STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM"

Transkript

1 STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen Ändrade vid: årsmöte extra årsmöte årsmöte (bekräftat på församlingsmöte ) församlingsmöte (bekräftat på årsmöte ) 1. Församlingens namn är. Församlingen är en evangelisk församling med uppgift att med Bibeln sm grund ch sm enda rättesnöre utöva kristen verksamhet. 2. Församlingen är frmellt ansluten till Evangeliska Frikyrkan (EFK) ch Svenska Baptistsamfundet, men har full självständighet i församlingsledning ch verksamhet. 3. Medlemskap kan vinnas av den sm bekänner sin tr på Jesus Kristus sm sin persnlige Frälsare ch blivit döpt till Kristus i Faderns, Snens ch den Helige Andes namn. Medlemskap upphör genm persnlig begäran m flyttningsintyg till annan kristen församling eller genm persnlig begäran m utträde genm uteslutning beslutad av församlingsmöte efter förslag från församlingsrådet. Handläggning av medlemsärenden regleras av församlingsrdningen. 4. Medlem äger icke på grund av sitt medlemskap del i församlingens egendm eller inkmst därav. För församlingens förbindelser svarar endast dess tillgångar. 5. Församlingens verksamhet leds av församlingsrådet. Församlingsrådet har det övergripande ansvaret ch pastrsteamet det genmförande ansvaret. Församlingsrådet fastställer arbetsbeskrivning för pastrsteamet. Församlingsrådet ansvarar för att det förs medlemsförteckning. sid. 1 av 5

2 6. Församlingsrådet företräder församlingen i eknmiska ch juridiska hänseenden. Församlingens egendm ch fnder förvaltas av församlingsrådet. Församlingsrådet skall bestå av minst sju ch högst trettn ledamöter, dck alltid udda till antalet. Teamledande pastr är självskriven sm en av rådets ledamöter. Församlingsrådets ledamöter väljes av församlingen på tre år så, att en tredjedel väljes varje år. Av församlingsrådets ledamöter väljer årsmötet rdförande på två år. I övrigt knstituerar rådet sig självt ch äger även att till rådet adjungera erfrderliga funktinärer, sm dck icke har beslutanderätt. När ledamt avgår i förtid kan fyllnadsval ske på nästa årsmöte. Församlingsrådet har sitt säte i Stckhlm. Församlingsrådet sammanträder minst sex gånger per år på rdförandes kallelse eller då minst tre ledamöter begär det. Församlingsrådet är beslutmässigt då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Församlingsrådet är inför församlingen slidariskt ansvarig för förvaltningen av församlingens egendm. Över rådets beslut skall prtkll föras. Församlingsrådet skall i ärenden av större vikt alltid inhämta församlingens mening. Församlingsrådet förbereder kallelse av pastr. 7. Församlingens firma tecknas av församlingsrådet eller den, sm församlingsrådet därtill utser. 8. Församlingens räkenskaper avslutas per kalenderår. Räkenskaperna bör för granskning överlämnas till revisrerna senast 15 dagar före årsmötet. 9. För granskningen av församlingsrådets förvaltning utses två revisrer för en tid av två år så, att en väljes varje år. Två revisrssuppleanter utses årligen. 10. Medlem utövar sin rätt att besluta m församlingens angelägenheter på församlingsmöte. Minst sex församlingsmöten hålles per år på de tider, sm församlingsrådet bestämmer. Extra församlingsmöte skall utlysas m revisr eller minst ti prcent av församlingsmedlemmarna begär dett Över församlingsmötena föres prtkll. Kallelse till församlingsmöte skall ske senast två veckr i förväg genm meddelande vid ffentlig gudstjänst i församlingen eller genm brev till medlemmarna, varvid anges m fråga av särskild vikt kmmer att behandlas. 11. A. Av församlingens i 10 nämnda möten är tillika ett dess årsmöte. Sådant årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång. Därvid skall följande ärenden förekmma till behandling: Val av mötesrdförande, vice rdförande, sekreterare ch två justeringsmän, sm tillika är rösträknare. Fråga m mötets stadgeenliga utlysande. Föredragning av församlingsrådets årsredgörelse. sid. 2 av 5

3 Föredragning av revisrernas berättelse. Fastställande av balans- ch resultaträkning. Fråga m ansvarsfrihet för församlingsrådet. Val av rdförande, övriga ledamöter i församlingsrådet. Bestämmande av antalet ledamöter i församlingsrådet för nästkmmande år. Val av revisrer ch suppleanter för dess Utse valberedning bestående av minst tre ledamöter, sm till därpå följande årsmöte skall framlägga förslag till församlingsråd, revisrer samt revisrssuppleanter. 11. Övriga till mötets avgörande hänskjutna frågr. Frågr till årsmötet skall anmälas till församlingsrådets rdförande senast två veckr före årsmötet. B. Extra årsmöte kan vid behv sammankallas enligt samma regler sm för församlingsmöte eller extra församlingsmöte. 12. Vid årsmöte ch annat församlingsmöte har varje närvarande medlem en röst. Medlem har icke rätt att rösta genm fullmakt, utm i särskild fråga då beslut härm fattats vid tidigare församlingsmöte. Alla ärenden avgörs genm öppen mröstning, m inte annat beslutas för särskild fråg Vid lika röstetal i persnfråga avgörs val genm lttning, medan i andra frågr den mening gäller sm biträds av mötets rdförande. 13. För följande beslut frdras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande församlingsmedlemmarna är ense m beslutet: Överlåtelse av fast egendm eller tmträtt. Ansökan m inteckning i fast egendm eller tmträtt. Upplåtelse av panträtt i fast egendm eller tmträtt. 14. Om församlingens anslutning till i 2 nämnda samfund förändras eller församlingen upphör skall överläggning m församlingens egendm utan dröjsmål upptagas mellan församlingen ch samfunden. 15. Beslut m ändring av dessa stadgar liksm även beslut m församlingens upplösning är ej giltigt med mindre det fattas på två med minst två månaders mellanrum hållna församlingsmöten, därav ett rdinarie årsmöte, ch på det möte sm sist hållits biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande församlingsmedlemmarn 16. Beslut m församlingens upplösning, beslut sm avses i 13:1 ch beslut m ändring av någn av 2, 13, 14 ch 15 skall utan dröjsmål genm rekmmenderat brev underställas i 2 nämnda samfunds missinsledningar för gdkännande. Har svar ej erhållits inm tre månader skall församlingens beslut anses ha blivit gdkänt. Utan gdkännande är beslutet utan verkan. sid. 3 av 5

4 FÖRSAMLINGSORDNING FOLKUNGAKYRKAN STOCKHOLM Antagen vid församlingsbildningen Ändrad vid: årsmöte extra årsmöte församlingsmöte (bekräftat på årsmöte ) 1. Församlingen ch dess uppgift Mm 1. är en evangelisk församling, sm ser Bibeln sm det enda rättesnöret för trn ch dess tillämpning i lära ch liv. Mm 2. Församlingens uppgift är att förverkliga missinsbefallningen, förena dem sm trr på Jesus Kristus sm Frälsare samt främja medlemmarnas andliga utveckling ch helgelse: att göra människr till medvetna, helt överlåtna lärjungar. Mm 3. Varje människa är skapad av Gud. Detta ger alla människr samma höga värde. Verksamheten skall ta sikte på människans helhetsbehv, till både ande, själ ch krpp. Församlingen skall verka för att Guds rikes principer skall bli synliga i samhället. 2. Medlemskap Mm 1. Medlemskap i församlingen erhålles på egen begäran efter bekännelse m tr på Jesus Kristus sm Herre ch Frälsare, samt vid c. dp till Kristus i Faderns, Snens ch den Helige Andes namn. flyttningsintyg från annan kristen församling under förutsättning att vederbörande är döpt i van angiven rdning. tidigare dp i van angiven rdning. Den sm önskar bli medlem anmäler detta till församlingsrådet. Frågan underställs församlingsrådet ch församlingen för beslut. Mm 2. Medlem sm önskar lämna församlingen har att persnligen begära detta hs församlingsrådet. Medlemskap upphör: c. på egen begäran m utträde ur församlingen när flyttningsintyg utfärdas till annan församling när församlingen utesluter medlem sm i tr ch liv klart tar avstånd från församlingens syften ch uppgifter enligt 1. Frågan m uteslutning skall utredas av församlingsrådet ch beslutas av församlingsmötet. Medlem utesluts först m denne efter kärleksfull tillrättavisning ej låter sig förmanas eller upprättas enligt Matt. 18: Dp ch nattvard Församlingen predikar ch praktiserar dpet sm mvändelse- ch bekännelse- handling. I församlingen döps den, sm själv så önskar ch bekänner sin tr på Jesus Kristus sm sin Herre ch Frälsare. Dpet sker i Faderns, Snens ch den Helige Andes namn genm nedsänkning. sid. 4 av 5

5 Nattvarden firas regelbundet till minne av Jesu död ch uppståndelse. Till dess gemenskap välkmnas alla sm bekänner Jesus Kristus sm Herre ch Frälsare. 4. Församlingsledning Mm 1. Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande rgan. Mm 2. Församlingens verksamhet leds av församlingsrådet. Församlingsrådets prtkll skall finnas tillgängliga för församlingens medlemmar. Församlingsrådets uppgifter är: Att aktivt utfrma församlingens inriktning. Att utvärdera, mvärdera ch skapa nya möjligheter. Att genm bön ch bibelstudium vårda sitt eget andliga liv ch få visiner för vad sm är Guds vilja med församlingens arbete. Att företräda församlingen i juridiska ch eknmiska hänseenden. Se stadgar. Mm 3. Pastr kallas i regel på bestämd tid. I kallelsen anges m pastr skall vara ledare för pastrsteamet. Teamledande pastr ingår i församlingsrådet. Teamledande pastr är ansvarig inför församlingsrådet. För alla anställda skall arbetsbeskrivning finnas. Arbetsbeskrivningen fastställs av församlingsrådet. Pastr lvar vid installatinen att icke för någn röja vad sm under bikt eller själavårdande samtal anförtrtts hnm/henne. 5. Ändring av församlingsrdning Församlingsrdningen kan ändras vid rdinarie årsmöte. För beslut m ändring frdras två tredjedels majritet. sid. 5 av 5

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Sveriges Naturistförbund

Sveriges Naturistförbund Naturism, definition och mål Naturism är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening.

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening. Föreningsstadgar Antagna vid ordinarie årsstämma den 10 juni 1996. Reviderade vid årsstämma 21 februari 2020. Våra stadgar har omarbetats till vissa delar, vilka godkändes av årsmötet. Dessa förändringar

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII Kapitel I - XII Fastställd vid General Konvent i Visby 2013 att gälla från den 4 augusti 2013. Innehållsförteckning Paragraf Rubrik Sida 1 Kapitel I. Organisation 1.1 1 Fyra organisatoriska nivåer 6 1.2

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer