Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22"

Transkript

1 Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad Att: Anna Sohlberg Kopia till Gatukontoret Att: Arne Mattsson Kompletterande information angående detaljplan för Klagshamnsudden och nytt arrendeavtal för Klagshamns hamnförening. Vid möte mellan Klagshamns Hamnförening (Hamnföreningen) och Gatukontoret i Malmö beslutades att Klagshamns Hamnförening skulle inkomma med önskemål från hamnföreningen om arrendeområde skriftligt. Klagshamns Hamnförening har tidigare lämnat följande skrivelser till Stadsbyggnadskontoret vilka också bifogas detta brev: Synpunkter på detaljplan för Klagshamnsuddens natur- och rekreationsområde i Klagshamn och Tygelsjö i Malmö samt missivskrivelse. Kompletterande synpunkter på detaljplan för Klagshamnsuddens natur- och rekreationsområde i Informationen i denna skrivelse är till stor del en upprepning av tidigare lämnade synpunkter men innehåller även ny information med anledning av innehållet i utkast till avtal mellan Malmö kommun, genom dess tekniska nämnd och Klagshamns Hamnförening Ek. Förening. I bilaga 1 anges också på uppdrag av gatukontoret de ytor som hamnföreningen önskar disponera för hamnverksamhet. Som nämns senare i skrivelsen är hamnföreningen beredd att diskutera ytorna om tillräckliga och ändamålsenliga ytor kan erhållas. Ytorna med restriktioner för gasledningen kan användas för upplag (grus, vaggor mm) och inte för uppställning av båtar. Hamnhus Hamnföreningen planerar att ersätta nuvarande provisoriska hoddor som idag är kansli, förråd och upphållsrum samt en gammal byggnad som båtklubben disponerar med ett nytt hamnhus. Underhandskontakter har tagits med stadbyggnadskontoret och ett underlag för upphandling är under utarbetande. Hamnföreningen har inte möjlighet att bygga hamnhus om: - vi inte har tillräckliga ytor för vinteruppläggning för båtar - förutsättningar för ersättningsbyggnader för packladan inte är klara - de ekonomiska konsekvenserna av ett nytt arrendeavtal inte är klart

2 I detaljplanen föreslås att platsen för packladan skall möjligöras för restaurangverksamhet. Hamnföreningen bedömer på goda grunder att det inte går att få lönsamhet i en enskild restaurangverksamhet i hamnen under överskådlig tid, men är beredda att i ett kommande hamnhus avsätta plats för en mindre restaurangverksamhet som komplement till övrig verksamhet. Hamnen driver i enlighet med gällande arrendeavtal redan idag kioskverksamhet i mindre omfattning i hamnen. Hamnföreningen efterfrågar därför vilka möjligheter det finns i en kommande detaljplan att tillåta utökad utskänkning, d.v.s. mindre restaurangverksamhet i det planerade hamnhuset för medlemmar, gäster och eventuell konferensverksamhet mm. Packladan/Mastskjulet Hamnföreningen klarar inte att driva hamnverksamheten utan tillgång till packladan eller ersättningsbyggnader för denna. I packladan förvaras stöldbegärliga master (metallen) och annan utrustning för hamnverksamheten. Dessutom är packladan garage för traktor, släp och kranutrustning. Hamnföreningen är intresserad av att hyra packladan på ett tio-årskontrakt med en uppsägningstid på två år och möjlighet till förlängning. Det krävs dock att en alternativ yta hålls tillgänglig som ersättning för packladan. Om vi får ett tio-årskontrakt kommer vi att iordningställa packladan till en rimlig nivå. Ju längre kontrakt desto mer underhåll och uppfräschning. Ytor för vinteruppläggning För att bedriva hamnverksamhet behövs vinteruppläggningsplatser för samtliga båtar som inte enkelt kan transporteras till en annan tillgänglig plats. Övriga hamnar i Malmö, Limhamns småbåtshamn och Lagunens hamn har till räckliga ytor för att vinterförvara alla sina båtar. En vinteruppläggningsplats kräver tillgång till el, vatten och belysning samt en tillfredsställande säkerhet. Det finns idag en del som flyttar sina båtar till annan plats. Det är de som disponerar plats hos varvet samt mindre båtar som kan tas hem av de som bor i villa inom rimligt avstånd. En flytt av större båtar kräver omfattande säkerhetsåtgärder och är mycket kostsam. Dessutom skulle det innebära många tunga transporter genom Klagshamnsudden och det finns heller inte något förslag till plats till alternativ vinteruppläggning. Hur ska detta lösas? Tendensen är att det blir allt färre små båtar i hamnen. Byten sker istället till allt större båtar. Varvet kommer inte att få fortsatt arrende utan ska läggas ner och då kommer även dessa båtar att kräva en plats i hamnen. Idag ingår båtplats och uppställningsplats för samtliga andelsägare och något annat kommer inte att accepteras av föreningsstämman som är hamnföreningens högsta beslutande organ. Hamnföreningen är beredd att diskutera olika lösningar för uppställningsplatser men de måste uppfylla de kriterier som vi ställer på en god uppställningsplats. Gränser för hamnverksamhet enligt detaljplan Hamnföreningen har önskemål om att gå igenom vad som bör markeras som hamnverksamhet i detaljplanen. I bilagt förslag anges de ytor som hamnföreningen vill arrendera för hamnverksamhet. Hamnföreningen vill inte att någon av pirarmarna ska ingå i arrendeavtalet. De är lika viktiga för fortifikationsverket och allmänhetens tillgänglighet i hamnen som för Hamnföreningens medlemmar.

3 Muddring i hamnen Hamnföreningen har önskemål om att den muddring som hamnföreningen har behov av i södra hamnen samordnas med den muddring kommunen och fortifikationsverket planerar med anledning av den nya planerade piren. Detta är viktigt av flera anledningar. Större båtar (framförallt gästande båtar) grundstöter ofta i den södra hamnbassängen och vid sjösättning på södra sidans sjösättnings- och upptagningskaj har det hänt att medelstora segelbåtar fått vänta upp till en vecka på tillräckligt högt vatten för att kunna segla till sin bryggplats. Fiskeföreningen Det har framförts förslag om att hamnföreningen i ett framtida avtal skall avstå ytor till Fiskeföreningen för ett eget avtal med Malmö Stad. Hamnföreningen vill framföra följande synpunkter på detta: - Hamnföreningen har idag ett avtal på hela området till Hamnen bedrivs som en sammanhållen enhet med ansvar för underhåll av samtliga ytor och vattenspegel. Ansvarsfrågorna för hamnverksamheten skulle bli mycket komplicerade med flera avtalsparter för kommunen att förhandla med. Hamnens verksamheter på norra och södra sidan skulle bli helt åtskilda med Fiskeföreningen som barriär. - Toaletter, duschar, tvättmöjligheter och lekplats är tillgängliga för alla i hamnen samt gästande båtar. En toalett är även öppen för allmänheten. Östra sidan (fiskarna) saknar helt sanitära anläggningar. - Hamnföreningen tillhandhåller maskiner och utrustning för bl.a. vägunderhåll, anläggning för upptag av båtar (slip och angöring för kranbil) och av- och påmastningskranar. - Hamnföreningen planerar för att lösa kommande krav på båt-tvättanläggning, vilket kan bli mycket kostsamt och kräver en gemensam lösning. - Hamnföreningen har ett bemannat kontor för service till medlemmar och gäster. - Fiskeföreningens ordförande har erbjudits att Fiskeföreningen kan bli fullvärdiga medlemmar som andelsägare i hamnen på samma villkor som övriga andelsägare. - Det finns idag två aktiva yrkesfiskare av totalt ca 60 medlemmar i Fiskeföreningen. När det gäller fritidsfiske är det fler som bedriver detta i Hamnföreningen än bland Fiskeföreningens medlemmar. Således finns inte något skäl i detta avseende att få ett eget avtal. - Hamnföreningen har en lång erfarenhet som arrendator med en stabil ekonomi och har fungerat utan problem i 25 år. Mot ovan angivna bakgrund motsätter Hamnföreningen sig bestämt att avstå ytor för ett eget avtal för Fiskeföreningen. Arendeavtalets längd Hamnföreningen planerar att göra stora investeringar inom de närmaste 5-10 åren. Som tidigare nämnts planeras ett hamnhus som ska ersätta de baracker som idag fungerar som kansli, kontor för hamnkapten, styrelserum och upphållsrum för medlemmar och gäster. Dessutom kommer det att bli

4 nödvändigt att lösa frågan om båttvätt med omhändertagande av dess vatten. Om vi förlorar packladan behöver vi också lösa mastförvaring, garage till traktor med släp samt förrådsutrymmen. Om vi får möjlighet att utveckla även den norra hamnen kräver även det stora investeringar i bl.a. bryggor, el och vatten. Totalt kan investeringsnivån (förutom normala ersättningsinvesteringar) bedömas till mellan miljoner kronor. En förutsättning för att andelsägarna ska känna sig trygga att göra dessa investeringar är ett långsiktigt arrendeavtal. Hamnföreningen har ett starkt önskemål om ett avtal på minst 25 år. För styrelsen i Klagshamns Hamnförening.. Lars Israelsson Klagshamns Hamnförening Ek. För. Tullhuset Klagshamn

5 Bilaga 1

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

Post- och Telefon Telefax E-mail Postgiro Bankgiro Org.nr. besöksadress

Post- och Telefon Telefax E-mail Postgiro Bankgiro Org.nr. besöksadress Samfundet S:t Erik Stockholm 2009.01.11 Stockholms stadsbyggnadskontor Box 8314 10420 Stockholm Ang, Stockholms översiktsplan Samrådsförslag oktober 2009 Dnr 2008 19723 Samfundet S:t Erik har fått rubricerade

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Båtplatser och hamnar i Kungälvs kommun. Juli 2014

Båtplatser och hamnar i Kungälvs kommun. Juli 2014 Båtplatser och hamnar i Kungälvs kommun Juli 2014 Sammanfattning I Kungälvs kommun finns det cirka 6000 båtplatser, varav 4789 på bryggor med minst 6 båtplatser. Uppskattningsvis står lite drygt 1100 personer

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer