Kompletterande dagvattenutredning för kvarteret Godsvagnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletterande dagvattenutredning för kvarteret Godsvagnen"

Transkript

1 UPPDRAG Godsvagnen dagvatten UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Erik Lidén UPPRÄTTAD AV Erik Lidén DATUM REVIDERING GRANSKAD AV Gudrun Aldheimer Kompletterande dagvattenutredning för kvarteret Godsvagnen -14 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box SE Stockholm, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Swe c o En viron me n t AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Eri k Lidén Telefon direkt +46 (0) Mobil (14)

2 Kompletterande dagvattenutredning för kvarteret Godsvagnen Kund The Village Sthlm AB Konsult Sweco Environment AB Gjörwellsgatan 22 Box SE Stockholm, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Kontaktpersoner Erik Lidén +46 (0) Gudrun Aldheimer +46 (0) (14)

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Underlagsmaterial Områdesbeskrivning Före exploatering Efter exploatering Metod och indata Flödesberäkningar Föroreningsberäkningar Resultat Flödesberäkningar Föroreningsberäkningar (14)

4 1 Inledning En kompletterande utredning till Dagvattenutredning för kvarteret Påsen och Godsvagnen, har tagits fram i syfte att beskriva dagvattenhanteringen inför exploateringen av kvarteret Godsvagnen i Hammarby Sjöstad utifrån ny höjdsättning och markanvändning. Avrinningsområden, dagvattenflöden och dagvattenföroreningar före och efter exploatering samt avvattningsprinciper mot Heliosgatan och Heliosparken har utretts. 2 Underlagsmaterial Följande underlag har använts i utredningen: Dagvattenutredning för kvarteret Påsen och Godsvagnen, , Sweco Environment Markplaneringsplan ritn. L och L , Andersson Jönsson Landskapsarkitekter, Skanska Höjd- och måttsättningsplan ritn. L och L , , Andersson Jönsson Landskapsarkitekter, Skanska Guidelines for the planning, execution, and upkeep of green roof, FLL, 2002 Samlingskarta Påsen och Godsvagnen, Miljöprogram Hammarby Sjöstad, (14)

5 3 Områdesbeskrivning 3.1 Före exploatering Planområdet Godsvagnen i Hammarby Sjöstad är cirka 1.3 hektar stort och avvattnas idag till dagvattenledningarna i Heliosgatan och Virkesvägen och vidare ut till Hammarbysjön. Dagvattenledningen i Heliosgatan har 5 promilles lutning och dimensionen varierar mellan 460mm och 800mm. Den tillgängliga kapaciteten i ledningen är idag oklar och bör i den mån det är möjligt därför inte belastas med ytterligare dagvattenflöden från området. Idag består området främst av hårdgjorda asfalts- och takytor. Figur 1 nedan åskådliggör hur det ser ut idag. Heliosgatan Figur 1. Flygbild över området med ungefärlig planområdesgräns markerad med röd linje, dagvattenledningar med grönt, kombinerade och övriga avloppsledningar med orange och avvattningsvägar med blå pilar Virkesvägen 5 (14)

6 3.2 Efter exploatering Fastigheten planeras att ombildas till flerfamiljsbostäder. Enligt markplaneringsplanen kommer ombyggnationen att innebära tillkommande grönytor och permeabla gångytor samt till viss del gröna tak (tunt sedumtak). Andelen gröna tak uppskattas till 50% av den totala takytan. Större delen av kvarteret kommer att underbyggas med garage varför infiltration i någon större utsträckning inte blir möjlig på innegården (vattnet kan dock avledas ytligt). Dagvattnet från delavrinningsområde (Aro) 1 i Figur 2 nedan planeras att avledas via ytliga rännor och utkastare till dagvattenbrunnar i lokala lågpunkter och därifrån tillsammans med brunnarna på bjälklaget anslutas till ledningar i garage. Anslutning av dessa ledningar kan antingen ske direkt till ledningen i Heliosgatan eller att de leds ut till Heliosparken. Avledning mot Heliosparken är önskvärt då ledningen i Heliosgatan avlastas och dagvattnet kan användas som en resurs i parken för gestaltning, bevattning och fördröjning. Troligtvis kommer då anslutningen från Aro 1 ske under mark i Heliosparken. I parken kan vattnet fördröjas i till exempel gröna torrdammar eller skelettjordar innan det bräddar till den befintliga dagvattenledningen i Heliosgatan västerut. En förutsättning är att dagvattensystemet i parken utformas och dimensioneras för detta ändamål samt att system för bräddning utformas tillfredställande. Norra delen av området har delats in i fyra delavrinningsområden (Aro 2-5). Dessa områden kan antingen avvattnas via brunnar till samma ledningssystem i garage som Aro 1 eller avvattnas ytligt mot Heliosparken i 4 punkter innan det bräddar till den befintliga dagvattenledningen i Heliosgatan. Dagvattnet kan ledas ytligt mot parken antingen via ränndalar vid sidan av trapporna eller via spygatter med utkastare i parken (se föregående utredning för fler exempel). I Figur 2 visas den planerade utformningen av kvarteret Godsvagnen samt hur ytorna delats in i de nya delavrinningsområdena (Aro 1-5) som sedan används som indata till beräkningarna. Det är i dagsläget oklart exakt vilka av de fyra norra byggnadernas takytor som kan ledas till Heliosparken ytligt norrut och vilka som avvattnas in mot gården och vidare till dagvattenledningen i Heliosgatan. Utformningen av gården till den planerade skolan vid norra delen av Aro 3 och 4 är inte färdig och markanvändningen antas i utredningen utgöras av permeabla ytor. Dagvattensystem i stadsmiljö dimensioneras vanligtvis efter ett 10-årsregn. Vid större regn såsom 100-årsregn kommer ledningssystemets kapacitet att överstigas och dagvattnet kommer att behöva avrinna ytligt ut från området (lokala översvämningar i lågpunkter på gården kommer sannolikt att bildas). Vid ett 10-årsregn kan i princip hela området avvattnas till parken ytligt eller via interna ledningssystemet. Vid större regn kommer vattnet som ledningssystemet inte kan ta hand om för Aro 1 till största delen att avrinna ytligt ut till Heliosgatan. För Aro 2-5 antas dagvattnet kunna avrinna ytligt ut till parken t.ex. nedför trapporna även vid ett 100-årsregn. Kvarteret bör höjdsättas så att dagvattnet kan avrinna från området utan att översvämningar sker vid entréerna till husen vid stora regn såsom 100-årsregn. Det är därför bra om entréer och liknande är högre belägna än gårdsmark och lokalgatan som fungerar som en sekundär avvattningsväg då ledningssystemets kapacitet överstigs. 6 (14)

7 Heliosparken Heliosgatan Virkesvägen Figur 2. Området efter exploatering. Avvattningsvägar är markerade med blå pilar och planerade lokaliseringar av brunnar i lågpunkter är markerade med röda prickar. Aro 1 är markerat med röd linje, Aro 2 med grön, Aro 3 med mörkblå, Aro 4 med ljusblå och Aro 5 med lila. 4 Metod och indata 4.1 Flödesberäkningar Beräkningar av dagvattenflöden för 10-årsregn och 100-årsregn utförs före och efter exploatering för de fem delavrinningsområdena. Som indata till beräkningsmodellen används en uppskattad rinnsträcka, flödeshastighet och angiven markanvändning för Godsvagnen. Markvändningen före och efter exploatering har uppskattats utifrån flygfoto och ritningar på planerade ytor. Vid beräkning av dagvattenflöden har avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten P90 använts. Enligt Stockholm Stads dagvattenstrategi ska även dagvattenhantering ta hänsyn till förändrade klimatförhållanden. Beräkningarna i utredningen har därför utförts både med och utan en klimatfaktor på 1.2 för ett 10-årsregn och på 1.3 för ett 100-årsregn efter exploatering (14)

8 Tabell 1 och 2 visar avrinningskoefficienter för aktuella markanvändningstyper i planområdet såsom tak, stenplattor, grusytor, gröna tak och grönyta samt en viktad avrinningskoefficient för varje delavrinningsområde. Tabell 1. Avrinningskoefficienter (ϕ) för planområdet samt markanvändning före och efter exploateringen. Markanvändning Takyta (ϕ=0.90) Permeabel beläggning (ϕ=0.20) Grönyta (ϕ=0.10) Asfalt/stenplattor (ϕ=0.80) Grönt tak (ϕ= ) Totalt Viktad avrinningskoefficient för områdena Före exploatering (ha) Efter exploatering (ha) Aro Aro Aro Aro Aro Gällande gröna tak varierar avrinningskoefficienten med substrattjockleken. Ett tjockare substratlager kan hålla och fördröja en större mängd vatten än ett tunt innan det blir mättat. Följande avrinningskoefficienter för olika substrattjocklekar har tagits fram från ett 15 min regn som genererar 300 l/s, ha, vilket kan översättas till ett svenskt 50-årsregn 1. 1 Guidelines for the planning, execution, and upkeep of green roof, FLL, (14)

9 Tabell 2. Avrinningskoefficienter för gröna tak med olika substrattjocklek. Substratets tjocklek Typ av substrat Avrinningskoefficient vid en taklutning på mm Sedum-mossa mm Sedum-mossasäsongsväxter mm Gräsmatta-buskar 0.30 I beräkningarna efter exploatering antas det gröna taket bestå av 20-40mm sedum om inget annat anges. Dagvattenflöden kommer att reduceras efter exploatering genom att markanvändningen förändras från tak och hårdgjorda ytor till gröna tak och delvis permeabla innergårdar. Före exploatering är den viktade avrinningskoefficienten för området 0.80 och efter exploatering cirka Hammarby Sjöstad har en miljöprofil och miljöprogrammet från 2007 har bland annat som inriktningsmål att dagvattnet i första hand ska omhändertas lokalt så långt det är möjligt vid nybyggnation. I föregående utredning beräknades fördröjningsvolymer och erfordrade dimensioner av växtbäddar och skelettjordar utifrån ett antaget utflöde från området motsvarande en avrinningskoefficient på 0.30, vilket motsvarar ett flerfamiljsbostadsområde med till större delen lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). I denna utredning kompletteras detta med en beräkning av erfordrad andel grönt tak och permeabla ytor efter exploatering för att få ner flödena till motsvarande nivåer om inte växtbäddar och skelettjordar används för fördröjning. I vidare arbete får avvägningar göras till vilken nivå flödena kan anses rimliga att reduceras, då möjligheterna till infiltration är begränsade. 4.2 Föroreningsberäkningar Beräkningar av föroreningshalter och mängder utförs för kvarteret Godsvagnen före och efter exploatering. I föregående utredning utfördes beräkningar före och efter exploatering för kvarteret Påsen, Godsvagnen och mellanliggande Heliosgatan tillsammans. Då baserades beräkningarna efter exploatering på schablonhalter för markanvändningen flerfamiljsbostadsområde. Denna markanvändning omfattar bland annat mindre lokalgator och parkeringar vilket inte är aktuellt för kvarteretet. I denna utredning har beräkningarna reviderats för att bättre spegla kvarterets markanvändning och schablonhalter för tak, gröna tak och delvis hårdgjord parkyta (kan likställas med innergård utan biltrafik) har använts. Före exploatering har samma markanvändning som i föregående utredning använts för föroreningsberäkningarna dvs 50% lätt industri och 50% handelsområde. Schablonvärdet utgörs av årsmedelhalt samt avrinningskoefficient för angiven markanvändning (14)

10 Tabell 3 visar markanvändningar före och efter exploatering i planområdet som indata till föroreningsberäkningarna. Tabell 3. Avrinningskoefficienter (ϕ) för planområdet samt markanvändning före och efter exploateringen. Markanvändning Lätt industri (ϕ=0.80) Handelsområde (ϕ=0.80) Delvis hårdgjord grön innergård/parkmark (ϕ=0.15) Grönt tak (ϕ=0.70) Tak (ϕ=0.90) Före exploatering (ha) Efter exploatering (ha) Vid belastningsberäkningar (mängd förorening, kg/år) används årsmedelhalten och den ackumulerade årliga nederbörden då det är årsvolymen som är avgörande för hur stor mängd förorening som genereras under ett år. Basflöde (inläckande grundvatten) är ej inkluderat då kvarteret är underbyggt. I utredningen redovisas föroreningshalt (μg/l eller mg/l) och föroreningsbelastning (kg/år). Följande föroreningar har beräknats: fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), kvicksilver (Hg), suspenderad substans (Susp; partiklar), opolära alifatiska kolväten (olja), polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och bensapyren (BaP). För samtliga ämnen redovisas totalhalter. Samtliga framräknade årsmedelhalter har jämförts med Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, nivå 2M (RTK, 2009). Nivå 2 gäller för delavrinningsområden uppströms utsläppspunkt i recipient medan M avser utlopp i en mindre recipient så som mindre sjö, vattendrag eller havsvik. Dessa riktvärden är lämpliga att användas t.ex. vid kommunens planläggning, nyexploateringar eller förtätningar där fler fastigheter kan ha en gemensam dagvattenlösning. 5 Resultat 5.1 Flödesberäkningar Resultat av flödesberäkningarna för 10-årsregn och 100-årsregn före och efter exploatering samt efter exploatering motsvarande en markanvändning med en avrinningskoefficient 0.30 redovisas i Tabell 4 och 5. Värden inom parentes är flöden beräknade med klimatfaktor 1.2 för ett 10-årsregn och 1.3 för ett 100-årsregn. 10 (14)

11 Tabell 4. Resultat av flödesberäkningar före och efter exploatering för ett 10-årsregn med klimatfaktor (i parentes) och utan klimatfaktor. Dagvattenflöde för ett 10- årsregn (l/s) Dagvattenflöde efter exploatering för ett 10-årsregn, motsvarande avrinningskoefficient 0.30 (l/s) Före exploatering 244 Efter exploatering Aro (162) 63 (76) Aro 2 10 (12) 5 (6) Aro 3 9 (11) 4 (5) Aro 4 24 (29) 15 (18) Aro 5 8 (10) 4 (5) Totalt 186 (223) 92 (110) Tabell 5. Resultat av flödesberäkningar före och efter exploatering för ett 100-årsregn med klimatfaktor (i parentes) och utan klimatfaktor. Dagvattenflöde för ett 100- årsregn (l/s) Dagvattenflöde efter exploatering för ett 100-årsregn, motsvarande avrinningskoefficient 0.30 (l/s) Före exploatering 523 Efter exploatering Aro (380) 136 (177) Aro 2 21 (27) 11 (14) Aro 3 19 (25) 10 (13) Aro 4 52 (68) 32 (42) Aro 5 18 (23) 8 (10) Totalt 400 (520) 197 (256) (14)

12 Beräkningar visar att dagvattenflödena reduceras med cirka 25% för ett 10- och ett 100-årsregn efter exploatering utan klimatfaktor. Med klimatfaktor reduceras flödena cirka 10% för ett 10- årsregn och med cirka 1% för ett 100-årsregn efter exploatering, enbart i och med den förändrade markanvändningen. För ett 10-årsregn så kan allt dagvatten från området ledas via Heliosparken, antingen ytligt eller under mark. Vid ett 100-årsregn så kommer flödet motsvarande ett 10-årsregn ledas till parken från Aro 1 via ledningssystemet i garaget och resten avvattnas ytligt mot Heliosgatan. För Aro 2-5 antas hela 100-årsregnet kunna avledas ytligt mot parken. Detta innebär ett totalt flöde till Heliosparken vid ett 100-årsregn på 245 l/s utan klimatfaktor och 305 l/s med klimatfaktor, dvs ett 10-årsregn från Aro 1 och ett 100-årsregn från Aro 2-5. Om målet är att ytterligare reducera flödena till motsvarande en avrinningskoefficient på 0.30 utan att anlägga fördröjningsåtgärder såsom växtbäddar eller skelettjordar inom området kan antingen alla tak anläggas som grönt tak med en substrattjocklek på mm (motsvarande en avrinningskoefficient 0.30) och hälften av de planerade stensatta och hårdgjorda ytorna anläggas som permeabla. Alternativt kan alla tak anläggas som grönt tak med en substrattjocklek på mm (motsvarande en avrinningskoefficient 0.50) och alla planerade stensatta och hårdgjorda ytor anläggas som permeabla. Det andra alternativet anses ej som realistiskt med tanke på tillgänglighet mm. Man bör även undersöka möjligheten till kompletterande åtgärder i Heliosparken såsom gröna torrdammar, skelettjordar, växtbäddar och dammar med hänsyn till anslutningsnivåerna på Godsvagnens dagvattenledningar. 5.2 Föroreningsberäkningar Kompletterande föroreningsberäkningar har gjorts för hela planområdet före och efter exploatering. Resultatet från beräkningarna av föroreningshalter och jämförelse med riktvärden för dagvattenutsläpp nivå 2M presenteras i Tabell (14)

13 Tabell 6. Årsmedelhalter (mg/l och µg/l) av föroreningar i dagvatten från Godsvagnen före och efter exploatering. Halter som överstiger riktvärden är markerade med grå. Ämne Enhet Före exploatering Efter exploatering Riktvärden 2M P µg/l N mg/l Pb µg/l Cu µg/l Zn µg/l Cd µg/l Cr µg/l Ni µg/l Hg µg/l Susp mg/l Olja mg/l PAH µg/l BaP µg/l Föroreningsberäkningen visar att i princip alla halter minskar efter exploatering och inga halter förutom fosfor ligger över de rekommenderade riktvärdena efter exploatering. Ytterligare reducering av fosfor kan ske genom att dagvattnet avrinner via växtbäddar, gräsytor eller rännor med makadam i botten (se föregående utredning för fler exempel). Det är av vikt att inte bara titta på uppkomna dagvattenhalter utan att även se till förändringar i belastningen från områdena. Därför redovisas den beräknade årliga belastningen från området före samt efter exploatering i Tabell (14)

14 Tabell 7. Årlig föroreningsbelastning (kg/år) från Godsvagnen före och efter exploatering. Ämne Enhet Före exploatering Efter exploatering Minskning i procent (%) P kg/år N kg/år Pb kg/år Cu kg/år Zn kg/år Cd kg/år Cr kg/år Ni kg/år Hg kg/år SS kg/år olja kg/år PAH kg/år BaP kg/år Årsbelastningen av samtliga ämnen förutom N och PAH kommer att minska med minst 50 procent efter exploatering. Pb, Hg, olja och BaP reduceras med 90 procent eller mer. 14 (14)

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången Dikesförslag Spektrumgången och Sneda gången Datum / Version: 2016-03-15 / Granskningshandling Dok.nr: 2012062 Sidan 1 av 10 Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången HANDLÄGGARE: DATUM

Läs mer

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning.

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning. Centrumfastigheter Järnlodet 16 Uppdragsnummer 1832221 Dagvattenutredning Uppsala 2011-11-04 Sweco Environment AB Uppsala Irina Persson Linda Johansson Henrik Alm 1 (8) Sweco Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Datum / Version: 2014-01-17 / LEVERANS Prjoektnr: 2011704 Sidan 1 av 12 Teknisk Rapport Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun Förosberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun GRAP 17027 Jenny Korinth Geosigma AB 2017-02-17 Uppdragsnummer Grap nr Datum Antal sidor Antal bilagor 604648 17027 2017-02-17

Läs mer

RAPPORT. Fyrklövern BRABO STOCKHOLM AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN DAGVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER 1143669000 2014-09-12 PER BOHOLM TOBIAS RENLUND

RAPPORT. Fyrklövern BRABO STOCKHOLM AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN DAGVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER 1143669000 2014-09-12 PER BOHOLM TOBIAS RENLUND BRABO STOCKHOLM AB Fyrklövern UPPDRAGSNUMMER 1143669000 DAGVATTENUTREDNING STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN PER BOHOLM TOBIAS RENLUND Sweco Sammanfattning Upplands Väsbys kommun ingår i Oxunda Vattensamverkan

Läs mer

Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka

Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka Sid 1 (5) PM Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka Planområdet Planområdet för Nya Gatan har förändrats sedan dagvattenutredningen Dagvattenutredning

Läs mer

Björkvallen dagvattenutredning

Björkvallen dagvattenutredning -14 UPPDRAG Björkvallen dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143623000 UPPDRAGSLEDARE Erik Lidén UPPRÄTTAD AV Erik Lidén DATUM 02-21 GRANSKAD AV Jenny Pirard Björkvallen dagvattenutredning 1 (25) S w e co

Läs mer

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde 1 (12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Avgränsning och antaganden... 3 1.3 Definitioner... 4 2 Beräkningar

Läs mer

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR INGELSTAD

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR INGELSTAD Rapport FÖRORENINGSBERÄKNINGAR INGELSTAD UTKAST 2017-10-10 UPPDRAG 278492, Ingelstad föroreningsberäkningar Titel på rapport: Föroreningsberäkningar Ingelstad Status: Datum: 2017-10-10 MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Kilenkrysset Bygg AB Dagvattenutredning Björnbro Uppdragsnummer 1186342000 Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Martin Lindström Frida Nolkrantz Agata Banach 1 (32) S w e co Ingenjör Bååths Gata

Läs mer

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18 repo001.docx 2012-03-2914 SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN Dagvattenutredning Kungsbäck UPPDRAGSNUMMER 1584634000 SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ LISEN LINDGREN - HANDLÄGGARE IRINA PERSSON - KVALITETSGRANSKARE

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand 14 UPPDRAG 1143576000 UPPDRAGSNUMMER Nacka Strand Dagvatten UPPDRAGSLEDARE Agata Banach UPPRÄTTAD AV Agata Banach, Erik Lidén, Jonas Sjöström DATUM 2015-09-02 Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka

Läs mer

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON CENTRUMFASTIGHETER Tullen 6 Dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143513000 UTKAST STOCKHOLM SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON 1 (8) repo001.docx 2012-03-29 S

Läs mer

Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla

Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla Inledning I detta redogörs för flödes- och föroreningssituationen inom Östra Torps detaljplaneområde före och efter exploatering

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING NACKA ORMINGE

DAGVATTENUTREDNING NACKA ORMINGE RAPPORT DAGVATTENUTREDNING NACKA ORMINGE SLUTRAPPORT 2017-02-22 UPPDRAG 275175, 275642, Nacka Orminge Titel på rapport: Dagvattenutredning Nacka Orminge Status: Datum: 2017-02-22 MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för 2014-05-07 Principlösningar för LOD vid nyproduktion av bostäder. RIKTLINJER OCH KRAV I Stockholms stads dagvattenstrategi (2002) står att dagvattnet inte får försämra miljön. I första hand ska åtgärder

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum

Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum Riksbyggen ekonomisk förening och Småa AB RAPPORT nr 2015-0854-A Författare: Maja Granath och Jonas Andersson, WRS Uppsala AB 2015-08-27

Läs mer

ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79)

ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79) repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576400 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun Dagvattenutredning Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun 2015-05-05 www.bjerking.se Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 018-65 12 09 Fax 018-65 11 01 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Sida 2 (11)

Läs mer

RAPPORT. Beachvolleybollanläggning Flemingsberg BEACHHALLEN TROPICAL AB DAG- & YTVATTENGRUPPEN UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Beachvolleybollanläggning Flemingsberg BEACHHALLEN TROPICAL AB DAG- & YTVATTENGRUPPEN UPPDRAGSNUMMER repo001.docx 2012-03-2914 BEACHHALLEN TROPICAL AB Beachvolleybollanläggning Flemingsberg UPPDRAGSNUMMER 1143656000 REVIDERAD 2014-06-18 DAG- & YTVATTENGRUPPEN UPPDRAGSLEDARE OCH KVALITETSGRANSKARE: JOHANNA

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING ÄDELSTENEN

DAGVATTENUTREDNING ÄDELSTENEN DAGVATTENUTREDNING ÄDELSTENEN Therese Dahlberg NOVAMARK 2016-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI 4 3. BEFINTLIGA LEDNINGAR 4 4. DAGVATTEN 5 4.1 Recipienter 5 4.2 Dagvattenstrategi 5 4.3

Läs mer

Dagvattenutredning fö r detaljplaneömra de Va ppeby a ng, Ba lsta.

Dagvattenutredning fö r detaljplaneömra de Va ppeby a ng, Ba lsta. -14 UPPDRAG Väppeby äng dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143622 UPPDRAGSLEDARE Johanna Rennerfelt UPPRÄTTAD AV Johanna Rennerfelt DATUM 2015-02-18 GRANSKAD AV Jenny Pirard Dagvattenutredning fö r detaljplaneömra

Läs mer

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Detaljplaneområdet, Färingsö trä, åker och infartsparkering sett från nordväst. Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Ekerö kommun Stockholm 2015-07-01 Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Skapaskolan i Huddinge VA & VATTENRESURSER UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Dagvattenutredning Skapaskolan i Huddinge VA & VATTENRESURSER UPPDRAGSNUMMER Dagvattenutredning Skapaskolan i Huddinge UPPDRAGSNUMMER 1832413000 VA & VATTENRESURSER HANDLÄGGARE: PHILIP KARLSSON GRANSKARE: JENNY PIRARD Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 3 2 Riktlinjer vilka

Läs mer

Dagvattenutredning Näsbypark 15:1, Viggbyholm 74:1, 74:2 och 74:32 Steg 2

Dagvattenutredning Näsbypark 15:1, Viggbyholm 74:1, 74:2 och 74:32 Steg 2 Viggbyholms utvecklings AB Dagvattenutredning Näsbypark 15:1, Viggbyholm 74:1, 74:2 och 74:32 Steg 2 Uppdragsnummer 3421054002 Sweco Environment Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskning Jenny Pirard och

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING SEGMENTET KUNGENS KURVA

DAGVATTENUTREDNING SEGMENTET KUNGENS KURVA DAGVATTENUTREDNING SEGMENTET KUNGENS KURVA Sara Littecke Uppdragsnummer 26016025 2017-01-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR 3 2. FÖRUTSÄTTNINGAR 3 2.1 RIKTLINJER 3

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg) 1(6) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-11-04 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Översiktlig dagvattenutredning

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

Sweco Environment AB. Org.nr Styrelsens säte: Stockholm UDDEVALLA KOMMUN Uppdragsnummer 1351625-962 Anmälan om ytterligare anslutning av dagvatten till damm 2 Sweco Environment AB Vänersborg vatten och miljö Hans Björkman Thomas Larm, Göran Wallgren 1 (13)

Läs mer

Dagvattenutredning för detaljplan Kv. Tunet 5, Östertälje. Södertälje kommun.

Dagvattenutredning för detaljplan Kv. Tunet 5, Östertälje. Södertälje kommun. 1 (21) Dagvattenutredning för detaljplan Kv. Tunet 5, Östertälje. Södertälje kommun. Täby 2016-07-01 MARKTEMA AB Handläggare: Helena Öberg Uppdragsledare: Johanna Rennerfelt Ärende nr 16048 2 (21) 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

Detaljplan, Ishall Sjöparksområdet Dagvattenutredning

Detaljplan, Ishall Sjöparksområdet Dagvattenutredning Detaljplan, Ishall Sjöparksområdet Dagvattenutredning Sundsvall 2015-05-15 Ramböll Sverige AB Organisationsnummer 556133-0506 Dagvattenutredning Detaljplan ishall Datum 2015-05-15 Uppdragsnummer 1320012323

Läs mer

Eskilstuna Dagvattenutredning

Eskilstuna Dagvattenutredning Valsverket 3-5 Eskilstuna PM Dagvattenutredning 2016-09-02 Structor Uppsala AB Mats Ekström 753 20 UPPSALA Tel. 018-888 08 50 www.structor.se Sida 1 av 10 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 2 1.1. Underlag... 2 2.1

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad PM UPPDRAG Nyréns Läkerolområdet UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Per Domstad UPPRÄTTAD AV Per Domstad DATUM 2016-11-30 DAGVATTENHANTERING LÄKEROLOMRÅDET Bakgrund Gävle kommun avser bebygga det gamla området

Läs mer

Dagvattenutredning Kvarteret Häxan, Mjölby

Dagvattenutredning Kvarteret Häxan, Mjölby Handläggare Magnus Johansson Tel 010-505 48 64 Mobil Fyll i mobilnummer E-post magnus.g.johansson@afconsult.com Datum Projekt-ID 721131 Kund Dagvattenutredning Kvarteret Häxan, Mjölby Dagvattenutredning

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Dagvattenutredning för Sicklaön 37:46

Dagvattenutredning för Sicklaön 37:46 Handläggare Katja Larnholt Telefon +46105056019 Mobil +46703868469 E-post katja.larnholt@afconsult.com Datum 2016-11-21 Uppdragsnummer 727368 Beställare arkitektur + development ab Dagvattenutredning för

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för Gränby centrum inför samrådsskede.

Översiktlig dagvattenutredning för Gränby centrum inför samrådsskede. -14 UPPDRAG Dagvattenutredning Detaljplan UPPDRAGSNUMMER 3740043013 UPPDRAGSLEDARE Jonas Jernberg UPPRÄTTAD AV Rickard Olofsson DATUM Översiktlig dagvattenutredning för Gränby centrum inför samrådsskede.

Läs mer

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2

SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2 SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2 DAGVATTENUTREDNING 2015-02-20 ÅF/ Niklas Pettersson Dagvattenrapport Kv Tygeln DAGVATTENRAPPORT KV TYGELN 2 2015-02-16 2 (14) Sammanfattning Skanska Fastigheter Stockholm AB planerar

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen 216-3-4 Befintligbebyggelse och dagvattensystem Dagvattnet i området för Länsmansvägen tas omhand via två stycken allmänna dagvattenledningar. Den ena är

Läs mer

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Dagvattenutredning Brofästet Öland 2014-04-28 Rev 2014-05-12 Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Granskad av: Johanna Persson och Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning Brofästet Öland

Läs mer

Principlösningar för dagvattenhantering inom Tungelsta Ålsta 28:1, Tungelsta 1:47 och 1:52 m.fl., Haninge kommun Dagvattenutredning STEG 1

Principlösningar för dagvattenhantering inom Tungelsta Ålsta 28:1, Tungelsta 1:47 och 1:52 m.fl., Haninge kommun Dagvattenutredning STEG 1 1 (12) Principlösningar för dagvattenhantering inom Tungelsta Ålsta 28:1, Tungelsta 1:47 och 1:52 m.fl., Haninge kommun Dagvattenutredning STEG 1 Täby 2015-12-18 MARKTEMA AB Johanna Rennerfelt Tel 0704-378087

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1

Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1 Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1 Karlstad 2015-07-08 ÅF Infrastructure AB Frösundaleden 2A 169 70 Solna Telefon: 010-505 00 00 www.afconsult.se Dagvattenutredning Del av fastighet Väppeby

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Jarlabergsvägen, Sicklaön 367:5 m fl Dagvattenutredning

Jarlabergsvägen, Sicklaön 367:5 m fl Dagvattenutredning Beställare: Nacka kommun 131 81 Nacka Beställarens representant: Björn Bandmann Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Susanna Böös Uppdragsnr: 1041903

Läs mer

RAPPORT DAGVATTENUTREDNING HASSELUDDEN 1:78 OCH 1:80 NORGES HUS UPPDRAGSNUMMER SWECO VA & VATTENRESURSER

RAPPORT DAGVATTENUTREDNING HASSELUDDEN 1:78 OCH 1:80 NORGES HUS UPPDRAGSNUMMER SWECO VA & VATTENRESURSER repo001.docx 2012-03-2914 DAGVATTENUTREDNING HASSELUDDEN 1:78 OCH 1:80 NORGES HUS UPPDRAGSNUMMER 1832380000 SWECO VA & VATTENRESURSER PHILIP KARLSSON GRANSKARE: ANNA PETTERSSON SKOG repo001.docx 2012-03-29

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

Dagvattenutredning Del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl.

Dagvattenutredning Del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Dagvattenutredning Del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås 2011-10-20 Reviderad 2011-10-25 Uppdragsnummer: 0111306 Upprättad av: Åke Andersson 2 1. Allmänt 1.1 Riktlinjer från Borås Stad Dagvattenutredningen

Läs mer

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG 29 Bakgrund och syfte Sweco har fått I uppdrag av Karlstads kommun att ta fram underlag för detaljplanen gällande grönstruktur i östra Jakobsberg. Detta innefattar bland annat parkmiljöer och grönstråk.

Läs mer

PM Dagvattenutredning

PM Dagvattenutredning PM Dagvattenutredning Stäkets verksamhetsområde 2015-01-23 Rev A 2015-02-26 Rev B 2015-03-11 www.bjerking.se Sida 1 (24) PM Dagvattenutredning Stäkets verksamhetsområde Uppdragsnamn Stäkets verksamhetsområde

Läs mer

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice Handläggare Andreas Olander Lianne de Jonge Tel +46 10 505 31 96 Mobil +46 72 530 34 23 Fax +46 10 505 30 09 andreas.olander@afconsult.com Datum Uppdragsnr 572030 1 (16) Dagvattenutredning detaljplan för

Läs mer

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31 White Arkitekter AB Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Stockholm 2014-03-31 Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer 1320005600 Utgåva/Status

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

RAPPORT DAGVATTENUTREDNING HASSELUDDEN 1:78 OCH 1:80 NORGES HUS UPPDRAGSNUMMER REV: SWECO VA & VATTENRESURSER

RAPPORT DAGVATTENUTREDNING HASSELUDDEN 1:78 OCH 1:80 NORGES HUS UPPDRAGSNUMMER REV: SWECO VA & VATTENRESURSER DAGVATTENUTREDNING HASSELUDDEN 1:78 OCH 1:80 NORGES HUS UPPDRAGSNUMMER 1832380000 SWECO VA & VATTENRESURSER PHILIP KARLSSON GRANSKARE: ANNA PETTERSSON SKOG OCH VILHELM FELTELIUS repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth Datum 2014-06-02 Dagvattenutredning Skolmästaren 1 och 2 SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88

Läs mer

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19 KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB Stockholm 2013-04-19 Datum 2013-04-19 Uppdragsnummer 61190723501 Håkan Olofsson Linnéa Sörenby Magnus Biderheim Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen UPPDRAG Kronandalen UPPDRAGSNUMMER 2474656000 UPPDRAGSLEDARE Andreas Asplund UPPRÄTTAD AV Matthias Borris DATUM Redovisning kompletterande dagvattenutredningen Detta redovisar kortfattat resultaten från

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

SÄTOFTA SKOLA. Dagvattenutredning

SÄTOFTA SKOLA. Dagvattenutredning SÄTOFTA SKOLA Dagvattenutredning 2017-04-18 SÄTOFTA SKOLA Dagvattenutredning KUND Höörs kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 574 201 25 Malmö Besök: Jungmansgatan 10 Tel: +46 10 7225000 WSP Sverige AB

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Uppdragsgivare: BoKlok Housing AB Upprättad av: Arctan AB Handläggare: Pär Vejdeland Datum: 2016-09-12 Arctan AB Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund Telefon:

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna.

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna. 2014-09-09 Bakgrund Inom kvarteret Rätten, fastigheten Skönsberg 1:25, planerar kommunen uppföra ett nytt äldreboende. Genomförandet av planen kommer att innebära att befintliga byggnader rivs och att

Läs mer

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Dagvatten Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Läs mer

BONNIER FASTIGHETER KV STÄMPELN 1, HÄGGVIK

BONNIER FASTIGHETER KV STÄMPELN 1, HÄGGVIK VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning BONNIER FASTIGHETER KV STÄMPELN 1, HÄGGVIK SOLLENTUNA KOMMUN DAGVATTENUTREDNING 2014-10-31 REV. 2014-12-12 Antal sidor: 12 Uppdragsnr:

Läs mer

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE ÅF INFRASTRUCTURE, GÖTEBORG ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-401 51 Göteborg Sverige Telefon 071-10 505 00 00, huvudkontor i Stockholm, www.afconsult.com

Läs mer

RAPPORT. Kristineberg Planprogram DV VALLENTUNA KOMMUN STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSNUMMER GRANSKNINGSHANDLING

RAPPORT. Kristineberg Planprogram DV VALLENTUNA KOMMUN STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSNUMMER GRANSKNINGSHANDLING repo001.docx 2012-03-2914 VALLENTUNA KOMMUN Kristineberg Planprogram DV UPPDRAGSNUMMER 1143712000 STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN PER BOHOLM ERIK LIDÉN GUDRUN ALDHEIMER repo001.docx 2012-03-2914 PM Dagvattenutredning

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering

Riktlinjer för dagvattenhantering Syftet med Järfälla kommuns dagvattenriktlinjer är att uppnå en god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag samt att bebyggda områden inte ska drabbas av skador vid översvämningar. Riktlinjerna är

Läs mer

Tommy Giertz.

Tommy Giertz. D A G V A T T E N 1 Tommy Giertz tommy.giertz@byv.kth.se 2 DAGVATTENLEDNING VATTENLEDNING AVLOPPSRENINGSVERK SJÖ VATTENVERK VATTENTORN SPILLVATTENLEDNING RECIPIENT 3 UTFORMNING OCH TEKNIK 4 Bildyta - Välj

Läs mer