÅ16, anslag KILU-NF ANSLAG BÅ16 BÅ15 kkr +/- FFU GRUNDTILLDELNING BIBLIOTEK PROFESSOR BITRÄDANDE UL (BUL) KVINNLIG UL (KUL) RIKTADE STUDIESTÖD STARTBIDRAG PERSTATIONSDEL SUMMA GU FORMEL INTERNATIONALISERING BIBLIOTEK ÖVRIGT HYRESANSLAG (2882) (2878) SUMMA SUMMA ANSLAG BERÄKNAD DEBITERING Områdes- och univ OH varav GU varav FO Hyra KILU-NF SUMMA DEBITERINGAR NETTO TILL KILU-NF

9 TABELL 4 BÅ16, KILU-NF, GU FÖRDELNING AV GU-ANSLAG Avdelning/ Projekt/ Fördelning TILLDELNING TILLDELNING DIFF kurs examensarbeten Kurs/k-ställe Från LTH Biokemi Fysikalisk kemi Kemisk fysik CAS Teoretisk kemi GU-gem GU-lokaler Summa

10 TABELL 5 BÅ16 KILU-NF : Fördelning fakultetsanslag Avdelning BERÄKNINGSUNDERLAG MODELLFÖRDELAT ÖRONMÄRKT BÅ16 BÅ15 DIFF Tillsv prof/lekt Dok/lic GU-ansl Ext ansl Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Prof ssk tilld BUL/KUL Ssk satsn Ssk satsn RIKTADE Summa Summa +/- examen snitt 3år snitt 5år 47,43% 40% 2,57% 10% fakultet KILU STUDIEST Biokemi o strukturbiologi 12,96 24, CAS 8,03 14, Fysikalisk kemi 12,10 20, Kemisk fysik 6,00 11, Teoretisk kemi 9,00 11, GU-lokaler Summa 48,09 80, Kol 10 Fullmaktsprofessorer/rekryterade professorer: Biokemi (Gorton,Linse), CAS (Somfai), Fys kemi (Shurtenberger), Kem fysik (Sundström) Kol 11 BUL/KUL: Biokemi (730 kkr Törnroth-Horsefield), CAS (435 kkr Barri), Fys kemi (730 kkr Stradner) Kol 12 Ssk satsning fakultet : Kem fysik (500 kkr Uhlig) Kol 13 Ssk satsning KILU: Biokemi (100 kkr rekryteringsstöd, 327 kkr ERC, 191 kkr KAW, 950 kkr pens prof), CAS (340 kkr kompensation för studierektorskap, 500 kkr studiestöd Somfai), Fys kemi (326 kkr ERC, 616 kkr KAW, 950 kkr pens prof), Kem fysik (578 kkr KAW), Teor kemi (150 kkr fläk-doktorand, 134 kkr KAW, 950 kkr pens prof) Kol 14 Riktade studiestöd från fakulteten: Biokemi (525 kkr Törnroth-Horsefield), CAS (699 kkr Somfai), Fys kemi (525 kkr Stradner), Kem fys (1 049 kkr Uhlig) kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler (tab 2) och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat" kkr av fakultetsanslaget är lokalförsörjningspengar och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat" kkr av fakultetsanslaget används för att finansiera kc-bibliotek och fördelas ut med "modellfördelat" fr o m 2013

11 TABELL 6 A BÅ16, KILU-NF, beräkning av oh-kostnader Fördelningsbas Universitets OH Områdes OH Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO Biokemi , , CAS , , Fys kemi , , Kemisk fysik 271 4, , Teor kemi 486 7, , S:a kemiska inst , , *lön+drift Specifikation OH Lön+drift Univ oh Omr oh KC-gem oh tabell KILU-gem oh tabell 2A KILU-gem oh tabell 2C Summa OH

12 TABELL 6 B BÅ16, KILU-NF: kostnader för oh och lokaler Avdelning summa oh lokalkostnad lokalkostnad Summa Summa Diff enl tab 6 a forskn avd GU Analyt kemi Biokemi CAS Fys kemi Kemisk fysik Teor kemi GU Summa Lokalkostnad för GU GU avd lokaler Salar o sem rum Kostnader att täcka Avgår GU-anslag till lokaler Resterande täckning genom FFU-anslag 3 442

13 KILU YTOR & HYROR 2016 Ovan mark Under mark Snitt hela KILU (kr/m 2 ) UTGÅR FRÅN LTHs snitt hyra Area Area Area Total yta Hyra 2016 Hyra 2016 Hyra 2016 ovan mark under mark bunker 2016 kr Stöd Kärn Kemiska inst Biofysikalisk kemi Bioteknik CAS LTH TMB Tillämpad biokemi nchrem Kurslab LTH Biokemi och strukturbiologi Fysikalisk kemi Kemisk fysik CAS NF Teoretisk kemi GU-avd NF Administration KILU Övrigt Tomma lokaler plan 3 från bioteknik til KILU tomma Lokaler östra sidan (FO) NF Lokaler östra sidan (FO) LTH KI-gem totalt KI Kopia av Lokalkostnader BU

Bilaga 10. KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Catrin Malmström/Jan Wegner

Bilaga 10. KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Catrin Malmström/Jan Wegner Bilaga 10 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Catrin Malmström/Jan Wegner 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2015, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation

Läs mer

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Summa

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Summa TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2013, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2013 2012 2+3+4-5 6+7+8 Adm enheten 1 297 147 0

Läs mer

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2015, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2015 2014 2+3+4-5 6+7 Adm enheten 1 375 165 0 1

Läs mer

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2014, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2014 2013 2+3+4-5 6+7 Adm enheten 1 319 152 0 1

Läs mer

Catrin Malmström/Jan Wegner

Catrin Malmström/Jan Wegner Catrin Malmström/Jan Wegner TABELL 1 2010-01-21 Budget KC:s husstyrelse 10, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden

Läs mer

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2009

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2009 BESLUT 2009-01-29 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse C Billgren/Jan Wegner Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

LTH BESLUT. Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen LTH Anslagssituationen

LTH BESLUT. Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen LTH Anslagssituationen BESLUT 2004-02-25 LTH KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse C Billgren/E Hansson Jan Wegner Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen LTH 2004 (LTHs budget finner man på http://www.lth.se/intralth/ekonomi/budget.html)

Läs mer

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Ombyggnad hus 2 -avskrivningar tas på kapitalet

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Ombyggnad hus 2 -avskrivningar tas på kapitalet TABELL 1 2011-11-09 Budget KC:s husstyrelse 12, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2012 2011 2+3+4-5 6+7+8 Adm enheten 1

Läs mer

Fördelningsbeslut för budgetår 2017 LUNDS UNIVERSITET KEMISKA INSTITUTIONEN

Fördelningsbeslut för budgetår 2017 LUNDS UNIVERSITET KEMISKA INSTITUTIONEN Fördelningsbeslut för budgetår 2017 LUNDS UNIVERSITET KEMISKA INSTITUTIONEN 2016-12-22 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Jörgen Nilsson/Karolina Isaksson Fördelning av statsanslag samt indirekta-

Läs mer

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2014

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2014 Beslut 2013-12-17 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Catrin Malmström/Jan Wegner Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2008

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2008 BESLUT 2008-02-19 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse C Billgren/Jan Wegner Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Fördelningsbeslut för budgetår 2018 LUNDS UNIVERSITET KEMISKA INSTITUTIONEN

Fördelningsbeslut för budgetår 2018 LUNDS UNIVERSITET KEMISKA INSTITUTIONEN Fördelningsbeslut för budgetår 2018 LUNDS UNIVERSITET KEMISKA INSTITUTIONEN 2018-01-22 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Jörgen Nilsson/Karolina Isaksson Fördelning av statsanslag samt indirekta-

Läs mer

Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen NF (KI-NF) 2005

Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen NF (KI-NF) 2005 BESLUT 2005-01-18 NF KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Cecilia Billgren/Eva Hansson Jan Wegner Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen NF (KI-NF) 2005 (Naturvetenskapliga fakultetens

Läs mer

Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen (KILU) 2007

Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen (KILU) 2007 BESLUT 2007-02-14 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse C Billgren/Jan Wegner Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen (KILU) 2007 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1.1. Den övergripande

Läs mer

Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen LTH (KILU-LTH) (LTHs budget finner man på under anställd/ekonomi)

Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen LTH (KILU-LTH) (LTHs budget finner man på  under anställd/ekonomi) BESLUT 2006-02-16 LTH KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse C Billgren/E Hansson Jan Wegner Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen LTH (KILU-LTH) 2006 (LTHs budget finner man på www.lth.se

Läs mer

Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen NF (KILU-NF) 2006

Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen NF (KILU-NF) 2006 BESLUT 2006-02-16 NF KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Cecilia Billgren/Eva Hansson Jan Wegner Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen NF (KILU-NF) 2006 (Naturvetenskapliga fakultetens

Läs mer

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2012

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2012 Beslut 2011-12-14 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Catrin Malmström/Jan Wegner Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Resultat per institution och verksamhet (tkr)

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Resultat per institution och verksamhet (tkr) Resultat per institution och verksamhet 2014-12-31 (tkr) Grundutbildning Forskning Totalt NatFak Statbudg Uppdrag Indir kost Resultat Budget Statsbudg Bidrag Uppdrag indr kost Resultat Budget Resultat

Läs mer

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2013

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2013 Beslut 2012-12-13 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Catrin Malmström/Jan Wegner Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2004. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor Frejd, Torbjörn professor t o m 11

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2004. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor Frejd, Torbjörn professor t o m 11 Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Frejd, Torbjörn t o m 11 Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Sundström, Villy Frid, Truus högskolesekr Sundén,

Läs mer

Utbildning 2016 Kemiska institutionen Nat Fak Bilaga 1

Utbildning 2016 Kemiska institutionen Nat Fak Bilaga 1 Utbildning Utbildning 2016 Kemiska institutionen Nat Fak Bilaga 1 Gör så här: 1. Logga in i EOS Resultaträkning Utf 2015 Utf 2016 Jan- Dec Bud 2016 Jan- Dec Avvikelse BU-utf BU 2016 P3 2016 Avvikelse BU-P3

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2014

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2014 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Hansson, Oskar student, LTH Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Rådström, Peter 4-10, endast information Söderman, Olle

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2008. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2008. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Hansen, Staffan Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avdelningsekonom

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014 Styrelsen 2014-09-18 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Elmroth, Sofi Hansson, Oskar student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2012

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2012 Närvarande Ledamöter Andersson, Jenny student, NF Ax, Elisabeth student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström, Peter

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Malm, Jan-Olle Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avdelningsekonom

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Frohm, Birgitta forskningsingenjör Gorwa-Grauslund, Marie professor Hansson, Oskar student, LTH Jannasch, Patric professor

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Hägerhäll, Cecilia Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström, Peter Söderman,

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Resultat per institution och verksamhet (tkr) Budget enligt EOS

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Resultat per institution och verksamhet (tkr) Budget enligt EOS Resultat per institution och verksamhet -12-31 (tkr) Budget enligt EOS GRUNDUTBILDNING FORSKNING Statbudg Uppdrag Indir kost Resultat Budget Statsbudg Bidrag Uppdrag Indr kost Resultat Budget Resultat

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 12/2003. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 12/2003. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Frejd, Torbjörn Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Sundström, Villy Frid, Truus högskolesekr Sundén, Ingun

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/2007. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer professor 1-11

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/2007. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer professor 1-11 Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer 1-11 Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Hansen, Staffan Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avdelningsekonom

Läs mer

Totaler

Totaler Resultat per institution 2014-06-30 UTBILDNING FORSKNING TOTALT Institution Statsbudg Uppdrag Indir kost Resultat Budget Statsbudg Bidrag Uppdrag Indir kostnresultat Budget Resultat Budget Budget- 11 54,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2013. Hedström, Svante doktorand 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2013. Hedström, Svante doktorand 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Bratbakken Lundvall, My student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle professor Månsson, Cecilia doktorand Söderman, Olle prefekt

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1/2003

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1/2003 Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Frejd, Torbjörn Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Sundström, Villy Frid, Truus högskolesekr Sundén, Ingun

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2018. Bülow, Leif prefekt Ordförande Horsefield, Susanna professor Lindblom, Caroline receptionist

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2018. Bülow, Leif prefekt Ordförande Horsefield, Susanna professor Lindblom, Caroline receptionist Styrelsen 18-10-04 Närvarande Ledamöter Bülow, Leif prefekt Ordförande Horsefield, Susanna professor Lindblom, Caroline receptionist Modig, Kristofer universitetslektor Olsson, Ulf professor Persson, Helena

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2010. Ledamöter Holst, Olle professor 4-11, endast information Hägerhäll, Cecilia universitetslektor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2010. Ledamöter Holst, Olle professor 4-11, endast information Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Närvarande Ledamöter Holst, Olle 4-11, endast information Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jannasch, Patric Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Stenhammar, Joakim doktorand Sterner, Olov

Läs mer

LTHs organisation och styrelsens beslutanderätt LTHs styrelse (SLTH) SLTH är en fakultetsstyrelse och fakultetens högsta beslutande organ. SLTH har ett samlat ansvar för verksamheten vid fakulteten. Beslutanderätten

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2012

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2012 Närvarande Ledamöter Ax, Elisabeth student, LTH Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Malm, Jan-Olle Månsson, Cecilia doktorand Nordberg Karlsson, Eva Rådström, Peter

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Malm, Jan-Olle Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avd ekonom

Läs mer

Bokslut för kemiska institutionen, KILU, 2006

Bokslut för kemiska institutionen, KILU, 2006 2007-04-11 KEMICENTRUM Administrativa enheten Cecilia Billgren/Jan Wegner Bokslut för kemiska institutionen, KILU, 2006 Sammanfattning KILU har 2006 en omsättning om 338 Mkr (intäkter) och gör ett positivt

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013 213-4-21 N 213/18 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 213-3-31 samt ekonomisk prognos 213 Analys av det ekonomiska utfallet per den

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2011

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2011 Närvarande Ledamöter Holst, Olle Jannasch, Patric Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Rådström, Peter Stenhammar, Joakim doktorand Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom Åkesson,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Bratbakken Lundvall, My student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström,

Läs mer

Bokslut ALF Datum:

Bokslut ALF Datum: Bokslut ALF 2016 Datum: 2017-02-06 Innehåll 1 Resultat... 3 2 Grundutbildning... 5 3 Forskning... 6 4 Balanserade medel... 8 2 1 Resultat Resultatet för år 2016 är ett underskott med 4,2 mnkr (år 2015:

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013

Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013 Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen 2012-11-14 BUDGET 2013 Ändringar i budgetförslaget 2012-10-25 I den nya arbets- och delegationsordningen framhålls institutionernas självbestämmande

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2011. Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin Åkesson, Torbjörn universitetslektor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2011. Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin Åkesson, Torbjörn universitetslektor Närvarande Ledamöter Holst, Olle Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jannasch, Patric Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Rådström, Peter Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom

Läs mer

Halvårsbokslut 2016 Energivetenskaper

Halvårsbokslut 2016 Energivetenskaper Halvårsbokslut 2016 Energivetenskaper Statsanslag utfall 2016 16000,0 14000,0 Statsanslag 12000,0 10000,0 "Budget" Föregående år 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bidrag utfall

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2014. Hägerhäll, Susanne KIA-konsult endast 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2014. Hägerhäll, Susanne KIA-konsult endast 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Hansson, Oscar student Hägerhäll, Cecilia Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström, Peter Söderman,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2004. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2004. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Frid, Truus högskolesekr Sundén, Ingun 1:e lab ass ej 14 Suppleant i ordinarie

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2011

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2011 Närvarande Ledamöter Holst, Olle Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Piculell, Lennart Rådström, Peter Stenhammar, Joakim doktorand Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom Åkesson, Torbjörn

Läs mer

Bilaga till 2015 års versksamhetsuppdrag Budget 2015 tkr BIO-skolan UTBILDNING FORSKNING TOTALT VH 1, 2, 21, 91 VH 3, 4, 93 GRU-anslag 17 100 17 100 FoFu-anslag 128 323 128 323 Bidrag fr externa finansiärer

Läs mer

Jämställdhetsplan för kemiska institutionen

Jämställdhetsplan för kemiska institutionen 2007-05-28 Dnr KI 2007/27 KEMICENTRUM Kemiska institutionen Styrelsen Jämställdhetsplan för kemiska institutionen 2007-2010 Vårt universitet ska stå för demokratiska värden. Jämställdhet, etnisk och social

Läs mer

2 Dagordningens godkännande 2 Dagordningen godkänns. 3 Utseende av justeringsperson 3 Styrgruppen utser Leif Lönnblad

2 Dagordningens godkännande 2 Dagordningen godkänns. 3 Utseende av justeringsperson 3 Styrgruppen utser Leif Lönnblad Fysik- & astronomibiblioteket Styrgruppen Protokoll Sammanträde nr 2008:1 2008-02-20 Närvarande ledamöter Leif Jönsson, professor, ordförande, Fys. institutionen Kristina Lindgren, bibliotekarie, sekreterare

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2014

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2014 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Ekengard, Erik doktorand Elmroth, Sofi Hansson, Oskar student, LTH Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Rådström, Peter Stahre, Linnea student NF

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2018

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2018 Styrelsen 18-02-08 Närvarande Ledamöter Gorwa-Grauslund, Marie professor Horsefield, Susanna universitetslektor Lindblom, Caroline receptionist Modig, Kristofer universitetslektor Olsson, Ulf professor

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) 171 17 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj Halvår

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2010. Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin Åkesson, Torbjörn universitetslektor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2010. Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin Åkesson, Torbjörn universitetslektor Närvarande Ledamöter Holst, Olle Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Rådström, Peter Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom Åkesson, Torbjörn

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2012

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2012 Närvarande Ledamöter Ax, Elisabeth student, LTH Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle professor Nordberg Karlsson,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2014

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2014 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Elmroth, Sofi Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2016

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2016 Styrelsen 16-02-17 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Al-Karadaghi, Salam Frohm, Birgitta forskningsingenjör Jannasch, Patric Levin, Maria institutionsadministratör Lidin, Sven prefekt Ordförande

Läs mer

Hyresutjämning 2005 (tkr)

Hyresutjämning 2005 (tkr) Hyresutjämning 2005 (tkr) Hus nr Betalare / Brukare Benämning Hyra Area ovan under Kr per kvm HyraKkr KrKvm HyraKkr KrKvm Utjämn Utjämn Summa Just utj* Kategori: Institutioner m m Arkitektur 521 Arkitektur

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Period: 11-18 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

Hyror och hyresutjämning 2002 (kkr)

Hyror och hyresutjämning 2002 (kkr) Hyror och hyresutjämning 22 (kkr) Hus nr Brukare Benämning Hyra Area ovan under Kr per HyraKkr KrKvm HyraKkr KrKvm Utjämn Utjämn Summa Arkitektur 522 Arkitektur gem M18:141 17521 A-huset 4 9 8 478 4 538

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakulteten BESLUT Medelsfördelning GRUNDUTBILDNING Sommaruppdrag. FORSK/FORSKUTBILD Totalt per inst/motsvarnde 2007

Samhällsvetenskapliga fakulteten BESLUT Medelsfördelning GRUNDUTBILDNING Sommaruppdrag. FORSK/FORSKUTBILD Totalt per inst/motsvarnde 2007 Institution/motsvarande Takbelopp GRUNDUTBILDNING Sommaruppdrag i hås Ekonomisk ram FORSK/FORSKUTBILD Forskresurs Studiestöd Totalt per inst/motsvarnde Totalt per inst/motsvarnde Resultatansvarig 301 Ekonomisk

Läs mer

Bemanningsplan för helåret 2007 (tkr) - per kostnadsställe. GU FakFo FakFU BidrFo BidrFU UppdrGU UppdrFo UppdrFU BestGU Summa Löner och arvoden

Bemanningsplan för helåret 2007 (tkr) - per kostnadsställe. GU FakFo FakFU BidrFo BidrFU UppdrGU UppdrFo UppdrFU BestGU Summa Löner och arvoden Bemanningsplan för helåret 27 (tkr) - per kostnadsställe Institution / Kostnadsställe Arkitektur och byggd miljö 1751 Arkitektur 1 533 279 45 71 2 972 11 39 2 34 1 937 4 382 19 932 17544 Bebyggelsevård

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2017

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2017 Styrelsen 17-03-29 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Frohm, Birgitta forskningsingenjör Jannasch, Patric professor Levin, Maria institutionsadministratör Lidin,

Läs mer

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/ 1 2017-10-24 Dnr V 2017/1504 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-09-30 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Naturvetenskapliga fakulteten Utfall 2017 Budget

Läs mer

Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012

Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012 PM 2011-12-05 N 2011/712 Sektion ekonomi Elisabeth Pupp Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012 Enligt universitetsstyrelsebeslut ska en totalbudget för fakulteten

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande PROTOKOLL nr 9/2006 Kemiska Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Malm, Jan-Olle Widmark, Per-Olof forskningsingenjör

Läs mer

Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar.

Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar. 2013-12-02 Lena Svensson, ekonomiansvarig Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2014 1 Inledning Universitetsstyrelsen har gett fakulteterna i uppdrag att redovisa en totalbudget så att styrelsen

Läs mer

ARBETSMATERIAL xx-xx. Celler som fylls i. Projektkostnader, tkr År 20x1 20x2 20x3

ARBETSMATERIAL xx-xx. Celler som fylls i. Projektkostnader, tkr År 20x1 20x2 20x3 ARBETSMATERIAL Bilaga 4 kalkyl Celler som fylls i ledare kostnader, År 20x1 20x2 20x3 Direkta kostnader Löner inkl soc avg 1. 0 0 0 Drift 2. 0 0 0 Utrustning/avskrivningar 3. 0 0 0 Lokaler 4. 0 0 0 Summa

Läs mer

Full kostnadsredovisning, kostnadsbärare och projektbudgetmall

Full kostnadsredovisning, kostnadsbärare och projektbudgetmall Full kostnadsredovisning, kostnadsbärare och projektbudgetmall Varför införs modellen? Tydliggöra indirekta kostnader på alla nivåer Förbättrad uppföljning och budgetering av totalkostnaderna för olika

Läs mer

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU ÅTTA FAKULTETER Och mer än 30 världsledande forskningsområden Åtta fakulteter på tre campus Ekonomihögskolan Humanistiska och teologiska fakulteterna

Läs mer

Kemiteknik LUND. Aktuell information. Michaël Grimsberg Programledare

Kemiteknik LUND. Aktuell information. Michaël Grimsberg Programledare Kemiteknik LUND Aktuell information Michaël Grimsberg Programledare Förändringar sedan juni 2015 Ny GU-organisation Nya avancerade kurser i kemiteknik Ändrad terminsindelning Pensionsavgångar Anställning

Läs mer

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006 Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 26 Institution / Enhet / Kostnadsställe Inkomst 4 Inkomst 5 Inkomst 6 Preliminärt Diff Tak-

Läs mer

Skolan för industriell teknik och management. (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för industriell teknik och management. (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten

Läs mer

Grundförutsättningar

Grundförutsättningar Ny budgetprocess Grundförutsättningar Rullande 3 årscykel Fakultetsramar och OH i juni Fasta institutionsramar i okt inför år 1 Planeringsförutsättningar för år 2 och 3 Skarp av avräkning mellan rektor

Läs mer

SUHF-MODELLEN EN ÖVERSIKT eller Hur ska vi finansiera vår stödverksamhet?

SUHF-MODELLEN EN ÖVERSIKT eller Hur ska vi finansiera vår stödverksamhet? SUHF-MODELLEN EN ÖVERSIKT eller Hur ska vi finansiera vår stödverksamhet? EKONOMIENHETEN Agenda Bakgrund & historik Varför? Lite om SUHF Påläggsmetoden Grundprinciper Hur funkar det på Göteborgs universitet?

Läs mer

Utbildning Tabell 1. Kemiska Institutionen. Bilaga 1. Kommentarer Utbildning: Tabell 2 Avvikelse budget-utfall

Utbildning Tabell 1. Kemiska Institutionen. Bilaga 1. Kommentarer Utbildning: Tabell 2 Avvikelse budget-utfall Utbildning Anslag 28 33 28 237 28 792-555 28 792 28 668-124 27 726-431 2. Gå till resultat- och balansräkning Ytterligare tilldelning 143-661 661-661 -661 661 3. Välj hela din institution Årets inkomst

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Infasning Konservatorstbildningen (45 HST. Ingår i takbelopp fr om 2012)

Infasning Konservatorstbildningen (45 HST. Ingår i takbelopp fr om 2012) Dispositionsplan budgetåret 2012 Bilaga 1 Fördelning av anslag bå 2012 (tkr) Anslag 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Grund Fo/Fou Externt Totalt Grund Fo/Fou Externt Totalt Anslagsmedel grund+fak

Läs mer

Kommentarer till bokslut tertial Institutionen för Kemi

Kommentarer till bokslut tertial Institutionen för Kemi INSTITUTIONEN FÖR KEMI Kommentarer till bokslut tertial 1 2010 Institutionen för Kemi Allmänt Tabell 1 visar utfallet för tertial 1och även en jämförelse med föregående år. Överskottet på 1,4 mkr innehåller

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Analys av årsredovisningen 2014

Analys av årsredovisningen 2014 Analys av årsredovisningen 2014 Antal helårsstudenter Antalet helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning) fortsatte enligt plan att minska år 2014. Minskningen var marginell jämfört

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Budget 2017 Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2017 avseende utgiftsområde 16

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

PRINCIPER FÖR SAMFINANSIERING AV EXTERNFINANSIERADE FORSKNINGSPROJEKT

PRINCIPER FÖR SAMFINANSIERING AV EXTERNFINANSIERADE FORSKNINGSPROJEKT STYRDOKUMENT Dnr E 2018/589 PRINCIPER FÖR SAMFINANSIERING AV EXTERNFINANSIERADE FORSKNINGSPROJEKT VID INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI Beslutsfattare Handläggare Fredrik Engström

Läs mer

Reviderad av rektor , RÖ14

Reviderad av rektor , RÖ14 Konstfack Belopp i tkr Beslutad av högskolestyrelsen 2015-12-15 Fastställd budget 2016 Reviderad av rektor 2016-04-07, RÖ14 Org/ Fast Gästlärare Pers. Arbets- Avskr Avskr Drift- Rese- Lokal Andel av Del-

Läs mer

Hanteringsordning för medfinansiering av EU-projekt

Hanteringsordning för medfinansiering av EU-projekt Lars Nilsson, Hans-Göran Gustafsson, Frida Wiklander Ekonomiavdelningen Siv Bondenäs Brink, Claes Jansson, Emilia Rung, Pirjo Gustafsson, Ludde Edgren Externa Relationer, Forsknings- och innovationsservice

Läs mer

Kassabehållning* per kostnadsställe, enhet och institution december 2004 till okt 2006 (tkr)

Kassabehållning* per kostnadsställe, enhet och institution december 2004 till okt 2006 (tkr) Institution / Enhet / Kostnadsställe Dec04 Okt05 Dec05 Jun06 Kategori: Institutioner m m Arkitektur och byggd miljö 510 Arkitektur 0-7 775-5 162-5 162-5 162 2 613 3 838-9 000 521 Arkitektur 1 532 265 181

Läs mer

Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden

Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden 1 2014-04-24 Sektion Ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden 2014-03-31 Naturvenskapliga fakultetens resultat per 2014-03-31 uppgår till sammanlagt -10,8 Mkr. Justerat

Läs mer

Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS 1.3.2-412-19 1. Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Bokslutet 2018 för presenteras nedan. I kapitel 2 beskrivs resultaträkningen för år 2018. I kapitel 3 presenteras resultat

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2019. Manner, Sophie Studierektor, GU ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2019. Manner, Sophie Studierektor, GU ordförande Närvarande Ledamöter Johanson, Urban Biokemi och strukturbiologi Lund, Mikael Teoretisk kemi Manner, Sophie Studierektor, GU ordförande Olsson, Caroline Student, KERUB Rieloff, Ellen Doktorand, teoretisk

Läs mer

Kassabehållning per institution och kostnadsställe december 2007-juni 2010 (tkr)

Kassabehållning per institution och kostnadsställe december 2007-juni 2010 (tkr) Institution: Arkitektur och byggd miljö 107510 Arkitektur 1 950 7 962 10 076 11 220 11 091 107540 Institutionen för Arkitektur och byggd 1 091 66 92 519 1 331 107543 Boende och bostadsutveckling 1 632

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknikvetenskap (SCI) Period: 2151-2156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport

Läs mer

Fördelningsbeslut 1999

Fördelningsbeslut 1999 FÖRDELNINGSBESLUT 1 98-11-30 Diarienummer LTH B11 2665/1998 L T H s k a n s l i P e r G ö r a n N i l s s o n k a n s l i c h e f Fördelningsbeslut 1999 Innehållsförteckning 2 Fördelningsbeslut 1999...

Läs mer

Kassabehållning per institution och kostnadsställe (tkr)

Kassabehållning per institution och kostnadsställe (tkr) Institution: Arkitektur och byggd miljö 107510 Arkitektur 7 962 13 920 11 091 13 564 10 868 107540 Institutionen för Arkitektur och byggd 66 519 1 331 518 542 107543 Boende och bostadsutveckling 6 746

Läs mer

Närvarande. Frånvarande Anders Barfod Maria Fellert. Ärende. LUNDS UNIVERSITET KEMISKA INSTITUTIONEN GU-styrelsen

Närvarande. Frånvarande Anders Barfod Maria Fellert. Ärende. LUNDS UNIVERSITET KEMISKA INSTITUTIONEN GU-styrelsen LUNDS UNIVERSITET KEMISKA INSTITUTIONEN GU-styrelsen Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-18 Närvarande Ledamöter Ingrid Albertsson Hanna Anderberg Andreas Ehnbom Michael Fuchs Frederik Garvang Jan Forsman

Läs mer

Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till ( )

Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till ( ) FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-12-02 2015/3 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: I1341 Tidpunkt: 13:00- ca16:00 Dagordning 1. Mötets

Läs mer