Catrin Malmström/Jan Wegner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Catrin Malmström/Jan Wegner"

Transkript

1 Catrin Malmström/Jan Wegner

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 TABELL Budget KC:s husstyrelse 10, gemensamma funktioner Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden Adm enheten KC-catering Intendentgruppen varav vaktmästeri varav gasförråd varav flytande kväve varav torris varav kem o biol avfall Gästrum Bibliotek Husstyrelsen - att disponera avskrivningar Ombyggnad hus Huvudskyddsombud Skolsamverkan Husprefekt Övriga gem lokaler Tomma lokaler Salar och sem rum Lokalvård KC projekt Kostnad att fördela Övrigt, fördelas ej Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra räntor Ombyggnad hus 2 0 -avskrivningar tas på kapitalet -räntor Läsplatser +1 LTH 0 0 Summa Fördelning tabell Institution Lön + drift* andel % Summa Avgår S:a förd OH varav varav 2009 bibl-anslag 2010 kol 3-4 GU FO Inst för kemiteknik , Inst för livsmedelsteknik , Kemiska institutionen , varav KILU-NF , varav KILU-LTH , Summa , *lön + drift under perioden

16 TABELL 2 A Budget KILU 10, gemensamma funktioner Löner/ Kompensation Drift Intäkter Nettokostnad Hyra Nettokostnad Nettokostnad arvoden 2010 inkl hyra o OH Adm enheten Prefekten Styrelsen (KI) till ff varav till förfogande varav avskrivningar Övriga lokaler Arbetsgrupp FU Byggsamordnare hus 3 o Lokalvård Delsumma 1* Tomma Lokaler** Delsumma 2** Summa Fördelning tabell 2A Lön+drift andel % Nettokostnad Nettokostnad Delsumma KILU-NF , KILU-LTH , TABELL 2 B Budget KILU-LTH 08, KILU-LTH SPECIFIK OH Gemensamma OH-kostnader Studierektor GU * Fördelning av delsumma 1 görs i tabell 6A ** Kostnaden för tomma lokaler fördelas mellan fakulteterna i proportion till lön+drift och dras därefter från respektive FFU-anslag innan det fördelas enligt KILU:s budgetmodell

17 TABELL BÅ10 Anslag KILU-LTH ANSLAG /- FFU -Prof/Doc Examina Enheter Bidrag till EU-overhead Särskilda anslag Prem dr/lic Prefekt Summa FFU GU -GU KURSER Skyddsnät Utrustningsbonus Ped akademi Just för fin bidrag Summa GU SUMMA ANSLAG BERÄKNAD DEBITERING UNIV O OMRÅDES OH HYRA KILU-LTH HYRESUTJÄMNING SUMMA DEBITERINGAR NETTO TILL KILU-LTH

18 TABELL BÅ10, KILU-LTH, GU Avd ANTAL GU- Ped ÖVR BÅ10 BÅ09 Diff HST ANSLAG akademi Summa Summa +/- Till förfogande Biofysikalisk kemi 37, Bioorganisk kemi 55, Bioteknik 51, Materialkemi 56, Polymerteknologi 12, Teknisk analytisk kemi 15, Teknisk mikrobiologi 37, Tillämpad biokemi 60, Övr kurser Summa 327, kolumn 3 : i beräkningen för resp avd är hänsyn tagen till delade kurser och fördjupningskurser kolumn 5 : anslag lab lokaler kkr, korrektion kkr samt %-påslag kkr fördelas i förhållande till HST

19 TABELL BÅ10, KILU-LTH Fördelning fakultetsanslag BERÄKNINGSUNDERLAG GENERELLA ANSLAG ÖRONMÄRKT Avd Tillsv Dok/lic GU-ansl Ext anslag Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Bidr exam Bidr EU-OH Övr ffu BÅ10 BÅ09 Diff prof/lekt examen snitt 3år snitt 5år 42,14% 40% 7,86% 10% Summa Summa +/- Biofysikalisk kemi 2,67 6, Bioorganisk kemi 3,00 19, Bioteknik 6,00 37, Materialkemi 5,00 5, Polymerteknologi 2,00 9, Teknisk analytisk kemi 3,00 3, Teknisk mikrobiologi 3,34 10, Tillämpad biokemi 1,67 18, Mikroskopicentrum Summa kemiska institutionen 26,68 109, Tilldelning för kostnader i samband med examina 770 kkr : 50 kkr per dokt exam 10 kkr per lic exam Tilldelning i förhållande till EU-inkomster för att täcka OH ovanför institutionsnivå nivå 1390 kkr Övr FFU:Biof 350 kkr Akke kkr L Meitner prof, Bioorg 300 kkr prefekt, Mtr kemi 3000 kkr S Lidin, Tekn mikrob 60 kkr Schelin kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler och är i denna tabell avdraget från "generella anslag".

20 TABELL 6 A BÅ10, KILU-LTH, beräkning av oh-kostnader Fördelningsbas Universitets OH Områdes OH Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO Biofysikalisk kemi , , Bioorganisk kemi , , Bioteknik , , Materialkemi , , Polymerteknologi 747 5, , Teknisk analytisk kemi 0 0,0 0 0, Teknisk mikrobiologi , , Tillämpad biokemi , , Mikroskopicentrum 0 0, , Kurslab S:a kemiska inst , , *lön+drift budget 2010 Specifikation OH Lön+drift Univ oh Omr oh KC-gem oh tabell KILU-gem oh tabell 2A KILU-gem oh tabell 2B 209 Summa OH

21 TABELL 6 B BÅ10, KILU-LTH: kostnader för oh och lokaler Avdelning summa oh lokalkostn lokalkostn Summa Summa Summa Diff enl tab 6A forskn avd GU-lab* lokalkostnader Biofysikalisk kemi Bioorganisk kemi Bioteknik Materialkemi Polymerteknologi Teknisk analytisk kemi Teknisk mikrobiologi Tillämpad biokemi Mikroskopicentrum Kurs lab S:a kemiska inst *fördelas i förhållande till HST

22 TABELL BÅ10, anslag KILU-NF BÅ10 BÅ09 kkr +/- FFU BASANSLAG 0 PRESTATIONSFAKTOR 0 OVERHEADANSLAG 0 LÄRARLÖNER* 0 EXTRA STUDIESTÖD 0 VERKSAMHETSBIDRAG 0 EU-OVERHEAD 0 FRYSNINGSEFFEKT 0 HYRESANSLAG SUMMA GU FORMEL INTERNATIONALISERING ÖVRIGT HYRESANSLAG (3445) (3722) SUMMA SUMMA ANSLAG Områdes- och univ OH Hyra KILU-NF Summa debiteringar NETTO TILL KILU-NF Frysningseffekt fryst ofryst Grundtilldelning Riktade satsningar Lokalförsörjn reserv

23 TABELL 4 A BÅ10, medelsfördelning GU, KILU-NF Avdelning/ TILLDELN GU LÄRARLÖN PROJ MTRL KURSUTV TILLDELNING TILLDELNING DIFF kurs ASS LÖN KEMA KEMA KEMA KEMA KEMB KEMB KEMB KEMB KEMM KEMM KEMM KEMM MOBA Analytisk kemi Biokemi Fysikalisk kemi Kemisk fysik Molekylär biofysik Oorganisk kemi Organisk kemi Teoretisk kemi GU-avdelningen Överbudgetering TEK GU-lokaler Summa

24 TABELL BÅ10 KILU-NF : Fördelning fakultetsanslag inkl skuldsaneringseffekt Avdelning BERÄKNINGSUNDERLAG MODELLFÖRDELAT ÖRONMÄRKT BÅ10 BÅ09 DIFF AVBET GEM FÖRDELN BÅ10 Tillsv prof/lekt Dok/lic GU-ansl Ext ansl Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Prof ssk tilld Foass/ Ssk satsn Ssk satsn RIKTADE EU-OH Summa Summa +/- AVD SKULD SKULD GEM EFTER examen snitt 3år snitt 5år 48,26% 40% 1,74% 10% bul fakultet KILU STUDIEST 31/12-07 BÅ08->BÅ09 SKULD AVBET KILU-GEM Analytisk kemi 2,00 20, Biokemi o strukturbiologi 13,95 37, Biokemi S 0,00 2, Fysikalisk kemi 1 9,00 24, Kemisk fysik 4,00 9, Molekylär biofysik 0,00 0, Oorganisk kemi 0,00 0, Organisk kemi 1 3,50 18, Teoretisk kemi 8,20 10, GU-lokaler o städ Summa 40,65 121, Kol 10:Fullmaktsprofessorer Kol 11:Avdelning/ar med vakanta foass tjänster tilldelas anslag när tjänsterna tillsätts Kol 12:Ssk satsn fak: Skuldsanering (biok-s o oorg k), riktat stöd till biokemi o strukturbiologi, fys kemi, org kemi och teor kemi. Kol 13:Ssk satsning KILU: kompensation för studierektorskap till? 340 kkr, org kemi doktorand Turner Kol 14:Riktade studiest från fakulteten: Biokemi (Elmroth) Kol 15:Komp för EU-OH kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler (tab 2) och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat" kkr av fakultetsanslaget är i BÅ10 lokalförsörjningspengar och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat" kkr är avsatt till skuldsanering och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat".

25 TABELL 6 A BÅ10, KILU-NF, beräkning av oh-kostnader Fördelningsbas Universitets OH Områdes OH Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO Analyt kemi 0 0,0 0 0, Biokemi , , Fys kemi , , Kemisk fysik 364 3, , Mol biofysik 0 0,0 0 0, Org kemi , , Teor kemi 362 3, , GU ,2 0 0, Kurslab 0 S:a kemiska inst , , *lön+drift budget 2010 Specifikation OH Lön+drift Univ oh Omr oh KC-gem oh tabell KILU-gem oh tabell 2A KILU-gem oh tabell 2B 0 Summa OH

26 TABELL 6 B BÅ10, KILU-NF: kostnader för oh och lokaler Avdelning summa oh lokalkostnad lokalkostnad Summa Summa Diff enl tab 6 a forskn avd GU Analyt kemi Biokemi Fys kemi Kemisk fysik Mol biofysik Org kemi Teor kemi GU Summa Lokal- och städkostnad för GU GU avd lokaler Salar o sem rum Lokalvård tab 6A kol Kostnader att täcka Avgår GU-anslag till lokaler Resterande täckning genom FFU-anslag 4 729

27 Bilaga 1 Hyror 2010 Beräkningen av hyreskostnader görs även under 2010 gemensamt för husstyrelsen och KILU. Hyresberäkningen 2010 är gjord utifrån uppgifter och ytor jan En grundförutsättning har varit att respektive fakultet ska stå för sina hyreskostnader, dvs hyresmodellen får inte innebära att man betalar mer hyra än man ska utifrån sin fakultets modell. Beräkningen utgår från LTHs KC/KILU genomsnittliga pris/kvm och räknat om det från totalarean till rumsarea och då fått ett kvadratmeterpris som skall gälla för hela husstyrelsen och KILU. Kvadratmeterpriset för 2010 är 2662 kr/kvm ovan mark. Det är en ökning med 262 kr/kvm jämfört med Genom att utgå från total hyreskostnad (A) och från denna dra kkr i lokalförsörjningsmedel från naturvetenskapliga fakulteten (B) som hyresjusteringsmedel från LTH (C) får vi en hyreskostnad om kkr för att täcka in (D). Kostnaden delas med den totala fördelningsgrundande yta (E). En beräkning av vilka hyreskostnader respektive verksamhet ska bära (se bilaga Hyror och ytor 2010) ger en intäkt om kkr (G). Ett mindre överskott uppkommer. REDOVISNING AV HYROR 2010 A Hyra som debiteras av byggnadsenheten B Medel från lokalförsörjningsreserven C Hyresjustering LTH D Total hyreskostnad att fördela E Total yta (m 2 ) F Kr/m 2 ovan mark (hyra/yta) G "Hyresintäkter" enligt beräkning av ytor och hyror 2010 (bifogas) H Överskott/marginal (hyresintäkt, G, minus total hyreskostnad, D)

28 YTOR & HYROR 1 januari 2010 Ovan mark Under mark Bunker Snitt hela KILU+KC (kr/m 2 ) Area Area Area Total yta Hyra 2010 ovan mark under mark bunker 2010 kr Kemiska inst Analyt kemi (LTH)* Biofys kemi Bioteknik Materialkemi Org kemi LTH Polymertekn Tekn mikrob Tillämpad biokemi nchrem Kurslab LTH Analyt kemi* Biokemi Fys kemi Kemisk fysik Mol biofysik Org kemi NF Teor kemi GU-avd NF Administration KILU Övrigt Tomma lokaler KI-gem totalt KI Kemicentrum Salar/seminarie- & grupprum Servicegr Intendentf (inkl gasförråd) Administration KC Gästbost Bibliotek Läsplatser Tomma lokaler Övrigt kemicentrum gem KC-gem + KILU

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Summa

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Summa TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2013, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2013 2012 2+3+4-5 6+7+8 Adm enheten 1 297 147 0

Läs mer

Bilaga 10. KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Catrin Malmström/Jan Wegner

Bilaga 10. KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Catrin Malmström/Jan Wegner Bilaga 10 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Catrin Malmström/Jan Wegner 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2015, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation

Läs mer

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2016, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2016 2015 2+3+4-5 6+7 Adm enheten 1 630 165 0 1

Läs mer

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2014, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2014 2013 2+3+4-5 6+7 Adm enheten 1 319 152 0 1

Läs mer

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2015, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2015 2014 2+3+4-5 6+7 Adm enheten 1 375 165 0 1

Läs mer

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2009

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2009 BESLUT 2009-01-29 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse C Billgren/Jan Wegner Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2008

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2008 BESLUT 2008-02-19 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse C Billgren/Jan Wegner Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

LTH BESLUT. Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen LTH Anslagssituationen

LTH BESLUT. Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen LTH Anslagssituationen BESLUT 2004-02-25 LTH KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse C Billgren/E Hansson Jan Wegner Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen LTH 2004 (LTHs budget finner man på http://www.lth.se/intralth/ekonomi/budget.html)

Läs mer

Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen NF (KI-NF) 2005

Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen NF (KI-NF) 2005 BESLUT 2005-01-18 NF KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Cecilia Billgren/Eva Hansson Jan Wegner Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen NF (KI-NF) 2005 (Naturvetenskapliga fakultetens

Läs mer

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Ombyggnad hus 2 -avskrivningar tas på kapitalet

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Ombyggnad hus 2 -avskrivningar tas på kapitalet TABELL 1 2011-11-09 Budget KC:s husstyrelse 12, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2012 2011 2+3+4-5 6+7+8 Adm enheten 1

Läs mer

Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen LTH (KILU-LTH) (LTHs budget finner man på under anställd/ekonomi)

Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen LTH (KILU-LTH) (LTHs budget finner man på  under anställd/ekonomi) BESLUT 2006-02-16 LTH KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse C Billgren/E Hansson Jan Wegner Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen LTH (KILU-LTH) 2006 (LTHs budget finner man på www.lth.se

Läs mer

Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen (KILU) 2007

Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen (KILU) 2007 BESLUT 2007-02-14 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse C Billgren/Jan Wegner Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen (KILU) 2007 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1.1. Den övergripande

Läs mer

Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen NF (KILU-NF) 2006

Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen NF (KILU-NF) 2006 BESLUT 2006-02-16 NF KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Cecilia Billgren/Eva Hansson Jan Wegner Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen NF (KILU-NF) 2006 (Naturvetenskapliga fakultetens

Läs mer

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2014

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2014 Beslut 2013-12-17 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Catrin Malmström/Jan Wegner Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2012

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2012 Beslut 2011-12-14 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Catrin Malmström/Jan Wegner Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bokslut för kemiska institutionen, KILU, 2006

Bokslut för kemiska institutionen, KILU, 2006 2007-04-11 KEMICENTRUM Administrativa enheten Cecilia Billgren/Jan Wegner Bokslut för kemiska institutionen, KILU, 2006 Sammanfattning KILU har 2006 en omsättning om 338 Mkr (intäkter) och gör ett positivt

Läs mer

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2013

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2013 Beslut 2012-12-13 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Catrin Malmström/Jan Wegner Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fördelningsbeslut för budgetår 2017 LUNDS UNIVERSITET KEMISKA INSTITUTIONEN

Fördelningsbeslut för budgetår 2017 LUNDS UNIVERSITET KEMISKA INSTITUTIONEN Fördelningsbeslut för budgetår 2017 LUNDS UNIVERSITET KEMISKA INSTITUTIONEN 2016-12-22 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Jörgen Nilsson/Karolina Isaksson Fördelning av statsanslag samt indirekta-

Läs mer

Fördelningsbeslut för budgetår 2018 LUNDS UNIVERSITET KEMISKA INSTITUTIONEN

Fördelningsbeslut för budgetår 2018 LUNDS UNIVERSITET KEMISKA INSTITUTIONEN Fördelningsbeslut för budgetår 2018 LUNDS UNIVERSITET KEMISKA INSTITUTIONEN 2018-01-22 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Jörgen Nilsson/Karolina Isaksson Fördelning av statsanslag samt indirekta-

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014 Styrelsen 2014-09-18 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Elmroth, Sofi Hansson, Oskar student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 12/2003. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 12/2003. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Frejd, Torbjörn Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Sundström, Villy Frid, Truus högskolesekr Sundén, Ingun

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2004. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor Frejd, Torbjörn professor t o m 11

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2004. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor Frejd, Torbjörn professor t o m 11 Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Frejd, Torbjörn t o m 11 Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Sundström, Villy Frid, Truus högskolesekr Sundén,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1/2003

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1/2003 Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Frejd, Torbjörn Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Sundström, Villy Frid, Truus högskolesekr Sundén, Ingun

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/2007. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer professor 1-11

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/2007. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer professor 1-11 Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer 1-11 Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Hansen, Staffan Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avdelningsekonom

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Malm, Jan-Olle Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avdelningsekonom

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2008. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2008. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Hansen, Staffan Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avdelningsekonom

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2011. Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin Åkesson, Torbjörn universitetslektor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2011. Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin Åkesson, Torbjörn universitetslektor Närvarande Ledamöter Holst, Olle Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jannasch, Patric Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Rådström, Peter Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Resultat per institution och verksamhet (tkr)

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Resultat per institution och verksamhet (tkr) Resultat per institution och verksamhet 2014-12-31 (tkr) Grundutbildning Forskning Totalt NatFak Statbudg Uppdrag Indir kost Resultat Budget Statsbudg Bidrag Uppdrag indr kost Resultat Budget Resultat

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Bratbakken Lundvall, My student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2014

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2014 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Hansson, Oskar student, LTH Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Rådström, Peter 4-10, endast information Söderman, Olle

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2012

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2012 Närvarande Ledamöter Ax, Elisabeth student, LTH Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Malm, Jan-Olle Månsson, Cecilia doktorand Nordberg Karlsson, Eva Rådström, Peter

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2013. Hedström, Svante doktorand 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2013. Hedström, Svante doktorand 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Bratbakken Lundvall, My student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle professor Månsson, Cecilia doktorand Söderman, Olle prefekt

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2012

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2012 Närvarande Ledamöter Andersson, Jenny student, NF Ax, Elisabeth student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström, Peter

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2010. Ledamöter Holst, Olle professor 4-11, endast information Hägerhäll, Cecilia universitetslektor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2010. Ledamöter Holst, Olle professor 4-11, endast information Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Närvarande Ledamöter Holst, Olle 4-11, endast information Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jannasch, Patric Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Stenhammar, Joakim doktorand Sterner, Olov

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Malm, Jan-Olle Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avd ekonom

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Frohm, Birgitta forskningsingenjör Gorwa-Grauslund, Marie professor Hansson, Oskar student, LTH Jannasch, Patric professor

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2011

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2011 Närvarande Ledamöter Holst, Olle Jannasch, Patric Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Rådström, Peter Stenhammar, Joakim doktorand Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom Åkesson,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2011

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2011 Närvarande Ledamöter Holst, Olle Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Piculell, Lennart Rådström, Peter Stenhammar, Joakim doktorand Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom Åkesson, Torbjörn

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Hägerhäll, Cecilia Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström, Peter Söderman,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2014. Hägerhäll, Susanne KIA-konsult endast 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2014. Hägerhäll, Susanne KIA-konsult endast 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Hansson, Oscar student Hägerhäll, Cecilia Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström, Peter Söderman,

Läs mer

Utbildning 2016 Kemiska institutionen Nat Fak Bilaga 1

Utbildning 2016 Kemiska institutionen Nat Fak Bilaga 1 Utbildning Utbildning 2016 Kemiska institutionen Nat Fak Bilaga 1 Gör så här: 1. Logga in i EOS Resultaträkning Utf 2015 Utf 2016 Jan- Dec Bud 2016 Jan- Dec Avvikelse BU-utf BU 2016 P3 2016 Avvikelse BU-P3

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakulteten BESLUT Medelsfördelning GRUNDUTBILDNING Sommaruppdrag. FORSK/FORSKUTBILD Totalt per inst/motsvarnde 2007

Samhällsvetenskapliga fakulteten BESLUT Medelsfördelning GRUNDUTBILDNING Sommaruppdrag. FORSK/FORSKUTBILD Totalt per inst/motsvarnde 2007 Institution/motsvarande Takbelopp GRUNDUTBILDNING Sommaruppdrag i hås Ekonomisk ram FORSK/FORSKUTBILD Forskresurs Studiestöd Totalt per inst/motsvarnde Totalt per inst/motsvarnde Resultatansvarig 301 Ekonomisk

Läs mer

Totaler

Totaler Resultat per institution 2014-06-30 UTBILDNING FORSKNING TOTALT Institution Statsbudg Uppdrag Indir kost Resultat Budget Statsbudg Bidrag Uppdrag Indir kostnresultat Budget Resultat Budget Budget- 11 54,

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013 213-4-21 N 213/18 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 213-3-31 samt ekonomisk prognos 213 Analys av det ekonomiska utfallet per den

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Resultat per institution och verksamhet (tkr) Budget enligt EOS

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Resultat per institution och verksamhet (tkr) Budget enligt EOS Resultat per institution och verksamhet -12-31 (tkr) Budget enligt EOS GRUNDUTBILDNING FORSKNING Statbudg Uppdrag Indir kost Resultat Budget Statsbudg Bidrag Uppdrag Indr kost Resultat Budget Resultat

Läs mer

Bemanningsplan för helåret 2007 (tkr) - per kostnadsställe. GU FakFo FakFU BidrFo BidrFU UppdrGU UppdrFo UppdrFU BestGU Summa Löner och arvoden

Bemanningsplan för helåret 2007 (tkr) - per kostnadsställe. GU FakFo FakFU BidrFo BidrFU UppdrGU UppdrFo UppdrFU BestGU Summa Löner och arvoden Bemanningsplan för helåret 27 (tkr) - per kostnadsställe Institution / Kostnadsställe Arkitektur och byggd miljö 1751 Arkitektur 1 533 279 45 71 2 972 11 39 2 34 1 937 4 382 19 932 17544 Bebyggelsevård

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2010. Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin Åkesson, Torbjörn universitetslektor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2010. Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin Åkesson, Torbjörn universitetslektor Närvarande Ledamöter Holst, Olle Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Rådström, Peter Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom Åkesson, Torbjörn

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2012

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2012 Närvarande Ledamöter Ax, Elisabeth student, LTH Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle professor Nordberg Karlsson,

Läs mer

2 Dagordningens godkännande 2 Dagordningen godkänns. 3 Utseende av justeringsperson 3 Styrgruppen utser Leif Lönnblad

2 Dagordningens godkännande 2 Dagordningen godkänns. 3 Utseende av justeringsperson 3 Styrgruppen utser Leif Lönnblad Fysik- & astronomibiblioteket Styrgruppen Protokoll Sammanträde nr 2008:1 2008-02-20 Närvarande ledamöter Leif Jönsson, professor, ordförande, Fys. institutionen Kristina Lindgren, bibliotekarie, sekreterare

Läs mer

Bokslut ALF Datum:

Bokslut ALF Datum: Bokslut ALF 2016 Datum: 2017-02-06 Innehåll 1 Resultat... 3 2 Grundutbildning... 5 3 Forskning... 6 4 Balanserade medel... 8 2 1 Resultat Resultatet för år 2016 är ett underskott med 4,2 mnkr (år 2015:

Läs mer

Närvarande. Frånvarande Anders Barfod Maria Fellert. Ärende. LUNDS UNIVERSITET KEMISKA INSTITUTIONEN GU-styrelsen

Närvarande. Frånvarande Anders Barfod Maria Fellert. Ärende. LUNDS UNIVERSITET KEMISKA INSTITUTIONEN GU-styrelsen LUNDS UNIVERSITET KEMISKA INSTITUTIONEN GU-styrelsen Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-18 Närvarande Ledamöter Ingrid Albertsson Hanna Anderberg Andreas Ehnbom Michael Fuchs Frederik Garvang Jan Forsman

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2014

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2014 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Ekengard, Erik doktorand Elmroth, Sofi Hansson, Oskar student, LTH Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Rådström, Peter Stahre, Linnea student NF

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande PROTOKOLL nr 9/2006 Kemiska Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Malm, Jan-Olle Widmark, Per-Olof forskningsingenjör

Läs mer

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU ÅTTA FAKULTETER Och mer än 30 världsledande forskningsområden Åtta fakulteter på tre campus Ekonomihögskolan Humanistiska och teologiska fakulteterna

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2014

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2014 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Elmroth, Sofi Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström,

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013

Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013 Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen 2012-11-14 BUDGET 2013 Ändringar i budgetförslaget 2012-10-25 I den nya arbets- och delegationsordningen framhålls institutionernas självbestämmande

Läs mer

Jämställdhetsplan för kemiska institutionen

Jämställdhetsplan för kemiska institutionen 2007-05-28 Dnr KI 2007/27 KEMICENTRUM Kemiska institutionen Styrelsen Jämställdhetsplan för kemiska institutionen 2007-2010 Vårt universitet ska stå för demokratiska värden. Jämställdhet, etnisk och social

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2018. Bülow, Leif prefekt Ordförande Horsefield, Susanna professor Lindblom, Caroline receptionist

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2018. Bülow, Leif prefekt Ordförande Horsefield, Susanna professor Lindblom, Caroline receptionist Styrelsen 18-10-04 Närvarande Ledamöter Bülow, Leif prefekt Ordförande Horsefield, Susanna professor Lindblom, Caroline receptionist Modig, Kristofer universitetslektor Olsson, Ulf professor Persson, Helena

Läs mer

Hyror och hyresutjämning 2002 (kkr)

Hyror och hyresutjämning 2002 (kkr) Hyror och hyresutjämning 22 (kkr) Hus nr Brukare Benämning Hyra Area ovan under Kr per HyraKkr KrKvm HyraKkr KrKvm Utjämn Utjämn Summa Arkitektur 522 Arkitektur gem M18:141 17521 A-huset 4 9 8 478 4 538

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2019. Manner, Sophie Studierektor, GU ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2019. Manner, Sophie Studierektor, GU ordförande Närvarande Ledamöter Johanson, Urban Biokemi och strukturbiologi Lund, Mikael Teoretisk kemi Manner, Sophie Studierektor, GU ordförande Olsson, Caroline Student, KERUB Rieloff, Ellen Doktorand, teoretisk

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2004. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2004. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Frid, Truus högskolesekr Sundén, Ingun 1:e lab ass ej 14 Suppleant i ordinarie

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2016

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2016 Styrelsen 16-02-17 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Al-Karadaghi, Salam Frohm, Birgitta forskningsingenjör Jannasch, Patric Levin, Maria institutionsadministratör Lidin, Sven prefekt Ordförande

Läs mer

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006 Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 26 Institution / Enhet / Kostnadsställe Inkomst 4 Inkomst 5 Inkomst 6 Preliminärt Diff Tak-

Läs mer

ARBETSMATERIAL xx-xx. Celler som fylls i. Projektkostnader, tkr År 20x1 20x2 20x3

ARBETSMATERIAL xx-xx. Celler som fylls i. Projektkostnader, tkr År 20x1 20x2 20x3 ARBETSMATERIAL Bilaga 4 kalkyl Celler som fylls i ledare kostnader, År 20x1 20x2 20x3 Direkta kostnader Löner inkl soc avg 1. 0 0 0 Drift 2. 0 0 0 Utrustning/avskrivningar 3. 0 0 0 Lokaler 4. 0 0 0 Summa

Läs mer

Hyresutjämning 2005 (tkr)

Hyresutjämning 2005 (tkr) Hyresutjämning 2005 (tkr) Hus nr Betalare / Brukare Benämning Hyra Area ovan under Kr per kvm HyraKkr KrKvm HyraKkr KrKvm Utjämn Utjämn Summa Just utj* Kategori: Institutioner m m Arkitektur 521 Arkitektur

Läs mer

LTHs organisation och styrelsens beslutanderätt LTHs styrelse (SLTH) SLTH är en fakultetsstyrelse och fakultetens högsta beslutande organ. SLTH har ett samlat ansvar för verksamheten vid fakulteten. Beslutanderätten

Läs mer

Kemiteknik LUND. Aktuell information. Michaël Grimsberg Programledare

Kemiteknik LUND. Aktuell information. Michaël Grimsberg Programledare Kemiteknik LUND Aktuell information Michaël Grimsberg Programledare Förändringar sedan juni 2015 Ny GU-organisation Nya avancerade kurser i kemiteknik Ändrad terminsindelning Pensionsavgångar Anställning

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2018

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2018 Styrelsen 18-02-08 Närvarande Ledamöter Gorwa-Grauslund, Marie professor Horsefield, Susanna universitetslektor Lindblom, Caroline receptionist Modig, Kristofer universitetslektor Olsson, Ulf professor

Läs mer

Kassabehållning per institution och kostnadsställe december 2007-juni 2010 (tkr)

Kassabehållning per institution och kostnadsställe december 2007-juni 2010 (tkr) Institution: Arkitektur och byggd miljö 107510 Arkitektur 1 950 7 962 10 076 11 220 11 091 107540 Institutionen för Arkitektur och byggd 1 091 66 92 519 1 331 107543 Boende och bostadsutveckling 1 632

Läs mer

Kassabehållning per institution och kostnadsställe (tkr)

Kassabehållning per institution och kostnadsställe (tkr) Institution: Arkitektur och byggd miljö 107510 Arkitektur 7 962 13 920 11 091 13 564 10 868 107540 Institutionen för Arkitektur och byggd 66 519 1 331 518 542 107543 Boende och bostadsutveckling 6 746

Läs mer

Kassabehållning* per kostnadsställe, enhet och institution december 2004 till okt 2006 (tkr)

Kassabehållning* per kostnadsställe, enhet och institution december 2004 till okt 2006 (tkr) Institution / Enhet / Kostnadsställe Dec04 Okt05 Dec05 Jun06 Kategori: Institutioner m m Arkitektur och byggd miljö 510 Arkitektur 0-7 775-5 162-5 162-5 162 2 613 3 838-9 000 521 Arkitektur 1 532 265 181

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2017

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2017 Styrelsen 17-03-29 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Frohm, Birgitta forskningsingenjör Jannasch, Patric professor Levin, Maria institutionsadministratör Lidin,

Läs mer

Kassabehållning* per kostnadsställe, enhet och institution december 2006 till augusti 2009 (tkr)

Kassabehållning* per kostnadsställe, enhet och institution december 2006 till augusti 2009 (tkr) Kassabehållning* per kostnadsställe, enhet och institution december 26 till augusti 29 (tkr) Institution / Enhet / Kostnadsställe Dec6 Dec7 Aug8 Dec8 Jun9 Aug9 12mån 8mån 2mån Aug9 Aug9 Kategori: Institutioner

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Budget 2017 Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2017 avseende utgiftsområde 16

Läs mer

Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012

Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012 PM 2011-12-05 N 2011/712 Sektion ekonomi Elisabeth Pupp Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012 Enligt universitetsstyrelsebeslut ska en totalbudget för fakulteten

Läs mer

Nya rutiner för bokning och anmälan av disputation

Nya rutiner för bokning och anmälan av disputation INFORMATION 1 2007-09-17 LTHs institutioner LTH Forskarutbildningsnämnden Nya rutiner för bokning och anmälan av disputation From v.38 så kommer en ny version av LTHs applikation för bokning och anmälan

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR KEMICENTRUM

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR KEMICENTRUM 2013-09-19 Dnr KC 2013/2 KEMICENTRUM Husstyrelsen KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR KEMICENTRUM Denna plan är upprättad för att öka handlingsberedskapen vid Kemicentrum i det fall en allvarlig händelse skulle

Läs mer

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Jämförelse görs mot den reviderade internbudget som generaldirektören beslutade den 26 oktober 2009. Det gör att budgeten har uppdaterats på flikarna Trend kpost,

Läs mer

Halvårsbokslut 2016 Energivetenskaper

Halvårsbokslut 2016 Energivetenskaper Halvårsbokslut 2016 Energivetenskaper Statsanslag utfall 2016 16000,0 14000,0 Statsanslag 12000,0 10000,0 "Budget" Föregående år 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bidrag utfall

Läs mer

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per institution, enhet, kostnadsställe och finansiär (tkr) (operiodiserade inkomster)

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per institution, enhet, kostnadsställe och finansiär (tkr) (operiodiserade inkomster) Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per institution, enhet, kostnadsställe och finansiär 2005-2008 (tkr) (operiodiserade inkomster) Inst/Enhet/Kst / Fin 2004 2005 2006 2007 Jan Mar Jan Mar Arkitektur

Läs mer

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Resursfördelning 2015 Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.5-1701-14

Läs mer

Reviderad av rektor , RÖ14

Reviderad av rektor , RÖ14 Konstfack Belopp i tkr Beslutad av högskolestyrelsen 2015-12-15 Fastställd budget 2016 Reviderad av rektor 2016-04-07, RÖ14 Org/ Fast Gästlärare Pers. Arbets- Avskr Avskr Drift- Rese- Lokal Andel av Del-

Läs mer

Kommentarer till bokslut tertial Institutionen för Kemi

Kommentarer till bokslut tertial Institutionen för Kemi INSTITUTIONEN FÖR KEMI Kommentarer till bokslut tertial 1 2010 Institutionen för Kemi Allmänt Tabell 1 visar utfallet för tertial 1och även en jämförelse med föregående år. Överskottet på 1,4 mkr innehåller

Läs mer

Kemiteknik LUND. Aktuell information. Michaël Grimsberg Programledningen BK

Kemiteknik LUND. Aktuell information. Michaël Grimsberg Programledningen BK Kemiteknik LUND Aktuell information Michaël Grimsberg Programledningen BK Förändringar sedan juni 2011 Ny programledning Inga förändringar av programmet CI i Medicin och Teknik startade 2011 men inte apotekarutbildning

Läs mer

Hyror och hyresutjämning 2001 - preliminära uppgifter

Hyror och hyresutjämning 2001 - preliminära uppgifter Hyror och hyresutjämning 2001 - preliminära uppgifter Hus nr Brukare Benämning Hyra Area ovan under Kr per HyraKkr KrKvm HyraKkr KrKvm Utjämn Utjämn Summa Arkitektur 522 Arkitektur gem M18:141 107521 A-huset

Läs mer

Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar.

Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar. 2013-12-02 Lena Svensson, ekonomiansvarig Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2014 1 Inledning Universitetsstyrelsen har gett fakulteterna i uppdrag att redovisa en totalbudget så att styrelsen

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2015

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2015 Närvarande Ledamöter Al-Karadaghi, Salam professor Berg, Jennifer student LTH Frohm, Birgitta forskningsingenjör Gorwa-Grauslund, Marie professor Jannasch, Patric professor Levin, Maria institutionsadministratör

Läs mer

Medelsfördelning 2009 Beslut. FORSK/FORSKUTBILD Totalt per inst/motsvarnde 2009

Medelsfördelning 2009 Beslut. FORSK/FORSKUTBILD Totalt per inst/motsvarnde 2009 Institution/motsvarande GRUNDUTBILDNING Sommaruppdrag Takbelopp 2009 i hås Ekonomisk ram 2009 FORSK/FORSKUTBILD Forskresurs Studiestöd Totalt per inst/motsvarnde 2009 Totalt per inst/motsvarnde Resultatansvarig

Läs mer

Utbildning Tabell 1. Kemiska Institutionen. Bilaga 1. Kommentarer Utbildning: Tabell 2 Avvikelse budget-utfall

Utbildning Tabell 1. Kemiska Institutionen. Bilaga 1. Kommentarer Utbildning: Tabell 2 Avvikelse budget-utfall Utbildning Anslag 28 33 28 237 28 792-555 28 792 28 668-124 27 726-431 2. Gå till resultat- och balansräkning Ytterligare tilldelning 143-661 661-661 -661 661 3. Välj hela din institution Årets inkomst

Läs mer

1. Rektors detaljbeslut i budget 2018

1. Rektors detaljbeslut i budget 2018 Sid 1 (7) 1. s detaljbeslut i budget 2018 1.1. Bakgrund Universitetsstyrelsen beslutade 2017-06-12 att fastställa Budget 2018 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2019 2020. Utifrån universitetsstyrelsens

Läs mer

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/ 1 2017-10-24 Dnr V 2017/1504 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-09-30 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Naturvetenskapliga fakulteten Utfall 2017 Budget

Läs mer

Förstudie Medicinareberget diskussionsunderlag

Förstudie Medicinareberget diskussionsunderlag NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN PM Datum: 217-5-9 Dnr: H 216/162 Mottagare: Fakultetsstyrelsen Förstudie Medicinareberget diskussionsunderlag Bakgrund En av Naturvetenskapliga fakultetens lokaliseringar

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET EN FÖRNYARE AV UTBILDNING OCH FORSKNING

LINKÖPINGS UNIVERSITET EN FÖRNYARE AV UTBILDNING OCH FORSKNING LINKÖPINGS UNIVERSITET EN FÖRNYARE AV UTBILDNING OCH FORSKNING Verksamhets- och kompetensanalys ett kontinuerligt och föränderligt arbete Per-Olof Brehmer, prefekt IEI 2 Organisationsplan för Linköpings

Läs mer

Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden

Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden 1 2014-04-24 Sektion Ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden 2014-03-31 Naturvenskapliga fakultetens resultat per 2014-03-31 uppgår till sammanlagt -10,8 Mkr. Justerat

Läs mer

SUHF-MODELLEN EN ÖVERSIKT eller Hur ska vi finansiera vår stödverksamhet?

SUHF-MODELLEN EN ÖVERSIKT eller Hur ska vi finansiera vår stödverksamhet? SUHF-MODELLEN EN ÖVERSIKT eller Hur ska vi finansiera vår stödverksamhet? EKONOMIENHETEN Agenda Bakgrund & historik Varför? Lite om SUHF Påläggsmetoden Grundprinciper Hur funkar det på Göteborgs universitet?

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2016

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2016 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2016 Styrelsen 16-06-20 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Al-Karadaghi, Salam Jannasch, Patric Levin, Maria institutionsadministratör Lidin, Sven prefekt Ordförande

Läs mer

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Sammanställning av enkätundersökning som underlag inför Högskoleverkets programutvärdering 2005 Gerd Olsson Per Warfvinge

Läs mer