Analys av förutsättningar inför fortsatt detaljplanarbete och förberedande arbete inför försäljning av Folkets Park

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av förutsättningar inför fortsatt detaljplanarbete och förberedande arbete inför försäljning av Folkets Park"

Transkript

1 Handläggare Datum Maria Jakobsson Analys av förutsättningar inför fortsatt detaljplanarbete och förberedande arbete inför försäljning av Folkets Park SYFTE Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret fick i juni 2007 uppdraget att förbereda en försäljning av Folkets Park i Kalmar och närliggande område. Syftet med denna analys är att redogöra för bakgrunden och förutsättningar för det fortsatta arbetet med detaljplan och försäljningsärende. BAKGRUND Platsen där Kalmar Folkets Park ligger har anor från mitten av 1700-talet då Lindsberg byggdes som ett sommarställe med anlagd trädgårdsanläggning. År 1900 övergick sommarstället Lindsberg till att bli Kalmar Folkpark genom att den såldes till arbetarrörelsen. Gångar och rabatter anpassades till att klara ett högre besökartryck och dansbanan samt en liten teaterbyggnad byggdes. På 1920-talen byggdes ett nytt boningshus och en stor teaterbyggnad. På talet genomgick parken en stor förändring då en ny vinterbonad dansbana byggdes och parkens yttre gränser utökades. Detta var åtgärder som genomfördes för att lönsamheten krävde nya satsningar då efterfrågan skiftade från dans- till teaterverksamhet. Under och 1960-talet skedde en nedgång för folkparkerna i Sverige och många fick ekonomiska bekymmer med eftersatt underhåll som följd. I en skrivelse från Folkets Hus-föreningen till kommunen från 1975 framkommer att man stod inför beslut om upprustning och ombyggnad av Kalmars folkpark redan i mitten av 1950-talet. Man konstaterade att folkparken måste moderniseras genom att bli ett aktivitetscentrum med fyra funktioner dagpark, mötespark, nöjespark och kulturpark. Den nya folkparken skulle innehålla barnby, redskapslek, barnteater, kägelbana och uteschack och dessutom tempererat utebad, fontäner och uteservering mm. Man hade på den tiden också tankar på att flytta folkparken på annat ställe varför utgifterna och underhållet hölls nere i avvaktan på nyetablering. Platser som diskuterades var Tallhagen, Skälby och Volvotomten. När det stod klart att huvudalternativet viktes för Volvo-fabriken beslutade Folkets Hus-föreningen, i samarbete med kommunen, om en upprustning och ombyggnad av folkparken. Detta finansierades delvis av AMS men också med hjälp av lån mot kommunal borgen. När folkparken återupptog sin verksamhet Mark- och planeringsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, KALMAR Besök Storgatan 35A Tel vx

2 2 (12) efter ombyggnationen lyckades man inte uppnå någon lönsam drift på grund av bristande publikunderlag togs beslut att Kalmar kommun skulle förvärva Folkets Parkfastigheterna Vesslan 1 och Vesslan 2. Vesslan 1 utarrenderades därefter till Folkets Hus-föreningen som också fick ett årligt driftsbidrag från kommunen. I slutet av 1991 togs beslut att Kalmar kommun säljer byggnaderna på Vesslan 1 samt upplåter fastigheten Vesslan 1 med tomträtt till Folkets Hus Fastigheter AB gick föreningen Folkets hus i konkurs och en ny förening bildades som skulle driva verksamheten under affärsmässiga former. I januari 2005 var programmet för Folkets park med omgivningar ute på samråd och ett förslag till beslut i Kommunfullmäktige skrevs att låta Mörebyggen AB friköpa tomträtten till Vesslan 1 samt ha förköpsrätt på den del av den kommunala marken inom programområdet som är utlagd för bostäder/verksamheter. En förutsättning för genomförandet av beslutet var att Mörebyggen åtog sig att renovera Teaterladan till en kostnad av 4,5 Mkr eller med samma summa bidra till annan samlingslokal i kommunen. I mars 2005 tog kommunfullmäktige beslutet att uppdra åt kommunstyrelsen att snarast återkomma med ett förslag om att Kalmar kommun ska köpa byggnaderna i Folkets Park i Kalmar och att kommunen därefter ska överta ansvaret för att driva anläggningen Kommunfullmäktige ska anvisa pengar för driftskostnader och för de investeringar i Folkets Park som är mest nödvändiga att utföra inom den närmaste tiden. Beslutet förutsatte att kommunstyrelsen i samråd med övriga berörda utreder förutsättningarna för att utveckla Folkets Park i Kalmar till ett kulturcentrum. I detta skulle bland annat kulturskolan ingå. Vesslan 1 fortsatte att vara i kommunal ägo medan man för Vesslan 2 fortsatte med en detaljplan för bostäder. Marken såldes till Gilbert Magnusson och planen är genomförd. I juni 2007 upphävde kommunfullmäktige beslutet att utreda förutsättningarna för kulturcentrum vid Folkets park. Bakgrunden till detta var de stora investeringar som kommunen stod inför och istället fick kommunledningskontoret uppdraget att förbereda en försäljning av Folkets Park i Kalmar och närliggande område. Det fortsatta arbetet med att ta fram förslag till Kulturcentrum för barn och ungdomar ska i första hand inriktas på området vid Tullslätten. Idag används Danspaviljongen som allaktivitetshus för möten, loppis, auktioner, mässor, konferenser mm. Sedan kommunfullmäktiges beslut att förbereda Folkets Park för försäljning har parken satts på sparlåga och inga investeringar görs till underhåll. De löpande kostnaderna för vatten, värme, el och soppor uppgår till ca kronor per år. Idag finns en frekvent hyresgäst, Monokrom, i källaren till Danspaviljongen. Det finns även mindre sällskap som till självkostnadspris hyr mindre delar av Folkets Park. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Gällande detaljplan För Vesslan 2 gäller detaljplan 0880-P94/02 (Laga kraft , Genomförandetid t o m ).

3 3 (12) Marken är planlagd för folkpark. Hela anläggningen och parkmiljön bedöms ha ett kulturhistoriskt värde och bör bevaras. Enligt detaljplanen ska trädvegetationen och marken bevaras. får Snuskulan inte rivas eller ändras. får Teaterladan och Serveringspaviljongen inte rivas och ändringar får inte förvanska exteriören. får Danspaviljongen och Vaktmästarbostaden byggas till, men utformningen måste ta hänsyn till omgivningens egenart. får en mindre paviljongbyggnad och mindre komplementbyggnader uppföras, men utformningen måste ta hänsyn till omgivningens egenart.

4 4 (12) Program För Folkets Park mm har ett program tagits fram (Godkänt i SBN 13 juni 2007). I programmet föreslås att Folkets Park utvecklas med verksamheter och handel i samverkan med parkens värden och att Danspaviljongen kan ersättas med bostäder. En förtätning i området tillsammans med en mer varierad närmiljö kan ge bättre förutsättning för parkens verksamheter. Att parken får vara kvar är en förutsättning för att kunna förtäta. Grönstrukturplan Grönstrukturplan för Kalmar stad 2010 (Kommunfullmäktige ) är ett planeringsunderlag utifrån ett socialt och biologiskt perspektiv. Grannskapsparken, som är den lilla parken nära bostaden med möjlighet till lek, vila och avkoppling, saknas i Sandås och östra Falkenbergsområdet. Falkenbergsskolans skolgård och mindre lekplatser på bostadsgårdar tillsammans med Folkets Park kompenserar i viss mån den bristen. Folkets Park är inte allmän platsmark, men i samband med planering för en exploatering i Folkets Park finns skäl att göra delar av den mycket värdefulla parkmiljön till en allmän park. Grönstråken lockar till promenader, cykling och annan form av rörelse i bullerfria och ostörda områden. Grönstråket söder om fastigheterna längs Falkenbergsvägen - från Folkets Park via Södra utmarken till Kalmarsund - är utpekat som ett viktigt grönstråk som behöver utvecklas.

5 5 (12) Översiktsplan Utställning av Översiktsplan för Kalmar kommun varade t o m 23 december Folkets Park är en del av innerstaden. I översiktsplanen betonas bland annat att det är viktigt att utveckla stråket från Södra vägen vid Folkets Park till Långviken. utveckla möjligheter för evenemang och lek i innerstaden, både permanent och tillfälliga arrangemang. innerstaden ska vara en blandstad med regionalt utbud av service, rekreation och arbetsplatser. innerstadens karaktär ska präglas av stadsgator, torg, platser, fjärdar, Kalmarsund och parker. fler bostäder och verksamheter kan byggas genom förtätning och omvandling för att skapa liv över större del av dygnet. variera bostadsbeståndet eftersom det är homogent i innerstaden, men för att hushålla med marken ska majoriteten av nybyggda bostäder vara i flerbostadshus. service och verksamheter planeras i bottenvåningarna där det gynnar stadslivet. gamla industriområdet (utvecklingsområde K2) omvandlas till en integrerad del i innerstaden med bostäder och arbetsplatser för att knyta ihop den södra delen av innerstaden med den norra delen. Riksintresse Södra vägen är av riksintresse för väg.

6 6 (12) Risk och störningar Södra vägen är farligt godsled. Folkets Park påverkas av trafikbuller från Södra vägen och Stensbergsvägen. Folkets Park påverkas av lukt och buller från omkringliggande verksamheter. Kulturhistoria Fastigheten Vesslan 1, där Folkets Park ligger, har en historia, som man fortfarande ser spåren av. På den ursprungliga odlingsmarken byggdes Lindsberg, ett sommarnöje med en praktfull park. Efter 150 år som sommarnöje såldes Lindsberg för att skapa en folkpark till arbetarna med syftet att särkildt på hvilodagen bereda de breda lagren tillfälle att vistas ute i det fria och njuta af den vackra årstidens naturskönhet i så fulla drag som möjligt. Under åren utvecklades Kalmar folkpark, precis som många andra folkparker i Sverige, efter tidens ideal. T ex byggdes Dansrotundan och Teaterladan om och till i olika omgångar för att passa efterfrågan på nöjen. Efter ombyggnaden på 1970-talet har inte några större satsningar gjorts för att modernisera Folkets Park. Trots det pågår mycket aktiviteter fortfarande i parken bland annat dans, musik, teater, möten, konferenser, fester, loppis, auktioner och boule. Vad är nästa steg i Lindsbergs historia? Vad det än blir, är det viktigt att man fortfarande kan läsa platsens historia. Människor trivs och mår bra där man känner samhörighet med staden - det gör den levande och begriplig. Roll i området Platsen där Folkets Park ligger har redan idag ett mycket strategiskt läge, med bästa annonseringsläge längs en av infartsvägarna till Kalmar. Folkets Park har flera funktioner; dels ger parken området en identitet och är en grönyta för boende i närområdet, dels är den en mötesplats för aktiviteter för boende i andra delar av kommunen och för besökare.

7 7 (12) När gamla industriområdet omvandlas till en del av innerstaden med bostäder och arbetsplatser får Folkets Parkområdet ett ännu mer strategiskt läge. Antalet närboende kommer att öka, vilket medför ett större behov av grönytor och rekreation i området och ett ökat nyttjande av stråken mot Kalmar slott och Kalmarsund. Viktiga stråk Södra vägen En av infartsvägarna till centrala och södra Kalmar. Utryckningsväg till/från sjukhuset. Farligt godsled mot hamnen och Tjärhovet. Stensbergsvägen Rekreationsstråk mot Kalmarsund. Ansluter mot gamla industriområdet, K2 Drottning Margaretas väg Rekreationsstråk mot Kalmarsundsparken och Kalmar Slott. Falkenbergsvägen Viktig skolväg till/från Falkenbergsskolan. Grönstråk Folkets Park Södra utmarken Kalmarsund

8 8 (12) ERFARENHETER FRÅN ANDRA KOMMUNER Den första folkparken grundades 1891 i Malmö. Folkparken fick tre huvudfunktioner Att fungera som mötesplatser och samlingslokaler för det lokala organisationslivets möten, konferenser mm Att ge alla medborgare en utemiljö och en plats för avkoppling, rekreation och samvaro Att fungera som öppna kulturplatser för sällskapsdans, teater, varieté, amatörism, konserter etc Många folkparker har arbetat för att utveckla de tre grundfunktionerna genom att bland annat: Bredda programverksamheten för olika smakriktningar och generationer Satsning på lekplatser, skapande verksamhet och liknande Breddning av sällskapsdansen för alla generationer Utställnings och mötesverksamhet Utökad betydelse för rekreation och turism genom anläggande av tempererade bad, stugbyar, lekplatser, breddidrott Temadagar, invandrararrangemang, musikfester Samarbete med barn- och ungdomsorganisationer, ideella föreningar mm Malmö Malmö Folkets Park är den förebild varefter Folkets Park i Kalmar byggdes. I Malmö har Folkets Park fått ett uppsving genom medvetna satsningar att göra Parken till en levande och väl fungerande mötesplats för alla Malmöbor. Malmö Folkets Park har de senaste åren visat upp ett imponerande besöksantal, och är en av de allra mest besökta och uppskattade platserna i Malmö. I Tillväxtverkets sammanställning över Sveriges största besöksmål rankas parken som landets näst största besöksmål tog Malmö kommun över hela driften för folkparken sedan socialdemokraterna sålde till kommunen beslutade Kommunstyrelsen om ett 3-årigt förvaltningsövergripande projekt, där bl.a. flera av stadens förvaltningar ingick, med uppdraget att utveckla Folkets park och dess verksamhet. Projekttiden förlängdes fram t.o.m Från och med 2007, då projektet avslutades, ansvarar Tekniska nämnden för verksamheten i Folkets Park med Gatukontoret som huvudansvarig förvaltning. Samarbete sker i första hand med Serviceförvaltningen som är ansvarig för parkens byggnader. Gatukontoret har inrättat en särskild förvaltningsövergripande strategigrupp med uppgiften att diskutera och föreslå insatser för en fortsatt utveckling av parken med syftet att stärka parken som mötesplats. Västerås Västerås är ett exempel där Folkets Park lagts ner. Där gjorde man valet att exploatera i etapper, teatern var bland det som revs sist. Västerås Folkets park låg vid E18 och den ersättande exploateringen består bland annat av bostäder.

9 9 (12) TRE SCENARIER INFÖR FRAMTIDEN I detaljplanebeställningen till samhällsbyggnadskontoret 2011 står följande beskrivning av uppdraget: Syftet med detaljplanen är att skapa ett väl gestaltat stadsrum runt Stensbergsvägen och Södra vägen där bostäder, handel och kontor integreras. Planen ska även syfta till att stärka områdets historiska kvaliteter i en moderniserad folkets park. Det är viktigt att stärka och lyfta fram Folkets park som en betydelsefull del av södra delen av innerstaden samt att skapa en attraktiv entré till stadens kärna via Södra vägen. Det är av stor vikt att området planeras med ett vardagsperspektiv där människorna som ska bo och leva i området står i fokus. Denna del av staden där bostäder, handel och kontor i samspel med en modern park skapar en hållbar, trivsam livsmiljö. I arbetet med detta finns olika vägar att gå. Här beskrivs kortfattat tre olika scenarier. 1 - Sälja möjligheter i Folkets Park Parken bibehåller sin nuvarande omfattning och aktiviteterna i Folkets Park får möjlighet att utvecklas. För att säkerställa allmänhetens tillgång till grönytor för lek, avkoppling och mötesplats i området avsätts parken som allmän platsmark med kommunen som huvudman. Befintliga byggnaders karaktärer tas tillvara och visas hänsyn vid om- och tillbyggnader samt vid eventuella nybyggnationer i parken. Verksamheter som kan samverka med parkens aktiviteter t ex design, hantverk, café, museum och trädgård kan också ges möjlighet att utvecklas. Eftersom Folkets Park utvecklas som grönområde bedöms möjlighet finnas att ta delar av andra grönytor i området i anspråk. Bebyggelsen längs Stensbergsvägen kan kompletteras på parkeringsplatsen och delar av gräsytan söder om Falkenbergsvägen, grönytan norr om kvarteret Tisteln samt på östra delen av Ståthållareparken så att liknande bebyggelsestruktur uppnås på båda sidor om vägen. Med ny bebyggelse för bostäder, verksamheter och handel längs Stensbergsvägen kan stråket mot Kalmarsund stärkas och utvecklas. Dessutom finns möjligheter att utnyttja den befintliga byggnaden, som tillhörde gården Falkenberg, för bostadsändamål och i anslutning till den komplettera med ytterligare bostäder för att få ett varierat bostadsbestånd. Konsekvenser + En bibehållen park bidrar till en god boendemiljö för befintliga och kommande boende inom området. + Utveckling av Folkets park ökar attraktiviteten som besöksmål. + Kompletterande verksamhet i Folkets park som samverkar med aktiviteterna kan ge positiva effekter för kulturmiljön. + En förtätning längs Stensbergsvägen ger en ökad stadsmässighet och stärker stråket mot Kalmarsund Grönytor inom området tas i anspråk. Nya etableringar medför en ökad trafik i området.

10 10 (12) Nya parkeringsplatser måste ersätta parkeringen söder om Falkenbergsvägen plus att nya etableringar behöver parkeringsplatser. Buller från Södra vägen och Stensbergsvägen samt omgivande verksamheter kan påverka parkens aktiviteter. Framkomligheten för utryckningsfordon begränsar utformningen av hastighetsdämpande åtgärder på Stensbergsvägen. Risker för olyckor med farligt godstransporter måste minimeras och medför krav på utformning. Vad händer med Södercentrum vid en ny handelsetablering? 2 - Sälja en del av Folkets Park Delar av Folkets Park avstyckas och säljs för att ge möjlighet att utveckla bostäder, verksamheter och handel i området. De delarna av parken runt Snuskulan, Teaterladan, Vaktmästarbostaden och Danspaviljongen behålls allmän för att säkerställa allmänhetens tillgång till grönytor för lek, avkoppling och mötesplats i området. Befintliga byggnaders karaktärer tas tillvara och visas hänsyn vid om- och tillbyggnader samt vid eventuella nybyggnationer i parken. Eftersom Folkets Park utvecklas som grönområde bedöms möjlighet finnas att ta delar av andra grönytor i området i anspråk. Bebyggelsen längs Stensbergsvägen kan kompletteras på parkeringsplatsen och delar av gräsytan söder om Falkenbergsvägen samt grönytan norr om kvarteret Tisteln. Med ny bebyggelse för bostäder, verksamheter och handel längs Stensbergsvägen kan stråket mot Kalmarsund stärkas och utvecklas. Dessutom finns möjligheter att utnyttja den befintliga byggnaden, som tillhörde gården Falkenberg, för bostadsändamål och i anslutning till den komplettera med ytterligare bostäder för att få ett varierat bostadsbestånd. Konsekvenser + En bibehållen park bidrar till en god boendemiljö för befintliga och kommande boende inom området. + Bra annonseringsläge och lättillgängligt för handel och verksamheter + En förtätning längs Stensbergsvägen ger en ökad stadsmässighet och stärker stråket mot Kalmarsund Grönytor inom området tas i anspråk. Nya etableringar medför en ökad trafik i området. Nya parkeringsplatser måste ersätta parkeringen söder om Falkenbergsvägen plus att nya etableringar behöver parkeringsplatser. Buller från Södra vägen och Stensbergsvägen samt omgivande verksamheter påverkar nya bostäder. Framkomligheten för utryckningsfordon begränsar utformningen av hastighetsdämpande åtgärder på Stensbergsvägen. Risker för olyckor med farligt godstransporter måste minimeras och medför krav på utformning. Vad händer med Södercentrum vid en ny handelsetablering?

11 11 (12) Sälja hela Folkets Park Hela Folkets Park säljs för att ge möjlighet att utveckla bostäder, verksamheter och handel i området. Allmänhetens tillgång till grönytor för lek, avkoppling och mötesplats säkerställs och utvecklas på andra grönytor i närområdet. Befintliga byggnaders karaktärer tas tillvara och visas hänsyn vid om- och tillbyggnader samt vid eventuella nybyggnationer i parken. Bebyggelsen längs Stensbergsvägen kan kompletteras på parkeringsplatsen och delar av gräsytan söder om Falkenbergsvägen samt grönytan norr om kvarteret Tisteln. Med ny bebyggelse för bostäder, verksamheter och handel längs Stensbergsvägen kan stråket mot Kalmarsund stärkas och utvecklas. Dessutom finns möjligheter att utnyttja den befintliga byggnaden, som tillhörde gården Falkenberg, för bostadsändamål. Konsekvenser + Bra annonseringsläge och lättillgängligt för handel och verksamheter + En förtätning längs Stensbergsvägen ger en ökad stadsmässighet och stärker stråket mot Kalmarsund Allmänhetens tillgänglighet till parken kan inte garanteras. Risk att kulturvärden av historisk och traditionell grund försvinner Grönytor inom området tas i anspråk. Nya etableringar medför en ökad trafik i området. Nya parkeringsplatser måste ersätta parkeringen söder om Falkenbergsvägen plus att nya etableringar behöver parkeringsplatser. Buller från Södra vägen och Stensbergsvägen samt omgivande verksamheter påverkar nya bostäder. Framkomligheten för utryckningsfordon begränsar utformningen av hastighetsdämpande åtgärder på Stensbergsvägen. Risker för olyckor med farligt godstransporter måste minimeras och medför krav på utformning. Vad händer med Södercentrum vid en ny handelsetablering? UNDERLAG Om Folkets parks ekonomiska situation, Folkets Hus föreningen, Folkparksrörelsen en presentation, Folkparkernas centralorganisation, Kommunstyrelse protokoll, Kommunfullmäktige protokoll, Skrivelse till kommunfullmäktige, Skrivelse till kommunfullmäktige, Remiss PROGRAM FÖR UTVECKLING AV FOLKETS PARKS SÖDRA DELAR, Malmö Stad Gatukontor,

12 12 (12) Läst i media Under åren har många artiklar och insändare om Folkets Parks framtid publicerats i lokalpressen. Efter att ha läst ett 30-tal i Barometern kan konstateras att det råder delade meningar både politiskt och bland allmänheten om vad Folkets Park ska användas till och om kommunen ska bekosta eller inte bekosta insatser i området. Bland annat har följande förts fram Mässverksamhet Folkparken som en socialdemokratisk symbol Kommunala skattepengar eller självfinansierad verksamhet Lönsamhet behövs i verksamheten Ungdomens hus Replokaler Auktionsfirma Byteatern Handelsetablering Mötesplats för alla Studentkåren I september 2004 togs beslut i KF-nämnden att en arbetsgrupp med representanter från alla berörda parter ska bildas och titta på konsekvenserna av en avveckling av Folkets park. Vad kom denna fram till? I november 2004 överlämnade PRO namnlistor med tusen namn till stöd för Folkets park. Dansarna vill vara kvar.

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning Bostadsnära natur inspiration & vägledning Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Boverket augusti 2007 Titel: Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Utgivare: Boverket augusti 2007 Upplaga:

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Samrådsredogörelse Fördjupad översiktsplan för Ön maj 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 INTRODUKTION... 4 Samråd 15 oktober- 10 december 2007... 4 Aktiviteter...

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

4 STADENS INNEHÅLL (INTRESSEN)

4 STADENS INNEHÅLL (INTRESSEN) 4 STADENS INNEHÅLL BEFOLKNING HISTORIK OCH SKELLEFTEDALEN 2009 För drygt 30 år sedan hade Skellefteå kommun ca 72 500 invånare. Befolkningen ökade år efter år fram till och med 1980 då kommunen hade drygt

Läs mer

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset Fritt fram för friluftsliv Tema 2015: Utomhus i stan 8 PRISADE PÅ SMEDJAN NATUR FÖR ALLA 16 FIGHTEN OM MARKEN Örnsköldsvik knep priset Tillgänglighet Så kan staden Sveriges Friluftskommun 11på tapeten

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS 6. Leva och bo Följande kapitel redovisar befintliga förhållanden samt analys och ställningstaganden för framtida utveckling av bebyggelse och bebyggelsens innehåll. Delkapitlet inleds med en övergripande

Läs mer

Kumla kommun. Plan-, byggoch bostadsprogram 2010-2012. antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17

Kumla kommun. Plan-, byggoch bostadsprogram 2010-2012. antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Kumla kommun Plan-, byggoch bostadsprogram 2010-2012 antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Plan-, bygg och bostadsprogram Layout Sofia Eriksson, med inspiration av Grönplan för Kumla kommun Internet

Läs mer

Post- och Telefon Telefax E-mail Postgiro Bankgiro Org.nr. besöksadress

Post- och Telefon Telefax E-mail Postgiro Bankgiro Org.nr. besöksadress Samfundet S:t Erik Stockholm 2009.01.11 Stockholms stadsbyggnadskontor Box 8314 10420 Stockholm Ang, Stockholms översiktsplan Samrådsförslag oktober 2009 Dnr 2008 19723 Samfundet S:t Erik har fått rubricerade

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Något håller på att hända

Något håller på att hända Något håller på att hända Varför behöver vi Bo & bygga på Sörmlands landsbygd. - En förstudie inom det Regionala Serviceprogrammet 2014 2018 Januari 2015 Peter Eklund Pelle Wester Rocco Gustafsson 1 Innehåll

Läs mer

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen. 1 Ingrid Legrell Crona Tel: 021-39 15 58 Utlåtande 2012-10-30, kompletteratt efter KS beslut 2012-11-21 Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer