FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014"

Transkript

1 FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN VEM? VAD? HUR? Verksamhetsplan_2013.indd

2 INNEHÅLL DEL 1 VEM ÄR VI? Förord 3 Malmö stad som markägare 4 Organisation 5 Vem är fastighetskontoret 6 Det här gör vi... 7 Exploateringsavdelningen 8 Fastighetsjuridiska avdelningen 10 Lokalförsörjningsavdelningen 12 Förvaltningsavdelningen 14 DEL 2 VAD GÖR VI? Västra hamnen 18 Norra Sorgenfri / Kvarteret Spårvägen 20 Hyllie 22 Norra hamnen 24 Kvarteret Vidar 26 Vintrie Park 26 Pågående projekt 27 Malmö Live 28 Projekt Lokalförsörjningsplanen 30 Projekt Lägenhetsenheten Hemlöshet 31 Projekt Arrendeenheten 32 Projekt Lantbruksenheten 34 Katrinetorp 37 DEL 3 HUR SKA VI NÅ MÅLEN? Tekniska nämndens direktiv 38 Inriktningsmål, effektmål och leveransmål 40 Ett Malmö med bostäder för alla behov 42 Ett Malmö med välutbyggd offentlig service 44 Ett Malmö med tillväxt och ökad sysselsättning 46 Ett Malmö med mötes platser för fritid, rekreation och evenemang 48 Malmö en stad med strategiskt markinnehav för framtiden 50 Malmö en stad med god ekonomi 52 Fastighetskontoret en förvaltning med professionalism, engagemang och arbetsglädje 54 2 Verksamhetsplan_2013.indd

3 FÖRORD Malmös befolkning fortsätter att växa. Detta ställer krav på fler bostäder, kontor och lokaler. Men också på att nya platser för rekreation skapas, och förstås ökad kommunal och kommersiell service. VEM? Fler hyresrätter Även under 2013 kommer fastighetskontoret att verka för att fler hyresrätter byggs på kommunalt upplåten mark. Detta sker genom en förmånlig tomträttskonstruktion. För utbudet på bostäder som helhet är det också angeläget att det byggs fler bostadsrätter/äganderätter. Marknadsläget för köpta bostäder är dock fortfarande osäkert, vilket innebär att byggherrarna är avvaktande inför att påbörja den typen av byggprojekt. Modell för att stimulera byggandet För att underlätta byggnation av bostadsrätter/äganderätter har vi inom kommunen börjat tillämpa en modell som ska stimulera byggandet. Den innebär att byggnationen börjar som hyresrätt, men med möjligheten att ändra till bostadsrätt/ äganderätt. Detta ska ske innan inflyttning, då marken säljs/ upplåts på marknadsmässiga villkor. Mycket talar för att 2013 blir det år då bostadsproduktionen på allvar tar fart i Hyllie. Vi kan redan nu skönja tecken som talar för detta. Kommunen kommer att investera vidare i Hyllieprojektet. Ett exempel är anläggningen av Hyllie Allé, vilket kommer att tydliggöra områdets framtida kvaliteter. Ekologiska krav i Västra Hamnen Västra Hamnen fortsätter att utvecklas som en attraktiv stadsdel för boende, arbete och fritid. Under 2013 kommer många bostäder att bli klara för inflyttning. Bostäder som är byggda med högt ställda ekologiska krav. Malmö redo för stort evenemang 2013 är också året då Malmö är redo för ett så mäktigt evenemang som Eurovison Song Contest (ESC). Utan Malmö Arena och MalmöMässan i Hyllie hade det inte varit möjligt. Med ESC har vi fått bevis på att planeringen, bygget, affärsupplägget och avtalskonstruktionen för tillkomsten av Malmö Arena var framsynt. En anläggning som, tillsammans med Emporia, också varit avgörande för de investeringar i kontor, hotell och bostäder som kommer att göras under Malmöbornas Torup Torup är redan idag en stor tillgång för Malmöborna. Området kan med en utvecklad inriktning på natur, kultur och evenemang spela en än större roll för ett växande Malmö. En viktig förutsättning är att busskommunikationerna förbättras. Slottet som återgick till Malmö stad 2012 och de nyuppförda stallarna är tillgångar med stor potential. Det blir spännande att se hur Malmöborna tar emot det natur- och kulturrum som ska invigas under Förbättrad lokalförsörjning Under 2013 intensifieras arbetet med att förbättra lokalförsörjningen. Vi ser framför oss en plan för detta som är mer styrande och mer samordnad med investeringsplaneringen. Lokalförsörjningsplanen kommer att vara till större nytta för verksamheten inom bl.a. förskola, skola och LSS. Ny målstruktur Vi fortsätter arbetet med att utveckla den nya målstrukturen för fastighetskontorets verksamhet. Det är ett arbete som engagerar både chefer och medarbetare, och som ska leda till bättre styrning och uppföljning av verksamheten. Vi ska också medverka till att de nya organisationerna inom skola och stadsdelar får en bra start på sitt arbete. Börje Klingberg Fastighetsdirektör 3 Verksamhetsplan_2013.indd

4 Malmö stad som markägare Malmö stad äger en stor andel av marken i kommunen, ca 55%. Framför allt är det obebyggd mark det vi kallar markreserven, alltså kommunens reserv för framtida utbyggnad och förtätning av staden. Kommunen äger även fastigheter med byggnader t.ex. skolor, förskolor, vårdhem och andra anläggningar för kommunal service. I vårt fastighetsägande ingår också allmän platsmark, t.ex. gator och parker. Malmö äger även markområden i kommunerna Lund, Svedala och Sjöbo. 4 Köper, säljer och hyr ut Fastighetskontoret ansvarar för att köpa och sälja fastigheter. Vi ansvarar även för nyexploatering, omvandling och förtätning av den egna marken. Genom tomträttsavtal eller arrenden upplåts stora delar av vårt markinnehav till andra, t.ex. företag och privatpersoner. Byggnader på tomträttsmark ägs av den som hyr marken av kommunen, medan byggnader på arrendemark kan ingå i arrendet. Interna och externa avtal Även verksamheter inom Malmö stad, som använder kommunens mark, har avtal med fastighetskontoret, så kallade interna markavtal. Olika förvaltningar I stort sett all kommunägd obebyggd mark i Malmö, liksom kommunens markinnehav utanför kommungränsen, i Vomb, Torup, Karup och i Sturup, förvaltas av fastighetskontoret. Allmän platsmark, det vill säga gator, parker och torg, förvaltas av gatukontoret. Serviceförvaltningen/stadsfastigheter förvaltar merparten av kommunens byggnader t.ex. skolor, förskolor, fritidsanläggningar. Byggnader som tillhör lantegendomar eller ingår i koloniområden eller liknande ingår i fastighetskontorets ansvar. Samma sak gäller för en del byggnader inom centralt belägna fastigheter, vilka förvärvas i syfte att exploateras eller för att möjliggöra förändring av detaljplanen. När det gäller mark tillhörande hamnverksamheten ansvarar kommunstyrelsen för markupplåtelsen till CMP, Copenhagen Malmö Port AB. fastigheter och fast egendom Fastigheter i juridisk mening syftar på mark medan byggnader och anläggningar på en fastighet benämns fastighetstillbehör. Med fast egendom i juridisk mening avses jord (själva marken). Denna är indelad i fastigheter, dvs ett bestämt markområde. Verksamhetsplan_2013.indd

5 ORGANISATION LOKALFÖRSÖRJNINGS- AVDELNING LiMa Lägenhetsenhet VEM? FÖRVALTNINGS- AVDELNING HR/IT/ Ekonomienhet Arrendeenhet Lantbruksenhet Katrinetorp Kommunikation TEKNISKA NÄMNDEN FASTIGHETS- DIREKTÖR 5 FASTIGHETSjuridisk avdelning Exploateringsavdelning Avdelningsstab Projektenhet Enhet för Näringsliv och Hyllie Verksamhetsplan_2013.indd

6 VEM ÄR VI? kort beskrivning av fastighetskontoret och vår verksamhet Vem är Fastighetskontoret? Kan man verkligen säga vem är om något som inte är en person? Vi tycker det. Trots allt är Fastighetskontoret inte ett kontor med fastigheter, utan en verksamhet som består av människor, med känslor, tankar och idéer om framtiden. 6 Vi äger marken I det här kapitlet berättar vi kort om vem vi är och vad vi gör. Enklast uttryckt kan vi säga att vår roll är att uppträda och arbeta som kommunens markägare. Vi ansvarar för att köpa och sälja mark. Vår uppgift är att förvalta marken och se till att den används till något som är bra för alla som bor i Malmö eller erbjuder arbetsplatser. Marken ska användas till något bra Ytterst handlar det om att trygga tillgången på mark för bostäder, arbete och andra verksamheter. Men också för rekreation och fritid. Ett bra exempel på det sistnämnda är Bokskogen i Torup. Ett annat är olika koloniområden. Målet är att Malmö ska vara en attraktiv stad för arbete, boende och fritid för alla. Tillsammans med andra När Malmö stad bygger ut staden på egen mark är det vi på fastighetskontoret som har ansvaret att ta fram byggklar mark. Vi gör det inte själva, utan samarbetar då med andra, t.ex. gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och byggherrar m. fl. Vi hjälper också andra förvaltningar med lokalfrågor och förvaltar inhyrda lägenheter för socialt boende. Några mil mark i fyrkant Malmö stad är en mycket stor markägare. Vi ansvarar för cirka hektar mark, varav ca hektar är jordbruksmark och hektar är skog. En del av marken är reservmark för Malmös framtida utbyggnad. 80 medarbetare På fastighetskontoret är vi cirka 80 medarbetare, uppdelade på fyra avdelningar: Exploateringsavdelning Fastighetsjuridisk avdelning Lokalförsörjningsavdelning Förvaltningsavdelning Kjell Sollbe, chef fastighetsjuridiska avdelningen Monica Johansson, chef förvaltningsavdelningen Claes Åsbrink, lokalförsörjningschef Håkan Thulin, exploateringschef Birgitta Westerlund, HR-chef Verksamhetsplan_2013.indd

7 här gör vi... VEM?Det... på exploateringsavdelningen Exploateringsavdelningens huvuduppgift är att tillhandahålla ett allsidigt utbud av byggklara tomter för bostäder, service, kontor, industri och andra verksamheter.... På den fastighetsjuridiska avdelningen Vi är stadens juridiska ombud i olika ärenden som rör fastighetsjuridik. Det handlar om allt från att hjälpa till vid köp och försäljning av mark, se till att regler och lagar följs och företräda kommunen vid eventuella tvister i domstol.... på lokalförsörjningsavdelningen Vi ser till att det finns lokaler för den verksamhet stadens olika förvaltningar bedriver. I arbetet ingår även ansvar för gruppbostäder och lägenheter för socialt boende. Vi stöttar också de olika förvaltningarna med rådgivning i olika frågor, t.ex. tekniska lokalfrågor.... på förvaltningsavdelningen Vi förvaltar mark som staden äger, och hyr ut det mesta med arrendeavtal. Tillsyn och skötsel avser både bebyggd och obebyggd mark. Vi ansvarar även för fastighetskontorets gemensamma administration. 7 Verksamhetsplan_2013.indd

8 VEM ÄR VI? kort beskrivning av fastighetskontoret och vår verksamhet Exploateringsavdelningen Vi ser till att det finns något att bygga på 8 Exploateringsavdelningens uppgift är att ta fram byggklara tomter för nya bostäder, förskolor/skolor och verksamheter/företag. Det gör vi dels genom att utveckla Malmö stads egen mark, dels genom att medverka när privat mark exploateras. Projektledare för små och stora projekt När vi utvecklar Malmö stads mark arbetar vi som projektledare för olika typer av exploateringsprojekt. Det kan vara alltifrån mindre projekt, som berör bara en fastighet, till större projekt som t.ex. Hyllie eller Västra hamnen. Arbetet med att ta fram byggklar mark omfattar insatser i hela exploateringsprocessen, från idéskede, strategiska markförvärv och översiktliga studier via utredningar, planering, kalkylering och exploateringsarbeten till förhandlingar om upplåtelse eller försäljning av färdiga tomter. privat mark När privat mark exploateras medverkar vi bland annat genom att ta fram exploateringsavtal som syftar till att nya detaljplaner ska kunna genomföras. Från lantmätare till miljöspecialister Vi är ett 20-tal medarbetar på avdelningen. Här finns en bred kompetens för att kunna genomföra projekten på bästa sätt: lantmätare, landskapsarkitekter, samhällsplanerare, naturvetare, miljöspecialister och ingenjörer. Arbetet med att utveckla Malmö stads mark bedrivs i projektform tillsammans med andra förvaltningar, byggherrar, arkitekter, olika typer av konsulter och entreprenörer. Avdelningens projektledare har ansvaret för att exploateringsprojekten drivs framåt så att projektmålen uppfylls och så att budget och tidplan hålls. Exploateringsverksamheten ska ge ett positivt netto för kommunen (exploateringsvinst). PÅGÅENDE PROJEKT Gå in på för att se kartan över våra pågående projekt runtom i Malmö. Verksamhetsplan_2013.indd

9 Exploatering för ny bebyggelse i Malmö ska ske i huvudsak genom förtätning av befintlig stadsmiljö. Att omvandla Sege Park ligger i linje med strategin att förtäta innanför Yttre Ringvägen, säger Julia Berglund, projektledare. VEM? Ända sedan sjukhusverksamheten avvecklades i Sege Park har avsikten varit att omvandla området till en stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter, offentlig service och tillgängliga parker. 9 Verksamhetsplan_2013.indd

10 VEM ÄR VI? kort beskrivning av fastighetskontoret och vår verksamhet Fastighetsjuridiska avdelningen 10 Vi är stadens juridiska ombud Fastighetsjuridiska avdelningens uppgift är att företräda kommunen i frågor som ingår i kommunens roll som fastighetsägare. Vi är stadens juridiska ombud i olika ärenden som rör fastighetsjuridik. Vi hjälper också till med förvärv för kommunens strategiska ägande av mark. Exempel, mer i detalj; föra kommunens talan i domstol, genomföra överlåtelser och förvärv av fast egendom och tomträtter, upplåtelse av fastighet med tomträtt, omreglering av tomträttsavgälder, inskrivnings- och fastighetsbildningsåtgärder, anläggnings- och ledningsrättsärenden, rättighetsupplåtelser samt andra liknande ärenden. En rad specialister På avdelningen arbetar 9 personer, alla specialister på sitt område: jurister, arkivarie, registrator och avtalsadministratörer. Vi upprättar alla typer av fastighetsjuridiska avtal. Vi besiktigar och värderar fastigheter, som är aktuella för köp eller försäljning och vi registrerar och dokumenterar kommunens totala fastighetsinnehav. I samarbete med andra Vi hjälper även lokalförsörjningsavdelningen och övriga förvaltningar inom kommunen med hyresavtal, hyrestvister och utbildning. Tillsammans med exploateringsavdelningen bevakar vi möjligheter till förvärv av fastigheter för kommunens framtida behov. Service och hjälp till Malmöborna Vårt arbete präglas av kundfokus, service och engagemang. Vi svarar på frågor om kommunens fastigheter, bistår fastighetsmäklare och värderingsinstitut. För att malmöborna ska få snabba svar på sina frågor strävar vi efter att förenkla hanteringen av olika ärenden. TOMTRÄttER Till varje fastighet med tomträtt hör ett avtal, där hyres villkoren finns angivna. Med fastighet menas tomt marken. Till varje tomträttsfastighet hör ett specifikt avtal. Tomträtt Tomträtt innebär rätt att använda/bruka en fastighet (tomtmark) utan att äga den. Ägaren (kommunen) har upplåtit tomtmarken under längre tid. Den som har nyttjanderätten (tomträttshavare) betalar ersättning i form av en avgift/hyra (s.k. avgäld). Rätten är i princip lika stark som äganderätten till en fastighet (friköpt tomt). Tomträttshavaren kan fritt överlåta tomträtten, belåna och hyra ut den. Så här bestäms tomträttsavgälden Tomträttsavgälden regleras regelbundet och fastställs med utgångspunkt från tomtens markvärde och en avgäldsränta. I samband med reglering av avgälden för kommersiella tomträtter och tomträtter upplåtna för flerfamiljshus gör kommunen en särskild värdering av marken i varje enskilt fall. För småhustomträtter regleras avgälden schablonmässigt. För närvarande används marktaxeringsvärdet. Verksamhetsplan_2013.indd

11 VEM? 11 Fastighetsjuridiska avdelningen arbetar bl.a. med att upprätta ett antal ram-, exploaterings-, markanvisnings- och köpeavtal. Det är viktigt att vi dokumenterar och kvalitetssäkrar dessa avtal så att vi kan hitta dem om 50 år, säger Ingela Österlund, assistent på fastighetsjuridiska avdelningen. Verksamhetsplan_2013.indd

12 VEM ÄR VI? kort beskrivning av fastighetskontoret och vår verksamhet LOKALFÖRSÖRjningsavdelningen Vi skapar rum för alla 12 På lokalförsörjningsavdelningen har vi det övergripande ansvaret för Malmö stads försörjning (anskaffning och avveckling) av lokaler och förvaltningen av sociala boenden. Lokalförsörjningsavdelningen är betydelsefull i kommunens framtida utveckling. Vårt arbete blir allt viktigare för stadens attraktivitet och för att Malmös positiva befolkningsutveckling ska fortsätta. LOKALER och lägenheter Vår avdelning består av två enheter, Lokal i Malmö (LiMa) och lägenhetsenheten. LiMa ansvarar för kommunens övergripande och långsiktiga hantering av lokaler. Lägenhetsenheten ansvarar för förvaltningen av kommunens inhyrning av lägenheter för socialt boende. LOKAL i Malmö (LiMa) Viktig strategisk uppgift Hanteringen av lokaler är en strategisk fråga för kommunen, inte minst eftersom det är den största kostnadsposten efter personal. Att hyra lokaler binder också kapital på lång sikt. Därför är vår uppgift inte bara att skaffa fram lokaler utan att även ge kommunledningen en samlad överblick och ett beslutsunderlag när det gäller lokalfrågorna i sin helhet. Detta i ett långsiktigt och övergripande perspektiv. Ansvar för alla förvaltningar I uppdraget ligger det dagliga arbetet med hyresförhandlingar och att vara rådgivare (juridiskt, ekonomiskt och tekniskt) i lokalfrågor åt kommunens förvaltningar. Det handlar om ett effektivt lokalutnyttjande och långsiktig kommunnytta. Processen är komplex med flera aktörer inblandade och LiMa har en viktig roll i att medverka till att rätt lokal färdigställs i rätt tid. Förskola och skola i fokus Även om LiMa:s ansvarsområde sträcker sig över samtliga förvaltningar, är det förskola och skola som är i fokus de närmaste åren. Den stora inflyttningen till kommunen tillsammans med att många barnfamiljer väljer att bo kvar i innerstaden, har skapat ett stadigt ökande behov av förskoleplatser och skolplatser. Samtidigt är det viktigt att kunna blicka framåt och anpassa utbyggnaden efter att tillväxttakten kan avta. Det gör vi genom att planera för generella byggnader som lätt kan ändras för olika verksamheter samt att ibland planera för tillfälliga lokaler. Instrument för planering Malmö stads lokalförsörjningsplan är ett centralt dokument i kommunens långsiktiga planering som LiMa ansvarar för. Lokalbanken, som innehåller tomställda lokaler, är ett annat viktigt instrument i arbetet med att effektivisera lokalutnyttjandet. LÄGENHEtsenhet (LE) För sociala boenden Vår uppgift på lägenhetsenheten är att skaffa fram och förvalta lägenheter för sociala boenden. Detta gör vi i nära samverkan med stadsdelarnas individ- och familjeomsorg. Lägenheterna kommer både från allmännyttan och privata Verksamhetsplan_2013.indd

13 Från och med halvårsskiftet 2013 införs ny skol- och stadsområdesorganisation i Malmö. Det innebär möjligheter att ytterligare utveckla det lokalstrategiska arbetet i staden. LiMa ska ta ansvar för att genomföra det arbetet i samverkan med berörda förvaltningar. Vi är nöjda med att ha lyckats med att anskaffa lokaler till förskole- och grundskoleförvaltningen som planerar att flytta in i lokaler i kvarteret Rönnen, berättar Claes Åsbrink, lokalförsörjningschef. Vår uppgift på lägenhetsenheten är att skaffa fram och förvalta lägenheter för sociala boenden. Lägenheterna kommer från allmännyttan och privata aktörer runt om i hela Malmö. VEM? 13 hyresvärdar. Vårt arbete är både juridiskt, ekonomiskt och tekniskt. Det innebär allt från att skriva avtal, uppsägning av hyresavtal och besiktningar till hantering av hyresfordringar, beställning av underhåll och renoveringar, med mera. Vi är sju personer som jobbar med de här frågorna. Intensiv samverkan Varje år finns ett mål att anskaffa ett visst antal lägenheter för sociala boenden. För att nå målet krävs att vi har en nära samverkan med de privata hyresvärdarna. Ambitionen är att teckna nya avtal som både reglerar antal upplåtna lägenheter och kraven för övertag därmed minskar förhoppningsvis tendensen att hyresvärdarna drar sig ur samverkan. Det krävs många nya lägenheter Målet är att under 2013 skaffa fram 150 nya övergångslägenheter, exklusive de lägenheter som fås genom markanvisningsavtal. Under året beräknas 59 nya genomgångslägenheter samt 46 nya platser i genomgångsboenden tillkomma. Utöver dessa kommer enheten att överta förvaltningen av 25 platser i två befintliga sociala boenden, som för närvarande hanteras av sociala resursförvaltningen. Sammanlagt tillkommer 130 nya avtal avseende genomgångslägenheter under år Dokument för samarbete Lägenhetsenheten ska, tillsammans med individ- och familje - omsorgen och stadskontoret, färdigställa och implementera ett antal dokument för ett effektivare arbete: Riktlinjer avseende hyresfordringar i sociala boenden och Arbetsordning för rollfördelning. Dokumenten kräver ökad aktivitet från IoF/LE i form av beslut, möte med hyresgäster, efterbevakning av fordringar och klargör uppdrag/rollfördelning. ORDFÖRKLARINGAR Övergångslägenheter Lägenhet som hyrs ut i andra hand till hyresgäst, som stadsdelen bedömer ha förutsättningar att på sikt klara av ett eget förstahandsavtal. Genomgångslägenheter Lägenhet avsedd för viss målgrupp, och är inhyrd via blockhyres avtal. Hyresgästen kan inte ta över hyresavtalet. Verksamhetsplan_2013.indd

14 VEM ÄR VI? kort beskrivning av fastighetskontoret och vår verksamhet Förvaltningsavdelningen Förvaltning, administration, stöd och service 14 Vi på förvaltningsavdelningen består av flera enheter och funktioner. Arrendeenheten, ekonomienheten, lantbruksenheten, Katrinetorp samt kontorets gemensamma stödfunktioner, HR, IT och kommunikation. Våra medarbetare är landskapsingenjörer, lantmästare, trädgårdsmästare, ingenjörer, ekonomer, redovisningsassistenter samt specialister inom HR, IT och kommunikation. Avdelningens drygt 30 medarbetare arbetar i verksamheten och cirka en tredjedel arbetar med stöd och service till fastighetskontorets alla verksamheter. Under sommarhalvåret är vi fler, då tillkommer säsongsanställda i trädgårdarna och ibland även praktikanter. Ekonomienhet Budget, uppföljning och god redovisningssed På ekonomienheten ansvarar vi för att redovisning sker enligt lagstiftning, god redovisningssed och kommuncentrala krav samt att leverantörsbetalningar, kundfaktureringar, momsredovisning och tillgångsredovisning följer uppsatta regler. I vårt uppdrag ligger också att upprätta budget och att genomföra ekonomisk uppföljning såsom delårsrapporter, kvartalsbokslut, utfallsprognoser, likviditetsprognoser samt årsbokslut med årsanalys. Dessutom utformar vi och följer upp policys, rutiner och anvisningar inom det ekonomiska området. HR/IT/KOMMUNIKAtion HR Stöd till fastighetskontorets chefer och medarbetare HR-funktionens uppdrag är att vara en strategisk resurs och att ge service och konsultativt stöd till fastighetskontorets chefer och medarbetare i deras arbete för att uppnå de olika verksamheternas mål. Strategiskt arbete HR-funktionen arbetar även strategiskt med ledar- och arbetslagsutveckling samt utveckling inom områdena jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö. Alla medarbetarfrågor I det vardagliga arbetet jobbar vi med alla förekommande medarbetarfrågor, från bemanningsplanering, rekrytering, Ekonomarbete består av att dokumentera ekonomiska händelser för att visa på den ekonomiska ställningen. Analyser och uppföljningar av ekonomi samt en god kommunikation med verksamheten syftar till att stötta att fastighetskontorets verksamhets- och ekonomiska mål nås, säger Filippa Mellbourn, enhetschef ekonomi, här tillsammans med ekonomerna Yvonne Tingslund och Ann-Kristin Nordquist. Verksamhetsplan_2013.indd

15 kompetensutveckling och anställnings- och lönevillkor till psyko - sociala frågor, rehabilitering, friskvård, försäkringsfrågor, förhandlingar och utredningsverksamhet. Med delaktighet når vi målen Fastighetskontorets medarbetare har hög kompetens. Arbetet upplevs som meningsfullt och präglas av en hög grad av delaktighet och möjlighet till påverkan. Det är en bra grund som innebär att vi tillsammans kan göra ett bra arbete och se till att vi uppnår våra inriktningsmål. IT-funktion Stöd och utveckling På IT-funktionen ansvarar vi för användarstöd och utveckling av verksamheten med stöd av IT. Fastighetskontorets IT-verksamhet styrs av två saker: Malmö stads strategier och regelverk som styr e-utveckling och informationssäkerhet. Verksamhetens och ledningens behov av informationslösningar och utrustning. KOMMUNIKAtionsfunktion På kort och lång sikt Kommunikationsfunktionen arbetar strategiskt med långsiktig och daglig information och kommunikation. Uppgiften är att vara ett stöd och en resurs för fastighetskontorets övergripande kommunikation. Det görs genom samordning, utveckling och produktion av interna och externa aktiviteter. I kommunikationsplanen som arbetats fram inför exploateringsprocessen för Sege Park har inblandade förvaltningar lagt stor vikt att arbeta med medborgardialog för att främja delaktigheten inför detaljplanearbetet. 15 VEM? Styrande för fastighetskontorets IT-verksamhet är stadens e-strategi med tillhörande regelverk samt verksamhetens behov av informationslösningar och utrustning. I FK-kartan finns bl.a. information om kommunens markinnehav samt fördelningen av förvaltningsansvaret. Kartan utvecklas kontinuerligt efter hand som behov uppstår från mina kollegor på FK, berättar Ann-Charlotte Malmros, IT-samordnare. För att stödja medarbetarna i deras olika arbetsprocesser är det mitt ansvar att anpassa verksamhetssystem och databaslösningar efter verksamhetens behov. Verksamhetsplan_2013.indd

16 VEM ÄR VI? kort beskrivning av fastighetskontoret och vår verksamhet Arrendeenhet 16 Vi är nio personer som tillsammans arbetar och ser till att, specifika markområden med tillhörande byggnader, kvartersmark och mark som inte är detaljplanerad, förvaltas och används på ett effektivt, ekonomiskt och miljövänligt sätt. De flesta av oss har en grön, administrativ eller förvaltande bakgrund. Allt från odlingsmark till kajer och båtplatser Vi har många olika typer av markområden och anläggningar att förvalta. Några exempel är våra ca 1700 odlingslotter för de odlingsintresserade, 12 trädgårdkoloniområden, 8 djur - koloniområden, ca 90 olika platser för parkering, golfbanor, kiosker, båtplatser, kyrkogårdsmark, bensinstationer, upplagsområden mm. Anläggningar kan vara gårdsbyggnader, enfamiljshus, kajer, industrispår m.m. Vi förvaltar också VA-anläggningar och ett vattenverk för produktion av vatten till 636 hushåll. Varje plats och varje verksamhet kräver sina skötselmetoder och sin specialkunskap. VEM KAN hyra? Vi erbjuder mark till en mängd olika intressenter, alla med den gemensamma nämnaren att de behöver mark eller lokaler i någon form. Företag, föreningar, privatpersoner är välkomna att hyra de olika arealerna. Vi arbetar för att tillmötesgå alla de önskemål som finns. Ett VAckrare och bättre Malmö Vi arbetar också med de områden som ingen annan är intresserad av. Den marken försöker vi göra mer attraktiv för Malmöborna genom förskönande åtgärder. Vi satsar också på åtgärder som främjar och gynnar den biologiska mångfalden. Den mark vi inte hyr ut sköter vi antingen med hjälp av entreprenörer, kommunal sysselsättningspolitik, eller med hjälp av egen personal. Den bästa skötselmetoden är just att arrendera ut marken och låta andra sköta den, samtidigt som kommunen kan få en intäktsförstärkning till den kommunala verksamheten. VÅRA medarbetare Öga för detaljer Arrendeenheten har ett mycket brett verksamhetsområde. Förutom själva markytan ansvarar vi även för ett stort antal anläggningar, till exempel industrispår, kajer, byggnader, vägar och grönområden. All mark, alla byggnader och anläggningar kräver ständig tillsyn och skötsel. Våra medarbetare gör ett omfattande och engagerande arbete. Ingen dag är den andra lik och det gäller att ha ett öga för detaljer för att ständigt vara observant på vad som bör göras och på vilket sätt. Vackert och ekonomiskt Vi ansvarar för att de byggnader och anläggningar vi sköter ska vara säkra och i bra skick. Det är förstås en fråga om att de ska vara fina och vackra att se på. Men det är också en fråga om god ekonomi. Underhåll är ett långsiktigt arbete som syftar både till säkerhet, tilltalande yttre och i slutändan att behålla värdet. Kajerna i Limhamns småbåtshamn är ett av de markområden som arrendeenheten förvaltar. Här gjordes 2012 ett stort renoveringsarbete då vi bl.a. förstärkte kajerna. Ibland inträffar arbeten som akut måste åtgärdas och då är det en stor fördel att ha skötselresurser i egen regi. Det är viktigt med en god lokalkännedom när vi snabbt behöver vara på plats, säger Benny Silow, traktorförare. Verksamhetsplan_2013.indd

17 Lantbruksenhet Katrinetorp Vi är åtta personer som jobbar året runt och ytterligare två under säsong. Vi är förvaltare, trädgårdsmästare och parkarbetare som tillsammans ansvarar för och sköter delar av fastighetskontorets markinnehav. Jordbruk Den största delen av marken arrenderas ut till jordbruksdrift. Ibland tillsammans med mark som jordbrukarna själva äger eller arrenderar av andra markägare. På vissa fastigheter ingår byggnader i arrendet, i andra fall finns brukningscentrum (bostadshus eller ekonomibyggnader) på annat håll. De flesta arrendatorer är växtodlare. Det förekommer också en del grönsaksodling, främst i Malmös södra delar där förhållandena är gynnsamma för den typen av produktion. Arrendatorer på marker som fastighetskontoret äger i andra kommuner har i vissa fall djurhållning, främst kor eller får. Skog, fiske och jakt Skogarna sköts av entreprenörer, medan de arbeten som krävs inom motionsområdena till största delen sköts av våra egna medarbetare. Detta gäller även grönskötseln i Torups slottspark och Katrinetorps park och trädgård. Fiske och jakt sköts via samarbetsavtal med olika föreningar Katrinetorp har funnits på Malmös karta sedan början av 1800-talet. I Malmö stads ägande sedan 1937 och fram till början av 1990-talet var detta en arrendegård långt utanför staden. Mötesplats och kulturarv Mycket har hänt sedan fastighetskontoret 1996 påbörjade restaureringen av gården. Visionen har varit och är att skapa en historisk mötesplats för Malmöborna och att visa upp ett restaurerat kulturarv som kan berätta om gårdens historia och fyllas med arrangemang kring årliga traditioner. Detta i samarbete med andra organisationer, föreningar, fackmän och skolor. Föreläsningar och utställningar Under 2013 påbörjas arbetet med en utvecklingsplan för Katrinetorps byggnader, park och trädgårdar. Planen ska kopplas till det påbörjade detaljplanearbetet med Lindängelunds rekreationsområde. Genom ombyggnad och renovering av gårdens stallbyggnad skapas nya lokaler för möten, föreläsningar och utställningar. Här kommer också att finnas informationsplats och gårdskontor allt med möjlighet till flexibel användning. 17 VEM? Det ska bli vackrare i Torups slottspark och spåren av det historiska skeendet i parken tydligare under 2013, berättar Anna-Lena Johansson, trädgårdsmästare. Design och urvalet av växter har stor betydelse för det historiska kulturarvet i trädgården och parken på Katrinetorp. Det är ett omfattande arbete att underhålla en historisk trädgård som Katrinetorp, men det är ett arbete som ger belöning, menar Ahmet Becarevic, trädgårdsmästare. Verksamhetsplan_2013.indd

18 VAD GÖR VI? AKTUELLA OCH PLANERADE PROJEKT 2013 Exploateringsavdelningen Västra Hamnen Den mänskliga förvandlingen 18 I Västra Hamnen fortsätter omvandlingen från gammalt varvs- och industriområde till ett nytt område med blandad stadsbebyggelse. Här ska finnas plats för attraktiva bostäder, verksamheter, utbildning, service och parker. Västra Hamnen är utsedd till nationellt exempel på hållbar stadsutveckling, ska vara internationellt ledande och ska fungera som motor i Malmös omvandling till hållbarhet. Över boende Utbyggnaden startade med Bo01-området längst i väster och fortsatte med Flagghusen, Stapelbädden, Västra Hamnens skola, Fullriggaren och Kappseglaren. Nästa stora utbyggnadsetapp är Korvetten. I hela Västra Hamnen bodde i slutet av 2012 drygt personer. Närmare av dem flyttade in i Fullriggaren byggstarter & INFLyttNINGAR Under 2013 planeras byggstart för 150 bostäder (hyresrätter och bostadsrätter) i Kappseglaren. Söder om Lilla Varvsgatan blir det möjligt att ha byggstart för ca 50 lägenheter i Stapelbädden. Det första spadtaget för Stapelbäddskolan planeras under hösten Skolan kommer att ha plats för elever i årskurserna F-9. I Kappseglaren blir 100 hyresrätter klara för inflyttning. Ett kontorshus i Fullriggaren blir också klart. I Galeonen öppnar en tillfällig förskola under sommaren Gatorna och parkerna i Fullriggaren färdigställs. Inte minst Einar Hansens esplanad kommer att ha betydelse för upplevelsen av stadsmiljön i Västra Hamnen. Även några gator i Kappseglaren blir klara. Skateparkens arrangemangsverksamhet anpassas mot det angränsande bostadsprojektet. Viss ombyggnad inom skateparken utförs under På Skoltiden kommer en markanvisningstävling att hållas för ett projekt med kontor och förskola. I övrigt fortsätter uppföljningen av hållbarhetsåtgärderna inom ramen för Miljöbyggprogram Syd och Hållbara städers ekonomiska stöd. Informationsverksamheten utåt för kommuner och andra väntas fortsätta även under Fullriggaren i Västra Hamnen är Sveriges största passivoch lågenergihusområde. Projektet är ett delområde i Västra Hamnen som är utsett till nationellt exempel på hållbar stadsutveckling. Fullriggaren ska vara internationellt ledande samt fungera som motor i Malmös omvandling till hållbarhet, berättar Pernilla Andersson, projektledare. I Västra hamnen blir det allt vanligare med sedumtak, d.v.s. gröna tak. Hus med sedumtak får en energiförbrukning som är lägre och inomhusklimatet blir bättre, även på sommaren, då vegetationen och den fukt som binds bidrar till att kyla ner inomhusluften. I förgrunden syns sedumtak i Kappseglaren. Verksamhetsplan_2013.indd

19 ByggVesta, Klippern 1, hyresrättsprojekt med 43 lägenheter inom projekt Kappseglaren. I Västra Hamnen satsar Malmö stad, byggherrar och andra samarbetspartners på utveckling av alternativa energikällor. En stor andel av fastighetserna använder avfallskvarnar och vind- och solenergi från egna källor. 19 VAD? Bild från E.ON:s fastighet Hållbarheten som ritats av arkitekt Cord Siegel i projekt Kappseglaren. 1. Fullriggaren / 2. Kappseglaren / 3. Stapelbädden / 4. Korvetten / 5. Galeonen / 6. Skoltiden Verksamhetsplan_2013.indd

20 VAD GÖR VI? AKTUELLA OCH PLANERADE PROJEKT 2013 Exploateringsavdelningen Norra Sorgenfri/KVARteret SpÅRVÄGEN Från utkant till innerstad Norra Sorgenfri började användas som industriområde för mer än 100 år sedan. Det låg i stadens utkant. Idag kan området nära nog betraktas som innerstad, bara en kort promenad till centrum bostäder Den industriella verksamheten har successivt minskat och många gamla industribyggnader har rivits. Det centrala läget och storleken på området, cirka 40 hektar, gör det till ett mycket intressant område för stadsförnyelse och förtätning. Cirka nya bostäder bedöms kunna byggas på området i sin helhet. Flertalet fastigheter inom området är privatägda. Stadens eget kvarter Stadens markinnehav är i princip begränsat till kvarteret Spårvägen vid hörnet Industrigatan/Nobelvägen. I kvarteret planeras en blandad bebyggelse med fokus på bostäder. Målet är en tät och varierad stadsmiljö med 650 nya bostäder, varav ca hälften ska vara hyresrätter. Även torg och grönområden Utöver lägenheter planeras även för stadsradhus, lokaler för verksamheter, förskola, LSS-boende samt ett antal mindre torg- och grönområden. Det pågår en dialog med byggherrar och en ny detaljplan väntas bli antagen i slutet av Idéer från ungdomar Under 2012 anordnades utställningen UngBo 12 i båghallarna, de äldre delarna av bussgaraget som finns kvar inom kvarteret. Utställningen var ett resultat av en tävling där unga har fått komma med idéer och förslag på hur man skulle kunna lösa bostadsituationer för unga i framtiden. Ungt boende Som en fortsättning på UngBo12 har en markanvisningstävling utlysts för en byggrätt i kv. Spårvägen med inriktning mot ungt boende. Vinnare blev Byggvesta. Under våren 2013 kommer markanvisningsavtal att tecknas med inbjudna byggherrar. Tidigast möjliga byggstart beräknas till våren Industrigatan huvudstråket i området Parallellt med Spårvägens utveckling arbetar gatukontoret med Industrigatan och dess utveckling för att bli ett attraktivt stråk och en sammanlänkande ryggrad genom området. För att nå vårt inriktningsmål att producera bostäder för alla behov är det viktigt att vi skapar möjligheter för olika upplåtelseformer och hustyper i projekten. I byggherredialogerna och detaljplanearbetet jobbar vi för att skapa förutsättningar för en så stor blandning av lägenhetstyper som möjligt, berättar Jan Johansson och Stina Räftegård, projektledare för Norra Sorgenfri. Verksamhetsplan_2013.indd

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2014

Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2014 Fastighetskontoret Verksamhetsplan 2014 INNEHÅLL Förord 3 Direktiv från Tekniska nämnden 4 Kommunfullmäktiges budgetmål 5 Fastighetskontorets uppdrag 6 Malmö stad som markägare 7 Fastighetkontorets avdelningar

Läs mer

UNGBO 12:S MARKANVISNINGSTÄVLING MED UNGDOMSTOUCH 2012-09-26

UNGBO 12:S MARKANVISNINGSTÄVLING MED UNGDOMSTOUCH 2012-09-26 UNGBO 12:S MARKANVISNINGSTÄVLING MED UNGDOMSTOUCH 2012-09-26 VISION Inledning Malmö stad, genom UngBo 12, bjuder in till en markanvisningstävling för ett utvecklingsprojekt som berör morgondagens bostäder

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-02-23. Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2011

Tekniska nämnden 2011-02-23. Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2011 Tekniska nämnden 2011-02-23 Fastighetskontoret Verksamhetsplan 2011 Innehåll sid Inledning 3 Vårt uppdrag 4 Vår verksamhetsidé 4 Direktiv från Tekniska nämnden 4 Kommunfullmäktiges målområden 5 Malmö stad

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Kst 2016/212 Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 2 (6) Vad är en markanvisning? Enligt 1 Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för markanvisning Örebro kommun 2014-11-25 Sam 807/2014 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING RIKTLINJER Säkerställer ett riktigt agerande

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun.

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun. Jörgen Palm Stora Projekt Telefon: 08-508 263 04 jorgen.palm@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2010-08-26 Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 Fastighetskontoret. Bild

Verksamhetsplan 2010 Fastighetskontoret. Bild Verksamhetsplan 2010 Fastighetskontoret Bild Fastighetskontorets verksamhetsplan 2010 Innehåll Fastighetsdirektören inleder... 2 fastighetskontorets uppdrag... 4 malmö stad som markägare... 8 fastighetskontorets

Läs mer

Malmö skapar möjligheter

Malmö skapar möjligheter Malmö skapar möjligheter Börje Klingberg Fastighetsdirektör, Malmö stad Fotograf Leif Johansson Fastighetskontorets verksamhetsidé Fastighetskontoret skall tillsammans med andra aktörer skapa en för alla

Läs mer

Inriktningsmål - Ett Malmö med bostäder för alla behov

Inriktningsmål - Ett Malmö med bostäder för alla behov Inriktningsmål - Ett Malmö med bostäder för alla behov Effektmål Alla malmöbor kan erbjudas en bostad som motsvarar deras behov och efterfrågan, genom god tillgång till ett varierat utbud av bostäder.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Innehåll Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 3 Markanvisning generellt 5 Markanvisning vid

Läs mer

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2001-12-11 Handläggare: Yussuf Hassen Region Innerstad Projekt Hammarby Sjöstad Tel: 508 262 87 yussuf.hassen@hammarbysjostad.stockholm.se 2001-11-21 Handläggare:

Läs mer

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 171 1/7 Strategi för Gislaveds kommuns markförsörjning STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Rätt mark på rätt plats MARKFÖRSÖRJNING MARKFÖRVÄRV

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Från vision till verklighet kommun och byggherrar i samverkan Lone Åkesson

Från vision till verklighet kommun och byggherrar i samverkan Lone Åkesson Från vision till verklighet kommun och byggherrar i samverkan Lone Åkesson Biträdande avdelningschef projektsamordnare Stadsbyggnadskontoret, planavdelningen Presentation Historik Metodiken ett förhållningssätt

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo VAD FÅR BOSTADSBRISTEN FÖR KONSEKVENSER? Individuella Demokratiska Finansiella Samhälleliga Malmö ska husera Sveriges

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Lokalförsörjningsplan 2015-2024

Tjänsteskrivelse. Lokalförsörjningsplan 2015-2024 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-10-03 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Tjänsteskrivelse Lars.Tingsmark@malmo.se Lokalförsörjningsplan 2015-2024 SOFN-2014-504 Sammanfattning

Läs mer

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt UPPLÄGG Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden Frågor Lars Böhme, landskapsarkitekt Stadsbyggnadsprocessen Uppdrag från Fastighetsägare/Byggherre VAD

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2005-01-25 Handläggare: Larisa Freivalds Region Ytterstad Markbyrån Tel: 508 263 20 larisa.freivalds@gfk.stockholm.se Dnr 04-411-4005 2004-12-16 Till Gatu-

Läs mer

Byggherredialog i Fullriggaren

Byggherredialog i Fullriggaren Byggherredialog i Fullriggaren Pernilla Andersson Projektledare Fastighetskontoret, exploateringsavdelningen Fullriggaren 19 fastigheter, 83 036 m² BTA 636 lägenheter: 544 hr, 37 br, 34 ägarlägenheter

Läs mer

Vi gör så att Gävle växer

Vi gör så att Gävle växer Gävle kommun 801 84 Gävle www.gavle.se Vi gör så att Gävle växer Jobba med oss! satsar för framtiden och erbjuder varje år praktikplatser, examensjobb och traineeplatser. Praktik Vi söker engagerade universitets-

Läs mer

Riktlinjer för kommunal markanvisning

Riktlinjer för kommunal markanvisning VERSION 1.0 DIARIENUMMER KS 2014.352 2015-02-19 Riktlinjer för kommunal markanvisning 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-27 Innehåll Riktlinjer för kommunal markanvisning... 1 1. Kommunala markanvisningar...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2015-03-26, 47 ANSVAR UPPFÖLJNING: Samhällsbyggnadschef

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo 288 900 UNGA I SVERIGE SAKNAR IDAG BOSTAD VARFÖR ÄR UNGA SÅ UTSATTA PÅ BOSTADSMARKNADEN? Hög arbetslöshet Osäkra

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan AVSIKTSFÖRKLARING 1 PARTER Lidköpings kommun nedan kallad kommunen å ena sidan 88 Lidköping, å AB Bostäder i Lidköping(556040-9848), Box 2204, 02 Lidköping och Frenbo Sockerbruksgatan 40 Lidköping andra

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Margareta Catasús Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-05-19 Markanvisning för radhus inom fastigheten Baslinjen 1 i Skarpnäcks

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING 1 (5) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, och Bolaget AB (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 8 nedan träffats följande

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Fastigheter för extern uthyrning

Fastigheter för extern uthyrning Revisionsrapport Fastigheter för extern uthyrning Skellefteå kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Dnr KK15/547 STRATEGI Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Del 3 - Handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13 Dnr KK15/547 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 ns genomförande...

Läs mer

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad carl.welin@malmo.se Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning UTMANINGAR befolkningstillväxt social balans plats för samhällsservice

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Riktlinjer för kommunala markanvisningar TIERPS KOMMUN Riktlinjer för kommunala markanvisningar 4"4, Bill - -?-s Dokumenttyp Riktlinjer för kommunal markanvisningar att gälla från och med 15 juni 2016 Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ ATT KÖPA TOMT I MALMÖ I Malmö kommun är det fastighetskontoret som tillhandahåller kommunala tomter för de som önskar bygga sitt eget hus. administrerar den

Läs mer

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Styrelsehandling nr 14 2017 02 10 Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål att Framtiden ska

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Vad är Mölndal? www.molndala.com

Vad är Mölndal? www.molndala.com Vad är Mölndal? 61 610 invånare 6000 företag, nettoökning 100/år de senaste 10 åren 35 300 arbetsplatser, ca 50% i Åbro centrala Mölndal Nettopendling + 4 800 personer 22% tillverkning, 20% handel, 17%

Läs mer

Sammanfattning Halvtidsutvärderingen av Västra Hamnen

Sammanfattning Halvtidsutvärderingen av Västra Hamnen Sammanfattning Halvtidsutvärderingen av Västra Hamnen Malmö stad HALVTIDSUTVÄRDERINGEN AV VÄSTRA HAMNEN Arbetet har gjorts för att utvärdera Västra Bo01 Hamnen som helhet men utvärderingen har även skett

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Reglemente för tekniska nämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Reglemente för tekniska nämnden Ks 2010:523 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Reglemente för tekniska nämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns

Läs mer

Markanvisning för kontor inom fastigheten Glädjen 9 i Stadshagen till Akademikerförbundet SSR

Markanvisning för kontor inom fastigheten Glädjen 9 i Stadshagen till Akademikerförbundet SSR Dnr Sida 1 (6) 2015-11-09 Handläggare Monica Almquist 08-508 262 52 Till Exploateringsnämnden 2015-12-10 Markanvisning för kontor inom fastigheten Glädjen 9 i Stadshagen till Akademikerförbundet SSR Förslag

Läs mer

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25 Parter Varbergs kommun, nedan kallad kommunen 212000-1249 432 80 Varberg AB, nedan kallad exploatören 1. Bakgrund, syfte och omfattning Avtalet

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Intern kontrollplan 2014, FK deluppföljning 2

Intern kontrollplan 2014, FK deluppföljning 2 Intern kontrollplan 2014, FK deluppföljning 2 De övergripande granskningsområdena har identifierats i en riskanalys, framtagen av den utökade ledningsgruppen den 20 januari 2014. Områdena kommer troligen

Läs mer

Överenskommelse med Teleskopet Förvaltnings AB m fl om evakuering av arrendeområde inom del av fastigheten Mårtensdal 6 i Södra Hammarbyhamnen

Överenskommelse med Teleskopet Förvaltnings AB m fl om evakuering av arrendeområde inom del av fastigheten Mårtensdal 6 i Södra Hammarbyhamnen Exploateringskontoret Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) Dnr E2015-01194 2015-05-20 Handläggare Martin Skillbäck 08-508 262 76 Till Exploateringsnämnden 2015-06-11 Överenskommelse med Teleskopet Förvaltnings

Läs mer

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått?

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? En av HALA-projektets strålar Inom HALA-projektet fann parkgruppen samband mellan kulturhusets och samhällets utveckling i förhållande

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

Riktlinjer för stadsodling på kommunägd mark

Riktlinjer för stadsodling på kommunägd mark 2016-02-052016-01- 11 1 (5) Kommunstyrelsen Riktlinjer för stadsodling på kommunägd mark Dessa riktlinjer ska vara ett stöd för kommunens förvaltningar i kontakten med odlingsinitiativ från både privatpersoner

Läs mer

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan Nr. 1 2013 PLANERING AV STAD & LAND Finansiell omtanke PLANERA FÖR BOSTÄDER Bostadsbehov Kontraproduktiva utredningsförslag Socialt blandat boende Service i samverkan Linking social capital, Praktisera

Läs mer

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 2 (7) Inledning Järfälla är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Ansvaret för bebyggelseutvecklingen

Läs mer

egna erfarenheter av samverkansprojekt

egna erfarenheter av samverkansprojekt egna erfarenheter av samverkansprojekt Kommuner Fastighetsägare Allmännyttiga fastighetsbolag Privata fastighetsbolag Byggherrar Invånare Föreningar Kommunens analys av intressenter gjordes tidigt i processen

Läs mer

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat.

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Sektor samhällsbyggnad, 2015-02-26 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Gemensamma utvecklingsområden för Skövde kommun och företagarna

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Försäljning av mark i Botkyrka till Botkyrka kommun

Försäljning av mark i Botkyrka till Botkyrka kommun Sida 1 (8) 2016-11-22 Handläggare Tomas Shaw 08-508 265 22 Till Exploateringsnämnden 2016-12-15 Försäljning av mark i Botkyrka till Botkyrka kommun Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden godkänner

Läs mer

Markanvisning för förskola inom del av fastigheterna Bromsten 8:1, Bromsten 8:31 och Eskil 9 i Bromsten till SISAB.

Markanvisning för förskola inom del av fastigheterna Bromsten 8:1, Bromsten 8:31 och Eskil 9 i Bromsten till SISAB. Anna Savås Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 265 27 anna.savas@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-05-19 Markanvisning för förskola inom del av fastigheterna Bromsten 8:1, Bromsten

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 11-19 ande Mattias Adolfson (S) Ingemar Einarsson (C) Dzenita Abaza (S) Anders Andersson

Läs mer

Om Byggemenskapen Råbylund. ett funktionsblandad pilotprojekt

Om Byggemenskapen Råbylund. ett funktionsblandad pilotprojekt Om Byggemenskapen Råbylund ett funktionsblandad pilotprojekt Rätt läge? Området bör ha en tydlig inriktning och gemensamma mål. Områdets storlek och karaktär är av betydelse Placering i staden Läget bör

Läs mer

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun Riktlinjer för tomträtt, februari 2016 Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun 1 Riktlinjer för tomträtt Inledning När mark eller fastighet ska avyttras kan tomträtt under vissa särskilda betingelser

Läs mer

MARKANVISNINGSRIKTLINJER. Per-Anders Framgård

MARKANVISNINGSRIKTLINJER. Per-Anders Framgård MARKANVISNINGSRIKTLINJER Per-Anders Framgård Markanvisning - en option Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre. Byggherren har ensamrätt att under en begränsad tid och

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Markanvisningspolicy Samrådshandling

Markanvisningspolicy Samrådshandling Markanvisningspolicy Samrådshandling 2016-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Utgångspunkter för markanvisningar... 2 2. MARKANVISNINGSPOLICY... 2 2.1 Vad är en markanvisning?...

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Dnr Sida 1 (7) 2016-05-10 Handläggare Sofia Iderheim 08-508 264 90 Till Exploateringsnämnden 2016-06-09 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Förslag

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13 Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 Varför markanvisningspolicy? Kommunens vilja med sitt markinnehav. Transparenta, klara och entydiga regler för markanvisningar. Bidrar till

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Riktlinjer. Luleå kommun. VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå.

Riktlinjer. Luleå kommun. VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå. Riktlinjer VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå. RIKTNINGAR Visar vad som är avgörande att prioritera för Luleå som samhälle halvvägs till Vision Luleå 2050. Balanserar de värden och intressen

Läs mer

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön.

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. 2016-07-05 1 (6) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2016/539 Projekt 9243 Nacka stad ingår i tunnelbaneavtalet. Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. Kartan visar områdets

Läs mer

ANVISNING AV MARK FÖR BOSTÄDER OCH VERKSAMHETER

ANVISNING AV MARK FÖR BOSTÄDER OCH VERKSAMHETER Fastighetskontoret ANVISNING AV MARK FÖR BOSTÄDER OCH VERKSAMHETER Policy och regler www.goteborg.se POLICY FÖR ANVISNING AV MARK STADENS ANSVAR FÖR MARKOCH BOSTADS FÖRSÖRJNING En viktig del i stadsutvecklingen

Läs mer

Markanvisning för kultur- och bostadsändamål inom del av fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Folkhem.

Markanvisning för kultur- och bostadsändamål inom del av fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Folkhem. ff TJÄNSTEUTLÅTANDE Kontaktperson Christina Winberg Innerstad Telefon: 08-508 26266 christina.winberg@mk.stockholm.se Till Marknämnden 2005-12-15 Markanvisning för kultur- och bostadsändamål inom del av

Läs mer

IIntresseanmälan av drift och ett eventuellt

IIntresseanmälan av drift och ett eventuellt IIntresseanmälan av drift och ett eventuellt ägande av Kristiansborgsbadet i Västerås Västerås stad bjuder härmed in långsiktiga aktörer till att anmäla intresse för att driva framtidens friskvårds- och

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...?

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Jonas Kamleh Enhetschef för Klimat och Naturresurser Avdelningen för Stadsutveckling och strategi Miljöförvaltningen, Malmö stad Ja. och kanske lite

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer