Teknisk rapport SIS-ISO/TR 26122:2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk rapport SIS-ISO/TR 26122:2009"

Transkript

1 Teknisk rapport SIS-ISO/TR 26122:2009 Publicerad/Published: Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: Information och dokumentation Analys av verksamhetsprocesser för hantering av verksamhetsinformation Information and documentation Work process analysis for records

2 Standarder får världen att fungera SIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. Vi är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder är dokumenterad kunskap utvecklad av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle och befrämjar handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet. Delta och påverka Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka framtida standarder inom ditt område på nationell, europeisk och global nivå. Du får samtidigt tillgång till tidig information om utvecklingen inom din bransch. Ta del av det färdiga arbetet Vi erbjuder våra kunder allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa alla publikationer du behöver allt från enskilda standarder, tekniska rapporter och standardpaket till handböcker och onlinetjänster. Genom vår webbtjänst e-nav får du tillgång till ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för ditt företag finns tillgängliga. Standarder och handböcker är källor till kunskap. Vi säljer dem. Utveckla din kompetens och lyckas bättre i ditt arbete Hos SIS kan du gå öppna eller företagsinterna utbildningar kring innehåll och tillämpning av standarder. Genom vår närhet till den internationella utvecklingen och ISO får du rätt kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter. Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är du välkommen in på eller ta kontakt med oss på tel Standards make the world go round SIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society. They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your organisation. Take part and have influence As a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity to influence future standards and gain access to early stage information about developments within your field. Get to know the finished work We offer our customers everything in connection with standards and their application. You can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards, technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge. We sell them. Increase understanding and improve perception With SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability in their organisations. If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your organisation, please visit or contact us on phone +46 (0)

3 Denna tekniska rapport är inte en svensk standard. Detta dokument har utgivits i engelsk språkversion. Detta dokument innehåller den svenska språkversionen av ISO/TR 26122:2008. De båda språkversionerna gäller parallellt. This Technical Report is not a Swedish Standard. This document was published in English This document contains the Swedish version of ISO/TR 26122:2008. The two versions are valid in parallel. Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sverige. Användningen av denna produkt regleras av slutanvändarlicensen som återfinns i denna produkt, se standardens sista sidor. Copyright SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sweden. All rights reserved. The use of this product is governed by the end-user licence for this product. You will find the licence in the end of this document. Upplysningar om sakinnehållet i detta dokument lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, telefon Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar om nationell och internationell standard. Information about the content of this document is available from the SIS, Swedish Standards Institute, telephone Standards may be ordered from SIS Förlag AB, who can also provide general information about national and international standards. Dokumentet är framtaget av kommittén för Ledningssystem för verksamhetsinformation, SIS/TK 546. Har du synpunkter på innehållet i det här dokumentet, vill du delta i ett kommande revideringsarbete eller vara med och ta fram standarder inom området? Gå in på - där hittar du mer information.

4 Innehåll Förord... iii Orientering... iv 1 Omfattning Normativa hänvisningar Termer och definitioner Att genomföra en processanalys Allmänt Verksamhetsinformation som en dimension i processanalysen Processanalysens omfattning och dimensionering Deltagare och validering Ansvar Genomgång av sammanhang Allmänt Resultat av genomgång av sammanhang Funktionsanalys Allmänt Analys av funktionerna Funktionsanalysens grundläggande steg Resultat av analys av funktionerna Sekvensanalys Allmänt Beskrivning Användning Sekvensanalysens betståndsdelar Identifiera sekvens i en process Resultat av analysen av transaktioners ordningsföljd i en process Grundläggande resultat Beroenden Identifiera och analysera processens variationer Resultat från analysen av processens variationer Fastställa de regler som styr de identifierade ingående transaktionerna Resultat från analysen av regelverket för transaktioner Identifiera kopplingarna till andra processer Resultat från analysen av kopplingar till andra processer Validering av processanalysen med deltagarna Allmänt Valideringsprocess Resultaten av validering med deltagare Litteraturförteckning Sida ii

5 Förord ISO (Internationella Standardiseringsorganisationen) är en världsomspännande sammanslutning av nationella standardiseringsorgan (ISO-medlemmar). Utarbetandet av internationella standarder sker normalt i ISOs tekniska kommittéer. Varje medlemsland som är intresserat av arbetet i en teknisk kommitté har rätt att bli medlem i den. Internationella organisationer, statliga såväl som icke-statliga, som samarbetar med ISO deltar också i arbetet. ISO har nära samarbete med International Electrotechnical Commission (IEC) i alla frågor rörande elektroteknisk standardisering. Internationella standarder utarbetas i enlighet med ISO/IEC Directives, Part 2. Huvuduppgiften för de tekniska kommittéerna är att utarbeta internationella standarder. Förslag till internationella standarder som godkänts av de tekniska kommittéerna sänds till medlemsländerna för röstning. För publicering av en internationell standard krävs att minst 75 % av de röstande medlemsländerna godkänner förslaget. Det bör uppmärksammas att vissa beståndsdelar i denna tekniska rapport möjligen kan vara föremål för patenträtter. ISO ska inte hållas ansvarig för att identifiera någon eller alla sådana patenträtter. Den tekniska rapporten SIS-ISO/TR 26122:2009 har utarbetats av Technical Committee ISO/TC 46, Information and documentation, Subcommittee SC 11, Archives/records management. iii

6 Orientering Alla organisationer, oavsett storlek eller verksamhet, existerar och verkar för att uppnå vissa lång- och kortsiktiga mål. För att förverkliga sina specifika lång- och kortsiktiga mål fastslår och tillämpar varje organisation lämpliga processer som utgör organisationens verksamhet. Varje organisation skapar verksamhetsinformation genom sina arbetsprocesser. Denna verksamhetsinformation vittnar om organisationens mål, dess beslut och transaktioner. För att fullt förstå verksamhetsinformationen är det nödvändigt att förstå processerna som skapat den. Denna förståelse kan också användas för att identifiera den verksamhetsinformation som bör skapas i processer och för att hantera den över tid, som tillgångar i organisationen. Processanalys för verksamhetsinformation görs i syfte att fastställa krav för att skapa, värdera, samla in och styra verksamhetsinformation. Processanalysen beskriver och analyserar vad som händer i en funktion i ett särskilt verksamhetssammanhang. Detta kan inte göras i teorin, utan är beroende av att tillförlitlig information samlas in och att det finns en välgrundad förståelse för organisationens sammanhang och uppdrag. Denna tekniska rapport är avsedd för: arkivarier (eller personer inom organisationen som utsetts att leda och styra hantering av verksamhetsinformation) med ansvar för hur verksamhetsinformation skapas och hanteras antingen i verksamhetssystem eller i särskilda system för verksamhetsinformation; system- eller verksamhetsanalytiker med ansvar för utformning av arbetsprocesser och/eller av system som skapar eller hanterar verksamhetsinformation. I denna tekniska rapport omfattar processanalys att identifiera: a) relationen mellan processer och deras sammanhang i verksamheten; b) relationen mellan processer och de regler som styr deras tillämpning (vilket framgår i tillämpliga regelverk); c) den hierarkiska nedbrytningen av processer till deras sammansatta eller ingående delar och d) det ömsesidiga beroendet mellan skilda processer eller enskilda händelser/transaktioner. Processanalys för skapande och styrande av verksamhetsinformation syftar till att tillhandahålla en tydlig identifiering av krav på hur verksamhetsinformation skapas, underlätta automatisk insamling och hantering av verksamhetsinformation när arbetet utförs och fastställa verksamhetsrelaterade sammanhang och kopplingar mellan olika typer av verksamhetsinformation, och därigenom visa dess logiska struktur och gruppering. På så sätt säkerställs en tydlig dokumentation av processer och återsökning, sparande samt avhändande av verksamhetsinformation baserad på kunskap om verksamheten, underlättas. Processanalysen ger stöd för att insamlingen av verksamhetsinformation integreras i arbetets genomförande. Hantering av ordrar och konton, utbetalning av löner, hantering av tillgångar, lagerstyrning, kvalitetssäkringssystem och avtalshantering, är exempel på processer där skapandet av verksamhetsinformation normalt är integrerat med aktivitetens genomförande. Att integrera dokumentationsprocesser i processens tekniska systemstöd säkerställer att organisationens verksamhetsinformation skapas, värderas, samlas in och styrs systematiskt i verksamhetssystemen. iv

7 Information och dokumentation Analys av verksamhetsprocesser för hantering av verksamhetsinformation 1 Omfattning Denna tekniska rapport ger stöd för processanalyser utifrån perspektivet att skapa, värdera, samla in och styra verksamhetsinformation. Den identifierar två typer av analyser, nämligen a) funktionsanalys (där funktioner bryts ned till processer), och b) sekvensanalys (där transaktionsflöden undersöks). Varje analys innebär en lämplig preliminär granskning av sammanhang (d.v.s. uppdrag och normerande omgivning). Beroende på uppgiftens natur, projektets omfattning och syftet med analysen, kan analysens ingående delar genomföras i olika kombinationer och i annan ordning än den som beskrivs här. Vägledning i form av listor över frågor eller ämnen som bör övervägas under analysens delmoment ingår också. Denna tekniska rapport beskriver en praktisk tillämpning av den teori som beskrivs i SS-ISO Som sådan är den oberoende av teknik (d.v.s. kan tillämpas oberoende av teknisk miljö), även om den kan användas för att bedöma lämpligheten hos de tekniska verktyg som stödjer en organisations processer. Denna tekniska rapport fokuserar på befintliga processer, snarare än att underlätta arbetsflöden (d.v.s. automatisering av verksamhetsprocesser helt eller delvis, under vilka dokument, information eller uppgifter förs från en deltagare till en annan för åtgärd, i enlighet med en uppsättning regler för rutiner, som visas i hänvisning[1] i litteraturförteckningen). 2 Normativa hänvisningar Detta avsnitt hänvisar till följande dokument som är nödvändiga när detta dokument ska tillämpas. För daterade hänvisningar är endast den angivna referensen tillämpbar. För odaterade hänvisningar gäller den senaste utgåvan (inklusive eventuella tillägg). SS-ISO :2001 Dokumentation - Dokumenthantering (Records Management) - Del 1: Allmänt SIS-ISO TR :2001 Dokumentation - Dokumenthantering (Records Management) - Del 2: Riktlinjer SS-ISO :2006 Information och dokumentation - Dokumenthantering (Records management) - Metadata för dokumentation (records) - Del 1: Principer SS-ISO :2009 Information och dokumentation - Dokumenthantering (Records management) - Metadata för dokumentation (records) - Del 2: Begrepp och stöd för införande 3 Termer och definitioner För tillämpning av detta dokument gäller termer och definitioner som anges i SS-ISO och SIS-ISO TR , samt SS-ISO och SS-ISO och de som följer nedan. 3.1 dokumentation insamlad verksamhetsinformation som beskriver verksamhet, instruktioner, rutiner och verksamhetsregler som hör samman med en viss funktion, process eller transaktion [SS-ISO 30300:2011 definition 3.1.4] 1

8 3.2 funktionsanalys analysmetod som grupperar samman alla de processer som bedrivs i en organisation för att uppnå ett visst, strategiskt, mål, och som visar relationerna mellan funktioner, processer och transaktioner vilka har konsekvenser för hanteringen av verksamhetsinformation 3.3 sekvens serie transaktioner som är förbundna med kravet att påbörjandet av en senare transaktion är avhängigt slutförandet av föregående transaktioner 3.4 sekvensanalys analysmetod som kartlägger en verksamhetsprocess i linjär eller kronologisk följd, och därmed visar beroendeförhållanden mellan ingående transaktioner 3.5 transaktion minsta del i en process som utgör ett utbyte mellan två eller flera deltagare eller system 3.6 process en eller flera sekvenser, vilka krävs för att uppnå ett resultat som stämmer överens med styrande regler 3.7 verksamhetsinformation information som skapas, tas emot och underhålls som bevis och/eller som en tillgång av en organisation eller person för att uppfylla legala förpliktelser eller för att utföra transaktioner i verksamheten, oavsett typ av medium eller format ANM. 1 Anpassat med utgångspunkt i SS-ISO :2001, definition 3.15 ANM. 2 Termen bevis är inte begränsat till enbart dess rättsliga betydelse (se 3.15) ANM. 3 Avser information på alla typer av lagringsmedium (databärare), form och format. 4 Att genomföra en processanalys 4.1 Allmänt Processanalyser för verksamhetsinformation genomförs för att samla information om en organisations transaktioner, processer och funktioner så att krav på handlingars upprättande, urskiljning och styrning kan identifieras. Det finns två sätt att genomföra en processanalys: a) funktionsanalys b) sekvensanalys Innan man väljer någon eller en kombination av dessa metoder behöver man fastställa projektets omfattning, syfte, dimensionering samt det organisatoriska sammanhanget för det arbete som ska analyseras (genomgång av sammanhang, se avsnitt 5). 2

9 4.2 Verksamhetsinformation som en dimension i processanalysen Processanalysen är den grund som krävs för följande processer, vilka används för att skapa, värdera, samla in och styra verksamhetsinformation: a) Identifiering av krav på verksamhetsinformation för att dokumentera en funktion eller andra processgrupper. b) Utveckling av funktionsbaserade klassificeringsscheman för identifiering, lokalisering och koppling av relaterad verksamhetsinformation. c) Bevarande av kopplingar mellan verksamhetsinformationen och det sammanhang i vilket den skapades. d) Utveckling av namngivnings- och indexeringsregler samt överenskommelser för att säkerställa identifiering av verksamhetsinformation över tid. e) Identifiering av ägarskap till verksamhetsinformation över tid. f) Fastställande av lämplig tid för sparande av verksamhetsinformation samt framtagande av beslut om avhändande. g) Analys av riskhantering i system som hanterar verksamhetsinformation. h) Fastställande av lämpligt säkerhetsskydd för verksamhetsinformation och utveckling av behörighets- och säkerhetsnivåer för tillgång till verksamhetsinformation. 4.3 Processanalysens omfattning och dimensionering De två analyserna kan genomföras i olika kombinationer och dimensioneras beroende på uppgiftens omfattning och krav. Det kan vara allt från en mångsidig identifiering och analys av alla funktioner i en organisation ned till en analys på mikronivå av en enskild process i en enskild verksamhetsenhet. Den detaljeringsgrad som tillämpas kommer att bero på organisationens riskbedömning och på syftet med uppgiften att hantera verksamhetsinformation. Funktionsanalys använder en analysmetod som går uppifrån och ned och som börjar med organisationsmål och strategier och som kan gå ned till analys av transaktioner. Den kan omfatta mer än en organisation (inom ett eller flera jurisdiktionsområden), en organisation eller en avdelning ansvarig för en funktion inom en organisation. Sekvensanalysen kan dimensioneras för att analysera processer som går över en hel organisation eller över en eller flera organisationer, (inom ett eller flera jurisdiktionsområden) eller inom en avdelning, eller en enskild verksamhetsenhet. Den kan användas för att analysera processgrupper, de transaktioner som bildar en enskild process, eller en enskild transaktion ned till knapptryckningarna, beroende på syftet med analysen. För tillämpning av detta dokument används den hierarki av termer som visas i tabell 1. ANM Många jurisdiktionsområden använder olika termer för att benämna en funktions logiska analysnivåer. I några fall kan jurisdiktionsområden eller organisationer välja att identifiera andra eller ytterligare nivåer vid nedbrytningen av funktion till transaktion. Både antalet nivåer och nedbrytningspunkter beror på rättspraxis och på processanalysens omfattning och dimensionering. Termer som underfunktion, aktivitet och agerande kan användas men har inte använts i denna tekniska rapport, delvis för att underlätta införandet. 3

10 Tabell 1 Termhierarki Term Källa Exempel 1 (på ett universitet) Exempel 2 (på en läkarmottagning) Funktion SS-ISO :2006 Forskning Patienttjänster Processgrupp Denna tekniska rapport Forskningsfinansiering Undersökning, diagnos och behandling av patienter Process SS-ISO :2009 Godkännande av forskningsanslagsansökan Transaktion SS-ISO :2006 Inlämning av forskningsanslagsansökan Undersökning av en patient Skriva ut ett läkemedelsrecept till en patient Funktionsanalysen blir tongivande när ett funktionsbaserat klassificeringsschema för en hel organisation utvecklas, särskilt vad gäller att identifiera de övre nivåerna i schemat. Sekvensanalysen blir tongivande när frågor om skapande, värdering, insamling och styrning av verksamhetsinformation i en enskild process eller en enskild verksamhetsenhet i en organisation ska lösas. När en processanalys genomförs för ett särskilt verksamhetsinformationsprojekt, bör följande frågor ställas. Rör verksamhetsinformationsprojektet a) en enskild transaktion i en process, b) en enskild process i en verksamhetsenhet, c) en processgrupp i en avdelning inom en organisation, d) en hel funktion så som den genomförs över en eller flera organisationer, e) en funktionsanalys som omfattar hela organisationen? 4.4 Deltagare och validering En processanalys inriktad på skapande, värdering, insamlande och styrning av verksamhetsinformation är specifik. Den beskriver och analyserar processer som pågår i realtid och den är beroende av en tillförlitlig insamling av information. De som deltar i processen är en viktig källa till den informationen och en viktig referens för att validera dess riktighet. Att granska deltagarnas roller i en process (till exempel utifrån en arbetsbeskrivning) underlättar också processanalysen. Deras typ av deltagande (till exempel rådgivning och vägledning, beslutsfattande, utvärdering, granskning) kan visa såväl steg i processen som vid vilken punkt stegen genomförs. Nyckeln till framgång för en processanalys är validering, så att acceptans vinns för det som analysen påvisat och att införande av rekommendationer sker i samverkan. Valideringen är beroende av att deltagarna bekräftar att det som analysen påvisat är fullständigt, riktigt och tillförlitligt. 4.5 Ansvar Chefen för organisationen är ansvarig för organisationens prestanda och för hur organisationen tar sig an verksamheten och bedriver sina processer. Ansvaret för den verksamhetsinformation som uppstår i processer vilar i första hand på den verksamhetschef som har operativt ansvar och redovisningsskyldighet för den verksamhet som ska utföras. Fullgod verksamhetsinformation är nödvändig för att möjliggöra den redovisning, riskhantering och övervakning som ingår i ledningsansvaret. 4

11 Ansvaret för den verksamhetsinformation som uppstår i någon specifik process omfattar dokumentation av de verksamhetsregler, rutiner och vägledningar som styr den processen. Förvaltning och uppdatering av dokumentationen av verksamhetsregler och rutiner som är specifika för en process är ett ledningsansvar. Likaså är det ett ledningsansvar att etablera rutiner som säkerställer att processanalysen uppdateras vid större ändringar i processerna Individer i en organisation har olika roller och ansvar över tid och detta bör bli dokumenterat som metadata. Det är nödvändigt för att säkerställa att den verksamhetsinformation som uppkommer i dessa processer, förblir meningsfull. 5 Genomgång av sammanhang 5.1 Allmänt All processanalys bör inledas med en genomgång av det sammanhang i vilket organisationen bedriver sin verksamhet, dvs. en genomgång av de regelverk som styr och av det organisatoriska sammanhanget där processerna utförs. ANM. För ytterligare vägledning vid genomgång av sammanhang, se SS-ISO , avsnitt 5, 8.4 a) till 8.4 c) liksom SIS-ISO TR , avsnitt 3.2. Den normerande omgivning inom vilken organisationen verkar utgörs bland annat av internationell och nationell lagstiftning som påverkar det sätt på vilket en organisation genomför sin verksamhet, verksamhetsregler, styrande standarder, frivilliga regler, överenskommelser, praxis och samhällets förväntningar som organisationen bör rätta sig efter. Den hierarki av beståndsdelar som ingår i genomgången av den normerande omgivningen är: a) författningar och prejudikat, sektorspecifika regelverk och verksamhetens omgivning i allmänhet, b) tvingande standarder, c) frivilliga överenskommelser om bästa praxis, d) etik- och uppföranderegler, e) identifierbara förväntningar från samhället, f) organisationens policydirektiv eller direktiv specifika för verksamhetstypen och g) organisationens regler och rutiner. För organisationer inom offentlig sektor anger lagstiftning och policyer förväntningar avseende de funktioner och processer som en viss organisation har ålagts. För organisationer i privat sektor, uttrycks dessa förväntningar i bolagsordning, verksamhetsplaner, uppdragsbeskrivningar eller stadgar som visar vad organisationen är ämnad att göra eller åstadkomma. En genomgång av det organisatoriska sammanhanget placerar processer inom, eller över en eller flera organisationer. Den lägger grunden för funktionens eller processens arkitektur (dvs. antingen centraliserad eller decentraliserad) och redovisningskraven för funktionens eller processernas prestanda. Den identifierar ramverket för placering av funktioner, processer och individuella transaktioner inom en organisation, och för att definiera hur de förhåller sig till varandra en övning som uppnår precision genom funktionsanalys och sekvensanalys (se avsnitt 6 och 7). När man genomför processanalyser bör genomgången av sammanhanget, på högsta nivå, korrekt visa den normerande omgivningen och det organisatoriska sammanhang som ger processen dess befogenhet. Om processanalysens omfattning begränsas till en enskild process, bör genomgången av sammanhang endast omfatta de särskilda policyer, rutiner och regler som styr den enskilda processen. Om processanalysen snarare omfattar en hel funktion, bör genomgången av sammanhanget utökas till alla delar av gällande regelverk och organisatoriska sammanhang. 5

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 Fastställd/Approved: 2014-02-26 Publicerad/Published: 2014-02-27 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.140.30; 04.050; 33.040.40;

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 13460:2009

SVENSK STANDARD SS-EN 13460:2009 SVENSK STANDARD SS-EN 13460:2009 Fastställd/Approved: 2009-04-16 Publicerad/Published: 2016-10-13 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 01.110; 03.080.10 Underhåll Underhållsdokumentation

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001:2015

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001:2015 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001:2015 Fastställd/Approved: 2015-10-14 Publicerad/Published: 2015-10-15 Utgåva/Edition: 4 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 03.120.10; 04.080; 04.150 Ledningssystem

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 30405:2017

SVENSK STANDARD SS-ISO 30405:2017 SVENSK STANDARD SS-ISO 30405:2017 Fastställd/Approved: 2017-07-26 Publicerad/Published: 2017-09-14 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 03.100.30 Personalledning Vägledning för rekrytering

Läs mer

Teknisk rapport SIS-TR 47:2015

Teknisk rapport SIS-TR 47:2015 Teknisk rapport SIS-TR 47:2015 Publicerad/Published: 2015-02-09 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 13.320 Brand och räddning Signalkaraktärer för brand- och utrymningslarm Acoustic

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 Fastställd/Approved: 2014-02-26 Publicerad/Published: 2014-02-27 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.140.30; 04.050; 33.040.40;

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2011

SVENSK STANDARD SS :2011 SVENSK STANDARD SS 211120:2011 Fastställd/Approved: 2011-08-11 Publicerad/Published: 2011-11-16 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 77.140.50; 77.140.60; 77.140.70 Konstruktionsstål

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14001:2015

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14001:2015 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14001:2015 Fastställd/Approved: 2015-11-18 Publicerad/Published: 2015-11-19 Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 13.020.10; 04.100 Miljöledningssystem

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 30300:2011

SVENSK STANDARD SS-ISO 30300:2011 SVENSK STANDARD SS-ISO 30300:2011 Fastställd/Approved: 2011-11-14 Publicerad/Published: 2012-10-12 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.040.01; 01.140.20 Information

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9000:2015

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9000:2015 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9000:2015 Fastställd/Approved: 2015-12- Publicerad/Published: 2016-01-15 Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.040.03; 03.120.10; 04.080

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012

SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012 SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012 Fastställd/Approved: 2012-12-03 Publicerad/Published: 2012-12- Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 03.220.20; 04.110; 04.150 Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 31000:2009

SVENSK STANDARD SS-ISO 31000:2009 SVENSK STANDARD SS-ISO 31000:2009 Fastställd/Approved: 2009-11-30 Publicerad/Published: 2010-03-30 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 03.100.01; 04.050 Riskhantering Principer och riktlinjer

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 21500:2012

SVENSK STANDARD SS-ISO 21500:2012 SVENSK STANDARD SS-ISO 21500:2012 Fastställd/Approved: 2012-09-21 Publicerad/Published: 2013-04-10 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 03.080.01; 03.100.01; 03.100.40

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001:2015

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001:2015 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001:2015 Fastställd/Approved: 2015-10-14 Publicerad/Published: 2015-10-15 Utgåva/Edition: 4 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 03.120.10; 04.080; 04.150 Ledningssystem

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-3654:2016

SVENSK STANDARD SS-3654:2016 SVENSK STANDARD SS-3654:2016 Fastställd/Approved: 2016-10-04 Publicerad/Published: 2016-10-04 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish, engelska/english ICS: 13.220.20 Brand och räddning Branddetekterings

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 Fastställd/Approved: 2011-09-01 Publicerad/Published: 2011-09-14 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 11.100.20 Klinisk prövning av medicintekniska

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO/IEC 27000:2017

SVENSK STANDARD SS-EN ISO/IEC 27000:2017 SVENSK STANDARD SS-EN ISO/IEC 27000:2017 Fastställd/Approved: 2017-02-28 Publicerad/Published: 2017-03-06 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish;engelska/english ICS: 01.040.35; 03.100.70; 04.050;

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9712:2012

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9712:2012 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9712:2012 Fastställd/Approved: 2012-06-27 Publicerad/Published: 2013-04-09 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 03.100.30; 19.100 Oförstörande provning Kvalificering

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7010:2012/A7:2017

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7010:2012/A7:2017 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7010:2012/A7:2017 Fastställd/Approved: 2017-08-02 Publicerad/Published: 2017-08-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 01.080.10; 01.080.20 Grafiska symboler

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 22301:2014

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 22301:2014 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 22301:2014 Fastställd/Approved: 2014-07-27 Publicerad/Published: 2014-09-10 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 03.100.01; 04.140 Samhällssäkerhet

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4032:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4032:2013 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4032:2013 Fastställd/Approved: 2013-01-03 Publicerad/Published: 2013-01-07 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: engelska/english ICS: 21.060.20 Fästelement Sexkantsmuttrar (utförande

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1728:2012/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN 1728:2012/AC:2013 SVENSK STANDARD SS-EN 1728:2012/AC:2013 Fastställd/Approved: 2013-08-19 Publicerad/Published: 2013-08-27 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 97.140 Möbler Sittmöbler Provningsmetoder

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2012/AC:2012

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2012/AC:2012 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 10077-2:2012/AC:2012 Fastställd/Approved: 2012-09-03 Publicerad/Published: 2012-09-05 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 91.060.50; 91.120.10 Termiska egenskaper

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 15224:2017

SVENSK STANDARD SS-EN 15224:2017 SVENSK STANDARD SS-EN 15224:2017 Fastställd/Approved: 2017-01-02 Publicerad/Published: 2017-05-18 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 03.100.70; 03.120.10; 11.020.01; 11.110.20 Ledningssystem

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO/IEC :2010

SVENSK STANDARD SS-EN ISO/IEC :2010 SVENSK STANDARD SS-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Fastställd/Approved: 2010-04-16 Publicerad/Published: 2010-06-01 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish engelska/english ICS: 03.120.20; 04.050; 04.080;

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14001:2015

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14001:2015 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14001:2015 Fastställd/Approved: 2015-11-18 Publicerad/Published: 2015-11-19 Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 13.020.10; 04.100 Miljöledningssystem

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013 SVENSK STANDARD SSEN ISO 2861:21/AC:213 Fastställd/Approved: 213819 Publicerad/Published: 213823 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.4.1 Geometriska produktspecifikationer (GPS)

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12100:2010

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12100:2010 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12100:2010 Fastställd/Approved: 2010-11-22 Publicerad/Published: 2011-11-16 (Korrigerad version/corrected version, juni 2013) Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-2:2010/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-2:2010/AC:2013 SVENSK STANDARD SSEN ISO 2862:21/AC:213 Fastställd/Approved: 213819 Publicerad/Published: 213823 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.4.1 Geometriska produktspecifikationer (GPS)

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 8015:2011

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 8015:2011 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 8015:2011 Fastställd/Approved: 2011-06-23 Publicerad/Published: 2016-04-14 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 01.100.20 Geometriska produktspecifikationer

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 13306:2010

SVENSK STANDARD SS-EN 13306:2010 SVENSK STANDARD SS-EN 13306:2010 Fastställd/Approved: 2010-08-16 Publicerad/Published: 2016-10-13 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 01.040.03; 03.080.10 Underhåll Terminologi Maintenance

Läs mer

SVENSK STANDARD SS 807500:2014

SVENSK STANDARD SS 807500:2014 SVENSK STANDARD SS 807500:2014 Fastställd/Approved: 2014-08-25 Publicerad/Published: 2014-08-29 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 04.030 Arbetsmiljöindikatorer Vägledning och exempel

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2005 / A1:2011

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2005 / A1:2011 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 15927-5:2005 / A1:2011 Fastställd / Approved: 2011-12-05 Publicerad / Published: 2011-12-07 Utgåva / Edition: 1 Språk / Language: engelska / English ICS: 07.060; 91.120.10 Fukt-

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 15224:2012

SVENSK STANDARD SS-EN 15224:2012 SVENSK STANDARD SS-EN 15224:2012 Fastställd/Approved: 2012-10-30 Publicerad/Published: 2012-11-13 (Korrigerad version/corrected version November 2012) Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 13715:2017

SVENSK STANDARD SS-ISO 13715:2017 SVENSK STANDARD SS-ISO 13715:2017 Fastställd/Approved: 2017-04-06 Publicerad/Published: 2017-04-11 Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: engelska/english ICS: 01.040.01; 01.100.20 Ritregler Kanter med odefinierad

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-ISO 15489-1 Fastställd 2001-10-26 Utgåva 1 Dokumentation Dokumenthantering

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016

SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016 SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016 Fastställd/Approved: 2016-01-25 Publicerad/Published: 2016-02-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 13.220.20 Brand och räddning Fasta släcksystem

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 Fastställd/Approved: 2014-02-26 Publicerad/Published: 2014-02-27 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.140.30; 04.050; 33.040.40;

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN :2014+C2:2015

SVENSK STANDARD SS-EN :2014+C2:2015 SVENSK STANDARD SS-EN 13445-1:2014+C2:2015 Fastställd/Approved: 2015-08-25 Publicerad/Published: 2015-12-04 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 23.020.30; 23.020.35 Tryckkärl (ej eldberörda)

Läs mer

Brottsförebyggande genom stadsplanering och byggnadsutformning Del 1: Terminologi

Brottsförebyggande genom stadsplanering och byggnadsutformning Del 1: Terminologi SVENSK STANDARD SS-EN 14383-1:2006 Fastställd/Approved: 2006-06-26 Publicerad/Published: 2008-08-14 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 13.310; 91.040.20 Brottsförebyggande genom stadsplanering

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN :2017

SVENSK STANDARD SS-EN :2017 SVENSK STANDARD SS-EN 13480-1:2017 Fastställd/Approved: 2017-08-24 Publicerad/Published: 2018-01-19 Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 23.040.01; 23.040.09 Industriella rörledningar

Läs mer

SVENSK STANDARD SS 137006:2015

SVENSK STANDARD SS 137006:2015 SVENSK STANDARD SS 137006:2015 Fastställd/Approved: 2015-05-04 Publicerad/Published: 2015-05-06 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.010.30; 91.080.40; 91.100.30; 92.200.20 Betongkonstruktioner

Läs mer

SVENSK STANDARD SS 40000:2014

SVENSK STANDARD SS 40000:2014 SVENSK STANDARD SS 40000:2014 Fastställd/Approved: 2014-04-25 Publicerad/Published: 2014-04-28 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 01.040.01 Pensionstermer Pension terms Standarder får

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9000:2015

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9000:2015 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9000:2015 Fastställd/Approved: 2015-12- Publicerad/Published: 2016-01-15 Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.040.03; 03.120.10; 04.080

Läs mer

Teknisk rapport SIS-TR 46:2014

Teknisk rapport SIS-TR 46:2014 Teknisk rapport SIS-TR 46:2014 Publicerad/Published: 2014-05-13 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 11.080.01; 11.080.10; 11.080.30; 11.080.99 Processer för rengöring, desinfektion och

Läs mer

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005 Vad? Hur? SIS Förlag Vad är SIS och standardisering? Oktober 2005 SIS tre produktområden SIS, Swedish Standards Institute En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till

Läs mer

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller Standardisering kunskap och påverkan Bodil Möller Svensk standardisering Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS Fakta SIS Verksamheten bedrivs

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC :2016

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC :2016 SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27033-2:2016 Fastställd/Approved: 2016-12-16 Publicerad/Published: 2016-12-20 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 35.030; 35.040.01 Informationsteknik Säkerhetstekniker

Läs mer

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011 Vad? Hur? Exempel Om SIS Januari 2011 Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2011-01-24 5 SIS tre produktområden En kund till SIS kan: påverka

Läs mer

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Detta dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:20015 och ISO 9001:2008. Dokumentet

Läs mer

STANDARDER FÖR DOKUMENTHANTERING RECORDS MANAGEMENT STANDARDEN BESKRIVER. 1: Dokumentation Dokumenthantering(Records Management) Del 1: Allmänt

STANDARDER FÖR DOKUMENTHANTERING RECORDS MANAGEMENT STANDARDEN BESKRIVER. 1: Dokumentation Dokumenthantering(Records Management) Del 1: Allmänt STANDARDER FÖR DOKUMENTHANTERING Anki Steen RECORDS MANAGEMENT SS-ISO 15489-1: 1: Dokumentation Dokumenthantering(Records Management) Del 1: Allmänt SS-ISO/TR 15489-2:2001: Dokumentation Dokumenthantering(Records

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 965-4

SVENSK STANDARD SS-ISO 965-4 SVENSK STANDARD SS-ISO 965-4 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Gängtoleranser Del 4: Gränsmått för varmförzinkade utvändiga gängor avsedda för användning tillsammans

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 5817:2014

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 5817:2014 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 5817:2014 Fastställd/Approved: 2014-02-23 Publicerad/Published: 2015-02-12 Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 25.160.40 Svetsning Smältsvetsförband i stål,

Läs mer

Swedish Standards Institute

Swedish Standards Institute Swedish Standards Institute Utbildning i leksakers säkerhet 15 maj SIS/TK 392 Leksaker Bodil Möller Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS ISO

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 17599:2015

SVENSK STANDARD SS-ISO 17599:2015 SVENSK STANDARD SS-ISO 17599:2015 Fastställd/Approved: 2015-07-02 Publicerad/Published: 2015-07-03 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 01.100.20 Teknisk produktdokumentation (TPD) Allmänna

Läs mer

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI Europa standardiserar BIM 25 november, 2014 ULI SIS, Swedish Standards Institute Sveriges medlem i CEN (europastandarder) och ISO (globala standarder) SS Svensk standard Ideell förening, ägs av medlemmar

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO

SVENSK STANDARD SS-ISO Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-ISO 13567-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-10-22 1 1 (1+5+5) Copyright SIS. Reproduction in any form without

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2010

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2010 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9241-210:2010 Fastställd/Approved: 2010-11-11 Publicerad/Published: 2012-12- Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 12.040; 13.180; 35.180 Ergonomi vid människa-systeminteraktion

Läs mer

Teknisk specifikation SIS-ISO/TS 9002:2016

Teknisk specifikation SIS-ISO/TS 9002:2016 Teknisk specifikation SIS-ISO/TS 9002:2016 Publicerad/Published: 2017-03-15 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 03.120.10 Ledningssystem för kvalitet Vägledning för

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads General plan

ISO general purpose metric screw threads General plan SVENSK STANDARD SS-ISO 261 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Generalplan ISO general purpose metric screw threads General plan ICS 21.040.10 Språk: engelska, svenska

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 21483:2013

SVENSK STANDARD SS-ISO 21483:2013 SVENSK STANDARD SS-ISO 21483:2013 Fastställd/Approved: 2013-12-04 Publicerad/Published: 2013-12-05 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 27.120.30 Bestämning av lösligheten i salptersyra

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 24444:2010

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 24444:2010 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 24444:2010 Fastställd / Approved: 2010-12-13 Publicerad / Published: 2011-01-26 Utgåva / Edition: 1 Språk / Language: engelska / English ICS: 71.100.70 Kosmetik Provningsmetod

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 10668:2010

SVENSK STANDARD SS-ISO 10668:2010 SVENSK STANDARD SS-ISO 10668:2010 Fastställd/Approved: 2010-08-23 Publicerad/Published: 2010-09-15 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 03.140 Brand valuation Requirements for monetary

Läs mer

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen Standarder källa till kunskap och utveckling Arkivarien i den digitala kommunikationen Öppna data G-kataloger Big Data Verksamhetssystem Samarbetsytor Sociala media Ärendehanteringssystem e-arkiv e-post

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9000:2015

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9000:2015 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9000:2015 Fastställd/Approved: 2015-12- Publicerad/Published: 2016-01-15 Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.040.03; 03.120.10; 04.080

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO/IEC :2010

SVENSK STANDARD SS-EN ISO/IEC :2010 SVENSK STANDARD SS-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Fastställd/Approved: 2010-04-16 Publicerad/Published: 2010-06-01 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish engelska/english ICS: 03.120.20; 04.050; 04.080;

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 287-1:2011

SVENSK STANDARD SS-EN 287-1:2011 SVENSK STANDARD SS-EN 287-1:2011 Fastställd/Approved: 2011-07-14 Publicerad/Published: 2012-02-16 (Korrigerad version/corrected version, ) Utgåva/Edition: 4 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 25.160.01;

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13850:2008

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13850:2008 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13850:2008 Fastställd/Approved: 2008-07-07 Publicerad/Published: 2009-08-26 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 13.110; 14.070 Maskinsäkerhet Nödstoppsutrustning

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13850:2015

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13850:2015 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13850:2015 Fastställd/Approved: 2015-11-09 Publicerad/Published: 2015-11-23 Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: engelska/english ICS: 13.110; 14.070 Maskinsäkerhet Nödstoppsutrustning

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO

SVENSK STANDARD SS-ISO SVENSK STANDARD SS-ISO 9276-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1999-06-11 1 1 (1+12+12) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Representation

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 10993-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-06-05 1 1 (1+16) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag?

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Koglin, Till Published: 2015-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Koglin, T. (2015). Stadsplanering och transporter

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2017

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2017 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 10077-2:2017 Fastställd/Approved: 2017-07-27 Publicerad/Published: 2017-07-27 Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: engelska/english ICS: 91.060.50; 91.120.10 Termiska egenskaper

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 10993-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-07-31 1 1 (1+10) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2014

SVENSK STANDARD SS :2014 SVENSK STANDARD SS 212540:2014 Fastställd/Approved: 2014-11-14 Publicerad/Published: 2016-02-08 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: engelska/english ICS: 77.140.15; 77.140.60 Produktspecifikation för SS-EN

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview

Provläsningsexemplar / Preview Technical drawings - General principles of presentation - Part 20: Basic conventions for lines Ritregler - Allmänna regler - Del 20: Linjer - Grundläggande krav The International Standard IS0 128-20:1996

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Published in: Presentationer från konferensen den 3 maj 2012 Publicerad: 2012-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop.

Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop. Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop. 1 Idag är hanteringen av standarder både enklare och mer riskabel Med denna broschyr vill vi hjälpa dig som användare och köpare av nationella och internationella

Läs mer