Malmö skapar möjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö skapar möjligheter"

Transkript

1 Malmö skapar möjligheter Börje Klingberg Fastighetsdirektör, Malmö stad Fotograf Leif Johansson

2 Fastighetskontorets verksamhetsidé Fastighetskontoret skall tillsammans med andra aktörer skapa en för alla attraktiv stad för arbete, boende och fritid. Vi gör det utifrån rollen som kommunens markägare. Vårt arbete skall präglas av professionalism, engagemang, arbetsglädje och serviceanda.

3 Malmö stads fastighetsinnehav juridiska fastigheter hektar siffrorna inkluderar även fastighetsinnehav utanför Malmös kommungräns markavtal varav 433 interna Röda och gröna markeringar på kartan visar Malmö stads fastighetsinnehav. Utanför kommungränsen innehar Malmö stad mark i Vomb, Torup, Sturup och Karup.

4 51

5 Vad är en markanvisning? Det är ett medel för att uppfylla de mål som staden ställer upp för sin utveckling. Mål som finns i olika dokument och är föränderliga över tiden. Det är en utfästelse till en intressent att under viss tid, och på vissa villkor, ensam förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av sitt projekt. Den kan formaliseras som en markreservation eller i ett markanvisningsavtal. Uppfylls syftet enligt markanvisningen ger detta möjlighet till köp eller upplåtelse med tomträtt. Tomträtt: användningen regleras samt årlig avgäld som omförhandlas vart 10:e år.

6 STYRDOKUMENT mål- och policydokument Översiktsplanen Öp 2005 Mål och riktlinjer för stadsutvecklingen Kommunfullmäktiges inriktningsmål Bostadsförsörjningsprogram Malmö stads bostadspolitiska mål Markprogram för näringslivet Välfärd för alla det dubbla åtagandet Tekniska Nämndens direktiv för aktuellt verksamhetsår

7 Intressenter exempel Förvaltare av hyresrätter Ex MKB, Stenafastigheter, Sundsfastigheter, Nevsten, Akelius, IKANO Projektutvecklare för hyresrätter och bostadsrätter Ex HSB, PEAB Projektutvecklare för bostadsrätter Ex HSB, JM, PEAB, Midroc, Skanska, Veidekke Projektutvecklare för småhus Ex NCC, PEAB, JM, Skanska Småhusföretag Ex Götenehus, Derome, LB-Hus, Myresjöhus

8 Intressenter exempel forts Projektutvecklare för kontor, handel mm Ex NCC, Skanska, Wihlborgs, Briggen, TK-Development Förvaltare av kontor, lokaler mm Ex Wihlborgs, Briggen, Midroc, Dagon Företag som bygger för egen verksamhet som exempelvis en verkstad Fribyggare

9 Anvisningsmetoder Direktanvisning Jämförelseförfarande Tävling Konjunkturläget påverkar val av metod

10 Handläggningsschema Bostäder Direktanvisning Info Markreservation Markanvisningsavtal Avyttring/upplåtelse Antagen Dp Fk (TN) TN/KF Upplåtelse utan Dp Fk/TN TN TN/KF Principiell upplåtelse TN TN TN/KF Konkurrens om marken Ändrad markanvändning Jämförelseförfarande TN TN TN/KF Tävling TN TN TN/KF Verksamheter Direktanvisning Normal fall, antagen Dp Fk TN/KF Principiell upplåtelse TN TN TN/KF Särskild principiell TN/KF TN/KF upplåtelse Arrende: Byggnation, på egen risk, påbörjas innan köp/tomtättsupplåtelse är klart. Avgift tas ut motsvarande tomträttsavgäld.

11 Uppföljning och dokumentation Intressentregister skall föras över inkomna ansökningar. Registret är offentligt i den mån det är möjligt m.h.t. intressentens intressen. Förteckning skall föras över gjorda markanvisningar Företag, datum, ytor, ändamål, antal lägenheter

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Tomträttsupplåtelse för evenemangsarenan. Tomträttsavgäld på SEK om året så länge arenan används för idrott, evenemang, kultur m.m. Kommunen säljer shopping m.m. till Parkfast för 250 miljoner SEK Genom försäljning av shopping m.m. erhöll Parkfast ett utvecklingsvärde om ca 300 miljoner för arenabygget. Som garanti för att en evenemangsarena för ca åskådare skulle byggas ställdes en on demand-garanti till kommunen om 300 miljoner SEK. Garantikonstruktionen hade gett kommunen frihet att utnyttja på garantin utfallande belopp för valfria investeringar. Byggnadsskyldighet med vite.

27

28

29 29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Annestad ca 750 hyresrätter och ca 750 bostadsrätter Markanvisningsavtal träffades i oktober 2001 med Hyreshem Malmö AB (OBOS). Planprogram utarbetades parallellt. Hyresnivå om 930 kr/m 2 BOA i prisnivå oktober Uppräkning får ske enligt de hyreshöjningar som sker på hyresmarknaden i Malmö avseende likvärdiga lägenheter på motsvarande lägen. Tomtpris om 800 kr/m 2 BTA i prisnivå 2001 för hyresrätt. Tomträttsupplåtelse med ändamålet hyresrätt.

39

40 Hammars Park - Markanvisningstävling Förutsättningar för tävlingen Hyran skall vara högst kr/m 2 BOA i 2003 års nivå. Ett trivsamt bostadsområde med kostnadseffektiva, vackra och bra bostadshus med attraktiva och yteffektiva lägenheter som människor med normala inkomster har råd att hyra Tomtpris för hyresrätt: kr/m 2 BTA Det kommunala bostadsbolaget MKB och JM vann tävlingen och bygger nu ca 160 hyreslägenheter och ca 100 bostadsrätter. Inom området byggs också 12 småhus (fribyggartomter). Tomtpriset bestämdes till kr/m 2 BTA för hyresrätt och kr/m 2 BTA för bostadsrätt. Översiktsplan låg till grund för markanvisningstävlingen.

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Här färdigställs ca 600 lägenheter och förskola av 13 byggherrar. Ca 60 % hyresrätter och ca 40 % bostadsrätter. Bygga Bo dialog.

54

55 Utvärdering - positivt Livlig och utvecklande diskussion med byggherrarna Gott samarbetsklimat Enklare bygglovhantering Utvecklande samarbete Kompetensutvecklande Byggherreskola Normal tidsåtgång

56 Tomträttsupplåtelse för hyresrätter Ändamålet för tomträttsupplåtelsen är hyresrätt. Tomträttsavgälden i tomträttsavtalet utgår från bostadsrätt. I särskilt sidoavtal regleras att avgälden är på ett lägre belopp, ca 1/3 avgälden för bostadsrätt. Statliga stimulansbidrag utgick med bl.a. krav på hyresnivån.

57

58

59

60 Tomtprisförutsättning: kr/m 2 BTA (prisnivå 2007) Kraven på dig som byggherre Fördelningen hyresrätter/bostadsrätter är 50/50 Hyresnivån får vara högst kr/m 2 BOA i 2007 års nivå Centrumfunktioner ska finnas i bottenvåningarna utmed områdets östra, norra och västra gräns Boendeparkering ska i huvudsak lösas inom kvarteret Lokaler för service och specialbostäder ska på begäran upplåtas till kommunen De ska tillsammans med andra byggherrar bekosta och genomföra anläggningar på kvartersmark Du ska tillsammans med Malmö stad anlita en gemensam hållbarhetssamordnare Du ska med ditt projekt bidra till utvecklingen av ett hållbart stadsbyggande Programmet Ekologiskt hållbart byggande i Malmö ska tillämpas Du ska ingå i en byggherreorg. för gemensam planering

61 Detta ska du redovisa Val av tomt Beskrivning av projektet med enkel skiss eller referensobjekt Lägenhetsfördelning och upplåtelseform Boendekostnader Hur hyresrätterna ska förvaltas långsiktigt Hur du kan bidra till att lösa kommunens behov av lägenheter för andrahandsuthyrning Hur du kan bidra till att lösa sociala problem i utsatta stadsområden Hur ett långsiktigt hållbart byggande kan åstadkommas Innovativa hållbarhetslösningar sociala, ekologiska (miljö och energi) och ekonomiska

62 Val av tomt

63 Omr. öster om Flaggskepparen Förslag till markanvisning AWA AWA Riggaregatan Bygg- Botrygg Bygg- Vesta Bo Vesta Bo Botrygg Stena Derome Derome Stena Tornahem Tornahem HSB? HSB Haga gruppen? Parkering Malmö Flaggskeppsgatan Haga gruppen B Nevsten B Nevsten /PA

64

65

66

67

68 Tomtprisförutsättning: kr/m 2 BTA (prisnivå 2007) Kraven på dig som byggherre Fördelningen hyresrätter/bostadsrätter är 30/70 Hyresnivån får vara högst kr/m 2 BOA i 2007 års nivå Centrumfunktioner ska finnas i bottenvåningarna utmed områdets östra, norra och västra gräns Boendeparkering ska i huvudsak lösas inom kvarteret Lokaler för service och specialbostäder ska på begäran upplåtas till kommunen De ska tillsammans med andra byggherrar bekosta och genomföra anläggningar på kvartersmark Du ska tillsammans med Malmö stad anlita en gemensam hållbarhetssamordnare Du ska med ditt projekt bidra till utvecklingen av ett hållbart stadsbyggande Programmet Ekologiskt hållbart byggande i Malmö ska tillämpas

69 Tomtindelning

70 Önskemål kring val av tomt

71 Förslag till markanvisning Sundprojekt 1,2 SBC 3,4 PEAB 12,13,14,15 Veidekke 5 Riksbyggen 6 IKANO 10,11 NCC 16,17 Midroc 22 MKB 23 Riksbyggen 25 Veidekke 24 Midroc 30, 31 OHP 36, 37 MKB 40 NCC 41 SBC 26 Sundprojekt 27 SETRA 28, 29 Reinhold 32,33,34,35 Nevsten 38,39 Otto Magnusson 42, 43

72

73

74

75

76

77 Ramavtal/exploateringsavtal Ramavtal har i Malmö tecknats på planprogramsnivå Samtalen har inletts med diskussioner om trafik- och grönstruktur, upprustning av kajer, standard och kvalitetsfrågor m.m. Förhandlingar om vem som skall betala de olika nyttigheterna Ramavtalen reglerar i princip allt som skall avtalas om i exploateringsavtalen.

78

79

80

81

82

83

84

85

86 Planläget

Markanvisningspolicy. Godkänd av KF 204 2009-11-30

Markanvisningspolicy. Godkänd av KF 204 2009-11-30 Markanvisningspolicy Godkänd av KF 204 2009-11-30 Markanvisningspolicy Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal ensam förhandla med kommunen om tilldelning av

Läs mer

Vilken roll kan byggemenskaper ha?

Vilken roll kan byggemenskaper ha? HÅLLBAR STADSUTVECKLING Vilken roll kan byggemenskaper ha? Dokumentation från Ersta Konferens i Stockholm den 28 januari 2015 RAPPORT 2015:1 FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper INNEHÅLL 1. OM RAPPORTEN 3 2.

Läs mer

Kumla kommun. Plan-, byggoch bostadsprogram 2010-2012. antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17

Kumla kommun. Plan-, byggoch bostadsprogram 2010-2012. antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Kumla kommun Plan-, byggoch bostadsprogram 2010-2012 antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Plan-, bygg och bostadsprogram Layout Sofia Eriksson, med inspiration av Grönplan för Kumla kommun Internet

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 1 En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 20 februari 2014 2 NYBYGGARKOMMISIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 1. SAMMANFATTNING...5 2. SVERIGE HAR EN

Läs mer

Varför byggs det inte fler bostäder?

Varför byggs det inte fler bostäder? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 103 Varför byggs det inte fler bostäder? - En studie av de problem och hinder

Läs mer

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn Samverkan i Byggsektorn SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA 2006 Innehåll 3 4 6 7 8 Styrelsen för SFK-bygg har ordet Förord Samverkan i byggsektorn nu med besked Samverkan i det offentliga Samverkan i byggbranschen Samverkan

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Nya affärsmodeller för bättre stadsbyggande: En idéskiss

Nya affärsmodeller för bättre stadsbyggande: En idéskiss Nya affärsmodeller för bättre stadsbyggande: En idéskiss Hans Lind, Olof Netzell, Thomas Kalbro, Berndt Lundgren, och Jenny Paulsson Inst f Fastigheter och Byggande, Avd f Bygg- och fastighetsekonomi,

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 B Hållbarhetsprogram Storsjö Strand etapp 1, 2013-05-20 har författats av Johanna Engberg och Maria Nordberg, White Arkitekter AB 2 INNEHÅLL 1. INFORMATION

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn 2014 Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning Socialdemokraterna på Tjörn Innehåll Sida 1. Hushållning & effektivisering 3 2. Styrande

Läs mer

Något håller på att hända

Något håller på att hända Något håller på att hända Varför behöver vi Bo & bygga på Sörmlands landsbygd. - En förstudie inom det Regionala Serviceprogrammet 2014 2018 Januari 2015 Peter Eklund Pelle Wester Rocco Gustafsson 1 Innehåll

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19) för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2

Läs mer