Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning Våra fastigheter dina möjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter"

Transkript

1 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012 Våra fastigheter dina möjligheter

2 AVDELNING SVEAREAL AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Innehåll, Vision och Affärsidé Innehåll 2 Vision och affärsidé 3 Året i korthet samt nyckeltal 4 VD-intervju 6 Våra fastigheter 9 Kundreportage Lomond industrier 10 Fastighetsöversikt 12 Våra kunder 13 Kundreportage Deterministic Control 14 Finansiering 15 Aktien och ägarna 16 Vårt miljöarbete 18 Marknadsanalys 20 Förvaltningsberättelse 23 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 26 Eget kapital koncern 27 Noter 33 Definitioner 34 Bolagsstyrning 35 Kalendarium Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012 Våra fastigheter dina möjligheter Speditionen 1, Malmö Vision SveaReal är ett framgångsrikt fastighetsbolag med en tydlig profil och i tillväxt för att attrahera kunder, aktieägare, med arbetare, affärspartners och kapitalmarknaden Affärsidé SveaReal äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter för kontor, logistik och industri på prioriterade tillväxtorter och logistikcentra. SveaReals framgång bygger på medarbetarnas kunskap om kundernas behov och förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter.

3 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 SveaReal äger och utvecklar fastigheter för kontor, lager och logistik på tillväxtorter i mellersta och södra Sverige. Fastighetsbeståndet omfattar 82 fastigheter med en lokalyta på kvm. Bolaget omsätter ca 700 MSEK och har 22 medarbetare med kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm. SveaReals aktieägare består i första hand av institutionella kapital placerare, privata bolag och privatpersoner i huvudsak från Norge. Året i korthet Koncernen har gått över till att redovisa enligt IFRS. Hyresintäkterna uppgick till 466 MSEK (476 MSEK). Med jämförbart bestånd ökade intäkterna med 11 MSEK. Omförhandlingar och vakansreduktion är den främsta orsaken till uppgången. Förvaltningsresultatet uppgick till 107 MSEK (101 MSEK). Reduktion av administrativa kostnader samt lägre räntekostnad till följd av amorteringar har bidragit till den positiva utvecklingen av förvaltningsresultatet. Orealiserade värdeförändringar uppgick till 93 MSEK varav 86 MSEK var hänförliga till fastigheter och 7 MSEK till räntederivat. Resultat efter skatt uppgick till 67 MSEK (65 MSEK). Under våren genomfördes en nyemission om ca 400 MSEK. I december förvärvades fem fastigheter för 2,6 mdr SEK via en apportemission. Årets investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 55 MSEK, merparten avser anpassningar till nya och befintliga hyresgäster. Lån till ett värde om 3,3 mdr SEK har refinansierats. Tidigare reverslån har amorterats och ett banklån om 2,8 mdr SEK har förlängts till Nyckeltal 31 dec dec 2011 Fastighetsrelaterade Hyresintäkter helår, kr/kvm Ekonomisk uthyrningsgrad, % 90,6 95,8 Ytmässig uthyrningsgrad, % 91,4 94,7 Direktavkastning, % 6,7 7,7 Marknadsvärde, kr/kvm Antal fastigheter Uthyrningsbar yta, tkvm Finansiella Avkastning eget kapital, %* 5,4 7,5 Avkastning totalt kapital, %* 4,5 5,4 Ränteteckningsgrad, ggr 1,5 1,5 Soliditet, % 28,1 17,7 Belåningsgrad, % 62,8 75,0 Förvaltningsresultat, MSEK Aktierelaterade Antal aktier Förvaltningsresultat/aktie, SEK* Resultat före skatt/aktie, SEK* Substansvärde/aktie, SEK * I årets koncernresultat ingår ej de bolag och fastigheter som förvärvades per den 20 december.

4 VD-intervju SveaReals stora förvärv i Stockholm samt en lyckad nyemission och refinansiering var några av de viktigaste händelserna när 2012 summeras. Tillsammans med en bra utveckling av vår förvaltning har vi nu lagt grunden till att bli en stark svensk fastighetsaktör med inriktning på kontor och logistik i mellersta och södra Sverige, konstaterar VD Claes Malmkvist. SveaReal gasar på En positiv effekt av förvärvet är att vi attraherar flera duktiga människor i vår bransch och det gör mig övertygad om att vi kommer att lyckas väl med vår nya organisation. Det var en avvaktande hållning bland många aktörer inom fastighetsbranschen Vad berodde det på? Det fanns en utpräglad försiktighet under hela året både bland hyresgäster och aktörer i vår egen bransch. Förklaringen är naturligtvis den finansiella oron som bromsar upp aktiviteten i en mängd branscher och även påverkar den finansiella sektorn. Under första kvartalet i år verkar dock den värsta förlamningen ha släppt och det går att avläsa fler positiva signaler än negativa. Det känns i varje fall som om ekonomin nu har stabi li serats. För fastighetsbranschen som har långa ledtider borde det innebära att vi kan förhoppningsvis se en uppgång i slutet av detta år men framför allt Det hände betydligt mer på SveaReal. Vilken var den viktigaste händelsen? Förvärvet av Fortin Properties och vår expansion på marknaden i Stockholm. Efter att ha arbetat med vår ursprungsportfölj under fem år, känns det som en viktig milstolpe i SveaReals historia att vi nu volymmässigt tar ett stort kliv upp till ett fastighetsinnehav med ett värde på sju miljarder kronor. Andra viktiga händelser under året var en lyckad refinansiering av delar av lånestocken och en nyemission som lade grunden för en helt ny finansiell plattform. Dessa två händelser tillsammans innebär att vi nu har en finansiering med en belåningsgrad på 63 procent. Detta gör att vi nu har möjlighet att vara offensiva i en framtida finans- och förvärvsstrategi. Samtidigt har vår ägarbild förändrats i samband med nyemissionen och förvärvet. Vår huvudägare Fortin AS har ökat sin ägarandel från 41 till 78 procent och samtidigt uttryckt en önskan om att de närmaste åren få se en ökad likviditet i aktien. Hur blev det ekonomiska utfallet för 2012? Mot bakgrund av hur marknaden har sett ut så tycker jag att vi gjorde ett riktigt bra förvaltningsresultat (107 MSEK). Ett mått är vakansgraden och fram till förvärvet i december var vi nere på för oss rekordlåga 4,0 procent. Har SveaReal känt av den finansiella oron? Den märks främst genom att aktörerna på hyresmarknaden inte vill teckna sig för några långa åtaganden. Detta är en trend som förstärkts under senare år. Dock bör en uppåtgående konjunktur stimulera hyresgästerna att gå in i längre åtaganden. Står SveaReal inför en stor utmaning under 2013 med högre vakanser och större andel kontorsfastigheter? Ja, absolut. En av flera utmaningar är att få en ordentlig fart i uthyrningen i vår nya portfölj. Tidigare var vi mer beroende av hur lager- och logistikmarknaden utvecklades. Med en större andel kontorsfastigheter får vi ett mer diversifierat innehav och blir inte lika branschberoende. Samtidigt är det alltid en utmaning att ta nya marknadsandelar på kontorsmarknaden i Stockholmsområdet. Hur ser marknaden ut. Går det att få ut hyreshöjningar på kontors- respektive lagersidan? Prisbilden för hyror under 2012 var relativt konstant. Den låga inflationen bidrar till att bara marginella hyreshöjningar accepteras. Totalt sett har vi lyckats förhandla upp vår hyressättning och det med hjälp av investeringar i fastigheter och lokaler som samtidigt förstärkt lönsamheten hos våra kunder. Vi har helt kunnat undvika hyresreduceringar. På lagersidan upplever vi en ökad konkurrens från flera större nybyggnationer och vårt sätt att möta konkurrensen är en medveten satsning på att uppgradera våra lagerfastigheter. Både ur effektivitetssynpunkt men även ur en energi- och miljöaspekt. Efter förvärvet i Stockholm har ni sjösatt en ny organisation. Vad innebär den för hur bolaget kommer agera framöver?

5 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Claes Malmkvist VD SveaReal Med en större andel kontorsfastigheter får vi ett mer diversifierat innehav och blir inte lika branschberoende. Vi har fokuserat organisationen på två marknadsområden för att komma ännu närmare våra kunder med en starkare organisation på de lokala marknaderna. Den stora utmaningen under första halvåret 2013 är att hålla ett fortsatt högt affärstryck i uthyrningsarbetet, inte minst i våra nya kontorsfastigheter i Kista som har betydligt större potentialer i form av vakanser än övrigt bestånd. En positiv effekt av förvärvet är att vi attraherar flera duktiga människor i vår bransch och det gör mig övertygad om att vi kommer att lyckas väl med vår nya organisation. Kommer vi få se fler förvärv 2013 inom SveaReal? Det kan mycket väl bli fler förvärv. Fokus första halvåret ligger dock på att ta hand om vårt nuvarande bestånd på ett bra sätt. Vi bevakar marknaden kontinuerligt, men är också beroende av vilken strategi styrelsen och ägarna lägger för den framtida utvecklingen. Vad föll mindre väl ut under fjolåret? Våra affärsvolymer var på grund av den allmänt svaga konjunkturen lägre jämfört med året innan. Vi tappade fler kontrakt än vad vi tecknade nya. Trots det så lyckades vi ändå förbättra resultatet. Du har sagt att SveaReal gärna tar på sig den gröna ledartröjan. Vad innebär det konkret? Att vi satsar på att utveckla och omvandla såväl äldre som nyare fastigheter till att bli miljöcertifierade enligt GreenBuilding. Det är en mycket konkret åtgärd som dessutom är synlig för våra hyresgäster och tycker jag ett bra bevis på SveaReals miljöengagemang. Ytterligare ett konkret initiativ är vårt avtal med Vattenfall att enbart köpa miljöel till våra fastigheter. Det kostar lite mer men är värt att satsa på för att vi ska kunna leva upp till våra miljömål. Vad önskar du dig mest av 2013? Att vi lyckas bra med utvecklingen av kunder och fastigheter och en större tro på framtiden bland egentligen alla som är verksamma inom näringslivet. Det skulle vara välkommet. Även finanssektorn har en mycket försiktig hållning till att låna ut pengar, trots att det inte är brist på kapital. Det värsta som kan hända är att vi får uppleva en deflation. Därför ser jag hellre en viss inflation.

6 VÅRA FASTIGHETER Våra fastigheter Fastighetsbeståndets förändring SveaReals fastighetsbestånd har under året utökats genom ett förvärv av Fortin Properties AB. Affären omfattar fastigheter i Stockholm med tyngdpunkt på kontor i Kista. Fastigheterna förvärvades i bolag genom en apport- emission med ett underliggande fastighetsvärde om MSEK. Fördelningen på fastighetstyper omviktas genom förvärvet mot kontor vilket ger en positiv riskspridning samt en utökad geografisk närhet i Stockholm. Geografisk fördelning andel av marknadsvärde Norrköping/ Linköping 9 % Övrigt 11 % Före Öresund 30 % Borås 9 % Norrköping/ Linköping 7 % Efter Övrigt 5 % Öresund 18 % Västerås 4 % Borås 11 % Västerås 6 % Stockholm 30 % Stockholm 57 % Portföljfördelning andel av marknadsvärde Före Efter Handel/Övrigt 14 % Industri 10 % Kontor 22 % Handel/Övrigt 10 % Industri 6 % Kontor 50 % Logistik/Lager 34 % Logistik/Lager 54 %

7 Östersund SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Hudiksvall Östersund Hudiksvall Karlstad Västerås Täby STOCKHOLM Haninge Botkyrka SveaReals fastighetsbestånd per 31 december 2012 omfattade 82 fastigheter med en uthyrningsbar Lidköping yta om kvm. Total kontrakterad hyra vid årsskiftet uppgick till 698 MSEK. Fastigheterna är lokaliserade på tillväxtorter i mellersta och södra Sverige. Etableringarna ligger huvudsakligen i Storstockholm, Göteborg Linköping, Borås Norrköping, Västerås, Borås och Öresundsregionen. Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid årsskiftet till 7074 MSEK. Förutom förvaltningsfastigheter ingår i fastighetsbeståndet ett antal möjliga större utvecklingsprojekt bestående av byggrätter och konverteringar till ny användning. Under året har inga utvecklingsprojekt Helsingborg genomförts. Landskrona Lund Karlstad Göteborg Motala Jönköping Vetlanda Helsingborg Lidköping Västerås Landskrona Lund Borås Vetlanda Norrköping Linköping Malmö Visby Motala Täby STOCKHOLM Haninge Botkyrka Jönköping Gotland Norrköping Linköping Visby Kontor / Verksamhetslokaler Logistik/Lager/ Lager Handel/Övrigt/ Industri Gotland Kontor / Ver Logistik / La Handel / Övr Industri SveaReals fastighetsinnehav per Malmö Marknads- Uthyrbar Kontrakterad Ekonomisk Löptid antal värde (MSEK) yta (Tkvm) hyra (MSEK) Uthyr. grad (%) (år) Portföljfördelning Handel/övrigt ,5 Industri ,1 Kontor ,5 Logistik/lager ,1 Totalt ,3 SveaReals fastighetsinnehav per Geografisk fördelning Linköping/Norrköping ,5 Storstockholm ,3 Väst ,6 Västerås ,0 Öresund ,9 Övrigt ,3 Totalt ,3

8 AVDELNING Våra fastigheter Förändring av fastighetsvärdet Orealiserade värdeförändringar Det samlade redovisade värdet för SveaReals fastighetsbestånd uppgick vid årsskiftet till MSEK. Den orealiserade värdeförändringen under året uppgick till 86 MSEK. Förändringen förklaras av en justering av värdet ( 31 MSEK) på de fastigheter som ägdes vid ingången av 2012 samt gjorda investeringar (55 MSEK). Investeringar, förvärv och försäljningar Under perioden har totalt MSEK investerats varav MSEK avser förvärv och 55 MSEK avser investeringar i befintliga fastigheter. Årets förvärv om MSEK var en affär med SveaReals störste ägare, Fortin AS, och bestod av fem fastigheter, samtliga lokaliserade i Stockholmsområdet. Tre av fastigheterna är kontorsfastigheter i Kista, de övriga två avser ett konferenshotell samt ett mindre köpcentrum i Kungens Kurva. Fastigheterna tillträddes den 20 december Inga fastigheter har avyttrats under året. Se nedan uppställning hur fastighetsportföljens värde har förändrats under året. Borgarfjord, Kista Förändring redovisat värde fastigheter MSEK Antal MSEK Antal Fastighetsbestånd 1 januari Investeringar i befintliga fastigheter Förvärv Försäljningar Värdeförändring fastigheter, orealiserade Värdeförändring fastigheter, realiserade 1 Fastighetsbestånd 31 december

9 SveaReal AS Företagspresentation Kundreportage och utdrag ur Lomond Årsredovisningen Industrier 2012 Ny affärsnytta på kvm När SveaReal erbjöd Lomond Industrier att expandera intill dotterbolaget Thomée Gruppens befintliga lokaler slog de till direkt. På bara två veckor beslutade de att samla hela koncernens lagerverksamhet och utökar nu från till totalt kvadratmeter. Thomée Gruppen har funnits i Malmö sedan De är grossister och erbjuder det mesta som finns innanför väggarna hos Sveriges största järn- och bygghandlare. För Lomond Industrier har långsiktighet alltid präglat organisationen och det är en av många förklaringar till att företaget utvecklats sedan Thomée startades När chansen att utöka lagerytan i Malmö blev möjlig var det inte mycket att fundera på. Vi sa upp våra övriga lagerlokaler direkt och flyttar nu ner allt som har med distribution att göra för hela Norden till Malmö, säger koncernens VD Mårten Sundberg. Det som förenar oss med SveaReal är att vi båda strävar efter långvariga relationer med fokus på kund. SveaReals kunddialog gör att vi nu kan utvecklas tillsammans på ett sätt som gynnar oss båda. Den nya sammanslagna lagerlösningen ger direkta effektiviseringar på såväl kostnads- som miljösidan. Vi kan nu utveckla nya affärsmöjlighete r och ge ännu bättre service till våra kunder. Tidigare har vi försörjt våra kunder från två orter. Med ett koncerngemensamt lager kommer vi att öka vår effektivitet och minska vår miljöpåverkan vilket rimmar väl med vår värdegrund. God infrastruktur är avgörande för alla företag inom logistik. SveaReals strategi med logistikfastighete r nära motorväg och hamnar känns helt rätt. Vi har nära kommunikationer och det är lätt för både kunder och medarbetare att ta sig hit Vi båda strävar efter långvariga relationer med fokus på kund. Mårten Sundberg, VD Lomond Industrier Lomond industrier AB Inriktning: Förnödenheter (Thomée Gruppen) och beslag (Habo Gruppen) för den nordiska järn- och byggfackhandeln Marknadsområde: Norden Omsättning: Cirka 1 miljard såväl kollektivt som med bil. De nya lokalerna är dessutom bättre lämpade med högt till tak som gör det lätt att lagra gods på ett effektivt sätt utan omflyttningar vid plock. En fördel när nu ett nittiotal fullastade lastbilar på kort tid ska fylla det nya lagret. Investeringen ligger helt rätt i tiden eftersom det under rådande konjunkturläge är viktigt att se över alla processer och strukturer. Det gör vi nu för vi tänker finnas i åtminstone hundra år till avslutar Mårten. Fastighet Storbådan 5 Ort: Malmö Adress: Hemsögatan Byggår: 1973 Area: kvm lager Fastighet Holmögadd 4 Ort: Malmö Adress: Bjurögatan 28 Byggår: 1970 Area: kvm lager

10 AVDELNING Fastighetsöversikt Fastighetsöversikt Fastighetsbeteckning Kommun ÄgandefoRM kategori Uthyrningsbar area (Tkvm) Linköping/Norrköping Antennen 10 Linköping Äganderätt Logistik/lager 7,4 Badhuset 5 Linköping Äganderätt Kontor 2,7 Bägaren 3 Norrköping Tomträtt Kontor 3,9 Bägaren 5 Norrköping Tomträtt Kontor 5,6 Bägaren 6 Norrköping Tomträtt Handel/övrigt 2,8 Dolken 5 Linköping Äganderätt Kontor 5,2 Glasberget 5 Linköping Äganderätt Industri 8,4 Industrien 17 Norrköping Äganderätt Logistik/lager 5,9 Navhålet 2 Linköping Äganderätt Logistik/lager 7,6 Skeppet 10 Norrköping Äganderätt Kontor 8,3 Tråden 11 Norrköping Äganderätt Logistik/lager 20,4 Valbrevet 1 Linköping Äganderätt Handel/övrigt 1,7 79,6 Storstockholm Administratören 1 Stockholm Tomträtt Logistik/lager 3,0 Bista 5:27 Håbo Äganderätt Handel/övrigt 15,0 Borgarfjord 2 Kista Tomträtt Kontor 43,0 Frukthallen 1 Stockholm Tomträtt Logistik/lager 7,1 Färöarna 1 Kista Tomträtt Kontor 45,9 Hantverkaren 1 Botkyrka Tomträtt Logistik/lager 9,7 Hantverkaren 1 Södertälje Äganderätt Logistik/lager 14,0 Jordbromalm 6:16 Haninge Äganderätt Logistik/lager 7,1 Jordbromalm 6:60 Haninge Äganderätt Logistik/lager 6,6 Konsumenten 1 Stockholm Tomträtt Logistik/lager 7,9 Murmästare-Ämbetet 2 Stockholm Tomträtt Logistik/lager 7,9 Particentralen 1 Stockholm Tomträtt Handel/övrigt 2,4 Particentralen 2 Stockholm Tomträtt Handel/övrigt 2,8 Particentralen 5 Stockholm Tomträtt Handel/övrigt 1,2 Particentralen 6 Stockholm Tomträtt Handel/övrigt 2,4 Partihallen 1 Stockholm Tomträtt Logistik/lager 20,3 Pentagonen 1 Huddinge Äganderätt Handel/övrigt 7,8 Postgården 5 Stockholm Tomträtt Logistik/lager 5,3 Reykjavik 1 Kista Tomträtt Kontor 31,8 Råfilmen 1 Stockholm Tomträtt Logistik/lager 1,4 Tumba 7:150 Botkyrka Äganderätt Kontor 79,5 Åby 1:152 Haninge Äganderätt Logistik/lager 4,2 Åkerby 8 Täby Äganderätt Logistik/lager 9,7 336,0 Väst Bockasjö 1 Borås Äganderätt Logistik/lager 23,3 Rydahög 1 Borås Äganderätt Logistik/lager 38,7 Rydaslätt 1 Borås Äganderätt Logistik/lager 13,2 Trucken 1 Borås Äganderätt Logistik/lager 33,0 Träskruven 1 Borås Äganderätt Logistik/lager 15,6 Överdomaren 3 Jönköping Äganderätt Logistik/lager 13,0 Överdomaren 4 Jönköping Tomträtt Logistik/lager 14,4 Överstycket 26 Jönköping Äganderätt Logistik/lager 10,5 161,7

11 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Fastighetsbeteckning Kommun ÄgandefoRM kategori uthyrningsbar area (Tkvm) Västerås Energin 7 Västerås Äganderätt Logistik/lager 3,4 Klio 10 Västerås Äganderätt Kontor 2,8 Verkstaden 20 Västerås Äganderätt Logistik/lager 24,6 Verkstaden 6 Västerås Äganderätt Kontor 15,4 46,2 Öresund Asien 20 Helsingborg Äganderätt Kontor 2,5 Bromsregulatorn 1 Landskrona Äganderätt Industri 32,8 Brudbuketten 10 Malmö Äganderätt Kontor 0,8 Brudbuketten 13 Malmö Äganderätt Kontor 1,1 Böttö 5 Malmö Äganderätt Logistik/lager 11,8 Cementen 4 Malmö Äganderätt Kontor 3,7 Dolken 3 Helsingborg Äganderätt Industri 3,8 Eggegrund 6 Malmö Äganderätt Logistik/lager 7,6 Holmögadd 3 Malmö Äganderätt Logistik/lager 11,4 Holmögadd 4 Malmö Äganderätt Logistik/lager 14,2 Hunnerup 1 Lund Äganderätt Kontor 20,4 Jupiter 12 Helsingborg Äganderätt Logistik/lager 1,4 Kavalleristen 11 Helsingborg Äganderätt Kontor 2,0 Klostergården 2:18 Lund Äganderätt Kontor 0,4 Krukskärvan 3 Malmö Tomträtt Logistik/lager 7,6 Köpingetrakten 1 Helsingborg Äganderätt Logistik/lager 0,9 Rosenbuketten 4 Malmö Äganderätt Kontor 4,3 Smörbollen 52 Malmö Äganderätt Logistik/lager 2,6 Speditionen 1 Malmö Tomträtt Logistik/lager 4,9 Springposten 3 Helsingborg Äganderätt Kontor 2,1 Storbådan 2 Malmö Äganderätt Logistik/lager 3,2 Storbådan 4 Malmö Äganderätt Logistik/lager 2,6 Storbådan 5 Malmö Äganderätt Logistik/lager 13,0 Svavlet 4 Malmö Äganderätt Kontor 1,2 Svinbådan 4 Malmö Äganderätt Logistik/lager 1,6 Svinbådan 5 Malmö Äganderätt Logistik/lager 2,6 Sämjan 2 Malmö Äganderätt Kontor 9,5 Vårsången 7 Malmö Tomträtt Handel/övrigt 1,5 171,8 Övrigt Axet 1 Lidköping Äganderätt Industri 21,1 Regnvinden 14 Karlstad Äganderätt Logistik/lager 9,1 Rösaberg 1:102 Vetlanda Äganderätt Logistik/lager 7,6 Skogsta 6:2 Hudiksvall Äganderätt Handel/övrigt 1,7 Sprinten 1 Östersund Äganderätt Logistik/lager 2,9 Frysen 3 Gotland Arrende Logistik/lager 0,7 Vågen 8 Motala Äganderätt Industri 12,2 55,3 totalt 850,6

12 Våra Kunder Våra kunder Kontraktsfördelning per per bransch % 25 SveaReal har en diversifierad kundstock med mer än 750 hyresgäster. Ingen enskild representerar mer än 8 procent av intäkterna. Branschmässigt är också diversifieringen stor och våra kunder återfinns i ett stort antal branscher. Kundförlusterna har historiskt varit låga och för 2012 uppgick de till 0,6 procent av de totala förvaltningsintäkterna. Den genomsnittliga löp tiden på hyreskontrakten uppgick till 3,3 år Information och kommunikation Handel Tillverkning Off. förvaltning och försvar Logistik och lager Övrigt Hotell och restaurang Ekonomi, teknik, finans Bygg- och fastighetsverksamhet Utbildning Hyreskontraktsstruktur Hyreskontraktsstruktur MSEK SveaReals 10 största kunder LM Ericsson FOI Tele2 Alfa Laval DHL Aditro Logistics Fujitsu Netonnet Haldex Thomée Gruppen AB % 22 % 19 % 13 % 6 % 4 % 4 % 3 % 2 % 0 % 0 % 1 % Årshyra % Andel av total hyra Böttö 5, Malmö

13 Kundreportage Deterministic Control Vi behövde ett läge nära centralstationen och med goda fysiska kommunikationer. Torulf Wiberg, VD Deterministic Control Nytt kontor med egna rum i rätt läge När Deterministic Control växte ur sina gamla lokale r var de i behov av att snabbt hitta nya. SveaReal hjälpte dem till rätt läge och med egna kontorsrum till samtliga medarbetare. Deterministic Control är nyinflyttade på Kosterögatan i Malmö och hyr sedan årsskiftet 300 kvadratmeter kontor. Bolaget som arbetar med processautomatisering för företag inom kemisk industri och kraftvärmeverk har som affärsidé att effektivisera processanläggningar genom automation. Vårt arbete blir oftast direkt lönsamt för kunden. Det gör att vi inte drabbas lika hårt som många andra företag vid konjunkturnedgång, säger Torulf Wiberg som är VD på företaget. För våra programmerare är det viktigt att varje medarbetare kan stänga dörren om sig. Deterministic Control AB Grundat: 1994 Inriktning: Processautomation Marknadsområde: Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland) Omsättning: Drygt 13 Mkr Medarbetare: 8 Vi sökte därför mer traditionella lokaler med egna rum och andra värden än de öppna kontorslandskap som många andra företag efterfrågar idag. Förutom kravet på egna rum var läget oerhört viktigt eftersom kunderna kommer från hela regionen inklusive Danmark. Goda bilkommunikationer och bra parkeringsytor var därför avgörande. Vi behövde ett läge nära centralstationen och med goda fysiska kommunikationer eftersom våra kunder alltid kommer resande. Exempelvis tar det bara 20 minuter till Kastrups flygplats. Dessutom pendlar våra medarbetare och bor i allt från Trelleborg till Helsingborg. Här tar det inte längre än fem minuter till centralstationen och det går även utmärkt att åka kollektivt. Torulf Wiberg berättar också att relationen till SveaReal som är ny sedan årsskiftet redan hunnit bli god. Vår kontaktperson Peter Olsson har varit oerhört tillmötesgående. Vid lokalbyte är det mycket som ska fixas men hittills har allt blivit åtgärdat nästan innan vi hunnit nämna det. Fastighet Böttö 5 Ort: Malmö Adress: Kosterögatan 5 Byggår: 1964 Area: kvm Kontor

14 Finansiering Finansiering Eget kapital Koncernens egna kapital uppgick vid årsskiftet till 2190 MSEK och soliditeten uppgick till 28,1 %. Det egna kapitalet ökade under perioden med 1311 MSEK. Förändringen bestod av: Riktad nyemission 391 MSEK Apportemission 852 MSEK Årets koncernresultat 67 MSEK Övrigt 1 MSEK 1311 MSEK Räntebärande skulder Koncernens räntebärande skulder uppgick per 31 december till MSEK vilket motsvarade en belåningsgrad på 62,8 %. De räntebärande skulderna består av fem lån varav ett är ett obligationslån i euro vilket löper till Den genomsnittliga räntan uppgick till 6,9 % och räntebindningstiden till 5,3 år. De räntebärande skulderna är ränte- och valutasäkrade med totalt nio derivat, åtta ränte derivat och ett valutaderivat. Derivaten redovisas löpande till marknadsvärde i balansräkningen med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Värdet på ränte derivaten uppgick per 31 december till 704 MSEK och värdet på valutaderivatet till 42 MSEK. Nuvarande undervärde på räntederivat kommer lösas upp under återstående löptid och redovisas i resultaträkningen. Valutaderivatet förfaller till betalning september Likviditet Koncernens likvida medel uppgick till 382 MSEK vid årsskiftet. Utöver detta har koncernen en ej outnyttjad checkkredit på 50 MSEK. Under året ökade koncernens kassa med 38 MSEK. Verksamheten 144 MSEK Investeringar 55 MSEK Förvärvad kassa 189 MSEK Finansiella poster 241 MSEK Övrigt 1 MSEK Kassaförändring MSEK Lånestruktur per Förfalloår MSek Ränta, % Andel, % , , , , ,1 6 Summa ,9 100 räntederivatstruktur per Förfalloår MSek Ränta, % Andel, % , , ,8 8 Summa ,7 100 Utveckling Belåningsgrad % Belåningsgrad

15 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Aktien Årsredovisningen och ägarna 2012 Aktien och ägarna Aktiekapital och aktien Under året har två emissioner genomförts. I juli emitterades aktier i en företrädesemission till befintliga aktieägare samt i december gjordes ett förvärv via en apportemission då aktier emitterades till Fortin AS. Per den 31 december 2012 uppgick antalet aktier till st. Ägarna Bolagets störste ägare är Fortin AS som har ökat sitt ägande under året från 41 % till 78 %. Se nedan ägarförteckning med de tio största ägarna. Ägarförteckning per Ägare antal aktier andel, % Fortin AS ,3 Stiftelsen UNI ,5 Trondheim kommunale pensjonskasse ,3 Nortura konsernpensjonskasse ,4 Herkules Confektionsfabrikker AS ,9 F.H. Lorentzen AS ,8 Oyyo Olsen Eiendom AS ,4 Grubesand AS ,4 Lørenskog kommune ,3 Progress Trading AS ,3 Övriga ,3 Totalt ,0 Substansvärde Koncernens bedömda substansvärde uppgick per till MSEK vilket motsvarar SEK/aktie. Substansvärdet belastas av marknadsvärdet på räntederivaten vilket uppgår till 549 MSEK efter skatt, detta motsvarar SEK/aktie. beräkning substansvärde MSEK SEK/Aktie Eget kapital enligt balansräkning Återläggning uppskjuten skatt enligt balansräkning Bedömd verklig skuld uppskjuten skatt (5,5 %) Substansvärde Utveckling substansvärde MSEK Substansvärde dec dec dec 2012

16 Vårt Miljöarbete Marknadsanalys Makroekonomiskt scenario Låg global tillväxt under Begränsad kredittillgång påverkar Goda framtidsutsikter under inledningen av 2011 byttes den europeiska fastighetsmarknaden mot betydligt mer pessimistiska tongångar när det stod Trots att räntorna var låga, och förväntas fortsätta vara låga klart att den globala ekonomiska återhämtningen till stora under ett antal år framöver, drabbades Europa av en kraftig delar var en illusion. Enligt Newsecs makroscenario står nu kreditåtstramning under det andra halvåret Den världsekonomin inför en utdragen period av svag tillväxt. europeiska ekonomin räddades dock från en kollaps i kredittillförsel när ECB släppte sina treårslån i december 2011 och Trots att riskviljan har ökat under inledningen av 2012 till följd av ECB:s likviditetsinjektioner kommer det närmaste februari Även om riskviljan till följd av detta har ökat Allt året fler kategoriseras fastigheter av finansiell certifieras oro. enligt Den globala GreenBuilding, tillväxten kommer det närmaste året kategoriseras av finansiell oro då nytt hämmas avtal under med Vattenfall av om finanspolitisk miljöel och åtstramning, generella euroområdets långsiktiga problem fortfarande är olösta. begränsad kredittillgång i Europa, politiska låsningar i USA Denna utveckling har gjort att tillgången till kapital besparingar av energiförbrukningen i hela fastighetsbeståndet. och ekonomisk inbromsning i Asien och Latinamerika. på fastighetsmarknaden har minskat i hela Europa, även Det var några av SveaReals miljömål som genomfördes under Sverige lokal tillväxt i kombination med låga globala räntor I motsats till en vikande världskonjunktur uppvisade den Nya svenska ekonomin fortsatt initiativ god tillväxt under BNP för ökade med 3,9 procent jämfört med Till skillnad från stora delar av den övriga västvärlden har Sverige goda ekonomiska fundamenta och utmärker sig med låg statsskuld, höga. HÅLLBAR konkurrenskraftig exportindustri, hög sparkvot och god transparens. Exportindustrin är dock stor och det är genom utlandshandeln i kombination med den internationella kreditmarknaden som Sverige påverkas av en, ekonomiskt sett, svagare omvärld. Starka fundamenta i kombination UTVECKLING med låga räntor, ökande realinkomster och förväntningar om gradvisa förbättringar i hushållens stämningsläge gör att den inhemska efterfrågan blir en allt viktigare tillväxtmotor. Kommande år kommer därmed att kategoriseras av lokal tillväxt i Sverige - driven av inhemsk konsumtion och investeringar i kombination med låga globala räntor eftersom våra räntor hålls nere av låg investeringsefterfrågan i världsekonomin, hög global Nästan sparbenägenhet alla och pratar lågt om det, inflationstryck. Sveriges BNP förväntas behovet att av växa olika med miljöinsatser 1 för procent under 2012, för att återhämta en långsiktig sig något och hållbar växa utveckling. med 1,5 procent 2013 och 2 SveaReal procent har under senare år på ett mycket i Sverige - en trend som kommer att fortsätta genom hela 2012 och ebba ut först under mitten av Speciellt mindre och medelstora investerare har drabbats hårt. Problemen har förvärrats av att bankerna i många fall minskar sin riskjusterade kapitalbas för att uppnå de nya kapitaltäckningsregler som ska vara uppfyllda sommaren Bankerna är dessutom selektiva i sin utlåning och bankmarginalerna är Solida banker skapar stabilitet i Sverige Kreditåtstramningen har varit, och kommer att fortsätta vara, störst i länder som lider av sviterna av tillgångsbubblor och underkapitaliserade banker. Även om situationen är bättre i Sverige än i övriga Europa är dock kapitaltillgången begränsad och bankmarginalerna höga. De nya förutsättningarna på finansmarknaden gör att avkastningen på Henrik Rönndahl den svenska fastighetsmarknaden till allt större del beror på de finansieringsvillkor som varje enskild investerare kan få. Effekten blir att fastighetsmarknaden domineras av investerare med tillgång till eget kapital som institutionella investerare det innebär samt större att vi i aktörer slutet av med detta tillgång år kommer till företagsobligationsmarknaden att ha certifierat 10 och % goda av vårt bankrelationer bestånd enligt en trend som var GreenBuilding. tydlig på den svenska transaktionsmarknaden under det andra Det halvåret går att 2011 bli certifierad och som bedöms på två sätt. fortsätta konkret sätt gått från ord till handling under med Vanligast är att med hjälp av olika investeringar nya uppdaterade miljömål för varje kalenderår. och åtgärder visa upp en lägre energiförbrukning Källa: newsec Vi har intensifierat vårt miljöarbete av två på minst 25 procent jämfört med tidigare skäl. Dels för att möta miljökraven från våra år. Isolering av tak och byte av ventilationsanläggning är exempel på effektfulla åtgär- Ekonomiska indikationer Sverige kunder och dels för att leva upp till vår egen % miljöpolicy. En betydande del av miljöförbättringarna der. Det går också att bli certifierad genom att sker i samverkan med våra hyresgäs- beskriva vilka energibesparande åtgärder som 6 BNP ter, förklarar Henrik Rönndahl, miljöansvarig planeras för en fastighet som sedan följs upp 4 Privat konsumtion på SveaReal. med en årlig kontroll och utvärdering. 2 Hösten 2011 certifierades den första fastigheten Sysselsättning Vi har ett fastighetsbestånd med stor 0 enligt kraven från GreenBuilding och där- åldersspridning och det innebär Inflation att vi med med blev SveaReal en officiell GreenBuilding rimliga investeringar kan få ett bra utfall. På -2 partner. flera års sikt är målsättningen att samtliga -4 Under fjolåret hade vi som mål att certifiera hyresgäster ska uppleva att de har sin verk- -6 ytterligare fyra fastigheter vilket vi också samhet i en fastighet som är både miljövänlig E 2013E gjorde. Vi har samma målsättning för 2013 och och energisnål.

17 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Genomförda miljöåtgärder 2012 ü Fyra fastigheter certifierade enligt GreenBuilding. ü Minskad generell energi förbrukning på 5,2 procent. ü Åtta nya miljöstationer. ü Nytt avtal med Vattenfall om miljöel till hela fastighetsbeståndet. Åkerby 8, Täby SveaReals miljöinitiativ ryms inom både större och mindre åtgärder. Till de mindre hör till exempel uppförande av miljöstationer för att förbättra närmiljön kring en fastighet och på ett enkelt sätt dölja återvinningskärl. Erbjuder Gröna hyresavtal Ett av de nya miljömålen för 2013 är att kunna erbjuda kunder Gröna hyresavtal. Det innebär bland annat att hyresgästen får tillgång till all information om förbrukning av energi och vatten. Vi vill skapa en levande dialog kring miljörelaterade frågor och då är det en förutsättning att ha tillgång till information om förbrukning och tillsammans se vilka åtgärder som ger resultat. Krav på källsortering och val av byggmaterial vid ombyggnader är andra delar som ingår i det Gröna hyresavtalet, konstaterar Henrik Rönndahl. SveaReals miljömål 2013 Certifiera fyra fastigheter enligt GreenBuilding. Uppföra åtta nya miljöstationer. Minska generell energiförbrukning med fem procent. Kunna erbjuda hyresgäster Gröna hyresavtal. SveaReals medarbetare utbildas i Eco-driving. SveaReals medarbetare ska genom personligt agerande i sitt dagliga arbete medverka till att miljöpolicyn följs.

18 Marknadsanalys Utökat bestånd i Sveriges starkaste region I Stockholmsregionen samt Öresundsregionen återfinns majoriteten av SveaReals fastighetsvärde och det är också dessa svenska regioner som har haft starkast utveckling på senare år. F astighetsinnehavet i Stockholmsregionen växte ytterligare i slutet av 2012 då fem fastigheter innehållande kontor, hotell och handel, med en total lokalyta om kvadratmeter förvärvades från Fortin AS, SveaReals huvudägare. Stockholmsregionen är tillväxtmotorn i den svenska ekonomin. Sett till ekonomisk tillväxt, sysselsättning och befolkningsutveckling utmärker sig Stockholm mycket starkt från Sverige som helhet. Öresundsregionen består av områdena Själland i Danmark och Skåne i Sverige. Den ekonomiska tillväxten i regionen har under senare år varit högre än i både Sverige och Danmark som helhet. En starkt bidragande orsak är att näringslivet i Malmö utvecklats från industriell karaktär och blivit mer diversifierat med tyngdpunkt mot den privata tjänstesektorn. De närmsta tio åren kommer också Malmöregionen att kunna dra nytta av flera stora investeringar inom forskningsområdet. Stabil privat konsumtion Cirka 35 procent av fastighetsvärdet i SveaReals portfölj består av lager- och logistikfastigheter. Den demografiska tyngdpunkten i Sverige återfinns i en triangel mellan Stockholm, Transaktionsvolym Sverige (Transaktioner 100 MSEK) Inhemska investerare Utländska investerare Göteborg och Jönköping inom vilken huvuddelen av SveaReals fastighetsbestånd finns samlat och här finns majoriteten av Sveriges logistikcentrum. Verksamhetslokaler och kontor i ytterområden svarar för en femtedel av fastighetsvärdet i SveaReals portfölj. Marknaden för denna typ av fastigheter har historiskt sett varit relativt stabil avseende hyresnivå och vakansgrad. Låg svensk transaktionsnivå Transaktionsvolymen för den svenska fastighetsmarknaden återfanns på en relativt modest nivå under 2012 ända fram till december månad. Fram till dess hade turbulensen inom euroområdet, ökade bankmarginaler och krav på en högre andel eget kapital vid fastighetsförvärv genomsyrat marknaden. Det var främst kapitalstarka institutioner och pensionsbolag som svarade för huvuddelen av förvärven. Lager-, logistik- och industrifastigheter var fortsatt populära bland investerare och segmentet stod för nära tio procent av den totala transaktionsvolymen i likhet med Detta är en fördubbling jämfört med åren då segmentet svarade för omkring fem procent. Vinnare på sikt Newsec bedömer att direktavkastningskraven i de mest attraktiva fastighetssegmenten bottnade ut Under kommande år kommer fastighetssegment med lite högre risk, det vill säga fastigheter med stabila kassaflöden i sekundära lägen, att avkasta bäst. Inom dessa segment är det vanligt med opportunistiska, högbelånade investerare, för vilka de positiva effekterna av en starkare hyresutveckling, lägre vakansrisk och förbättrad kredittillgång överväger de negativa effekterna av högre räntor. Under 2013 bedöms direktavkastningskraven för attraktiva lager- och logistikfastigheter på etablerade delmarknader sjunka med 10 till 15 punkter. För verksamhetslokaler och kontor i ytterområden i Sveriges region- och universitetsstäder bedöms direktavkastningskraven vara oförändrade under Källa Newsec

19 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Trots den svaga världskonjunkturen uppvisade den svenska ekonomin fortsatt tillväxt under BNP ökade med 0,8 procent jämfört med Till skillnad från stora delar av den övriga västvärlden har Sverige goda ekonomiska fundament och utmärker sig med låg statsskuld, konkurrenskraftig exportindustri, hög sparkvot och god transparens. Inhemsk efterfrågan driver svensk tillväxt Sverige är dock en liten öppen ekonomi, runt hälften av BNP utgörs av export, varav två tredjedelar går till Europa, och det är genom utlandshandeln som Sverige påverkas av den globala lågkonjunkturen. Riksbanken bedriver även en stram penningpolitik i relation till vår omvärld. Det gör att kronan bedöms förbli stark under 2013, vilket ytterligare hämmar exporten. Vår starka ställning i kombination med en svag exportefterfrågan gör att den inhemska efterfrågan är den enskilt viktigaste tillväxtmotorn under Den svaga tillväxten under gör att sysselsättningsutvecklingen blir svag och inflationstrycket fortsatt lågt. Den svenska ekonomin förväntas återhämta sig med en gradvis ökande exportefterfrågan och i takt med att den globala ekonomin återhämtar sig. Inom en femårsperiod bedöms starkare ekonomisk tillväxt driva upp realräntorna från dagens rekordlåga nivåer mot det historiska snittet på 1,5 2,0 procent, medan något högre inflation pressar upp de nominella långräntorna mot 3 4 procentsnivån. Solida banker skapar stabilitet Särskilt södra Europa har drabbats av en kraftig kreditåtstramning under senare år. Finansmarknaderna har dock stabiliserats sedan ECB annonserade sitt OMT-program under sensommaren Under senare år har kreditåtstramningen varit störst i länder som lider av sviterna av tillgångsbubblor och underkapitaliserade banker. Även om situationen har varit bättre i Sverige än i övriga Europa har kapitaltillgången varit begränsad och bankmarginalerna höga även här. Den begränsade kredittillgången har gjort att avkastningen på fastighetsmarknaden har varit beroende av de finansieringsvillkor som varje enskild investerare kan få tillgång till. Effekten har blivit att fastighetsmarknaden till % 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 Ekonomiska indikatorer Sverige E 2014E allt större del dominerats av investerare med tillgång till eget kapital så som institutionella investerare samt välkonsoliderade fastighetsbolag. Denna trend som var tydlig på den svenska transaktionsmarknaden under 2012 då institutionella investerare stod för över 40 procent av transaktionsvolymen. Kredittillgången börjar förbättras Trots låga räntor och ECB krediter till bankerna är situationen på den europeiska finansmarknaden fortfarande utmanande. Strängare likviditets- och kapitaltäckningsregler samt kreditförluster har påverkat de europeiska bankernas utlåning till fastighetssektorn. Denna utveckling, som har resulterat i höga bankmarginaler och stränga krav för kreditgivning, har speciellt drabbat små och medelstora företag. Det finns dock redan nu tydliga tecken på att kredittillgången börjar förbättras. Ett antal tyska banker har börjat konkurrera om utlåningen på den svenska fastighetsmarknaden och emissionerna av företagsobligationer har ökat markant. Ett utslag från Baselkommittén i januari 2013 indikerar dessutom att tillämpningen av den nya likviditets- och kapitaltäckningsreglerna kan bli mildare än förväntat. Källa Newsec BNP Privat konsumtion Sysselsättning Inflation

20 Förvaltningsberättelse SveaReal AS Förvaltningsberättelse Verksamhetsinriktning SveaReal AS är ett fastighetsbolag som genom två helägda dotterbolag äger en fastighetsportfölj omfattande 82 fastigheter i Sverige. Fastigheterna ägs av 53 dotterbolag och förvaltas av SveaReal AB som har sitt huvudkontor i Göteborg samt förvaltningskontor i Stockholm och Malmö. Bolagets huvudinriktning är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla fastigheterna. Fastighetsbeståndet omfattar en total yta om 851 Tkvm, med lokalytor för logistik, lager, kontor och industr i. Fastigheterna är placerade i Öresundsregionen, Borås, Jönköping, Norrköping, Linköping, Västerås och Stockholmsområdet. Bolagets räkenskaper avläggs i SEK, då SEK är bolagets funktionella valuta, jämför den norska årsredovisningslagen 3 4. Transaktioner som ökat det egna kapitalet Under året har en nyemission om 400 MSEK genomförts. Den 20 december förvärvades samtliga aktier i Fortin Properties AB (namnändrat till SveaReal II AB) genom en apportemission. Genom dessa 2 transaktioner har det egna kapitalet ökat med ca 1,2 mdr SEK. Verksamheten Året har präglats av fortsatt stor fokusering på marknad, kunder och uthyrning. Fokuseringen på intäkter och kostnader är en medveten satsning för att organisationen skall fokusera på driftnettot och att rätt kompetenser rekryteras ändrade koncernen sina redovisningsprinciper till att följa IFRS. SveaReal AS hade inga anställda under Organisationen som är anställd i dotterbolagen SveaReal AB och SveaReal II AB består av 22 medarbetare varav 11 är kvinnor. Tre medarbetare har rekryterats under året. Bolaget har inte rapporterat någon arbetsolycka. Arbetsmiljön i organisationen är god. Sjukfrånvaron uppgick till 2,2 %. Styrelsen anser inte att det är nödvändigt att vidta särskilda åtgärder med hänsyn till arbetsmiljö eller jämställdhet. Årets investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 55 MSEK. Större delen avsåg hyresgästanpassningar i samband med nyuthyrningar och omförhandlingar av hyreskontrakt. Fastighetsvärdering Bolaget har låtit två externa värderingsinstitut lämna utlåtande om fastigheternas värde, dessa ger ett genomsnittligt marknadsvärde på totalt MSEK per I detta värde ingår fastigheterna som förvärvades i samband med apportemissionen, i december 2012, vilket uppgår till MSEK. För dotterbolaget SveaReal AB uppgår fastigheternas marknadsvärde till MSEK vilket jämfört med 2011 innebär ett sänkt marknadsvärde med 31 MSEK. Yielderna under året har varit i stort sett oförändrade. Redogörelse för årsredovisningen Fortsatt drift Styrelsen anser att årsredovisningen för bolaget och koncernen ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens tillgångar och skulder, ekonomiska ställning och resultat. Man bekräftar att förutsättningarna enligt den norska årsredovisningslagen 3 3a för fortsatt drift fortfarande föreligger och att årsredovisningen för 2012 har upprättats under dessa förutsättningar. Övergång till IFRS SveaReal AS koncernen redovisar från den 1 januari 2012 enligt IFRS. Detta betyder bl.a. följande: Fastighetsvärden tas upp till marknadsvärden i balansräkningen. Årets förändring av fastighetsvärden, efter avdrag från årets investeringar, förs via resultaträkning som en orealiserad värdeförändring. Räntederivat tas upp till marknadsvärde i balansräkning. Årets förändring av värden på räntederivat förs via resultaträkning som en orealiserad värdeförändring. Hyresrabatter periodiseras över kontraktstiden. Intäkter och kostnader i detta avsnitt avser moderbolaget, SveaReal AS, och koncernen. Intäkter Koncernens hyresintäkter uppgick till 466 MSEK. Vid förvärvet av SveaReal II AB uppstod en negativ goodwill, 69 MSEK, som resultatförts. Den negativa goodwillen avser skillnaden mellan förvärvspriset och det verkliga värdet på eget kapital enligt IFRS. Moderbolaget SveaReal AS hade inga intäkter Den ekonomiska uthyrningsgraden, baserat på kontraktstocken vid årsskiftet, uppgick till 90,6 %. Kostnader Fastighetskostnaderna uppgick till 125 MSEK. Koncernens administration uppgick till 35 MSEK. Finansnettot uppgick till 198 MSEK. Moderbolaget SveaReal AS administration uppgick till 0,3 MSEK. Orealiserade värdeförändringar fastigheter Årets värdeförändring på fastigheter uppgick till 86 MSEK. Förändringen förklaras av en mindre

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North

Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North A Group Of Retail Assets Sweden AB (publ) Juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund och motiv.......................................................

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INDUSTRIBOLAGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: LANDSTINGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2015 RUBRIK B NAI Svefa 20 år! Berättelsen om oss börjar den 1 juli 1995 då Svefa Svensk Fastighetsvärdering

Läs mer

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 15»» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).»» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).»» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012 redovisningakademiska Hus Årsredovisning 212 Vi tror att kunskap kan förändra världen och att briljanta idéer formar Sverige som kunskapsnation. Vi är landets näst största fastighetsbolag och med fokus

Läs mer

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20 Årsredovisning Innehållsförteckning Året i korthet 3 Framtid 4 Vd-ord 5 Vår marknad 6 Vi ger tillbaka 10 Förvaltningsberättelse 12 Marknader 12 Rörelseverksamheten 14 Organisationen 16 Medarbetare 17 Ekonomisk

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av FastPartner AB (publ)

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4 Januari Mars a 250 000 kunder hade fram t o m december 1994 försäkrat sig om förtur att bli aktieägare i Sparbanken Sverige genom att öppna aktiesparkonto. a Sparbanken Direkt 020-22 11 22, första telefonbanken

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Innehåll. Affärsidé och Vision. Ledande inom hållbar utveckling. Skanskas första 125 år

Innehåll. Affärsidé och Vision. Ledande inom hållbar utveckling. Skanskas första 125 år Årsredovisning 2011 Innehåll Affärsidé och Vision Skanskas affärsidé är att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för att bo, resa och arbeta. Skanskas vision är att vara ledande på sina hemma

Läs mer