IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län"

Transkript

1 IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1

2 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande på att använda IT gränsöverskridande för tillväxt och utveckling. Under 2012 signerade landstinget, länsstyrelsen och regionförbundet tillsammans med IT-minister Anna-Karin Hatt en avsiktsförklaring om att i bred samverkan ta fram en regional digital agenda för Kalmar län. Syftet med den digitala agendan är att få en helhetsbild av alla pågående aktiviteter för att kunna prioritera nya insatser i en sammanhållen strategi. Ytterst handlar det om att ta tillvara alla de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag. Under 2013 har fem arbetsgrupper tillsatts för att komma fram till vilka insatser som är mest prioriterade inom områdena lärande och kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, infrastruktur, hälsa och kommunal e-utveckling. Som grund till arbetet ligger tre övergripande strategier: den digitala agendan för Europa, en digital agenda för Sverige samt Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi, RUS. Dokumentet som du håller i din hand är en början på ett långsiktigt och resultatinriktat arbete. Här presenteras ett 30-tal förslag och initiativ från de fem temagrupperna. De har även föreslagit vem som kan tänkas ta över stafettpinnen och bära ansvaret för det fortsatta genomförandet. Hur bra vi blir i länet på att utnyttja digitaliseringens möjligheter, avgörs av alla som på ett eller annat sätt verkar inom området. Vår ambition är att under den tid som agendan gäller, vartannat år följa upp och sammanställa de insatser som görs. Där behov och möjligheter finns, ska vi också gå in med stödjande insatser. Kalmar län, 2014 Lars Blomberg Ordförande Regionförbundet i Kalmar län 2

3 Innehåll Del 1:...4 Därför behöver Kalmar län en regional digital agenda... 6 Avsiktsförklaring för att ta fram en regional digital agenda... 8 Fyra personer fyra visionära scenarion...10 Hur arbetades den regionala digitala agendan fram?...18 Fem tematiska arbetsgrupper:...18 Temagruppernas uppdrag:...18 Tre horisontella perspektiv...19 Den fortsatta processen...20 Programberedningen...21 Programberedningens roll:...21 Hur går vi vidare...22 Förslag på övergripande initiativ...23 Del 2: Översikt handlingsplan Kompetens...28 Näringsliv...30 E-hälsa...32 Infrastruktur...34 Kommunal e-utveckling...36 Del 3: Bilagor Bilaga 1. Temagruppernas deltagare...42 Bilaga 2. Programberedningen ursprungliga ledamöter

4 4

5 DEL 1 Bakgrund och framtid 5

6 Därför behöver Kalmar län en regional digital agenda EU-kommissionen konstaterade i februari 2012 att Sverige är ett av EU:s mest innovativa länder. Men man pekar samtidigt på att vi är sämre på att omsätta dessa innovationer i produkter och tjänster vilket tyvärr innebär att vi går miste om vissa av de positiva effekterna. IT har under de senaste decennierna utgjort en stor del av dessa innovationer och EU-kommissionen uppskattar att hela 40 % av Europas tillväxt under åren direkt kan relateras till IT. Pierre Schellekens, som då var EU-kommisionens chef i Sverige, skrev den 10 januari 2013 att den digitala ekonomin förväntas växa sju gånger snabbare än resten av ekonomin under de närmaste åren. Han pekar på att det är viktigare än någonsin att vi i tider av ekonomisk tillbakagång tar tillvara på den tillgång som den inre marknaden erbjuder. En snabbare övergång till en digital ekonomi gynnar alla sektorer tack vare ökad produktivitet, effektivitet och innovation. Han menar att det är uppenbart att Europa måste fortsätta investera i den digitala utvecklingen för att behålla sin globala konkurrensposition. Förändringarna som väntar oss handlar även om en ökad kunskapsdriven globaliserad ekonomi där IT och digitalisering spelar en stor roll men där även designinnehållet i produkter, upplevelser och varumärken också blir viktiga konkurrensmedel. Den ökade rörligheten av varor, tjänster, människor och idéer som sker gränsöverskridande ger oss både utmaningar och möjligheter. Det skapar nya marknader men också en hårdare konkurrens. Gamla produkter försvinner och nya branscher uppstår. Fax, post, telefoni, 6

7 foto, GPS, CD-skivor är några exempel på varor och funktioner som tidigare fanns som fysiska produkter men som nu bara existerar som program, appar och elektroner i våra telefoner. När ipad lanserades i oktober 2010 var de få som kunde ana hur det skulle förändra en hel värld. Att producera, marknadsföra och sälja en världsledande app kräver kreativitet och kunskap men det behövs inte längre en stor produktionsapparat eller mycket kapital. Nästa stora världssuccé som Spotify, Skype eller Angry birds kan lika väl komma från Hultsfred som från Silicon Valley. Verksamhetsutveckling med hjälp av IT kommer bli ett av de absolut viktigaste verktygen för att möta de krav som kommer att ställas på oss inom en mycket snar framtid. Digitaliseringen kan hjälpa oss att hitta nya vägar att möta många av de kommande utmaningarna. E-hälsotjänster kan användas för att äldre ska kunna bo kvar i hemmet även då man har långa avstånd till vård. Kommunala e-tjänster underlättar kontakter mellan kommuner och invånare och gör att den manuella handläggningen kan användas där den behövs mest. Distansutbildningar gör det möjligt att genomföra kvalificerade utbildningar men ändå bo kvar. Företag kan minska sina kostnader för resor genom att använda sig av videomöten. Detta är bara några exempel. IT är också den stora möjliggöraren för att bättre överbrygga organisationsgränser och skapa en enklare, effektivare och bättre offentlig sektor. Med en åldrande befolkning i en så gles region som Kalmar län blir naturligtvis möjligheterna för exempelvis hemsjukvård och distansarbete helt beroende av en säker och fungerande IT-infrastruktur. 7

8 I OECD:s rapport från 2012 framhålls:»för att bevara regionens konkurrenskraft kommer det att krävas ett kliv upp i värdekedjan till mer kunskapsintensiva aktiviteter. Detta pekar i sin tur på behovet att minska andelen lågutbildade personer i regionens arbetskraft och öka andelen högutbildade.«http://korta.se/rundabordssamtal QR-koder används för att länka till webbsidor. QR-koden innehåller oftast en webbadress och när man skannar av koden med en särskild QR-kodsapp (exempelvis Postens) i mobiltelefonen eller läsplattan öppnas sidan i webbläsaren. Men de stora möjligheterna att effektivisera verksamheten och erbjuda bättre e-tjänster till medborgare och företag begränsas av att så många inte hinner med i utvecklingen. Kanske är det så illa som att mer än var 10:e innevånare i Kalmar län inte använder Internet på egen hand. Ska vi kunna ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen ger måste därför fler bli digitalt delaktiga. Utvecklingen kan också innebära ökade risker som vi inte alltid är medvetna om. Vi måste därför aktivt arbeta med säkerhets- och integritetsfrågor för att inte riskera allvarliga konsekvenser för såväl enskilda individer som för samhället i stort. Genom att aktivt arbeta med säkerheten kan vi betrakta utmaningar som incitament för bättre kvalitet och tillgänglighet. Informationssäkerhet omfattar hela samhället och är en angelägenhet för alla. Därför beaktas säkerhets- och integritetsfrågorna fullt i den Digitala Agendan för Kalmar län. För närvarande pågår ett arbete med ny dataskyddsförordning inom EU med avsikten att stärka individens rättigheter i den digitala samhällsutvecklingen. Förslaget innebär en harmonisering av lagstiftningen mellan medlemsländerna och syftar till att stärka enskildas rättigheter och kontroll över sina egna personuppgifter. För närvarande pågår förhandlingar inom EU och ett beslut väntas under Därefter har medlemsländerna två år på sig att uppfylla förordningen, som då kommer att ersätta vår nuvarande personuppgiftslag. En insiktsfull och god hantering av personuppgifter är centrala i realiseringen av den Digitala Agendan för Kalmar län och kommer att beaktas inom samtliga utvecklingsområden. Digitaliseringen är lika mycket en fråga om demokrati som förutsättningar för effektiviseringar och ett bättre samhälle. En del företag i Kalmar län har dock svårt att ta till sig ny teknik och går därmed miste om möjlig effektivisering såväl som produktutveckling som nya marknader. Det ser ut på ett liknande sätt i stora delar av Europa. När EU under 2010 tog fram sin långtidsstrategi för tillväxt, Europa2020, var det därför självklart att Den Digitala Agendan var ett av de sju huvudinitiativen för att möta Europas utmaningar. Man pekar även specifikt ut den digitala kompetensen som en av åtta nyckelkompetenser för EU-medborgaren. IT i människans tjänst som den svenska versionen heter, presenterades av regeringen under oktober Under 2012 valde IT-ministern Anna-Karin Hatt ut sex län att besöka för olika tematiska diskussioner, för att få en regional förankring i arbetet. IT-ministern valde Kalmar län som värd för ett rundabordssamtal kring e-hälsa tillsammans med ett antal regionala företrädare från näringslivet, länsstyrelsen, landstinget, kommunerna och Linnéuniversitetet. Detta direktsändes över internet men spelades även in och kan nu även ses i efterhand genom att följa länken eller läsa in QR-koden. 8

9 Avsiktsförklaring om att ta fram en regional digital agenda Som avslutning på rundabordssamtalet signerade landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson, landshövding Stefan Carlson och regionförbundets dåvarande ordförande Harald Hjalmarsson en avsiktsförklaring om att ta fram en regional digital agenda för Kalmar län. 9

10 Fyra personer - fyra visionära scenarion Berättelser om hur det kan se ut i Kalmar län år 2020 för fyra människor i olika faser i livet. 10

11 Nybliven pensionär När Markus Stangsund fyllde 64 år bestämde han sig för att lämna både yrkeslivet och storstaden. Han trodde inte det var sant när han läste alla förslag som strömmade in efter att han talat in sina önskemål i wishbone-appen: nära till hav och skärgård, båtplats, restauranger, golfbanor och extraordinärt boende. Det var när han började pruta som ett nytt mönster trädde fram på träffkartan norrlandskusten eller smålandskusten? Valet var enkelt för Markus som hade barn och barnbarn i södra Sverige och han slog till på det nyrenoverade vackra huset i utkanten av Borgholm som inte ens kostade hälften av vad han fick för lägenheten i Stockholm! Från balkongen kunde han till och med se ut mot Kalmarsund. Några problem att fylla fritiden verkade inte finnas. Den nya hemkommunen hade försynt skickat iväg några trevare för att ta reda på vad de kunde stå till tjänst med och han hade tacksamt accepterat att stå med på flera av deras intresselistor. Inbjudningar till kultur- och fritidsaktiviteter, månadens gratis e-bok och nyheter från kommunens virtuella möteslokal för pigga seniorer, var särskilt välkomna inslag på husets infoskärmar. Nu när han bodde på Öland uppskattade han verkligen fiberbredbandet. Han ville vara i naturen eller trädgården så mycket som möjligt medan det var ljust och det var skönt kunna utföra de flesta av sina ärenden kvällstid. Det kändes inte som han hade flyttat ifrån sina gamla vänner heller. De var ju hela tiden virtuellt närvarande och huset var stort nog när det gamla gänget eller släkten hälsade på. Markus gick med i föreningar och engagerade sig också politiskt. Livet som pensionär var precis så rikt och underbart som han hoppats. Inte ens när han sju år efter flytten föll av en islandshäst och krossade högra höften kuvades hans livslust. Akutsjukvården och rehabiliteringen i hemmiljön imponerade. Här hade vårdgivarna verkligen utnyttjat teknikens möjligheter till att ge bra vård. Via plattan, som han fick med sig från sjukhuset, kunde han till exempel trycka på sköterskeknappen och vips fick han prata med någon när såret åter började vätska, eller när han blev lite yr. I början hade han stor glädje av det intelligenta sängbordet, som utöver att vara en kommunikationscentral kunde servera vatten och saft, påminna om och portionera ut rätt medicin vid rätt tid, och t o m värma upp en måltid som hemtjänsten förberett åt honom. Det kändes tryggt att få en avisering på plattan inför varje besök från kommunen, med bild och namn på den som skulle komma. Armbandet som ambulanspersonalen satte på honom vid olyckstillfället skickade fortfarande löpande information om hans hälsostatus till berörd vårdpersonal, och när hemsjukvårdaren kom på besök verkade han veta mer än Markus själv om hur han mådde! Deltagandet i alla möjliga sociala sammanhang intensifierades snarare under sjuktiden. Markus kunde till och med delta som online-ledamot vid varje fullmäktigemöte. Men de virtuella mötena med Lena i släktforskningsgruppen utvecklades åt det icke-digitala hållet. Lena kom allt oftare på besök IRL. Inget ont som inte för något gott med sig! För att åstadkomma detta behöver vi: Främja innovationer så att nya tjänster och funktioner kan tas fram Utnyttja tillgången till öppna data för uppsökande marknadsföring och proaktiva tjänster Väl utbyggd digital infrastruktur Individualiserad hemsjukvård/hemtjänst med avancerat teknikstöd Öppna det politiska rummet för närvaro på distans E-id för identifiering Säkerställa hantering av känsliga personuppgifter 11

12 Nyanländ flykting Meryam anlände till Sverige och Kalmar län förra året, det vill säga år Meryam är 28 år och med sig har hon sin 10-åriga dotter Mariana. Förhållandena i hennes hemland gjorde att hon var tvungen att fly från kriget då hennes man sedan länge varit saknad i strid. I hemlandet har hon fortfarande många släktingar. När Meryam kom till Sverige fick hon låna en mobiltelefon fullmatad med information och nödvändiga mobilappar. Abonnemanget för telefonen står kommunen för och med appar och webbläsare kan hon utföra många av de tjänster hon behöver i sin kontakt med olika myndigheter. Dessutom kan hon ringa och SMS:a gratis till både myndigheter och andra nyanlända för att snabbt kunna få svar på frågor. Apparna är översatta till Meryams hemspråk och när hon söker efter något får hon svar både på svenska och på hemspråket. På så vis lär hon sig det nya språket snabbare. I mobilappen ser hon också vilka butiker, myndigheter och andra inrättningar där man talar hennes språk. Mobilappen har tagits fram av ett nystartat företag som med hjälp av myndigheters öppna data kunnat utveckla nya affärsidéer till gagn för både invånare och myndigheterna själva. Precis i dagarna har Meryam fått en uppgradering till mobilappen, så numera kan hon även via telefonens kamera ta bilder på skyltar och få en förklaring på båda språken vad den betyder. För att åstadkomma detta behöver vi bland annat: Arbeta aktivt för ett digitalt innanförskap Utveckla kommunernas e-tjänster Skapa en regional e-identitetshantering Tillgänglighetsanpassa kommunernas digitala information Främja innovationer så att nya tjänster och funktioner kan tas fram Utforma en strategi för hantering av mycket känsliga personuppgifter som bland annat omfattar personer med skyddad identitet För att underlätta och säkra myndighetskontakten har Meryam även fått ett personligt digitalt ID. På så vis kan hon direkt signera olika ansökningar i de e-tjänster som erbjuds. Myndigheternas hemsidor är självklart sedan länge tillgänglighetsanpassade och kan ses i alla typer av enheter. Meryam och Mariana har fått en lägenhet via kommunen och i den finns självklart tillgång till bredbandsuppkoppling. På så vis kan de ha kontakt med sina släktingar i hemlandet via videosamtal, chat, eller andra kanaler. Datorn hon har är en del i kommunens satsning på att alla nyanlända ska vara fullt ut digitalt delaktiga. Eftersom de kommunanställdas datorer byts ut var tredje år så är de fortfarande fullt användbara för andra ändamål än myndighetshandläggning. Datorerna rekonditioneras och lånas sedan ut till de grupper som annars skulle riskera ett digitalt utanförskap. Framförallt uppskattar Meryam möjligheten att på kvällarna kunna fortsätta studera SFI online. Datorn är dessutom ovärderlig när det gäller att söka olika jobb. Till hösten har Meryam kommit in på en distansutbildning på Linnéuniversitet. Hennes plan är att på halvfart studera den marknadsföringsutbildning hon påbörjade i hemlandet men aldrig fick möjlighet att fullfölja. 12

13 Omställningen till svenska förhållanden har fungerat ganska bra, även om det är mycket nytt att lära och förstå. Ett nytt språk, nya regler och framförallt myndigheter som inte står för samma auktoritet och styrning som i hennes hemland. Myndigheter som vill hjälpa istället för att kontrollera. 13

14 Hemvändare Sarah, Sten och deras barn Pelle och Stina, sju och elva år överväger att flytta från sin trånga och dyra lägenhet i Uppsala till Sarahs släktgård på landet i Högsby kommun. Tanken blommar ut för fullt efter att Sarah som gammal utflyttare får en digital välkommen tillbaka-hälsning från regionen. Den visar sig innehålla bra inflyttarinformation. De får tips på lediga tjänster, tomter, hus till salu och lediga lägenheter. De får även information om skola och utbildning, samhällstjänster, föreningsliv och fritidsaktiviteter, allt snyggt och enkelt presenterat. Det nuvarande boendet är dyrt och när de börjar göra jämförande boendekalkyler via informationssidan så visar det sig att boendekostnaden skulle kunna sänkas betydligt om de flyttade. Båda känner plötsligt att det vore skönt med ett lugnare liv och att de vill att barnen ska få en uppväxt med naturen in på knutarna och kanske några djur hemma på den egna gården. Tanken på en flytt känns allt mer lockande. 14

15 Sten blir under diskussionens gång allt mer intresserad av bygdens historia och känner att han vill veta mer om hustruns rötter. Det visar sig att de genom en enkel sökning kan få fram en sammanställning av all den information som finns att tillgå om deras fastighet i både historiska och aktuella databaser i Sverige. Sarah som är lärare brinner för sitt arbete och känner att hon skulle vilja hjälpa till att göra skolorna i Kalmar län ännu mer attraktiva både för personal, elever och föräldrar. Hon blir glad när länets skolor öppet och tydligt visar hur de står sig i konkurrensen inom länet och i förhållande till de övriga länen. Här finns bland annat jämförande uppgifter om grund- och gymnasieskolornas pedagogiska resultat och omdöme om undervisning, lärarresurser och övriga stödfunktioner redovisas på ett tydligt sätt. Hon upptäcker den digitala möjligheten att ha en direkt påverkan på den lokala demokratin. Vissa frågor av stort lokalt och/eller regionalt samhällsintresse presenteras via regionens demokrati-sida och medborgarna kan direkt säga ja eller nej. Om antalet nej-röster i förhållande till röstberättigade överstiger gränsen för vad som krävs för ett folkinitiativ så anordnas automatiskt en rådgivande folkomröstning via internet. Det livslånga lärandet är ett ledord genom alla utbildningsformer och Sten som under en tid funderat på att byta karriär, blir glad då han upptäcker att den digitala infrastrukturen är väl utbyggd och att så många högskole- och universitetsutbildningar går att läsa på distans. Samtidigt finns goda möjligheter att sköta det nuvarande arbetet på distans. Genom länets gemensamma informationssida ser de vilken kompetens som efterfrågas i närområdet och kan läsa prognoser över hur arbetsmarknaden kan tänkas utvecklas under de kommande åren. Alla elevers/studerandes resultat redovisas in till en central funktion med direkt koppling till de antagningsmyndigheter som finns. Den sökande kan ge sitt medgivande till att register samkörs och resultaten läggs då automatiskt till i personens ansökningar till utbildning eller arbete. Arbetsgivare kan på så sätt få direkt tillgång till de studerandes kurstider och resultat redan under studietiden, något som ger arbetsgivaren en möjlighet att knyta kontakter med en önskvärd blivande anställd redan under utbildningen. Linnéuniversitetet och andra lärosäten erbjuder utbildningar som är anpassade för arbetsmarknaden i regionen. Allt detta ger Sarah och Sten och barnen förutsättningar att flytta in, skaffa sig en bra utbildning och komma ut i arbetslivet och kunna stanna kvar i Kalmar län. För att åstadkomma detta behöver vi: Mer uppsökande verksamhet från kommunen/regionen Införa en standardiserad e-identitetshantering Utveckla kommunernas e-tjänster Införa e-arkiv Ha tillgång till öppna data och big data Beakta personuppgiftshanteringen och särskilt rättigheten och konsekvenserna av den enskildes rätt att radera personuppgifter. 15

16 16

17 Nyföretagare Den 35-åriga entreprenören Fia är en guru inom e-handel. Nu söker hon och hennes familj sig tillbaka från London till uppväxtorten Nybro. Flytten gick snabbt eftersom familjen via appen E-medborgaren hittade ett tillfälligt boende. Nybro är en ort på uppgång och det finns tyvärr begränsat med villor till salu på marknaden men tack vare kommunens nya elektroniska planhantering plingar det en dag till i sambon Frans telefon. Nya tomter finns nu ute till försäljning! Eftersom Fia och Frans redan har bestämt sig för vilket sorts hus de vill ha, får de direkt förslag på de tomter som finns tillgängliga som passar deras hus. Fia, som denna dag befinner sig i Düsseldorf, kopplar upp sig med Frans via E-medborgaren och tillsammans väljer de ut en vacker hörntomt med baksida mot naturen. De placerar det tänkta huset och i samma sekund ser de om det godkänns genom att tomtgränsen lyser grön. Om det lyser rött förklaras att huset exempelvis är för nära tomtgränsen och de får förklaring på hur det kan justera detta. Fia klickar på Köp-knappen kl. 22:15 och redan veckan efter står första grävmaskinen på tomten och börjar gräva för grunden. Samtliga leverantörers tidsplaneringssystem är ihopkopplade vilket möjliggör en snabb leverans utan onödiga väntetider. Eftersom alla deras tillval redan är gjorda sker alla nödvändiga förändringar samma dag som de flyttar in bara fyra veckor senare. Försäkring är tecknad, el, vatten och bredband är anslutet och adressändring har skett. Huset är såklart ett så kallat Smart hus som känner av när någon är hemma. Det lär sig också familjens vanor vilket gör att det inte värmer upp varmvatten hela dygnet eftersom det vet att det är på morgonen det behövs mest. Huset vet också att barnen brukar komma hem vid 2 på dagen och därför stängs värmen av när sista person lämnar huset på morgonen och värms upp strax innan 2. Maten, som står i kylläge i ugnen kan lagas till så att den är klar kl. 4. Genom att logga in sig på E-medborgaren så följer Fia sina barns utveckling på dagis/ skola var hon än är i världen. Föräldrarna kan ha kontroll på deras närvaro och resultat och får bra information om vilka aktiviteter som planeras. Via mobilappen betalar de för deras utflykter och skolresor. På E-medborgaren får de även sin deklaration, sitt verksamhetssystem, sin e-shop, de reklamutskick de valt att prenumerera på, förnyar sina recept, sköter kontakten med dagis och hanterar sitt företag. Fia är ofta på resande fot men den dagliga videokontakten med barnen gör att hon inte saknar dem alltför mycket. Hon har även andra videomöten med sina kollegor runt om i världen när hon sitter på hotellrum eller på något av kontoren hon hyr tillfällig plats på. I centrala Nybro hyr de 4 platser i ett kommunalt e-handelskomplex, E-företagaren. I byggnaden finns alla stödfunktioner de behöver och de delar ekonomiavdelning, personalavdelning, utvecklingsavdelning och IT-stöd med 40 andra företagare som är i samma situation. På E-företagaren finns även ett virtuellt innovationscentrum, en stödfunktion som hjälper utvecklare och innovatörer att skydda och utveckla sina produkter samtidigt som kontakter kan knytas med andra företag. Närheten till andra företagare ger Fia och Frans möjligheten att utveckla sin egen verksamhet och ger dem ett stort nätverk med spetskompetens. E-företagaren är den svenska delen i ett internationellt nätverk där hundratusentals småföretagare och innovatörer runt om i världen stöttar varandra i utvecklingen. För att åstadkomma detta behöver vi: Införa en standardiserad e-identitetshantering Utveckla kommunernas e-tjänster Tillgänglighetsanpassa kommunernas digitala information Främja innovationer så att nya tjänster, produkter och funktioner kan utvecklas Förbättra kunskapen om hantering av personuppgifter och enskildas rättigheter 17

18 Hur arbetades den regionala digitala agendan fram? En workshop med ledande tjänstepersoner från landstinget, kommunerna, länsstyrelsen, Linnéuniversitetet, regionförbundet, ehälsoinstitutet, Kalmar Science Park och Information Engineering Center (IEC) sorterade fram 17 beskrivande rubriker från sina olika erfarenheter och perspektiv. Sedan gavs en mindre arbetsgrupp uppdraget att sortera, prioritera och lägga upp det fortsatta arbetet. Detta resulterade i fem arbetsgrupper för att komma fram till vilka insatser som är mest prioriterade inom områdena lärande och kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, infrastruktur, hälsa och slutligen kommunal e-utveckling. För varje tema utsågs även en sammankallande som även fick uppdraget att bjuda in deltagare till det fortsatta arbetet ur ett brett regionalt perspektiv. Som grund till arbetet ligger tre övergripande strategier: den digitala agendan för Europa, en digital agenda för Sverige samt Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi, RUS. Grupperna presenterarade ett 30-tal förslag och initiativ för det fortsatta arbetet. De har även föreslagit vem som kan tänkas ta över stafettpinnen och bära ansvaret för det fortsatta genomförandet. Temagruppernas uppdrag: Formulera mål, hotbilder och scenariobeskrivningar Inventera och beskriva pågående aktiviteter Belysa tre horisontella perspektiven Ta fram ett antal förslag på initiativ Fem tematiska arbetsgrupper 1 : Kompetens Sammankallande Alastair Creelman, Specialist e-lärande Linnéuniversitetet Detta tema handlar om kompetensförsörjning för länets företag och organisationer och om hur våra ungdomar ska rustas på bästa sätt för att fungera i samhället. Samtidigt är det kanske så illa som att mer än var 10:e innevånare i Kalmar län inte använder Internet på egen hand. Ska vi kunna ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen ger måste därför fler bli digitalt delaktiga. Det är lika mycket en fråga om demokrati som förutsättningar för effektiviseringar och ett bättre samhälle. Hälsa, vård och omsorg Sammankallande Diana Axelsson Olsson, Projektledare ehälsoinstitutet Både privatpersoner och företag förväntar sig att kommuner och landsting ska leverera en lika bra service på nätet som man är van vid från banker, resebyråer och mediaföretag. Med en åldrande befolkning i en så gles region som Kalmar län är naturligtvis en modern och bra hemsjukvård en förutsättning för att kunna leva upp till förväntningarna. Men det handlar lika mycket om att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter i den egna verksamheten så att manuella resurser kan frigöras till där de bäst behövs. IT kan hjälpa till att bättre överbrygga organisationsgränser och skapa en enklare, effektivare och bättre offentlig sektor. Infrastruktur Sammankallande Helena Ervenius, Områdesansvarig Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet har som mål att alla i Kalmar län ska ha minst 100 Mbit/s senast Så står det i den bredbandsstrategi som antogs i februari Även om det kommer att krävas stora insatser för att nå dit måste vi ändå samtidigt fokusera på att 1 Se bilaga 1 för gruppdeltagare 18

19 förbättra kvaliteten och minska sårbarheten i nätet. Vi måste även arbeta med att höja kapacitet och kvalitet i de trådlösa alternativen och skapa en robust infrastruktur för vår gemensamma framtid. En bra infrastruktur är en förutsättning för alla de övriga temagrupperna. Näringsliv Sammankallande Louise Östlund, Vd Kalmar Science Park EU-kommissionen menar att den digitala ekonomin kommer växa sju gånger snabbare än resten av ekonomin under de närmaste åren. Man pekar på att det är viktigare än någonsin att vi i tider av ekonomisk tillbakagång tar tillvara på den tillgång som den inre marknaden erbjuder. En snabbare övergång till en digital ekonomi gynnar alla sektorer tack vare ökad produktivitet, effektivitet och innovation. En del företag i Kalmar län har svårt att ta till sig ny teknik och går därmed miste om möjlig effektivisering såväl som produktutveckling som nya marknader. Vinnova presenterade under våren 2013 en studie som pekar på att Kalmar är ett av länen med låg IT-kompetens i företagen. E-utveckling Sammankallande Robert Carlsson, IT-chef Kalmar kommun Enligt SKL krävs det kommunstorlekar på över innevånare för att kunna ta tillvara på de nya digitala möjligheterna på bästa sätt. Alla kommuner har samma uppdrag och utmaningar men i stort sett alla kommuner i länet är för små för att klara utvecklingen på egen hand. I oktober 2013 beslutades därför att det även behövs en femte temagrupp särskild inriktning mot kommunal e-utveckling och samverkan med hjälp av IT. Tre horisontella perspektiv Hållbarhet Ett hållbart samhälle ska tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Här utgår vi, i likhet med Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi, RUS, från tre delar: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Jämställdhet Alla i Kalmar län, oavsett kön, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Ett jämställt samhälle är en viktig framgångsfaktor för regional utveckling, tillväxt och attraktivitet. I RUS samt i länets plan för regional jämställdhet pekar vi ut prioriterade jämställdhetsmål. De insatser som tas upp i länets digitala agenda ska bidra till att uppnå dessa. Mångfald Alla i Kalmar län ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller utryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. I ett samhälle med stor mångfald ökar förmågan till kreativitet och innovation. 19

20 Den fortsatta processen De sammankallande i respektive temagrupp har under arbetets gång haft regelbundna träffar för att diskutera erfarenheter, frågeställningar och arbetssätt. Dessutom har de medverkat vid samtliga möten med programberedningen och har då haft möjlighet att diskutera kring inriktning och förslag på insatser. De har då även lyssnat på varandras föredragningar och tagit del av den vid varje tillfälle särskilt inbjudna föreläsaren. Temagruppernas arbete avslutades med en skriftlig rapport enligt ovan. Sammanfattningen, målen och de förslagna insatserna har de sammankallande i respektive grupp presenterat för programberedningen och för regionförbundets styrelse. Vid sidan av grupperna arbete har regionförbundets ordförande Lars Blomberg och IT-strateg Bengt Falke under våren besökt länsstyrelsens ledningsgrupp och kommunstyrelsen alternativt kommunstyrelsens arbetsutskott i länets samtliga kommuner för att presentera bakgrunden och diskutera temagruppernas förslag. Samverkan har skett med övriga regioner via SKL, Näringsdepartementet och Digitaliserings-kommissionen. Med våra grannregioner har en mera konkret samverkan skett inom ramen för Småland Blekinges Brysselkontors arbetsgrupper arbetsgrupper och det har arrangerats gemensamma överläggningar och temadag för temagrupperna i respektive region. Bland annat har gemensamt informationsmaterial arbetas fram. Dessutom har arbetet presenterats och diskuterats med Kommunchefsgruppen, Skolchefsgruppen, Social- och omsorgschefsgruppen, LänsITgruppen och ett flertal andra grupperingar. Efter diskussionerna i kommunerna, länsstyrelsen, programberedningen och regionförbundets styrelse har materialet från temagrupperna reducerats ner och stuvats om till en gemensam form. Processen avslutas med att dokumentet skickas ut för remisshantering hos parterna och när kommentarerna är inarbetade i dokumentet kommer det att kunna snyggas till grafiskt för att sedan ligga till grund för beslut. Det kan tyckas att detta har varit en onödigt komplicerad och långdragen process. Programberedningen är tydlig med att om detta arbete ska kunna hjälpa till att förbättra länets förmåga att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är det viktigt att förslagen och tankegångarna är ordentligt förankrade. Vår målsättning och förhoppning är ju att alla berörda parter ska fatta beslut om att ställa sig bakom en regional digital agenda för Kalmar län. 20

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer