Energieffektiva Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektiva Malmö"

Transkript

1 Energieffektiva Malmö Datum: Ansvarig: Jesper Danielsson Förvaltning: Miljöförvaltningen, Malmö stad Enhet: Avdelningen för stadsutveckling och klimat

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Om Energieffektiva Malmö Om statens energieffektiviseringsstöd Omfattning och avgränsningar Nulägesanalys Byggnader Transporter Visioner och mål Vision Mål Handlingsplan Allmänt Genomförande Bostäder och service Potential Riktlinjer/åtgärder Industri Potential Riktlinjer/åtgärder Transporter Potential Riktlinjer/åtgärder Övrig infrastruktur Avloppsreningsverk och Vattenverk Riktlinjer/åtgärder Bilagor Energistrategi för Malmö Sammanställning av energidata för Malmö kommunkoncern

3 1 Bakgrund 1.1 Om Energieffektiva Malmö Energifrågorna har under senare år fått en allt större betydelse bl.a. som en följd av den globala klimatpåverkan. Genom att effektivisera energianvändningen och öka andelen energi från förnybara energikällor kan energisystemet ställas om för att bli mera långsiktigt hållbart. På EU-nivå, nationellt och regionalt tas mål och strategier fram för att möta utmaningarna. Detta medför också behov av en aktualiserad och samlad strategi för hantering av energifrågorna på kommunal nivå. Malmö stad har sedan tidigare tagit fram Energistrategi för Malmö som godkändes av kommunfullmäktige i december Strategin tar ett helhetsgrepp kring Malmö stads strategiska energiarbete med energieffektivisering, byte till förnybara energislag, bättre planering, ekonomi, säkerhet och kunskap. Denna strategi, Energieffektiva Malmö, har parallella inslag med Energistrategi för Malmö men är även kompletterad och anpassad till krav från Statens Energimyndighet. Vid skrivande har därför medvetet valts att i största mån undvika att behandla de olika delarna dubbelt och bäst helhetsbild fås om båda strategierna läses parallellt. Energistrategi för Malmö är därför antagen som en bilaga till Energieffektiva Malmö. Detta dokument ska utvecklas efter hand och är inte tänkt att kommuniceras externt. Exempelvis skiljer sig målen och dess basår i denna strategi åt från de som kommunfullmäktige antagit. Vidare har det kommunikationsmässiga nackdelar att gå ut externt med två olika strategier som båda, helt respektive delvis, behandlar Malmö stads strategiska energieffektiviseringsarbete. 1.2 Om statens energieffektiviseringsstöd Energimyndigheten delar under ut ett statligt stöd till de kommuner och landsting som arbetar strategiskt med energieffektivisering i den egna verksamheten. Åtagandet för de som erhåller stöd omfattar att fastställa en strategi för energieffektivisering och sedan att aktivt arbeta för att genomföra denna. Strategin ska omfatta nulägesanalys, mål och handlingsplan samt val av minst två av sex valbara åtgärder. En uppdaterad nulägesanalys, åtgärder och effekter av energieffektiviseringsarbetet ska redovisas årligen till Energimyndigheten. 1.3 Omfattning och avgränsningar Den framtagna strategin innefattar såväl effektivisering av el- och värmeenergi till byggnader som drivmedel för transporter och bygger på det interna energieffektiviseringsarbetet i Malmö stads organisation inklusive förvaltningar, majoritetsägda bolag, förbund och stiftelser etc. 3

4 2 Nulägesanalys En nulägesanalys på energiområdet är gjord för Malmö stads kommunkoncern inklusive förvaltningar, majoritetsägda bolag, förbund och stiftelser etc. För Malmö stads förvaltningar har underlaget tagits fram av Miljöförvaltningen och Serviceförvaltningen medan övrigt underlag kommer ifrån en utsänd enkät i kombination med telefonsamtal, e-post korrespondens samt uppgifter publicerat på respektive organisations hemsida. Nulägesanalysen baseras på 2009 års energidata och rapporteras i sin helhet in till Energimyndigheten via rapporteringsverktyget E-kanalen. En sammanställning av rapporterad energidata för kommunkoncernens förvaltningar och bolag för 2009 återfinns i bilaga Byggnader Vid nulägesanalysen har byggnaderna delats upp i två grupper, bostäder och lokaler. Bostäder innefattar främst MKB:s hyresfastigheter samt kommunens äldreboende, LSS-boende osv. medan lokaler är övriga byggnader som kontor, skolor, idrottshallar etc. Den senare kategorin tillhör främst Stadsfastigheter som ligger under Serviceförvaltningen. De flesta andra förvaltningar och bolag hyr istället sina lokaler från Stadsfastigheter eller från en privat fastighetsägare. Hyrda lokaler och dess energiförbrukning är, i enlighet med Energimyndighetens riktlinjer, inte medräknat i nulägesanalysen. Däremot är egenägda men uthyrda fastigheter med i statistiken. Inköpt energi till såväl bostäder som lokaler var 2009 främst el, fjärrvärme och naturgas. Kommunen producerade själva under året 227 MWh el från solceller och 785 MWh värme från solfångare. Elavtal fanns med Öresundskraft vars el till 52,6 procent producerades av förnybara energikällor. Per såld kwh så orsakade fjärrvärmen i Malmö utsläpp av: 124,2 g koldioxid 0,117 g kväveoxider 0,0 g svaveldioxid Bränslemixen för fjärrvärmen såg ut enligt nedanstående diagram. Dominerande är Sysavs avfallskraftvärmeverk samt naturgasdrivna Öresundskraftverket. 4

5 Bränslemix för Malmös fjärrvärmenät % 3% 3% 29% 59% Hushållsavfall Naturgas Träbränsle Spillvärme från industrin Olja 2.2 Transporter För transporter är det främst bilanvändandet som har beräknats. Bussarna i Malmö ägs inte av Malmö stad utan av Region Skåne och ska därför, enligt riktlinjerna, inte tas med i analysen. Däremot har Malmö stad, på frivillig väg, valt att även redovisa sina flygresor. 5,4 miljoner personkilometer flögs det i tjänsten 2009 fördelade på 5470 resor. De flesta bilar som används av Malmö stad är egenägda genom Vagnparken i Skåne AB (VISAB) och leasas därifrån ut internt. Totalt ägde VISAB ca 770 bilar De drivmedel som användes för fordonsflottan var främst naturgas ( Nm 3 ), etanol (680 m 3 ), diesel (580 m 3 ) och bensin (520 m 3 ). 5

6 3 Visioner och mål 3.1 Vision Från Energistrategi för Malmö: Malmös energisystem försörjs från enbart förnybara energikällor och kännetecknas av effektiv och säker energianvändning som bidrar till stadens långsiktiga hållbarhet. Visionen är långtgående och utgör ledstjärnan som visar vägen till ett långsiktigt hållbart energisystem med minimal miljöpåverkan. År 2030 anges som riktmärke för att peka på att visionen skall vara möjlig att uppnå inom överskådlig tid. Den innebär att Malmö ska vara en föregångskommun inom klimat- och energiarbetet för att bidra till det övergripande målet att den globala medeltemperaturen inte ska öka med mer än 2 C över förindustriell nivå. För att nå visionen och målen krävs insatser inom många olika områden, inte minst energieffektivisering. 3.2 Mål Från Energistrategi för Malmö: Energianvändningen i Malmö präglas av effektivitet, hushållning med naturresurser, säkerhet och tillgänglighet samt låg påverkan på klimat, miljö och hälsa. Potentialen för energisparande och förnybara bränslen har så långt som möjligt tagits tillvara. Målen utgör viktiga steg på väg mot visionen och ska uppnås senast De har som utgångspunkt att kommunens geografiska område minst ska uppfylla gällande EU-mål och nationella mål. För Malmö stads verksamhet anges mer ambitiösa mål som ett led i strävan att det offentliga skall utgöra en förebild och visa vägen för andra aktörer. Som grund för målen finns också lokala och internationella överenskommelser, såsom E.ON:s och Malmö stads avsiktsförklaring för att främja utvecklingen av biogas och vätgas för värmeproduktion och som drivmedel samt de europeiska borgmästarnas klimatinitiativ, Covenant of Mayors, som innebär att Malmö åtar sig att minska koldioxidutsläppen med 20 % mer än EU:s mål. Malmö planerar också att inrätta en fond för lokal klimatkompensation, som syftar till att Malmö skall bli den första klimatneutrala staden i Sverige år Målen är samordnade med målen i Malmö stads miljöprogram. Energimål för hela kommunen Energianvändningen ska minska med minst 20 % per capita jämfört med genomsnittlig användning år Andelen förnybar energi ska vara minst 50 % av den allmänna energimixen. Kollektivtrafiken ska till 100 % försörjas med förnybar energi. Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 40 % räknat från år Målen för hela kommunen avser alla funktioner inom kommunens geografiska område. 6

7 Energimål för Malmö stads verksamhet Energianvändningen ska minska med minst 30 % jämfört med genomsnittlig användning år Andelen förnybar energi ska vara 100 %. Risk- och sårbarhetsanalyser ska ligga till grund för prioriteringar vid risk för leveransavbrott i energisystemet. Kostnaderna för energi ska minska. Målen för Malmö stads verksamhet avser stadens förvaltningar och bolag. Dessa mål, omräknat med 2009 som basår och slutår 2014 respektive 2020 som år då målen skall uppnås, motsvarar ungefär följande målsättning: Energianvändningen för Malmö stad ska till 2014 minska med minst 10 % jämfört med Energianvändningen för Malmö stad ska till 2020 minska med minst 20 % jämfört med Målen gäller för Malmö stads interna organisation inklusive förvaltningar, majoritetsägda bolag, förbund, stiftelser etc. 4 Handlingsplan 4.1 Allmänt Effektivare energianvändning innebär stora möjligheter att såväl minska miljöpåverkan som energikostnaderna. I detta avsnitt anges potential för effektivisering samt riktlinjer/åtgärder inom varje sektor för att bidra till att uppnå målen. Potentialen för effektivisering baseras på en analys som Energikontoret Skåne har genomfört (januari 2008). Slutsatsen i rapporten är följande: Vid en uppskattning av den totala effektiviseringspotentialen, då generella besparingspotentialer för riket har använts, fås att potentialen ligger mellan % för Malmö. 4.2 Genomförande Riktlinjerna och åtgärderna riktar sig främst till Malmö stads nämnder, styrelser och bolag. I vissa fall erfordras samarbete med andra aktörer såsom energibolag, t ex E.ON, och näringslivet i övrigt. Efter varje riktlinje/åtgärd anges inom parentes ansvariga organ. 7

8 Berörda nämnder och styrelser: Kommunstyrelsen ( KS ) Miljönämnden ( MN ) Servicenämnden ( SN ) Stadsbyggnadsnämnden ( SBN ) Stadsdelsfullmäktige ( SDF ) Tekniska nämnden ( TN ) Utbildningsnämnden ( UN ) Berörda bolag ( Bolag ): Copenhagen Malmö Port ( CMP ) MKB Fastighets AB ( MKB ) Parkering Malmö ( P Malmö ) Sydskånes avfallsaktiebolag ( SYSAV ) Sydvatten VA SYD 4.3 Bostäder och service Potential Det finns en stor potential för effektivisering inom denna sektor. I Boverkets rapport Piska och Morot 2005 anges att effektiviseringspotentialen för befintliga bostäder är % och för lokaler %. Nya energieffektiva hus kan byggas så att de använder mindre än hälften så mycket energi som befintliga hus Riktlinjer/åtgärder Vid nybyggnation på kommunal mark uppfylla energikraven i Miljöbyggprogram SYD och sträva efter klass A. ( SBN, TN ) I den kommunala energi- och klimatrådgivningen och i samband med bygglov informera om energieffektiviseringsåtgärder och goda exempel. ( MN, SBN ) Föra dialog med större privata fastighetsägare om åtgärder för energieffektivisering. ( MN, SBN, TN ) Med energikartläggning som grund upprätta program för och genomföra energibesparande åtgärder bland annat genom att utbilda och utveckla driftsorganisationen i skötsel. ( SN, Bolag ) Införa individuell mätning av energianvändningen. ( SN, Bolag ) Tillvarata och utveckla fjärrvärmesystemets bränsleflexibilitet. ( SYSAV, E.ON ) Genom koncept för grön IT minska energianvändning för bl.a. kontorsapparater. 8

9 4.4 Industri Potential Energieffektiviseringspotentialen inom industrin varierar mycket mellan olika branscher och företag. Studier inom området talar om en energieffektiviseringspotential i mindre och medelstora icke energiintensiva industrier på mellan % Riktlinjer/åtgärder Kartlägga industrisektorn med avseende på branscher och energianvändning. ( MN, SBN ) Genomföra fallstudier på ett utvalt antal företag som representerar Malmös industrisektor, för att kunna bedöma industrisektorns totala energibesparingspotential. ( MN, SBN ) Utveckla tillsynsarbetet genom att ge information om energieffektivisering vid tillsynsbesök samt höja kraven inom energi- och transportområdet. ( MN ) Stärka energirådgivningen mot små och medelstora företag. ( MN ) 4.5 Transporter Potential Malmö stads gatukontor uppskattar energieffektiviseringspotentialen inom transportsektorn till % till år I Trafikmiljöprogram för Malmö utgör ett snålare transportsystem ett av inriktningsmålen. Till detta är kopplat ett antal åtgärder som redovisas nedan: Riktlinjer/åtgärder Främja gång-, cykel- och kollektivtrafik. ( MN, SBN, TN ) Utveckla pendlarparkeringar i anslutning till kollektivtrafikpunkter både inom Malmö stad och i samarbete med närliggande kommuner. ( SBN, TN ) Utbilda anställda inom Malmö stad i ECO-driving. ( TN ) Gå över från privatbil i tjänsten till nyttjande av tjänstebil i pool. ( KS ) Utveckla samordnad varudistribution. ( SN, TN ) Utarbeta transportplaner på alla förvaltningar. ( TN ) Övergå till energieffektivare gatubelysning. ( TN ) Verka för att föra över gods från transporter på väg till järnväg och sjöfart. ( SBN, TN, Bolag ) Reducera antalet resor genom t ex videokonferenser. 9

10 4.6 Övrig infrastruktur Avloppsreningsverk och Vattenverk I ett examensarbete vid Lunds universitet har effektiviseringmöjligheter vid avloppsreningsverken i Malmö studerats. I rapporten nämns ingen specifik potential för verken vid Sjölunda och Klagshamn. Det hänvisas däremot till rapporter där den generella besparingspotentialen ligger mellan % av energianvändningen om ett strukturerat effektiviseringsarbete genomförs vid VA-verk. Även vid vattenverk bör potentialen för energieffektiviseringar studeras Riktlinjer/åtgärder Med energikartläggning som grund upprätta program för och genomföra energibesparande åtgärder. ( VA SYD, Sydvatten ) 10

11 5 Bilagor 5.1 Energistrategi för Malmö 5.2 Sammanställning av energidata för Malmö kommunkoncern

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Laholm 2011-03-31 Bakgrundsinformation Laholms Kommun Laholms kommun ligger i södra Halland på Sveriges västkust och har ungefär 23 400 invånare. I kommunen

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk Innehållsförteckning sida 1 Energi- och

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010. www.karlstad.se

ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010. www.karlstad.se ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010 www.karlstad.se 1 Solen som kommunens symbol är ledstjärnan för den framtida energiförsörjningen baserad på förnyelsebara källor. Kommunens agerande skall präglas

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI Från strategi till handling! www.eumayors.eu 1 Publikationen kommer från Covenant of Mayors Office och Generaldirektoratet för Energi,

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete Rapport Klimatindex 2010 Rankning av kommunernas klimatarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Den globala klimatomställningen börjar lokalt 4 3. Inom vilka områden kan kommunerna minska klimatpåverkan

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15 Lägesrapport Sveriges miljökvalitetsmål 15 God Bebyggd Miljö - situationen i Blekinge län och dess kommuner 1 God Bebyggd miljö 2005 Författare: Utgivare: Anette Löfgren och Kristina Stark Länsstyrelsen

Läs mer