Huvudkontor Lokalkontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudkontor Lokalkontor"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007

2 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på Ståhl att våra kunder verkligen ska känna att vi sätter dem i första rummet. Hos oss ska du mötas av engagerade medarbetare som finns nära dig, är lyhörda och lätta att nå. LÅNGSIKTIGHET är för oss på Ståhl att underhålla och utveckla våra fastigheter med eftertanke och att ta ansvar. Det är så vi har byggt upp vår verksamhet sedan Det är så vi blivit ett stabilt företag och en trygg värd....detta är våra värdeord i korthet 3 Verksamhetsöversikt 4 VD har ordet 6 Fjärde Storstadsregionen 8 Vision & affärsidé 12 Mål 13 Lokalmarknaden 14 Bostadsmarknaden 16 Fastighetsutveckling 18 Miljöarbete 20 Organisation 22 Styrning & ledning 24 Fastighetsvärden 26 Finansiell verksamhet 28 Möjligheter & risker 30 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Årsredovisning Våra fastigheter 48 Personal 54 Årsredovisningen är producerad av Jerhammar & Co reklambyrå i samarbete med Henry Ståhl Fastigheter AB. Foto: Brita Nordholm, Sofia Paunovic, Svante Sjöstedt, Leif Hallberg. Miljömärkt trycksak Norrköpings Tryckeri Tryckeri AB AB Årsredovisningen är tryckt på Cyclus 100 % returfiberpapper från Dalum Papir, som har de lägsta utsläppen och minsta energiförbrukningen i världen jämfört med andra pappersproducenter (jämfört med EU BAT). Genom att använda returfiberpapper reduceras exempelvis koldioxidutsläppen med 90 % jämfört med nyfiberpapper.

3 ÅRET SOM GÅTT i korthet Årets resultat Förvaltningsresultat Mkr Årets resultat efter skatt uppgår till 63 mnkr (56). Resultatet från den löpande förvaltningen uppgår till 84 mnkr (80). 88,0 86,0 Förvärv 84,0 Under året har inga fastighetsförvärv ägt rum. 82,0 80,0 Försäljningar 78,0 Två mindre fastighetsförsäljningar 76,0har genomförts under året. Fastigheten Guvernören 2, Jönköping, 74,0 samt fastigheten Krokekshult 1:196, Norrköping, har avyttrats för sammanlagt 21 mnkr. 72, Kr/kvm Resultat från den löpande verksamheten Bolaget har fastigheter på följande marknadsområden: Hyresintäkter per ort Yta, kvm Ytor per ort Hyror, kkr Andel,% Norrköping/Linköping % Örebro/Kumla % Uppsala/Stockholm % % Hyresintäkter Nyckeltal Årets resultat, mnkr Norrköping Resultat från den löpande förvaltningen, kr/kvm Linköping Kumla Uppsala Norrköping Linköping Hyresintäkter, mnkr Örebro Stockholm 334 Örebro Resultat efter finansiella poster, mnkr Justerad soliditet, % 40,1 37,0 36,0 Direktavkastning, % 8,0 7,7 7,1 Fastigheternas bedömda marknadsvärde, mnkr Fastigheternas bokförda värde, mnkr Genomsnittlig låneränta per 31 december, % 4,6 4,4 4,3 Genomsnittlig räntebindningstid per 31 december, månader Uthyrningsgrad - yta, % Långtidsfriska, % Kumla Uppsala Stockholm Bostäder Lok

4 4 VERKSAMHETSÖVERSIKT Våra fastigheter är välskötta och förvaltas modernt. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till ett fåtal tillväxtregioner i Sverige. Marknadsområde Norrköping/Linköping utgör 68 % av det totala hyresvärdet, marknadsområde Örebro/Kumla utgör 17 % av hyresvärdet och marknadsområde Uppsala/Stockholm utgör 15 % av hyresvärdet. Fastighetsbeståndet har ett brett utbud av lokaler och bostäder av god kvalitet. Det finns st hyresobjekt, varav 734 st är lokaler, st är bostäder och resterande utgörs av bilplatser. Hyresvärdet för 2008 beräknas uppgå till 377 mnkr, därutav kommer ca 70 % från lokalytor. Del av totalt driftöverskott NORRKÖPING Hyresvärde 2008 Driftöverskott 2008 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 209 mnkr % 53% 53% LINKÖPING Hyresvärde 2008 Driftöverskott 2008 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 46 mnkr % 53% 12% 12% ÖREBRO Hyresvärde 2008 Driftöverskott 2008 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 30 mnkr % 9% 9% 9% KUMLA Hyresvärde 2008 Driftöverskott 2008 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 34 mnkr % 9% 9% UPPSALA Hyresvärde 2008 Driftöverskott 2008 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 43 mnkr % 9% 12% 12% STOCKHOLM TOTALT Hyresvärde 2008 Driftöverskott 2008 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 15 mnkr Hyresvärde 2008 Driftöverskott 2008 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 377 mnkr % 5% 5% 12% MALMÖ Hyresvärde 2008 Driftöverskott 2008 Kvm bostad Kvm lokaler Antal bostäder Antal lokaler mnkr 46 mnkr %

5 VERKSAMHETSÖVERSIKT 5 Hyresintäkter Hyresintäkter per orthyresintäkter per ortper ortper ort Ytor per Ytor ort per Ytor ort ort per Ytor ortper ort Hyresintäkter Hyresintäkter Ytor Ytor Ytor Ytor Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Kumla Kumla Kumla Kumla Linköping Linköping Linköping Linköping Uppsala Uppsala Uppsala Uppsala Örebro Örebro Örebro Örebro Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Kumla Kumla Kumla Kumla Linköping Linköping Linköping Linköping Uppsala Uppsala Uppsala Uppsala Örebro Örebro Örebro Örebro Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Bostäder Bostäder Bostäder Lokaler Bostäder Lokaler Lokaler Lokaler Bostäder Bostäder Bostäder Lokaler Bostäder Lokaler Lokaler Lokaler Henry Ståhl Fastigheter är en av de största aktörerna på fastighetsmarknaden i Norrköping. Bostadsfastigheterna är belägna i attraktiva boendemiljöer. De flesta fastigheterna är byggda i egen regi under talen. Bostäderna är fullt uthyrda. Lokalfastigheterna är till största delen centralt belägna och fördelar sig på butiker 19 %, kontor 51 % och övriga lokalytor 30 %. Uthyrningsgraden är 97 %. Genomsnittshyran för lokaler under 2008 beräknas till ca 850 kr/kvm. MARKATTAN 5 NORRKÖPING Henry Ståhl Fastigheter äger sju fastigheter i Linköping. Fastighetsbeståndet består av bank-, kontors- och butiksytor, så när som på ett mindre antal bostäder i centralt läge. Fastigheterna är koncentrerade till centrala Linköping, förutom två fastigheter som ligger i Mjärdeviområdet i anslutning till Linköpings Universitet. De centralt belägna fastigheterna är fullt uthyrda och Mjärdevifastigheterna har en uthyrningsgrad på 95 %, vilket för området är mycket högt. Genomsnittshyran för lokaler under 2008 beräknas till ca kr/kvm. BOKLÅDAN 7 LINKÖPING Henry Ståhl Fastigheter äger fem fastigheter i Örebro. Fastighetsbeståndet består av en lagerfastighet i utkanten av Örebro, resterande fastigheter är belägna mitt i centrala Örebro. De centralt belägna fastigheterna utgörs framför allt av butiks- och kontorsytor, medan antalet bostäder uppgår till 21 st. Uthyrningsgraden för ortens lokalytor uppgår till 95 %. Bostäderna är fullt uthyrda. Genomsnittshyran för lokaler under 2008 beräknas till ca kr/kvm. PRÄSTGÅRDEN 12 ÖREBRO Henry Ståhl Fastigheter äger åtta fastigheter i Kumla. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, vilka ligger mitt i Kumla centrum. Resterande tredjedel består av butiker och kontor, vilka också ligger centralt belägna. Bostäderna har en uthyrningsgrad på 99 %, uthyrningsgraden för lokaler är goda 95 %. Genomsnittshyran för lokaler under 2008 beräknas till ca 890 kr/kvm. GULDSMEDEN 15 KUMLA Henry Ståhl Fastigheter äger sju fastigheter i Uppsala. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till centrum förutom en fastighet, som ligger i köpcentrumområdet Fyrisborg. De centrala fastigheterna består av butiks-, kontors- och bostadsytor. Samtliga bostäder är uthyrda och har en mycket låg omflyttningsgrad. Lokalbeståndets uthyrningsgrad är 91 %. Genomsnittshyran för lokaler under 2008 beräknas till ca kr/kvm. DRAGARBRUNN 20:1 UPPSALA Henry Ståhl Fastigheter äger en fastighet i Stockholm och en i Solna. Fastigheten i Stockholm är en fint renoverad sekelskiftsbyggnad belägen på Nybrogatan. Fastigheten i Solna är en nyligen renoverad kontorsfastighet. Uthyrningsgraden för ortens lokalytor uppgår till 90 %. Genomsnittshyran för lokaler under 2008 beräknas till ca kr/kvm. BANGÅRDEN 4 STOCKHOLM Henry Ståhl Fastigheter äger en tredjedel av aktierna i Fastighetsaktiebolaget Kretia. Kretias fastighetsbestånd omfattar 29 bostadsfastigheter i attraktiva lägen i centrala Malmö. Beståndet utgörs i huvudsak av fastigheter som byggts mellan åren samt ett mindre antal byggda på 1990-talet. Fastigheterna är fullt uthyrda och genomsnittshyran för bostäder under 2008 beräknas till ca 920 kr/kvm. VAPENSMEDEN 1 MALMÖ

6 6 ÅRET SOM GÅTT VD har ordet När jag ser tillbaka på år 2007 är det två saker som gläder mig extra mycket. Det första är det fantastiska uthyrningsresultatet, det andra är den stora andelen av måluppfyllelse. Båda dessa saker är ett resultat av goda prestationer från alla våra duktiga medarbetare och av hur väl vi fungerar tillsammans i vår organisation, i det familjära Henry Ståhl Fastigheter AB. KNÄPPINGSBORG NORRKÖPING Gott resultat Resultatet för 2007 uppgår till 63 mnkr ett mycket bra resultat och helt enligt planer och prognoser. Samtliga våra tre marknader: Norrköping/Linköping, Örebro/ Kumla och Uppsala/Stockholm är i en stark tillväxtfas, och vår ökande fokusering på kommersiella fastigheter har varit lyckosam. Resultatet från den löpande förvaltningen uppgår till 84 mnkr. Stark värdetillväxt Efterfrågan på fastigheter var fortsatt stark under Sjunkande avkastningskrav har inneburit ännu ett år med stigande fastighetspriser. Vi bedömer att värdeuppgången i vårt bestånd uppgick till ca 220 mnkr, vilket motsvarar ca 7 %. Nyckeltalen för justerad soliditet och räntetäckningsgrad blir då dryga 40 % respektive 1,9. Det innebär att vi med god marginal uppfyller våra mål i finanspolicyn. Gott uthyrningsarbete Hyresintäkterna för 2007 uppgår till 334 mnkr, vilket är en förbättring med 8 mnkr på jämförbart bestånd. Största delen av denna förbättring kommer från en ökad uthyrning på lokalsidan, där vakanserna ligger under 5 %. Arbetet med bostadsuthyrningen är fortsatt mycket framgångsrikt och vakanserna i vårt bostadsbestånd ligger under 1 %. Nära kundkontakt Vårt arbete med långsiktig och aktiv närvaro på våra kunders marknader ser vi som en mycket viktig förutsättning för ett fortsatt gott uthyrningsarbete. Det är därför med stor glädje jag konstaterar att det interna arbetet med att anpassa arbetsformer och verksamhet efter detta har resulterat i goda omdömen från våra kunder, både i direkta kommentarer och i kundenkäter under året. Denna aktiva närvaro hos kunderna kräver också att vi har väl fungerande stöd- och servicesystem. Miljöarbetet Grunden för vårt miljöarbete hittar vi i miljöpolicyn, som utgör en vägledning för hur vi ska agera i såväl stora som små frågor i vardagen. Ett stort arbete med inventeringar har genomförts under 2007 och vi ger oss nu i kast med olika typer av konkreta miljöåtgärder, ett arbete som även det kommer att vara långsiktigt. Succé i kvarteret Knäppingsborg Torsdagen den 23 augusti 2007 öppnades Norrköpings bäst bevarade hemlighet : kvarteret Knäppingsborg, ett anrikt kvarter med sina äldsta delar från Kvällen före kom över 800 gäster för att smygtitta på Norrköping citys nya attraktion. Invigning nummer två gick av stapeln i slutet av november. I kvarteret finns nu nio butiker, en levande torghandel samt restaurang, café och bagarstuga. Under mars 2008 sker nästa spännande öppning, med flera butiker och ytterligare näringsställen kvarteret Knäppingsborg har fått en succéartad inledning på sitt fortsatt långa liv i förädlad skrud.

7 ÅRET SOM GÅTT 7 Resultatet för 2007 uppgår till 63 mnkr. Ett mycket bra resultat och helt enligt planer och prognoser. Friska medarbetare Hälsodiplomeringen som genomfördes 2005 med hjälp av Korpen har förnyats under Ett exempel på praktiskt hälsoarbete är den stegtävling som genomförts inom företaget under året, och som resulterade i att vi tillsammans gick över mil. Detta arbete bidrar till att vi har fortsatt låga sjukskrivningstal. Den totala sjukfrånvaron för året blev ca 2 % och andelen långtidsfriska hela 99 %. Fjärde Storstadsregionen Cirka 70 % av vår totala verksamhet finns i regionen Norrköping/Linköping och det är med stort intresse vi följer det arbete som nu bedrivs av näringslivet och kommunerna i Fjärde Storstadsregionen för att ytterligare stärka regionen och ta tillvara de möjligheter till utveckling och tillväxt som finns i en nära framtid. Vi ger satsningen på en stark region Norrköping/Linköping vårt fulla stöd. PETER KARLSTRÖM VD Steget före Vi går nu in i en period med något större osäkerhet när det gäller ekonomisk tillväxt. Risken finns att vi inte kommer att se samma starka konjunktur som under de senaste åren. Men eftersom vi alltid betonar vikten av att vara väl förberedda och ligga steget före har vi redan vidtagit åtgärder, såväl ekonomiskt som organisatoriskt, för att möta en något förändrad situation. Det är ett arbete som kommer att fortsätta under det kommande året, så vi ser med stor glädje och tillförsikt fram mot ett nytt spännande år 2008.

8 8 FJÄRDE STORSTADSREGIONEN Uppsala Örebro Stockholm Kumla Norrköping Vår och regionens utveckling går hand i hand Linköping Malmö En ny storstadsregion växer fram i landet, den fjärde i storleksordning, med Norrköping och Linköping som tunga varumärken. Huvuddelen av vårt stora fastighetsinnehav ligger i de båda städerna. Därför är den fortsatta utvecklingen i regionen av yttersta vikt för oss intressenter. JAN LINDEROTH STYRELSENS ORDFÖRANDE Vi är övertygade om att en positiv utveckling av Fjärde Storstadsregionen kan förväntas genom samverkan med kommunerna, näringslivet och andra intressenter. I Norrköping har vi sedan länge mycket goda erfarenheter av en dylik samverkan genom vårt delägande i Marknadsföringsbolaget Nya Norrköping AB, där vi haft förmånen att inneha ordförandeposten i styrelsen under de flesta av bolagets verksamhetsår. Bolaget ägs till hälften av kommunen till hälften av näringslivet och har nu under nästan sex år profilerat Norrköping och flyttat fram dess position avsevärt. Svagare gränser starkare profil Många projekt och marknadsföringsaktiviteter har bedrivits tillsammans med Marknadsbolaget i Linköping. Ur detta samarbete har begreppet Fjärde Storstadsregionen vuxit fram och alltfler aktörer har insett och påpekat lämpligheten och nyttan av ännu tätare samarbete. De framtida formerna för en närmare association diskuteras intensivt i många olika sammanhang. Vi är starkt pådrivande och aktiva i flera olika formationer. Ett marknadsförings- och utvecklingsbolag för hela regionen kommer kraftfullt att bidra till att regionen ännu tydligare positioneras på kartan. Arena för goda idéer För oss på Ståhl innebär arbetet i den här typen av organisationer en möjlighet att påverka utvecklingen i positiv riktning, vilket i andra hand självklart gynnar oss själva som stor fastighetsägare. Vi får samtidigt tillträde till en arena, där goda idéer och förslag kan diskuteras i en öppen anda och med stor förståelse för de deltagande aktörernas olika agendor. Den form av samverkan mellan näringslivet och den offentliga sektorn som organiserats i regionen har rönt stor uppmärksamhet såväl internt som externt. Alla inblandade aktörer; kommuner, universitet, organisationer, företag med flera, är eniga om den ömsesidiga nytta som uppstår ur denna gränsöverstigande samverkan. Vi har varit, och kommer att vara, en given spelare i det lagbygge som formar regionens framtid.

9 FJÄRDE STORSTADSREGIONEN 9 Vi har varit, och kommer att vara, en given spelare i det lagbygge som formar regionens framtid. MARKATTAN NORRKÖPING

10 10 FJÄRDE STORSTADSREGIONEN IDÉFLÖDET LINKÖPING SPETSEN NORRKÖPING THOMAS SJÖLANDER VD NYA NORRKÖPING AB Vi är, hur man än mäter befolkningsstorlek, antal arbetsplatser eller branschbredd den fjärde största regionen i Sverige. Fjärde Storstadsregionen - en framtidsregion Vi räknar inte längre avstånd i kilometer och mil utan i minuter och timmar. Med bra kommunikationer minskar avstånden, vilket tillsammans med en öppnare attityd bidragit till vad vi är idag. Både attraktiv och funktionell Fjärde Storstadsregionen växer fram runt städerna Norrköping och Linköping. Vi är, hur man än mäter befolkningsstorlek, antal arbetsplatser eller branschbredd den fjärde största regionen i Sverige. Vi är två jämnstora städer med 25 minuter emellan, en funktionell region med 13 kommuner och invånare. Närmare människor åker dagligen mellan Norrköping och Linköping för att jobba, och pendlingen ökar kraftigt i hela regionen. Med korta avstånd till boende med livskvalitet å ena sidan och högkvalificerat arbete å den andra, framstår vår region som mycket attraktiv. Vi har, kort och gott, storstadens fördelar men inte dess nackdelar. Ostlänken viktigast Den enskilt viktigaste framtidssatsningen är byggandet av Ostlänken. Höghastighetståget knyter ihop Stockholm och Fjärde Storstadsregionen med restider under en timme. Den minskar avståndet mellan Linköping och Norrköping till 15 minuter. Tillgången till arbetskraft och attraktiva arbeten blir än större, samtidigt som marknader växer och alternativen blir fler både för företag och för individer. Många delaktiga i bygget Vi är många som känner entusiasm över att få vara en del i bygget av en stark framtidsregion. Kommunerna, tillsammans med ett engagerat näringsliv och en stark motor i Linköpings universitet, driver helhjärtat på utvecklingen mot en helt integrerad region. Nutek räknar med att den dag vi når dit kommer nya jobb att finnas i Fjärde Storstadsregionen, bara det är argument nog för att lägga kraft och tyngd i arbetet.

11 FJÄRDE STORSTADSREGIONEN 11 Idag utgör Fjärde Storstadsregionen troligtvis den mest attraktiva fastighetsmarknaden utanför storstäderna. Fastighetsmarknaden i Fjärde Storstadsregionen En rad starka sidor gör Fjärde Storstadsregionen till en intressant marknad för många aktörer på fastighetsmarknaden. Med den planerade Ostlänken faller ljuset på områdena kring framtidens resecentra. IDÉSKISS NYTT RESECENTRUM NORRKÖPING Fjärde Storstadsregionen uppfyller flera viktiga villkor som tilltalar många fastighetsaktörer: Området är befolkningsstarkt. Det finns en väl utvecklad infrastruktur. Näringslivet är starkt och expansivt. Utbudet av högre utbildning är väl tillgodosett. Och inte minst; regionens fastighetsmarknad har en diversifierad ägarbild. Idag utgör Fjärde Storstadsregionen troligtvis den mest attraktiva fastighetsmarknaden utanför storstäderna. Måttliga hyresökningar Dessa förutsättningar har också bidragit till att hyresnivåerna för kontorslokaler har ökat. Men kanske inte så mycket som det möjligen kan ha förväntats. Hyresutvecklingen har varit svagare än i landets storstäder regionen har med andra ord halkat efter lite. Detta skulle kunna innebära att vi under kommande år får se en relativt stark hyresutveckling. Men samtidigt kan rådande hyresnivåer vara en konkurrensfördel som innebär möjligheter att dra till sig nyetableringar till området; här får hyresgästerna mycket lokaler för pengarna. God tillgång på kontorslokaler Tillgången på lediga kontorslokaler i regionen bedöms fortfarande vara god. Men situationen kan förändras. Studeras utbudet av lediga kontorsytor lite närmare så ingår nämligen en icke oväsentlig andel av äldre och omoderna lokaler i utbudet. Efterfrågan på marknaden har sakta men säkert glidit över mot yteffektiva lokaler med hög standard. Ökad nyproduktion kan bli resultatet. Stationsnära områden fokuseras Det geografiska läget är heller inte en oväsentlig parameter vid valet av en lokal. Den planerade Ostlänken bör innebära att områdena kring Linköpings respektive Norrköpings planerade nya resecentra blir attraktiva lägen. Tågresandet kommer att öka och då får närheten till stationerna större betydelse. Det är troligtvis här vi kommer att få se merparten av förväntad nyproduktion. P-O SKOOG FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB Av SFF aukt fastighetsvärderare

12 12 VISION & AFFÄRSIDÉ Vision & affärsidé Vi har en glasklar strategi för att trygga tillväxten i företaget. I fokus står kunder och medarbetare. Genom ett värderingsstyrt förhållningssätt strävar vi mot visionen. Vision Henry Ståhl Fastigheter AB ska vara den bästa hyresvärden på de marknader där vi verkar. Med det menar vi att vi ska: Ha den högsta kundnöjdheten. Ha en uthållig och god lönsamhet med en tätposition inom de goda nyckeltalen. Vara en omtalad och attraktiv arbetsgivare. Affärsidé Henry Ståhl Fastigheter erbjuder lokaler och bostäder som är väl anpassade efter kundernas önskemål. Vi gör det med ett fastighetsbestånd som underhålls och utvecklas långsiktigt och ansvarsfullt av ett familjeägt, stabilt företag, som verkat sedan Vilket innebär att vi ska: Förädla, förvärva eller producera fastigheter med sådan långsiktig ekonomi att de genererar värdetillväxt. Skapa värdetillväxt genom effektiva och kunniga medarbetare som ser möjligheten i varje kundkontakt och utvecklingspotentialen i varje fastighet. Lönsamhet uppnås genom effektiva och lätthanterliga systemhjälpmedel. BOKHÅLLAREN NORRKÖPING

13 MÅL Mål Finansiella mål Synlig soliditet, mer än 27 %. Räntetäckningsgrad, mer än 1,5. Verksamhetsmål Uthyrningsgrad, kommersiellt mer än 95 %. Uthyrningsgrad, bostad mer än 98 %. Nyproduktion och större investeringar ska sammantaget avkasta lägst 7 %. Miljömål Minskad miljöpåverkan från våra fastigheter. Minskad miljöpåverkan från företagets övriga verksamhet Synlig soliditet % Synlig soliditet % Strategi Vår strategi omfattar de områden som är av stor betydelse för verksamheten. Dessa är: Organisation Verksamheten bedrivs inom tre marknadsområden som med stöd av de centralt placerade servicefunktionerna ska uppnå de uppsatta målen. Utveckling Varje marknads- och serviceområde arbetar med noggrant framtagna planer för verksamhetens och medarbetarnas mål. Marknadsområden För arbetet inom marknadsområdena finns såväl kvantitativa som kvalitativa mål med tillhörande handlingsplaner. Samtliga planer genomsyras av kundfokus, ekonomi, miljö- och säkerhetstänkande. Medarbetare Inom Henry Ståhl Fastigheter låter vi ständigt våra medarbetare utvecklas. Vi värnar också aktivt om deras arbetsmiljö och hälsa. Organisationen anpassas fortlöpande efter nya krav och omvärldens utveckling. Miljö Vi ska kontinuerligt arbeta med att öka miljömedvetenheten inom företaget, både strukturellt och på individnivå. Varumärke Henry Ståhl Fastigheter har en lång historia och vi har ett starkt varumärke. Sedan bolaget grundades 1947 av Henry Ståhl har vi varit förknippade med kvalitet och pålitlighet. Vi vårdar varumärket genom att ständigt fylla det med nya löften i enlighet med våra värdeord. Det ger oss fortsatt god styrka och hög attraktionskraft bland hyresgäster och medarbetare, både nuvarande och framtida. Ledord för värderingar Våra ledord öppenhet, omtanke och långsiktighet bygger vår värdegrund. De står för kärnvärden som handlar om hur vi ska agera och hur vi vill uppfattas. Ledorden styr de värderingar som genomsyrar Henry Ståhl Fastigheter. Fjärde Storstadsregionen Utvecklingen i den här regionen är av stor strategisk betydelse för oss. Vi följer noga händelseförloppet inom olika områden och deltar även aktivt i forum som erbjuder företaget möjligheter att vara med och driva på utvecklingen i positiv riktning. 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Räntetäckningsgrad, Räntetäckningsgrad, ggr Uthyrningsgrad-yta Uthyrningsgrad - yta Totalt Lokaler Bostäder

14 14 LOKALMARKNADEN Stor efterfrågan på våra lokaler Ståhls fastighetsbestånd består till 70 % av lokaler, som därmed utgör ryggraden i företagets verksamhet. Hela 95 % av beståndet är idag uthyrt. Den höga uthyrningsgraden ser vi som ett kvitto på ett framgångsrikt arbete. MOTORN NORRKÖPING Kontor Våra lokaler är attraktiva. I flera städer är efterfrågan betydligt större än vårt utbud. Det gäller exempelvis Linköping, där vi har fått arbeta hårt för att kunna tillgodose hyresgästernas behov av mer utrymme. Deras möjligheter att kunna fortsätta utveckla sin verksamhet i våra lokaler är en uppgift vi löser både genom att bygga till och genom att renovera och förädla befintliga ytor. Även i Norrköping är trenden fortsatt positiv. Uthyrningsgraden ökar. Vi kunde under det gångna året glädja oss åt att lokaler som stått outhyrda under en period numera, i enlighet med vår fastlagda strategi, har nöjda hyresgäster. Kvarteret Kvarnen i Norrköping fortsätter att utvecklas. Hyresgästerna väljs med omsorg för att få in en mix av företag som kan generera synergieffekter. Kvarteret kommer också att genomgå en exteriör förädling. Våra fastigheter i Uppsala har fortsatt låg vakans. Vi ser med tillförsikt på framtiden i staden. I Örebro har det varit stor efterfrågan på mindre kontorsytor. Sista kvartalet 2007 ökade efterfrågan på lokaler generellt och vi tar med oss denna positiva trend in i framtiden. VÅRA STÖRSTA HYRESGÄSTER Swedbank AB Danske Bank Linköpings Universitet ICA Sverige AB Uppsala Kommun Migrationsverket Sectra AB Systembolaget AB Kriminalvårdsstyrelsen Norrköpings Kommun Butiker Vår satsning på kvarteret Knäppingsborg, där den unika miljön nu innehåller småskaliga butiker, har utvecklats till något som Norrköpingsborna känner stolthet över. Knäppingsborg är idag en del av handelsstråket i Norrköping city. Stallbacken i Örebro är liksom Knäppingsborg ett område med fokus på mindre butiker och området har blivit en viktig del av stadens handelsliv. I Kumla genomför kommunen en storsatsning på att göra centrum mer tilltalande. Vi har förädlat våra fastigheter i centrala Kumla för att möta marknadens allt högre krav på attraktiva lokaler. Handeln i centrum har ökat, liksom det totala antalet uthyrningar blir ett år då vi fortsätter vår satsning på butiker. Lager Fjärde Storstadsregionens goda geografiska och infrastrukturella läge ger regionen stora möjligheter att konkurrera framgångsrikt inom logistik och kommunikation. Både myndigheter och näringsliv samverkar för en ökad tillgänglighet, vilket gör våra fastigheter ännu mer attraktiva. Såväl Fjärde Storstadsregionen som Örebroregionen är spännande marknader och vi ser fram mot att stärka vår position som ett av de ledande och mest innovativa fastighetsbolagen i dessa regioner. Fördelning av lokalkontraktens antal/årshyror Fördelning efter kontraktens av lokalkontraktens förfallotid årshyror efter kontraktens förfallotid % Antal kontrakt % Årshyror %

15 LOKALMARKNADEN 15 IDÉFLÖDET LINKÖPING

16 16 BOSTADSMARKNADEN Attraktivt utbud ger trogna hyresgäster Fjärde Storstadsregionen, med tillväxtsorterna Linköping och Norrköping som motorer ger oss som fastighetsbolag fantastiska möjligheter. Här finns hyresgäster som tillsammans med oss gärna satsar på, och värnar om, sitt boende. Hyresrätt - en utmärkt svensk boendeform Vi vill sprida kännedom om fördelarna med att bo i hyresrätt. Tillsammans med ett antal andra aktörer, arbetar vi med kampanjen Hyresrätt - en utmärkt svensk boendeform, allt för att lyfta fram de fördelar denna form av boende ger UTDRAG UR KUNDENKÄT Kan Kan tänka sig att rekommendera Ståhl Kan tänka sig att rekommendera Ståhl -6,8 % 93,2 % -6,8 % 93,2 % -6,1 % 93,9 % -6,1 % 93,9 % -6,5 % 93,5 % ,5 % ,5 % 100 % Dålig -100 el. motsv Inte 50 så bra 100 el. motsv. % Dålig Ganska el. motsv. bra el. motsv. Inte Mycket så bra bra el. el. motsv. Ganska bra el. motsv. Mycket bra el. motsv. Trivsel med Ståhl Trivsel med Ståhl Trivsel med Ståhl Trogna hyresgäster Generellt sett har vi lyckats väl med att få våra hyresgäster att stanna hos oss under lång tid. Vår framgång har bland annat sin grund i följande faktorer: Vi har ett utbud av bostäder som få kan matcha: både centralt och mer naturnära, etta för singeln alternativt stor våning för hela familjen, såväl moderna som välskötta äldre bostäder. Med detta utbud kan vi tillgodose de flesta hyresgästers önskemål. Ett annat skäl till vår framgång är att Ståhls bostäder är prisvärda. I vårt nöjdkundindex anger hyresgästerna att de tycker att det är en god affär att bo i en fastighet som Ståhls äger eller förvaltar. Låg omflyttning Antalet omflyttningar bland våra hyresgäster på bostadsmarknaden är fortsatt lågt. Marknadssituationen är en bidragande orsak till att färre flyttar från våra bostäder. En av Ståhls konkurrensfördelar är att företagets bostäder har en bra mix storleksmässigt, hyresgästen kan välja mellan bostäder på allt från 25 till 250 kvm. De områden där våra bostäder finns är attraktiva och har en stor spridning i städerna. I Fjärde Storstadsregionen har vi näst intill inga vakanser. Även i Örebro och Uppsala är det stor efterfrågan på våra bostäder. I dessa städer råder bostadsbrist. Beståndet i Kumla utgörs av centralt belägna, attraktiva bostäder. Serviceindex Serviceindex -17,5 % -17,5 % 82,5 % 82,5 % Produktindex Produktindex -26,8 % -26,8 % 73,2 % 73,2 % Trivseln med Ståhl -9,4 % 90,6 % Trivseln med Ståhl -9,4 % ,6 % 100 Dålig el motsv. -50 Dålig Ganska el. motsv. bra el. motsv. 0 Inte 50 så bra el. 100 motsv. % Inte Mycket så bra bra el. el. motsv. Ganska bra el. motsv. Mycket bra el. motsv. Ståhl tar våra behov på allvar Den viktigaste anledningen till vår höga uthyrningsgrad och kundnöjdhet är företagets sätt att arbeta. Eftersom vi sätter det mänskliga mötet i fokus så skapar vi goda relationer med våra hyresgäster, vilket gör det lättare att sätta sig in i deras behov. Den stora betydelse vi tillmäter kundkontakten gäller i alla lägen, oavsett tillfälle eller art. Den kundundersökning vi genomför varje år bekräftar att vi arbetar på rätt sätt. Vi uppfattas som tillgängliga och trevliga, och hyresgästerna tycker att vi tar deras behov på allvar. Enkäten säger också att vår satsning på trygga och trivsamma bostäder har gett resultat.

17 BOSTADSMARKNADEN 17 Hyresrätt - en utmärkt svensk boendeform Ett unikt samarbete mellan Hyresbostäder, Lundbergs och Ståhl. Tre företag med det gemensamma intresset att bidra till Norrköpings utveckling. Bra boende är en förutsättning för en levande stad. Boendet är en mycket viktig del av våra liv, men hyresrätten kommer sällan till sin rätt i den svenska bostadsdebatten. Bara i Norrköping bor mer än människor i hyreslägenheter. Och de får sällan höra vilket smart val de har gjort. Hyresrätten står för trygghet, service och ett bekymmersfritt boende där du får tid och pengar över till annat. I jämförelse med boendeformer i många andra länder är den svenska hyresrätten lika unik och speciell som till exempel allemansrätten. Om detta har vi berättat i en större annonskampanj under hösten i ett samarbete över företagsgränserna. Tid över för barnen Med två vuxna, fem barn, hund och kanin under samma tak fi nns det alltid något att göra. Vi väljer att hyra för att få tid över för barnen. För oss är det guld värt att slippa måla och snickra eller ligga på knäna och rensa ogräs. Visst kan vi sakna en egen trädgård men vi ger oss ut i skogen i stället. Ofta tar vi med oss frukosten och så äter vi där med barnen, jättemysigt... Familjen Bergman, 5 RoK i Vilbergen Bland vänner växer tryggheten Visst innebär det trygghet med ett boende som inte orsakar några oväntade kostnader. Men den viktigaste tryggheten skapar vi tillsammans. Både vi som bor här och vår hyresvärd har ett ansvar att värna om vårt boende och om varandra. Vi är alla unika och vi bär på olika erfarenheter och idéer om hur saker ska vara. Det är viktigt att våga tala med varandra. Bland vänner växer tryggheten. Sayid Hashimah, 3 RoK på Nordantill Värt varenda krona Jag tycker att man har ett gemensamt ansvar med hyresvärden och sina grannar. Både att hålla sin lägenhet i skick och att se vilka möjligheter som fi nns för att själv skapa trivsel. Många undrar hur jag kan lägga tid och pengar på ett boende jag inte äger. Men jag har hyrt samma lägenhet i 11 år och då växer engagemanget. Ett boende man trivs med är värt varenda krona. Torbjörn Nilsson, 3 RoK i Klockaretorpet Just nu passar det oss perfekt När barnen blivit tonåringar kände hela f att det var dags för något skaffade e

18 18 FASTIGHETSUTVECKLING Hyresgästernas behov styr vår utveckling IDÉFLÖDET LINKÖPING

19 FASTIGHETSUTVECKLING 19 Våra fastigheter ska vara trivsamma att bo och verka i. Våra fastigheter ska vara trivsamma att bo och verka i. De ska vara ändamålsenliga för befintliga hyresgäster och attraktiva för nya. Genom att vårda våra fastigheter ökar vi både uthyrningsgraden och fastigheternas värde. Lokaler Vårt fastighetsbestånd består till 70 % av lokaler. Det innebär att vi är starka nog inom området för att kunna ta ett brett engagemang för hyresgästerna på lokalsidan. Våra kunder verkar på en allt mer konkurrensutsatt och komplex marknad, där deras kunder i sin tur ställer krav på snabba omställningar i produktionen. Detta kräver att vi kan bistå med flexibla och kundanpassade lösningar, både avseende de fysiska lokalerna och i kontraktsfrågor. Bostäder På Ståhl arbetar vi fortlöpande med att anpassa bostäderna för att fungera väl i dagens samhälle. Den kollektiva känslan som förr genomsyrade samhället har ersatts av ett större fokus på individen. Vår utmaning är att få de olika bostadsstyperna att passa varje hyresgästs specifika behov. Som följd av ett allt större individfokus aktualiseras nu frågan om så kallade ägarlägenheter. Vi deltar med stort intresse i den fortsatta utvecklingen kring den här upplåtelseformen. Seniorboende blir allt mer efterfrågat. Det finns en stor målgrupp som behöver bostäder anpassade för att åldras i och med närhet till god boendeservice. Förädling och utveckling Vi ska ständigt söka efter nya affärsmöjligheter och i det arbetet ska fantasin ha fritt spelrum. För att hitta nya intäktskällor i våra lokaler ser vi nu även över möjligheten att i större utsträckning utnyttja sekundära ytor. Kvarteret Knäppingsborg i Norrköping är ett utmärkt exempel på detta. Efter förädlingen har vi ökat den uthyrningsbara ytan med ca 30 %. Kvarteret är också ett bra exempel på en varsam förädling där ett område bestående av äldre fastigheter har omvandlats till en ny stadsdel. Kvarteret Decimalen i Linköping är ytterligare ett exempel där vi efter ett omfattande förädlingsarbete ökat den uthyrningsbara ytan, i detta fall med ca 10 %. Ståhl är en del av Norrköping och vi känner staden och dess invånare väl. Vi har också ett omfattande engagemang här. Ståhl har till exempel fått uppdraget att se över möjligheten för uppförandet av en publik byggnad på Strömsholmen i centrala Norrköping. Satsningen på kvarteret Knäppingsborg har blivit en stor framgång och nu går vi vidare med att undersöka hur kundflödena till kvarteret kan stärkas ytterligare. Industrilandskapet och Drottninggatan har i dag ingen naturlig koppling och Hörsalsparken fungerar med sin placering som stoppkloss för ett naturligt flöde. Från kommunen har vi fått uppdraget att se över och förbättra området. Vi känner ett stort förtroende från kommunen och vårt samarbete präglas av stor lyhördhet och samarbetsvilja. En aktiv samhällspartner Ståhl ska vara en del av samhället vi verkar i, och en naturlig fastighetspartner för invånarna. Vi är därför mycket aktiva i exempelvis olika centrumföreningar i de städer där vi har fastigheter. KNÄPPINGSBORG NORRKÖPING

20 20 MILJÖARBETE Miljö - en naturlig del av vårt arbete Miljöfrågorna är för oss i högsta grad aktuella och en naturlig del av det dagliga arbetet. Vi strävar efter att minimera vår verksamhets miljöpåverkan så långt det är möjligt. Nu intensifieras det arbetet kommer att bli miljöns år. 1. ANALYS - Energibalans för fastigheten. - Analysera driftstatistik gällande värme, el och vatten. - Ta fram börvärden för respektive objekt och media. Med hänsyn till vilken fastighetstyp det är, utifrån statistik och jämförelsetal - ifrån detta tar vi fram 5 objekt per år att arbeta med. 5. UPPFÖLJNING - Uppföljning av statistik per månad och år på de objekt som vi har tagit ut. ENERGIEFFEKTIVISERINGSPLAN 2. OPTIMERING - Justera inställningsvärden på respektive installation, ventilation, värme m.m. För att se var dessa är optimala för varje anläggning. 4. GENOMFÖRANDE/ÅTGÄRDER - Projektering, kravspecifikation. 3. ANALYS - Hur blev resultatet efter optimering, vad behövs göras för att uppnå ett lägre börvärde? - Stämma av enligt våra NKI-undersökningar och vad våra hyresgäster tycker. - Göra besparingskalkyler.

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6 Å R S R E D O V I S N I N G ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5)

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB samt övriga bolag i koncernen Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-05

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Med omtanke och närhet bygger vi goda relationer

Med omtanke och närhet bygger vi goda relationer ÅRSREDOVISNING 2008 Med omtanke och närhet bygger vi goda relationer Vi på Ståhl vet vad ändamålsenliga lokaler och trygga, trivsamma bostäder betyder i människors vardag. En viktig förklaring till det

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege SPLITTRAD BILD AV MARKNADEN Vad vi läser och hör i media Avmattning

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge.

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Lilium, ett familjeägt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsaktiebolaget

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Årsredovisningen är producerad av Jerhammar & Co reklambyrå i samarbete med Henry Ståhl Fastigheter AB. Foto: Erik Johansson, Norrköping, Carl Hjelte, Stockholm Fastighetsbilder:

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Dags för nya lokaler?

Dags för nya lokaler? Dags för nya lokaler? Här har vi har samlat tips till dig som söker lokal. Framtidssäker arbetsplats Välja läge Modernt och flexibelt Framtidssäker arbetsplats Tänk långsiktigt och ha framtiden i åtanke

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 3 Verksamhetsöversikt 4 5 Året som gått 6 9 Vision & affärsidé 10 11 Våra marknader 12 15 Lokaler 16 17 Bostäder 18 19 Fastighetsutveckling 20 21 Miljöarbete

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion i Stockholmsregionen TRANSAKTION ÖKAR POTENTIALEN I FASTIGHETSPORTFÖLJEN

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2016

Delårsrapport januari mars 2016 Delårsrapport januari mars 2016 Intäkterna ökade till 361 Mkr (337), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 99 procent

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q2 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Fabege i korthet 122 fastigheter Fastighetsvärde: 27,8 Mdkr Uthyrbar

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 februari 2010 Vad är möjligheternas fastighetsbolag? Det beskriver på vilket sätt som vi vill särskilja oss i fastighetsbranschen. Våra

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 13 februari 2014 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör Agenda 1. 2013 och Q4 i korthet 2. Ny strategi och mål 3. Kungsledens

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

INNEHÅLL REDOVISNINGS- FASTIGHETS AB MALMÖ CITY

INNEHÅLL REDOVISNINGS- FASTIGHETS AB MALMÖ CITY INNEHÅLL REDOVISNINGS- - FASTIGHETS AB MALMÖ CITY - - FASTIGHETS AB MALMÖ CITY HYRESMARKNAD MALMÖ KONTOR FASTIGHETS AB MALMÖ CITY A- OCH B-LÄGEN FÖR KONTORSLOKALER I CENTRALA MALMÖ FASTIGHETS AB MALMÖ

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

I tillägg till detta kraftsamlar Fredensborgskoncernen (Heimstadens moderbolag) sin Nordiska bostadssatsning i Heimstaden koncernen genom att:

I tillägg till detta kraftsamlar Fredensborgskoncernen (Heimstadens moderbolag) sin Nordiska bostadssatsning i Heimstaden koncernen genom att: Heimstaden AB utökar samarbetet med Alecta i det gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB och övertar systerbolaget Fredensborg Eiendomsselskaps fastigheter i Norge genom att: Heimstaden Bostad förvärvar

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q3 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Kv. Apotekaren 22 Kvartalet i korthet Mkr 2010-Q3 2009-Q3 Stabilt

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer