Administrativ service, kommunhuset

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administrativ service, kommunhuset"

Transkript

1 1(2) Plats och tid Plenisalen, 08:30 12:15 Beslutande Ledamöter Tintin Löfdahl (KD) ordf. Rose-Marie Svanborg (S) David Edin (ByP) Tjänstgörande ersättare Kia Rolands (KD) ers för Sebastian Larsson (M) Inger Back (L) ers för Birgitta Pettersson (C) Yvonne Ineteg (V) ers för Karin Qvicker (C) Liv Lunde-Andersson (S) ers för Lars Halvarson (S) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Zilha Fific, avd. chef familj och stöd Harry Lönnebacke, enhetschef IFO Helén Solarfs, enhetschef öppenvård David Ytfelt, enhetschef HVB och stödboende Johan Jobs, enhetschef integration och arbetsmarknad samtliga 11 redovisning kvalitetsredovisningar Linda Karlsson, avd. chef förskolan, 11 redovisning kvalitetsredovisning Per Andersson, verksamhetsekonom, 11 ekonomisk rapport Lars Nyberg, sektorchef Anna-Carin Ingels, sekreterare Justeringens plats och tid Administrativ service, kommunhuset kl Underskrifter Paragrafer Ordförande Tintin Löfdahl (KD) Justerare Rose-Marie Svanborg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrativ service, kommunhuset Underskrift Anna-Carin Ingels 1

2 2(2) Ärendelista 11 Rapporter Utredning grundskolan 13 Ansökan om verksamhetsbidrag Brottsofferjouren Leksand Rättvik 14 Kurser och konferenser lärande och stöd Delegeringsärenden lärande och stöd Anmälningsärenden lärande och stöd

3 1(3) 11 Dnr 2017/24 Rapporter 2017 Information brukarråd, dnr 2017/455 - Tällbergs skola och förskola har lyft frågan om budget för det prioriterade målet En giftfri förskola. Sektorchefen informerar om att det finns pengar avsatta för målet i årets budget och att det även ska avsättas pengar i budget Den 3 maj blir det ett stort brukarråd där verksamhetsekonomen kommer att informera om budgetprocessen. Personal- och elevärenden, dnr 2017/25 Sektorchefen informerar om följande: - Annica Sandy Hedin kommer att efterträda Maria Park som avdelningschef för grundskolan samt att ansökningstiden för tjänsterna som kvalitetsutvecklare respektive rektor för gymnasiet gick ut den 24 april. - En skrivelse från personalen på Åkerö skola till samverkansorganet LOSAM gällande synpunkter på arbetsmiljön vid Åkerö skola. - Svar till Skolinspektionen gällande anmälan om kränkande behandling av en elev vid Sammilsdalskolan. - Lönesättning av lärare. - Kommunstyrelsen har antagit målnivån för indikatorn Antal barn per årsarbetare i förskolan till 5,2. Redovisning av respektive verksamhets kvalitetsredovisning familj och stöd samt förskolan, dnr 2017/661 - Avdelningschef familj och stöd Zilha Fific tillsammans med enhetscheferna Harry Lönnebacka, David Ytfelt, Johan Jobs och Helen Solarfs redogör för familj och stöds kvalitetsredovisning 2016 samt för de prioriterade målen under

4 2(3) Avdelningschef förskola Linda Karlsson, redogör för förskolans kvalitetsredovisning 2016 samt för de prioriterade målen under Ekonomisk rapport - Verksamhetsekonom Per Andersson redogör för prognos per utfall första kvartalet 2017 för sektor lärande och stöd. Prognosen pekar på ett minusresultat på 7 miljoner. Dock förväntas sektorn få momspengar på cirka 4,5 miljoner under året. Underskottet beror i huvudsak på att för- och grundskolan har svårigheter med att få ihop sin budgetar. Främsta orsaken är flera barn och elever i deras verksamheter. Dessutom var kostnaden för det ekonomiska biståndet under mars månad det högsta på många år, vilket också kommer att bidra till underskottet. Ekonomiskt bistånd, dnr 2017/255 - Utbetalningen av ekonomiskt bistånd har ökat. En stor del av ökningen beror på arbetslöshet utan ersättning. Redovisning av tyck till, kvartal 1, dnr 2017/621 - Ett klagomål har kommit in till sektorn under första kvartalet. Sektorchefen redogör för klagomålet och de åtgärder som vidtagits. Skolgång för asylsökande ungdomar som skrivs upp i ålder, dnr 2017/601 - Sektorchefen informerar att kommunstyrelsen har beslutat följande: Asylsökande elever som skrivs upp i ålder av Migrationsverket under asylprocessen till att vara 18 år och äldre, samt fortfarande finns kvar i Leksands kommun, ska under överklagandeprocessen få gå kvar i det svenska skolsystemet utifrån angiven ålder, tills beslut vunnit laga kraft. Särskilda medel från kommunstyrelsen ska tillföras berörd skola i Leksands kommun, utifrån den ersättning skolan kunnat erhålla från Migrationsverket. Inspektion av Lustholen HVB-hem - Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde den 14 mars 2017 en inspektion på Lustholen HVB. Zilha Fific redogör för kommuniceringen med IVO. Beslut från IVO inväntas. Patientsäkerhetsberättelse, dnr 2017/496 - Sektorchefen redogör för den patientsäkerhetsberättelse som medicinskt ledningsansvarig skolsköterska för elevhälsans medicinska insatser har sammanställt. Beslut om fördelning av anvisning till Leksands kommun från länsstyrelsen - En kommun är skyldig, enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, att efter anvisning ta emot en 4

5 3(3) nyanländ för bosättning i kommunen. Länsstyrelsen har beslutat att kommuntalet 2017 för Leksands kommun är 47. Högskolestudier kombinerat med arbete i Leksands kommun - Sektorchefen redogör för två nya utbildningar som kommer att startas av Högskolan Dalarna i höst. Dels en grundskollärarutbildning 4-6, med inriktning mot NO/Teknikgrundlärarutbildning på 5,5 år, dels en kompletterande pedagogisk utbildning på 2,5 år. För båda gäller att studier kombineras med arbete och ger en ersättning på minst kr per månad. Ett informationsmöte kommer att hållas för de intresserade i Leksands kommun den 26 april. s beslut 1. Lägga informationen till handlingarna 5

6 1(2) 12 Dnr 2017/646 Utredning grundskolan Grundskolan i Leksands kommun står inför flera utmaningar inom de närmaste åren. Främst gäller det att anpassa dimensioneringen av antal elever vid våra kommunala grundskolor, där starten av den fristående grundskolan Excel från höstterminen 2017 kommer påverka de kommunala grundskolornas dimensionering. Deras plan är att till hösten 2018 bestå av c:a 200 elever. En planerad utökning av elevantalet på Banérskolan kommer initialt att marginellt påverka våra grundskolor. Dock kommer framtida befolkningsutveckling inom Leksands kommun med målet om att vara innevånare år 2025 ha stor betydelse. Den andra utmaningen är att få våra grundskolors ekonomi i balans. För att organisera kommunens grundskolor kommande år behöver utskottet tillsätta en utredning som ser över både framtida dimensionering och ekonomiska förutsättningar. Sektorchef har uppdragit till Leksandsbostäder att se över grundskolornas totala kapacitet av elever i respektive byggnad ur ett arbetsmiljöperspektiv, där ventilationskrav och brandsäkerhetskrav på lokalerna ska ingå i utredningen. En rapport kommer att delges utskottet vid majmötet. Finansiering Utskottet lärande och stöd finansierar utredningen centralt under Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat

7 2(2) s beslut 1. Uppdra till sektorchef inom lärande och stöd att ta in anbud från tre externa intressenter för att utreda Leksands kommuns grundskolors framtida organisation ur ett dimensionerings- och ekonomiskt perspektiv. Beslutet skickas till Sektorchef lärande och stöd Avdelningschef grundskolan 7

8 1(1) 13 Dnr 2017/437 Ansökan om verksamhetsbidrag Brottsofferjouren Leksand Rättvik Det har kommit en ansökan om verksamhetsbidrag från Brottsofferjouren Leksand Rättvik. De ansöker om ett bidrag på 4 kronor per invånare från kommunerna i upptagningsområdet. Enligt uppgifter från Brottsofferjouren Sveriges rapport 2015, var medelvärdet på kommunbidraget 2,51 kr/invånare i Sverige respektive 1,63 kr/invånare i Dalarna. Sektorns/avdelningens bedömning Socialtjänsten är skyldig att erbjuda stöd till brottsoffer. För familj och stöd är Brottsofferjouren en stor avlastning, då de har jour dygnet runt och klienterna hänvisas dit. Vi har endast goda erfarenheter av Brottsofferjouren och vill fortsätta att ha möjlighet att hänvisa klienter dit. Beslutsunderlag Ansökan om verksamhetsbidrag Tjänsteutlåtande, daterat s beslut 1. Bidra till Brottsofferjouren Leksand Rättvik med 1,50 kr per invånare i Leksands kommun. 2. Bidraget betalas ut från budgeten från sektor lärande och stöd. Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen Brottsofferjouren Leksand Rättvik 8

9 1(1) 14 Dnr 2017/666 Kurser och konferenser lärande och stöd 2017 Det har kommit en inbjudan till medlemmarna i naturvetenskap och teknik för alla, NTA-skolutveckling, att delta i årsstämman den 17 maj Beslutsunderlag Inbjudan till årsstämma Stadgar s beslut 1. Ge NTA-samordnare Anders Eriksson fullmakt att representera Leksands kommun vid årsstämman för NTA-skolutveckling den 17 maj Beslutet skickas till NTA-samordnare 9

10 1(1) 15 Dnr 2017/60 Delegeringsärenden lärande och stöd 2017 Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla delegering. Beslut 1/2017 fattat av sektorchef Lars Nyberg Beslut 2-8/2017 fattade av avdelningschef grundskolan Maria Park Beslut 1-2/2017 fattade av enhetschef Helén Solarfs Beslut 3-4/2017 fattade av enhetschef Johan Jobs Beslut 1-4/2017 fattade av enhetschef David Ytfelt Beslut 29-74/2016 fattade av förskolechef Maria Granath-Nilsén Beslut 44-71/2016 fattade av förskolechef Silva Christmann Beslut 1-10/2017 fattade av förskolechef Maria Granath-Nilsén Beslut 1-12/2017 fattade av rektor Annica Sandy Hedin Beslut10-17/2017 fattade av förskolechef Helen Häljebo s beslut 1. Överlämna redovisningen av delegationsbesluten till kommunstyrelsen för godkännande. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 10

11 1(1) 16 Dnr 2017/260 Anmälningsärenden lärande och stöd 2017 En förteckning över dokument som inkommit ska anmälas till utskottet. Slutredovisning 2016 Studieförbundet Bilda s beslut 1. Ärendet tas som en information till protokollet 11

Tjänstemän Per Andersson, verksamhetsekonom Carin Fredlin, sektorchef Anna-Carin Ingels, sekreterare. Underskrifter Paragrafer 37-42

Tjänstemän Per Andersson, verksamhetsekonom Carin Fredlin, sektorchef Anna-Carin Ingels, sekreterare. Underskrifter Paragrafer 37-42 1(2) Plats och tid Plenisalen, 08:30-11.10 Beslutande Ledamöter Tintin Löfdahl (KD) Sebastian Larsson (M) Lars Halvarsson (S) David Edin (BP) Karin Qvicker (C) Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg

Läs mer

Administrativ service, kommunhuset

Administrativ service, kommunhuset 1(2) Plats och tid Kulturskolan, 08:30-15.00 Beslutande Ledamöter Tintin Löfdahl (KD) Sebastian Larsson (M) Lars Halvarsson (S) David Edin (BP) Karin Qvicker (C) Birgitta Pettersson (C) Rose-Marie Svanborg

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(2) Plats och tid Plenisalen, 08:30 12.40 Beslutande Ledamöter Tintin Löfdahl (KD) ordf. Sebastian Larsson (M) 1:e vice ordf. Lars Halvarson (S) 2:e vice ordf. Karin Qvicker (C) 48 e - 53 Birgitta Pettersson

Läs mer

Administrativ service, kommunhuset

Administrativ service, kommunhuset 1(2) Plats och tid Plenisalen, 08:30 11:45 Beslutande Ledamöter Titntin Löfdahl (KD) ordf. Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordf. Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordf. Birgitta Pettersson (C) Karin Qvicker

Läs mer

Administrativ service, kommunhuset

Administrativ service, kommunhuset 1(2) Plats och tid Plenisalen, 08:30 Beslutande Ledamöter Tintin Löfdahl (KD) ordf. Lars Halvarson (S) 2:e vice ordf. Rose-Marie Svanborg (S) Tjänstgörande ersättare Aarno Magnusson (C) ersättare för Karin

Läs mer

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD)

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08.30 11.30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Sakarias Winberg, (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lars Halvarsson (S) David Edin (ByP)

Sakarias Winberg, (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lars Halvarsson (S) David Edin (ByP) 1(1) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, 08:30 11.15 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg, (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lars Halvarsson (S) David

Läs mer

Lotten Kluck (L) ordf. Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordf. Birgitta Pettersson (C) Rose-Marie Svanborg (S)

Lotten Kluck (L) ordf. Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordf. Birgitta Pettersson (C) Rose-Marie Svanborg (S) 1(2) Plats och tid Insjörummet, 08:30 11:50 Beslutande Ledamöter Lotten Kluck (L) ordf. Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordf. Birgitta Pettersson (C) Rose-Marie Svanborg (S) Tjänstgörande ersättare Liv

Läs mer

Administrativ service, kommunhuset

Administrativ service, kommunhuset 1(2) Plats och tid Plenisalen, 08:30 12:30 Beslutande Ledamöter Tintin Löfdahl (KD) ordf. Sebastian Larsson (M) 1:e vice ordf. Lars Halvarson (S) 2:e vice ordf. David Edin (BP) Karin Qvicker (C) Birgitta

Läs mer

Administrativ service, kommunhuset

Administrativ service, kommunhuset 1(2) Plats och tid Plenisalen, 08:30-12:20 Beslutande Ledamöter Tintin Löfdahl (KD) ordf. Sebastian Larsson (M) vice ordf 60 t.o.m. punkt löneläge 2016 Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordf Birgitta Pettersson

Läs mer

Inger Back (L) ersättare för Pelle Lindsjö (C)

Inger Back (L) ersättare för Pelle Lindsjö (C) 1(2) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, 08:30 12.00 Beslutande Ledamöter Lotten Kluck (L) ordförande Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson

Läs mer

Administrativ service, kommunhuset

Administrativ service, kommunhuset 1(2) Plats och tid Plenisalen, 08:30 16:30 Beslutande Ledamöter Tintin Löfdahl (KD) ordf. Sebastian Larsson (M) 1:e vice ordf. Lars Halvarson (S) 2:e vice ordf. Karin Qvicker (C) Birgitta Pettersson (C)

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(1) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, 08:30 12.00 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Pettersson (C) Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordf. Lars Halvarsson

Läs mer

Administrativ service, kommunhuset

Administrativ service, kommunhuset 1(2) Plats och tid Plenisalen, 08:30 15:40 Beslutande Ledamöter Tintin Löfdahl (KD) Sebastian Larsson (M) Karin Qvicker (C) Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Tjänstgörande ersättare Liv Lunde-Andersson

Läs mer

Birgitta Pettersson (C), tjänstgörande ersättare för Pelle Lindsjö (C) Elina Olsen-Huokko (KD), tjänstgörande ersättare för David Edin (ByP)

Birgitta Pettersson (C), tjänstgörande ersättare för Pelle Lindsjö (C) Elina Olsen-Huokko (KD), tjänstgörande ersättare för David Edin (ByP) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön i kommunhuset, klockan 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), ordförande Lotten Kluck (FP), 1 vice ordförande Lars Halvarsson (S), 2 vice ordförande

Läs mer

Lotten Kluck (FP) ordförande Marianne Kronberg (M) 1: vice ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP)

Lotten Kluck (FP) ordförande Marianne Kronberg (M) 1: vice ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, 13:00 Beslutande Ledamöter Lotten Kluck (FP) ordförande Marianne Kronberg (M) 1: vice ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Ros-Marie Svanborg (S)

Läs mer

Liv Lunde Andersson ersättare för Pelle Lindsjö (C) Inger Back (FP) ersättare för Birgitta Pettersson (C) Tjänstemän Övriga

Liv Lunde Andersson ersättare för Pelle Lindsjö (C) Inger Back (FP) ersättare för Birgitta Pettersson (C) Tjänstemän Övriga 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 13.00 15.40 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD) ordförande Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Ros-Marie

Läs mer

Administrativ service, kommunhuset

Administrativ service, kommunhuset 1(2) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, 08:30 12:50 Beslutande Ledamöter Tintin Löfdahl, (KD) ordf. Sebastian Larsson, (M) 1:e vice ordf. Lars Halvarson, (S) 2:e vice ordf. Karin Qvicker (C) Birgitta

Läs mer

Inger Back (FP) ersättare för Pelle Lindsjö (C) Liv-Lunde Andersson (S) ersättare för Birgitta Pettersson (C)

Inger Back (FP) ersättare för Pelle Lindsjö (C) Liv-Lunde Andersson (S) ersättare för Birgitta Pettersson (C) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08:30 12.00 Beslutande Ledamöter Lotten Kluck (FP) ordförande Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Ros-Marie Svanborg

Läs mer

Pelle Lindjsö (C) Birgitta Pettersson (C) Sakarias Winberg (KD) ordförande Marianne Kronberg (M) vice ordförande

Pelle Lindjsö (C) Birgitta Pettersson (C) Sakarias Winberg (KD) ordförande Marianne Kronberg (M) vice ordförande Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, 13.00 17.00 Beslutande Ledamöter Pelle Lindjsö (C) Birgitta Pettersson (C) Sakarias Winberg (KD) ordförande Marianne Kronberg (M) vice ordförande Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tjänstemän John Arrias, rektor Anna-Carin Ingels, sekreterare. Underskrifter Paragrafer 18-23

Tjänstemän John Arrias, rektor Anna-Carin Ingels, sekreterare. Underskrifter Paragrafer 18-23 1(2) Plats och tid Korstäppans herrgård, 13:30 14:45 ande Ledamöter Joanna Stridh (C) ordf. Tintin Löfdahl (KD) vice ordf. Birgitta Pettersson (C) Lars Halvarsson (S) Barbro Aastrup (S) Jesper Pellgaard

Läs mer

Underskrifter Paragrafer Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utskottet för lärande och stöd

Underskrifter Paragrafer Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utskottet för lärande och stöd 1(2) Plats och tid Insjörummet, 08:30 14:30 Beslutande Ledamöter Lotten Kluck (L) ordf. Marianne Kronberg (M) 1: vice ordf Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordf Birgitta Pettersson (C) Anna Walsh (MP) Rose-Marie

Läs mer

Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordf Birgitta Pettersson (C) Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordf Rose-Marie Svanborg (S)

Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordf Birgitta Pettersson (C) Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordf Rose-Marie Svanborg (S) 1(2) Plats och tid Plenisalen, 08:30 12:15 Beslutande Ledamöter Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordf Birgitta Pettersson (C) Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordf Rose-Marie Svanborg (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP)

Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP) 1(2) Plats och tid Musikskolan, 08:30 11:30 Beslutande Ledamöter Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP) Tjänstgörande

Läs mer

Margareta Jobs (KD) ersättare för Karin Lundström (BP)

Margareta Jobs (KD) ersättare för Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13:00 14:05 ande Ledamöter Kenneth Dahlström (C), ordförande Per Wiman (KD) Siv Mattes Gärtner (S) Rune Bröms (C) Lars-Erik Jansson (S) Kerstin Marits (M)

Läs mer

Sakarias Winberg, (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Thomas Gudmundsson (KD) David Edin (ByP)

Sakarias Winberg, (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Thomas Gudmundsson (KD) David Edin (ByP) 1(1) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, 08:30 12.00 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg, (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Thomas Gudmundsson (KD) David Edin (ByP) Tjänstgörande ersättare Elina Olsen-Huokko

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Hagagatan 8, kl 9.00-10.30 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP)

Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08:30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP)

Läs mer

Dagny Martinsson (C) ers: Karin Lundström (BP)

Dagny Martinsson (C) ers: Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid S:t Persgården, kl. 13:00 15:00 ande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) Per Wiman (KD) Siv Mattes Gärtner (S) Rune Bröms (C) Lars-Erik Jansson (S) Kerstin Marits (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-10.20 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S)

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08:30 12.20 Beslutande Ledamöter Lotten Kluck (FP) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Lars Halvarsson (S) David Edin (ByP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Pleinsalen, kl 9.00-10.35 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Utskottet för lärande och stöd

Utskottet för lärande och stöd 1(2) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, kl. 8.30-14.50 Beslutande Ledamöter Tomas Bergsten (C) Mats Aspemo (M) Lars Halvarson (S) Karin Qvicker (C) 42-47 Pg Gregard (M) Yvonne Ineteg (V) Björn Larsson

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Administrativ service, kommunhuset

Administrativ service, kommunhuset 1(2) Plats och tid Rum Insjön, 08:30 12:15 Beslutande Ledamöter Tintin Löfdahl (KD) Sebastian Larsson (M) Lars Halvarsson (S) Karin Qvicker (C) Birgitta Pettersson (C) Rose-Marie Svanborg (S) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Dagny Martinsson (C) ers: Rune Bröms (C)

Dagny Martinsson (C) ers: Rune Bröms (C) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-9.45 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg ANSLAG/BEVIS Administrativ service

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg ANSLAG/BEVIS Administrativ service 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl. 13:00 14.00 ande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) Per Wiman (KD) Siv Mattes Gärtner (S) Rune Bröms (C) Lars-Erik Jansson (S) Kerstin Marits (M) Karin Lundström

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-09.55 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S)

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhuset Plenisalen, kl 9.00-10.40 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Jävsnämnden ANSLAG/BEVIS. Jävsnämnden Administrativ service. Plats och tid Rum Insjön, 09:00-09:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Jävsnämnden ANSLAG/BEVIS. Jävsnämnden Administrativ service. Plats och tid Rum Insjön, 09:00-09:30 1(2) Plats och tid Rum Insjön, 09:00-09:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S) Bertil Andersson (C) Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare Lena Ihlar (V) ers: Axel Agnas Britts (S)

Läs mer

Eva Kempff (C) Karin Andersson (C) 4-16, del av 17 (ej beslut) Oliver Rolands (KD) Ros-Marie Svanborg (S) Lennart Ljung (S)

Eva Kempff (C) Karin Andersson (C) 4-16, del av 17 (ej beslut) Oliver Rolands (KD) Ros-Marie Svanborg (S) Lennart Ljung (S) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, kl 8.30-14.55 Beslutande Ledamöter Tomas Bergsten (C) Mats Aspemo (M) Lars Halvarson (S) Karin Qvicker (C) Pg Gregard (M) Yvonne Ineteg (V) Björn Larsson (C)

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tintin Löfdahl (KD) ordf Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordf Birgitta Pettersson (C) Rose-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP)

Tintin Löfdahl (KD) ordf Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordf Birgitta Pettersson (C) Rose-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP) 1(2) Plats och tid Plenisalen, 08:30 12.05 Beslutande Ledamöter Tintin Löfdahl (KD) ordf Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordf Birgitta Pettersson (C) Rose-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP) Tjänstgörande

Läs mer

David Edin (Bp) ersättare för Pelle Lindsjö (C)

David Edin (Bp) ersättare för Pelle Lindsjö (C) 1(2) Plats och tid Insjörummet, 08:30 11.30 Beslutande Ledamöter Lotten Kluck (L) ordförande Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie

Läs mer

Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00

Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00 1(19) Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Justeringens

Läs mer

Margareta Jobs (KD) ers: Kerstin Marits (M) Dagny Martinsson (C) ers: Siv Gärtner (S)

Margareta Jobs (KD) ers: Kerstin Marits (M) Dagny Martinsson (C) ers: Siv Gärtner (S) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-10.10 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) Per Wiman (KD) Rune Bröms (C) Lars-Erik Jansson (S) Tjänstgörande ersättare Margareta Jobs (KD) ers:

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 04. Kultur- och utbildningsnämnden (11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 04. Kultur- och utbildningsnämnden (11) Nr 04 Kultur- och utbildningsnämnden 2017-04-19 1(11) Tid och plats onsdagen den 19 april 2017, klockan 08.30 12.00, i Erikstadsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Henrik Sandberg (MP) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg ANSLAG/BEVIS Administrativ service

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg ANSLAG/BEVIS Administrativ service 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13:00 15:20 ande Ledamöter Kenneth Dahlström (C), ordförande Kerstin Marits (M), 1:e vice ordförande Ingrid Rönnblad (S), 2:e vice ordförande Ewa Fogelström

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Per Daniels (M) Beth Holtzmann (S) Lena Ihlar (V), ersätter Pär Andersson

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Per Daniels (M) Beth Holtzmann (S) Lena Ihlar (V), ersätter Pär Andersson 1(2) Plats och tid Rum Insjön, Kommunhuset, 09:00-09:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Per Daniels (M) Beth Holtzmann (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kultur- och utbildningsnämnden (13)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kultur- och utbildningsnämnden (13) Nr 10 Kultur- och utbildningsnämnden 2016-11-23 1(13) Tid och plats onsdagen den 23 november 2016, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Henrik Sandberg (MP)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Lotten Kluck (L) ordförande Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Anna Walsh (MP)

Lotten Kluck (L) ordförande Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Anna Walsh (MP) 1(2) Plats och tid Hagagatan 8, 08:30 12:30 Beslutande Ledamöter Lotten Kluck (L) ordförande Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Anna Walsh (MP) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Administrativ service

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Administrativ service 1(4) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, kl. 16:00-16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset, kl. 17.00 Underskrifter

Läs mer

Socialnämnden (12) Tisdagen den 29 mars 2016, klockan , i Skållerudsrummet

Socialnämnden (12) Tisdagen den 29 mars 2016, klockan , i Skållerudsrummet Socialnämnden 2016-03-29 1(12) Tid och plats Tisdagen den 29 mars 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kristoffer Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet Bildningsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl. 13.00 15.00 Beslutande Kari Staatsen (Hela Edas Lista) ordförande Birgitta Olsson (Hela

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans Liljas (FP) Jan Bohlin (S), t o m kl 11:00, 15 Lars Östlund (V), fr o m kl 11:00, 16

Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans Liljas (FP) Jan Bohlin (S), t o m kl 11:00, 15 Lars Östlund (V), fr o m kl 11:00, 16 Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Fritidslokalen vid Råda skola (övre våningen i förskolehuset) kl 09:00 11:30 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-11.15 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Karin Lundström (BP) Tjänstgörande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Socialnämnden (13) Tisdagen den 26 maj 2015, klockan , i Skållerudsrummet

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Socialnämnden (13) Tisdagen den 26 maj 2015, klockan , i Skållerudsrummet Nr 5 Socialnämnden 2015-05-26 1(13) Tid och plats Tisdagen den 26 maj 2015, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Eva Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-08 1 [8] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Kultur- och utbildningsnämnden (11) Marianne Sand Wallin (S)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Kultur- och utbildningsnämnden (11) Marianne Sand Wallin (S) Nr 08 Kultur- och utbildningsnämnden 2018-09-26 1(11) Tid och plats onsdagen den 26 september 2018, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Henrik Sandberg (MP)

Läs mer

Margareta Jobs (KD) ersätter Kerstin Marits (M)

Margareta Jobs (KD) ersätter Kerstin Marits (M) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen 13:00 14:30 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) Per Wiman (KD) Siv Mattes Gärtner (S) Rune Bröms (C) Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP) Tjänstgörande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-19 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.45 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Björn Möller (M) Miia

Läs mer

Dagny Martinsson (C) ersätter Siv Gärtner (S)

Dagny Martinsson (C) ersätter Siv Gärtner (S) 1(2) Plats och tid Solhems särskilda boende, sammanträdesrum kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Peter

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Elina Olsen-Huokko (KD) ersättare för Thomas Gudmundsson (KD) Per-Erik Ingels (C) ersättare för David Edin (ByP)

Elina Olsen-Huokko (KD) ersättare för Thomas Gudmundsson (KD) Per-Erik Ingels (C) ersättare för David Edin (ByP) 1(1) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, 08:30-15.00 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD) ordförande Birgitta Björndahl (M) Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Lotten Kluck (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Tjänstgörande ersättare Lars-Bertil

Läs mer

Marita Lindsmyr, socialchef Johan Brodin, ekonom 48 Maria Hedström, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström

Marita Lindsmyr, socialchef Johan Brodin, ekonom 48 Maria Hedström, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer (M) Deisy Hellsén (C) Anne

Läs mer

Birgitta Pettersson (C) ersättare för Pelle Lindsjö (C) Tjänstemän Lars Nyberg, sektorschef Anna-Carin Ingels, sekreterare 36-44

Birgitta Pettersson (C) ersättare för Pelle Lindsjö (C) Tjänstemän Lars Nyberg, sektorschef Anna-Carin Ingels, sekreterare 36-44 1(1) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, 08:30 11.00 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD) ordförande Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) 1:e vice ordförande Lars Halvarsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00-11:30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Anita Wallin (MP) ersättare för Carina Nordqvist (S) Emma Madueme (S) ersättare för Lars Jingåker

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

Tommy Åsbacka, avdelningschef Jenny Magnusson, nämndsekreterare. Lars-Göran Sörqvist (M)

Tommy Åsbacka, avdelningschef Jenny Magnusson, nämndsekreterare. Lars-Göran Sörqvist (M) Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-10-14 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Tisdagen den

Läs mer

PROTOKOLL Bildnings- och socialutskottet Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT. Tid: 13:

PROTOKOLL Bildnings- och socialutskottet Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT. Tid: 13: KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00 16.50 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Janette Olsson (S), vice ordförande Linda-Maria Hermansson (C) 63-64, 68, del av 65

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 07. Kultur- och utbildningsnämnden (10)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 07. Kultur- och utbildningsnämnden (10) Nr 07 Kultur- och utbildningsnämnden 2018-08-29 1(10) Tid och plats onsdagen den 29 augusti 2018, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Marianne Sand Wallin

Läs mer

Kansli-och utvecklingsenheten

Kansli-och utvecklingsenheten Plats och tid Humleskolan, kl. 8.30 11.45 1(12) Beslutande Ledamöter Elisabeth Stenberg Michalski (S), ordförande Mathias Gerdin (AltBr) Rolf Mårtensson (M) Annika Molldén (S) Tjänstgörande ersättare Andreas

Läs mer

Elisabeth Stenberg Michalski (S), ordförande Mathias Gerdin (AltBr) Rolf Mårtensson (M) Annika Molldén (S) Linda Pilthammar (SD)

Elisabeth Stenberg Michalski (S), ordförande Mathias Gerdin (AltBr) Rolf Mårtensson (M) Annika Molldén (S) Linda Pilthammar (SD) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 13.00 15.10 Beslutande Ledamöter Elisabeth Stenberg Michalski (S), ordförande Mathias Gerdin (AltBr) Rolf Mårtensson (M) Annika Molldén (S) Tjänstgörande

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 1 Ärendeförteckning sid. 36 Val av justerare... 3 37 Fastställande av ärendelista... 4 38 Anmälan av informationsärenden mars... 5 39 Redovisning av delegeringsbeslut mars... 6 40 Ekonomisk periodrapport

Läs mer

(17) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 23 april, kl

(17) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 23 april, kl 2015-04-23 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 23 april, kl. 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Lars

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Beth Holzmann (S), ersätter Rune Bröms (C) Margareta Jobs (KD) ersätter Kerstin Marits (M)

Beth Holzmann (S), ersätter Rune Bröms (C) Margareta Jobs (KD) ersätter Kerstin Marits (M) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 15.30 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C), ordförande Per Wiman (KD) Siv Gärtner (S) Lars-Erik Jansson(S) Karin Lundström (BP) Tjänstgörande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl. 17:00 19:30 Utses att justera Christer Olsson Justeringens plats och datum Kommunhuset 2015-12-21

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 555 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-12 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 19 februari 2015, kl 17.00, Stora Tjörnsalen,

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl

Kommunkontoret Djurås , kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-12 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.15 Beslutande Ledamöter Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Kerstin Stenquist (C) Birgitta

Läs mer

Ajournering mellan 7 och 8 kl. 11:10 11: Paragraferna behandlades i följande ordning: 1, 3-8, 2, 9-11.

Ajournering mellan 7 och 8 kl. 11:10 11: Paragraferna behandlades i följande ordning: 1, 3-8, 2, 9-11. Nämnden för individ- och familjeomsorg 2018-01-09 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 6 Alvesta 9 januari 2018 kl. 10:00 11:45 Ajournering mellan 7 och 8 kl. 11:10 11:30 Justerade paragrafer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 15.30 18.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ann Pettersson (M) tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Fredrik Jönsson (C) ordf. Lennart Pettersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunkontoret sammanträdesrum A, kl. 17:00-18:30

Sammanträdesdatum Kommunkontoret sammanträdesrum A, kl. 17:00-18:30 11111 ~!!~,,...-.; ~ Essunga kommun 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret sammanträdesrum A, kl. 17:00-18:30 Ledamöter Maria Malmberg (C), ordförande Pernilla Jönsson (M), vice ordförande Tobias Wallin (M)

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:

Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09: o Malung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-11.15 Sofia Söderström, ordförande (S) Lilian Olsson (S) Birgitta Örjas (S) Bengt Nilsson (S) Agneta Åhs-Sivertsen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för omsorg

Kommunstyrelsens utskott för omsorg 1(15) Kommunstyrelsens utskott för omsorg Plats och tid: Koppången, Gamla brandstationen 2017-10-04 kl. 13:00 15:30 Beslutande: Susann Lindblad (C), ordförande Hans Sternbro (S), vice ordförande Håkan

Läs mer

Utbildningsnämnden (12)

Utbildningsnämnden (12) Utbildningsnämnden 2011-12-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 14 december kl. 9.00 12.00 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström (M) Inga Karlsson (M) Claes Lindahl

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-13 1 [10] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB), 1:e vice ordförande Katarina

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Siv Gärtner (S) 2:e

Läs mer

Kommunkontoret fredagen den 11 januari 2019 kl. 08: , ajournering för lunch 12:00-12:45 Beslutande Se särskild förteckning sid 2

Kommunkontoret fredagen den 11 januari 2019 kl. 08: , ajournering för lunch 12:00-12:45 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 1(14) Plats och tid Kommunkontoret fredagen den 11 januari 2019 kl. 08:30-14.10, ajournering för lunch 12:00-12:45 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Utses att

Läs mer

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Barbro Wallin (M)

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Barbro Wallin (M) Socialnämnden 2016-12-19 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, Gagnefsrummet kl. 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö

Läs mer

Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 24 april 2018, kl. 17:00 17:15. Oscar Fredriksson, kommunchef

Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 24 april 2018, kl. 17:00 17:15. Oscar Fredriksson, kommunchef Protokoll Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 24 april 2018, kl. 17:00 17:15 Beslutande Stina Munters (C), ordf. Lars-Olov Liss (C) Lovisa Berglund (C) Torsten Larsson (KD) Wahan

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(14) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.20 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Sara Hansson (S), tjänstgörande ers. Katrine Mattsson

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.20 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer