Sambandet mellan mobbning och nätmobbning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sambandet mellan mobbning och nätmobbning"

Transkript

1 Sambandet mellan mobbning och nätmobbning PREVENTIONS- OCH UTVECKLINGSENHETEN Göran Englund, Prevu Juni 2011

2

3 Om denna rapport från Prevu Syfte: Syftet med denna undersökning är att beskriva om det finns något samband mellan de traditionella formerna av mobbning och det vi kallar nätmobbning (mobbning via Internet/mobiltelefon). Hur omfattande är den traditionella verbala formen av mobbning och hur omfattande är nätmobbningen för elever är i årskurs 3 9. Teori: Teorier om mobbning kan i grova drag grupperas i två huvudinriktningar, den grupporienterade inriktningen och den individorienterade inriktningen. Metod: 3902 elever i årskurs 3 9 på ett antal skolor i Göteborgsstad har svarat på Olweus elevenkät om mobbning och antisocialt beteende. Data har bearbetats i SPSS. Resultat: Det finns ett starkt samband mellan den vanliga traditionella mobbningen och den nyare formen av mobbning, ofta kallad nätmobbning (mobbning via Internet eller mobiltelefon). Det är till stor del samma personer som nätmobbar och som nätmobbas, antingen i skolan eller på nätet. Nätmobbning kan ses som en form av mobbning som eleverna utsätts för, en förlängning av den vanliga skolmobbningen. De elever som upplever nätmobbning utsätts till större del än de traditionellt mobbade eleverna för flera former av mobbning, samma förhållande gäller för de som nätmobbar. Undersökningen visar att den verbala traditionella formen av mobbning är vanligast, både i årskurs 3 6 och 7 9, och andel pojkar som utsätts är störst. Undersökningen redovisar andelen elever i skolan som är direkt involverade i mobbningsproblematiken som mobbad eller som mobbbare. Med mobbningsproblematiken redovisad på detta sätt visar det sig att det största bekymret finns i årskurs 7 9 och främst hos pojkarna. En mycket liten andel av de verbalt mobbade eleverna använder nätet för att mobba andra. Det är alltså inte vanligt att mobbade elever i skolan blir förövare på nätet. 1

4 Inledning Prevu har i två tidigare rapporter redovisat svar från den elevenkät (Olweusenkäten om mobbning) som används på ett antal skolor i Göteborg. Rapporten Om mobbning redovisar hur elever årskurs 3 9 från 18 skolor i Göteborg svarat på Olweusenkäten (mobbning definieras som upprepade kränkningar). Det görs även en jämförelse med två andra studier i Sverige. Rapporten redovisar förekomst av olika former av mobbning, även förekomst av mobbning via Internet och mobiltelefon (nätmobbning). I rapporten Att kränka och mobba med teknikens hjälp finns en sammanställning av förekomsten av kränkningar (enstaka kränkningar) i årskurs 3 9 under 2005 till 2009, med fokus på kränkningar via Internet/mobiltelefon under dessa år. I rapporten finns även ett antal råd till skolor hur man kan motverka nätmobbning. I de tidigare rapporterna redovisas de olika formerna av mobbning eller kränkningar var för sig. Denna rapport fokuserar på om det finns ett samband mellan de olika formerna av mobbning. Rapporten bygger på c uppsatsen Sambandet mobbning och nätmobbning, Göteborgs Universitet, Inst. för pedagogik och specialpedagogik, 2011 av Göran Englund. ( ) Begrepp och definitioner Olweus definierar mobbning enligt följande, i elevenkäten finns en liknade något enklare text som eleven läser för att kunna ta ställning till ett antal frågor och påståenden. En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. Olweus beskriver tre kriterier för mobbningsbegreppet. 1. Negativa/aggressiva handlingar upprepade över viss tid. 2 Intentionen/avsikten är att skada någon. 3. En obalans i makt, ett asymmetriskt maktförhållande (Olweus, 1991). Skolverkets allmänna råd beskriver handlingar som kränker barns eller elevers värdighet som kränkande behandling. I de Allmänna råden finns en definition av mobbning som beskrivs som en form av kränkande behandling. Skolverket beskriver två kriterier som bör finnas med för att det ska vara mobbning. 1. Handlingen ska vara medveten och upprepad. 2. Avsikten ska vara att skada. (Skolverket, 2009). Skolverkets definition betonar inte kriteriet obalans i makt vilket Olweus menar är viktigt för att kunna skilja mobbning från en konflikt där två jämbördiga (lika starka) elever slåss eller bråkar. 2

5 Två teoretiska huvudinriktningar om mobbning Man kan i grova drag gruppera teorierna om mobbning i en grupporienterad och en individorienterad inriktning. Den grupporienterade inriktningen lägger inte orsaken för mobbningen i egenskaper hos mobbarna. Den individorienterade inriktningen menar att mobbarnas egenskaper är en bidragande orsak till att mobbning kan äga rum. (Thornberg, 2006). Denna skillnad i synsätt kan bero på att inriktningarna har utvecklats av olika professioner, den pedagogiska/sociologiska inriktningen kontra den psykologiska. Zelma Fors (2009) beskriver i en artikel att mobbning blivit till en kamp mellan professioner. Kanske är det därför mobbningsdebatten varit laddad under de senaste åren. Mobbningsgener och forskningsetik är ord som används i debatten som kan belysa skiljelinjen och som till viss del har handlat om en klassik fråga. Är det situationen eller individen som räknas? Läs mer om detta i uppsatsen ( ). Där finns även kommentarer om Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning Den individorienterat inriktningen Mobbning är ett fenomen som kan uppstå bland barn och unga i exempelvis skolklasser. En del individer är mer aggressiva och bidrar mer till mobbningen än andra som är mer passiva eller neutrala i gruppen. Mobbning är en oprovocerad handling. Det är inte offret som orsakar mobbningen utan mobbarens utrymme och möjlighet för aggressivitet. Att beskriva de individuella särdragen som är associerade med att vara mobbare eller mobbad är viktigt för förståelsen av mobbning (Thornberg, 2006). Den grupporienterat inriktningen Det är situationen och krafterna som uppstår mellan individer i ett system som är det primära. Mobbning är ett gruppfenomen. Orsakerna till att mobbning bör sökas i de krafter som påverkar gruppen, krafter som kan finnas i gruppen eller utanför. Gruppen i sig bär ett ansvar, alltså även den som utsätts. Termer som roller, gruppnormer, ritualer blir här viktigare för förståelsen av individuella skillnader (Thornberg, 2006). Vilken teoretisk inriktning har program eller metoder som används för att motverka mobbning i skolan? En väg till förståelse kan vara följande frågor: Ska det mobbningsutsatta barnet ändra sitt beteende? Är mobbningen en konflikt där båda parter behöver bidra till ett bättre klimat? Bidrar offret till sitt eget öde? Den individorienterade inriktningen menar att offret inte ska behöva ändra sitt beteende då mobbning är ett övergrepp från en starkare part. Det är förövaren som ska upphöra med sina negativa handlingar. Den grupporienterade inriktningen lägger även ett visst ansvar på att den utsatte också måste ändra sitt beteende, även offret är en del av gruppen, konfliktlösning kan var ett sätt att lösa mobbningen på. 3

6 Vart står Olweusprogrammet? I programmet finns åtgärder som relaterar till båda nämnda inriktningar. Vid konkreta mobbningsfall används den individorienterade inriktningen. Olweusprogrammet menar att för att förebygga, motverka och åtgärda mobbning måste åtgärder på individ, grupp och organisationsnivå samordnas av skolledningen, ett holistiskt synsätt. Programmet handlar till stor del om att krympa möjligeter till mobbning i hela skolans organisation. Nätmobbning Det har beskrivits att nätmobbning som inte utförs ansikte mot ansikte har en tendens att bli grövre då förövaren inte hålls tillbaka av offrets ansiktsuttryck. Förövaren har i traditionell mobbning möjlighet att sluta med sina handlingar när den ser i offrets ansikte att det har gett effekt. Denna möjlighet till reaktion uteblir oftast på nätet vilket skulle kunna leda till att förövaren tar till grövre uttryck då inte effekten av de negativa handlingarna syns direkt. Mobbning via nätet kan förskjutas i tid och rum. Det finns även en möjlighet för förövaren att vara anonym och den fysiska styrkan är oklar (om förövare och offer inte känner varandra). Det har identifierats olika former för nätmobbning (eng. cyber bullying) (Kowalski, Limber, 2008). Flaming ett slags elakt användande av vulgärt språk på Internet. Förövaren hettar medvetet upp språket och lovar/hotar sedan med att det är bäst du ser upp i skolan imorgon. Harassement att direkt skicka elaka och sårande meddelanden. Denigration baktala någon genom rycktesspridning på Internet för att skapa dåligt rykte eller ödelägga vänskap. Impersonation att framstå som någon annan person på nätet och genom att sända information göra att offret får problem. Outing är när någon avslöjar information, lögner, bilder eller foton som offret är inte vill att andra ska veta om. Trickery ett bedrägeri som lockar information från någon som sedan läggs ut på nätet. Exclusion att på ett avsiktligt elakt sätt utestänga någon från en online grupp på Internet En fråga för den fortsatta forskningen om mobbning är om de teorier och kriterier för mobbning även är relevanta för det som sker via Internet eller mobiltelefon, nätmobbningen. Det är nu dags att omvärdera mobbningsbegreppet säger professor Ann Frisen i en intervju i (Bris tidning 2010, nr 3) Den traditionella kunskapen om mobbning kan inte användas på det som utspelar sig på Internet Man har tidigare antagit att den som mobbas på nätet blir mobbad i skolan. Detta stämmer inte, mönstret förändras i cybervärlden Någon som mobbas i skolan kan bli förövare på nätet Sammantaget kan man säga att det är andra personer som har status på nätet än de som har status i skolan Man kan fråga sig om den samtida tekniken bidrar till att teorier om mobbning behöver omvärderas? 4

7 Om undersökningen Urvalet till denna studie består av skolor som hade för avsikt att starta med Olweusprogrammet mot mobbning. Olweusenkäten genomfördes terminen innan skolorna började arbeta med programmet på våren 2008, 2009 och 2010, med elever i årskurs svarade 1764 elever, 2009 svarade1986 elever och 2010 svarade152 elever. Sammanlagt består urvalet av 3902 elever. Antalet elever i årskurs 3 6 är I årskurs Tabell 1. Antal elever i undersökningen. Fördelade på årskurs 3 9. Årskurs Årsk. 3 9 antal elever Bortfallet av elever som inte svarat på enskilda frågor ligger i undersökningen mellan 2,2 % och 6,9 %. Verbal mobbning och nätmobbning I diagram 1 ser vi hur vanligt de olika formerna av verbal mobbning och nätmobbning är i årskurs 3 6 och 7 9. Den verbala mobbningen (att mobbas verbalt och mobba andra verbalt) är den vanligaste formen i både årskurs 3 6 och 7 9. På högstadiet är det en lägre andel som mobbas verbalt än i år 3 6. Att vara mobbare (både verbalt och på nätet) är vanligare för årskurs 7 9. Verbalt mobbade ( år 3-6 n= 209, år 7-9 n=190) Mobbar verbalt (år 3-6 n= 47, år 7-9 n= 106) Nätmobbade (år 3-6 n=55, år 7-9 n=89) Nätmobbare (år 3-6 n= 8, år 7-9 n=50) ,8 % av elever ,5 4,7 5,7 2,7 v.mobbade mobbar v. nätmobbade nätmobbare 2 0,4 0 årskurs 3-6 årskurs 7-9 Diagram 1. 5

8 Pojkar/flickor. I årskurs 3 6 är den verbala mobbningen ett större bekymmer för pojkarna. Men det är en större andel flickor som mobbas på nätet. För årskurs 7 9 är det lite vanligare att pojkar mobbas och mobbar andra, både verbalt och via nätet. Tabell 2. Procent av pojkar och flickor. Verbalt mobbade år 3 6 Verbalt mobbade år 7 9 Pojkar 12,8 % Pojkar 10,5 % Flickor 9,1 % Flickor 9 % Mobbar verbalt år 3 6 Mobbar verbalt 7 9 Pojkar 2,9 % Pojkar 8,1 % Flickor 2,1 % Flickor 3,1 % Nätmobbade år 3 6 Nätmobbade år 7 9 Pojkar 2,2 % Pojkar 5,4 % Flickor 3,8 % Flickor 4,0 % Nätmobbare år 3 6 Nätmobbare år 7 9 Pojkar 0,6 % Pojkar 4,4 % Flickor 0,2 % Flickor 1,1 % 6

9 Nätmobbning och samband med traditionella former av mobbning Underlaget för diagram 2 utgörs av de elever i årskurs 3 6 och 7 9 som svarat att de mobbats eller mobbat andra elever via Internet/mobiltelefon, det vi här kallar nätmobbning. Både de nätmobbade och nätmobbarna är också involverade i den vanligaste traditionella formen för mobbning, verbal mobbning. Det är i hög grad samma barn som mobbas eller mobbar andra på nätet som mobbas eller mobbar andra i skolan. Sambandet mellan nätmobbning och mobbning i skolan är starkt. Nätmobbade som även mobbas i skolan Nätmobbare som mobbar i skolan % av nätmobbade och nätmobbare ,8 85,6 87,5 årsk. 3-6 årsk. 7-9 nätmobbade som mobbas trad. nätmobbare som mobbar trad. Diagram 2. Andra former av mobbning och nätmobbning De andra former som nätmobbade utsätts för är i årskurs 7 9 de mer indirekta formerna som lögner, ryktesspridning, utestängning från kamrater eller ord och gester av sexuell natur. Men hälften av de nätmobbade hade också fysiskt blivit mobbade med slag och sparkar. För årskurs 3 6 är den verbala formen av mobbning vanligast, cirka hälften utsätts även för denna form. För elever som nätmobbar följer ungefär samma mönster, men den vanligaste formen av traditionell mobbning som nätmobbare i årskurs 7 9 använder är ord och gester av sexuell natur. För elever i årskurs 3 6 är den fysiska formen vanligast att använda. 7

10 Andel elever direkt involverade i mobbningen För att i grova drag se storleken av mobbningsproblematiken summeras denna i diagram 3, elever som är verbalt mobbade och mobbar andra verbalt samt andelen elever som nätmobbas och nätmobbar andra. (OBS. Det finns troligtvis ett fåtal elever som här är redovisade både som mobbare eller mobbade). Sammantaget är andelen elever direkt involverade i mobbning större för årskurs 7 9 än för årskurs 3 6, framförallt när det gäller nätmobbningen. Tidigare forskning har visat att vara utsatt för mobbning minskar generellt med stigande ålder (Olweus, 1991). Denna undersökning visar en annan trend när man summerar gruppen som mobbar med dem som mobbas. Elever som mobbas eller mobbar verbalt (involverade i verbalmobbning) Elever som nätmobbar eller nätmobbas (involverade i nätmobbning) % av elever årskurs 3-6 årskurs 7-9 involverade i verbalmobbning involverade i nätmobbning Diagram 3. Pojkar/flickor. När man summerar grupperna som mobbas och mobbar andra ser man att både den verbala mobbningen och nätmobbningen är störst för årskurs 7 9 och framförallt för pojkarna. Tabell 3.Procent av pojkar och flickor. Involverade i verbal mobbning år 3 6 Involverade i verbal mobbning år 7 9 Pojkar 15,7 % Pojkar 18,6 % Flickor 11,2 % Flickor 12,1 % Involverade i nätmobbning år 3 6 Involverade i nätmobbning år 7 9 Pojkar 2,8 % Pojkar 9,8 % Flickor 4 % Flickor 5,1 % 8

11 Elever som mobbas eller mobbar på många olika sätt Det finns en grupp av elever som upplever flera former av mobbing, en mycket utsatt grupp. Elever som svarat i enkäten att de utsatts för nätmobbning upplever i hög grad att de också utsätts för flera av de traditionella formerna (det finns i Olweusenkäten beskrivit tio olika former att mobbas/mobba på). I gruppen elever som enbart mobbas traditionellt svarar endast en liten andel att de utsätts för flera former av mobbning. Samma förhållanden gäller för elever som mobbar andra. Elever mobbade med flera traditionella former Elever som nät och traditionellt mobbas % av elever som mobbas på minst två sätt ,8 83,6 11,3 7,6 årskurs 3-6 årskurs 7-9 elever som bara mobbas traditionellt elever som nät och traditionellt mobbas Diagram 4. Procent av elever som svarat att de mobbas på minst två av frågorna i enkäten. Att bli mobbad och mobba andra på nätet Det har diskuterats om nätmobbningen är ett sätt för de mobbade eleverna att ge igen. De skulle med hjälp av nätmobbningen inte behöva stå öga mot öga med sina mobbare och/eller ha åskådare som kan påverka mobbningen. Om vi tar gruppen elever som mobbas verbalt och tittar om de i enkäten har svarat att de är med och nätmobbar andra så finner vi i undersökningen att cirka 2 % av de verbalt mobbade i årskurs 3 6 har mobbat andra på nätet. I årskurs 7 9 är det något vanligare, cirka 14 %. Om dessa elever ger igen vet vi inte men det är en mycket liten grupp av verbalt mobbade som mobbar andra via nätet. 9

12 Diskussion När det gäller elever i grundskolan så visar denna undersökning att det i stort sett är samma barn som mobbar i skolan som gör det på nätet. De nätmobbade är till mycket stor del också mobbade i skolan. Det finns alltså ett starkt samband mellan nätmobbning och traditionell mobbning. Undersökningen visar att det finns en grupp elever som utsätts för många former av mobbning. Det har blivit accepterat att mobba dessa, både i skolan och på nätet. För en utsatt, mobbad elev kan man därför lätt förstå att det är en skrämmande vardag som de upplever när de olika former av mobbning eleven utsätts för läggs ihop. Den fristad som tidigare kanske fanns i hemmet existerar inte längre. Nätmobbningen blir en förlängning av den traditionella mobbningen. Mobbning har gått från att vara dold i klassrum och korridorer till att nu bli synlig på nätet. Transparensen kring mobbningsproblematiken har ökat och det är kanske därför den har tagit ett större utrymme i mediadebatten. Detta innebär inte att mobbningen i sig har ökat. Nätformen har synliggjort mobbning då den kan vara lättare att visa (skriva ut) för andra. Mobbningen har med teknikens hjälp kommit in i elevens hem på ett tydligare sätt och föräldrar och andra vuxna kan nu lättare se och upptäcka den. För att komma tillrätta med mobbningen bör skolorna ha en god översikt av dess maktspel och tendenser till traditionell mobbning i klasserna. De har då stor möjlighet att tidigt upptäcka och komma tillrätta med alla former av mobbning. Skolpersonal som inte har en gemensam syn eller enighet kring en definition om mobbning och nätmobbning har troligtvis ett antal elever som utnyttjar detta för sin egen strategiska del. När skolan eller föräldrar utreder mobbning är det viktigt att utreda och fråga elever både om den traditionella mobbningen och nätmobbningen. En av de socialpsykologiska fenomen som kan uppstå vid mobbning har av Dan Olweus beskrivits som en nedgradering av synen på offret. Det är troligt att nätmobbningen genom sin snabba och effektiva spridning kommer att bidra till att det blir mer och mer accepterat att mobba en annan elev. När nätmobbningen börjar kan det bidra till att mobbarna stärks i sina angrepp och de utsatta upplever sin situation allt allvarligare. När sambandet mellan mobbning och vanlig mobbning är så starkt kan man hoppas på att elever som kan visa att de utsatts på nätet nu kan få vuxna att utreda och stoppa all mobbning. Vuxna måste få barn och unga som utsätter andra att sluta med sina destruktiva aktiviteter och få jämnåriga att ta avstånd och berätta för vuxna vad ser. Ska vi se mobbning som ett fenomen och inte fokusera på olika former? Denna studie visar att det finns en grupp barn som blir mobbade eller mobbar andra på många olika sätt. För dessa elever är det viktigt att bli av med alla former av mobbning. 10

13 Referenser: BRIS tidningen nr 3 (2010) Forskare omdefinierar cybermobbning. Intervju med Ann Frisen. Fors. Z. En konstruerad maktkonflikt. Pedagogiska Magasinet nr Kowalski R. M, Limber P.Agatston P. W Cyber bullying Bullying in the digital age. Malden, USA. Blackwell publishing. Olweus, D. (1991) Mobbning i skolan, vad vi vet och kan göra, (2:a upplagan) Stockholm: Liber. Skolverket (2009) Allmänna råd och kommentarer.för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Stockholm. Thonberg R, (2006). Det sociala livet i skolan, Socialpsykologi för lärare. Stockholm. Liber. Uppsatsen denna rapport bygger på hittar du på eller på Sambandet mobbning och nätmobbning, Göteborgs Universitet, Inst för pedagogik och specialpedagogik, 2011, Göran Englund. 11

14 Prevu främjar god hälsa i Göteborg Prevu (Preventions- och utvecklingsenheten) är ett kompetenscentrum för flera områden som berör vår hälsa: Barns och ungas hälsa Alkohol-, narkotika- dopnings- och tobaksfrågor Hivprevention Våld i nära relationer (Dialoga relationsvåldcentrum) På Prevu finns personal med lång arbetserfarenhet inom ovanstående områden. Vår målsättning är att erbjuda spetskompetens, förmedla kunskap och fungera som ett stöd till dig som arbetar med hälsofrämjande eller drogrelaterade frågor i Göteborgs Stad. På Prevu har du möjlighet att delta i utbildningar, nätverksträffar och gå på föreläsningar som berör såväl hälsofrämjande som förebyggande områden. Via våra webbplatser inhämtar du bland annat fakta, aktuell forskningsinformation och läser nyheter. Vi arrangerar även kunskapsseminarier och konferenser. Enheten genomför också undersökningar som kan vara användbara redskap i arbetet, till exempel drogvaneundersökningen bland skolelever. Enhetens utbildningslokaler finns på Engelbrektsgatan 71. Besök vår webbplats

Systematiskt arbete mot mobbning. Med kommunal förankring en undersökning med Olweusenkäten på 17 grundskolor i Göteborg 2011

Systematiskt arbete mot mobbning. Med kommunal förankring en undersökning med Olweusenkäten på 17 grundskolor i Göteborg 2011 Systematiskt arbete mot mobbning Med kommunal förankring en undersökning med Olweusenkäten på 17 grundskolor i Göteborg 2011 Göran Englund Preventions- och utvecklingsenheten Januari 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Prevus arbete för att minska mobbning med Olweusprogrammet

Prevus arbete för att minska mobbning med Olweusprogrammet Prevus arbete för att minska mobbning med Olweusprogrammet Del 2 Det är en grundläggande demokratisk rättighet för en elev att kunna känna sig trygg i skolan och slippa bli föremål för övergrepp och förnedrande

Läs mer

2013-02-23. Gammalt vin i en ny flaska. Nätmobbing. Nätmobbning -Vad gör barn och ungdomar på internet? Nätmobbing Typer

2013-02-23. Gammalt vin i en ny flaska. Nätmobbing. Nätmobbning -Vad gör barn och ungdomar på internet? Nätmobbing Typer Nätmobbing Nätmobbning -Vad gör barn och ungdomar på internet? Leg. Psykolog & Doktorand Sofia Berne Definition: En person är nätmobbad när han eller hon, flera gånger blir utsatt för elaka handlingar

Läs mer

Bedömning av kränkningar

Bedömning av kränkningar Center för Skolutveckling Utbildningsförvaltningen Bedömning av kränkningar Resultat av enkätundersökning av pedagoger Göran Englund www.goteborg.se Innehåll Innehåll... 2 Bakgrund... 3 Metod... 3 Syfte...

Läs mer

Trygghet i den digitala skolmiljön. -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan

Trygghet i den digitala skolmiljön. -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan Trygghet i den digitala skolmiljön -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan Syfte Stärka skolpersonal i arbetet med att göra elevers digitala skolmiljö trygg Göra likabehandling

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SVENSBY SKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SVENSBY SKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SVENSBY SKOLA 2009/2010 Vårt gemensamma arbete på Svensby skola skall grundas på ömsesidig respekt och utformas så att eleverna får goda kunskaper och redskap för ett livslångt lärande.

Läs mer

Mobbning i skolan. Robert Thornberg

Mobbning i skolan. Robert Thornberg Mobbning i skolan Robert Thornberg Vad är mobbning? Olweus klassiska definition: En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från

Läs mer

Likabehandlingsplan inklusive handlingsplan för jämställdhet

Likabehandlingsplan inklusive handlingsplan för jämställdhet KÅSAN I UR OCH SKUR AB Likabehandlingsplan inklusive handlingsplan för jämställdhet Mål: En förskola utan kränkande behandling Vad är kränkande behandling? Gemensamt för all kränkande behandling är att

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar.

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar. Likabehandlingsplan A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller andra trosuppfattningar,

Läs mer

Innehållsförteckning. Syfte och mål 3. Vad säger lagen? 3. Främjande och förebyggande 4. Uppföljning 4. Åtgärder 4. Dokumentation 5.

Innehållsförteckning. Syfte och mål 3. Vad säger lagen? 3. Främjande och förebyggande 4. Uppföljning 4. Åtgärder 4. Dokumentation 5. Innehållsförteckning Rubrik: Sida: Syfte och mål 3 Vad säger lagen? 3 Främjande och förebyggande 4 Uppföljning 4 Åtgärder 4 Dokumentation 5 Revidering 5 Bilaga 1 Mobbning och kränkningar 6 Bilaga 2 Ord-

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende om inte, kan det tolkas som att vi accepterar beteendet. Innehåll

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA 1 Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016 likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen plan mot kränkande behandling enligt 6 kap 8 skollagen Gällande lagstiftning Diskrimineringslagen

Läs mer

Trygghet i den digitala skolmiljön. -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan

Trygghet i den digitala skolmiljön. -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan Trygghet i den digitala skolmiljön -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan Syfte Stärka skolpersonal i arbetet med att göra elevers digitala skolmiljö trygg Göra likabehandling

Läs mer

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Skärgårdens förskolor Dalarö Ornö Utö Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Bankgiro Box 94 Odinsvägen 31 Dalarö Växel: 08-50150416 137 70

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision Plan mot kränkande behandling och diskriminering ( nedan kallad Pkbd) vid Lunds skola Fritidshem, 13/14 Planen antogs i november 2013 och gäller i ett år. Vår policy Vi på Lunds skola bygger vår verksamhet

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2 Innehållsförteckning VISION,POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE ARBETET

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Vision och värdegrund: Våga språnget vinn världen Om jag blir sedd och hörd blir jag trygg Om jag är trygg, vågar och kan jag se

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skolan LÄR

Likabehandlingsplan för Skolan LÄR Likabehandlingsplan för Skolan LÄR Läsåret 2013/2014 0 Innehåll Likabehandlinsplan för Skolan Lär läsåret 13/14... 2 Förord... 2 Skolan Lärs likabehandlingsarbete... 2 Framtagning och spridning av likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

TÅL DU INTE ETT SKÄMT?

TÅL DU INTE ETT SKÄMT? TÅL DU INTE ETT SKÄMT? OM KRÄNKNINGAR OCH PSYKISK HÄLSA FIL. DR. EVELINA LANDSTEDT EPIDEMIOLOGI OCH GLOBAL HÄLSA UPPLÄGG Del 1. Vaddå kränkningar? Definitioner Hur förstå? Del 2. Konsekvenser för psykisk

Läs mer

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola Lika behandlingsplan Hanna Förskola 2015-2016 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 3 Hanna förskolas likabehandlingsplan 4 Definitioner 4 Mål 5 Åtgärder 6-7 Till dig som förälder!

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. ProAros vision: Alltid bästa möjliga möte. Definitioner: Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av

Läs mer

Tystnadens kultur. eller elefanten i rummet. Göran Englund & Sarah Males Göteborgs stad Utbildningsförvaltningen

Tystnadens kultur. eller elefanten i rummet. Göran Englund & Sarah Males Göteborgs stad Utbildningsförvaltningen Tystnadens kultur eller elefanten i rummet Göran Englund & Sarah Males Göteborgs stad Utbildningsförvaltningen Innehåll Del 1. Göran Englund Diskussioner är inte nog, om att använda elevenkätresultat för

Läs mer

Mobbningens minsta gemensamma nämnare

Mobbningens minsta gemensamma nämnare Mobbningens minsta gemensamma nämnare Undersökning om nätmobbning bland 4 000 elever i grundskolan. Råd till skolan för att motverka mobbning och nätmobbning. Göran Englund Social resursförvaltning Verbal

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING för Pedersöre kommuns förskolor, daghem och gruppfamiljedaghem 2011 Handlingsplan mot mobbning Enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998, 29 ) ska kommunen eller enheterna

Läs mer

Likabehandlingsplan för Futurums ro förskola/skola

Likabehandlingsplan för Futurums ro förskola/skola Likabehandlingsplan för Futurums ro förskola/skola Reviderad 2009-05-08 Innehåll 1. Inledning 1.1 Så säger lagen 1.2 Definitioner 1.3 Lägesbeskrivning 1.4 Målbeskrivning 1.5 Förebyggande arbete skola 1.6

Läs mer

Olweusarbetet i Sollentuna Musikklasser 15/16

Olweusarbetet i Sollentuna Musikklasser 15/16 Olweusarbetet i Sollentuna Musikklasser 15/16 Olweusprogrammets huvudmål Olweusprogrammet är först och främst ett förebyggande program. Samtidigt är programmet ett övergripande program som även fokuserar

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Alla ska visa varandra hänsyn och respekt Alla ska ta ansvar Alla ska känna en framtidstro Syfte: Planen ska syfta till att främja barnens lika rätt oavsett kön,

Läs mer

Likabehandlingsplan. (Plan för arbetet med likabehandling, mot diskriminering och mot kränkande behandling) Håvestens förskola

Likabehandlingsplan. (Plan för arbetet med likabehandling, mot diskriminering och mot kränkande behandling) Håvestens förskola Likabehandlingsplan (Plan för arbetet med likabehandling, mot diskriminering och mot kränkande behandling) Håvestens förskola Hösten 2010 Förskolans långsiktiga mål och vår policy Vi vill att alla ska

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KYRKHOLMSSKOLAN Vi vill att varje enskild person som upplever sig särbehandlad på ett kränkande sätt skall känna att de får ett tillräckligt

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kulturskolan

Likabehandlingsplan för Kulturskolan Likabehandlingsplan för Kulturskolan 2013-2014 Från och med 1 april 2006 gäller lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. I korthet går lagen ut på

Läs mer

Att kränka och mobba med teknikens hjälp

Att kränka och mobba med teknikens hjälp Att kränka och mobba med teknikens hjälp Om kränkningar via Internet och i mobiltelefon i jämförelse med andra former av kränkningar på ett antal grundskolor i Göteborg 2005 2009 Göran Englund Preventions-

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Om mobbning. PrevU Rapport 2009:03. Hämtad från Olweus elevenkät om mobbning från 18 skolor i Göteborg. Preventions- och utvecklingsenheten

Om mobbning. PrevU Rapport 2009:03. Hämtad från Olweus elevenkät om mobbning från 18 skolor i Göteborg. Preventions- och utvecklingsenheten PrevU Rapport 2009:03 Om mobbning Hämtad från Olweus elevenkät om mobbning från 18 skolor i Preventions- och utvecklingsenheten främjar god hälsa och integration i 1 Innehållsförteckning Upplysningar...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Högsby kommuns förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grund och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning. NY LAG Från 2006-04-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Färsingaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Innehållsförteckning sid Vad säger lagen?

Läs mer

Hållänget förskolas likabehandlingsplan

Hållänget förskolas likabehandlingsplan Hållänget förskolas likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Alla på vår förskola ska visa respekt för varandra Verksamhetsåret 2014-2015 2014-09-10 Till dig med barn på

Läs mer

Likabehandlingsplan. Verksamhetsåret Senast reviderad

Likabehandlingsplan. Verksamhetsåret Senast reviderad Likabehandlingsplan Verksamhetsåret 2012 Senast reviderad 2012-04-02 LIKABEHANDLINGSPLAN Innehåll: 1. INLEDNING Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Strandskolan arbete mot mobbning

Strandskolan arbete mot mobbning Reviderad 2009-11-04 Strandskolan arbete mot mobbning Definition En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Gertrudsgårdens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan för Gertrudsgårdens förskola 2014-2015 Upprättad: 2014-12 Reviderad: 2015-12 Gäller till: 2015-11 Likabehandlingsplan för Gertrudsgårdens förskola 2014-2015 Gertrudsgårdens förskola Postadress: Skarpskyttegatan 6, 231 45 Trelleborg Telefon:

Läs mer

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013 Likabehandlingsplan upprättad augusti 2013 Spira förskolas likabehandlingsplan Den första april 2006 fick Sverige en ny lag Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Läs mer

Fridhems förskola. Fridhems förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Fridhems förskola. Fridhems förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Fridhems förskola Fridhems förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2015 Innehållsförteckning VISION... 3 POLICY... 3 ANSVARIGA... 3 RUTINER NÄR VUXNA

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Inledning Enligt Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn, också kallad barn och elevskyddslagen (1 april 2006), skall en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Uppdaterad Lika behandlingsplan förskolan Karlavagnen

Uppdaterad Lika behandlingsplan förskolan Karlavagnen Uppdaterad 060426 Lika behandlingsplan förskolan Karlavagnen 1 Lika behandlingplan inom förskoleverksamheten. Handlingsplanen utgår ifrån Läroplanens mål (Lpfö 98 ) och Umeå Kommuns skolplan. Handlingsplanen

Läs mer

KiVa Skola-programmet

KiVa Skola-programmet KiVa Skola-programmet Åtgärdsprogram med målsättningen att förebygga och minska förekomsten av mobbning KiVa = Kiusaamisen vastainen, kiusaamista vastustava: mot mobbning Utvecklat vid Åbo universitet,

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Rektor, Hagaskolan Dals Ed LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

Rektor, Hagaskolan Dals Ed LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 1 BAKGRUND Syfte Alla elever har samma rättigheter och skyldigheter flickor som pojkar och oavsett ålder, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder

Läs mer

Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården

Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården Logårdens förskola Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd om arbetet

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Syfte Inget barn ska ställas

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Inledning Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling gäller för Tävelsås förskola. Vision Förskolan ska

Läs mer

Likabehandlingsplan sid 2-6 Plan mot kränkande behandling sid 7-12

Likabehandlingsplan sid 2-6 Plan mot kränkande behandling sid 7-12 Detta dokument innehåller två planer för de kommunala förskolorna i Lessebo Kommun Likabehandlingsplan sid 2-6 Plan mot kränkande behandling sid 7-12 Utarbetad 2009-06-11 Beslutad i Kostas LSoU-grupp 2009-09-14

Läs mer

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Eneryda förskola Enelyckan INLEDNING Krav på likabehandling Enligt likabehandlingslagen, som började gälla fr.o.m 1 april 2006, ska varje

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan. Kinnarpsskolan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan. Kinnarpsskolan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2013-10-02 Samrådsgruppen för en trygg skola består av: - Två representanter ur elevrådet - Två representanter ur föräldraföreningen

Läs mer

Alla i klassen ska trivas!

Alla i klassen ska trivas! Alla i klassen ska trivas! Vad kan vi vårdnadshavare göra? Håkan Wetterö Håkan We)erö Fritidspedagog Idrottslärare Olweusinstruktör Idrottsledare Pappa Har arbetat. Ribbaskolan år 9 Olweusinstruktör Rörligt

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Mobbning och kränkningar på nätet. vad skolan kan göra förstudie av undersökning

Mobbning och kränkningar på nätet. vad skolan kan göra förstudie av undersökning Mobbning och kränkningar på nätet vad skolan kan göra förstudie av undersökning Göran Englund Social utveckling Februari 2013 Mobbning och kränkningar på nätet vad skolan kan göra är tänkt att fungera

Läs mer

Mobbningen slutar inte utanför klassrummet skolans ansvar för kränkningar på nätet. Göteborg den 21 april 2016 Caroline Dyrefors Grufman

Mobbningen slutar inte utanför klassrummet skolans ansvar för kränkningar på nätet. Göteborg den 21 april 2016 Caroline Dyrefors Grufman Mobbningen slutar inte utanför klassrummet skolans ansvar för kränkningar på nätet Göteborg den 21 april 2016 Caroline Dyrefors Grufman BEO på Skolinspektionen Kansli med drygt 20 anställda; kanslichef,

Läs mer

Mobbningens minsta gemensamma nämnare

Mobbningens minsta gemensamma nämnare Center för Skolutveckling Utbildningsförvaltningen Mobbningens minsta gemensamma nämnare Baserad på en undersökning av 4000 elever Göran Englund www.goteborg.se INNEHÅLL Förord... 3 Undersökning om nätmobbning...

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, kränkande behandling och diskriminering för Granbackaskolan

Likabehandlingsplan mot mobbning, kränkande behandling och diskriminering för Granbackaskolan Likabehandlingsplan mot mobbning, kränkande behandling och diskriminering för Granbackaskolan Solna Stad den 15 september 2009 Inledning Likabehandling är en angelägenhet för oss alla. Möten mellan människor

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017

Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017 1. Bakgrund 1.1. Lagrum Likabehandlingsplanen för Ilsbo förskola tar sin grund i skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling D-skolan Oxelösunds kommun Datum 2015-12-02 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vår värdegrund Vi verkar

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal

LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal Stora Vallaskolan 2008 LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal avsedd att FRÄMJA barns och elevers lika rättigheter FÖREBYGGA och FÖRHINDRA diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Plan för arbete med likabehandling Öppna förskolan 2015-2016

Plan för arbete med likabehandling Öppna förskolan 2015-2016 Plan för arbete med likabehandling Öppna förskolan 2015-2016 Inledning På Öppna förskolan ska alla känna sig välkomna och lika värda. Vi ser olikheter som en tillgång och ingen ska bli utsatt för kränkande

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2015 Vuxenskolan, Likabehandlingsplan Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund och uppdrag... 3 Lagens syfte... 3 Vuxenskolans värdegrund... 3 Övergripande mål för

Läs mer

Kränkande behandling/mobbning går att stoppa!

Kränkande behandling/mobbning går att stoppa! Föräldra- och elevfolder 2015/16 Kränkande behandling/mobbning går att stoppa! Även om du inte tycker att ämnet berör dig just nu, ber vi dig läsa och spara foldern. Vi på Mariehällsskolan arbetar aktivt

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SUNDBY FÖRSKOLA 2011 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola Bakgrund Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om diskriminering och kränkande

Läs mer

Alla barn och elever har rätt att känna sig trygga i skolan

Alla barn och elever har rätt att känna sig trygga i skolan Likabehandlingsplan Alla barn och elever har rätt att känna sig trygga i skolan Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever förstärker och förtydligar

Läs mer

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan 2008-01-28 Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan. Uppdrag Skollagen (SFS 1

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tuppens förskola

Likabehandlingsplan för Tuppens förskola Likabehandlingsplan för Tuppens förskola Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro och ett

Läs mer

Brage förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Brage förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Brage förskola rev 2016-08-25 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Planens omfattning Planen är aktuell för förskola och förskoleklass. Planens giltighetstid September 2016-augusti

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se Likabehandlingsplan Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19 1 Inledning I både Skollagen, Läroplanen för förskolan (Lpfö) samt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Page 1 of 5 Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Gustav Vasaskolan Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling November 2012 till och med november 2013

Gustav Vasaskolan Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling November 2012 till och med november 2013 GUSTAV VASASKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN STOCKHOLM Gustav Vasaskolan Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling November 2012 till och med november 2013 SID 2 (10) Innehållsförteckning

Läs mer

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Vision Solhyttans förskola ska ha ett klimat där alla tillåts vara den man

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likasplan/plan mot kränkande 1. VISION Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer