IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län"

Transkript

1 IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1

2 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande på att använda IT gränsöverskridande för tillväxt och utveckling. Under 2012 signerade landstinget, länsstyrelsen och regionförbundet tillsammans med IT-minister Anna-Karin Hatt en avsiktsförklaring om att i bred samverkan ta fram en regional digital agenda för Kalmar län. Syftet med den digitala agendan är att få en helhetsbild av alla pågående aktiviteter för att kunna prioritera nya insatser i en sammanhållen strategi. Ytterst handlar det om att ta tillvara alla de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag. Under 2013 har fem arbetsgrupper tillsatts för att komma fram till vilka insatser som är mest prioriterade inom områdena lärande och kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, infrastruktur, hälsa och kommunal e-utveckling. Som grund till arbetet ligger tre övergripande strategier: den digitala agendan för Europa, en digital agenda för Sverige samt Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi, RUS. Dokumentet som du håller i din hand är en början på ett långsiktigt och resultatinriktat arbete. Här presenteras ett 30-tal förslag och initiativ från de fem temagrupperna. De har även föreslagit vem som kan tänkas ta över stafettpinnen och bära ansvaret för det fortsatta genomförandet. Hur bra vi blir i länet på att utnyttja digitaliseringens möjligheter, avgörs av alla som på ett eller annat sätt verkar inom området. Vår ambition är att under den tid som agendan gäller, vartannat år följa upp och sammanställa de insatser som görs. Där behov och möjligheter finns, ska vi också gå in med stödjande insatser. Kalmar län, 2014 Lars Blomberg Ordförande Regionförbundet i Kalmar län 2

3 Innehåll Del 1:...4 Därför behöver Kalmar län en regional digital agenda... 6 Avsiktsförklaring för att ta fram en regional digital agenda... 8 Fyra personer fyra visionära scenarion...10 Hur arbetades den regionala digitala agendan fram?...18 Fem tematiska arbetsgrupper:...18 Temagruppernas uppdrag:...18 Tre horisontella perspektiv...19 Den fortsatta processen...20 Programberedningen...21 Programberedningens roll:...21 Hur går vi vidare...22 Förslag på övergripande initiativ...23 Del 2: Översikt handlingsplan Kompetens...28 Näringsliv...30 E-hälsa...32 Infrastruktur...34 Kommunal e-utveckling...36 Del 3: Bilagor Bilaga 1. Temagruppernas deltagare...42 Bilaga 2. Programberedningen ursprungliga ledamöter

4 4

5 DEL 1 Bakgrund och framtid 5

6 Därför behöver Kalmar län en regional digital agenda EU-kommissionen konstaterade i februari 2012 att Sverige är ett av EU:s mest innovativa länder. Men man pekar samtidigt på att vi är sämre på att omsätta dessa innovationer i produkter och tjänster vilket tyvärr innebär att vi går miste om vissa av de positiva effekterna. IT har under de senaste decennierna utgjort en stor del av dessa innovationer och EU-kommissionen uppskattar att hela 40 % av Europas tillväxt under åren direkt kan relateras till IT. Pierre Schellekens, som då var EU-kommisionens chef i Sverige, skrev den 10 januari 2013 att den digitala ekonomin förväntas växa sju gånger snabbare än resten av ekonomin under de närmaste åren. Han pekar på att det är viktigare än någonsin att vi i tider av ekonomisk tillbakagång tar tillvara på den tillgång som den inre marknaden erbjuder. En snabbare övergång till en digital ekonomi gynnar alla sektorer tack vare ökad produktivitet, effektivitet och innovation. Han menar att det är uppenbart att Europa måste fortsätta investera i den digitala utvecklingen för att behålla sin globala konkurrensposition. Förändringarna som väntar oss handlar även om en ökad kunskapsdriven globaliserad ekonomi där IT och digitalisering spelar en stor roll men där även designinnehållet i produkter, upplevelser och varumärken också blir viktiga konkurrensmedel. Den ökade rörligheten av varor, tjänster, människor och idéer som sker gränsöverskridande ger oss både utmaningar och möjligheter. Det skapar nya marknader men också en hårdare konkurrens. Gamla produkter försvinner och nya branscher uppstår. Fax, post, telefoni, 6

7 foto, GPS, CD-skivor är några exempel på varor och funktioner som tidigare fanns som fysiska produkter men som nu bara existerar som program, appar och elektroner i våra telefoner. När ipad lanserades i oktober 2010 var de få som kunde ana hur det skulle förändra en hel värld. Att producera, marknadsföra och sälja en världsledande app kräver kreativitet och kunskap men det behövs inte längre en stor produktionsapparat eller mycket kapital. Nästa stora världssuccé som Spotify, Skype eller Angry birds kan lika väl komma från Hultsfred som från Silicon Valley. Verksamhetsutveckling med hjälp av IT kommer bli ett av de absolut viktigaste verktygen för att möta de krav som kommer att ställas på oss inom en mycket snar framtid. Digitaliseringen kan hjälpa oss att hitta nya vägar att möta många av de kommande utmaningarna. E-hälsotjänster kan användas för att äldre ska kunna bo kvar i hemmet även då man har långa avstånd till vård. Kommunala e-tjänster underlättar kontakter mellan kommuner och invånare och gör att den manuella handläggningen kan användas där den behövs mest. Distansutbildningar gör det möjligt att genomföra kvalificerade utbildningar men ändå bo kvar. Företag kan minska sina kostnader för resor genom att använda sig av videomöten. Detta är bara några exempel. IT är också den stora möjliggöraren för att bättre överbrygga organisationsgränser och skapa en enklare, effektivare och bättre offentlig sektor. Med en åldrande befolkning i en så gles region som Kalmar län blir naturligtvis möjligheterna för exempelvis hemsjukvård och distansarbete helt beroende av en säker och fungerande IT-infrastruktur. 7

8 I OECD:s rapport från 2012 framhålls:»för att bevara regionens konkurrenskraft kommer det att krävas ett kliv upp i värdekedjan till mer kunskapsintensiva aktiviteter. Detta pekar i sin tur på behovet att minska andelen lågutbildade personer i regionens arbetskraft och öka andelen högutbildade.«http://korta.se/rundabordssamtal QR-koder används för att länka till webbsidor. QR-koden innehåller oftast en webbadress och när man skannar av koden med en särskild QR-kodsapp (exempelvis Postens) i mobiltelefonen eller läsplattan öppnas sidan i webbläsaren. Men de stora möjligheterna att effektivisera verksamheten och erbjuda bättre e-tjänster till medborgare och företag begränsas av att så många inte hinner med i utvecklingen. Kanske är det så illa som att mer än var 10:e innevånare i Kalmar län inte använder Internet på egen hand. Ska vi kunna ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen ger måste därför fler bli digitalt delaktiga. Utvecklingen kan också innebära ökade risker som vi inte alltid är medvetna om. Vi måste därför aktivt arbeta med säkerhets- och integritetsfrågor för att inte riskera allvarliga konsekvenser för såväl enskilda individer som för samhället i stort. Genom att aktivt arbeta med säkerheten kan vi betrakta utmaningar som incitament för bättre kvalitet och tillgänglighet. Informationssäkerhet omfattar hela samhället och är en angelägenhet för alla. Därför beaktas säkerhets- och integritetsfrågorna fullt i den Digitala Agendan för Kalmar län. För närvarande pågår ett arbete med ny dataskyddsförordning inom EU med avsikten att stärka individens rättigheter i den digitala samhällsutvecklingen. Förslaget innebär en harmonisering av lagstiftningen mellan medlemsländerna och syftar till att stärka enskildas rättigheter och kontroll över sina egna personuppgifter. För närvarande pågår förhandlingar inom EU och ett beslut väntas under Därefter har medlemsländerna två år på sig att uppfylla förordningen, som då kommer att ersätta vår nuvarande personuppgiftslag. En insiktsfull och god hantering av personuppgifter är centrala i realiseringen av den Digitala Agendan för Kalmar län och kommer att beaktas inom samtliga utvecklingsområden. Digitaliseringen är lika mycket en fråga om demokrati som förutsättningar för effektiviseringar och ett bättre samhälle. En del företag i Kalmar län har dock svårt att ta till sig ny teknik och går därmed miste om möjlig effektivisering såväl som produktutveckling som nya marknader. Det ser ut på ett liknande sätt i stora delar av Europa. När EU under 2010 tog fram sin långtidsstrategi för tillväxt, Europa2020, var det därför självklart att Den Digitala Agendan var ett av de sju huvudinitiativen för att möta Europas utmaningar. Man pekar även specifikt ut den digitala kompetensen som en av åtta nyckelkompetenser för EU-medborgaren. IT i människans tjänst som den svenska versionen heter, presenterades av regeringen under oktober Under 2012 valde IT-ministern Anna-Karin Hatt ut sex län att besöka för olika tematiska diskussioner, för att få en regional förankring i arbetet. IT-ministern valde Kalmar län som värd för ett rundabordssamtal kring e-hälsa tillsammans med ett antal regionala företrädare från näringslivet, länsstyrelsen, landstinget, kommunerna och Linnéuniversitetet. Detta direktsändes över internet men spelades även in och kan nu även ses i efterhand genom att följa länken eller läsa in QR-koden. 8

9 Avsiktsförklaring om att ta fram en regional digital agenda Som avslutning på rundabordssamtalet signerade landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson, landshövding Stefan Carlson och regionförbundets dåvarande ordförande Harald Hjalmarsson en avsiktsförklaring om att ta fram en regional digital agenda för Kalmar län. 9

10 Fyra personer - fyra visionära scenarion Berättelser om hur det kan se ut i Kalmar län år 2020 för fyra människor i olika faser i livet. 10

11 Nybliven pensionär När Markus Stangsund fyllde 64 år bestämde han sig för att lämna både yrkeslivet och storstaden. Han trodde inte det var sant när han läste alla förslag som strömmade in efter att han talat in sina önskemål i wishbone-appen: nära till hav och skärgård, båtplats, restauranger, golfbanor och extraordinärt boende. Det var när han började pruta som ett nytt mönster trädde fram på träffkartan norrlandskusten eller smålandskusten? Valet var enkelt för Markus som hade barn och barnbarn i södra Sverige och han slog till på det nyrenoverade vackra huset i utkanten av Borgholm som inte ens kostade hälften av vad han fick för lägenheten i Stockholm! Från balkongen kunde han till och med se ut mot Kalmarsund. Några problem att fylla fritiden verkade inte finnas. Den nya hemkommunen hade försynt skickat iväg några trevare för att ta reda på vad de kunde stå till tjänst med och han hade tacksamt accepterat att stå med på flera av deras intresselistor. Inbjudningar till kultur- och fritidsaktiviteter, månadens gratis e-bok och nyheter från kommunens virtuella möteslokal för pigga seniorer, var särskilt välkomna inslag på husets infoskärmar. Nu när han bodde på Öland uppskattade han verkligen fiberbredbandet. Han ville vara i naturen eller trädgården så mycket som möjligt medan det var ljust och det var skönt kunna utföra de flesta av sina ärenden kvällstid. Det kändes inte som han hade flyttat ifrån sina gamla vänner heller. De var ju hela tiden virtuellt närvarande och huset var stort nog när det gamla gänget eller släkten hälsade på. Markus gick med i föreningar och engagerade sig också politiskt. Livet som pensionär var precis så rikt och underbart som han hoppats. Inte ens när han sju år efter flytten föll av en islandshäst och krossade högra höften kuvades hans livslust. Akutsjukvården och rehabiliteringen i hemmiljön imponerade. Här hade vårdgivarna verkligen utnyttjat teknikens möjligheter till att ge bra vård. Via plattan, som han fick med sig från sjukhuset, kunde han till exempel trycka på sköterskeknappen och vips fick han prata med någon när såret åter började vätska, eller när han blev lite yr. I början hade han stor glädje av det intelligenta sängbordet, som utöver att vara en kommunikationscentral kunde servera vatten och saft, påminna om och portionera ut rätt medicin vid rätt tid, och t o m värma upp en måltid som hemtjänsten förberett åt honom. Det kändes tryggt att få en avisering på plattan inför varje besök från kommunen, med bild och namn på den som skulle komma. Armbandet som ambulanspersonalen satte på honom vid olyckstillfället skickade fortfarande löpande information om hans hälsostatus till berörd vårdpersonal, och när hemsjukvårdaren kom på besök verkade han veta mer än Markus själv om hur han mådde! Deltagandet i alla möjliga sociala sammanhang intensifierades snarare under sjuktiden. Markus kunde till och med delta som online-ledamot vid varje fullmäktigemöte. Men de virtuella mötena med Lena i släktforskningsgruppen utvecklades åt det icke-digitala hållet. Lena kom allt oftare på besök IRL. Inget ont som inte för något gott med sig! För att åstadkomma detta behöver vi: Främja innovationer så att nya tjänster och funktioner kan tas fram Utnyttja tillgången till öppna data för uppsökande marknadsföring och proaktiva tjänster Väl utbyggd digital infrastruktur Individualiserad hemsjukvård/hemtjänst med avancerat teknikstöd Öppna det politiska rummet för närvaro på distans E-id för identifiering Säkerställa hantering av känsliga personuppgifter 11

12 Nyanländ flykting Meryam anlände till Sverige och Kalmar län förra året, det vill säga år Meryam är 28 år och med sig har hon sin 10-åriga dotter Mariana. Förhållandena i hennes hemland gjorde att hon var tvungen att fly från kriget då hennes man sedan länge varit saknad i strid. I hemlandet har hon fortfarande många släktingar. När Meryam kom till Sverige fick hon låna en mobiltelefon fullmatad med information och nödvändiga mobilappar. Abonnemanget för telefonen står kommunen för och med appar och webbläsare kan hon utföra många av de tjänster hon behöver i sin kontakt med olika myndigheter. Dessutom kan hon ringa och SMS:a gratis till både myndigheter och andra nyanlända för att snabbt kunna få svar på frågor. Apparna är översatta till Meryams hemspråk och när hon söker efter något får hon svar både på svenska och på hemspråket. På så vis lär hon sig det nya språket snabbare. I mobilappen ser hon också vilka butiker, myndigheter och andra inrättningar där man talar hennes språk. Mobilappen har tagits fram av ett nystartat företag som med hjälp av myndigheters öppna data kunnat utveckla nya affärsidéer till gagn för både invånare och myndigheterna själva. Precis i dagarna har Meryam fått en uppgradering till mobilappen, så numera kan hon även via telefonens kamera ta bilder på skyltar och få en förklaring på båda språken vad den betyder. För att åstadkomma detta behöver vi bland annat: Arbeta aktivt för ett digitalt innanförskap Utveckla kommunernas e-tjänster Skapa en regional e-identitetshantering Tillgänglighetsanpassa kommunernas digitala information Främja innovationer så att nya tjänster och funktioner kan tas fram Utforma en strategi för hantering av mycket känsliga personuppgifter som bland annat omfattar personer med skyddad identitet För att underlätta och säkra myndighetskontakten har Meryam även fått ett personligt digitalt ID. På så vis kan hon direkt signera olika ansökningar i de e-tjänster som erbjuds. Myndigheternas hemsidor är självklart sedan länge tillgänglighetsanpassade och kan ses i alla typer av enheter. Meryam och Mariana har fått en lägenhet via kommunen och i den finns självklart tillgång till bredbandsuppkoppling. På så vis kan de ha kontakt med sina släktingar i hemlandet via videosamtal, chat, eller andra kanaler. Datorn hon har är en del i kommunens satsning på att alla nyanlända ska vara fullt ut digitalt delaktiga. Eftersom de kommunanställdas datorer byts ut var tredje år så är de fortfarande fullt användbara för andra ändamål än myndighetshandläggning. Datorerna rekonditioneras och lånas sedan ut till de grupper som annars skulle riskera ett digitalt utanförskap. Framförallt uppskattar Meryam möjligheten att på kvällarna kunna fortsätta studera SFI online. Datorn är dessutom ovärderlig när det gäller att söka olika jobb. Till hösten har Meryam kommit in på en distansutbildning på Linnéuniversitet. Hennes plan är att på halvfart studera den marknadsföringsutbildning hon påbörjade i hemlandet men aldrig fick möjlighet att fullfölja. 12

13 Omställningen till svenska förhållanden har fungerat ganska bra, även om det är mycket nytt att lära och förstå. Ett nytt språk, nya regler och framförallt myndigheter som inte står för samma auktoritet och styrning som i hennes hemland. Myndigheter som vill hjälpa istället för att kontrollera. 13

14 Hemvändare Sarah, Sten och deras barn Pelle och Stina, sju och elva år överväger att flytta från sin trånga och dyra lägenhet i Uppsala till Sarahs släktgård på landet i Högsby kommun. Tanken blommar ut för fullt efter att Sarah som gammal utflyttare får en digital välkommen tillbaka-hälsning från regionen. Den visar sig innehålla bra inflyttarinformation. De får tips på lediga tjänster, tomter, hus till salu och lediga lägenheter. De får även information om skola och utbildning, samhällstjänster, föreningsliv och fritidsaktiviteter, allt snyggt och enkelt presenterat. Det nuvarande boendet är dyrt och när de börjar göra jämförande boendekalkyler via informationssidan så visar det sig att boendekostnaden skulle kunna sänkas betydligt om de flyttade. Båda känner plötsligt att det vore skönt med ett lugnare liv och att de vill att barnen ska få en uppväxt med naturen in på knutarna och kanske några djur hemma på den egna gården. Tanken på en flytt känns allt mer lockande. 14

15 Sten blir under diskussionens gång allt mer intresserad av bygdens historia och känner att han vill veta mer om hustruns rötter. Det visar sig att de genom en enkel sökning kan få fram en sammanställning av all den information som finns att tillgå om deras fastighet i både historiska och aktuella databaser i Sverige. Sarah som är lärare brinner för sitt arbete och känner att hon skulle vilja hjälpa till att göra skolorna i Kalmar län ännu mer attraktiva både för personal, elever och föräldrar. Hon blir glad när länets skolor öppet och tydligt visar hur de står sig i konkurrensen inom länet och i förhållande till de övriga länen. Här finns bland annat jämförande uppgifter om grund- och gymnasieskolornas pedagogiska resultat och omdöme om undervisning, lärarresurser och övriga stödfunktioner redovisas på ett tydligt sätt. Hon upptäcker den digitala möjligheten att ha en direkt påverkan på den lokala demokratin. Vissa frågor av stort lokalt och/eller regionalt samhällsintresse presenteras via regionens demokrati-sida och medborgarna kan direkt säga ja eller nej. Om antalet nej-röster i förhållande till röstberättigade överstiger gränsen för vad som krävs för ett folkinitiativ så anordnas automatiskt en rådgivande folkomröstning via internet. Det livslånga lärandet är ett ledord genom alla utbildningsformer och Sten som under en tid funderat på att byta karriär, blir glad då han upptäcker att den digitala infrastrukturen är väl utbyggd och att så många högskole- och universitetsutbildningar går att läsa på distans. Samtidigt finns goda möjligheter att sköta det nuvarande arbetet på distans. Genom länets gemensamma informationssida ser de vilken kompetens som efterfrågas i närområdet och kan läsa prognoser över hur arbetsmarknaden kan tänkas utvecklas under de kommande åren. Alla elevers/studerandes resultat redovisas in till en central funktion med direkt koppling till de antagningsmyndigheter som finns. Den sökande kan ge sitt medgivande till att register samkörs och resultaten läggs då automatiskt till i personens ansökningar till utbildning eller arbete. Arbetsgivare kan på så sätt få direkt tillgång till de studerandes kurstider och resultat redan under studietiden, något som ger arbetsgivaren en möjlighet att knyta kontakter med en önskvärd blivande anställd redan under utbildningen. Linnéuniversitetet och andra lärosäten erbjuder utbildningar som är anpassade för arbetsmarknaden i regionen. Allt detta ger Sarah och Sten och barnen förutsättningar att flytta in, skaffa sig en bra utbildning och komma ut i arbetslivet och kunna stanna kvar i Kalmar län. För att åstadkomma detta behöver vi: Mer uppsökande verksamhet från kommunen/regionen Införa en standardiserad e-identitetshantering Utveckla kommunernas e-tjänster Införa e-arkiv Ha tillgång till öppna data och big data Beakta personuppgiftshanteringen och särskilt rättigheten och konsekvenserna av den enskildes rätt att radera personuppgifter. 15

16 16

17 Nyföretagare Den 35-åriga entreprenören Fia är en guru inom e-handel. Nu söker hon och hennes familj sig tillbaka från London till uppväxtorten Nybro. Flytten gick snabbt eftersom familjen via appen E-medborgaren hittade ett tillfälligt boende. Nybro är en ort på uppgång och det finns tyvärr begränsat med villor till salu på marknaden men tack vare kommunens nya elektroniska planhantering plingar det en dag till i sambon Frans telefon. Nya tomter finns nu ute till försäljning! Eftersom Fia och Frans redan har bestämt sig för vilket sorts hus de vill ha, får de direkt förslag på de tomter som finns tillgängliga som passar deras hus. Fia, som denna dag befinner sig i Düsseldorf, kopplar upp sig med Frans via E-medborgaren och tillsammans väljer de ut en vacker hörntomt med baksida mot naturen. De placerar det tänkta huset och i samma sekund ser de om det godkänns genom att tomtgränsen lyser grön. Om det lyser rött förklaras att huset exempelvis är för nära tomtgränsen och de får förklaring på hur det kan justera detta. Fia klickar på Köp-knappen kl. 22:15 och redan veckan efter står första grävmaskinen på tomten och börjar gräva för grunden. Samtliga leverantörers tidsplaneringssystem är ihopkopplade vilket möjliggör en snabb leverans utan onödiga väntetider. Eftersom alla deras tillval redan är gjorda sker alla nödvändiga förändringar samma dag som de flyttar in bara fyra veckor senare. Försäkring är tecknad, el, vatten och bredband är anslutet och adressändring har skett. Huset är såklart ett så kallat Smart hus som känner av när någon är hemma. Det lär sig också familjens vanor vilket gör att det inte värmer upp varmvatten hela dygnet eftersom det vet att det är på morgonen det behövs mest. Huset vet också att barnen brukar komma hem vid 2 på dagen och därför stängs värmen av när sista person lämnar huset på morgonen och värms upp strax innan 2. Maten, som står i kylläge i ugnen kan lagas till så att den är klar kl. 4. Genom att logga in sig på E-medborgaren så följer Fia sina barns utveckling på dagis/ skola var hon än är i världen. Föräldrarna kan ha kontroll på deras närvaro och resultat och får bra information om vilka aktiviteter som planeras. Via mobilappen betalar de för deras utflykter och skolresor. På E-medborgaren får de även sin deklaration, sitt verksamhetssystem, sin e-shop, de reklamutskick de valt att prenumerera på, förnyar sina recept, sköter kontakten med dagis och hanterar sitt företag. Fia är ofta på resande fot men den dagliga videokontakten med barnen gör att hon inte saknar dem alltför mycket. Hon har även andra videomöten med sina kollegor runt om i världen när hon sitter på hotellrum eller på något av kontoren hon hyr tillfällig plats på. I centrala Nybro hyr de 4 platser i ett kommunalt e-handelskomplex, E-företagaren. I byggnaden finns alla stödfunktioner de behöver och de delar ekonomiavdelning, personalavdelning, utvecklingsavdelning och IT-stöd med 40 andra företagare som är i samma situation. På E-företagaren finns även ett virtuellt innovationscentrum, en stödfunktion som hjälper utvecklare och innovatörer att skydda och utveckla sina produkter samtidigt som kontakter kan knytas med andra företag. Närheten till andra företagare ger Fia och Frans möjligheten att utveckla sin egen verksamhet och ger dem ett stort nätverk med spetskompetens. E-företagaren är den svenska delen i ett internationellt nätverk där hundratusentals småföretagare och innovatörer runt om i världen stöttar varandra i utvecklingen. För att åstadkomma detta behöver vi: Införa en standardiserad e-identitetshantering Utveckla kommunernas e-tjänster Tillgänglighetsanpassa kommunernas digitala information Främja innovationer så att nya tjänster, produkter och funktioner kan utvecklas Förbättra kunskapen om hantering av personuppgifter och enskildas rättigheter 17

18 Hur arbetades den regionala digitala agendan fram? En workshop med ledande tjänstepersoner från landstinget, kommunerna, länsstyrelsen, Linnéuniversitetet, regionförbundet, ehälsoinstitutet, Kalmar Science Park och Information Engineering Center (IEC) sorterade fram 17 beskrivande rubriker från sina olika erfarenheter och perspektiv. Sedan gavs en mindre arbetsgrupp uppdraget att sortera, prioritera och lägga upp det fortsatta arbetet. Detta resulterade i fem arbetsgrupper för att komma fram till vilka insatser som är mest prioriterade inom områdena lärande och kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, infrastruktur, hälsa och slutligen kommunal e-utveckling. För varje tema utsågs även en sammankallande som även fick uppdraget att bjuda in deltagare till det fortsatta arbetet ur ett brett regionalt perspektiv. Som grund till arbetet ligger tre övergripande strategier: den digitala agendan för Europa, en digital agenda för Sverige samt Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi, RUS. Grupperna presenterarade ett 30-tal förslag och initiativ för det fortsatta arbetet. De har även föreslagit vem som kan tänkas ta över stafettpinnen och bära ansvaret för det fortsatta genomförandet. Temagruppernas uppdrag: Formulera mål, hotbilder och scenariobeskrivningar Inventera och beskriva pågående aktiviteter Belysa tre horisontella perspektiven Ta fram ett antal förslag på initiativ Fem tematiska arbetsgrupper 1 : Kompetens Sammankallande Alastair Creelman, Specialist e-lärande Linnéuniversitetet Detta tema handlar om kompetensförsörjning för länets företag och organisationer och om hur våra ungdomar ska rustas på bästa sätt för att fungera i samhället. Samtidigt är det kanske så illa som att mer än var 10:e innevånare i Kalmar län inte använder Internet på egen hand. Ska vi kunna ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen ger måste därför fler bli digitalt delaktiga. Det är lika mycket en fråga om demokrati som förutsättningar för effektiviseringar och ett bättre samhälle. Hälsa, vård och omsorg Sammankallande Diana Axelsson Olsson, Projektledare ehälsoinstitutet Både privatpersoner och företag förväntar sig att kommuner och landsting ska leverera en lika bra service på nätet som man är van vid från banker, resebyråer och mediaföretag. Med en åldrande befolkning i en så gles region som Kalmar län är naturligtvis en modern och bra hemsjukvård en förutsättning för att kunna leva upp till förväntningarna. Men det handlar lika mycket om att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter i den egna verksamheten så att manuella resurser kan frigöras till där de bäst behövs. IT kan hjälpa till att bättre överbrygga organisationsgränser och skapa en enklare, effektivare och bättre offentlig sektor. Infrastruktur Sammankallande Helena Ervenius, Områdesansvarig Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet har som mål att alla i Kalmar län ska ha minst 100 Mbit/s senast Så står det i den bredbandsstrategi som antogs i februari Även om det kommer att krävas stora insatser för att nå dit måste vi ändå samtidigt fokusera på att 1 Se bilaga 1 för gruppdeltagare 18

19 förbättra kvaliteten och minska sårbarheten i nätet. Vi måste även arbeta med att höja kapacitet och kvalitet i de trådlösa alternativen och skapa en robust infrastruktur för vår gemensamma framtid. En bra infrastruktur är en förutsättning för alla de övriga temagrupperna. Näringsliv Sammankallande Louise Östlund, Vd Kalmar Science Park EU-kommissionen menar att den digitala ekonomin kommer växa sju gånger snabbare än resten av ekonomin under de närmaste åren. Man pekar på att det är viktigare än någonsin att vi i tider av ekonomisk tillbakagång tar tillvara på den tillgång som den inre marknaden erbjuder. En snabbare övergång till en digital ekonomi gynnar alla sektorer tack vare ökad produktivitet, effektivitet och innovation. En del företag i Kalmar län har svårt att ta till sig ny teknik och går därmed miste om möjlig effektivisering såväl som produktutveckling som nya marknader. Vinnova presenterade under våren 2013 en studie som pekar på att Kalmar är ett av länen med låg IT-kompetens i företagen. E-utveckling Sammankallande Robert Carlsson, IT-chef Kalmar kommun Enligt SKL krävs det kommunstorlekar på över innevånare för att kunna ta tillvara på de nya digitala möjligheterna på bästa sätt. Alla kommuner har samma uppdrag och utmaningar men i stort sett alla kommuner i länet är för små för att klara utvecklingen på egen hand. I oktober 2013 beslutades därför att det även behövs en femte temagrupp särskild inriktning mot kommunal e-utveckling och samverkan med hjälp av IT. Tre horisontella perspektiv Hållbarhet Ett hållbart samhälle ska tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Här utgår vi, i likhet med Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi, RUS, från tre delar: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Jämställdhet Alla i Kalmar län, oavsett kön, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Ett jämställt samhälle är en viktig framgångsfaktor för regional utveckling, tillväxt och attraktivitet. I RUS samt i länets plan för regional jämställdhet pekar vi ut prioriterade jämställdhetsmål. De insatser som tas upp i länets digitala agenda ska bidra till att uppnå dessa. Mångfald Alla i Kalmar län ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller utryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. I ett samhälle med stor mångfald ökar förmågan till kreativitet och innovation. 19

20 Den fortsatta processen De sammankallande i respektive temagrupp har under arbetets gång haft regelbundna träffar för att diskutera erfarenheter, frågeställningar och arbetssätt. Dessutom har de medverkat vid samtliga möten med programberedningen och har då haft möjlighet att diskutera kring inriktning och förslag på insatser. De har då även lyssnat på varandras föredragningar och tagit del av den vid varje tillfälle särskilt inbjudna föreläsaren. Temagruppernas arbete avslutades med en skriftlig rapport enligt ovan. Sammanfattningen, målen och de förslagna insatserna har de sammankallande i respektive grupp presenterat för programberedningen och för regionförbundets styrelse. Vid sidan av grupperna arbete har regionförbundets ordförande Lars Blomberg och IT-strateg Bengt Falke under våren besökt länsstyrelsens ledningsgrupp och kommunstyrelsen alternativt kommunstyrelsens arbetsutskott i länets samtliga kommuner för att presentera bakgrunden och diskutera temagruppernas förslag. Samverkan har skett med övriga regioner via SKL, Näringsdepartementet och Digitaliserings-kommissionen. Med våra grannregioner har en mera konkret samverkan skett inom ramen för Småland Blekinges Brysselkontors arbetsgrupper arbetsgrupper och det har arrangerats gemensamma överläggningar och temadag för temagrupperna i respektive region. Bland annat har gemensamt informationsmaterial arbetas fram. Dessutom har arbetet presenterats och diskuterats med Kommunchefsgruppen, Skolchefsgruppen, Social- och omsorgschefsgruppen, LänsITgruppen och ett flertal andra grupperingar. Efter diskussionerna i kommunerna, länsstyrelsen, programberedningen och regionförbundets styrelse har materialet från temagrupperna reducerats ner och stuvats om till en gemensam form. Processen avslutas med att dokumentet skickas ut för remisshantering hos parterna och när kommentarerna är inarbetade i dokumentet kommer det att kunna snyggas till grafiskt för att sedan ligga till grund för beslut. Det kan tyckas att detta har varit en onödigt komplicerad och långdragen process. Programberedningen är tydlig med att om detta arbete ska kunna hjälpa till att förbättra länets förmåga att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är det viktigt att förslagen och tankegångarna är ordentligt förankrade. Vår målsättning och förhoppning är ju att alla berörda parter ska fatta beslut om att ställa sig bakom en regional digital agenda för Kalmar län. 20

Digital Agenda för Kalmar län. Handlingsplan för hur länet ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. Remissversion v.1.

Digital Agenda för Kalmar län. Handlingsplan för hur länet ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. Remissversion v.1. Digital Agenda för Kalmar län Handlingsplan för hur länet ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt Remissversion v.1.04 2 Innehåll Inledning... 3 Del 1:... 4 Därför behöver Kalmar län en

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Minnesanteckningar av Bengt Falke: Uppstartsmöte för en digital agenda för Kalmar län 2012-09-19 1. Presentation av deltagarna: Håkan Brynielsson,

Minnesanteckningar av Bengt Falke: Uppstartsmöte för en digital agenda för Kalmar län 2012-09-19 1. Presentation av deltagarna: Håkan Brynielsson, Minnesanteckningar av Bengt Falke: 1. Presentation av deltagarna: Håkan Brynielsson, Regiondirektör, Regionförbundet Christer Bergqvist, Regionbibliotekarie, Regionförbundet Helena Ervenius, Områdesansvarig,

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Regional Digital Agenda för Värmland

Regional Digital Agenda för Värmland Regional Digital Agenda för Värmland Internationellt samarbete 2013 Digitala Agendan för Europa ett av sju huvudinitiativ i EU 2020 Syfte - att maximera informations- och kommunikationsteknikens sociala

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

En digital agenda för Sverige

En digital agenda för Sverige En digital agenda för Sverige Norrköping 14 november 2012 IT-politik i Sverige och EU 2000 2010 2011 Ett informationssamhälle för alla Digital agenda för Europa It i människans tjänst en digital agenda

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Kommunerna är på e! Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Offentliga Rummet Västerås 080603 1 Meny e-förvaltningsmätning

Läs mer

Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7)

Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7) Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7) Bakgrund Med två signaturer den 22 februari 2012 markerades startskottet för arbetet mot en regional Skånsk digital agenda. I pennorna höll regionstyrelsens ordförande

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Strategi för IT- utveckling 2015

Strategi för IT- utveckling 2015 STYRDOKUMENT IT-strategi 2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 Strategi för IT- utveckling 2015 Innehåll BAKGRUND...1 STATLIGA

Läs mer

Nätverk för skolan i e-samhället

Nätverk för skolan i e-samhället Nätverk för skolan i e-samhället Jens Lindh IT-forum/KSL Agenda 26/3 Frukost 09.00 Inledning, Jens Lindh, Per Falk - Om IT-forum, aktuella frågor - En framtidsspaning och diskussion om digitalisering av

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Jörgen Sandström- IT-strateg Tänk om fler privatpersoner och företag fick möjlighet att försörja sig och utvecklas i hela landet. Vi står i den största

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst IP-Only bygger ut ett alternativt nationellt fibernät IP-Only

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Digital agenda för Sverige

Digital agenda för Sverige Digital agenda för Sverige en gemensam kraftsamling för digitaliseringens möjligheter Svenskt inflytande Lars Lundqvist Utmaningar: Att omvandla Europa till det kunskapssamhälle som behövs i en globaliserad

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

DIGITALISERINGENS PROBLEM OCH MÖJLIGHETER

DIGITALISERINGENS PROBLEM OCH MÖJLIGHETER DIGITALISERINGENS PROBLEM OCH MÖJLIGHETER Erfarenheter och omvärldsanalys Rapport från Följeforskning om införande av Digital Agenda i Örebro län (FIDA) av Anders Avdic Shaji Joseph Handelshögskolan Örebro

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Ärende 11. Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020

Ärende 11. Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020 Ärende 11 Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-10-06 KS 2015.0311 Handläggare Thommy Andersson, IT-enheten Regional digital agenda Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

CeSam Programområde Näringsliv och arbete

CeSam Programområde Näringsliv och arbete CeSam Programområde Näringsliv och arbete KommITs och Sambruks höstkonferens 2012-11-14 Bengt Svenson Bengt.svenson@skl.se 070-685 30 24 CeSam Center för esamhället CeSam ska tillsammans med intresserade

Läs mer

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014 Utveckling av e-samhället i Stockholms län IT-forums verksamhetsplan 2014 Innehåll Inledning... 2 E-Förvaltning... 3 Framtida regional samverkan kring e-utvecklingsfrågor 4 Regional digital agenda 4 Öppna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. STADSNÄTEN OCH POLITIKEN LOKALT REGIONALT Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ANTALET INVÅNARE

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum earkiv Kalmar län 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum Anki Heimonen Projektledare 1 Bakgrund I uppdraget för projekt e-arkiv Kalmar län

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer