Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10"

Transkript

1 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie Klavins Nyström (M) Göran Gredfors (M) Ulf Ståhl (M) Arne Jonsson (C) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) 19-20, Lars-Göran Karlsson (S) ersätter Maria Chergui (V) 21 Niklas Frykman (FP) Kim Fredriksson (SD) Benny Ekström (SD) Ej tjänstgörande Lars-Göran Karlsson (S) 19-20, ersättare Nina Tuncer (S) Utses att justera Justeringens plats och tid Kim Fredriksson (SD) Måndagen den 16 februari 2015, kommunstyrelsens kansli, stadshuset Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Malai Bierfeldt Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Kim Fredriksson (SD) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, stadshuset Underskrift...

2 2(64) Lillemor Nordh (C) Lotta Jonsson (KD) Seppo Vuolteenaho (SD) Övriga närvarande Pär Eriksson, kommundirektör Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Tommy Malm, ekonomidirektör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Eva Norberg, kommunikationsdirektör Gudrun Nyqvist, koordinator Marie Johansson Saati, kommunsekreterare Malai Bierfeldt, kommunsekreterare

3 3(64) KSKF/2015:1 19 Val till kommunala uppdrag Beslut Nedanstående avsägelser godkänns: 1. Benny Ekströms (SD) avsägelse som ledamot i rådet för funktionshinderfrågor. 2. Ann-Kristin Erikssons (SD) avsägelse som ledamot i pensionärsrådet. Till nedanstående uppdrag väljs: Kommunstyrelsens arbetsutskott, från och med den 10 februari 2015 till och med den 31 december Ersättare Lillemor Nordh (C) Kommunala rådet för interkulturella frågor, från och med den 10 februari 2015 till och med den 31 december Ledamot Jaafar Ibrahim (MP) Kommunala pensionärsrådet, från och med den 10 februari 2015 till och med den 31 december Ledamöter Lena Ilhag (MP) Sten Rydå (KD) Benny Ekström (SD) efter Ann-Kristin Eriksson (SD) Mark- och exploateringsutskottet, från och med den 10 februari 2015 till och med den 31 december Ledamot Ingrid Sermeno Escobar (MP)

4 4(64) Politisk styrgrupp Bad och Arena, från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december Ordförande Ledamöter Jimmy Jansson (S) Sarita Hotti (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Arne Jonsson (C) Maria Chergui (V) Rådet för funktionshinderfrågor, från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december Ledamöter Oskar Hedenfeldt (MP) Vakant (KD) Ann-Kristin Eriksson (SD) efter Benny Ekström (SD) Landsbygdsråd, från och med den 10 februari 2015 till och med den 31 december Ledamot Tommy Hamberg (V) Jämställdhetsberedning, från och med den 10 februari 2015 till och med den 31 december Ledamot Eva Johansson (MP) Styrgrupp för Fairtrade, från och med den 10 februari 2015 till och med den 31 december Ledamot Vakant (MP) Hållbar Jämställdhetsintegrering (HÅJ), från och med den 10 februari 2015 till och med den 31 december Ledamot Maria Chergui (V)

5 5(64) Hjälmarens vattenförbund, från och med 10 februari 2015 till och med den 31 december Ombud Ombud ersättare Ulf Ståhl (M) Arne Jonsson (C) Hjälmarens vattenvårdsförbund, från och med den 10 februari 2015 till och med den 31 december Ombud Ombud ersättare Arne Jonsson (C) Göran Gredfors (M) Mälarens Vattenvårdsförbund, från och med den 10 februari 2015 till och med den 31 december Ombud Ombud ersättare Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S) Mälaren en sjö för miljoner (MER), från och med den 10 februari 2015 till och med den 31 december Kontaktpolitiker Arne Jonsson (C) Magnus Arreflod (MP) Sveriges Ekokommuner, från och med den 10 februari till och med den 31 december 2018 Ombud Ombud ersättare Arne Jonsson (C) Geerth Gustavsson (S) UNESCO LUCS, från och med ordinarie årsstämma Ersättare Marie Svensson (S) NOMINERINGAR Hjälmarens vattenförbund, från och med ordinarie årsstämma Ordförande Lekmannarevisor Lekmannarevisor Björn Larsson (S) Dinka Hodzic (MP) Leif Jilsmo (M)

6 6(64) Hjälmarens vattenvårdsförbund, från och med ordinarie årsstämma Ledamot Ersättare Geerth Gustavsson (S) Ulf Ståhl (M) Mälarens Vattenvårdsförbund, från och med ordinarie årsstämma Ledamot Geerth Gustavsson (S) Beslutet skickas till: De valda, för kännedom De entlediga, för kännedom Nämnder och bolag, för kännedom Löneservice, för åtgärd Förtroendemannaregistret, för åtgärd Lex support, för åtgärd

7 7(64) KSKF/2015:56 20 Disponering av kommunstyrelsens tilläggsanslag för miljöarbete Beslut Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för ytterligar beredning till följd av justeringar i punkten två (2) i kommunledningskontorets förslag. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3 februari Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommunkoncern arbetar aktivt för en hållbar utveckling. Kommunledningskontorets avdelning för miljö och samhällsbyggnad har ansvar för det strategiska miljöarbete, att genomföra beslut på miljöområdet som tagits i årsplaner samt driva på och följa upp genomförandet av de strategiska planer som beslutats av kommunfullmäktige. Det är bland annat avfallsplanen, planen för förorenade områden, klimatplanen samt den kommande vattenplanen, kemikalieplanen, grönplanen och en klimatanpassningsplan. För att bedriva det arbetet har medel avsatts i två anslag hos kommunstyrelsen: Grön omställning och ekologisk utveckling. För arbetet förslås avrop ur kommunstyrelsens tilläggsanslag för ekologisk utveckling samt grön omställning, totalt 4,2 miljoner kronor. Projekten följer inriktningen i Årsplan 2015, kompletterande Årsplan 2015 samt tidigare beslutade åtaganden i strategiska planer. Det föreslagna arbetet ska bidra till att förbättra miljön i Eskilstuna, likväl som att hålla en fortsatt hög miljöprofil nationellt. Arbetet genomförs i samverkan med hela kommunkoncernen och det ska bidra till att underlätta för anställda, invånare, företag och andra aktörer i Eskilstuna att ta ett aktivt ansvar för miljön och en hållbar utveckling. Kommunledningskontoret bedömer att målsättningarna är möjliga att nå. Kommunledningskontoret har inkommit med ett förslag till beslut, daterad den 2 februari 2015:

8 8(64) 1. Kommunledningskontorets förslag till disponering av kommunstyrelsens tilläggsanslag för miljöarbete antas. 2. 4,2 miljoner av det anslag som avsatts för grön omställning och ekologisk utveckling används för arbetet. Yrkanden Arne Jonsson (C) yrkar på att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för ytterligare beredning på grund av justeringar i bland annat punkten två (2) i kommunledningskontyrets förslag. Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret, för ytterligare beredning

9 9(64) KSKF/2014: Verksamhetsstöd för fortsatt hållbar utveckling i Årby Beslut Årbyföreningen beviljas ett verksamhetsbidrag ur kommunstyrelsens allmänna anslag 2015 för fortsatt arbete med stadsdelsutveckling i Årby under 2015 på kronor. Jäv Maria Chergui (V) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet. Reservation Kim Fredriksson (SD) samt Benny Ekström (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5 januari Av skrivelsen framgår bland annat att Årbyföreningen ansöker om kronor till medel/verksamhetsstöd som gäller samordningstjänst och hyresstöd inklusive aktiviteter och administrativa kostnader till Årby M och Allaktivitetshuset för en fortsatt hållbar stadsdelsutveckling i Årby. Under 2014 har Årbyföreningen genom Arbetsförmedlingen haft en praktikant med tre huvuduppgifter: - Att utveckla Årbyföreningen och mötesplatsen Årby M, med fokus på att fånga ungdomars intresse samt att arbeta för ökad delaktighet och integration. Över 40 olika aktiviteter har under 2014 ägt rum i Allaktivitetslokalen på Årbygatan 3 i gamla biblioteket och i Årbyföreningens lokal Årby M. - Att producera Årbys egna tidsskrift Årbyanen, i syfte att stärka samhörigheten i stadsdelen.

10 10(64) - Att till Myndigheten för ungdoms- och samhällsfrågor ta fram en projektansökan för fortsatt kontinuitet med verksamheten i Årby. Ansökan ska vara myndigheten tillhanda våren Enligt ansökan har praktikarbetet under 2014 genomförts med framgång men under 2015 behövs ytterligare ekonomiska resurser för fortsatt utvecklingsarbete. Under 2014 har fastighetsägaren, Klara fastigheter, kostnadsfritt upplåtit lokaler i gamla bibliotekets lokaler som ett stöd till igångsättande av verksamheten, men under 2015 kommer en hyra för lokalen att tas ut. Studiefrämjandet har lämnat stöd till verksamheten under 2014 och även finansierat den musikstudio som finns i Allaktivitetslokalen i gamla biblioteket. Under 2015 fortsätter Studiefrämjandet att vara delaktiga i utvecklingsarbetet i Årby genom investeringar i studiematerial, utrustning, ledarutveckling, kurser och kulturevenemang. Studiefrämjandet åtar sig också att stå för de administrativa delarna kring samordnartjänsten, hyresavtal, internetabonnemang, larm samt arvode till studiecirkelledare. Ambitionen är att i Allaktivitetslokalen genom hybridisering av kulturformer och konstnärliga uttryck skapa en scen för urbana kulturyttringar. Under 2015 planeras över 30 studiecirklar på temat kultur. För att verksamheten ska kunna fortsätta ansöker nu Årbyföreningen i samarbete med Klara Fastigheter och Studiefrämjandet om kronor till samordnares lön, hyra och verksamhet. Ansökt bidrag avser: Lön samordnare kronor ( * 12 månader ) Aktiviteter kronor Administration kronor Hyra kronor Totalt kronor Det utvecklingsarbete som Årbyföreningen tillsammans med Klara Fastigheter och Studiefrämjandet bedriver i stadsdelen Årby ligger väl i linje med den av kommunfullmäktige antagna Strategin för Eskilstuna kommunkoncerns stadsdelsutveckling. I strategin påtalas vikten av samverkan mellan kommunen och lokala aktörer, det så kallade civilsamhället och fastighetsägare för att uppnå ett hållbart och långsiktigt utvecklingsarbete. Samtidigt kan verksamheten på sikt leda till förbättrad folkhälsa genom verksamheternas engagemang och utpekande av aktiviteter. Kommunledningskontoret har dock inga avsatta medel i budget 2015,

11 11(64) föreslår att stöd enligt ansökan beviljas med kronor och att kostnaden finansieras ur kommunstyrelsens allmänna anslag Medel finns i kommunstyrelsens allmänna anslag 2015 uppgående till 2 miljoner kronor, men av försiktighetsskäl föreslås i detta ärende att kronor ianspråktas. Nivån är bra balanserad i jämförelse med bidrag till stadsdelsutveckling i Lagersberg Råbergstorp och Stenby (LaRS) och nu 2015 i Skiftinge. Stöd till stadsdelsutveckling i Årby tjänar flera strategiska mål och ligger väl i linje med det inledda arbetet för stadsdelsutveckling. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C) samt Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredrikssons (SD) yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om bifall till kommunledningskontorets förslag ställs mot avslag till detsamma. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag.

12 12(64) KSKF/2014: Medel för bedrivande av lokal antidiskrimineringsverksamhet 2015 Beslut Diskrimineringsbyrån Humanitas beviljas kronor ur kommunstyrelsens allmänna anslag för Reservation Kim Fredriksson (SD) samt Benny Ekström (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14 januari Av skrivelsen framgår bland annat att Diskrimineringsbyrån Humanitas inkom med en ansökan till kommunstyrelsen den 22 oktober 2014 om ekonomiska medel för att bedriva lokal antidiskrimineringsverksamhet. Diskrimineringsbyrån Humanitas är en partpolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar med lokal antidiskrimineringsverksamhet i Sörmland sedan 2005 och även i Västmanland sedan årsskiftet Föreningens syfte är att ta emot och att ge rådgivning till individer som utsatts för diskriminering, att utreda ärenden om diskriminering. Diskrimineringsbyrån arbetar även för mänskliga rättigheter och mot diskriminering genom information, utbildning och annat förebyggande arbete. Humanitas har tre anställda; en verksamhetsansvarig/handläggare på heltid, en informatör på deltid samt en projektanställd på heltid. Styrelsen för Humanitas består av fem personer som alla i sin roll bidrar till verksamhetens utveckling genom erfarenhet och kompetens utifrån olika diskrimineringsområden. Vid beviljad ansökan för 2015 kommer Humanitas att: Som enda lokal instans bistå med kostnadsfri rådgivning och stöd till enskilda individer i diskrimineringsärenden.

13 13(64) Bidra till att integrera antidiskrimineringsarbetet i Eskilstuna kommuns verksamheter. Utbilda och sprida kunskap samt även i andra former förebygga diskriminering och sätta diskrimineringsfrågan på dagordningen i Eskilstuna kommun. Diskrimineringsbyrån Humanitas har tidigare beviljats medel för bedrivande av lokalt antidiskrimineringsarbete vid fyra tillfällen. För 2011, 2012 samt 2013 beviljades kronor per år. För 2014 beviljades kronor. Problem med diskriminering påverkar alla samhällssektorer och nivåer och bidrar till bland annat segregation och har en negativ inverkan på folkhälsan. Kommunledningskontoret anser att Diskrimineringsbyrån Humanitas är en viktig samarbetspartner och aktör när det gäller kommunens satsningar mot diskriminering i samhället. Humanitas har tagit en aktiv roll i flera aktiviteter och nätverk i kommunens regi och bistått med expertis och engagemang under bland annat Bemötandedagarna i Eskilstuna och Västerås. Våra kommunanställda har haft förmånen att genomgå olika utbildningar om diskrimineringslagen samt mekanismer bakom diskriminering i Humanitas regi. Sedan 2012 har Humanitas även drivit ett nätverk med syfte att skapa en dialog mellan politiker, tjänstemän, organisationer och ideell sektor. Nätverket fokuserar på de mänskliga rättigheterna och lyfter fram samhällsfrågor som är betydande för ett rättvisare Eskilstuna. Inte minst tycker kommunledningskontoret att Humanitas behövs i våra skolor där intresset för att få ett verktyg att motverka diskriminering är allt större. För närvarande erbjuder Humanitas alla skolor i Eskilstuna en kostnadsfri utbildning utifrån skolans önskemål om vad utbildningen ska innehålla. Kommunledningskontoret anser att Humanitas arbete utgör ett värdefullt komplement till det kommunala ansvaret att arbeta mot diskriminering. Diskrimineringsbyrån Humanitas klassas som en förening utifrån de rådande kategoriseringsnormerna. Men Humanitas är långt ifrån en intresseorganisation för enskilda medlemmar. Alla samhällsmedborgare, flickor och pojkar samt kvinnor och män kan ha en direkt nytta av Humanitas både som privata personer utsatta för någon form av diskriminering men även som yrkesutövare i en position att på grund av okunskap utöva diskriminering gentemot sina anställda, potentiella arbetstagare, elever, kunder, brukare och patienter. Humanitas arbete bidrar på ett värdefullt sätt till att stärka de mänskliga rättigheterna då diskrimineringsförbudet är en central del i de internationella konventionerna. Stödet till Humanitas har positiv påverkan på hållbar utveckling som är en del av grunden i det kommunala styrsystemet som bland annat främjas genom att alla former av diskriminering motverkas.

14 14(64) I enlighet med Strategi för ett interkulturell Eskilstuna som var antagen av kommunfullmäktige den 28 augusti 2014 arbetar Eskilstuna kommun mot diskriminerande inslag i ännu större utsträckning. Detta arbete riktas främst till kommunens organisation. Eskilstuna kommun ska säkerställa att alla verksamheter arbetar för att diskriminering inte förekommer, vare sig vid rekryteringar eller på arbetsplatser. Eskilstuna kommun kommer även att bedriva en kontinuerlig kompetensutveckling inom alla verksamheter som direkt eller indirekt kommer i kontakt med brukare, kunder, elever, hyresgäster liksom medborgare i övrigt. Diskrimineringsbyrån Humanitas fungerar som ett effektivt verktyg som genom sin kompetens och erfarenheter bistår Eskilstuna kommun med hjälp och stöd för att uppnå kommunens mål. Stödja och samarbeta med Diskrimineringsbyrån Humanitas, lyder strategins första arbetssätt inom målet som handlar om antidiskriminering. Diskrimineringsbyrån Humanitas har ansökt om bidrag på kronor för Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beviljar Humanitas kronor för 2015 ur kommunstyrelsens allmänna anslag för Yrkanden Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C) Maria Chergui (V) samt Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredrikssons (SD) yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om bifall till kommunledningskontorets förslag ställs mot avslag till detsamma. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Diskrimineringsbyrån Humanitas, för kännedom

15 15(64) KSKF/2015:22 23 Ansvar för kommunalt uppföljningsansvar Beslut Förslag till kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnden ansvarar från och med den 1 mars 2015 för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 i skollagen. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19 januari Av skrivelsen framgår bland annat att kommunala informationsansvaret övergick i ett kommunalt aktivitetsansvar från och med den 1 januari Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret och erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 skollagen och huvudansvaret föreslås ligga på barn- och utbildningsnämnden. I förordningen (2006:39) finns det reglerat vilka uppgifter kommunerna får behandla i registret de för över ungdomarna. Bakgrunden är att ungdomar som inte fullföljer en gymnasieutbildning löper risk för framtida utanförskap, samtidigt som uppföljningar visat på brister i kommuners arbete med dessa ungdomar. Skolverket kommer även att ta fram allmänna råd inom området under Det kommer att bli ökade kostnader för i första hand barn- och utbildningsnämnden i och med aktivitetsansvaret. Det är svårt att idag bedöma hur stora konsekvenserna blir. Förslaget är att barn- och utbildningsnämnden, under uppbyggnadsfasen och under 2015, får hantera ansvaret inom ram. Finns det behov av utökad ram för uppdraget får nämnden lyfta det i behov och prioriteringar inför arbetet med budget 2016.

16 16(64) Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att kommunen på ett tydligare sätt kommer att följa alla de unga som står utanför studier och arbete. Idag har kommunen, enligt verksamheten Ciceron, kontakt med uppskattningsvis procent av alla ungdomar som står utanför studier och arbete. Det utökade uppdrag som aktivitetsansvaret innebär att kommunen kommer att få bättre möjligheter att erbjuda de flickor och pojkar, unga kvinnor och män som idag står utanför studier och arbete stöd och insatser för att underlätta deras väg till vidare studier och ut i arbetslivet. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

17 17(64) KSKF/2013: Handlingsplan för trygghet, säkerhet och beredskap i Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige Handlingsplan för trygghet, säkerhet och beredskap i Eskilstuna kommun godkänns Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19 januari Av skrivelsen framgår bland annat att avdelningen inom kommunledningskontoret, demokrati och välfärd, trygghet- och säkerhet har arbetat fram en ny strategi för hela kommunkoncernen med fördjupningar avseende brottsförebyggande åtgärder, skydd mot olyckor och krisberedskap inklusive informationssäkerhet och klimatanpassning (finns i klimatplanen). Strategin berör hela kommunen och vill förbättra alla pojkar och flickors, män och kvinnors trygghet och säkerhet i Eskilstuna kommun. Kommunledningskontoret inkom med ett förslag till handlingsplan för säkerhetsarbetet i Eskilstuna kommun till kommunstyrelsen daterad den 13 mars Handlingsplanen för säkerhetsarbetet i Eskilstuna kommun skickades ut på remiss till kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Strategins syfte är att ge en överblick över kommunkoncernens arbete med att kontinuerligt förstärka Eskilstuna kommuns varumärke som en trygg och säker kommun. Kommunledningskontoret har aktivt deltagit i att ta fram strategin för Trygghetoch Säkerhet för Eskilstuna kommunkoncern för mandatperioden Någon särskild kostnadsberäkning för strategins genomförande har inte gjorts. Respektive organisation svarar för de underliggande dokumentens framtagande.

18 18(64) Den problematik som strategin ska bemästra rymmer i sig stora kostnader och ett effektivt, proaktivt arbete med Trygghet, Säkerhet och Krisberedskap sänker i sig kommunala kostnader. Strategin har arbetats fram utifrån de krav som Eskilstuna kommun har från lagstiftaren när det gäller trygghets, säkerhets- och krisberedskapsarbetet. I kommunen bedrivs det övergripande verksamhetsprocesser i processutvecklingsgrupper med harmonierande stödprocesser. Strategin är framtagen i samspel med Trygga Eskilstuna, processutvecklingsgrupp Samhällsskydd och beredskap samt stödprocess Säkerhet för att kvalitetssäkra arbetet. Strategin säkrar evidens och hållbarhet och påverkar positivt kommunens strategiska mål. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

19 19(64) KSKF/2013: Handlingsplan för att förebygga och motverka skadegörelse via klotter Beslut Förslag till kommunfullmäktige Handlingsplan för att förebygga och motverka skadegörelse via klotter antas. Reservation Niklas Frykman (FP) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Ingrid Sermeno Escobar (MP) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga C). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 25 november Av skrivelsen framgår bland annat att kommunledningskontoret har i samverkan med Trygga Eskilstuna och med representanter från berörda förvaltningar tagit fram ett förslag till ny handlingsplan för Eskilstuna kommuns arbete med att förebygga och motverka skadegörelse via klotter I första förslaget fanns även en beskrivning med hur kommunen ska arbeta med att främja graffiti som konstform. Ärendet kallades då "Strategi för att förebygga och motverka skadegörelse via klotter samt främja graffiti som konstform". I det omarbetade förslaget har rubriken nu ändrats från strategi till handlingsplan. Ärendet föreslås istället rubriceras som "Handlingsplan för att förebygga och motverka skadegörelse via klotter". Förslaget till ny handlingsplan anger en övergripande riktning hur kommunens arbete med att förebygga och motverka skadegörelse via klotter ska ske. Den presenterar ett grundläggande förhållningssätt kring hur kommunen ser på det

20 20(64) förebyggande arbetet och hur skadegörelse via klotter ska motverkas. Förslaget beskriver hur arbetet har sett ut tidigare, hur det ser ut i dag och hur Eskilstuna kommun ska gå tillväga för att uppnå det övergripande målet. Arbetet ska ske både genom dialog, information och påverkan men också hur vi genom samverkan kan försvåra och sanera klotter. Handlingsplanen följs upp i varje nämnds uppföljningssystem samt i Trygga Eskilstunas styrgrupp för rapport om hur arbetet fortlöper. Förslag till handlingsplan remitterades till arbetsmarknads- och familjenämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt Torshälla stads nämnd. Yttranden har inkommit från samtliga. I yttrandena har framkommit flera konstruktiva förslag till förbättringar av handlingsplanen, som kommunledningskontoret valt att beakta. Det gäller bland annat titeln på dokumentet då det i första förslaget kallades strategi. Dessutom fanns synpunkter på att dokumentet skulle särskilja klotterbekämpning med arbetet att främja graffiti som konstform. Dokumentet har också tydliggjorts när det gäller mål, definition, tillvägagångssätt och ansvarsområde. Arbetet med att uppnå målet med att minska skadegörelse via klotter och därmed också saneringskostnaderna för klotter, anses rymmas inom ramen för ordinarie verksamhet. Inledningsvis kan det resultera i att kostnaderna ökar, då Eskilstuna kommuns ambition är att sanera bort gammalt klotter. När det gäller kunskapshöjande insatser kan det innebära en viss kostnad när det gäller tid och resurser men ska även här inrymmas så långt det är möjligt i ramen för ordinarie verksamhet. Skolans arbete kring påverkan, att ge eleverna kunskap och insikt i vad skadegörelse kan få för konsekvenser, ingår i ordinarie undervisning kopplat till läroplan. En stad fri från skadegörelse via klotter bidrar till ökad trygghet. Att få fler unga att avstå från skadegörelse resulterar i minskade kostnader, både kortsiktigt och långsiktigt. Det ger också ökat välmående för den enskilda individen men också för anhöriga. Genom ett samlat ställningsstagande mellan fastighetsägare och kommun säkras ett mer effektivt arbete mot fortsatt skadegörelse men också hur alla kan bidra till att förebygga och motverka skadegörelse via klotter. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Annelie Klavins Nyström (M), Ulf Ståhl (M), Göran Gredfors (M), Arne Jonsson (C) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

21 21(64) Niklas Frykman (FP) yrkar bifall till kommuneldningskontorets förslag med följande tillägg: - Kommunfullmäktige upphäver stadsbyggnadsnämndens huvudansvar för uppdraget att möjliggöra lagliga målarväggar i enlighet med årsplan 2014, vilket innebär att Eskilstuna kommuns helägda bolag inte ska uppföra några sådana väggar. Jimmy Jansson (S) yrkar avslag på Niklas Frykmans (FP) tilläggsyrkande. Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med följande tillägg: - Ett nytt uppdrag ges till stadsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, Torshälla stads nämnd, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Torshälla Fastighets AB och kommunstyrelsen om att samverka kring att uppföra lagliga graffitiväggar i Eskilstuna som ska stå klara under våren Kommunstyrelsen ska ha en samordnande roll i arbetet. Maria Chergui (V) yrkar vidare avslag på Niklas Frykmans (FP) tilläggsyrkande. Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Niklas Frykman (FP) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar avslag på Maria Cherguis (V) tilläggsyrkande. Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar först avslag på kommunledningskontorets förslag, vidare avslag på Niklas Frykmans (FP) tilläggsyrkande och slutligen bifall till Maria Cherguis (V) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag i sin helhet. Ingrid Sermeno Escobars (MP) yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykmans (FP) yrkande om bifall till kommunledingskontorets förslag med tillägg. Jimmy Janssons (S) med fleras avslag på Niklas Frykmans (FP) tilläggsyrkande.

22 22(64) Maria Cherguis (V) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägg. Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om avslag på Maria Cherguis (V) med fleras tilläggsyrkande. Ordföranden föreslår följande propositionsordning: A. Niklas Frykmans (FP) förslag ställs mot Maria Cherguis (V) förslag. B. Det förslag som vinner i omröstning A ställs mot Jimmy Janssons (S) med fleras förslag. C. Det förslag som vinner i omröstning B ställs mot Ingrid Sermeno Escobars (MP) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer först Niklas Frykmans (FP) förslag mot Maria Cherguis (V) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifall Maria Cherguis (V) förslag. Därefter ställer ordföranden Jimmy Janssons (S) med fleras förslag mot Maria Cherguis (V) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Jimmy Janssons (S) med fleras förslag. Slutligen ställer ordföranden Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om att bifalla kommunledingskontorets förslag i sin helhet mot Ingrid Sermeno Escobars (MP) avslagsyrkande till detsamma. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifall Jimmy Janssons (S) med fleras förslag innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag i sin helhet.

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Vad gör myndigheterna för integrationen?

Vad gör myndigheterna för integrationen? Vad gör myndigheterna för integrationen? En analys av sex strategiska myndigheters regleringsbrev och årsredovisningar Fredrik Rakar Avdelningen för Samhällsanalys Integrationsverket INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer