Förutsättningar för omvandlingar från lokaler till bostäder. Marie Frid och Emma Wickberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutsättningar för omvandlingar från lokaler till bostäder. Marie Frid och Emma Wickberg"

Transkript

1 Förutsättningar för omvandlingar från lokaler till bostäder Marie Frid och Emma Wickberg

2 Förutsättningar för omvandlingar från lokaler till bostäder copyright Marie Frid, Emma Wickberg, 2007 Avdelningen för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Examensarbete nr 5341/07 ISRN LUTVDG/TVBP - 07/ SE KFS i Lund AB Lund 2007 Lunds tekniska högskola Telefon: Institutionen för byggvetenskaper Telefax: Byggproduktion Box 118 E-post: LUND Hemsida: 2

3 Sammanfattning Omvandlingar från lokaler till bostäder sker i allt större utsträckning. Förutsättningarna för en lönsam omvandling är goda i tillväxtregioner, där efterfrågan på bostäder är stor på grund av hög inflyttning, samtidigt som vakansgraden i det äldre lokalbeståndet kan vara hög. Investeringar i byggprojekt gynnas utöver detta av låga räntor och högkonjunkturens optimism. I Malmö där omvandlingsfenomenet studerats närmare, syns en ökning av antalet bygganmälda omvandlingar på nästan 300 procent åren mellan jämfört med åren mellan Omvandlingsobjekten utgörs till största del av äldre centralt belägna kontor, vilket beror på att trycket på bostäder där är som högst samtidigt som vakansgraden för lokaler kan vara uppemot 25 procent. Omvandling från lokaler till bostäder är en kostsam och tidskrävande process. För att investeringen ska löna sig krävs att framtida intäkter ökar tillräckligt för att täcka investeringskostnaden. En vakant lokal som inte väntas bli uthyrd inom nära framtid genererar en låg avkastning. Genom en omvandling kan resultatet bli både högre och stabilare intäkter, vilket trots hög investeringskostnad genererar ett ekonomiskt mervärde. För att omvandlingskostnaderna inte ska skena iväg och för att projektet över huvudtaget ska vara genomförbart krävs dock att inte större tekniska och juridiska hinder föreligger. Ändrad användning kräver tillåtelse i detaljplan och medför ökade krav på byggnadens utformning. Brandskydd, bullerskydd, framkomlighet och parkering kan fordra åtgärder som kan vara kapitalkrävande och svåra att tillgodose. Att renovera en lokal för att öka dess attraktivitet och avhjälpa vakansen är en enklare och mindre kostsam åtgärd än att omvandla lokalen till bostäder, men vakansrisken elimineras inte på samma sätt. Vid fattandet av ett investeringsbeslut kan alternativen jämföras med hjälp av en avkastningsvärdering där åtgärden visar sig lönsam om fastighetens värde ökar mer än vad åtgärden kostat. 3

4

5 Abstract The number of premises converted into flats is growing. The market of conversions is lucrative in big cities where the population is growing along with a high demand on places to live, and where old premises have a relatively high vacancy rate. Investments in real estates and property development are in general beneficial today because of low interest rates and optimism caused by the prevailing economically upswing. A study made in Malmö, shows an increased amount of converted premises, by 300 percent more between years 2004 and 2006, compared to the years between 1995 and Most of the converted objects are old offices, located in or close to the city centre, because that is where the demand and prices for places to live is extremely high, while the vacancy rate of premises is nearly 25 percent. To change the use from accomodating business into housing, requires permission from the local authority. It also requires higher standards on safety, comfort and accessability, which often results in big work efforts and high expences. A conversion is expensive and time consuming. To make the effort cost-effective the profit of future income has to raise enough to cover the costs of the investment. It is hard to attract tenants to old premises without making adjustments by renovating in line with the costumer needs. Improving the premises condition is easier than to perform a conversion, but since the risk for having empty premises will continue to be relatively high, it is profitable to change the premises use into living places. 5

6

7 Förord Detta examensarbete är skrivet på uppdrag av Lantmäteriet som avslutning på Lantmäteriprogrammet vid Lunds tekniska högskola. Arbetet baseras till stor del på information inhämtad under intervjuer med yrkesverksamma i fastighetsbranschen i Malmö. Stort tack riktas därför till dem som bidragit med uppgifter och erfarenheter på Akelius Fastigheter AB, IKANO Fastighets AB, MKB Fastighets AB, Newsec AB, Otto Magnussons bygg AB, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad, Wihlborgs Fastigheter AB samt Wikeborg och Sander arkitektur och fastighetsutveckling AB. Därefter vill vi tacka alla andra som bistått med goda råd och förståelse under resans gång. Marie Frid och Emma Wickberg Lund, maj

8

9 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ABSTRACT...5 FÖRORD...7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND SYFTE AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION METOD UNDERSÖKNINGSMETODER DATAINSAMLING KÄLLKRITIK FASTIGHETSMARKNADEN OCH DESS UTVECKLING HISTORISK INBLICK DAGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR DAGENS MARKNADSUTFALL BOSTÄDER MARKNADEN FÖR LOKALER MERVÄRDE MED OMVANDLING AV LOKALER TEKNISKA OCH JURIDISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR OMBYGGNADSPROJEKT VAD EN INVESTERINGSKALKYL FÖR ETT OMBYGGNADSPROJEKT INNEFATTAR VÄRDERINGSMETODER INGÅNGSDATA FÖR INVESTERINGSKALKYL SPECIFIKA FÖRUTSÄTTNINGAR I MALMÖ BYGGNADSSTRUKTUREN OCH DESS FRAMVÄXT MALMÖS UTVECKLINGSKRAFT FASTIGHETSMARKNADEN I MALMÖ UNDERSÖKNINGAR AV OMVANDLINGAR I MALMÖ STATISTISKA SAMMANSTÄLLNINGAR AV OMVANDLINGAR I MALMÖ STUDERADE OMVANDLINGSPROJEKT ALTERNATIVA LÖSNINGAR FÖR ATT AVHJÄLPA LOKALVAKANSER SLUTDISKUSSION KÄLLFÖRTECKNING

10

11 1 Inledning 1.1 Bakgrund På 1970-talet inleddes en period av kontorisering av många centralt belägna bostäder. Förutsättningarna för både bostäder och kontor har sedan dess ändrats mycket och en trend i motsatt riktning har blivit allt mer synlig och uppmärksammad i media. Fenomenet är intressant för fastighetsägare, byggföretag, samhällsplanerare och har även ett värde för Lantmäteriet i Gävle, uppdragsgivare för detta examensarbete. Eftersom vi som skriver denna rapport är bosatta i närheten av Malmö, där förutsättningarna för omvandlingar från lokaler till bostäder på många sätt är goda, kommer utredningen att göras med utgångspunkt härifrån. Kontorsvakanserna är väldigt höga i centrala Malmö, upp till 25 procent i det äldre byggnadsbeståndet. Samtidigt byggs det fler och fler nya kontor i Västra hamnen med betydligt lägre vakansgrad. Anledningen till detta är att företag efterfrågar yteffektiva, flexibla och moderna lokaler, vilket är svårt att uppnå i de gamla byggnaderna där rumsindelningen är fast, installationer föråldrade och utvidgningsmöjligheterna begränsade. Äldre lokaler som blir tomma har därför svårt att attrahera nya hyresgäster. Även om omfattande renoveringar utförs för att öka lokalernas attraktivitet är risken för fortsatt hög vakansgrad stor. Om de vakanta lokalerna omvandlas till bostäder istället, blir risken för vakanser så gott som obefintlig. I Malmö är efterfrågan på bostäder stor och bostadspriserna har stigit kraftigt sedan slutet på 1990-talet. Nettoinflyttningen till Malmö har under flera år varit högre än nybyggnadstakten av bostäder. Inflyttningstrenden förväntas hålla i sig eftersom det uppvisat sig vara en global trend att den moderna människan vill leva i en urban miljö. Malmö är även attraktivt med tanke på närheten till Köpenhamn som har gynnsammare arbetsmarknad och högre boendekostnader, vilket gör att danskar och svenskar flyttar hit från annat håll för att utnyttja fördelarna på båda sidorna av sundet. Omvandlingen från lokaler till bostäder har i flera fall visat sig vara en mycket lönsam affär för alla inblandade parter. Fastighetsföretagen gör ekonomiska vinster, likaså byggföretagen. Attraktiva bostäder kommer ut på marknaden, vilket i sin tur startar en positiv flyttkedja och kommunens bostadsförsörjningsproblem avhjälps utan att oexploaterade områden behöver tas i anspråk, samtidigt som staden blir mer levande. En omvandling kräver dock stort investeringskapital, tid och kunskap. Omvandlingarna resulterar oftast i bostadsrätter eftersom det tar lång tid att få ekonomisk lönsamhet i ett omvandlingsprojekt till hyresrätter. I takt med att priserna på bostäder har stigit de senaste åren har lönsamheten för omvandlingsprojekt gjort det samma, vilket resulterat i att antalet omvandlingar ökat markant. Mellan år 2004 och 2006 gjordes i snitt 20 bygganmälningar för omvandlingar per år, vilket kan jämföras med 7 bygganmälningar i snitt per år, mellan 1995 och Detta kan jämföras med att det knappt har skett några omvandlingar alls i motsatt riktning. 1 Bygganmälningshandläggare, Malmö stad,

12 Den stora vakansgraden på kontor och andra lokaler tillsammans med det höga trycket på centrala bostäder öppnar för en lönsam marknad för omvandlingar där lokaler med låg avkastning byggs om till högt värderade bostäder. 1.2 Syfte En ökad trend kan uppvisas där allt fler omvandlingar sker från lokaler till bostäder. Syftet med denna studie är att utreda vilka förutsättningar som ligger till grund för att genomföra omvandlingar från lokaler till bostäder. För att uppnå arbetets syfte kommer följande ledfrågor att besvaras: - Hur ser fastighetsmarknaden ut och vilka faktorer påverkas den av? - Vilka tekniska och juridiska möjligheter samt svårigheter föreligger vid en omvandling? - Vilka ekonomiska konsekvenser resulterar ett omvandlingsprojekt i? 1.3 Avgränsningar I examensarbetet utreds de generella förutsättningarna för omvandlingsprojekt i Sverige, medan fallstudien av olika omvandlingsobjekt och statistiken om omvandlingsprojekt är avgränsad till Malmö för att ha möjlighet att mer i detalj förklara fenomenet. I statistikavsnittet behandlas hela Malmö kommun, men då huvuddelen av omvandlingarna är utförda i de äldre centrala bebyggelseområdena läggs tyngdpunkten i andra avsnitt på förutsättningarna i dessa. Med lokal avses i detta arbete i första hand lokaler som kan hyras ut separat och därför har biytor såsom vind, förråd och garage uteslutits. Efter att ha tittat på statistik över bygglovsansökan och bygganmälan, samt intervjuat analysföretag har det framgått att det är kontorslokaler som omvandlas till största del. Därför har kontorsmarknaden och dess utveckling valts att beskrivas mer i detalj, samt dominera fallstudien och får åskådliggöra lokalmarknadens spelregler. 1.5 Disposition Examensarbetet är uppdelat i nio kapitel. Nedan beskrivs vad de olika kapitlen innefattar för att visa hur rapporten strukturerats. Kapitel 1: Inledning - I detta kapitel ges en inledande beskrivning av problemets art samt studiens innehåll och syfte. Kapitel 2: Metod - Kapitlet beskriver vilka undersökningsmetoder och informationskällor som använts för att ge en bild av undersökningens omfattning och tillförlitlighet. 12

13 Kapitel 3: Fastighetsmarknaden och dess utveckling - Kapitlet behandlar ekonomiska faktorer och politiska beslut som påverkar fastighetsmarknaden för att lättare kunna förstå och analysera dagens situation. Kapitel 4: Tekniska och juridiska förutsättningar för ombyggnadsprojekt - Omvandlingar från lokaler till bostäder är en komplex och ofta krävande process. Detta kapitel syftar till att visa vilka tekniska och juridiska förutsättningar som ligger till grund för ett omvandlingsprojekt och därmed även vilka moment som gås igenom under byggprocessen, samt vilka möjligheter och svårigheter som föreligger. Kapitel 5: Vad en investeringskalkyl för ett omvandlingsprojekt innefattar - Innan beslut om omvandling fattas, upprättas investeringskalkyler för att undersöka projektets lönsamhet. Detta kapitel sammanfattar därför hur en fastighets värde beräknas och de ekonomiska parametrarna som ingår i en investeringskalkyl. Kapitel 6: Specifika förutsättningar i Malmö - De omvandlingsobjekt som studerats närmre i denna studie är belägna i Malmö. För att kunna analysera bakgrunden till omvandlingarna beskrivs i detta kapitel de specifika förutsättningarna för omvandlingar i Malmö, vilket innefattar den lokala fastighetsmarknaden samt byggnadsstrukturen och dess framväxt. Kapitel 7: Undersökningar av omvandlingar i Malmö - Detta kapitel är till för att skapa en bild av i vilken utsträckning omvandlingar utförs, hur omvandlingsprocessen i praktiken ser ut och vilka alternativa lösningar som finns. Kapitel 8: Slutdiskussion - I detta kapitel diskuteras förutsättningarna för att omvandla lokaler till bostäder tillsammans med deras betydelse för utförandet av en omvandling. Kapitel 9: Källförteckning - I detta kapitel redovisas en förteckning över de informationskällor som använts i studien. 13

14

15 2 Metod 2.1 Undersökningsmetoder Val av metod beror på problemets art, arbetets syfte och tillgängliga informationskällor. I denna rapport används en kvalitativ teorimetod, vilket innebär att efterforskningar har gjorts genom fallstudier för att beskriva en viss företeelse. Med tanke på problemets art skulle det vara svårt att använda sig av en kvantitativ metod, där undersökningen ska vara experimentell och mätbar med stort urval. Den kvantitativa metoden är bättre att använda vid exempelvis laboratorieundersökningar där upprepade försök kan göras under identiska förutsättningar med ett precisare resultat. Den kvalitativa metoden är icke-experimentell och används när det inte är möjligt att påverka förutsättningarna. Forskningen går ut på att beskriva, tolka och förklara, snarare än att förutse förlopp. 2 Vid fallstudier är urvalet av studerade fall viktigt och urvalsstrategi anpassas utefter vilken typ av problemställning som formulerats. Urval som inte ska vara sannolikhetsbaserade, är istället målinriktade och kriterierelaterade, vilket innebär att urval görs för att få största kännedom om det som önskas upptäckas och förstås. Kriterier ställs upp för att avgränsa urvalet på lämpligt sätt. Resultat av inledande urvalsstudie kan utgöra en grund för forskningens fortlöpande, genom att leda eftersökningar i rätt riktning i syfte att utveckla teorin. 3 Under forskningsprocessen studeras litteratur inom området för att kunna sätta in problemet i ett sammanhang, reda ut begrepp och tolka företeelsen utifrån ett vedertaget tillvägagångssätt. Litteraturstudier används i detta arbete även för att mer i detalj undersöka de ämnen som berörs under intervjuerna. Intervjuer kan utföras inom ett spann alltifrån helt strukturerat med frågor utformade i detalj i förväg, till helt fri intervju med ledning av respondentens svar. I detta arbete används en delvis strukturerad intervjuform med syfte att dels få fram jämförbar information från olika verksamhetsutövare och dels nysta fram ny information genom att metoden ger utrymme för spontan diskussion. I fallstudier är forskarens kunskapsbank och analysförmåga viktig, då det inte finns något precist tillvägagångssätt utan forskaren själv måste välja vilket empiriskt material som ska användas och hur det i viss mån ska tolkas. Detta innebär att forskarens egna värderingar kan färga undersökningen och det finns risk för misstag. Det är därför viktigt att inte glömma bort att modellen är subjektiv Datainsamling Detta examensarbete är ett avslutande moment på civilingenjörsutbildningen inom lantmäteri. Grunden för arbetet är utbildningens fastighetsvetenskapliga bredd med fastighetsekonomi, fastighetsteknik och fastighetsjuridik, kunskaper som fördjupats med hjälp av intervjuer, litteraturstudier och statistiskt material. 2 Merriam, Sharan B, Merriam, Sharan B, Merriam, Sharan B,

16 Intresset för problemet väcktes av dess uppmärksamhet i media och egna iakttagelser av fastighetsutvecklingen i Malmö. För att få en inledande bild och bakgrund till problemställningen gjordes en inledande intervju med fastighetschefen på Wihlborgs, ett av de största fastighetsföretagen på Malmös kontorsmarknad. De samlade iakttagelserna följdes sedan upp och utvecklades med hjälp av andra verksamma inom fastighetsbranschen i Malmö. Den bild som skapades var att det sker fler omvandlingar idag, 2007, än för bara några år sedan och att dessa omvandlingar skulle ske i äldre, centralt belägna kontorsfastigheter. För att utreda dessa uppgifter närmre kontaktades tjänstemän på Malmö stad för information om antalet sökta bygglov och bygganmälningar för omvandlingsprojekt under perioden Tidsperiodens begränsning bakåt i tiden beror på brist på informationsunderlag från tidigare år. Statistiken kunde sedan användas för att svara på frågorna om var, när och av vem omvandlingarna gjordes, samt vad lokalerna tidigare används för. Informationen visar på att alla omvandlingsprojekt är unika, då förutsättningarna varierar och målen är olika. För att illustrera och utreda omvandlingsprocessens komplexitet väljs i arbetet fyra fall där lokaler omvandlats till bostäder. Fallen har valts ut för att visa på skillnader mellan olika aktörers mål samt tekniska och ekonomiska förutsättningar. Omvandlingsprojekten är nyligen utförda eller i ombyggnadsfas vid tidpunkten för denna uppsats. Objekten har vidare olika karaktär utifrån byggnadstekniska förutsättningar, läge och storlek. Lokalernas tidigare användning är vid tre av de fyra fallen centralt belägna kontor, en naturlig fördelning med tanke på statistikens utfall. Dessa omvandlingar omfattar allt från totalrenovering av hel fastighet till enstaka våningsplan. Då inte alla omvandlingar är av denna omfattning, kompletteras undersökningen med en omvandling av ett serviceboende, där viss interiör behållits. Aktörerna som initierat omvandlingarna har olika bakgrund och kapacitet, en aspekt som också spelat in då objekten valts ut. För att fånga objektens både allmänna och unika omständigheter har intervjuer gjorts med representanter från de aktuella fastighetsföretagen. Intervjuerna har baserats på ett antal punkter och diskussionen har sedan lämnats öppen, vilket fört arbetet framåt med nya uppslag. För att i slutändan få svar på samma frågeställningar gällande de studerade fallen har återkopplande kompletteringar gjorts. De uppgifter som förts fram då fallen studerats, har vidare fördjupats genom intervjuer med sakkunniga i specifika frågor. Detaljplaneprocessen och dess mål, bygglovhantering och bygganmälningar har beskrivits närmre av tjänstemän på kommunen, omvandlingsprocessens tekniska moment har fördjupats av ett etablerat byggföretag och information om kontorsmarknaden har inhämtats från fastighetsmarknadsanalysföretaget Newsec. Informationen har vidareutvecklats med hjälp av litteratur, branschtidningar och publikationer, samt relaterade lagregler och rekommendationer. 16

17 2.3 Källkritik Vid inhämtande av information är det viktigt att granska källans ursprung, då dess syfte kan ha påverkat vilken information som lyfts fram. Statistikuppgifterna som utlämnats av tjänstemän på Malmö stad är beroende av att konsekvent registrering gjorts med korrekt data. Vid intervjuerna beträffande omvandlingsobjekten har ansvariga för projekten intervjuats, men då dessa haft skiftande yrkesroller har även vinklingen av informationen blivit något olika. För att få en komplettare helhetsbild har därför olika personer inom samma företag intervjuats. Övrig information som har inhämtats genom intervjuer, har lämnats av sakkunniga inom olika områden men då dessa i sin tur har olika strategier och upplägg för sitt arbete jämfört med andra inom samma bransch måste även detta beaktas. Vid litteraturstudier och internetsökningar har i möjligaste mån publikationer från offentliga organ valts då dessa ofta är normgivande med koppling till lagen och därför de som ska ligga till grund för annat arbete. I frågor där information från offentliga organ saknats har i förstahand information från andra väletablerade organisationer valts, därefter har vissa avsnitt kompletterats med uppgifter från kurskompendier och andra examensarbeten för att konkretisera och exemplifiera. 17

18

19 3 Fastighetsmarknaden och dess utveckling 3.1 Historisk inblick Fastighetsmarknaden påverkas av utbud och efterfrågan som i sin tur påverkas av landets ekonomiska situation, lagar, regler, subventioner, bidrag och skattepolitik. I detta avsnitt beskrivs hur ekonomin och fastighetsmarknaden i Sverige har utvecklats från 1800-talet till 2000-talet genom upp- och nedgångar i ekonomin, industrialisering, krigsår och folkhemsmål talets industrialisering och urbanisering Fram till industrialiseringen som tog fart i början på 1800-talet bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landsbygden och 80 procent försörjde sig genom jordbruk. Under 1800-talet höjdes utbildningsnivån i landet, stora tekniska framsteg gjordes, jordbrukets produktivitet och effektivitet ökade i mycket, befolkningen växte, liksom trycket på ekonomin. Följden blev att industrialiseringen fick rejäl fart och urbaniseringen ökade då folk drogs till städerna. 5 Bostadsbyggandet under denna tid skedde på spekulation, var oreglerat, samt helt styrt av utbud och efterfrågan, vilket gjorde att det byggdes för lite bostäder till de lågavlönade industriarbetarna, den nya stadsbefolkningen. Tiden präglades därför av bostadsbrist och trångboddhet som i sin tur ledde till hygienisk misär. För att avhjälpa problemet kom därför under 1910-talet de första nationella åtgärderna från regeringens sida, vilket innefattade hyresregleringar samt stadsbidrag till kommuner för att upprätta småbostäder med en viss minimistandard. 6 Perioden och dess ekonomiska kriser Första världskriget som pågick mellan 1914 och 1918 medförde materialbrist, dyrtider och arbetslöshet som försvårade de ekonomiska förutsättningarna i landet. Efter krigsslutet växte inflationen till ohållbara nivåer och oro och strejker präglade arbetsmarknaden. 7 Nyproduktion, renoveringar och ombyggnationer missgynnades av dessa svåra ekonomiska förhållanden då inflationen gröpte ur de reala priserna på fastigheter. Dessutom minskade lönsamheten för hyreshus på grund av hyresregleringens hämmande effekter. Hyresregleringen upphörde därför 1923 i ett försök att få fart på nyproduktionen igen. 8 Men trots detta och trots att industrin och konjunkturen vände under senare delen av årtiondet var de sociala förhållandena dåliga. I början av 1930-talet drabbades återigen ekonomin hårt då det utlöstes en stor internationell finansiell kris i USA där bankkrascher inträffade med värdefall på tillgångar och säkerheter. Sverige liksom andra länder fick uppleva att priser på varor och tjänster föll samtidigt som arbetslösheten steg markant. Svenska företag kunde dock anpassa sig bra till de nya förhållanden efter att ha kämpat hårt under 5 Eklund, Klas, SOU 1956:40 7 Eklund, Klas, Berggren, Niclas, m.fl

20 föregående årtionde, samtidigt som kronan devalverades för att öka exporten. Vår regering drev även en aktiv konjunkturpolitik, vilket bland annat innebar att bostadsbyggande och andra investeringar gynnades genom att hålla en låg räntenivå. Sverige kunde därmed ta sig ur krisen bättre än andra länder och gick från att ha varit ett relativt fattigt land till att bli ett jämförelsevis välbärgat land. 9 Boendestandarden under 1930-talet var generellt sett fortfarande låg men till följd av de låga räntorna var bostadsproduktionen mycket hög. Samtidigt formades en ny bostadspolitik då vår dåvarande socialdemokratiska stadsminister Per Albin Hansson lanserade begreppet folkhem med målet att höja standarden och skapa bra boende åt alla, vilket kom att prägla bostadsutvecklingen framöver. 10 Från andra världskrigets låga bostadsproduktion till miljonprogrammet Under andra världskriget var ekonomin svag, mycket till följd av svårigheter att handla med andra länder. Efter andra världskriget fick Sveriges industri och ekonomi ett uppsving tack vare bra anpassningsförmåga och gynnsamma exportförhållanden, framförallt för industrier med inriktning på skog, malm och liknande som behövdes till återuppbyggnad. De goda exportförhållandena tillsammans med inhemsk efterfrågan medförde en accelererande ekonomisk tillväxt och Sverige kom att gå på högvarv under och 1960-talet. 11 Bostadsproduktionen var låg under andra världskriget, med bostadsbrist och stigande hyror som följd. Regeringen gick in för att motverka detta genom att återigen införa hyresregleringar och samtidigt ge subventionerade lån för bostadsbyggande för kunna hålla hyrorna nere och på samma gång stimulera nyproduktion. De subventionerade lånen som gavs gynnade framförallt byggande av flerfamiljshus, vilket därför kom att dominera bostadsbyggandet under och 1950-talet. 12 För att ytterliggare komma närmre målet med bra boende åt alla, som mer specifikt innebar sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenliga bostäder av god kvalité, kom fler och fler normer och riktlinjer för hur husen skulle byggas och utformas. Lägenheter med två rum och kök, med en hyra som inte översteg en femtedel av en industriarbetares lön förespråkades, då dessa ansågs lämpliga för en familj med två barn. Två rum och kök blev därför den dominerande lägenhetsstorleken som byggdes under 1950-talet gavs gällande normer för bostadsbyggande ut i en skrift som hette God Bostad infördes hisskrav för hus med fyra eller fler våningar vilket medförde att det byggdes många trevåningshus men även många mycket höga hus eftersom dyra hissanordningar gjorde fyra- till sjuvåningshus mindre ekonomiskt lönsamma. 13 Trots att det byggdes mycket och boendestandarden ökade i landet, växte samtidigt bostadsbristen till ett akut problem framförallt i storstäderna, mycket till följd av en befolkningstillväxt. Hyresregleringarna som återinförts under andra världskriget hade, trots att subventionerade lån gavs till bostadsbyggande, ändå hämmat 9 Eklund, Klas Engfors, Christina, Eklund, Klas, Länsstyrelsen Skåne Län Länsstyrelsen Skåne Län

21 produktionstakten. För att avhjälpa problemet drev vår regering 1956 igenom det välkända Miljonprogrammet, med målet att en miljon bostäder skulle byggas under en tioårsperiod. Byggindustrin genomgick därefter omfattande rationaliseringar och expanderade kraftigt, mycket på grund av bidrag. Bland annat öppnades investeringsfonder för anläggning av betongelementfabriker och förmånliga lån beviljades för satsningar på till exempel byggkranar och andra större maskiner. Stora exploateringsområden prioriterades framför att enbart planera och bygga enstaka hus åt gången. Områdena och husen som byggdes präglades av effektivitet och ekonomisk rationalitet. Vidare satsades på att placera in serviceanläggningar på strategiska platser och avskilja biltrafik från bebyggelsen i möjligaste mån talets försämrade ekonomiska förutsättningar och bostadsrättsomvandlingar Den ekonomiska tillväxten bromsades upp under 1970-talet, mycket beroende på försämrade exportförhållanden, ökande arbetslöshet och stigande oljepris. 15 Det byggdes dock fortfarande mycket i början av årtiondet då accelerationen av bostadsbyggandet, på grund av Miljonprogrammets satsningar, var svår att bromsa även då efterfrågan minskat. Detta samtidigt som hyresregleringen återigen avskaffades för att sedan ersättas av bruksvärdessystemet och regleringen av överlåtelsepriser som tidigare funnits togs bort, vilket ökade intresset för villabyggande och upprustning av innerstadslägenheter. 16 Innan avregleringen av hyror och överlåtelsepriser var lägenhetsbeståndet i innerstadsområden nedgångna och väldigt lågt värderade till följd av de låga avkastningsmöjligheterna, framförallt i äldre bestånd där endast mycket låga hyror fick tas ut. Utvecklingspotentialen var därför enorm. Fastighetsinvesterare kunde under 1970-talet göra vinster på mer än 25 procent genom att köpa en hyresfastighet för att omvandla och sälja som bostadsrätter. Finansiering till renoveringarna skapades genom att företaget som renoverade och omvandlade tog lån som vid försäljningen delades upp på de enskilda bostadsrättsinnehavarna. 17 Parallellt med att hyresregleringen på bostäder upphörde, blev även hyressättningen på kommersiella lokaler fri, vilket medförde höjda kontorshyror. Detta gjorde även omvandlingar av bostadshyreshus till kommersiella hyreshus vanligt, då vinsten på centralt belägna kommersiella hyreshus var större än vinsten på bostadshyreshus. Under och 1980 talet talades det om en kontorisering av svenska storstäder talskrisens uppbyggnad och efterverkningar För att få fart på 1970-talets låga ekonomiska tillväxttakt och gynna exporten, hade svenska kronan devalverats först två gånger hösten 1976 och sedan en gång rejält Önskade resultat uppnåddes dock inte, eftersom oljepriserna steg och regeringen drev en konsumtionsstimulerande politik som fortsatte att skapa obalans mellan import och export. Utlandsskulden växte under 1970-talet, vilket finansierades 14 Länsstyrelsen Skåne Län Eklund, Klas, Berggren, Niclas, m.fl Berggren, Niclas, m.fl Dagens Industri,

22 genom ökad upplåning samtidigt som få investeringar gjordes. Budgetunderskottets finansiering, oljekris och lönestegringar medförde att inflationstakten under talet blev hög. Näringslivet fick svåra tider och investeringarna sjönk. År 1982 beslutade sig regeringen för att återigen devalvera. Företagens vinster ökade igen till följd av ökad export och arbetsmarknaden fick ett uppsving men det kom inte att bli långsiktigt. 19 För att gynna företagens vinster på lång sikt avreglerades kreditmarknaden, för att kunna få fart på investeringarna och därigenom skapa mer långsiktigt gynnsamma ekonomiska förhållanden. Avregleringen innebar friare räntesättning för bankerna och ägde rum mellan Riksbanken skulle nu styra räntorna genom att köpa och sälja stadspapper. Följden blev att företag och hushåll ökade sin upplåning kraftigt då bankerna inte var sena att låna ut, vilket späddes på av införande av ränteavdrag som gjorde lånen extra billiga efter skatt. Detta skedde samtidigt som arbetsmarknaden var god och lönerna pressades upp, vilket medförde ökad inflation. 20 De förmånliga lånen, inflationstrycket, stigande hyresnivåer och att hyresrätter omvandlades till bostadsrätter gjorde att enorma mängder pengar pumpades in i fastighetsmarknaden, vilken blev allt mer överhettad under senare delen av talet. Regeringen försökte med dramatiska åtstramningsåtgärder hålla nere inflationen, men problemen som orsakats av lågt sparande och låg tillväxt, var svåra att bromsa. På marknaden spekulerades det i ytterligare devalveringar vilket resulterade i ett valutautflöde och svårigheter att hålla fast växelkurs. Riksbanken vidtog därför åtgärden att höja räntorna dramatiskt 1992 för att bromsa förloppet. Resultatet blev ökade räntekostnader för hushållen samt färre och kortsiktigare investeringar från företag och därmed en vändning av utvecklingen av fastighetspriser. 21 Kreditvärdigheten hade eftersatts efter avregleringen på kreditmarknaden och fastighetspriserna hade skjutit i höjden. När fastighetspriserna nu började sjunka, gjorde bankerna stora kreditförluster vilket i sin tur ledde till att de minskade sin fortsatta utlåning vilket gjorde att fastighetspriserna sjönk ytterligare. Detta samtidigt som skattepolitiken och subventioner ändrades vilket gjorde lånen ännu dyrare. Hushållen minskade sin konsumtion, ekonomin föll och arbetslösheten steg. Arbetslösheten slog i sin tur hårt mot stadsfinanserna till följd av minskat skatteunderlag, nedskärningar av den offentliga sektorn tvingades fram och arbetslösheten steg ytterligare. Staten blev även tvungen att pumpa in pengar i bankerna för att de skulle överleva trots sina kreditförluster. Detta ledde i sin tur till valutautflöde då misstron till den svenska marknaden ökade, räntorna tvingades upp ytterligare och fastighetspriserna sjönk mer vilket spädde på problemen ytterliggare. Att finansiell kris rådde var ett faktum och den fasta växelkurs som regeringen tidigare varit mån om att hålla gavs nu upp och kronan sjönk. Målet att hålla fast växelkurs formulerades om till ett inflationsmål. Riksbanken skulle nu jobba för att hålla inflationen under 2 procent per år. Efter ett tag kunde den nya penningpolitiken skapa trovärdighet och tillsammans med andra åtstramningar ge resultat. De 19 Eklund, Klas, Eklund, Klas, Eklund, Klas,

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Fall Konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder

Fall Konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder Fall 08 Konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder Erik Ullsten Karl-Johan Svensson copyright Karl-Johan Svensson och Erik Ullsten Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska

Läs mer

Upprustning av miljonprogram

Upprustning av miljonprogram d Lisa Karlsson Micaela Andersson Upprustning av miljonprogram En undersökning om kommunala bostadsbolag Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: VT 2012 Handledare: Tommy Bergquist Förord För att den här

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder En rapport från EY på uppdrag av Hyresgästföreningens riksförbund juli 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 1 En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 20 februari 2014 2 NYBYGGARKOMMISIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 1. SAMMANFATTNING...5 2. SVERIGE HAR EN

Läs mer

Är ett kraftigt prisfall på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen rimligt i framtiden? - En analys av olika indikatorer

Är ett kraftigt prisfall på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen rimligt i framtiden? - En analys av olika indikatorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 71 Är ett kraftigt prisfall på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen rimligt

Läs mer

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet En djupanalys av bostadsbyggandets grundläggande villkor Slutrapport 2015-01-09 Sveriges Byggindustrier är en rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Sök Er ej till Stockholm

Sök Er ej till Stockholm UPPSATSER FRÅN KULTURGEOGRAFISKA INSTITUTIONEN juni 2012 Sök Er ej till Stockholm - Om sambandet mellan bostadsbrist och tillväxt Lena Kavander Affisch från Stockholms stads officiella kampanj år 1946.

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL Skarpt la ge 2011.indd 1 10-12-29 11.14.07 Skarpt la ge 2011.indd 2 10-12-29 11.14.07 Konjunkturrådets rapport M i l j ö, a r b e t e och kapital d a g s f ö r n ya samhällskontrakt

Läs mer

Framtidens småhusindustri En femårsvision över den svenska småhusmarknaden

Framtidens småhusindustri En femårsvision över den svenska småhusmarknaden Framtidens småhusindustri En femårsvision över den svenska småhusmarknaden Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör DANIEL FROSTBJÖRK & HADIS MOGHADAM Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Varför byggs det inte fler bostäder?

Varför byggs det inte fler bostäder? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 103 Varför byggs det inte fler bostäder? - En studie av de problem och hinder

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Alla vill göra rätt för sig Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Förord Uppdraget till denna undersökning kom ursprungligen från Skatteverkets Generaldirektör Mats Sjöstrand. Syftet med uppdraget

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02

DEN SVENSKA SKULDEN. Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 DEN SVENSKA SKULDEN Inlaga 2015.indd 1 2014-12-17 11:02 Inlaga 2015.indd 2 2014-12-17 11:02 Konjunkturrådets rapport 2015 DEN SVENSKA SKULDEN Peter Englund (ordförande) Bo Becker Torbjörn Becker Marieke

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INDUSTRIBOLAGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är

Läs mer

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Bostaden är lösningen Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Riksbyggen vill härmed tacka alla som bjöd på sin sakkunskap och kompetens: Ann Legeby, Tord af Klintberg, Emma

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

En global lyxfälla? Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. - långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning.

En global lyxfälla? Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. - långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning. En global lyxfälla? - långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning Magnus Lindmark Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa

Läs mer

Nr 21. Svenskars bostadsköp i Thailand

Nr 21. Svenskars bostadsköp i Thailand Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) Nr 21 Svenskars bostadsköp i Thailand Författare: Gunnar Larsson Ludvig Samuelsson Stockholm 2010 Handledare: Hans Lind Sammanfattning Titel:

Läs mer