Wihlborgs Årsredovisning 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wihlborgs Årsredovisning 2003"

Transkript

1 Wihlborgs Årsredovisning 2003

2 Inbjudan till bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 31 mars 2004 klockan i Konserthuset, Föreningsgatan 35 i Malmö. Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 19 mars 2004, dels anmäla sitt deltagande till Wihlborgs Fastigheter AB, Box 97, Malmö, antingen per e-post till eller telefon eller telefax Anmälan skall vara Wihlborgs tillhanda senast onsdagen den 24 mars kl Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/ registreringsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Begäran om sådan registrering måste göras i god tid före fredagen den 19 mars Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att utdelning för år 2003 lämnas med 6,00 kr per aktie. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 5 april. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen utsändas av VPC AB torsdagen den 8 april Visning i samband med bolagsstämman I samband med Wihlborgs bolagsstämma inbjuds aktieägarna till en rundvandring på Dockanområdet i Västra Hamnen. Detta är Malmös mest expansiva område och Wihlborgs vill gärna visa vad som åstadkommits och vad som är på gång. Kl är det samling över en kopp kaffe på restaurang Glasklart i Sigmahuset, Dockplatsen 1. Visningen beräknas pågå till kl För de aktieägare som önskar transport till bolagsstämman i Konserthuset erbjuds plats i abonnerad buss som avgår från Dockanområdet vid 16-tiden. Anmälan om deltagande i visningen samt busstransport sker på samma sätt som anmälan till bolagsstämman (se ovan). Ekonomisk information 2004 Bolagsstämma: 31 mars Delårsrapport januari mars: 6 maj Halvårsrapport januari juni: 5 augusti Delårsrapport januari september: 28 oktober Innehåll 1 Året i sammandrag 2 VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategi 7 Fastighetsportföljen 12 Marknadsöversikt 14 Stockholmsregionen 18 Öresundsregionen 23 Projekt och Utveckling 26 Organisation, medarbetare, kommunikation och miljö 31 Känslighetsanalys, skattesituationen 32 Aktien 34 Corporate Governance 36 Styrelse och revisorer 37 Koncernledning 39 Förvaltningsberättelse 40 Definitioner Finansiella rapporter 41 Resultaträkning 42 Balansräkning 44 Förändring i eget kapital 45 Kassaflödesanalys 46 Redovisningsprinciper 48 Finansiella instrument och finansiell riskhantering 50 Noter 57 Revisionsberättelse 58 Bolagsordning 59 Fastighetsförvärv och försäljningar 60 Femårsöversikt Bilaga: Fastighetsförteckning

3 Året i sammandrag 2003 Wihlborgs införde en ny organisation med 14 förvaltningsenheter som innebär ännu starkare kundfokus. Genom den nya organisationen vårdas befintliga kundrelationer bättre samtidigt som det skapas många nya kontakter och ökad marknadskännedom. Andelen bostäder i portföljen fortsatte planenligt att minska. Totalt såldes 56 bostadsfastigheter, varav 35 till nybildade bostadsrättsföreningar. Projektet Klara Zenit/Blåmannen 20 färdigställdes i början av 2003 och i slutet av året såldes fastigheten för Mkr till CGI, som förvaltar Tysklands största fastighetsfond. I affären ingick dessutom ett entreprenadkontrakt om 250 Mkr. Den sammanlagda vinsten uppgick till 500 Mkr, varav 400 Mkr redovisas under Wihlborgs gjorde i början av 2003 bedömningen att bolaget genom att köpa aktier i Drott AB skulle få del i ett attraktivt fastighetsbestånd till ett kraftigt rabatterat pris. Under året förvärvade Wihlborgs 13,8 miljoner Drott-aktier och blev största ägare i bolaget. Vid årsskiftet var marknadsvärdet på Drottinnehavet ca 420 Mkr högre än det sammanlagda förvärvspriset för aktierna. Hyresintäkterna minskade till Mkr (2 282) till följd av fastighetsförsäljningar Resultat efter finansiella poster minskade till 826 Mkr (1 010) på grund av nedskrivningar om totalt 205 Mkr för ett tiotal fastigheter Soliditeten stärktes till 31,4 procent (27,3) Substansvärdet uppgick den 31 december till 116 kr (109,50) per aktie 84 fastigheter såldes för Mkr (4 665) med vinst om 740 Mkr (606) Wihlborgs förvärvade A-aktier och B-aktier i Drott AB (publ), motsvarande 15,4 procent av kapitalet och 14,9 procent av röstetalet Wihlborgs återköpte egna aktier, motsvarande 2,6 procent av kapital och röster Förslag till utdelning: 6,00 kr (4,50) per aktie Nyckeltal 1) Hyresintäkter, Mkr Driftsöverskott, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Avkastning på eget kapital, % 11,4 16,7 Soliditet, % 31,4 27,3 Räntetäckningsgrad, ggr 2,1 2,2 Vinst per aktie, kr 11,66 15,55 Kassaflöde per aktie, kr 18,23 18,34 Utdelning per aktie, kr 6,00 2) 4,50 3) 1) För definitioner se sid 40. 2) Föreslagen utdelning för ) Dessutom utdelades aktier i Klövern AB till ett värde av 1,75 kr per Wihlborgsaktie.

4 VD-kommentar: Hög aktivitet i ett starkt Wihlborgs Bästa aktieägare, 2003 blev ett mycket händelserikt år, såväl för Wihlborgs som för fastighetsbranschen som helhet. Vi fortsatte att koncentrera vårt fastighetsbestånd och realisera förädlingsvärden i portföljen. Fastighetsförsäljningar för 5,5 miljarder kr gav en vinst om 740 Mkr som medförde att vår soliditet stärktes till över 30 procent. Substansvärdet ökade också och uppgick vid årsskiftet till 116 kr per aktie. Vårt resultat efter finansnetto minskade till 826 Mkr. Nedskrivningar med 205 Mkr innebar att vår vinst försämrades jämfört med föregående år, men då det ändå är ett starkt resultat föreslår styrelsen att kontantutdelningen höjs med 1,50 kr till 6,00 kr. Trendbrott på Stockholmsbörsen Den svenska konjunkturen fortsatte att vara svag under Dock märktes under slutet av året en återhämtning i den internationella konjunkturen. Den inhemska konjunkturåterhämtningen förväntas emellertid bli långsam, inflationstrycket lågt och ränteutvecklingen lugn. Först i början av 2005 vänder sysselsättningen uppåt, enligt Konjunkturinstitutet. För Stockholmsbörsen innebar 2003 ett positivt trendbrott, trots den svaga konjunkturen. Den flera år långa nedgången förbyttes i en uppgång med 30 procent (Affärsvärldens generalindex). Även fastighetsbranschen fick en god utveckling och Wihlborgsaktien steg med 21 procent. Wihlborgsaktien hade därmed utvecklats starkt fyra år i rad. Kursuppgången tillsammans med återinvesterad utdelning medförde att totalavkastningen under 2003 uppgick till 31 procent. Återköp av egna aktier Wihlborgs inledde under 2003 återköp av egna aktier enligt de bemyndiganden som givits av bolagsstämmorna 2002 och Under året återköptes drygt 1,6 miljoner aktier för 127 Mkr. De återköpta aktierna motsvarar 2,6 procent av de registrerade aktierna. Syftet med återköpen är att bidra till ökat aktieägarvärde genom att justera bolagets kapitalstruktur och därigenom höja avkastningen på eget kapital och öka resultatet per aktie. Försäljning av Klara Zenit Det blev ett händelserikt år för fastighetsbranschen i Sverige. Sannolikt var det sammanlagda värdet av genomförda fastighetstransaktioner det högsta i modern tid, uppemot 100 miljarder kr. Intresset från utländska aktörer var rekordstort, totalt investerade de ca 75 miljarder kr i svenska fastigheter. Wihlborgs bidrog till den höga aktiviteten genom bl a försäljningen av Klara Zenit. Fastigheten, kvm vid Drottninggatan i centrala Stockholm, såldes till den tyska fondförvaltaren CGI för Mkr med en vinst på 400 Mkr. Wihlborgs ska dessutom bygga om och hyra ut den äldre delen av fastigheten, det s k Postgirohuset. I övrigt avyttrade Wihlborgs under året 83 fastigheter för 2,5 miljarder kr. Vi fortsatte enligt den strategiska planen att minska andelen bostadsfastigheter i portföljen och sålde under året 56 bostadsfastigheter, många av dem till nybildade bostadsrättsföreningar. Vid årsskiftet var bostadsfastigheternas andel av portföljen 10 procent. Nya möjligheter med 3-D Vår projektportfölj har krympt under de senaste åren, eftersom några större nya projekt inte påbörjats i det svaga konjunkturläget och befintliga projekt successivt färdigställts. Under vintern och våren 2004 kommer inflyttning att ske i såväl OM Port i Frihamnen i Stockholm som i TeliaSonerahuset i Västra Hamnen i Malmö. Därmed avslutas två större projekt. Vi fortsätter att framgångsrikt utveckla Järla Sjö i Nacka, där vi under 2003 välkomnat flera nya hyresgäster. Totalt har kontrakt tecknats för ca kvm i området. Nya intressanta möjligheter öppnar sig efter riksdagsbeslutet i oktober om tredimensionell fastighetsbildning. Tredimensionella fastigheter kan definieras såväl i sidled som i höjd- och djupled, och behöver inte omfatta någon del av markytan. Detta innebär bland annat att det blir lättare att bygga bostäder ovanpå befintliga kommersiella lokaler. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari Wihlborgs har redan påbörjat arbetet med en tredimensionell fastighetsbildning som sannolikt blir den första i Stockholms kommun. I anslutning till en kontorsfastighet vid Tegnérlunden i centrala Stockholm planerar vi att bygga ett 50-tal lägenheter. Investering i Drott AB Styrelsen gjorde i början av 2003 bedömningen att aktier i Drott var en bra investering mot bakgrund av den höga substansrabatten i Drott och de höga fastighetspriserna på 2 Wihlborgs Årsredovisning 2003

5 VD-kommentar»Wihlborgs bidrog till den höga aktiviteten genom bl a försäljningen av Klara Zenit. Fastigheten såldes till den tyska fondförvaltaren CGI för Mkr med en vinst på 400 Mkr.«Medarbetarna och kunderna Engagerade och kompetenta medarbetare som sätter våra kommersiella hyresgäster och flera tusen bostadshyresgäster främst i det dagliga arbetet är en förutsättning för en god resultatutveckling. Under 2003 infördes en ny organisation med 14 block (ett»block«omfattar ett antal väl samlade fastigheter och de Wihlborgsmedarbetare som ansvarar för dem) och vid årets slut kunde det konstateras att det varit en framgångsrik förändring. Organisationen har plattats ut och fler medarbetare arbetar nära kunderna i våra block. Därigenom vårdas befintliga relationer bättre samtidigt som det skapas många nya värdefulla kontakter och ökad marknadskännedom. Den likaledes nya inköpsfunktionen har också fått en bra start med ett gott resultat från samordning av inköp för hela koncernen. marknaden. Genom att köpa aktier i Drott skulle Wihlborgs få del i ett attraktivt fastighetsbestånd till kraftigt rabatterat pris. I februari 2003 flaggade Wihlborgs upp för ett innehav om 5 procent. Därefter fortsatte vi att köpa Drottaktier och den 6 februari 2004 uppgick innehavet till A-aktier och B-aktier, motsvarande 20,8 procent av kapitalet och 20,1 procent av röstetalet. I april 2003 fick vi 36 Mkr i utdelning på Drottinnehavet. Den 31 december uppgick övervärdet i Drottinnehavet till ca 420 Mkr. I juni lämnade Drott en programförklaring som innebar uppdelning i två bolag: Fabege, ett renodlat kommersiellt fastighetsbolag med fokus på Stockholm, och Bostadsaktiebolaget Drott, ett renodlat bostadsbolag i tillväxtregioner. Drott har sedan programförklaringen sålt fastigheter för cirka 12 miljarder kr. Inför bolagsstämman den 30 mars föreslår Drotts styrelse bland annat utdelning av samtliga aktier i Bostads AB Drott och inlösen av var fjärde aktie i Drott AB för 150 kr kontant. (Se även faktaruta på sid 10 om förvärvet av aktier i Drott.) Wihlborgs fortsatta utveckling Även under 2004 kommer vi att känna av den svaga svenska konjunkturen, men nu ser vi hur det ljusnar vid horisonten. Börserna reagerade redan under förra året på den konjunkturuppgång som kommer allt tydligare med USA som draglok, och det nya året har inletts i ett positivt börsklimat. För den svenska lokalhyresmarknaden lär 2004 dock bli ännu ett år med stora utmaningar, främst i Stockholm, medan svenska fastigheter kan förväntas vara fortsatt intressanta för investerare, såväl inhemska som utländska. Min bedömning är att vi efter tre svaga år befinner oss i slutet av en fas med utplanande hyror och att vi under året kommer att få se tecken på en uppgång i marknaden. Wihlborgs har inlett 2004 i ett högt affärstempo och fortsatt att ta fram förädlingsvinster. Vi har även gjort ett större förvärv med en god direktavkastning. Med en stark finansiell ställning, goda marknadspositioner samt en effektiv och trimmad organisation känner jag stor tillförsikt och är övertygad om att 2004 kommer att innebära en fortsatt positiv utveckling och bli ett bra år för Wihlborgs. Erik Paulsson, Verkställande direktör Wihlborgs Årsredovisning

6 Affärsidé, mål och strategi Wihlborgs övergripande mål är att i kraft av sin storlek, styrka och inriktning skapa och realisera värden samt ge aktieägarna en avkastning som är den bästa bland fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen. Affärsidé Wihlborgs ska verka på ett begränsat antal väl fungerande delmarknader med hög tillväxt i Stockholms- och Öresundsregionerna. Bolaget ska på ett effektivt sätt förvalta befintliga fastighetsbestånd och utveckla lönsamma fastighetsprojekt. Fastighetsportföljen ska ständigt utvecklas och förbättras genom främst försäljning, därefter köp och förädling av fastigheter. Finansiella mål Wihlborgs ska uthålligt vara bland de främsta börsnoterade fastighetsbolagen i fråga om räntabilitet (avkastning på synligt eget kapital). Räntabiliteten ska samtidigt överstiga den riskfria räntan med minst fyra procentenheter. Den synliga soliditeten ska vara lägst 30 procent. Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,0. Aktieutdelningen ska vara minst 50 procent av nettoresultatet. Mål för effektivitet Wihlborgs ska ha fortsatt hög kostnadseffektivitet och vara ett av de tre främsta vid jämförelse med andra svenska fastighetsbolag. Risk Wihlborgs riskexponering ska vara begränsad och så långt möjligt kontrollerad vad avser val av hyresgäster och avtalsvillkor, affärspartners, affärsobjekt samt finansieringsvillkor. Portföljstrategi Kommersiella lokaler och projekt utgör huvuddelen av Wihlborgs verksamhet. Wihlborgs har såväl en egen förvaltningsorganisation som en avdelning för projekt och utveckling. Fastighetsportföljen ska bestå av 70 procent kommersiella lokaler, 20 procent projekt samt 10 procent bostadsfastigheter. Fokus ska vara på förvaltning i nya blockbildningar. Wihlborgs marknadspositioner i Stockholms- och Öresundsregionerna ska befästas och ytterligare stärkas genom koncentration till utvalda marknadssegment. >> Aktieutdelning Totalavkastning Mkr Kr Nettoresultat Aktieutdelning 1) Inklusive utdelning av aktier i Klövern AB Totalavkastning Wihlborgs (kursutveckling inkl återinvesterad utdelning) SIXREX ) ) 2) Föreslagen utdelning 50 Källa: SIX Wihlborgs har under perioden delat ut 1,5 miljarder kr till aktieägarna. Wihlborgs-aktiens totalavkastning uppgick till 66 procent. Utvecklingen för SIXREX, ett index som speglar totalavkastningen i de börsnoterade fastighetsbolagen, var 50 procent. 4 Wihlborgs Årsredovisning 2003

7 Utsikt över Hammarbyhamnen i Stockholm från taket till Whitehuset, Katsan 1. Fastigheten, som ritades och projekterades av White arkitekter, förvärvades av Wihlborgs under Affärsidé, mål och strategi

8 WIHLBORGSFAKTA / Historik 1924 grundade byggmästare O P Wihlborg den byggnadsfirma i Malmö som givit namn åt Wihlborgs Fastigheter AB. Under många år var firman verksam i Malmö som byggare, ägare och förvaltare av fastigheter sålde familjen Wihlborg företaget till den malmöbaserade koncernen Active. I samband med denna affär bildades en renodlad fastighetskoncern inom Active Wihlborgs B-aktier noteras på Stockholms Fondbörs O-lista. Peab AB blir ny huvudägare i Wihlborgs I samband med en nyemission om 371 Mkr förvärvar Wihlborgs 33 fastigheter, varefter Wihlborgs totala fastighetsbestånd uppgår till kvm. Bergaliden blir ny huvudägare i Wihlborgs Fastighets AB Stillman förvärvas i början av året. Wihlborgs B-aktie noteras på Stockholms Fondbörs OTC-lista I november lämnar styrelsen för Wihlborgs ett offentligt erbjudande om förvärv av M2 Fastigheter AB. I december noteras Wihlborgs B- aktie på Stockholms Fondbörs A-lista Wihlborgs slutför under våren förvärvet av M2 Fastigheter. I september lämnar styrelsen för Wihlborgs ett offentligt erbjudande om förvärv av Klövern Fastigheter AB Wihlborgs slutför i början av året förvärvet av Klövern Fastigheter AB. Wihlborgs avyttrar sitt bestånd i Holland om 11 fastigheter, vilka tillförts Wihlborgs vid förvärvet av Klövern. Den 13 april 1998 lägger Wihlborgs bud på Fastighets AB Storheden, och samgåendet sker under sensommaren samma år Wihlborgs förvärvar Svedeg GmbHs andel om 50 procent i det bolag som äger fastigheten Blåmannen 20/Klara Zenit i centrala Stockholm. Wihlborgs äger därefter 75 procent av det gemensamma bolaget där Peab AB sedan tidigare är innehavare av 25 procent Omvandling sker av röststarka A-aktier till B-aktier. Wihlborgs har därefter endast ett aktieslag, där varje aktie berättigar till en röst. JM, Peab och Wihlborgs bildar ett gemensamt exploateringsbolag för Kranen-området i Västra Hamnen i Malmö Huvudägaren Bergaliden avyttrar hela sitt aktieinnehav om 30,2 procent i Wihlborgs. Wihlborgs förvärvar Postfastigheter med 73 fastigheter, varav sju fastigheter i Stockholms innerstad. I december noteras Wihlborgsaktien på Stockholmsbörsens O-lista Wihlborgs avyttrar 60 fastigheter på oprioriterade orter till Adcore, som ombildas till ett fastighetsbolag med namnet Klövern AB. I juni genomförs en omvänd split som innebär att fem Wihlborgsaktier läggs samman till en. I december förvärvar Wihlborgs resterande 25 procent av aktierna i Klara Zenit Wihlborgs förvärvar aktier i Drott AB, och blir under året den största aktieägaren i bolaget. Wihlborgs inleder återköp av egna aktier och totalt förvärvas 1,6 miljoner egna aktier under I slutet av året avyttras Klara Zenit för Mkr med en vinst om 400 Mkr. >> Wihlborgs huvudkontor finns sedan december 2001 i den ombyggda turbinhallen i Järla Sjö, Nacka. Fastighetsförsäljningar och konvertering av bostadsbeståndet till bostadsrätter har genomförts i snabb takt de senaste åren och därmed förändrat balansen i portföljen. Andelen bostadsfastigheter har minskat betydligt. För kommersiella lokaler är huvudmålgruppen mindre och medelstora företag med stark finansiell ställning. Goda kundrelationer ska upprätthållas genom prisvärdhet i tjänste- och affärsutbud. Tjänster som ökar mervärdet och stimulerar långsiktiga relationer ska erbjudas. Bolaget ska sträva efter att öka andelen kunder som hyr lokaler i både Stockholms och Öresundsregionen. Förädlingsstrategi Wihlborgs har byggt upp specialistkompetens inom projektutveckling och har stor erfarenhet av såväl förvärv som försäljning. Enligt förädlingsstrategin ska Wihlborgs förvärva fastigheter med bättre tillväxtmöjligheter än befintliga förvaltningsfastigheter. Fastigheter ska avyttras vid rätt tidpunkt för att realisera upparbetade värden. Den genomsnittliga omloppstiden för projekt ska vara 3 5 år. Tillkommande projekt ska finansieras med minst 25 procent egna medel. Den synliga direktavkastningen ska uppgå till lägst 9 procent. 6 Wihlborgs Årsredovisning 2003

9 Fastighetsportföljen Fastighetsportföljen Wihlborgs strävar efter effektiv och aktiv förvaltning av fastigheter. Fastighetsportföljen är ständigt föremål för förädling och genom försäljningar realiseras upparbetade värden. Fastigheter som förvärvas ska ha hög förädlingspotential. Wihlborgs fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, de främsta tillväxtregionerna i Norden. Under de senaste fem åren har fastighetsbeståndet mer än halverats från 800 fastigheter till färre än 400 och fastigheter har avyttrats för totalt 18,7 miljarder kr. Fastigheterna på orter utanför prioriterade regioner och segment har successivt avyttrats. Samtidigt har fastighetsbeståndet i Stockholms- och Öresundsregionerna förstärkts genom strategiska förvärv. Köpet av Postfastigheter hösten 2001 medförde bland annat att Wihlborgs position i centrala Stockholm stärktes betydligt. I december 2001 beslutades att fastighetsportföljen ska bestå av 70 procent kommersiella lokaler (kontor, butiker, industri, lager och hotell), 20 procent projekt och 10 procent bostäder. Vid den tidpunkten utgjorde bostadsfastigheterna 25 procent av hyresvärdet i portföljen. Därefter har försäljningar i snabb takt inneburit att innehavet minskat avsevärt. Under de senaste två åren har 143 bostadsfastigheter sålts, varav 56 under Många bostadsfastigheter har förvärvats av nybildade bostadsrättsföreningar. Fastighetsportföljen 2003 Per den 31 december 2003 omfattar Wihlborgs fastighetsportfölj 370 fastigheter, varav 163 i Stockholmsregionen, 199 i Öresundsregionen och åtta på oprioriterade orter. Kommersiella lokaler står för huvuddelen av hyresvärdet, 90 procent, medan bostäder står för 10 procent. I stort sett samtliga bostäder är uthyrda och efterfrågan överstiger utbudet betydligt i såväl Stockholms- som Öresundsregionen. De ca kontrakten i det kommersiella beståndet har en genomsnittlig löptid på 32 månader, viktad efter hyresvärde. Det totala kontraktsvärdet uppgår till 1,4 miljarder kr. Under 2003 minskade den totala ekonomiska uthyrningsgraden från 94 procent till 91 procent. Den fortsatt svaga konjunkturen medförde att efterfrågan på kommersiella lokaler minskade, vilket påverkade vakansutvecklingen. Vakansgraden har också i stor utsträckning påverkats av att flertalet sålda fastigheter varit fullt uthyrda. De största förändringarna under 2003 Under 2003 avyttrade Wihlborgs 84 fastigheter för Mkr, varav 54 i Stockholmsregionen och 30 i Öresundsregionen. Den enskilt största försäljningen var Klara Zenit som såldes till tyska CGI (se sid 23). Fem fastigheter förvärvades för 219 Mkr. Det största förvärvet var Katsan 1 i Stockholm som köptes för 175 Mkr i samband med dess färdigställande. >> Fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar 2003 Fastighetsförvärv Fastighetsförsäljningar Fastighetskategori Antal Belopp, Mkr Yta, kvm Hyresvärde, Mkr Antal Belopp, Mkr Yta, kvm Hyresvärde, Mkr Bostadsfastigheter Kontors- och butiksfastigheter Industri- och lagerfastigheter Projekt 8 25 Summa Wihlborgs Årsredovisning

10 Fastighetsportföljen 1), 2) i sammandrag Stockholms- Öresundsregionen regionen Totalt Kontor/Butik Antal fastigheter Bokfört värde Yta Hyresvärde Hyresintäkter Driftsöverskott Bokfört värde, kr/kvm Hyresvärde, kr/kvm Driftsöverskott, kr/kvm Industri/Lager Antal fastigheter Bokfört värde Yta Hyresvärde Hyresintäkter Driftsöverskott Bokfört värde, kr/kvm Hyresvärde, kr/kvm Driftsöverskott, kr/kvm Bostäder Antal fastigheter Bokfört värde Yta Hyresvärde Hyresintäkter Driftsöverskott Bokfört värde, kr/kvm Hyresvärde, kr/kvm Driftsöverskott, kr/kvm Hyresvärde per geografiskt område Stockholm, 55% Öresund, 43% Övrigt, 2% Uthyrningsbar yta per geografiskt område Stockholm, 46% Öresund, 51% Övrigt, 3% Hyresvärde per fastighetskategori Kontor/Butik, 68% Industri/Lager/Hotell, 20% Bostäder, 10% Övrigt, 2% Uthyrningsbar yta per fastighetskategori Kontor/Butik, 53% Industri/Lager, 33% Bostäder, 12% Hotell, 2% Hotell Antal fastigheter Bokfört värde Yta Hyresvärde Hyresintäkter Driftsöverskott Bokfört värde, kr/kvm Hyresvärde, kr/kvm Driftsöverskott, kr/kvm Mark & Projekt Antal fastigheter Bokfört värde Totalt Antal fastigheter Bokfört värde Yta Hyresvärde Hyresintäkter Driftsöverskott Bokfört värde, kr/kvm Hyresvärde, kr/kvm Driftsöverskott, kr/kvm ) Hyresintäkter och driftsöverskott avser perioden för Wihlborgs fastighetsbestånd ) Hyresvärde definieras som utgående hyra per på helårsbasis, med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta ytor. Fördelning av uthyrningsbar yta Totalt Andel, % Kontor Butik Industri/lager Bostad Hotell Övrigt Totalt Hyreskontraktens löptider per Kommersiella lokaler Antal Yta Kontrakts- Andel av Förfalloår kontrakt tusen kvm värde, mkr värde, % > Summa Wihlborgs Årsredovisning 2003

11 Fastighetskostnader per region 2003 Belopp i Mkr Stockholmsregionen Öresundsregionen Totalt Kostnader för el, värme, vatten och sophantering Fastighetsskötsel Övriga driftskostnader Reparations- och underhållskostnader Fastighetsskatt Tomträttsavgäld Momskostnad Fastighetsadministration Totala fastighetskostnader Fastighetsportföljen Ovanstående tabell visar fastighetskostnaderna för Wihlborgs fastighetsbestånd Fastighetsbestånd per ) Bokfört Hyres- 2) Ekonomisk Hyres- 3) Drifts- 3) värde, värde, uthyrnings- intäkter, överskott, Direktav- 4) Antal Yta, kvm Mkr Mkr grad, % Mkr Mkr kastning, % Stockholm ,5 Öresund ,4 Totalt ,9 Fastigheter, fördelning per fastighetskategori Bokfört Hyres- 2) Ekonomisk Hyres- 1), 3) 1), 3) Drifts- Yta, värde, värde, uthyrnings- intäkter, överskott, Direktav- 4) Antal kvm Mkr Mkr grad, % Mkr Mkr kastning, % Kontor/butik ,0 Industri/lager ,3 Bostäder ,0 Hotell ,9 Mark/projekt Totalt ,9 1) Hyresintäkter, driftsöverskott avser perioden för Wihlborgs fastighetsbestånd i Stockholms- och Öresundsregionen. 2) Hyresvärde definieras som utgående hyra per på helårsbasis, med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta ytor. 3) Aktuellt fastighetsbestånd per Redovisade hyresintäkter och driftsöverskott avseende förvärvade fastigheter under 2003 har omräknats till helårsbasis. 4) Vid beräkning av direktavkastning har bokfört värde på fastigheterna reducerats med bokfört värde för mark och projekt. Wihlborgskoncernens största hyresgäster Posten Ericsson Tele 2 ABB Sigma WorldCom KTH Kreab Pharmacia Malmö Högskola Sammanlagt hyresvärde 267 Mkr, motsvarande 16 procent av koncernens totala hyresintäkter. Wihlborgs Årsredovisning

12 Fastighetsvärdering Wihlborgs fastighetsbestånd externvärderades per den 31 december 2003 och marknadsvärdet bedömdes till 16,7 miljarder kr. Det bokförda värdet var vid samma tidpunkt 16,6 miljarder kr. Värderingen omfattade samtliga fastigheter och exploateringsmark i Sverige. Fastigheterna i Danmark och Tyskland internvärderades. Underlaget för värderingen var de uppgifter som Wihlborgs lämnade om hyreskontrakt, vakanta ytor, löpande drift- och underhållskostnader samt investeringar. En större del av fastighetsbeståndet besiktigades. Kalkylförutsättningarna baseras på Svenskt Fastighetsindex riktlinjer. Värdebedömningen baseras på kassaflödesanalyser där driftöverskotten nuvärdesberäknas under en femårig kalkylperiod samt ett restvärde på fastigheten vid kalkylperiodens slut. Kalkylräntan för Wihlborgs totala fastighetsportfölj uppgår till 9,7 procent (9,5) och baseras på en långsiktig kalkylränta med ett tillägg för fastighetsrelaterad risk. Med utgångspunkt i en långsiktig obligationsränta om 4,1 procent (4,1) kan den fastighetsrelaterade risken beräknas till 5,6 procent (5,4) i genomsnitt. Direktavkastningskravet vid kalkylperiodens slut uppgår till 7,7 procent (7,5). Värdering av koncernens fastigheter per Marknadsvärde, Mdr Bokfört värde, Mdr Kommersiella fastigheter 12,1 12,1 Bostäder 1,6 1,5 Projekt 2,3 2,3 Utland 0,5 0,5 Övrigt 0,2 0,2 Totalt 16,7 16,6 Substansvärde Substansvärdet uppgick vi årets slut till 116 kr per aktie. Vid beräkning av substansvärde har såväl fastigheternas marknadsvärde (se Fastighetsvärdering) som marknadsvärdet på innehavet av aktier i Drott AB (se faktaruta nedan) beaktats. Vid substansvärdeberäkning har hänsyn tagits till uppskjuten skatt. WIHLBORGSFAKTA /Förvärvet av aktier i Drott AB Under 2003 förvärvade Wihlborgs A-aktier och B- aktier i Drott AB (publ) för totalt Mkr, motsvarande ca 106 kr per aktie. Vid årsskiftet var marknadsvärdet på aktieinnehavet i Drott ca Mkr. I februari 2003 flaggade Wihlborgs upp för ett innehav om 5 procent i Drott. Därefter fortsatte Wihlborgs att köpa Drottaktier och den 31 december 2003 uppgick innehavet till A-aktier och B-aktier, motsvarande 15,4 procent av kapitalet och 14,9 procent av röstetalet. I april 2003 fick Wihlborgs 36 Mkr i utdelning på Drottinnehavet. Wihlborgs har förvärvat ytterligare aktier i Drott efter årsskiftet och per den 6 februari 2004 uppgick innehavet till A-aktier och B-aktier, motsvarande 20,8 procent av kapitalet och 20,1 procent av röstetalet. Bakgrund Wihlborgs gjorde i början av 2003 bedömningen att aktier i Drott var en bra investering mot bakgrund av den höga substansrabatten i Drott och de höga fastighetspriserna på marknaden. Genom att köpa aktier i Drott skulle Wihlborgs få del i ett attraktivt fastighetsbestånd till ett kraftigt rabatterat pris. Drott påbörjade under 2003 en förändringsprocess. I juni lämnades en programförklaring som innebar uppdelning i två bolag: Fabege, ett renodlat kommersiellt fastighetsbolag med fokus på Stockholm, och Bostadsaktiebolaget Drott, ett renodlat bostadsbolag i tillväxtregioner. Drott har sedan programförklaringen avyttrat fastigheter för ca 12 miljarder kr. Vid ordinarie bolagsstämma den 30 mars ska stämman bland annat ta ställning till förslagen om utdelning av samtliga aktier i Bostads AB Drott och inlösen av var fjärde aktie i Drott AB för 150 kr kontant. Vid full anslutning till inlösenprogrammet överförs 3,3 miljarder kr till aktieägarna. Största ägare i Drott AB (publ) , justerat för kända förändringar t o m Andel av Andel Ägare kapital, % röster, % Wihlborgs 20,8 20,1 Sten A Olsson 10,2 10,1 Öresund 8,3 8,0 HQ Fonder 4,1 3,9 AMF Fonder 2,8 2,7 Övriga 53,8 55,2 Totalt Wihlborgs Årsredovisning 2003

13 Viveka Andersson är säljchef och kontorssamordnare på Helsingborgs Dagblads citykontor. När Posten minskade sin yta i det hundraåriga posthuset vid Stortorget gav det en unik möjlighet för tidningen att möta sina läsare i huset som alla helsingborgare känner till. Sedan sommaren 2003 hyr Helsingborgs Dagblad 600 kvm av Wihlborgs. Där arbetar 25 av tidningens drygt 300 anställda. Fastighetsportföljen

14 Händelserikt år trots svag konjunktur 2003 blev efter en trög inledning ett mycket händelserikt år för fastighetsaktörerna i Sverige. Det sammanlagda värdet av genomförda fastighetstransaktioner är förmodligen det högsta i modern tid. Det utländska intresset överträffade alla förväntningar. Första kvartalet 2003 såg ut att bli händelsefattigt efter alla årsskiftesaffärer. Dock ökade aktiviteterna trots det kärva konjunkturläget. Den sammanlagda omsättningen av fastigheter var uppskattningsvis upp mot 100 miljarder kr, vilket är en fördubbling mot helåret Köpare från andra länder inom EU dominerade i samband med stora avslut och bolagsaffärer. Totalt investerade utländska aktörer ca 75 miljarder kr (fastighets- och bolagstransaktioner). Antalet transaktioner med nybildade bostadsrättsföreningar var oförändrat högt under I Göteborg och Malmö förstärktes fjolårets trend med ökat antal försäljningar till nybildade bostadsrättsföreningar. Det sammanlagda värdet av fastigheterna vid ombildningar på landets fem största marknader kan uppskattas till ca 10 miljarder kr. Av denna summa avser marknaderna i Stockholms län ca 7,5 miljarder kr. Minskad sysselsättning Antalet sysselsatta i svenskt näringsliv var under 2003 lägre än under Framför allt fortsatte den privata tjänstesektorn att minska i omfattning. Under andra kvartalet 2003 nådde Almegas Tjänsteindikator sin lägsta nivå sedan mätningarnas start Indikatorn mäter efterfrågan på tjänster. Ett trendbrott skedde under tredje kvartalet då efterfrågan ökade. Den ökade efterfrågan har dock inte medfört någon ökad sysselsättning. En tidigare förväntad ökning av antalet sysselsatta inom offentliga tjänster har uteblivit till följd av ökade sparkrav. I november uppgick arbetslösheten till 5,4 procent. Någon snabb vändning på arbetsmarknaden är inte i sikte. Först i början av 2005 vänder sysselsättningen uppåt, enligt konjunkturinstitutet. Till följd av minskningen av det totala antalet sysselsatta steg under 2003 andelen hyreslediga lokaler, detta efter drygt två år av svag sysselsättningsutveckling. Den internationella konjunkturen har vänt uppåt, enligt konjunkturinstitutets rapport i december Återhämtningen är långsam men den sprids och blir allt tydligare. USA leder, medan Euroområdet släpar efter. >> Kommersiella fastigheter, prisutveckling Kr/kvm Sthlm innerstad Malmö innerstad Källa: Forum Fastighetsekonomi AB Bostadshyreshus, prisutveckling efter köparkategori, Stockholm Kr/kvm Källa: Forum Fastighetsekonomi AB Sthlm innerstad, Brf Sthlm ytterstad, Brf Sthlm innerstad, övriga Sthlm ytterstad, övriga 12 Wihlborgs Årsredovisning 2003

15 Fastigheten Klara Zenit i centrala Stockholm såldes i december 2003 till CGI som förvaltar Tyskland största fastighetsfond Haus-Invest. På taket till fastigheten, som efter den genomgripande ombyggnaden innehåller kontor och butikslokaler, ligger nyuppförda radhus. Bostäderna har fått stor uppmärksamhet, även internationellt. Wihlborgs förvaltar fastigheten till och med Marknadsöversikt

16 >> Lågt inflationstryck I Sverige växte hushållens konsumtion snabbt under 2003, bland annat till följd av låga räntor. Konjunkturåterhämtningen är långsam och det inhemska inflationstrycket förväntas bli lågt Förstärkningen av kronan håller dessutom tillbaka importpriserna. BNP bedöms öka med 1,5 procent under 2003 och 2,2 procent under Stockholmsregionen Wihlborgs har 163 fastigheter i Stockholmsregionen. Fastigheterna finns i såväl Stockholms innerstad som i kranskommuner som exempelvis Täby, Järfälla, Solna och Nacka. Den uthyrningsbara ytan uppgår till drygt kvm och hyresvärdet till 958 mkr. Stockholmsregionen har 2 miljoner invånare fördelade på 26 kommuner. Det motsvarar ca 20 procent av hela Sveriges befolkning. Huvudstadsregionen svarar historiskt sett för 30 procent av tillväxten i Sverige. Stockholmskonjunkturen är fortsatt svag men det fanns i slutet av 2003 indikationer på att det börjat gå bättre, enligt en rapport från Stockholms Läns Landsting. Under det tredje kvartalet försvagades arbetsmarknaden i Stockholms län. Arbetslösheten steg till 4,9 procent. Sysselsättningen väntas inte öka under de närmaste kvartalen. De största börsnoterade fastighetsbolagen Mdr Drott Tornet Castellum Wihlborgs Hufvudstaden Marknadsvärde fastigheter Börsvärde Källa: Bokslutskommunikéer för 2003 HYRESMARKNADEN I STOCKHOLMSREGIONEN Enligt det kommunala Stockholms Näringslivskontor har efterfrågan på kontor i huvudstadsregionen minskat sedan hösten För kontorsbranscherna i Stockholm var, enligt rapporten, sysselsättningsminskningen 4,1 procent under 2002 och 5,3 procent under Motsvarande siffror för hela landet var 2,8 respektive 2,3 procent. Efterfrågan på industri- och lagerlokaler har delvis visat samma utveckling. Inom delar av Storstockholm har dock efterfrågan på denna lokaltyp fortsatt att stiga. Anledningen är en fortsatt stark utveckling av handelssektorn. Trots ett ökat utbud av butikslokaler konstaterades under 2003 inga tendenser till markant stigande vakanstal. Ett bra handelsår under 2002 resulterade i högre hyresnivåer 2003 för lokalkontrakt med omsättningsbaserad hyra. Medianhyra för kontor i bästa läge, Kr/kvm Stockholm Malmö Helsingborg Källa: Forum Fastighetsekonomi AB Kontor Störst förändring i hyresnivåer under 2003 skedde för kontorshyresmarknaden i Stockholm. Skillnaden i hyra mellan bästa läge och yttre delen av innerstaden är nu den lägsta sedan 1992/93. De högsta noteringarna för kontorshyror i bästa innerstadsläge sjönk mindre än genomsnittet i samma läge. Anledningen är att toppnoteringarna avser helt nya, mycket effektiva lokaler och genomsnittslokalen är av äldre årgång. De högsta noterade hyresnivåerna vid nyteckning var kring kr/kvm och år. Snittet vid nyteckning i bästa läge har fallit från ca ner till ca kr/kvm och år. Flertalet hyreskontrakt omförhandlas efter tre eller fem år, vilket betyder att det dröjer innan hyresnivåerna för hela 14 Wihlborgs Årsredovisning 2003

17 Marknadsöversikt: Stockholmsregionen Rafel Kuna är entreprenören som konstruerar, tillverkar och exporterar vattenrenare från lokalerna i Veddesta. Fastigheten har kvaliteter som väl överensstämmer med Kuna Groups behov av representativa kontorsytor tillsammans med rymliga tillverknings- och lagerlokaler. Kuna Group har 20 anställda och hyr kvm av Wihlborgs. beståndet anpassas till en ny nivå. Kontraktskonstruktionen fördröjer och utjämnar hyresvärdarnas känslighet för ändringar av hyresnivåerna. För kontor i Stockholms ytterområden följer hyresutvecklingen den för innerstaden dock med en lägre förändringstakt. Nyproduktionen av kontor var under 2003 betydligt lägre än Variationen i hyresnivåer för Stockholms ytterområden och förorter är stor. I områden i stadens yttre delar förekom vid nyteckning hyresnivåer inom intervallet kr/kvm. E18 Sollentuna Järfälla E4 Kista Bromma Årsta Täby E18 Stockholm Nacka Hammarbyhamnen 222 E4 73 Industri- och lagerlokaler Hyresutvecklingen för industri- och lagerenheter påverkas av den ekonomiska utvecklingen i stort. Under 2003 stod en fortsatt expanderande handel för en god efterfrågan på >> Huddinge Haninge Wihlborgs Årsredovisning

18 WIHLBORGSFAKTA / Stockholm De största ägarna av kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad Fastighetsbolag Taxerad yta, kvm (typkod 325) Vasakronan Diligentia SEB AMF-P AP Länsförsäkringar Hufvudstaden Wihlborgs * Drott AFA *inkl. OM Port som färdigställs i början av 2004 Wihlborgs största hyresgäster i Stockholmsregionen KÄLLA: FORUM FASTIGHETSEKONOMI Företag Fastighet 1) Posten 1) Ericsson Tele 2 Reykjavik 1 WorldCom Styckjunkaren 3 KTH Söderbymalm 3: Kreab Granen 21 Pharmacia Glädjen 12 Ekonomistyrningsverket Barnhusväderkvarnen 36 SJ Pennfäktaren 11 White Arkitekter Katsan 1 1) Företaget har verksamhet i flera fastigheter. Sammanlagt hyresvärde 233 Mkr. >> lagerlokaler. Vakanserna ökade något, främst för rena industriytor. Det totala utbudet är dock oförändrat. För de hetaste objekten betalades under 2003 hyresnivåer upp mot kr/kvm. För de flesta delmarknader ligger normalnivån fortsatt inom intervallet kr/kvm och år. Butikslokaler Butikshyror kan ha villkor liknande de för kontors- eller industrilokaler. Alternativet är att de har en hyra baserad på butikens försäljning. För en butik med en säljyta kring kvm finns landets högsta notering inte överraskande i Stockholms bästa butiksläge. Även under 2003 tecknades enstaka omsättningsbaserade avtal med hyresnivåer överstigande kr/kvm. En»normal«stockholmsnivå för mindre butiker i city återfinns inom intervallet kr/kvm. Bostäder Antalet hyreslediga bostäder i Storstockholm är ytterst få. Nyproduktionen är till största delen inriktad mot bostadsrätter. Även om inflyttningen under 2003 minskade i omfattning präglas bostadshyresmarknaden fortfarande av en överhettad situation. I centrala Stockholm färdigställdes under året ytterligare ett antal lägenheter ovanpå befintliga kontors-/butiksfastigheter samt lägenheter i stadsdelen Hammarbyhamnen. De minsta lägenheterna (30 kvm) hyrdes ut med en hyresnivå motsvarande ca kr/kvm och år, större enheter dock med hyresnivåer motsvarande kr/kvm och år. (Källa: Forum Fastighetsekonomi och Wihlborgs.) WIHLBORGS I STOCKHOLMSREGIONEN Stockholmsregionen är en av Wihlborgs två huvudmarknader. Den 31 december 2003 omfattar beståndet 163 fastigheter. Flertalet fastigheter återfinns i Stockholm, Täby, Järfälla, Sollentuna, Solna, Nacka och Södertälje. Förvaltningen är i Stockholmsregionen indelad i sex»block«: Kista/Bromma/Täby/Sollentuna; Lunda/Brommaplan, Tensta/Rinkeby, Stockholm City, Stockholm Sydväst/ Haninge/Huddinge/Södertälje och Årsta/Hammarby / Järla Sjö. Med»block«avses en förvaltningsenhet med geografiskt väl samlade fastigheter som möjliggör kundnära och effektiv förvaltning. Varje block har en förvaltningschef med tydligt resultatansvar. (Se även Organisation på sid 26.) Den sammanlagda uthyrningsbara ytan inom Stockholmsregionen uppgår till kvm, vilket motsvarar 46 procent av den totala ytan i Wihlborgs fastighetsbestånd. Hyresvärdet Stadskartan 14 4 Kungsholmen 12 Vasastan 3 13 Östermalm 2 6 Norrmalm Gamla Stan Södermalm 9 Wihlborgs fastigheter i Stockholms innerstad Nr Fastighet Yta, kvm 1 Adam & Eva Barnhusväderkv Granen Glädjen Gråberget Guldfisken Harpan Katsan Nr Fastighet Yta, kvm 9 Ladugårdsgärdet 1:48 (OM-port) Pennfäktaren Posthornet Postiljonen Resedan Verdandi 9 (bostad) Bacchus 3 (projekt) Totalt Wihlborgs Årsredovisning 2003

19 Marknadsöversikt: Stockholmsregionen Melker Andersson på restaurang Grill har i samarbete med möbelföretaget Fogia skapat en hemlik miljö som inbjuder till såväl att umgås och äta gott som att upptäcka nya möbelfavoriter. på 958 Mkr motsvarar 55 procent av det totala hyresvärdet. Kommersiella lokaler svarar för huvuddelen av hyresvärdet i Stockholmsregionen, 85 procent, medan andelen bostäder är 15 procent. De största investeringarna i befintliga fastigheter gjordes i Veddesta 2:73 (3,3 Mkr), Knarrarnäs 4 (3,2 Mkr) och Vinjetten 7 (3,2 Mkr). Bland de större nyuthyrningarna under året kan nämnas kvm i Veddesta 2:65 (Kuna Group), kvm i Barnhusväderkvarnen 36 (AWA Patent) och kvm i Gjuteriet i Järla Sjö (Mio). Under 2003 avyttrade Wihlborgs 54 fastigheter, varav 42 bostadsfastigheter, i Stockholmsregionen. Kommersiella lokaler 116 av fastigheterna har i huvudsak kommersiell inriktning. De flesta av dessa fastigheter finns i nio kommuner: Stockholm, Täby, Solna, Sollentuna, Järfälla, Nacka, Haninge, Huddinge och Södertälje. Kontor En betydande del av kontorsfastigheterna mätt efter hyresvärde finns i Stockholms innerstad där Wihlborgs har 12 fastigheter med totalt kvm uthyrningsbar yta. Efter försäljningen av Klara Zenit är Barnhusväderkvarnen 36 med kvm uthyrningsbar yta Wihlborgs största kommersiella fastighet i innerstaden. Hyresgäster är bl a Ekonomistyrningsverket och Kommerskollegium. Krögaren Melker Andersson och Fogia Möbler har i Barnhusväderkvarnen tillsammans skapat ett unikt och framgångsrikt restaurangkoncept med restaurangen Grill. Fastigheten, som ligger längs Drottninggatan vid Tegnérlunden, planeras dessutom bli föremål för en tredimensionell fastighetsbildning. Det blir sannolikt den första i Stockholms kommun. Enligt planerna ska det byggas ett 50-tal lägenheter i anslutning till den befintliga huskroppen. Projektet är i samrådsfasen i början av Under året förvärvade Wihlborgs fastigheten Katsan 1 i samband med färdigställandet. White Arkitekter har sitt kontor i den nybyggda fastigheten om drygt kvm. Katsan 1 har en modern och spännande arkitektur och ligger vid Skanstullsbrons norra fäste. I fastigheten finns också restaurang Öst 100 som snabbt etablerats som en av de»hetaste«restaurangerna på Söder. I Järla Sjö i Nacka, bara 15 minuter från Gamla Stan, har Wihlborgs utvecklat spännande lokaler i en miljö där renoverade och ombyggda hundraåriga industrilokaler samsas med nybyggda bostadshus. Under 2003 flyttade Mio in på kvm i Gjuteriet. Nordens modernaste bowlingbana, Bowlers, >> Wihlborgs Årsredovisning

20 >> öppnade i renoverade och ombyggda lokaler under hösten. Totalt kvm är uthyrt i området. Wihlborgs huvudkontor finns i Turbinhallen mitt i området. OM Port, totalt kvm, färdigställs i början av 2004 då OM flyttar in. Även Stockholmsbörsen, som ingår i OM, kommer att ha sin verksamhet i fastigheten. OM Port ligger i Frihamnen som är ett av Stockholms största utvecklingsområden. Riksäppletkomplexet, Söderbymalm 3: i Haninge, omfattar kvm kontors- och utbildningslokaler. Största hyresgäster är KTH och Södertörns Högskola. Butik Wihlborgs viktigaste butiksfastigheter är förortscentra i Hässelby villastad, Brommaplan, Fruängen, Rågsved och Sätra samt Hamnmagasinet i Hammarbyhamnen och del av fastigheten Luna i Södertälje. Industri och lager Industri- och lagerlokalerna är huvudsakligen belägna i Täby-Arninge, Järfälla-Veddesta, Bromma-Ulvsunda och Södertälje. De flesta fastigheterna ligger i områden med stark och etablerad ställning för företag verksamma inom industriproduktion eller distribution. Bostäder Wihlborgs har per 31 december bostadsfastigheter, totalt lägenheter, i Stockholmsregionen. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till 146 Mkr. Under 2003 avyttrade Wihlborgs 42 bostadsfastigheter i Fruängen, Hagsätra, Hökarängen, Södertälje och Vallentuna-Åby. 26 av fastigheterna såldes till nybildade bostadsrättsföreningar. I början av 2004 avyttrades hela beståndet om fem fastigheter i Skärholmen, sammanlagt 397 lägenheter. Wihlborgs återstående fastighetsbestånd är i huvudsak lokaliserat till Tensta/Rinkeby, där företaget har lägenheter. I övrigt finns bostäderna bl a i Bredäng, Fruängen och Örby. Fastigheten Bacchus 3 på Brunnsgränd 3 i Gamla stan kommer att byggas om till bostäder, totalt kvm, med start hösten Öresundsregionen Wihlborgs har 199 fastigheter i Öresundsregionen Skandinaviens befolkningstätaste region. De flesta fastigheterna finns i regionens ledande städer Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Den uthyrningsbara ytan uppgår till nästan kvm och hyresvärdet till 746 Mkr. Öresundsregionen med 3,2 miljoner invånare är Skandinaviens befolkningstätaste region. Regionen sysselsätter 1,5 miljoner människor. Sedan Öresundsbron invigdes den 1 juli 2000 har kommunikationerna mellan den danska och skånska delen av regionen utvecklats betydligt. Under 2003 ökade trafiken över bron med tio procent jämfört med föregående år. Totalt reste 15,2 miljoner människor över bron. Dagligen pendlade personer över bron, en ökning med mer än 50 procent jämfört med Den danska inflyttningen till Sverige har också ökat danskar flyttade till Sverige medan svenskar flyttade till Danmark under Även färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör fick ett uppsving under Färjebolaget Scandlines rapporterade en ökning av antalet transporterade personbilar med 20 procent. Malmö Befolkningen i Malmö uppgår till ca varav personer är sysselsatta i ortens näringsliv, en fjärdedel inom handel och kommunikationer. I mars 2003 gav regeringen klartecken till Citytunnelprojektet i Malmö. Därmed kunde upphandlingen av entreprenaderna påbörjas. Byggandet av Citytunneln planeras starta under Tunnelprojektet består av en 17 km lång elektrifierad järnvägsförbindelse, varav 6 km i parallella tunnlar under Malmö. Tunneln startar vid Malmö Central och nya stationer kommer att byggas vid Triangeln och Hyllie. Tunneln planeras öppnas år 2009 och beräknas kosta 8,8 miljarder kr. Citytunneln medför att Öresundsförbindelsen kan utvecklas ytterligare och att tågresandet förenklas och förbättras. Kollektivtrafiken blir effektivare när de olika delarna av Skåne knyts samman på ett helt nytt sätt. Lund Lunds kommun har ca invånare, varav drygt i Lunds stad. I Lund finns såväl ett universitet med studenter som högteknologiska och kunskapsbaserade företag. 18 Wihlborgs Årsredovisning 2003

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef

-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef ÅRSREDOVISNING 24-4 24 års rekordförsäljning och det förbättrade resultatet gjorde att vi tog viktiga steg mot att nå våra lönsamhetsmål. Året som gått har visat att vi utvecklar bostäder och bostadsområden

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INDUSTRIBOLAGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012 redovisningakademiska Hus Årsredovisning 212 Vi tror att kunskap kan förändra världen och att briljanta idéer formar Sverige som kunskapsnation. Vi är landets näst största fastighetsbolag och med fokus

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: LANDSTINGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2015 RUBRIK B NAI Svefa 20 år! Berättelsen om oss börjar den 1 juli 1995 då Svefa Svensk Fastighetsvärdering

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North

Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North A Group Of Retail Assets Sweden AB (publ) Juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund och motiv.......................................................

Läs mer

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4 Januari Mars a 250 000 kunder hade fram t o m december 1994 försäkrat sig om förtur att bli aktieägare i Sparbanken Sverige genom att öppna aktiesparkonto. a Sparbanken Direkt 020-22 11 22, första telefonbanken

Läs mer

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 15»» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).»» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).»» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2008 08

Årsredovisning 2008 08 Årsredovisning 2008 08 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Fastigheter med en stark identitet 8 Fastighetsmarknaden i Göteborg 10 Med fokus

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20 Årsredovisning Innehållsförteckning Året i korthet 3 Framtid 4 Vd-ord 5 Vår marknad 6 Vi ger tillbaka 10 Förvaltningsberättelse 12 Marknader 12 Rörelseverksamheten 14 Organisationen 16 Medarbetare 17 Ekonomisk

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Innehåll. Affärsidé och Vision. Ledande inom hållbar utveckling. Skanskas första 125 år

Innehåll. Affärsidé och Vision. Ledande inom hållbar utveckling. Skanskas första 125 år Årsredovisning 2011 Innehåll Affärsidé och Vision Skanskas affärsidé är att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för att bo, resa och arbeta. Skanskas vision är att vara ledande på sina hemma

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8

Läs mer