DAGON. Uh ur 10d$ A. KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6. Västerbotten 44. avseende kyla och ventilation,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGON. Uh ur 10d$ A. KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6. Västerbotten 44. avseende kyla och ventilation,"

Transkript

1 31. Mars 29 1:29 Dagan AB Nr DAGON KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr hbi kro akontrekt nr.---r-rw gl Ian $ - Västerbotten 44 FigepOrd Donzelle AS Hyrespägt Liber Herrnods AR malet(' Som tillägg till hyran skall Hyresgästen under hyresticien samtidigt med hyran erlägga på. lokalen belöpande andel av vid Varje tillfälle gällande service, underhålls och driftskostnader avseende kyla och ventilation, Preliminär ersättning för drift, service och underhåll av kyla- och eller ventilations-utrustning i Hyregästeris lokal utgår för närvarande med 4 per kvm och år. Tillänet debiteras 1 förskott Isamband med rubricerat hyreskontrakt. erläggenclet av övrig hyra i enlighet med. Arsavräkning eker då samtliga.mätaravitisningar och kostnader är kända och reglering sker mot verkliga kostnader 1 Hyresgästens lokal!fastigheten, Er andel av Kyla- och Ventilations-kostnaden i lokalen är vid fullt uthyrd area Vo av totala kostnaden. Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer, Debitering sker enligt Hyresvärdens självkostnad. Kostnad för kyla utgår endast om Hyresgästens lokal har denna utrustning. Hyresgästens ovan angivna andel som skall vara oförändrad under hyrestiden har beräknats enligt följande grunder: Od, da(tim Malmö kytowttrd D111Zeiie AR / ' nen. - 7., Norm förtydligan e ' 7,1"- Per Johansson i Roger Sjeinborg i1ks k n OH, datum Stockholm 21J8-O4-2S Kanu Uh ur 1d$ A timn kj ande,.i' ilii'(:)ri geffr-imrtid-o-t_

2 31, Mars 29 1:29 Dagon AB Nr, 713 8, 16 TT DAGON VA.KLAUSUL FÖR LOKAL Bilaga nr 7 Tillhör Hyreskontrakt n tfaalotta Hyresvärd Västerbotten 11 Donzelle AB HITOM t Liber Hermads At manad Som tillägg till hyran skall Hyresgästen under hyrestiden samtidigt med hyran erlägga på lokalen belöpande andel av vid varje tillfälle gällande VA-kostnad, abonnemangsavgift, degvattenavglit och service-avgifter, Preliminär ersättning för vatten och avlopp utgått för närvarande med 7 per kvm och är. Tillägget debiteras 1 förskott i samband med erläggandet av övrig hyra i eaghet med rubricerat hyreskontrakt. Arsavräkning skår då samtliga mäteravläsrilnger och kostnader k kända och reglering sker mot verklig VA-kostnod i fastigheten. Er andel av VA-kostnaden 1 fastigheten är vid fullt uthyrd area % att totala kostnaden. Lagstadgad mervärdeskatt tillkommen Debitering sker enligt Hyresvärdens självkostnad. Hyresgästens ovan angivna andel som skall vara oförändrad under hytesticion har beräknats enligt följande grunder: Arsavrä kullig sker mot faktisk förbrukning genom vattentnängtis mätare i lokal. - Oft, datum Malmö Hyresv$4 Domna prc warn rtydiondo P 7 Per Johansson 1 Roger Sgborg t ''riks on 'TYA, datum Stockholm HytesgS) Uh f er ods, B i fdt Natil IV dg, r i h lfr11 lia -1i1k,

3 ' 31, Mars 29 1:28 Dagon AB Nr, 713 S, 4 DAGON EL-KLAUSUL FÖR LOKAL Bilan? nr Tillhör 11yceskontrakt nr 1 i FaBtIgNtien Västerbotten 11 Hyresvärd Donzelle AB Hyresgäst Herrnods AB ( ) KIntffiii Som tillägg till hyran skall Hyresgästen under hyrestiden samtidigt med hyran erlägga på lokalen belöpande andel av vid varje tillfälle gällande EL-kostnad, abonnemangsavgift och service-avgifter, Preliminär ersättning för elströrn utgår för närvarande med 65 per kvm och år, Tillägget debiteras i förskott i samband med erläggandet av övrig hyra i enlighet med rubricerat hyreskontrakt Arsavräkning sker då samtliga mätaravläsningar och kostnader är kända och reglering sker mot verklig EL-kostnad i fastigheten Er andel av EL-kostnaden i fastigheten är vid fullt uthyrd area 12 rh av totala kostnaden. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Debitering sker enligt Hyresvärdena självkostnad. Hyresgastens ovan angivna andel Som skull vara oförändrad under hyrestiden har beräknats enligt följande grunder: Hyresgästens lokalyta 1 förhållande tili fastighetens totala elförbrukning av othyrningebare area. Ort, datum Malmö et-f Hyreavard Donzeile AB N»...-"F l'o nftklydligande 9:" _ÅM" riksson- Per Johansson! ',e c.' Stjernborg Ort, datum ef 2-(3C-5 It - 1( 3 Hyresgåel Hermods A d?li / v," nrartyaii gande, e t~(

4 31. Mars 29 1:29 Dagon AB Nr, 713 S. 17 DAG ON BRANDSKYDDSKLAUSUL FÖR LOKAL. OM Hyredonaiifsi nr I 1 rulle-utan Västerbotten yre6värd Donzelle AB Hyresgäst Liber flermotie AB Kiattstii Systematiskt brandskyddsarbete m.m. ' Bilaga nr Kryss'l lala Inifebär att den följande texten 11en Enlint legen om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavere tillbyggnad eller andra anläggningar 1 skälig omfattning hålls Utrustning för stäckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och 1 övrigt vidta do åtgärder som behövs för att förebygga brand och tör att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Parterna har gemensamt utfört en Inventering av brand- och ilvräddningsskyddat I lokalen och har mellan varandra fördelat ansvaret för olika åtgärder på sätt som framgår av an till denna klausul fogad fördelningslista. Utgångspunkterna för fördelningen av ansvaret tir att Hyresvärden ansvarar för åtgärder som år fasligholsanknulna och därmed oboroentle.ev vilken verksamhet som bedrivs i lokalen Medan Hyresgästen avsverar för åtgärder som är Vorksarnhetsenknulna, dvs. åtgärder som föranleds av den verksamhet för vilken lokalen är upplåten. Part skall utföra och bekosta de anordningar Sent enligt fördelningslislan omfattas av dennes ansvar. Parterna skall gernråda med varandra Innan åtgärder vidtas. Part ekan vidare regelbundet utföra och bekosta service och underhåll Och vid behov byta utrustning och även 1 övrigt forilöpande-tridta de åtgärder som behövs för att få bort eller minska risken för brand allor olycka. Pari är skyldig tålt ersätta skador som ören följd av brister 1 utrustning eller bristfälligt utförd åtgärd.. Part skall på begären av den andre parten lämna den information om fastigheten respektive verksamheten som parten behöver för alt kunna fullgöra sitt åtagande enligt denna klausul och Sina skyldigheter enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Part är vidare skyldig att en gång om året.bereda den andre parten tillfälle alt få te del ev dokumentation och uppföljning av partens systernattake brandskyddsarbelo. Vid byreaförhållendes upphörande skall Hyresgästen, om inte annan överenskommelsa träffats, ta bort av honom tillhörig utrustning och återställa lokalen lgodtagbart skick med avseende på såväl borttagen utrustning som övriga vidtagna branciförebyggando och skedebegransande åtgärder. Redogörelse för brandskyddet Lokalen >1 omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. HyreSgästen respektive Hyresvärden förbinder sig härmed ett på begäran av den andre lämna de uppgifter som denne behöver för alt kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet. Fördelning av ansver och kostnader framgår av bifogad Haga. nuit8 9:1 omfattas Inte av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Ändringar avseende fastigheten eller! Hyresgästens verksamhet som Innebär alt lokalen kommer att omfattas av redogörelseskyldigheten skall genast anmälas till Hyresgästen respektive Hyresvärden. Part skall därefter på begäran av den andre parten lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighol.,1, datum Malmö tyrovård Dönzelle,&13 L.--,--- i %,.. - fri ni4rtyriiiianh Per johilliss11 i Roger Stiernborg Eriksson Ort, datum Stockholm Home Lib - t 'ode AB -.. Hamn dlifda Qi-,,Ị i,t:ih(:.-..-i.

5 31.Mars 29 1:29 Dagon AB Nr. 113 S. 18 Tillhör ifyrosvard Hyruaglis Klauxul DAGON Hyttmköttliaktpt Donzolle AB BRANIMYDDSFÖRDELNINGSKLAUSUL Bilaga nr Bl FÖR LOKAL 1 'kaggen Västerbotten 11 Liber Herinotle AB Hytesvården och Hyr ingästen hor vhi inventering av hr nriskydcisittgörder 1 lokalen kommit överens om följande anavarafördelninw. KOSTNAD OCH ANSVAR AVILAR: Utrynntlitgbvitor Ulryinningashyttning Eirandcoller Ntahelyaning Dörrnr I hrandodågräno bikror 1 utryi»nthesdant Brand- och utrymning$1m1 1315GyEktOni Inom uthyrning Oft nito ton Brandgaavontllation Skydd mot brand- och bland. gonspitelning via ventliation Räritiningsvägar sneda dning ar Brandskydd av bltrando etornmo Skydd mot Mandsprldning di srliggande byggnad BrandeltnIngor YtakIkts brandkins &tubor Inetruktlotter och rutiner Kontrollplaner och dokuilleilterinu Anteeknin Utanför uthymtngsonhalon from tilhymingsonh eten 1 tilrymningsvägar )13 1 varksornhotslokater Runt tilliymingsenhet igi inom uthyrning senhoton Utanför uthymindsonholon Inom uthymingsenholon Rant uthyintageenhot Inom othyffingsenhatan Runt ulbymingtonhat NIA tayiningtertliolon Inom futt9111 Brandpost/ sprinklef Handbandslackare inom faslighet Inom feettgbel Inom faslighet Inom faktbtrel Inom fasligitot Utanför oka-dm:1664mm Inom uthyrningsenhoten Mani& uthymingsonhoton Inom uthymingtenheten utrymning factoet Utrymningsplan HYRESVÄRD lä El El lä III El K l;å1 14 n HYRESGÄST Cl N1 1:i lei D ' n NI lä 1:1 N 23 III Cl o (3 13 Cl El El El el ENL SEP ök D El n e D D N n El D n 1:1 n El El El Undereknft OK datum Malmö 28,4-28 Hyrovard Donzolle A."..., i Ho fklydllgando perjohnitsso,,/ Roger.S_ricpbn f ikmil.. Od, datum Stockholm 28.4,28 Hgosgastd Llb it; rrn., ds AB / 'Vag t DIn i T d,...:.,,,,,,,,,,,,,,. /

6 31. Mars 29 1:29 Pagon AB NK 713 S. 19 TT DAGON GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR LOKAL mor Hyt441ontrakt nt --I I fasttgintan Västerbotten 11 ftyrosvfircl Durizelle AB Hyräsigist Liber Herrbods AB. Kloustil KOSTNAD OCH ANSVAR AV1LAR: ~VÄRD HYMOMT ENIAUPÖK AU reparation pga verksamhet i lokalen: EJ Alfmännbelysning skött ytterbelysning, nattbelyaning,belysning i hissar och dyl: Ansiutningsvägar: Nyanläggningar Underhåll Asfaltytor utomhue: Normalt underhåll Reparation pga verksamhetens slitage Asfaltytor Inomhus: Reparation pga verksamhetens slitage Avlopp, ledningar och brunnar: Utbyte Drift ooh skötsel Rensning pga verksamheten Bevakning, brandskydd: Rondering Brandlarm inkl drift & myndighetsbanikkling BrandskyddsdokumenlatiOn Inbrottslarm inkl drift Sprinkleranläggning Inkl drift Kortläsare, låssystem (skalskydd) övriga låssystent Elanläggningar: Fram till gruppcentral Efter gruppcentral Separat transformatorstation Allmänbelysning Lamp-, lysrörs-, glirntåndar-byte EirevisIon: Besiktning enligt myndighetskrav Tillrättande av fel och brister Fasader generellt: Fönster, målning, tätning, utbyte Fönster, rengörning solskydd, bullerskydd, skyltar Persienner, markiser Portar tx.4411.al underhåll hnoittinfrin O a kl o N D LI n El El O D N D O N G O El O el D El O O IR El El El D El D O O O El G O El D IS O O El.. Bliagft nr 1:1 Sign rn fl

7 31.Mars 29 1:29 Dagon AB Nr. 713 S. 2 7:7 DAGON FÖR Nage nr 1:2 dlialil KosTNAo OCH ANSVAR AVILAR: Fasader generellt: Stuprör mm, rensning Stuprör mm, underhåll Försäkringar: Fastighetsförsäkring Egendomsförsäkring, självrisk Gräsmattor, planteringar: Omplanteringar Skötsel Hissar, lyftbord i ramper: Utbyte Drift och skötsel, besiktning Invändigt underhåll: Underhåif pga sprickbildningar mrn NOrmelt underhåll och slitage Utbyte pga andra orsaker Kenstimtionsavgifter: El, vatten, gas, olja, fjärrvärme rum Avläsningar av dito Kabel-TV, tele, bredband, porttelefon mm Köksutrustning: Drift och skötsel Underhåll, utbyte Ohyresbekämpning. Mögel, svamp Skadedjur Ombyggnad: Av Hyresvärd utförd Av Hyresgäst utförd OVK: Besiktning av egna lokaler Åtgärda fel och.brister av dito Processtyrda installationer: Drift och underhåll av dito Radiomaster, reklamskyltar: Drift och underhåll av dito Renhållning: Ansvar, drift och skötsel Rumskomplettering: Ansvar, drift och skötsel Snö och halkbekärnpning: Ansvar, drift och skötsel SophämtnIng: Ansvar, drift och skötsel, källsortering Sotning: Värmepannor Kökskanaler. nrcicasgventilattört HYRESVÅRD HYRESGÄST ENL SEP ÖK,3 D -1( Slå Slån (Nlj,

8 31. Mars 29 1:3 Pagon AB h. 713 S DAGON Ki aul Underakrift KOSTNAD OCH ANSVAR AVILAR: Staket, glinder mm: Underhåll, tillsyn och skötsel Stomme, golv, väggar och fåk: Underhåll, tillsyn ochskötsal Städning inkl fönsterputsning: Ansvar, tillsyn och skötsel Tak: Underhåll och omläggning GRÄN5DRAONINGSLISTA PÖR LOKAL Tillsyn, rensning takbrunnar, hångrännor mm Trafik: Väg- och envisningsskyitar Interna ordningss kyller Traverser och lyftanordningar: Drift och skötsel under.mi ElosIklningar, myndighofeavgifter TryckluftsanläggnIngar Gemensamt systern Lokala procossanknotna system Vattenledningen Gemensamma rörledningar Underhåll av db sanitegarstin mm 13rocesstillhörighst Ventllation och eller med kemforlkyla: Drift och skötsel allmänna lokaler Underhåll, filterbyte och myndighetsavgifter dito Drift och skötsel egna lokaler Inkl processanknutst Underhåll, fliterbyte och myndighetsavgifter db VärMeanläggning: Drift och slase' Underhåll, besiktningar och myndigheteavgifter Åtgärder enligt rnyndighetshesiktning: Fastighetsberoende Verksamhelsheroencle Anganläggning: Gemensamt syetern Lokala processanknutna system opsi A, klyresgåsion ombyggda tokater slmll ofto hyrestidensiitgång Bilaga nr 1:3 HYRESVÄRD HYRESORST ENL zep ö n n Cl D El E El El El D K. D EJ n a rt 1 El El n fl D fl (1 D El El El N El n E1 lä N bä n n n n El D El El D 1 D El Ll e n a åtel.sttillas 1 ursprungligt sbl& om så Hyrewärdoo påfordran Gäller Inte av Ihrtsvtirden gaditlind ombyggnad. att, datum Malmö 2B4-2 HyteMtd - DiOnZelle i :, 1 /I.-1 L.L44.7 ntdrtydtlgande. Per YOhallSSOli i Roger StierlibOlg Rukssoo Ort, datum Stockholm tosghl LIN,- 114r i ods AB 11 nuna xrrir

9 31. Mars 29 1:3 Dago(' AB Nr, TT DAGON Särskilde beettintmelser Bilaga tle 121 Ave Hyletkonlråklm. i itanigheten Hyresvärd Vtatjibtton 11 _ DOtizollo AB Hyrostoht Liber Hermode AB &tunn 1, Lokalt.= skick, unpnssningsarbeteu ni ni 1,1 Hyresgöstett hyr lokalerna befintligt och förevisat skick, dock -skall Hyresvörden bekosta och. tiara hyosidislanimssningar enligt vad som stadgas i Bilaga 3a, ib och 13...Investeringen för dessa anpassningar beräknas uppgå till kronup. 1.2 Avflyttningsersättning enligt punkt 2 nedan bar beräknats med utgångspunkt i den Investering Hyresvörden företar i lokalen med anledning av anpassningsarbetona. För det fall det totala investeringsutfallet blir litgre.ön det kalkylerade beloppet om 17,5. kronor på grund av förändrat materialval eller på grund av att Hyresgästen genom översändande av skriftlig handling därom till Hyresvärden avbeställer åtgörd/objekt som framgår av Bilaga 13 butan dess att åtgärden/installationen av objektet pahthials, skall i punkt 2 angiven avflyttningsersänning justeras på följande vis. Justering av avflyttningsemfittning skall ske proportionellt utifrån den förändring av investeringsutfollot som sker. Exempelvis om det slutliga investeringsutfallet blir 14., kronor innebar detta en minskning av den kalkylerade kostnaden lbr anpassningsarbetena om ( ,) kronor kronor ~svarar en minskning av kostnaden om 2% (mom,» / 17,5.), Således skall i detta exempel avflyttningserstittningen enligt punkt 2 nedan minska i motsvarande grad, dvs. med 2 % till 4.. kronor (om avflyttning eller det att hyresförhållandet varat 6 åt) respektive l.2. kronor (om avflyttning efter det att hyresförhål landet varat 9 All Slutkostnadsrodovigning av projektet och således de anpassningar och arbeten krogvärden utför skall ske 3 Parader efter , alternativt så snart som möjligt döreller om sådan redovisning ej kan göras vid nämnda tidpunkt, För det fall Hyresgästen - utöver vad som anges ovan - önskar att.hyresvärden skall vidta tindringseller tilläggsarbeten mod avsteg från vad som stadgas i Bilaga 3s, 3b och 13 skall särskilt tillägg till detta hyresavtal upprättas med beskrivning av arbeten samt reglering av avflyttningsentfitning med anledning därav.,

10 31, Mars 29 1:3 agna AB Nr. 713 S. 23 2, Avfiyttningsekstittning 1311ega nr 12:2 2,1 Fr det fall Btt Hyresgästen såser upp detta avtal för avflyttning, en avflyttning som tldigast kon ske , Så skall Hyresgästen till Hyresvärden erlägga en avflyttningsmättning på totalt 5.. kronor, vilken avflyttningsersättning avser ersättning till Hyresvärden för anpassningar HYrosvärden företagit före, i samband med, samt efter, Hyresgästens tillträde till lokalen. Om avtalet förlängs med ytterligare tro (3) är efter den bikinin hyresliden om 6 år, så att hyresförhållandets längd blir nio (9) år,- och avflyttning sker efter Hyresgästens uppsågning (vilket således tidigast kan ske ), så skall Hyresgästen till Hyresvärden istället för vad som stadgas.' ovanstående styeke, erlägga en avflyttniugserstittning på totalt 1.5, kronor, Om avtalet ej sägs upp av Hyresgästen till avflyttning och hyrestiden således förlängs ytterligare tre (3) år (vilket således får till följd att byrestörhållandets längd blir ni! tst 12 åt) skall någon avflyttningsersätining enligt ovanstående stycken ej eggas av Hyresgusten. Avflyttningsersänning skall även utgå för det fall Hyresgästen stiger upp hyresavtalet för villkorstindring varefter överenskommelse ej. träffas mellan parterna och Hyresgästen avflyttar från lokalen med anledning därav, 2,2 För det fall avflyttningsersättning skall utgå enligt punkt 2,1 ovan kan den avflyttningsersättning som Hyresgästen!Mitt erlägga komma att justeras. Reducering av avtlyttningsersättning kan ske om lokalen uthyres till ny hyresgäst (benämnd "N YHO"), alternativt att Fl,yresgästen hyr lokalen under samma förutsättningar nedan, inom tolv (12) månader från den tidpunkt Hyresgästen avflyttat från lokalen, fln förutsättning för alt sådan reducering kon ske nr att hyrestiden med NYHO upportill minst tre (3) år om Hyksgästen sagt upp hyresavialet till avflyttning och minst ett (Oår om Hyresgästen sagt upp hyresavtalet till avflyttning Hyresvärden förbinder sig att inom 12 månader från Hyresgästens avflyttning e) teckna kortare hyresavtal med NY HG än 3 år om Hyresgästens avflyttning sker , alternativt 1 år tun Hyresgästens avflyttning sker Reducering av avflyttningsersättningen skall ske med ett belopp motsvarande två (2) årshyror (exkl. eventuella tillägg såsom, Men är ej. begränsat till, fastighetsskatt, index, värme, ventilation, el, VA eller liknande driftskostnader och mins om sådan skall utgå) enligt det nye hyreskontrakt som tecknas med NYHO om hyrestiden uppgår till minst fyra (4) år och Hyresgästens avflyttning sker två (2) årshyror (exkl. eventuella tillägg såsom, men är ej begränsa( till, fastighetsskatt, index, våm; ventilation, el, VA etter liknande driftskostnader och moms om sådan skall utgo) enligt det nya hyreskontrakt som tecknas med WHO om hyrestiden uppgår till minst tre (3) år och Hyresgästens avflyttning sker dock kan reducering i detta fall maximalt ske med ett belopp om 3.5, kronor med anledning av att hyrestiden enbart uppgår år. en (1) årshyra (exkl. eventuella tillägg såsom, men är ej begränsa( till, fastighetsskatt, Index, värme, ventilation, el, VA eller liknande driftskostnader och monis om sådan skall utgå) enligt det nya hyreskontrakt som tecknas med WHO om hyrestiden uppgår till minst ett (1) år och Hyresgästens avflyttning sker ,

11 31,Mars 29 1:3 agon AB r. 713 S a a nr 123 Om Hyresviirden behövt utföra anpassning av lokalen eller aallfill investering fordrats för NYHO:s tecknande av hyresavtal eller nyttjande av lokalen skall beloppet motsvarandes två årshyra., (eventuellt maximalt 3.9. kronor) resp. on årshyra enligt det.tiya hyreskontraktet reduceras med dylik kostnad. Det ihtydligas att det belopp Motsvarande två årshyror respektive en årshyra enligt ovan skall beräknas mot bakgrund av snitthyran per år under hyrestiden enligt det nya hyreskontrakt som tecknas med NYHO. gxempelvis om hyresavtal ined NYHO löper med en hyrestid om 3 är olm årshyra skall utgå med 2.. konor det första Året och 3.. kronor per år de två elleikijande åren, skall årshyresbelopp att beakta vid reducering ev avflyttningseisättning Vara (( ,)/3) kronor. Till förtydligande ev ovanstående skall följande exempel på uträkning framföras. Exempelvis om Hyresgästen skall erlägga en avtlyttningsersättning om 5., kronor och det enligt hyresavtal Som tecknats med NYHO Inom 12 Månader från avflyttning stadgas e» byrestld om 3 k samt att det skall utgå en årshyra om 2.2. kronor skall den avtlyttningsersättning Hyresgästen har alt erlägga reduceras med 3.5. kronor (2 x 2,2, dock Maximalt 3.5. mod anledning av 3 års hyrestid). Om anpassning av lokalen kr WHO her fordrats med ett belopp om 5, ki'11r skall reducering av beloppet 3.5. ske, Hyresgästen har således i detta exempel att erlägga avtlyttningsersättning om (5.. - ( ,,» 2.. kronor. Ont det vid inräkning av justering av avflyitningsersättning enligt ovan visar sig att det belopp som motsvarar två år$11yfor överstiger avflyttningserstittningen äger Hyresgästen ej någon rätt till återbetalning av något belopp som överstiger dan erlagda avflyttningsersättningen. Exempelvis om beloppet motsvarandes två årshyror uppgår till 6.. kronor och nvflyttningscrsäuningen är lägre Ein detta belopp, äger Hyresgästen ej rita till betalning av motsvarande överskjutande belopp. Motsvarande äger Hyresvärden ej rått till avtlyttningsetsättning överstigandes belopp san stadgas 1 punkt 2.1. För det fall avflyt(ningsersätining redan erlagts vid tidpunkt för tecimande av hyresavtal med NYHG skall Hyresvärden återbetala uträknat belopp enligt ovan till Hyresgästen senast 9 dagar efter det att NYHO tillträtt lokalen och åtshyra samt kostnad för anpassning fastställts. Ränta på belopp som skall återbetalas utgår ej. Om Hyresgästen-säger upp aviatet till avflyttning varvid avtlyttningsersättning skall utgå enligt punkt 2,1 ovan har Hyresvgrden en skyldighet att sedan dess uppsägning ägt rinn.på för Hyresvärden sedvanligt sätt marknadsföra lokalen för att försöka finna MIM till lokalen. Hyresvärden skall agera för att med NYHO söka nå hyresavtal på marknadsmässiga villkor med tillträde till lokalen så snart som möjligt efter det att Hyresgästen avflyttat från lokalen. Med uttrycket ''marknadsmässiga villkor" avses ett hyresavtal som i stort överensstämmer med detta hyresavtal avseende bland ratat, men dr ej begränsat till, hyresbelopp (med beaktande av index), säkerhet, ombesöijande och bekostande av underhåll, erläggande av kostnader för värme, el, VA, fastighetsskatt rn

12 31. Mars 29 1:3 Dagon AB Nr Haga nr 12:4 Hyresvärden skall acceptera NYHO som Liber 'larmads AR kankannut att anvisa under ovan nämnd tolvmånatietsperlod, förutsatt tut uthyrning kan ske på marknadsmässiga villkor samt att Hyresvärden oj liar befogad anledning att motsätta sig att NYE-1 tillträder hyresrätten. Vid bedömningen av om Hyresvärden har "befogad anledning') att motsätta sig NYHG skall Jordabalkens 12 kap. j6 observeras, varvid den bedömning av tillträdande hyresgäst som normalt sker vid hyresgästs tverlåtelse av hyresrätten skall beaktas. Vid beaktande av WHO:s ekonomiska förhållanden skall emellertid hänsyn tas till den rating Hyresgästen har i ekonomiskt hänseende vid detta hyresaviala undertecknande, dvs. motsvarande AAA-rating (enligt Soliditet) eller Riskklass 3 (enligt LIC). Hyresvärden äger rätt att vägra NYHO som ej har dylik rating. flyresvärden äger även rätt att vägra NYfiG som ej kan ställa bankmässig oell betryggande säkerhet - såsom bankgaranti eller deposition motsvarande två årshyra, alternativt borgensförbindelse från kapitalstatki moderbolag med rating enligt ovan - för hyreskontraktets uppfyllande, Om Hyresgästen kan visa att Hyrevtirden brustit 1 sin skyldighet att marknadsföra och söka träffa avtal med NYHG på sätt angivits ovanförlorar Hyresvärden sin rätt till avflytiningserslinning eldigt punkt 2.1 ovan, 2.3 Pär det fall 1-1,resgästett ej rättidig erlägger hyra eller på annat sätt brister i sina åligganden enligt detta avtal eller tillämplig lag, så att hyresrätten förverkas och Hyresvärden därvid säger-upp hyrcsavialet för avflyttning på grund av förverkande semi all avflyttning därvid skall ske/sker, skall avflyttningsersättning erläggas av Hyresgästen till HyrOSV/if(len på följande vis: - om förverkande.sker före dess sex (6) år av hyresförhållandet passerat skall ett belopp om den fullständiga investeringskostnaden erläggas, dys, preliminärt kalkylerad till kronor reducerat med ett belopp om 1.2, kronor per hell år av hyresföltållandet som passerat. Exempelvis om 3 år och 2 månader av hyresförhållandet passerat skall ett belopp om ( (3 x 1.2,)) 13,9, kronor erläggas. cm förverkande skor -eller det att sex (6) år men före dess nio (9) år av ltyresiörhål landet passerat skall ett belopp om 5.. kronor erläggas, om förverkande sker 4:5 ft tt. det ML nio (9) är men tbre dess att tolv (12) år av ItyresIbrhållandet passerat skall ett belopp om 1.5, kronor erläggas, ont förverkande sker efter det att tolv (12) år av hyresförhållandet passerat skall ej någon avflyttningsersituning erläggas. Vad som stadgas Man skall ben äga tillämpning vid Hyresgästensillymsvärdens uppsägning på grund av att Hyresgästen försätts i konkurs. Tidpunkten tör bestämmande av belopp som Hyresgästen skall erlägga skall därvid vara dagen föro Hyresgästens försättande i konkurs. 2.4 Avflyttningsersättning enligt.punkt 2,1 ovan skall vara Hyresvärden tillhanda senast dagen för avflyttning från den förhyrda lokalen. Avflyttningsersfittning enligt p, 2,1 skall erläggas av Hyresgästen även om parterna ej är tivert11$ 111 eventuell justering av avflyttningserstittning enligt punkt 2.2 vid tidpunkten för erläggande, 2,5 För det raii dt NYLIG hr inervärdesskatteskyldig och Hyresvärden antnäter lokalen för frivillig skatteskyldighet skall vid beaktande av hyresbelopp och belopp avseende anpassningar mm enligt punkt 22 ovan beloppen exklusive mervärdesskatt beaktas,

13 31. Mars 29 1:3 Bagen AB r. 713 S. 26 Bilaga nr FöriflognIng 'Hyresgästen äger rätt till förlängning av hyresavtalet på oförändrade villkor 1.två på.varandra följande 3-årsperioder efter den lnitiala hyrestiden om 6 år (dvs. under ert sammanlagd tid om 12 åt), 4. Ityresraba tt Hyresgästen erhåller hyresrabatt på under perioden (119.:- / kvartal - totalt 4 kvarbli), 5. Omdisponering av utvändig yta Hyresvärden erhåller rätten att under hyresperioden (Inklusive förlfingningar av hyresaytale omdisponera den utvändiga yta som finns att disponera enligt detta hyresavtal (Se bilaga 3a), dvs. den inhägnad gården om ca. Ian kvns, andispenerinflen sker p Hyresvärdens bekostnad, och skall vara yta som är i anslutning till lokalen. Omdisponeringen föranleder ingen hyresjustering, 6. Anpassningar Anpassningen enlig bilaga 3a, 3b och 13 kommer att Vara fihixligsiffild med undantag fbi ljusgård/innergård som färdigställs till 28-1 Hyresgsten tir dg:vid -medveten CO ock accepterar att anpassningen av ijusgård/innergård kommer att innablira vissa olligenlieter i lokalen även efter tillträdet av lokalen. Hyresgästen äger ingen rät! till nedsättning av hyra eller annan ersättning med anledning av dessa olägenheter. 7. Villkor för byreskontraktets bestånd Detta hyresavtal är villkorat av au bygglov erhålles för Hyresvärdens ombyggnation/anpassningav lokalen samt att bygglov erhålles IN-verksamheten som skall bedrivas i- lokalen. Pär det fall bygglov enlig ovan ej erhålles skall detta Mal g åter varvid ingendera parten hat rat till skadestånd eller annan ersättning från den andra, 8. lannisgarrattl Detta hyresavtal tir villkorat av Att Hyresgästen till Hyresvärden inom sex (6) arbetsdagar fitn undertecknande av hyresavtalet överlämnar av Hyresvärden godkänd bankgaranti i original uppgåendes till ett belopp om femmiljonel. (5,.) SEK, Hyresvärden skall innan dess bankgaranti!) ställs ut av, av Hyresvärden godkänt kreditinstitut eller bank, ha rätt att redigera textinnehåll i bankgarantin. För det fall bankgaranti ej hveititillifis 1111n tidsom stadgas ovan alternativt Hyresvärden ej godkänner kreditinstitut eller bank eller textinnehåll 1 bankgarantin äger Hyresvärden mätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. 9, Bilagor Till detta hyresavtal hör bilaga 1, 2, 384, 5, 6, 7, 9, 9:1, 1, 12, 13 och 16,

14 31. Mars 29 1:3 Dagon AB Nr, Bilaga nr 12:6 Un erekrat Ort down Ori, dalern Malmö _ Hyresvård Dormålle Alg Stockholm Hyreag fint Uh t :r p Is i i Narn f orlygand Per Johansson / Ro g r ' ornliorg Eriksson Nem 74rE ande 11,,V b,..1

15 31. Mars 29 1:3 Dagon AB Jr TT DAGON Kv Västerbotten 11, isliabnä Bilaga 13 Anpassning av lokaler till 1,1ber flermods AB Donzelle AD KORTFATTAD RUMS- OCH ÅTGÄRDSBESKRIVNING FÖRKORTNINGAR G - golv 8 = sockel V = vägg T tak övrigt E el nvemandling Mottots Dagon AB MINgnos Schönhult

16 31. Mars 29 1:3 Dagon AB Nr TT1 DAGON 2(8) Specifikation Målning Kulör GENERELLT PrfordcrlIga rivningar av väggar, golv och tak som krävs för nyit utseende ör inte redovisad*, Rintingsskiss att.8 daterade ligger som hasrilningfir, vid större ändringar skall kostnaden för ändringen bekostas ey hyresgäst Ventilation anpassas eller ittyndighetskrav och inkatutformolug. prandlanduleymitingskrav i»stfilleras enligt inyrulighttskrav. Niklbelys nittgaskylter enligt myndighetskrav, Städintag enligt gällande normer och myndighetskritv. Stora ntgårdcn utgai.i UTraND1GT Ny entr6. 8st befintliga.fönster 1 fasad könlpiefitnu enligt fasad ritning. Solskydd, Atlanteller. Utvändig belysning vid entre«och [TA fasad WS anslutning till spolninita förbereds Rt Entrri Refintligt golv poleras Trti Nya väggar spacklas och mälas T Pendlat undeetak (galleri synligt Urverk) Dowtiliglit ca 3 lax. Entr6 signal med tryckknapp Malda dörr. POrberedelse Rfr passagekontroll. rt2 Uppehåll G Granilketainikplaltor Tril Nya vtiggar spacklas och målas T Pendlat undertak (galler i synligt häryerk) P Dovatlight ca 3 lux. Ramp mot utgård enligt tillgtingligliciskray. 113 Mattat G Befintligt.goly poleras? 5 Trä Nya väggar spacklas och målas T Pendlat undertak Odin 6 nedpendlal bålverk E Downlight ca 3 lax. Ö Nytt pentry med vitvaror R4-6 korridor G Regalligt.golv.poloras Trä Nya väggar spacklas och målas T Pendlat undertak Downlight ca 3 lux. VII Vii Godina 6 pedpendlat härverk

17 31. Mars 29 1:31 Oagon AB Nr, 713 S. 3 TT DAGON 3(8) Specifikation N:Maffig Ittrlör R7 Personal/Reception G Linoleum 8 Trä Vfiggar spacklas och målas T Pendlat undertak GIAN/Mii utmed korridor E Kanalisation för data/telo 6st dubbla kratinitag i fb kanal LYsrlfrarm aktrar, ca $ ho: 7 Genua 6 ncripendird Urverk R8 K1nsst31111 LlilblOaat 8 tif VII Väggar spacklas och mälas T Pendlat undertak eedlfia 6 ncdpendlal bärverk Glaspard talad korridor Demonterbar blodvite mol ram 9 E Kanalitation för dataholo 3E1 dubbla ktuftutteg 1 lb.kanal 1 uttagssifiv Lysrurfinfiaturer, ert 5 lax R9 Kl/metan o Linoleum 7 S Trä Väggar spacklas och mälas T Pendlat underlak utfart 6 nedi:te:14d Urverk Olasparit utmed korridor Denionterbar Wockväggmot rant 8 E Kanalisation för data/tota 3s1 dubbla krafluttug 1 fb.kanal / tatagssfav Lyst art ett 5 lux t Kinan-am G Linoleum S Trä Väggar spacklas och målas T Pendlat undertak ö ()Inspara minst' korridor E Kanalisation fär data/tele 3st dubbla krafluttag i fb-kanal uttagsstay Lysrtfrarniaturer, ca 5 lux R11 Personal O Linoleum Trit Väggar spacklas och målas T Pendlat undertak Glasparti utmed korridoreelt uppehållsrum, 1. an I f5 af on lär datahefe 3s1 dubbla kraftfittag /arbetsplats Lysa:armaturer, ca 5 lux Vt dina 6 nedpen Mat Urverk Gedina 6 nedpendlat btlrverk

18 31,Mars 29 1:31 Dagon AB Nr. 713 S, 31 TT DAGON «N) Specliffirdlon MAInbig 1<tt1ör R12 Rekinrsexp, G Linoleum. S TrN Vägar spacklas och 'dias T Pendlat tinklednk &dina 5 nedpendlat biverk Olusparti utmed korridor och tneg6rd E KattallealiQn för data/tele 31 dubbla krafitittink /arbetsplats Lysrörannaturer, on 5 lux R13 Möten«. O Linoleum, Trii %pr spacklas och maks T Pnd1ai undertak Glasparti utmed korridorocit idegård P. Kanalisation te dataftelo 3st dubbla krattning/arbetsplats Downlight> ca $ lux (Mina 6 nocipendlat bärverk R14 Kontor, G Linoleum. S Trä Vtiggar spacklas och målas T Pendlat undertak Mina 6 nedpendlat Urverk Olospart1 utmed korridor och utegard E Kanalisation ibr dataftele 3st dubbla batting /arbetsplats Lysrärarmaturer, ca 5 lax 1115 Grupprum. G Linoleum, S Trii Väggar spacklas och lublas T Pendlat undertak (1Inn 6 nedpendlat Urverk Glasparti utmed korridor E KfilltliiSktiöit fbr datrjtele 3st dubbla kranuttag /Arbetsplats Lysrörarmaturer, ca 5 lax R16 Grupprum. O Linoleum. Trä Väggar spacklas och mälas T Pendlat undertak Olasparti utmed korridor E Kanalisation för data/tel 3st dubbla kantning /arbetsplats Lysrörarmaltnr, ca 5 lyx Vii Gedina 6 nedpendlat Urverk

19 31. Mars 29 1:31 ()non AB Nr, TT DAGON 5(8) Specifikation MAIniug Kulör RI7 Grupprum'. O Linoleum. S Trä Väggar spacklas och målas T Pendlat undertak (Mina 6 nedpendlat bärverk Glusparti utmed konidor och utegård E Kanalisation [tir duirdreic 3st dubbla krulluttag /arbetsplais Lysrörarmataror, ca 5 lux «18 Grupprum. O Linoleum. 7 S Trä Väggar spacklas 4)E malas T Pendlat undertak Gadina 6 nedpendtat Urverk Gluspurti utmed korridor och titegard E Kunalisatlan for dataltelc 3st dubbla krallutlag /arbetsplats Lyarörnottaturer, ea 5 lux R19 Ghippnitil. Liil S Trä Väggar spacklas och malos T hudiat tuidertak Glasparli utmed korridor E Kunulisation för dataltele 3st dubbla kritbit-ag/arbetsplats Lprikanualuter, ca 5 lux R2 Grupprum, O Linoleum. STit Väggar spacklas och målas T Pendlat undertak O Glasparti utmed korridor och utegård E Kanalisation kr-data/tele 3s( dubbla balle ting!arbetsplats Lyardrannaturer, ca $ lux R21 Pereounl/pausrum, O Linoleum, Trä Väggar spacklas och mälas T Pendlat undertak Glasparti utmed korridor Pentcy med vitvaror t Kanalisation får clattiltele Ist dobbla kraittillag /arbetsplats Downlight, ca 5 lux %lina 6 nedpcildlat hitrverk Getlina 6 nedpendlal härverk Gedinn 6 ncdpendlat Urverk

20 31. Mars 29 1:31 Dagon AB Nr. 713 S. 33 TT DAGON 6(8) Specifikation»ting Ruin- R22, WC O Plastmatta Gr Uppvikt plastmatta 4 Väggar spacklas och tualas T Pendlat undertak Cieditta 6 nedpendlat httrverk Spegel, klärikrok, papperskorg, pappershållare, lealettpapperslitillare,aanitctsgsel4ilare, E Armaturer dikt tak R23 Sköterska, kurator O Linoleum. 8 Trä Väggar spacklas och mälas T Pendlat undeitak Gedina 6 licdpetrifat bärverk Olasparti utmed kulm:n- E kanalisation lär data/tele Dubbla kraftuttag /arbetsplats enligt normal standard Lysrtirsartnaturer, ea 5 lux 1124 Väntrum O Linoleum. 7 S Trä Väggar spacklas och Inkilas T Pendiat-tunkniak ö Gedina 6 nedpendlat här verk lysrärsarmatur, en 3 lux R25 FörtAd G Befintligt golv poleras 8 Trg Vii Väggar spacklas och mdns T Pendlat undertak 'Mina 6 nedpetullat bttrverk fi lysa:hm-mom cn 3 lux 1126, RIVC G Pletstmattn Grå 5 Uppvikt plastmatta Grå Väggar spacklas och målas Vii T Pendlat undertak Oedina 6 nedpendiat barverk O Spegel, kandikapp utrustning, klädkrok, papperskorg, pappershallare, temetipappersh Altare, efinitelspåschällare, (1111ref dikt tak fiwc-incin

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Avseende hotellägenhet ( Lägenheten ) med lgh nr: X om x kvm, i Bostadsrättsförening Junior-Suites Veddesta. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt)

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) Sid 1 (4) Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Hyresgäst(er) Hyresobjektets adress m m Fastighetsbeteckning/kommun Lägenhetsnummer Postadress Uthyrningens

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr Sid 1 (2) Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller RegionFastigheter, REgion Skåne Sign Personnr/orgnr

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr Sid 1 (4) (2) Lokalens adress Kommun Fastighetsbeteckning m m Gata Trappor/hus Lägenhet nr Aviseringsadress Lokalens skick Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: U 612 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Mark, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 018-56 48 00 HYRESGÄST: Namn

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(5) DIARIENUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614037 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST: Namn Namnsson

Läs mer

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen.

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen. Hyresvärd: Polismyndigheten i Örebro Län Hyresgäst: Fastighet: Porten 1 Adress: Klostergatan 37 Kontrakts nr:550-2 Särskilda bestämmelser, bilaga 1 till hyresavtal 1. Allmänt Aktuell förhyrning regleras

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(5) DIARIENUMMER: 235 34/17 OBJEKTS-ID: AB132 004 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST:

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresvärd Edelviks folkhögskola Skellefteåvägen 1 937 32 Burträsk Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs:.... 1. Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd HYRESKONTRAKT Nr: U0010300 Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Personnr/orgnr: 232100-0073

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser Sidan 1 av 7 Bilaga 1 till hyresavtal 4400-E1221-1 mellan Mobilia Shopping Centre AB, ett bolag inom Atrium Ljungberg-koncernen, såsom hyresvärd och Malmö Stad genom dess förskoleförvaltning, såsom hyresgäst,

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB och REGION SKÅNE RAMAVTAL Avseende uppförande av byggnad 71 och ombyggnad av byggnad 08 inom Ängelholm 3:139 2(8) Bilageförteckning Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Ritningar och Tekniska

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614052 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

HYRESAVTAL Inneboende

HYRESAVTAL Inneboende Sid 1(5) HYRESAVTAL Inneboende Datum Kontraktsnummer Förstahandshyresgäst(er) hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er)

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Fastighetsbeteckning/kommun

Fastighetsbeteckning/kommun Sid 1(5) HYRESAVTAL Andrahand Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er) Telefonnr dagtid Telefonnr

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken)

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken) 1. Upplysningar Detta avtal regleras av hyreslagen (12 kap JB) och gäller hyresrätt eller rum i hyresrätt. Detta avtal skall även gälla för bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller

Läs mer

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 ALLMÄNNA HYRESVILLKOR 1 Parter. Uthyrningen sker fritt Leif "Budda" Baltazars AB (Budda's Ljud & Ljus), Ruddammsgatan 5, 803 20 GÄVLE, nedan kallad Uthyraren. Vid eventuell

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende

Avtal om anläggningsarrende Avtal om anläggningsarrende Mellan Husarö Samfällighetsförening med org. nr 716420-8691, nedan kallad Jordägaren och Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening med org. nr 802 410-8527, nedan kallade Arrendatorn,

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(5) DIARIENUMMER: OBJEKTS-ID: AB603 003 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst personnr:

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Hyresvärd Sigtuna folkhögskola Manfred Björkqvists allé 20 193 22 Sigtuna Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 16) DIARIENUMMER: 235 158/17 OBJEKTS-ID: U 018 008 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST:

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion 1 Upplåtare, arrendator Mellan genom dess Tekniska avdelning, 456 80 Kungshamn, (nedan kommunen), och XXXXXXXXX, org.nr XXXXXX- XXXX, adress

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Parter Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134, 191 86 Sollentuna, ("Kommunen"), och Italian Grill KB, org.nr. 969718-7160, ("Tomträttshavaren")

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M.

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. Bilaga 4 FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. LOKALHYRESAVTAL Detta lokalhyresavtal har denna dag träffats mellan (1)

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01 1 (6) Gäller från och med 2014-10-01 INNEHÅLL SID 1 Allmänt... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Informationsskyldighet... 2 1.3 Giltighet... 2 2 Informationssäkerhet... 2 2.1 Sekretess... 2 2.2 Hanteringsregler...

Läs mer

Internhyresregler för Region Halland

Internhyresregler för Region Halland 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-12 RS110268 Lars-Anders Rothman, Ekonomidirektör Ekonomi och Finans 070-5704755 Lars-anders.rothman@regionhalland.se Internhyresregler för Region Halland 2(6) 1 INLEDNING

Läs mer

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm HYRESAVTAL - avseende restaurang Datum Kontraktsnummer 1(6) Objektsnummer Diarienummer Org-/Personnr Hyresgäst Org-/Personnr Hyresobjektets adress Gata Kommun Aviseringsadress Ändamålet med förhyrningen

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

AVTAL FÖR ANVÄNDNING AV REPEATER I 3GIS NÄT

AVTAL FÖR ANVÄNDNING AV REPEATER I 3GIS NÄT 1(8) AVTAL FÖR ANVÄNDNNG AV REPEATER 3GS NÄT 2(8) Mellan Parterna (nedan kallad 3GS): Företagsnamn: 3G nfrastructure Services AB Organisationsnummer: 556607-7730 Postadress: 3G nfrastructure services AB

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO AVTAL 1 (5) Avtal Mellan nedanstående parter, benämnda uppdragsgivare (köpare) respektive uppdragstagare (säljare) har följande avtal träffats. Placeringsavtalet omfattar nedanstående avtalsvillkor. Parter

Läs mer

Torsvi fiber ekonomisk förening, orgnummer 769629-2767. November 1, 2015. Bilaga 1. Utkast till avtal gällande kommunikationsoperatörstjänster samt

Torsvi fiber ekonomisk förening, orgnummer 769629-2767. November 1, 2015. Bilaga 1. Utkast till avtal gällande kommunikationsoperatörstjänster samt Bilaga 1 Utkast till avtal gällande kommunikationsoperatörstjänster samt drift och underhåll av Torsvi fibers bredbandsnät 1 1 AVTALSPARTER Mellan,nedan kallad Kommunikationsoperatören (KO), och Torsvi

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad

P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad Denna dag har följande parter (" Parterna") ingått detta hyresavtal avseende hyra av multibyggnad (",4vtalet"): (i) Avalanche Capita) Arena AB (556903-3599), Barnhusgatan

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör FMV-2807-14 1(6) RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm (lokalt

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser 2014/05 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme Allmänna bestämmelser 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att under

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL AVTAL Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014 Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber Sida 1 (5) Mellan Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber, org. nr 769624-1327, (nedan kallad Ledningsägaren) och nedan benämnda fastighetsägare (nedan kallad Fastighetsägare)

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP Detta avtal gäller anslutning av nedanstående fastighet (i fortsättningen kallad Fastigheten) till Oleby NET fiberoptiska bredbandsnät. Avtalet är upprättat

Läs mer

Hyresavtal med IFU Arena AB för skolverksamhet

Hyresavtal med IFU Arena AB för skolverksamhet 11, upp,m11.9 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan 2016-05-25 1FN-2013-0039 Rev 2016-06-01 Idrotts- och fritidsnämnden Hyresavtal med IFU Arena AB för skolverksamhet Förslag

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

Hyresvärden uthyr till hyresgästen för bostadsändamål fastigheten. i kommun, fastighetens beteckning. med adress

Hyresvärden uthyr till hyresgästen för bostadsändamål fastigheten. i kommun, fastighetens beteckning. med adress PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(4) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen för bostadsändamål fastigheten

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 1. Upplysningar Detta avtal gäller upplåtelse(uthyrning) av en bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus eller ett rum i någon av dessa. För dessa är Lag (2012:978) om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 LÄGENHETSARRENDE 1 Fast egendom och parter Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 Ägare: Arrendator: 120016-9401 Lidköpings kommun (nedan benämnd kommunen) 531 88 LIDKÖPING, Lidköpings Biodlarförening

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mallen ska ses som förslag till avtal och reglerar relation mellan fastighetsägaren och ledningsägaren i fråga gällande markupplåtelse. Avtalet bör ses i relation

Läs mer

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L FMV-2801-14 1(7) BILAGA 1 UTKAST RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola Bilaga 9 Hyresvärd HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA Hyresgäst Löftadalens Folkhögskola Box 193, 439 05 ÅSA Namn:_ Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Hyresoffert Lokal Kv Adlern Mindre 24

Hyresoffert Lokal Kv Adlern Mindre 24 Sida 1 av 5 Hyresoffert Lokal Kv Adlern Mindre 24 Stockholm den 7 maj 2013 Vi får med anledning av det intresse Ni visat för aktuell lokal härmed nöjet att översända offert med följande hyresvillkor: Företag

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Tillägg till hyresavtal Nr

Tillägg till hyresavtal Nr Tillägg till hyresavtal Nr 2007-1001 1 Bakgrund 1.1 Actus Hus 150 AB, org.nr 556721-9919, och Sundbyberg Stad, org.nr 212000-0175 ( Hyresgästen ), ingick den 30 november 2007 ett hyresavtal ( Hyresavtalet

Läs mer

BILAGA 1 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

BILAGA 1 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER BILAGA 1 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 1. ALLMÄNT Den i detta avtal aktuell förhyrning regleras i formulärblankett för hyreskontrakt Formuläret, i klusive tillhöra de bilagor, (tillsammans Hyresavtalet. För det

Läs mer

3 Orientering om objekten Se hissförteckning om objektet omfattar flera adresser

3 Orientering om objekten Se hissförteckning om objektet omfattar flera adresser Bilaga 3 HISS-SERVICEAVTAL FULLSERVICE FAST PRIS BESTÄLLARE: Adress: ENTREPRENÖR KONE AB Adress: Mellan beställaren och entreprenören är följande avtal upprättat. 1 Omfattning Entreprenören åtar sig att

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande KONTRAKT

Läs mer

AVTAL GÄLLANDE FÖRHYRNING AV OPERATIONSSAL PÅ VISBY LASARETT

AVTAL GÄLLANDE FÖRHYRNING AV OPERATIONSSAL PÅ VISBY LASARETT HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- FÖRVALTNINGEN GOTLANDS KOMMUN AVTAL AVTAL GÄLLANDE FÖRHYRNING AV OPERATIONSSAL PÅ VISBY LASARETT Mellan TPL Medical AB, (förhyrare) org. nr.556659-1821, Kopparviksgatan 9, 621 58

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning DEL I: SAMTYCKE (SID 1/4) Ansökan om andrahandsuthyrning Den här ansökan är uppdelad i två delar. Den första delen är en ansökan om hyresvärdens samtycke till att du hyr ut i andra hand. Den andra delen

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer