Cykelbokslut Östersunds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cykelbokslut 2011. Östersunds kommun"

Transkript

1 Cykelbokslut 2011 Östersunds kommun

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 5 ÖSTERSUNDS KOMMUNS CYKELARBETE PÅVERKANSINSATSER... 5 Långtidsutvärdering av Vintertramparna Vintertramparna Utmaningen... 5 Cykel kurs för invandrar-/flyktingkvinnor... 6 MEDBORGARDIALOG... 7 Cykelrapporten... 7 CYKELINFRASTRUKTUR... 7 UPPFÖLJNING... 7 Cykelmätningar... 7 Långtidsuppföljning av elcyklar... 8 INFORMATIONSSPRIDNING OCH MEDIABELYSNING... 8 Presentationer och informationstillfällen Media SVAR KOMMUNVELOMETER Del 1. Inledande frågor... 9 Del 2. Investeringar... 9 Del 3. Aktiviteter Del 4. Cykelpolitik Del 5. Uppföljning och utvärdering... 12

3 Inledning Detta cykelbokslut består av en beskrivande del där årets cykelarbete presenteras vilken kompletteras med svaren på Cykelfrämjandets kommunvelometer för Östersunds kommuns cykelarbete 2011 Påverkansinsatser Långtidsutvärdering av Vintertramparna Kampanjen startade den 1 december 2010 och pågick till den 30 april Intresset för att delta var stort och det kom in 390 ansökningar, 143 personer valdes ut som vintertrampare. Målet var att minst 60 % av arbetsresorna skulle ske med cykel under projektets gång. Då medelvärdet av arbetsresorna uppgick till 63 % uppfylldes detta mål. Totalt cyklade deltagarna i kampanjen mil under tramparperioden. Andelen som angett att de alltid eller oftast använder cykelhjälm före kampanjen var 32 %, denna siffra ökade till 85 % under kampanjen. 93 % av deltagarna rapporterade direkt efter kampanjen att de ändrat sina resvanor och 87 % upplevde att hälsan påverkats positivt till följd av projektet. Långtidsutvärderingen, som gjordes ca sju månader efter projektavslutet, visar att deltagarna fortsatt att cykla i genomsnitt 45 % av arbetsresorna vintertid jämfört med 9 % före projektet. 73 % av deltagarna angav att de alltid eller ofta använder hjälm. Andelen som aldrig använde cykelhjälm har minskat från 47 % före projektet till 7 % vid långtidsutvärderingen. Vintertramparnas förändrade resvanor till och från arbetet har resulterat i en årlig reducering av fossila koldioxidutsläpp med 38 %, dvs. 8,9 ton. Den samhällsekonomiska hälsovinsten kan beräknas utifrån cyklad sträcka per deltagare och år före och efter projektet. Den årliga hälsovinsten för vintertramparna beräknas till kr enligt WHO:s beräkningsmodell HEAT, något som vida överskrider den totala kostnaden för projektet. Om antagandet görs att effekten på resvanorna håller i sig minst fem år uppnås en samhällsekonomisk hälsovinst på drygt 1,1 miljoner kr. Vintertramparna Under hösten 2011 startade en ny omgång av Vintertramparna. 250 intresseanmälningar kom in och 100 utvalda personer antog erbjudandet. Tramparperioden är 14 november 2011 till 30 april Ett informationsmöte har hållits och alla vintertramparna har fyllt i resvaneenkäter om sina resvanor före projektet. Samtliga deltagare har fått dubbdäck, cykelhjälm och diodlysen mot att de skrivit på ett avtal om att cykla 60 % av alla arbetsresor under testperioden samt att använda cykelhjälm. Enkäter för månadsrapportering har skickats ut och svar har behandlats. En facebookgrupp med diskussionsforum finns för Vintertramparna där de kan utbyta erfarenheter. Utmaningen Kampanjen Utmaningen är en lagtävling i cykling som pågick mellan 9 maj och 9 september Totalt deltog 111 lag (333 personer) vilka hade möjlighet att vinna fina priser, bland annat en cykelresa i Toscana. Kampanjen arrangerades av Korpen Storsjön och Grön Trafik, 5

4 Östersunds kommun. Samarbetspartners var Jämtlands Läns Landsting, Trafikverket, ÖP och Jämtlands Läns Energikontor. Utvärdering har gjorts genom enkäter där deltagarna ombetts svara på hur deras resvanor till och från arbetet under sommaren såg ut före respektive hur de bedömer att de kommer att se ut efter deras deltagande i kampanjen. Enkätresultatet visar en ökning av det genomsnittliga resandet till och från jobb med cykel och en minskning av bilresandet. Detta leder till en minskning av de fossila koldioxidutsläppen från resor till och från jobb bland deltagarna med 17 %, vilket motsvarar 8,2 ton koldioxid årligen. Cykel kurs för invandrar-/flyktingkvinnor Att kunna cykla har länge varit en stor dröm för många av kvinnorna i Ladies Villa, en kommunal mötesplats för invandrare och kvinnor flyktingfrågor. Därför anordnades i samverkan med NTF en kurs med med fyra kurstillfällen i anslutning till Europeiska Trafikantveckan. Cykelkursen, som förutom praktik även innehöll och teoretiska delar om trafiksäkerhet, är förmodligen den första arrangerade i Jämtland. Kvinnorna som deltar i kursen fick sina diplom samt cykelhjälmar under en ceremoni på scenen på torget lördagen den 17 september. 6

5 Medborgardialog Cykelrapporten Grön Trafik har under året fortsatt arbeta med Cykelrapporten för att medborgarna via formulär, telefon, mail, SMS och MMS ska kunna rapportera synpunkter, önskemål om cykling och cykelvägar i Östersund. 53 rapporter har kommit in under Sedan 2010 har 126 ärenden inkommit och av dessa är 76 % åtgärdade och 20 % under hantering, resterande 4 % har inte lett till någon åtgärd. Ärendena har framför allt gällt sopning av glas 44 %, och synpunkter på beläggning 17 %. Cykelinfrastruktur Förutsättningarna för cykling avgörs i mångt och mycket av hur cykelinfrastrukturen ser ut. Med infrastruktur menas cykelbanor, cykelparkering, säkerhetshöjande åtgärder i korsningar och stråk, osv. Grön Trafik har tagit fram förslag på åtgärder för förbättring av cykelinfrastruktur genom cykelpotten på kr. Grön Trafik tog fram förslag till nya cykelparkeringar på vilket lett till att cykelparkering med 21 stöldsäkra platser på Biblioteksgatan utanför ÖP-shop och fyra cykelpollare på Kyrkgatan utanför Pressbyrån vid busscentralen installerades. Installation av en cykelparkering med fem tak och 35 säkra platser på Hamngatan utanför Teliabutiken har även påbörjats. Under året byttes saboterade och förstörda skyltar i cykelvägvisningen ut. Grunden till detta var den översyn av vägvisningen som gjordes under sommaren 2010 och ytterligare kompletteringar på hösten 2010 och våren Standarden ändrades samtidigt så skyltarna nu är kortare och svårare att böja och stolparna förlängdes så att skyltarna är svårare att nå. Totalt investerade Östersunds kommun kr i ny infrastruktur för cykel under 2011 och kommunen har budgeterat kr för ny cykelinfrastruktur för Uppföljning Cykelmätningar Under Trafikantveckan invigdes en Cykelbarometer på gångbron i Badhusparken. Denna visar antalet cykelpassager på plats och online på kommunens hemsida. Grön Trafik har även skött uttankning och behandling av mätdata från de fyra övriga fasta cykelräknare med induktiva slingor som finns monterade i Östersund. Cykelräkning har även genomförts längs Allégatan m h a en portabel radarräknare. Resultaten från de fasta punkterna plus resultat från den portabla räknaren kommer att ligga till grund för beräkning av samhällsekonomisk effekt med hjälp av Cykalk. 7

6 Långtidsuppföljning av elcyklar Vid årsskiftet 2011/2012 fanns det 24 elcyklar i kommunens regi. En är stationerad i Rådhusets cykelpool, vilket innebär att alla som arbetar på Rådhuset har tillgång till den. Resterande cyklar finns ute på enheterna runt omkring i kommunen. Många finns inom hemtjänsten, vilken är den verksamhet där man använder dessa mest och där man ser en stor vinst med att använda elcykel som transportmedel. Sedan förra avläsningen har det dock funnits en del problem med upprepade reparationer av elcyklarna. Flera av de resor som elcykeln används till ersätter bilresor, men exakt vilken utsträckning har inte gått att utvärdera. Sedan den förra avläsningen i juni 2010 har elcyklarna tillsammans rullat 748 mil och totalt, sedan inköp, har elcyklarna gått mil. Informationsspridning och mediabelysning Presentationer och informationstillfällen 2011 Datum Ämne Plats / Åhörare Avslutning Vintertrampare , projektresultat Vintertrampare Cykelinformation Miljöombud Upptakt Vintertrampare Vintertrampare Grön Trafiks cykelarbete Sollefteå, politiker från landsting och kommuner Media 2011 Datum Media Typ Rubrik / Tema Magasinet Östersund nr /Östersunds kommuns hemsida Östersunds kommuns hemsida Notis Webbartikel Plocka fram cykeln - Funderar du på elbil - Ta en kopp te medan du laddar bilen - sidan 3 De utmanar på cykel LT Artikel Östersund har en handlingsplan för att öka cyklandet SR - Radio Jämtland Webbartikel Birka öppnar cykelpool för eleverna SR - Radio Jämtland Radioinslag Birka öppnar cykelpool för eleverna LT Artikel Cykelsläpp på Birka - för elevernas hälsa LT Artikel Nu räknas cyklisterna ÖP Artikel Cyklarna släpptes loss på Birka Magasinet Östersund Notis Om Vintertramparna 2011, Elbilsbidrag, Grönt i Trafiken, Cykelbarometern SR - Radio Jämtland Webbartikel/ webbradio Vintertrampa på din cykel SR - Radio Jämtland Radioinslag Vintertrampa på din cykel SR - Radio Jämtland Webbartikel Vill få fler att cykla med hjälm SR - Radio Jämtland Radioinslag Vill få fler att cykla med hjälm LT Artikel Vintertramparna lovade använda cykelhjälm Östersunds kommuns Webbartikel Avtramp för vintertrampare hemsida ÖP Artikel Kommunen uppmuntrar till cykling LT Artikel Mindre bilåkande efter tre år av vintercykling xx Magasinet Östersund, nr 3, 2011 Notis Ny cykelparkering/hjälp oss med Cykelrapporten 8

7 Svar kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare Nämnd ansvarig för cykelfrågor (t.ex. tekniska, trafik, stadsbyggnads) Miljö- och samhällsnämnden Finns någon namngiven ansvarig (person eller grupp) för cykelfrågor på kommunen? Ja För att kunna bedöma hur kommunen har jobbat med cykling tidigare år, ber vi dig att fylla i den totala längden cykelväg som finns i kommunen. Fyll också i vilket år uppgiften gäller. Med cykelväg menas separerad cykelbana, cykelfält, gångfartsområde, cykelfartsgata och gågata där cykling är tillåten. Gator som markerats som blandtrafik med motorfordon ska inte räknas med. Om du inte vet den totala längden kan du ange separat längd för varje gatutyp. Ange total längd cykelväg i din kommun 93,505 Separerad cykelbana 91,390 Gångfartsområde 0,145 Cykelfält 1,500 Cykelfartsgata 0 Gågata med tillåten cykeltrafik 0,470 För vilket år gäller uppgifterna? 2011 Del 2. Investeringar Fråga 1. Trafikinvesteringar Hur stora är de totala trafikinvesteringarna för alla trafikslagunder 2011? Ange i kronor Fråga 2. Infrastruktur Förutsättningarna för cykling avgörs i mångt och mycket av hur cykelinfrastrukturen ser ut. Med infrastruktur menas cykelbanor, cykelparkering, säkerhetshöjande åtgärder i korsningar och stråk, osv. Hur mycket har kommunen investerat i ny infrastruktur för cykel under 2011? Hur mycket har kommunen budgeterat för ny cykelinfrastruktur för 2012? Hur många personer uppskattar du arbetar med utveckling och planering av cykelinfrastruktur i kommunen? Ange i tjänsteprocent för 2011, där 100 % motsvarar en heltidstjänst 24 % Infrastruktur Förutsättningarna för cykling avgörs i mångt och mycket av hur cykelinfrastrukturen ser ut. Med infrastruktur menas cykelbanor, cykelparkering, säkerhetshöjande åtgärder i korsningar och stråk, osv. Östersunds kommun har investerat i ny infrastruktur för cykel under Hur mycket har kommunen budgeterat för ny cykelinfrastruktur för 2012? Hur många personer uppskattar du arbetar med utveckling och planering av cykelinfrastruktur i kommunen? Ange i tjänsteprocent för 2011, där 100 % motsvarar en heltidstjänst 24 % 9

8 Fråga 3. Underhåll Den befintliga infrastrukturen måste underhållas för att cyklisten ska tycka att det är bekvämt och attraktivt att använda nätverket. Hur mycket har kommunen investerat i drift och underhåll av cykelbanor under 2011? Hur mycket har kommunen budgeterat för drift och underhåll av cykelbanor under 2012? * Fråga 4. Påverkanssatsningar Investering i infrastruktur är dock inte allt. För att få kommunens invånare att cykla är det också viktigt att satsa på marknadsföring och information om cykelvägnätet. Det kan vara alltifrån att skicka ut pressmeddelanden under ett projekts gång till att trycka en cykelkarta. En annan del i marknadsföringen är kampanjer för att öka andelen cyklister på gatorna. Det finns olika typer av kampanjer som riktar sig till olika målgrupper, men gemensamt för alla är att påverka en viss grupp människor att byta från ett färdmedel till att börja cykla. Några exempel är cyklatill-jobbet-kampanjer eller lära-sig-cykla-kampanjer. Hur mycket har kommunen investerat i påverkanssatsningar för cykling under 2011? Hur mycket har kommunen budgeterat för påverkanssatsningar för cykling under 2012? ** Hur många personer uppskattar du arbetar med påverkanssatsningar för cykling i kommunen? Ange i tjänsteprocent för 2011, där 100 % motsvarar en heltidstjänst. 55 % Fråga 5. Skyltning Skyltning av cykelvägar är viktigt dels för att underlätta för cyklister att hitta den bästa vägen till sitt mål. Det är också ett marknadsföringsverktyg och ett sätt att tydligt markera hur kommunen värderar cykeltrafiken. Hur stor andel av de befintliga cykelvägarna i kommunen har vägvisande skyltning? 31 Övriga upplysningar *)Summan ungefärlig då beläggningsåtgärder fastställs efter översyn som genomförs i maj. **)Summan är ungefärlig då det inte är riktigt klart ang samverkan inom vissa påverkansprojekt. Kommunen har under 2011 genomfört följande påverkanssatsningar: Utmaningen - en cykeltävling med 333 deltagare 2011, se Vintertramparna, vintercyklingskampanj med 100 deltagare som försetts med dubbdäck, hjäm och lysen. Resejämförare på hemsida En tjänst för att lyfta fram fördelar med cykling och gång jämfört med bil. Elcykelsatsning inom Östersunds kommun. De 24 elcyklarna inom den kommunala verksamheten har följts upp. Del 3. Aktiviteter Fråga 6 Inom vilka av följande områden har kommunen arbetat under 2011? Byggt nya cykelvägar Ja Säkerhetshöjande åtgärder på befintliga cykelvägar Ja Byggt cykelparkering Ja Skyltat cykelvägar (vägvisande skyltning) Ja Tryckt upp och spridit en cykelkarta Ja Lanserat och genomfört påverkanskampanjer Ja Antagande av politiska cykelmål Ja Antagande av cykelpolicys/strategi Nej Ny eller reviderad cykelplan Nej Drift och underhåll på sommaren Ja Drift och underhåll på vintern Ja Genomfört mätningar av cykeltrafik Ja Genomfört någon resvaneundersökning Ja Genomfört någon nöjdhetsundersökning Nej Genomfört något cykelbokslut Nej Övriga upplysningar 10

9 En större översyn av befintlig cykelvägvisning har gjorts och skadade/vandaliserade skyltar har bytts ut. Cykelkarta trycktes i stor upplaga 2010 och den befintliga kartan har delats ut till alla nyinflyttade, studenter och till allmänheten via turistbyrån, rådhuset och på olika evenemang t ex Europeiska trafikantveckan. I påverkanskampanjerna Vintertramparna och Utmaningen har deltagarna utvärderats mha resvaneundersökningar. Del 4. Cykelpolitik Fråga 7. Politiska mål En tydlig målsättning som är tidsatt och mätbar ligger ofta till grund för policys och handlingsplaner och är ett enkelt sätt att följa upp arbetets resultat. Finns det uttalade politiska mål om att öka andelen cykeltrafik i kommunen? Ja Är dessa mål tidsatta? Ja Till vilket år? 2012 Är dessa mål mätbara? Ja Ge gärna exempel: Effektmål i miljöledningssystem för Samhällsbyggnadsförvaltningen: "Cykeltrafik ska öka med 2% 2012 jämfört med 2011 (enl mätpunkt i Badhusparken)" Fråga 8. Politisk uppföljning Följer berörd nämnd (tekniska, trafik, stadsbyggnad) regelbundet upp uppsatta mål och utvecklingen av cykeltrafiken? Ja Fråga 9. Cykelstrategi Målsättningen kan sedan specificeras och utvecklas i en cykelstrategi. Det finns också möjlighet att strategin eller policyn ingår i mer övergripande plan, t.ex. en trafikplan, eller att den beskrivs för en detaljplan. Har kommunen antagit någon cykelstrategi för ökad cykling? Ja Vilket år? 2005 Övriga upplysningar: Cykling behandlas på ett strategiskt plan som en del i Östersunds "Plan för trafik". Ingen separat cykelstrategi finns. Fråga 10. Cykelplan De politiska målen och strategin definieras och utvecklas till en konkret handlingsplan, som används i det dagliga arbetet av tjänstemännen på kommunen. En cykelplan är ett fristående dokument med åtgärder för att förbättra för cykeltrafiken. Den kan även inkludera gångtrafikanter. Har kommunen antagit någon cykelplan de senaste 5 åren? Nej Vilket år antogs den? 2002 När reviderades den senast? 2012 Finns det medel och resurser avsatta i budgeten för att uppfylla cykelplanens mål? Ja Övriga upplysningar: Östersund har ett Cykelprogram (som behandlas på nämndnivå) som ersätter Cykelplan finns och antogs 2002 och är under revidering. Fråga 11. Cykelparkeringstal Vid nybyggnationer av bl.a. bostadshus, arbetsplatser och köpcentra kan kommunen ställa krav på att cykelparkeringar byggs. Har kommunen antagit någon norm för cykelparkeringstal? Ja Övriga upplysningar: Cyklar finns med i parkeringstalen för Östersunds kommun som antogs

10 Fråga 12. Cykling och planering Vid nybyggnationer av bl.a. bostadshus, arbetsplatser och köpcentra bör cykelvägar och -parkeringar integreras i bebyggelseplaneringen i ett tidigt skede så att cykling blir en naturlig del redan från början. Har kommunen satt upp kriterier i sina plandokument för hur cykling ska behandlas i planering av ny bebyggelse, t.ex. i översiktsplaner eller detaljplaner? Ja Övriga upplysningar Cykel finns i högsta grad med i planarbetet både via de mallar som finns för detaljplanebeskrivingar samt i det pågående arbetet med översiktsplan 2040, där framtidens transporter är en av de allra viktigaste utmaningarna och planeringsaspekterna. Fråga 13. Underhållsplan Som det tidigare har påpekats är underhållet av befintliga cykelvägar ett nyckelområde för att cyklingen i en kommun ska fungera. Har kommunen någon aktuell underhållsplan för cykelbanor? Ja Fråga 14 I egenskap av arbetsgivare, arbetar kommunen aktivt med att få sina anställda att cykla till sitt jobb? Ja Under 2011 betalade Östersunds kommun startavgiften för lag från kommunen som ville vara med i cykelkampanjen Utmaningen och marknadsförde detta mot de anställda. Ingen separat plan finns för underhåll av cykelvägar, men dessa ligger med i underhållsplan för Vintercyklingskampanjen Vintertramparna marknadsfördes till samtliga anställda inom Östersunds kommun, både via enheschefer och personalsidan på webben. Del 5. Uppföljning och utvärdering Fråga 15. Cykelräkningar Ett sätt är att regelbundet genomföra flödesmätningar av cykeltrafiken på stråk eller i korsningar. På så sätt kan man se om den ökar eller minskar och var de största förändringarna sker. Det ger kommunen större framförhållning i sin planering. Genomfördes några flödesmätningar av cykeltrafiken under 2011? Ja På hur många punkter genomför kommunen regelbundet mätningar? Kontinuerliga mätningar 4 Periodiska mätningar 1 Fråga 16. Resvaneundersökning Ett annat sätt att få en bild av resandet är att göra en resvaneundersökning. Har kommunen genomfört någon lokal resvaneundersökning där cykelandelen mätts bland kommunens invånare de senaste 5 åren? Ja Vilket år? 2010 Hur stor var andelen cykel av det totala antalet resor i den senaste mätningen? 10 Fråga 17. Nöjdhetsundersökning En nöjdhetsundersökning är ett verktyg som kan användas för att få reda på vad cyklisterna i kommunen tycker om det arbete som utförs för dem. Har kommunen genomfört någon nöjdhetsundersökning bland cyklister de senaste 5 åren? Nej 12

11 Fråga 18. Samarbete Samarbeten med cyklister kan vara ett sätt att underlätta en bredare förankring av cykelarbetet hos invånarna. Har kommunen någon dialog med cyklister regelbundet (minst 2 ggr om året), antingen cykelorganisationer eller referensgrupper? Ja Övriga upplysningar Kommunen har en öppen kanal (via mejl, SMS,MMS & telefon) för medborgardialog vad gäller cykling som heter Cykelrapporten. Se Under 2011 inkom 53 ärenden via denna. Dialog hålls även öppen med deltagari i de cykelkampanjer som utfördes (Utmaningen 333 deltagare och Vintertramparna 100 deltagare). Kommunen har även årlig kontakt med Cykelfrämjandets Östersundskrets. Ett cykelråd är planerat att startas upp under Fråga 19. Cykelbokslut Ett cykelbokslut är en sammanställning av aktuella uppgifter om nuläget och utvecklingstrender av cykeltrafik, vilka är viktiga för planeringen av cykeltrafiken. Ett annat verktyg är en BYPAD (Bicycle Audit) som är en mer ingående revision av kommunens arbete med cykling. Har kommunen gjort något cykelbokslut eller en BYPAD de senaste 5 åren? Ja När genomfördes det senast? 2008 Hur regelbundet genomförs det? Inget beslut taget ang detta Övriga upplysningar Resvaneundersökningen som hänvisas till är SLTF:s kollektivtrafikbarometer där Länstrafiken är utförare. Östersunds kommun är delfinansiär av busstrafiken. En BYPAD genomfördes under Cykelbokslut kommer att införas under

12 Kontaktinformation Petter Björnsson Anne Sörensson Samarbetspartners Samhällsbyggnad - Grön Trafik Östersunds kommun, Östersund. Telefon: Fax:

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Agenda 21-vision, och klimatmål i miljöledningssystem Mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 15 % mellan 1998-2005 i kommunförvaltningen

Läs mer

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Cykeltrafik i Östersund Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Östersund är en vinterstad Målsättning om att vara fossilbränslefri och energieffektiv 2030 Sjätte bästa kommun i Cykelfrämjandets

Läs mer

CYKELFRAMJANDETS KOMMUNVELOMETER 2014

CYKELFRAMJANDETS KOMMUNVELOMETER 2014 3 8 år 1 4 19 4 2 : CYKELFRAMJANDETS KOMMUNVELOMETER 214 En granskning och jämförelse av kommunernas satsningar på att öka cykling och göra cykling säkrare och mer attraktivt Koucky & Partners AB, på uppdrag

Läs mer

Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2012

Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2012 Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2012 En granskning och jämförelse av kommunernas satsningar på att öka cykling och göra cykling säkrare och mer attraktivt Koucky & Partners AB, på uppdrag av Cykelfrämjandet

Läs mer

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan 2008-11-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykelstrategi... 3 3 Handlingsplan... 5 - Sid 2 - 1 Inledning Kalmar har som mål att bli en

Läs mer

Vintertramparna 2013/2014

Vintertramparna 2013/2014 Projektrapport av Grön Trafik: Vintertramparna 2013/2014 Med stöd från Länsstyrelsen i Jämtlands läns klimatmiljon för ett Fossilfritt Jämtland 2013 Projektperiod: 2013-11-15 2014-04-30 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Erfarenheter av Cykelrapporten

Erfarenheter av Cykelrapporten Projektrapport av Grön Trafik: Erfarenheter av Cykelrapporten Medborgardialog med cyklister i Östersund 2010-2011 Innehållsförteckning BAKGRUND...1 FUNKTION OCH KOMMUNIKATIONSKANALER...1 MARKNADSFÖRING...2

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

En granskning och jämförelse av kommunernas satsningar på att öka cykling och göra cykling säkrare och mer attraktivt.

En granskning och jämförelse av kommunernas satsningar på att öka cykling och göra cykling säkrare och mer attraktivt. En granskning och jämförelse av kommunernas satsningar på att öka cykling och göra cykling säkrare och mer attraktivt. Om cykelfrämjandet Cykelfrämjandet är en ideell förening som företräder den globala

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

Cykelhandlingsplan 2011-2015. Mål och åtgärder

Cykelhandlingsplan 2011-2015. Mål och åtgärder Cykelhandlingsplan 2011-2015 Mål och åtgärder Antagen av gatunämnden 2 maj, 2011 Inledning Visionen: Mölndal är en etablerad cykelstad där cykeln är en naturlig del av vardagen. Ökad cykling är ett av

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

Cykelfrämjandets Kommunvelometer

Cykelfrämjandets Kommunvelometer Cykelfrämjandets Kommunvelometer En granskning och jämförelse av kommunernas satsningar på att öka cykling och göra cykling säkrare och mer attraktivt Slutrapport 2010-05-19 Cykelfrämjandet, Cyklisternas

Läs mer

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström Cykelsatsningen i Gävle Helena Werre Marie Wallström Utgångspunkter Nationella och regionala mål Transportpolitiska mål Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt

Läs mer

Bästa cykelstället. jonkoping.se

Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. Vilken arbetsplats är bäst att ta cykeln till och från? Vi tror att om det är enkelt att ta cykeln, då kommer fler att cykla. Därför vill vi premiera

Läs mer

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik CYKELSTRATEGI 1(8) 2001-03-21 Strategi och handlingsplan för cykeltrafik Godkänd av kommunstyrelsen 01-03-21 Vision I Kristianstad kommun är cykeln det naturliga transportmedlet att använda vid korta resor

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Halmstad satsar på cyklisterna!!! Superstråk Annan nybyggnation och upprustning Cykelservice Cykelräkningar Hållbart resande Uppmärksamhet i media 20000 Investering cykel under åren 2007 2015 15000 14500

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Hållbar trafik och samhällsbyggnad

Hållbar trafik och samhällsbyggnad Hållbar trafik och samhällsbyggnad i Örebro kommun Klimatkommunerna, 25 nov 2016 Örebro kommun har ambitiösa mål = förutsättning Antaget Trafikprogram 2014, 3 huvudmål: GCK-andel idag ca 45 % - MÅL 2020

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen. Turistcykellederna Cykelvasan Fler

Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen. Turistcykellederna Cykelvasan Fler Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen Turistcykellederna Cykelvasan Fler Sanningar och myter 1. Cyklingen ökar! Eller är det Cyklingen

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH BEDÖMNING...

KARTLÄGGNING OCH BEDÖMNING... Om Cykelfrämjandet Cykelfrämjandet, Cyklisternas Riksförening, har till ändamål att: Vara en riksomfattande organisation för cyklister. Tillvarata intressen för alla cyklister som använder cykeln för kommunikations-,

Läs mer

Dialog kring cykelfrågor

Dialog kring cykelfrågor Dialog kring cykelfrågor Utgångspunkter Internationell utblick Cykelstrategi för ökad och säker cykling Fokus på handlingsplan till cykelstrategin Mobility Management Frågor 2 2013-08-23 Trängsel Tillgänglighet

Läs mer

Erfarenhet av cykel.

Erfarenhet av cykel. Erfarenhet av cykel. - Kommunal erfarenhet i 12 år. Påverka internt att prioritera cykling, påverka innevånarna att cykla. - Fyra år på regional nivå i Trafikverket för att öka hållbart resandet. 1 2012-12-13

Läs mer

Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort

Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort Datum Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort 66/2016 Antagen av: 66/2016 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: - Relaterade dokument: Målgrupp: Kommunen Dokumentnamn: Policy för cykling

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sveriges bästa cykelstad handlingsplan Bilaga: Sveriges bästa cykelstad - åtgärdslista 2016-03-02 ver 0.4 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Läs mer

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Planering Cykelbanor behöver utrymme och planeras väl efter framtagen standard och därför är det viktigt att det i tidigt skede i planprocessen finns trafikkompetens.

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Cykel nöjdhetsmätning

Cykel nöjdhetsmätning SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Madelene Håkansson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun [årtal XXXX] Grafisk

Läs mer

Cykelåret i Mölndal 2010

Cykelåret i Mölndal 2010 Cykelåret i Mölndal 2010 Cykelbokslut Antagen av gatunämnden Cykelåret 2010 i Mölndal är producerat av: Mölndals stad Gatukontoret 431 82 Mölndal gatukontoret@molndal.se 031-315 10 00 Kontaktperson: Ulf

Läs mer

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län 1 (3) Handläggare: Björn Sax Kaijser Tillväxt- och regionplanenämnden Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig

Läs mer

Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling

Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling Åsa Lindgren Strategisk trafikplanerare asa.lindgren@stockholm.se Innehåll 1. Framkomlighetsstrategin 2. Varför en cykelplan? 3. Direktiv och budget

Läs mer

Cykelkommunen Lund

Cykelkommunen Lund Cykelkommunen Lund 2002-2004 Cykeltäta Lund satsar ännu mer Lund är Sveriges cykeltätaste kommun och den kommun i landet som har högst andel gående och cyklande vid korta resor. Cykelkommunen är en del

Läs mer

Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad

Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad 5 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Forss Oscar Fritz Daniel Uggla Kerrou Teresa Datum 2016-03-02 Diarienummer GSN-2015-1930 Gatu- och samhällsmiljönämnden Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Vintertramparna 2010/2011

Vintertramparna 2010/2011 Projektrapport av Grön Trafik: Vintertramparna 2010/2011 Projektperiod: 2010-12-01 2011-04-30 Sammanfattning Vintertramparna genomfördes mellan 1 december 2010 till 31 april 2011och har utgjort en del

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN. Cykelplan. Strategi för cykeltrafiken i Tranemo kommun

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN. Cykelplan. Strategi för cykeltrafiken i Tranemo kommun SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN Cykelplan Strategi för cykeltrafiken i Tranemo kommun 2009-12-07 Innehåll Sidan 1 Kartläggning av cykeltrafiken 4 2 Strategiska dokument 6 3 Tillvägagångssätt 9 4 Bakgrund,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Trafikverkets arbete med cykelfrågor. Naturskyddsföreningens. cykelkurs. Lördag 19 oktober

Trafikverkets arbete med cykelfrågor. Naturskyddsföreningens. cykelkurs. Lördag 19 oktober Trafikverkets arbete med cykelfrågor Naturskyddsföreningens cykelkurs Lördag 19 oktober Innehåll 1. Generellt 2. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 3. Strategi och handlingsplan

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

SÅ ARBETAR ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER MED CYKELFRÅGOR

SÅ ARBETAR ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER MED CYKELFRÅGOR SÅ ARBETAR ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER MED CYKELFRÅGOR Nyckeltal från kartläggningen av cykelvägnäten CYKELVÄGNÄTETS OMFATTNING Invånare Andel av regionens befolkning Km cykelväg Andel av regionens cykelvägnät

Läs mer

Medborgardialog Cyckliga Väsby

Medborgardialog Cyckliga Väsby Medborgardialog Cyckliga Väsby April 2015 1 Innehållsförteckning Medborgardialog... 3 Utvärdering/resultat av enkäten... 4 Deltagandet... 4 Fördelning av deltagande... 4 Hur transporterar du dig oftast

Läs mer

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men

Läs mer

Hur planerar kommunerna inom Göteborgsregionen för cykel?

Hur planerar kommunerna inom Göteborgsregionen för cykel? Hur planerar kommunerna inom Göteborgsregionen för cykel? Dokumentinformation Titel: Hur planerar kommunerna inom Göteborgsregionen för cykel? Serie nr: 2013:57 Projektnr: 13064 Författare: Kvalitetsgranskning

Läs mer

Bilaga 1 Infrastruktur

Bilaga 1 Infrastruktur Bilaga 1 Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men även rekreation och turistcykling. Det finns goda möjligheter

Läs mer

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Cykelfokus Moheda Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Bakgrund I december 2014 antogs en fördjupad översiktsplan för Moheda tätort. Processen att ta fram denna var en dominerande del av Alvesta

Läs mer

Cykelhandlingsplan Beslutad av Kommunfullmäktige,

Cykelhandlingsplan Beslutad av Kommunfullmäktige, Cykelhandlingsplan 2010-2012 Beslutad av Kommunfullmäktige, 2011-12-19 139 Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2011-12-19 139 Ansvarig: Gata-parkenheten

Läs mer

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret Cykelstaden Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna Malin Månsson, trafikkontoret Om Göteborg blev en mer cykelanpassad stad tycker jag att det skulle bli en mer attraktiv stad än idag? 59 % Ja 0%

Läs mer

Vintertramparna 2010/2011

Vintertramparna 2010/2011 Projektrapport: Vintertramparna 2010/2011 Projektperiod: 2010-12-01 2011-04-30 Rapportförfattare: Grön Trafik Sammanfattning Vintertramparna genomfördes mellan 1 december 2010 till 31 april 2011och har

Läs mer

Attityd: Att bilister i Umeå ska fundera och reflektera kring sitt bilresande.

Attityd: Att bilister i Umeå ska fundera och reflektera kring sitt bilresande. Rapport Sammanfattning What s your löjligaste bilresa kampanjen är en utveckling och anpassning av kampanjen Inga Löjliga bilresor. Inga löjliga bilresor är en masskommunikativ kampanj med syfte att minska

Läs mer

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M).

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M). Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-05-02 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-05-17 p. 18 Laddstationer för elcyklar.

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

En granskning och jämförelse av kommunernas satsningar på att öka cykling och göra cykling säkrare och mer attraktivt.

En granskning och jämförelse av kommunernas satsningar på att öka cykling och göra cykling säkrare och mer attraktivt. En granskning och jämförelse av kommunernas satsningar på att öka cykling och göra cykling säkrare och mer attraktivt. Om cykelfrämjandet Cykelfrämjandet är en ideell förening som företräder den globala

Läs mer

Vilken väg väljer pendlingscyklisten? Erik Stigell Dr i Idrott GIH

Vilken väg väljer pendlingscyklisten? Erik Stigell Dr i Idrott GIH Vilken väg väljer pendlingscyklisten? Erik Stigell Dr i Idrott GIH Bakgrund & Syfte Cyklisternas färdväg har stor betydelse för hur cykelresan uppfattas bra eller dålig kvalitet Trafiksäkerheten varierar

Läs mer

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-08-29, punkt 15 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler Ärendebeskrivning

Läs mer

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen Särskilde utredaren: Europaparlamentarikern Kent Johansson Sekretariatet:

Läs mer

Val av representanter till cykelråd i Uppsala kommun

Val av representanter till cykelråd i Uppsala kommun 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Oscar Forss Fritz Daniel Datum 2017-05-19 Diarienummer GSN-2017-0109 Gatu- och samhällsmiljönämnden Val av representanter till cykelråd i Uppsala kommun Förslag

Läs mer

Sammanställning från det andra seminariet för Regional cykelstrategi SATSA II

Sammanställning från det andra seminariet för Regional cykelstrategi SATSA II Stockholm den 6 juli 2011 Sammanställning från det andra seminariet för Regional cykelstrategi SATSA II Tack för senast! Vi fick återigen med oss många värdefulla synpunkter, som vi tar med oss i det fortsatta

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Cykelplan Trelleborgs kommun 2016-2020

Cykelplan Trelleborgs kommun 2016-2020 Cykelplan Trelleborgs kommun 2016-2020 2016-05-09 Cykelplan för Trelleborgs kommun 2016-2020 bygger på Cykelstrategi för Trelleborgs kommun 2016-2020. Båda dokumenten har tagits fram av infrastrukturgruppen

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

Grön vision för ett cyklande Stockholm

Grön vision för ett cyklande Stockholm Grön vision för ett cyklande Stockholm 40 förslag Vi sätter Stockholm i rullning Stockholms befolkning växer och fler människor ska röra sig på samma yta. Det kräver att vi reser mer effektivt. Redan nu

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Erfarenhet av cykel.

Erfarenhet av cykel. Erfarenhet av cykel. - Kommunal erfarenhet i 12 år. Påverka internt att prioritera cykling, påverka innevånarna att cykla. - Fyra år på regional nivå i Trafikverket för att öka hållbart resandet. 1 2012-11-01

Läs mer

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP)

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar 2016 Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Detta har vi lovat Vi satsar en miljard på att göra Stockholm till en cykelstad Sammanhängande cykelnät, vi rustar

Läs mer

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-11-02 Handläggare: Krister Isaksson Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 262 25 krister.isaksson@gfk.stockholm.se Dnr 02-322-3505:3 2004-10-11

Läs mer

raka cykelvägen för Uppsala.

raka cykelvägen för Uppsala. raka cykelvägen för Uppsala. Uppsala kommuns arbete för ökad cykeltrafik Majoriteten av kommunens invånare bor i Uppsala, det vill säga ungefär 150 000. Flera mindre tätorter i kommunen ligger dessutom

Läs mer

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 1 Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 2 Vår tes: Vi gör fel saker och är inte tillräckligt modiga Alla trafikslag ska inte få ökad framkomlighet Vi måste våga prioritera

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-02-05 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2011-805 Per-Erik Hahn Dnr KS 2011-610 Samhällsbyggnadsnämnden Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS

Läs mer

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 - alla frågor Inloggad som. Logga ut Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Alla frågor från enkäten Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Strategi för cykling i Örnsköldsviks centralort

Strategi för cykling i Örnsköldsviks centralort 2016-03-30 Strategi för cykling i Örnsköldsviks centralort Antagen av kommunstyrelsen 74/2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 74/2016 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: - Relaterade dokument:

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf)

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Till Trafikverket.se Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Visa resultat Visa indata Allmänt om projektet Projektnamn Projektnamn Egna kommentarer

Läs mer

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Frihamnen, Göteborg Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Dagens upplägg Kort om K&P Göteborg Det större perspektivet Pågående utvecklingar Älvstranden Utveckling Näraliggande

Läs mer

CYKELBOKSLUT Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2011 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2010/2011... 1» Ny GC-väg Lars Kaggsgatan... 1» Cykelbarometrar... 1 Åtgärder på gång

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Cykelplanering i Umeå. Bodö 2013-05-29

Cykelplanering i Umeå. Bodö 2013-05-29 Cykelplanering i Umeå Bodö 2013-05-29 Cykeltrafikplanering i Umeå Hållbar utveckling Aalborgåtagandena (aug 2007) Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Umeå (aug 2007)

Läs mer

CYKELPLAN FÖR SOLLENTUNA KOMMUN

CYKELPLAN FÖR SOLLENTUNA KOMMUN CYKELPLAN FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Förord Denna cykelplan har tagits fram av trafik- och på Sollentuna kommun. Projektledare för arbetet har varit Carl Larsson, trafikingenjör på trafik- och. Hösten 2012

Läs mer

I Moderaternas Stockholm får cyklisterna helt enkelt flytta på sig och vänta, i 100 år.

I Moderaternas Stockholm får cyklisterna helt enkelt flytta på sig och vänta, i 100 år. 2010-08-23 I Moderaternas Stockholm får cyklisterna helt enkelt flytta på sig och vänta, i 100 år. INLEDNING Under de senaste fyra åren har den moderatledda alliansen visat tydligt att de prioriterar bort

Läs mer

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04 Peter von Heidenstam 2 2014-11-05 Förslaget omfattar åren 2014 2025 och är gemensamt för alla trafikslag, vägtrafik,

Läs mer

2014-02-04. 1 Avslå den del av motionen som förespråkar enkelriktade cykelbanor.

2014-02-04. 1 Avslå den del av motionen som förespråkar enkelriktade cykelbanor. kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 35 Motion angående gång- och cykelbanor. (AU 11) KS 2013-327 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med den ändringen att beslutssats

Läs mer

Elcyklar och cykelinfrastrukturen

Elcyklar och cykelinfrastrukturen Elcyklar och cykelinfrastrukturen Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? Hanna Ljungblad, Michael Koucky & Upplägg Bakgrund Frågeställning Metod Resultat Slutsatser Bakgrund Elcyklar

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Varför ska vi planera för gång- och cykeltrafiken? Vad händer just nu inom detta område? Trivector Traffic AB

Varför ska vi planera för gång- och cykeltrafiken? Vad händer just nu inom detta område? Trivector Traffic AB Varför ska vi planera för gång- och cykeltrafiken? Vad händer just nu inom detta område? Planera för hållbarhet då minskar oljeberoendet. För 50 år sedan hittades 30 miljarder fat olja årligen och världen

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Kommunerna kan göra skillnad. Vissa städer är bättre än andra. Malmö och Umeå har investerat mer och är i dag stora cykelstäder. Dagens industri 2014-06-02

Läs mer

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande -

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Från stort till smått Det finns många åtgärder som en byggherre och/eller fastighetsägare kan tänka på om man vill få de boende att cykla

Läs mer

RAPPORT CYKEL I ÖVERSIKTSPLANER UPPDRAG: 2131027000. 2013-10-30 Sweco Infrastructure. Louise Bergström Krister Isaksson Björn Jerbic.

RAPPORT CYKEL I ÖVERSIKTSPLANER UPPDRAG: 2131027000. 2013-10-30 Sweco Infrastructure. Louise Bergström Krister Isaksson Björn Jerbic. UPPDRAG: 2131027000 CYKEL I ÖVERSIKTSPLANER Sweco Infrastructure Louise Bergström Krister Isaksson Björn Jerbic repo001.docx 2012-03-2914 Sweco 1 (18) repo001.docx 2012-03-2914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Cykelräkningar Krister Isaksson Trafikplanering Per Karlsson Teknik och Trafiktjänst (13)

Cykelräkningar Krister Isaksson Trafikplanering Per Karlsson Teknik och Trafiktjänst (13) PM Dnr: T2010-313-02009 Krister Isaksson Trafikplanering 08-508 262 25 Per Karlsson Teknik och Trafiktjänst 08-508 278 66 Cykelräkningar 2009 Trafikkontoret har årligen räknat cyklarna i Innerstadsnittet

Läs mer

Cykling och gående vid större vägar

Cykling och gående vid större vägar Cykling och gående vid större vägar Delrapport 2 Analys av RES och TSU92- för att belysa nuvarande cykel- och gångresor Slutversion Linköping 2011-01-07 Cykling och gående vid större vägar Delrapport2:

Läs mer