Fastighetsvärdering En studie av marknadsinformation som värderingsunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsvärdering En studie av marknadsinformation som värderingsunderlag"

Transkript

1 Fastighetsvärdering En studie av marknadsinformation som värderingsunderlag Stockholms Universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats 10p ht-05 Handledare: Tor Brunzell Av: Henrik Rand och Malin Gustafsson

2 Sammanfattning Marknadsinformationen är ett redskap som nyttjas utav fastighetsvärderare och fastighetsanalytiker, men även utav många andra aktörer på finansmarknaden som ett värderingsunderlag. En korrekt och sanningsenlig marknadsinformation är något som eftersträvas. Studien som utförs ämnar undersöka hur fastigheters marknadsvärde med marknadsinformationen jämte ett börsnoterat fastighetsföretags årsredovisning som beräkningsunderlag skiljer sig åt emot en ortsprisanalys Inledningsvis görs en teoretisk genomgång utav de fastighetsbegrepp och metoder som nyttjats i undersökningen. Fokus ligger på ortsprismetoden och kassaflödesmetoden. Tillämpningen utav dessa metoder sker i beräkningsprogrammet Excel i syfte att man skall kunna betrakta och granska marknadsinformationens och årsredovisningens marknadsvärden jämfört med en ortsprisanalys. Resultatet redovisas i en tabell och man kan utifrån den se att varken marknadsinformationens eller årsredovisningsinformationens marknadsvärden är direkt överrensstämmande med ortsprisanalysen. Slutsatsen för uppsatsen blir att fastställande av kommersiella fastigheters marknadsvärde med enbart marknadsinformation såväl som årsredovisningsinformation som beräkningsunderlag inte kan betraktas som tillförlitlig. Vidare visar studien att en kombination mellan marknadsinformation och årsredovisning som beräkningsunderlag skulle kunna tänkas vara att rekommendera. 1

3 1 Innehåll Inledning/Bakgrund Problemformulering Syfte Avgränsningar Disposition Metod Arbetssätt Kvantitativ och kvalitativ metod Positivism Datainsamlingsmetod Primärdata Sekundärdata Induktivt och deduktivt Teori Värde Fastigheters värde Värdebegrepp inom fastighetsvärdering Marknadsvärde Avkastningsvärde Teknisk nuvärde Värderingsmetoder Produktionskostnadsmetoden Ortsprismetoden Avkastningsmetoden Kassaflödesmetoden Hyror Drift- och underhållskostnader Direktavkastningskrav Restvärde Kalkylränta Empiri Ortsprisanalys Stockholm Avkastningsvärdering Stockholm Atomena Argus Bacchus Ortsprisinformation Malmö Avkastningsvärdering Malmö Claus Mortensen Claus Mortensen Oscar Intervju Resultat och analys Area Direktavkastningskrav Vakans Hyra Drift- och underhåll

4 5.6 Hyresutveckling Drift- och underhållsutveckling Kalkylränta Resultat Slutsats/diskussion Kvalitetsredovisning Kritiskt förhållningssätt Källor Litteratur Avhandlingar/ Examensarbeten/ Rapporter Elektroniska källor Intervjuer Bilagor Årsredovisning Atomena Kassaflöde Årsredovisning Atomena Marknadsinformation Atomena Kassaflöde Marknadsinformation Atomena Årsredovisning Argus Kassaflöde Årsredovisning Argus Marknadsinformation Argus Kassaflöde Marknadsinformation Argus Årsredovisning Bacchus Kassaflöde Årsredovisning Bacchus Marknadsinformation Bacchus Kassaflöde Marknadsinformation Bacchus Årsredovisning Claus Mortensen Kassaflöde Årsredovisning Claus Mortensen Marknadsinformation Claus Mortensen Kassaflöde Marknadsinformation Claus Mortensen Årsredovisning Claus Mortensen Kassaflöde Årsredovisning Claus Mortensen Marknadsinformation Claus Mortensen Kassaflöde Marknadsinformation Claus Mortensen Årsredovisning Oscar Kassaflöde Årsredovisning Oscar Marknadsinformation Oscar Kassaflöde Marknadsinformation Oscar Ortsprisanalys Gamla Stan Ortsprisinformation Malmö Intervjumall

5 1 Innehåll 1.1 Inledning/Bakgrund Vid värdering utav fastigheter nyttjar sig fastighetsvärderare och fastighetsanalytiker utav olika värderingsmetoder och modeller. I Sverige finns det tre dominerande metoder, ortsprismetoden, avkastningsmetoden och produktionskostnadsmetoden. Ett utav de mest centrala begreppen inom fastighetsvärdering är marknadsinformation. Att ha tillgång till en korrekt värderad marknadsinformation är något som eftersträvas. Den marknadsinformation som vi har studerat har vi erhållit ifrån NewSec AB. NewSec AB har ett systerbolag, Datscha AB som de levererar sin marknadsinformation till. Vi har nyttjat Datscha för att erhålla marknadsinformation och ortsprisinformation. Datscha är en webbaserad tjänst för analys av den svenska fastighetsmarknaden och verktyget datscha.com lanserades den 31 oktober Datscha AB är idag Sveriges ledande leverantör av tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter. Den webbaserade tjänsten innefattar information om fastigheter, hyresnivåer, fastighetsbestånd samt möjlighet till simulering av marknadsvärdet. Den betydelsefulla informationen köper Datscha från tillförlitliga källor på fastighetsmarknaden. Exempelvis kommer marknadsinformationen ifrån NewSec, Forum, Svefa och DTZ. Fastighetsinformationen erhålls från Lantmäteriverket, kartorna från Metria, statistiken från Statistiska centralbyrån, SCB och koncerninformationen från Upplysningscentralen, UC. All denna information paketerar sedan Datscha och gör den lättillgänglig, snabb och enkel på Internet. Datscha har idag över 1400 användare på 200 företag i 7 olika länder. Merparten utav användarna är verksamma inom finans- eller fastighetsmarknaden. Datscha AB har idag 10 anställda och omsatte 22 miljoner SEK år Studien som skall utföras ämnar undersöka hur tillförlitlig fastigheters marknadsvärde med marknadsinformationen jämte ett börsnoterat fastighetsföretags årsredovisning som beräkningsunderlag är i jämförelse emot en ortsprisanalys. Det börsnoterade fastighetsföretaget är Vasakronan AB.Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag med inriktning på kommersiella lokaler och då främst kontor och butiker. De bistår även med ett stort utbud av tjänster. Vasakronan har ett fastighetsbestånd som omfattas utav 166 fastigheter med en total area på 1.3 miljoner m 2. Fastigheterna är belägna i Stockholm, Stockholms förorter, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. I begynnelsen hade Vasakronan sin verksamhet utspridd på 189 orter i Sverige samt att fastighetsbeståndet bestod utav diverse olika fastighetstyper. Man har under åren genom försäljningar samt förvärv koncentrerat sig på att skapa en geografisk koncentration samt en inriktning på kommersiella lokaler, då främst kontor. Vasakronans expansion har skett i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Lund. Renodlingen och koncentrationen till storstadsregioner har skapat stora mervärden och fastighetsportföljens värde har mer än fördubblats från ursprungliga värdet 17 miljarder till cirka 34 miljarder kronor. Vasakronan AB ägs till hundra procent utav den svenska staten, men bedrivs på samma sätt som ett privat börsnoterat fastighetsföretag med syfte att maximera sin nytta och vinst. Studien kommer att ske genom att vi kommer att studera och granska marknadsinformationen samt redovisningsinformationen för tre kommersiella fastigheter i Gamla Stan, Stockholm och tre kommersiella fastigheter i centrala Malmö. Denna information kommer sedan att användas som beräkningsunderlag för att uppskatta fastigheternas marknadsvärde. Resultatet kommer sedan att jämföras emot ortsprisanalyser för Stockholm och Malmö för att se hur pass 4

6 överrensstämmande och tillförlitlig informationen egentligen är. De sex utvalda fastigheterna ägs och förvaltas samtliga utav Vasakronan AB. För att granska marknadsinformationen och årsredovisningen kommer vi att använda oss utav kassaflödesmetoden samt ortsprismetoden. 1.2 Problemformulering Marknadsinformationen är något som alla fastighetsvärderare och fastighetsanalytiker använder sig utav mer eller mindre, men hur tillförlitlig är den egentligen? Hur pass överrensstämmande är en värdering av fastigheters marknadsvärden med marknadsinformation som underlag jämfört mot en ortsprisanalys? Är en värdering av fastigheters marknadsvärde mer överrensstämmande om man nyttjat ett börsnoterat fastighetsföretags årsredovisning som underlag jämfört mot en ortsprisanalys? Är den ena informationen tillförlitligare som underlag än den andra vid fastställande av marknadsvärdet för en kommersiell fastighet? 1.3 Syfte Syftet med studien är att utvärdera hur pass lämplig marknadsinformation jämfört med ett börsnoterat fastighetsbolags årsredovisning är som beräkningsunderlag vid fastställande av kommersiella fastigheters marknadsvärde. 1.4 Avgränsningar Vi har valt att avgränsa oss till att endast studera marknadsinformationen levererad av Newsec Analys då tillgång till denna erhålls genom Datscha. Vi har avgränsat oss till att studera kommersiella fastigheter med typkoder 325, det vill säga hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler. Vasakronan har valts som fastighetsägare då detta bolag är ensamt om att leverera detaljrik information samt att det är ett av de största fastighetsbolagen i Sverige, vilket gör studien extra intressant. Vi har även valt att begränsa oss till sex undersökningsobjekt, 3 i Gamla Stan i Stockholm och 3 i centrala Malmö. Detta urval har gjorts med hänsyn till komparativa faktorer som påverkar en fastighets marknadsvärde. 1.5 Disposition I syfte att underlätta för läsaren skall vi i detta avsnitt presentera uppsatsens fortsatta upplägg. I avsnitt 1 presenteras bakgrund och syfte med uppsatsen samt de frågeställningar som ligger till grund för studien. Avsnitt 2 är metodavsnittet. Här presenteras de metoder vi utgått ifrån samt tillvägagångssättet under studiens gång. I avsnitt 3 som är teoriavsnittet presenteras de grundläggande begrepp samt metoder för fastighetsvärdering, i syfte att man skall få en överblick om vad fastighetsvärdering innebär. Här presenteras även de metoder och modeller som sedan tillämpas i empirin. Empirin presenteras i avsnitt 4 och följs utav analysen i avsnitt 5. I avsnitt 6 sker slutdiskussionen som utgår från analysen och uppsatsen avslutas med en kvalitetsredovisning i avsnitt 7. 5

7 2 Metod I metodavsnittet behandlas och presenteras den metod som valts vid utförandet utav denna studie. Undersökningen är en positivistisk och kvantitativ studie, med undantag från intervjun som genomfördes. Kvantitativ data behandlas och granskas för att kunna urskilja samband eller skillnader mellan marknadsinformationen jämte årsredovisningen, men även för att jämföra dessa mot en ortsprisanalys. 2.1 Arbetssätt Lämplig litteratur för uppsatsen studerades och valdes ut för att kunna appliceras på den tänkta undersökningen. Uppsatsen består av ett relativt omfattande teoretiskt avsnitt där nödvändiga begrepp och metoder förklaras för att senare kunna tillämpas i empiriavsnittet. För att tydliggöra samt att få en övergripande insikt har även en intervju skett. Avslutningsvis knyter vi samman alltihop och analyserar och sammanfattar resultaten. 2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod Metodteorin framhåller två sorters undersökningar, kvantitativa och kvalitativa. En kvantitativ undersökning antar numeriska värden och kan även kallas för numerisk undersökning. Undersökningen skall således presenteras numeriskt. Syftet är att svara på frågorna, hur många eller hur mycket. Som exempel kan nämnas ålder, inkomst, betyg från gymnasiet eller skostorlek. Denna undersökning har främst en kvantitativ karaktär då uppsatsen ämnar granska och jämföra marknadsinformationsvärden med årsredovisningsvärden för att dessa två sedan skall jämföras emot ortsprisvärden. Därigenom generar kvantitativa data ett underlag för en analys som kommer att bevisa hur till vida marknadsinformationen är tillförlitlig eller inte. En kvantitativ undersökning av denna karaktär inbegriper en striktare struktur vilket medför att undersökningen skall kunna upprepas och erhålla samma utfall och resultat 1. Kvalitativa undersökningar är icke-numeriska till exempel kön, partitillhörighet eller civilstånd 2. Med kvalitativa studier eftersträvar man att förstå helheten för att förstå delarna och att förstå delarna för att förstå helheten. Den kvalitativa studien lämpar sig bäst då specifika problem skall undersökas och där en mer djupgående undersökning krävs. Studien genererar en djup och detaljerad bild av det undersökta problemet 3 4. Vår uppsats är till viss del kvalitativ då vi använder oss utav intervjuer som redskap. 2.3 Positivism Positivismen förklarar hur verkligheten ser ut, medan hermeneutiken beskriver hur verkligheten uppfattas. Dessa två förhållningssätt ställs emot varandra inom vetenskapsteorin. Det är de två filosoferna Carl Hempel och Karl Popper som är huvudmännen bakom positivismen som en vetenskaplig teori. Denna vetenskapsteori motsvarar dagens moderna 1 Dahmström, K.(1996). sid Dahmström, K.(1996). sid Denscombe, M (2000). sid. 202ff 4 Bryman, Alan (1997). sid. 112ff 6

8 akademiska förhållandesätt gentemot de undersökta problemen. Popper och Hempel använder sig av uttrycket hård fakta. Vilket innebär att man är kritisk till världen och ämnar att bygga upp kunskapen kring en kärna av kunskap. Undersökningsmetoden är objektiv och dess huvudsakliga syfte är att förklara ett problem genom generella lagar eller utifrån en generell hypotes 5. För att undersöka och förklara ett problem använder sig positivismen av de fem sinnena och individens egna förnuft. Detta är enligt Popper den rena metoden att frambringa kunskap om världen och dess komplicerade funktioner 6. Hempel drar positivismen ett steg lägre och hävdar att en händelse endast kan förklaras genom att peka ut generella lagar som kopplar samman orsak och verkan. Detta är vitalt för att kunna göra giltiga förutsägelser samt återge förklarande svar som stöd av de generella empiriska hypoteserna 7. I en positivistisk ansats grundar sig resultatet av mätningen på korrekt logik och fakta. Det formella logiksystemet grundar sig på noggranna definitioner, särskiljande av antagande och satser. Väsentligt är även att resultatet är objektivt, det vill säga inte har påverkats utav forskaren. Inom positivismen är förklaringar viktigare än förståelse. Positivismen innebär att vetenskap bör bygga på säker kunskap. Detta vetenskapliga förhållningssätt menar att det finns två källor till kunskap, det vi kan registrera med våra sinnen och det vi kan resonera oss till med vårt förnuft 8. Denna undersökning är till grunden positivistisk eftersom uppsatsen ämnar identifiera huruvida marknadsinformationen är tillförlitlig jämfört med årsredovisningen, vid en jämförelse mot ortsprisanalysen. Eftersom generella slutledningar är centrala inom den positivistiska vetenskapsteorin har vi för avsikt att kontrollera detta på ett kvantitativt positivistiskt förhållningssätt. Därav avser vi med detta förhållningssätt urskilja om eventuella generella lagar går att identifiera samt att styrka våra egna antaganden om marknadsinformation som värderingsunderlag vid fastighetsvärdering. 2.4 Datainsamlingsmetod Uppsatsens data är uppdelad i två olika insamlingsmetoder. Data som bygger uppsatsens stomme är tidigare litteratur för att bygga en stabil grund av kunskap för den nya läsaren. Litteraturen består av faktaböcker såväl som olika rapporter, avhandlingar, examensarbeten samt elektroniska källor. Vidare har beräkningar utförts i Excel för att generera aktuell och tydlig data för att en jämförelse av marknadsinformationens och årsredovisningens resultat skall kunna ske med ortsprisanalysen Primärdata Primärdata kallas den data som samlas in för första gången för att ingå i en undersökning. I denna uppsats erhålls primärdata från den intervju som genomförts med fastighetsanalytikern Henrik Bauer 9. 5 Hempel, Carl (1969). sid Popper, Karl (1997). sid Hempel, Carl (1969). sid. 58f 8 Hempel, Carl (1969). sid Dahmström, K.(1996). sid. 51ff 7

9 2.4.2 Sekundärdata Sekundärdata kallas den information som redan existerar fast är insamlat i ett annat syfte 10. I denna uppsats består sekundärdata av litteratur, rapporter, information från hemsidor, examensarbeten samt årsredovisningar. 2.5 Induktivt och deduktivt De två vanligaste sätten att angripa ett problem benämns, induktivt och deduktivt angreppssätt. Deduktion innebär att man utgår från teorier som appliceras på verkligheten för att se hur väl de stämmer överens. Slutsatserna följer logiskt ur antagandena. Om slutsatsen är logiskt bestämd så kan den betraktas som strikt giltig 11. Med induktion menar man att man drar allmänna generella slutsatser utifrån empirisk fakta. För den induktiva logiken krävs det ingen logisk relation mellan premisserna och slutsatsen för att en generell relationssats skall få stöd. Detta bidrar till att en induktiv slutledning varken är strikt logisk eller giltig, då slutsatsen kan vara falsk. Det finns dock inget som säger att premisserna behöver vara falska för den delen 12. Uppsatsen bygger på en deduktiv studie eftersom teorierna appliceras på verkligheten för att identifiera hur pass väl marknadsinformationens värden och årsredovisningens värden överensstämmer med värden från ortsprisanalysen. I en deduktiv undersökning struktureras och fokuseras studien kring de rådande teorierna. Detta kan leda till en viss begränsning utav undersökningen då man inte kan frångå de gällande teorierna. Vi anser dock att tillvägagångssättet hjälpt oss att applicera den mest relevanta teorin, samt att arbetssättet i en deduktiv studie är enkelt att följa och ger en tydlig bild av det undersökta fenomenet Dahmström, K.(1996). sid Hartman, J. (1998). sid. 137ff 12 Hartman, J. (1998). sid. 128ff 13 8

10 3 Teori I teoriavsnittet beskrivs den teori som ligger som grund för våran undersökning. I detta avsnitt kommer grundbegrepp att definieras samt förklaras. Här presenteras även de tillämpade modellerna och metoderna som används vid våran studie. 3.1 Värde En fastighets värde beror på vilken aktör man vänder sig till och hur den aktören ser fastighetens potentiella framtida nytta. Därav är det viktigt att man är klar med vad man värderar och för vem. Begreppet värde är ett begrepp som betyder och uppfattas olika för olika individer. Värde betyder för vissa framtida nytta men för andra betyder det vad de har betalat för ett objekt eller en tjänst. Dessutom skiljer sig begreppet värde från situation till situation samt innehar även ett sentimentalt värde för många. En fundamental förutsättning för att man skall kunna tillämpa olika värderingsmetoder är att man utnyttjar en gemensam terminologi och att enighet råder om dess innebörd. Det är även väsentligt att man har en likartad syn på de olika värderingsmetodernas tillämpningar. Detta för att erhålla relevanta bedömningar i skilda sammanhang. Det är genom marknadens betalningsvilja för den nytta resurserna i framtiden kan ha som värdet skapas. Detta kan visa sig i form av olika aktörers betalningsvillighet. Det fundamentala för värdeteorin säger att värdet är lika med nuvärdet av potentiella framtida nyttor. Värdeteorins kärna kan uttryckas som: de flesta resurserna är av begränsad tillgång, om de kan vara till nytta uppstår ett behov av dem vilket skapar ett värde i människors medvetande Fastigheters värde Det som gör att fastigheters värde inte kan generaliseras är att varje fastighet i sig är unik. Detta på grund av dess läge och karaktärsdrag samt att en fastighet inte är flyttbar. Värdefaktorn som har störst betydelse är läget, men även makro- och mikroläget spelar en avgörande roll. Man kan generellt dela in de olika faktorerna som skapar fastigheters värde i tre grupper: direkt fastighetsanknutna, marknadsanknutna faktorer och omvärldsfaktorer. Direkt fastighetsanknutna faktorer är av teknisk, juridiskt och ekonomisk karaktär. Exempel på dessa är läge, omgivning, planbestämmelser, storlek, ålder, olika kvalitativa egenskaper, standard och skick, hyror och driftvillkor. Marknadsanknutna faktorer är utbud och efterfrågan på såväl själva fastigheterna som deras utnyttjbara areor, marknadsaktörer och marknadsvillkor samt förändringar i beståndet. 14 Broberg, A. Fernström, A. (1995). 9

11 Omvärldsknutna faktorer är till exempel samhällsekonomiska och politiska faktorer, konjunkturutveckling med tillväxttakt, arbetsmarknadssituation, kreditmarknaden med kapitaltillgång, räntenivåer och kreditvillkor, beskattningsregler och hyreslagstiftning Värdebegrepp inom fastighetsvärdering Det finns olika typer av värdebegrepp inom fastighetsvärdering men de mest centrala är marknadsvärde, avkastningsvärde och tekniskt nuvärde Marknadsvärde I en marknadsekonomi är marknadsvärdet det i särklass mest centrala begreppet. Marknadsvärde definieras som det pris som kan förväntas vid en försäljning på en fri och öppen marknad. Marknadsvärdet, det mest sannolika priset som skulle betalas vid en försäljning av en viss fastighet, bestäms av utbud och efterfrågan på fastighetsmarknaden. Det är fastigheternas marknadsvärde som värderaren skall bedöma och lägga som grund för avkastningsberäkningen. Definitionen av marknadsvärde följer den internationella standarden enligt IVSC (International Valuation Standard Committee) som uttrycks i IVSC 2003 enligt nedan: Market Value is the estimated amount for which a property should exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing sellerin an arm s lenght transaction after proper marketing wherein the parties had each actedknowledgeably, prudently and without compulsion 17. Ovan angivna definition av marknadsvärdet är nästan identisk med den europeiska standarden enligt TEGoVA som anges i EVS 2003 (European Valuation Standards 2003). Market value is the astimated amount for which an asset should exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willig seller in an arm s-lenght transaction after proper marketing wherein the parties had each acted knowledgeably, prudendently and without compulsion Avkastningsvärde Med en fastighets avkastningsvärde avses nuvärdet av de förväntade avkastningarna. Avkastningsvärdet är subjektivt och utgår från en viss individ eller ett visst företag. Värdet beräknas med utgångspunkt från framtida årliga betalningsnetton, som görs jämförbara över tiden genom att de nuvärdesberäknas med en viss kalkylränta. Avkastningsvärdet är som sagt alltid individuellt då det baserar sig på en viss fastighetsägares uppgifter om kostnader och intäkter. Framtida förväntade avkastningar diskonteras till en summa vid värdetidpunkten. Avkastningsvärdet används främst vid investeringsanalyser. Då jämförs marknadsvärdet, det vill säga förväntat pris, med värdet för just denna fastighetsägare att inneha fastigheten; avkastningsvärdet. 15 Broberg, A. Fernström, A. (1995). 16 Lind, H. (1995). 17 Svenskt Fastighetsindex. (2003). sid Svenskt Fastighetsindex. (2003). sid.6f 10

12 Det förräntningskrav som uttrycks i kalkylräntan samt metoden för att beräkna de framtida betalnettona har stor betydelse för vilket resultat avkastningsvärderingen ger. En fastighet kan sålunda åsättas flera olika avkastningsvärden Teknisk nuvärde Tekniskt nuvärde är enbart tillämpbart på byggnader och anläggningar och definieras som återanskaffningskostnaden, reducerat med värdeminskningen till följd av ålder och förslitningar. Återanskaffningsvärdet används för att beteckna en fastighets produktions- och återanskaffningskostnad. Återanskaffningsvärdet reduceras om det är äldre byggnader med hänsyn till den värdeminskning som beror på förslitning och uppkomna brister i standard. Återanskaffningskostnaden är vad det skulle kosta om man vid värderingstillfället skulle ersätta byggnaden med en ny byggnad med jämförbar standard. Vid bedömning av det tekniska nuvärdet används produktionskostnadsmetoden, som i värderingssammanhang betecknas som återanskaffningskostnader Värderingsmetoder Vid fastighetsvärdering finns tre dominerande metoder i Sverige. Bland dessa finns ett antal varianter. Metoderna är ortprismetod, där jämförelse antingen görs med direkta jämförelseköp eller indirekt genom nyckeltal, avkastningsmetod, som till exempel diskoneringsmetoder och räntabilitetsmetoder samt produktionskostnadsmetod Produktionskostnadsmetoden Värdet enligt denna metod utgörs av summan av markvärdet bedömt enligt ortprismetoden och den beräknade nyproduktionskostnaden för byggnaden med avdrag för beräknad värdeminskning på grund av ålder och bruk. Byggnadskostnader brukar man vid beräkningar dela upp i direkta kostnader så som arbetskraft och byggmaterial, indirekta kostnader så som bygglov och arkitektarvode, och entreprenörens förtjänster. Intresset för produktionskostnader beror främst på att den indirekt påverkar marknadens prisbildning. Produktionskostnader är i sig inget värde utan de relateras till en fastighets värde. En fastighets värde kan såväl under som överstiga kostnaderna för dess anskaffning eller produktion Ortsprismetoden Ortprismetoden är användbar och har en världsomspännande tillämpbarhet för de flesta fastighetstyper. Värdering med tillämpning av ortprismetoden används i all huvudsak för att bedöma marknadsvärde. Värdebedömning med hjälp av denna metod utförs genom att analysera priser från försäljningar av jämförbara fastigheter på en fri och öppen marknad, i största möjliga mån måste skillnader i värdetidpunkt och egenskap beaktas. Det mest 19 Andersson, A. Hörnfelt, S. (1998). 20 Eliasson, A. (1996). 21 Andersson, A. Hörnfelt, S. (1998). 22 Andersson, A. Hörnfelt, S. (1998). 11

13 önskvärda vore att ha en identisk byggnad som sålts nyligen, men det är ovanligt och därför är det flera jämförelseprocedurer som måste företas. Tillgången på relevanta marknadsdata är avgörande för resultatets kvalitet. För att göra analysen relateras de betalda priserna till någon värdepåverkande faktorer, till exempel till fastighetens driftnetto, hyra, uthyrbara area, markareal eller byggrätt. Att relatera de betalda priserna till driftnetton är vanligast beträffande kommersiella fastigheter. Övriga metoder som är vanliga vid ortsprisanalys är areametoden, köpeskillningskoefficienten, nettokapitalisering, bruttokapiatlisering och regressionsanalys. Det finns två huvudproblem med ortsprismetoden, det ena är jämförbarheten och det andra är antalet transaktioner på marknaden Avkastningsmetoden Att nyttja en avkastningsvärdering innebär att man uppskattar en fastighets intjäningsförmåga. Avkastningsmetoden baseras på en fastighets kapacitet att producera driftnetton i framtiden. I regel baseras avkastningsmodellerna på uppskattningar av kassaflöden. Vad som krävs för att kunna bedöma värdet med avkastningsmodeller är: En modell för beräkningarna Ett förväntad årligt driftnetto för fastigheten En kalkylperiod (är vanligen 3, 5, 10 år eller evig tid) En beräknad kalkylränta Ett restvärde vid diskontering Avkastningsmetoderna kan nyttjas för att antingen uppskatta ett marknadsvärde eller för att beräkna en individuell investering. Modellstrukturen är den samma oavsett vilket värde som bedöms, endast parameterstorleken varierar 24. Beroende på kalkylperioden kan dessa metoder delas in i räntabilitetsmetoder och diskonteringsmetoder. Räntabilitetsmetoden används när ett års driftnetto utnyttjas för att erhålla det bedömda värdet på fastigheten. Värdet genereras genom evighetskapitalisering av driftnettot. Diskonteringsmetoden baseras på att nuvärdesberäkna förväntade framtida årliga inkomster eller kassaflöden under en specifik kalkylperiod. Ett restvärde beräknas genom evighetskapitalisering av det bedömda årets driftnetto efter kalkylperioden. En utav avkastningsmodellerna är kassaflödesmodellen och denna modells kalkylperiod baseras på diskonteringsmetoden Kassaflödesmetoden Kassaflödesvärdering innebär att framtida betalningsströmmar värderas utifrån ett avkastningskrav. Fastigheternas kassaflöden prognostiseras under en bestämd tidsperiod, vanligen 5-10 år. Under tidsperioden tas hänsyn till marknadsveckling, drift och hyresutveckling, det vill säga allt som påverkar fastigheternas kassaflöden. Varje års driftnetto, det vill säga hyresintäkter subtraherat med drift- och underhållskostnader, nuvärdesberäknas till år 0 med en kalkylränta. Vid kalkylperiodens slut beräknas ett restvärde 23 Svenskt Fastighetsindex. (2003). sid.14f 24 Lundström, S. (1997). 12

14 utifrån driftnettot med hjälp av en evighetskapitalisering. Nuvärdet av driftnettona adderat med nuvärdet av restvärdet utgör det totala marknadsvärdet. Kassaflödesmetoden har vissa nackdelar som kan resultera i problem. Metoden ger exempelvis alltid ett marknadsvärde även där omsättningen av fastigheter är mycket liten och underlag för ortprismaterial saknas. Modellen i sig bygger på variabler som hyresnivåutveckling, drift och underhållsutveckling, inflationsutveckling vilket inte alltid är lätta att prognostisera. Den tar heller ingen hänsyn till ifall det finns speciella ägarintressen som värderar fastigheterna högre på grund av egenvärde I likhet med en investeringskalkyl beräknas i kassaflödeskalkylen ett nuvärde för de förväntade framtida betalningsströmmarna fram. I kassaflödeskalkylen görs en prognos över in och utbetalningar underkalkylperioden. Restvärdet beräknas fram vid kalkylperiodens slut. Formeln för kassaflödeskalkylen är följande: 27 V n = ( H DoUH F ) t Rn + ( 1+ k) ( ) n t= k V = Nuvärde H = Hyra DoUH = Drift- och underhåll F = Fastighetsskatt R = Restvärde t = Tidsvariabeln n = Kalkylperiod k = Kalkylränta Kassaflödeskalkylen baseras på befintliga hyresavtal samt bedömningar av marknadsmässig hyra, vakansgrad, drift- och underhållskostnadsnivåer. Även kalkylräntan och restvärdet antas i kalkylen vara marknadsanpassade Hyror Med marknadsanpassade hyror förutsätts att hyrorna är högre i attraktiva lägen och i lägenheter/lokaler med hög standard medan hyrorna är lägre i mindre attraktiva lägen och i lägenheter/lokaler med lägre standard. Det vill säga lägesfaktorn och standarden på lägenheten/lokaler får större påverkan på hyresnivån jämfört med en marknad utan marknadsanpassade hyror. Det uppstår en jämvikt på marknaden när marknadsutbudet och marknadsefterfrågan är lika. Med marknadsutbud menas den totala kvantitet av en vara/tjänst som företagen tillsammans är villiga att producera vid ett givet pris. Marknadsefterfrågan är den totala kvantitet av en vara/tjänst som efterfrågas av alla individer vid ett givet pris. Inom fastighetsbranschen kan man se utbud och efterfrågan ifrån två olika perspektiv, nämligen hyresgästen och fastighetsägarens perspektiv. De som äger sina bostäder själva måste beakta båda dessa marknader. Förändringar av marknadsutbudskurvan, 25 Jaffe, A. J. Sirmans, C. F. (1995). 26 Damodaran, A.(2003). 27 Svenskt Fastighetsindex. (2003). sid.15 13

15 marknadsefterfrågekurvan eller de båda tillsammans ger förklaring till varför priset stiger eller sjunker. Ett skift utav marknadsutbudet kan exempelvis förklaras genom att reparationskostnaderna blivit lägre på grund av billigare reparationsmaterial medan ett skift utav marknadsefterfrågekurvan kan vara att inkomsten har ökat för individerna Drift- och underhållskostnader Byggnadens drift- och underhållskostnader är de kostnader som uppkommer under den löpande förvaltningen av byggnaden. Kostnaderna kan antas vara beroende av fastighetens användning, tekniska lösningar, ambitionsnivå som förvaltare och brukare och en rad andra faktorer. Driftkostnad definieras som fastighetens tekniska förbrukning, fastighetsskötsel och andra förvaltningsposter som syftar till att möjliggöra fastighetens användning. Den enskilt största driftkostnaden för fastigheter är värmekostnaden. Underhåll definieras som kostnader för ingrepp som bibehåller fastighetens ursprungliga funktion och standard som minskas genom förslitningar och omodernitet. Man brukar generellt dela in fastigheters underhållskostnader i löpande/akut underhåll och periodiskt underhåll. Löpande/akut underhåll utförs utan att åtgärderna har planerats i förväg. Till periodiskt underhåll räknas underhåll som återkommer med längre tidsintervall än ett år. Fastighetsägarna har olika strategier när det kommer till underhållskostnader. Vissa satsar mycket resurser på förebyggande underhåll medan andra fastighetsägare har en effektiv organisation för akut underhåll. Fastighetsägare som eftersträvar förebyggande underhåll kan i större utsträckning uppskatta kostnaderna och minskar därmed risken för obehagliga överraskningar i form av oväntade fel och kostnader. Därmed inte sagt att förebyggande underhåll skulle vara bättre eller billigare än akut underhåll Direktavkastningskrav Direktavkastningskravet tillämpas för att bestämma ett restvärde om fem eller tio år beroende på kalkylperiod. För att bedöma ett restvärde måste direktavkastningskravet anpassas efter fastighetsmarknaden med hänsyn till fastighetens geografiska läge, förväntad marknadsutveckling med hänsyn till fastighetens fas i den ekonomiska livscykeln men också mot bakgrund av antaganden om hyresutvecklingen i kalkylen. Det är driftnettot för året efter sista kalkylåret som läggs till grund för restvärdesbedömningen. Den grundläggande definitionen av direktavkastning är fastighetens driftnetto för året efter sista kalkylåret dividerad med fastighetens marknadsvärde. Direktavkastningskravet kan även definieras som årlig tillväxt för driftnettot subtraherad med kalkylräntan Restvärde Restvärdet bestäms genom evighetskapitalisering, vilket förutsätter konstant tillväxt och direktavkastningskrav. I en kortare kalkylperiod får restvärdet större betydelse för det totala värdet än i en längre period. Restvärdets storlek är alltså beroende av grundantagandena för periodens längd. Även det långsiktiga tillväxtantagandet har stor inverkan på restvärdet. 28 Jaffe, A. J. Sirmans, C. F. (1995). 29 Bejrum, H. Berglund, M. Hellström, A. Lind, H. Lundström, S. (2004). 30 Einarsson, J. Nord, M. (1999). 31 Svenskt Fastighetsindex. (2003). sid.20f 32 Lind, H. (2004). 14

16 Gordons formel grundar sig på denna princip och används ofta vid aktievärdering. Modellen antar att aktien (företaget) kommer att finns i evig tid samt att tillväxten i utdelningen/vinsten kommer att vara konstant. Detta kan även appliceras på värdering av fastighetsföretag då driftnettot ses som utdelning 33. Vid konstant årlig tillväxt i driftnettot skrivs Gordons formel: R n = DN n+1 ( k t) R n = restvärde vid tidpunkt n. DN n+1 = driftnetto första året efter kalkylperioden k = kalkylränta t = konstant årlig tillväxt i driftnettot Kalkylränta Kalkylräntan används i kassaflödesmetoden som diskonteringsfaktor för nuvärdesberäkning av de årliga kassaflödena och det sista årets restvärde. Kalkylräntan kan framräknas om tillgång finns för den konstanta årliga tillväxten i driftnettot samt direktavkastningskravet. Uträkningen härstammar från Gordons formel: kalkylränta = direktavkastningskrav + årlig tillväxt i driftnettot Jaffe, A. J. Sirmans, C. F. (1995). 34 Damodaran, A.(2003). sid

17 4 Empiri I följande avsnitt presenteras data från kassaflödesvärderingar samt information från utförd intervju angående marknadsinformation från Newsec. För att inte avsnittet skall bli allt för omfattande ges endast förklaringar för kassaflödesvärdering av fastigheten Atomena 1. Återstående värderingar utförs på identiskt sätt och för dessa fastigheter presenteras endast resultatet. Även beräkningar för utveckling för hyra och drift- och underhåll utförs på identiskt sätt i Malmö och Stockholm. Information kring de olika hyresgästerna i Malmö respektive Stockholm är begränsad då varken Vasakronan eller hyresgästerna vill lämna ut information kring hyreskontrakten. Detta medför att det är svårt att förutspå den framtida hyres- och vakansutveckling. Man kan heller inte se om hyreskontakten skiljer sig åt beroende på verksamheten som bedrivs, om kontrakten är på väg att löpa ut eller om de har förändrats under tidens gång. 4.1 Ortsprisanalys Stockholm Under perioden till har åtta stycken köp och försäljningar av kommersiella fastigheter skett i Gamla Stan. Urvalet till ortsprisinformationen har grundat sig på att de valda fastigheterna innehar typkod 325, att äganderätt är upplåtelseformen samt att fastigheterna är belägna i samma område. Detta urval görs för att finna överensstämmelse med de fastigheter vi nedan skall kassaflödesvärdera. Vad vi kan utläsa från ortsprisinformationen så ligger det högsta försäljningspriset på SEK/m 2 och det lägsta försäljningspriset på SEK/m 2. Genomsnittspriset för de åtta transaktionerna är SEK/m 2. (se bilaga 25) 4.2 Avkastningsvärdering Stockholm Hyresgäster De tre valda fastigheterna i Stockholm ligger i Gamla Stan och är Argus 8, Atomena 1 och Bacchus 1. Argus 8 som ligger på Skeppsbron 38 har endast en hyresgäst, The Boston Consulting Group, vilket är ett managementkonsultföretag med intentionen att hjälpa ledande företag att skapa och bevara konkurrensförmåner. Atomena 1 som ligger på Stora Nygatan 2A-B har två hyresgäster. Den ena är Arbetsdomstolen, som är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Den andra hyresgästen är Regeringskansliet, som är en sammanhållen myndighet i Sverige bestående av Statsrådsberedningen, Förvaltningsavdelningen och de olika fackdepartementen. Myndigheten är en politiskt styrd organisation, där regeringen avgör arbetets inriktning och vilka frågor som skall prioriteras. Tjänstemännen i Regeringskansliet arbetar med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till regeringens beslut. Fastigheten Bacchus 1 är belägen på Skeppsbron 20 och har hyresgästerna Procuritas Partners och Skeppsbrogruppen. Procuritas Partners är ett av Skandinaviens ledande riskkapitalbolag och är specialister på att initiera, strukturera och finansiera Management Buyouts av mellanstora företag i Norden. Skeppsbrogruppen är en arbetsgrupp som består av representanter från kommunala förvaltningar och bolag samt från Kinnevikskoncernen. Skeppsbrogruppen har som syfte att utveckla Skeppsbron som ett attraktivt promenadstråk med utåtriktad verksamhet. 16

18 Utveckling för hyra och DoUH För att bestämma framtida hyresutveckling för butiker och kontor i Stockholmsområdet använder vi oss utav information från årsredovisningar från år 1999 och Den årliga utvecklingen bestäms genom att tillämpa följande formel: Genomsnitt Årlig utveckling = Genomsnitt Utvecklingen som redovisas i tabell 1 är för perioden och vi antar att denna utveckling kommer att följas de kommande fem åren som utgör kalkylperioden i kassaflödesvärderingen. Utvecklingen för drift- och underhållskostnader beräknas med samma formel som för hyresutvecklingen. Skillnaden är att vi inte separerar drift- och underhållskostnader för butik och kontor, då denna kostnad inte påverkas annorlunda vare sig lokalarean är butik eller kontor. Hyresutveckling Hyresintäkter, kontor Lokalarea, kontor Genomsnitthyra, kontor 1179,8 2327,5 Utveckling/år 14,56 % Hyresintäkter, butik Lokalarea, butik Genomsnitthyra, butik 1404,8 3078,9 Utveckling/år 16,99 % 1 Genomsnitt DoUH, kontor och butik Utveckling/år 10,64 % Tabell Atomena 1 I följande avsnitt redovisas kassaflödesvärderingar för Atomena 1 med marknadsinformation samt årsredovisning som beräkningsunderlag. Förklaring till kassaflödesvärderingarna ges i löpande text. Marknadsinformation Informationen i tabell 2 är levererad av NewSec. Värdena avser fastigheten Atomena 1 och fullständig information angående fastigheten finns i bilaga 3. Lokalslag Area Dir. krav Vakans Hyra DoUH Hyres-utv./år DoUH-utv./år (m 2 ) (%) (%) (SEK/m 2 ) (SEK/m 2 ) (%) (%) Kontor ,50 10, ,00 2,00 Butik 584 6,75 4, ,00 2,00 Summa Area 3896 Tabell 2 17

19 Årsredovisning Informationen i tabell 3 är inhämtad från årsredovisning 2004 för Vasakronan AB. Utvecklingsnivåer för hyra samt drift- och underhåll beräknas i tabell 1. Vasakronans årsredovisning för 2004 ger enbart totala hyresintäkter för de enskilda fastigheterna vilket har resulterat i att hyra per kvadratmeter i tabell 3 för de olika lokalareorna har räknats ut schablonmässigt enligt följande formler: Hyra per kvadratmeter kontor = Genomsnitthyra butik Genomsnitthyra kontor Totala hyresin täkter Area butik ( 1 Vakans butik) + Area kontor ( 1 Vakans kontor) Genomsnitthyra butik Hyra per kvadratmeter butik = Genomsnitthyra kontor Hyra per kvadratmeter kontor Totala hyresintäkter, area samt vakans återfinns i tabell 3. Genomsnitthyra återfinns i tabell 1. Resultatet av hyra per kvadratmeter för kontor och butik presenteras i tabell 3. Lokalslag Area Dir. krav Vakans Hyra DoUH Hyres-utv./år DoUH-utv./år (m 2 ) (%) (%) (SEK/m 2 ) (SEK/m 2 ) (%) (%) Kontor ,00 13, ,56 10,64 Butik 0 5,50 0, ,99 10,64 Summa Area 3842 Totala Hyresintäkter SEK Tabell 3 18

20 Kassaflöde Marknadsinformation Atomena 1 Kassaflöde Marknadsinformation Atomena < 2009 > Hyra, kontor Hyra, butiker Summa hyra Vakans, kontor Vakans, butik Summa vakans Summa nettohyra DoUH, kontor DoUH, butiker Fastighetsskatt Fastighetsskatt, vidarefakturerad Summa DoUH och fastighetsskatt Driftnetto, kontor Driftnetto, butiker Summa driftnetto Restvärde Kontor Butik Summa Restvärde Kassaflöde Beräkningsförutsättningar nuvärden Initial direktavkastning 6,54% Kalkylränta nuvärdesberäkning 8,54% Nuvärden Driftnetton Restvärden Summa nuvärden Marknadsvärde SEK Marknadsvärde SEK/m2 Tabell 4 Marknadsvärdet med marknadsinformation som beräkningsunderlag för Atomena 1 beräknas enligt tabell 4. Vissa poster bör ges en förklaring för att full förståelse för denna värderingsmetod skall erhållas. Startåret för kalkylperioden är 2004 och värdena i denna kolumn som åskådliggörs i tabell 4 är beräknade med tabell 2 som beräkningsunderlag. Posterna hyra är baserade på att hela fastigheten är fullt uthyrd till de hyror som gäller för de olika lokalslagen enligt tabell 2. Kostnad för vakans för de olika lokalslagen subtraheras därefter från den fullt uthyrda fastigheten och resultatet illustreras av posten Summa nettohyra. Därefter beräknas drift- och underhållskostnader för kontor och butiker samt fastighetsskatt. Fastighetsskatten är resultatet av skattesatsen multiplicerat med taxeringsvärdet (för taxeringsvärde se bilaga 1). I kassaflödesvärderingar vidarefaktureras därefter fastighetsskatten. Anledningen till detta är att denna kostnad läggs oftast ut på hyresgästerna och är därför inbakad i hyrorna. Resultatet blir att fastighetsskatten inte påverkar marknadsvärdet när det bestäms av kassaflödesmetoden. Kassaflödet för det första året är som ovan nämnt baserat på beräkningsförutsättningar i tabell 2. De nästkommande årens kassaflöde baseras på information angående årlig utveckling för hyra och drift- och underhåll. Vakansnivån samt fastighetsskatt antas vara konstant under kalkylperioden. Anledning till konstant vakansnivå är att hyreskontrakt vanligtvis löper över fem år. Det sista året i kalkylperioden, det vill säga år 2008, skall fastigheten tillsättas ett restvärde. Fastighetens restvärde baseras enligt Gordons formel (se ) på direktavkastningskraven för kontor och butiker samt driftnettot för kontor och butiker för året efter kalkylperiodens 19

Föreläsning. Fastighetsvärdering

Föreläsning. Fastighetsvärdering Föreläsning Fastighetsvärdering Varför måste vi värdera fastigheter Köp eller försäljning Underlag för kreditgivning Ekonomisk styrning Effektivitetsanalyser Samhällsintressen Redovisning Värdering Värden

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad 1.1 Marknadsförutsättningar för kommersiella lokaler i Väsby Sjöstad Nedan sammanställs hur olika typer av lokalslag i området Väsby Sjöstads klassificeras

Läs mer

Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden

Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden Agenda Avkastningsmått Avkastning för bostäder Exempel på ägardirektiv till bostadsföretag Slutsatser IPD 2012

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION PORTEN 16 - NORRKÖPING VALVET 1 NORRKÖPING DÖRREN 12 & 14 NORRKÖPING PLYSAREN 13 NORRKÖPING RÖKEN 12 - NORRKÖPING OKTOBER 2014 1 1 Uppdrag Av D. Carnegie & Co AB, genom

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Forskarfrukost SABO 18 december 2012. Bo Nordlund Tekn dr Redovisnings- och värderingsspecialist fastigheter bo.nordlund@brec.se www.brec.

Forskarfrukost SABO 18 december 2012. Bo Nordlund Tekn dr Redovisnings- och värderingsspecialist fastigheter bo.nordlund@brec.se www.brec. Forskarfrukost SABO 18 december 2012 Bo Nordlund Tekn dr Redovisnings- och värderingsspecialist fastigheter bo.nordlund@brec.se www.brec.se Viktiga nyckelbegrepp i lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012

Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012 VärderingsInstitutet HALMSTAD ROSEN 8 Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström Marknadsvärdebedömning December 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Jessica Olsson och Anna Larsson. Fastighetsvärdering

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Jessica Olsson och Anna Larsson. Fastighetsvärdering Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Jessica Olsson och Anna Larsson Fastighetsvärdering En studie om värdering till marknadsvärde under lågkonjunktur Fastighetsekonomi C-uppsats Datum/Termin:

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om vissa frågor rörande 2010 års fastighetstaxering av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter * SKV M 1 Inledning En förenklad fastighetstaxering

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning Sida 1 / 6 Adress: Förening: Organisationsnr: Värderingsdatum: Kärrhöksgatan 9B HSB Brf Kranskötaren i 757200-9194 Kommun: Bostadsyta: Andelstal: 63,5 m² 1,26% Räkenskapsår: 2008 Sammanfattning Sid Marknadsvärde

Läs mer

Brogatan 28, 313 32 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012

Brogatan 28, 313 32 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012 VärderingsInstitutet HALMSTAD TRIANGELN 1 Brogatan 28, 313 32 Oskarström Marknadsvärdebedömning December 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

Värdering av kommersiella fastigheter med kassaflödesmetoden

Värdering av kommersiella fastigheter med kassaflödesmetoden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 30 Värdering av kommersiella fastigheter med kassaflödesmetoden

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen.

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen. VFTN01 Fastighetsvärderingssystem vt 2011 Svar till Övning 2011-01-21 1. Förklara hur en köpoptions (C) värde förhåller sig till den underliggande tillgångens (S) värde. a. Grafiskt: Visa sambandet, märk

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (6) Värderingsobjekt:

Läs mer

Norrtälje merkurius 1

Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 1 r Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 2 Norrtälje merkurius 1 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

Specialfastigheter En granskning och belysning av värderingsförfarandet. - En granskning och belysning av värderingsförfarandet

Specialfastigheter En granskning och belysning av värderingsförfarandet. - En granskning och belysning av värderingsförfarandet Specialfastigheter - En granskning och belysning av värderingsförfarandet Johanna Nyström Fredrik Närholm Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

Läs mer

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare VÄRDEINTYG På uppdrag av Queenswall AB, genom Göran Månsson, har Widehov Konsult AB utfört en marknadsvärdering av fastigheten Ängelholm Norra Varalöv 31:11, se bilagor. Med begreppet marknadsvärde avses

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Fastighetsvärdering enligt IAS 40 vid ett förändrat ränteläge

Fastighetsvärdering enligt IAS 40 vid ett förändrat ränteläge Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Christian Andreasson Oscar Isaksson Fastighetsvärdering enligt IAS 40 vid ett förändrat ränteläge - en studie av fyra börsnoterade fastighetsbolag åren 2005-2007

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering » Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering Norrköping 2013-01-29 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ7 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? Magnus Moberg 2 » Definition

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB 8 Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB AGENDA Företaget Vasakronan, strategier och hur har vi kommit hit Ekonomisk utveckling Marknadsförutsättningar Utmaningar 1 Vasakronan

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Utkast till redovisningsuttalande från FAR Nedskrivningar i kommunala företag som omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip

Utkast till redovisningsuttalande från FAR Nedskrivningar i kommunala företag som omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip Utkast till redovisningsuttalande från FAR Nedskrivningar i kommunala företag som omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip 1. Inledning 1.1 K3s regler i kapitel 27 för nedskrivningar av anläggningstillgångar

Läs mer

Värderingars pålitlighet

Värderingars pålitlighet Värderingars pålitlighet - en studie över svenska fastighetsbolags värdering Måns Andersson Oscar Carlsson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

Läs mer

Föreläsning. Fastighetsekonomiska grundbegrepp och finansiering. Byggnadsekonomi

Föreläsning. Fastighetsekonomiska grundbegrepp och finansiering. Byggnadsekonomi Föreläsning Fastighetsekonomiska grundbegrepp och finansiering Byggnadsekonomi Fastighetsmarknaden Trög marknad Varje komponent har lång livslängd Litet tillskott varje år

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff

Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Disposition Investeringens förutsättningar Betydande utmaningar

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Gå till www.datscha.se Klicka på [Logga in] Logga in med ditt användarnamn och lösenord. OBS! Stor bokstav i lösenordet.

Gå till www.datscha.se Klicka på [Logga in] Logga in med ditt användarnamn och lösenord. OBS! Stor bokstav i lösenordet. Kom-igång-guide Välkommen att ta del av denna guide som visar dig affärsnyttan och fördelarna med Datscha. Guiden hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta i verktyget. Gå till www.datscha.se Klicka

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör

Läs mer

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering?

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? En undersökning av fem fastighetsbolag i Göteborg D-uppsats Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Höstterminen 2004 Författare: Födelseårtal: Namn Stefan

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

KANDIDATUPPSATS. Fastighetsvärdering enligt kassaflödesmetoden. En studie om kassaflödesmetodens tillvägagångssätt samt styrkor och svagheter

KANDIDATUPPSATS. Fastighetsvärdering enligt kassaflödesmetoden. En studie om kassaflödesmetodens tillvägagångssätt samt styrkor och svagheter Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, 180hp KANDIDATUPPSATS Fastighetsvärdering enligt kassaflödesmetoden En studie om kassaflödesmetodens tillvägagångssätt samt styrkor och svagheter Linda Sahlström och

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Fastighetsmarknaden LTH Våren 2011 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro

rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro Rosengren kommersiella fastigheter november 2013 1 rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364)

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Kommunfullmäktige 2013-10-28 31 11 Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Ärendebeskrivning

Läs mer

Fastighetsbeskrivning. Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun

Fastighetsbeskrivning. Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun Fastighetsbeskrivning Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun 1 Innehåll Inledande information 3 Förvärvserbjudande 4 Förutsättningar för bud 5 Fakta om fastigheten 6-7 Bilder

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad 1. Bakgrund och syfte Jag har med PM benämnd Nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad daterad 2014-03-13 redovisat utfallet

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Avdelningen för redovisning och finansiering 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786 53 84 DISPOSITION

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Stockholms Stadshus AB Fastighetsekonomi

Stockholms Stadshus AB Fastighetsekonomi Advisory Stockholms Stadshus AB Fastighetsekonomi 2015-09-02 Per-Erik Waller 2 september 2015 Fastighetens särdrag Fastighetsekonomi Branschens karaktär Stora värden i fastighetstillgångar Högre belåning

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Gå till www.datscha.com Klicka på [Logga in] Logga in med ditt användarnamn och lösenord. OBS! Stor bokstav i lösenordet.

Gå till www.datscha.com Klicka på [Logga in] Logga in med ditt användarnamn och lösenord. OBS! Stor bokstav i lösenordet. {{ Kom-igång-guide Välkommen att ta del av denna guide som visar dig affärsnyttan och fördelarna med Datscha. Guiden hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta i verktyget. Gå till www.datscha.com Klicka

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning KAPITEL 9 9.1 Investering De beslut som fattas med produktkalkyler som grund har oftast kortsiktiga effekter och rör problem med en given kapacitet. Beslut som avser kapacitetsförändringar

Läs mer

Utlåtande rörande marknadsvärdet av 5 värderingsobjekt tillhörande Dödsboet Sven Johan Kjellerstedt

Utlåtande rörande marknadsvärdet av 5 värderingsobjekt tillhörande Dödsboet Sven Johan Kjellerstedt Utlåtande rörande marknadsvärdet av 5 värderingsobjekt tillhörande Dödsboet Sven Johan Kjellerstedt Stockholm 2007-10-16 DTZ Sweden AB Anna Flodmark Göran Lizén INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAGET 2 VÄRDERINGSPRINCIPER

Läs mer

Uttalande om värdering av vissa gåvor i öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m.

Uttalande om värdering av vissa gåvor i öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. 1(10) Uttalande om värdering av vissa gåvor i öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2002:2) Tillämpningsområde,

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth Denna analys behandlar direktavkastning och består av 3 delar. Den första delen är en förklaring till varför direktavkastning är intressant just nu samt en förklaring till vad direktavkastning är. Den

Läs mer

Norrtälje merkurius 2

Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje merkurius 2 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Anna Savås Mark och värdering Telefon: 08-508 265 27 anna.savas@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-05-14 Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Förslag

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1. Norrtälje Görla 9:20

Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1. Norrtälje Görla 9:20 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje Görla 9:20 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje Görla 9:20 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 hyresgästlista...5

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation

Kapitalmarknadspresentation Kapitalmarknadspresentation BNP-tillväxt, real i % BNP-tillväxt Mycket stark återhämtning i Sverige Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Dec 2010. Inflation Högre elpriser och råvarupriser har bidragit

Läs mer

Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt

Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt Koncernstyrelsen 2007-10-01 Ärende 3 Dnr 2007/21/27 Sid. 1(6) 2007-09-21 Joachim Quiding 08-508 295 35 Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt Förslag till beslut Koncernstyrelsen föreslås

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Handledning avseende användningen av Exempel på investeringskalkyl vid överlåtelse av Byanät

Handledning avseende användningen av Exempel på investeringskalkyl vid överlåtelse av Byanät Handledning avseende användningen av Exempel på investeringskalkyl vid överlåtelse av Byanät 2015-11-25 1. Bakgrund och syfte Bakgrund Det finns många Byanät som redan är klara och befinner sig i en förvaltningsfas

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Skipsholding 2 AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

Centrumkompaniet. En fallstudie av värdering av offentliga tillgångar. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMSUNIVERSITET

Centrumkompaniet. En fallstudie av värdering av offentliga tillgångar. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMSUNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMSUNIVERSITET Kandidatuppsats 15 poäng VT 2008 Centrumkompaniet En fallstudie av värdering av offentliga tillgångar Handledare: Olle Högberg och Roland Almqvist,

Läs mer

Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut

Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut Denna uppgift gäller en investeringsbedömning inför ett köp av en fastighet i Lund. Arbetet skall presenteras i en rapport enligt

Läs mer

Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter

Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter En analys av begrepp, mätproblem, påverkande faktorer och användbarhet av Hans Lind Denna rapport är finansierad av Fastighetsakademin vid Avd

Läs mer

Värdering av kommersiella fastigheter - Problem på en illikvid marknad

Värdering av kommersiella fastigheter - Problem på en illikvid marknad Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 103 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Värdering av kommersiella fastigheter - Problem på en illikvid marknad Författare: David Almqvist Emil

Läs mer