Catrin Malmström/Jan Wegner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Catrin Malmström/Jan Wegner"

Transkript

1 Catrin Malmström/Jan Wegner

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 TABELL Budget KC:s husstyrelse 10, gemensamma funktioner Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden Adm enheten KC-catering Intendentgruppen varav vaktmästeri varav gasförråd varav flytande kväve varav torris varav kem o biol avfall Gästrum Bibliotek Husstyrelsen - att disponera avskrivningar Ombyggnad hus Huvudskyddsombud Skolsamverkan Husprefekt Övriga gem lokaler Tomma lokaler Salar och sem rum Lokalvård KC projekt Kostnad att fördela Övrigt, fördelas ej Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra räntor Ombyggnad hus 2 0 -avskrivningar tas på kapitalet -räntor Läsplatser +1 LTH 0 0 Summa Fördelning tabell Institution Lön + drift* andel % Summa Avgår S:a förd OH varav varav 2009 bibl-anslag 2010 kol 3-4 GU FO Inst för kemiteknik , Inst för livsmedelsteknik , Kemiska institutionen , varav KILU-NF , varav KILU-LTH , Summa , *lön + drift under perioden

16 TABELL 2 A Budget KILU 10, gemensamma funktioner Löner/ Kompensation Drift Intäkter Nettokostnad Hyra Nettokostnad Nettokostnad arvoden 2010 inkl hyra o OH Adm enheten Prefekten Styrelsen (KI) till ff varav till förfogande varav avskrivningar Övriga lokaler Arbetsgrupp FU Byggsamordnare hus 3 o Lokalvård Delsumma 1* Tomma Lokaler** Delsumma 2** Summa Fördelning tabell 2A Lön+drift andel % Nettokostnad Nettokostnad Delsumma KILU-NF , KILU-LTH , TABELL 2 B Budget KILU-LTH 08, KILU-LTH SPECIFIK OH Gemensamma OH-kostnader Studierektor GU * Fördelning av delsumma 1 görs i tabell 6A ** Kostnaden för tomma lokaler fördelas mellan fakulteterna i proportion till lön+drift och dras därefter från respektive FFU-anslag innan det fördelas enligt KILU:s budgetmodell

17 TABELL BÅ10 Anslag KILU-LTH ANSLAG /- FFU -Prof/Doc Examina Enheter Bidrag till EU-overhead Särskilda anslag Prem dr/lic Prefekt Summa FFU GU -GU KURSER Skyddsnät Utrustningsbonus Ped akademi Just för fin bidrag Summa GU SUMMA ANSLAG BERÄKNAD DEBITERING UNIV O OMRÅDES OH HYRA KILU-LTH HYRESUTJÄMNING SUMMA DEBITERINGAR NETTO TILL KILU-LTH

18 TABELL BÅ10, KILU-LTH, GU Avd ANTAL GU- Ped ÖVR BÅ10 BÅ09 Diff HST ANSLAG akademi Summa Summa +/- Till förfogande Biofysikalisk kemi 37, Bioorganisk kemi 55, Bioteknik 51, Materialkemi 56, Polymerteknologi 12, Teknisk analytisk kemi 15, Teknisk mikrobiologi 37, Tillämpad biokemi 60, Övr kurser Summa 327, kolumn 3 : i beräkningen för resp avd är hänsyn tagen till delade kurser och fördjupningskurser kolumn 5 : anslag lab lokaler kkr, korrektion kkr samt %-påslag kkr fördelas i förhållande till HST

19 TABELL BÅ10, KILU-LTH Fördelning fakultetsanslag BERÄKNINGSUNDERLAG GENERELLA ANSLAG ÖRONMÄRKT Avd Tillsv Dok/lic GU-ansl Ext anslag Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Bidr exam Bidr EU-OH Övr ffu BÅ10 BÅ09 Diff prof/lekt examen snitt 3år snitt 5år 42,14% 40% 7,86% 10% Summa Summa +/- Biofysikalisk kemi 2,67 6, Bioorganisk kemi 3,00 19, Bioteknik 6,00 37, Materialkemi 5,00 5, Polymerteknologi 2,00 9, Teknisk analytisk kemi 3,00 3, Teknisk mikrobiologi 3,34 10, Tillämpad biokemi 1,67 18, Mikroskopicentrum Summa kemiska institutionen 26,68 109, Tilldelning för kostnader i samband med examina 770 kkr : 50 kkr per dokt exam 10 kkr per lic exam Tilldelning i förhållande till EU-inkomster för att täcka OH ovanför institutionsnivå nivå 1390 kkr Övr FFU:Biof 350 kkr Akke kkr L Meitner prof, Bioorg 300 kkr prefekt, Mtr kemi 3000 kkr S Lidin, Tekn mikrob 60 kkr Schelin kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler och är i denna tabell avdraget från "generella anslag".

20 TABELL 6 A BÅ10, KILU-LTH, beräkning av oh-kostnader Fördelningsbas Universitets OH Områdes OH Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO Biofysikalisk kemi , , Bioorganisk kemi , , Bioteknik , , Materialkemi , , Polymerteknologi 747 5, , Teknisk analytisk kemi 0 0,0 0 0, Teknisk mikrobiologi , , Tillämpad biokemi , , Mikroskopicentrum 0 0, , Kurslab S:a kemiska inst , , *lön+drift budget 2010 Specifikation OH Lön+drift Univ oh Omr oh KC-gem oh tabell KILU-gem oh tabell 2A KILU-gem oh tabell 2B 209 Summa OH

21 TABELL 6 B BÅ10, KILU-LTH: kostnader för oh och lokaler Avdelning summa oh lokalkostn lokalkostn Summa Summa Summa Diff enl tab 6A forskn avd GU-lab* lokalkostnader Biofysikalisk kemi Bioorganisk kemi Bioteknik Materialkemi Polymerteknologi Teknisk analytisk kemi Teknisk mikrobiologi Tillämpad biokemi Mikroskopicentrum Kurs lab S:a kemiska inst *fördelas i förhållande till HST

22 TABELL BÅ10, anslag KILU-NF BÅ10 BÅ09 kkr +/- FFU BASANSLAG 0 PRESTATIONSFAKTOR 0 OVERHEADANSLAG 0 LÄRARLÖNER* 0 EXTRA STUDIESTÖD 0 VERKSAMHETSBIDRAG 0 EU-OVERHEAD 0 FRYSNINGSEFFEKT 0 HYRESANSLAG SUMMA GU FORMEL INTERNATIONALISERING ÖVRIGT HYRESANSLAG (3445) (3722) SUMMA SUMMA ANSLAG Områdes- och univ OH Hyra KILU-NF Summa debiteringar NETTO TILL KILU-NF Frysningseffekt fryst ofryst Grundtilldelning Riktade satsningar Lokalförsörjn reserv

23 TABELL 4 A BÅ10, medelsfördelning GU, KILU-NF Avdelning/ TILLDELN GU LÄRARLÖN PROJ MTRL KURSUTV TILLDELNING TILLDELNING DIFF kurs ASS LÖN KEMA KEMA KEMA KEMA KEMB KEMB KEMB KEMB KEMM KEMM KEMM KEMM MOBA Analytisk kemi Biokemi Fysikalisk kemi Kemisk fysik Molekylär biofysik Oorganisk kemi Organisk kemi Teoretisk kemi GU-avdelningen Överbudgetering TEK GU-lokaler Summa

24 TABELL BÅ10 KILU-NF : Fördelning fakultetsanslag inkl skuldsaneringseffekt Avdelning BERÄKNINGSUNDERLAG MODELLFÖRDELAT ÖRONMÄRKT BÅ10 BÅ09 DIFF AVBET GEM FÖRDELN BÅ10 Tillsv prof/lekt Dok/lic GU-ansl Ext ansl Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Prof ssk tilld Foass/ Ssk satsn Ssk satsn RIKTADE EU-OH Summa Summa +/- AVD SKULD SKULD GEM EFTER examen snitt 3år snitt 5år 48,26% 40% 1,74% 10% bul fakultet KILU STUDIEST 31/12-07 BÅ08->BÅ09 SKULD AVBET KILU-GEM Analytisk kemi 2,00 20, Biokemi o strukturbiologi 13,95 37, Biokemi S 0,00 2, Fysikalisk kemi 1 9,00 24, Kemisk fysik 4,00 9, Molekylär biofysik 0,00 0, Oorganisk kemi 0,00 0, Organisk kemi 1 3,50 18, Teoretisk kemi 8,20 10, GU-lokaler o städ Summa 40,65 121, Kol 10:Fullmaktsprofessorer Kol 11:Avdelning/ar med vakanta foass tjänster tilldelas anslag när tjänsterna tillsätts Kol 12:Ssk satsn fak: Skuldsanering (biok-s o oorg k), riktat stöd till biokemi o strukturbiologi, fys kemi, org kemi och teor kemi. Kol 13:Ssk satsning KILU: kompensation för studierektorskap till? 340 kkr, org kemi doktorand Turner Kol 14:Riktade studiest från fakulteten: Biokemi (Elmroth) Kol 15:Komp för EU-OH kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler (tab 2) och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat" kkr av fakultetsanslaget är i BÅ10 lokalförsörjningspengar och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat" kkr är avsatt till skuldsanering och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat".

25 TABELL 6 A BÅ10, KILU-NF, beräkning av oh-kostnader Fördelningsbas Universitets OH Områdes OH Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO Analyt kemi 0 0,0 0 0, Biokemi , , Fys kemi , , Kemisk fysik 364 3, , Mol biofysik 0 0,0 0 0, Org kemi , , Teor kemi 362 3, , GU ,2 0 0, Kurslab 0 S:a kemiska inst , , *lön+drift budget 2010 Specifikation OH Lön+drift Univ oh Omr oh KC-gem oh tabell KILU-gem oh tabell 2A KILU-gem oh tabell 2B 0 Summa OH

26 TABELL 6 B BÅ10, KILU-NF: kostnader för oh och lokaler Avdelning summa oh lokalkostnad lokalkostnad Summa Summa Diff enl tab 6 a forskn avd GU Analyt kemi Biokemi Fys kemi Kemisk fysik Mol biofysik Org kemi Teor kemi GU Summa Lokal- och städkostnad för GU GU avd lokaler Salar o sem rum Lokalvård tab 6A kol Kostnader att täcka Avgår GU-anslag till lokaler Resterande täckning genom FFU-anslag 4 729

27 Bilaga 1 Hyror 2010 Beräkningen av hyreskostnader görs även under 2010 gemensamt för husstyrelsen och KILU. Hyresberäkningen 2010 är gjord utifrån uppgifter och ytor jan En grundförutsättning har varit att respektive fakultet ska stå för sina hyreskostnader, dvs hyresmodellen får inte innebära att man betalar mer hyra än man ska utifrån sin fakultets modell. Beräkningen utgår från LTHs KC/KILU genomsnittliga pris/kvm och räknat om det från totalarean till rumsarea och då fått ett kvadratmeterpris som skall gälla för hela husstyrelsen och KILU. Kvadratmeterpriset för 2010 är 2662 kr/kvm ovan mark. Det är en ökning med 262 kr/kvm jämfört med Genom att utgå från total hyreskostnad (A) och från denna dra kkr i lokalförsörjningsmedel från naturvetenskapliga fakulteten (B) som hyresjusteringsmedel från LTH (C) får vi en hyreskostnad om kkr för att täcka in (D). Kostnaden delas med den totala fördelningsgrundande yta (E). En beräkning av vilka hyreskostnader respektive verksamhet ska bära (se bilaga Hyror och ytor 2010) ger en intäkt om kkr (G). Ett mindre överskott uppkommer. REDOVISNING AV HYROR 2010 A Hyra som debiteras av byggnadsenheten B Medel från lokalförsörjningsreserven C Hyresjustering LTH D Total hyreskostnad att fördela E Total yta (m 2 ) F Kr/m 2 ovan mark (hyra/yta) G "Hyresintäkter" enligt beräkning av ytor och hyror 2010 (bifogas) H Överskott/marginal (hyresintäkt, G, minus total hyreskostnad, D)

28 YTOR & HYROR 1 januari 2010 Ovan mark Under mark Bunker Snitt hela KILU+KC (kr/m 2 ) Area Area Area Total yta Hyra 2010 ovan mark under mark bunker 2010 kr Kemiska inst Analyt kemi (LTH)* Biofys kemi Bioteknik Materialkemi Org kemi LTH Polymertekn Tekn mikrob Tillämpad biokemi nchrem Kurslab LTH Analyt kemi* Biokemi Fys kemi Kemisk fysik Mol biofysik Org kemi NF Teor kemi GU-avd NF Administration KILU Övrigt Tomma lokaler KI-gem totalt KI Kemicentrum Salar/seminarie- & grupprum Servicegr Intendentf (inkl gasförråd) Administration KC Gästbost Bibliotek Läsplatser Tomma lokaler Övrigt kemicentrum gem KC-gem + KILU

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Summa

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Summa TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2013, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2013 2012 2+3+4-5 6+7+8 Adm enheten 1 297 147 0

Läs mer

Bilaga 10. KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Catrin Malmström/Jan Wegner

Bilaga 10. KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Catrin Malmström/Jan Wegner Bilaga 10 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Catrin Malmström/Jan Wegner 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2015, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation

Läs mer

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2016, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2016 2015 2+3+4-5 6+7 Adm enheten 1 630 165 0 1

Läs mer

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2014, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2014 2013 2+3+4-5 6+7 Adm enheten 1 319 152 0 1

Läs mer

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Renovering sal A tas på kapitalet TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2015, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2015 2014 2+3+4-5 6+7 Adm enheten 1 375 165 0 1

Läs mer

LTH BESLUT. Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen LTH Anslagssituationen

LTH BESLUT. Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen LTH Anslagssituationen BESLUT 2004-02-25 LTH KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse C Billgren/E Hansson Jan Wegner Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen LTH 2004 (LTHs budget finner man på http://www.lth.se/intralth/ekonomi/budget.html)

Läs mer

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Ombyggnad hus 2 -avskrivningar tas på kapitalet

Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Ombyggnad hus 2 -avskrivningar tas på kapitalet TABELL 1 2011-11-09 Budget KC:s husstyrelse 12, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2012 2011 2+3+4-5 6+7+8 Adm enheten 1

Läs mer

Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen LTH (KILU-LTH) (LTHs budget finner man på under anställd/ekonomi)

Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen LTH (KILU-LTH) (LTHs budget finner man på  under anställd/ekonomi) BESLUT 2006-02-16 LTH KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse C Billgren/E Hansson Jan Wegner Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen LTH (KILU-LTH) 2006 (LTHs budget finner man på www.lth.se

Läs mer

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2014

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2014 Beslut 2013-12-17 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Catrin Malmström/Jan Wegner Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bokslut för kemiska institutionen, KILU, 2006

Bokslut för kemiska institutionen, KILU, 2006 2007-04-11 KEMICENTRUM Administrativa enheten Cecilia Billgren/Jan Wegner Bokslut för kemiska institutionen, KILU, 2006 Sammanfattning KILU har 2006 en omsättning om 338 Mkr (intäkter) och gör ett positivt

Läs mer

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2013

Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2013 Beslut 2012-12-13 KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Catrin Malmström/Jan Wegner Fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom Kemiska institutionen (KILU) 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014 Styrelsen 2014-09-18 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Elmroth, Sofi Hansson, Oskar student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 12/2003. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 12/2003. Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel professor Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Frejd, Torbjörn Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Sundström, Villy Frid, Truus högskolesekr Sundén, Ingun

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2008. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2008. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Hansen, Staffan Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avdelningsekonom

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Bratbakken Lundvall, My student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2010. Ledamöter Holst, Olle professor 4-11, endast information Hägerhäll, Cecilia universitetslektor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2010. Ledamöter Holst, Olle professor 4-11, endast information Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Närvarande Ledamöter Holst, Olle 4-11, endast information Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jannasch, Patric Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Stenhammar, Joakim doktorand Sterner, Olov

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Frohm, Birgitta forskningsingenjör Gorwa-Grauslund, Marie professor Hansson, Oskar student, LTH Jannasch, Patric professor

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Malm, Jan-Olle Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avd ekonom

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2011

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2011 Närvarande Ledamöter Holst, Olle Jannasch, Patric Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Rådström, Peter Stenhammar, Joakim doktorand Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom Åkesson,

Läs mer

Bemanningsplan för helåret 2007 (tkr) - per kostnadsställe. GU FakFo FakFU BidrFo BidrFU UppdrGU UppdrFo UppdrFU BestGU Summa Löner och arvoden

Bemanningsplan för helåret 2007 (tkr) - per kostnadsställe. GU FakFo FakFU BidrFo BidrFU UppdrGU UppdrFo UppdrFU BestGU Summa Löner och arvoden Bemanningsplan för helåret 27 (tkr) - per kostnadsställe Institution / Kostnadsställe Arkitektur och byggd miljö 1751 Arkitektur 1 533 279 45 71 2 972 11 39 2 34 1 937 4 382 19 932 17544 Bebyggelsevård

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013 213-4-21 N 213/18 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 213-3-31 samt ekonomisk prognos 213 Analys av det ekonomiska utfallet per den

Läs mer

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU ÅTTA FAKULTETER Och mer än 30 världsledande forskningsområden Åtta fakulteter på tre campus Ekonomihögskolan Humanistiska och teologiska fakulteterna

Läs mer

Jämställdhetsplan för kemiska institutionen

Jämställdhetsplan för kemiska institutionen 2007-05-28 Dnr KI 2007/27 KEMICENTRUM Kemiska institutionen Styrelsen Jämställdhetsplan för kemiska institutionen 2007-2010 Vårt universitet ska stå för demokratiska värden. Jämställdhet, etnisk och social

Läs mer

Hyror och hyresutjämning 2002 (kkr)

Hyror och hyresutjämning 2002 (kkr) Hyror och hyresutjämning 22 (kkr) Hus nr Brukare Benämning Hyra Area ovan under Kr per HyraKkr KrKvm HyraKkr KrKvm Utjämn Utjämn Summa Arkitektur 522 Arkitektur gem M18:141 17521 A-huset 4 9 8 478 4 538

Läs mer

Hyresutjämning 2005 (tkr)

Hyresutjämning 2005 (tkr) Hyresutjämning 2005 (tkr) Hus nr Betalare / Brukare Benämning Hyra Area ovan under Kr per kvm HyraKkr KrKvm HyraKkr KrKvm Utjämn Utjämn Summa Just utj* Kategori: Institutioner m m Arkitektur 521 Arkitektur

Läs mer

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006 Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 26 Institution / Enhet / Kostnadsställe Inkomst 4 Inkomst 5 Inkomst 6 Preliminärt Diff Tak-

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

Nya rutiner för bokning och anmälan av disputation

Nya rutiner för bokning och anmälan av disputation INFORMATION 1 2007-09-17 LTHs institutioner LTH Forskarutbildningsnämnden Nya rutiner för bokning och anmälan av disputation From v.38 så kommer en ny version av LTHs applikation för bokning och anmälan

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR KEMICENTRUM

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR KEMICENTRUM 2013-09-19 Dnr KC 2013/2 KEMICENTRUM Husstyrelsen KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR KEMICENTRUM Denna plan är upprättad för att öka handlingsberedskapen vid Kemicentrum i det fall en allvarlig händelse skulle

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012

Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012 PM 2011-12-05 N 2011/712 Sektion ekonomi Elisabeth Pupp Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012 Enligt universitetsstyrelsebeslut ska en totalbudget för fakulteten

Läs mer

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per institution, enhet, kostnadsställe och finansiär (tkr) (operiodiserade inkomster)

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per institution, enhet, kostnadsställe och finansiär (tkr) (operiodiserade inkomster) Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per institution, enhet, kostnadsställe och finansiär 2005-2008 (tkr) (operiodiserade inkomster) Inst/Enhet/Kst / Fin 2004 2005 2006 2007 Jan Mar Jan Mar Arkitektur

Läs mer

Utbildning Tabell 1. Kemiska Institutionen. Bilaga 1. Kommentarer Utbildning: Tabell 2 Avvikelse budget-utfall

Utbildning Tabell 1. Kemiska Institutionen. Bilaga 1. Kommentarer Utbildning: Tabell 2 Avvikelse budget-utfall Utbildning Anslag 28 33 28 237 28 792-555 28 792 28 668-124 27 726-431 2. Gå till resultat- och balansräkning Ytterligare tilldelning 143-661 661-661 -661 661 3. Välj hela din institution Årets inkomst

Läs mer

Hyror och hyresutjämning 2001 - preliminära uppgifter

Hyror och hyresutjämning 2001 - preliminära uppgifter Hyror och hyresutjämning 2001 - preliminära uppgifter Hus nr Brukare Benämning Hyra Area ovan under Kr per HyraKkr KrKvm HyraKkr KrKvm Utjämn Utjämn Summa Arkitektur 522 Arkitektur gem M18:141 107521 A-huset

Läs mer

Kemiteknik LUND. Aktuell information. Michaël Grimsberg Programledningen BK

Kemiteknik LUND. Aktuell information. Michaël Grimsberg Programledningen BK Kemiteknik LUND Aktuell information Michaël Grimsberg Programledningen BK Förändringar sedan juni 2011 Ny programledning Inga förändringar av programmet CI i Medicin och Teknik startade 2011 men inte apotekarutbildning

Läs mer

Kommentarer till bokslut tertial Institutionen för Kemi

Kommentarer till bokslut tertial Institutionen för Kemi INSTITUTIONEN FÖR KEMI Kommentarer till bokslut tertial 1 2010 Institutionen för Kemi Allmänt Tabell 1 visar utfallet för tertial 1och även en jämförelse med föregående år. Överskottet på 1,4 mkr innehåller

Läs mer

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Jämförelse görs mot den reviderade internbudget som generaldirektören beslutade den 26 oktober 2009. Det gör att budgeten har uppdaterats på flikarna Trend kpost,

Läs mer

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Resursfördelning 2015 Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.5-1701-14

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET EN FÖRNYARE AV UTBILDNING OCH FORSKNING

LINKÖPINGS UNIVERSITET EN FÖRNYARE AV UTBILDNING OCH FORSKNING LINKÖPINGS UNIVERSITET EN FÖRNYARE AV UTBILDNING OCH FORSKNING Verksamhets- och kompetensanalys ett kontinuerligt och föränderligt arbete Per-Olof Brehmer, prefekt IEI 2 Organisationsplan för Linköpings

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2016

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2016 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2016 Styrelsen 16-06-20 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Al-Karadaghi, Salam Jannasch, Patric Levin, Maria institutionsadministratör Lidin, Sven prefekt Ordförande

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Sammanställning av enkätundersökning som underlag inför Högskoleverkets programutvärdering 2005 Gerd Olsson Per Warfvinge

Läs mer

Inkomster per kontogrupp* och verksamhetsgren - Framskrivning** för helårett 2008 (tkr)

Inkomster per kontogrupp* och verksamhetsgren - Framskrivning** för helårett 2008 (tkr) Institution: Arkitektur och byggd miljö 510 Arkitektur 19 569 19 569 3 904 3 904 460 460 Summa 10 Årets inkomst statsan 229 3 904 23 933 34 4 789 4 823 2 1744 2 315 2 204 4 933 7 138 311000 I TIDSKRIFTER

Läs mer

Ann-Catrin Johnson Ordförande NDR Fredrik Öberg Vice Ordförande Inst. FUB, Arbetsmiljögruppen

Ann-Catrin Johnson Ordförande NDR Fredrik Öberg Vice Ordförande Inst. FUB, Arbetsmiljögruppen Närvarande: INSTITUTIONEN FÖR KEMI Ann-Catrin Johnson Ordförande NDR Fredrik Öberg Vice Ordförande Inst. FUB, Arbetsmiljögruppen Ingela Lanekoff Institutionsstyrelsen, Inst. FUB Anna Alfredsson Biokemi

Läs mer

Kemiteknik LUND. Aktuell information. Michaël Grimsberg. Programledningen BK

Kemiteknik LUND. Aktuell information. Michaël Grimsberg. Programledningen BK Kemiteknik LUND Aktuell information Michaël Grimsberg Programledningen BK Förändringar sedan juni 2013 Ny ledning på LTH och LU Årskurs 1 är ändrad 3 nya avancerade kurser i kemiteknik Underfinansiering

Läs mer

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna

Läs mer

Infasning Konservatorstbildningen (45 HST. Ingår i takbelopp fr om 2012)

Infasning Konservatorstbildningen (45 HST. Ingår i takbelopp fr om 2012) Dispositionsplan budgetåret 2012 Bilaga 1 Fördelning av anslag bå 2012 (tkr) Anslag 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Grund Fo/Fou Externt Totalt Grund Fo/Fou Externt Totalt Anslagsmedel grund+fak

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

Grundförutsättningar

Grundförutsättningar Ny budgetprocess Grundförutsättningar Rullande 3 årscykel Fakultetsramar och OH i juni Fasta institutionsramar i okt inför år 1 Planeringsförutsättningar för år 2 och 3 Skarp av avräkning mellan rektor

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Fördelningsbeslut 1999

Fördelningsbeslut 1999 FÖRDELNINGSBESLUT 1 98-11-30 Diarienummer LTH B11 2665/1998 L T H s k a n s l i P e r G ö r a n N i l s s o n k a n s l i c h e f Fördelningsbeslut 1999 Innehållsförteckning 2 Fördelningsbeslut 1999...

Läs mer

Analys av årsredovisningen 2014

Analys av årsredovisningen 2014 Analys av årsredovisningen 2014 Antal helårsstudenter Antalet helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning) fortsatte enligt plan att minska år 2014. Minskningen var marginell jämfört

Läs mer

Biologibibliotekets styrgrupp

Biologibibliotekets styrgrupp Protokoll NR 12 Biologibibliotekets styrgrupp Protokoll den 3 december 2003 Biologibiblioteket Närvarande: Wilhelm Granéli ordf. Pertti Malkki (doktorand) Jan-Åke Nilsson (zooekol) Åse Paulsson (bibl.)

Läs mer

tokoll

tokoll FÖREDRAGNINGSLISTA 2016-12-13 2016/4 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: I1309 Tidpunkt: 13:00- ca15:00 Dagordning 1. Mötets

Läs mer

Umeå universitet Kemiska institutionen 2011-05-10. Vad gör våra studenter efter avlagd examen?

Umeå universitet Kemiska institutionen 2011-05-10. Vad gör våra studenter efter avlagd examen? Umeå universitet Kemiska institutionen Rapport 2011-05-10 Vad gör våra studenter efter avlagd examen? En enkät skickades i mars 2011 ut till personer som avlagt kandidat-, magister-, högskoleeller civilingenjörsexamen

Läs mer

Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola

Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola Handläggare Datum Diarienummer Kristina Olson 2010-04-27 xxxx 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola Bakgrund Enligt en lagändring

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010 2010-07-30 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 2010-06-30 samt ekonomisk prognos 2010 Analys av det ekonomiska utfallet per den 30

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF STORA MAGASINET UB *ORG NR*

11-ÅRSKALKYL BRF STORA MAGASINET UB *ORG NR* 11-ÅRSKALKYL BRF STORA MAGASINET UB *ORG NR* 2017-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Grunduppgifter...3 2. Föreningens anskaffningskostnad...3 3. Finansiering...3 4. Föreningens utgifter...4 4.1. Drifts- och

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG

Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG Dagens dragning Den nationella utvecklingen Utvecklingen och utmaningar vid LU Årets BP och resursfördelningen 2017 Den strategiska planen Frågor

Läs mer

Manual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering

Manual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering Manual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering 2010-09-22 Planering (planner) är en Agresso-modul som ger dig verktyg för budgetregistrering och ekonomisk planering. Den är helt integrerad

Läs mer

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna

Läs mer

Budget kontra prognos

Budget kontra prognos Budget kontra prognos I samband med ekonomisk styrning ser vi i praktiken oftast en sammanblandning av begreppen budget och prognos. Man använder ordet budget när man i själva verket menar prognos, vilket

Läs mer

Fördelning med kombination av fasta belopp och pålägg

Fördelning med kombination av fasta belopp och pålägg Bilaga 3 A Fördelning med kombination av fasta belopp och pålägg Ett förenklat exempel som visar fördelning av högskolegemensamma kostnader med en kombination av pålägg och fasta belopp och med direkta

Läs mer

VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL

VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL KOMMUNSTYRELSEN INKL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen 7 136 7 455-319 Övergripande utredningar 4 164 3 956 208 Kommunledningskontor 25

Läs mer

Fördelning av indirekta kostnader vid universitetet och högskolor

Fördelning av indirekta kostnader vid universitetet och högskolor Fördelning av indirekta kostnader vid universitetet och högskolor Genomgång av definition av full kostnadstäckning Bilaga 1 Bilaga 1 A = Full kostnadstäckning Genomgång av definition Genomgång av definition

Läs mer

Idag behövs välutbildade kemister inom ett brett spektrum av verksamheter

Idag behövs välutbildade kemister inom ett brett spektrum av verksamheter Idag behövs välutbildade kemister inom ett brett spektrum av verksamheter www.cmb.gu.se/utbildning Välkommen till Kemi, kandidatprogram! Studievägledare Barbara Casari Epost: casari@chem.gu.se 1 08:15

Läs mer

Syftet med den nya redovisningsmodellen

Syftet med den nya redovisningsmodellen AGENDA Inledning/syfte Förändringar i redovisningen Bas för påslag Påslag i Raindance Förändring av procentsatser Exempel Beräkningsmall och klassificeringar Vad händer sen? Frågor/Avslutning Syftet med

Läs mer

Bilaga till 2015 års versksamhetsuppdrag Budget 2015 tkr BIO-skolan UTBILDNING FORSKNING TOTALT VH 1, 2, 21, 91 VH 3, 4, 93 GRU-anslag 17 100 17 100 FoFu-anslag 128 323 128 323 Bidrag fr externa finansiärer

Läs mer

- Maria Andersz informerar om att LKP och hyreskostnader för 2007 blir de samma som för 2007.

- Maria Andersz informerar om att LKP och hyreskostnader för 2007 blir de samma som för 2007. Ledningsgruppsmöte, Skolan för Kemivetenskap Minnesanteckningar från möte med ledningsgruppen den 11 december 2007 Närvarande: Christofer Leygraf (ordförande), Per Alvfors, Mikael Lindström, Per Claesson,

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslut och prognos

Kommentarer till kvartalsbokslut och prognos V 2015/442 2015-04-24 Kansli N Ekonomi Kommentarer till kvartalsbokslut 2015-03-31 och prognos 1 2015 Sammanfattning Resultat per 31 mars 2015 är negativt om 12,5 Mkr, med fördelningen -2,1 Mkr inom verksamhetsområde

Läs mer

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER Ekonomiavdelningarna 2009-09-16 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. B UDGET... 4 2.1 Budget kärnverksamhet...

Läs mer

Ins$tu$onsmöte. 1 september 2015

Ins$tu$onsmöte. 1 september 2015 Ins$tu$onsmöte 1 september 2015 Halvårsbokslut Lönerevision Strategidag 31 aug. Lokaler Lathund utlysning doktorandtjänst Ny Studierektor FU Återvinningssystem Biblioteksöverensk. NanoLund StrömavbroC

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012 -10-24 N /162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut -09-30 samt ekonomisk prognos Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Informationsmöte 3 juni 2015

Informationsmöte 3 juni 2015 Informationsmöte 3 juni 2015 1. Administrativt utvecklingsprojekt i Beteendevetarhuset (Linda Johnson) 2. Personalfrågor (inför RALS) 3. Studiebarometern 4. Kartläggning av forskningen vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Bilaga 4 Projektkalkyl

Bilaga 4 Projektkalkyl Bilaga 4 kalkyl Celler som fylls i kostnader, År 2008 2009 2010 Direkta kostnader Löner inkl soc avg 1. 0 0 0 Drift 2. 0 0 0 Utrustning/avskrivningar 3. 0 0 0 Lokaler 4. 0 0 0 Summa direkta kostnader 0

Läs mer

Hanteringsordning för medfinansiering av EU-projekt

Hanteringsordning för medfinansiering av EU-projekt Lars Nilsson, Hans-Göran Gustafsson, Frida Wiklander Ekonomiavdelningen Siv Bondenäs Brink, Claes Jansson, Emilia Rung, Pirjo Gustafsson, Ludde Edgren Externa Relationer, Forsknings- och innovationsservice

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär och institution (tkr)

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär och institution (tkr) Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär och institution 2003-2006 (tkr) (operiodiserade inkomster) Finansiär/Institution 2003 2004 2005 Maj 05 - Jan Apr 05 Jan Apr Energimynd Arkitektur

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Rektors beslut om resursfördelning år 2010

Rektors beslut om resursfördelning år 2010 Rektors beslut om resursfördelning år 2010 (styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner) Del I Reviderad 2010-01-19 December 2009 Beslut Dnr: 5618/2009-100 2009-12-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2016. Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Ordförande Al-Karadaghi, Salam professor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2016. Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Ordförande Al-Karadaghi, Salam professor Styrelsen 16-09-14 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Ordförande Al-Karadaghi, Salam professor Jannasch, Patric professor Levin, Maria institutionsadministratör Wärnmark, Kenneth professor

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2013. Arbetsgivaren, forskningsingenjör inst. för kemiteknik

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2013. Arbetsgivaren, forskningsingenjör inst. för kemiteknik Närvarande Ledamöter Bergquist, Karl-Erik Henriksen, Josefin Jeppsson Wistrand, Ulla Lindén, Birgitta Löfgren, Johanna NØrregård, Øyvind Wendt, Ola Övriga Celander-Öhrström, Katarina Gustafson, Åsa Ljungdell,

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM KOSTNADSFÖRDELNING OCH REDOVISNING VID INTEGRERADE INSTITUTIONER 2014 Ekonomi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR -... 3 sammanfattning... 3 2. B UDGET,

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 577 Älvsjö i Centrum Nuvarande årsavgift 798 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 814 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 6 159 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget 2012

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Period: 11-18 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

Beslutade lokalprojekt med annan finansiering

Beslutade lokalprojekt med annan finansiering Beslutade lokalprojekt med annan finansiering * avser förändring inom området SUMMA * Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap usive områdets tillhörande institutioner Se specifikation sidan

Läs mer

Närvarande: Leif Andersson Prefekt Ann-Catrin Johnson Atmosfärsvetenskap NDR Ingela Lanekoff Analytisk kemi Forskarutbildningsberedningen

Närvarande: Leif Andersson Prefekt Ann-Catrin Johnson Atmosfärsvetenskap NDR Ingela Lanekoff Analytisk kemi Forskarutbildningsberedningen Närvarande: Leif Andersson Prefekt Ann-Catrin Johnson Atmosfärsvetenskap NDR Ingela Lanekoff Analytisk kemi Forskarutbildningsberedningen Ida Belogorcev Niklasson Programrådet Fredrik Öberg Arbetsmiljögruppen

Läs mer

Resursfördelningsmodell. med ersättningsnivåer. Barn och utbildning Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER

Resursfördelningsmodell. med ersättningsnivåer. Barn och utbildning Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Resursfördelningsmodell för förskola med ersättningsnivåer 2016 Barn och utbildning Örebro kommun Örebro kommun 2015-11-23 Bou 1282/2015 orebro.se 2 REUSRSFÖRDELNINGSMODELL

Läs mer

Kostnadsfördelning med fasta belopp

Kostnadsfördelning med fasta belopp Bilaga 2 A Kostnadsfördelning med fasta belopp Ett förenklat exempel som visar stegvis kostnadsfördelning, där högskole- och fakultetsgemensamma kostnader fördelas med fasta belopp och direkta löner genomgående

Läs mer

Kandidatarbete (8 sp) Gemensamma studier (60-64 sp)

Kandidatarbete (8 sp) Gemensamma studier (60-64 sp) 15 6 Utbildningsprogrammet i processteknik Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera

Läs mer

Samarbetsavtal gällande ALF och LFoU

Samarbetsavtal gällande ALF och LFoU 1(7) Samarbetsavtal gällande ALF och LFoU mellan Linköpings Universitet (LiU) och Landstinget i Östergötland (LiÖ). Samarbetsavtalet reglerar bl.a. anpassningar till 1989 års ALF-avtal och berör även Landstingets

Läs mer

Avd: Förvaltningsgemensamt 701100-702100

Avd: Förvaltningsgemensamt 701100-702100 Avd: Förvaltningsgemensamt 701100-702100 Intäkter 10 282 1 978 856 659 Personalkostnader -2 592-1 170-216 -734 Lokalkostnader -174-54 -15-18 Övr driftskostnader -7 516-1 396-626 -519 Kapiatkost inkl internränta

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING

FORSKNINGSFINANSIERING FORSKNINGSFINANSIERING För frågor, kontakta dan.holtstam@vr.se INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE USA, Kina och Japan är för närvarande de länder som i absoluta tal satsar mest på forskning och utveckling (FoU).

Läs mer

Krister Ström Programansvarig kemiteknik

Krister Ström Programansvarig kemiteknik Programansvarig kemiteknik krister@chalmers.se Utbildningsstruktur Studenter med behörighet från både svenska och utländska universitet kan söka till Chalmers masterprogram Fortsatta studier på annan högskola

Läs mer

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN 2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN Innehåll Inledning... 1 Direkta och indirekta kostnader... 1 Kärnverksamhet och kostnadsbärare... 1 Stödverksamheten... 1 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer