Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning"

Transkript

1 Grafiska riktlinjer

2 2 FÖRORD Så här ska vi se ut! Värnamo kommun har en bred och omfattande verksamhet med många kontaktytor i samhället. Den bild som omvärlden får av oss påverkas i stor utsträckning av vår visuella/ grafiska framtoning. För att alla som kommer i kontakt med Värnamo kommun ska uppfatta oss som en enhetlig organisation, har vi tagit fram denna grafiska manual. Manualen ska vara till hjälp för dig som arbetar med framställning av informationsmaterial för Värnamo kommun. En konsekvent hantering av vår visuella identitet bidrar till att våra uppdragsgivare Värnamo kommuns invånare och andra som vi kommer i kontakt med ska få en tydligare och starkare bild av vår verksamhet. Särprofilering, d v s avvikelse från riktlinjerna i denna grafiska manual får endast förekomma i undantagsfall. Kommunstyrelsen beslutar om detta. För mer information om särprofilering vänd dig till kommunens informatör. Har du frågor kring tolkningen eller användningen av den grafiska manualen? Då är du välkommen att kontakta planerings och informationsavdelningen på kommunledningskontoret. Innehållsförteckning F Ö R O R D S I D 2 Så här ska vi se ut! sid 2 Innehållsförteckning sid 2 Hämta material eller beställa sid 3 2. GRUNDMATERIAL SID Brevpapper sid Visitkort sid Meddelandekort sid VÅR IDENTITET SID Vår identitet 1.2 Vapnet sid 4 sid Logotyp sid Förvaltningstillhörighet sid Logotyp med tilläggstext sid Typografi sid Färger och pappersval sid ÖVRIGT M ATERIAL SID Informationsannonser sid Platsannonser sid OH/Powerpoint sid Faxmeddelande sid Pressmeddelande sid Försättsblad för rapporter sid Skyltar, presentartiklar, arbetskläder m.m. sid Kuvert sid 23-24

3 FÖRORD 3 Hämta material eller beställa Syftet med denna manual är att skapa en enhetlig visuell identitet för Värnamo kommun. Den grafiska manualen är antagen av kommunstyrelsen och riktlinjerna gäller för alla nämnder och förvaltningar. Egna logotyper eller interna lösningar ska inte användas. Manualen gäller oavsett om det handlar om en internt framställd produkt eller en produkt som tas fram med hjälp av en extern leverantör. För att underlätta för dig som arbetar med framställning eller beställning av informationsmaterial, har vi skapat en undersida på Värnamo kommuns webbplats med information som kompletterar manualen. På webbplatsen hittar du utförliga instruktioner, mallar som du kan ladda ner samt anvisningar som gäller de tryckerier som du ska samarbeta med. De tre symbolerna som beskrivs här och som förekommer i manualen hänvisar till webbplatsen /grafiskariktlinjer MALL INFO Denna symbol hittar du i anslutning till informationsmaterial som skapas internt. Symbolen betyder att du kan ladda ner en färdig mall från webbplatsen till din dator. Betyder att du hittar mer information och utförliga instruktioner på webbplatsen om hur du ska gå till väga vid beställningen av informationsmaterial. Symbolen visar att det finns fil som innehåller så kallat tryck- eller bildskärmsoriginal. (Till exempel logotypen i olika utföranden.) Du eller tryckeriet som du samarbetar med kan ladda ner dessa filer från webbsidan. OM DU BEHÖVER HJÄLP Det finns två informationsansvariga på varje förvaltning som ingår i en informationsredaktion. Informationsredaktörerna, tillsammans med sina förvaltningschefer, är ansvariga för att förvaltningarna följer riktlinjerna i denna manual. MALL INFO /grafiskariktlinjer

4 4 VÅR IDENTITET 1.1 Vår identitet VAPEN En stor del av vårt varumärke är vår grafiska identitet. För att varumärket ska bli starkt är det viktigt att vi hanterar vårt visuella/grafiska uttryck på ett konsekvent sätt. Värnamo kommuns grafiska identitet består i huvudsak av vapen, logotyp, färger och typsnitt. Vapnet består av en vapensköld som är symbolen för Värnamo. Ordet logotyp betyder egentligen ordbild och syftar på det ord/namn som man lägger till en symbol. Idag används dock uttrycket logotyp för helheten, det vill säga symbol och ordbild i kombination. Så gör vi även i denna manual. När vi talar om Värnamo kommuns logotyp syftar vi alltså på vapnet och texten Värnamo kommun som en helhet. Denna logotyp är den centrala beståndsdelen i vår grafiska identitet. Vi använder tre huvudfärger gul, blå och svart. En annan viktig del i Värnamo kommuns grafiska identitet är den typografi som används. Vi har tre typsnitt som ska användas i olika sammanhang och kombinationer. Typsnitten är Minora, Times och Arial. Typsnittet Arial ersätter Minora när inte denna finns att tillgå, exempelvis vid interna produktioner. Mer om typsnitt på sidan 9. Observera att Värnamo kommuns vapen och logotyp får användas endast av Värnamo kommun och dess verksamheter. För användning av vapnet i andra sammanhang krävs tillstånd från kommunfullmäktiges ordförande. NAMN FÄRGER TYPSNITT Minora Times

5 VÅR IDENTITET Vapnet VAPEN Den gamla marknadsplatsen Värnamo fick sina stadsrättigheter 1920 och antog året efter det vapnet som stadsheraldikern föreslog fastställdes vapnet för den nya storkommunen med samma namn, Värnamo. Grafiskt består vårt vapen av en sköld i gult som delas av en våglinje i blått. Svarta konturlinjer ramar in vapnet (se bild). Den blå strömmen symboliserar ån Lagan. De guldfärgade fälten i vapnet avbildar Värnamo sand, flygsandsfälten utanför staden. Varierande tekniska förutsättningar gör att vapnet får användas i ett antal olika färgutföranden (se sidan 10). Vapnet får endast i undantagsfall användas utan kommunnamnet. Observera att Värnamo kommuns logotyp bildas av vapnet och namnet i samverkan (se sidan 6). För att försäkra oss om en tydlig exponering även i de ovan nämnda undantagsfallen, har vapnet en skyddszon. Denna yta ska i möjligaste mån hållas ren (se bild). Ingen grafik eller text får förekomma inom skyddszonen. Sköldens bredd utgör. Skyddszonen utgörs av området som är 0,5 från sköldens ovan- samt nederkant och 0,5 från sköldens vänster- och högerkant. VAPNETS SKYDDSZON 0,5 0,5 Observera att Värnamo kommuns vapen och logotyp får endast användas av Värnamo kommun och dess verksamheter. För användning av vapnet i andra sammanhang krävs tillstånd från kommunfullmäktiges ordförande.

6 6 VÅR IDENTITET 1.3 Logotyp Logotypen är den centrala beståndsdelen i vår grafiska identitet. Vi syftar på vapnet och namnet Värnamo kommun som en helhet när vi talar om Värnamo kommuns logotyp. Den visar vem som är avsändare och fungerar som en återkommande signatur för vår verksamhet. Genom konsekvent användning av logotypen kan vi stärka vårt varumärke. För att uppnå detta är det viktigt att logotypen alltid används i sina två grundutföranden. Vid framställning av informationsmaterial rekommenderar vi användning av huvudlogotypen i första hand (se bild 1 och 2). I vissa fall kan man dock behöva framhäva en viss förvaltning och då ska man använda de förvaltningsspecifika logotyperna som finns beskrivna i denna manual (se sidan 7). Observera att karaktärsdragen är fastställda både för huvudlogotypen och de förvaltningsspecifika tillämpningarna, liksom det inbördes förhållandet mellan vapnet och den tillhörande texten. Det betyder att inga tillägg (avdelningsnamn, enhetsnamn och dylikt) eller ändringar i de fastställda logotyperna får förekomma. Egna konstruktioner på förvaltningarna ska inte användas. Se sidan 10 för exakta anvisningar till logotypens olika färgutföranden. När du använder logotypen måste du ta hänsyn till en skyddszon. Denna yta ska hållas ren. Ingen grafik, text eller dylikt får finnas här. Textens bokstavshöjd utgör. Skyddszonen ska ligga 1 från logotypens yttre kanter. Observera att Värnamo kommuns vapen och logotyp får användas endast av Värnamo kommun och dess verksamheter. För användning av vapnet i andra sammanhang krävs tillstånd från kommunfullmäktiges ordförande. BILD 1; HUVUDLOGOTYPEN I GRUNDUTFÖRANDE INKL. SKYDDSZON BILD 3; HUVUDLOGOTYPENS MINSTA TILLÅTNA STORLEKAR 30 mm 18 mm BILD 2; HUVUDLOGOTYPEN I ALTERNATIVT UTFÖRANDE INKL. SKYDDSZON

7 VÅR IDENTITET Förvaltningstillhörighet I I många fall vill vi framhäva även förvaltningens namn namn när när vi vi framställer vårt vårt informa- informationsmaterial. Det kan Det gälla kan skyltar, gälla skyltar, kuvert, förvalt- presentartiklar kuvert, presentartiklar m.m. Förvaltningstillhörigheten m.m. Förvaltningstillhörigheten framhävas kan på två framhävas olika sätt. på två olika kan sätt Genom att att använda de förvaltningsanpassade logotyperna. Se bild Se 1. bild 1. förvaltningsan Genom att att skriva förvaltningsnamnet som som text text i första i första raden raden i i adressuppgifterna (som (som till exempel till exempel brevpapper). Se bild Se bild Observera att även här här måste man man ta ta hänsyn till logotypens skyddszon. BIL D 1; FÖR VA LTNINGSANPASSA D L O G O T Y P Tjocklek: 1/30 Längd: 14 Svart 3/4 1,5 BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖR V A L TNINGEN 2/5 Notera att typsnittet Minora krävs för att skapa logotyp med förvaltningstillhörighet. Minora Versalhöjd: 2/5 Radavstånd: 3/5 Teckenmellanrum: 100% BILD 2 ; FÖR VA LTNINGS NAMN OCH ADRESSUPP GIFTE R B ILD 3 ; D EN FÖ R VA LTNINGS - ANPA SSA D E LOG O T YPENS MINS TA TIL LÅTNA ST ORL E K 30 mm Miljö- och Stadsbyggnadskontoret Bostadsanpassning/tomtkö Bengt Bengtsson Tel direkt Rubriken kan bli lång oc kanske ännu fler rad En underrubrik bes Bilden visar var vi placerar förvaltningsnamnet på våra brevpapper.

8 8 VÅR IDENTITET 8 VÅR IDENTITET 1.5 Logotyp med tilläggstext I I många fall är är det önskvärt att framhäva Andra typer av tilläggstexter kan vara ett adressen till vår webbplats i logotypen. kampanjbudskap, en slogan eller ett förtydli- Därför har vi vi skapat ett standardutförande av gande. Observera dock att denna typ av av logotypen av logotypen med med kommunens webbplatsadress webbplats- tilläggstexter bör hanteras med stor återhåll- 1.5 som adress tilläggstext. Logotyp som tilläggstext. Webbplatsen Webbplatsen med är en av är våra en samhet. En En sådan lösning ska ska alltid godkännas främsta av våra kommunikationskanaler främsta kommunikationskanaler vars betydelse av av planerings- och och informationsavdelningen. ökar vars ständigt. betydelse Detta ökar ständigt. utförande Detta av logotypen utförande I många fall är det önskvärt att framhäva Andra typer av tilläggstexter kan vara ett kan av logotypen användas kan av alla användas förvaltningar av alla förvaltningar och i alla sammanhang där det med förvaltningstillhörighet gäller även här. och i alla Samma Samma minsta minsta tillåtna tillåtna storlek storlek som som för logotyp logotyp adressen till vår webbplats i logotypen. kampanjbudskap, en slogan eller ett förtydligande. Observera dock att denna typ av Därför sammanhang där det finns intresse att framhäva adressen till kommunens webbplats. med förvaltningstillhörighet gäller även här. finns har intresse vi skapat att ett framhäva standardutförande adressen till av logotypen kommunens med kommunens webbplats. webbplatsadress tilläggstexter bör hanteras med stor återhållsamhet. En sådan lösning ska alltid godkännas som tilläggstext. Webbplatsen är en av våra främsta kommunikationskanaler vars betydelse av planerings- och informationsavdelningen. ökar ständigt. Detta LOGOTYP utförande MED av AD logotypen RES S TIL L WE BBP L AT SEN INKL. S KYDDS ZON kan användas av alla förvaltningar och i alla Samma minsta tillåtna storlek som för logotyp sammanhang där det finns intresse att framhäva adressen till kommunens webbplats. med förvaltningstillhörighet gäller även här. Tjocklek: 1/30 Längd: 14 Svart LOGOTYP 3/4 MED AD RES S TIL L WE BBP L AT SEN INKL. S KYDDS ZON Tjocklek: 1/30 Längd: 14 Svart 3/4 1,5 Minora Gemenhöjd: 3/5 1,5 5/10 Minora Versalhöjd: 2/5 Teckenmellanrum: 100% EE MPEL PÅ LO G O T YP MED KA M PANJ BUD SKAP INKL. S K Y DDSZO N Minora Gemenhöjd: 3/5 5/10 Notera att typsnittet Minora Minora krävs för Versalhöjd: 2/5 att skapa logotyp Teckenmellanrum: 100% med tilläggstext. EE MPEL PÅ LO G O T YP MED KA M PANJ BUD SKAP INKL. S K Y DDSZO N TILL VÄTKOMMUNEN»MITT I SVERIGE«4/10 Notera att typsnittet Minora krävs för att skapa logotyp med tilläggstext. TILL VÄTKOMMUNEN»MITT I SVERIGE«4/10

9 VÅR IDENTITET Typografi Ett av grundelementen i vår grafiska identitet är typografin. Vi har tre typsnitt som används i olika sammanhang: Minora, Times och Arial. För att skapa konsekvens och harmoni mellan olika typer av informationsmaterial är det viktigt att denna typografi används i så stor utsträckning som möjligt. Våra huvudtypsnitt heter Minora och Times. Dessa används uteslutande för tryckta media. Minora är en så kallad Sans Serif, vilket innebär att linjerna är jämntjocka och typsnittet saknar seriffer (klackar). Minora lämpar sig bra för rubriker, men kan även användas i kortare texter som till exempel platsannonser. Times är en så kallad Serif, vilket innebär att linjerna är ojämna i sin tjocklek samt att typsnittet har seriffer (klackar). Times lämpar sig bäst för längre texter. Vi använder inte Times i rubriker. Vi har även ett ersättningstypsnitt, Arial. Arial använder vi endast till internt producerade dokument (brev, planer, OH-bilder m.m.) som en ersättning för huvudtypsnittet Minora. Anledningen till detta är att Arial, liksom Times, finns förinstallerat på de datorer som används idag. Arial är även optimerad för skärmvisning, vilket innebär en bättre läsbarhet på datorskärmen. MINORA REGULAR Libro europee quotidian web se, o äuxiliar åppellæte prö. Un usös movimento questi ones uno. Illo summarios con le, scientia simplificate pro o. Iste campo finælmente qui es. Parola temporpan usåte super westeuropee, uno contos årticulo ascoltar in. MINORA BOLD Super articulö al duo, le pro origine linguistæs. Es sed presenta effortiö, tres clåve pan es. Inter vocabulös via ha, subjecto originäl ha unö, nos prime technic lætino quåles, specimen connectioneslicatiönes le uso, fäcto moderne ascöltar per da. MINORA BLACK Summarios continentes lu que, pæn ha russu svedese. Su secundo finälmente technologil siå. Tu clave tentatiön encyclopedia per, prö le celo maximo, etiäm intröductöri sanctificäte uso ma. Duo in europee distinguer päternoster. TIMES REGULAR Libro europee quotidian web se, uxiliar oppellæte pro. Un usös movinto questiones uno. Illo summarios con le, scientia simplificate pro o. Iste campo finælmente le qui es. Parola tempore integusåte super westeuropee, uno contos oler årticulo ascoltar in. TIMES BOLD HUVUDTYPSNITT Super articu al duo, le pro origine linguistæs. Es sed presenta effortiö, tres clåve pan es. Inter vocabulös via ha, subjecto orig, nos prime technic internet in. Cin que flexione o sed, non cömo nomina cådeva su. In web lecimen ctar per da. TYPSNITT FÖR INTERNT BRUK ARIAL Libro europee quotidian web se, o äuxiliar åppellæte prö. Un usös movimento questiones uno. Illo summarios con le, scientia simplificate pro o. Iste campo finre integusåte super westeuropee, uno contos oler årticulo ascoltar in.

10 10 VÅR IDENTITET 10 VÅR IDENTITET 1.1 Vår identitet Våra huvudfärger används i vår logotyp. Dessutom har vi så kallade komplementfärger som är till för att förenkla färgvalet vid skapandet av bottenplattor, diagram m.m. Tänk på att valet av papper påverkar färgåtergivningen. Be därför tryckeriet att ta hänsyn till detta vid färgtryckning.för produktion av informationsmaterial visitkort, meddelandekort och förtryckt brevpapper använder vi logotypens färgutförande. Vi har även fastställt vilket papper som ska användas. Det papper vi har valt är ett matt åldersbeständigt papper, Scandia Det är vitt utan struktur och förmedlar en ren och tydlig känsla. Papperet är miljövänligt och är återvinningsbart. Observera att på flera ställen i manualen även finns anvisningar om papperstjocklek. Det är viktigt att dessa anvisningar följs. I undantagsfall, till exempel vid tekniska eller ekonomiska begränsningar, är det tillåtet att använda annat papper än det som anges i manualen. H U V U D F Ä R G E R H U V U D F Ä R G E R K O M P L E M E N T F Ä R G E R K O M P L E M E N T F Ä R G E R DEKORFÄRGER Pantone 7508 C Pantone 292 C 100% Svart Pantone 541 C 35% Svart DEKORFÄRGER Pantone 7407 U Pantone 292 U Pantone 541 U Pantone 7508 C Pantone 292 C 100% Svart Pantone 541 C 35% Svart Pantone PROCESSFÄRGER 7407 U Pantone (C, M, 292 Y, K) U 10, 30, 70, 0 70, 10, 0, 0 PROCESSFÄRGER (C, M, Y, K) 0, 0, 0, 100 Pantone 541 U 100, 50, 0, 30 0, 0, 0, 35 10, WEB 30, BSÄKR 70, 0 A FÄR 70, G10, E R 0, 0 CC CC WEB BSÄKR A FÄR G E R 0, 0, 0, , 50, 0, , 0, 0, CC CC Pantone 382 C Pantone 382 U 29, 0, 100, 0 BFD000 Pantone 527 C Pantone 527 U 73, 100, 0, 0 682F89 LOGOTYPE NS T V Å FÄR GUTFÖRANDE N LOGOTYPE NS T V Å FÄR GUTFÖRANDE N LOGOTYPENS TVÅ SVARTVITA UTFÖRANDEN LOGOTYPENS TVÅ SVARTVITA UTFÖRANDEN

11 GRUNDMATERIAL Brevpapper Mycket av vår kommunikation med omvärlden sker genom brev. Av kostnadsskäl använder vi i första hand brevpapper med svartvit logotyp. Det innebär att vi inte behöver förtrycka brevpapper, utan använder en färdig mall som kan laddas ner från webbplatsen. I mallen finns logotyp, teckenstorlek, typsnitt och placeringar redan definierade. Det är bara att börja skriva. Skriv sedan ut på er skrivare. Det finns även möjlighet till att använda brevpapper med logotypen i färg (se bild 2). I detta fall ska färglogotypen förtryckas på tryckeri för att färgåtergivningen ska bli riktig. Undvik att MALL skriva ut logotypen i färg på era färgskrivare! Synlig information i fönster på kuvert. Följande sida Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Underrubrik beskriver styckets innebörd Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud. Underrubrik beskriver styckets innebörd Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 2(2) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 20 mm TRYCKANVISNINGAR PAPPER FÄRGER Scandia PMS 7407 U (gul) PAPPERSVIKT PMS 292 U (blå) 90 gram 100% svart FORMAT Tryck alltid svart sist! A4 Brevpapper med förtryckt färglogotyp. 15 mm Logobredd: 35 mm Kommunledning Eva Syrén Tel

12 12 GRUNDMA TERIAL 12 GRUNDMA TERIAL 12 GRUNDMA TERIAL Logotyp med tilläggstext, bredd: 41 mm Logotyp Namn löper på 1-2 rader. med Logotyp tilläggstext, Alltid centrerat i höjdled med bredd: tilläggstext, 41 mm mellan 26 och 31,5 mm bredd: 41 mm från ytans ovankant. Logotyp BARN- OCH UTBILDNINGS- BARN- OCH OCH UTBILDNINGS- med tilläggstext, FÖR V A L TNINGEN Namn löper på 1-2 rader. FÖR FÖR V AVL A L TNINGEN bredd: 41 mm Alltid Namn centrerat Times löper på i 1-2 höjdled regular, 7,5/9p. 26 mm rader. ANN-CHARLOTTE mellan Alltid centrerat 26 och Times 31,5 regular: i höjdled mm 100%. 31,5 mm ABRAHAMSSON-SVENNINGSSON från mellan ytans 26 ovankant. Befattning Times och 31,5 regular, mm8,5/9p. ANN-CHARLOTTE Värnamo kommun, Storgatan 1, Värnamo. från Namn ytans löper ovankant. på 1-2 rader. ABRAHAMSSON el Fax Mobil Alltid centrerat Times regular, i höjdled 8,5/9p. BARN- OCH UTBILDNINGS- 4 Befattning mm FÖR V A L TNINGEN mellan 26 och 31,5 mm BARN- 5 mmoch UTBILDNINGS- Times FÖR V A L TNINGEN från ytans regular, ovankant. 7,5/9p. 26 mm ANN-CHARLOTTE Times regular: regular, 100%. 7,5/9p. 31,5 26 mm mm ABRAHAMSSON-SVENNINGSSON ANN-CHARLOTTE Times regular: 100%. Värnamo kommun BARN- OCH UTBILDNINGS- 31,5 mm FÖRABRAHAMSSON-SVENNINGSSON Befattning Times regular, 8,5/9p. Storgatan Värnamo V A L TNINGEN Tel Värnamo kommun, Storgatan 1, Befattning Värnamo. Times regular, 8,5/9p. 7,5/9p. Fax mm. el Värnamo Fax kommun, Storgatan. Mobil ANN-CHARLOTTE 1, Värnamo.. Times regular, 8,5/9p. Times regular: 100%. Mobil 070- el Fax Mobil Times regular, 8,5/9p. 31,5 mm ABRAHAMSSON-SVENNINGSSON 5 mm Befattning Times regular, 8,5/9p. 5 mm Värnamo kommun, Storgatan 1, Värnamo. el Fax Visitkort Mobil Times regular, 8,5/9p. 5 mm T RYCKANVISNINGAR INFO INFO INFO 2.2 Visitkort 2.2 Visitkort 2.2 Visitkort Vårt visitkort påverkar den bild som omgivningen får av oss. Visitkortet ska förmedla INFO en känsla av kvalitet. På visitkortet använder vi logotypen med förvaltningsanpassning. Följande uppgifter bör stå på visitkortet: namn, befattning, personliga adressuppgifter samt adressen till kommunens webbplats. Den grön/blå grafiken i nederkanten ger kortet en fin särprägel. Denna grön/blå grafik är ett element som återkommer även i andra typer av informationsmaterial för att skapa en visuell helhet i våra produktioner (till exempel meddelandekort, OH-blad, PowerPointpresentationer och i våra platsannonser). Visitkort trycks uteslutande på tryckeri och storleken samt pappersvalet är fastställda. T RYCKANVISNINGAR FORMAT T RYCKANVISNINGAR 90 x 52 mm PAPPER FÄRGER Scandia PAPPER FÄRGER T RYCKANVISNINGAR Scandia 2000 PMS U (gul ) PA PPE R S VIKT 7407 U (gul ) PA PAPPER PMS PPE R S VIKT FÄRGER 292 U (blå) 270 gram 292 (blå) 270 Scandia gram 2000 PMS U (grön) 100% PMS 382 svart U (grön) PMS 7407 U (gul ) FORMAT PA PPE R S VIKT Tryck 100% alltid svart svart sist! PMS 292 U (blå) 90 FORMAT 270 x 52 gram mm Tryck alltid svart sist! PMS 382 U (grön) 90 x 52 mm 100% svart Tryck alltid svart sist! FORMAT 90 x 52 mm PAPPER Scandia 2000 PA PPE R S VIKT 270 gram FÄRGER 3+0 PMS 7407 U (gul ) PMS 292 U (blå) PMS 382 U (grön) 100% svart Tryck alltid svart sist!

13 GRUNDMA TERIAL 13 Logotyp med tilläggstext, bredd: 41 mm Namn löper på 1-2 rader. Alltid centrerat i höjdled mellan 71 och 76 mm från ytans ovankant. BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖR V A L TNINGEN 71 mm 76 mm 7 mm BENGT BENGTSSON Befattning Värnamo kommun, Storgatan 1, Värnamo. Tel Fax Mobil Samma typografiska anvisningar som på visitkortet. 2.3 Meddelandekort Liksom visitkortet, innehåller meddelandekortet förvaltningsanpassad logotyp, namn, befattning, personliga adressuppgifter samt adressen till kommunens webbplats. Det går också bra att trycka meddelandekort utan de personliga adressuppgifterna, så att alla på förvaltningen kan använda samma meddelandekort. Adress till kommunens webbplats bör dock finnas med även här. Liksom visitkortet, trycks meddelandekortet uteslutande på tryckeri. Observera att storlek samt pappersval är fastställda. T RYCKANVISNINGAR PAPPER Scandia 2000 PA PPE RSVIKT 115 gram FORMAT 141 x 99 mm FÄRGER 3+0 PMS 7407 U (gul ) PMS 292 U (blå) PMS 382 U (grön) 100% svart Tryck alltid svart sist! INFO

14 14 Ö V R I G T M AT E R I A L I N F O R M AT I O N S A N N O N S, 1 - S PA LT Annonshuvud: 28 mm Sommarsim. Sommarsim. Sommarsim. Ett gyllene tillfälle att lära sig simma. Vi erbjuder sommarsim för alla barn och vuxna. Ett gyllene tillfälle att lära sig simma. Vi erbjuder sommarsim för alla barn och vuxna. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesnt m auris. Fsce nec tellus sed augue semper porta. Mauris masa. Vestibulum lacinia arcu eget nulla. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesnt m auris. Fsce nec tellus sed augue semper porta. Mauris masa. Vestibulum lacinia arcu eget nulla. Väntrum stängt Samma mått och typografiskaclass aptent taciti sociosqu ad litora torquent per cnubia nostra, inceptos himenaeos. Curabitur sodales ligula in libero. Sed anvisningar somper Ombyggnad av nibh. reception/ dignissim lacinia nunc. Curabitur tortor. Pellente er sque på nästa sida. porttitor. Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per cnubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur sodales ligula in libero. Sed dignissim lacinia nunc. Curabitur tortor. Pellente er sque nibh. porttitor. Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non. väntrum pågår nu under en tid. Pga av detta kommer vårt väntrum vara stängt torsdag den 5 och fredag den 6 februari. Har du tänkt besöka oss under dessa dagar, ring till oss på telefon Ett gyllene tillfälle att lära sig simma. Vi erbjuder sommarsim för alla barn och vuxna. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesnt m auris. Fsce nec tellus sed augue semper porta. Mauris masa. Vestibulum lacinia arcu eget nulla. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per cnubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur sodales ligula in libero. Sed dignissim lacinia nunc. Curabitur tortor. Pellente er sque nibh. porttitor. Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non. Informationsyta: Höjd bestäms av innehållet. Annonsfot: 17 mm 3.1 Informationsannonser INFO Informationsannonser har ett syfte att informera. Annonshuvud och annonsfot är fasta. De förlängs endast i sidled vid anpassning till olika spaltbredder. Det finns tre annonshuvuden att välja mellan. Informationsytans höjd bestäms av mängden text. Vid frågor om utformning kontakta planerings- och informationsavdelningen. Viktigt. Logotypen ska alltid vara 70 mm bred. Annonsens höjd bestäms av textens omfång.

15 Vi samarbetar för ungdomar Vi samarbetar för ungdomar Ummeri lhmerer verob a aslicce merom merc sivm ztermoas Ummeri lhmerer verob a aslicce merom merc sivm ztermoas Volutpat indicat sed congue Vid Riksväg 27 bygger vi en ny refug vid bron som sträcker sig över Lagan. Lorem ipsum dolor sit amet, nam an volutpat iudicabit, sed congue delicata voluptaria in. Placerat corrumpit per ex. Eos an facete feugiat voluptatibus, facilisi maiestatis usu cu! Per decore vivendo petentium et. Informationsannonser har ett syfte att informera. Annonshuvud och annonsfot är fasta. De förlängs endast i sidled vid anpassning till olika spaltbredder. Det finns tre annonshuvuden att välja mellan. Informationsytans höjd bestäms av mängden text. Våra informationsannonser trycks i svartvit. Vid frågor om utformning kontakta planerings- och informationsavdelningen. Viktigt. Logotypen ska minst vara 32 mm bred. Marginalen ska alltid vara 5 mm i samtliga hörn. Annonsformatet kan sedan variera mellan 1-, 2-, 3-, 4-spalt beroende på informationsmängd. Annonsens höjd bestäms av textens omfång.

16 22 16 ÖVRIGT M A TERIAL 22 ÖVRIGT M A TERIAL ÖVRIGT M A TERIAL 15 Logotyp med tilläggstext, bredd: 43 mm 5 mm INFORMATIO N S ANNO N S, 2 - S PA LT Avsändare med förvaltningstillhörighet. Minora, 11p. Centrerat. 5 mm Minora, bold, 16/17p. 5 mm 15 mm 15 mm Avsändare med förvaltningstillhörighet. Minora, 11p. Centrerat. Annonshuvud: 28 mm Mellanrum: 5 mm Minora, 9/12p. Linje: 0,5p. 15 mm Väntrum stängt Ombyggnad av reception/väntrum pågår nu under en tid. Pga av detta kommer vårt väntrum vara stängt torsdag den 5 och fredag den 6 februari. Har du tänkt besöka oss under dessa dagar, ring till oss på telefon Informationsyta: Höjd bestäms av innehållet. Annonsfot: 17 mm Höjd: 8 mm 15 mm Logobredd: 31 mm A LTERNATIVA A NNO NSHUV UDE N Logotyp med adress till webbplatsen i sv/v utförande, bredd: 65 mm Minora, bold 19p Mellanrum: Logobredd: 31 mm INFO 3.8 Kuvert Linje: 0,5p. Vi använder tio olika typer av kuvert (se nästa sida). På grund av höga krav på kostnadseffektivitet har vi valt 1-färgstryck; svart. Vi använder huvudlogotypen i sitt svartvita utförande med kommunens webbplatsadress som tilläggstext. Förvaltningstillhörigheten framgår av kuvertets baksida där även avsändarens adress finns. Adressuppgifterna på samtliga kuvert har samma Informerar Annonshuvud 2: 25 mm storlek och placering (se bilden ovan). För att underlätta den interna posthanteringen har varje förvaltning sin unika streckkod i det övre vänstra hörnet. Annonshuvud 3: 22 mm V id speciella tillfällen kan kuvert tryckas med logotyp i färg och eventuellt kampanjmotiv. Observera att i sådant fall krävs ett godkännande från planerings- och informationsavdelningen.

17 Ö V R I G T M AT E R I A L 16 Ö V R I G T M AT E R I A L Ö V R I G T M AT E R I A L Logotyp med adress till webbplatsen, bredd: 51 mm 12 mm 17 Linje: 0,5p. NYBYGGNATION I CITY OH-huvud: 47 mm Barnskötare. Vi söker en trevlig och pigg Barnskötare till Rubriken skrivs här förskolan. Är det du som kan fylla de skorna? dapibus nisi. Nulla at nibh Punktad textsed påcursus en ante rad. Bladiam. blasedbla blaquis blasembla bla bla bla bla. elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesnt m auris. Fsce augue semper porta. Mauris masa. Vestibulum Punktad textnec påtellus ensedrad. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. lacinia arcu eget nulla. Punktad textclass påaptent en rad. Bla bla bla bla per bla blanostra, bla bla bla bla. taciti sociosqu ad litora torquent cnubia per inceptos himenaeos. Curabitur sodales ligula in libero. Sed dignissim lacinia nunc. Curabitur tortor. Pellente er sque nibh. porttitor. Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non. Informationsyta: Fri layout med diagram, bilder, illustrationer m.m. Exempel på platsannons införd i Värnamo Nyheter. Ansvarig förvaltning, avdelning och upphovsman (valfritt). Exempel på platsannons införd i Värnamo Nyheter. Miljö- och Stadsbyggnadskontoret Bostadsanpassning/tomtkö (Bilden är förminskad.) (Bilden är förminskad.) Bengt Bengtsson Sidfot: 8 mm 3.3 OH/Powerpoint MALL T RY C K A N V I S N I N G A R 3.2 Platsannonser 3.2 Platsannonser PA P P E R FÄRGER A4 Plastfilm 3+0 F O R M AT INFO PMS 7508 C (gul ) PMS 292 C (blå) Våra platsannonser ska förmedla attrakriktlinjer för utformning finns. 240 x 180 mm svart tionskraft långt utanför kommunens gränser. 100% Se /grafiskariktlinjer Viljan att leva, bo och framför allt att jobba Tryck eller kontakta personalavdelningen för MALL alltid svart sist! i Värnamo kommun ska påverkas positivt vidare instruktioner. när man läser våra platsannonser. Särskilda

18 18 22 Ö V R I G T M AT E R I A L 22 Ö V R I G T M AT E R I A L Ö V R I G T M AT E R I A L IG TL E R I A L 17 Ö V R IÖ GV T RM A T EMR AI A Logotyp med adress till webbplatsen, bredd: 51 mm 12 mm Logotyp med Linje: 0,5p. Avsändare med förvaltningstillhörighet. Ö V Centrerat. R I G T M AT E R I A L Minora, 11p. Logotyp med adress till webbplatsen, adress till webbplatsen, mm bredd: 51 bredd: mm 5110 mm 12 mm 12 mm Linje: 0,5p. Avsändare med förvaltningstil hörighet. OH-huvud: OH-huvud: Minora, 11p. Centrerat. 47 mm 47 mm Linje: 0,5p. G G N A T I O N I C I T Y N Y B Y G GNNYABTYI O N I CITY 15 mm Rubriken skrivs här OH-huvud: 47 mm NYBYGGNATION I CITY Punktad text på en rad. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Punktad text på en rad. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. NYBYGGNATION I skrivs 10text mmpå Rubriken skrivs här Rubriken Punktad en rad.här Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. OH-huvud: Informationsyta: 47 mm Fri layout med diagram, bilder, illustrationer m.m. CITY text Punktad enbla rad.bla Bla bla bla bla. Punktad på entext rad.påbla bla. Rubriken skrivs här text Punktad enbla rad.bla Bla bla bla bla. Punktad på entext rad.påbla bla. Punktad på en rad. Bla bla bla bla bla. bla bla. Punktad text påbla en rad. Blabla bla Punktad text påtext en rad. Rubriken skrivs härbla bla bla bla bla bla bla bla bla. Informationsyta: Informationsyta: Ansvarig förvaltning, Fri layout med Fri layout med avdelning och diagram, bilder, diagram, bilder, upphovsman (valfritt). Informationsyta: illustrationer m.m. illustrationer m.m. 15 mm Punktad text på en rad. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Punktad på bla bla Punktad text textbostadsanpassning/tomtkö på en en rad. rad. Bla Bla bla blabengt blabengtsson bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. bla. Miljö- och Stadsbyggnadskontoret Punktad text på en rad. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Punktad text på en rad. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. MiljöStadsbyggnadskontoret Bostadsanpassning/tomtkö Bengt Bengtsson 10och mm Miljö- och Stadsbyggnadskontoret Bostadsanpassning/tomtkö Bengt Bengtsson 15 mm Miljö- och Stadsbyggnadskontoret Bostadsanpassning/tomtkö Bengt Bengtsson Bostadsanpassning/tomtkö Miljö- och Stadsbyggnadskontoret 17 OH-huvud: 47 mm NYBYGGNATION I CITY VÄRNAMO Ö V R I G T M AT E R I A L Logotyp med adress till webbplatsen, 15 mm bredd: 51 mm Logotyp med 12 mm adress till webbplatsen, bredd: 51 mm 12 mm Linje: 0,5p.Linje: 0,5p. Kommunledningskontoret 17 Bengt Bengtsson 3.3 OH/Powerpoint Logotyp med adress till webbplatsen i sv/v utförande, bredd: 65 mm Fri layout med diagram, bilder, Informationsyta: illustrationer Sidfot: 8 mmm.m. Ansvarig förvaltning, Ansvarig förvaltning, Fri layout med och diagram, bilder, avdelning avdelning och illustrationer m.m. förvaltning, upphovsman Ansvarig upphovsman (valfritt). (valfritt). avdelning och upphovsman (valfritt). Ansvarig förvaltning, Sidfot: och 8 mm Sidfot: 8avdelning mm upphovsman (valfritt). Sidfot: 8 mm Sidfot:nederdel 8 mm Alternativ T RY C K A N V I S N I N G A R Digitala presentationer 3.3 OH/Powerpoint OH/Powerpoint 3.3 OH/Powerpoint 3.8 Kuvert 3.3 Våra OH- och Powerpoint-mallar är skapade PA P P E R FÄRGER A4 Plastfilm 3+0 F O R M AT 240 x 180 mm PMS 7508 C (gul ) PMS 292 C (blå) för att passa för bildskärm (240 x 180 mm). 100% svart TR YSCNKI N ANV ISN INGA R T R Y CRKYACN KVAIN V I S NG I NAGRA Rstorlek och placering (se bilden ovan). För använder OH-mallar finns i två olikaviformat tio olika typer av Tkuvert MALL Tryck alltid svart sist! (se nästa På grund av höga kravppå att underlätta den interna posthanteringen har PowerPoint och Word. Mallarna kansida). laddas F Ä R G E R P E R F Ä R G E R PA P PA P EPRPPA FÄRGER ER Y C K A N V I S N I N G A Rvarje förvaltning sin unika streckkod kostnadseffektivitet har vi valtt R1-färgstryck; F IF L IiLdet ner från webbplatsen (/ A4 Plastfilm A4 Plastfilm 3+0 A4 Plastfilm svart. Vi balken använder övre vänstra hörnet. grafiskariktlinjer). Logotypen och i huvudlogotypen i sitt PMS 7508 PMS 7508 (gul PMS 7508 CC(gul ) ) C (gul ) PA PRPMF EAT R R M AT O F O RFMOAT nederkanti När förtryckta påsvartvita OH-filmen. utförande med kommunens webb- F Ä RVGidE Rspeciella tillfällen kan kuvert tryckas FO PMS 292 C(blå) (blå) PMS 292 C (blå) A4 Plastfilm 3+0 PMS 292 C x Undvik att skriva ut färglogotypen på egna x 180 mm med logotyp i färg och eventuellt kampanjplatsadress som tilläggstext. 240Förvaltningsx mmmm 100% svart PMS 7508 C (gul ) 100% svart svart skrivare. Den svarta textentillhörigheten på OH-bilder framgår av kuvertets F O R M AT baksida 100% motiv. Observera att i sådant fall krävs ett MALL Tryck292 alltid svart sist!svart sist! PMS C (blå) MALL Tryck alltid Tryck alltid svart sist!från planerings- och M A L L skrivs ut på vanlig skrivare. Vid PowerPoint/ 240 x 180 mm där även avsändarens adress finns. Adressgodkännande 100% svart bildspelspresentationer används logotypen i uppgifterna på samtliga kuvert har samma informationsavdelningen. MALL Tryck alltid svart sist! sitt färgutförande. Mall till PowerPoint-presentationer kan laddas ner från webbplatsen. 3.3 OH/Powerpoint

19 POSTADRESS ÖVRIGT MATERIAL 19 PRESSMEDDELANDE (1) Miljö- och Stadsbyggnadskontoret Bostadsanpassning/tomtkö Bengt Bengtsson Tel direkt Kontaktperson för mer information Rubriken kan bli lång och då blir den två eller fler rader. En liten beskrivande underrubrik. Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Pressmeddelande Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo Värnamo BES Ö K S ADRESS Stadshuset TELEFON vx ORG. N R POS TGIRO - E-POST TELEFA W EBBPLAT S BANKGIRO - Format: A4 3.5 Pressmeddelande Syftet med ett pressmeddelande är att informera massmedia om företeelser inom kommunens verksamhetsfält. Det är viktigt att informationen till massmedia alltid utformas på ett konsekvent och enhetligt sätt. Därför finns en färdig mall i Word för våra pressmeddelanden. Här finns textstorlekar och placeringar redan fördefinierade. Om pressmeddelandet skickas ut via e-post bifogas Word-dokumentet som fil i ett e-postmeddelande med rubriken PRESSMEDDELANDE från Värnamo kommun. Pressmeddelandet kan givetvis även postas eller faxas. En kopia på alla pressmeddelanden som går ut från Värnamo kommun skickas alltid till planerings- och informationsavdelningen. MALL

20 20 ÖVRIGT M A TERIAL 20 ÖVRIGT M A TERIAL Ansvarig Ansvarig för dokumentet för dokumentet och dess innehåll. och dess innehåll Anneli Andersson Föreståndare, Förskolan Koltrasten Barn- och Utbildningsförvaltningen Anneli Andersson Föreståndare, Förskolan Koltrasten Barn- och Utbildningsförvaltningen Informationsyta. Inom den streckade ytan Informationsyta. placeras dokumentets rubrik, samt Inom eventuella den streckade ytan bilder och placeras illustrationer. dokumentets Informationsytans rubrik, samt innehåll eventuella centreras bilder i både och höjdoch sidled. illustrationer. Informationsytans innehåll centreras i både höjdoch sidled. Maxtaxa inom barnomsorgen? Maxtaxa inom barnomsorgen? Format: A4 3.6 Försättsblad för rapporter Format: A4 MALL MALL Vi bör sträva efter ett enhetligt utseende på våra internt producerade dokument. Detta gäller även rapporter. Enhetligheten åstadkommer vi genom att placera vissa element (logotyp eller illustrationer, efter egen layout. 3.6 Försättsblad för rapporter i svart/vit, datum samt ansvarig) på fördefinierade platser på försättsbladet. En unik Vi bör sträva efter ett enhetligt utseende på våra internt producerade dokument. Detta gäller även rapporter. Enhetligheten åstadkommer vi genom att placera vissa element (logotyp i svart/vit, datum samt ansvarig) på fördefinierade platser på försättsbladet. En unik och personlig prägel skapas i informationsrutan (den streckade ramen) där rapportens författare kan lägga in rubrik samt egna bilder, texter Informationsrutans innehåll ska centreras både i höjd- och sidled om detta är möjligt. och personlig prägel skapas i informationsrutan (den streckade ramen) där rapportens författare kan lägga in rubrik samt egna bilder, texter eller illustrationer, efter egen layout. Informationsrutans innehåll ska centreras både i höjd- och sidled om detta är möjligt.

21 ÖVRIGT M A TERIAL 21 Reklampenna med användning av logotypens alternativa utförande mot mörk bakgrund Förvaltningsanpassad informationsskylt mot vit bakgrund Allmän flagga mot vit bakgrund Allmän flagga med adress till webbplatsen Förvaltningsanpassad flagga mot en botten av komplementfärgen blå 3.7 Skyltar, presentartiklar, arbetskläder m.m. Här visas endast några exempel på utformning skyltar och av skyltar presentartiklar och presentartiklar eftersom material utformning av och eftersom utföranden material kan och variera. utföranden Logotypen kan trycks i variera. första hand Logotypen med PMS-färger trycks i första (se hand sidan 10). med PMS-färger (se sidan 10). Vid V framställning av av skyltar, flaggor, arbets- arbetskläder samt presentartiklar samt presentartiklar kontakta kontakta alltid din alltid förvaltnings din förvaltnings informationsredaktör informationsredaktör eller eller planerings- planerings- och och informationsavdelningen informationsavdelningen godkännande. för för godkännande.

22 22 ÖVRIGT M A TERIAL Avsändare med förvaltningstillhörighet. Minora, 11p. Centrerat. 15 mm 15 mm Logotyp med adress till webbplatsen i sv/v utförande, bredd: 65 mm 3.8 Kuvert INFO Vi använder tio olika typer av kuvert (se nästa sida). På grund av höga krav på på kostnadseffektivitet har har vi vi valt valt 1-färgstryck; svart. Vi Vi använder huvudlogotypen i i sitt sitt svartvita utförande med med kommunens webbplatsadress som som tilläggstext. tilläggstext. Förvaltningstill- Förvaltnings- webbtillhörighetehörigheten framgår framgår av kuvertets av kuvertets baksida baksida där där även även avsändarens avsändarens adress adress finns. finns. Adressuppgifterna på samtliga kuvert har samma Adressuppgifterna på samtliga kuvert har samma storlek och placering (se (se bilden ovan). För För att underlätta den den interna posthanteringen har har varje varje förvaltning förvaltning sin sin unika unika streckkod i det i det övre övre vänstra vänstra hörnet. hörnet. Vid V id speciella speciella tillfällen tillfällen kan kan kuvert kuvert tryckas tryckas med logotyp i färg färg och och eventuellt eventuellt kampanjmotiv. kampanjmotiv. Observera Observera att att i i sådant sådant fall fall krävs krävs ett ett godkännande godkännande från från planeringsplaneringsoch och informationsavdelningen. informationsavdelningen.

23 ÖVRIGT MATERIAL 23 E4H2 Självklistrande C4 C5 E65 H3 C5 E5 H2 Självklistrande C6 S4 Självklistrande C4 Brevpåse TRYCKANVISNINGAR PAPPER Brunt tjänstekuvert Mailman eller likvärdigt (De vita kuverten) FÄRG 100% svart A4 Rutan visar ett A4-papper i samma skala som kuverten ovan. FORMAT Se ovan

24 FIID.SE Värnamo kommun, Värnamo. Telefon vx.

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community Formulär för att registrera sig Registrera Registrera dig som medlem i Det är gratis att bli medlem i. För att registrera dig måste du fylla i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska att

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck.

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. Grafisk manual för Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. 1 Innehåll Sida 3 4 Sammanfattning Sida 5 Färger Sida 6 8 Logotyp Sida 9 Bildspråk Sida 10

Läs mer

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet.

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet. Grafisk manual En grafisk guide till vår identitet www.tstgruppen.se Grafisk manual Innehåll Logotyp 3 Logotyp / Alternativ... 3 Avstånd / placering... 4 Ej tillåten användning... 5 typografi 6 Vår Typografi...

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Guidning och instruktioner för grafisk produktion.

Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Grafisk profilguide Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Logotypen En logotype behandlas alltid med stor respekt Logotypen är det som över tiden blivit varmärket Ösby. Ett varumärke ska vårdas

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 FEBRUARI 2016 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1 Grafisk manual Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland Version 2012:1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Länets myndighet 4 3.Vår logotyp 5 4.Färger 12 5.Typsnitt 14 6.Bildspråk

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual Innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1 Grafisk profil Grafisk profil Kommunfastighet 1 Innehåll Inledning...3 Varumärkesplattform...4 Logotype...5 Logotypens färger...6 Logotypens placering...7 Logotypens användning...8 9 Komplementfärger...10

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper:

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: teckensnittet Times New Roman används genomgående. bröd har storlek 12 punkter och 1,15 radavstånd. i tabellen har storlek

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual Utrikesministeriet Grafisk profilmanual 1.6.2007 UTRIKESMINISTERIET Innehåll Inledning 1. Symbol 1.1 Logotyp 1.2 Friyta 1.3 Logotypens storlek och delarnas proportioner 1.4 Logotypens användning utan balk

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil Grafisk profil GRAFISK PROFIL INNEHÅLL Innehållsförteckning FÖRORD... 3 DETTA GÄLLER I... 4 LOGOTYPEN Struktur... 5 Färgregler... 7 Placering... 8 TYPSNITT Tryck och webb... 9 GRAFISKA ELEMENT Komplementfärg...

Läs mer

Grafisk Profil. Northai

Grafisk Profil. Northai Grafisk Profil Northai Förord Vi har skapat en grafisk profil för Northai som enligt oss speglar företaget på bästa möjliga sätt. Profilen attraherar med dess svenska design tillsammans med de kinesisk

Läs mer

Riktlinjer för vår visuella identitet

Riktlinjer för vår visuella identitet Riktlinjer för vår visuella identitet Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi... 9 Exempelsamling

Läs mer

brandbook blågrön innovation

brandbook blågrön innovation brandbook blågrön innovation blågrön innovation blue green innovations Grafisk profil för Blågrön Innovation (Marint Centrum) joar_l_j@hotmail.com Joar Lisberg Jakobsson 2011 Namnet Blågrön Innovation

Läs mer

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton Kraftigaste chassit på marknaden Smarta lösningar för dragen större stabilitet Större hjulnav för tyngre last - upp till 90 mm Förlängd lastvolym - upp till 830 mm Hydrauliskt 2WD navdrift för ökad framkom-

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM Designprogram och skyltstruktur REBECCA AHLSTEDT DESIGNSTUDIO: Rebecca Ahlstedt, Projektledare och Produktdesigner MFA Magnus Schön, Arkitekt SAR Anna Paladino, Grafisk designer

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller Typsnitt för Heraldisk Tidsskrift Frågan om typsnitt för HT sönderfaller i två delar: dels omslag, dels inlaga. Val av typsnitt för omslagets styrs av att den grundläggande utformningen av framsidan skall

Läs mer

G rafisk iden Grafisk identitet titet

G rafisk iden Grafisk identitet titet Grafisk identitet Innehåll 5 Ett ansikte, en röst 7 Grundregler 8 Logotyp 10 Färger 12 Typografi 14 HD-karaktär 17 Tillämpningar 18 Brevpapper, visitkort, kuvert 20 Annonser 24 Trycksaker 26 Digitala

Läs mer

Profilhandbok för Eslövs kommun

Profilhandbok för Eslövs kommun Profilhandbok för Eslövs kommun 1 Producerad av informationsenheten och representanter från alla förvaltningar i Eslövs kommun i samarbete med Wirtén Media och Staffan Solding, Kreab. Design: Wirtén Media.

Läs mer

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog.

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Jättekul att ni skall medverka på SJÖLOG 2017! Nu börjar det bli dags

Läs mer

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning!

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! DRÖM AVKOPPLING AKTIVITET D U N Å R 4, 1 M I L J O N E R SEMESTERFIRARE ÖVER HELA SVERIGE. SEMESTERLIV DISTRIBR U ERAS GRATIS MED POSTEN. I EN UPPLAGA AV 2, 1

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 2 Inledning Företaget Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT 1 2008 Flemingsberg är ett varumärke Ett varumärke att vara stolta över Flemingsberg är ett varumärke. I stort sett allt som påverkar ett eller

Läs mer

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen Vår grafiska profil Antagen av direktionen 2016-12-16 En viktig del av vår profil är den grafiska. Vår profil ska hjälpa våra kunder att identifiera oss som avsändare och helst minnas oss på ett positivt

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster Riktlinjer för användning av Svanenmärket på produkter och tjänster VERSION 1.0 / JUNI 2017 Välkommen Dessa riktlinjer har skapats i syfte att illustrera de grundläggande regler för hur Svanenmärket får

Läs mer

Grafisk manual

Grafisk manual Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Logotypen... 4 Placering och frizon... 5 Logotypens färger... 6 Kommunvapnets historia... 7 Typografi... 8 Grafiska element... 9 Budskapen... 10 Färgranden... 11

Läs mer

Grafisk manual 2010/2011 1

Grafisk manual 2010/2011 1 Grafisk manual 2010/2011 1 Förord Vi inom Ung Företagsamhet arbetar för fler företagsamma människor och fler företag i Sverige. Vi gör det genom utbildningskoncept i skolan. Var och en inom Ung Företagsamhet

Läs mer

Grafisk profil för Eksjö kommun

Grafisk profil för Eksjö kommun Grafisk profil för Eksjö kommun fastställt av kommunstyrelsen 2008-08-12 Innehåll Profil & image 3 Logotyp & färger 4 Logotyp i färg & svartvitt 5 Logotyp i olika varianter 6 Accentfärger & attribut 7

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Innehåll Förord 3 Logotyp 4 7 Frizon 8 Grafisk profil för Högskolans stöd och service till studenter 9 Logotyp och namn 10 Logotypen vid samarbeten

Läs mer

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21 Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t 2 0 0 3 profilcmyka5.indd 1 Grafisk profil för Birgittajubileet 2003 Innehåll 2 Innehåll 3 Inledning 4 Logotyp 6 Färg 7 Papper 8 Typsnitt 12 Mallar

Läs mer

Västra Götalandsregionen Grafisk manual

Västra Götalandsregionen Grafisk manual Västra Götalandsregionen Grafisk manual Innehåll En ny region 4 En logotyp blir till 5 Logotypens uppbyggnad 6 Att återge logotypen 7 Verksamhetslogotyper organisatoriska nivåer 8-9 Placering av logotypen

Läs mer

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 INNEHÅLL NYCKELKOMPONENTER 5 LOGOTYP 6 TYPSNITT 16 TYPOGRAFI 18 FÄRGER 22 ANNONSER 27 AFFISCHER 29 Manualen är framtagen av Andrzej Olas PROFORMA HB 2013 2 Välkommen

Läs mer

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Innehåll Förord 3 Ett varumärke och en logotyp 4 Vår logotyp 5 Logotypens uppbyggnad 6 Logotypens reproduktioner 7 Logotypens fria yta 8 Logotypens storlekar 9 Internationell

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik. Circuit Protection to rely on

Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik. Circuit Protection to rely on Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik Circuit Protection to rely on Vi utvecklar dina applikationer Emcomp är din kvalificerade partner inom avsäkring och förbindningsteknik. Sedan företaget

Läs mer

Regular expressions. "regexps" "grep" Jan Erik Moström,

Regular expressions. regexps grep Jan Erik Moström, Regular expressions "regexps" "grep" Reguljära uttryck Relativt vanligt att vi vill manipulera eller söka i text Text är inte alltid strukturerad, exempel emailadresser i ett email Definition av mönster

Läs mer

Visuell Identitet. IMs grafiska riktlinjer

Visuell Identitet. IMs grafiska riktlinjer Visuell Identitet IMs grafiska riktlinjer Februari 2016 VISUELL IDENTITET februari 2016 manniskohjalp.se/grafik en ny visuell identitet Ett varumärke. Ett IM! Världen är i ständig förändring och vi gör

Läs mer

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Om rummet är färdigt finns det inte heller något utrymme för barnens deltagande eller någon plats för barnets innovationer. Men om

Läs mer

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Page 2 Startsida... Navigering inom subsiten. Länkar till nya sidor inom substrukturen. Få 25% på träningskläder! Någon i SOK/

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events värdegrund...6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 24 Applikationer... 34 Skyltar... 43 Riktlinje för arbetskläder... 44 Flaggor... 46 Fordon...

Läs mer

GRAFISK M A N U A L SVAB

GRAFISK M A N U A L SVAB GRAFISK MANUAL SVAB Ver. 1 080801 Vår grafiska profil... 4 Logotyp... 6 Logotyp - Frizon... 8 Logotyp - Korrekt användande... 10 Logotyp - Felaktigt användande... 12 Färger... 14 Typografi... 18 Layout...

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2016 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och frågeställningar 1 Metod

Läs mer

Grafisk manual. Version 1.1 090401

Grafisk manual. Version 1.1 090401 Grafisk manual Version 1.1 090401 Inledning Innehåll Inledning Innehåll 1:1 Inledning 1:1 Innehåll 1:2 Den grafiska profilen 1:3 Bakgrund 1:4 Användarnivåer Intern kommunikation 2:1 Logotypen Logotypens

Läs mer

GRAFISK IDENTITETSMANUAL

GRAFISK IDENTITETSMANUAL Meeting place of the world GRAFISK IDENTITETSMANUAL 10 1 TUR Vikten av att ha rätt uttryck och tonalitet när man kommunicerar sitt budskap är omätbar. Alla dimensioner av kommunikation från TUR är en del

Läs mer

Välkomna! till e-butik.se

Välkomna! till e-butik.se Välkomna! till e-butik.se Butiken - Butiken - Admin - Arbeta i butiken - Utseende - Viktigt att tänka på - Tips & Idéer Butiken Varukorgen längst ner 1/4 Butiken Varukorgen högst upp 2/4 Butiken Vänstermenyn

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar,

Läs mer

Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans

Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans Grafisk manual 2014 Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans En gemensam bild och upplevelse Våra medlemmar och anställda skapar en bild av oss huvudsakligen genom vårt arbete, men också genom

Läs mer

Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla

Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla GRUNDFOS KOFORTKYLA Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla Att uppfylla kraven på komfortkyla Komfort en förutsättning för resultat Kraven på hög komfortstandard ökar ständigt för moderna kontor,

Läs mer

MÖSKÄR. Det nya systemet för nattvaktandet i Viksjö. Årsmötet Styrelsens kalendarium. s o m h a r. kommande nummer, ta k o n t a k t. Börjesson.

MÖSKÄR. Det nya systemet för nattvaktandet i Viksjö. Årsmötet Styrelsens kalendarium. s o m h a r. kommande nummer, ta k o n t a k t. Börjesson. VBK har en klubbholme! MÖSKÄR 59 26,1 N 17 40,4 O D u s o m h a r f o t o n e l l e r något annat som Du vill med bidra till kommande nummer, ta k o n t a k t med Gary Börjesson. Innehåll Årsmötet 1999

Läs mer

Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010

Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010 1 s grafiska anvisningar Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010 2 Innehåll Logons och den visuella profilens planering och genomförande: Aptual Oy www.aptual.fi Innehåll Logo Vapen Färgsättning Brevmall

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Förslag. Grafisk manual. Förslag

Förslag. Grafisk manual. Förslag Grafisk manual 2012-11-07 Version 1.01 Innehåll Skinnskattebergs kommunvision 5 Varför en grafisk profil? 5 Informationsenhetens roll 5 Presentationstext för Skinnskattebergs kommun 6 Kommunvapnet 7 Kommunens

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period:

Årsräkning/Sluträkning Period: Årsräkning/Sluträkning Period: 2012-01-01-2012-12-31 Överförmyndarenheten Spårvägen 22 12345 Överby X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Evald Karlsson 390205-1234 Gatuadress Postnummer Postadress

Läs mer

Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm.

Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. Läs Mig Först Spikblad.. sid 2-3 Titelblad.. sid 4-5 Pärm.. sid 6 Övrigt. Sid 7 Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. I zip-filen som innehåller

Läs mer

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION LOGOTYPEN Svartvit Storlekar Friutrymme Felaktig användning DET HERALDISKA VAPNET TYPOGRAFI Huvudtypsnitt Ersättningstypsnitt

Läs mer

Grafisk Profil Manual

Grafisk Profil Manual Grafisk Profil Manual » Innehåll 1 Inledning - Varför skall man ha en grafisk profil 2 Logotyp - Grundregler, riktlinjer & tillämpning 3 Profilfärger - Färgkoder & tillämpning 4 Typografi - Typsnitt för

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser

Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser Kommunal har tagit fram exempelannonser i stående och liggandeformat. Det finns exempel med röd- och vit utfallande bakgrund. Vårt förstahandsval är

Läs mer

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104 Visuell identitet P4 sveriges radio VER 1.3 104 19. P4 / Verktygslåda Verktygslådan för P4 lyfter fram guidens breda, nyfikna och folkliga karaktär. Verktygslådan består av P1:s logotyp i svart, vitt eller

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK VERSION 4: FEBRUARI 2014 Grafisk profil för Västerbottens läns landsting Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK Innehåll Introduktion Landstingets nya grafiska profil 3 Bakgrund 4 Varför är det viktigt med

Läs mer

Visuell identitet garant

Visuell identitet garant Visuell identitet garant sveriges radio VER 1.3 8 1. Logotypen Logotypen består av ett ordmärke där bokstäverna S och R skapar ett bokstavsmärke. Ordmärke och bokstavsmärke används alltid tillsammans och

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Webblösningar Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 19 Sid 20 Sid 21 Nordic Financial Systems, NFS Laholm kommun: kommunwebb

Läs mer

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Produktion: Maria Hinas. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2012. Medverkande fotografer: Anders Rolfsson, Peter

Läs mer

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens och riksdagens företrädare i länet. Myndigheten ska också ta tillvara länets intressen på det

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens och riksdagens företrädare i länet. Myndigheten ska också ta tillvara länets intressen på det 2 Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens och riksdagens företrädare i länet. Myndigheten ska också ta tillvara länets intressen på det nationella planet. Vi har ett ansvar att förvalta en

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer