Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006

2

3 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12 Marknadskommunikation...14 Micros aktie...16 Starka varumärken gynnar Micro...18 Bolagsstyrning...20 Förvaltningsberättelse...22 Resultaträkning - koncernen...24 Balansräkning - koncernen...25 Förändring i eget kapital - koncernen...26 Kassaflödesanalys - koncernen...27 Resultaträkning - moderföretag Balansräkning - moderföretag Förändring i eget kapital - moderföretag...30 Kassaflödesanalys - moderföretag Redovisningsprinciper Noter...34 Revisionsberättelse...37 Styrelse...38 Adresser...39 Aktieägarinformation Ansvarig för aktieägarkontakt är Kristina Jarring, VD. Löpande information publiceras på samt tillhandahålls via Waymaker. Årsstämma Ordinarie årsstämma (bolagsstämma) hålls torsdagen den 10 maj klockan på Scandic Hotel, Florettgatan 41 i Helsingborg. Kallelse publiceras enligt bolagsordningen i dagspress och på hemsidan. Rätt att deltaga i stämman har aktieägare som finns med i den av VPC förda aktieboken fredagen den 4 maj 2007 och som har anmält sig enligt nedan. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste således i god tid före den 3 maj genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Anmälan Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 4 maj klockan och skickas endera per brev till Micro Holding AB, Investor Relations, Regementsvägen 1, Helsingborg, per fax: eller per I anmälan anges: aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon, samt i förekommande fall uppgift om företrädare. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret Rapporttillfällen 2007 Delårsrapport januari-mars 2007 kommer att avges den 10 maj Delårsrapport april-juni 2007 kommer att avges den 24 augusti Delårsrapport juli-september 2007 kommer att avges den 16 november Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 kommer att avges i februari 2008

4 År 2006 i korthet ANTALET BESÖK I MICROBUTIKERNA Aktiv utveckling av verksamheten under första året som detaljhandelskedja Micro Holding tillämpar från och med den 1 januari 2006 International Financial Reporting Standards (IFRS), vilket innebär att denna årsredovisning är den första årsredovisningen i enlighet med IFRS. Jämförelsetalen för 2005 har räknats om. * ÅR 2004 ÅR 2005 ÅR 2006 GENOMSNITTLIGT INKÖP I MICROBUTIKEN (SEK) ÅR 2004 ÅR 2005 ÅR 2006 SERVICEGRADEN MÄTS I MICROSHOPPER (MAX 23) Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under året till 146,2 Mkr (99,9) med ett resultat efter skatt på -6,7 Mkr (0,5) efter upplösning av reserver. Resultatet per aktie i Micro Holding AB uppgick till -0,07 kr (+0,02). Nyemissioner tillför bolaget totalt cirka 34,5 Mkr efter emissionskostnader för marknadsföring, uppbyggnad av e-handel och etablering av nya butiker. Styrelsen har antagit en plan för etablering av upp till 11 nya butiker under de närmaste fyra åren. Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna. Samarbetsavtal med Vianor efter verksamhetsårets slut ökar tillgängligheten för Micros produkter. *) I enlighet med IFRS skall i koncernredovisningen för Powerit-koncernens förvärv av Micro redovisas som ett omvänt förvärv i enlighet med IFRS 3 Bilaga B. För bolag som för första gången tillämpar redovisning i enlighet med IFRS skall även jämförelseåret redovisas i enlighet med IFRS. I Micros fall utgör 2005 jämförelseåret och i enlighet med reglerna i IFRS 3 avseende omvänt förvärv skall jämförelsetalen avse Micro AB. Micro AB förvärvade i sin tur rörelsen genom ett inkråmsförvärv den 1 maj Av denna anledning avspeglar jämförelseåret 2005 i denna årsredovisning verksamheten i Micro AB under perioden maj till och med december Nyckeltal Micro Holding AB Micro Holding AB Soliditet, % 47,2 26,8 Rörelsemarginal, % -4,2 1,0 Resultat per aktie, kr -0,07 +0, ÅR 2004 ÅR 2005 ÅR 2006 ANTALET NYUTFÄRDADE MICROKORT ÅR 2004 ÅR 2005 ÅR

5 Fakta om Micro Micro Holding AB äger och driver Micro, den enda renodlade detaljhandelskedjan i Sverige inom bilreservdelar och biltillbehör för motorintresserade konsumenter. I fokus står produkter för lättservice, bilvård, styling och reservdelar. Företagets sortiment omfattar även ett brett urval av biltillbehör och verktyg. Micro har drygt 150 medarbetare fördelat på 14 butiker från Gävle i norr till Malmö i söder, centrallager i Anderstorp och servicekontor i Helsingborg. Micro är ett av Sveriges äldsta företag inom försäljning av reservdelar och tillbehör för bilar. Verksamheten startades 1958 i Anderstorp i Småland av familjen Kroon. De två största aktieägarna är Mats Nilstoft med familj genom bolag och Mohammed Al Amoudi med 23,1 respektive 11,7 procent av röster och kapital. Uddevalla Göteborg Borås Halmstad Löddeköpinge Malmö FÖRDELNING AV KUNDER PER KATEGORI (%) VÅRA BUTIKER Örebro Gävle Uppsala Barkaby Kungens Kurva Eskilstuna Anderstorp samt centrallager Helsingborg samt servicekontor FÖRDELNING AV KUNDER PER ÅLDERSGRUPP (%) Supermekare 47% Gör-det-självare 31% 100% 80% 51 år och äldre 60% Andra kunder 22% 40% år Micros kunder kan delas in i tre grupper; den största är supermekare som klarar avancerade reparationer på egen hand. 20% 0% ÅR 2004 ÅR 2005 ÅR år Micro har många unga bilintresserade kunder. FÖRDELNING AV KUNDER EFTER BILENS ÅLDER (%) FÖRDELNING AV KUNDER PER KÖN (%) Äldre än % 100% 80% % 2000 och nyare 39% 60% 40% 20% Män 0% ÅR 2004 ÅR 2005 ÅR 2006 Kvinnor Andelen kvinnor i kundkretsen ökar stadigt. 5

6 Micros väg är utstakad - nu gäller det att uthålligt genomföra strategin Under 2006 tog Micro Holding AB ett antal steg i den nya färdriktningen. Omsättningen i detaljhandelsrörelsen ökade med 8 procent i jämförbara butiker, viktiga nyckeltal som till exempel servicegraden förbättrades och näthandel etablerades för att öka tillgängligheten. Trots dessa och andra positiva förändringar så återstår mycket arbete för att nå de mål som företagets styrelse och ledning har satt upp. Micro har gått med förlust sedan grundarfamiljen sålde företaget De främsta orsakerna till detta är brister i logistiken, samt beslut om förändringar av sortiment, men även pris- och marknadsföringsstrategier. Förändringsarbetet handlar om att hitta tillbaka till Micros själ; att renodla och förstärka kärnan i verksamheten med fokus på att sälja bilreservdelar och biltillbehör till konsumenter. De två nyemissioner som genomfördes under 2006 tillförde bolaget 34,5 miljoner kro- offensiv i förändringsarbetet. Vår högsta prioritet är att uppnå stabil och uthållig vinst, vilket nås kunder och ökar omsättningen. Målet liga butiker, inklusive webbutiken. Antalet besökare i butikerna minskade 2006, vilket emellertid kompenserades av det faktum att snittköpet ökade. Butikernas försäljning ökade därför med 1,7 procent till 146,2 mkr (143,7 för 2005 pro forma). Omsättningen påverkades emellertid negativt av det faktum året, så för jämförbara butiker var ökningen 8,2 procent. Minskade kostnader och effektivare logistik Under året har ett besparings- och effektiviseringsprogram genomförts med en positiv effekt om drygt 4 mkr Trots de kostnader som det medför att vara ett publikt bolag så har overheadkostnaderna minskat med 1,7 mkr. Omfattande åtgärder har inletts för att förbättra logistiken, till exempel har beställningarna centraliserats till vårt lager i Anderstorp för att frigöra tid för butikspersonalen till försäljningen. Effektiviseringsarbetet fortsätter under Även om kostnadsmedvetenhet och effektivitet har stor betydelse, så ligger nyckeln till att vända verksamheten till lönsamhet i offensiva åtgärder. Micros strategi bygger därför på ambitionen att ge bästa tänkbara personliga service, att bygga lojala kundrelationer med hjälp av bland annat Microkortet, samt på investeringar i marknadskommunikation med fokus på bilintresserade konsumenter som uppskattar service, mervärden i form av bonus som Microkortskund, starka varumärken och tillgänglighet. Aktivt bilintresse driver efterfrågan på Micros produkter Efterfrågan på Micros produkter styrs dels av bilparkens sammansättning och ålder, dels av rådande trender på marknaden. Den svenska bilparken är trots stark nybilsförsäljning en av Europas äldsta. Många ägare till äldre fordon utför enklare reparationer på egen hand. Totalt beräknas gör-det-själv-segmentet omsätta drygt 6 miljarder kronor i konsumentledet. Motorintresset är stort i Sverige och aster som en viktig kategori. Det är en grupp som spenderar mer pengar på bilar, oftare väljer kvalitetsprodukter och fungerar som ambassadörer mot vanliga konsumenter. En viktig trend är det växande intresset för tillbehör som gör bilen mer personlig. Efterfrågan på till exempel styling- och tuningprodukter är inte beroende av bilens ålder. En annan målgrupp där Micro har potential är kvinnor. Här har servicekonceptet visat sin styrka under året, eftersom försäljningsökningen för produkter där butikspersonalen i mån av tid erbjuder hjälp med montering ökar mer än andra delar av sortimentet. Det handlar till exempel om takboxar, torkarblad och bilbarnstolar där vi skapar mervärden för kunderna. Vårt sortiment speglar målgruppernas efterfrågan och har förstärkts genom en satsning på reservdelar. Under året har ett arbete inletts för att komplettera sortimentet med produkter för husvagn och mc. Marknadsföringen har till kortkunder. Vår hemsida stöder marknadskommunikationen genom att 6

7 fungera som en digital katalog där reservdelar kan sökas och beställas med hjälp av registreringsnumret. Nya butiker i attraktiva lägen Micro är till skillnad från våra främsta konkurrenter en renodlad detaljhandelskedja för konsumenter, med 14 butiker som är öppna sju dagar i veckan. Under året har en plan för nyetableringar tagits fram, med sikte på att upp till 11 nya butiker ska etableras under den rätt läge vid attraktiva handelscentra är dock avgörande för att en etablering ska komma till stånd och Micro utvärderar för närvarande möjliga lägen för framtida etableringar. Den processen re lägen, trots att det kan medföra tillfälliga avbräck i försäljningen. Näthandeln som inleddes i juni har under året Antalet Microkortkunder tredubblades Microkortet spelar en viktig roll för att 2006 till bästa bonuskort av tidningen Privata Affärer. Vid utgången av 2006 hade Micro kortkunder, nästan en tredubbling under året. Kortkunderna stod för 12,8 procent av omsättningen. Målet för 2007 är att öka antalet kortkunder till som står för 20 procent av omsättningen. Kortet är en bra affär för Micro, eftersom kortkunderna handlar för i genomsnitt betydligt större summor än övriga kunder och marknadsföringskostnaden är lägre. KUNDERNAS BILD AV MICRO PÅVERKAS AV HUR DE BLIR BEMÖTTA I BUTIKEN. bidragit marginellt till omsättning och resultat, men väntas få större effekt Ett annat initiativ för att komplet- betsavtal som Micro och däckserviceföretaget Vianor ingick i februari 2007 om exponering och försäljning av respektive parts produkter i butiker och serviceverkstäder med shop-in-shop-lösningar. Kundernas bild av Micro påverkas av hur de blir bemötta i butiken. Medarbetarnas attityder och engagemang är därför mycket viktigt. Micro har målmedvetet skapat en organisation som sätter servicen i fokus. Konceptet mäts månatligen i samtliga butiker med hjälp av en egen undersökning Micro shopper som bygger på ett index där betyget 23 representerar ett perfekt bemötande. Under 2006 ökade betyget till i genomsnitt 19. Målet för 2007 är 20. Bonussystemet premierar försäljningsinsatser, service och förmågan att bygga kundrelationer. Utsikter för 2007 Under 2007 förväntar vi oss ett ökat intresse för Micro som varumärke. Genom att hålla en fortsatt hög servicenivå och attrahera nya Microkortskunder, utveckla näthandeln och utöka samarbetet med partners som Vianor förväntar vi oss ökad omsättning. Effektiv logistik är avgörande för framgång i detaljhandeln. Arbetet med att säkerställa att vi kan tillgodose kundernas önskemål i rätt tid med kvalitet och service är ytterligare ett steg mot lönsamhet. Bolaget utvecklas i rätt riktning, men ännu återstår en hel del arbete för att vi ska nå våra mål. Vi lämnar dock ingen prognos för Jag vill till sist tacka alla våra kunder och medarbetare för deras stora engagemang för Micro. Kristina Jarring, VD 7

8 Affärsidé, mål och strategi Affärsidé Micro ska vara det självklara valet för den motorintresserade konsument som värderar: Personlig service. Hög produktkvalité i ett brett sortiment. Mervärde i form av bonus. Tillgänglighet generösa öppettider. Långsiktiga mål Att uppnå stabil lönsamhet, såväl för enskilda butiker som för hela rörelsen senast hjälp av e-handel fördubbla omsättningen till Att på sikt etablera nya butiker i attraktiva handelslägen och växa såväl organiskt som genom förvärv till 25 butiker. Att utveckla Microkortet så att det står för hälften av den totala omsättningen, samt att cirka konsumenter har kortet och använder det aktivt. Mål under 2007 Att öka snittinköpet till 212 kronor. Att Micros butiker i genomsnitt under 2007 ska uppnå 20 poäng av 23 i Micros mätning av servicegraden och bemötandet. Att antalet Microkortkunder fördubblas till som står för 20 procent av omsättningen. Att fortsätta att reducera kostnaderna och utveckla logistiken. Strategier Fokus på bilintresserade konsumenter Micro är den enda renodlade detaljhandelskedjan för bildelar och tillbehör med fokus på konsumenternas behov. Micro vill bli ett etablerat varumärke bland bilintresserade, vilket ska upp- nadskommunikation. En viktig och växande målgrupp är kvinnor, som efterfrågar mer rådgivning och service. Personlig service Personlig service är ett viktigt konkurrensmedel som banar väg för ökad försäljning. Micros väg är ett egenutvecklat koncept för att mäta servicegraden och bemötandet i butikerna. Hög tillgänglighet Micro satsar på butiker i attraktiva lägen med öppettider sju dagar i veckan och på e-handel. Starka varumärken med kvalitet Micros sortiment förädlas från egna lågprisprodukter till att i ökad omfattning bestå av starka varumärken. Micro strävar efter en ökad andel varumärken med ensamrätt. Microkortet Trogna kunder belönas med bonus från första kronan och månatlig bonuscheck. Microkortet utsågs till bästa bonuskort i detaljhandeln av tidningen Privata Affärer. 8

9 Organisation och ledning Anders Lenander, logistikchef Första bil: Saab V4, 1967 Drömbil: Ford Mustang, 1965 Antal aktier: Kristina Jarring, VD Första bil: Honda Civic Drömbil: Porsche Boxster Antal aktier: Johan Forslund, försäljningschef Första bil: Plymouth Valiant Drömbil: Corvette Stingray Antal aktier: Margareta Freij, administrativ chef Första bil: Renault 5 Drömbil: Saab Aero X Antal aktier: Ola Fridenborg, inköpschef Första bil: Röd VW-bubbla, 1965 Drömbil: Lexus 450 Antal aktier: Butikscheferna har nyckelroll Micro har 14 butiker, centrallager i Anderstorp och servicekontor i Helsingborg. Butikscheferna har stor frihet att ta initiativ när det gäller lokala aktiviteter och strukturen på butiken inom de ramar som det övergripande butikskonceptet och pågående kampanjer medger. Micro har bonussystem för butikscheferna som dels bygger på resultat i Micros servicemätningar, dels på antalet nya Micro-kortkunder respektive butik värvar. VD Marknadsavdelning Produkt/Inköpsavdelning Försäljningschef Administrativ chef Logistikchef BC Malmö BC Barkaby BC Eskilstuna BC Halmstad BC Kungens kurva BC Helsingborg Legal struktur Micro Holding AB, med säte i Helsingborg, består av moderbolaget Micro Holding AB med helägda dotterbolagen Micro Generation AB, Micro Delar AB och Gri-Gri AB. Micro AB är ett helägt dotterbolag till Gri-Gri AB och det enda rörelsedrivande bolaget i koncernen. Övriga dotterbolag är vilande. BC Örebro BC Uddevalla BC Anderstorp BC Uppsala BC Löddeköpinge BC Borås BC Sisjön BC Gävle 9

10 Marknaden Den svenska fordonsparken växer stadigt Grunden för efterfrågan på Micros produkter är antalet bilar ökade nybilsförsäljningen i Sverige till bilar, varav drygt hälften såldes till juridiska personer. Till det kommer direktimport av cirka bilar, färre än Vid årets slut fanns 4,2 miljoner privatpersoner. Därutöver var fordon avställda. Det är framförallt ägarna till fordon som är äldre än tre år som svarar för efterfrågan på produkter för lättservice och bilvård. Vid utgången av 2006 fanns 1,3 miljoner fordon i ålderskategorin 3 8 år. Reservdelar efterfrågas även till äldre bilar. Ett mått på omfattningen av reparationsbehovet är att av de 3,2 miljoner personbilar som besiktigades 2006 så hade en tredjedel cirka 1 miljon fel som krävde ombesiktning efter reparation. Produkter som gör bilen personlig och biltillbehör säljs till alla fordon oavsett ålder. Intresset för husvagnar har ökat kraftigt de senaste åren. Vid utgången av 2006 fanns drygt husvagnar husvagnar avställda i registret. Motorcyklar har en trogen krets förare, som ofta ser mc-intresset som en livs- lar registrerade i Sverige. Entusiaster viktig målgrupp i Sverige. En halv miljon svenskar är medlemmar i någon motororganisation. Entusiasterna är en viktig målgrupp för Micro och en betydande del av de avställda fordonen ägs av denna kategori bilägare. Uppgifter från motororganisationer tyder på att drygt bilar i Sverige är entusiastförsäkrade och att bilar är skattebefriade på grund av att de är 30 år eller äldre. Konsumentmarknaden värd 6 miljarder kronor I genomsnitt lägger hushållen drygt kronor per bil på drift av densamma exklusive kostnader för drivmedel och skatt. Det ger ett totalt marknadsvärde i konsumentled på 25 miljarder kronor. Uppskattningsvis avser drygt 6 10

11 miljarder kronor kategorierna reservdelar och tillbehör. Konkurrenterna åter- detaljhandel, bygg & stormarknad, radiohandel, bensinstationer och märkesåterförsäljare. De viktigaste är Mekonomen, som har fokus på verkstäder och starka varumärken, samt Biltema som är en diversehandel med fokus på försäljning av egna lågprisvarumärken till konsumenter. Micro är den enda renodlade detaljhandelskedjan inom reservdelar och biltillbehör för konsumenter. Micros marknadsandel uppgår i dag till drygt 2 procent. Marknadstrender Försäljningen av reservdelar respektive tillbehör är båda konjunkturberoende, men på olika sätt, vilket gör den sammantagna marknaden relativt stabil. Efterfrågan på reservdelar styrs av reparationsbehovet, som i sin tur styrs av antal körda mil, bilarnas ålder och underhåll samt bilparkens storlek. Under en lågkonjunktur minskar nybilsförsäljningen och bilparken åldras, bilägarna behåller bilen längre och låter reparera den istället för att köpa en ny. Efterfrågan på tillbehör styrs främst av den allmänna konsumtionsnivån. Efterfrågan på reservdelar är därför störst i en lågkonjunktur, medan efterfrågan på tillbehör gynnas av en högkonjunktur. taljhandeln i Sverige har genomgått strukturomvandlingar och konsolidering, men för bildelsbranschen har processen bara påbörjats. Branschen utvecklas mot att bestå av färre aktörer som tar en allt större marknadsandel. Bildelar utgör ett omfattande sortiment med en stor mängd artiklar med höga krav på utförlig och exakt dokumentation. En bra reservdelskatalog innebär en konkurrensfördel. Därför ger Internet stora möjligheter för aktörer som över nätet utvecklar kataloger och kommunicerar med kunder. Som marknadsföringskanal står hemsidan möjligheter att nå en större målgrupp. 50% 40% 30% 20% 10% 0% ANDEL PERSONBILAR ÄLDRE ÄN 10 ÅR Källa: BilSweden, siffrorna avser Den svenska bilparken är en av de äldsta i EU. FORDON I TRAFIK EFTER ÄGARE Källa: SIKA, siffrorna avser 2005 Män Kvinnor Juridiska personer Kvinnor äger i dag knappt 30 procent av personbilarna. FACKHANDEL DIVERSEHANDEL Mekonomen Autoexperten Meca AD Center Bildelsspecialisten PROFFS Finland Grekland Sverige Danmark Portugal Italien Spanien Österrike Frankrike Tyskland Holland Belgien UK Irland FORDON I TRAFIK EFTER ÅLDER Källa: BilSweden, årsbok 2006 Cirka fyra av tio bilar i trafik hör till ålderskategorin 3-8 år. Biltema Clas Ohlsson Jula Bensinstationer KONSUMENT 0-2 år 3-8 år 9-13 år år >20 år Micro är den enda renodlade detaljhandelskedjan inom bildelar och biltillbehör som vänder sig till konsumenter. 11

12 Verksamheten Mötet med kunden avgörande för framgång För Micro är mötet med kunderna avgörande för framgången. Det är i butiken som affärsidéns bärkraft prövas: Micro ska vara det självklara valet för den motorintresserade konsument som värderar personlig service, hög produktkvalité i ett brett sortiment, mervärde i form av bonus och tillgänglighet i form av generösa öppettider. Som komple- Micros 14 butiker ligger i anslutning till handelsplatser där konsumenter rör sig. Butikerna har öppet sju dagar i veckan, vilket ger god tillgänglighet för gör-det-självare som reparerar bilen på sin fritid. Under 2006 minskade antalet besökare med 8 procent till 1,9 miljoner, vilket delvis berodde på att verksamheten i Göteborg under året bedrivits i en tillfällig butik i väntan på nya lokaler i Sisjön. Snittinköpet ökade med 10 procent till 197 kronor. Ungefär fyra av tio besökare handlade. Målet för 2007 är att öka snittköpet till 212 kro- Etablering av 11 nya butiker Som ett led i arbetet med att väsentligt öka bolagets försäljning antog styrelsen i november 2006 en etableringsplan. Förutsatt att attraktiva lägen kan säkras, kommer upp till 11 nya butiker att etableras under perioden 2007 till och med Nya orter planeras bli Borlänge, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Norrköping och Växjö samtidigt som ytterligare en ny butik planeras i vardera Stockholm, Göteborg och Malmö. Under 2006 togs även beslut om start av en butik i Halmstad, som öppnade i mars 2007, samt om nedläggning av butiken i Trollhättan i februari Det nya butikskonceptet med tyd- ker; Borås, Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Uppsala. Ombyggnad av butiken i Kungens Kurva i enlighet med det nya butikskonceptet sker hösten Internetbutik etablerad Micros hemsida hade cirka unika besökare under I september 2006 var Micros e-handelslösning klar för bruk och webbsortimentet utvidgas successivt med målsättning att omfatta i butikerna. Kunderna söker bland annat reservdelar med hjälp av bilens registreringsnummer med ett sortiment för över bilmodeller. Under 2006 stod webbutiken för en halv procent av omsättningen, en andel som väntas öka under Samarbete med Vianor ökar Micros synlighet Micro och Vianor, nordens största däckservicekedja, har i februari 2007 ingått avtal om samarbete. Samarbetet avser exponering och försäljning av respektive samarbetspartners produkter i butiker och serviceverkstäder med shop-inshop-lösningar. Under våren 2007 inleds ett pilotförsök i Malmöregionen som omfattar totalt tre verkstäder. Om det faller väl ut kommer samarbetet stegvis att utökas till 20 Vianor-verkstäder och på sikt samtliga enheter. Samtliga Micro-butiker kommer att erbjuda ett urval av Vianors sortiment från april Effektivare logistik Micro har centrallager i Anderstorp som förser butikerna med produkter, men vissa leveranser sker direkt från leverantörerna. Det handlar inte minst om beställningssortimentet på drygt artiklar. Under 2006 har omfattande åtgärder genomförts för att förbättra logistiken, till exempel har beställningarna centraliserats till Anderstorp för att frigöra tid för butikspersonalen att ägna sig åt försäljningen. Effektiviseringsarbetet fortsätter under Micros väg ledstjärna för medarbetarna Erfarenheten och marknadsundersökningar tyder på att servicegraden har stor betydelse för köpupplevelsen. Micro arbetar med ett eget koncept som bygger på att all personal i butik ska prioritera att ge bästa tänkbara service för att överträffa kundens förväntningar. Konceptet följs upp varje månad. Ett helt perfekt bemötande enligt Micros väg ger butiken 23 poäng. Under 2006 överträffade butikerna målet 18 och nådde betyget 19 poäng i genomsnitt. Målet för 2007 är att nå 20 poäng. 12

13 Starka varumärken och brett sortiment Micro arbetar i dag främst med kända varumärken inom respektive produktgrupp. Ambitionen är att kunna erbjuda ett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Micro har även ett mindre sortiment av egna varumär produkter i lager och sortimentet uppgår till artiklar. Beställningsvaror levereras normalt dagen efter beställningen. Micros sortiment kan delas in i sex områden: Lättservice: Produkter som konsumenten själv kan byta utan specialkunskap. Bilvård: Produkter för städning, ren- göring och vård av bilen. Styling: Produkter som ger kundens bil unikt utseende. Reservdelar: Till exempel slit- och utbytesdelar för reparation av bilen. Tillbehör: Produkter som ljud och bild, barnsäkerhet och förvaring. Verktyg: Bilrelaterade verktyg som behövs för reparationer. MICROS VÄG INNEBÄR ATT MEDARBETARNA SKA: Hälsa på kunden inom 30 sekunder Tilltala kunden inom 1 minut Ställa frågor till kunder för kompletta lösningar Avsluta på ett sätt så att kunden är nöjd Överträffa kundens förväntningar Tacka och hälsa välkommen åter! Tillbehör: 57% Reservdelar: 40% Verktyg: 3% 13

14 Marknadskommunikation 1. Marknadskommunikation, t ex säsongsrelaterade kampanjer 4. Bonuscheck och erbjudande till kortkunder MICROS VÄG 2. Sambandsexponering i butik, köpråd samt tips 3. Microkortet belönar trogna kunder En av Micros viktigaste tillgångar är ett starkt varumärke. Under 2006 har kare till butikerna, bland annat med hjälp av annonsering riktad mot entusiaster. En viktig ingrediens i denna var att visa att Micro står för service, starka varumärken och kvalitet istället för lågprisprodukter. Micro är huvudsponsor för Bilsport Event som inkluderar Vallåkraträffen och Custom Motor Show och syns även i andra bilsport- till exempel den egna Micro-bilen som är specialbyggd för Micro och används vid arrangemang. Ett annat exempel på tresset är att Micro sponsrar rallyföraren Ramona Karlsson. Sambandsexponering i butik Butikernas utseende och hur säsongsrelaterade produkter och erbjudanden lyfts fram har stor betydelse för försäljningen. Micro arbetar därför aktivt med kampanjer; annonser och foldrar som lockar till köp. Genom sambandsexpone- dukter till hands, till exempel spolarvätska för den konsument som letar efter torkarblad. Webbutiken är ett viktigt komplement och fungerar som elektronisk katalog, samtidigt som den är en kanal till bilintresserade konsumenter i 14

15 Privata Affärer utsåg Microkortet till bästa kundkort delar av landet där Micro ännu inte etablerat sig. Utöver entusiaster är kvinnor en viktig målgrupp för Micro. Kvinnors bilägande och intresse för bilar och motorsport har ökat kraftigt. Det handlar om tillbehör som gör bilen personlig, men även om produkter där Micros servicekoncept visar sin styrka. Micro erbjuder sakkunnig och kostnadsfri hjälp med montering av till exempel bilbarnstolar, takboxar och torkarblad. Effekterna av det erbjudandet märks redan på försäljningssiffrorna. För att öka kunskapen om Micro bland kvinnor och barnfamiljer arbetar Micro aktivt med PR. Microkortet premierar trogna kunder Microkortet är ett verktyg för att stärka relationen till kunderna och öka lojaliteten. Kunder med Microkort handlar för drygt tre gånger så mycket som genomsnittskunden. Under 2006 tredubblades antalet Microkort-kunder till drygt och målet för 2007 är Eftersom kortkunder får bonus från första kronan med månatligt utskick av bonuscheck tillsammans med aktuella erbjudande så besöker de butikerna oftare än andra kunder. Sponsringen av rallyföraren Ramona Karlsson är ett led i motorintresset. 15

16 Aktiekapitalets utveckling Micros aktie Ändring av Totalt Totalt År Händelse aktiekapital, aktiekapital, antal aktier SEK SEK 2000 Fondemission, Split , , Nyemission , , Nyemission 3: , , Apportemission , , Kvittningsemission , , Apportemission , , Nyemission , , Nyemission , , Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 SEK Aktieägarstatistik Antal aktier Antal % av antalet % av röster aktieägare aktieägare och kapital ,1 0, ,3 0, ,4 0, ,7 0, ,0 0, ,4 1, ,4 1, ,6 1, ,7 6, ,5 6, ,5 16, ,3 26, ,1 38,1 Summa ,0 100,0 Källa: Aktiebok och offentlig förvaltarförteckning enligt VPC per 29 december 2006, plus aktier via nyemission registrerade hos VPC efter Micro Holdings aktie och ägarstruktur Per den 31 december 2006 uppgick antalet aktier till med ett kvotvärde på 0,10 kronor, varav aktier registrerades Bolaget har endast ett aktieslag och varje aktie berättigar till en röst. Slutkursen för Micros aktie var vid årets sista handelsdag 29 december 0,49 kronor (0,84) per aktie. Bolagets marknadsvärde har dock ökat från 68,7 miljoner kronor till 81,2 miljoner kronor under året. Nyemissioner under året Micro Holding har under året genomfört två nyemissioner och ökat aktiekapitalet i enlighet med beslut tagna vid extra bolagsstämmor den 10 mars och 16 november Motiven var att få ytterligare medel för att förstärka marknadsföringen, fortsätta uppbyggnaden av e-handel för att öka tillgängligheten samt att komplettera butiksnätet. Genom en riktad nyemission under maj månad har bolaget tillförts 9,2 miljoner kronor efter emissionskostnader. Nyemissionen, som skedde till 0,88 kronor per aktie, ökade antalet utestående aktier i Micro Holding med aktier och aktiekapitalet med :20 kronor. I slutet av 2006 genomfördes en nyemission med företräde för bolagets aktieägare till kurs 0,40 kronor per aktie, varigenom bolaget under december 2006 tillfördes 25,3 miljoner kronor efter emissionskostnader. Genom nyemissionen ökade antalet aktier i Micro Holding med aktier, aktier som dock registrerades efter verksamhetsårets slut, samtidigt som aktiekapitalet ökade med :20 kronor. Efter de båda nyemissionerna, uppgår aktiekapitalet till :20 kronor fördelat på aktier. Ägarförhållanden Antalet aktieägare uppgick vid årets utgång till (2 648) stycken. Största ägare är Mats Nilstoft med familj genom bolag med 23,1 procent av kapital och röster, Mohammed Al Amoudi med 11,7 procent, Stellar International Holdings Inc. med 6,4 procent och Banque Invik med 5,2 procent. Utdelningspolicy Micro Holding är inne i en expansionsfas som väntas fortgå under de närmaste åren. Det är styrelsens uppfattning att storleken på framtida utdelningar bör fastställas utifrån bolagets långsiktiga tillväxt och resultatutveckling Ägarförhållanden Per hade Micro Holding AB (publ) aktieägare. Aktieägare Röster Andel av röster och kapital i % Mats Nilstoft med familj genom bolag ,1 Mohammed Al Amoudi ,7 Stellar International Holdings Inc ,4 Banque Invik ,2 Sven A. Olsson ,7 Carnegie Trading ,7 Måns Hultman ,7 Muirfield Invest AB ,5 Skandia Leben AG ,2 Göran Källebo ,1 Övriga ,6 Summa ,0 Källa: Aktiebok och offentlig förvaltarförteckning enligt VPC per 29 december 2006, plus aktier via nyemission registrerade hos VPC efter

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation

Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation Detta memorandum innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar BrandWorlds aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor Årsredovisning 2013 På schyssta villkor B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudanden 6 Marknader 10 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer