Anteckningar från Fastighetsägarna Dokuments användarmöten i Malmö den 13 maj och Göteborg den 14 maj 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från Fastighetsägarna Dokuments användarmöten i Malmö den 13 maj och Göteborg den 14 maj 2014"

Transkript

1 Anteckningar från Fastighetsägarna Dokuments användarmöten i Malmö den 13 maj och Göteborg den 14 maj Mötets öppnande Line Zandén (här efter LZ) hälsar samtliga välkomna och presenterar teamet bakom Fastighetsägarna Dokument: Katja Kalda (KK), marknad- och säljansvarig Gunilla Sandberg (GS), kommunikation Christian Andreasson (CA), representant Barium 2. Nytt i Fastighetsägarna Dokument Gränsdragningslistan för lokal LZ presenterar gränsdragningslistan till 12 B.2, nr Gränsdragningslistan är samförhandlad med Svensk Handel och Visita och kan anpassas till många olika ändamål. I mångt och mycket kan den som använder gränsdragningslistan för restauranglokal känna igen sig i 102, men 102:an har delvis en annan disposition och har även ett nytt definitionsavsnitt. Vidare fördelar 102:an underhålls- och utbytesansvar istället för som 85:an, ägar- och underhållsansvar. Katalogen av installationer är också utökad för att kunna anpassas till flera ändamål. Reviderade blanketter LZ presenterar de ändringar som skett i blankett nr. 32, Tillsägelse till störande hyresgäst samt 1055, Upplåtelse av bostadsrätt i andra hand. Blankett nr. 32 har justerats såtillvida att upplysningen om att kontraktet kan komma att sägas upp om störningarna inte upphör har flyttats från upplysningstexten längst ner på formuläret till meddelanderutan för att ges en mer framträdande betydelse. Nr har justerats så att den under Särskilda bestämmelser givits en mer generös tillträdesbestämmelse för bostadsrättsföreningen. Den nya regleringen omfattar alla möjligheter till tillträde som föreskrivs i bostadsrättslagen. 3. Snart i tjänsten Från och med juni I juni släpps en justerad version av ansökning om betalningsföreläggande, formulär nr Den har justerats för att bättra passa Kronofogdemyndighetens handläggningsrutiner.

2 Även den engelska översättningen av 12 A.2 släpps i juni. Bostadshyreskontraktet, nr. 10 A LZ informerar om det pågående arbetet med bostadshyreskontraktet. Arbetet är nu i sitt absoluta slutskede, men det är svårt att uppskatta när det reviderade kontraktet kan finnas tillgängligt i tjänsten. Andra pågående blankettprojekt Blanketter och mallar som kommer att lanseras under hösten är ett kontrakt för markupplåtelser, ett justerat studenthyreskontrakt och villakontrakt. Därutöver kommer fler engelska översättningar att lanseras, troligtvis under hösten. Därtill informeras om de pågående diskussionerna kring ett kontrakt för korttidsupplåtelser s.k. pop-up-kontrakt. De som vill vara del av arbetet med att ta fram ett sådant kontrakt kan kontakta Line Zandén; 4. Möjliga utvecklingsspår under året Läsplatta och app KK redogör för möjligheter och begränsningar när man arbetar med Fastighetsägarna Dokument i en läsplatta. Fastighetsägarna Dokument är inte utvecklat specifikt för läsplatta vilket gör att det kan upplevas icke optimalt på läsplatta. För att kunna arbeta mer effektivt tittar vi på att utveckla en App för de bäst lämpade och mest efterfrågade kontrakten. Vi kommer under våren att skicka ut en enkät om vilka blanketter som våra användare helst vill använda på läsplatta. E-signering KK redogör för hur arbetet fortskrider med att implementera e-signering i Fastighetsägarna Dokument. För närvarande ser en potentiell utveckling ut så att användaren själv i samband med ärendets avslutande väljer att använda e-signering och betalar då en kostnad för denna tjänst. För kunder med årsabonnemang så kommer troligtvis ett visst antal signaturer att ingå i priset för årsabonnemanget. Kommer fastighetssystemleverantörerna att engageras? KK: Ja, vi hoppas att lösningen kommer kunna implementeras även i anslutna fastighetssystem. 5. Ordet fritt Ärenden som skickas in, hur listar ni det? Vore kul att se vad andra tycker och vilka problem som andra upplever med tjänsten? LZ: Tidigare, när alla fel hanterades av antingen oss eller Barium så loggade vi alla fel på hemsidan. Nu går många rutinfrågor till supporten, som kan lösa väldigt mycket. Resterande frågor går till oss eller till Barium, och om det resulterar i en felanmälan så sparas denna internt för att anmälan inte ska hamna mellan stolarna.

3 De blanketter där man inte kan bläddra mellan sidorna utan där texten är löpande är det svårt att se vilken sida man är på när man scrollar. Det borde markeras på något sätt för att underlätta arbetet. LZ: Vi tar med oss synpunkten som en framtida utvecklingsmöjlighet. Vi vill kunna anpassa kontakt bostadslägenhet efter våra behov bättre. Vi vill kunna utvidga eller ta bort. Till exempel vill vi kunna lägga till e-post och telefonnummer samt hänvisa till särskilda bestämmelser. Alltså inga ändringar som inskränker innehållet. LZ: Jo, det finns en begränsning i webbformulär vad gäller förändringar. Vi vill ju förhindra anpassningar i mallarna för att upprätthålla en viss standard. Och då har vi valt att tillhandahålla produkten i ett webbformulär. Baksidan av det är att även sådana justeringar som är helt ok, exempelvis att lägga till de fält du nämner, inte är möjliga att göra. Utvidgat fält för e-post samt telefon kommer att finnas i den nya versionen av 10 A. Angående ändringen i momsreglerna, hur har ni justerat avtalen? LZ: Vi lanserade ändringar i lokalhyresmallarna samma dag som de nya reglerna trädde i kraft, det vill säga den 1 januari Handledningarna är dock inte uppdaterade, det sker i nästa upplaga. Vi skulle vilja ha mallar för tillfällig evakuering för både bostad och lokal. Finns det planer på det? Tillfällig upplåtelse för bostadsändamål är efterfrågat, så det är möjligt att det tas in i verksamhetsplanen för Planen för 2014 är dock redan satt. Tills vidare får man använda vårt vanliga bostadshyreskontrakt samt blanketten för avstående av besittningsskydd. Antalet indexerade tillägg borde utökas i lokalhyresmallarna. Vi saknar exempelvis renhållning i 12B.2. Håller ni på med det? LZ: Nej, men vi kan se över det. Det kräver ju en omförhandling av mallen i stort. Ordna bilagor: Kan man fixa en alfabetisk ordning på bilagorna? Om man inte vill att ordningen ska ändras vid ändring, kan man undvika det? CA: Alfabetisk ordning är en utvecklingsfråga. Vi får återkomma om detta blir aktuellt. Gällande bilageringen och att ordningen ändras när man tar bort eller lägger till en bilaga, så är det en inbyggd logik som mottogs mycket positivt när systemet utvecklades. Vi bevakar frågan.

4 Problem med fritextbilagan: Sidbrytningen fungerar inte (skrivs ut på tre sidor fast utrymme finns för att detta ska ske på två) Fungerar dåligt. Den blinkar rött och säger att man inte kan skriva mer när man vill klistra in textstycken. Krånglar, text försvinner när man skriver. Problem med radbrytningen. CA: Meddela supporten vid problem framgent. Ett arbete för att åtgärda problemen ska vidtas omedelbart. Sortera skarpa kontrakt: Hur kan man ändamålsenligt sortera sina skarpa kontrakt? CA: Man kan skapa egna listor. Detta måste dock aktiveras. Under företagsuppgifter måste rutan tillåt användare att skapa listor kryssas i, detta måste göras av administratör/användare i systemet. Efter det är det möjligt att skapa vyer över sina kontrakt. Proceduren finns dokumenterat under Så här använder du fastighetsägarna dokument https://www.fastighetsagarnadokument.se/sv/pages/sa-har-anvander-du-fastighetsagarna-dokument. När jag arbetar med ett kontrakt, hur kommer jag då tillbaka till huvudvyn? CA: Genom att det är en webbvy gör man enklast så att man dubblerar fliken och arbetar med flera flikar samtidigt, man kan då ha öppet ett kontrakt samtidigt som man tittar på en annan vy. Var finner jag supportnumret när jag arbetar inne i tjänsten? CA: Supportkontaktuppgifter saknas inne i tjänsten för webblösningen, men för de som arbetar genom fastighetssystem så syns det högst upp på sidan. Vi ska arbeta med att göra det mer synligt inne i tjänsten. Jag tycker inte att namnet Hyreskontrakt för i första hand kontor och lokaler av enklare beskaffenhet är ett bra, eller säljande, namn på 12 A.2. Det är ju kontraktet som är enkelt och inte lokalen? Det signalerar fel saker till kunden och hyresgästen. Byt gärna namn. LZ: Namnet har valts just för att användningsområdet för kontraktet är just enklare lokaler som inte kräver gränsdragningslistor eller särskilt uttömmande beskrivningar avseende lokalens utformning osv. Sedan är det i och för sig också ett enklare kontrakt som inte kräver så många bilagor. Jag ska fundera på saken och höra med mina kollegor. Saken är ju den att namnet ju ska spegla användningsområdet för produkten.

5 Hur samarbetar ni med fastighetsleverantörerna? Försöker ni involvera dem i exempelvis arbetet med e-signering? KK: Javisst! Dock är det så att de olika leverantörerna har olika ambitionsnivå för hur de arbetar med att integrera vår tjänst. Lokalhyreskontraktet: Går det att lägga till en kryssruta för eget abonnemang vid ventilaton under driftskostnadsavsnittet? LZ: Ja, det kan man förvisso göra. Vi har resonerat så att det är ovanligt att en hyresgäst har ett eget elabonnemang för ventilationen avgränsat, utan att hyresgästen oftast har ett abonnemang och då går ventilationen på det. Vi tänker också att det kan bli otydligt i de flesta fall då ett el-abonnemang får anses vara huvudregeln. Men vi kan ta upp det till diskussion med hyresgästorganisationerna. Indexklausulen: Var i kontraktet skriver man in om man vill ha en annan modell för hyreshöjning än den indexering som påbjuds i indexklausulen? Är indexklausulerna samförhandlade? LZ: Om man vill höja hyran enligt en annan modell än den som finns i vår indexklausul så gör man bäst att skriva in den i en särskild bilaga. Indexklausulerna är samförhandlade och kan därför inte öppnas upp för fritext. Gränsdragningslistan, nr. 102: Vi vill ha den som den gröna bilagan, där fält göms som inte ingår, fler fritextfält önskas. Det finns också buggar i utformningen; rutor som inte är där de ska osv. LZ: Gränsdragningslistan är ju ny för i år. Vi är medvetna om att den är väldigt bred, och tänker utvärdera användningen av den efter 2014 års slut. En trolig följd är att vi antingen gör två gränsdragningslistor utifrån den nu befintliga - en för butik och en för kontor eller att vi lägger resurser på att gör en lösning motsvarande den i den gröna bilagan; alltså att man döljer de delar av formuläret som man inte vill ha. CA: Vi ska granska kontraktet igen för att se till att det inte finns några tekniska buggar. Angående datumändringen av skarpa kontrakt: När man öppnar och tittar och sedan stänger detsamma, utan att faktiskt göra ändringar, ändras senast ändrat-datumet. Det är missvisande och försvårar för en att hitta kontraktet nästa gång. CA: Vi får titta på det för att finna en mer användarvänlig lösning. Borgensförbindelsen: Vi vill kunna skriva eget maxbelopp; alltså begränsa borgensförbindelsen. Är det en möjlig justering? LZ: Ja, man skulle kunna införa ett fritextfält i formuläret som gör att användaren själv kan lägga till sådana villkor. Jag ska ta det under övervägande.

6 Årsabonnemang: I nuläget kan man inte som abonnemangskund får ett avtal för ett årsabonnemang till ett fast pris utan måste inför varje nytt år acceptera ett nytt prisförslag. Det känns inte bra för oss kunder. LZ: Det är korrekt att man i nuläget får ett nytt prisförslag inför varje ny avtalsperiod om ett år. Det beror på att vi har försökt att undvika en stor administration. Vi har dock förstått att det finns ett missnöje kring den nuvarande modellen, varför vi under 2014 kommer att ta modellen under övervägande och se om man ska göra om det. E-signering: Det är viktigt att e-signering fungerar det med andra bilagor än Fastighetsägarnas egna. Hur löser man det; blir det nödvändigt att ladda upp dem i Fastighetsägarna Dokument först? KK: Om man laddar upp bilagorna i Fastighetsägarna Dokument är det ju inga problem. Alla liknande frågor måste naturligtvis utredas före en implementering. Ny mall: vi skulle vilja ha en fritext-blankett, som inte är en bilaga; en mall för avtalsskrivning helt enkelt. Finns det någon möjlighet till detta? LZ: Ja, jag ser inga problem till det. Det blir väl mest en budgetfråga. 6. Mötet avslutas LZ tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Kartläggning av kommunernas IT-stöd för BBIC

Kartläggning av kommunernas IT-stöd för BBIC ENKÄTREDOVISNING Kartläggning av kommunernas IT-stöd för BBIC ARBETSRAPPORT, AUGUSTI 2013 1 Förord Den här rapporten är ett arbetsmaterial som syftar till att belysa kommunernas IT-stöd för Barns behov

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Tullverkets arbete med varumärkesintrång

Tullverkets arbete med varumärkesintrång Tullverkets arbete med varumärkesintrång Alltsedan Sveriges EU-inträde 1995 har Tullverket arbetat med att bekämpa intrång i immateriella rättigheter. Det är dock bara vid de intrång som anses vara av

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer PM59100 PM59008 2.1 Bilaga 3 Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer Sammanställning av nuläge, framtida behov och nyttor av elektronisk fullmaktshantering Innehåll INTRODUKTION... 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN...

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Aktivitet 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänt om aktivitet 4 Ny aktivitet 5 Aktivitet 6 Allmänt 6 Datum och tid 6 Upprepning 7 Ta bort deltagare 9 Skicka ut en kallelse

Läs mer