FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014"

Transkript

1 FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN VEM? VAD? HUR? Verksamhetsplan_2013.indd

2 INNEHÅLL DEL 1 VEM ÄR VI? Förord 3 Malmö stad som markägare 4 Organisation 5 Vem är fastighetskontoret 6 Det här gör vi... 7 Exploateringsavdelningen 8 Fastighetsjuridiska avdelningen 10 Lokalförsörjningsavdelningen 12 Förvaltningsavdelningen 14 DEL 2 VAD GÖR VI? Västra hamnen 18 Norra Sorgenfri / Kvarteret Spårvägen 20 Hyllie 22 Norra hamnen 24 Kvarteret Vidar 26 Vintrie Park 26 Pågående projekt 27 Malmö Live 28 Projekt Lokalförsörjningsplanen 30 Projekt Lägenhetsenheten Hemlöshet 31 Projekt Arrendeenheten 32 Projekt Lantbruksenheten 34 Katrinetorp 37 DEL 3 HUR SKA VI NÅ MÅLEN? Tekniska nämndens direktiv 38 Inriktningsmål, effektmål och leveransmål 40 Ett Malmö med bostäder för alla behov 42 Ett Malmö med välutbyggd offentlig service 44 Ett Malmö med tillväxt och ökad sysselsättning 46 Ett Malmö med mötes platser för fritid, rekreation och evenemang 48 Malmö en stad med strategiskt markinnehav för framtiden 50 Malmö en stad med god ekonomi 52 Fastighetskontoret en förvaltning med professionalism, engagemang och arbetsglädje 54 2 Verksamhetsplan_2013.indd

3 FÖRORD Malmös befolkning fortsätter att växa. Detta ställer krav på fler bostäder, kontor och lokaler. Men också på att nya platser för rekreation skapas, och förstås ökad kommunal och kommersiell service. VEM? Fler hyresrätter Även under 2013 kommer fastighetskontoret att verka för att fler hyresrätter byggs på kommunalt upplåten mark. Detta sker genom en förmånlig tomträttskonstruktion. För utbudet på bostäder som helhet är det också angeläget att det byggs fler bostadsrätter/äganderätter. Marknadsläget för köpta bostäder är dock fortfarande osäkert, vilket innebär att byggherrarna är avvaktande inför att påbörja den typen av byggprojekt. Modell för att stimulera byggandet För att underlätta byggnation av bostadsrätter/äganderätter har vi inom kommunen börjat tillämpa en modell som ska stimulera byggandet. Den innebär att byggnationen börjar som hyresrätt, men med möjligheten att ändra till bostadsrätt/ äganderätt. Detta ska ske innan inflyttning, då marken säljs/ upplåts på marknadsmässiga villkor. Mycket talar för att 2013 blir det år då bostadsproduktionen på allvar tar fart i Hyllie. Vi kan redan nu skönja tecken som talar för detta. Kommunen kommer att investera vidare i Hyllieprojektet. Ett exempel är anläggningen av Hyllie Allé, vilket kommer att tydliggöra områdets framtida kvaliteter. Ekologiska krav i Västra Hamnen Västra Hamnen fortsätter att utvecklas som en attraktiv stadsdel för boende, arbete och fritid. Under 2013 kommer många bostäder att bli klara för inflyttning. Bostäder som är byggda med högt ställda ekologiska krav. Malmö redo för stort evenemang 2013 är också året då Malmö är redo för ett så mäktigt evenemang som Eurovison Song Contest (ESC). Utan Malmö Arena och MalmöMässan i Hyllie hade det inte varit möjligt. Med ESC har vi fått bevis på att planeringen, bygget, affärsupplägget och avtalskonstruktionen för tillkomsten av Malmö Arena var framsynt. En anläggning som, tillsammans med Emporia, också varit avgörande för de investeringar i kontor, hotell och bostäder som kommer att göras under Malmöbornas Torup Torup är redan idag en stor tillgång för Malmöborna. Området kan med en utvecklad inriktning på natur, kultur och evenemang spela en än större roll för ett växande Malmö. En viktig förutsättning är att busskommunikationerna förbättras. Slottet som återgick till Malmö stad 2012 och de nyuppförda stallarna är tillgångar med stor potential. Det blir spännande att se hur Malmöborna tar emot det natur- och kulturrum som ska invigas under Förbättrad lokalförsörjning Under 2013 intensifieras arbetet med att förbättra lokalförsörjningen. Vi ser framför oss en plan för detta som är mer styrande och mer samordnad med investeringsplaneringen. Lokalförsörjningsplanen kommer att vara till större nytta för verksamheten inom bl.a. förskola, skola och LSS. Ny målstruktur Vi fortsätter arbetet med att utveckla den nya målstrukturen för fastighetskontorets verksamhet. Det är ett arbete som engagerar både chefer och medarbetare, och som ska leda till bättre styrning och uppföljning av verksamheten. Vi ska också medverka till att de nya organisationerna inom skola och stadsdelar får en bra start på sitt arbete. Börje Klingberg Fastighetsdirektör 3 Verksamhetsplan_2013.indd

4 Malmö stad som markägare Malmö stad äger en stor andel av marken i kommunen, ca 55%. Framför allt är det obebyggd mark det vi kallar markreserven, alltså kommunens reserv för framtida utbyggnad och förtätning av staden. Kommunen äger även fastigheter med byggnader t.ex. skolor, förskolor, vårdhem och andra anläggningar för kommunal service. I vårt fastighetsägande ingår också allmän platsmark, t.ex. gator och parker. Malmö äger även markområden i kommunerna Lund, Svedala och Sjöbo. 4 Köper, säljer och hyr ut Fastighetskontoret ansvarar för att köpa och sälja fastigheter. Vi ansvarar även för nyexploatering, omvandling och förtätning av den egna marken. Genom tomträttsavtal eller arrenden upplåts stora delar av vårt markinnehav till andra, t.ex. företag och privatpersoner. Byggnader på tomträttsmark ägs av den som hyr marken av kommunen, medan byggnader på arrendemark kan ingå i arrendet. Interna och externa avtal Även verksamheter inom Malmö stad, som använder kommunens mark, har avtal med fastighetskontoret, så kallade interna markavtal. Olika förvaltningar I stort sett all kommunägd obebyggd mark i Malmö, liksom kommunens markinnehav utanför kommungränsen, i Vomb, Torup, Karup och i Sturup, förvaltas av fastighetskontoret. Allmän platsmark, det vill säga gator, parker och torg, förvaltas av gatukontoret. Serviceförvaltningen/stadsfastigheter förvaltar merparten av kommunens byggnader t.ex. skolor, förskolor, fritidsanläggningar. Byggnader som tillhör lantegendomar eller ingår i koloniområden eller liknande ingår i fastighetskontorets ansvar. Samma sak gäller för en del byggnader inom centralt belägna fastigheter, vilka förvärvas i syfte att exploateras eller för att möjliggöra förändring av detaljplanen. När det gäller mark tillhörande hamnverksamheten ansvarar kommunstyrelsen för markupplåtelsen till CMP, Copenhagen Malmö Port AB. fastigheter och fast egendom Fastigheter i juridisk mening syftar på mark medan byggnader och anläggningar på en fastighet benämns fastighetstillbehör. Med fast egendom i juridisk mening avses jord (själva marken). Denna är indelad i fastigheter, dvs ett bestämt markområde. Verksamhetsplan_2013.indd

5 ORGANISATION LOKALFÖRSÖRJNINGS- AVDELNING LiMa Lägenhetsenhet VEM? FÖRVALTNINGS- AVDELNING HR/IT/ Ekonomienhet Arrendeenhet Lantbruksenhet Katrinetorp Kommunikation TEKNISKA NÄMNDEN FASTIGHETS- DIREKTÖR 5 FASTIGHETSjuridisk avdelning Exploateringsavdelning Avdelningsstab Projektenhet Enhet för Näringsliv och Hyllie Verksamhetsplan_2013.indd

6 VEM ÄR VI? kort beskrivning av fastighetskontoret och vår verksamhet Vem är Fastighetskontoret? Kan man verkligen säga vem är om något som inte är en person? Vi tycker det. Trots allt är Fastighetskontoret inte ett kontor med fastigheter, utan en verksamhet som består av människor, med känslor, tankar och idéer om framtiden. 6 Vi äger marken I det här kapitlet berättar vi kort om vem vi är och vad vi gör. Enklast uttryckt kan vi säga att vår roll är att uppträda och arbeta som kommunens markägare. Vi ansvarar för att köpa och sälja mark. Vår uppgift är att förvalta marken och se till att den används till något som är bra för alla som bor i Malmö eller erbjuder arbetsplatser. Marken ska användas till något bra Ytterst handlar det om att trygga tillgången på mark för bostäder, arbete och andra verksamheter. Men också för rekreation och fritid. Ett bra exempel på det sistnämnda är Bokskogen i Torup. Ett annat är olika koloniområden. Målet är att Malmö ska vara en attraktiv stad för arbete, boende och fritid för alla. Tillsammans med andra När Malmö stad bygger ut staden på egen mark är det vi på fastighetskontoret som har ansvaret att ta fram byggklar mark. Vi gör det inte själva, utan samarbetar då med andra, t.ex. gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och byggherrar m. fl. Vi hjälper också andra förvaltningar med lokalfrågor och förvaltar inhyrda lägenheter för socialt boende. Några mil mark i fyrkant Malmö stad är en mycket stor markägare. Vi ansvarar för cirka hektar mark, varav ca hektar är jordbruksmark och hektar är skog. En del av marken är reservmark för Malmös framtida utbyggnad. 80 medarbetare På fastighetskontoret är vi cirka 80 medarbetare, uppdelade på fyra avdelningar: Exploateringsavdelning Fastighetsjuridisk avdelning Lokalförsörjningsavdelning Förvaltningsavdelning Kjell Sollbe, chef fastighetsjuridiska avdelningen Monica Johansson, chef förvaltningsavdelningen Claes Åsbrink, lokalförsörjningschef Håkan Thulin, exploateringschef Birgitta Westerlund, HR-chef Verksamhetsplan_2013.indd

7 här gör vi... VEM?Det... på exploateringsavdelningen Exploateringsavdelningens huvuduppgift är att tillhandahålla ett allsidigt utbud av byggklara tomter för bostäder, service, kontor, industri och andra verksamheter.... På den fastighetsjuridiska avdelningen Vi är stadens juridiska ombud i olika ärenden som rör fastighetsjuridik. Det handlar om allt från att hjälpa till vid köp och försäljning av mark, se till att regler och lagar följs och företräda kommunen vid eventuella tvister i domstol.... på lokalförsörjningsavdelningen Vi ser till att det finns lokaler för den verksamhet stadens olika förvaltningar bedriver. I arbetet ingår även ansvar för gruppbostäder och lägenheter för socialt boende. Vi stöttar också de olika förvaltningarna med rådgivning i olika frågor, t.ex. tekniska lokalfrågor.... på förvaltningsavdelningen Vi förvaltar mark som staden äger, och hyr ut det mesta med arrendeavtal. Tillsyn och skötsel avser både bebyggd och obebyggd mark. Vi ansvarar även för fastighetskontorets gemensamma administration. 7 Verksamhetsplan_2013.indd

8 VEM ÄR VI? kort beskrivning av fastighetskontoret och vår verksamhet Exploateringsavdelningen Vi ser till att det finns något att bygga på 8 Exploateringsavdelningens uppgift är att ta fram byggklara tomter för nya bostäder, förskolor/skolor och verksamheter/företag. Det gör vi dels genom att utveckla Malmö stads egen mark, dels genom att medverka när privat mark exploateras. Projektledare för små och stora projekt När vi utvecklar Malmö stads mark arbetar vi som projektledare för olika typer av exploateringsprojekt. Det kan vara alltifrån mindre projekt, som berör bara en fastighet, till större projekt som t.ex. Hyllie eller Västra hamnen. Arbetet med att ta fram byggklar mark omfattar insatser i hela exploateringsprocessen, från idéskede, strategiska markförvärv och översiktliga studier via utredningar, planering, kalkylering och exploateringsarbeten till förhandlingar om upplåtelse eller försäljning av färdiga tomter. privat mark När privat mark exploateras medverkar vi bland annat genom att ta fram exploateringsavtal som syftar till att nya detaljplaner ska kunna genomföras. Från lantmätare till miljöspecialister Vi är ett 20-tal medarbetar på avdelningen. Här finns en bred kompetens för att kunna genomföra projekten på bästa sätt: lantmätare, landskapsarkitekter, samhällsplanerare, naturvetare, miljöspecialister och ingenjörer. Arbetet med att utveckla Malmö stads mark bedrivs i projektform tillsammans med andra förvaltningar, byggherrar, arkitekter, olika typer av konsulter och entreprenörer. Avdelningens projektledare har ansvaret för att exploateringsprojekten drivs framåt så att projektmålen uppfylls och så att budget och tidplan hålls. Exploateringsverksamheten ska ge ett positivt netto för kommunen (exploateringsvinst). PÅGÅENDE PROJEKT Gå in på för att se kartan över våra pågående projekt runtom i Malmö. Verksamhetsplan_2013.indd

9 Exploatering för ny bebyggelse i Malmö ska ske i huvudsak genom förtätning av befintlig stadsmiljö. Att omvandla Sege Park ligger i linje med strategin att förtäta innanför Yttre Ringvägen, säger Julia Berglund, projektledare. VEM? Ända sedan sjukhusverksamheten avvecklades i Sege Park har avsikten varit att omvandla området till en stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter, offentlig service och tillgängliga parker. 9 Verksamhetsplan_2013.indd

10 VEM ÄR VI? kort beskrivning av fastighetskontoret och vår verksamhet Fastighetsjuridiska avdelningen 10 Vi är stadens juridiska ombud Fastighetsjuridiska avdelningens uppgift är att företräda kommunen i frågor som ingår i kommunens roll som fastighetsägare. Vi är stadens juridiska ombud i olika ärenden som rör fastighetsjuridik. Vi hjälper också till med förvärv för kommunens strategiska ägande av mark. Exempel, mer i detalj; föra kommunens talan i domstol, genomföra överlåtelser och förvärv av fast egendom och tomträtter, upplåtelse av fastighet med tomträtt, omreglering av tomträttsavgälder, inskrivnings- och fastighetsbildningsåtgärder, anläggnings- och ledningsrättsärenden, rättighetsupplåtelser samt andra liknande ärenden. En rad specialister På avdelningen arbetar 9 personer, alla specialister på sitt område: jurister, arkivarie, registrator och avtalsadministratörer. Vi upprättar alla typer av fastighetsjuridiska avtal. Vi besiktigar och värderar fastigheter, som är aktuella för köp eller försäljning och vi registrerar och dokumenterar kommunens totala fastighetsinnehav. I samarbete med andra Vi hjälper även lokalförsörjningsavdelningen och övriga förvaltningar inom kommunen med hyresavtal, hyrestvister och utbildning. Tillsammans med exploateringsavdelningen bevakar vi möjligheter till förvärv av fastigheter för kommunens framtida behov. Service och hjälp till Malmöborna Vårt arbete präglas av kundfokus, service och engagemang. Vi svarar på frågor om kommunens fastigheter, bistår fastighetsmäklare och värderingsinstitut. För att malmöborna ska få snabba svar på sina frågor strävar vi efter att förenkla hanteringen av olika ärenden. TOMTRÄttER Till varje fastighet med tomträtt hör ett avtal, där hyres villkoren finns angivna. Med fastighet menas tomt marken. Till varje tomträttsfastighet hör ett specifikt avtal. Tomträtt Tomträtt innebär rätt att använda/bruka en fastighet (tomtmark) utan att äga den. Ägaren (kommunen) har upplåtit tomtmarken under längre tid. Den som har nyttjanderätten (tomträttshavare) betalar ersättning i form av en avgift/hyra (s.k. avgäld). Rätten är i princip lika stark som äganderätten till en fastighet (friköpt tomt). Tomträttshavaren kan fritt överlåta tomträtten, belåna och hyra ut den. Så här bestäms tomträttsavgälden Tomträttsavgälden regleras regelbundet och fastställs med utgångspunkt från tomtens markvärde och en avgäldsränta. I samband med reglering av avgälden för kommersiella tomträtter och tomträtter upplåtna för flerfamiljshus gör kommunen en särskild värdering av marken i varje enskilt fall. För småhustomträtter regleras avgälden schablonmässigt. För närvarande används marktaxeringsvärdet. Verksamhetsplan_2013.indd

11 VEM? 11 Fastighetsjuridiska avdelningen arbetar bl.a. med att upprätta ett antal ram-, exploaterings-, markanvisnings- och köpeavtal. Det är viktigt att vi dokumenterar och kvalitetssäkrar dessa avtal så att vi kan hitta dem om 50 år, säger Ingela Österlund, assistent på fastighetsjuridiska avdelningen. Verksamhetsplan_2013.indd

12 VEM ÄR VI? kort beskrivning av fastighetskontoret och vår verksamhet LOKALFÖRSÖRjningsavdelningen Vi skapar rum för alla 12 På lokalförsörjningsavdelningen har vi det övergripande ansvaret för Malmö stads försörjning (anskaffning och avveckling) av lokaler och förvaltningen av sociala boenden. Lokalförsörjningsavdelningen är betydelsefull i kommunens framtida utveckling. Vårt arbete blir allt viktigare för stadens attraktivitet och för att Malmös positiva befolkningsutveckling ska fortsätta. LOKALER och lägenheter Vår avdelning består av två enheter, Lokal i Malmö (LiMa) och lägenhetsenheten. LiMa ansvarar för kommunens övergripande och långsiktiga hantering av lokaler. Lägenhetsenheten ansvarar för förvaltningen av kommunens inhyrning av lägenheter för socialt boende. LOKAL i Malmö (LiMa) Viktig strategisk uppgift Hanteringen av lokaler är en strategisk fråga för kommunen, inte minst eftersom det är den största kostnadsposten efter personal. Att hyra lokaler binder också kapital på lång sikt. Därför är vår uppgift inte bara att skaffa fram lokaler utan att även ge kommunledningen en samlad överblick och ett beslutsunderlag när det gäller lokalfrågorna i sin helhet. Detta i ett långsiktigt och övergripande perspektiv. Ansvar för alla förvaltningar I uppdraget ligger det dagliga arbetet med hyresförhandlingar och att vara rådgivare (juridiskt, ekonomiskt och tekniskt) i lokalfrågor åt kommunens förvaltningar. Det handlar om ett effektivt lokalutnyttjande och långsiktig kommunnytta. Processen är komplex med flera aktörer inblandade och LiMa har en viktig roll i att medverka till att rätt lokal färdigställs i rätt tid. Förskola och skola i fokus Även om LiMa:s ansvarsområde sträcker sig över samtliga förvaltningar, är det förskola och skola som är i fokus de närmaste åren. Den stora inflyttningen till kommunen tillsammans med att många barnfamiljer väljer att bo kvar i innerstaden, har skapat ett stadigt ökande behov av förskoleplatser och skolplatser. Samtidigt är det viktigt att kunna blicka framåt och anpassa utbyggnaden efter att tillväxttakten kan avta. Det gör vi genom att planera för generella byggnader som lätt kan ändras för olika verksamheter samt att ibland planera för tillfälliga lokaler. Instrument för planering Malmö stads lokalförsörjningsplan är ett centralt dokument i kommunens långsiktiga planering som LiMa ansvarar för. Lokalbanken, som innehåller tomställda lokaler, är ett annat viktigt instrument i arbetet med att effektivisera lokalutnyttjandet. LÄGENHEtsenhet (LE) För sociala boenden Vår uppgift på lägenhetsenheten är att skaffa fram och förvalta lägenheter för sociala boenden. Detta gör vi i nära samverkan med stadsdelarnas individ- och familjeomsorg. Lägenheterna kommer både från allmännyttan och privata Verksamhetsplan_2013.indd

13 Från och med halvårsskiftet 2013 införs ny skol- och stadsområdesorganisation i Malmö. Det innebär möjligheter att ytterligare utveckla det lokalstrategiska arbetet i staden. LiMa ska ta ansvar för att genomföra det arbetet i samverkan med berörda förvaltningar. Vi är nöjda med att ha lyckats med att anskaffa lokaler till förskole- och grundskoleförvaltningen som planerar att flytta in i lokaler i kvarteret Rönnen, berättar Claes Åsbrink, lokalförsörjningschef. Vår uppgift på lägenhetsenheten är att skaffa fram och förvalta lägenheter för sociala boenden. Lägenheterna kommer från allmännyttan och privata aktörer runt om i hela Malmö. VEM? 13 hyresvärdar. Vårt arbete är både juridiskt, ekonomiskt och tekniskt. Det innebär allt från att skriva avtal, uppsägning av hyresavtal och besiktningar till hantering av hyresfordringar, beställning av underhåll och renoveringar, med mera. Vi är sju personer som jobbar med de här frågorna. Intensiv samverkan Varje år finns ett mål att anskaffa ett visst antal lägenheter för sociala boenden. För att nå målet krävs att vi har en nära samverkan med de privata hyresvärdarna. Ambitionen är att teckna nya avtal som både reglerar antal upplåtna lägenheter och kraven för övertag därmed minskar förhoppningsvis tendensen att hyresvärdarna drar sig ur samverkan. Det krävs många nya lägenheter Målet är att under 2013 skaffa fram 150 nya övergångslägenheter, exklusive de lägenheter som fås genom markanvisningsavtal. Under året beräknas 59 nya genomgångslägenheter samt 46 nya platser i genomgångsboenden tillkomma. Utöver dessa kommer enheten att överta förvaltningen av 25 platser i två befintliga sociala boenden, som för närvarande hanteras av sociala resursförvaltningen. Sammanlagt tillkommer 130 nya avtal avseende genomgångslägenheter under år Dokument för samarbete Lägenhetsenheten ska, tillsammans med individ- och familje - omsorgen och stadskontoret, färdigställa och implementera ett antal dokument för ett effektivare arbete: Riktlinjer avseende hyresfordringar i sociala boenden och Arbetsordning för rollfördelning. Dokumenten kräver ökad aktivitet från IoF/LE i form av beslut, möte med hyresgäster, efterbevakning av fordringar och klargör uppdrag/rollfördelning. ORDFÖRKLARINGAR Övergångslägenheter Lägenhet som hyrs ut i andra hand till hyresgäst, som stadsdelen bedömer ha förutsättningar att på sikt klara av ett eget förstahandsavtal. Genomgångslägenheter Lägenhet avsedd för viss målgrupp, och är inhyrd via blockhyres avtal. Hyresgästen kan inte ta över hyresavtalet. Verksamhetsplan_2013.indd

14 VEM ÄR VI? kort beskrivning av fastighetskontoret och vår verksamhet Förvaltningsavdelningen Förvaltning, administration, stöd och service 14 Vi på förvaltningsavdelningen består av flera enheter och funktioner. Arrendeenheten, ekonomienheten, lantbruksenheten, Katrinetorp samt kontorets gemensamma stödfunktioner, HR, IT och kommunikation. Våra medarbetare är landskapsingenjörer, lantmästare, trädgårdsmästare, ingenjörer, ekonomer, redovisningsassistenter samt specialister inom HR, IT och kommunikation. Avdelningens drygt 30 medarbetare arbetar i verksamheten och cirka en tredjedel arbetar med stöd och service till fastighetskontorets alla verksamheter. Under sommarhalvåret är vi fler, då tillkommer säsongsanställda i trädgårdarna och ibland även praktikanter. Ekonomienhet Budget, uppföljning och god redovisningssed På ekonomienheten ansvarar vi för att redovisning sker enligt lagstiftning, god redovisningssed och kommuncentrala krav samt att leverantörsbetalningar, kundfaktureringar, momsredovisning och tillgångsredovisning följer uppsatta regler. I vårt uppdrag ligger också att upprätta budget och att genomföra ekonomisk uppföljning såsom delårsrapporter, kvartalsbokslut, utfallsprognoser, likviditetsprognoser samt årsbokslut med årsanalys. Dessutom utformar vi och följer upp policys, rutiner och anvisningar inom det ekonomiska området. HR/IT/KOMMUNIKAtion HR Stöd till fastighetskontorets chefer och medarbetare HR-funktionens uppdrag är att vara en strategisk resurs och att ge service och konsultativt stöd till fastighetskontorets chefer och medarbetare i deras arbete för att uppnå de olika verksamheternas mål. Strategiskt arbete HR-funktionen arbetar även strategiskt med ledar- och arbetslagsutveckling samt utveckling inom områdena jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö. Alla medarbetarfrågor I det vardagliga arbetet jobbar vi med alla förekommande medarbetarfrågor, från bemanningsplanering, rekrytering, Ekonomarbete består av att dokumentera ekonomiska händelser för att visa på den ekonomiska ställningen. Analyser och uppföljningar av ekonomi samt en god kommunikation med verksamheten syftar till att stötta att fastighetskontorets verksamhets- och ekonomiska mål nås, säger Filippa Mellbourn, enhetschef ekonomi, här tillsammans med ekonomerna Yvonne Tingslund och Ann-Kristin Nordquist. Verksamhetsplan_2013.indd

15 kompetensutveckling och anställnings- och lönevillkor till psyko - sociala frågor, rehabilitering, friskvård, försäkringsfrågor, förhandlingar och utredningsverksamhet. Med delaktighet når vi målen Fastighetskontorets medarbetare har hög kompetens. Arbetet upplevs som meningsfullt och präglas av en hög grad av delaktighet och möjlighet till påverkan. Det är en bra grund som innebär att vi tillsammans kan göra ett bra arbete och se till att vi uppnår våra inriktningsmål. IT-funktion Stöd och utveckling På IT-funktionen ansvarar vi för användarstöd och utveckling av verksamheten med stöd av IT. Fastighetskontorets IT-verksamhet styrs av två saker: Malmö stads strategier och regelverk som styr e-utveckling och informationssäkerhet. Verksamhetens och ledningens behov av informationslösningar och utrustning. KOMMUNIKAtionsfunktion På kort och lång sikt Kommunikationsfunktionen arbetar strategiskt med långsiktig och daglig information och kommunikation. Uppgiften är att vara ett stöd och en resurs för fastighetskontorets övergripande kommunikation. Det görs genom samordning, utveckling och produktion av interna och externa aktiviteter. I kommunikationsplanen som arbetats fram inför exploateringsprocessen för Sege Park har inblandade förvaltningar lagt stor vikt att arbeta med medborgardialog för att främja delaktigheten inför detaljplanearbetet. 15 VEM? Styrande för fastighetskontorets IT-verksamhet är stadens e-strategi med tillhörande regelverk samt verksamhetens behov av informationslösningar och utrustning. I FK-kartan finns bl.a. information om kommunens markinnehav samt fördelningen av förvaltningsansvaret. Kartan utvecklas kontinuerligt efter hand som behov uppstår från mina kollegor på FK, berättar Ann-Charlotte Malmros, IT-samordnare. För att stödja medarbetarna i deras olika arbetsprocesser är det mitt ansvar att anpassa verksamhetssystem och databaslösningar efter verksamhetens behov. Verksamhetsplan_2013.indd

16 VEM ÄR VI? kort beskrivning av fastighetskontoret och vår verksamhet Arrendeenhet 16 Vi är nio personer som tillsammans arbetar och ser till att, specifika markområden med tillhörande byggnader, kvartersmark och mark som inte är detaljplanerad, förvaltas och används på ett effektivt, ekonomiskt och miljövänligt sätt. De flesta av oss har en grön, administrativ eller förvaltande bakgrund. Allt från odlingsmark till kajer och båtplatser Vi har många olika typer av markområden och anläggningar att förvalta. Några exempel är våra ca 1700 odlingslotter för de odlingsintresserade, 12 trädgårdkoloniområden, 8 djur - koloniområden, ca 90 olika platser för parkering, golfbanor, kiosker, båtplatser, kyrkogårdsmark, bensinstationer, upplagsområden mm. Anläggningar kan vara gårdsbyggnader, enfamiljshus, kajer, industrispår m.m. Vi förvaltar också VA-anläggningar och ett vattenverk för produktion av vatten till 636 hushåll. Varje plats och varje verksamhet kräver sina skötselmetoder och sin specialkunskap. VEM KAN hyra? Vi erbjuder mark till en mängd olika intressenter, alla med den gemensamma nämnaren att de behöver mark eller lokaler i någon form. Företag, föreningar, privatpersoner är välkomna att hyra de olika arealerna. Vi arbetar för att tillmötesgå alla de önskemål som finns. Ett VAckrare och bättre Malmö Vi arbetar också med de områden som ingen annan är intresserad av. Den marken försöker vi göra mer attraktiv för Malmöborna genom förskönande åtgärder. Vi satsar också på åtgärder som främjar och gynnar den biologiska mångfalden. Den mark vi inte hyr ut sköter vi antingen med hjälp av entreprenörer, kommunal sysselsättningspolitik, eller med hjälp av egen personal. Den bästa skötselmetoden är just att arrendera ut marken och låta andra sköta den, samtidigt som kommunen kan få en intäktsförstärkning till den kommunala verksamheten. VÅRA medarbetare Öga för detaljer Arrendeenheten har ett mycket brett verksamhetsområde. Förutom själva markytan ansvarar vi även för ett stort antal anläggningar, till exempel industrispår, kajer, byggnader, vägar och grönområden. All mark, alla byggnader och anläggningar kräver ständig tillsyn och skötsel. Våra medarbetare gör ett omfattande och engagerande arbete. Ingen dag är den andra lik och det gäller att ha ett öga för detaljer för att ständigt vara observant på vad som bör göras och på vilket sätt. Vackert och ekonomiskt Vi ansvarar för att de byggnader och anläggningar vi sköter ska vara säkra och i bra skick. Det är förstås en fråga om att de ska vara fina och vackra att se på. Men det är också en fråga om god ekonomi. Underhåll är ett långsiktigt arbete som syftar både till säkerhet, tilltalande yttre och i slutändan att behålla värdet. Kajerna i Limhamns småbåtshamn är ett av de markområden som arrendeenheten förvaltar. Här gjordes 2012 ett stort renoveringsarbete då vi bl.a. förstärkte kajerna. Ibland inträffar arbeten som akut måste åtgärdas och då är det en stor fördel att ha skötselresurser i egen regi. Det är viktigt med en god lokalkännedom när vi snabbt behöver vara på plats, säger Benny Silow, traktorförare. Verksamhetsplan_2013.indd

17 Lantbruksenhet Katrinetorp Vi är åtta personer som jobbar året runt och ytterligare två under säsong. Vi är förvaltare, trädgårdsmästare och parkarbetare som tillsammans ansvarar för och sköter delar av fastighetskontorets markinnehav. Jordbruk Den största delen av marken arrenderas ut till jordbruksdrift. Ibland tillsammans med mark som jordbrukarna själva äger eller arrenderar av andra markägare. På vissa fastigheter ingår byggnader i arrendet, i andra fall finns brukningscentrum (bostadshus eller ekonomibyggnader) på annat håll. De flesta arrendatorer är växtodlare. Det förekommer också en del grönsaksodling, främst i Malmös södra delar där förhållandena är gynnsamma för den typen av produktion. Arrendatorer på marker som fastighetskontoret äger i andra kommuner har i vissa fall djurhållning, främst kor eller får. Skog, fiske och jakt Skogarna sköts av entreprenörer, medan de arbeten som krävs inom motionsområdena till största delen sköts av våra egna medarbetare. Detta gäller även grönskötseln i Torups slottspark och Katrinetorps park och trädgård. Fiske och jakt sköts via samarbetsavtal med olika föreningar Katrinetorp har funnits på Malmös karta sedan början av 1800-talet. I Malmö stads ägande sedan 1937 och fram till början av 1990-talet var detta en arrendegård långt utanför staden. Mötesplats och kulturarv Mycket har hänt sedan fastighetskontoret 1996 påbörjade restaureringen av gården. Visionen har varit och är att skapa en historisk mötesplats för Malmöborna och att visa upp ett restaurerat kulturarv som kan berätta om gårdens historia och fyllas med arrangemang kring årliga traditioner. Detta i samarbete med andra organisationer, föreningar, fackmän och skolor. Föreläsningar och utställningar Under 2013 påbörjas arbetet med en utvecklingsplan för Katrinetorps byggnader, park och trädgårdar. Planen ska kopplas till det påbörjade detaljplanearbetet med Lindängelunds rekreationsområde. Genom ombyggnad och renovering av gårdens stallbyggnad skapas nya lokaler för möten, föreläsningar och utställningar. Här kommer också att finnas informationsplats och gårdskontor allt med möjlighet till flexibel användning. 17 VEM? Det ska bli vackrare i Torups slottspark och spåren av det historiska skeendet i parken tydligare under 2013, berättar Anna-Lena Johansson, trädgårdsmästare. Design och urvalet av växter har stor betydelse för det historiska kulturarvet i trädgården och parken på Katrinetorp. Det är ett omfattande arbete att underhålla en historisk trädgård som Katrinetorp, men det är ett arbete som ger belöning, menar Ahmet Becarevic, trädgårdsmästare. Verksamhetsplan_2013.indd

18 VAD GÖR VI? AKTUELLA OCH PLANERADE PROJEKT 2013 Exploateringsavdelningen Västra Hamnen Den mänskliga förvandlingen 18 I Västra Hamnen fortsätter omvandlingen från gammalt varvs- och industriområde till ett nytt område med blandad stadsbebyggelse. Här ska finnas plats för attraktiva bostäder, verksamheter, utbildning, service och parker. Västra Hamnen är utsedd till nationellt exempel på hållbar stadsutveckling, ska vara internationellt ledande och ska fungera som motor i Malmös omvandling till hållbarhet. Över boende Utbyggnaden startade med Bo01-området längst i väster och fortsatte med Flagghusen, Stapelbädden, Västra Hamnens skola, Fullriggaren och Kappseglaren. Nästa stora utbyggnadsetapp är Korvetten. I hela Västra Hamnen bodde i slutet av 2012 drygt personer. Närmare av dem flyttade in i Fullriggaren byggstarter & INFLyttNINGAR Under 2013 planeras byggstart för 150 bostäder (hyresrätter och bostadsrätter) i Kappseglaren. Söder om Lilla Varvsgatan blir det möjligt att ha byggstart för ca 50 lägenheter i Stapelbädden. Det första spadtaget för Stapelbäddskolan planeras under hösten Skolan kommer att ha plats för elever i årskurserna F-9. I Kappseglaren blir 100 hyresrätter klara för inflyttning. Ett kontorshus i Fullriggaren blir också klart. I Galeonen öppnar en tillfällig förskola under sommaren Gatorna och parkerna i Fullriggaren färdigställs. Inte minst Einar Hansens esplanad kommer att ha betydelse för upplevelsen av stadsmiljön i Västra Hamnen. Även några gator i Kappseglaren blir klara. Skateparkens arrangemangsverksamhet anpassas mot det angränsande bostadsprojektet. Viss ombyggnad inom skateparken utförs under På Skoltiden kommer en markanvisningstävling att hållas för ett projekt med kontor och förskola. I övrigt fortsätter uppföljningen av hållbarhetsåtgärderna inom ramen för Miljöbyggprogram Syd och Hållbara städers ekonomiska stöd. Informationsverksamheten utåt för kommuner och andra väntas fortsätta även under Fullriggaren i Västra Hamnen är Sveriges största passivoch lågenergihusområde. Projektet är ett delområde i Västra Hamnen som är utsett till nationellt exempel på hållbar stadsutveckling. Fullriggaren ska vara internationellt ledande samt fungera som motor i Malmös omvandling till hållbarhet, berättar Pernilla Andersson, projektledare. I Västra hamnen blir det allt vanligare med sedumtak, d.v.s. gröna tak. Hus med sedumtak får en energiförbrukning som är lägre och inomhusklimatet blir bättre, även på sommaren, då vegetationen och den fukt som binds bidrar till att kyla ner inomhusluften. I förgrunden syns sedumtak i Kappseglaren. Verksamhetsplan_2013.indd

19 ByggVesta, Klippern 1, hyresrättsprojekt med 43 lägenheter inom projekt Kappseglaren. I Västra Hamnen satsar Malmö stad, byggherrar och andra samarbetspartners på utveckling av alternativa energikällor. En stor andel av fastighetserna använder avfallskvarnar och vind- och solenergi från egna källor. 19 VAD? Bild från E.ON:s fastighet Hållbarheten som ritats av arkitekt Cord Siegel i projekt Kappseglaren. 1. Fullriggaren / 2. Kappseglaren / 3. Stapelbädden / 4. Korvetten / 5. Galeonen / 6. Skoltiden Verksamhetsplan_2013.indd

20 VAD GÖR VI? AKTUELLA OCH PLANERADE PROJEKT 2013 Exploateringsavdelningen Norra Sorgenfri/KVARteret SpÅRVÄGEN Från utkant till innerstad Norra Sorgenfri började användas som industriområde för mer än 100 år sedan. Det låg i stadens utkant. Idag kan området nära nog betraktas som innerstad, bara en kort promenad till centrum bostäder Den industriella verksamheten har successivt minskat och många gamla industribyggnader har rivits. Det centrala läget och storleken på området, cirka 40 hektar, gör det till ett mycket intressant område för stadsförnyelse och förtätning. Cirka nya bostäder bedöms kunna byggas på området i sin helhet. Flertalet fastigheter inom området är privatägda. Stadens eget kvarter Stadens markinnehav är i princip begränsat till kvarteret Spårvägen vid hörnet Industrigatan/Nobelvägen. I kvarteret planeras en blandad bebyggelse med fokus på bostäder. Målet är en tät och varierad stadsmiljö med 650 nya bostäder, varav ca hälften ska vara hyresrätter. Även torg och grönområden Utöver lägenheter planeras även för stadsradhus, lokaler för verksamheter, förskola, LSS-boende samt ett antal mindre torg- och grönområden. Det pågår en dialog med byggherrar och en ny detaljplan väntas bli antagen i slutet av Idéer från ungdomar Under 2012 anordnades utställningen UngBo 12 i båghallarna, de äldre delarna av bussgaraget som finns kvar inom kvarteret. Utställningen var ett resultat av en tävling där unga har fått komma med idéer och förslag på hur man skulle kunna lösa bostadsituationer för unga i framtiden. Ungt boende Som en fortsättning på UngBo12 har en markanvisningstävling utlysts för en byggrätt i kv. Spårvägen med inriktning mot ungt boende. Vinnare blev Byggvesta. Under våren 2013 kommer markanvisningsavtal att tecknas med inbjudna byggherrar. Tidigast möjliga byggstart beräknas till våren Industrigatan huvudstråket i området Parallellt med Spårvägens utveckling arbetar gatukontoret med Industrigatan och dess utveckling för att bli ett attraktivt stråk och en sammanlänkande ryggrad genom området. För att nå vårt inriktningsmål att producera bostäder för alla behov är det viktigt att vi skapar möjligheter för olika upplåtelseformer och hustyper i projekten. I byggherredialogerna och detaljplanearbetet jobbar vi för att skapa förutsättningar för en så stor blandning av lägenhetstyper som möjligt, berättar Jan Johansson och Stina Räftegård, projektledare för Norra Sorgenfri. Verksamhetsplan_2013.indd

Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2014

Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2014 Fastighetskontoret Verksamhetsplan 2014 INNEHÅLL Förord 3 Direktiv från Tekniska nämnden 4 Kommunfullmäktiges budgetmål 5 Fastighetskontorets uppdrag 6 Malmö stad som markägare 7 Fastighetkontorets avdelningar

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Malmö skapar möjligheter

Malmö skapar möjligheter Malmö skapar möjligheter Börje Klingberg Fastighetsdirektör, Malmö stad Fotograf Leif Johansson Fastighetskontorets verksamhetsidé Fastighetskontoret skall tillsammans med andra aktörer skapa en för alla

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

Byggherredialog i Fullriggaren

Byggherredialog i Fullriggaren Byggherredialog i Fullriggaren Pernilla Andersson Projektledare Fastighetskontoret, exploateringsavdelningen Fullriggaren 19 fastigheter, 83 036 m² BTA 636 lägenheter: 544 hr, 37 br, 34 ägarlägenheter

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo VAD FÅR BOSTADSBRISTEN FÖR KONSEKVENSER? Individuella Demokratiska Finansiella Samhälleliga Malmö ska husera Sveriges

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo 288 900 UNGA I SVERIGE SAKNAR IDAG BOSTAD VARFÖR ÄR UNGA SÅ UTSATTA PÅ BOSTADSMARKNADEN? Hög arbetslöshet Osäkra

Läs mer

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ ATT KÖPA TOMT I MALMÖ I Malmö kommun är det fastighetskontoret som tillhandahåller kommunala tomter för de som önskar bygga sitt eget hus. administrerar den

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Nämndsbudget 2015. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret

Nämndsbudget 2015. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Nämndsbudget 2015 Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvar... 4 3 Mål... 7 3.1 Målområde 1-En ung, global och modern stad... 8 3.2 Målområde 2-En

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Vad är Mölndal? www.molndala.com

Vad är Mölndal? www.molndala.com Vad är Mölndal? 61 610 invånare 6000 företag, nettoökning 100/år de senaste 10 åren 35 300 arbetsplatser, ca 50% i Åbro centrala Mölndal Nettopendling + 4 800 personer 22% tillverkning, 20% handel, 17%

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Midroc Property Development AB

Midroc Property Development AB Att tänka annorlunda för ett hållbart samhälle! Prisvinnande kunskap och metodik Plats för både privatliv och näringsliv Social hållbarhet plats för hela livet Att tänka annorlunda för ett levande samhälle!

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

Intern kontrollplan 2014, FK deluppföljning 2

Intern kontrollplan 2014, FK deluppföljning 2 Intern kontrollplan 2014, FK deluppföljning 2 De övergripande granskningsområdena har identifierats i en riskanalys, framtagen av den utökade ledningsgruppen den 20 januari 2014. Områdena kommer troligen

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y STADSBYGGNADSKONTORET M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y för Täby kommuns och Täby Fastighets AB:s obebyggda markinnehav Antagen av kommunstyrelsen i Täby kommun och Täby Fastighets AB:s styrelse

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Om Byggemenskapen Råbylund. ett funktionsblandad pilotprojekt

Om Byggemenskapen Råbylund. ett funktionsblandad pilotprojekt Om Byggemenskapen Råbylund ett funktionsblandad pilotprojekt Rätt läge? Området bör ha en tydlig inriktning och gemensamma mål. Områdets storlek och karaktär är av betydelse Placering i staden Läget bör

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13 Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 Varför markanvisningspolicy? Kommunens vilja med sitt markinnehav. Transparenta, klara och entydiga regler för markanvisningar. Bidrar till

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått?

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? En av HALA-projektets strålar Inom HALA-projektet fann parkgruppen samband mellan kulturhusets och samhällets utveckling i förhållande

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Fastighetskontorets verksamhetsplan 2014 - uppföljning helår. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret

Fastighetskontorets verksamhetsplan 2014 - uppföljning helår. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Fastighetskontorets verksamhetsplan 2014 - uppföljning helår Tekniska nämnden - Fastighetskontoret 1 Sammanfattning Fastighetskontoret följer här upp sin verksamhetsplan 2014. Innehållet i denna uppföljning

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD Inbjudan till MARKANVISNING KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD INNEHÅLL BAKGRUND 3 MÅLSÄTTNING FÖR OMRÅDETS INNEHÅLL 5 GESTALTNINGSPRINCIPER 6 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 MARKANVISNING 7 KONTAKT 9 BAKGRUND Bäckaslöv

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsverksamheten

Riktlinjer för exploateringsverksamheten Riktlinjer för exploateringsverksamheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Ansvar... 3 Klassificering... 3 Markanskaffning... 4 Förkalkyl... 4 Tomtpris... 5 Budget...

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Högt belägen tomt i Åre Sadeln. Övre Sadeln ÅreBjörnen

Högt belägen tomt i Åre Sadeln. Övre Sadeln ÅreBjörnen Högt belägen tomt i Åre Sadeln Övre Sadeln ÅreBjörnen ÖVRE SADELN 0MRÅDET Vacker tomt i fantastisk miljö Acceptpris 1.875.000 kr Tomtarea ca. 1.267 kvm fastighetsbeteckning Åre-Svedje 1:407 INTRO Åre

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE Genom projektet Urban Transition Öresund har kommunala riktlinjer och krav studerats. Syftet var att undersöka om det är

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mattias Andersson 2014-08-15 KS 2013/0725 50260 Kommunstyrelsens planutskott Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling för fastigheten

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

BILAGOR till Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö Samrådsförslag. juni 2014

BILAGOR till Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö Samrådsförslag. juni 2014 BILAGOR till Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö Samrådsförslag juni 2014 1 Bilaga 1. Effektmål De nedanstående punkterna är de effektmål som Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö ämnar

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

MARKANVISNINGSTÄVLING

MARKANVISNINGSTÄVLING MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR STENBROTTET I MÖLNLYCKE INBJUDAN 1 INBJUDAN Genom denna markanvisningstävling ser vi förslag på ca 80 hyresrättslägenheter, ca 40 bostadsrättslägenheter samt maximalt 10 radhus

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer