Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor"

Transkript

1 Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren Enligt tidigare diskussioner och beslut i Styrgruppen genomförs utvärderingen med hjälp av interna resurser i Kommunförbundet Skåne. Utvärderingen kommer att bestå av såväl en kvantitativ som kvalitativ uppföljning. Konklusion och sammanfattning görs av Lone Hylander, ansvarig för Brysselkontoret. Den kvantitative utvärderingen kommer att ta utgångspunkt i relevanta dokument med betydelse för Brysselkontorets funktion och arbete och förhålla det till genomförda aktiviteter och arbete på Brysselkontoret. Den kvalitativa delen kommer att ske via en webbaserad enkät som skickas ut till den målgrupp som styrgruppen anser är relevant för detta. Förutsättningar i förhållande till uppdraget Bakgrund Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade den 9 december 2011 att inrätta en representation i Bryssel. Verksamheten finansieras via en höjning av medlemsavgiften och har en budget på totalt kr. För Kommunförbundet Skåne är den lokala och konkreta nyttan med en eventuell Brysselrepresentation av stor betydelse. Förbundets erfarenhet är att många kommuner upplever sig sakna kompetens kring den europeiska dimensionen och de möjligheter i form av såväl påverkan som ekonomiska resurser till att utveckla den egna verksamheten, som medlemskapet i EU medför. Erfarenheter från andra representationskontor visar att det finns många viktiga vinster med ett samordnat kommunalt engagemang i Bryssel. Uppdraget för en representation för de skånska kommunerna i Bryssel måste utgå från kommunernas behov och den långsiktiga nyttan. Eftersom det EU-relaterade arbetet i Skånes kommuner ser väldigt olikt ut när det gäller omfattning och organisation, måste verksamheten i Bryssel också återspegla detta och möta kommunerna i deras behov. Syftet med verksamheten är att stärka de skånska kommunerna i att utnyttja de möjligheter som EUmedlemskapet innebär. Huvudfokus för arbetet skulle kunna sammanfattas i följande punkter: Ge stöd i projektutveckling och bevakning av relevanta program, utifrån kommunala prioriteringar genom exempelvis EU-projektanalyser (EPA). Tillhandahålla servicefunktioner som kontaktförmedling och kontaktskapande verksamhet som syftar till att skapa marknadsföringsmässiga fördelar för kommunerna. Vara behjälplig vid studiebesök. Påverkansarbete och bevakning av kommunala intressen. Främst påverkan av politiska beslut som rör utformningen av de program som de skånska kommunerna kan ta del av. Målsättningen är att kommunerna ska uppleva att resursen är till konkret nytta för verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och strategiska påverkansmöjligheter för de skånska kommunerna. I förlängningen är det konkreta målet att öka andelen EU-finansiering i de skånska kommunerna. 1

2 Prioriteringsordningen styrs helt och hållet av kommunernas behov och efterfrågan. Organisation Inledningsvis från 1 mars december 2014 var Brysselkontoret en del av den kommunövergripande verksamheten i Kommunförbundet Skåne. Huvudansvarig var Monica Holmqvist, medans Sofia Floreby var ansvarig for EU-arbetet inom KFSK. Från och med 1 januari 2015 är Brysselkontoret numera en del av avdelningen Ledning och utveckling och tillhör enheten kommunövergripande. Ansvarig är nu Peter Nilsson. Eftersom förankringen och kontakten till kommunerna på hemmaplan är viktig för uppdraget är anställningen på kontoret i Bryssel uppdelad så att personen i Bryssel arbetar 50 % i Bryssel och 50 % i Skåne. I den interna strukturen ingår även en styrgrupp och ett Brysselnätverk. Kommunförbundet samlokaliserar sig med Region Skånes Brysselkontor Skåne European Office. Styrgruppen Enligt projektbeskrivningen finns en operativ styrgrupp bestående av tjänstemän: en representant från vart och ett av de fyra hörnen, en representant från Kommunförbundet Skånes hemmaorganisation (sammankallande) och en representant från Brysselrepresentationen. Representanterna utses av respektive organisation och styrgruppen sammanträder en gång per termin. Styrgruppens uppgifter är att följa Brysselkontorets arbete, att fatta inriktningsbeslut samt att identifiera tematiska prioriteringar som kommunerna kan samverka kring. Vid behov ska styrgruppen även vara ett stöd då det gäller prioriteringar i kontorets löpande arbete. Kommunförbundet Skånes EU-ansvariga handläggare är ordförande i gruppen. Brysselnätverket Brysselnätverket är förbundets nätverk för EU-samordnare. Nätverket bjuds in ett par gånger per termin för att därigenom ge Brysselkontoret möjlighet att fånga upp tankar, idéer och förslag från de skånska kommunerna samt informera om stort och smått aktuellt. Dessa fysiska möten är en väsentlig ingrediens i att skapa förankring. Brysselrepresentanten är sammankallande i Brysselnätverket. Verksamhetsplan Uppstartsfasen verksamhetsplan 2013 En specifik plan för uppstartsfasen utarbetades under våren Av strategiska och utvecklingsmässiga skäl har uppdraget under den inledande fasen 2013 haft huvudfokus på att bygga upp hemmaorganisationen. Fokus har varit på kommunikation, marknadsföring samt Brysselnätverket. Mindre fokus på aktiviteter i Bryssel. Strategiska prioriteringar verksamhetsplan I slutet av 2013 beslutade Styrgruppen för Brysselkontoret om verksamhetsplanen för de kommande två åren. Det fanns en del diskussioner om vilka strategiska prioriteringar som Brysselkontoret skulle arbeta efter och man kom fram till att parallellt med det löpande arbetet bör verksamheten relateras till de 2

3 långsiktiga utvecklingsstrategier som finns i vår omgivning för att möjliggöra en mer tematisk och strategisk bevakning. Målen inom EU:s tillväxtstrategi EU2020 är fundamentet för EU:s 28 medlemsländers arbete med sysselsättning, forskning & innovation, klimatförändringar, energi, utbildning och social inkludering. EU2020 strategin har delats upp i en rad av åtgärder som ska implementeras både nationellt och internationellt. Samtidigt jobbar man med på EU-nivå med att öka samarbetet mellan EU:s regioner och kommuner inom dessa områden med hjälp av EU:s nätverk och fonder. Skånes Regionala Utvecklingsstrategi 2030 (RUS) ingår både i den nationella och den europeiska kontexten, till exempel genom den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft, Östersjöstrategin, EU2020 och EU:s sammanhållningspolitik. Sett i ljuset av syfte och mål för kontoret bestämdes det att kontorets tematiska bevakning kommer att ta utgångspunkt i RUS 2030 eftersom den regionala utvecklingsstrategin formulerar och skapar en bred samsyn om en gemensam målbild för Skåne 2030 och som ger en utmärkt överblick över kontorets inriktning när det gäller kommunal verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och strategiska påverkansmöjligheter kopplat till möjligheterna för EU-finansiering i Bryssel. Med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin, EU:s prioriteringar och arbetet med EPAanalyser, kommer Brysselrepresentationen under 2014 och 2015 att fortsatt fördjupa och fortsätta sitt arbete med att ge stöd i projektutveckling inom alla kommunala verksamhetsområden. Fokus under började EU:s nya programperiod för perioden Alla sektors program i Bryssel har blivit reviderade och fått ny struktur under De nya programmen följer målen i EU 2020 och fokus är därför på miljö, klimat, sysselsättning, forskning & innovation, utbildning & SME Några program har fått nya namn eller blivit sammanslagna med andra program. Det finns möjlighet för 100 % finansiering från EU och Kommissionen har lovat en mer effektiv och snabb handläggning. Brysselkontoret har under haft fokus på att upparbeta bra rutiner och strukturer för kvalificerat stöd i projektutveckling samt att fokusera på bevakningsfunktionen i Bryssel och servicen till kommunerna när det gäller studieresor, events, partnersök och deltagande i nätverk i Bryssel. Generellt har kommunikationen och dialogen med kommunerna även fortsatt hög prioritet i verksamheten. Brysselnätverket och styrgruppen är viktiga plattformar i detta arbete Sammanfattning av aktiviteter Brysselkontorets aktiviteter i huvuddrag finns upplistad i bifogade loggböcker som är utarbetat för hela perioden. a) Stöd projektutveckling i kommunerna Under det första året var den konkreta projektrådgivningen minimal eftersom fokus var på att bygga upp kontoret och marknadsföra kontoret i Skåne. Under ch 2015 tar projektrådgivningen numera större plats och ett 30-tal rådgivningsmöten har ägt rum. Projektrådgivningen handlar om att matcha kommunala utvecklingsbehov mot finansieringsmöjligheter i Bryssel. Ganska många kommuner efterfrågar dessutom hjälp med partnersök och erfarenhetsutbyte. 3

4 b) Informationsinsatser i Skåne Under 2013 och fortsatt under 2014 användes mycket tid åt att marknadsföra kontoret bland Skånes Kommuner. Ett 50-tal möten har genomförts. Detta antigen i form av individuella träffar med kommuner eller delar av en kommun eller som större kommunövergripande informationsmöten med kommunerna. Det har också varit en del möten i Skånes hörn till exempel inom SKNO, SÖSK, 5YES, Familjen Helsingborg etc. Möten har även ägt rum med många nätverk av olika slag till exempel Räddsam, VA-chefer i Skåne, Skånes Miljö- och Hälsoskyddsförbund, kommunala nätverk, Trelleborgs Hamn, Ystads Hamn m.fl. Brysselkontoret var även i 2014 ansvarig för ett seminarium på Europaforum kring EU & utbildning. I samarbete med andra aktörer i Skåne har det utarbetats en guide över relevanta EUprogram för de skånska kommunerna. c) Kontaktskapande verksamhet/kontaktförmedling i Bryssel Under det först året koncentrerades arbetet i Bryssel kring att bygga upp kontoret rent praktisk med skylt etc. samt att undersöka möjligheterna for att engagera sig i nätverk i Bryssel. KFSK är numera aktiv i forskningsnätverket ERRIN, integrationsnätverket ERLAI samt det svenska nätverket SVEREG, som består av samtliga svenska regionkontor i Bryssel. Stor fokus har varit på att bygga upp trovärdiga relationer till intressante samarbetspartners för projekt i Bryssel. Under 2014 samarbetades mycket med Central Denmarks kontor i Bryssel. Gemensam projektutvecklingsworkshop anordnades i Hässleholm i början av Under 2015 har även anordnats en gemensam konferens i Bryssel inom ramen av SVEREG. d) Studiebesök i Bryssel Under det första året besökte en handfull kommuner Bryssel men under 2014 har detta antal minskat. En anledning är valet under hösten Flera kommuner är på ingång nu under e) Styrgrupp & Brysselnätverk Fokus har varit på styrgruppens viktiga roll som länken till det utvecklingsarbete som bedrivs i de fyra hörnen. Ur styrgruppen har en arbetsgrupp bildats, som har till uppgift att vara ett mer operativt stöd för verksamheten. Gruppen träffas vid behov. 6 styrgruppsmöten har ägt rum i perioden tillika ett antal arbetsgruppsmöten inom styrgruppen. Medlemmar av styrgruppen är pr. 1 maj 2015: Sara Wanther, EU-kontor Skåne Nordost Malin Wildt-Persson, Skåne Nordost Helena Berlin, Tomelilla Kommun Frida Lindén, Sjöbo Kommun Jonas Rosenkvist, Trelleborgs Kommun Fredrik Löfqvist, Svalövs Kommun Mathias Nilsen, Malmö-Lund Regionen Maria Grunge, Lomma Kommun (tjänstledig) 4

5 Brysselnätverket är förbundets nätverk för EU-samordnare/andra EU-resurspersoner i kommunerna och utgör basen för verksamheten genom att vara länken till varje enskild kommun. Nätverket träffas ett par gånger per termin och i dagsläget ingår samtliga kommuner. Syftet med nätverket är att förankra kontorets verksamhet i kommunerna genom att vara primär mottagare av information samt genom att förmedla behov och idéer från kommunerna. Under kommer har det varit fokus på att utveckla och stärka Brysselnätverkets funktion i form av kompetensutveckling och sammanhållning. 7 möten i nätverket har ägt rum i perioden. Formen för mötena varierar från större informationsinsatser med externa talare, internat till lokalt erfarenhetsutbyte i en kommun. f) EU-projektanalyser EPA eller EU-projektanalyser är ett viktigt instrument för Brysselkontoret sett i förhållande till att få överblick över och insikt i vilka utvecklingsbehov som finns i kommunerna. Brysselkontoret utgör ett stöd i detta arbeta och är alltid med på uppstartmötet med KSAU och även när presentationen av grovanalysen görs. Brysselkontoret har varit involverat i 3 stycken EPA-analyser under perioden. g) Rådgivning internt KFSK Brysselkontoret utgör även en resurs när det gäller projektrådgivning inom Kommunförbundet Skåne och de områden arbetas med där. Engagemanget i Bryssel har bl.a. fört till en direkt involvering av Vård och Omsorgsenheten i det europeiska arbetet kring EIP Active Ageing. Senast har Kommunförbundet Skåne tillsammans med SP och några andra internationella partners skickat in en ansökan till en utlysning i EU:s nya forskningsprogram Horisont2020. Projektet är inom området fallprevention. Även nätverket kring Ekosystemtjänster har varit involverat med Brysselkontoret. h) Praktisk Brysselkontoret Under första året ägnades en del tid åt diskussioner med Skåne European Office kring kontorets praktiska funktioner samt beställning och placering av skylt. Kommunförbundet hyr en lokal av Region Skåne och inledningsvis hyrde vi en arbetsplats i ett större lokal. Hösten tillträdde en ny chef på Skåne Europa Office och i samband med detta flyttade vi även kontoret till en gen lokal på samma våningsplan i Nordic House. Enkäten Målgrupp och utskick Enkäten skickades till personer som vi vet har varit i kontakt med Brysselkontoret. Det handlar alltså om en blandad målgrupp bestående av olika resurspersoner i kommunerna: EU-samordnare, EUkontaktpersoner, personer anställda inom olika förvaltningar, kommunchefer, politiker. Enkäten skickades ut i vecka 20 och hade deadline 11 maj Vi använde ett webbaserad-verktyg som kommunförbundet med bra resultat har använd i andra sammanhäng. Enkäten skickades till drygt 80 personer. 5

6 Struktur och innehåll Fokus för enkäten bör inte enbart vara på vad vi levererat, utan också på vad kommunerna själva har gjort för att utnyttja resursen. Frågorna relaterar sig till 3 områden som rör Brysselkontorets uppdrag och funktion: Brysselkontorets funktion Brysselnätverket EU-arbetet i Skåne (hemmaplan, förankring) Enkäten inleds med en beskrivning av kontexten: varför gör vi denna utvärdering? Varför får personen enkäten? Inför varje tematisk fråga kommer det att finnas en referens/hänvisning till kontexten: varför vill vi gärna veta detta. Resultat enkät Vi har fått in 39 svar på enkäten. Huvudparten av respondenterna är antigen EU-samordnare eller EU-strateger i kommunen, men det finns även en större mängd av personer som har andra roller: näringslivsutvecklare, kommundirektör, rektor, utredare. De flesta har varit i kontakt med Brysselkontoret antigen i samband med planering av studieresa till Bryssel, projektrådgivning om EU-program eller vid ett informationsmöte i kommunen. Flera anger även att kontakten har handlat om strategiska diskussioner om hur kommunen strategiskt kan arbeta med EU:s fonder och program. En mindre del anger hjälp med partnersök. På en skala från 1-6, där 1 är lägst och 6 högst anger 82 % att de är mycket nöjda med den kontakt de har haft med Brysselkontoret. På frågan om vad det viktigaste är man kan få hjälp med av Brysselkontoret för att stärka EU-arbetet i kommunen svarar flertalet att prioritet 1 är projektrådgivning om EU-program, prioritet 2 är information om aktuella utlysningar och events i Bryssel och prioritet 3 är information om EUprogram. Fler påpekar även möjligheten för att nätverka med de andra skånska kommunerna och studiebesök i Bryssel. Denna bild återges även i den rangordning av uppdrag för Brysselkontoret som respondenterna ombads att göra, där stöd och service är nr.1, efterföljd av projektutveckling som nummer 2 och påverkansarbete i Bryssel som nr.3. En kommentar är att man tror att det kan vara svårt för en så pass liten organisation att påverka i Bryssel. Så gott som alla som har svaret på enkäten prenumererar på nyhetsbrevet EU och Bryssel som Kommunförbundet Skåne skickar ut angående EU-arbetet. Flertalet är mycket nöjda med innehållet i nyhetsbrevet. Några framhäver dock att det finns för mycket grafisk i nyhetsbrevet och at det inte fungerar så bra i Outlook, medans en annan tycker att det är bra även framöver att lyfte goda exempel från kommunerna. Det föreslås även att man kompletterar nyhetsbrevet med utskick av nyhetsflasher. Lite över hälften av de tillfrågade har deltagit i träffar med Brysselnätverket. Detta stämmer bra överens med det frammöte som finns på dessa träffar. Det verkar som om att Brysselnätverkets träffar är mycket uppskattade när man ser till de kommentar som finns angående vad som är bra med träffarna, och det finns även många förslag till förbättringar framöver. Många tycker att det är viktigt att träffa andra personer som har liknande uppdrag eftersom man som EU-person i en kommun ofta är ganska ensam i sin roll. Erfarenhetsutbyte är viktig powerpointpresentationer mindre viktigt. Det finns även ett behov av att samla sig mer i Skåne när det gäller 6

7 projektansökningar och Brysselnätverket kan vara ett bra forum för det. Några efterfrågar flera och längre träffar och även ett årligt mötesprogram för nätverket, där det ska finnas möjlighet för att delta i större och mindre möten. Även tematisk inriktning för möten framöver efterfrågas. Drygt 65 % av de tillfrågade upplever att EU-arbetet är en prioriterad fråga i kommunen. Många har här vald att fördjupa sina svar. Verkar som om att detta är en fråga som involverar många. En del svarar både ja och nej på frågan. Intresset finns och det anses viktigt, men i praktiken så är det många både på ledningsnivå och operativ nivå som inte hinner med. EU-arbetet är en prioriterad fråga i några förvaltningar, men det finns mycket kvar att göra för att förbättra hemmaorganisationen. Några menar på att där inte finns tillräcklig samordning i kommunen när det gäller EU-projekt, och att täta skott mellan förvaltningar och enheter gör att projekt med syfta att arbeta med strategisk påverkan inte kommer med på dagordningen. Några anger at viss är kommunen intresserad av EU-frågan när det gäller att dra in finansiering, men att det inte finns en förståelse för vad de kan tjäna på att vara aktiva i Bryssel! Även kompetensfrågan tas upp av flera. På frågan om på vilket sätt Kommunförbundet Skåne kan vara med och stärka EU-arbetet i kommunen och respondentens roll i arbetet kommer det upp många förslag. Ett axplock kommer här: Kompetensutveckling Aktivt brysselnätverk Finnas mycket på plats i Skåne så konkret hjälp och stöd kan ges på plats i kommunen Synlighet i kommunerna Information om nätverk och kontakter Genomföra inspirationsdagar Påverka det strategiska arbetet i kommunerna Fortsatt erbjuda EPA-analyser Huvudparten av de tillfrågade känner till att det har genomförts en EPA-analys i deras kommun. Och på frågan om vilken betydelse det har haft för kommunen anger flera att det ger en strategisk bra bas för det långsiktiga EU-arbetet i kommunen. Man fler och bättre diskussioner om varför kommunen bör arbeta med EU-projekt. En kommun anger att EPA-arbetet la grunden till en ny tjänst som EU-strateg. Finns dock vissa problem med att få fram beslut om framtida inriktning när det gäller EU-projekt och att EPA är en ögonblicksbild och måste följas upp kontinuerligt. En anger att EPA analysen möjligen blev en ögonöppnare för kommunledningen, men att frågan är hur den lever vidare ute i verksamheterna. Merparten av de tillfrågade menar på att man idag arbetar med något som Kommunförbundet Skånes Brysselkontor skulle kunna hjälpa er med/fungera som ett stöd. Det som kan framöver behöver hjälp med handlar mycket om hjälp med ansökan, inspirationsseminarier, partnersök, bollplank projekt, kompetensutveckling för rektorer mv. Detta leder även till att merparten tror att de kommer att ha kontakt med Kommunförbundet Skånes Brysselkontor under det närmsta året. Avslutningsvis finns det möjlighet för att ange övriga tanker och förslag. Dessa kommentar anges ordrätt här: Det är oerhört viktigt att vår resurs i Bryssel spenderar tid hos våra kommuner på hemmaplan. Vi har en lång väg kvar att stärka arbetet på hemmaplan och vår resurs måste därför vara lätt att boka in för möten hemma. Stöd i projektutvecklingen måste fortsatt vara den mest prioriterade arbetsuppgiften för vår resurs och ska det fungera måste personen i fråga ha möjlighet att vara flexibel när det gäller att planera vilka dagar som ska spenderas i Bryssel och vilka dagar som ska 7

8 spenderas i Skåne. Närvaro i Skåne bör prioriteras då det mesta Brysselrelaterade arbetet bedrivs ute i kommunerna. Hoppas att satsningen på Bryssel fortsätter inom Kommunförbundet Skåne; har varit bra och finns fortsatt stor utvecklingspotential Jag uppskattar kontorets generösa bemötande, det känns alltid bra att kontakta för högt och lågt. Däremot tycker jag att det kan ta för lång tid att få svar; känns som om att uppdraget inte helt fullt matcher personalstyrkan. Det finns jo många goda kolleger i Skåne, kanske en gemensam plattform hade löst en del, att vi (ej KFSK) sinsemellan kan bolla vissa frågor innan vi kontakter KFSK. Vill också poängtera vikten av kontorets samordnande roll. Vi är många som sitter ensamma på tjänsten, det är mycket värdefullt att ha Brysselnätverket och den ledning/bollplank KFSK ger. Kommunförbundet Skånes Brysselkontor ger ett väldigt bra stöd och mycket fin service till mig och jag ser fram emot fortsatt gott samarbete Uppskattar arbetet som kommunförbundet gör i frågorna samt Brysselkontorets aktivitet i sociala medier. Verksamheten tar tid att bygga upp. Det krävs en aktiv hemmaorganisation som inte byggs på en dag. Vi är inte där än utan det krävs stor närvaro på hemmaplan. På sikt tror jag inte att projektutveckling är det viktigaste. I nuläget tror jag dock att det är det effektivaste sättet att skapa förståelse för möjligheterna. Ett eller ett par goda exempel kommer att locka andra att engagera sig i sektors programmen. När väl hemmaorganisationen fingerar kommer verksamheten att kunna koncentreras på mer strategiska frågor och service. Intresserad av att medverka i ett utvidgat Brysselnätverk med fokus för egen del på miljö och samhällsbyggnad jag anser att det är av yttersta vikt att vårt Brysselkontor blir en permanentad verksamhet. Bilagor (projektbeskrivning, verksamhetsplan uppstartsfasen 2013, Verksamhetsplan P, loggböcker, rapport enkäten) 8

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL

VERKSAMHETSPLAN KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2016-2017 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Nyheter från Bryssel

Nyheter från Bryssel Nyheter från Bryssel Läget i Bryssel just nu! Läget i Bryssel Mycket på gång just nu! Verksamheten börjar att ta form Fokus på projektrådgivning, partnersök, hjälp med kontakter i Bryssel, deltagande i

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. Standardrapport

Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. Standardrapport Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Standardrapport Procent Antal Projektrådgivning om EU-program 48,7% 19 Besök i Bryssel 59% 23 Informationsmöte i din kommun 51,3% 20 Partnersök 28,2% 11 Övrigt (beskriv

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Uppstart av kontoret Arbetsplats finns nu i Sweden House Skylt finns nu på väggen utanför min dörr! Ombyggnad

Läs mer

Lägesrapport Brysselkontoret. Styrgruppen 16 oktober, Lund

Lägesrapport Brysselkontoret. Styrgruppen 16 oktober, Lund Lägesrapport Brysselkontoret Styrgruppen 16 oktober, Lund Hälsning från Bryssel https://www.youtube.com/watch? v=ogj8vzmqp0c Läget i Bryssel Mycket på gång just nu! Verksamheten börjar att ta form Fokus

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Samlade resultat slututvärdering Brysselkontoret

Samlade resultat slututvärdering Brysselkontoret Samlade resultat slututvärdering Brysselkontoret Som ett led i den slututvärdering som görs av projektverksamheten Brysselkontoret har det under 2016 genomförts en utvärdering innehållande följande delar:

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel

Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel Brysselnätverket 31 augusti 2017 Johanna Haward, EU-samordnare Kristina Jauhiainen Larsson, Samordnare Brysselkontoret Välkomna till Hässleholm och Brysselnätverksträff!

Läs mer

Bryssel: Varken slump eller slentrian. Region Skånes arbete i Bryssel de senaste tre åren

Bryssel: Varken slump eller slentrian. Region Skånes arbete i Bryssel de senaste tre åren Bryssel: Varken slump eller slentrian Region Skånes arbete i Bryssel de senaste tre åren Ingen slump Nya politiker nya ambitioner: Region Skåne drog sig ur det gemensamma Sydsam-kontoret Konsultstudie

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man välja? (Vattenmyndighetens finansieringsguide) Projektstöd

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Policyarbete och intressebevakning Projektverksamhet Utbildning och information. Scenario 2. Med fokus på projektutveckling av kommunal kärnkompetens

Policyarbete och intressebevakning Projektverksamhet Utbildning och information. Scenario 2. Med fokus på projektutveckling av kommunal kärnkompetens Scenarion, 20130206 Den efterfrågade verksamheten i West Sweden (WS) kan beskrivas utifrån tre olika huvudområden; Policyarbete och intressebevakning Projektverksamhet Utbildning och information Scenario

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 juni 2015

Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 juni 2015 Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 juni 2015 Tid: fredag den 26 juni, kl. 8.30-11.30 Deltagare Styrgrupp Ulf Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län Harald Hjalmarsson, Regionförbundet i Kalmar

Läs mer

POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE

POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE Allmänt Osby kommuns policy för internationellt arbete ska utgöra grund och gemensam plattform för kommunens arbete med EU och andra internationella frågor. Till policyn

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Inriktning Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är denna policy som är antagen av kommunfullmäktige. Internationella policyn anger de

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun

Internationell strategi för Ronneby kommun Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2017 Antagen av KF 2015-12-10 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar

Läs mer

Policy för Region Skånes internationella arbete

Policy för Region Skånes internationella arbete 2015-01-19 FÖRSLAG Per-Olof Persson Strateg internationella relationer Koncernstab kansli, Möten & Internationella relationer Tel: 040 675 32 26 / 0768 87 07 43 E-post: per-olof.persson@skane.se Policy

Läs mer

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Beslutsförslag 2012-03-26 FALKENBERG Kommunledningskontoret Kanslienheten Henrik Lundahl Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Skåne i siffror 33 kommuner Ca: 1,3 miljoner invånare Ca: 135 000 anställda inom kommunal sektor Vårt uppdrag Värna och stödja utvecklingen av det kommunala

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

EU-strategi för Hässleholms kommun

EU-strategi för Hässleholms kommun UTKAST 1(7) Datum 2012-03-16 Handläggare EU-samordnare Therese Almqvist Kommunchefens stabsfunktion 0451-26 72 34 therese.almqvist@hassleholm.se EU-strategi för Hässleholms kommun INLEDNING Denna EU-strategi

Läs mer

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna oss? Regional handlingsplan för Kronobergs län Dokumentation från klimatanpassningsmöte, Alvesta 14 november 2012 Seminariet är en del av Länsstyrelsens

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Sektorsprogram, europeiska nätverk och gränsregionala program

Sektorsprogram, europeiska nätverk och gränsregionala program Sektorsprogram, europeiska nätverk och gränsregionala program Karlstad, 4 november 2015 Kajsa Sundström Van Zeveren kajsa.sundstrom@regionvarmland.se Isabel Poli isabel.poli@regionvarmland.se Vad är sektorsprogrammen?

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Organisationsnummer 802496-4218 VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET 2016-2023 VERKSAMHETSPLAN Leaderkontoret Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. Leaderkontoret

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

SKÅNE NORDOST Datum Sid Styrelsen Broby Gästgivaregård, Broby Start kl slut kl den 13 juni 2013

SKÅNE NORDOST Datum Sid Styrelsen Broby Gästgivaregård, Broby Start kl slut kl den 13 juni 2013 Styrelsen 2013-06-13 1 Plats och tid Beslutande Broby Gästgivaregård, Broby Start kl 08.30 slut kl 11.30 den 13 juni 2013 Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Lotta Hellström, Bromölla Lars Ahlkvist,

Läs mer

Styrelsen 2010-12-09 1. Start kl 09.30. Avslutning kl 13.30.

Styrelsen 2010-12-09 1. Start kl 09.30. Avslutning kl 13.30. 1 Plats och tid Beslutande Iföhus, Bromölla Start kl 09.30. Avslutning kl 13.30. Ulrika Thulin, Perstorp (ordförande) Arnold Andreasson, Perstorp Åke Hammarstedt, Bromölla Urban Widmark, Hässleholm Tommy

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel

Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel Stadens samlade EU arbete Påverkan Hur gör vi? Representation i Bryssel Verksamhetsutveckling Erfarenhetsutbyte Profilering Prioritering av Kommunstyrelsen

Läs mer

Brysselnätverket. 7 juni 2016 Båstad

Brysselnätverket. 7 juni 2016 Båstad Brysselnätverket 7 juni 2016 Båstad Dagordning 13:30 Välkomnande och lägesuppdatering från vår EU-enhet 14:00 Den framtida sammanhållningspolitiken, vad händer efter 2020? Carin Peters 14:30 kortare bensträckare

Läs mer

EU-strategi för Strängnäs kommun

EU-strategi för Strängnäs kommun Strategi 1/10 Beslutad: KF 2011-04-26 126 Gäller fr o m: 2011-05-01 Diarienummer: Myndighet: Ersätter: KS/2011:83-0061 Kommunstyrelsen Strategi för Strängnäs kommuns internationella kontakter, beslutad

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Ca 70% av lagstiftning som påverkar svenska kommuner har sitt ursprung i EU.

Ca 70% av lagstiftning som påverkar svenska kommuner har sitt ursprung i EU. Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel GR 29 september 2015 Ca 70% av lagstiftning som påverkar svenska kommuner har sitt ursprung i EU. Vad gör en lobbyist? Hur var det nu då? Europeiska

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

2:1 Vision SÖSK är en tillgänglig region som har klimatsmarta lösningar som attraherar såväl boende som företag och besökare.

2:1 Vision SÖSK är en tillgänglig region som har klimatsmarta lösningar som attraherar såväl boende som företag och besökare. Bilaga 3 2013-03-07: Reviderad VERKSAMHETSPLAN 2013 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ - ett samarbetsorgan för kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. 1. Om Sydöstra Skånes Samarbetskommitté

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Att söka EU-pengar 1

Att söka EU-pengar 1 1 Att söka EU-pengar Varför söka EU-pengar? 2 Marknadsutveckling Kompetensutveckling Produktutveckling Samverkan Internationellt nätverk 3 EUs organisation Europaparlamentet - det folkvalda organet Ministerrådet

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Medlemskap i Eurocities

Medlemskap i Eurocities KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Christian Dahlmann 2015-09-07 KSN-2015-1686 Kommunstyrelsen Medlemskap i Eurocities Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att ansöka

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne Externa relationer Koncernstab Kommunikation och Externa relationer Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne 20150522 Varför arbetar vi med externt påverkansarbete? Över 50% av alla beslut som

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Verksamhetsdirektiv 2016

Verksamhetsdirektiv 2016 Verksamhetsdirektiv 2016 Fastställt vid Ägarråd 20160122 Mid Sweden European Office är Jämtland Härjedalens och Västernorrlands gemensamma representation i Bryssel. Kontoret drivs som ett samarbete mellan

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Internationell strategi för Växjö kommun

Internationell strategi för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2013-10-15 Internationell strategi för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Internationell strategi för Växjö kommun

Läs mer