Wihlborgs Årsredovisning 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wihlborgs Årsredovisning 2003"

Transkript

1 Wihlborgs Årsredovisning 2003

2 Inbjudan till bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 31 mars 2004 klockan i Konserthuset, Föreningsgatan 35 i Malmö. Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 19 mars 2004, dels anmäla sitt deltagande till Wihlborgs Fastigheter AB, Box 97, Malmö, antingen per e-post till eller telefon eller telefax Anmälan skall vara Wihlborgs tillhanda senast onsdagen den 24 mars kl Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/ registreringsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Begäran om sådan registrering måste göras i god tid före fredagen den 19 mars Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att utdelning för år 2003 lämnas med 6,00 kr per aktie. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 5 april. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen utsändas av VPC AB torsdagen den 8 april Visning i samband med bolagsstämman I samband med Wihlborgs bolagsstämma inbjuds aktieägarna till en rundvandring på Dockanområdet i Västra Hamnen. Detta är Malmös mest expansiva område och Wihlborgs vill gärna visa vad som åstadkommits och vad som är på gång. Kl är det samling över en kopp kaffe på restaurang Glasklart i Sigmahuset, Dockplatsen 1. Visningen beräknas pågå till kl För de aktieägare som önskar transport till bolagsstämman i Konserthuset erbjuds plats i abonnerad buss som avgår från Dockanområdet vid 16-tiden. Anmälan om deltagande i visningen samt busstransport sker på samma sätt som anmälan till bolagsstämman (se ovan). Ekonomisk information 2004 Bolagsstämma: 31 mars Delårsrapport januari mars: 6 maj Halvårsrapport januari juni: 5 augusti Delårsrapport januari september: 28 oktober Innehåll 1 Året i sammandrag 2 VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategi 7 Fastighetsportföljen 12 Marknadsöversikt 14 Stockholmsregionen 18 Öresundsregionen 23 Projekt och Utveckling 26 Organisation, medarbetare, kommunikation och miljö 31 Känslighetsanalys, skattesituationen 32 Aktien 34 Corporate Governance 36 Styrelse och revisorer 37 Koncernledning 39 Förvaltningsberättelse 40 Definitioner Finansiella rapporter 41 Resultaträkning 42 Balansräkning 44 Förändring i eget kapital 45 Kassaflödesanalys 46 Redovisningsprinciper 48 Finansiella instrument och finansiell riskhantering 50 Noter 57 Revisionsberättelse 58 Bolagsordning 59 Fastighetsförvärv och försäljningar 60 Femårsöversikt Bilaga: Fastighetsförteckning

3 Året i sammandrag 2003 Wihlborgs införde en ny organisation med 14 förvaltningsenheter som innebär ännu starkare kundfokus. Genom den nya organisationen vårdas befintliga kundrelationer bättre samtidigt som det skapas många nya kontakter och ökad marknadskännedom. Andelen bostäder i portföljen fortsatte planenligt att minska. Totalt såldes 56 bostadsfastigheter, varav 35 till nybildade bostadsrättsföreningar. Projektet Klara Zenit/Blåmannen 20 färdigställdes i början av 2003 och i slutet av året såldes fastigheten för Mkr till CGI, som förvaltar Tysklands största fastighetsfond. I affären ingick dessutom ett entreprenadkontrakt om 250 Mkr. Den sammanlagda vinsten uppgick till 500 Mkr, varav 400 Mkr redovisas under Wihlborgs gjorde i början av 2003 bedömningen att bolaget genom att köpa aktier i Drott AB skulle få del i ett attraktivt fastighetsbestånd till ett kraftigt rabatterat pris. Under året förvärvade Wihlborgs 13,8 miljoner Drott-aktier och blev största ägare i bolaget. Vid årsskiftet var marknadsvärdet på Drottinnehavet ca 420 Mkr högre än det sammanlagda förvärvspriset för aktierna. Hyresintäkterna minskade till Mkr (2 282) till följd av fastighetsförsäljningar Resultat efter finansiella poster minskade till 826 Mkr (1 010) på grund av nedskrivningar om totalt 205 Mkr för ett tiotal fastigheter Soliditeten stärktes till 31,4 procent (27,3) Substansvärdet uppgick den 31 december till 116 kr (109,50) per aktie 84 fastigheter såldes för Mkr (4 665) med vinst om 740 Mkr (606) Wihlborgs förvärvade A-aktier och B-aktier i Drott AB (publ), motsvarande 15,4 procent av kapitalet och 14,9 procent av röstetalet Wihlborgs återköpte egna aktier, motsvarande 2,6 procent av kapital och röster Förslag till utdelning: 6,00 kr (4,50) per aktie Nyckeltal 1) Hyresintäkter, Mkr Driftsöverskott, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Avkastning på eget kapital, % 11,4 16,7 Soliditet, % 31,4 27,3 Räntetäckningsgrad, ggr 2,1 2,2 Vinst per aktie, kr 11,66 15,55 Kassaflöde per aktie, kr 18,23 18,34 Utdelning per aktie, kr 6,00 2) 4,50 3) 1) För definitioner se sid 40. 2) Föreslagen utdelning för ) Dessutom utdelades aktier i Klövern AB till ett värde av 1,75 kr per Wihlborgsaktie.

4 VD-kommentar: Hög aktivitet i ett starkt Wihlborgs Bästa aktieägare, 2003 blev ett mycket händelserikt år, såväl för Wihlborgs som för fastighetsbranschen som helhet. Vi fortsatte att koncentrera vårt fastighetsbestånd och realisera förädlingsvärden i portföljen. Fastighetsförsäljningar för 5,5 miljarder kr gav en vinst om 740 Mkr som medförde att vår soliditet stärktes till över 30 procent. Substansvärdet ökade också och uppgick vid årsskiftet till 116 kr per aktie. Vårt resultat efter finansnetto minskade till 826 Mkr. Nedskrivningar med 205 Mkr innebar att vår vinst försämrades jämfört med föregående år, men då det ändå är ett starkt resultat föreslår styrelsen att kontantutdelningen höjs med 1,50 kr till 6,00 kr. Trendbrott på Stockholmsbörsen Den svenska konjunkturen fortsatte att vara svag under Dock märktes under slutet av året en återhämtning i den internationella konjunkturen. Den inhemska konjunkturåterhämtningen förväntas emellertid bli långsam, inflationstrycket lågt och ränteutvecklingen lugn. Först i början av 2005 vänder sysselsättningen uppåt, enligt Konjunkturinstitutet. För Stockholmsbörsen innebar 2003 ett positivt trendbrott, trots den svaga konjunkturen. Den flera år långa nedgången förbyttes i en uppgång med 30 procent (Affärsvärldens generalindex). Även fastighetsbranschen fick en god utveckling och Wihlborgsaktien steg med 21 procent. Wihlborgsaktien hade därmed utvecklats starkt fyra år i rad. Kursuppgången tillsammans med återinvesterad utdelning medförde att totalavkastningen under 2003 uppgick till 31 procent. Återköp av egna aktier Wihlborgs inledde under 2003 återköp av egna aktier enligt de bemyndiganden som givits av bolagsstämmorna 2002 och Under året återköptes drygt 1,6 miljoner aktier för 127 Mkr. De återköpta aktierna motsvarar 2,6 procent av de registrerade aktierna. Syftet med återköpen är att bidra till ökat aktieägarvärde genom att justera bolagets kapitalstruktur och därigenom höja avkastningen på eget kapital och öka resultatet per aktie. Försäljning av Klara Zenit Det blev ett händelserikt år för fastighetsbranschen i Sverige. Sannolikt var det sammanlagda värdet av genomförda fastighetstransaktioner det högsta i modern tid, uppemot 100 miljarder kr. Intresset från utländska aktörer var rekordstort, totalt investerade de ca 75 miljarder kr i svenska fastigheter. Wihlborgs bidrog till den höga aktiviteten genom bl a försäljningen av Klara Zenit. Fastigheten, kvm vid Drottninggatan i centrala Stockholm, såldes till den tyska fondförvaltaren CGI för Mkr med en vinst på 400 Mkr. Wihlborgs ska dessutom bygga om och hyra ut den äldre delen av fastigheten, det s k Postgirohuset. I övrigt avyttrade Wihlborgs under året 83 fastigheter för 2,5 miljarder kr. Vi fortsatte enligt den strategiska planen att minska andelen bostadsfastigheter i portföljen och sålde under året 56 bostadsfastigheter, många av dem till nybildade bostadsrättsföreningar. Vid årsskiftet var bostadsfastigheternas andel av portföljen 10 procent. Nya möjligheter med 3-D Vår projektportfölj har krympt under de senaste åren, eftersom några större nya projekt inte påbörjats i det svaga konjunkturläget och befintliga projekt successivt färdigställts. Under vintern och våren 2004 kommer inflyttning att ske i såväl OM Port i Frihamnen i Stockholm som i TeliaSonerahuset i Västra Hamnen i Malmö. Därmed avslutas två större projekt. Vi fortsätter att framgångsrikt utveckla Järla Sjö i Nacka, där vi under 2003 välkomnat flera nya hyresgäster. Totalt har kontrakt tecknats för ca kvm i området. Nya intressanta möjligheter öppnar sig efter riksdagsbeslutet i oktober om tredimensionell fastighetsbildning. Tredimensionella fastigheter kan definieras såväl i sidled som i höjd- och djupled, och behöver inte omfatta någon del av markytan. Detta innebär bland annat att det blir lättare att bygga bostäder ovanpå befintliga kommersiella lokaler. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari Wihlborgs har redan påbörjat arbetet med en tredimensionell fastighetsbildning som sannolikt blir den första i Stockholms kommun. I anslutning till en kontorsfastighet vid Tegnérlunden i centrala Stockholm planerar vi att bygga ett 50-tal lägenheter. Investering i Drott AB Styrelsen gjorde i början av 2003 bedömningen att aktier i Drott var en bra investering mot bakgrund av den höga substansrabatten i Drott och de höga fastighetspriserna på 2 Wihlborgs Årsredovisning 2003

5 VD-kommentar»Wihlborgs bidrog till den höga aktiviteten genom bl a försäljningen av Klara Zenit. Fastigheten såldes till den tyska fondförvaltaren CGI för Mkr med en vinst på 400 Mkr.«Medarbetarna och kunderna Engagerade och kompetenta medarbetare som sätter våra kommersiella hyresgäster och flera tusen bostadshyresgäster främst i det dagliga arbetet är en förutsättning för en god resultatutveckling. Under 2003 infördes en ny organisation med 14 block (ett»block«omfattar ett antal väl samlade fastigheter och de Wihlborgsmedarbetare som ansvarar för dem) och vid årets slut kunde det konstateras att det varit en framgångsrik förändring. Organisationen har plattats ut och fler medarbetare arbetar nära kunderna i våra block. Därigenom vårdas befintliga relationer bättre samtidigt som det skapas många nya värdefulla kontakter och ökad marknadskännedom. Den likaledes nya inköpsfunktionen har också fått en bra start med ett gott resultat från samordning av inköp för hela koncernen. marknaden. Genom att köpa aktier i Drott skulle Wihlborgs få del i ett attraktivt fastighetsbestånd till kraftigt rabatterat pris. I februari 2003 flaggade Wihlborgs upp för ett innehav om 5 procent. Därefter fortsatte vi att köpa Drottaktier och den 6 februari 2004 uppgick innehavet till A-aktier och B-aktier, motsvarande 20,8 procent av kapitalet och 20,1 procent av röstetalet. I april 2003 fick vi 36 Mkr i utdelning på Drottinnehavet. Den 31 december uppgick övervärdet i Drottinnehavet till ca 420 Mkr. I juni lämnade Drott en programförklaring som innebar uppdelning i två bolag: Fabege, ett renodlat kommersiellt fastighetsbolag med fokus på Stockholm, och Bostadsaktiebolaget Drott, ett renodlat bostadsbolag i tillväxtregioner. Drott har sedan programförklaringen sålt fastigheter för cirka 12 miljarder kr. Inför bolagsstämman den 30 mars föreslår Drotts styrelse bland annat utdelning av samtliga aktier i Bostads AB Drott och inlösen av var fjärde aktie i Drott AB för 150 kr kontant. (Se även faktaruta på sid 10 om förvärvet av aktier i Drott.) Wihlborgs fortsatta utveckling Även under 2004 kommer vi att känna av den svaga svenska konjunkturen, men nu ser vi hur det ljusnar vid horisonten. Börserna reagerade redan under förra året på den konjunkturuppgång som kommer allt tydligare med USA som draglok, och det nya året har inletts i ett positivt börsklimat. För den svenska lokalhyresmarknaden lär 2004 dock bli ännu ett år med stora utmaningar, främst i Stockholm, medan svenska fastigheter kan förväntas vara fortsatt intressanta för investerare, såväl inhemska som utländska. Min bedömning är att vi efter tre svaga år befinner oss i slutet av en fas med utplanande hyror och att vi under året kommer att få se tecken på en uppgång i marknaden. Wihlborgs har inlett 2004 i ett högt affärstempo och fortsatt att ta fram förädlingsvinster. Vi har även gjort ett större förvärv med en god direktavkastning. Med en stark finansiell ställning, goda marknadspositioner samt en effektiv och trimmad organisation känner jag stor tillförsikt och är övertygad om att 2004 kommer att innebära en fortsatt positiv utveckling och bli ett bra år för Wihlborgs. Erik Paulsson, Verkställande direktör Wihlborgs Årsredovisning

6 Affärsidé, mål och strategi Wihlborgs övergripande mål är att i kraft av sin storlek, styrka och inriktning skapa och realisera värden samt ge aktieägarna en avkastning som är den bästa bland fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen. Affärsidé Wihlborgs ska verka på ett begränsat antal väl fungerande delmarknader med hög tillväxt i Stockholms- och Öresundsregionerna. Bolaget ska på ett effektivt sätt förvalta befintliga fastighetsbestånd och utveckla lönsamma fastighetsprojekt. Fastighetsportföljen ska ständigt utvecklas och förbättras genom främst försäljning, därefter köp och förädling av fastigheter. Finansiella mål Wihlborgs ska uthålligt vara bland de främsta börsnoterade fastighetsbolagen i fråga om räntabilitet (avkastning på synligt eget kapital). Räntabiliteten ska samtidigt överstiga den riskfria räntan med minst fyra procentenheter. Den synliga soliditeten ska vara lägst 30 procent. Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,0. Aktieutdelningen ska vara minst 50 procent av nettoresultatet. Mål för effektivitet Wihlborgs ska ha fortsatt hög kostnadseffektivitet och vara ett av de tre främsta vid jämförelse med andra svenska fastighetsbolag. Risk Wihlborgs riskexponering ska vara begränsad och så långt möjligt kontrollerad vad avser val av hyresgäster och avtalsvillkor, affärspartners, affärsobjekt samt finansieringsvillkor. Portföljstrategi Kommersiella lokaler och projekt utgör huvuddelen av Wihlborgs verksamhet. Wihlborgs har såväl en egen förvaltningsorganisation som en avdelning för projekt och utveckling. Fastighetsportföljen ska bestå av 70 procent kommersiella lokaler, 20 procent projekt samt 10 procent bostadsfastigheter. Fokus ska vara på förvaltning i nya blockbildningar. Wihlborgs marknadspositioner i Stockholms- och Öresundsregionerna ska befästas och ytterligare stärkas genom koncentration till utvalda marknadssegment. >> Aktieutdelning Totalavkastning Mkr Kr Nettoresultat Aktieutdelning 1) Inklusive utdelning av aktier i Klövern AB Totalavkastning Wihlborgs (kursutveckling inkl återinvesterad utdelning) SIXREX ) ) 2) Föreslagen utdelning 50 Källa: SIX Wihlborgs har under perioden delat ut 1,5 miljarder kr till aktieägarna. Wihlborgs-aktiens totalavkastning uppgick till 66 procent. Utvecklingen för SIXREX, ett index som speglar totalavkastningen i de börsnoterade fastighetsbolagen, var 50 procent. 4 Wihlborgs Årsredovisning 2003

7 Utsikt över Hammarbyhamnen i Stockholm från taket till Whitehuset, Katsan 1. Fastigheten, som ritades och projekterades av White arkitekter, förvärvades av Wihlborgs under Affärsidé, mål och strategi

8 WIHLBORGSFAKTA / Historik 1924 grundade byggmästare O P Wihlborg den byggnadsfirma i Malmö som givit namn åt Wihlborgs Fastigheter AB. Under många år var firman verksam i Malmö som byggare, ägare och förvaltare av fastigheter sålde familjen Wihlborg företaget till den malmöbaserade koncernen Active. I samband med denna affär bildades en renodlad fastighetskoncern inom Active Wihlborgs B-aktier noteras på Stockholms Fondbörs O-lista. Peab AB blir ny huvudägare i Wihlborgs I samband med en nyemission om 371 Mkr förvärvar Wihlborgs 33 fastigheter, varefter Wihlborgs totala fastighetsbestånd uppgår till kvm. Bergaliden blir ny huvudägare i Wihlborgs Fastighets AB Stillman förvärvas i början av året. Wihlborgs B-aktie noteras på Stockholms Fondbörs OTC-lista I november lämnar styrelsen för Wihlborgs ett offentligt erbjudande om förvärv av M2 Fastigheter AB. I december noteras Wihlborgs B- aktie på Stockholms Fondbörs A-lista Wihlborgs slutför under våren förvärvet av M2 Fastigheter. I september lämnar styrelsen för Wihlborgs ett offentligt erbjudande om förvärv av Klövern Fastigheter AB Wihlborgs slutför i början av året förvärvet av Klövern Fastigheter AB. Wihlborgs avyttrar sitt bestånd i Holland om 11 fastigheter, vilka tillförts Wihlborgs vid förvärvet av Klövern. Den 13 april 1998 lägger Wihlborgs bud på Fastighets AB Storheden, och samgåendet sker under sensommaren samma år Wihlborgs förvärvar Svedeg GmbHs andel om 50 procent i det bolag som äger fastigheten Blåmannen 20/Klara Zenit i centrala Stockholm. Wihlborgs äger därefter 75 procent av det gemensamma bolaget där Peab AB sedan tidigare är innehavare av 25 procent Omvandling sker av röststarka A-aktier till B-aktier. Wihlborgs har därefter endast ett aktieslag, där varje aktie berättigar till en röst. JM, Peab och Wihlborgs bildar ett gemensamt exploateringsbolag för Kranen-området i Västra Hamnen i Malmö Huvudägaren Bergaliden avyttrar hela sitt aktieinnehav om 30,2 procent i Wihlborgs. Wihlborgs förvärvar Postfastigheter med 73 fastigheter, varav sju fastigheter i Stockholms innerstad. I december noteras Wihlborgsaktien på Stockholmsbörsens O-lista Wihlborgs avyttrar 60 fastigheter på oprioriterade orter till Adcore, som ombildas till ett fastighetsbolag med namnet Klövern AB. I juni genomförs en omvänd split som innebär att fem Wihlborgsaktier läggs samman till en. I december förvärvar Wihlborgs resterande 25 procent av aktierna i Klara Zenit Wihlborgs förvärvar aktier i Drott AB, och blir under året den största aktieägaren i bolaget. Wihlborgs inleder återköp av egna aktier och totalt förvärvas 1,6 miljoner egna aktier under I slutet av året avyttras Klara Zenit för Mkr med en vinst om 400 Mkr. >> Wihlborgs huvudkontor finns sedan december 2001 i den ombyggda turbinhallen i Järla Sjö, Nacka. Fastighetsförsäljningar och konvertering av bostadsbeståndet till bostadsrätter har genomförts i snabb takt de senaste åren och därmed förändrat balansen i portföljen. Andelen bostadsfastigheter har minskat betydligt. För kommersiella lokaler är huvudmålgruppen mindre och medelstora företag med stark finansiell ställning. Goda kundrelationer ska upprätthållas genom prisvärdhet i tjänste- och affärsutbud. Tjänster som ökar mervärdet och stimulerar långsiktiga relationer ska erbjudas. Bolaget ska sträva efter att öka andelen kunder som hyr lokaler i både Stockholms och Öresundsregionen. Förädlingsstrategi Wihlborgs har byggt upp specialistkompetens inom projektutveckling och har stor erfarenhet av såväl förvärv som försäljning. Enligt förädlingsstrategin ska Wihlborgs förvärva fastigheter med bättre tillväxtmöjligheter än befintliga förvaltningsfastigheter. Fastigheter ska avyttras vid rätt tidpunkt för att realisera upparbetade värden. Den genomsnittliga omloppstiden för projekt ska vara 3 5 år. Tillkommande projekt ska finansieras med minst 25 procent egna medel. Den synliga direktavkastningen ska uppgå till lägst 9 procent. 6 Wihlborgs Årsredovisning 2003

9 Fastighetsportföljen Fastighetsportföljen Wihlborgs strävar efter effektiv och aktiv förvaltning av fastigheter. Fastighetsportföljen är ständigt föremål för förädling och genom försäljningar realiseras upparbetade värden. Fastigheter som förvärvas ska ha hög förädlingspotential. Wihlborgs fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, de främsta tillväxtregionerna i Norden. Under de senaste fem åren har fastighetsbeståndet mer än halverats från 800 fastigheter till färre än 400 och fastigheter har avyttrats för totalt 18,7 miljarder kr. Fastigheterna på orter utanför prioriterade regioner och segment har successivt avyttrats. Samtidigt har fastighetsbeståndet i Stockholms- och Öresundsregionerna förstärkts genom strategiska förvärv. Köpet av Postfastigheter hösten 2001 medförde bland annat att Wihlborgs position i centrala Stockholm stärktes betydligt. I december 2001 beslutades att fastighetsportföljen ska bestå av 70 procent kommersiella lokaler (kontor, butiker, industri, lager och hotell), 20 procent projekt och 10 procent bostäder. Vid den tidpunkten utgjorde bostadsfastigheterna 25 procent av hyresvärdet i portföljen. Därefter har försäljningar i snabb takt inneburit att innehavet minskat avsevärt. Under de senaste två åren har 143 bostadsfastigheter sålts, varav 56 under Många bostadsfastigheter har förvärvats av nybildade bostadsrättsföreningar. Fastighetsportföljen 2003 Per den 31 december 2003 omfattar Wihlborgs fastighetsportfölj 370 fastigheter, varav 163 i Stockholmsregionen, 199 i Öresundsregionen och åtta på oprioriterade orter. Kommersiella lokaler står för huvuddelen av hyresvärdet, 90 procent, medan bostäder står för 10 procent. I stort sett samtliga bostäder är uthyrda och efterfrågan överstiger utbudet betydligt i såväl Stockholms- som Öresundsregionen. De ca kontrakten i det kommersiella beståndet har en genomsnittlig löptid på 32 månader, viktad efter hyresvärde. Det totala kontraktsvärdet uppgår till 1,4 miljarder kr. Under 2003 minskade den totala ekonomiska uthyrningsgraden från 94 procent till 91 procent. Den fortsatt svaga konjunkturen medförde att efterfrågan på kommersiella lokaler minskade, vilket påverkade vakansutvecklingen. Vakansgraden har också i stor utsträckning påverkats av att flertalet sålda fastigheter varit fullt uthyrda. De största förändringarna under 2003 Under 2003 avyttrade Wihlborgs 84 fastigheter för Mkr, varav 54 i Stockholmsregionen och 30 i Öresundsregionen. Den enskilt största försäljningen var Klara Zenit som såldes till tyska CGI (se sid 23). Fem fastigheter förvärvades för 219 Mkr. Det största förvärvet var Katsan 1 i Stockholm som köptes för 175 Mkr i samband med dess färdigställande. >> Fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar 2003 Fastighetsförvärv Fastighetsförsäljningar Fastighetskategori Antal Belopp, Mkr Yta, kvm Hyresvärde, Mkr Antal Belopp, Mkr Yta, kvm Hyresvärde, Mkr Bostadsfastigheter Kontors- och butiksfastigheter Industri- och lagerfastigheter Projekt 8 25 Summa Wihlborgs Årsredovisning

10 Fastighetsportföljen 1), 2) i sammandrag Stockholms- Öresundsregionen regionen Totalt Kontor/Butik Antal fastigheter Bokfört värde Yta Hyresvärde Hyresintäkter Driftsöverskott Bokfört värde, kr/kvm Hyresvärde, kr/kvm Driftsöverskott, kr/kvm Industri/Lager Antal fastigheter Bokfört värde Yta Hyresvärde Hyresintäkter Driftsöverskott Bokfört värde, kr/kvm Hyresvärde, kr/kvm Driftsöverskott, kr/kvm Bostäder Antal fastigheter Bokfört värde Yta Hyresvärde Hyresintäkter Driftsöverskott Bokfört värde, kr/kvm Hyresvärde, kr/kvm Driftsöverskott, kr/kvm Hyresvärde per geografiskt område Stockholm, 55% Öresund, 43% Övrigt, 2% Uthyrningsbar yta per geografiskt område Stockholm, 46% Öresund, 51% Övrigt, 3% Hyresvärde per fastighetskategori Kontor/Butik, 68% Industri/Lager/Hotell, 20% Bostäder, 10% Övrigt, 2% Uthyrningsbar yta per fastighetskategori Kontor/Butik, 53% Industri/Lager, 33% Bostäder, 12% Hotell, 2% Hotell Antal fastigheter Bokfört värde Yta Hyresvärde Hyresintäkter Driftsöverskott Bokfört värde, kr/kvm Hyresvärde, kr/kvm Driftsöverskott, kr/kvm Mark & Projekt Antal fastigheter Bokfört värde Totalt Antal fastigheter Bokfört värde Yta Hyresvärde Hyresintäkter Driftsöverskott Bokfört värde, kr/kvm Hyresvärde, kr/kvm Driftsöverskott, kr/kvm ) Hyresintäkter och driftsöverskott avser perioden för Wihlborgs fastighetsbestånd ) Hyresvärde definieras som utgående hyra per på helårsbasis, med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta ytor. Fördelning av uthyrningsbar yta Totalt Andel, % Kontor Butik Industri/lager Bostad Hotell Övrigt Totalt Hyreskontraktens löptider per Kommersiella lokaler Antal Yta Kontrakts- Andel av Förfalloår kontrakt tusen kvm värde, mkr värde, % > Summa Wihlborgs Årsredovisning 2003

11 Fastighetskostnader per region 2003 Belopp i Mkr Stockholmsregionen Öresundsregionen Totalt Kostnader för el, värme, vatten och sophantering Fastighetsskötsel Övriga driftskostnader Reparations- och underhållskostnader Fastighetsskatt Tomträttsavgäld Momskostnad Fastighetsadministration Totala fastighetskostnader Fastighetsportföljen Ovanstående tabell visar fastighetskostnaderna för Wihlborgs fastighetsbestånd Fastighetsbestånd per ) Bokfört Hyres- 2) Ekonomisk Hyres- 3) Drifts- 3) värde, värde, uthyrnings- intäkter, överskott, Direktav- 4) Antal Yta, kvm Mkr Mkr grad, % Mkr Mkr kastning, % Stockholm ,5 Öresund ,4 Totalt ,9 Fastigheter, fördelning per fastighetskategori Bokfört Hyres- 2) Ekonomisk Hyres- 1), 3) 1), 3) Drifts- Yta, värde, värde, uthyrnings- intäkter, överskott, Direktav- 4) Antal kvm Mkr Mkr grad, % Mkr Mkr kastning, % Kontor/butik ,0 Industri/lager ,3 Bostäder ,0 Hotell ,9 Mark/projekt Totalt ,9 1) Hyresintäkter, driftsöverskott avser perioden för Wihlborgs fastighetsbestånd i Stockholms- och Öresundsregionen. 2) Hyresvärde definieras som utgående hyra per på helårsbasis, med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta ytor. 3) Aktuellt fastighetsbestånd per Redovisade hyresintäkter och driftsöverskott avseende förvärvade fastigheter under 2003 har omräknats till helårsbasis. 4) Vid beräkning av direktavkastning har bokfört värde på fastigheterna reducerats med bokfört värde för mark och projekt. Wihlborgskoncernens största hyresgäster Posten Ericsson Tele 2 ABB Sigma WorldCom KTH Kreab Pharmacia Malmö Högskola Sammanlagt hyresvärde 267 Mkr, motsvarande 16 procent av koncernens totala hyresintäkter. Wihlborgs Årsredovisning

12 Fastighetsvärdering Wihlborgs fastighetsbestånd externvärderades per den 31 december 2003 och marknadsvärdet bedömdes till 16,7 miljarder kr. Det bokförda värdet var vid samma tidpunkt 16,6 miljarder kr. Värderingen omfattade samtliga fastigheter och exploateringsmark i Sverige. Fastigheterna i Danmark och Tyskland internvärderades. Underlaget för värderingen var de uppgifter som Wihlborgs lämnade om hyreskontrakt, vakanta ytor, löpande drift- och underhållskostnader samt investeringar. En större del av fastighetsbeståndet besiktigades. Kalkylförutsättningarna baseras på Svenskt Fastighetsindex riktlinjer. Värdebedömningen baseras på kassaflödesanalyser där driftöverskotten nuvärdesberäknas under en femårig kalkylperiod samt ett restvärde på fastigheten vid kalkylperiodens slut. Kalkylräntan för Wihlborgs totala fastighetsportfölj uppgår till 9,7 procent (9,5) och baseras på en långsiktig kalkylränta med ett tillägg för fastighetsrelaterad risk. Med utgångspunkt i en långsiktig obligationsränta om 4,1 procent (4,1) kan den fastighetsrelaterade risken beräknas till 5,6 procent (5,4) i genomsnitt. Direktavkastningskravet vid kalkylperiodens slut uppgår till 7,7 procent (7,5). Värdering av koncernens fastigheter per Marknadsvärde, Mdr Bokfört värde, Mdr Kommersiella fastigheter 12,1 12,1 Bostäder 1,6 1,5 Projekt 2,3 2,3 Utland 0,5 0,5 Övrigt 0,2 0,2 Totalt 16,7 16,6 Substansvärde Substansvärdet uppgick vi årets slut till 116 kr per aktie. Vid beräkning av substansvärde har såväl fastigheternas marknadsvärde (se Fastighetsvärdering) som marknadsvärdet på innehavet av aktier i Drott AB (se faktaruta nedan) beaktats. Vid substansvärdeberäkning har hänsyn tagits till uppskjuten skatt. WIHLBORGSFAKTA /Förvärvet av aktier i Drott AB Under 2003 förvärvade Wihlborgs A-aktier och B- aktier i Drott AB (publ) för totalt Mkr, motsvarande ca 106 kr per aktie. Vid årsskiftet var marknadsvärdet på aktieinnehavet i Drott ca Mkr. I februari 2003 flaggade Wihlborgs upp för ett innehav om 5 procent i Drott. Därefter fortsatte Wihlborgs att köpa Drottaktier och den 31 december 2003 uppgick innehavet till A-aktier och B-aktier, motsvarande 15,4 procent av kapitalet och 14,9 procent av röstetalet. I april 2003 fick Wihlborgs 36 Mkr i utdelning på Drottinnehavet. Wihlborgs har förvärvat ytterligare aktier i Drott efter årsskiftet och per den 6 februari 2004 uppgick innehavet till A-aktier och B-aktier, motsvarande 20,8 procent av kapitalet och 20,1 procent av röstetalet. Bakgrund Wihlborgs gjorde i början av 2003 bedömningen att aktier i Drott var en bra investering mot bakgrund av den höga substansrabatten i Drott och de höga fastighetspriserna på marknaden. Genom att köpa aktier i Drott skulle Wihlborgs få del i ett attraktivt fastighetsbestånd till ett kraftigt rabatterat pris. Drott påbörjade under 2003 en förändringsprocess. I juni lämnades en programförklaring som innebar uppdelning i två bolag: Fabege, ett renodlat kommersiellt fastighetsbolag med fokus på Stockholm, och Bostadsaktiebolaget Drott, ett renodlat bostadsbolag i tillväxtregioner. Drott har sedan programförklaringen avyttrat fastigheter för ca 12 miljarder kr. Vid ordinarie bolagsstämma den 30 mars ska stämman bland annat ta ställning till förslagen om utdelning av samtliga aktier i Bostads AB Drott och inlösen av var fjärde aktie i Drott AB för 150 kr kontant. Vid full anslutning till inlösenprogrammet överförs 3,3 miljarder kr till aktieägarna. Största ägare i Drott AB (publ) , justerat för kända förändringar t o m Andel av Andel Ägare kapital, % röster, % Wihlborgs 20,8 20,1 Sten A Olsson 10,2 10,1 Öresund 8,3 8,0 HQ Fonder 4,1 3,9 AMF Fonder 2,8 2,7 Övriga 53,8 55,2 Totalt Wihlborgs Årsredovisning 2003

13 Viveka Andersson är säljchef och kontorssamordnare på Helsingborgs Dagblads citykontor. När Posten minskade sin yta i det hundraåriga posthuset vid Stortorget gav det en unik möjlighet för tidningen att möta sina läsare i huset som alla helsingborgare känner till. Sedan sommaren 2003 hyr Helsingborgs Dagblad 600 kvm av Wihlborgs. Där arbetar 25 av tidningens drygt 300 anställda. Fastighetsportföljen

14 Händelserikt år trots svag konjunktur 2003 blev efter en trög inledning ett mycket händelserikt år för fastighetsaktörerna i Sverige. Det sammanlagda värdet av genomförda fastighetstransaktioner är förmodligen det högsta i modern tid. Det utländska intresset överträffade alla förväntningar. Första kvartalet 2003 såg ut att bli händelsefattigt efter alla årsskiftesaffärer. Dock ökade aktiviteterna trots det kärva konjunkturläget. Den sammanlagda omsättningen av fastigheter var uppskattningsvis upp mot 100 miljarder kr, vilket är en fördubbling mot helåret Köpare från andra länder inom EU dominerade i samband med stora avslut och bolagsaffärer. Totalt investerade utländska aktörer ca 75 miljarder kr (fastighets- och bolagstransaktioner). Antalet transaktioner med nybildade bostadsrättsföreningar var oförändrat högt under I Göteborg och Malmö förstärktes fjolårets trend med ökat antal försäljningar till nybildade bostadsrättsföreningar. Det sammanlagda värdet av fastigheterna vid ombildningar på landets fem största marknader kan uppskattas till ca 10 miljarder kr. Av denna summa avser marknaderna i Stockholms län ca 7,5 miljarder kr. Minskad sysselsättning Antalet sysselsatta i svenskt näringsliv var under 2003 lägre än under Framför allt fortsatte den privata tjänstesektorn att minska i omfattning. Under andra kvartalet 2003 nådde Almegas Tjänsteindikator sin lägsta nivå sedan mätningarnas start Indikatorn mäter efterfrågan på tjänster. Ett trendbrott skedde under tredje kvartalet då efterfrågan ökade. Den ökade efterfrågan har dock inte medfört någon ökad sysselsättning. En tidigare förväntad ökning av antalet sysselsatta inom offentliga tjänster har uteblivit till följd av ökade sparkrav. I november uppgick arbetslösheten till 5,4 procent. Någon snabb vändning på arbetsmarknaden är inte i sikte. Först i början av 2005 vänder sysselsättningen uppåt, enligt konjunkturinstitutet. Till följd av minskningen av det totala antalet sysselsatta steg under 2003 andelen hyreslediga lokaler, detta efter drygt två år av svag sysselsättningsutveckling. Den internationella konjunkturen har vänt uppåt, enligt konjunkturinstitutets rapport i december Återhämtningen är långsam men den sprids och blir allt tydligare. USA leder, medan Euroområdet släpar efter. >> Kommersiella fastigheter, prisutveckling Kr/kvm Sthlm innerstad Malmö innerstad Källa: Forum Fastighetsekonomi AB Bostadshyreshus, prisutveckling efter köparkategori, Stockholm Kr/kvm Källa: Forum Fastighetsekonomi AB Sthlm innerstad, Brf Sthlm ytterstad, Brf Sthlm innerstad, övriga Sthlm ytterstad, övriga 12 Wihlborgs Årsredovisning 2003

15 Fastigheten Klara Zenit i centrala Stockholm såldes i december 2003 till CGI som förvaltar Tyskland största fastighetsfond Haus-Invest. På taket till fastigheten, som efter den genomgripande ombyggnaden innehåller kontor och butikslokaler, ligger nyuppförda radhus. Bostäderna har fått stor uppmärksamhet, även internationellt. Wihlborgs förvaltar fastigheten till och med Marknadsöversikt

16 >> Lågt inflationstryck I Sverige växte hushållens konsumtion snabbt under 2003, bland annat till följd av låga räntor. Konjunkturåterhämtningen är långsam och det inhemska inflationstrycket förväntas bli lågt Förstärkningen av kronan håller dessutom tillbaka importpriserna. BNP bedöms öka med 1,5 procent under 2003 och 2,2 procent under Stockholmsregionen Wihlborgs har 163 fastigheter i Stockholmsregionen. Fastigheterna finns i såväl Stockholms innerstad som i kranskommuner som exempelvis Täby, Järfälla, Solna och Nacka. Den uthyrningsbara ytan uppgår till drygt kvm och hyresvärdet till 958 mkr. Stockholmsregionen har 2 miljoner invånare fördelade på 26 kommuner. Det motsvarar ca 20 procent av hela Sveriges befolkning. Huvudstadsregionen svarar historiskt sett för 30 procent av tillväxten i Sverige. Stockholmskonjunkturen är fortsatt svag men det fanns i slutet av 2003 indikationer på att det börjat gå bättre, enligt en rapport från Stockholms Läns Landsting. Under det tredje kvartalet försvagades arbetsmarknaden i Stockholms län. Arbetslösheten steg till 4,9 procent. Sysselsättningen väntas inte öka under de närmaste kvartalen. De största börsnoterade fastighetsbolagen Mdr Drott Tornet Castellum Wihlborgs Hufvudstaden Marknadsvärde fastigheter Börsvärde Källa: Bokslutskommunikéer för 2003 HYRESMARKNADEN I STOCKHOLMSREGIONEN Enligt det kommunala Stockholms Näringslivskontor har efterfrågan på kontor i huvudstadsregionen minskat sedan hösten För kontorsbranscherna i Stockholm var, enligt rapporten, sysselsättningsminskningen 4,1 procent under 2002 och 5,3 procent under Motsvarande siffror för hela landet var 2,8 respektive 2,3 procent. Efterfrågan på industri- och lagerlokaler har delvis visat samma utveckling. Inom delar av Storstockholm har dock efterfrågan på denna lokaltyp fortsatt att stiga. Anledningen är en fortsatt stark utveckling av handelssektorn. Trots ett ökat utbud av butikslokaler konstaterades under 2003 inga tendenser till markant stigande vakanstal. Ett bra handelsår under 2002 resulterade i högre hyresnivåer 2003 för lokalkontrakt med omsättningsbaserad hyra. Medianhyra för kontor i bästa läge, Kr/kvm Stockholm Malmö Helsingborg Källa: Forum Fastighetsekonomi AB Kontor Störst förändring i hyresnivåer under 2003 skedde för kontorshyresmarknaden i Stockholm. Skillnaden i hyra mellan bästa läge och yttre delen av innerstaden är nu den lägsta sedan 1992/93. De högsta noteringarna för kontorshyror i bästa innerstadsläge sjönk mindre än genomsnittet i samma läge. Anledningen är att toppnoteringarna avser helt nya, mycket effektiva lokaler och genomsnittslokalen är av äldre årgång. De högsta noterade hyresnivåerna vid nyteckning var kring kr/kvm och år. Snittet vid nyteckning i bästa läge har fallit från ca ner till ca kr/kvm och år. Flertalet hyreskontrakt omförhandlas efter tre eller fem år, vilket betyder att det dröjer innan hyresnivåerna för hela 14 Wihlborgs Årsredovisning 2003

17 Marknadsöversikt: Stockholmsregionen Rafel Kuna är entreprenören som konstruerar, tillverkar och exporterar vattenrenare från lokalerna i Veddesta. Fastigheten har kvaliteter som väl överensstämmer med Kuna Groups behov av representativa kontorsytor tillsammans med rymliga tillverknings- och lagerlokaler. Kuna Group har 20 anställda och hyr kvm av Wihlborgs. beståndet anpassas till en ny nivå. Kontraktskonstruktionen fördröjer och utjämnar hyresvärdarnas känslighet för ändringar av hyresnivåerna. För kontor i Stockholms ytterområden följer hyresutvecklingen den för innerstaden dock med en lägre förändringstakt. Nyproduktionen av kontor var under 2003 betydligt lägre än Variationen i hyresnivåer för Stockholms ytterområden och förorter är stor. I områden i stadens yttre delar förekom vid nyteckning hyresnivåer inom intervallet kr/kvm. E18 Sollentuna Järfälla E4 Kista Bromma Årsta Täby E18 Stockholm Nacka Hammarbyhamnen 222 E4 73 Industri- och lagerlokaler Hyresutvecklingen för industri- och lagerenheter påverkas av den ekonomiska utvecklingen i stort. Under 2003 stod en fortsatt expanderande handel för en god efterfrågan på >> Huddinge Haninge Wihlborgs Årsredovisning

18 WIHLBORGSFAKTA / Stockholm De största ägarna av kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad Fastighetsbolag Taxerad yta, kvm (typkod 325) Vasakronan Diligentia SEB AMF-P AP Länsförsäkringar Hufvudstaden Wihlborgs * Drott AFA *inkl. OM Port som färdigställs i början av 2004 Wihlborgs största hyresgäster i Stockholmsregionen KÄLLA: FORUM FASTIGHETSEKONOMI Företag Fastighet 1) Posten 1) Ericsson Tele 2 Reykjavik 1 WorldCom Styckjunkaren 3 KTH Söderbymalm 3: Kreab Granen 21 Pharmacia Glädjen 12 Ekonomistyrningsverket Barnhusväderkvarnen 36 SJ Pennfäktaren 11 White Arkitekter Katsan 1 1) Företaget har verksamhet i flera fastigheter. Sammanlagt hyresvärde 233 Mkr. >> lagerlokaler. Vakanserna ökade något, främst för rena industriytor. Det totala utbudet är dock oförändrat. För de hetaste objekten betalades under 2003 hyresnivåer upp mot kr/kvm. För de flesta delmarknader ligger normalnivån fortsatt inom intervallet kr/kvm och år. Butikslokaler Butikshyror kan ha villkor liknande de för kontors- eller industrilokaler. Alternativet är att de har en hyra baserad på butikens försäljning. För en butik med en säljyta kring kvm finns landets högsta notering inte överraskande i Stockholms bästa butiksläge. Även under 2003 tecknades enstaka omsättningsbaserade avtal med hyresnivåer överstigande kr/kvm. En»normal«stockholmsnivå för mindre butiker i city återfinns inom intervallet kr/kvm. Bostäder Antalet hyreslediga bostäder i Storstockholm är ytterst få. Nyproduktionen är till största delen inriktad mot bostadsrätter. Även om inflyttningen under 2003 minskade i omfattning präglas bostadshyresmarknaden fortfarande av en överhettad situation. I centrala Stockholm färdigställdes under året ytterligare ett antal lägenheter ovanpå befintliga kontors-/butiksfastigheter samt lägenheter i stadsdelen Hammarbyhamnen. De minsta lägenheterna (30 kvm) hyrdes ut med en hyresnivå motsvarande ca kr/kvm och år, större enheter dock med hyresnivåer motsvarande kr/kvm och år. (Källa: Forum Fastighetsekonomi och Wihlborgs.) WIHLBORGS I STOCKHOLMSREGIONEN Stockholmsregionen är en av Wihlborgs två huvudmarknader. Den 31 december 2003 omfattar beståndet 163 fastigheter. Flertalet fastigheter återfinns i Stockholm, Täby, Järfälla, Sollentuna, Solna, Nacka och Södertälje. Förvaltningen är i Stockholmsregionen indelad i sex»block«: Kista/Bromma/Täby/Sollentuna; Lunda/Brommaplan, Tensta/Rinkeby, Stockholm City, Stockholm Sydväst/ Haninge/Huddinge/Södertälje och Årsta/Hammarby / Järla Sjö. Med»block«avses en förvaltningsenhet med geografiskt väl samlade fastigheter som möjliggör kundnära och effektiv förvaltning. Varje block har en förvaltningschef med tydligt resultatansvar. (Se även Organisation på sid 26.) Den sammanlagda uthyrningsbara ytan inom Stockholmsregionen uppgår till kvm, vilket motsvarar 46 procent av den totala ytan i Wihlborgs fastighetsbestånd. Hyresvärdet Stadskartan 14 4 Kungsholmen 12 Vasastan 3 13 Östermalm 2 6 Norrmalm Gamla Stan Södermalm 9 Wihlborgs fastigheter i Stockholms innerstad Nr Fastighet Yta, kvm 1 Adam & Eva Barnhusväderkv Granen Glädjen Gråberget Guldfisken Harpan Katsan Nr Fastighet Yta, kvm 9 Ladugårdsgärdet 1:48 (OM-port) Pennfäktaren Posthornet Postiljonen Resedan Verdandi 9 (bostad) Bacchus 3 (projekt) Totalt Wihlborgs Årsredovisning 2003

19 Marknadsöversikt: Stockholmsregionen Melker Andersson på restaurang Grill har i samarbete med möbelföretaget Fogia skapat en hemlik miljö som inbjuder till såväl att umgås och äta gott som att upptäcka nya möbelfavoriter. på 958 Mkr motsvarar 55 procent av det totala hyresvärdet. Kommersiella lokaler svarar för huvuddelen av hyresvärdet i Stockholmsregionen, 85 procent, medan andelen bostäder är 15 procent. De största investeringarna i befintliga fastigheter gjordes i Veddesta 2:73 (3,3 Mkr), Knarrarnäs 4 (3,2 Mkr) och Vinjetten 7 (3,2 Mkr). Bland de större nyuthyrningarna under året kan nämnas kvm i Veddesta 2:65 (Kuna Group), kvm i Barnhusväderkvarnen 36 (AWA Patent) och kvm i Gjuteriet i Järla Sjö (Mio). Under 2003 avyttrade Wihlborgs 54 fastigheter, varav 42 bostadsfastigheter, i Stockholmsregionen. Kommersiella lokaler 116 av fastigheterna har i huvudsak kommersiell inriktning. De flesta av dessa fastigheter finns i nio kommuner: Stockholm, Täby, Solna, Sollentuna, Järfälla, Nacka, Haninge, Huddinge och Södertälje. Kontor En betydande del av kontorsfastigheterna mätt efter hyresvärde finns i Stockholms innerstad där Wihlborgs har 12 fastigheter med totalt kvm uthyrningsbar yta. Efter försäljningen av Klara Zenit är Barnhusväderkvarnen 36 med kvm uthyrningsbar yta Wihlborgs största kommersiella fastighet i innerstaden. Hyresgäster är bl a Ekonomistyrningsverket och Kommerskollegium. Krögaren Melker Andersson och Fogia Möbler har i Barnhusväderkvarnen tillsammans skapat ett unikt och framgångsrikt restaurangkoncept med restaurangen Grill. Fastigheten, som ligger längs Drottninggatan vid Tegnérlunden, planeras dessutom bli föremål för en tredimensionell fastighetsbildning. Det blir sannolikt den första i Stockholms kommun. Enligt planerna ska det byggas ett 50-tal lägenheter i anslutning till den befintliga huskroppen. Projektet är i samrådsfasen i början av Under året förvärvade Wihlborgs fastigheten Katsan 1 i samband med färdigställandet. White Arkitekter har sitt kontor i den nybyggda fastigheten om drygt kvm. Katsan 1 har en modern och spännande arkitektur och ligger vid Skanstullsbrons norra fäste. I fastigheten finns också restaurang Öst 100 som snabbt etablerats som en av de»hetaste«restaurangerna på Söder. I Järla Sjö i Nacka, bara 15 minuter från Gamla Stan, har Wihlborgs utvecklat spännande lokaler i en miljö där renoverade och ombyggda hundraåriga industrilokaler samsas med nybyggda bostadshus. Under 2003 flyttade Mio in på kvm i Gjuteriet. Nordens modernaste bowlingbana, Bowlers, >> Wihlborgs Årsredovisning

20 >> öppnade i renoverade och ombyggda lokaler under hösten. Totalt kvm är uthyrt i området. Wihlborgs huvudkontor finns i Turbinhallen mitt i området. OM Port, totalt kvm, färdigställs i början av 2004 då OM flyttar in. Även Stockholmsbörsen, som ingår i OM, kommer att ha sin verksamhet i fastigheten. OM Port ligger i Frihamnen som är ett av Stockholms största utvecklingsområden. Riksäppletkomplexet, Söderbymalm 3: i Haninge, omfattar kvm kontors- och utbildningslokaler. Största hyresgäster är KTH och Södertörns Högskola. Butik Wihlborgs viktigaste butiksfastigheter är förortscentra i Hässelby villastad, Brommaplan, Fruängen, Rågsved och Sätra samt Hamnmagasinet i Hammarbyhamnen och del av fastigheten Luna i Södertälje. Industri och lager Industri- och lagerlokalerna är huvudsakligen belägna i Täby-Arninge, Järfälla-Veddesta, Bromma-Ulvsunda och Södertälje. De flesta fastigheterna ligger i områden med stark och etablerad ställning för företag verksamma inom industriproduktion eller distribution. Bostäder Wihlborgs har per 31 december bostadsfastigheter, totalt lägenheter, i Stockholmsregionen. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till 146 Mkr. Under 2003 avyttrade Wihlborgs 42 bostadsfastigheter i Fruängen, Hagsätra, Hökarängen, Södertälje och Vallentuna-Åby. 26 av fastigheterna såldes till nybildade bostadsrättsföreningar. I början av 2004 avyttrades hela beståndet om fem fastigheter i Skärholmen, sammanlagt 397 lägenheter. Wihlborgs återstående fastighetsbestånd är i huvudsak lokaliserat till Tensta/Rinkeby, där företaget har lägenheter. I övrigt finns bostäderna bl a i Bredäng, Fruängen och Örby. Fastigheten Bacchus 3 på Brunnsgränd 3 i Gamla stan kommer att byggas om till bostäder, totalt kvm, med start hösten Öresundsregionen Wihlborgs har 199 fastigheter i Öresundsregionen Skandinaviens befolkningstätaste region. De flesta fastigheterna finns i regionens ledande städer Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Den uthyrningsbara ytan uppgår till nästan kvm och hyresvärdet till 746 Mkr. Öresundsregionen med 3,2 miljoner invånare är Skandinaviens befolkningstätaste region. Regionen sysselsätter 1,5 miljoner människor. Sedan Öresundsbron invigdes den 1 juli 2000 har kommunikationerna mellan den danska och skånska delen av regionen utvecklats betydligt. Under 2003 ökade trafiken över bron med tio procent jämfört med föregående år. Totalt reste 15,2 miljoner människor över bron. Dagligen pendlade personer över bron, en ökning med mer än 50 procent jämfört med Den danska inflyttningen till Sverige har också ökat danskar flyttade till Sverige medan svenskar flyttade till Danmark under Även färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör fick ett uppsving under Färjebolaget Scandlines rapporterade en ökning av antalet transporterade personbilar med 20 procent. Malmö Befolkningen i Malmö uppgår till ca varav personer är sysselsatta i ortens näringsliv, en fjärdedel inom handel och kommunikationer. I mars 2003 gav regeringen klartecken till Citytunnelprojektet i Malmö. Därmed kunde upphandlingen av entreprenaderna påbörjas. Byggandet av Citytunneln planeras starta under Tunnelprojektet består av en 17 km lång elektrifierad järnvägsförbindelse, varav 6 km i parallella tunnlar under Malmö. Tunneln startar vid Malmö Central och nya stationer kommer att byggas vid Triangeln och Hyllie. Tunneln planeras öppnas år 2009 och beräknas kosta 8,8 miljarder kr. Citytunneln medför att Öresundsförbindelsen kan utvecklas ytterligare och att tågresandet förenklas och förbättras. Kollektivtrafiken blir effektivare när de olika delarna av Skåne knyts samman på ett helt nytt sätt. Lund Lunds kommun har ca invånare, varav drygt i Lunds stad. I Lund finns såväl ett universitet med studenter som högteknologiska och kunskapsbaserade företag. 18 Wihlborgs Årsredovisning 2003

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Pressmeddelande 2002-05-02

Pressmeddelande 2002-05-02 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2002-05-02 Wihlborgs förbättrade resultatet till 141 Mkr Delårsrapport januari-mars 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134) 7 fastigheter

Läs mer

Pressmeddelande 2003-02-04

Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs förbättrade resultatet med 43% till över en miljard kr Bokslutskommuniké 2002 Resultat efter finansiella poster ökade med 43% till 1

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Pressmeddelande 2004-02-05

Pressmeddelande 2004-02-05 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2004-02-05 Bokslutskommuniké 2003 Hyresintäkterna minskade till 1 994 Mkr (2 282) till följd av fastighetsförsäljningar Resultat efter skatt minskade till

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T DELÅRSRAPPORT januari mars 2001 3 DELÅ RSRAPPORT Januari mars 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 17% till 134 Mkr (115) Vinst per aktie ökade till 0,30 kr (0,26) Soliditeten ökade till 24,8%

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2003

Delårsrapport januari mars 2003 Delå rsrapport januari mars 2003 Delårsrapport januari mars 2003 Resultat efter finansiella poster ökade till 192 Mkr (141) Vinst per aktie efter skatt steg till 2,21 kr (1,60) Wihlborgs äger 7 186 500

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Pressmeddelande 2003-08-07

Pressmeddelande 2003-08-07 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2003-08-07 Delårsrapport januari-juni 2003 Resultat efter finansiella poster ökade till 463 Mkr (418) Vinst per aktie efter skatt steg till 5,37 kr (4,75)

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2002

Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134) 7 fastigheter avyttrades med en vinst om 45 Mkr Resultat Resultatet efter finansiella

Läs mer

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2003

Delårsrapport januari juni 2003 Delå rsrapport januari juni 2003 Delårsrapport januari juni 2003 Resultat efter finansiella poster ökade till 463 Mkr (418) Vinst per aktie efter skatt steg till 5,37 kr (4,75) Oförändrad vakansgrad Resultat

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion FASTIGHETS AB TORNET (publ) Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca, miljoner kvm och ett bokfört värde på drygt 1 miljarder

Läs mer

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 3 maj 2007 Q1 2007 i korthet - Hyresmarknaden fortsätter stärkas - Fortsatt koncentration till prioriterade marknader - Förbättrad

Läs mer

Wihlborgs Delårsrapport Jan juni 2004

Wihlborgs Delårsrapport Jan juni 2004 Wihlborgs Delårsrapport Jan juni 2004 an-juni 004n Resultat efter skatt ökade till 396 Mkr (333), motsvarande 6,52 kr (5,37) per aktie n Hyresintäkterna minskade till 851 Mkr (1 030) till följd av fastighetsförsäljningar

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Delårsrapport januari september 2003

Delårsrapport januari september 2003 Delå rsrapport januari september 2003 Delårsrapport januari september 2003 Hyresintäkterna uppgick till 1 526 Mkr (1 751) Resultat efter skatt uppgick till 409 Mkr (505), motsvarande 6,63 kr (8,01) per

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Pressmeddelande 2001-05-02

Pressmeddelande 2001-05-02 Pressmeddelande 2001-05-02 Delårsrapport januari mars 2001 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Resultat efter finansiella poster ökade med 17 % till 134 Mkr (115) Vinst per aktie ökade till 0,30 kr (0,26)

Läs mer

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör KUNGSLEDEN FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015 Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör Det har varit ett händelserikt år för Kungsleden och vi är

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q2 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Fabege i korthet 122 fastigheter Fastighetsvärde: 27,8 Mdkr Uthyrbar

Läs mer

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31 Castellumaktien Utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 7,5 kronor per aktie, vilket innebär en höjning med 15 mot föregående år. Utdelningsandelen uppgår till 62 utifrån resultatet

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per Castellumaktien Utdelning För verksamhetsåret 21 föreslår styrelsen en utdelning om 6,5 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning om 6, % utifrån aktiekursen vid årets utgång. Den föreslagna utdelningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q3 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Kv. Apotekaren 22 Kvartalet i korthet Mkr 2010-Q3 2009-Q3 Stabilt

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september Stockholm 4 november 2008

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september Stockholm 4 november 2008 Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september 2008 Stockholm 4 november 2008 Marknadens frågeställningar Genomsnittsräntan Refinansieringsrisken Utsikterna för oförändrat (eller

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T DELÅRSRAPPORT januari juni 2001 3 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 45% till 373 Mkr Vinst per aktie ökade till 0,86 kr (0,59) Soliditeten ökade till 25,4% (24,0)

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Pressmeddelande 2001-08-09

Pressmeddelande 2001-08-09 Pressmeddelande 2001-08-09 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Delårsrapport januari juni 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 45 % till 373 Mkr Vinst per aktie ökade till 0,86 kr (0,59) Soliditeten

Läs mer

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3 PRESSMEDDELANDE 19/10-2006 FASTPARTNER AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 239,5 MSEK (240,8) Resultat efter skatt uppgick till 179,3 MSEK (139,6),

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Resultat efter finansiella poster ökade med 32% till 537 Mkr. Vinst per aktie ökade till 1,22 kr (0,93) Soliditeten ökade till 26,2% (24,0)

Resultat efter finansiella poster ökade med 32% till 537 Mkr. Vinst per aktie ökade till 1,22 kr (0,93) Soliditeten ökade till 26,2% (24,0) DELÅRSRAPPORT januari september 2001 DELÅRSRAPPORT Januari september 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 32% till 537 Mkr Vinst per aktie ökade till 1,22 kr (0,93) Soliditeten ökade till 26,2%

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2000-08-10 Halvårsrapport januari juni 2000 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Resultat efter finansiella poster ökade till 257 Mkr (204) Vinst per aktie efter full skatt ökade till 0,59 kr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 PRESSMEDDELANDE 23 augusti 2000 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Periodens vinst före skatt ökade med 224 procent till 117,9 Mkr (36,4), varav reavinster utgjorde 72,5 Mkr (0,0). Hyresintäkterna uppgick

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

INBJUDAN TILL BOLAGSSTÄMMA

INBJUDAN TILL BOLAGSSTÄMMA ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Kanalen med Börshuset i bakgrunden, Malmö Lännersta i vinterskrud, Stockholm Johnér Bildbyrå/Magnus Rietz och Göran Assner VD:s kommentarer till aktieägarna 4 Affärsidé, mål

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006

Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006 Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006 Resultat efter skatt uppgick till 106,5 Mkr, motsvarande 6,89 kr per aktie Hyresintäkterna uppgick till 205,3 Mkr Förvaltningsresultat före skatt uppgick

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Pressmeddelande 2002-08-08

Pressmeddelande 2002-08-08 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2002-08-08 Wihlborgs förbättrade resultatet med 12% till 418 Mkr Delårsrapport januari-juni 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 418 Mkr (373)

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002

Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002 Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002 Resultat före skatt uppgick till 129 (74) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 6,8 (3,9) kr. Driftöverskottet ökade med 27 procent till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Pressmeddelande 2000-08-08 Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för första halvåret. Driftsöverskottet uppgår till 200

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2002

Delårsrapport januari juni 2002 Delårsrapport januari juni 2002 Delårsrapport januari juni 2002 Resultat efter finansiella poster ökade med 12% till 418 Mkr Klara Zenit, totalt 65 000 kvm, fullt uthyrd Resultat Resultatet efter finansiella

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

BOKSLUTSPRESENTATION 17 februari Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vvd och ekonomi-/finansdirektör

BOKSLUTSPRESENTATION 17 februari Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vvd och ekonomi-/finansdirektör BOKSLUTSPRESENTATION 17 februari 2016 Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vvd och ekonomi-/finansdirektör AGENDA FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET I SAMMANDRAG FINANSIELL UTVECKLING OCH NYCKELTAL AFFÄRSPLAN

Läs mer