Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november Paragraf Diarienummer KS-2014/ Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 30 april 2014, enligt bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2014, godkänns. Sammanfattning De uppdrag som kommunfullmäktige givit nämnderna vid sidan av verksamhetsplaneringen redovisas i kommunfullmäktige per den 30 april och per den 31 oktober varje år.

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE KS-2014/ (1) HANDLÄGGARE Eva Kaaman Modig Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 30 april 2014, enligt bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2014, godkänns. Beskrivning av ärendet De uppdrag som kommunfullmäktige givit nämnderna vid sidan av verksamhetsplaneringen redovisas i kommunfullmäktige per den 30 april och per den 31 oktober varje år. Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat bifogad förteckning över uppdragens status per den 31 oktober Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Eva Kaaman Modig Kommunsekreterare Bilaga Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

3 KS-2014/ (6) HANDLÄGGARE Eva Kaaman Modig Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Beslut/Ärende Uppdrag Status KF 10 december KS-2012/ Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och HB Segmentet 1 rörande fastigheterna Segmentet 1 och Kungens kurva 1:1 i Kungens kurva KF 11 februari KS-2013/ Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att följa upp projektets hantering av dagvatten samt att ta upp en diskussion med HB Segmentet 1 i syfte att hitta på lösningar som stämmer överens med den dagvattenstrategi som nu håller på att färdigställas. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med förskole- och grundskolenämnden närmare utreda behovet av förskole- och skolplatser i Huddinge centrum. Planeringen för Storängen Aspen 3 avvaktar utredningens resultat. Det är i dagsläget svårt att säga när fastighetsägaren startar byggnationen av etapp 2. Det är avhängigt av uthyrningen av lokaler, men de har en förhoppning om att lyckas hyra ut och påbörja ombyggnationen i början av nästa år. Dagvattenmagasinet kommer att byggas samtidigt som de gör ombyggnationen av parkeringen (etapp 2). Förskolebehovet i Huddinge centrum och Solgård kan uppfyllas inom programområdet. Planarbete pågår för en skola i Solgård och ytterligare möjlighet kommer att finnas i Storängen. Behovet och hur det avses uppfyllas kommer att följas kontinuerligt. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

4 KS-2014/ (6) KF 15 april KS-2012/ Inrätta naturreservat vid Drevviken och Kvarnsjön (Gladö) uppdrag till miljönämnden KF 13 maj KS-2013/ Trafikstrategi för Huddinge kommun KF 13 maj KS-2013/ Nybyggnad av förskola i Smista, Segeltorp - godkännande av produktion KF 9 september KS-2011/ Nytt kommunhus - inriktningsbeslut Miljönämnden ges i uppdrag att ta fram och bereda ett förslag till beslut för inrättande av Drevvikens respektive Kvarnsjöns naturreservat. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram gångplan, vägtrafikplan, trafik- och miljöplan, godstrafikplan och plan för mobility management i enlighet med bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 april Förskolenämndens beställning av produktion hos Huge Fastigheter AB, av en ny permanent förskola i Smista, Segeltorp, godkänns. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att bevaka projektet löpande, i syfte att minska investeringsutgiften så att den motsvarar tidigare beställda förskolor med passivhusteknik, samt att återkomma till PPU med information kring arbetet med projektet. Kommunstyrelsen ska skyndsamt ta fram ett beslutsunderlag för val av kontorslösning, aktivitetsbaserat eller kontorslandskap, med särskilt beaktande av dels konsekvenser för kommunen som attraktiv arbetsgivare, dels möjligheter till utveckling av verksamheten. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att klarlägga behovet av sammanträdesytor, med hänsyn tagen till redan befintliga KF beslutade i juni att inrätta naturreservat i Drevviken samt i Gladö Kvarnsjön den 9 juni Plan för mobility management blir klar Övriga planer enligt trafikstrategin kommer att tas fram 2015 eller påbörjas 2015 (fotgängarplan). Uppdragen är klara, dvs. byggnationen av förskolan enligt punkt 1 och jämförelsen enligt punkt 2 av Smistaprojektet med övriga förskolor med passivhusteknik är färdig. Det första uppdraget är slutfört i och med att planeringsoch personalutskottet den 2 april 2014 beslutade att välja en aktivitetsbaserad kontorslösning. Det andra uppdraget är slutfört. Den 11 april överlämnades ett fördjupat lokalprogram till Huge Fastigheter AB. Undersökningen av olika alternativ för förläggningen av serverhallar för IT har utmynnat i ett ställningstagande att en serverhall ska finnas i kommunhuset och en spegelhall ska inrymmas i en annan byggnad i centrala Huddinge.

5 KS-2014/ (6) KF 7 oktober KS-2013/ Ökad trafiksäkerhet på Utsäljeleden - svar på motion väckt av Rikard Lingström (S) KF 9 december KS-2013/ Förslag till ändringar i renhållningstaxan att gälla från och med 1 januari 2014 (HKF 4410) KF 13 januari KS-2013/ Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette van den Bos konferenslokaler i närområdet, samt undersöka olika alternativ för förläggningen av serverhallar för IT. Kommunstyrelsen ska utreda vilka nya arbetssätt och organisatoriska förändringar som behövs för att uppnå avsedd effektivisering av de administrativa funktionerna. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda en lösning för att kunna anlägga ett övergångsställe på Utsäljeleden mitt för infarten till Laboratorvägen. SRV återvinning AB föreslås komplettera taxans utformning med tydliga exempel och på andra sätt göra den mer lättförståelig, bland annat genom ett webbverktyg/e-tjänst på hemsidan. Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat , beslutas följande: Medborgarförslaget om ett stråk och naturstigar runt sjön, plogad skridskobana samt möjligheten för företagare att starta verksamheter i området, anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 3 Det tredje uppdraget kommer att påbörjas om och när kommunfullmäktige beslutat om att bygga ett nytt kommunhus. I juni 2014 meddelade Huge Fastigheter AB att den valda lokaliseringen inte är möjlig av ekonomiska skäl. Det har resulterat i ett omtag i projektet som innebär att det pågår ett arbete för att finna en annan lämplig fastighet i Huddinge centrum. Omtaget innebär också en försening av projektet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) arbetar med att ta fram en lösning för övergångsställe, ett förslag har tagits fram av handläggare på MSB. Bygge av övergångställe på Utsäljeleden pågår och avslutas i år. Webbverktyget för renhållningstaxan, den så kallade webbkalkylatorn, är färdigutvecklad, men vid tester upptäcktes att några av funktionerna behövde förändras något och förbättras. Detta arbete pågår nu och beräknas vara färdig om några veckor. Beslut om när det nya webbverktyget ska lanseras på hemsidan tas antingen den 15 november 2014 eller 1 januari En grupp med representanter från kultur- och fritidsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat med uppdraget sedan i våras. De har identifierat ett möjligt stråk/naturstig runt Trehörningen. De är på väg att identifiera kostnader i investering och ökad drift samt påbörjat et diskussion med fastighetsägare och

6 KS-2014/ (6) december Miljönämnden får i uppdrag tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att gå vidare med en utredning om och hur förslagen ska genomföras. arrendatorer. De har funnit en plats för Café och båtuthyrning (tillfällig verksamhet) vid infarten till Storön. Studien kommer att redovisas till miljönämnden i november/december 2014 i miljönämnden. KF 13 januari KS-2013/ Prövning av om den verksamhet som kommunens hel- och delägda bolag bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna KF 10 februari KS-2013/ Giftfria förskolor- svar på motion väckt av Christina Axelsson (S) Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att nödvändiga åtgärder vidtas för att bolagsordningarna för Huge Fastigheter AB, SRV återvinning AB och Södertörns Energi AB utformas så att de krav som ställs i 3 kap. 17 kommunallagen uppfylls. Uppdraget beträffande SRV återvinning AB ska innefatta att bolagsordningen, aktieägaravtal och ägardirektiv får ett sådant innehåll att kraven enligt 2 kap. 10 a lagen (2007:1091) om offentlig upphandling uppfylls. Förskolenämnden får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen upprätta en handlingsplan för att minska barns exponering av skadliga kemikalier i förskolan. Kommunstyrelsen har fattat ett formellt beslut om att remittera ett förslag till ändrad bolagsordning till HUGE den 20 oktober När det gäller Södertörns Energi AB har Huddinge kommun och Botkyrka kommun informellt via e-post översänt ett förslag till ändrad bolagsordning. Försalget har tillsvidare godkänts av kommundirektörerna i dessa kommuner. Kommunfullmäktige tog den 10 juni 2014 beslut om SRV återvinning AB:s bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv. Representanter från barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) har varit på Naturskyddsföreningens konferens angående Giftfria förskolor. BUF har påbörjat utbildning för alla förskolechefer. Ett samarbete har inletts med HUGE. BUF ser även över Barnskyddsronden. BUF arbetar med en handlingsplan för arbetet med att skapa en giftfri miljö.

7 KS-2014/ (6) KF 10 mars KS-2014/ Avtal om ändring och tillägg till exploateringsavtal avseende fastigheten Generatorn 1, köpekontrakt avseende del av fastigheten Generatorn 1 samt hyresavtal avseende lokaler för idrotts- och fritidsändamål inom fastigheten Generatorn 1 Nya uppdrag Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda behov av hyresgästanpassningar för det blivande sportcentrumet i Flemingsberg samt att utreda driftsformer och att planera för driften. Arbetet med hyresgästanpassning har påbörjats och kommer att drivas i projektform och pågår under Då förutsättningarna för hallens utformning har förändrats kommer utredning av driftsform behöva göras inom projektet och i takt med att beslut fattas om slutgiltig utformning av hallen. Detta sker kontinuerligt under processens gång. Beslut/Ärende Uppdrag Status KF 10 juni KS-2014/ Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) Kommunstyrelsen får i uppdrag att pröva behovet av att ersätta miljöpolicy vid inköp/upphandling HKF 4330 med nytt styrdokument. Samtliga nämnder får i uppdrag att utifrån det reviderade reglementet för upphandling skyndsamt revidera befintliga delegationsordningar. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att komplettera reglemente för Huddinge kommuns upphandling avseende de krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande former. Diskussion i ärendet har påbörjats. Arbete pågår i respektive nämnd.

8 KS-2014/ (6) KF 10 juni KS-2013/ Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt och remiss inför projektplan KF 6 oktober 2014 KS-2012/ Huddinge behöver en stadsträdgårdsmästare! svar på motion väckt av Lars Björkman (HP) Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vidta åtgärder för att minimera förseningen av projektet Hammartorp/Prinsen. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram samarbetsformer för gestaltningen och förvaltningen av kommunens allmänt tillgängliga gröna rum tillsammans med andra berörda aktörer. Tidplanen för ärendet är följande: - Granskningsbeslut i oktober 2014, samhällsbyggnadsnämnden - Godkännande i februari 2015, samhällsbyggnadsnämnden - Kommunfullmäktige i april 2015 Diskussion i ärendet har påbörjats. Ärendet är en av delarna i arbetet att ta fram en strategi för det offentliga rummet.

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/576.719 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Inför en nollvision mot självmord i

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1027.119 Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer