FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014"

Transkript

1 FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN VEM? VAD? HUR? Verksamhetsplan_2013.indd

2 INNEHÅLL DEL 1 VEM ÄR VI? Förord 3 Malmö stad som markägare 4 Organisation 5 Vem är fastighetskontoret 6 Det här gör vi... 7 Exploateringsavdelningen 8 Fastighetsjuridiska avdelningen 10 Lokalförsörjningsavdelningen 12 Förvaltningsavdelningen 14 DEL 2 VAD GÖR VI? Västra hamnen 18 Norra Sorgenfri / Kvarteret Spårvägen 20 Hyllie 22 Norra hamnen 24 Kvarteret Vidar 26 Vintrie Park 26 Pågående projekt 27 Malmö Live 28 Projekt Lokalförsörjningsplanen 30 Projekt Lägenhetsenheten Hemlöshet 31 Projekt Arrendeenheten 32 Projekt Lantbruksenheten 34 Katrinetorp 37 DEL 3 HUR SKA VI NÅ MÅLEN? Tekniska nämndens direktiv 38 Inriktningsmål, effektmål och leveransmål 40 Ett Malmö med bostäder för alla behov 42 Ett Malmö med välutbyggd offentlig service 44 Ett Malmö med tillväxt och ökad sysselsättning 46 Ett Malmö med mötes platser för fritid, rekreation och evenemang 48 Malmö en stad med strategiskt markinnehav för framtiden 50 Malmö en stad med god ekonomi 52 Fastighetskontoret en förvaltning med professionalism, engagemang och arbetsglädje 54 2 Verksamhetsplan_2013.indd

3 FÖRORD Malmös befolkning fortsätter att växa. Detta ställer krav på fler bostäder, kontor och lokaler. Men också på att nya platser för rekreation skapas, och förstås ökad kommunal och kommersiell service. VEM? Fler hyresrätter Även under 2013 kommer fastighetskontoret att verka för att fler hyresrätter byggs på kommunalt upplåten mark. Detta sker genom en förmånlig tomträttskonstruktion. För utbudet på bostäder som helhet är det också angeläget att det byggs fler bostadsrätter/äganderätter. Marknadsläget för köpta bostäder är dock fortfarande osäkert, vilket innebär att byggherrarna är avvaktande inför att påbörja den typen av byggprojekt. Modell för att stimulera byggandet För att underlätta byggnation av bostadsrätter/äganderätter har vi inom kommunen börjat tillämpa en modell som ska stimulera byggandet. Den innebär att byggnationen börjar som hyresrätt, men med möjligheten att ändra till bostadsrätt/ äganderätt. Detta ska ske innan inflyttning, då marken säljs/ upplåts på marknadsmässiga villkor. Mycket talar för att 2013 blir det år då bostadsproduktionen på allvar tar fart i Hyllie. Vi kan redan nu skönja tecken som talar för detta. Kommunen kommer att investera vidare i Hyllieprojektet. Ett exempel är anläggningen av Hyllie Allé, vilket kommer att tydliggöra områdets framtida kvaliteter. Ekologiska krav i Västra Hamnen Västra Hamnen fortsätter att utvecklas som en attraktiv stadsdel för boende, arbete och fritid. Under 2013 kommer många bostäder att bli klara för inflyttning. Bostäder som är byggda med högt ställda ekologiska krav. Malmö redo för stort evenemang 2013 är också året då Malmö är redo för ett så mäktigt evenemang som Eurovison Song Contest (ESC). Utan Malmö Arena och MalmöMässan i Hyllie hade det inte varit möjligt. Med ESC har vi fått bevis på att planeringen, bygget, affärsupplägget och avtalskonstruktionen för tillkomsten av Malmö Arena var framsynt. En anläggning som, tillsammans med Emporia, också varit avgörande för de investeringar i kontor, hotell och bostäder som kommer att göras under Malmöbornas Torup Torup är redan idag en stor tillgång för Malmöborna. Området kan med en utvecklad inriktning på natur, kultur och evenemang spela en än större roll för ett växande Malmö. En viktig förutsättning är att busskommunikationerna förbättras. Slottet som återgick till Malmö stad 2012 och de nyuppförda stallarna är tillgångar med stor potential. Det blir spännande att se hur Malmöborna tar emot det natur- och kulturrum som ska invigas under Förbättrad lokalförsörjning Under 2013 intensifieras arbetet med att förbättra lokalförsörjningen. Vi ser framför oss en plan för detta som är mer styrande och mer samordnad med investeringsplaneringen. Lokalförsörjningsplanen kommer att vara till större nytta för verksamheten inom bl.a. förskola, skola och LSS. Ny målstruktur Vi fortsätter arbetet med att utveckla den nya målstrukturen för fastighetskontorets verksamhet. Det är ett arbete som engagerar både chefer och medarbetare, och som ska leda till bättre styrning och uppföljning av verksamheten. Vi ska också medverka till att de nya organisationerna inom skola och stadsdelar får en bra start på sitt arbete. Börje Klingberg Fastighetsdirektör 3 Verksamhetsplan_2013.indd

4 Malmö stad som markägare Malmö stad äger en stor andel av marken i kommunen, ca 55%. Framför allt är det obebyggd mark det vi kallar markreserven, alltså kommunens reserv för framtida utbyggnad och förtätning av staden. Kommunen äger även fastigheter med byggnader t.ex. skolor, förskolor, vårdhem och andra anläggningar för kommunal service. I vårt fastighetsägande ingår också allmän platsmark, t.ex. gator och parker. Malmö äger även markområden i kommunerna Lund, Svedala och Sjöbo. 4 Köper, säljer och hyr ut Fastighetskontoret ansvarar för att köpa och sälja fastigheter. Vi ansvarar även för nyexploatering, omvandling och förtätning av den egna marken. Genom tomträttsavtal eller arrenden upplåts stora delar av vårt markinnehav till andra, t.ex. företag och privatpersoner. Byggnader på tomträttsmark ägs av den som hyr marken av kommunen, medan byggnader på arrendemark kan ingå i arrendet. Interna och externa avtal Även verksamheter inom Malmö stad, som använder kommunens mark, har avtal med fastighetskontoret, så kallade interna markavtal. Olika förvaltningar I stort sett all kommunägd obebyggd mark i Malmö, liksom kommunens markinnehav utanför kommungränsen, i Vomb, Torup, Karup och i Sturup, förvaltas av fastighetskontoret. Allmän platsmark, det vill säga gator, parker och torg, förvaltas av gatukontoret. Serviceförvaltningen/stadsfastigheter förvaltar merparten av kommunens byggnader t.ex. skolor, förskolor, fritidsanläggningar. Byggnader som tillhör lantegendomar eller ingår i koloniområden eller liknande ingår i fastighetskontorets ansvar. Samma sak gäller för en del byggnader inom centralt belägna fastigheter, vilka förvärvas i syfte att exploateras eller för att möjliggöra förändring av detaljplanen. När det gäller mark tillhörande hamnverksamheten ansvarar kommunstyrelsen för markupplåtelsen till CMP, Copenhagen Malmö Port AB. fastigheter och fast egendom Fastigheter i juridisk mening syftar på mark medan byggnader och anläggningar på en fastighet benämns fastighetstillbehör. Med fast egendom i juridisk mening avses jord (själva marken). Denna är indelad i fastigheter, dvs ett bestämt markområde. Verksamhetsplan_2013.indd

5 ORGANISATION LOKALFÖRSÖRJNINGS- AVDELNING LiMa Lägenhetsenhet VEM? FÖRVALTNINGS- AVDELNING HR/IT/ Ekonomienhet Arrendeenhet Lantbruksenhet Katrinetorp Kommunikation TEKNISKA NÄMNDEN FASTIGHETS- DIREKTÖR 5 FASTIGHETSjuridisk avdelning Exploateringsavdelning Avdelningsstab Projektenhet Enhet för Näringsliv och Hyllie Verksamhetsplan_2013.indd

6 VEM ÄR VI? kort beskrivning av fastighetskontoret och vår verksamhet Vem är Fastighetskontoret? Kan man verkligen säga vem är om något som inte är en person? Vi tycker det. Trots allt är Fastighetskontoret inte ett kontor med fastigheter, utan en verksamhet som består av människor, med känslor, tankar och idéer om framtiden. 6 Vi äger marken I det här kapitlet berättar vi kort om vem vi är och vad vi gör. Enklast uttryckt kan vi säga att vår roll är att uppträda och arbeta som kommunens markägare. Vi ansvarar för att köpa och sälja mark. Vår uppgift är att förvalta marken och se till att den används till något som är bra för alla som bor i Malmö eller erbjuder arbetsplatser. Marken ska användas till något bra Ytterst handlar det om att trygga tillgången på mark för bostäder, arbete och andra verksamheter. Men också för rekreation och fritid. Ett bra exempel på det sistnämnda är Bokskogen i Torup. Ett annat är olika koloniområden. Målet är att Malmö ska vara en attraktiv stad för arbete, boende och fritid för alla. Tillsammans med andra När Malmö stad bygger ut staden på egen mark är det vi på fastighetskontoret som har ansvaret att ta fram byggklar mark. Vi gör det inte själva, utan samarbetar då med andra, t.ex. gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och byggherrar m. fl. Vi hjälper också andra förvaltningar med lokalfrågor och förvaltar inhyrda lägenheter för socialt boende. Några mil mark i fyrkant Malmö stad är en mycket stor markägare. Vi ansvarar för cirka hektar mark, varav ca hektar är jordbruksmark och hektar är skog. En del av marken är reservmark för Malmös framtida utbyggnad. 80 medarbetare På fastighetskontoret är vi cirka 80 medarbetare, uppdelade på fyra avdelningar: Exploateringsavdelning Fastighetsjuridisk avdelning Lokalförsörjningsavdelning Förvaltningsavdelning Kjell Sollbe, chef fastighetsjuridiska avdelningen Monica Johansson, chef förvaltningsavdelningen Claes Åsbrink, lokalförsörjningschef Håkan Thulin, exploateringschef Birgitta Westerlund, HR-chef Verksamhetsplan_2013.indd

7 här gör vi... VEM?Det... på exploateringsavdelningen Exploateringsavdelningens huvuduppgift är att tillhandahålla ett allsidigt utbud av byggklara tomter för bostäder, service, kontor, industri och andra verksamheter.... På den fastighetsjuridiska avdelningen Vi är stadens juridiska ombud i olika ärenden som rör fastighetsjuridik. Det handlar om allt från att hjälpa till vid köp och försäljning av mark, se till att regler och lagar följs och företräda kommunen vid eventuella tvister i domstol.... på lokalförsörjningsavdelningen Vi ser till att det finns lokaler för den verksamhet stadens olika förvaltningar bedriver. I arbetet ingår även ansvar för gruppbostäder och lägenheter för socialt boende. Vi stöttar också de olika förvaltningarna med rådgivning i olika frågor, t.ex. tekniska lokalfrågor.... på förvaltningsavdelningen Vi förvaltar mark som staden äger, och hyr ut det mesta med arrendeavtal. Tillsyn och skötsel avser både bebyggd och obebyggd mark. Vi ansvarar även för fastighetskontorets gemensamma administration. 7 Verksamhetsplan_2013.indd

8 VEM ÄR VI? kort beskrivning av fastighetskontoret och vår verksamhet Exploateringsavdelningen Vi ser till att det finns något att bygga på 8 Exploateringsavdelningens uppgift är att ta fram byggklara tomter för nya bostäder, förskolor/skolor och verksamheter/företag. Det gör vi dels genom att utveckla Malmö stads egen mark, dels genom att medverka när privat mark exploateras. Projektledare för små och stora projekt När vi utvecklar Malmö stads mark arbetar vi som projektledare för olika typer av exploateringsprojekt. Det kan vara alltifrån mindre projekt, som berör bara en fastighet, till större projekt som t.ex. Hyllie eller Västra hamnen. Arbetet med att ta fram byggklar mark omfattar insatser i hela exploateringsprocessen, från idéskede, strategiska markförvärv och översiktliga studier via utredningar, planering, kalkylering och exploateringsarbeten till förhandlingar om upplåtelse eller försäljning av färdiga tomter. privat mark När privat mark exploateras medverkar vi bland annat genom att ta fram exploateringsavtal som syftar till att nya detaljplaner ska kunna genomföras. Från lantmätare till miljöspecialister Vi är ett 20-tal medarbetar på avdelningen. Här finns en bred kompetens för att kunna genomföra projekten på bästa sätt: lantmätare, landskapsarkitekter, samhällsplanerare, naturvetare, miljöspecialister och ingenjörer. Arbetet med att utveckla Malmö stads mark bedrivs i projektform tillsammans med andra förvaltningar, byggherrar, arkitekter, olika typer av konsulter och entreprenörer. Avdelningens projektledare har ansvaret för att exploateringsprojekten drivs framåt så att projektmålen uppfylls och så att budget och tidplan hålls. Exploateringsverksamheten ska ge ett positivt netto för kommunen (exploateringsvinst). PÅGÅENDE PROJEKT Gå in på för att se kartan över våra pågående projekt runtom i Malmö. Verksamhetsplan_2013.indd

9 Exploatering för ny bebyggelse i Malmö ska ske i huvudsak genom förtätning av befintlig stadsmiljö. Att omvandla Sege Park ligger i linje med strategin att förtäta innanför Yttre Ringvägen, säger Julia Berglund, projektledare. VEM? Ända sedan sjukhusverksamheten avvecklades i Sege Park har avsikten varit att omvandla området till en stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter, offentlig service och tillgängliga parker. 9 Verksamhetsplan_2013.indd

10 VEM ÄR VI? kort beskrivning av fastighetskontoret och vår verksamhet Fastighetsjuridiska avdelningen 10 Vi är stadens juridiska ombud Fastighetsjuridiska avdelningens uppgift är att företräda kommunen i frågor som ingår i kommunens roll som fastighetsägare. Vi är stadens juridiska ombud i olika ärenden som rör fastighetsjuridik. Vi hjälper också till med förvärv för kommunens strategiska ägande av mark. Exempel, mer i detalj; föra kommunens talan i domstol, genomföra överlåtelser och förvärv av fast egendom och tomträtter, upplåtelse av fastighet med tomträtt, omreglering av tomträttsavgälder, inskrivnings- och fastighetsbildningsåtgärder, anläggnings- och ledningsrättsärenden, rättighetsupplåtelser samt andra liknande ärenden. En rad specialister På avdelningen arbetar 9 personer, alla specialister på sitt område: jurister, arkivarie, registrator och avtalsadministratörer. Vi upprättar alla typer av fastighetsjuridiska avtal. Vi besiktigar och värderar fastigheter, som är aktuella för köp eller försäljning och vi registrerar och dokumenterar kommunens totala fastighetsinnehav. I samarbete med andra Vi hjälper även lokalförsörjningsavdelningen och övriga förvaltningar inom kommunen med hyresavtal, hyrestvister och utbildning. Tillsammans med exploateringsavdelningen bevakar vi möjligheter till förvärv av fastigheter för kommunens framtida behov. Service och hjälp till Malmöborna Vårt arbete präglas av kundfokus, service och engagemang. Vi svarar på frågor om kommunens fastigheter, bistår fastighetsmäklare och värderingsinstitut. För att malmöborna ska få snabba svar på sina frågor strävar vi efter att förenkla hanteringen av olika ärenden. TOMTRÄttER Till varje fastighet med tomträtt hör ett avtal, där hyres villkoren finns angivna. Med fastighet menas tomt marken. Till varje tomträttsfastighet hör ett specifikt avtal. Tomträtt Tomträtt innebär rätt att använda/bruka en fastighet (tomtmark) utan att äga den. Ägaren (kommunen) har upplåtit tomtmarken under längre tid. Den som har nyttjanderätten (tomträttshavare) betalar ersättning i form av en avgift/hyra (s.k. avgäld). Rätten är i princip lika stark som äganderätten till en fastighet (friköpt tomt). Tomträttshavaren kan fritt överlåta tomträtten, belåna och hyra ut den. Så här bestäms tomträttsavgälden Tomträttsavgälden regleras regelbundet och fastställs med utgångspunkt från tomtens markvärde och en avgäldsränta. I samband med reglering av avgälden för kommersiella tomträtter och tomträtter upplåtna för flerfamiljshus gör kommunen en särskild värdering av marken i varje enskilt fall. För småhustomträtter regleras avgälden schablonmässigt. För närvarande används marktaxeringsvärdet. Verksamhetsplan_2013.indd

11 VEM? 11 Fastighetsjuridiska avdelningen arbetar bl.a. med att upprätta ett antal ram-, exploaterings-, markanvisnings- och köpeavtal. Det är viktigt att vi dokumenterar och kvalitetssäkrar dessa avtal så att vi kan hitta dem om 50 år, säger Ingela Österlund, assistent på fastighetsjuridiska avdelningen. Verksamhetsplan_2013.indd

12 VEM ÄR VI? kort beskrivning av fastighetskontoret och vår verksamhet LOKALFÖRSÖRjningsavdelningen Vi skapar rum för alla 12 På lokalförsörjningsavdelningen har vi det övergripande ansvaret för Malmö stads försörjning (anskaffning och avveckling) av lokaler och förvaltningen av sociala boenden. Lokalförsörjningsavdelningen är betydelsefull i kommunens framtida utveckling. Vårt arbete blir allt viktigare för stadens attraktivitet och för att Malmös positiva befolkningsutveckling ska fortsätta. LOKALER och lägenheter Vår avdelning består av två enheter, Lokal i Malmö (LiMa) och lägenhetsenheten. LiMa ansvarar för kommunens övergripande och långsiktiga hantering av lokaler. Lägenhetsenheten ansvarar för förvaltningen av kommunens inhyrning av lägenheter för socialt boende. LOKAL i Malmö (LiMa) Viktig strategisk uppgift Hanteringen av lokaler är en strategisk fråga för kommunen, inte minst eftersom det är den största kostnadsposten efter personal. Att hyra lokaler binder också kapital på lång sikt. Därför är vår uppgift inte bara att skaffa fram lokaler utan att även ge kommunledningen en samlad överblick och ett beslutsunderlag när det gäller lokalfrågorna i sin helhet. Detta i ett långsiktigt och övergripande perspektiv. Ansvar för alla förvaltningar I uppdraget ligger det dagliga arbetet med hyresförhandlingar och att vara rådgivare (juridiskt, ekonomiskt och tekniskt) i lokalfrågor åt kommunens förvaltningar. Det handlar om ett effektivt lokalutnyttjande och långsiktig kommunnytta. Processen är komplex med flera aktörer inblandade och LiMa har en viktig roll i att medverka till att rätt lokal färdigställs i rätt tid. Förskola och skola i fokus Även om LiMa:s ansvarsområde sträcker sig över samtliga förvaltningar, är det förskola och skola som är i fokus de närmaste åren. Den stora inflyttningen till kommunen tillsammans med att många barnfamiljer väljer att bo kvar i innerstaden, har skapat ett stadigt ökande behov av förskoleplatser och skolplatser. Samtidigt är det viktigt att kunna blicka framåt och anpassa utbyggnaden efter att tillväxttakten kan avta. Det gör vi genom att planera för generella byggnader som lätt kan ändras för olika verksamheter samt att ibland planera för tillfälliga lokaler. Instrument för planering Malmö stads lokalförsörjningsplan är ett centralt dokument i kommunens långsiktiga planering som LiMa ansvarar för. Lokalbanken, som innehåller tomställda lokaler, är ett annat viktigt instrument i arbetet med att effektivisera lokalutnyttjandet. LÄGENHEtsenhet (LE) För sociala boenden Vår uppgift på lägenhetsenheten är att skaffa fram och förvalta lägenheter för sociala boenden. Detta gör vi i nära samverkan med stadsdelarnas individ- och familjeomsorg. Lägenheterna kommer både från allmännyttan och privata Verksamhetsplan_2013.indd

13 Från och med halvårsskiftet 2013 införs ny skol- och stadsområdesorganisation i Malmö. Det innebär möjligheter att ytterligare utveckla det lokalstrategiska arbetet i staden. LiMa ska ta ansvar för att genomföra det arbetet i samverkan med berörda förvaltningar. Vi är nöjda med att ha lyckats med att anskaffa lokaler till förskole- och grundskoleförvaltningen som planerar att flytta in i lokaler i kvarteret Rönnen, berättar Claes Åsbrink, lokalförsörjningschef. Vår uppgift på lägenhetsenheten är att skaffa fram och förvalta lägenheter för sociala boenden. Lägenheterna kommer från allmännyttan och privata aktörer runt om i hela Malmö. VEM? 13 hyresvärdar. Vårt arbete är både juridiskt, ekonomiskt och tekniskt. Det innebär allt från att skriva avtal, uppsägning av hyresavtal och besiktningar till hantering av hyresfordringar, beställning av underhåll och renoveringar, med mera. Vi är sju personer som jobbar med de här frågorna. Intensiv samverkan Varje år finns ett mål att anskaffa ett visst antal lägenheter för sociala boenden. För att nå målet krävs att vi har en nära samverkan med de privata hyresvärdarna. Ambitionen är att teckna nya avtal som både reglerar antal upplåtna lägenheter och kraven för övertag därmed minskar förhoppningsvis tendensen att hyresvärdarna drar sig ur samverkan. Det krävs många nya lägenheter Målet är att under 2013 skaffa fram 150 nya övergångslägenheter, exklusive de lägenheter som fås genom markanvisningsavtal. Under året beräknas 59 nya genomgångslägenheter samt 46 nya platser i genomgångsboenden tillkomma. Utöver dessa kommer enheten att överta förvaltningen av 25 platser i två befintliga sociala boenden, som för närvarande hanteras av sociala resursförvaltningen. Sammanlagt tillkommer 130 nya avtal avseende genomgångslägenheter under år Dokument för samarbete Lägenhetsenheten ska, tillsammans med individ- och familje - omsorgen och stadskontoret, färdigställa och implementera ett antal dokument för ett effektivare arbete: Riktlinjer avseende hyresfordringar i sociala boenden och Arbetsordning för rollfördelning. Dokumenten kräver ökad aktivitet från IoF/LE i form av beslut, möte med hyresgäster, efterbevakning av fordringar och klargör uppdrag/rollfördelning. ORDFÖRKLARINGAR Övergångslägenheter Lägenhet som hyrs ut i andra hand till hyresgäst, som stadsdelen bedömer ha förutsättningar att på sikt klara av ett eget förstahandsavtal. Genomgångslägenheter Lägenhet avsedd för viss målgrupp, och är inhyrd via blockhyres avtal. Hyresgästen kan inte ta över hyresavtalet. Verksamhetsplan_2013.indd

14 VEM ÄR VI? kort beskrivning av fastighetskontoret och vår verksamhet Förvaltningsavdelningen Förvaltning, administration, stöd och service 14 Vi på förvaltningsavdelningen består av flera enheter och funktioner. Arrendeenheten, ekonomienheten, lantbruksenheten, Katrinetorp samt kontorets gemensamma stödfunktioner, HR, IT och kommunikation. Våra medarbetare är landskapsingenjörer, lantmästare, trädgårdsmästare, ingenjörer, ekonomer, redovisningsassistenter samt specialister inom HR, IT och kommunikation. Avdelningens drygt 30 medarbetare arbetar i verksamheten och cirka en tredjedel arbetar med stöd och service till fastighetskontorets alla verksamheter. Under sommarhalvåret är vi fler, då tillkommer säsongsanställda i trädgårdarna och ibland även praktikanter. Ekonomienhet Budget, uppföljning och god redovisningssed På ekonomienheten ansvarar vi för att redovisning sker enligt lagstiftning, god redovisningssed och kommuncentrala krav samt att leverantörsbetalningar, kundfaktureringar, momsredovisning och tillgångsredovisning följer uppsatta regler. I vårt uppdrag ligger också att upprätta budget och att genomföra ekonomisk uppföljning såsom delårsrapporter, kvartalsbokslut, utfallsprognoser, likviditetsprognoser samt årsbokslut med årsanalys. Dessutom utformar vi och följer upp policys, rutiner och anvisningar inom det ekonomiska området. HR/IT/KOMMUNIKAtion HR Stöd till fastighetskontorets chefer och medarbetare HR-funktionens uppdrag är att vara en strategisk resurs och att ge service och konsultativt stöd till fastighetskontorets chefer och medarbetare i deras arbete för att uppnå de olika verksamheternas mål. Strategiskt arbete HR-funktionen arbetar även strategiskt med ledar- och arbetslagsutveckling samt utveckling inom områdena jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö. Alla medarbetarfrågor I det vardagliga arbetet jobbar vi med alla förekommande medarbetarfrågor, från bemanningsplanering, rekrytering, Ekonomarbete består av att dokumentera ekonomiska händelser för att visa på den ekonomiska ställningen. Analyser och uppföljningar av ekonomi samt en god kommunikation med verksamheten syftar till att stötta att fastighetskontorets verksamhets- och ekonomiska mål nås, säger Filippa Mellbourn, enhetschef ekonomi, här tillsammans med ekonomerna Yvonne Tingslund och Ann-Kristin Nordquist. Verksamhetsplan_2013.indd

15 kompetensutveckling och anställnings- och lönevillkor till psyko - sociala frågor, rehabilitering, friskvård, försäkringsfrågor, förhandlingar och utredningsverksamhet. Med delaktighet når vi målen Fastighetskontorets medarbetare har hög kompetens. Arbetet upplevs som meningsfullt och präglas av en hög grad av delaktighet och möjlighet till påverkan. Det är en bra grund som innebär att vi tillsammans kan göra ett bra arbete och se till att vi uppnår våra inriktningsmål. IT-funktion Stöd och utveckling På IT-funktionen ansvarar vi för användarstöd och utveckling av verksamheten med stöd av IT. Fastighetskontorets IT-verksamhet styrs av två saker: Malmö stads strategier och regelverk som styr e-utveckling och informationssäkerhet. Verksamhetens och ledningens behov av informationslösningar och utrustning. KOMMUNIKAtionsfunktion På kort och lång sikt Kommunikationsfunktionen arbetar strategiskt med långsiktig och daglig information och kommunikation. Uppgiften är att vara ett stöd och en resurs för fastighetskontorets övergripande kommunikation. Det görs genom samordning, utveckling och produktion av interna och externa aktiviteter. I kommunikationsplanen som arbetats fram inför exploateringsprocessen för Sege Park har inblandade förvaltningar lagt stor vikt att arbeta med medborgardialog för att främja delaktigheten inför detaljplanearbetet. 15 VEM? Styrande för fastighetskontorets IT-verksamhet är stadens e-strategi med tillhörande regelverk samt verksamhetens behov av informationslösningar och utrustning. I FK-kartan finns bl.a. information om kommunens markinnehav samt fördelningen av förvaltningsansvaret. Kartan utvecklas kontinuerligt efter hand som behov uppstår från mina kollegor på FK, berättar Ann-Charlotte Malmros, IT-samordnare. För att stödja medarbetarna i deras olika arbetsprocesser är det mitt ansvar att anpassa verksamhetssystem och databaslösningar efter verksamhetens behov. Verksamhetsplan_2013.indd

16 VEM ÄR VI? kort beskrivning av fastighetskontoret och vår verksamhet Arrendeenhet 16 Vi är nio personer som tillsammans arbetar och ser till att, specifika markområden med tillhörande byggnader, kvartersmark och mark som inte är detaljplanerad, förvaltas och används på ett effektivt, ekonomiskt och miljövänligt sätt. De flesta av oss har en grön, administrativ eller förvaltande bakgrund. Allt från odlingsmark till kajer och båtplatser Vi har många olika typer av markområden och anläggningar att förvalta. Några exempel är våra ca 1700 odlingslotter för de odlingsintresserade, 12 trädgårdkoloniområden, 8 djur - koloniområden, ca 90 olika platser för parkering, golfbanor, kiosker, båtplatser, kyrkogårdsmark, bensinstationer, upplagsområden mm. Anläggningar kan vara gårdsbyggnader, enfamiljshus, kajer, industrispår m.m. Vi förvaltar också VA-anläggningar och ett vattenverk för produktion av vatten till 636 hushåll. Varje plats och varje verksamhet kräver sina skötselmetoder och sin specialkunskap. VEM KAN hyra? Vi erbjuder mark till en mängd olika intressenter, alla med den gemensamma nämnaren att de behöver mark eller lokaler i någon form. Företag, föreningar, privatpersoner är välkomna att hyra de olika arealerna. Vi arbetar för att tillmötesgå alla de önskemål som finns. Ett VAckrare och bättre Malmö Vi arbetar också med de områden som ingen annan är intresserad av. Den marken försöker vi göra mer attraktiv för Malmöborna genom förskönande åtgärder. Vi satsar också på åtgärder som främjar och gynnar den biologiska mångfalden. Den mark vi inte hyr ut sköter vi antingen med hjälp av entreprenörer, kommunal sysselsättningspolitik, eller med hjälp av egen personal. Den bästa skötselmetoden är just att arrendera ut marken och låta andra sköta den, samtidigt som kommunen kan få en intäktsförstärkning till den kommunala verksamheten. VÅRA medarbetare Öga för detaljer Arrendeenheten har ett mycket brett verksamhetsområde. Förutom själva markytan ansvarar vi även för ett stort antal anläggningar, till exempel industrispår, kajer, byggnader, vägar och grönområden. All mark, alla byggnader och anläggningar kräver ständig tillsyn och skötsel. Våra medarbetare gör ett omfattande och engagerande arbete. Ingen dag är den andra lik och det gäller att ha ett öga för detaljer för att ständigt vara observant på vad som bör göras och på vilket sätt. Vackert och ekonomiskt Vi ansvarar för att de byggnader och anläggningar vi sköter ska vara säkra och i bra skick. Det är förstås en fråga om att de ska vara fina och vackra att se på. Men det är också en fråga om god ekonomi. Underhåll är ett långsiktigt arbete som syftar både till säkerhet, tilltalande yttre och i slutändan att behålla värdet. Kajerna i Limhamns småbåtshamn är ett av de markområden som arrendeenheten förvaltar. Här gjordes 2012 ett stort renoveringsarbete då vi bl.a. förstärkte kajerna. Ibland inträffar arbeten som akut måste åtgärdas och då är det en stor fördel att ha skötselresurser i egen regi. Det är viktigt med en god lokalkännedom när vi snabbt behöver vara på plats, säger Benny Silow, traktorförare. Verksamhetsplan_2013.indd

17 Lantbruksenhet Katrinetorp Vi är åtta personer som jobbar året runt och ytterligare två under säsong. Vi är förvaltare, trädgårdsmästare och parkarbetare som tillsammans ansvarar för och sköter delar av fastighetskontorets markinnehav. Jordbruk Den största delen av marken arrenderas ut till jordbruksdrift. Ibland tillsammans med mark som jordbrukarna själva äger eller arrenderar av andra markägare. På vissa fastigheter ingår byggnader i arrendet, i andra fall finns brukningscentrum (bostadshus eller ekonomibyggnader) på annat håll. De flesta arrendatorer är växtodlare. Det förekommer också en del grönsaksodling, främst i Malmös södra delar där förhållandena är gynnsamma för den typen av produktion. Arrendatorer på marker som fastighetskontoret äger i andra kommuner har i vissa fall djurhållning, främst kor eller får. Skog, fiske och jakt Skogarna sköts av entreprenörer, medan de arbeten som krävs inom motionsområdena till största delen sköts av våra egna medarbetare. Detta gäller även grönskötseln i Torups slottspark och Katrinetorps park och trädgård. Fiske och jakt sköts via samarbetsavtal med olika föreningar Katrinetorp har funnits på Malmös karta sedan början av 1800-talet. I Malmö stads ägande sedan 1937 och fram till början av 1990-talet var detta en arrendegård långt utanför staden. Mötesplats och kulturarv Mycket har hänt sedan fastighetskontoret 1996 påbörjade restaureringen av gården. Visionen har varit och är att skapa en historisk mötesplats för Malmöborna och att visa upp ett restaurerat kulturarv som kan berätta om gårdens historia och fyllas med arrangemang kring årliga traditioner. Detta i samarbete med andra organisationer, föreningar, fackmän och skolor. Föreläsningar och utställningar Under 2013 påbörjas arbetet med en utvecklingsplan för Katrinetorps byggnader, park och trädgårdar. Planen ska kopplas till det påbörjade detaljplanearbetet med Lindängelunds rekreationsområde. Genom ombyggnad och renovering av gårdens stallbyggnad skapas nya lokaler för möten, föreläsningar och utställningar. Här kommer också att finnas informationsplats och gårdskontor allt med möjlighet till flexibel användning. 17 VEM? Det ska bli vackrare i Torups slottspark och spåren av det historiska skeendet i parken tydligare under 2013, berättar Anna-Lena Johansson, trädgårdsmästare. Design och urvalet av växter har stor betydelse för det historiska kulturarvet i trädgården och parken på Katrinetorp. Det är ett omfattande arbete att underhålla en historisk trädgård som Katrinetorp, men det är ett arbete som ger belöning, menar Ahmet Becarevic, trädgårdsmästare. Verksamhetsplan_2013.indd

18 VAD GÖR VI? AKTUELLA OCH PLANERADE PROJEKT 2013 Exploateringsavdelningen Västra Hamnen Den mänskliga förvandlingen 18 I Västra Hamnen fortsätter omvandlingen från gammalt varvs- och industriområde till ett nytt område med blandad stadsbebyggelse. Här ska finnas plats för attraktiva bostäder, verksamheter, utbildning, service och parker. Västra Hamnen är utsedd till nationellt exempel på hållbar stadsutveckling, ska vara internationellt ledande och ska fungera som motor i Malmös omvandling till hållbarhet. Över boende Utbyggnaden startade med Bo01-området längst i väster och fortsatte med Flagghusen, Stapelbädden, Västra Hamnens skola, Fullriggaren och Kappseglaren. Nästa stora utbyggnadsetapp är Korvetten. I hela Västra Hamnen bodde i slutet av 2012 drygt personer. Närmare av dem flyttade in i Fullriggaren byggstarter & INFLyttNINGAR Under 2013 planeras byggstart för 150 bostäder (hyresrätter och bostadsrätter) i Kappseglaren. Söder om Lilla Varvsgatan blir det möjligt att ha byggstart för ca 50 lägenheter i Stapelbädden. Det första spadtaget för Stapelbäddskolan planeras under hösten Skolan kommer att ha plats för elever i årskurserna F-9. I Kappseglaren blir 100 hyresrätter klara för inflyttning. Ett kontorshus i Fullriggaren blir också klart. I Galeonen öppnar en tillfällig förskola under sommaren Gatorna och parkerna i Fullriggaren färdigställs. Inte minst Einar Hansens esplanad kommer att ha betydelse för upplevelsen av stadsmiljön i Västra Hamnen. Även några gator i Kappseglaren blir klara. Skateparkens arrangemangsverksamhet anpassas mot det angränsande bostadsprojektet. Viss ombyggnad inom skateparken utförs under På Skoltiden kommer en markanvisningstävling att hållas för ett projekt med kontor och förskola. I övrigt fortsätter uppföljningen av hållbarhetsåtgärderna inom ramen för Miljöbyggprogram Syd och Hållbara städers ekonomiska stöd. Informationsverksamheten utåt för kommuner och andra väntas fortsätta även under Fullriggaren i Västra Hamnen är Sveriges största passivoch lågenergihusområde. Projektet är ett delområde i Västra Hamnen som är utsett till nationellt exempel på hållbar stadsutveckling. Fullriggaren ska vara internationellt ledande samt fungera som motor i Malmös omvandling till hållbarhet, berättar Pernilla Andersson, projektledare. I Västra hamnen blir det allt vanligare med sedumtak, d.v.s. gröna tak. Hus med sedumtak får en energiförbrukning som är lägre och inomhusklimatet blir bättre, även på sommaren, då vegetationen och den fukt som binds bidrar till att kyla ner inomhusluften. I förgrunden syns sedumtak i Kappseglaren. Verksamhetsplan_2013.indd

19 ByggVesta, Klippern 1, hyresrättsprojekt med 43 lägenheter inom projekt Kappseglaren. I Västra Hamnen satsar Malmö stad, byggherrar och andra samarbetspartners på utveckling av alternativa energikällor. En stor andel av fastighetserna använder avfallskvarnar och vind- och solenergi från egna källor. 19 VAD? Bild från E.ON:s fastighet Hållbarheten som ritats av arkitekt Cord Siegel i projekt Kappseglaren. 1. Fullriggaren / 2. Kappseglaren / 3. Stapelbädden / 4. Korvetten / 5. Galeonen / 6. Skoltiden Verksamhetsplan_2013.indd

20 VAD GÖR VI? AKTUELLA OCH PLANERADE PROJEKT 2013 Exploateringsavdelningen Norra Sorgenfri/KVARteret SpÅRVÄGEN Från utkant till innerstad Norra Sorgenfri började användas som industriområde för mer än 100 år sedan. Det låg i stadens utkant. Idag kan området nära nog betraktas som innerstad, bara en kort promenad till centrum bostäder Den industriella verksamheten har successivt minskat och många gamla industribyggnader har rivits. Det centrala läget och storleken på området, cirka 40 hektar, gör det till ett mycket intressant område för stadsförnyelse och förtätning. Cirka nya bostäder bedöms kunna byggas på området i sin helhet. Flertalet fastigheter inom området är privatägda. Stadens eget kvarter Stadens markinnehav är i princip begränsat till kvarteret Spårvägen vid hörnet Industrigatan/Nobelvägen. I kvarteret planeras en blandad bebyggelse med fokus på bostäder. Målet är en tät och varierad stadsmiljö med 650 nya bostäder, varav ca hälften ska vara hyresrätter. Även torg och grönområden Utöver lägenheter planeras även för stadsradhus, lokaler för verksamheter, förskola, LSS-boende samt ett antal mindre torg- och grönområden. Det pågår en dialog med byggherrar och en ny detaljplan väntas bli antagen i slutet av Idéer från ungdomar Under 2012 anordnades utställningen UngBo 12 i båghallarna, de äldre delarna av bussgaraget som finns kvar inom kvarteret. Utställningen var ett resultat av en tävling där unga har fått komma med idéer och förslag på hur man skulle kunna lösa bostadsituationer för unga i framtiden. Ungt boende Som en fortsättning på UngBo12 har en markanvisningstävling utlysts för en byggrätt i kv. Spårvägen med inriktning mot ungt boende. Vinnare blev Byggvesta. Under våren 2013 kommer markanvisningsavtal att tecknas med inbjudna byggherrar. Tidigast möjliga byggstart beräknas till våren Industrigatan huvudstråket i området Parallellt med Spårvägens utveckling arbetar gatukontoret med Industrigatan och dess utveckling för att bli ett attraktivt stråk och en sammanlänkande ryggrad genom området. För att nå vårt inriktningsmål att producera bostäder för alla behov är det viktigt att vi skapar möjligheter för olika upplåtelseformer och hustyper i projekten. I byggherredialogerna och detaljplanearbetet jobbar vi för att skapa förutsättningar för en så stor blandning av lägenhetstyper som möjligt, berättar Jan Johansson och Stina Räftegård, projektledare för Norra Sorgenfri. Verksamhetsplan_2013.indd

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 B Hållbarhetsprogram Storsjö Strand etapp 1, 2013-05-20 har författats av Johanna Engberg och Maria Nordberg, White Arkitekter AB 2 INNEHÅLL 1. INFORMATION

Läs mer

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn Samverkan i Byggsektorn SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA 2006 Innehåll 3 4 6 7 8 Styrelsen för SFK-bygg har ordet Förord Samverkan i byggsektorn nu med besked Samverkan i det offentliga Samverkan i byggbranschen Samverkan

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Ställ om nu! 1 Steg för en hållbar stad Färdriktning Klimathotet och begränsade naturresurser tydliggör vilka

Läs mer

Fler bostäder hur gör vi?

Fler bostäder hur gör vi? Fler bostäder hur gör vi? Gemensamt kan vi förbättra bostadsmarknaden i Göteborgsregionen! Fler bostäder hur gör vi? 1 GR Projektledare: Per Kristersson, GR Text: Staffan Sjöberg, Kraftord Layout: GR Info,

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Årsredovisning 2008 08

Årsredovisning 2008 08 Årsredovisning 2008 08 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Fastigheter med en stark identitet 8 Fastighetsmarknaden i Göteborg 10 Med fokus

Läs mer

Markanvisningspolicy. Godkänd av KF 204 2009-11-30

Markanvisningspolicy. Godkänd av KF 204 2009-11-30 Markanvisningspolicy Godkänd av KF 204 2009-11-30 Markanvisningspolicy Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal ensam förhandla med kommunen om tilldelning av

Läs mer