Projekt BG1-LEO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt 2011-1-BG1-LEO05-05046"

Transkript

1 GRÖN ANSTÄLLBARHET: Överföring med synergieffekt av ett yrkesutbildningssystem för grundläggande arbetsplatskompetenser med medvetenhet om ekologisk hållbarhet i tre europeiska länder SYNTESRAPPORT April

2 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. ÖVERSIKT ÖVER DEN EUROPEISKA KONTEXTEN 3. NATIONELLA RAPPORTER 4. SLUTSATSER Det här projektet har finansierats med bidrag från Europeiska Kommissionen. Den här skriften avspeglar endast författarens uppfattningar, och Kommissionen kan inte hållas ansvarig för hur informationen i skriften används. 2

3 INLEDNING Kortfattad beskrivning av projektet GRÖN ANSTÄLLBARHET har som mål att åstadkomma en överföring med synergieffekt av ett yrkesutbildningssystem för grundläggande arbetsplatskompetens med medvetenhet om ekologisk hållbarhet i tre målländer, Bulgarien, Spanien och Sverige, i samband med förskjutningen av den europeiska arbetsmarknaden mot smarta och hållbara yrken. Målen för projektet är att öka medvetenheten om ekologiska frågor hos yrkeslärare och att stödja en kvalitetshöjning i yrkesutbildningssystemen i 3 länder, genom import av en innovativ metodik. GRÖN ANSTÄLLBARHET kommer att öka förmågan hos YU-lärare och YU-system att främja färdigheter och medvetenhet för grön anställbarhet. Projektet kommer också att stödja deltagarna inom YU när de ska förvärva anställbarhet i allmänhet plus grön kompetens som kan underlätta personlig utveckling, anställbarhet och närvaro på den europeiska arbetsmarknaden. Projektet uppfyller också relevanta prioriteringar som fastställts genom tillhörande dokumentation, exempelvis: EmCo-rapporten: Towards a greener labour market- the employment dimension of tackling environmental challenges som formulerar följande: "Den allmänna kompetensen behöver förbättras för alla arbetstagare. Utbildare och lärare bör också göras medvetna om miljöfrågorna och utbildas för att lära ut nya kompetenser. Det finns vidare ett behov av att stärka förmågan att förutse behov av kompetens och att analysera tendenser för arbetsmarknader och kompetensbehov på nationell och europeisk nivå." - CEDEFOP-rapporten "Skills for green jobs", som understryker att "Det finns inte tillräckligt många utbildare och lärare som är medvetna om miljöfrågor och kan lära nya metoder." Den studien betonar också vikten av att främja sysselsättning med anknytning till produktion med litet koldioxidavtryck och hög verkningsgrad. De deltagande partnerna (Bulgarien, Spanien och Sverige) får stöd av partnerna Österrike och Italien, som bidrar med sin expertis, särskilt den österrikiska partnern som utvecklat de ursprungliga produkterna och kommer att hjälpa till vid anpassning och kvalitetssäkring. Projektet omfattar 7 arbetspaket: 3 1. Ledning och samordning 2. Analys 3. Överföring och anpassning 4. En grönbok för ekologisk medvetenhet vid utläggning av uppdrag

4 5. Validering 6. Utnyttjande och spridning 7. Intern utvärdering och kvalitetssäkring 4

5 Mål och metoder för WP2 WP2 implementerades mellan oktober 2011 och mars 2012, under ledning av INVESLAN (P4). Huvudsyftet för WP2 var att ge en gedigen analys av dagsläget i Bulgarien, Spanien och Sverige i fråga om grundläggande arbetsplatskompetenser och gröna kompetenser en jämförelse mellan behovet av sådana kompetenser (efterfrågan på arbetsmarknaden) och tillgången på dem; karaktären hos gapet mellan tillgång och efterfrågan; samt rekommendationer för att övervinna detta gap. Syftet med analysen var att ta fram information om: Aktuell utbildningspolitik och -program, särskilt för grundläggande och gröna kompetenser. Allmänhetens medvetenhet om vikten av grundläggande och gröna kompetenser. Förutsättningar för utbildning, som utbildningsmetoder och kanaler för att nå målgrupper. Arbetsgivares krav. Vid tillämpningen av WP2 har partner från Bulgarien, Spanien och Sverige genomfört en uppsättning aktiviteter enligt de metodanvisningar som tagits fram av INVESLAN för att samla in lämpliga data som kompletterar partnernas nationella analysrapporter. Varje sådan nationell rapport avspeglar behovet av och kraven på grundläggande arbetsplatskompetenser och gröna kompetenser, och dagsläget i de tre länderna, och därmed det befintliga gapet mellan tillgång och efterfrågan på kompetenser. De nationella rapporterna sammanställdes för att ligga till grund för den här Syntesrapporten, som finns att tillgå på bulgariska, spanska och svenska, och som finns utlagd på projektets webbsajt. Den här rapporten kommer att användas som ett verktyg för spridning på möten och konferenser på lokal/regional/nationell nivå. För att ta fram sin nationella analysrapport har respektive partner genomfört följande aktiviteter: Genomfört skrivbordsundersökningar om dagsläget inom landet med fokus på följande frågor: en översikt över YU-systemen; utveckling av gröna kompetenser; läroplaner för ekologiska kompetenser; arbetsmarknaden under de senaste decennier; efterfrågan på arbetskraft; relevanta "gröna sektorer" i landet. Utskick av enkäter till följande målgrupper: YU-lärare/utbildare och arbetsförmedlare. Genomförande av intervjuer med följande målgrupper: experter inom området gröna jobb och gröna kompetenser. 5

6 Syntesrapporten sammanställer resultaten av skrivbords- och fältundersökningar i respektive land och presenterar en samling slutsatser och rekommendationer för implementeringen av projektet. 6

7 ÖVERSIKT ÖVER DEN EUROPEISKA KONTEXTEN Gröna kompetenser, marknader och politiska riktlinjer Publikationen från CEDEFOP, "Skills supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020" hävdar att Europa måste fokusera mer på kompetenser än någonsin tidigare. Kompetens att anpassa och forma morgondagens jobb är avgörande för att invånarna och företagen i Europa ska kunna påskynda den ekonomiska återhämtningen. Vidare krävs det särskilda kompetenser för att klara långsiktiga utmaningar och kunna hävda sig på den globala marknaden, för att upprätthålla innovationsnivån i samhällen med åldrande befolkning och motverka klimatförändring. (...) Europa är på väg mot en ekonomi där tjänster och yrken som kräver kunskaper och kompetens dominerar. Men även i yrken där antalet utövare minskar kommer det att finnas behov av arbetskraft, när äldre generationer pensioneras och måste ersättas. Prognoserna visar att Europa inte bara behöver öka investeringarna i utbildning utan också uppmuntra arbetsgivare att ta bättre vara på sin personals kompetens och begåvning. Den senaste rapporten från CEDEFOP, Green Skills and Environmental Awareness in Vocational Education and Training understryker vikten av att gröna kompetenser utvecklas inom ramen för den nya arbetsmarknaden. Som nämns i rapporten Towards a greener labour market The employment dimension of tackling environmental challenges (EMCO reports, November 2010) kan man jämföra behovet och tillämpningen av gröna kompetenser på dagens arbetsmarknad med tillväxten inom IT-sektorn under de senaste decennierna. Affärsledare och investerare är dock ännu inte övertygade om fördelarna av att införa gröna beteenden och teknologier i näringslivet. Å andra sidan är YU-scenariot uppmuntrande, och de senaste rapporterna från CEDEFOP indikerar att i de flesta EU-länderna erbjuds god utbildning i fråga om gröna kompetenser. CEDEFOP konstaterar att detta sannolikt är "alltför optimistiskt" och att det finns brister och behov som måste åtgärdas. För att man ska förstå den strategi för gröna kompetenser som tillämpas av EU och de rekommendationer som lämnas om intensivare utveckling av gröna kompetenser inom YU, så måste man förstå den politiska ramen. Ett av huvudmålen för EU är minskad energiförbrukning. Åtskilliga satsningar görs för att öka energieffektiviteten, konkurrenskraften och leveranssäkerheten och för att uppfylla åtagandena i relation till klimatförändring enligt Kyoto-protokollet. Punkterna i 2006 års beslut om att sikta på en minskning av den årliga förbrukningen av primärenergi med 20% fram till 2020 är ett övergripande viktigt mål, som alla aktörer måste ha i minnet, även i ljuset av "Europa 2020 strategi för tillväxt och sysselsättning". Som framgår av EU-kommissionens "Handlingsplan för energieffektivitet 2011" är energieffektivitet en centralpunkt för EU:s strategi Europa 2020, för smart, hållbar och inkluderande tillväxt, och för övergången till en resurshushållande ekonomi. 7

8 Energieffektivitet är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att stärka leveranssäkerheten för energi, samtidigt som man minskar utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar. Implementeringen av planen, och förverkligandet av de övergripande målen för strategin Europa 2020, inklusive den 20-procentiga minskningen av den årliga förbrukningen av primär energi, är ett allmänintresse som inte skulle vara meningsfullt om det uppnåddes av bara någon enstaka nation eller liten grupp av nationer. Därför krävs större transnationella integration och samverkan mellan alla aktörer, som stimulerar nära samarbete mellan privata och offentliga organ på alla nivåer inom arbetsmarknaden och utbildningssektorn målen (att till 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 20%, jämfört med nivån 1990; att öka andelen förnybara energikällor som används för slutenergikonsumtion med 20%; och att minska energiförbrukningen med 20% i förhållande till en förlängning av dagens trend) är särskilt relevant i den ekonomiska kris som EU står inför. När det gäller arbetsmarknaden räknar man med att en tillämpning av gröna målsättningar och åtgärder kan åstadkomma följande: 1. En allmän effekt på typen av produkter som tillverkas och hur produktion och arbete organiseras. 2. Direkt och indirekt tillkomst av arbeten inom specifika sektorer och områden, som ren energi, miljöresursförvaltning, renare produktion, diversifiering, hushållning med energi och resurser, osv. 3. Omfördelning och omplacering av jobb mellan och inom sektorer, till följd av att vissa produktionsfaktorer försvinner, som jordbruksareal, turistorter, fiskbestånd osv. 4. Bortfall av jobb, särskilt "smutsiga jobb", och sänkt produktivitet på kort sikt. 5. Särskilt på kort sikt kan man ställas inför högre energikostnader, sämre konkurrenskraft och färre arbetstillfällen. 6. På lång sikt kan man förmodligen uppnå följande mer positiva effekter: ett lägre beroende av importerad energi, en lägre energiförbrukning, färre lokala miljöproblem, nya innovationer, särskilt teknologiska. 7. När det gäller kompetenser kan följande förväntas: vissa kompetenser blir urmodiga på grund av strukturförändringar på arbetsmarknaden och förskjutningar mellan sektorer, andra nya kompetenser kommer att efterfrågas, och kompetenser som redan finns måste kompletteras med "gröna" element. 8. Slutligen kommer också arbetets kvalitet att förändras: arbetstillfällena blir mer hållbara, jämställdheten främjas (man förväntar sig en mer balanserad arbetsmarknad på grund av minskningen inom mansdominerade sektorer och inkluderingen av kvinnor på nya yrkesområden), arbetsplatserna blir säkrare och hälsosammare. 8

9 Parallellt med denna process på arbetsmarknaden är det relevant att fundera över vilka huvudutmaningarna blir för YU under de närmaste decennierna, särskilt när det gäller att utveckla gröna kompetenser: 1. Finansiering av yrkesutbildning och reformer på utbildningsområdet som förbättrar YU. I denna mening görs ansträngningarna för att hitta lösningar som ger bättre utbildning till lägre kostnad samtidigt som arbetstillfällena blir mer tillgängliga för YU-deltagare. 2. Elevprofilen domineras av lågutbildad arbetskraft och en åldrande befolkning. 3. Det är mycket viktigt att åstadkomma ett gemensamt meriteringssystem för YU på europeisk nivå: det slutliga målet bör vara ett enda system för poängöverföring och poänganskaffning. 4. Vid utbildningen ska hänsyn tas till att nya yrken uppstår, men CEDEFOP rekommenderar att redan befintliga kompetenser revideras och uppgraderas. 5. Allmänna kompetenser bör ses som lika viktiga som tekniska kompetenser. Detta mål är särskilt relevant i relation till: 6. Otillräckligt erkännande av sådana kompetenser som förvärvats via informell eller icke formaliserad utbildning, vilket är ett hinder för överföring av arbetskraft till gröna sektorer. Denna korta analys av den europeiska kontexten tydliggör behovet av projektet GRÖN ANSTÄLLBARHET. De nationella rapporterna från Bulgarien, Spanien och Sverige bekräftar de ovannämnda idéerna och erbjuder en praktisk översikt över behoven av personer som är verksamma med YU och yrkesvägledning. 9

10 NATIONELLA RAPPORTER BULGARIENS NATIONELLA RAPPORT 1. Inledning Syftet med den här rapporten är följande: Undersökningarna genomfördes av Business Foundation for Education och Lomonosovyrkesskolan för elektronik och elektroteknik, under perioden december 2011-mars Avsikten var att ge en gedigen analys av dagsläget i Bulgarien i fråga om grundläggande arbetsplatskompetenser och gröna kompetenser en jämförelse mellan behovet av sådana kompetenser (efterfrågan på arbetsmarknaden) och tillgången på dem; karaktären hos gapet mellan tillgång och efterfrågan; samt rekommendationer för att övervinna detta gap. Analysen ger en överblick över hur YU-systemet är organiserat, särskilt i fråga om att utveckla gröna kompetenser. Den ger exempel på god praxis vid utbildning för gröna kompetenser inom det allmänna skolsystemet, som utbildningsmetoder, läroplaner och utbildningsmiljöer; och beskriver arbetsmarknadens utveckling de senaste decennierna, aktuell efterfrågan på arbetskraft och relevanta "gröna sektorer" i landet. 10

11 2. Skrivbordsundersökningar Beskrivning av det nationella YU-systemet Det bulgariska skolsystemet 1 Yrkesutbildning, teoretisk och praktisk, ges på: yrkesskolor, högre yrkesskolor, tekniska skolor, administrerade under departementet för utbildning, ungdomsfrågor och forskning 2 (MEYS) yrkesutbildningscentrum, under licens från Nationella byrån för yrkesutbildning; företag, som står för mer än två tredjedelar av den icke formaliserade livslånga fortbildningen i Bulgarien 3 ; intresseorganisationer som erbjuder icke formaliserad utbildning på olika områden

12 Typer av utbildningsorgan 4 4 EN.pdf 12

13 Grundläggande yrkesutbildning erbjuds på hantverksskolor, yrkesskolor och högre yrkesskolor, samt yrkeshögskolor för utbildning efter mellannivån. Antalet elever som deltar i yrkesutbildning är omkring (antalet har minskat med omkring 20% under de senaste fem åren). Omkring 60% av eleverna är pojkar eller män. De vanligaste inriktningarna är teknik (33%) och ekonomi med administration (omkring 18%). Yrkesutbildning på mellannivå regleras i lagen om yrkesutbildning 5. Den nya lagen om yrkesutbildning reglerar både grundläggande yrkesutbildning, som ingår i det allmänna skolsystemet, och vidareutbildning, som erbjuds individer som är äldre än 16 år. Yrkesskolor kan vara statliga eller privata. Båda typerna regleras av staten. Staten spelar en ledande roll vid planering, finansiering, organisering och övervakning av utbildningens kvalitet. Vid en övergång till marknadsekonomin har de samhälleliga krafterna trätt i förgrunden. Yrkesorganisationerna talar om vad de förväntar sig av personalutbildning; de uttrycker sina åsikter om nya yrkeskategorier; och de deltar vid utarbetandet av krav på utbildningsinnehållet liksom vid förslag till förbättringar av villkoren för yrkesutbildning. Ett särskilt system har utvecklats för att låta arbetsgivarna delta i bedömningen av elevernas yrkesmässiga kompetenser. Det är arbetsgivarna som ansvarar för lärlingssystemet, vilket regleras i lagen om arbete 6. Arbetsgivarna ansvarar för teori och praktik under lärlingstiden. Utbildning ges i företagens utbildningslokaler eller på de ordinarie yrkesskolorna på arbetsgivarnas begäran. Utbildningen av vuxna på Yrkesutbildningscentrum (YUC) har påverkats starkt av krisen under senare år: deltagare; deltagare; (36,2% fler). Den största ökningen registreras för elever med låg utbildningsnivå, som vill få ett certifikat för första (lägsta) yrkesutbildningsnivån - 81,1%. Denna ökning på området yrkesinriktad vidareutbildning och vuxenutbildning sammanhänger också med den ekonomiska krisen, nämligen efter friställning av mindre kvalificerad personal inom industri, byggenskap, transporter och andra sektorer. Politik och styrning 7 Det finns två primära nationella organ som ansvarar för satsningar som gäller sysselsättning och kompetenser: den bulgariska nationella arbetsförmedlingen (EA) och den nationella byrån för yrkesutbildning (NBYU). Båda dessa deltar aktivt i arbetet med att fastställa riktlinjer Program för att främja gröna kompetenser Ecorys,

14 EA, som är ett verkställande organ under Departementet för arbete och välfärd (MLSP), verkställer alla program och satsningar som syftar till att genomföra den nationella sysselsättningsstrategin och sysselsättningsprioriteringarna. Det är ett centralt organ som har två strategiska mål: att motverka arbetslöshet på kort sikt; och att förbättra befolkningens ekonomiska situation och anställbarhet på lång sikt. Efter anslutningen till EU formulerar EA sina riktlinjer med betoning på nyckelord som livslångt lärande och anpassning med hjälp av kontinuerlig vidareutbildning och kompetenshöjning. NBYU är istället ett specialorgan som arbetar under det nationella ministerrådets paraply. Dess uppgift är att främja kvalitetsstandarder inom yrkesutbildning och kompetenshöjning. Särskilt konkretiserar NBYU kraven för olika yrkeskvalifikationer och beviljar licenser till offentliga och privata utbildare utgående från dessa krav. Till de viktigaste centrumen för yrkeskompetenser hör de bulgariska industrikammarna och byggkammaren. NBYU fungerar också som kontaktpunkt för de samhälleliga aktörerna, som arbetsgivare, fackförbund och kursanordnare, så att olika synpunkter kommer fram och tas till vara vid formulering av relevanta riktlinjer. Det finns flera strategidokument som ligger till grund för EA:s och NBYU:s verksamhet. De viktigaste är utan tvekan den uppdaterade nationella sysselsättningsstrategin ( ), liksom aktivitetsprogrammet "Utveckling av personella resurser" (OP), som strävar efter att höja kompetensnivåer och produktivitet för landets arbetstagare, genom att erbjuda bättre utbildning och bättre tillgång till vidareutbildning, och som lägger fast ramverket för program som finansieras av European Social Fund. OP hänvisar direkt till gröna kompetenser när det gäller horisontell implementering av programmets principer. För principen "hållbarhet" anges i strategin att ett av de primära målen för programmet ska vara att: "stimulera aktiviteter som bidrar positivt till skydd och förbättring av miljön, som minskad avfallsproduktion och ökad återvinning, till energieffektivitet och ökad medvetenhet om vikten av hållbara miljöer, och i förekommande fall till utformning av specialutbildning, stöd till projekt med inriktning på miljökompetens, samt organiserande av utbildning för miljöförvaltning." 8 Vidare finns sedan 2008 ett nationellt program för främjande av utbildning och kompetenshöjning för vuxna (PTSDA), som uttryckligen har som mål att förbättra kvalifikationer och utbildningsnivåer hos vuxna arbetstagare. PTSDA befinner sig just nu i sin första, snarast förberedande, fas (se nedan). Det kan påpekas att det på politisk nivå finns flera nationella program med fokus på energieffektivitet samt ökad användning av alternativa energikällor som vindkraft, biomassa och biobränsle. Dessa program tar dock inte ställning till hur tillhörande yrkesutbildningar ska främjas eller utvecklas. 8 Departementet för arbete och välfärd, Aktivitetsprogrammet Utveckling av personella resurser, september 2007, 14

15 Finansiering och genomförande Program och åtgärder som sammanhänger med yrkeskvalifikationer och kompetenser finansieras genom EA, liksom även i betydande omfattning genom ESF, som är en av finansiärerna bakom programmet OP. Arbetsgivare är en viktig källa till finansiering av yrkesutbildning för den egna personalen. Under 2005 utgjorde kostnaderna för vidareutbildning (CVT) inom företagen 0,7% av arbetskraftskostnaderna, jämfört med 1% under Under 2007 genomfördes svarade 60% av arbetsgivarna i en nationell enkät gällande efterfrågan på utbildad personal i Bulgarien att de antingen redan genomförde yrkesutbildning på företaget eller att de planerade att genomföra sådan inom det närmaste året. 9 En aktör bland utbildningsanordnarna förtjänar särskilt intresse, nämligen de bulgarisktyska utbildningscentrumen (BGTC). BGTC finns i tre större bulgariska städer, och initierades av den bulgariska staten redan 1995, i nära samarbete med tyska YU-aktörer. Syftet är att erbjuda utbildning som motsvarar höga tyska standarder i fråga om teknologisk nivå och kvalitet. BGTC har ett nära samarbete med tyska företag som är verksamma på den bulgariska marknaden, som Mercedes och Liebherr. Yrkesutbildning och kompetenshöjning organiseras genom statliga, kommunala och privata utbildningscentrum (570 st med licens); företagens utbildningscentrum, yrkesskolor och yrkeshögskolor (170 st); universiteten samt yrkescentrum som drivs av arbetsgivarorganisationerna, fackförbunden och olika intresseorganisationer. Allmänt sett finns det flera sätt att anordna utbildning med stöd av EA: En arbetsgivare kontaktar den regionala/lokala servicepunkten, anger sina konkreta kompetensbehov och förbinder sig att anställa registrerade arbetssökande under minst 6 månader. Denna arbetsgivare får själv välja utbildningsanordnare. Regionala byråer kan också ordna utbildning för registrerade arbetssökande utan att det finns någon specifik anställning klar. I så fall beslutar man om utbildning efter analys av lokala behov på arbetsmarknaden, och utbildningen genomförs av anordnare som valts av den lokala EA-filialen. Tillsammans med PTSDA finansierar EA också kurser för arbetstagare från små företag i syfte att bevara sysselsättningstillfällen i samband med rationaliseringar eller effekter av den ekonomiska krisen. I dessa fall förbinder sig arbetsgivaren att behålla den vidareutbildade personalen under minst 6 månader efter genomförd utbildning

16 Beskrivning av arbetsmarknadsläget Dagens arbetsmarknad - nyckeltal för sysselsättning och välfärd i Bulgarien 10 : Sysselsättning 2011 = 45,3% av befolkningen över 15 års ålder Antalet sysselsatta är färre än Det totala antalet sysselsatta personer över 15 år är Arbetslöshet 2011 = 11,2% Antalet arbetslösa är = färre än Arbetslösheten har minskat gradvis till 6,8% för 2009 (Källa: Eurostat (online data code: lfst_r_lfu3rt).). 11 men på grund av den ekonomiska nedgången har den ökat igen de senaste åren, tillbaka mot den nivå på 12% som rådde Arbetslöshet bland ungdomar = 27,2% (inom EU: 27-22%) Långtidsarbetslöshet = 6,3% Den nationella statistiska översikten anger att 8% av landets producerande företag i september 2008 framhöll att brist på utbildad arbetskraft var ett hinder för deras verksamhet. 12 Medellönen i landet i september 2011 var 704 leva (=352 euro). Antalet personer som löper risk att hamna i fattigdom eller social utstötning var 41,6% =3,5 miljoner (den högsta andelen i Europa). 10 EU-kommissionen, Youth Opportunities Initiative Eurostat regional yearbook 2011 Labour Market

17 Projekt BG1-LEO Sysselsättning inom olika ekonomiska sektorer 2010 Antalet sysselsatta har minskat inom alla ekonomiska sektorer. Tjänster = 59,9% av alla anställda Tillverkning = 20,9% Byggverksamhet = 8,8% Primärsektorn och infrastruktur = 10,4%, av vilka: o jordbruk, skogsbruk och fiske = 6,8% o övriga primärsektorn = 1,1% o produktion och distribution av elkraft, fjärrvärme och naturgas = 1,4% o vattenförsörjning, avloppsbehanding, avfallshantering = 1,.1% 13 Följderna av krisen drabbar främst medelklassen, som börjat formas först på senare år i Bulgarien, liksom av de socialt känsliga grupperna. Till de direkta följdverkningarna hör ökande arbetslöshet, minskande realinkomster och begränsade socialutgifter. Många företag förkortar nu arbetstiden, avskedar personal för att minska lönekostnaderna, tvingar arbetstagare att ta obetald tjänstledighet osv. Under innevarande år beräknas arbetslösheten nå 11,4%. Fackförbundens prognoser talar istället om en ökning till 14-15%. Detta betyder att samhällskostnaderna till följd av den ekonomiska krisen kommer att stiga, vilket särskilt drabbar de fattigare grupperna i Bulgarien. Därmed minskar efterfrågan på yrkesutbildning i dessa grupper, och arbetstagarkollektivets kvalitetspotential sjunker. 13 p.12 17

18 Åtgärdsplanen för genomförandet av den nationella sysselsättningsstrategin omfattar olika steg med målet upptäcka vilka kompetenser som behöver höjas (4). Olika projekt under OP HRD syftar till kompetenshöjning på alla nivåer genom utbildning av skoltrötta elever, vidareutbildning och yrkesutbildning av unga människor, specialutbildning och omskolning av unga arbetslösa, utveckling av livslånga utbildningsprogram, samt utbildning för nyckelkompetenser. Arbetslöshet bland ungdomar i Bulgarien = 27,2% (inom EU: 27-22%) 14 Många arbetslösa ungdomar i Bulgarien tillhör minoriteten romer, som slutar skolan i förtid med begränsade kompetenser och inga avgångsbetyg. Den nationella sysselsättningsplanen för 2012 syftar till att: öka anställbarheten och stimulera deltagande av inaktiva och modlösa personer; höja arbetstagarkollektivets kvalitetsnivå genom vidareutbildning, kompetenshöjning och bättre anpassning till arbetsmarknadens behov; begränsa arbetslösheten i specifika regioner. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken har följande prioriteringar: arbetslösa ungdomar; arbetslösa över 50 år; osysselsatta som vill arbeta, inklusive modstulna långtidsarbetslösa; arbetslösa med låg kompetens och kort skolgång, inklusive romer; personer med funktionshinder. Gröna kompetenser i läroplanerna Det finns flera ämnen i läroplanerna för den obligatoriska skolan som fokuserar på gröna kompetenser, miljömedvetenhet och miljöhänsyn: miljökunskap, människan och naturen, biologi, kemi och miljöskydd. På grund av ett växande intresse för dessa ämnen hos barn och vuxna, också på förskolenivå, har olika initiativ tagits utanför skolan eller fritt valda skolämnen, exempelvis bio-trädgårdar (se Bra praxis 2), erbjudits, på icke formaliserad nivå eller i form av ekoprojekt, med ekonomiskt stöd från OP. Konceptet med att gröna kompetenser utgör en del av alla jobb under det 21a århundradet har dock ännu inte anammats av alla

19 Inom YU-systemet är gröna kompetenser kopplade till särskilda ämnen, men på grund av att lärarna har gammaldags utbildning och utrustningen är omodern ligger utbildningen på en teoretisk och allmän nivå. Inom universiteten finns allmänna program för de grundläggande akademiska examen inom ekologi och miljö, men det finns också program som berör gröna kompetenser och grön teknologi inom ämnen som kemi, jordbruk, byggteknik, maskinteknik m.m. På företagen ökar antalet utbildningar för de anställda när det gäller avfallsbegränsning, avfallshantering, återvinning, bioenergi, energieffektivitet, energiåtervinning, förnybara energislag. På senare år har trenden varit mot främjande av miljömedvetenhet i allmänhet, inte bara inom företagen utan inom hela befolkningen. Flera stora offentliga kampanjer har genomförts, där nationella media spelat en viktig roll: Let's clean Bulgaria in one day; Nylon is out of fashion, m.fl. Utbildning som främjar miljökompetenser 15 I dagsläget, som framgår av Ecorys-rapporten, utvecklas gröna kompetenser i Bulgarien främst i ytterändarna av spektrumet - på chefsnivå och hos outbildad arbetskraft, därför att kompetenserna krävs antingen i högteknologiska sektorer eller på nivåer där inga särskilda kompetenser för övrigt krävs (okvalificerade jobb). Men eftersom gröna kompetenser förväntas bli en central del av alla arbeten framöver finns ett tomrum i mitten, som måste fyllas. Detta kräver dock särskilda insatser för att ta fram lämpliga utbildningsprogram för det ordinarie skolväsendet. 15 Program för att främja miljökunskaper, Ecorys,

20 20

21 Tillgång och efterfrågan inom arbetsmarknaden på gröna jobb Tillgången på program och utbildningar som höjer gröna kompetenser har främst påverkats av två trender: en historisk och en strukturell, och europeisk integration har spelat en viktig roll för avvikelser från väl etablerade mönster i båda dessa fall, som uppträtt på senare tid. Historiskt sett har medvetenheten om miljöfrågor i Bulgarien varit relativt låg, och landet har under tidigare politisk ledning utsatts för miljömässiga försvagningar. Det har inte funnits nästan några bestämmelser alls som reglerar hur energi och naturresurser ska utnyttjas. Billiga och smutsiga energikällor har utnyttjats, och naturresurserna har överexploaterats, med föroreningar till följd. Det fanns av dessa skäl nästan ingen medvetenhet alls om miljöfrågor, och ingen praxis för tillämpning av miljöhänsyn. Därmed är utgångsläget svårt vid strävan att få miljöhänsyn att bli allmänt accepterat och infört i olika yrkesutbildningar. I motsats till länder som Tyskland och Nederländerna, där det finns starka miljörörelser, var det först i samband med EU-medlemskapet och införandet av EU:s miljölagstiftning som Bulgarien tvingats angripa frågan om reglering av miljöskyddet. Under denna process har man kunnat se en viss ökning av miljömedvetenheten och stödet för dithörande åtgärder i den bulgariska befolkningen. Detta ska också ses i samband med en fortlöpande betoning inom EU av en grönare ekonomi. En följd därav är att arbetsgivare börjar upptäcka fördelarna med att anta en strategi för samhällsansvar och tillämpa miljövänliga arbetssätt. Den ökade allmänna medvetenheten om miljöfrågorna gör alltså att efterfrågan på ekologisk kompetens ökar. En enkät 16 som nyligen genomfördes bland arbetsgivare visade att 66% av de företag som besvarade enkäten hade utsett en särskild person att hantera miljöfrågor, och 25% uppgav att deras företag hade en miljöpolicy och vidtog åtgärder som en del av sin strategi för samhällsansvar. Inte desto mindre lever den inställningen kvar att miljösatsningar är kostsamma och får överlämnas till de rikare länderna, medan bulgariska företag till följd av svårigheterna med omvandlingen saknar resurser för sådana. Om man tittar på införandet av EU-lagstiftningen på miljöområdet bör man notera att den omfattar över 200 lagar, med horisontell lagstiftning, vatten- och luftföroreningar, avfallsoch kemikaliehantering, bioteknologi, naturskydd, industriföroreningar och riskhantering, buller samt strålskydd. Att anpassa och införa dessa lagar nationellt var bara ett första steg, och det andra är kopplat till implementeringen av stora - och mycket dyrbara - investeringsprojekt, särskilt för hantering av avlopp och avfall. Särskilda bidrag fanns att 16 Association of Industrial Capital in Bulgaria (2008), Analysis of Challenges in the areas of corporate management and CSR - (på bulgariska) 21

22 tillgå via ISPA för sådana projekt, ibland uppgående till över 40 MEUR. 17 En utmaning i detta sammanhang var då den administrativa kapaciteten, och som det uttrycks i Monitoring Report från 2005: "avsevärd uppmärksamhet måste fortfarande ägnas åt rekryteringen av specialutbildade personalresurser" 18 De viktigaste målgrupperna här var alltså anställda på regional, lokal och kommunal nivå. Undersökningen gällande miljöutbildning visade att det fanns flera sådana särskilt riktade till eller öppna för dessa grupper. På senare år har man också kunna se en strukturell omvandling av den bulgariska ekonomin mot sektorer som förnybara energikällor och ekologiskt jordbruk, där stora bidrag kan erhållas via EU:s Cohesion Funds. Miljökompetenser kopplade till företagsbildning, företagsledning och produktion inom dessa områden växer därför. Samtidigt ligger traditionella kompetensbrister, särskilt IT-kompetens och språk, kvar på prioriteringslistan, tillsammans med mer speciella utbildningar för att höja kompetens i vissa yrken, exempelvis inom livsmedelsproduktionen. 19 Standardutbildning på miljöområdet Vid kartläggningen av program och utbildningar som främjar miljökompetens erhölls fragmentariska och tämligen otillfredsställande resultat. Detta är inte överraskande, med tanke på att området ligger utanför politikernas agendor och allmänhetens medvetenhet är låg om den växande potentialen och behovet av sådan kompetens. Allmänt kan fem olika programtyper urskiljas: nationella/statliga program; utbildningar gällande förnybara energikällor; utbildningar gällande ekologiskt jordbruk; utbildningar för byggsektorn; utbildningar inom företagen gällande miljömedvetenhet och miljöskydd. Nationella/statliga program I samband med den globala ekonomiska nedgången 2009 togs en nationell krisbekämpningsplan fram. I den finns dock inga åtgärder planerade med målet att föra ekonomin i grön riktning; inte heller i samband med åtgärder för att bevara jobben exempelvis genom bidrag till företag för personalutbildning. I sin slutliga årsredovisning konstaterar också EA att ingen av de licensierade centrumen under året har erbjudit programmet "Technologies for environmental protection", som leder till den statligt erkända examen som "ekolog". 17 ECI (2008) ; Bulgariens strävan att införliva miljölagstiftningen EG (2005): Bulgaria: Comprehensive Monitoring Report 19 EA (2009): Yearbook of activity

23 Samtidigt finns det i nästan alla NBYU-licensierade utbildningar särskilda moduler om miljöutbildning, som skiljer sig mellan olika yrken. Dessa moduler täcker exempelvis avfallshantering, hantering av farliga ämnen inom byggbranschen, energieffektivitet inom tekniska yrken och pappersåtervinning för administrativa yrken. Det är samtidigt oklart i vilken utsträckning dessa moduler faktiskt används och utvecklas vid utbildningscentrumen; svaren på enkäten indikerade ofta att modulen bara finns "pro forma". I samband med införandet av miljölagstiftningen och övervakningen av investeringsprogrammen finns det också olika kurser som riktar sig till kommunaltjänstemän. De mest omfattande utbildningarna tillhandahålls av Kommunekologernas förbund (BAMEE). Sedan 2007 har BAMEE etablerat ett utbildningscentrum för kurser i miljöfrågor. Utöver utbildningar i samband med programmering och övervakning av aktiviteter som sammanhänger med miljöhänsyn på kommunal/lokal nivå erbjuder BAMEE också utbildningar om analys av miljöeffekter, om vattenhushållning, avfallshantering, luftföroreningar, miljömedvetenhet, NATURA 2000, liksom om hela miljölagstiftningen i Bulgarien. Kurserna är öppna inte bara för offentliganställda utan också för anställda i företag som har sökt eller överväger att söka bidrag inom specifika EU-program. Inom byggsektorn igångsattes 2006 ett pilotprojekt gällande utbildning i avfallshantering, installation av biobränsleanläggningar samt solfångare, inom ramen för EU-projektet EARTH. Efter pilotskedet, då två kurser genomfördes i Varna i samarbete med Tekniska högskolan i Varna, kvalificerade sig dock de bulgariska utbildningsanordnarna för fortsatt ackreditering av de relevanta EU-organen, och kurserna har därför inte anordnats på nytt. Två program har nyligen tagits fram av Glavbolgarstroy, som är det största bulgariska byggföretaget och har ett stort centrum för yrkesutbildning. Dessutom betonade alla de centrum för yrkesutbildning som kontaktades att inom byggbranschen är ekologi och miljöhänsyn en obligatorisk modul i alla kurser, och betraktas som särskilt viktigt. Till följd av den goda tillväxt som noterats i Bulgarien på senare tid för ekologiskt jordbruk, så har flera relevanta kurser anordnats. De inriktas på grunderna för ekologiskt jordbruk, agroekologi, liksom på de krav som ställs för att erhålla EU-bidrag från EU:s strukturella och sammanhållningsfonder. En förutsättning för att kunna söka EU-bidrag är att en kurs i agroekologi har genomförts. Hittills finns bara ett begränsat antal jordbrukare som har certifierats för ekologisk produktion, men antalet växer. Ett exempel på utbildning om ekologiskt jordbruk och gröna kompetenser redovisas som god praxis (se nedan: Smakfulla bioträdgårdar). Majoriteten av programmen erbjuds som företagsegna utbildningar inom olika sektorer. Det visade sig svårt att få fram information för vatten- och energisektorerna (E.On, Toplofikacia AD, Plama Peven), eftersom sådana utbildningar oftast genomförs "på 23

24 platsen", är ganska osystematiska och inte passar inom ramarna för de alternativ som presenterades (liksom för icke formaliserade alternativ). Lukoil, landets största bränsleproducent, har en stor utbildningsanläggning med ett etablerat program för att utveckla och höja miljökunskaperna hos sina anställda. Ett intressant exempel är Chelopech Mining, som är ett dotterbolag till Dundee Precious. Detta företag genomför olika företagsegna utbildningar som berör miljöfrågor, exempelvis hantering av farliga metaller och material, återvinning av avfall, samt energihushållning. För de flesta företag som inte är direkt kopplade till energisektorn fokuserar de företagsegna utbildningarna på energieffektivitet och miljömedvetenhet. Sådana ämnen blir allt viktigare i Bulgarien. Svaren från den första specialiserade konsultfirman (Denkstatt) för företagslösningar i riktning mot hållbar verksamhet med miljöhänsyn, som genomfört utbildningar för Coca-Cola Bulgaria och medverkat i organiserandet av landets första Green Innovations Forum, bekräftar denna trend. Det finns olika utbildningar från Denkstatt, men vissa frågor som alltid återkommer är minskat koldioxidavtryck samt införandet av miljöledningssystem. Ämnet förnybara energikällor (RES) erbjuder för närvarande goda möjligheter till EUbidrag. Workshops anordnas för anställda på chefsnivå om förnybar energi. De behandlar de juridiska ramverken, möjligheterna att bygga kraftverk för vind, sol och jordvärme, möjligheterna att finansiera sådana projekt med pengar från EU:s strukturfonder liksom från offentlig-privata samarbeten och andra bidrag. Overgas, Bulgariens största naturgasproducent, är mycket aktivt när det gäller att få fram kompetens i samband med energieffektivitet och ren energiutvinning. Dess projekt "Mer kunskap för renare energi" utgör ett unikt samarbete med EA och ett privat YU-centrum; det samfinansieras också via OP. Målet är uttryckligen att minska underskottet på nödvändiga miljökompetenser på marknaden. Projektet presenteras nedan som ett exempel på god praxis. 24

25 Den gröna trenden har blivit populärare i Bulgarien under 2011, och många forum och konferenser har fått många besökare: Plattformen Cleantech.bg är ett innovativt verktyg som sammankopplar alla intressenter på området rena teknologier och hållbar utveckling. Konferensen "Cleantech Bulgaria - Marketplace, Research and Funding" var en sammanställning av alla företag och organisationer som verkar inom sektorn "ren" produktion, plus akademiska/vetenskapliga institutioner, media, offentliga organ och organisationer. Den genomfördes i november Gorichka.bg är ett informellt initiativ för att främja hållbar utveckling. Det startade 2006 som en kampanj för trädplantering. Det har sedan dess blivit allt populärare, och inbegriper idag offentliga forum för olika ämnen som har samband med hållbarhet (livsmedel, förändring, boende osv.), företagsutbildningar, mediakampanjer, filmfestivaler, bokutgivning m.m. Academy for green business är ett seminarium som sammankopplar förändringarna i näringslivet med hållbara och ansvarskännande aktiviteter, i övertygelsen att lösningar på miljöproblem innebär affärsmässiga möjligheter. Seminariet omfattar föredrag om ekologi, ekonomi, styrning, marknadsföring, kommunikation och ledarskap, framförda av erkända auktoriteter. Det finns många företag, Devnya Cement, Eco Pack, Globul, och hundratals andra, som i praktiken tillämpar gröna teknologier och riktlinjer, och som strävar efter att minska sitt koldioxidavtryck och bevara miljön. Ett antal av dem skapade den så kallade Gröna cirkeln ett samarbete mellan tidskriften Manager och företaget Globul, i syfte att stötta hållbar utveckling. Företagen har olika fokus för sina aktiviteter. Följande data från Ecorys-rapporten, Program för att främja miljökompetenser 20 ligger också helt i linje med den "gröna trenden" i Bulgarien:

26 26

27 Det är svårt att förutsäga vilka specifika gröna kompetenser som kommer att vara aktuella för olika sektorer inom näringslivet. Det som kan vara lättare att förutsäga, genom att titta på ett begränsat antal sektorer, är vilka kompetenser som kommer att behövas inom framtidens gröna ekonomi. Tabell 2.2 illustrerar de förändringar olika sektorer förväntas genomgå. Framtida kompetenser inom miljörelaterade sektorer 27

28 28

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Valencia Charter svensk översättning april 2006

Valencia Charter svensk översättning april 2006 V alenciastadgan o m de eur opeiska regi o n ernas roll i miljöpolitiken antagen av Miljökonferensen för Europas regioner (ENCORE) i Valencia, Spanien, den 21 november 1995 och uppdaterad av ENCORE i Åre,

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige

Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige Varselportalen 2013-03-09, RW Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige Historiskt har vi haft perioder av låga arbetslöshetstal i Sverige: Tidigt 70-tal; 2-3 % arbetslöshet 1975-1980; 2-3%

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Promemoria 2013-03-11 Näringsdepartementet Regional tillväxt Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 I förslaget till nytt regelverk på EU-nivå för sammanhållningspolitiken

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling Fakta i korthet Nr. 3 2012 Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling EU-kommissionen presenterade 2010 EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi, Europa 2020 som

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley Ny kompetens för nya arbetstillfällen Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv Dieselverkstaden den 29 november 2010 Karin Alm Chearnley Befolkningstillväxt 2009-2025, totalt Befolkningstillväxt

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

DITT FÖRSTA EURESJOBB

DITT FÖRSTA EURESJOBB DITT FÖRSTA EURESJOBB Vanliga frågor Allmänt Var hittar jag information om Ditt första Euresjobb (Your first Eures job, YfEj)? Du kan hämta information från EURES-portalen: http://eures.europa.eu eller

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020 Fakta & Analys 2012:3 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Hur står sig mot målen i Europa 2020 Sommaren 2010 lanserade -kommissionen en ny strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram Rekrytering och kvarhållning En handlingsram 1.1 Allas tillgång till sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet, som utgör en väsentlig del av den europeiska sociala modellen. Alla relevanta aktörer

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Förslag på hur ECVET kan genomföras inom yrkeshögskolans utbildningar.

Förslag på hur ECVET kan genomföras inom yrkeshögskolans utbildningar. Förslag på hur ECVET kan genomföras inom yrkeshögskolans utbildningar. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapporteringar 2012 1 (8) Datum: 2012-06-16 Diarienr: 2012/1165 Återrapportering av regeringsuppdrag

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals Huvudaktiviteterna i programmet Erasmus+ (Key Actions) KA1 Mobilitet (Learning Mobility of Individuals) KA2 Samarbetsprojekt (Cooperation for innovation and

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? LIFE+ är EU:s program för finansiering av miljöprojekt i de 27 medlemsländerna. Genom publikationen LIFE and local authorities: Helping regions

Läs mer

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT HAR DET HÄNT NÅGOT? HÄNDER DET NÅGOT? Bengt Landfeldt 2012-11-19 Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Kortversion av sammanfattande rapport och rekommendationer

Kortversion av sammanfattande rapport och rekommendationer Tillämpningen av EUs strategi och instrument för livslångt lärande för praktisk yrkesutbildning Kortversion av sammanfattande rapport och rekommendationer Svenska LLL-RADAR Regional Arrangements for Dissemination

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Universitets- och högskolerådet 2013-09-05 Bengt Landfeldt Avdelningen för internationellt samarbete Ökad kvalité i elevers globala lärande Workshop 2013-09-05 Ny myndighet: Universitets- och högskolerådet

Läs mer

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation Volontärutbildning Modul 1: Introduktion / Motivation Välkommen och program för dagen MODUL 1: Introduktion / Motivation Mål med utbildningen Introduktion Energi och klimatförändringar Klimatförändringar

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet De gömda och glömda En rapport om akademikerarbetslöshet Inledning Tiden då en akademisk utbildning i praktiken garanterade ett jobb är förbi. För bara tio år sedan blev studenter rekryterade och fick

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer