Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning Våra fastigheter dina möjligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter"

Transkript

1 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012 Våra fastigheter dina möjligheter

2 AVDELNING SVEAREAL AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Innehåll, Vision och Affärsidé Innehåll 2 Vision och affärsidé 3 Året i korthet samt nyckeltal 4 VD-intervju 6 Våra fastigheter 9 Kundreportage Lomond industrier 10 Fastighetsöversikt 12 Våra kunder 13 Kundreportage Deterministic Control 14 Finansiering 15 Aktien och ägarna 16 Vårt miljöarbete 18 Marknadsanalys 20 Förvaltningsberättelse 23 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 26 Eget kapital koncern 27 Noter 33 Definitioner 34 Bolagsstyrning 35 Kalendarium Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012 Våra fastigheter dina möjligheter Speditionen 1, Malmö Vision SveaReal är ett framgångsrikt fastighetsbolag med en tydlig profil och i tillväxt för att attrahera kunder, aktieägare, med arbetare, affärspartners och kapitalmarknaden Affärsidé SveaReal äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter för kontor, logistik och industri på prioriterade tillväxtorter och logistikcentra. SveaReals framgång bygger på medarbetarnas kunskap om kundernas behov och förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter.

3 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 SveaReal äger och utvecklar fastigheter för kontor, lager och logistik på tillväxtorter i mellersta och södra Sverige. Fastighetsbeståndet omfattar 82 fastigheter med en lokalyta på kvm. Bolaget omsätter ca 700 MSEK och har 22 medarbetare med kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm. SveaReals aktieägare består i första hand av institutionella kapital placerare, privata bolag och privatpersoner i huvudsak från Norge. Året i korthet Koncernen har gått över till att redovisa enligt IFRS. Hyresintäkterna uppgick till 466 MSEK (476 MSEK). Med jämförbart bestånd ökade intäkterna med 11 MSEK. Omförhandlingar och vakansreduktion är den främsta orsaken till uppgången. Förvaltningsresultatet uppgick till 107 MSEK (101 MSEK). Reduktion av administrativa kostnader samt lägre räntekostnad till följd av amorteringar har bidragit till den positiva utvecklingen av förvaltningsresultatet. Orealiserade värdeförändringar uppgick till 93 MSEK varav 86 MSEK var hänförliga till fastigheter och 7 MSEK till räntederivat. Resultat efter skatt uppgick till 67 MSEK (65 MSEK). Under våren genomfördes en nyemission om ca 400 MSEK. I december förvärvades fem fastigheter för 2,6 mdr SEK via en apportemission. Årets investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 55 MSEK, merparten avser anpassningar till nya och befintliga hyresgäster. Lån till ett värde om 3,3 mdr SEK har refinansierats. Tidigare reverslån har amorterats och ett banklån om 2,8 mdr SEK har förlängts till Nyckeltal 31 dec dec 2011 Fastighetsrelaterade Hyresintäkter helår, kr/kvm Ekonomisk uthyrningsgrad, % 90,6 95,8 Ytmässig uthyrningsgrad, % 91,4 94,7 Direktavkastning, % 6,7 7,7 Marknadsvärde, kr/kvm Antal fastigheter Uthyrningsbar yta, tkvm Finansiella Avkastning eget kapital, %* 5,4 7,5 Avkastning totalt kapital, %* 4,5 5,4 Ränteteckningsgrad, ggr 1,5 1,5 Soliditet, % 28,1 17,7 Belåningsgrad, % 62,8 75,0 Förvaltningsresultat, MSEK Aktierelaterade Antal aktier Förvaltningsresultat/aktie, SEK* Resultat före skatt/aktie, SEK* Substansvärde/aktie, SEK * I årets koncernresultat ingår ej de bolag och fastigheter som förvärvades per den 20 december.

4 VD-intervju SveaReals stora förvärv i Stockholm samt en lyckad nyemission och refinansiering var några av de viktigaste händelserna när 2012 summeras. Tillsammans med en bra utveckling av vår förvaltning har vi nu lagt grunden till att bli en stark svensk fastighetsaktör med inriktning på kontor och logistik i mellersta och södra Sverige, konstaterar VD Claes Malmkvist. SveaReal gasar på En positiv effekt av förvärvet är att vi attraherar flera duktiga människor i vår bransch och det gör mig övertygad om att vi kommer att lyckas väl med vår nya organisation. Det var en avvaktande hållning bland många aktörer inom fastighetsbranschen Vad berodde det på? Det fanns en utpräglad försiktighet under hela året både bland hyresgäster och aktörer i vår egen bransch. Förklaringen är naturligtvis den finansiella oron som bromsar upp aktiviteten i en mängd branscher och även påverkar den finansiella sektorn. Under första kvartalet i år verkar dock den värsta förlamningen ha släppt och det går att avläsa fler positiva signaler än negativa. Det känns i varje fall som om ekonomin nu har stabi li serats. För fastighetsbranschen som har långa ledtider borde det innebära att vi kan förhoppningsvis se en uppgång i slutet av detta år men framför allt Det hände betydligt mer på SveaReal. Vilken var den viktigaste händelsen? Förvärvet av Fortin Properties och vår expansion på marknaden i Stockholm. Efter att ha arbetat med vår ursprungsportfölj under fem år, känns det som en viktig milstolpe i SveaReals historia att vi nu volymmässigt tar ett stort kliv upp till ett fastighetsinnehav med ett värde på sju miljarder kronor. Andra viktiga händelser under året var en lyckad refinansiering av delar av lånestocken och en nyemission som lade grunden för en helt ny finansiell plattform. Dessa två händelser tillsammans innebär att vi nu har en finansiering med en belåningsgrad på 63 procent. Detta gör att vi nu har möjlighet att vara offensiva i en framtida finans- och förvärvsstrategi. Samtidigt har vår ägarbild förändrats i samband med nyemissionen och förvärvet. Vår huvudägare Fortin AS har ökat sin ägarandel från 41 till 78 procent och samtidigt uttryckt en önskan om att de närmaste åren få se en ökad likviditet i aktien. Hur blev det ekonomiska utfallet för 2012? Mot bakgrund av hur marknaden har sett ut så tycker jag att vi gjorde ett riktigt bra förvaltningsresultat (107 MSEK). Ett mått är vakansgraden och fram till förvärvet i december var vi nere på för oss rekordlåga 4,0 procent. Har SveaReal känt av den finansiella oron? Den märks främst genom att aktörerna på hyresmarknaden inte vill teckna sig för några långa åtaganden. Detta är en trend som förstärkts under senare år. Dock bör en uppåtgående konjunktur stimulera hyresgästerna att gå in i längre åtaganden. Står SveaReal inför en stor utmaning under 2013 med högre vakanser och större andel kontorsfastigheter? Ja, absolut. En av flera utmaningar är att få en ordentlig fart i uthyrningen i vår nya portfölj. Tidigare var vi mer beroende av hur lager- och logistikmarknaden utvecklades. Med en större andel kontorsfastigheter får vi ett mer diversifierat innehav och blir inte lika branschberoende. Samtidigt är det alltid en utmaning att ta nya marknadsandelar på kontorsmarknaden i Stockholmsområdet. Hur ser marknaden ut. Går det att få ut hyreshöjningar på kontors- respektive lagersidan? Prisbilden för hyror under 2012 var relativt konstant. Den låga inflationen bidrar till att bara marginella hyreshöjningar accepteras. Totalt sett har vi lyckats förhandla upp vår hyressättning och det med hjälp av investeringar i fastigheter och lokaler som samtidigt förstärkt lönsamheten hos våra kunder. Vi har helt kunnat undvika hyresreduceringar. På lagersidan upplever vi en ökad konkurrens från flera större nybyggnationer och vårt sätt att möta konkurrensen är en medveten satsning på att uppgradera våra lagerfastigheter. Både ur effektivitetssynpunkt men även ur en energi- och miljöaspekt. Efter förvärvet i Stockholm har ni sjösatt en ny organisation. Vad innebär den för hur bolaget kommer agera framöver?

5 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Claes Malmkvist VD SveaReal Med en större andel kontorsfastigheter får vi ett mer diversifierat innehav och blir inte lika branschberoende. Vi har fokuserat organisationen på två marknadsområden för att komma ännu närmare våra kunder med en starkare organisation på de lokala marknaderna. Den stora utmaningen under första halvåret 2013 är att hålla ett fortsatt högt affärstryck i uthyrningsarbetet, inte minst i våra nya kontorsfastigheter i Kista som har betydligt större potentialer i form av vakanser än övrigt bestånd. En positiv effekt av förvärvet är att vi attraherar flera duktiga människor i vår bransch och det gör mig övertygad om att vi kommer att lyckas väl med vår nya organisation. Kommer vi få se fler förvärv 2013 inom SveaReal? Det kan mycket väl bli fler förvärv. Fokus första halvåret ligger dock på att ta hand om vårt nuvarande bestånd på ett bra sätt. Vi bevakar marknaden kontinuerligt, men är också beroende av vilken strategi styrelsen och ägarna lägger för den framtida utvecklingen. Vad föll mindre väl ut under fjolåret? Våra affärsvolymer var på grund av den allmänt svaga konjunkturen lägre jämfört med året innan. Vi tappade fler kontrakt än vad vi tecknade nya. Trots det så lyckades vi ändå förbättra resultatet. Du har sagt att SveaReal gärna tar på sig den gröna ledartröjan. Vad innebär det konkret? Att vi satsar på att utveckla och omvandla såväl äldre som nyare fastigheter till att bli miljöcertifierade enligt GreenBuilding. Det är en mycket konkret åtgärd som dessutom är synlig för våra hyresgäster och tycker jag ett bra bevis på SveaReals miljöengagemang. Ytterligare ett konkret initiativ är vårt avtal med Vattenfall att enbart köpa miljöel till våra fastigheter. Det kostar lite mer men är värt att satsa på för att vi ska kunna leva upp till våra miljömål. Vad önskar du dig mest av 2013? Att vi lyckas bra med utvecklingen av kunder och fastigheter och en större tro på framtiden bland egentligen alla som är verksamma inom näringslivet. Det skulle vara välkommet. Även finanssektorn har en mycket försiktig hållning till att låna ut pengar, trots att det inte är brist på kapital. Det värsta som kan hända är att vi får uppleva en deflation. Därför ser jag hellre en viss inflation.

6 VÅRA FASTIGHETER Våra fastigheter Fastighetsbeståndets förändring SveaReals fastighetsbestånd har under året utökats genom ett förvärv av Fortin Properties AB. Affären omfattar fastigheter i Stockholm med tyngdpunkt på kontor i Kista. Fastigheterna förvärvades i bolag genom en apport- emission med ett underliggande fastighetsvärde om MSEK. Fördelningen på fastighetstyper omviktas genom förvärvet mot kontor vilket ger en positiv riskspridning samt en utökad geografisk närhet i Stockholm. Geografisk fördelning andel av marknadsvärde Norrköping/ Linköping 9 % Övrigt 11 % Före Öresund 30 % Borås 9 % Norrköping/ Linköping 7 % Efter Övrigt 5 % Öresund 18 % Västerås 4 % Borås 11 % Västerås 6 % Stockholm 30 % Stockholm 57 % Portföljfördelning andel av marknadsvärde Före Efter Handel/Övrigt 14 % Industri 10 % Kontor 22 % Handel/Övrigt 10 % Industri 6 % Kontor 50 % Logistik/Lager 34 % Logistik/Lager 54 %

7 Östersund SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Hudiksvall Östersund Hudiksvall Karlstad Västerås Täby STOCKHOLM Haninge Botkyrka SveaReals fastighetsbestånd per 31 december 2012 omfattade 82 fastigheter med en uthyrningsbar Lidköping yta om kvm. Total kontrakterad hyra vid årsskiftet uppgick till 698 MSEK. Fastigheterna är lokaliserade på tillväxtorter i mellersta och södra Sverige. Etableringarna ligger huvudsakligen i Storstockholm, Göteborg Linköping, Borås Norrköping, Västerås, Borås och Öresundsregionen. Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid årsskiftet till 7074 MSEK. Förutom förvaltningsfastigheter ingår i fastighetsbeståndet ett antal möjliga större utvecklingsprojekt bestående av byggrätter och konverteringar till ny användning. Under året har inga utvecklingsprojekt Helsingborg genomförts. Landskrona Lund Karlstad Göteborg Motala Jönköping Vetlanda Helsingborg Lidköping Västerås Landskrona Lund Borås Vetlanda Norrköping Linköping Malmö Visby Motala Täby STOCKHOLM Haninge Botkyrka Jönköping Gotland Norrköping Linköping Visby Kontor / Verksamhetslokaler Logistik/Lager/ Lager Handel/Övrigt/ Industri Gotland Kontor / Ver Logistik / La Handel / Övr Industri SveaReals fastighetsinnehav per Malmö Marknads- Uthyrbar Kontrakterad Ekonomisk Löptid antal värde (MSEK) yta (Tkvm) hyra (MSEK) Uthyr. grad (%) (år) Portföljfördelning Handel/övrigt ,5 Industri ,1 Kontor ,5 Logistik/lager ,1 Totalt ,3 SveaReals fastighetsinnehav per Geografisk fördelning Linköping/Norrköping ,5 Storstockholm ,3 Väst ,6 Västerås ,0 Öresund ,9 Övrigt ,3 Totalt ,3

8 AVDELNING Våra fastigheter Förändring av fastighetsvärdet Orealiserade värdeförändringar Det samlade redovisade värdet för SveaReals fastighetsbestånd uppgick vid årsskiftet till MSEK. Den orealiserade värdeförändringen under året uppgick till 86 MSEK. Förändringen förklaras av en justering av värdet ( 31 MSEK) på de fastigheter som ägdes vid ingången av 2012 samt gjorda investeringar (55 MSEK). Investeringar, förvärv och försäljningar Under perioden har totalt MSEK investerats varav MSEK avser förvärv och 55 MSEK avser investeringar i befintliga fastigheter. Årets förvärv om MSEK var en affär med SveaReals störste ägare, Fortin AS, och bestod av fem fastigheter, samtliga lokaliserade i Stockholmsområdet. Tre av fastigheterna är kontorsfastigheter i Kista, de övriga två avser ett konferenshotell samt ett mindre köpcentrum i Kungens Kurva. Fastigheterna tillträddes den 20 december Inga fastigheter har avyttrats under året. Se nedan uppställning hur fastighetsportföljens värde har förändrats under året. Borgarfjord, Kista Förändring redovisat värde fastigheter MSEK Antal MSEK Antal Fastighetsbestånd 1 januari Investeringar i befintliga fastigheter Förvärv Försäljningar Värdeförändring fastigheter, orealiserade Värdeförändring fastigheter, realiserade 1 Fastighetsbestånd 31 december

9 SveaReal AS Företagspresentation Kundreportage och utdrag ur Lomond Årsredovisningen Industrier 2012 Ny affärsnytta på kvm När SveaReal erbjöd Lomond Industrier att expandera intill dotterbolaget Thomée Gruppens befintliga lokaler slog de till direkt. På bara två veckor beslutade de att samla hela koncernens lagerverksamhet och utökar nu från till totalt kvadratmeter. Thomée Gruppen har funnits i Malmö sedan De är grossister och erbjuder det mesta som finns innanför väggarna hos Sveriges största järn- och bygghandlare. För Lomond Industrier har långsiktighet alltid präglat organisationen och det är en av många förklaringar till att företaget utvecklats sedan Thomée startades När chansen att utöka lagerytan i Malmö blev möjlig var det inte mycket att fundera på. Vi sa upp våra övriga lagerlokaler direkt och flyttar nu ner allt som har med distribution att göra för hela Norden till Malmö, säger koncernens VD Mårten Sundberg. Det som förenar oss med SveaReal är att vi båda strävar efter långvariga relationer med fokus på kund. SveaReals kunddialog gör att vi nu kan utvecklas tillsammans på ett sätt som gynnar oss båda. Den nya sammanslagna lagerlösningen ger direkta effektiviseringar på såväl kostnads- som miljösidan. Vi kan nu utveckla nya affärsmöjlighete r och ge ännu bättre service till våra kunder. Tidigare har vi försörjt våra kunder från två orter. Med ett koncerngemensamt lager kommer vi att öka vår effektivitet och minska vår miljöpåverkan vilket rimmar väl med vår värdegrund. God infrastruktur är avgörande för alla företag inom logistik. SveaReals strategi med logistikfastighete r nära motorväg och hamnar känns helt rätt. Vi har nära kommunikationer och det är lätt för både kunder och medarbetare att ta sig hit Vi båda strävar efter långvariga relationer med fokus på kund. Mårten Sundberg, VD Lomond Industrier Lomond industrier AB Inriktning: Förnödenheter (Thomée Gruppen) och beslag (Habo Gruppen) för den nordiska järn- och byggfackhandeln Marknadsområde: Norden Omsättning: Cirka 1 miljard såväl kollektivt som med bil. De nya lokalerna är dessutom bättre lämpade med högt till tak som gör det lätt att lagra gods på ett effektivt sätt utan omflyttningar vid plock. En fördel när nu ett nittiotal fullastade lastbilar på kort tid ska fylla det nya lagret. Investeringen ligger helt rätt i tiden eftersom det under rådande konjunkturläge är viktigt att se över alla processer och strukturer. Det gör vi nu för vi tänker finnas i åtminstone hundra år till avslutar Mårten. Fastighet Storbådan 5 Ort: Malmö Adress: Hemsögatan Byggår: 1973 Area: kvm lager Fastighet Holmögadd 4 Ort: Malmö Adress: Bjurögatan 28 Byggår: 1970 Area: kvm lager

10 AVDELNING Fastighetsöversikt Fastighetsöversikt Fastighetsbeteckning Kommun ÄgandefoRM kategori Uthyrningsbar area (Tkvm) Linköping/Norrköping Antennen 10 Linköping Äganderätt Logistik/lager 7,4 Badhuset 5 Linköping Äganderätt Kontor 2,7 Bägaren 3 Norrköping Tomträtt Kontor 3,9 Bägaren 5 Norrköping Tomträtt Kontor 5,6 Bägaren 6 Norrköping Tomträtt Handel/övrigt 2,8 Dolken 5 Linköping Äganderätt Kontor 5,2 Glasberget 5 Linköping Äganderätt Industri 8,4 Industrien 17 Norrköping Äganderätt Logistik/lager 5,9 Navhålet 2 Linköping Äganderätt Logistik/lager 7,6 Skeppet 10 Norrköping Äganderätt Kontor 8,3 Tråden 11 Norrköping Äganderätt Logistik/lager 20,4 Valbrevet 1 Linköping Äganderätt Handel/övrigt 1,7 79,6 Storstockholm Administratören 1 Stockholm Tomträtt Logistik/lager 3,0 Bista 5:27 Håbo Äganderätt Handel/övrigt 15,0 Borgarfjord 2 Kista Tomträtt Kontor 43,0 Frukthallen 1 Stockholm Tomträtt Logistik/lager 7,1 Färöarna 1 Kista Tomträtt Kontor 45,9 Hantverkaren 1 Botkyrka Tomträtt Logistik/lager 9,7 Hantverkaren 1 Södertälje Äganderätt Logistik/lager 14,0 Jordbromalm 6:16 Haninge Äganderätt Logistik/lager 7,1 Jordbromalm 6:60 Haninge Äganderätt Logistik/lager 6,6 Konsumenten 1 Stockholm Tomträtt Logistik/lager 7,9 Murmästare-Ämbetet 2 Stockholm Tomträtt Logistik/lager 7,9 Particentralen 1 Stockholm Tomträtt Handel/övrigt 2,4 Particentralen 2 Stockholm Tomträtt Handel/övrigt 2,8 Particentralen 5 Stockholm Tomträtt Handel/övrigt 1,2 Particentralen 6 Stockholm Tomträtt Handel/övrigt 2,4 Partihallen 1 Stockholm Tomträtt Logistik/lager 20,3 Pentagonen 1 Huddinge Äganderätt Handel/övrigt 7,8 Postgården 5 Stockholm Tomträtt Logistik/lager 5,3 Reykjavik 1 Kista Tomträtt Kontor 31,8 Råfilmen 1 Stockholm Tomträtt Logistik/lager 1,4 Tumba 7:150 Botkyrka Äganderätt Kontor 79,5 Åby 1:152 Haninge Äganderätt Logistik/lager 4,2 Åkerby 8 Täby Äganderätt Logistik/lager 9,7 336,0 Väst Bockasjö 1 Borås Äganderätt Logistik/lager 23,3 Rydahög 1 Borås Äganderätt Logistik/lager 38,7 Rydaslätt 1 Borås Äganderätt Logistik/lager 13,2 Trucken 1 Borås Äganderätt Logistik/lager 33,0 Träskruven 1 Borås Äganderätt Logistik/lager 15,6 Överdomaren 3 Jönköping Äganderätt Logistik/lager 13,0 Överdomaren 4 Jönköping Tomträtt Logistik/lager 14,4 Överstycket 26 Jönköping Äganderätt Logistik/lager 10,5 161,7

11 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Fastighetsbeteckning Kommun ÄgandefoRM kategori uthyrningsbar area (Tkvm) Västerås Energin 7 Västerås Äganderätt Logistik/lager 3,4 Klio 10 Västerås Äganderätt Kontor 2,8 Verkstaden 20 Västerås Äganderätt Logistik/lager 24,6 Verkstaden 6 Västerås Äganderätt Kontor 15,4 46,2 Öresund Asien 20 Helsingborg Äganderätt Kontor 2,5 Bromsregulatorn 1 Landskrona Äganderätt Industri 32,8 Brudbuketten 10 Malmö Äganderätt Kontor 0,8 Brudbuketten 13 Malmö Äganderätt Kontor 1,1 Böttö 5 Malmö Äganderätt Logistik/lager 11,8 Cementen 4 Malmö Äganderätt Kontor 3,7 Dolken 3 Helsingborg Äganderätt Industri 3,8 Eggegrund 6 Malmö Äganderätt Logistik/lager 7,6 Holmögadd 3 Malmö Äganderätt Logistik/lager 11,4 Holmögadd 4 Malmö Äganderätt Logistik/lager 14,2 Hunnerup 1 Lund Äganderätt Kontor 20,4 Jupiter 12 Helsingborg Äganderätt Logistik/lager 1,4 Kavalleristen 11 Helsingborg Äganderätt Kontor 2,0 Klostergården 2:18 Lund Äganderätt Kontor 0,4 Krukskärvan 3 Malmö Tomträtt Logistik/lager 7,6 Köpingetrakten 1 Helsingborg Äganderätt Logistik/lager 0,9 Rosenbuketten 4 Malmö Äganderätt Kontor 4,3 Smörbollen 52 Malmö Äganderätt Logistik/lager 2,6 Speditionen 1 Malmö Tomträtt Logistik/lager 4,9 Springposten 3 Helsingborg Äganderätt Kontor 2,1 Storbådan 2 Malmö Äganderätt Logistik/lager 3,2 Storbådan 4 Malmö Äganderätt Logistik/lager 2,6 Storbådan 5 Malmö Äganderätt Logistik/lager 13,0 Svavlet 4 Malmö Äganderätt Kontor 1,2 Svinbådan 4 Malmö Äganderätt Logistik/lager 1,6 Svinbådan 5 Malmö Äganderätt Logistik/lager 2,6 Sämjan 2 Malmö Äganderätt Kontor 9,5 Vårsången 7 Malmö Tomträtt Handel/övrigt 1,5 171,8 Övrigt Axet 1 Lidköping Äganderätt Industri 21,1 Regnvinden 14 Karlstad Äganderätt Logistik/lager 9,1 Rösaberg 1:102 Vetlanda Äganderätt Logistik/lager 7,6 Skogsta 6:2 Hudiksvall Äganderätt Handel/övrigt 1,7 Sprinten 1 Östersund Äganderätt Logistik/lager 2,9 Frysen 3 Gotland Arrende Logistik/lager 0,7 Vågen 8 Motala Äganderätt Industri 12,2 55,3 totalt 850,6

12 Våra Kunder Våra kunder Kontraktsfördelning per per bransch % 25 SveaReal har en diversifierad kundstock med mer än 750 hyresgäster. Ingen enskild representerar mer än 8 procent av intäkterna. Branschmässigt är också diversifieringen stor och våra kunder återfinns i ett stort antal branscher. Kundförlusterna har historiskt varit låga och för 2012 uppgick de till 0,6 procent av de totala förvaltningsintäkterna. Den genomsnittliga löp tiden på hyreskontrakten uppgick till 3,3 år Information och kommunikation Handel Tillverkning Off. förvaltning och försvar Logistik och lager Övrigt Hotell och restaurang Ekonomi, teknik, finans Bygg- och fastighetsverksamhet Utbildning Hyreskontraktsstruktur Hyreskontraktsstruktur MSEK SveaReals 10 största kunder LM Ericsson FOI Tele2 Alfa Laval DHL Aditro Logistics Fujitsu Netonnet Haldex Thomée Gruppen AB % 22 % 19 % 13 % 6 % 4 % 4 % 3 % 2 % 0 % 0 % 1 % Årshyra % Andel av total hyra Böttö 5, Malmö

13 Kundreportage Deterministic Control Vi behövde ett läge nära centralstationen och med goda fysiska kommunikationer. Torulf Wiberg, VD Deterministic Control Nytt kontor med egna rum i rätt läge När Deterministic Control växte ur sina gamla lokale r var de i behov av att snabbt hitta nya. SveaReal hjälpte dem till rätt läge och med egna kontorsrum till samtliga medarbetare. Deterministic Control är nyinflyttade på Kosterögatan i Malmö och hyr sedan årsskiftet 300 kvadratmeter kontor. Bolaget som arbetar med processautomatisering för företag inom kemisk industri och kraftvärmeverk har som affärsidé att effektivisera processanläggningar genom automation. Vårt arbete blir oftast direkt lönsamt för kunden. Det gör att vi inte drabbas lika hårt som många andra företag vid konjunkturnedgång, säger Torulf Wiberg som är VD på företaget. För våra programmerare är det viktigt att varje medarbetare kan stänga dörren om sig. Deterministic Control AB Grundat: 1994 Inriktning: Processautomation Marknadsområde: Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland) Omsättning: Drygt 13 Mkr Medarbetare: 8 Vi sökte därför mer traditionella lokaler med egna rum och andra värden än de öppna kontorslandskap som många andra företag efterfrågar idag. Förutom kravet på egna rum var läget oerhört viktigt eftersom kunderna kommer från hela regionen inklusive Danmark. Goda bilkommunikationer och bra parkeringsytor var därför avgörande. Vi behövde ett läge nära centralstationen och med goda fysiska kommunikationer eftersom våra kunder alltid kommer resande. Exempelvis tar det bara 20 minuter till Kastrups flygplats. Dessutom pendlar våra medarbetare och bor i allt från Trelleborg till Helsingborg. Här tar det inte längre än fem minuter till centralstationen och det går även utmärkt att åka kollektivt. Torulf Wiberg berättar också att relationen till SveaReal som är ny sedan årsskiftet redan hunnit bli god. Vår kontaktperson Peter Olsson har varit oerhört tillmötesgående. Vid lokalbyte är det mycket som ska fixas men hittills har allt blivit åtgärdat nästan innan vi hunnit nämna det. Fastighet Böttö 5 Ort: Malmö Adress: Kosterögatan 5 Byggår: 1964 Area: kvm Kontor

14 Finansiering Finansiering Eget kapital Koncernens egna kapital uppgick vid årsskiftet till 2190 MSEK och soliditeten uppgick till 28,1 %. Det egna kapitalet ökade under perioden med 1311 MSEK. Förändringen bestod av: Riktad nyemission 391 MSEK Apportemission 852 MSEK Årets koncernresultat 67 MSEK Övrigt 1 MSEK 1311 MSEK Räntebärande skulder Koncernens räntebärande skulder uppgick per 31 december till MSEK vilket motsvarade en belåningsgrad på 62,8 %. De räntebärande skulderna består av fem lån varav ett är ett obligationslån i euro vilket löper till Den genomsnittliga räntan uppgick till 6,9 % och räntebindningstiden till 5,3 år. De räntebärande skulderna är ränte- och valutasäkrade med totalt nio derivat, åtta ränte derivat och ett valutaderivat. Derivaten redovisas löpande till marknadsvärde i balansräkningen med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Värdet på ränte derivaten uppgick per 31 december till 704 MSEK och värdet på valutaderivatet till 42 MSEK. Nuvarande undervärde på räntederivat kommer lösas upp under återstående löptid och redovisas i resultaträkningen. Valutaderivatet förfaller till betalning september Likviditet Koncernens likvida medel uppgick till 382 MSEK vid årsskiftet. Utöver detta har koncernen en ej outnyttjad checkkredit på 50 MSEK. Under året ökade koncernens kassa med 38 MSEK. Verksamheten 144 MSEK Investeringar 55 MSEK Förvärvad kassa 189 MSEK Finansiella poster 241 MSEK Övrigt 1 MSEK Kassaförändring MSEK Lånestruktur per Förfalloår MSek Ränta, % Andel, % , , , , ,1 6 Summa ,9 100 räntederivatstruktur per Förfalloår MSek Ränta, % Andel, % , , ,8 8 Summa ,7 100 Utveckling Belåningsgrad % Belåningsgrad

15 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Aktien Årsredovisningen och ägarna 2012 Aktien och ägarna Aktiekapital och aktien Under året har två emissioner genomförts. I juli emitterades aktier i en företrädesemission till befintliga aktieägare samt i december gjordes ett förvärv via en apportemission då aktier emitterades till Fortin AS. Per den 31 december 2012 uppgick antalet aktier till st. Ägarna Bolagets störste ägare är Fortin AS som har ökat sitt ägande under året från 41 % till 78 %. Se nedan ägarförteckning med de tio största ägarna. Ägarförteckning per Ägare antal aktier andel, % Fortin AS ,3 Stiftelsen UNI ,5 Trondheim kommunale pensjonskasse ,3 Nortura konsernpensjonskasse ,4 Herkules Confektionsfabrikker AS ,9 F.H. Lorentzen AS ,8 Oyyo Olsen Eiendom AS ,4 Grubesand AS ,4 Lørenskog kommune ,3 Progress Trading AS ,3 Övriga ,3 Totalt ,0 Substansvärde Koncernens bedömda substansvärde uppgick per till MSEK vilket motsvarar SEK/aktie. Substansvärdet belastas av marknadsvärdet på räntederivaten vilket uppgår till 549 MSEK efter skatt, detta motsvarar SEK/aktie. beräkning substansvärde MSEK SEK/Aktie Eget kapital enligt balansräkning Återläggning uppskjuten skatt enligt balansräkning Bedömd verklig skuld uppskjuten skatt (5,5 %) Substansvärde Utveckling substansvärde MSEK Substansvärde dec dec dec 2012

16 Vårt Miljöarbete Marknadsanalys Makroekonomiskt scenario Låg global tillväxt under Begränsad kredittillgång påverkar Goda framtidsutsikter under inledningen av 2011 byttes den europeiska fastighetsmarknaden mot betydligt mer pessimistiska tongångar när det stod Trots att räntorna var låga, och förväntas fortsätta vara låga klart att den globala ekonomiska återhämtningen till stora under ett antal år framöver, drabbades Europa av en kraftig delar var en illusion. Enligt Newsecs makroscenario står nu kreditåtstramning under det andra halvåret Den världsekonomin inför en utdragen period av svag tillväxt. europeiska ekonomin räddades dock från en kollaps i kredittillförsel när ECB släppte sina treårslån i december 2011 och Trots att riskviljan har ökat under inledningen av 2012 till följd av ECB:s likviditetsinjektioner kommer det närmaste februari Även om riskviljan till följd av detta har ökat Allt året fler kategoriseras fastigheter av finansiell certifieras oro. enligt Den globala GreenBuilding, tillväxten kommer det närmaste året kategoriseras av finansiell oro då nytt hämmas avtal under med Vattenfall av om finanspolitisk miljöel och åtstramning, generella euroområdets långsiktiga problem fortfarande är olösta. begränsad kredittillgång i Europa, politiska låsningar i USA Denna utveckling har gjort att tillgången till kapital besparingar av energiförbrukningen i hela fastighetsbeståndet. och ekonomisk inbromsning i Asien och Latinamerika. på fastighetsmarknaden har minskat i hela Europa, även Det var några av SveaReals miljömål som genomfördes under Sverige lokal tillväxt i kombination med låga globala räntor I motsats till en vikande världskonjunktur uppvisade den Nya svenska ekonomin fortsatt initiativ god tillväxt under BNP för ökade med 3,9 procent jämfört med Till skillnad från stora delar av den övriga västvärlden har Sverige goda ekonomiska fundamenta och utmärker sig med låg statsskuld, höga. HÅLLBAR konkurrenskraftig exportindustri, hög sparkvot och god transparens. Exportindustrin är dock stor och det är genom utlandshandeln i kombination med den internationella kreditmarknaden som Sverige påverkas av en, ekonomiskt sett, svagare omvärld. Starka fundamenta i kombination UTVECKLING med låga räntor, ökande realinkomster och förväntningar om gradvisa förbättringar i hushållens stämningsläge gör att den inhemska efterfrågan blir en allt viktigare tillväxtmotor. Kommande år kommer därmed att kategoriseras av lokal tillväxt i Sverige - driven av inhemsk konsumtion och investeringar i kombination med låga globala räntor eftersom våra räntor hålls nere av låg investeringsefterfrågan i världsekonomin, hög global Nästan sparbenägenhet alla och pratar lågt om det, inflationstryck. Sveriges BNP förväntas behovet att av växa olika med miljöinsatser 1 för procent under 2012, för att återhämta en långsiktig sig något och hållbar växa utveckling. med 1,5 procent 2013 och 2 SveaReal procent har under senare år på ett mycket i Sverige - en trend som kommer att fortsätta genom hela 2012 och ebba ut först under mitten av Speciellt mindre och medelstora investerare har drabbats hårt. Problemen har förvärrats av att bankerna i många fall minskar sin riskjusterade kapitalbas för att uppnå de nya kapitaltäckningsregler som ska vara uppfyllda sommaren Bankerna är dessutom selektiva i sin utlåning och bankmarginalerna är Solida banker skapar stabilitet i Sverige Kreditåtstramningen har varit, och kommer att fortsätta vara, störst i länder som lider av sviterna av tillgångsbubblor och underkapitaliserade banker. Även om situationen är bättre i Sverige än i övriga Europa är dock kapitaltillgången begränsad och bankmarginalerna höga. De nya förutsättningarna på finansmarknaden gör att avkastningen på Henrik Rönndahl den svenska fastighetsmarknaden till allt större del beror på de finansieringsvillkor som varje enskild investerare kan få. Effekten blir att fastighetsmarknaden domineras av investerare med tillgång till eget kapital som institutionella investerare det innebär samt större att vi i aktörer slutet av med detta tillgång år kommer till företagsobligationsmarknaden att ha certifierat 10 och % goda av vårt bankrelationer bestånd enligt en trend som var GreenBuilding. tydlig på den svenska transaktionsmarknaden under det andra Det halvåret går att 2011 bli certifierad och som bedöms på två sätt. fortsätta konkret sätt gått från ord till handling under med Vanligast är att med hjälp av olika investeringar nya uppdaterade miljömål för varje kalenderår. och åtgärder visa upp en lägre energiförbrukning Källa: newsec Vi har intensifierat vårt miljöarbete av två på minst 25 procent jämfört med tidigare skäl. Dels för att möta miljökraven från våra år. Isolering av tak och byte av ventilationsanläggning är exempel på effektfulla åtgär- Ekonomiska indikationer Sverige kunder och dels för att leva upp till vår egen % miljöpolicy. En betydande del av miljöförbättringarna der. Det går också att bli certifierad genom att sker i samverkan med våra hyresgäs- beskriva vilka energibesparande åtgärder som 6 BNP ter, förklarar Henrik Rönndahl, miljöansvarig planeras för en fastighet som sedan följs upp 4 Privat konsumtion på SveaReal. med en årlig kontroll och utvärdering. 2 Hösten 2011 certifierades den första fastigheten Sysselsättning Vi har ett fastighetsbestånd med stor 0 enligt kraven från GreenBuilding och där- åldersspridning och det innebär Inflation att vi med med blev SveaReal en officiell GreenBuilding rimliga investeringar kan få ett bra utfall. På -2 partner. flera års sikt är målsättningen att samtliga -4 Under fjolåret hade vi som mål att certifiera hyresgäster ska uppleva att de har sin verk- -6 ytterligare fyra fastigheter vilket vi också samhet i en fastighet som är både miljövänlig E 2013E gjorde. Vi har samma målsättning för 2013 och och energisnål.

17 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Genomförda miljöåtgärder 2012 ü Fyra fastigheter certifierade enligt GreenBuilding. ü Minskad generell energi förbrukning på 5,2 procent. ü Åtta nya miljöstationer. ü Nytt avtal med Vattenfall om miljöel till hela fastighetsbeståndet. Åkerby 8, Täby SveaReals miljöinitiativ ryms inom både större och mindre åtgärder. Till de mindre hör till exempel uppförande av miljöstationer för att förbättra närmiljön kring en fastighet och på ett enkelt sätt dölja återvinningskärl. Erbjuder Gröna hyresavtal Ett av de nya miljömålen för 2013 är att kunna erbjuda kunder Gröna hyresavtal. Det innebär bland annat att hyresgästen får tillgång till all information om förbrukning av energi och vatten. Vi vill skapa en levande dialog kring miljörelaterade frågor och då är det en förutsättning att ha tillgång till information om förbrukning och tillsammans se vilka åtgärder som ger resultat. Krav på källsortering och val av byggmaterial vid ombyggnader är andra delar som ingår i det Gröna hyresavtalet, konstaterar Henrik Rönndahl. SveaReals miljömål 2013 Certifiera fyra fastigheter enligt GreenBuilding. Uppföra åtta nya miljöstationer. Minska generell energiförbrukning med fem procent. Kunna erbjuda hyresgäster Gröna hyresavtal. SveaReals medarbetare utbildas i Eco-driving. SveaReals medarbetare ska genom personligt agerande i sitt dagliga arbete medverka till att miljöpolicyn följs.

18 Marknadsanalys Utökat bestånd i Sveriges starkaste region I Stockholmsregionen samt Öresundsregionen återfinns majoriteten av SveaReals fastighetsvärde och det är också dessa svenska regioner som har haft starkast utveckling på senare år. F astighetsinnehavet i Stockholmsregionen växte ytterligare i slutet av 2012 då fem fastigheter innehållande kontor, hotell och handel, med en total lokalyta om kvadratmeter förvärvades från Fortin AS, SveaReals huvudägare. Stockholmsregionen är tillväxtmotorn i den svenska ekonomin. Sett till ekonomisk tillväxt, sysselsättning och befolkningsutveckling utmärker sig Stockholm mycket starkt från Sverige som helhet. Öresundsregionen består av områdena Själland i Danmark och Skåne i Sverige. Den ekonomiska tillväxten i regionen har under senare år varit högre än i både Sverige och Danmark som helhet. En starkt bidragande orsak är att näringslivet i Malmö utvecklats från industriell karaktär och blivit mer diversifierat med tyngdpunkt mot den privata tjänstesektorn. De närmsta tio åren kommer också Malmöregionen att kunna dra nytta av flera stora investeringar inom forskningsområdet. Stabil privat konsumtion Cirka 35 procent av fastighetsvärdet i SveaReals portfölj består av lager- och logistikfastigheter. Den demografiska tyngdpunkten i Sverige återfinns i en triangel mellan Stockholm, Transaktionsvolym Sverige (Transaktioner 100 MSEK) Inhemska investerare Utländska investerare Göteborg och Jönköping inom vilken huvuddelen av SveaReals fastighetsbestånd finns samlat och här finns majoriteten av Sveriges logistikcentrum. Verksamhetslokaler och kontor i ytterområden svarar för en femtedel av fastighetsvärdet i SveaReals portfölj. Marknaden för denna typ av fastigheter har historiskt sett varit relativt stabil avseende hyresnivå och vakansgrad. Låg svensk transaktionsnivå Transaktionsvolymen för den svenska fastighetsmarknaden återfanns på en relativt modest nivå under 2012 ända fram till december månad. Fram till dess hade turbulensen inom euroområdet, ökade bankmarginaler och krav på en högre andel eget kapital vid fastighetsförvärv genomsyrat marknaden. Det var främst kapitalstarka institutioner och pensionsbolag som svarade för huvuddelen av förvärven. Lager-, logistik- och industrifastigheter var fortsatt populära bland investerare och segmentet stod för nära tio procent av den totala transaktionsvolymen i likhet med Detta är en fördubbling jämfört med åren då segmentet svarade för omkring fem procent. Vinnare på sikt Newsec bedömer att direktavkastningskraven i de mest attraktiva fastighetssegmenten bottnade ut Under kommande år kommer fastighetssegment med lite högre risk, det vill säga fastigheter med stabila kassaflöden i sekundära lägen, att avkasta bäst. Inom dessa segment är det vanligt med opportunistiska, högbelånade investerare, för vilka de positiva effekterna av en starkare hyresutveckling, lägre vakansrisk och förbättrad kredittillgång överväger de negativa effekterna av högre räntor. Under 2013 bedöms direktavkastningskraven för attraktiva lager- och logistikfastigheter på etablerade delmarknader sjunka med 10 till 15 punkter. För verksamhetslokaler och kontor i ytterområden i Sveriges region- och universitetsstäder bedöms direktavkastningskraven vara oförändrade under Källa Newsec

19 SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Trots den svaga världskonjunkturen uppvisade den svenska ekonomin fortsatt tillväxt under BNP ökade med 0,8 procent jämfört med Till skillnad från stora delar av den övriga västvärlden har Sverige goda ekonomiska fundament och utmärker sig med låg statsskuld, konkurrenskraftig exportindustri, hög sparkvot och god transparens. Inhemsk efterfrågan driver svensk tillväxt Sverige är dock en liten öppen ekonomi, runt hälften av BNP utgörs av export, varav två tredjedelar går till Europa, och det är genom utlandshandeln som Sverige påverkas av den globala lågkonjunkturen. Riksbanken bedriver även en stram penningpolitik i relation till vår omvärld. Det gör att kronan bedöms förbli stark under 2013, vilket ytterligare hämmar exporten. Vår starka ställning i kombination med en svag exportefterfrågan gör att den inhemska efterfrågan är den enskilt viktigaste tillväxtmotorn under Den svaga tillväxten under gör att sysselsättningsutvecklingen blir svag och inflationstrycket fortsatt lågt. Den svenska ekonomin förväntas återhämta sig med en gradvis ökande exportefterfrågan och i takt med att den globala ekonomin återhämtar sig. Inom en femårsperiod bedöms starkare ekonomisk tillväxt driva upp realräntorna från dagens rekordlåga nivåer mot det historiska snittet på 1,5 2,0 procent, medan något högre inflation pressar upp de nominella långräntorna mot 3 4 procentsnivån. Solida banker skapar stabilitet Särskilt södra Europa har drabbats av en kraftig kreditåtstramning under senare år. Finansmarknaderna har dock stabiliserats sedan ECB annonserade sitt OMT-program under sensommaren Under senare år har kreditåtstramningen varit störst i länder som lider av sviterna av tillgångsbubblor och underkapitaliserade banker. Även om situationen har varit bättre i Sverige än i övriga Europa har kapitaltillgången varit begränsad och bankmarginalerna höga även här. Den begränsade kredittillgången har gjort att avkastningen på fastighetsmarknaden har varit beroende av de finansieringsvillkor som varje enskild investerare kan få tillgång till. Effekten har blivit att fastighetsmarknaden till % 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 Ekonomiska indikatorer Sverige E 2014E allt större del dominerats av investerare med tillgång till eget kapital så som institutionella investerare samt välkonsoliderade fastighetsbolag. Denna trend som var tydlig på den svenska transaktionsmarknaden under 2012 då institutionella investerare stod för över 40 procent av transaktionsvolymen. Kredittillgången börjar förbättras Trots låga räntor och ECB krediter till bankerna är situationen på den europeiska finansmarknaden fortfarande utmanande. Strängare likviditets- och kapitaltäckningsregler samt kreditförluster har påverkat de europeiska bankernas utlåning till fastighetssektorn. Denna utveckling, som har resulterat i höga bankmarginaler och stränga krav för kreditgivning, har speciellt drabbat små och medelstora företag. Det finns dock redan nu tydliga tecken på att kredittillgången börjar förbättras. Ett antal tyska banker har börjat konkurrera om utlåningen på den svenska fastighetsmarknaden och emissionerna av företagsobligationer har ökat markant. Ett utslag från Baselkommittén i januari 2013 indikerar dessutom att tillämpningen av den nya likviditets- och kapitaltäckningsreglerna kan bli mildare än förväntat. Källa Newsec BNP Privat konsumtion Sysselsättning Inflation

20 Förvaltningsberättelse SveaReal AS Förvaltningsberättelse Verksamhetsinriktning SveaReal AS är ett fastighetsbolag som genom två helägda dotterbolag äger en fastighetsportfölj omfattande 82 fastigheter i Sverige. Fastigheterna ägs av 53 dotterbolag och förvaltas av SveaReal AB som har sitt huvudkontor i Göteborg samt förvaltningskontor i Stockholm och Malmö. Bolagets huvudinriktning är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla fastigheterna. Fastighetsbeståndet omfattar en total yta om 851 Tkvm, med lokalytor för logistik, lager, kontor och industr i. Fastigheterna är placerade i Öresundsregionen, Borås, Jönköping, Norrköping, Linköping, Västerås och Stockholmsområdet. Bolagets räkenskaper avläggs i SEK, då SEK är bolagets funktionella valuta, jämför den norska årsredovisningslagen 3 4. Transaktioner som ökat det egna kapitalet Under året har en nyemission om 400 MSEK genomförts. Den 20 december förvärvades samtliga aktier i Fortin Properties AB (namnändrat till SveaReal II AB) genom en apportemission. Genom dessa 2 transaktioner har det egna kapitalet ökat med ca 1,2 mdr SEK. Verksamheten Året har präglats av fortsatt stor fokusering på marknad, kunder och uthyrning. Fokuseringen på intäkter och kostnader är en medveten satsning för att organisationen skall fokusera på driftnettot och att rätt kompetenser rekryteras ändrade koncernen sina redovisningsprinciper till att följa IFRS. SveaReal AS hade inga anställda under Organisationen som är anställd i dotterbolagen SveaReal AB och SveaReal II AB består av 22 medarbetare varav 11 är kvinnor. Tre medarbetare har rekryterats under året. Bolaget har inte rapporterat någon arbetsolycka. Arbetsmiljön i organisationen är god. Sjukfrånvaron uppgick till 2,2 %. Styrelsen anser inte att det är nödvändigt att vidta särskilda åtgärder med hänsyn till arbetsmiljö eller jämställdhet. Årets investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 55 MSEK. Större delen avsåg hyresgästanpassningar i samband med nyuthyrningar och omförhandlingar av hyreskontrakt. Fastighetsvärdering Bolaget har låtit två externa värderingsinstitut lämna utlåtande om fastigheternas värde, dessa ger ett genomsnittligt marknadsvärde på totalt MSEK per I detta värde ingår fastigheterna som förvärvades i samband med apportemissionen, i december 2012, vilket uppgår till MSEK. För dotterbolaget SveaReal AB uppgår fastigheternas marknadsvärde till MSEK vilket jämfört med 2011 innebär ett sänkt marknadsvärde med 31 MSEK. Yielderna under året har varit i stort sett oförändrade. Redogörelse för årsredovisningen Fortsatt drift Styrelsen anser att årsredovisningen för bolaget och koncernen ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens tillgångar och skulder, ekonomiska ställning och resultat. Man bekräftar att förutsättningarna enligt den norska årsredovisningslagen 3 3a för fortsatt drift fortfarande föreligger och att årsredovisningen för 2012 har upprättats under dessa förutsättningar. Övergång till IFRS SveaReal AS koncernen redovisar från den 1 januari 2012 enligt IFRS. Detta betyder bl.a. följande: Fastighetsvärden tas upp till marknadsvärden i balansräkningen. Årets förändring av fastighetsvärden, efter avdrag från årets investeringar, förs via resultaträkning som en orealiserad värdeförändring. Räntederivat tas upp till marknadsvärde i balansräkning. Årets förändring av värden på räntederivat förs via resultaträkning som en orealiserad värdeförändring. Hyresrabatter periodiseras över kontraktstiden. Intäkter och kostnader i detta avsnitt avser moderbolaget, SveaReal AS, och koncernen. Intäkter Koncernens hyresintäkter uppgick till 466 MSEK. Vid förvärvet av SveaReal II AB uppstod en negativ goodwill, 69 MSEK, som resultatförts. Den negativa goodwillen avser skillnaden mellan förvärvspriset och det verkliga värdet på eget kapital enligt IFRS. Moderbolaget SveaReal AS hade inga intäkter Den ekonomiska uthyrningsgraden, baserat på kontraktstocken vid årsskiftet, uppgick till 90,6 %. Kostnader Fastighetskostnaderna uppgick till 125 MSEK. Koncernens administration uppgick till 35 MSEK. Finansnettot uppgick till 198 MSEK. Moderbolaget SveaReal AS administration uppgick till 0,3 MSEK. Orealiserade värdeförändringar fastigheter Årets värdeförändring på fastigheter uppgick till 86 MSEK. Förändringen förklaras av en mindre

Perioden i korthet. Refinansiering är genomförd vilket lett till en belåningsgrad på 62 % och en soliditet på 34 %.

Perioden i korthet. Refinansiering är genomförd vilket lett till en belåningsgrad på 62 % och en soliditet på 34 %. Delårsrapport januari september 2012 SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Perioden i korthet Refinansiering är genomförd vilket lett till en belåningsgrad på 62 % och en soliditet på 34 %. Hyresintäkterna

Läs mer

VINJETT IN HÄR DELÅRSRAPPORT // JAN-MAR 2014. Våra fastigheter dina möjligheter

VINJETT IN HÄR DELÅRSRAPPORT // JAN-MAR 2014. Våra fastigheter dina möjligheter VINJETT IN HÄR DELÅRSRAPPORT // JAN-MAR 2014 Våra fastigheter dina möjligheter 1 VINJETT IN HÄR DELÅRSRAPPORT // Q1 2014 INNEHÅLL 2 3 4 Kort om SveaReal Perioden i korthet // Nyckeltal VD-kommentar 5 6

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

VINJETT IN HÄR DELÅRSRAPPORT // JAN-JUN 2014. Våra fastigheter dina möjligheter

VINJETT IN HÄR DELÅRSRAPPORT // JAN-JUN 2014. Våra fastigheter dina möjligheter VINJETT IN HÄR DELÅRSRAPPORT // JAN-JUN 2014 Våra fastigheter dina möjligheter 1 VINJETT IN HÄR DELÅRSRAPPORT // Q2 2014 INNEHÅLL 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 Kort om SveaReal Perioden i korthet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Delårsrapport januari juni 2012 SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Perioden i korthet Vision Affärsidé Under andra kvartalet genomfördes en riktad nyemission till befintliga aktieägare om 400 MSEK. Likviddag

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 SveaReal AS Kvartalsrapport Q1 2011 1 Kvartalet i korthet Den ekonomiska vakansgraden nådde rekordlåga 4,8 procent. Detta motsvarar en ytvakans på 6,1 procent av den totala uthyrnings

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK 1.000.000.000) med ISIN SE 0005624871 samt obligationslån med fast ränta om tvåhundra

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004 PRESSMEDDELANDE 2004-08-24 Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004 Koncernens resultat före vinster från fastighetsförsäljningar och skatt uppgick till 182 MSEK (153). Resultatet efter skatt

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 februari 2010 Vad är möjligheternas fastighetsbolag? Det beskriver på vilket sätt som vi vill särskilja oss i fastighetsbranschen. Våra

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q2 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Verksamheten har under Q2 2015 präglats av fortsatt förvaltningsarbete i fastigheten Sollentuna Träkolet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet Thomas Erséus, VD Anders Kvist, VVD

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet Thomas Erséus, VD Anders Kvist, VVD Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2012 Thomas Erséus, VD Anders Kvist, VVD Kvartalet i korthet Nettoomsättningen och bruttoresultatet minskade med 10 procent till 499 Mkr respektive 347 Mkr jämfört

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

28 MARS 2017 REMIUM PRESENTATION

28 MARS 2017 REMIUM PRESENTATION 28 MARS 2017 REMIUM PRESENTATION AGENDA DEL 1 STENDÖRREN FASTIGHETER DEL 2 MARKNADSDATA DEL 3 TILLVÄXT DEL 1 STENDÖRREN FASTIGHETER STENDÖRREN FASTIGHETER AFFÄRSIDÉ OCH MÅL AFFÄRSIDÉ Stendörren Fastigheter

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

5 september 2016 STENDÖRREN FASTIGHETER AB

5 september 2016 STENDÖRREN FASTIGHETER AB STENDÖRREN FASTIGHETER 5 september 2016 Stendörren Fastigheter Stendörren Fastigheter skapar långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter inom Storstockholm

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 3 2012 Bokslutsrapport Kvartal 3 2012 Nettoomsättningen uppgick till 944 Mkr (426) och driftnettot uppgick till 523 Mkr (225) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari september Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vvd, Ekonomi- och Finanschef

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari september Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vvd, Ekonomi- och Finanschef Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari september 2009 Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vvd, Ekonomi- och Finanschef 1 Kvartalet i korthet Förvaltningsresultat ökade med 90% Överskottsgrad

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer