DAGON. Uh ur 10d$ A. KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6. Västerbotten 44. avseende kyla och ventilation,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGON. Uh ur 10d$ A. KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6. Västerbotten 44. avseende kyla och ventilation,"

Transkript

1 31. Mars 29 1:29 Dagan AB Nr DAGON KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr hbi kro akontrekt nr.---r-rw gl Ian $ - Västerbotten 44 FigepOrd Donzelle AS Hyrespägt Liber Herrnods AR malet(' Som tillägg till hyran skall Hyresgästen under hyresticien samtidigt med hyran erlägga på. lokalen belöpande andel av vid Varje tillfälle gällande service, underhålls och driftskostnader avseende kyla och ventilation, Preliminär ersättning för drift, service och underhåll av kyla- och eller ventilations-utrustning i Hyregästeris lokal utgår för närvarande med 4 per kvm och år. Tillänet debiteras 1 förskott Isamband med rubricerat hyreskontrakt. erläggenclet av övrig hyra i enlighet med. Arsavräkning eker då samtliga.mätaravitisningar och kostnader är kända och reglering sker mot verkliga kostnader 1 Hyresgästens lokal!fastigheten, Er andel av Kyla- och Ventilations-kostnaden i lokalen är vid fullt uthyrd area Vo av totala kostnaden. Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer, Debitering sker enligt Hyresvärdens självkostnad. Kostnad för kyla utgår endast om Hyresgästens lokal har denna utrustning. Hyresgästens ovan angivna andel som skall vara oförändrad under hyrestiden har beräknats enligt följande grunder: Od, da(tim Malmö kytowttrd D111Zeiie AR / ' nen. - 7., Norm förtydligan e ' 7,1"- Per Johansson i Roger Sjeinborg i1ks k n OH, datum Stockholm 21J8-O4-2S Kanu Uh ur 1d$ A timn kj ande,.i' ilii'(:)ri geffr-imrtid-o-t_

2 31, Mars 29 1:29 Dagon AB Nr, 713 8, 16 TT DAGON VA.KLAUSUL FÖR LOKAL Bilaga nr 7 Tillhör Hyreskontrakt n tfaalotta Hyresvärd Västerbotten 11 Donzelle AB HITOM t Liber Hermads At manad Som tillägg till hyran skall Hyresgästen under hyrestiden samtidigt med hyran erlägga på lokalen belöpande andel av vid varje tillfälle gällande VA-kostnad, abonnemangsavgift, degvattenavglit och service-avgifter, Preliminär ersättning för vatten och avlopp utgått för närvarande med 7 per kvm och är. Tillägget debiteras 1 förskott i samband med erläggandet av övrig hyra i eaghet med rubricerat hyreskontrakt. Arsavräkning skår då samtliga mäteravläsrilnger och kostnader k kända och reglering sker mot verklig VA-kostnod i fastigheten. Er andel av VA-kostnaden 1 fastigheten är vid fullt uthyrd area % att totala kostnaden. Lagstadgad mervärdeskatt tillkommen Debitering sker enligt Hyresvärdens självkostnad. Hyresgästens ovan angivna andel som skall vara oförändrad under hytesticion har beräknats enligt följande grunder: Arsavrä kullig sker mot faktisk förbrukning genom vattentnängtis mätare i lokal. - Oft, datum Malmö Hyresv$4 Domna prc warn rtydiondo P 7 Per Johansson 1 Roger Sgborg t ''riks on 'TYA, datum Stockholm HytesgS) Uh f er ods, B i fdt Natil IV dg, r i h lfr11 lia -1i1k,

3 ' 31, Mars 29 1:28 Dagon AB Nr, 713 S, 4 DAGON EL-KLAUSUL FÖR LOKAL Bilan? nr Tillhör 11yceskontrakt nr 1 i FaBtIgNtien Västerbotten 11 Hyresvärd Donzelle AB Hyresgäst Herrnods AB ( ) KIntffiii Som tillägg till hyran skall Hyresgästen under hyrestiden samtidigt med hyran erlägga på lokalen belöpande andel av vid varje tillfälle gällande EL-kostnad, abonnemangsavgift och service-avgifter, Preliminär ersättning för elströrn utgår för närvarande med 65 per kvm och år, Tillägget debiteras i förskott i samband med erläggandet av övrig hyra i enlighet med rubricerat hyreskontrakt Arsavräkning sker då samtliga mätaravläsningar och kostnader är kända och reglering sker mot verklig EL-kostnad i fastigheten Er andel av EL-kostnaden i fastigheten är vid fullt uthyrd area 12 rh av totala kostnaden. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Debitering sker enligt Hyresvärdena självkostnad. Hyresgastens ovan angivna andel Som skull vara oförändrad under hyrestiden har beräknats enligt följande grunder: Hyresgästens lokalyta 1 förhållande tili fastighetens totala elförbrukning av othyrningebare area. Ort, datum Malmö et-f Hyreavard Donzeile AB N»...-"F l'o nftklydligande 9:" _ÅM" riksson- Per Johansson! ',e c.' Stjernborg Ort, datum ef 2-(3C-5 It - 1( 3 Hyresgåel Hermods A d?li / v," nrartyaii gande, e t~(

4 31. Mars 29 1:29 Dagon AB Nr, 713 S. 17 DAG ON BRANDSKYDDSKLAUSUL FÖR LOKAL. OM Hyredonaiifsi nr I 1 rulle-utan Västerbotten yre6värd Donzelle AB Hyresgäst Liber flermotie AB Kiattstii Systematiskt brandskyddsarbete m.m. ' Bilaga nr Kryss'l lala Inifebär att den följande texten 11en Enlint legen om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavere tillbyggnad eller andra anläggningar 1 skälig omfattning hålls Utrustning för stäckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och 1 övrigt vidta do åtgärder som behövs för att förebygga brand och tör att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Parterna har gemensamt utfört en Inventering av brand- och ilvräddningsskyddat I lokalen och har mellan varandra fördelat ansvaret för olika åtgärder på sätt som framgår av an till denna klausul fogad fördelningslista. Utgångspunkterna för fördelningen av ansvaret tir att Hyresvärden ansvarar för åtgärder som år fasligholsanknulna och därmed oboroentle.ev vilken verksamhet som bedrivs i lokalen Medan Hyresgästen avsverar för åtgärder som är Vorksarnhetsenknulna, dvs. åtgärder som föranleds av den verksamhet för vilken lokalen är upplåten. Part skall utföra och bekosta de anordningar Sent enligt fördelningslislan omfattas av dennes ansvar. Parterna skall gernråda med varandra Innan åtgärder vidtas. Part ekan vidare regelbundet utföra och bekosta service och underhåll Och vid behov byta utrustning och även 1 övrigt forilöpande-tridta de åtgärder som behövs för att få bort eller minska risken för brand allor olycka. Pari är skyldig tålt ersätta skador som ören följd av brister 1 utrustning eller bristfälligt utförd åtgärd.. Part skall på begären av den andre parten lämna den information om fastigheten respektive verksamheten som parten behöver för alt kunna fullgöra sitt åtagande enligt denna klausul och Sina skyldigheter enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Part är vidare skyldig att en gång om året.bereda den andre parten tillfälle alt få te del ev dokumentation och uppföljning av partens systernattake brandskyddsarbelo. Vid byreaförhållendes upphörande skall Hyresgästen, om inte annan överenskommelsa träffats, ta bort av honom tillhörig utrustning och återställa lokalen lgodtagbart skick med avseende på såväl borttagen utrustning som övriga vidtagna branciförebyggando och skedebegransande åtgärder. Redogörelse för brandskyddet Lokalen >1 omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. HyreSgästen respektive Hyresvärden förbinder sig härmed ett på begäran av den andre lämna de uppgifter som denne behöver för alt kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet. Fördelning av ansver och kostnader framgår av bifogad Haga. nuit8 9:1 omfattas Inte av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Ändringar avseende fastigheten eller! Hyresgästens verksamhet som Innebär alt lokalen kommer att omfattas av redogörelseskyldigheten skall genast anmälas till Hyresgästen respektive Hyresvärden. Part skall därefter på begäran av den andre parten lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighol.,1, datum Malmö tyrovård Dönzelle,&13 L.--,--- i %,.. - fri ni4rtyriiiianh Per johilliss11 i Roger Stiernborg Eriksson Ort, datum Stockholm Home Lib - t 'ode AB -.. Hamn dlifda Qi-,,Ị i,t:ih(:.-..-i.

5 31.Mars 29 1:29 Dagon AB Nr. 113 S. 18 Tillhör ifyrosvard Hyruaglis Klauxul DAGON Hyttmköttliaktpt Donzolle AB BRANIMYDDSFÖRDELNINGSKLAUSUL Bilaga nr Bl FÖR LOKAL 1 'kaggen Västerbotten 11 Liber Herinotle AB Hytesvården och Hyr ingästen hor vhi inventering av hr nriskydcisittgörder 1 lokalen kommit överens om följande anavarafördelninw. KOSTNAD OCH ANSVAR AVILAR: Utrynntlitgbvitor Ulryinningashyttning Eirandcoller Ntahelyaning Dörrnr I hrandodågräno bikror 1 utryi»nthesdant Brand- och utrymning$1m1 1315GyEktOni Inom uthyrning Oft nito ton Brandgaavontllation Skydd mot brand- och bland. gonspitelning via ventliation Räritiningsvägar sneda dning ar Brandskydd av bltrando etornmo Skydd mot Mandsprldning di srliggande byggnad BrandeltnIngor YtakIkts brandkins &tubor Inetruktlotter och rutiner Kontrollplaner och dokuilleilterinu Anteeknin Utanför uthymtngsonhalon from tilhymingsonh eten 1 tilrymningsvägar )13 1 varksornhotslokater Runt tilliymingsenhet igi inom uthyrning senhoton Utanför uthymindsonholon Inom uthymingsenholon Rant uthyintageenhot Inom othyffingsenhatan Runt ulbymingtonhat NIA tayiningtertliolon Inom futt9111 Brandpost/ sprinklef Handbandslackare inom faslighet Inom feettgbel Inom faslighet Inom faktbtrel Inom fasligitot Utanför oka-dm:1664mm Inom uthyrningsenhoten Mani& uthymingsonhoton Inom uthymingtenheten utrymning factoet Utrymningsplan HYRESVÄRD lä El El lä III El K l;å1 14 n HYRESGÄST Cl N1 1:i lei D ' n NI lä 1:1 N 23 III Cl o (3 13 Cl El El El el ENL SEP ök D El n e D D N n El D n 1:1 n El El El Undereknft OK datum Malmö 28,4-28 Hyrovard Donzolle A."..., i Ho fklydllgando perjohnitsso,,/ Roger.S_ricpbn f ikmil.. Od, datum Stockholm 28.4,28 Hgosgastd Llb it; rrn., ds AB / 'Vag t DIn i T d,...:.,,,,,,,,,,,,,,. /

6 31. Mars 29 1:29 Pagon AB NK 713 S. 19 TT DAGON GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR LOKAL mor Hyt441ontrakt nt --I I fasttgintan Västerbotten 11 ftyrosvfircl Durizelle AB Hyräsigist Liber Herrbods AB. Kloustil KOSTNAD OCH ANSVAR AV1LAR: ~VÄRD HYMOMT ENIAUPÖK AU reparation pga verksamhet i lokalen: EJ Alfmännbelysning skött ytterbelysning, nattbelyaning,belysning i hissar och dyl: Ansiutningsvägar: Nyanläggningar Underhåll Asfaltytor utomhue: Normalt underhåll Reparation pga verksamhetens slitage Asfaltytor Inomhus: Reparation pga verksamhetens slitage Avlopp, ledningar och brunnar: Utbyte Drift ooh skötsel Rensning pga verksamheten Bevakning, brandskydd: Rondering Brandlarm inkl drift & myndighetsbanikkling BrandskyddsdokumenlatiOn Inbrottslarm inkl drift Sprinkleranläggning Inkl drift Kortläsare, låssystem (skalskydd) övriga låssystent Elanläggningar: Fram till gruppcentral Efter gruppcentral Separat transformatorstation Allmänbelysning Lamp-, lysrörs-, glirntåndar-byte EirevisIon: Besiktning enligt myndighetskrav Tillrättande av fel och brister Fasader generellt: Fönster, målning, tätning, utbyte Fönster, rengörning solskydd, bullerskydd, skyltar Persienner, markiser Portar tx.4411.al underhåll hnoittinfrin O a kl o N D LI n El El O D N D O N G O El O el D El O O IR El El El D El D O O O El G O El D IS O O El.. Bliagft nr 1:1 Sign rn fl

7 31.Mars 29 1:29 Dagon AB Nr. 713 S. 2 7:7 DAGON FÖR Nage nr 1:2 dlialil KosTNAo OCH ANSVAR AVILAR: Fasader generellt: Stuprör mm, rensning Stuprör mm, underhåll Försäkringar: Fastighetsförsäkring Egendomsförsäkring, självrisk Gräsmattor, planteringar: Omplanteringar Skötsel Hissar, lyftbord i ramper: Utbyte Drift och skötsel, besiktning Invändigt underhåll: Underhåif pga sprickbildningar mrn NOrmelt underhåll och slitage Utbyte pga andra orsaker Kenstimtionsavgifter: El, vatten, gas, olja, fjärrvärme rum Avläsningar av dito Kabel-TV, tele, bredband, porttelefon mm Köksutrustning: Drift och skötsel Underhåll, utbyte Ohyresbekämpning. Mögel, svamp Skadedjur Ombyggnad: Av Hyresvärd utförd Av Hyresgäst utförd OVK: Besiktning av egna lokaler Åtgärda fel och.brister av dito Processtyrda installationer: Drift och underhåll av dito Radiomaster, reklamskyltar: Drift och underhåll av dito Renhållning: Ansvar, drift och skötsel Rumskomplettering: Ansvar, drift och skötsel Snö och halkbekärnpning: Ansvar, drift och skötsel SophämtnIng: Ansvar, drift och skötsel, källsortering Sotning: Värmepannor Kökskanaler. nrcicasgventilattört HYRESVÅRD HYRESGÄST ENL SEP ÖK,3 D -1( Slå Slån (Nlj,

8 31. Mars 29 1:3 Pagon AB h. 713 S DAGON Ki aul Underakrift KOSTNAD OCH ANSVAR AVILAR: Staket, glinder mm: Underhåll, tillsyn och skötsel Stomme, golv, väggar och fåk: Underhåll, tillsyn ochskötsal Städning inkl fönsterputsning: Ansvar, tillsyn och skötsel Tak: Underhåll och omläggning GRÄN5DRAONINGSLISTA PÖR LOKAL Tillsyn, rensning takbrunnar, hångrännor mm Trafik: Väg- och envisningsskyitar Interna ordningss kyller Traverser och lyftanordningar: Drift och skötsel under.mi ElosIklningar, myndighofeavgifter TryckluftsanläggnIngar Gemensamt systern Lokala procossanknotna system Vattenledningen Gemensamma rörledningar Underhåll av db sanitegarstin mm 13rocesstillhörighst Ventllation och eller med kemforlkyla: Drift och skötsel allmänna lokaler Underhåll, filterbyte och myndighetsavgifter dito Drift och skötsel egna lokaler Inkl processanknutst Underhåll, fliterbyte och myndighetsavgifter db VärMeanläggning: Drift och slase' Underhåll, besiktningar och myndigheteavgifter Åtgärder enligt rnyndighetshesiktning: Fastighetsberoende Verksamhelsheroencle Anganläggning: Gemensamt syetern Lokala processanknutna system opsi A, klyresgåsion ombyggda tokater slmll ofto hyrestidensiitgång Bilaga nr 1:3 HYRESVÄRD HYRESORST ENL zep ö n n Cl D El E El El El D K. D EJ n a rt 1 El El n fl D fl (1 D El El El N El n E1 lä N bä n n n n El D El El D 1 D El Ll e n a åtel.sttillas 1 ursprungligt sbl& om så Hyrewärdoo påfordran Gäller Inte av Ihrtsvtirden gaditlind ombyggnad. att, datum Malmö 2B4-2 HyteMtd - DiOnZelle i :, 1 /I.-1 L.L44.7 ntdrtydtlgande. Per YOhallSSOli i Roger StierlibOlg Rukssoo Ort, datum Stockholm tosghl LIN,- 114r i ods AB 11 nuna xrrir

9 31. Mars 29 1:3 Dago(' AB Nr, TT DAGON Särskilde beettintmelser Bilaga tle 121 Ave Hyletkonlråklm. i itanigheten Hyresvärd Vtatjibtton 11 _ DOtizollo AB Hyrostoht Liber Hermode AB &tunn 1, Lokalt.= skick, unpnssningsarbeteu ni ni 1,1 Hyresgöstett hyr lokalerna befintligt och förevisat skick, dock -skall Hyresvörden bekosta och. tiara hyosidislanimssningar enligt vad som stadgas i Bilaga 3a, ib och 13...Investeringen för dessa anpassningar beräknas uppgå till kronup. 1.2 Avflyttningsersättning enligt punkt 2 nedan bar beräknats med utgångspunkt i den Investering Hyresvörden företar i lokalen med anledning av anpassningsarbetona. För det fall det totala investeringsutfallet blir litgre.ön det kalkylerade beloppet om 17,5. kronor på grund av förändrat materialval eller på grund av att Hyresgästen genom översändande av skriftlig handling därom till Hyresvärden avbeställer åtgörd/objekt som framgår av Bilaga 13 butan dess att åtgärden/installationen av objektet pahthials, skall i punkt 2 angiven avflyttningsersänning justeras på följande vis. Justering av avflyttningsemfittning skall ske proportionellt utifrån den förändring av investeringsutfollot som sker. Exempelvis om det slutliga investeringsutfallet blir 14., kronor innebar detta en minskning av den kalkylerade kostnaden lbr anpassningsarbetena om ( ,) kronor kronor ~svarar en minskning av kostnaden om 2% (mom,» / 17,5.), Således skall i detta exempel avflyttningserstittningen enligt punkt 2 nedan minska i motsvarande grad, dvs. med 2 % till 4.. kronor (om avflyttning eller det att hyresförhållandet varat 6 åt) respektive l.2. kronor (om avflyttning efter det att hyresförhål landet varat 9 All Slutkostnadsrodovigning av projektet och således de anpassningar och arbeten krogvärden utför skall ske 3 Parader efter , alternativt så snart som möjligt döreller om sådan redovisning ej kan göras vid nämnda tidpunkt, För det fall Hyresgästen - utöver vad som anges ovan - önskar att.hyresvärden skall vidta tindringseller tilläggsarbeten mod avsteg från vad som stadgas i Bilaga 3s, 3b och 13 skall särskilt tillägg till detta hyresavtal upprättas med beskrivning av arbeten samt reglering av avflyttningsentfitning med anledning därav.,

10 31, Mars 29 1:3 agna AB Nr. 713 S. 23 2, Avfiyttningsekstittning 1311ega nr 12:2 2,1 Fr det fall Btt Hyresgästen såser upp detta avtal för avflyttning, en avflyttning som tldigast kon ske , Så skall Hyresgästen till Hyresvärden erlägga en avflyttningsmättning på totalt 5.. kronor, vilken avflyttningsersättning avser ersättning till Hyresvärden för anpassningar HYrosvärden företagit före, i samband med, samt efter, Hyresgästens tillträde till lokalen. Om avtalet förlängs med ytterligare tro (3) är efter den bikinin hyresliden om 6 år, så att hyresförhållandets längd blir nio (9) år,- och avflyttning sker efter Hyresgästens uppsågning (vilket således tidigast kan ske ), så skall Hyresgästen till Hyresvärden istället för vad som stadgas.' ovanstående styeke, erlägga en avflyttniugserstittning på totalt 1.5, kronor, Om avtalet ej sägs upp av Hyresgästen till avflyttning och hyrestiden således förlängs ytterligare tre (3) år (vilket således får till följd att byrestörhållandets längd blir ni! tst 12 åt) skall någon avflyttningsersätining enligt ovanstående stycken ej eggas av Hyresgusten. Avflyttningsersänning skall även utgå för det fall Hyresgästen stiger upp hyresavtalet för villkorstindring varefter överenskommelse ej. träffas mellan parterna och Hyresgästen avflyttar från lokalen med anledning därav, 2,2 För det fall avflyttningsersättning skall utgå enligt punkt 2,1 ovan kan den avflyttningsersättning som Hyresgästen!Mitt erlägga komma att justeras. Reducering av avtlyttningsersättning kan ske om lokalen uthyres till ny hyresgäst (benämnd "N YHO"), alternativt att Fl,yresgästen hyr lokalen under samma förutsättningar nedan, inom tolv (12) månader från den tidpunkt Hyresgästen avflyttat från lokalen, fln förutsättning för alt sådan reducering kon ske nr att hyrestiden med NYHO upportill minst tre (3) år om Hyksgästen sagt upp hyresavialet till avflyttning och minst ett (Oår om Hyresgästen sagt upp hyresavtalet till avflyttning Hyresvärden förbinder sig att inom 12 månader från Hyresgästens avflyttning e) teckna kortare hyresavtal med NY HG än 3 år om Hyresgästens avflyttning sker , alternativt 1 år tun Hyresgästens avflyttning sker Reducering av avflyttningsersättningen skall ske med ett belopp motsvarande två (2) årshyror (exkl. eventuella tillägg såsom, Men är ej. begränsat till, fastighetsskatt, index, värme, ventilation, el, VA eller liknande driftskostnader och mins om sådan skall utgå) enligt det nye hyreskontrakt som tecknas med NYHO om hyrestiden uppgår till minst fyra (4) år och Hyresgästens avflyttning sker två (2) årshyror (exkl. eventuella tillägg såsom, men är ej begränsa( till, fastighetsskatt, index, våm; ventilation, el, VA etter liknande driftskostnader och moms om sådan skall utgo) enligt det nya hyreskontrakt som tecknas med WHO om hyrestiden uppgår till minst tre (3) år och Hyresgästens avflyttning sker dock kan reducering i detta fall maximalt ske med ett belopp om 3.5, kronor med anledning av att hyrestiden enbart uppgår år. en (1) årshyra (exkl. eventuella tillägg såsom, men är ej begränsa( till, fastighetsskatt, Index, värme, ventilation, el, VA eller liknande driftskostnader och monis om sådan skall utgå) enligt det nya hyreskontrakt som tecknas med WHO om hyrestiden uppgår till minst ett (1) år och Hyresgästens avflyttning sker ,

11 31,Mars 29 1:3 agon AB r. 713 S a a nr 123 Om Hyresviirden behövt utföra anpassning av lokalen eller aallfill investering fordrats för NYHO:s tecknande av hyresavtal eller nyttjande av lokalen skall beloppet motsvarandes två årshyra., (eventuellt maximalt 3.9. kronor) resp. on årshyra enligt det.tiya hyreskontraktet reduceras med dylik kostnad. Det ihtydligas att det belopp Motsvarande två årshyror respektive en årshyra enligt ovan skall beräknas mot bakgrund av snitthyran per år under hyrestiden enligt det nya hyreskontrakt som tecknas med NYHO. gxempelvis om hyresavtal ined NYHO löper med en hyrestid om 3 är olm årshyra skall utgå med 2.. konor det första Året och 3.. kronor per år de två elleikijande åren, skall årshyresbelopp att beakta vid reducering ev avflyttningseisättning Vara (( ,)/3) kronor. Till förtydligande ev ovanstående skall följande exempel på uträkning framföras. Exempelvis om Hyresgästen skall erlägga en avtlyttningsersättning om 5., kronor och det enligt hyresavtal Som tecknats med NYHO Inom 12 Månader från avflyttning stadgas e» byrestld om 3 k samt att det skall utgå en årshyra om 2.2. kronor skall den avtlyttningsersättning Hyresgästen har alt erlägga reduceras med 3.5. kronor (2 x 2,2, dock Maximalt 3.5. mod anledning av 3 års hyrestid). Om anpassning av lokalen kr WHO her fordrats med ett belopp om 5, ki'11r skall reducering av beloppet 3.5. ske, Hyresgästen har således i detta exempel att erlägga avtlyttningsersättning om (5.. - ( ,,» 2.. kronor. Ont det vid inräkning av justering av avflyitningsersättning enligt ovan visar sig att det belopp som motsvarar två år$11yfor överstiger avflyttningserstittningen äger Hyresgästen ej någon rätt till återbetalning av något belopp som överstiger dan erlagda avflyttningsersättningen. Exempelvis om beloppet motsvarandes två årshyror uppgår till 6.. kronor och nvflyttningscrsäuningen är lägre Ein detta belopp, äger Hyresgästen ej rita till betalning av motsvarande överskjutande belopp. Motsvarande äger Hyresvärden ej rått till avtlyttningsetsättning överstigandes belopp san stadgas 1 punkt 2.1. För det fall avflyt(ningsersätining redan erlagts vid tidpunkt för tecimande av hyresavtal med NYHG skall Hyresvärden återbetala uträknat belopp enligt ovan till Hyresgästen senast 9 dagar efter det att NYHO tillträtt lokalen och åtshyra samt kostnad för anpassning fastställts. Ränta på belopp som skall återbetalas utgår ej. Om Hyresgästen-säger upp aviatet till avflyttning varvid avtlyttningsersättning skall utgå enligt punkt 2,1 ovan har Hyresvgrden en skyldighet att sedan dess uppsägning ägt rinn.på för Hyresvärden sedvanligt sätt marknadsföra lokalen för att försöka finna MIM till lokalen. Hyresvärden skall agera för att med NYHO söka nå hyresavtal på marknadsmässiga villkor med tillträde till lokalen så snart som möjligt efter det att Hyresgästen avflyttat från lokalen. Med uttrycket ''marknadsmässiga villkor" avses ett hyresavtal som i stort överensstämmer med detta hyresavtal avseende bland ratat, men dr ej begränsat till, hyresbelopp (med beaktande av index), säkerhet, ombesöijande och bekostande av underhåll, erläggande av kostnader för värme, el, VA, fastighetsskatt rn

12 31. Mars 29 1:3 Dagon AB Nr Haga nr 12:4 Hyresvärden skall acceptera NYHO som Liber 'larmads AR kankannut att anvisa under ovan nämnd tolvmånatietsperlod, förutsatt tut uthyrning kan ske på marknadsmässiga villkor samt att Hyresvärden oj liar befogad anledning att motsätta sig att NYE-1 tillträder hyresrätten. Vid bedömningen av om Hyresvärden har "befogad anledning') att motsätta sig NYHG skall Jordabalkens 12 kap. j6 observeras, varvid den bedömning av tillträdande hyresgäst som normalt sker vid hyresgästs tverlåtelse av hyresrätten skall beaktas. Vid beaktande av WHO:s ekonomiska förhållanden skall emellertid hänsyn tas till den rating Hyresgästen har i ekonomiskt hänseende vid detta hyresaviala undertecknande, dvs. motsvarande AAA-rating (enligt Soliditet) eller Riskklass 3 (enligt LIC). Hyresvärden äger rätt att vägra NYHO som ej har dylik rating. flyresvärden äger även rätt att vägra NYfiG som ej kan ställa bankmässig oell betryggande säkerhet - såsom bankgaranti eller deposition motsvarande två årshyra, alternativt borgensförbindelse från kapitalstatki moderbolag med rating enligt ovan - för hyreskontraktets uppfyllande, Om Hyresgästen kan visa att Hyrevtirden brustit 1 sin skyldighet att marknadsföra och söka träffa avtal med NYHG på sätt angivits ovanförlorar Hyresvärden sin rätt till avflytiningserslinning eldigt punkt 2.1 ovan, 2.3 Pär det fall 1-1,resgästett ej rättidig erlägger hyra eller på annat sätt brister i sina åligganden enligt detta avtal eller tillämplig lag, så att hyresrätten förverkas och Hyresvärden därvid säger-upp hyrcsavialet för avflyttning på grund av förverkande semi all avflyttning därvid skall ske/sker, skall avflyttningsersättning erläggas av Hyresgästen till HyrOSV/if(len på följande vis: - om förverkande.sker före dess sex (6) år av hyresförhållandet passerat skall ett belopp om den fullständiga investeringskostnaden erläggas, dys, preliminärt kalkylerad till kronor reducerat med ett belopp om 1.2, kronor per hell år av hyresföltållandet som passerat. Exempelvis om 3 år och 2 månader av hyresförhållandet passerat skall ett belopp om ( (3 x 1.2,)) 13,9, kronor erläggas. cm förverkande skor -eller det att sex (6) år men före dess nio (9) år av ltyresiörhål landet passerat skall ett belopp om 5.. kronor erläggas, om förverkande sker 4:5 ft tt. det ML nio (9) är men tbre dess att tolv (12) år av ItyresIbrhållandet passerat skall ett belopp om 1.5, kronor erläggas, ont förverkande sker efter det att tolv (12) år av hyresförhållandet passerat skall ej någon avflyttningsersituning erläggas. Vad som stadgas Man skall ben äga tillämpning vid Hyresgästensillymsvärdens uppsägning på grund av att Hyresgästen försätts i konkurs. Tidpunkten tör bestämmande av belopp som Hyresgästen skall erlägga skall därvid vara dagen föro Hyresgästens försättande i konkurs. 2.4 Avflyttningsersättning enligt.punkt 2,1 ovan skall vara Hyresvärden tillhanda senast dagen för avflyttning från den förhyrda lokalen. Avflyttningsersfittning enligt p, 2,1 skall erläggas av Hyresgästen även om parterna ej är tivert11$ 111 eventuell justering av avflyttningserstittning enligt punkt 2.2 vid tidpunkten för erläggande, 2,5 För det raii dt NYLIG hr inervärdesskatteskyldig och Hyresvärden antnäter lokalen för frivillig skatteskyldighet skall vid beaktande av hyresbelopp och belopp avseende anpassningar mm enligt punkt 22 ovan beloppen exklusive mervärdesskatt beaktas,

13 31. Mars 29 1:3 Bagen AB r. 713 S. 26 Bilaga nr FöriflognIng 'Hyresgästen äger rätt till förlängning av hyresavtalet på oförändrade villkor 1.två på.varandra följande 3-årsperioder efter den lnitiala hyrestiden om 6 år (dvs. under ert sammanlagd tid om 12 åt), 4. Ityresraba tt Hyresgästen erhåller hyresrabatt på under perioden (119.:- / kvartal - totalt 4 kvarbli), 5. Omdisponering av utvändig yta Hyresvärden erhåller rätten att under hyresperioden (Inklusive förlfingningar av hyresaytale omdisponera den utvändiga yta som finns att disponera enligt detta hyresavtal (Se bilaga 3a), dvs. den inhägnad gården om ca. Ian kvns, andispenerinflen sker p Hyresvärdens bekostnad, och skall vara yta som är i anslutning till lokalen. Omdisponeringen föranleder ingen hyresjustering, 6. Anpassningar Anpassningen enlig bilaga 3a, 3b och 13 kommer att Vara fihixligsiffild med undantag fbi ljusgård/innergård som färdigställs till 28-1 Hyresgsten tir dg:vid -medveten CO ock accepterar att anpassningen av ijusgård/innergård kommer att innablira vissa olligenlieter i lokalen även efter tillträdet av lokalen. Hyresgästen äger ingen rät! till nedsättning av hyra eller annan ersättning med anledning av dessa olägenheter. 7. Villkor för byreskontraktets bestånd Detta hyresavtal är villkorat av au bygglov erhålles för Hyresvärdens ombyggnation/anpassningav lokalen samt att bygglov erhålles IN-verksamheten som skall bedrivas i- lokalen. Pär det fall bygglov enlig ovan ej erhålles skall detta Mal g åter varvid ingendera parten hat rat till skadestånd eller annan ersättning från den andra, 8. lannisgarrattl Detta hyresavtal tir villkorat av Att Hyresgästen till Hyresvärden inom sex (6) arbetsdagar fitn undertecknande av hyresavtalet överlämnar av Hyresvärden godkänd bankgaranti i original uppgåendes till ett belopp om femmiljonel. (5,.) SEK, Hyresvärden skall innan dess bankgaranti!) ställs ut av, av Hyresvärden godkänt kreditinstitut eller bank, ha rätt att redigera textinnehåll i bankgarantin. För det fall bankgaranti ej hveititillifis 1111n tidsom stadgas ovan alternativt Hyresvärden ej godkänner kreditinstitut eller bank eller textinnehåll 1 bankgarantin äger Hyresvärden mätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. 9, Bilagor Till detta hyresavtal hör bilaga 1, 2, 384, 5, 6, 7, 9, 9:1, 1, 12, 13 och 16,

14 31. Mars 29 1:3 Dagon AB Nr, Bilaga nr 12:6 Un erekrat Ort down Ori, dalern Malmö _ Hyresvård Dormålle Alg Stockholm Hyreag fint Uh t :r p Is i i Narn f orlygand Per Johansson / Ro g r ' ornliorg Eriksson Nem 74rE ande 11,,V b,..1

15 31. Mars 29 1:3 Dagon AB Jr TT DAGON Kv Västerbotten 11, isliabnä Bilaga 13 Anpassning av lokaler till 1,1ber flermods AB Donzelle AD KORTFATTAD RUMS- OCH ÅTGÄRDSBESKRIVNING FÖRKORTNINGAR G - golv 8 = sockel V = vägg T tak övrigt E el nvemandling Mottots Dagon AB MINgnos Schönhult

16 31. Mars 29 1:3 Dagon AB Nr TT1 DAGON 2(8) Specifikation Målning Kulör GENERELLT PrfordcrlIga rivningar av väggar, golv och tak som krävs för nyit utseende ör inte redovisad*, Rintingsskiss att.8 daterade ligger som hasrilningfir, vid större ändringar skall kostnaden för ändringen bekostas ey hyresgäst Ventilation anpassas eller ittyndighetskrav och inkatutformolug. prandlanduleymitingskrav i»stfilleras enligt inyrulighttskrav. Niklbelys nittgaskylter enligt myndighetskrav, Städintag enligt gällande normer och myndighetskritv. Stora ntgårdcn utgai.i UTraND1GT Ny entr6. 8st befintliga.fönster 1 fasad könlpiefitnu enligt fasad ritning. Solskydd, Atlanteller. Utvändig belysning vid entre«och [TA fasad WS anslutning till spolninita förbereds Rt Entrri Refintligt golv poleras Trti Nya väggar spacklas och mälas T Pendlat undeetak (galleri synligt Urverk) Dowtiliglit ca 3 lax. Entr6 signal med tryckknapp Malda dörr. POrberedelse Rfr passagekontroll. rt2 Uppehåll G Granilketainikplaltor Tril Nya vtiggar spacklas och målas T Pendlat undertak (galler i synligt häryerk) P Dovatlight ca 3 lux. Ramp mot utgård enligt tillgtingligliciskray. 113 Mattat G Befintligt.goly poleras? 5 Trä Nya väggar spacklas och målas T Pendlat undertak Odin 6 nedpendlal bålverk E Downlight ca 3 lax. Ö Nytt pentry med vitvaror R4-6 korridor G Regalligt.golv.poloras Trä Nya väggar spacklas och målas T Pendlat undertak Downlight ca 3 lux. VII Vii Godina 6 pedpendlat härverk

17 31. Mars 29 1:31 Oagon AB Nr, 713 S. 3 TT DAGON 3(8) Specifikation N:Maffig Ittrlör R7 Personal/Reception G Linoleum 8 Trä Vfiggar spacklas och målas T Pendlat undertak GIAN/Mii utmed korridor E Kanalisation för data/telo 6st dubbla kratinitag i fb kanal LYsrlfrarm aktrar, ca $ ho: 7 Genua 6 ncripendird Urverk R8 K1nsst31111 LlilblOaat 8 tif VII Väggar spacklas och mälas T Pendlat undertak eedlfia 6 ncdpendlal bärverk Glaspard talad korridor Demonterbar blodvite mol ram 9 E Kanalitation för dataholo 3E1 dubbla ktuftutteg 1 lb.kanal 1 uttagssifiv Lysrurfinfiaturer, ert 5 lax R9 Kl/metan o Linoleum 7 S Trä Väggar spacklas och mälas T Pendlat underlak utfart 6 nedi:te:14d Urverk Olasparit utmed korridor Denionterbar Wockväggmot rant 8 E Kanalisation för data/tota 3s1 dubbla krafluttug 1 fb.kanal / tatagssfav Lyst art ett 5 lux t Kinan-am G Linoleum S Trä Väggar spacklas och målas T Pendlat undertak ö ()Inspara minst' korridor E Kanalisation fär data/tele 3st dubbla krafluttag i fb-kanal uttagsstay Lysrtfrarniaturer, ca 5 lux R11 Personal O Linoleum Trit Väggar spacklas och målas T Pendlat undertak Glasparti utmed korridoreelt uppehållsrum, 1. an I f5 af on lär datahefe 3s1 dubbla kraftfittag /arbetsplats Lysa:armaturer, ca 5 lux Vt dina 6 nedpen Mat Urverk Gedina 6 nedpendlat btlrverk

18 31,Mars 29 1:31 Dagon AB Nr. 713 S, 31 TT DAGON «N) Specliffirdlon MAInbig 1<tt1ör R12 Rekinrsexp, G Linoleum. S TrN Vägar spacklas och 'dias T Pendlat tinklednk &dina 5 nedpendlat biverk Olusparti utmed korridor och tneg6rd E KattallealiQn för data/tele 31 dubbla krafitittink /arbetsplats Lysrörannaturer, on 5 lux R13 Möten«. O Linoleum, Trii %pr spacklas och maks T Pnd1ai undertak Glasparti utmed korridorocit idegård P. Kanalisation te dataftelo 3st dubbla krattning/arbetsplats Downlight> ca $ lux (Mina 6 nocipendlat bärverk R14 Kontor, G Linoleum. S Trä Vtiggar spacklas och målas T Pendlat undertak Mina 6 nedpendlat Urverk Olospart1 utmed korridor och utegard E Kanalisation ibr dataftele 3st dubbla batting /arbetsplats Lysrärarmaturer, ca 5 lax 1115 Grupprum. G Linoleum, S Trii Väggar spacklas och lublas T Pendlat undertak (1Inn 6 nedpendlat Urverk Glasparti utmed korridor E KfilltliiSktiöit fbr datrjtele 3st dubbla kranuttag /Arbetsplats Lysrörarmaturer, ca 5 lax R16 Grupprum. O Linoleum. Trä Väggar spacklas och mälas T Pendlat undertak Olasparti utmed korridor E Kanalisation för data/tel 3st dubbla kantning /arbetsplats Lysrörarmaltnr, ca 5 lyx Vii Gedina 6 nedpendlat Urverk

19 31. Mars 29 1:31 ()non AB Nr, TT DAGON 5(8) Specifikation MAIniug Kulör RI7 Grupprum'. O Linoleum. S Trä Väggar spacklas och målas T Pendlat undertak (Mina 6 nedpendlat bärverk Glusparti utmed konidor och utegård E Kanalisation [tir duirdreic 3st dubbla krulluttag /arbetsplais Lysrörarmataror, ca 5 lux «18 Grupprum. O Linoleum. 7 S Trä Väggar spacklas 4)E malas T Pendlat undertak Gadina 6 nedpendtat Urverk Gluspurti utmed korridor och titegard E Kunalisatlan for dataltelc 3st dubbla krallutlag /arbetsplats Lyarörnottaturer, ea 5 lux R19 Ghippnitil. Liil S Trä Väggar spacklas och malos T hudiat tuidertak Glasparli utmed korridor E Kunulisation för dataltele 3st dubbla kritbit-ag/arbetsplats Lprikanualuter, ca 5 lux R2 Grupprum, O Linoleum. STit Väggar spacklas och målas T Pendlat undertak O Glasparti utmed korridor och utegård E Kanalisation kr-data/tele 3s( dubbla balle ting!arbetsplats Lyardrannaturer, ca $ lux R21 Pereounl/pausrum, O Linoleum, Trä Väggar spacklas och mälas T Pendlat undertak Glasparti utmed korridor Pentcy med vitvaror t Kanalisation får clattiltele Ist dobbla kraittillag /arbetsplats Downlight, ca 5 lux %lina 6 nedpcildlat hitrverk Getlina 6 nedpendlal härverk Gedinn 6 ncdpendlat Urverk

20 31. Mars 29 1:31 Dagon AB Nr. 713 S. 33 TT DAGON 6(8) Specifikation»ting Ruin- R22, WC O Plastmatta Gr Uppvikt plastmatta 4 Väggar spacklas och tualas T Pendlat undertak Cieditta 6 nedpendlat httrverk Spegel, klärikrok, papperskorg, pappershållare, lealettpapperslitillare,aanitctsgsel4ilare, E Armaturer dikt tak R23 Sköterska, kurator O Linoleum. 8 Trä Väggar spacklas och mälas T Pendlat undeitak Gedina 6 licdpetrifat bärverk Olasparti utmed kulm:n- E kanalisation lär data/tele Dubbla kraftuttag /arbetsplats enligt normal standard Lysrtirsartnaturer, ea 5 lux 1124 Väntrum O Linoleum. 7 S Trä Väggar spacklas och Inkilas T Pendiat-tunkniak ö Gedina 6 nedpendlat här verk lysrärsarmatur, en 3 lux R25 FörtAd G Befintligt golv poleras 8 Trg Vii Väggar spacklas och mdns T Pendlat undertak 'Mina 6 nedpetullat bttrverk fi lysa:hm-mom cn 3 lux 1126, RIVC G Pletstmattn Grå 5 Uppvikt plastmatta Grå Väggar spacklas och målas Vii T Pendlat undertak Oedina 6 nedpendiat barverk O Spegel, kandikapp utrustning, klädkrok, papperskorg, pappershallare, temetipappersh Altare, efinitelspåschällare, (1111ref dikt tak fiwc-incin

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande till lokalhyresgästen 8 NÄR HYRESFÖRHÅLL ANDET BÖRJAR 8

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3

1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3 VK300S v1.0 040416, Web Ärendelista 150429 Datum 2015-04-22 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Onsdagen den 29 april 2015 kl. 17.00 Plats: Hjälmaren Kommunhuset, Vingåker Leif Skeppstedt

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR VÅRDVAL ENLIGT LAG OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 Innehåll 1 Inledning... 8 2 Anvisningar för inlämnande

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer