Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor"

Transkript

1 Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren Enligt tidigare diskussioner och beslut i Styrgruppen genomförs utvärderingen med hjälp av interna resurser i Kommunförbundet Skåne. Utvärderingen kommer att bestå av såväl en kvantitativ som kvalitativ uppföljning. Konklusion och sammanfattning görs av Lone Hylander, ansvarig för Brysselkontoret. Den kvantitative utvärderingen kommer att ta utgångspunkt i relevanta dokument med betydelse för Brysselkontorets funktion och arbete och förhålla det till genomförda aktiviteter och arbete på Brysselkontoret. Den kvalitativa delen kommer att ske via en webbaserad enkät som skickas ut till den målgrupp som styrgruppen anser är relevant för detta. Förutsättningar i förhållande till uppdraget Bakgrund Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade den 9 december 2011 att inrätta en representation i Bryssel. Verksamheten finansieras via en höjning av medlemsavgiften och har en budget på totalt kr. För Kommunförbundet Skåne är den lokala och konkreta nyttan med en eventuell Brysselrepresentation av stor betydelse. Förbundets erfarenhet är att många kommuner upplever sig sakna kompetens kring den europeiska dimensionen och de möjligheter i form av såväl påverkan som ekonomiska resurser till att utveckla den egna verksamheten, som medlemskapet i EU medför. Erfarenheter från andra representationskontor visar att det finns många viktiga vinster med ett samordnat kommunalt engagemang i Bryssel. Uppdraget för en representation för de skånska kommunerna i Bryssel måste utgå från kommunernas behov och den långsiktiga nyttan. Eftersom det EU-relaterade arbetet i Skånes kommuner ser väldigt olikt ut när det gäller omfattning och organisation, måste verksamheten i Bryssel också återspegla detta och möta kommunerna i deras behov. Syftet med verksamheten är att stärka de skånska kommunerna i att utnyttja de möjligheter som EUmedlemskapet innebär. Huvudfokus för arbetet skulle kunna sammanfattas i följande punkter: Ge stöd i projektutveckling och bevakning av relevanta program, utifrån kommunala prioriteringar genom exempelvis EU-projektanalyser (EPA). Tillhandahålla servicefunktioner som kontaktförmedling och kontaktskapande verksamhet som syftar till att skapa marknadsföringsmässiga fördelar för kommunerna. Vara behjälplig vid studiebesök. Påverkansarbete och bevakning av kommunala intressen. Främst påverkan av politiska beslut som rör utformningen av de program som de skånska kommunerna kan ta del av. Målsättningen är att kommunerna ska uppleva att resursen är till konkret nytta för verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och strategiska påverkansmöjligheter för de skånska kommunerna. I förlängningen är det konkreta målet att öka andelen EU-finansiering i de skånska kommunerna. 1

2 Prioriteringsordningen styrs helt och hållet av kommunernas behov och efterfrågan. Organisation Inledningsvis från 1 mars december 2014 var Brysselkontoret en del av den kommunövergripande verksamheten i Kommunförbundet Skåne. Huvudansvarig var Monica Holmqvist, medans Sofia Floreby var ansvarig for EU-arbetet inom KFSK. Från och med 1 januari 2015 är Brysselkontoret numera en del av avdelningen Ledning och utveckling och tillhör enheten kommunövergripande. Ansvarig är nu Peter Nilsson. Eftersom förankringen och kontakten till kommunerna på hemmaplan är viktig för uppdraget är anställningen på kontoret i Bryssel uppdelad så att personen i Bryssel arbetar 50 % i Bryssel och 50 % i Skåne. I den interna strukturen ingår även en styrgrupp och ett Brysselnätverk. Kommunförbundet samlokaliserar sig med Region Skånes Brysselkontor Skåne European Office. Styrgruppen Enligt projektbeskrivningen finns en operativ styrgrupp bestående av tjänstemän: en representant från vart och ett av de fyra hörnen, en representant från Kommunförbundet Skånes hemmaorganisation (sammankallande) och en representant från Brysselrepresentationen. Representanterna utses av respektive organisation och styrgruppen sammanträder en gång per termin. Styrgruppens uppgifter är att följa Brysselkontorets arbete, att fatta inriktningsbeslut samt att identifiera tematiska prioriteringar som kommunerna kan samverka kring. Vid behov ska styrgruppen även vara ett stöd då det gäller prioriteringar i kontorets löpande arbete. Kommunförbundet Skånes EU-ansvariga handläggare är ordförande i gruppen. Brysselnätverket Brysselnätverket är förbundets nätverk för EU-samordnare. Nätverket bjuds in ett par gånger per termin för att därigenom ge Brysselkontoret möjlighet att fånga upp tankar, idéer och förslag från de skånska kommunerna samt informera om stort och smått aktuellt. Dessa fysiska möten är en väsentlig ingrediens i att skapa förankring. Brysselrepresentanten är sammankallande i Brysselnätverket. Verksamhetsplan Uppstartsfasen verksamhetsplan 2013 En specifik plan för uppstartsfasen utarbetades under våren Av strategiska och utvecklingsmässiga skäl har uppdraget under den inledande fasen 2013 haft huvudfokus på att bygga upp hemmaorganisationen. Fokus har varit på kommunikation, marknadsföring samt Brysselnätverket. Mindre fokus på aktiviteter i Bryssel. Strategiska prioriteringar verksamhetsplan I slutet av 2013 beslutade Styrgruppen för Brysselkontoret om verksamhetsplanen för de kommande två åren. Det fanns en del diskussioner om vilka strategiska prioriteringar som Brysselkontoret skulle arbeta efter och man kom fram till att parallellt med det löpande arbetet bör verksamheten relateras till de 2

3 långsiktiga utvecklingsstrategier som finns i vår omgivning för att möjliggöra en mer tematisk och strategisk bevakning. Målen inom EU:s tillväxtstrategi EU2020 är fundamentet för EU:s 28 medlemsländers arbete med sysselsättning, forskning & innovation, klimatförändringar, energi, utbildning och social inkludering. EU2020 strategin har delats upp i en rad av åtgärder som ska implementeras både nationellt och internationellt. Samtidigt jobbar man med på EU-nivå med att öka samarbetet mellan EU:s regioner och kommuner inom dessa områden med hjälp av EU:s nätverk och fonder. Skånes Regionala Utvecklingsstrategi 2030 (RUS) ingår både i den nationella och den europeiska kontexten, till exempel genom den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft, Östersjöstrategin, EU2020 och EU:s sammanhållningspolitik. Sett i ljuset av syfte och mål för kontoret bestämdes det att kontorets tematiska bevakning kommer att ta utgångspunkt i RUS 2030 eftersom den regionala utvecklingsstrategin formulerar och skapar en bred samsyn om en gemensam målbild för Skåne 2030 och som ger en utmärkt överblick över kontorets inriktning när det gäller kommunal verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och strategiska påverkansmöjligheter kopplat till möjligheterna för EU-finansiering i Bryssel. Med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin, EU:s prioriteringar och arbetet med EPAanalyser, kommer Brysselrepresentationen under 2014 och 2015 att fortsatt fördjupa och fortsätta sitt arbete med att ge stöd i projektutveckling inom alla kommunala verksamhetsområden. Fokus under började EU:s nya programperiod för perioden Alla sektors program i Bryssel har blivit reviderade och fått ny struktur under De nya programmen följer målen i EU 2020 och fokus är därför på miljö, klimat, sysselsättning, forskning & innovation, utbildning & SME Några program har fått nya namn eller blivit sammanslagna med andra program. Det finns möjlighet för 100 % finansiering från EU och Kommissionen har lovat en mer effektiv och snabb handläggning. Brysselkontoret har under haft fokus på att upparbeta bra rutiner och strukturer för kvalificerat stöd i projektutveckling samt att fokusera på bevakningsfunktionen i Bryssel och servicen till kommunerna när det gäller studieresor, events, partnersök och deltagande i nätverk i Bryssel. Generellt har kommunikationen och dialogen med kommunerna även fortsatt hög prioritet i verksamheten. Brysselnätverket och styrgruppen är viktiga plattformar i detta arbete Sammanfattning av aktiviteter Brysselkontorets aktiviteter i huvuddrag finns upplistad i bifogade loggböcker som är utarbetat för hela perioden. a) Stöd projektutveckling i kommunerna Under det första året var den konkreta projektrådgivningen minimal eftersom fokus var på att bygga upp kontoret och marknadsföra kontoret i Skåne. Under ch 2015 tar projektrådgivningen numera större plats och ett 30-tal rådgivningsmöten har ägt rum. Projektrådgivningen handlar om att matcha kommunala utvecklingsbehov mot finansieringsmöjligheter i Bryssel. Ganska många kommuner efterfrågar dessutom hjälp med partnersök och erfarenhetsutbyte. 3

4 b) Informationsinsatser i Skåne Under 2013 och fortsatt under 2014 användes mycket tid åt att marknadsföra kontoret bland Skånes Kommuner. Ett 50-tal möten har genomförts. Detta antigen i form av individuella träffar med kommuner eller delar av en kommun eller som större kommunövergripande informationsmöten med kommunerna. Det har också varit en del möten i Skånes hörn till exempel inom SKNO, SÖSK, 5YES, Familjen Helsingborg etc. Möten har även ägt rum med många nätverk av olika slag till exempel Räddsam, VA-chefer i Skåne, Skånes Miljö- och Hälsoskyddsförbund, kommunala nätverk, Trelleborgs Hamn, Ystads Hamn m.fl. Brysselkontoret var även i 2014 ansvarig för ett seminarium på Europaforum kring EU & utbildning. I samarbete med andra aktörer i Skåne har det utarbetats en guide över relevanta EUprogram för de skånska kommunerna. c) Kontaktskapande verksamhet/kontaktförmedling i Bryssel Under det först året koncentrerades arbetet i Bryssel kring att bygga upp kontoret rent praktisk med skylt etc. samt att undersöka möjligheterna for att engagera sig i nätverk i Bryssel. KFSK är numera aktiv i forskningsnätverket ERRIN, integrationsnätverket ERLAI samt det svenska nätverket SVEREG, som består av samtliga svenska regionkontor i Bryssel. Stor fokus har varit på att bygga upp trovärdiga relationer till intressante samarbetspartners för projekt i Bryssel. Under 2014 samarbetades mycket med Central Denmarks kontor i Bryssel. Gemensam projektutvecklingsworkshop anordnades i Hässleholm i början av Under 2015 har även anordnats en gemensam konferens i Bryssel inom ramen av SVEREG. d) Studiebesök i Bryssel Under det första året besökte en handfull kommuner Bryssel men under 2014 har detta antal minskat. En anledning är valet under hösten Flera kommuner är på ingång nu under e) Styrgrupp & Brysselnätverk Fokus har varit på styrgruppens viktiga roll som länken till det utvecklingsarbete som bedrivs i de fyra hörnen. Ur styrgruppen har en arbetsgrupp bildats, som har till uppgift att vara ett mer operativt stöd för verksamheten. Gruppen träffas vid behov. 6 styrgruppsmöten har ägt rum i perioden tillika ett antal arbetsgruppsmöten inom styrgruppen. Medlemmar av styrgruppen är pr. 1 maj 2015: Sara Wanther, EU-kontor Skåne Nordost Malin Wildt-Persson, Skåne Nordost Helena Berlin, Tomelilla Kommun Frida Lindén, Sjöbo Kommun Jonas Rosenkvist, Trelleborgs Kommun Fredrik Löfqvist, Svalövs Kommun Mathias Nilsen, Malmö-Lund Regionen Maria Grunge, Lomma Kommun (tjänstledig) 4

5 Brysselnätverket är förbundets nätverk för EU-samordnare/andra EU-resurspersoner i kommunerna och utgör basen för verksamheten genom att vara länken till varje enskild kommun. Nätverket träffas ett par gånger per termin och i dagsläget ingår samtliga kommuner. Syftet med nätverket är att förankra kontorets verksamhet i kommunerna genom att vara primär mottagare av information samt genom att förmedla behov och idéer från kommunerna. Under kommer har det varit fokus på att utveckla och stärka Brysselnätverkets funktion i form av kompetensutveckling och sammanhållning. 7 möten i nätverket har ägt rum i perioden. Formen för mötena varierar från större informationsinsatser med externa talare, internat till lokalt erfarenhetsutbyte i en kommun. f) EU-projektanalyser EPA eller EU-projektanalyser är ett viktigt instrument för Brysselkontoret sett i förhållande till att få överblick över och insikt i vilka utvecklingsbehov som finns i kommunerna. Brysselkontoret utgör ett stöd i detta arbeta och är alltid med på uppstartmötet med KSAU och även när presentationen av grovanalysen görs. Brysselkontoret har varit involverat i 3 stycken EPA-analyser under perioden. g) Rådgivning internt KFSK Brysselkontoret utgör även en resurs när det gäller projektrådgivning inom Kommunförbundet Skåne och de områden arbetas med där. Engagemanget i Bryssel har bl.a. fört till en direkt involvering av Vård och Omsorgsenheten i det europeiska arbetet kring EIP Active Ageing. Senast har Kommunförbundet Skåne tillsammans med SP och några andra internationella partners skickat in en ansökan till en utlysning i EU:s nya forskningsprogram Horisont2020. Projektet är inom området fallprevention. Även nätverket kring Ekosystemtjänster har varit involverat med Brysselkontoret. h) Praktisk Brysselkontoret Under första året ägnades en del tid åt diskussioner med Skåne European Office kring kontorets praktiska funktioner samt beställning och placering av skylt. Kommunförbundet hyr en lokal av Region Skåne och inledningsvis hyrde vi en arbetsplats i ett större lokal. Hösten tillträdde en ny chef på Skåne Europa Office och i samband med detta flyttade vi även kontoret till en gen lokal på samma våningsplan i Nordic House. Enkäten Målgrupp och utskick Enkäten skickades till personer som vi vet har varit i kontakt med Brysselkontoret. Det handlar alltså om en blandad målgrupp bestående av olika resurspersoner i kommunerna: EU-samordnare, EUkontaktpersoner, personer anställda inom olika förvaltningar, kommunchefer, politiker. Enkäten skickades ut i vecka 20 och hade deadline 11 maj Vi använde ett webbaserad-verktyg som kommunförbundet med bra resultat har använd i andra sammanhäng. Enkäten skickades till drygt 80 personer. 5

6 Struktur och innehåll Fokus för enkäten bör inte enbart vara på vad vi levererat, utan också på vad kommunerna själva har gjort för att utnyttja resursen. Frågorna relaterar sig till 3 områden som rör Brysselkontorets uppdrag och funktion: Brysselkontorets funktion Brysselnätverket EU-arbetet i Skåne (hemmaplan, förankring) Enkäten inleds med en beskrivning av kontexten: varför gör vi denna utvärdering? Varför får personen enkäten? Inför varje tematisk fråga kommer det att finnas en referens/hänvisning till kontexten: varför vill vi gärna veta detta. Resultat enkät Vi har fått in 39 svar på enkäten. Huvudparten av respondenterna är antigen EU-samordnare eller EU-strateger i kommunen, men det finns även en större mängd av personer som har andra roller: näringslivsutvecklare, kommundirektör, rektor, utredare. De flesta har varit i kontakt med Brysselkontoret antigen i samband med planering av studieresa till Bryssel, projektrådgivning om EU-program eller vid ett informationsmöte i kommunen. Flera anger även att kontakten har handlat om strategiska diskussioner om hur kommunen strategiskt kan arbeta med EU:s fonder och program. En mindre del anger hjälp med partnersök. På en skala från 1-6, där 1 är lägst och 6 högst anger 82 % att de är mycket nöjda med den kontakt de har haft med Brysselkontoret. På frågan om vad det viktigaste är man kan få hjälp med av Brysselkontoret för att stärka EU-arbetet i kommunen svarar flertalet att prioritet 1 är projektrådgivning om EU-program, prioritet 2 är information om aktuella utlysningar och events i Bryssel och prioritet 3 är information om EUprogram. Fler påpekar även möjligheten för att nätverka med de andra skånska kommunerna och studiebesök i Bryssel. Denna bild återges även i den rangordning av uppdrag för Brysselkontoret som respondenterna ombads att göra, där stöd och service är nr.1, efterföljd av projektutveckling som nummer 2 och påverkansarbete i Bryssel som nr.3. En kommentar är att man tror att det kan vara svårt för en så pass liten organisation att påverka i Bryssel. Så gott som alla som har svaret på enkäten prenumererar på nyhetsbrevet EU och Bryssel som Kommunförbundet Skåne skickar ut angående EU-arbetet. Flertalet är mycket nöjda med innehållet i nyhetsbrevet. Några framhäver dock att det finns för mycket grafisk i nyhetsbrevet och at det inte fungerar så bra i Outlook, medans en annan tycker att det är bra även framöver att lyfte goda exempel från kommunerna. Det föreslås även att man kompletterar nyhetsbrevet med utskick av nyhetsflasher. Lite över hälften av de tillfrågade har deltagit i träffar med Brysselnätverket. Detta stämmer bra överens med det frammöte som finns på dessa träffar. Det verkar som om att Brysselnätverkets träffar är mycket uppskattade när man ser till de kommentar som finns angående vad som är bra med träffarna, och det finns även många förslag till förbättringar framöver. Många tycker att det är viktigt att träffa andra personer som har liknande uppdrag eftersom man som EU-person i en kommun ofta är ganska ensam i sin roll. Erfarenhetsutbyte är viktig powerpointpresentationer mindre viktigt. Det finns även ett behov av att samla sig mer i Skåne när det gäller 6

7 projektansökningar och Brysselnätverket kan vara ett bra forum för det. Några efterfrågar flera och längre träffar och även ett årligt mötesprogram för nätverket, där det ska finnas möjlighet för att delta i större och mindre möten. Även tematisk inriktning för möten framöver efterfrågas. Drygt 65 % av de tillfrågade upplever att EU-arbetet är en prioriterad fråga i kommunen. Många har här vald att fördjupa sina svar. Verkar som om att detta är en fråga som involverar många. En del svarar både ja och nej på frågan. Intresset finns och det anses viktigt, men i praktiken så är det många både på ledningsnivå och operativ nivå som inte hinner med. EU-arbetet är en prioriterad fråga i några förvaltningar, men det finns mycket kvar att göra för att förbättra hemmaorganisationen. Några menar på att där inte finns tillräcklig samordning i kommunen när det gäller EU-projekt, och att täta skott mellan förvaltningar och enheter gör att projekt med syfta att arbeta med strategisk påverkan inte kommer med på dagordningen. Några anger at viss är kommunen intresserad av EU-frågan när det gäller att dra in finansiering, men att det inte finns en förståelse för vad de kan tjäna på att vara aktiva i Bryssel! Även kompetensfrågan tas upp av flera. På frågan om på vilket sätt Kommunförbundet Skåne kan vara med och stärka EU-arbetet i kommunen och respondentens roll i arbetet kommer det upp många förslag. Ett axplock kommer här: Kompetensutveckling Aktivt brysselnätverk Finnas mycket på plats i Skåne så konkret hjälp och stöd kan ges på plats i kommunen Synlighet i kommunerna Information om nätverk och kontakter Genomföra inspirationsdagar Påverka det strategiska arbetet i kommunerna Fortsatt erbjuda EPA-analyser Huvudparten av de tillfrågade känner till att det har genomförts en EPA-analys i deras kommun. Och på frågan om vilken betydelse det har haft för kommunen anger flera att det ger en strategisk bra bas för det långsiktiga EU-arbetet i kommunen. Man fler och bättre diskussioner om varför kommunen bör arbeta med EU-projekt. En kommun anger att EPA-arbetet la grunden till en ny tjänst som EU-strateg. Finns dock vissa problem med att få fram beslut om framtida inriktning när det gäller EU-projekt och att EPA är en ögonblicksbild och måste följas upp kontinuerligt. En anger att EPA analysen möjligen blev en ögonöppnare för kommunledningen, men att frågan är hur den lever vidare ute i verksamheterna. Merparten av de tillfrågade menar på att man idag arbetar med något som Kommunförbundet Skånes Brysselkontor skulle kunna hjälpa er med/fungera som ett stöd. Det som kan framöver behöver hjälp med handlar mycket om hjälp med ansökan, inspirationsseminarier, partnersök, bollplank projekt, kompetensutveckling för rektorer mv. Detta leder även till att merparten tror att de kommer att ha kontakt med Kommunförbundet Skånes Brysselkontor under det närmsta året. Avslutningsvis finns det möjlighet för att ange övriga tanker och förslag. Dessa kommentar anges ordrätt här: Det är oerhört viktigt att vår resurs i Bryssel spenderar tid hos våra kommuner på hemmaplan. Vi har en lång väg kvar att stärka arbetet på hemmaplan och vår resurs måste därför vara lätt att boka in för möten hemma. Stöd i projektutvecklingen måste fortsatt vara den mest prioriterade arbetsuppgiften för vår resurs och ska det fungera måste personen i fråga ha möjlighet att vara flexibel när det gäller att planera vilka dagar som ska spenderas i Bryssel och vilka dagar som ska 7

8 spenderas i Skåne. Närvaro i Skåne bör prioriteras då det mesta Brysselrelaterade arbetet bedrivs ute i kommunerna. Hoppas att satsningen på Bryssel fortsätter inom Kommunförbundet Skåne; har varit bra och finns fortsatt stor utvecklingspotential Jag uppskattar kontorets generösa bemötande, det känns alltid bra att kontakta för högt och lågt. Däremot tycker jag att det kan ta för lång tid att få svar; känns som om att uppdraget inte helt fullt matcher personalstyrkan. Det finns jo många goda kolleger i Skåne, kanske en gemensam plattform hade löst en del, att vi (ej KFSK) sinsemellan kan bolla vissa frågor innan vi kontakter KFSK. Vill också poängtera vikten av kontorets samordnande roll. Vi är många som sitter ensamma på tjänsten, det är mycket värdefullt att ha Brysselnätverket och den ledning/bollplank KFSK ger. Kommunförbundet Skånes Brysselkontor ger ett väldigt bra stöd och mycket fin service till mig och jag ser fram emot fortsatt gott samarbete Uppskattar arbetet som kommunförbundet gör i frågorna samt Brysselkontorets aktivitet i sociala medier. Verksamheten tar tid att bygga upp. Det krävs en aktiv hemmaorganisation som inte byggs på en dag. Vi är inte där än utan det krävs stor närvaro på hemmaplan. På sikt tror jag inte att projektutveckling är det viktigaste. I nuläget tror jag dock att det är det effektivaste sättet att skapa förståelse för möjligheterna. Ett eller ett par goda exempel kommer att locka andra att engagera sig i sektors programmen. När väl hemmaorganisationen fingerar kommer verksamheten att kunna koncentreras på mer strategiska frågor och service. Intresserad av att medverka i ett utvidgat Brysselnätverk med fokus för egen del på miljö och samhällsbyggnad jag anser att det är av yttersta vikt att vårt Brysselkontor blir en permanentad verksamhet. Bilagor (projektbeskrivning, verksamhetsplan uppstartsfasen 2013, Verksamhetsplan P, loggböcker, rapport enkäten) 8

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Uppstart av kontoret Arbetsplats finns nu i Sweden House Skylt finns nu på väggen utanför min dörr! Ombyggnad

Läs mer

Lägesrapport Brysselkontoret. Styrgruppen 16 oktober, Lund

Lägesrapport Brysselkontoret. Styrgruppen 16 oktober, Lund Lägesrapport Brysselkontoret Styrgruppen 16 oktober, Lund Hälsning från Bryssel https://www.youtube.com/watch? v=ogj8vzmqp0c Läget i Bryssel Mycket på gång just nu! Verksamheten börjar att ta form Fokus

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Beslutsförslag 2012-03-26 FALKENBERG Kommunledningskontoret Kanslienheten Henrik Lundahl Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

EU-strategi för Hässleholms kommun

EU-strategi för Hässleholms kommun UTKAST 1(7) Datum 2012-03-16 Handläggare EU-samordnare Therese Almqvist Kommunchefens stabsfunktion 0451-26 72 34 therese.almqvist@hassleholm.se EU-strategi för Hässleholms kommun INLEDNING Denna EU-strategi

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté PROMEMORIA Dnr: 2010/0021 2010-09-28 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-10-07 Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté Bakgrund Under 2010 har SEUs styrelse

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Skåne i siffror 33 kommuner Ca: 1,3 miljoner invånare Ca: 135 000 anställda inom kommunal sektor Vårt uppdrag Värna och stödja utvecklingen av det kommunala

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Styrelsen 2010-12-09 1. Start kl 09.30. Avslutning kl 13.30.

Styrelsen 2010-12-09 1. Start kl 09.30. Avslutning kl 13.30. 1 Plats och tid Beslutande Iföhus, Bromölla Start kl 09.30. Avslutning kl 13.30. Ulrika Thulin, Perstorp (ordförande) Arnold Andreasson, Perstorp Åke Hammarstedt, Bromölla Urban Widmark, Hässleholm Tommy

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Utlysningar Bryssel Horisont2020 LIFE Horisont2020 3 fokusområden områden: Spetskompetens Industriellt ledarskap Samhälleliga utmaningar SC 5 Insatsområde:

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Att söka EU-pengar 1

Att söka EU-pengar 1 1 Att söka EU-pengar Varför söka EU-pengar? 2 Marknadsutveckling Kompetensutveckling Produktutveckling Samverkan Internationellt nätverk 3 EUs organisation Europaparlamentet - det folkvalda organet Ministerrådet

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Regional utveckling på distans

Regional utveckling på distans Regional utveckling på distans Så stärker landstingets internationella arbete regionens konkurrenskraft LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten Landstinget verkar internationellt för att stärka regionen

Läs mer

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.00-12.15

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.00-12.15 Arbetsutskottet 2011-03-15 1 (14) Plats och tid Närvarande Ledamöter Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.00-12.15 Stefan Lundgren (m), ordförande Maria Winberg Nordström (fp) Bo Polsten (fp),

Läs mer

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne Externa relationer Koncernstab Kommunikation och Externa relationer Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne 20150522 Varför arbetar vi med externt påverkansarbete? Över 50% av alla beslut som

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Protokoll Nr 5/2014 Styrelsemöte med Skånes Föreningar den 22 oktober 2014 Plats: Coompanion, Malmö Närvarande: Olle Möller Ingmar Holm Sonny Spurr Anmält förhinder Pernilla Röjner Maria Andersson 51 Mötet

Läs mer

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete Peter Jadesjö Målsättning med kursen Öka nyttan för den egna organisationen av genomförda EU-projekt 0900 Kaffe 09.20 Inledning/presentation Övergripande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Styrelsen 2014-09-25 1 Plats och tid Beslutande Adjungerade Övriga deltagande Rådhus Skåne, Kristianstad 2014-09-25 kl 12.00-16.30 (inklusive IT-nämnd) Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Helene

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe Minnesanteckningar TN Advisory Board Plats; Arbetsmiljöforum Tid; 10 12 Närvarande Försäkringskassan ESF-huvudkontoret Södertälje kommun Handisam Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen Sensus Arbetsmiljöforum,

Läs mer

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 28 maj 2015

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 28 maj 2015 Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 28 maj 2015 Stockholmsregionens Europaförening Bildades 2011 (tidigare SEU) Varför? EU viktigt, 60% av fullmäktige dagordning Syfte: Ideell sammanslutning

Läs mer

Handlingsplan 2012 för Malmö stads internationella arbete

Handlingsplan 2012 för Malmö stads internationella arbete Handlingsplan 2012 för Malmö stads internationella arbete Maria Bredin Avd. för samhällsplanering Stadskontoret Innehållsförteckning 1. Syfte...2 2. Mål och inriktning...2 3. Internationellt arbete centralt...2

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Guide för studiebesök i Bryssel

Guide för studiebesök i Bryssel Guide för studiebesök i Bryssel Småland-Blekinges Brysselkontor 2014 Småland Blekinge Rue du Luxembourg 3, 1000 Bryssel, Belgien +32 (0) 025 015 360 Innehåll 1. EXEMPEL PÅ TIDSRAM... 3 2. INFÖR RESAN...

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare)

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) AU Telefonmöte 20140425 Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) 1. Justerad Arbetsordning NSPH Skåne Arbetsordningen har justerats enligt

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

West Sweden. 71 medlemmar 3 regioner och 68 kommuner. Kontor i Bryssel och Göteborg. Projektutveckling, lobbying, utbildning och information

West Sweden. 71 medlemmar 3 regioner och 68 kommuner. Kontor i Bryssel och Göteborg. Projektutveckling, lobbying, utbildning och information Äldreomsorg i EU West Sweden West Sweden är en serviceorganisation för kommuner och landsting med uppgift att stimulera och stödja den lokala och regionala utvecklingen i Västsverige, med hjälp av de möjligheter

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Landstingets EU-projektkontor

Landstingets EU-projektkontor Landstingets EU-projektkontor Kenneth Sjaunja EU-samordnare BILD 1 Landstingets målsättning är att Norrbotten ska vara en attraktiv samarbetspartner inom EU och att landstinget ska medverka i flera EU-samarbeten

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer