Vibrationsutredning Bergsåker triangelspår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vibrationsutredning Bergsåker triangelspår"

Transkript

1 RAPPORT Vibrationsutredning Bergsåker triangelspår Sundsvall, Västernorrlands län JP-BÅT-01-24, Diarienummer TRV 2015/35759 Projektnummer

2 Utgivare: Trafikverket, Borlänge E-post: Telefon: Dokumenttitel: Vibrationsutredning, Bergsåker triangelspår Projektledare: Håkan Åberg Författare: Eiolf Bjelkström, Metron Miljökonsult AB Granskad av: Katrin Olofsson, Trafikverket Kontaktperson: Håkan Åberg Dokumentdatum: Version: 1 Diarienummer: TRV 2015/35759 Upphovsmannen ansvarar för publikationens innehåll. 2(16)

3 Innehåll 1 Bakgrund och syfte Komfortvibrationer Riktvärden Förutsättningar Genomförda mätningar Använd mätutrustning Mätning av tåghastigheter Bedömning av komfortvibrationer från nytt triangelspår Bedömningsgrunder Förutsättningar för prognos av vibrationer Osäkerheter i bedömningsunderlag Avgränsning av vibrationsberörda bostäder Vibrationer i nuläge Västerkolsta och Österkolsta Granlo Bergsåker Vibrationer i planalternativ Västerkolsta och Österkolsta Granlo 3: Granlo 3: Granlo 3: Granlo 3: Bergsåker Övervägande av åtgärder Förutsättningar för vibrationsåtgärder Överväganden av vibrationsåtgärder Bilagor Bilaga 1. Sammanställning av mätningar och prognoser 3(16)

4 Sammanfattning Vid all spårbunden trafik uppstår buller och markvibrationer, vilket kan upplevas som störande för framförallt boende i banans närhet. Vibrationsnivån beror bl.a. på tågtyp, tågets längd och vikt, tåghastighet, topografi och banans kondition. Vibrationsresponsen är också beroende av undergrundens beskaffenhet, avstånd till byggnad samt respektive byggnads dynamiska egenskaper. Upplevelsen av vibrationer varierar dessutom från person till person. Syftet med denna utredning är att identifiera de bostäder som har och/eller beräknas få komfortvibrationer inomhus som överskrider Trafikverkets riktvärde 0,4 mm/s vägd RMS fler än fem gånger per natt från statlig infrastruktur i anslutning till Bergsåker triangelspår. Totalt har 25 bostadshus utretts med avseende på komfortvibrationer. För 22 av dem baseras prognoserna på mätningar. För 3 bostadshus är prognoser framtagna med utgångspunkt från mätresultat vid närliggande bostäder. Mätningar och bedömningar har utförts med avseende på komfortstörnivå, dvs upplevd störning inomhus vid en tågpassage. Vibrationer i nuläget Det är järnvägstrafiken på befintlig Ådalsbana som orsakar vibrationer i Granlo. Mittbanan och de statliga vägarna E14 och Timmervägen föranleder inga vibrationsnivåer över riktvärdet 0,4 mm/s vägd RMS. Utredningen visar att i nuläget har tre bostadshus i Granlo komfortnivåer på upp till 0,7-0,8 mm/s vägd RMS. Så höga nivåer förekom dock endast vid ett fåtal tillfällen under mätperioden ca 7 dygn. För övriga bostadshus i Granlo samt i Öster & Västerkolsta och Bergsåker ligger komfortnivåerna under 0,4 mm/s vägd RMS. Vibrationsprognoser för Planalternativet Det planerade triangelspåret bedöms kunna medföra komfortvibrationer över riktvärdet 0,4 mm/s vägd RMS fler än fem gånger per natt i ett bostadshus, Granlo 3:76. Nivåerna bedöms dock inte överskrida 0,6 mm/s vägd RMS, vilket innebär att högsta acceptabla nivå innehålls. För övriga bostadshus beräknas triangelspåret inte innebära komfortvibrationer över 0,4 mm/s vägd RMS. Byggnationen av triangelspåret innebär ingen förändring av vibrationer från befintlig Ådalsbana. De tre bostadshusen i Granlo kommer även fortsättningsvis ha vibrationer över riktvärdet. Överväganden av åtgärder För att riktvärdet inte ska överskridas i de tre bostäderna i Granlo behöver åtgärder främst vidtas på befintlig Ådalsbana. Flera olika typer av åtgärder för att minimera komfortvibrationer från Ådalsbanan och triangelspåret har övervägts, men inte bedömts vara ekonomiskt rimliga eller tekniskt möjliga att genomföra. 4(16)

5 1 Bakgrund och syfte Trafikverket planerar att bygga en ny järnvägsanslutning som sammanbinder Ådalsbanan och Mittbanan. Den nya järnvägsanslutningen kallas Bergsåker triangelspår och är en del i satsningen på att utveckla ett effektivt transportnav i Sundsvallsregionen. Syftet med denna utredning är att identifiera de bostäder som har och/eller beräknas få komfortvibrationer inomhus som överskrider Trafikverkets riktvärde 0,4 mm/s vägd RMS fler än fem gånger per natt från statlig infrastruktur i anslutning till Bergsåker triangelspår. 2 Komfortvibrationer Vid all spårbunden trafik uppstår buller och markvibrationer, vilket kan upplevas som störande för framförallt boende i banans närhet. Vibrationsnivåer inomhus beror bl.a. på tågtyp, tågets längd och vikt, tåghastighet, topografi och banans kondition. Vibrationsnivåer inomhus är också beroende av undergrundens beskaffenhet, avstånd till byggnad samt respektive byggnads dynamiska egenskaper. Upplevelsen av vibrationer varierar dessutom från person till person. Enligt Svensk standard SS Vibration och stöt Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader ligger känseltröskeln för komfortvibrationer på ca 0,2 mm/s vägd RMS. Få människor störs av vibrationer på 0,4 mm/s vägd RMS, medan nästan alla störs vid nivåer på 1 mm/s vägd RMS. 3 Riktvärden För vibrationer från väg och järnvägstrafik finns riktlinjer fastställda av Trafikverket. De redovisas i skriften "Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg, TDOK 2014:1021, med giltighet från Trafikverkets riktvärde för vibrationer vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av infrastruktur är 0,4 mm/s vägd RMS inomhus. Riktvärdet avser vibrationsnivå nattetid (22-06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. Vibrationsnivån vid dessa fem tillfällen får dock inte överskrida 0,7 mm/s vägd RMS. Trafikverkets åtgärdsnivå för vibrationer längs befintlig järnväg är 1,4 mm/s. Åtgärdsnivån avser vibrationsnivå nattetid (22-06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. Åtgärder övervägs även längs järnväg om vibrationsnivån 0,7 mm/s överskrids fler än fem gånger per årsmedelnatt och om minst en av dessa störningshändelser överskrider 1,4 mm/s vägd RMS. Byggnationen av triangelspåret utgör nybyggnad av järnväg. Mittbanan, E14 och Timmervägen utgör befintlig infrastruktur. Ådalsbanan rustades upp (16)

6 och aktuell sträcka klassades då som väsentlig ombyggnad med högsta acceptabla vibrationsnivå 1,0 mm/s vägd RMS enligt Dnr. S /SA60. 4 Förutsättningar Utbyggt spår får en längd på ca 1700 m och blir en anslutning mellan Mittbanan vid ca km och Ådalsbanan vid ca km Banan planeras byggas på bank från anslutningspunkten på Mittbanan fram till Timmervägen, vidare på bro över Timmervägen och Selångersån för att succesivt anpassas i höjdled till anslutningspunkten inom Ådalsbanan. Prognosåret för utredningen är 2030 och då beräknas triangelspåret trafikeras med 10 godståg per dygn. Mittbanan beräknas trafikeras med 16 godståg per dygn väster om växeln till triangelspåret, och 6 godståg per dygn öster om växeln. Ådalsbanan beräknas trafikeras av 35 godståg per dygn förbi aktuella bostäder i Granlo och Bergsåker. Som underlag till denna utredning ligger: Geologiskt kartmaterial från SGU Geoteknisk undersökning utförd av Sweco, borrplaner och tolkad geologi. Uppgifter om markförhållanden från Sweco. Uppgifter om trafikering på vägar och järnvägar från Trafikverket (se bilaga 5 i Rapport Bullerutredning för Bergsåker triangelspår). Hastigheten Sth på Triangelspåret är 80 km/h. Sth för godståg på Mittbanan är 100 km/h inom aktuellt område. Sth för godståg på Ådalsbanan Mittbanan är km/h inom aktuellt område. På nuvarande bandelar Ådalsbanan och Mittbanan gäller Stax 25 ton, och detsamma kommer att gälla för Triangelspåret. 5 Genomförda mätningar Mätningar och bedömningar har utförts med avseende på komfortstörnivå, dvs upplevd störning inomhus vid en tågpassage. Totalt har 25 bostadshus utretts med avseende på komfortvibrationer. För 22 av dem baseras prognoserna på mätningar. För 3 bostadshus är prognoser framtagna med utgångspunkt från mätresultat vid närliggande bostäder. För huvuddelen av bostäderna har mätningar genomförts under januari och februari Initialt identifierades fastigheter med risk för vibrationspåverkan utifrån geologiska förutsättningar, geoteknisk undersökning samt viss lokal kännedom från tidigare utförda mätningar. Vid dessa fastigheter utfördes grundmursmätning under 3 dygn, i syfte att bedöma vilka byggnader som har risk för komfortstörning >0,4 mm/s vägd RMS. Vid ett objekt av dessa, Granlo 3:76 (stationshuset), genomfördes grundmursmätning i syfte att verifiera tidigare mätning mot dagens trafik. 6(16)

7 Utifrån resultat från grundmursmätning utfördes komfortmätning under 7 dygn vid de byggnader som bedömdes ha risk för komfortnivåer >0,4 mm/s vägd RMS. Under perioden utfördes vibrationsmätningar från passerande av tåg som normalt trafikerar sträckan Sundsvall Härnösand samt Sundsvall - Ånge. Uppgifter om passerande tågs vikt och längd erhölls från tågledningen samt från lokförare i samband med övervakade mätningar. Enligt uppgifter från operativ chef på driftledningscentralen i Ånge har inga trafikstörningar på bandelarna förekommit vilket legitimerar mätningarna denna period. För några bostäder har även mätresultat från tidigare mätningar ch 2008 använts som underlag. Dessa mätningar genomfördes inom Projekt Ådalsbanan på motsvarande sätt som ovan. 5.1 Använd mätutrustning Registrering av vibrationsdata har utförts med de helautomatiska systemeten FRED 04 och INFRA Master. Instrumenten registrerar och beräknar peak particle velocity (ppv). Som mätgivare har använts geofoner typ SM 6, V10 och V12, signalanpassade till Hz respektive Hz. Systemen uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS , SS och Trafikverkets riktlinjer Dnr. S /SA Mätning av tåghastigheter Mätning av tåghastigheter har utförts med en portabel radar. Radarns primära uppgift är att automatiskt logga och lagra ett objekts hastighet, riktning och tidpunkt. Radarn monteras i anslutning till spårområdet. Utrustningen har 2 st oberoende radar sensorer som registrerar hastighet och riktning i upp respektive nedspår. Mätområdet för hastighet är km/h, upplösning ca 2 km/h. 6 Bedömning av komfortvibrationer från nytt triangelspår 6.1 Bedömningsgrunder Som referens avseende komfortbedömningar inom ny- och ombyggnad av järnväg har mätningar och uppföljningar inom Projekt Ådalsbanan använts. Metron genomförde mätningar under perioden Projekten visar i flera avseende upp liknande förutsättningar såsom ny bankropp, samma axellast och totalvikt, sträckor med hastighetsökning/minskning, nya växlar, liknande avstånd mellan spår och byggnader, vissa delsträckor av Ådalsbanan har liknande geologi. 7(16)

8 6.2 Förutsättningar för prognos av vibrationer Baserat på de förutsättningar som anges i kapitel 4 görs följande bedömningar: 1 I planförslaget ingår en ny överbyggnad. I byggandet av ny bankropp läggs stor vikt vid att erhålla en så stabil och jämn överbyggnad som möjligt. En stabil och jämn bankropp orsakar mindre markvibrationer. Med ny bankropp / terrass förväntas en reduktion av vibrationerna med storleksordningen 10-20%. 2 Inom de avsnitt där ny bank är planerad kan ca 20-40% reducering av vibrationsnivån påräknas. 3 I inkopplingspunkterna Ådalsbanan respektive Mittbanan kommer växlar mellan spåren att anläggas. Då tågens hjulpar passerar över en växel uppstår en stöt vilket medför en högfrekvent energi. Byggnader grundlagda på lösa jordar inom m från växeln bedöms påföras en vibrationssökning på ca 10%. 4 För området Granlo öster om järnvägen ökar avståndet mellan spårmitt och byggnad då triangelspåret spåret dras väster om befintlig Ådalsbana. En vibrationsreduktion för aktuella byggnader beroende på ökat avstånd bedöms till 10-40%. Vidare vilar bankutfylladen norr om Selångersån på upp till ca 10 sand, den så kallade Sundsvallsåsen. 6.3 Osäkerheter i bedömningsunderlag Tågvikt säger inget om lasternas fördelning inom tåget eller inom vagnar, vilket vi av erfarenhet vet kan ge stora nivåvariationer avseende mark- och komfortvibrationer. Till osäkerheterna hör även effekter av resonansproblem i hela eller delar av byggnader. Veka bjälklag med stor spännvidd är ytterligare en faktor som kräver detaljstudier. 7 Avgränsning av vibrationsberörda bostäder Vibrationsutredningen innefattar de bostäder som avgränsats som bullerberörda. Vår bedömning är att inga ytterligare bostäder riskerar att få komfortvibrationer över riktvärdet. 8 Vibrationer i nuläge Nedan sammanfattas resultaten områdesvis. 8.1 Västerkolsta och Österkolsta Inom området Västerkolsta och Österkolsta påverkas bostäderna av tågtrafik på Mittbanan och av vägtrafik på E14. Åtta bostadsbyggnader har utretts avseende komfortvibrationer. 8(16)

9 Samtliga byggnader bedöms vara grundlagda på fasta jordar som utgörs av morän/ grus, ställvis förekommer berg i dagen. Även Mittbanan och E14 är grundlagda på fasta jordar. Med hänsyn till grundläggning och undergrund bedöms inga vibrationer från tågtrafik eller väg E14 påföras byggnaderna. Mätningar har genomförts på 6 bostadsbyggnader och inga vibrationsnivåer över o,2 mm/s i grundmur har registrerats, vilket bedöms innebära att komfortnivåer inomhus inte överskrider riktvärdet 0,4 mm/s vägd RMS. 8.2 Granlo Inom området Granlo, öster om järnvägen, påverkas bostäderna av tågtrafik på Ådalsbanan och av vägtrafik på Timmervägen. Fyra bostadsfastigheter har utretts avseende komfortvibrationer. Jordlagren öster om järnvägen utgörs av isälvssediment underlagrad av morän. Sedimentens mäktighet är relativt stora ca 25 m och utgörs av sand, siltig sand och sulfidlera. Mätningar har genomförts på alla fyra bostadshus och stor spridning av vibrationsresponsen har noterats. Tre av bostäderna är tvåvåningshus med träbjälklag där nivåer upp till 0,7-0,8 mm/s vägd RMS har uppmätts vid 1-3 tillfällen under mätperioden ca 7 dygn. I den fjärde bostaden, ett enplanshus grundlagt på betongplatta, har inga nivåer över 0,4 mm/s vägd RMS registrerats. Inom stationsområdet finns i nuläget en sliten växel som till viss del kan vara orsak till de höga vibrationsnivåerna. Denna växel kommer att byggas bort i samband med planerade utbyggnad av Triangelspåret. 8.3 Bergsåker Inom området Bergsåker påverkas bostäderna av tågtrafik på Ådalsbanan och av vägtrafik på Timmervägen. Tretton bostadsbyggnader har utretts för vibrationer. Några fastighetsägare i området uppger att de är störda av vibrationer från järnvägen redan i nuläget. Jordlagren inom området utgörs av isälvssediment underlagrad av morän. Sedimentens består av sand och siltig sand. Avståndet till Ådalsbanan är storleksordningen 100 m. Fasta jordar och avståndet ca 100 m ger att vibrationsnivåerna är låga. Avståndet till Timmervägen är kortare ca m, men vägtrafiken genererar inga betydande vibrationer pga relativt stabila markförhållanden. Mätningar har genomförts på tolv bostadshus och inga vibrationsnivåer över o,2 mm/s i grundmur och/eller 0,4 mm/s vägd RMS inomhus i sovrum har registrerats. I bostaden på fastigheten Bergsåker 39:2 har inga komfortmätningar utförts gå grund av att tillträde ej medgetts. Vibrationsnivån för bostaden bedöms jämförbar med kringliggande byggnader avseende avstånd 9(16)

10 till järnväg och geologi. Riktvärdet 0,4 mm/s vägd RMS bedöms innehållas för samtliga bostadsbyggnader i detta område. 9 Vibrationer i planalternativ Nedan redovisas prognoser avseende vibrationsnivåer i planalternativet. Resultat för respektive bostadshus redovisas i bilaga Västerkolsta och Österkolsta Det nya spåret dras norr om och parallellt med Mittbanan. Detta medför att avståndet till byggnader norr om spåret minskar med ca 5 m fram till km Den nya bankroppen bedöms bli betydligt stabilare vilket vibrationsmässigt kompenserar för det minskade avståndet. Bild 1. Ortofoto över Västerkolsta och Österkolsta med nytt triangelspår och ombyggd Kostaväg i rött. Utredda bostadsbyggnader är markerade med vita cirklar. Prognos nytt triangelspår år 2030: Med hänsyn till ny grundläggning av triangelspåret och den stabila undergrunden i detta område bedöms inga ytterligare vibrationer från tågtrafik påföras byggnaderna. Prognosen bedöms därmed bli att riktvärdet 0,4 mm/s vägd RMS kommer att innehållas. Prognos befintlig statlig infrastruktur år 2030: Inte heller befintlig statlig infrastruktur (Mittbanan och E14) bedöms medföra komfortvibrationer över riktvärdet. 9.2 Granlo 3:336 På fastigheten finns ett bostadshus i ett plan uppförd i lätt träkonstruktion. Grundläggningen är platta på mark. Mätningar visar att vibrationer från tågtrafik på Ådalsbanan är spårbara i byggnaden. Mätningar i samband med utredningar för Ådalsbanan år 2008 gav komfortvibrationer på som mest 0,24 mm/s vägd RMS under en mätperiod ca 7 10(16)

11 dygn. Under dåvarande mätperiod trafikerades Ådalsbanan av timmerlastade tåg upp till 2600 ton. Byggnadens utformning förklara den låga nivån. Prognos nytt triangelspår år 2030: Beaktat att nya triangelspåret kommer att byggas med stabil bankropp samt att avståndet mellan byggnad och nytt spår blir ca 30 m längre ger att riktvärdet 0,4 mm/s vägd RMS bedöms innehållas. Prognos befintlig statlig infrastruktur år 2030: Befintlig statlig infrastruktur (Ådalsbanan och Timmervägen) bedöms inte medföra komfortvibrationer över riktvärdet. Bild 2. Ortofoto över Granlo med nytt triangelspår i rött. Utredda bostadsbyggnader är markerade med vita cirklar. 9.3 Granlo 3:337 På fastigheten finns ett bostadshus i två plan uppförd i lätt träkonstruktion. Grundläggningen är utförd med källarmurar. Genomförda mätningar visar på komfortvibrationer från befintlig Ådalsbanan på upp till 0,75 mm/s vägd RMS. Vid 3 tillfällen under mätperioden ca 7 dygn har nivåer över 0,7 mm/s vägd RMS registrerats. Prognos nytt triangelspår år 2030: Beaktat att nya triangelspåret går på ny bank samt kommer att byggas med stabil bankropp, vidare ökar avståndet till nytt spår med ca 40 m i förhållande till Ådalsbana (110 m jämfört med 70 m) bedöms komfortnivån till 0,4 mm/s vägd RMS kunna innehållas. Prognos befintlig statlig infrastruktur år 2030: Befintlig statlig infrastruktur (Ådalsbanan) bedöms medföra komfortvibrationer på 0,5-0,7 mm/s vägd RMS. Nivån 0,4 bedöms komma att överskridas vid varje godstågspassage. Dock 11(16)

12 bedöms endast enstaka tågpassager, långt färre än fem per natt, medföra nivåer över 0,7 mm/s vägd RMS. Vägtrafik på Timmervägen bedöms inte medföra komfortvibrationer över riktvärdet. 9.4 Granlo 3:396 På fastigheten finns ett bostadshus i två plan uppförd i lätt träkonstruktion. Grundläggningen är utförd med källarmurar. Genomförda mätningar visar på komfortvibrationer från befintlig Ådalsbanan på upp till 0,8 mm/s vägd RMS. Vid 1 tillfällen under mätperioden på ca 7 dygn har nivåer över 0,7 mm/s vägd RMS registrerats. Prognos nytt triangelspår år 2030: Beaktat att nya triangelspåret går på ny bank samt kommer att byggas med stabil bankropp, vidare ökar avståndet till nytt spår med dryga 20 m i förhållande till Ådalsbana (92 m jämfört med 70 m) bedöms komfortnivån till 0,4 mm/s vägd RMS kunna innehållas. Vägtrafik på Timmervägen bedöms inte medföra komfortvibrationer över riktvärdet. Prognos befintlig statlig infrastruktur år 2030: Befintlig statlig infrastruktur (Ådalsbanan) bedöms medföra komfortvibrationer på 0,5-0,7 mm/s vägd RMS. Nivån 0,4 mm/s vägd RMS bedöms komma att överskridas vid varje godstågspassage. Dock bedöms endast enstaka tågpassager, långt färre än fem per natt, medföra nivåer över 0,7 mm/s vägd RMS. 9.5 Granlo 3:76 På fastigheten finns ett bostadshus i två plan uppförd i lätt träkonstruktion. Grundläggningen är utförd med torpargrund med stenfot. Genomförda mätningar visar på komfortvibrationer från befintlig Ådalsbanan på upp till 0,7 mm/s vägd RMS. Vid 1 tillfällen under mätperioden på 7 dygn har nivåer över 0,7 mm/s vägd RMS registrerats. Prognos nytt triangelspår år 2030: Beaktat att nya triangelspåret kommer att byggas med stabil bankropp samt att avståndet till nytt spår blir dryga 20 m större än mellan bostaden och befintlig Ådalsbana (38 m jämfört med 16 m) bedöms komfortnivån till 0,4 0,6 mm/s vägd RMS. Nivån 0,4 mm/s vägd RMS bedöms komma att överskridas vid enstaka godstågspassage. Däremot bedöms inget överskridande bli högre än 0,6 mm/s vägs RMS. Prognos befintlig statlig infrastruktur år 2030: Befintlig statlig infrastruktur (Ådalsbanan) bedöms medföra komfortvibrationer på 0,5-0,7 mm/s vägd RMS. Nivån 0,4 mm/s vägd RMS bedöms komma att överskridas vid varje godstågspassage. Dock bedöms endast enstaka tågpassager, långt färre än fem per natt, medföra nivåer över 0,7 mm/s vägd RMS. Vägtrafik på Timmervägen bedöms inte medföra komfortvibrationer över riktvärdet. 12(16)

13 9.6 Bergsåker Det nya spåret dras väster om och parallellt med Ådalsbanan. Avståndet till aktuella bostadshus minskas med ca 5 m vilket är marginellt med hänsyn till det totala avståndet ca 100 m. Ombyggnationen av Hulibäcken medför att fyra bostadsbyggnader löses in och rivs. Utredningen har innefattat dessa bostadsbyggnader. En ombyggnad av Hulibäcken bedöms inte kunna innebära ökade komfortvibrationer för kvarvarande byggnader. Prognos nytt triangelspår år 2030: Med ny bankropp bedöms vibrationsnivån reduceras något. Med ingående parametrar som ny bankropp och nytt avstånd bedöms riktvärdet 0,4 mm/s vägd RMS innehållas. Prognos befintlig statlig infrastruktur år 2030: Befintlig statlig infrastruktur (Ådalsbanan och Timmervägen) bedöms inte medföra komfortvibrationer över riktvärdet. Bild 3. Ortofoto över Bergsåker med nytt triangelspår i rött. Utredda bostadsbyggnader är markerade med vita cirklar. De bostadsbyggnader som är utretts, men föreslås lösas in pga ombyggnad av Hulibäcken är markerade med röda cirklar. 10 Övervägande av åtgärder Nedan redovisas överväganden om åtgärder för de tre bostadsbyggnader som nu har, och även fortsättningsvis beräknas få, komfortvibrationer över riktvärdet 0,4 mm/s vägd RMS. Överväganden om åtgärd avser Ådalsbanan sträckan km samt Triangelspåret km Det är tågpassager på Ådalsbanan som bedöms orsakar de högsta vibrationerna även när triangelspåret är byggt. 13(16)

14 10.1 Förutsättningar för vibrationsåtgärder När åtgärder för att minska komfortvibrationer övervägs behöver markens beskaffenhet och byggnadens dynamiska egenskaper beaktas. Geotekniska förutsättningar i aktuellt område: Ådalsbanan Från Selångersån och norrut finns ca 10 m sulfidlera överlagrad ca 15 m sand på morän. Djupet till berg är ca m. Triangelspåret Norr om Selångersån finns Sundsvallsåsen med storleksordningen 20 m sand och siltig sand överlagrad morän. Djupet till berg är ca 25 m. Undersökta åtgärdsalternativ har i detta fall omfattat: 1. KC-Pelare 2. Spontplank 3. Pålat tråg dvs. påldäck 4. Förstärkt bankropp 5. Sprängstensslits 6. Förvärv av fastighet 7. Husnära åtgärder KC-pelare Uppstyvning av jorden under och/eller i anslutning till bankroppen i form av kalkcementpelare. Denna åtgärd kan användas vid mjuka jordar såsom lera/silt. Metoden används dock främst då järnvägen går över lösa jordar såsom lera/silt med en mäktighet >5 meter. KC-pelare under spår Bäst vibrationsdämpande effekt och kostnadseffektivitet erhålls alltid då åtgärden sker vid källan och KC-pelarna anläggs till fast botten. Vid nybyggnation av järnväg skall KC-pelarna således sättas under bankroppen. Denna metod medför att spridningen av vibrationen dämpas, en reducering på 50% eller mer kan erhållas. KC-pelare invid spår Anläggning av KC-pelare invid befintlig järnväg medför betydligt högre kostnader tillföljd av eventuell marklösen, omfattande KC-pelarmönster och vidare arbeten med återställning. Ett relativt stort område invid järnvägen behöver tas i anspråk då skärmen anläggs i stegformation. Den vibrationsdämpande effekten blir som störst närmst skärmen. Förstärkt bankropp Med en extra förstärkning av bankroppen avseende bredd och djup, med exempelvis underballast, förväntas en reducering av vibrationerna med storleksordningen 20%. Bankroppen storlek ökas med ca 50% och makadamen/ sprängstenen skall varvas med geoduk för att uppnå bästa effekt. Pålat tråg dvs. påldäck Konstruktionen utgörs i detta fall av ett betongtråg vilken grundläggs på pålar till berg. Denna typ av anläggning är mycket effektiv och kommer innebära en 14(16)

15 reduktion av vibrationsnivån på 70-90%. Med en grundäggning av spåret på påldäck behöver ingen extra hänsyn tas till andra variabler såsom t.ex. hastighet och växlar. Påldäck kan vara ett alternativ för vibrationsreducering. Metoden är effektiv men mycket kostsam och sällan ekonomiskt rimlig. Åtgärden bedöms endast komma i fråga när ett stort antal kringliggande fastigheter med höga vibrationsnivåer finns. I betongvaggan montera vibrationsdämpande sylomer för att ytterligare höja verkningsgraden. Sprängstensslits Vibrationsavskärande konstruktion mellan bankropp och byggnad i form av en sprängstensslits till fast botten. Denna åtgärd nyttjas främst vid lösa jordar ner till 5-6 meter. Erbjudande av förvärv av fastighet Erbjudande av förvärv av fastigheter sker oftast om inga andra åtgärder är möjliga, alternativt ej är samhällsekonomiskt rimliga. Erbjudande av förvärv är dock inte bruklig vid annat än vid vibrationsnivåer över högsta acceptabla värden. Husnära åtgärder För att förhindra markvibrationer från att påverka byggnader kan byggnaders grundläggning förstärkas, tex genom en pålgrundläggning. Förstärkning av grundläggning fungerar för samtliga geologiska undergrunder. Störst effekt erhålls då byggnaden är belägen på lös lera/silt och pålningen sker till fast botten/ berg. Pålgrundläggning under ett hus medför stora kostnader dels på grund av själva pålningen men även återställande av den åverkan på tomten som pålningen medför. Därtill kommer svårigheter att påla för en befintlig byggnad. För att minimera förstärkning av vibrationer från grundmur och upp genom en byggnad kan byggnadens stomme och/eller bjälklag förstärkas. Åtgärderna fungerar på byggnader som har ett mycket vekt bjälklag och endast i de fall dominanta vibrationer är vertikala (inte horisontella). Förstärkningsåtgärder inomhus är mycket kostsamma och innebär ett stort ingrepp i byggnaden (golv och väggar måste rivas upp, förstärkas och återställas). Det är mycket ovanligt att vibrationsdämpande åtgärder genomförs i befintliga byggnader. Överskrids högsta acceptabla nivåer är det i regel mer samhällsekonomiskt att erbjuda förvärv. Marknadsvärde på byggnader med nivåer över riktvärde Totalt marknadsvärde för de tre bostadsbyggnader som har vibrationer över riktvärdet bedöms vara ca 4 Mkr Överväganden av vibrationsåtgärder Åtgärder för att minimera vibrationer från Ådalsbanan och triangelspåret bedöms inte vara ekonomiskt rimliga och/eller tekniskt möjliga. Bostadshuset på fastigheten Granlo 3:76 föreslås dock förvärvas på grund av höga ljudnivåer i kombination med vibrationer över riktvärdet. Nedan sammanfattas de överväganden som gjorts. 15(16)

16 Åtgärder under Ådalsbanan Pålat tråg och förstärkt bankropp är möjliga åtgärder för att minimera vibrationer från befintlig Ådalsbana. Den sträcka som skulle behöva åtgärdas beräknas till ca 200 meter. Kostnader för sådana åtgärder bedöms dock vida överskrida värdet på de tre bostadsbyggnader som har vibrationer över riktvärde. Åtgärderna skulle även kräva ett längre totalt tågstopp. Åtgärder under Ådalsbanan bedöms därför vara ekonomiskt orimliga. Sprängstensslits mellan järnväg och bostadsbyggnader? Med hänsyn till de geologiska förutsättningarna längs bansträckningen med sulfidlera varvad i sand med djupet ca 25 meter är urschaktning av vibrationsförande massor samt sprängstensslits inte ett tekniskt möjligt åtgärdsalternativ. Stegformad KC-pelarrad öster om Ådalsbanan Det är inte tekniskt möjligt att anlägga KC-pelarförstärkning öster om järnvägslinjen. Den komplicerade geologin med sand/sulfitlera gör att KCpelare inte går att sätta. KC-pelarrad under triangelspåret Det är inte tekniskt möjligt att anlägga KC-pelarförstärkning inom järnvägslinjen. Den komplicerade geologin med sand/silt gör att KC-pelare inte går att sätta. Husnära åtgärder Husnära åtgärder är inte praktiskt genomförbara med hänsyn till kostnad, intrång och svårighet att påla redan befintliga byggnader. Vidare skall denna åtgärd enligt Trafikverket inte användas till följd av juridiska skäl. 16(16)

17 Bilaga 1. Sammanställning av mätningar och prognoser Fastighetsbeteckning Undergrund Befintlig järnväg, Ådalsbanan och Mittbanan Avstånd spårmitt (m) Grundmur, nuläge Komfort, nuläge Komfort Avstånd Uppmätt Bedömd Uppmätt nivå Vikt, Längd Hastighet Prognos 2030 spårmitt nivå nivå (mm/s, (ton, meter) (km/h) (mm/s vägd (m) (mm/s) (mm/s) vägd RMS) RMS) Nytt Triangelspår Komfort Prognos 2030 (mm/s vägd RMS) Bergsåker 1:5 Isälvssediment 119 <0,2 2) 0,4 0, ,4 Bergsåker 1:5, gårdshus Isälvssediment 119 0,24 / 4 Hz 2) 0,4 0, ,4 Bergsåker 1:6 Isälvssediment 110 <0,2 2) 0,4 0, ,4 Bergsåker 1:7 Isälvssediment 133 <0,2 2) 0,4 0, ,4 Bergsåker 1:8 Isälvssediment 152 <0,3 2) 0,4 0, ,4 Bergsåker 34:1 Isälvssediment 141 <0,2 2) 0,4 0, ,4 Bergsåker 39:3 Isälvssediment 138 0,2 / 5 Hz 0,15 568, , ,4 Bergsåker 39:4 Isälvssediment 134 0,2 / 4 Hz 2) 0,4 0, ,4 Bergsåker 47:5 Isälvssediment 147 0,6 / 9 Hz 0,16 585, , ,4 Granlo 3:336 Isälvssediment 55 1) 0,6 / 9 Hz 1) 0,24 0,4 85 0,4 Granlo 3:337 Isälvssediment 70 0,7 / 6 Hz 0,75 765, 347 i.u. 3) 0,5 0, ,4 Granlo 3:396 Isälvssediment 70 0,55 / 10 Hz 0,80 429, 310 i.u. 3) 0,5 0,7 92 0,4 Granlo 3:76 Silt/ sediment 16 1) 1 / 21 Hz 1) 0,67 3) 0,5 0,7 38 3) 0,4 0,6 Västerkolsta 2:6 Morän 56 <0,2 2) 0,4 0,4 56 0,4 Västerkolsta 5:1 Morän 57 <0,2 2) 0,4 0,4 57 0,4 Västerkolsta 6:1 Morän 31 <0,2 2) 0,4 0,4 31 0,4 Västerkolsta 7:1 Morän 53 <0,3 2) 0,4 0,4 53 0,4 Västerkolsta 9:1 Berg/ morän 22 <0,2 2) 0,4 0,4 27 0,4 Österkolsta 1:6 Morän 45 <0,2 2) 0,4 0,4 50 0,4 Österkolsta 1:7 Morän 83 <0,2 2) 0,4 0,4 83 0,4 Österkolsta 1:14 Berg/ morän 65 <0,2 2) 0,4 0,4 65 0,4 Bostadsbyggnader som utretts men som föreslås lösas in pga omdragning av Hulibäcken Bergsåker 38:4 Isälvssediment 80 0,31 / 4 Hz 0,21 886, ,4 75 0,4 Bergsåker 39:1 Isälvssediment 105 0,34 / 4 Hz 0,28 154, , ,4 Bergsåker 39:2 Isälvssediment 115 <0,2 2) 0,4 0, ,4 Bergsåker 39:5 Isälvssediment 85 0,3 / 5 Hz 0,28 858, ,4 80 0,4 Anm. Prognos avseende komfort, nytt triangelspår avser förutsättningar enligt punkt 4 i rapport Vibrationsutredning. 1) Mätning utförd i samband med vibrationsutredning vid tidigare upprustning av Ådalsbanan. 2) Bedömd komfortnivå baserad på uppmätt nivå i grundmur. 3) Bedömd komfortnivå, fler än fem passager per natt.

Kramfors tätort Bandel 232 Sträckan km 459+600 461+000

Kramfors tätort Bandel 232 Sträckan km 459+600 461+000 Projekt Ådalsbanan Sida 1 (12) Dokumentnummer Handläggare/upprättad av (konsult) Granskad (konsult) Godkänd (konsult) SH-01-025 Datum Eiolf Bjelkström Handläggare namn/sign (beställare) Alf Ekblad Handling

Läs mer

ALE KOMMUN RIKTLINJER FÖR VIBRATIONER U Nödinge, Ale kommun

ALE KOMMUN RIKTLINJER FÖR VIBRATIONER U Nödinge, Ale kommun ALE KOMMUN 2015-05-29 Riktlinjer avseende vibrationspåverkan från väg och järnväg, Ale kommun PROJEKTINFORMATON Beställare Ale kommun Sektor samhällsbyggnad 449 80 Alafors Beställarens representant Torbjörn

Läs mer

Hållsta 6:1 Vibrationsutredning

Hållsta 6:1 Vibrationsutredning Vibrationsutredning 214-5-6 Vibrationsutredning 214-5-6 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Johanna Rosvall Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik RAPPORT 1 (8) Handläggare Johan Hässel Tel +46 (0)10 505 84 27 Mobil +46 (0)70 184 74 27 Fax +46 31 74 74 74 johan.hassel@afconsult.com Datum 2012-05-10 Sweco Architects AB Magnus Larsson Gullbergs Strandgata

Läs mer

VIBRATIONSUTREDNING U1 MÖLNDALS STAD rev Kållered Centrum, Mölndals Stad

VIBRATIONSUTREDNING U1 MÖLNDALS STAD rev Kållered Centrum, Mölndals Stad 257-168.U1 MÖLNDALS STAD 216-2-29 rev. 216-4-5 Vibrationsutredning för ny- och tillbyggnation inom Kållered Centrum, avseende vibrationspåverkan från tågtrafik på Västkustbanan och fordonstrafik på E6.

Läs mer

Beräkningar avseende spår- och vägnära bullerskyddsåtgärder

Beräkningar avseende spår- och vägnära bullerskyddsåtgärder Beräkningar avseende spår- och vägnära bullerskyddsåtgärder I denna bilaga redovisas beräkningar genomförda avseende spår- och vägnära bullerskyddsåtgärder som övervägts för att klara riktvärden. Överväganden

Läs mer

RÄVESKÄLLA 1:25 BORÅS STAD. PLANAVDELNINGEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN.

RÄVESKÄLLA 1:25 BORÅS STAD. PLANAVDELNINGEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄVESKÄLLA 1:25 BORÅS STAD. PLANAVDELNINGEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Vibrationsmätning från tåg,- och vägtrafiktrafik utmed Kust till Kustbanan, delen Borås-Sandared i Borås Kommun. 2015-01-19 Upprättad

Läs mer

PM vibrationsutredning söder om Sang, Insjön.

PM vibrationsutredning söder om Sang, Insjön. PM vibrationsutredning söder om Sang, Insjön. avseende vibrationspåverkan från järnvägstrafik Uppdragsgivare: Leksandsbostäder AB. Vårt objektnr. 36130 Datum 2016-09-06 5 sidor Bilaga 1: Vibrationsprotokoll

Läs mer

Bocköhalvön, Vibrationer. Stockholm

Bocköhalvön, Vibrationer. Stockholm Bocköhalvön, Vibrationer Stockholm 2014-04-23 Bocköhalvön, Vibrationer Datum 2014-04-23 Uppdragsnummer 1320006875 Version Kundens granskningsexemplar Jenny Ekman Stefan Troëng Jan Pons Uppdragsledare Expert

Läs mer

Bro Trädgårdsstad. Mätning - Tågvibrationer. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Anna Grahn Solnavägen STOCKHOLM

Bro Trädgårdsstad. Mätning - Tågvibrationer. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Anna Grahn Solnavägen STOCKHOLM Rapport nummer: 2014-107 r01 Datum: 2014-09-04 Bro Trädgårdsstad Mätning - Tågvibrationer \\STRSRV04\Akustik_Projekt\2014\2014-107 LG Bro Trädgårdsstad, Structor Mark Stockholm AB\Rapporter\2014-107 r01.docx

Läs mer

BILAGA 6. ÖVERVÄGANDEN AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER

BILAGA 6. ÖVERVÄGANDEN AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER BILAGA 6. ÖVERVÄGANDEN AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER Del 1. Förutsättningar 1.1 Riktvärden och riktlinjer Ombyggnaden av väg och järnväg i Njurundabommen-Dingersjö klassas som Väsentlig ombyggnad. Därmed gäller

Läs mer

Uppdrag: 332616. Åmål 2:1, Måkeberg. Rapport komfortmätning. Beställare Åmåls Kommun. Åmål 2:1, Måkeberg. 2011-10-14 Komfortmätning

Uppdrag: 332616. Åmål 2:1, Måkeberg. Rapport komfortmätning. Beställare Åmåls Kommun. Åmål 2:1, Måkeberg. 2011-10-14 Komfortmätning Uppdrag: 332616 Rapport komfortmätning Beställare Åmåls Kommun Upprättad av: Stefan Broqvist.. Granskad av: Bertil Krüger 1 UPPDRAG... 1 2 OMFATTNING... 1 3 MÄTUTRUSTNING... 1 4 GENOMFÖRANDE... 2 5 RESULTAT

Läs mer

DEL AV KV YRKESSKOLAN

DEL AV KV YRKESSKOLAN MÄTRAPPORT R01-2643 DEL AV KV YRKESSKOLAN MARKVIBRATIONER FRÅN VÄG- OCH SPÅRTRAFIK 13-09-24 Uppdrag: 2643, Del av kv. Yrkesskolan Titel på rapport: Del av kv. Yrkesskolan Markvibrationer från väg- och

Läs mer

Viared 8:40 Mjöbäcks Entreprenad AB Vibrationsmätning från tågtrafik utmed Kust till Kustbanan, delen Borås-Sandared i Borås Kommun.

Viared 8:40 Mjöbäcks Entreprenad AB Vibrationsmätning från tågtrafik utmed Kust till Kustbanan, delen Borås-Sandared i Borås Kommun. Viared 8:40 Vibrationsmätning från tågtrafik utmed Kust till Kustbanan, delen Borås-Sandared i Borås Kommun. 2014-06-08 Rev A: 2014-08-21 Upprättad av: Jonas Wetterberg Granskad av: Olle Goffe RAPPORT

Läs mer

Forsåker Mölndala Fastighets AB Vibrationsmätning från tågtrafik utmed Västkustbanan i Mölndals kommun.

Forsåker Mölndala Fastighets AB Vibrationsmätning från tågtrafik utmed Västkustbanan i Mölndals kommun. Vibrationsmätning från tågtrafik utmed Västkustbanan i Mölndals kommun. 2013-11-18 Rev A 2013-11-28 Upprättad av: Jonas Wetterberg Granskad av: Olle Goffe Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering

Läs mer

PM Kv Mjölner - Stomljud och vibrationer från stambanan

PM Kv Mjölner - Stomljud och vibrationer från stambanan PM Kv Mjölner - Stomljud och vibrationer från stambanan SLUTRAPPORT 2015-11-10 Sammanfattning Mätningar av stomljud och komfortvibrationer från stambanan har uppmätts i kv. Mjölner. Resultatet visar att

Läs mer

DETALJPLAN BARKÅKRA 55:1 Utredning av tågvibrationer. Rapport TR_

DETALJPLAN BARKÅKRA 55:1 Utredning av tågvibrationer. Rapport TR_ DETALJPLAN BARKÅKRA 55:1 Utredning av tågvibrationer Rapport TR_10230871.01 2016-05-31 Upprättad av: George Birita Granskad av: Johan Scheuer Godkänd av: Mats Erixon Uppdragsnr: 10230871 Detaljplan Barkåkra

Läs mer

Vibrationsutredning Utby 3:25 m.fl.

Vibrationsutredning Utby 3:25 m.fl. Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Andreas Sigfridsson Andreas Sigfridsson

Läs mer

SOLIXX SOLIXX Projekt AB Vibrationsmätning från tågtrafik vid Centralstationen i Sölvesborg.

SOLIXX SOLIXX Projekt AB Vibrationsmätning från tågtrafik vid Centralstationen i Sölvesborg. Vibrationsmätning från tågtrafik vid Centralstationen i Sölvesborg. 2014-03-03 Rev 2014-08-11 Upprättad av: Jonas Wetterberg Granskad av: Jan Sjölin Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering

Läs mer

Bergsåker triangelspår Samrådshandling

Bergsåker triangelspår Samrådshandling Bergsåker triangelspår Samrådshandling för järnvägsplan med MKB och vattenverksamhet Öppet hus 2016-06-22 Öppet hus 22 juni 2016 Presentation av samrådshandling för järnvägsplan för triangelspår mellan

Läs mer

Kv Tygeln PM - Vibrationsmätning från spårtrafik - komfort och stomljud

Kv Tygeln PM - Vibrationsmätning från spårtrafik - komfort och stomljud 2014-12-15, sid 1 (7) Kv Tygeln PM - Vibrationsmätning från trafik - komfort och stomljud 1. Sammanfattning Vid kvarteret Tygeln i Solna planeras två nya kontorshus. Fastigheten ligger i direkt anslutning

Läs mer

Rapport Vibrationsutredning Strömsborg - Avesta Upprättad av: Bo Bredberg Granskad av: Andreas Wennblom Godkänd av: Bo Bredberg

Rapport Vibrationsutredning Strömsborg - Avesta Upprättad av: Bo Bredberg Granskad av: Andreas Wennblom Godkänd av: Bo Bredberg Rapport Vibrationsutredning Strömsborg - Avesta 2012-05-08 Upprättad av: Bo Bredberg Granskad av: Andreas Wennblom Godkänd av: Bo Bredberg TR 10165177 RAPPORT VIBRATIONSUTREDNING STRÖMSBORG, AVESTA Kund

Läs mer

BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Del 1. Beräkningsförutsättningar Tågtrafik Buller- och vibrationsutredning har genomförts med prognosår 2030. Dingersjö är då en förlängd mötesstation. 1.1 Antal tåg

Läs mer

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA RAPPORT LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA SLUTRAPPORT Uppdrag: 256781, Lomma kommun - kontroll av ljudnivåer och efterklangstider på Titel på rapport: Tågbuller, Båtens

Läs mer

Hamre 2:292, Åre RAPPORT 1 (8) Hamre 2:292, Åre Trafikbuller- och vibrationsutredning. David Östling. Trafikbuller- och vibrationsutredning

Hamre 2:292, Åre RAPPORT 1 (8) Hamre 2:292, Åre Trafikbuller- och vibrationsutredning. David Östling. Trafikbuller- och vibrationsutredning RAPPORT 1 (8) Handläggare David Östling Tel +46 (0)10 505 83 66 Mobil +46 (0)70 184 57 10 Fax +46 63 10 00 46 david.ostling@afconsult.com Datum 2012-04-20 Aklai AB Bergstigsvägen 19 B 194 52 Upplands Väsby

Läs mer

Mätning av vibrationer i befintliga byggnader inför utbyggnad av bostadsområde i området Strandängen i Jönköping.

Mätning av vibrationer i befintliga byggnader inför utbyggnad av bostadsområde i området Strandängen i Jönköping. Mätning av vibrationer i befintliga byggnader inför utbyggnad av bostadsområde i området Strandängen i Jönköping. Beställare: Sweco Upprättad av: Magnus Sunnervik/. Granskad av: Bertil Krüger/. 1 ALLMÄNT

Läs mer

Ramböll har på uppdrag av Härryda Kommun utfört vibrationsmätningar som underlag till detaljplanearbete.

Ramböll har på uppdrag av Härryda Kommun utfört vibrationsmätningar som underlag till detaljplanearbete. Uppdrag Beställare Härryda Kommun Till PM nummer Anna-Kajsa Gustafsson Datum 2016-06-01 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm T: +46-10-615 60 00 D: +46-10-615 64 55 F: +46-10-615

Läs mer

Vibrationsutredning. Kv Mjölner, Stuvsta station

Vibrationsutredning. Kv Mjölner, Stuvsta station Vibrationsutredning Kv Mjölner, Stuvsta station Uppdragsgivare: Seniorgården AB Referens: Ebba Sääw Vårt referensnummer: 12422-2 Antal sidor + bilagor: 10 + 1 Rapportdatum: 2013-11-26 Projektansvarig Kvalitetsansvarig

Läs mer

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål 2016-01-27 1 Uppdrag Tyréns AB har på uppdrag av TrondBygg Holding AB (markägaren till fastigheterna

Läs mer

Järnvägsplan Dingersjö, förlängd mötesstation & Vägplan för ombyggnad nuvarande E4 mellan väg 551 i Njurundabommen och väg 568 Tunavägen

Järnvägsplan Dingersjö, förlängd mötesstation & Vägplan för ombyggnad nuvarande E4 mellan väg 551 i Njurundabommen och väg 568 Tunavägen PM BULLER & VIBRATIONER Järnvägsplan Dingersjö, förlängd mötesstation & Vägplan för ombyggnad nuvarande E4 mellan väg 551 i Njurundabommen och väg 568 Tunavägen Sundsvalls kommun, Västernorrlands Län 2014-06-02

Läs mer

PM BULLER Fredriksskansbanan ny spåranslutning till Gävle Hamn Gävle Kommun, Gävleborgs län. 2012-07-06 Diarienummer: TRV2012/47813

PM BULLER Fredriksskansbanan ny spåranslutning till Gävle Hamn Gävle Kommun, Gävleborgs län. 2012-07-06 Diarienummer: TRV2012/47813 PM BULLER Fredriksskansbanan ny spåranslutning till Gävle Hamn Gävle Kommun, Gävleborgs län 2012-07-06 Diarienummer: TRV2012/47813 Medverkande Trafikverket Projektledning Cecilia Cederloo, projektledare

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

PM Ålsta 28:1 m.fl. Del 2 - Vibrationsutredning. Rapportnummer R02 Datum Uppdragsgivare Haninge Kommun. Rapport.

PM Ålsta 28:1 m.fl. Del 2 - Vibrationsutredning. Rapportnummer R02 Datum Uppdragsgivare Haninge Kommun. Rapport. Rapport PM Ålsta 28:1 m.fl. Del 2 - Vibrationsutredning Rapportnummer 1721 8175 R02 Datum 2017-04-07 Uppdragsgivare Haninge Kommun Handläggare: Granskad av: Atte Werneman Nikals Pureber Innehållsförteckning

Läs mer

VIBRATIONSBEDÖMNING, ALUNSKIFFERN Bedömning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på vibrationsstörningar

VIBRATIONSBEDÖMNING, ALUNSKIFFERN Bedömning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på vibrationsstörningar VIBRATIONSBEDÖMNING, ALUNSKIFFERN Bedömning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på vibrationsstörningar 2016-09-02 Upprättad av: Olle Goffe Granskad av: Jan Sjölin Godkänd av: Status: VIBRATIONSBEDÖMNING,

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning Bråta

Buller- och vibrationsutredning Bråta DOKUMENT: 1_00180-01 DATUM: Buller- och vibrationsutredning Bråta www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 00 Fax 010-211 Buller- och vibrationsutredning Bråta, en

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

VIBRATIONSUTREDNING , Oskarshamns Hamn. Rapport

VIBRATIONSUTREDNING , Oskarshamns Hamn. Rapport VIBRATIONSUTREDNING 10212146, Oskarshamns Hamn Rapport 2015-04-30 Upprättad av: Andreas Wennblom Granskad av: Frank Thunberg Godkänd av: Andreas Wennblom VIBRATIONSUTREDNING 10212146, Oskarshamn Kommun

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda VÄGPLAN Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda Gävle kommun, Gävleborgs län PM Bullerutredning Ärendenummer: TRV 2014/12687 Trafikverket Postadress: Box 417, 801 05 Gävle E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

MILJÖMONITOR Buller och vibrationer från godståg, detaljplan Oleby 1:263 m.fl., juli 2013. Torsby kommun Miljö- och byggkontoret 685 80 Torsby

MILJÖMONITOR Buller och vibrationer från godståg, detaljplan Oleby 1:263 m.fl., juli 2013. Torsby kommun Miljö- och byggkontoret 685 80 Torsby Miljömonitor Sven Odén 2013-07-24 Torsby kommun Miljö- och byggkontoret 685 80 Torsby Buller och vibrationer från godståg och vägtrafik vid bostadshus inom förslag till detaljplan för Oleby 1:263 m.fl.

Läs mer

PM, Väg E20 förbi Mariestad, Lokaliseringsstudie. Trafikbullerutredning för väglokalisering

PM, Väg E20 förbi Mariestad, Lokaliseringsstudie. Trafikbullerutredning för väglokalisering Rapport nummer: 2016-002 r01 Datum: 2016-06-21 Granskningskopia PM, Väg E20 förbi Mariestad, Lokaliseringsstudie Trafikbullerutredning för väglokalisering L:\2016\2016-002 MB E20 Vägtrafikbuller, Structor

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING KÄLLSTORPS INDUSTRIOMRÅDE

TRAFIKBULLERUTREDNING KÄLLSTORPS INDUSTRIOMRÅDE Rapport 15-026-1a 2015-02-16 6 sidor, 6 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2 Drift och underhåll Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg 1 Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR 1 (8)

MINNESANTECKNINGAR 1 (8) MINNESANTECKNINGAR 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Projektnummer Eriksson, Marie-Louise, Sweco 2016-02-24 108 830 Ev. dokumentid Ärendenummer Projektnamn [DokumentID] TRV 2015/35759

Läs mer

Vägplan för anslutning till ny E10 i området vid Kurravaaravägen, Kiruna

Vägplan för anslutning till ny E10 i området vid Kurravaaravägen, Kiruna Tekniskt PM Geoteknik Vägplan för anslutning till ny E10 i området vid Kurravaaravägen, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län 2016-01-15 TRV 2015/18813 1 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809,

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Nytt Resecentrum i Norrköping - Buller och vibrationer från trafik

Nytt Resecentrum i Norrköping - Buller och vibrationer från trafik Uppdragsnummer: 10204055 1 (5) PM Nytt Resecentrum i Norrköping - Buller och vibrationer från trafik Revision 1 PM har reviderats 150313 så att skärmade alternativ har inkluderats i utredningen. Inledning

Läs mer

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter)

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) 1 (7) Datum: 2016-06-21 Planenheten, Nacka kommun Tomas Magnusson, planarkitekt PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) Sammanställning av bullersituationen i detaljplan Igelboda. Upprättad

Läs mer

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11 PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140 Tierps kommun 2014-04-11 Uppdrag: 253623, Buller, Risk, Geoteknik inför planläggning Titel på rapport: PM Översiktlig geoteknisk bedömning Status: Datum:

Läs mer

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken. DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL RAPPORT Uppdrag: 260898, Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibration

Läs mer

11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Trafikbullerutredning

11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Rapport 11422-15060200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-06-05 k:\lime easy\dokument\11422\11422-15060200.doc

Läs mer

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne PM Parkering och buller Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne Juni 2015 KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 54 13 20 00 Fax:

Läs mer

2.1 Indata för externt industribuller

2.1 Indata för externt industribuller Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com 1 Bakgrund 569815 PM02 1 (5) Datum 2012-06-11 Train AllianceAB Att: Torgny Månsson Backavägen

Läs mer

Bullerutredning. Förutsättningar för kv. Härnevi 1:17 mot gällande riktvärden

Bullerutredning. Förutsättningar för kv. Härnevi 1:17 mot gällande riktvärden Bullerutredning Förutsättningar för kv. Härnevi 1:17 mot gällande riktvärden Uppdragsgivare: Härnevi fastighets AB Referens: Mikael Rosenberg Vårt referensnummer: 14012-1 Antal sidor: 11 Rapportdatum:

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

TRAFIKBULLER DETALJPLAN FÖR NIKLASBERG 14, HAGAPARKEN I VÄNERSBORGS KOMMUN

TRAFIKBULLER DETALJPLAN FÖR NIKLASBERG 14, HAGAPARKEN I VÄNERSBORGS KOMMUN Rapport 16-216-R2 2016-12-07 8 sidor, 7 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 henrik.lundgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)31 381 65 01 TRAFIKBULLER DETALJPLAN

Läs mer

Trafikbuller vid Sundsvik 8:4, 8:5, mfl. Järnvägsparken

Trafikbuller vid Sundsvik 8:4, 8:5, mfl. Järnvägsparken Datum Sida 1 (10) ) Trafikbuller vid Sundsvik 8:4, 8:5, mfl. Järnvägsparken Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel 0565-16000 www.sunne.se

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Tekniskt PM Geoteknik VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Projekterings PM

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

PLANERAD UTBYGGNAD AV BEFINTLIG CENTRUMBEBYGGELSE

PLANERAD UTBYGGNAD AV BEFINTLIG CENTRUMBEBYGGELSE Koncept Sida 2013-09-20 1(5) TUMBA CENTRUM BOTKYRKA KOMMUN PLANERAD UTBYGGNAD AV BEFINTLIG CENTRUMBEBYGGELSE PM angående mark- och grundläggningsförhållanden Uppdrag 1830 ULF JOHNSON GEO AB Karlbergsvägen

Läs mer

Kv Härnevi 1:17 Ga brandstationen. Mätning av vibrationer från tågtrafik. Rapport nummer: 2015-051 r01 Datum: 2015-04-30

Kv Härnevi 1:17 Ga brandstationen. Mätning av vibrationer från tågtrafik. Rapport nummer: 2015-051 r01 Datum: 2015-04-30 Rapport nummer: 2015-051 r01 Datum: 2015-04-30 Kv Härnevi 1:17 Ga brandstationen Mätning av vibrationer från tågtrafik L:\2015\2015-051 LJ Kv Härnevi 1_17 Ga brandstationen, Flexhouse AB\Rapporter\2015-051

Läs mer

RAPPORT R01. Mätning av stomljud och komfortvibrationer Kv. Trollhättan 33

RAPPORT R01. Mätning av stomljud och komfortvibrationer Kv. Trollhättan 33 RAPPORT 10181757 R01 Mätning av stomljud och komfortvibrationer Kv. Trollhättan 33 RAPPORT Mätning av stomljud och komfortvibrationer Kv. Trollhättan 33 Kund AMF Fastigheter gm. Erik Oldgren Konsult WSP

Läs mer

Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun. Planerade bostadshus

Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun. Planerade bostadshus MiljöInvest AB Bullerutredning Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun Planerade bostadshus 2015-09-09 MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602

Läs mer

11775 Kv Blomberg, Nässjö Trafikbullerutredning

11775 Kv Blomberg, Nässjö Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Blomberg, Nässjö Rapport -15111800.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-18 k:\lime easy\dokument\\-15111800.doc Soundcon AB

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2:

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2: Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.3.docx

Läs mer

Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg

Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg RIKTLINJE 1 (6) Dokumentdatum TDOK 2014:1021 2015-11-13 1.0 Fastställt av Gäller från Ersätter Chef VO Planering 2016-01-01 [Ersätter] Skapat av Blidberg Karin PLkvh Ersatt av [Ersatt av] Buller och vibrationer

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Kolpenäs Södra SÖDERTÄLJE KOMMUN BULLERUTREDNING DEL AV KOLPENÄS 1:1 OCH SÖDRA 1:2, SÖDERTÄLJE UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Bullerutredning Kolpenäs Södra SÖDERTÄLJE KOMMUN BULLERUTREDNING DEL AV KOLPENÄS 1:1 OCH SÖDRA 1:2, SÖDERTÄLJE UPPDRAGSNUMMER RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Bullerutredning Kolpenäs Södra UPPDRAGSNUMMER 1151086000 BULLERUTREDNING DEL AV KOLPENÄS 1:1 OCH SÖDRA 1:2, SÖDERTÄLJE SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ INFRASTRUKTUR JOHANNA THORÉN

Läs mer

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun Vägverket Konsult Affärsområde Mitt Box 1910 65119 Karlstad Våxnäsgatan 10 www.vagverketkonsult.se Telefon: 054-140000 Texttelefon: 0243-750 90 Sara Nordmark sara.nordmark@vv.se Direkt: 054-140006 Mobil:

Läs mer

PM 2008-07-11 reviderad 2008-08-19 Västerås, Skälbymotet, buller

PM 2008-07-11 reviderad 2008-08-19 Västerås, Skälbymotet, buller 0080711 reviderad 0080819 Bullerutredning, Skälbymotet Västerås Bakgrund På uppdrag av Västerås stad har SWECO gjort en bullerutredning för Skälbymotet i Västerås. Bullerutredningen består av bullerberäkningar

Läs mer

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Tekniskt PM Geoteknik Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län Vägplan, 2016-08-12 TRV 2015/18813 1 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 Luleå

Läs mer

RAPPORT. Buller Dp. Åhuset Väsbyhem AB VÄSBYHEM UPPDRAGSNUMMER 1182061000 2015-06-16 SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Buller Dp. Åhuset Väsbyhem AB VÄSBYHEM UPPDRAGSNUMMER 1182061000 2015-06-16 SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA MILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 AB VÄSBYHEM Buller Dp. Åhuset Väsbyhem UPPDRAGSNUMMER 1182061000 SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA MILJÖ RICARDO OCAMPO DAZA EDVIN OLOFSSON Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen PM Buller Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2015-01-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: PM Buller, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat av: A Axenborg Dokumentdatum:

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

Projekterings-PM / Geoteknik

Projekterings-PM / Geoteknik Sundbypark, Sundbyberg Planerad nybyggnad av bostäder Projekterings-PM / Geoteknik Skanska Fastigheter Stockholm AB Ort & datum Stockholm C:\Users\HallenP\Desktop\Sundbypark\ProjekteringsPM Geoteknik Sundbypark.doc

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3 UPPDRAG Trafikanalys Västervik UPPDRAGSNUMMER 7000443 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Mathieu Boué DATUM 2015-11-25 Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun UPPDRAG Underlag till detaljplan, Granlunda, Bergsåker UPPDRAGSNUMMER 3230687000 Revision UPPDRAGSLEDARE Agnieszka Tolf UPPRÄTTAD AV Camilla Gradin GRANSKAD AV Henrik Naglitsch DATUM Äldreboende Granlunda

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning, UPPDRAGSNUMMER 1321446000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS Sweco Environment

Läs mer

Inre hamnen, Oskarshamns kommun. Detaljplan Översiktlig geoteknisk utredning. Geotekniskt PM 2015-03-09

Inre hamnen, Oskarshamns kommun. Detaljplan Översiktlig geoteknisk utredning. Geotekniskt PM 2015-03-09 Geotekniskt PM 2015-03-09 Upprättad av: Martin Holmberg Granskad av: Daniel Elm Uppdragsnummer: 10207748 INRE HAMNEN, OSKARSHAMNS KOMMUN Geotekniskt PM Kund Oskarshamns Kommun Erik Hjertqvist Konsult WSP

Läs mer

Pottholmen Karlskrona Kommun Vibrationsmätning från tåg och vägtrafik på Pottholmen i Karlskrona. 2014-10-17 Rev:

Pottholmen Karlskrona Kommun Vibrationsmätning från tåg och vägtrafik på Pottholmen i Karlskrona. 2014-10-17 Rev: Pottholmen Karlskrona Kommun Vibrationsmätning från tåg och vägtrafik på Pottholmen i Karlskrona. 2014-10-17 Rev: Upprättad av: Jonas Wetterberg Granskad av: Jan Sjölin RAPPORT Vibrationsmätning från tåg

Läs mer

Mätning av stomljud och komfortvibrationer från tunnelbanan i Kv. Trollhättan 33, Stockholm

Mätning av stomljud och komfortvibrationer från tunnelbanan i Kv. Trollhättan 33, Stockholm 590883 RAPPORT A 1 (8) Uppdragsansvarig Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com Datum 2013-12-04 AMF Fastighet 4037 113 88 Stockholm Referens:

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning DPL Gyllehemmet 2 UPPDRAGSNUMMER SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB BERÄKNING AV TRAFIKBULLER [INTERNGRANSKAD]

RAPPORT. Bullerutredning DPL Gyllehemmet 2 UPPDRAGSNUMMER SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB BERÄKNING AV TRAFIKBULLER [INTERNGRANSKAD] SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB Bullerutredning DPL Gyllehemmet 2 UPPDRAGSNUMMER 3314511000 BERÄKNING AV TRAFIKBULLER 2016-11-08 SARA BERGVIN Akustik - Rikard Sjöholm Sammanfattning En ny detaljplan tas fram

Läs mer

Landvetters-Backa, östra delen

Landvetters-Backa, östra delen Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: André Berggren Konsult: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare Anders Axenborg Handläggare buller: Anders

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen Teknisk PM Geoteknik Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: Teknisk PM Geoteknik, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat

Läs mer

KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER

KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER RAPPORT 275280-A KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2017-04-27 UPPDRAG 275280, Höder, Skellefteå. Trafikbuller Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2017-04-27 MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus.

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus. 709578 RAPPORT A 1 (8) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-02 Skanska Stefan Canderyd Vår referens

Läs mer

PM BULLER Fredriksskansbanan ny spåranslutning till Gävle Hamn Gävle Kommun, Gävleborgs län rev Diarienummer: TRV2012/47813

PM BULLER Fredriksskansbanan ny spåranslutning till Gävle Hamn Gävle Kommun, Gävleborgs län rev Diarienummer: TRV2012/47813 PM BULLER Fredriksskansbanan ny spåranslutning till Gävle Hamn Gävle Kommun, Gävleborgs län 2012-07-06 rev 2012-10-10 Diarienummer: TRV2012/47813 Medverkande Trafikverket Projektledning Cecilia Cederloo,

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning station Uppdragsgivare: Seniorgården AB Referens: Ebba Sääw årt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 7 + 14 Rapportdatum: 2013-11-28 Projektansvarig Kvalitetsansvarig Henrik Anréus

Läs mer

KOLDEMO 30:36 MFL - ARBRÅ PLANÄRENDE TRAFIKBULLERUTREDNING

KOLDEMO 30:36 MFL - ARBRÅ PLANÄRENDE TRAFIKBULLERUTREDNING SKRIVELSE 1 KOLDEMO 30:36 MFL - ARBRÅ PLANÄRENDE TRAFIKBULLERUTREDNING 1 INLEDNING I denna skrivelse med tre grafiska bilagor redovisas trafikbullerberäkningar för planområdet Koldemo 30:36 mfl i Arbrå.

Läs mer

Trafikbuller vid Skäggeberg 12:11 och del av 1:315 Allégården, Sunne kommun

Trafikbuller vid Skäggeberg 12:11 och del av 1:315 Allégården, Sunne kommun Datum Sida 1 (10) ) Trafikbuller vid Skäggeberg 12:11 och del av 1:315 Allégården, Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel 0565-16000

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Vägplan för gång- och cykelväg Samt passager vid Ny E10, Kiruna

Vägplan för gång- och cykelväg Samt passager vid Ny E10, Kiruna Tekniskt PM Geoteknik Vägplan för gång- och cykelväg Samt passager vid Ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län Vägplan, 2016-08-12 TRV 2015/18810 1 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809,

Läs mer

Bullerutredning på fastigheterna Barberaren 8 och Barberaren 9 i Katrineholms kommun

Bullerutredning på fastigheterna Barberaren 8 och Barberaren 9 i Katrineholms kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Bullerutredning på fastigheterna Barberaren 8 och Barberaren 9 i Katrineholms kommun 2017-03-28 MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel

Läs mer

Mätrapport - Vibrationer och luftstötvåg

Mätrapport - Vibrationer och luftstötvåg Projekt Biogasanläggning vid Starrberget, Vännäs Mätrapport - Vibrationer och luftstötvåg Rapportnummer 1425 6812 V 01 Datum 2015-02-06 Uppdragsgivare Vännäs Bondegas AB Handläggare: Erik Fastevik Ingenjör

Läs mer

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn 2013-01-17 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn Kund Oskarshamns kommun Håkan Johansson Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 34 371 21 Karlskrona

Läs mer