DAGON. Uh ur 10d$ A. KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6. Västerbotten 44. avseende kyla och ventilation,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGON. Uh ur 10d$ A. KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6. Västerbotten 44. avseende kyla och ventilation,"

Transkript

1 31. Mars 29 1:29 Dagan AB Nr DAGON KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr hbi kro akontrekt nr.---r-rw gl Ian $ - Västerbotten 44 FigepOrd Donzelle AS Hyrespägt Liber Herrnods AR malet(' Som tillägg till hyran skall Hyresgästen under hyresticien samtidigt med hyran erlägga på. lokalen belöpande andel av vid Varje tillfälle gällande service, underhålls och driftskostnader avseende kyla och ventilation, Preliminär ersättning för drift, service och underhåll av kyla- och eller ventilations-utrustning i Hyregästeris lokal utgår för närvarande med 4 per kvm och år. Tillänet debiteras 1 förskott Isamband med rubricerat hyreskontrakt. erläggenclet av övrig hyra i enlighet med. Arsavräkning eker då samtliga.mätaravitisningar och kostnader är kända och reglering sker mot verkliga kostnader 1 Hyresgästens lokal!fastigheten, Er andel av Kyla- och Ventilations-kostnaden i lokalen är vid fullt uthyrd area Vo av totala kostnaden. Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer, Debitering sker enligt Hyresvärdens självkostnad. Kostnad för kyla utgår endast om Hyresgästens lokal har denna utrustning. Hyresgästens ovan angivna andel som skall vara oförändrad under hyrestiden har beräknats enligt följande grunder: Od, da(tim Malmö kytowttrd D111Zeiie AR / ' nen. - 7., Norm förtydligan e ' 7,1"- Per Johansson i Roger Sjeinborg i1ks k n OH, datum Stockholm 21J8-O4-2S Kanu Uh ur 1d$ A timn kj ande,.i' ilii'(:)ri geffr-imrtid-o-t_

2 31, Mars 29 1:29 Dagon AB Nr, 713 8, 16 TT DAGON VA.KLAUSUL FÖR LOKAL Bilaga nr 7 Tillhör Hyreskontrakt n tfaalotta Hyresvärd Västerbotten 11 Donzelle AB HITOM t Liber Hermads At manad Som tillägg till hyran skall Hyresgästen under hyrestiden samtidigt med hyran erlägga på lokalen belöpande andel av vid varje tillfälle gällande VA-kostnad, abonnemangsavgift, degvattenavglit och service-avgifter, Preliminär ersättning för vatten och avlopp utgått för närvarande med 7 per kvm och är. Tillägget debiteras 1 förskott i samband med erläggandet av övrig hyra i eaghet med rubricerat hyreskontrakt. Arsavräkning skår då samtliga mäteravläsrilnger och kostnader k kända och reglering sker mot verklig VA-kostnod i fastigheten. Er andel av VA-kostnaden 1 fastigheten är vid fullt uthyrd area % att totala kostnaden. Lagstadgad mervärdeskatt tillkommen Debitering sker enligt Hyresvärdens självkostnad. Hyresgästens ovan angivna andel som skall vara oförändrad under hytesticion har beräknats enligt följande grunder: Arsavrä kullig sker mot faktisk förbrukning genom vattentnängtis mätare i lokal. - Oft, datum Malmö Hyresv$4 Domna prc warn rtydiondo P 7 Per Johansson 1 Roger Sgborg t ''riks on 'TYA, datum Stockholm HytesgS) Uh f er ods, B i fdt Natil IV dg, r i h lfr11 lia -1i1k,

3 ' 31, Mars 29 1:28 Dagon AB Nr, 713 S, 4 DAGON EL-KLAUSUL FÖR LOKAL Bilan? nr Tillhör 11yceskontrakt nr 1 i FaBtIgNtien Västerbotten 11 Hyresvärd Donzelle AB Hyresgäst Herrnods AB ( ) KIntffiii Som tillägg till hyran skall Hyresgästen under hyrestiden samtidigt med hyran erlägga på lokalen belöpande andel av vid varje tillfälle gällande EL-kostnad, abonnemangsavgift och service-avgifter, Preliminär ersättning för elströrn utgår för närvarande med 65 per kvm och år, Tillägget debiteras i förskott i samband med erläggandet av övrig hyra i enlighet med rubricerat hyreskontrakt Arsavräkning sker då samtliga mätaravläsningar och kostnader är kända och reglering sker mot verklig EL-kostnad i fastigheten Er andel av EL-kostnaden i fastigheten är vid fullt uthyrd area 12 rh av totala kostnaden. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Debitering sker enligt Hyresvärdena självkostnad. Hyresgastens ovan angivna andel Som skull vara oförändrad under hyrestiden har beräknats enligt följande grunder: Hyresgästens lokalyta 1 förhållande tili fastighetens totala elförbrukning av othyrningebare area. Ort, datum Malmö et-f Hyreavard Donzeile AB N»...-"F l'o nftklydligande 9:" _ÅM" riksson- Per Johansson! ',e c.' Stjernborg Ort, datum ef 2-(3C-5 It - 1( 3 Hyresgåel Hermods A d?li / v," nrartyaii gande, e t~(

4 31. Mars 29 1:29 Dagon AB Nr, 713 S. 17 DAG ON BRANDSKYDDSKLAUSUL FÖR LOKAL. OM Hyredonaiifsi nr I 1 rulle-utan Västerbotten yre6värd Donzelle AB Hyresgäst Liber flermotie AB Kiattstii Systematiskt brandskyddsarbete m.m. ' Bilaga nr Kryss'l lala Inifebär att den följande texten 11en Enlint legen om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavere tillbyggnad eller andra anläggningar 1 skälig omfattning hålls Utrustning för stäckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och 1 övrigt vidta do åtgärder som behövs för att förebygga brand och tör att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Parterna har gemensamt utfört en Inventering av brand- och ilvräddningsskyddat I lokalen och har mellan varandra fördelat ansvaret för olika åtgärder på sätt som framgår av an till denna klausul fogad fördelningslista. Utgångspunkterna för fördelningen av ansvaret tir att Hyresvärden ansvarar för åtgärder som år fasligholsanknulna och därmed oboroentle.ev vilken verksamhet som bedrivs i lokalen Medan Hyresgästen avsverar för åtgärder som är Vorksarnhetsenknulna, dvs. åtgärder som föranleds av den verksamhet för vilken lokalen är upplåten. Part skall utföra och bekosta de anordningar Sent enligt fördelningslislan omfattas av dennes ansvar. Parterna skall gernråda med varandra Innan åtgärder vidtas. Part ekan vidare regelbundet utföra och bekosta service och underhåll Och vid behov byta utrustning och även 1 övrigt forilöpande-tridta de åtgärder som behövs för att få bort eller minska risken för brand allor olycka. Pari är skyldig tålt ersätta skador som ören följd av brister 1 utrustning eller bristfälligt utförd åtgärd.. Part skall på begären av den andre parten lämna den information om fastigheten respektive verksamheten som parten behöver för alt kunna fullgöra sitt åtagande enligt denna klausul och Sina skyldigheter enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Part är vidare skyldig att en gång om året.bereda den andre parten tillfälle alt få te del ev dokumentation och uppföljning av partens systernattake brandskyddsarbelo. Vid byreaförhållendes upphörande skall Hyresgästen, om inte annan överenskommelsa träffats, ta bort av honom tillhörig utrustning och återställa lokalen lgodtagbart skick med avseende på såväl borttagen utrustning som övriga vidtagna branciförebyggando och skedebegransande åtgärder. Redogörelse för brandskyddet Lokalen >1 omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. HyreSgästen respektive Hyresvärden förbinder sig härmed ett på begäran av den andre lämna de uppgifter som denne behöver för alt kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet. Fördelning av ansver och kostnader framgår av bifogad Haga. nuit8 9:1 omfattas Inte av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Ändringar avseende fastigheten eller! Hyresgästens verksamhet som Innebär alt lokalen kommer att omfattas av redogörelseskyldigheten skall genast anmälas till Hyresgästen respektive Hyresvärden. Part skall därefter på begäran av den andre parten lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighol.,1, datum Malmö tyrovård Dönzelle,&13 L.--,--- i %,.. - fri ni4rtyriiiianh Per johilliss11 i Roger Stiernborg Eriksson Ort, datum Stockholm Home Lib - t 'ode AB -.. Hamn dlifda Qi-,,Ị i,t:ih(:.-..-i.

5 31.Mars 29 1:29 Dagon AB Nr. 113 S. 18 Tillhör ifyrosvard Hyruaglis Klauxul DAGON Hyttmköttliaktpt Donzolle AB BRANIMYDDSFÖRDELNINGSKLAUSUL Bilaga nr Bl FÖR LOKAL 1 'kaggen Västerbotten 11 Liber Herinotle AB Hytesvården och Hyr ingästen hor vhi inventering av hr nriskydcisittgörder 1 lokalen kommit överens om följande anavarafördelninw. KOSTNAD OCH ANSVAR AVILAR: Utrynntlitgbvitor Ulryinningashyttning Eirandcoller Ntahelyaning Dörrnr I hrandodågräno bikror 1 utryi»nthesdant Brand- och utrymning$1m1 1315GyEktOni Inom uthyrning Oft nito ton Brandgaavontllation Skydd mot brand- och bland. gonspitelning via ventliation Räritiningsvägar sneda dning ar Brandskydd av bltrando etornmo Skydd mot Mandsprldning di srliggande byggnad BrandeltnIngor YtakIkts brandkins &tubor Inetruktlotter och rutiner Kontrollplaner och dokuilleilterinu Anteeknin Utanför uthymtngsonhalon from tilhymingsonh eten 1 tilrymningsvägar )13 1 varksornhotslokater Runt tilliymingsenhet igi inom uthyrning senhoton Utanför uthymindsonholon Inom uthymingsenholon Rant uthyintageenhot Inom othyffingsenhatan Runt ulbymingtonhat NIA tayiningtertliolon Inom futt9111 Brandpost/ sprinklef Handbandslackare inom faslighet Inom feettgbel Inom faslighet Inom faktbtrel Inom fasligitot Utanför oka-dm:1664mm Inom uthyrningsenhoten Mani& uthymingsonhoton Inom uthymingtenheten utrymning factoet Utrymningsplan HYRESVÄRD lä El El lä III El K l;å1 14 n HYRESGÄST Cl N1 1:i lei D ' n NI lä 1:1 N 23 III Cl o (3 13 Cl El El El el ENL SEP ök D El n e D D N n El D n 1:1 n El El El Undereknft OK datum Malmö 28,4-28 Hyrovard Donzolle A."..., i Ho fklydllgando perjohnitsso,,/ Roger.S_ricpbn f ikmil.. Od, datum Stockholm 28.4,28 Hgosgastd Llb it; rrn., ds AB / 'Vag t DIn i T d,...:.,,,,,,,,,,,,,,. /

6 31. Mars 29 1:29 Pagon AB NK 713 S. 19 TT DAGON GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR LOKAL mor Hyt441ontrakt nt --I I fasttgintan Västerbotten 11 ftyrosvfircl Durizelle AB Hyräsigist Liber Herrbods AB. Kloustil KOSTNAD OCH ANSVAR AV1LAR: ~VÄRD HYMOMT ENIAUPÖK AU reparation pga verksamhet i lokalen: EJ Alfmännbelysning skött ytterbelysning, nattbelyaning,belysning i hissar och dyl: Ansiutningsvägar: Nyanläggningar Underhåll Asfaltytor utomhue: Normalt underhåll Reparation pga verksamhetens slitage Asfaltytor Inomhus: Reparation pga verksamhetens slitage Avlopp, ledningar och brunnar: Utbyte Drift ooh skötsel Rensning pga verksamheten Bevakning, brandskydd: Rondering Brandlarm inkl drift & myndighetsbanikkling BrandskyddsdokumenlatiOn Inbrottslarm inkl drift Sprinkleranläggning Inkl drift Kortläsare, låssystem (skalskydd) övriga låssystent Elanläggningar: Fram till gruppcentral Efter gruppcentral Separat transformatorstation Allmänbelysning Lamp-, lysrörs-, glirntåndar-byte EirevisIon: Besiktning enligt myndighetskrav Tillrättande av fel och brister Fasader generellt: Fönster, målning, tätning, utbyte Fönster, rengörning solskydd, bullerskydd, skyltar Persienner, markiser Portar tx.4411.al underhåll hnoittinfrin O a kl o N D LI n El El O D N D O N G O El O el D El O O IR El El El D El D O O O El G O El D IS O O El.. Bliagft nr 1:1 Sign rn fl

7 31.Mars 29 1:29 Dagon AB Nr. 713 S. 2 7:7 DAGON FÖR Nage nr 1:2 dlialil KosTNAo OCH ANSVAR AVILAR: Fasader generellt: Stuprör mm, rensning Stuprör mm, underhåll Försäkringar: Fastighetsförsäkring Egendomsförsäkring, självrisk Gräsmattor, planteringar: Omplanteringar Skötsel Hissar, lyftbord i ramper: Utbyte Drift och skötsel, besiktning Invändigt underhåll: Underhåif pga sprickbildningar mrn NOrmelt underhåll och slitage Utbyte pga andra orsaker Kenstimtionsavgifter: El, vatten, gas, olja, fjärrvärme rum Avläsningar av dito Kabel-TV, tele, bredband, porttelefon mm Köksutrustning: Drift och skötsel Underhåll, utbyte Ohyresbekämpning. Mögel, svamp Skadedjur Ombyggnad: Av Hyresvärd utförd Av Hyresgäst utförd OVK: Besiktning av egna lokaler Åtgärda fel och.brister av dito Processtyrda installationer: Drift och underhåll av dito Radiomaster, reklamskyltar: Drift och underhåll av dito Renhållning: Ansvar, drift och skötsel Rumskomplettering: Ansvar, drift och skötsel Snö och halkbekärnpning: Ansvar, drift och skötsel SophämtnIng: Ansvar, drift och skötsel, källsortering Sotning: Värmepannor Kökskanaler. nrcicasgventilattört HYRESVÅRD HYRESGÄST ENL SEP ÖK,3 D -1( Slå Slån (Nlj,

8 31. Mars 29 1:3 Pagon AB h. 713 S DAGON Ki aul Underakrift KOSTNAD OCH ANSVAR AVILAR: Staket, glinder mm: Underhåll, tillsyn och skötsel Stomme, golv, väggar och fåk: Underhåll, tillsyn ochskötsal Städning inkl fönsterputsning: Ansvar, tillsyn och skötsel Tak: Underhåll och omläggning GRÄN5DRAONINGSLISTA PÖR LOKAL Tillsyn, rensning takbrunnar, hångrännor mm Trafik: Väg- och envisningsskyitar Interna ordningss kyller Traverser och lyftanordningar: Drift och skötsel under.mi ElosIklningar, myndighofeavgifter TryckluftsanläggnIngar Gemensamt systern Lokala procossanknotna system Vattenledningen Gemensamma rörledningar Underhåll av db sanitegarstin mm 13rocesstillhörighst Ventllation och eller med kemforlkyla: Drift och skötsel allmänna lokaler Underhåll, filterbyte och myndighetsavgifter dito Drift och skötsel egna lokaler Inkl processanknutst Underhåll, fliterbyte och myndighetsavgifter db VärMeanläggning: Drift och slase' Underhåll, besiktningar och myndigheteavgifter Åtgärder enligt rnyndighetshesiktning: Fastighetsberoende Verksamhelsheroencle Anganläggning: Gemensamt syetern Lokala processanknutna system opsi A, klyresgåsion ombyggda tokater slmll ofto hyrestidensiitgång Bilaga nr 1:3 HYRESVÄRD HYRESORST ENL zep ö n n Cl D El E El El El D K. D EJ n a rt 1 El El n fl D fl (1 D El El El N El n E1 lä N bä n n n n El D El El D 1 D El Ll e n a åtel.sttillas 1 ursprungligt sbl& om så Hyrewärdoo påfordran Gäller Inte av Ihrtsvtirden gaditlind ombyggnad. att, datum Malmö 2B4-2 HyteMtd - DiOnZelle i :, 1 /I.-1 L.L44.7 ntdrtydtlgande. Per YOhallSSOli i Roger StierlibOlg Rukssoo Ort, datum Stockholm tosghl LIN,- 114r i ods AB 11 nuna xrrir

9 31. Mars 29 1:3 Dago(' AB Nr, TT DAGON Särskilde beettintmelser Bilaga tle 121 Ave Hyletkonlråklm. i itanigheten Hyresvärd Vtatjibtton 11 _ DOtizollo AB Hyrostoht Liber Hermode AB &tunn 1, Lokalt.= skick, unpnssningsarbeteu ni ni 1,1 Hyresgöstett hyr lokalerna befintligt och förevisat skick, dock -skall Hyresvörden bekosta och. tiara hyosidislanimssningar enligt vad som stadgas i Bilaga 3a, ib och 13...Investeringen för dessa anpassningar beräknas uppgå till kronup. 1.2 Avflyttningsersättning enligt punkt 2 nedan bar beräknats med utgångspunkt i den Investering Hyresvörden företar i lokalen med anledning av anpassningsarbetona. För det fall det totala investeringsutfallet blir litgre.ön det kalkylerade beloppet om 17,5. kronor på grund av förändrat materialval eller på grund av att Hyresgästen genom översändande av skriftlig handling därom till Hyresvärden avbeställer åtgörd/objekt som framgår av Bilaga 13 butan dess att åtgärden/installationen av objektet pahthials, skall i punkt 2 angiven avflyttningsersänning justeras på följande vis. Justering av avflyttningsemfittning skall ske proportionellt utifrån den förändring av investeringsutfollot som sker. Exempelvis om det slutliga investeringsutfallet blir 14., kronor innebar detta en minskning av den kalkylerade kostnaden lbr anpassningsarbetena om ( ,) kronor kronor ~svarar en minskning av kostnaden om 2% (mom,» / 17,5.), Således skall i detta exempel avflyttningserstittningen enligt punkt 2 nedan minska i motsvarande grad, dvs. med 2 % till 4.. kronor (om avflyttning eller det att hyresförhållandet varat 6 åt) respektive l.2. kronor (om avflyttning efter det att hyresförhål landet varat 9 All Slutkostnadsrodovigning av projektet och således de anpassningar och arbeten krogvärden utför skall ske 3 Parader efter , alternativt så snart som möjligt döreller om sådan redovisning ej kan göras vid nämnda tidpunkt, För det fall Hyresgästen - utöver vad som anges ovan - önskar att.hyresvärden skall vidta tindringseller tilläggsarbeten mod avsteg från vad som stadgas i Bilaga 3s, 3b och 13 skall särskilt tillägg till detta hyresavtal upprättas med beskrivning av arbeten samt reglering av avflyttningsentfitning med anledning därav.,

10 31, Mars 29 1:3 agna AB Nr. 713 S. 23 2, Avfiyttningsekstittning 1311ega nr 12:2 2,1 Fr det fall Btt Hyresgästen såser upp detta avtal för avflyttning, en avflyttning som tldigast kon ske , Så skall Hyresgästen till Hyresvärden erlägga en avflyttningsmättning på totalt 5.. kronor, vilken avflyttningsersättning avser ersättning till Hyresvärden för anpassningar HYrosvärden företagit före, i samband med, samt efter, Hyresgästens tillträde till lokalen. Om avtalet förlängs med ytterligare tro (3) är efter den bikinin hyresliden om 6 år, så att hyresförhållandets längd blir nio (9) år,- och avflyttning sker efter Hyresgästens uppsågning (vilket således tidigast kan ske ), så skall Hyresgästen till Hyresvärden istället för vad som stadgas.' ovanstående styeke, erlägga en avflyttniugserstittning på totalt 1.5, kronor, Om avtalet ej sägs upp av Hyresgästen till avflyttning och hyrestiden således förlängs ytterligare tre (3) år (vilket således får till följd att byrestörhållandets längd blir ni! tst 12 åt) skall någon avflyttningsersätining enligt ovanstående stycken ej eggas av Hyresgusten. Avflyttningsersänning skall även utgå för det fall Hyresgästen stiger upp hyresavtalet för villkorstindring varefter överenskommelse ej. träffas mellan parterna och Hyresgästen avflyttar från lokalen med anledning därav, 2,2 För det fall avflyttningsersättning skall utgå enligt punkt 2,1 ovan kan den avflyttningsersättning som Hyresgästen!Mitt erlägga komma att justeras. Reducering av avtlyttningsersättning kan ske om lokalen uthyres till ny hyresgäst (benämnd "N YHO"), alternativt att Fl,yresgästen hyr lokalen under samma förutsättningar nedan, inom tolv (12) månader från den tidpunkt Hyresgästen avflyttat från lokalen, fln förutsättning för alt sådan reducering kon ske nr att hyrestiden med NYHO upportill minst tre (3) år om Hyksgästen sagt upp hyresavialet till avflyttning och minst ett (Oår om Hyresgästen sagt upp hyresavtalet till avflyttning Hyresvärden förbinder sig att inom 12 månader från Hyresgästens avflyttning e) teckna kortare hyresavtal med NY HG än 3 år om Hyresgästens avflyttning sker , alternativt 1 år tun Hyresgästens avflyttning sker Reducering av avflyttningsersättningen skall ske med ett belopp motsvarande två (2) årshyror (exkl. eventuella tillägg såsom, Men är ej. begränsat till, fastighetsskatt, index, värme, ventilation, el, VA eller liknande driftskostnader och mins om sådan skall utgå) enligt det nye hyreskontrakt som tecknas med NYHO om hyrestiden uppgår till minst fyra (4) år och Hyresgästens avflyttning sker två (2) årshyror (exkl. eventuella tillägg såsom, men är ej begränsa( till, fastighetsskatt, index, våm; ventilation, el, VA etter liknande driftskostnader och moms om sådan skall utgo) enligt det nya hyreskontrakt som tecknas med WHO om hyrestiden uppgår till minst tre (3) år och Hyresgästens avflyttning sker dock kan reducering i detta fall maximalt ske med ett belopp om 3.5, kronor med anledning av att hyrestiden enbart uppgår år. en (1) årshyra (exkl. eventuella tillägg såsom, men är ej begränsa( till, fastighetsskatt, Index, värme, ventilation, el, VA eller liknande driftskostnader och monis om sådan skall utgå) enligt det nya hyreskontrakt som tecknas med WHO om hyrestiden uppgår till minst ett (1) år och Hyresgästens avflyttning sker ,

11 31,Mars 29 1:3 agon AB r. 713 S a a nr 123 Om Hyresviirden behövt utföra anpassning av lokalen eller aallfill investering fordrats för NYHO:s tecknande av hyresavtal eller nyttjande av lokalen skall beloppet motsvarandes två årshyra., (eventuellt maximalt 3.9. kronor) resp. on årshyra enligt det.tiya hyreskontraktet reduceras med dylik kostnad. Det ihtydligas att det belopp Motsvarande två årshyror respektive en årshyra enligt ovan skall beräknas mot bakgrund av snitthyran per år under hyrestiden enligt det nya hyreskontrakt som tecknas med NYHO. gxempelvis om hyresavtal ined NYHO löper med en hyrestid om 3 är olm årshyra skall utgå med 2.. konor det första Året och 3.. kronor per år de två elleikijande åren, skall årshyresbelopp att beakta vid reducering ev avflyttningseisättning Vara (( ,)/3) kronor. Till förtydligande ev ovanstående skall följande exempel på uträkning framföras. Exempelvis om Hyresgästen skall erlägga en avtlyttningsersättning om 5., kronor och det enligt hyresavtal Som tecknats med NYHO Inom 12 Månader från avflyttning stadgas e» byrestld om 3 k samt att det skall utgå en årshyra om 2.2. kronor skall den avtlyttningsersättning Hyresgästen har alt erlägga reduceras med 3.5. kronor (2 x 2,2, dock Maximalt 3.5. mod anledning av 3 års hyrestid). Om anpassning av lokalen kr WHO her fordrats med ett belopp om 5, ki'11r skall reducering av beloppet 3.5. ske, Hyresgästen har således i detta exempel att erlägga avtlyttningsersättning om (5.. - ( ,,» 2.. kronor. Ont det vid inräkning av justering av avflyitningsersättning enligt ovan visar sig att det belopp som motsvarar två år$11yfor överstiger avflyttningserstittningen äger Hyresgästen ej någon rätt till återbetalning av något belopp som överstiger dan erlagda avflyttningsersättningen. Exempelvis om beloppet motsvarandes två årshyror uppgår till 6.. kronor och nvflyttningscrsäuningen är lägre Ein detta belopp, äger Hyresgästen ej rita till betalning av motsvarande överskjutande belopp. Motsvarande äger Hyresvärden ej rått till avtlyttningsetsättning överstigandes belopp san stadgas 1 punkt 2.1. För det fall avflyt(ningsersätining redan erlagts vid tidpunkt för tecimande av hyresavtal med NYHG skall Hyresvärden återbetala uträknat belopp enligt ovan till Hyresgästen senast 9 dagar efter det att NYHO tillträtt lokalen och åtshyra samt kostnad för anpassning fastställts. Ränta på belopp som skall återbetalas utgår ej. Om Hyresgästen-säger upp aviatet till avflyttning varvid avtlyttningsersättning skall utgå enligt punkt 2,1 ovan har Hyresvgrden en skyldighet att sedan dess uppsägning ägt rinn.på för Hyresvärden sedvanligt sätt marknadsföra lokalen för att försöka finna MIM till lokalen. Hyresvärden skall agera för att med NYHO söka nå hyresavtal på marknadsmässiga villkor med tillträde till lokalen så snart som möjligt efter det att Hyresgästen avflyttat från lokalen. Med uttrycket ''marknadsmässiga villkor" avses ett hyresavtal som i stort överensstämmer med detta hyresavtal avseende bland ratat, men dr ej begränsat till, hyresbelopp (med beaktande av index), säkerhet, ombesöijande och bekostande av underhåll, erläggande av kostnader för värme, el, VA, fastighetsskatt rn

12 31. Mars 29 1:3 Dagon AB Nr Haga nr 12:4 Hyresvärden skall acceptera NYHO som Liber 'larmads AR kankannut att anvisa under ovan nämnd tolvmånatietsperlod, förutsatt tut uthyrning kan ske på marknadsmässiga villkor samt att Hyresvärden oj liar befogad anledning att motsätta sig att NYE-1 tillträder hyresrätten. Vid bedömningen av om Hyresvärden har "befogad anledning') att motsätta sig NYHG skall Jordabalkens 12 kap. j6 observeras, varvid den bedömning av tillträdande hyresgäst som normalt sker vid hyresgästs tverlåtelse av hyresrätten skall beaktas. Vid beaktande av WHO:s ekonomiska förhållanden skall emellertid hänsyn tas till den rating Hyresgästen har i ekonomiskt hänseende vid detta hyresaviala undertecknande, dvs. motsvarande AAA-rating (enligt Soliditet) eller Riskklass 3 (enligt LIC). Hyresvärden äger rätt att vägra NYHO som ej har dylik rating. flyresvärden äger även rätt att vägra NYfiG som ej kan ställa bankmässig oell betryggande säkerhet - såsom bankgaranti eller deposition motsvarande två årshyra, alternativt borgensförbindelse från kapitalstatki moderbolag med rating enligt ovan - för hyreskontraktets uppfyllande, Om Hyresgästen kan visa att Hyrevtirden brustit 1 sin skyldighet att marknadsföra och söka träffa avtal med NYHG på sätt angivits ovanförlorar Hyresvärden sin rätt till avflytiningserslinning eldigt punkt 2.1 ovan, 2.3 Pär det fall 1-1,resgästett ej rättidig erlägger hyra eller på annat sätt brister i sina åligganden enligt detta avtal eller tillämplig lag, så att hyresrätten förverkas och Hyresvärden därvid säger-upp hyrcsavialet för avflyttning på grund av förverkande semi all avflyttning därvid skall ske/sker, skall avflyttningsersättning erläggas av Hyresgästen till HyrOSV/if(len på följande vis: - om förverkande.sker före dess sex (6) år av hyresförhållandet passerat skall ett belopp om den fullständiga investeringskostnaden erläggas, dys, preliminärt kalkylerad till kronor reducerat med ett belopp om 1.2, kronor per hell år av hyresföltållandet som passerat. Exempelvis om 3 år och 2 månader av hyresförhållandet passerat skall ett belopp om ( (3 x 1.2,)) 13,9, kronor erläggas. cm förverkande skor -eller det att sex (6) år men före dess nio (9) år av ltyresiörhål landet passerat skall ett belopp om 5.. kronor erläggas, om förverkande sker 4:5 ft tt. det ML nio (9) är men tbre dess att tolv (12) år av ItyresIbrhållandet passerat skall ett belopp om 1.5, kronor erläggas, ont förverkande sker efter det att tolv (12) år av hyresförhållandet passerat skall ej någon avflyttningsersituning erläggas. Vad som stadgas Man skall ben äga tillämpning vid Hyresgästensillymsvärdens uppsägning på grund av att Hyresgästen försätts i konkurs. Tidpunkten tör bestämmande av belopp som Hyresgästen skall erlägga skall därvid vara dagen föro Hyresgästens försättande i konkurs. 2.4 Avflyttningsersättning enligt.punkt 2,1 ovan skall vara Hyresvärden tillhanda senast dagen för avflyttning från den förhyrda lokalen. Avflyttningsersfittning enligt p, 2,1 skall erläggas av Hyresgästen även om parterna ej är tivert11$ 111 eventuell justering av avflyttningserstittning enligt punkt 2.2 vid tidpunkten för erläggande, 2,5 För det raii dt NYLIG hr inervärdesskatteskyldig och Hyresvärden antnäter lokalen för frivillig skatteskyldighet skall vid beaktande av hyresbelopp och belopp avseende anpassningar mm enligt punkt 22 ovan beloppen exklusive mervärdesskatt beaktas,

13 31. Mars 29 1:3 Bagen AB r. 713 S. 26 Bilaga nr FöriflognIng 'Hyresgästen äger rätt till förlängning av hyresavtalet på oförändrade villkor 1.två på.varandra följande 3-årsperioder efter den lnitiala hyrestiden om 6 år (dvs. under ert sammanlagd tid om 12 åt), 4. Ityresraba tt Hyresgästen erhåller hyresrabatt på under perioden (119.:- / kvartal - totalt 4 kvarbli), 5. Omdisponering av utvändig yta Hyresvärden erhåller rätten att under hyresperioden (Inklusive förlfingningar av hyresaytale omdisponera den utvändiga yta som finns att disponera enligt detta hyresavtal (Se bilaga 3a), dvs. den inhägnad gården om ca. Ian kvns, andispenerinflen sker p Hyresvärdens bekostnad, och skall vara yta som är i anslutning till lokalen. Omdisponeringen föranleder ingen hyresjustering, 6. Anpassningar Anpassningen enlig bilaga 3a, 3b och 13 kommer att Vara fihixligsiffild med undantag fbi ljusgård/innergård som färdigställs till 28-1 Hyresgsten tir dg:vid -medveten CO ock accepterar att anpassningen av ijusgård/innergård kommer att innablira vissa olligenlieter i lokalen även efter tillträdet av lokalen. Hyresgästen äger ingen rät! till nedsättning av hyra eller annan ersättning med anledning av dessa olägenheter. 7. Villkor för byreskontraktets bestånd Detta hyresavtal är villkorat av au bygglov erhålles för Hyresvärdens ombyggnation/anpassningav lokalen samt att bygglov erhålles IN-verksamheten som skall bedrivas i- lokalen. Pär det fall bygglov enlig ovan ej erhålles skall detta Mal g åter varvid ingendera parten hat rat till skadestånd eller annan ersättning från den andra, 8. lannisgarrattl Detta hyresavtal tir villkorat av Att Hyresgästen till Hyresvärden inom sex (6) arbetsdagar fitn undertecknande av hyresavtalet överlämnar av Hyresvärden godkänd bankgaranti i original uppgåendes till ett belopp om femmiljonel. (5,.) SEK, Hyresvärden skall innan dess bankgaranti!) ställs ut av, av Hyresvärden godkänt kreditinstitut eller bank, ha rätt att redigera textinnehåll i bankgarantin. För det fall bankgaranti ej hveititillifis 1111n tidsom stadgas ovan alternativt Hyresvärden ej godkänner kreditinstitut eller bank eller textinnehåll 1 bankgarantin äger Hyresvärden mätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. 9, Bilagor Till detta hyresavtal hör bilaga 1, 2, 384, 5, 6, 7, 9, 9:1, 1, 12, 13 och 16,

14 31. Mars 29 1:3 Dagon AB Nr, Bilaga nr 12:6 Un erekrat Ort down Ori, dalern Malmö _ Hyresvård Dormålle Alg Stockholm Hyreag fint Uh t :r p Is i i Narn f orlygand Per Johansson / Ro g r ' ornliorg Eriksson Nem 74rE ande 11,,V b,..1

15 31. Mars 29 1:3 Dagon AB Jr TT DAGON Kv Västerbotten 11, isliabnä Bilaga 13 Anpassning av lokaler till 1,1ber flermods AB Donzelle AD KORTFATTAD RUMS- OCH ÅTGÄRDSBESKRIVNING FÖRKORTNINGAR G - golv 8 = sockel V = vägg T tak övrigt E el nvemandling Mottots Dagon AB MINgnos Schönhult

16 31. Mars 29 1:3 Dagon AB Nr TT1 DAGON 2(8) Specifikation Målning Kulör GENERELLT PrfordcrlIga rivningar av väggar, golv och tak som krävs för nyit utseende ör inte redovisad*, Rintingsskiss att.8 daterade ligger som hasrilningfir, vid större ändringar skall kostnaden för ändringen bekostas ey hyresgäst Ventilation anpassas eller ittyndighetskrav och inkatutformolug. prandlanduleymitingskrav i»stfilleras enligt inyrulighttskrav. Niklbelys nittgaskylter enligt myndighetskrav, Städintag enligt gällande normer och myndighetskritv. Stora ntgårdcn utgai.i UTraND1GT Ny entr6. 8st befintliga.fönster 1 fasad könlpiefitnu enligt fasad ritning. Solskydd, Atlanteller. Utvändig belysning vid entre«och [TA fasad WS anslutning till spolninita förbereds Rt Entrri Refintligt golv poleras Trti Nya väggar spacklas och mälas T Pendlat undeetak (galleri synligt Urverk) Dowtiliglit ca 3 lax. Entr6 signal med tryckknapp Malda dörr. POrberedelse Rfr passagekontroll. rt2 Uppehåll G Granilketainikplaltor Tril Nya vtiggar spacklas och målas T Pendlat undertak (galler i synligt häryerk) P Dovatlight ca 3 lux. Ramp mot utgård enligt tillgtingligliciskray. 113 Mattat G Befintligt.goly poleras? 5 Trä Nya väggar spacklas och målas T Pendlat undertak Odin 6 nedpendlal bålverk E Downlight ca 3 lax. Ö Nytt pentry med vitvaror R4-6 korridor G Regalligt.golv.poloras Trä Nya väggar spacklas och målas T Pendlat undertak Downlight ca 3 lux. VII Vii Godina 6 pedpendlat härverk

17 31. Mars 29 1:31 Oagon AB Nr, 713 S. 3 TT DAGON 3(8) Specifikation N:Maffig Ittrlör R7 Personal/Reception G Linoleum 8 Trä Vfiggar spacklas och målas T Pendlat undertak GIAN/Mii utmed korridor E Kanalisation för data/telo 6st dubbla kratinitag i fb kanal LYsrlfrarm aktrar, ca $ ho: 7 Genua 6 ncripendird Urverk R8 K1nsst31111 LlilblOaat 8 tif VII Väggar spacklas och mälas T Pendlat undertak eedlfia 6 ncdpendlal bärverk Glaspard talad korridor Demonterbar blodvite mol ram 9 E Kanalitation för dataholo 3E1 dubbla ktuftutteg 1 lb.kanal 1 uttagssifiv Lysrurfinfiaturer, ert 5 lax R9 Kl/metan o Linoleum 7 S Trä Väggar spacklas och mälas T Pendlat underlak utfart 6 nedi:te:14d Urverk Olasparit utmed korridor Denionterbar Wockväggmot rant 8 E Kanalisation för data/tota 3s1 dubbla krafluttug 1 fb.kanal / tatagssfav Lyst art ett 5 lux t Kinan-am G Linoleum S Trä Väggar spacklas och målas T Pendlat undertak ö ()Inspara minst' korridor E Kanalisation fär data/tele 3st dubbla krafluttag i fb-kanal uttagsstay Lysrtfrarniaturer, ca 5 lux R11 Personal O Linoleum Trit Väggar spacklas och målas T Pendlat undertak Glasparti utmed korridoreelt uppehållsrum, 1. an I f5 af on lär datahefe 3s1 dubbla kraftfittag /arbetsplats Lysa:armaturer, ca 5 lux Vt dina 6 nedpen Mat Urverk Gedina 6 nedpendlat btlrverk

18 31,Mars 29 1:31 Dagon AB Nr. 713 S, 31 TT DAGON «N) Specliffirdlon MAInbig 1<tt1ör R12 Rekinrsexp, G Linoleum. S TrN Vägar spacklas och 'dias T Pendlat tinklednk &dina 5 nedpendlat biverk Olusparti utmed korridor och tneg6rd E KattallealiQn för data/tele 31 dubbla krafitittink /arbetsplats Lysrörannaturer, on 5 lux R13 Möten«. O Linoleum, Trii %pr spacklas och maks T Pnd1ai undertak Glasparti utmed korridorocit idegård P. Kanalisation te dataftelo 3st dubbla krattning/arbetsplats Downlight> ca $ lux (Mina 6 nocipendlat bärverk R14 Kontor, G Linoleum. S Trä Vtiggar spacklas och målas T Pendlat undertak Mina 6 nedpendlat Urverk Olospart1 utmed korridor och utegard E Kanalisation ibr dataftele 3st dubbla batting /arbetsplats Lysrärarmaturer, ca 5 lax 1115 Grupprum. G Linoleum, S Trii Väggar spacklas och lublas T Pendlat undertak (1Inn 6 nedpendlat Urverk Glasparti utmed korridor E KfilltliiSktiöit fbr datrjtele 3st dubbla kranuttag /Arbetsplats Lysrörarmaturer, ca 5 lax R16 Grupprum. O Linoleum. Trä Väggar spacklas och mälas T Pendlat undertak Olasparti utmed korridor E Kanalisation för data/tel 3st dubbla kantning /arbetsplats Lysrörarmaltnr, ca 5 lyx Vii Gedina 6 nedpendlat Urverk

19 31. Mars 29 1:31 ()non AB Nr, TT DAGON 5(8) Specifikation MAIniug Kulör RI7 Grupprum'. O Linoleum. S Trä Väggar spacklas och målas T Pendlat undertak (Mina 6 nedpendlat bärverk Glusparti utmed konidor och utegård E Kanalisation [tir duirdreic 3st dubbla krulluttag /arbetsplais Lysrörarmataror, ca 5 lux «18 Grupprum. O Linoleum. 7 S Trä Väggar spacklas 4)E malas T Pendlat undertak Gadina 6 nedpendtat Urverk Gluspurti utmed korridor och titegard E Kunalisatlan for dataltelc 3st dubbla krallutlag /arbetsplats Lyarörnottaturer, ea 5 lux R19 Ghippnitil. Liil S Trä Väggar spacklas och malos T hudiat tuidertak Glasparli utmed korridor E Kunulisation för dataltele 3st dubbla kritbit-ag/arbetsplats Lprikanualuter, ca 5 lux R2 Grupprum, O Linoleum. STit Väggar spacklas och målas T Pendlat undertak O Glasparti utmed korridor och utegård E Kanalisation kr-data/tele 3s( dubbla balle ting!arbetsplats Lyardrannaturer, ca $ lux R21 Pereounl/pausrum, O Linoleum, Trä Väggar spacklas och mälas T Pendlat undertak Glasparti utmed korridor Pentcy med vitvaror t Kanalisation får clattiltele Ist dobbla kraittillag /arbetsplats Downlight, ca 5 lux %lina 6 nedpcildlat hitrverk Getlina 6 nedpendlal härverk Gedinn 6 ncdpendlat Urverk

20 31. Mars 29 1:31 Dagon AB Nr. 713 S. 33 TT DAGON 6(8) Specifikation»ting Ruin- R22, WC O Plastmatta Gr Uppvikt plastmatta 4 Väggar spacklas och tualas T Pendlat undertak Cieditta 6 nedpendlat httrverk Spegel, klärikrok, papperskorg, pappershållare, lealettpapperslitillare,aanitctsgsel4ilare, E Armaturer dikt tak R23 Sköterska, kurator O Linoleum. 8 Trä Väggar spacklas och mälas T Pendlat undeitak Gedina 6 licdpetrifat bärverk Olasparti utmed kulm:n- E kanalisation lär data/tele Dubbla kraftuttag /arbetsplats enligt normal standard Lysrtirsartnaturer, ea 5 lux 1124 Väntrum O Linoleum. 7 S Trä Väggar spacklas och Inkilas T Pendiat-tunkniak ö Gedina 6 nedpendlat här verk lysrärsarmatur, en 3 lux R25 FörtAd G Befintligt golv poleras 8 Trg Vii Väggar spacklas och mdns T Pendlat undertak 'Mina 6 nedpetullat bttrverk fi lysa:hm-mom cn 3 lux 1126, RIVC G Pletstmattn Grå 5 Uppvikt plastmatta Grå Väggar spacklas och målas Vii T Pendlat undertak Oedina 6 nedpendiat barverk O Spegel, kandikapp utrustning, klädkrok, papperskorg, pappershallare, temetipappersh Altare, efinitelspåschällare, (1111ref dikt tak fiwc-incin

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: U 612 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Mark, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 018-56 48 00 HYRESGÄST: Namn

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser Sidan 1 av 7 Bilaga 1 till hyresavtal 4400-E1221-1 mellan Mobilia Shopping Centre AB, ett bolag inom Atrium Ljungberg-koncernen, såsom hyresvärd och Malmö Stad genom dess förskoleförvaltning, såsom hyresgäst,

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614052 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst

Läs mer

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 ALLMÄNNA HYRESVILLKOR 1 Parter. Uthyrningen sker fritt Leif "Budda" Baltazars AB (Budda's Ljud & Ljus), Ruddammsgatan 5, 803 20 GÄVLE, nedan kallad Uthyraren. Vid eventuell

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01 1 (6) Gäller från och med 2014-10-01 INNEHÅLL SID 1 Allmänt... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Informationsskyldighet... 2 1.3 Giltighet... 2 2 Informationssäkerhet... 2 2.1 Sekretess... 2 2.2 Hanteringsregler...

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen lägenhet om rum och kök på

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

Hyresavtal för andrahandsuthyrning

Hyresavtal för andrahandsuthyrning Hyresavtal för andrahandsuthyrning Bostadsrättshavare (hyresvärden) Adress Bäverbäcksgränd Postnummer 124 62 Bandhagen Kontaktperson Telefon Adress Postnummer Adress Postnummer Hyresobjekt och hyra Adress

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

Lokalhyra viktiga punkter att känna till

Lokalhyra viktiga punkter att känna till Lokalhyra viktiga punkter att känna till Många industriföretag hyr sina lokaler. Avtalen är långvariga och avser betydande belopp. De på företagen som ansvarar för hyresavtalen bör därför ha kunskap om

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning DEL I: SAMTYCKE (SID 1/4) Ansökan om andrahandsuthyrning Den här ansökan är uppdelad i två delar. Den första delen är en ansökan om hyresvärdens samtycke till att du hyr ut i andra hand. Den andra delen

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2012-01-01 Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 (Priser för hyra och tillhörande tjänster efter 2013 beslutas under året.) Hyra På hyra utgår för närvarande

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Skola: Adress: Birka Folkhögskola Birkavägen 25 836 95 Ås Namn: Persnr: Kurs:... 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål m.m en upplåter enligt

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Hyresavtalets bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Fastighets Ab Majstranden, Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors Fastighets Ab Majparken, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors 1. Premisser Studentbostäderna

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP Detta avtal gäller anslutning av nedanstående fastighet (i fortsättningen kallad Fastigheten) till Oleby NET fiberoptiska bredbandsnät. Avtalet är upprättat

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

Hyra ut lägenheten i andra hand?

Hyra ut lägenheten i andra hand? Hyra ut lägenheten i andra hand? För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand gäller att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara studier eller tillfälligt arbete på en annan ort,

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner.

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner. Bilaga 2 Styrelsen i Avensia Innovation AB ( Bolaget ) har den 3 november 2011 beslutat att ställa ut köpoptioner i Avensia AB ( Avensia ), org nr 556721-7582, nedan benämnda Köpoptionerna. [YY] pers.nr

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning.

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-715 165 Fastigheterna Predikanten 2, Fagerhult 2:213 och Lånesta 4:8, försäljning. Godkännande av köpekontrakt. LF Landstingsstyrelsens

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten BOSTADSRÄTTSHAVARE/HYRESVÄRD: Kontaktperson Tel nr dagtid ANDRAHANDSHYRESGÄST 1: ANDRAHANDSHYRESGÄST

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Andrahandskontrakt 1. Bostadslägenhet sid 1

Andrahandskontrakt 1. Bostadslägenhet sid 1 1 Hyresobjekt 3 Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med bostadsrätt innehavda lägenhet till hyresgästen för bostadsändamål. Lägenheten omfattar rum och kök på kvadratmeter. Lägenhetens

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget 1 Mellan 1. Norrlands Etanolkraft AB, 556303-6986, nedan benämnd NEAB 2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO 3. Övik Energi AB, 556019-1750, nedan benämnd ÖEAB 4. Skellefteå

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar Datum Kontraktsnummer 1(5) Bilagenummer Diarienummer Fastighet Hyresvärd Hyresgäst Adress Rekommendationer om hur gränsdragningslistan

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ).

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ). UTHYRNINGSAVTAL Mellan (1) ( ) ( Medlemmen ) och (2) Hotel&Resort Norderstrand AB ( Operatören ) har denna dag träffats detta Avtal. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 BEFATTNINGSBESKRIVNING M.M.... 1 4 ARBETSPLATS...

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Förmedlingsbestämmelser husägare

Förmedlingsbestämmelser husägare Förmedlingsbestämmelser husägare Besiktning och fotografering Stockholm Skärgårdsstugor AB bedömer möjligheten att förmedla er hus med hänsyn till standard, läge och disponibla veckor. Om objektet motsvarar

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer