Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010"

Transkript

1 Nya företag och jobb för regionens utveckling EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år

2 Förord Göran Theolin, chef för Europaprogrammen, Tillväxtverket 2010 är vi mitt i programperioden för det regionala strukturfondsprogrammet i Östra Mellansverige, som omfattar Örebro, Västmanlands, Uppsala, Södermanlands och Östergötlands län. Programmet finansieras med 730 miljoner kronor ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det är mycket pengar och förväntningarna är stora på att de ska användas för att uppnå det övergripande målet, att stärka regionens konkurrenskraft och sysselsättning. Vad har då programmet uppnått hittills? Med stolthet kan jag konstatera att under de första tre åren har över 60 projekt beviljats stöd. De bidrar alla på olika sätt till att uppfylla det övergripande målet. De sex projekt som presenteras i denna broschyr är exempel på den bredd och spridning såväl ämnesmässigt som geografiskt som programmet har. Se gärna dessa projekt som ett smakprov och läs vidare om alla de projekt som har startats i Östra Mellansverige på Vid årsskiftet 2009/2010 hade ungefär 45 procent av de pengar som finns i programmet beviljats för pågående och avslutade projekt (se också sidan 5). Det betyder att det finns 372 miljoner kronor kvar att söka, och programperioden löper till Det finns åtta regionala strukturfondsprogram i Sverige, och Östra Mellansverige är ett av dem. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för dem alla. Jag är övertygad om att dessa program även fortsättningsvis ska motsvara de höga förväntningar som ställs på dem. Göran Theolin Chef för Europaprogrammen, Tillväxtverket 2

3 Fantastisk möjlighet att utveckla vår region Anders Risberg, chef för programkontoret i Östra Mellansverige. Programkontoret för EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige ligger i Örebro. Programkontoret tar emot projektansökningar och granskar att de uppfyller alla krav innan de går vidare för prioritering. Telefon till programkontoret: (växel) E-postadress: tillvaxtverket.se Pengar från Europeiska regionala utvecklingsfonden är avsatta för att utveckla just vår region. Det är klart att det är en fantastisk möjlighet och utmaning, säger Anders Risberg, enhetschef för programkontoret i Östra Mellansverige. Många tunga aktörer är med i det utvecklingsarbetet, fortsätter han. Flera stora universitet och högskolor är med, liksom regionförbunden, länsstyrelser och andra. Nu gäller det att vi även fortsättningsvis ser till att pengarna utnyttjas på bästa möjliga sätt. Den region som formades när programområdet Östra Mellansverige skapades var en helt ny konstellation. De fem län som ingår hade inte tidigare samarbetat så konkret. Så här långt har det varit ett framgångsrikt samarbete, säger Anders Risberg. Det har skapats många länsöverskridande projekt och det tror jag kommer att få betydelse för utvecklingen framöver. Spår av krisen Den ekonomiska krisen har satt sina spår. De små och medelstora företagen har kanske inte orkat engagera sig fullt ut i utvecklingsprojekt, menar Anders Risberg, men i en ekonomisk kris kan i bästa fall våra offentliga medel göra än större nytta. Nu måste vi se till att pengarna används rätt så att näringslivet står bättre rustat när det vänder. Ett område där man gärna vill ha fler projektansökningar är Ett utvecklat informationssamhälle. Många av de utbyggnader av bredband som skulle kunna få stöd har inte kommit till stånd på grund av svårigheter att få medfinansiering. Jag tror det kommer att lossna där också, säger Anders Risberg. 3

4 Strukturfondsprogrammet ger utrymme för kreativitet Carola Gunnarsson, ordförande för strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige. Strukturfondspartnerskapet prioriterar mellan godkända projektansökningar för att skapa bästa möjliga utveckling i regionen. Det formella beslutet om stöd fattas därefter av Tillväxtverket. Strukturfondspartnerskapet har 19 ledamöter som representerar förtroendevalda i kommuner och landsting, arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, arbetsförmedlingar samt intresseorganisationer och föreningar. Det regionala strukturfondsprogrammet ger oss möjlighet att jobba med tillväxtfrågor på ett mer kreativt sätt än tidigare, säger kommunalrådet Carola Gunnarsson, ordförande för strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige. Vi kan testa nya idéer och samverkansformer, och programmet skapar utrymme för kreativitet som man annars inte tillåter sig, fortsätter hon. Hon menar att arbetet inom EU-stödda projekt underlättar utvecklingen i regionen. Tillväxt kan inte beslutas fram av politiska organisationer, det är människorna själva som måste skapa den. EU-projekten involverar många och det ger ett stort engagemang. Carola Gunnarsson tycker också att partnerskapet är en bra arbetsform. I partnerskapet möts olika intresse- och geografiska områden. Ledamöterna har stora egna nätverk och arbetet här breddar deras engagemang ytterligare. De kan sedan återföra goda idéer och tankar till sina respektive organisationer. Fler projekt inom entreprenörskap Ett bekymmer inom strukturfondsprogrammet i Östra Mellansverige har varit att projekten bara har kunnat få 35 % av sina kostnader täckta av EU-medel. Men nu har vi, som väl är, fått utvidga det till 50 % inom insatsområdet Entreprenörskap och det tror jag gör att vi kommer att få fler projektansökningar där. Vi skulle också behöva fler projekt inom Tillgänglighet. Det är lite förvånande att vi inte har haft fler ansökningar där, eftersom infrastrukturfrågor engagerar många. Men jag vet att det kommer flera stora projekt inom det området framöver, säger hon. 4

5 Miljoner till utveckling av regionen Det regionala strukturfondsprogrammet för Östra Mellansverige finansieras med 729 miljoner kronor ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. För att ett projekt ska få stöd från programmet måste det även ha nationell offentlig medfinansiering. Årsskiftet 2009/2010 hade 61 projekt beviljats stöd för sammanlagt 328 miljoner kronor. Det betyder att 372 miljoner finns kvar att söka. Östra Mellansverige EU-ram: 729 miljoner SEK Beviljat per den : 328 miljoner SEK Antal projekt: 61 Genomsnittligt beviljat/projekt: 5,4 miljoner SEK Genomsnittligt beviljat/projekt: 5,4 miljoner SEK Största projektet har beviljats: 87,5 miljoner SEK Minsta projektet har beviljats: SEK Miljoner SEK EU-ram SEK Beviljat belopp EU-ram och beviljade medel per insatsområde Innovativa miljöer 2 Entreprenörskap 3 Tillgänglighet 5

6 Fondbolag väl mottaget av båda parter Projektägare: ALMI Invest Östra Mellansverige AB Projektperiod: Beviljat stöd (SEK): EU:s regionala utvecklingsfond: Nationell offentlig finansiering (SEK): ALMI: Länsstyrelsen Södermanland: Länsstyrelsen Västmanland: Länsstyrelsen Örebro: Regionförbundet Örebro: Regionförbundet Östsam: Regionförbundet Uppsala: Nutek genom ALMI moderbolag: Kontakt: Mikael Karlsson EU-projektet ALMI Invest Östra Mellansverige känner sig väl mottaget av både företagare och investerare. Vi är efterfrågade och fortsätter sprida budskapet om den finansiering vi kan erbjuda, säger Mikael Karlsson, ALMI Invest. Under det första året av projektet fattades ett investeringsbeslut för en företagare i Östra Mellansverige. För 2010 hoppas Mikael Karlsson och kollegorna att ta flera investeringsbeslut. Målsättningen är hög. Hittills har man varit i kontakt med ett 70-tal företagare i regionen. Flera har kommit en bit på väg i processen mot att få ta del av fondens tillgångar. ALMI Invest Östra Mellansverige AB är ett av ALMI Invests fem EU-projekt i landet. I fonden hanteras medel som kan investeras i företag, för att de ska kunna utvecklas, expandera eller för att bearbeta marknaden. Om företagen ska få ja till ytterligare medel, behöver de en privat medfinansiärer. I denna matchmaking kan ALMI Invest hjälpa till, men processen måste drivas av företaget. Genom sina många kontakter i nätverk kan ALMI Invest tipsa om lämpliga finanspartners. Olika företag i regionen Behovet är stort i hela vår region, nämligen att företag inom alla sektorer letar efter dem som vill investera kapital i deras verksamhet, berättar Mikael Karlsson. Däremot ser typen av företag lite olika ut beroende på var i området man är. I Uppsala råder en liten övervikt mot Life Science medan det i Östergötland, särskilt i Linköping, är en dominans av IT-företag. I övriga län, Sörmland, Örebro och Västmanland, är andelen traditionell industri - som söker finansie- 6

7 ALMI Invest i Östra Mellansverige hanterar pengar som kan investeras i företag som vill utvecklas. Från vänster står ALMI Invests medarbetare Björn Persson, Mikael Karlsson, Johan Englund och Anna Söderholm. ring hos ALMI Invest - något högre. Investering per bolag ligger mellan en miljon och 10 miljoner kronor, med en förväntad genomsnittsinvestering på tre miljoner kronor. Utöver kapital bidrar Fondbolaget med egen kompetens och med ett nätverk av tänkbara styrelsepersoner som kan ge kunskap och stöd till bolagen. 7

8 Miljö och prospektering ger gruvtrakter nytt liv Projektägare: Ljusnarsbergs kommun Projektperiod: Beviljat stöd (SEK): EU:s regionala utvecklingsfond: Nationell offentlig finansiering (SEK): Askersunds kommun: Degerfors kommun: Fagersta kommun: Filipstads kommun: Hällefors kommun: Lindesbergs kommun: Ljusnarsbergs kommun: Ludvika kommun: Nora kommun: Norbergs kommun: Sandvikens kommun: Smedjebackens kommun: Östhammars kommun: Länsstyrelsen i Västmanland: Region Dalarna: Att hjälpa företag att prospektera efter malm och att finna nya, kostnadseffektiva lösningar för att ta hand om förorenade gruvmiljöer. Det är två faktorer som ska gjuta liv i anrika gruvtrakter. Utveckling inom dessa områden sker i projektet Bergskraft. Projektet har sin hemvist i Ljusnarsbergs kommun i en trakt som en gång bidrog till att Sverige utvecklades som industrination. De senaste decennierna har det dock gått utför trots att många försök gjorts att locka nya företag. Genom Bergskraft Bergslagen går man tillbaka till ursprunget och hoppas finna en näring som kan ge långsiktighet. 400 kontakter Det finns ett stort intresse, säger projektledaren Stefan Sädbom, som själv är gruv- och prospekteringsgeolog. Han berättar att projektet under sitt första år haft över 400 kontakter från företag i Sverige och utlandet samt organisationer och myndigheter. Som underlag i rådgivningen till intresserade företag används gamla dokument som visar var det sannolikt finns fyndigheter av olika malmer och mineral. Materialet har matats in i en databas som gjorts sökbar. Den används nu för att intressera gruvföretag som vill leta efter en viss sorts malm. Den andra delen av projektet handlar om att finna metoder för att på ett kostnadseffektivt sätt ta hand om giftigt avfall från gruvhanteringen. Vi använder det gamla gruvområdet i Kopparberg som försöksfält, säger Stefan Sädbom. Forskare från Örebro universitet är involverade. Vi har byggt upp ett mobilt laboratorium för att snabbt kunna ta hand om prover, som annars förstörs under transport. 8

9 Bergskraft Bergslagen försöker bland annat hitta nya lösningar för att ta hand om förorenade gruvmiljöer. Region Värmland: Regionförbundet Örebro: Arbetsförmedlingar: Örebro universitet: Privat finansiering: Kontakt: Stefan Sädbom, projektledare, I projektet ingår att hitta alternativ till det gängse sättet att ta hand om gruvavfall, som gick ut på att samla ihop varp (skrotsten) och täcka över med lera för att förhindra att tungmetaller läcker ut. Löser miljöproblem Bland de försök man genomför ingår att använda avfall från bland annat pappersindustrin för att binda in metaller. På så sätt löser vi ett miljöproblem samtidigt som vi hjälper till att lösa även ett annat miljöproblem, säger Stefan Sädbom. Han framhåller att de problem projektet försöker lösa finns på många andra håll i Sverige och övriga Europa. Om vi ska komma vidare till det som är visionen för projektet, att även få till stånd entreprenörer, räcker det inte med att vi är bäst i Bergslagen. Vi måste satsa på en bredare marknad, säger Stefan Sädbom. 9

10 Renare miljö med CLEAN:s klusterföretag Projektägare: Mälardalens högskola, Västerås Projektperiod: Beviljat stöd (SEK): EU:s regionala utvecklingsfond: Nationell offentlig finansiering (SEK): Länsstyrelsen i Västmanland: Nutek: Mälardalens högskola: Katrineholms kommun: Örebro universitet: Exportrådet: Eskilstuna kommun: Kontakt: Emma Nehrenheim Ett av CLEAN-projekten undersöker den norska byggmarknaden. Erbjudandet är ett koncept med energieffektivt byggande, som lockar de norska grannarna. Byggprojektet är ett av flera som växt fram ur klusterverksamheten inom CLEAN, i Östra Mellansverige. CLEAN är ett projekt med stöd från EU:s regionala utvecklingsfond där man utvecklar kommersiella samarbeten mellan företag som kompletterar varandra på miljöområdet. Projektet är omfattande med 55 företag i olika samarbeten och många offentliga aktörer, bland andra två universitet och en högskola. Mix av miljöverksamheter Ett av huvudsyftena med CLEAN är att stärka den miljötekniska exporten i regionen. Samtidigt vill vi stärka tillväxt och utveckling av miljötekniken som sådan, berättar projektledaren Emma Nehrenheim. I projektet ingår en rad olika företag och forskningsprojekt från en mix av verksamheter inom sol- och bioenergiteknik, vattenrening, marksanering och hållbart byggande. Under det första året har grupperna lärt känna varandra och skapat samarbeten i kluster. Inom klustren erbjuds hjälp genom ny kunskap via en rad seminarier. Grupperna har också fått ta del av omvärldsbevakning, om hur marknaden ser ut inom respektive teknikområden. Ur dessa möten har idéer till gemensamma utvecklingsprogram växt fram. Ny marknad i södra Afrika Några företag har gjort exportsatsningar. Med hjälp av våra konsulter har de givit sig ut på andra marknader. Det har lett till att ett av företagen nu är på offertnivå med försäljning till södra Afrika, berättar Emma Nehrenheim. 10

11 Projektet CLEAN stärker utvecklingen av miljöteknik inom en rad olika områden. Detta är ett vattenfilter för rening av dagvatten som man kan sänka ner i en brunn. I projektet arbetar man även med företagens rekryterings- och fortbildningsbehov och ser hur högskolan kan bistå med nya kurser och utbildningar. Under den fortsatta projekttiden ska man arbeta mer systematiskt med att skapa utvecklingsbolag med tre av företagen. Företagen ska i samarbete med forskare och affärsutvecklare bygga upp teknikutveckling inom mark- och vattenreningsområdet. Vi bedömer att det är ett område med stor utvecklingspotential internationellt, konstaterar Emma Nehrenheim. 11

12 Nya möjligheter med handel på internet Projektägare: Entreprenörsfabriken, Huddungeby Projektperiod: Beviljat stöd (SEK): EU:s regionala utvecklingsfond: Nationell offentlig finansiering (SEK): Kommuner: Regionförbundet Uppsala: ALMI: Kontakt: Leo Padazakos, En ny affär kan ha svårt att överleva på landsbygden, men om företaget säljer samma varor via internet öppnas en mycket större marknad. I Entreprenörsfabriken får både nya och etablerade företag hjälp att tänka nytt och nå framgång i affärsvärlden. Entreprenörsfabriken ekonomisk förening har startat EU-projektet e-fabriken. Idén är att stimulera företagande på landsbygden inom Uppsala län, med hjälp av internet, e-handel och en ny modell för såddfinansiering på landsbygden. E-fabriken har en modell där projektdeltagare får tillgång till allt man behöver ha och veta för att bli e-handlare. Projektet har cirka 650 deltagare och har bidragit till start av 200 nya företag. Fler är på gång. Hjälp i fem steg Vi har skapat ett arbetssätt i fem steg som kan hjälpa företag på landsbygden att få del av den nya ekonomin, berättar projektledare Leo Padazakos. Till oss kan företag komma för råd. Vi hjälper dem i vår företagskuvös, från idé till att de är redo att flyga själva. I kuvösen får entreprenörerna coachning, de erbjuds mentorer, hjälp med finansiering och konkreta råd om hur de ska göra produkter och idéer säljbara. Eftersom vi finns på det lokala planet, i deras egen by eller stad, har vi stor förståelse för de särskilda villkor som finns där de bor. Hos oss kan man i lugn och ro utveckla sina planer. I projektet marknadsför man e-fabriken gentemot mikro- och småföretag men även mot dem som tänker starta eget. Det sker via lokala flygblad, mun till mun, månadsblad och en elektronisk tidning. Man ordnar också seminarier inom bland annat företagande, internetbaserad marknadsföring och e-handel. 12

13 Entreprenörsfabriken stimulerar och hjälper företagare till att nå större marknader genom försäljning via internet. E-fabriken har underlättat för invånarna och företagarna att utveckla befintliga företag eller starta nya; starta ett lokalt bageri, en friskola, en spa-anläggning med mera. Det gagnar både oss som bor här och våra företagare om vi tillsammans kan ordna så att vi får den service som vi vill ha, säger Leo Padazakos. Konkret har e-fabrikens medarbetare haft kontakter sedan projektstarten Cirka 200 nya företag har etablerats och 318 befintliga företag har nått nya marknader. 13

14 Dubbelt så många resenärer i kollektivtrafiken Projektägare: Länstrafiken Mälardalen Projektperiod: Beviljat stöd (SEK): EU:s regionala utvecklingsfond: Nationell offentlig finansiering (SEK): Länstrafiken Mälardalen: Länsstyrelsen Västmanland: Regionförbundet Örebro: Banverket: Vägverket: Sala kommun: Västerås stad: Offentlig finansiering i annat än pengar (SEK): Regionförbundet Örebro: Banverket: Vägverket: Skinnskattebergs kommun: Surahammars kommun: Norbergs kommun: Hallstahammars kommun: EU-projektet Mer Koll vill fördubbla resandet med kollektivtrafiken i Mälardalsregionen. Målet ska vara nått Vägen dit är att förenkla för resenären och erbjuda bättre biljettsystem och fler transporter. Mer Koll är ett samverkansprojekt där Länstrafiken Mälardalen är projektägare. Projektet är stort - samtliga 22 kommuner i Örebro och Västmanlands län medverkar. Syftet är att förbättra såväl infrastrukturen som resekonceptet. Tanken är att det ska bli attraktivt att resa kollektivt. 40 olika arbetsgrupper Arbetet är väldigt komplicerat, med 40 olika arbetsgrupper som ska samarbeta inom 22 olika kommuner, berättar projektledaren Stig Johansson. Den första delen av projektet har ägnats åt inventering av områdets transporter och vägar. Några av Mer Kolls arbetsgrupper analyserar alla kollektiva resor som sker i regionen. Det är såväl skolresor som resor med färdtjänst och vanlig kollektivtrafik på både väg och räls. Där det går ska de parallella resorna tas bort. I stället öppnar vi skolskjutsen för vanliga resenärer och barnen kan åka i den allmänna bussen. Då kan vi erbjuda tätare trafik på de mindre orterna. Samordning har inte varit självklar hittills, men redan märks förändringarna i bättre ekonomi och tätare turer. Modernare resecentrum Samtidigt med detta arbete undersöker projektet hållplatsernas standard, och hur resecentrum i centralorterna Örebro och Västerås ser ut och fungerar. Även resecentrum vid mindre orter som Laxå och Sala, som har stor betydelse för arbetspendling, ska rustas upp 14

15 Mer Koll vill fördubbla resandet med kollektivtrafik i Mälardalsregionen. Kungsörs kommun: Sala kommun: Fagersta kommun: Köpings kommun: Eskilstuna kommun: Västerås stad: Arboga kommun: Kontakt Stig Johansson , för att anpassas till pendlarnas behov. Vi försöker få ett bättre helhetsgrepp när det gäller biljettsystem, utbud och betalningsmöjligheter. Bara inom Länstrafiken Mälardalen finns flera olika system, konstaterar Stig Johansson. Snart införs nya avtal, vilka ger möjligheter att förnya trafiksystemet. För resenärerna kommer det nya systemet att märkas först 2011 i några av kommunerna. I andra dröjer det ända fram till 2015 innan det nya trafiksystemet är genomfört för både biljetter och tidtabeller. När det mesta börjar bli klart är den stora utmaningen att locka vana bilister att välja kollektivtrafiken i stället för bilen, säger Stig Johansson. 15

16 Ny teknik ger patienter livskvalitet hemma Projektägare: Linköpings universitet Projektperiod: Beviljat stöd (SEK): EU:s regionala utvecklingsfond: Nationell offentlig finansiering (SEK): Regionförbundet Sörmland: Regionförbundet Östsam: Regionförbundet Örebro: Länsstyrelsen Västmanland: Landstinget Östergötland: Landstinget Örebro: Landstinget Västmanland: Katrineholms kommun: Västerås stad: Linköpings universitet: Örebro universitet: Landstinget Sörmland: Med bättre och trådlös teknik kan livskvaliteten öka för patienter som bor hemma. I projektet NovaMed- Tech är ambitionen att bana väg för innovationer genom ett samarbete mellan vård, akademi och industri. Sju tekniska prototyper är redan på gång. NovaMedTech är ett treårigt tillväxtprojekt med stöd av EU:s regionala utvecklingsfond, som sträcker sig över fem län i Östra Mellansverige. Avsikten med satsningen är att skapa förutsättningar för regionen att ta ledningen i den industriella utvecklingen av ny medicinsk teknik. För att lyckas måste NovaMedTech utnyttja de tillgångar som finns i regionen i form av företag, forskningsverksamhet inom universitet och högskolor, avancerad vård och omsorg från hemtjänst, hemsjukvård/närvård till specialistvård på universitetssjukhus samt verksamhet inom etablerade kunskapscentra. Här finns också en tradition inom medicinteknisk utveckling. Främja innovationer Vi vill skapa en struktur för att främja innovationer inom det medicintekniska området, säger projektledaren Peter Hult. Under det första projektåret har man finansierat 35 delprojekt inom två olika inriktningar. Den ena handlar om medicintekniskt distribuerad vård och personlig hälsa. Det innebär bland annat att utveckla tekniska lösningar för att patienter ska kunna bo kvar hemma, trots svår sjukdom som till exempel hjärtsvikt. Bland annat prövas modeller där man utvecklar trådlösa system för övervakning av patienternas hälsa (som EKG, vikt, syreupptagning mm). Genom att kapa sladdarna ökar man patientens rörelsefrihet och därmed livskvaliteten. 16

17 Med utvecklad teknik vill Nova- MedTech underlätta för patienterna och skapa nya jobb. Uppsala universitet: Inkubera Örebro: ALMI Örebro: Mälardalens Högskola: Vitsen är att patienten ska kunna stanna hemma, genom att sjukvården kommer till dem i stället, beskriver Peter Hult. Utveckla tekniken Det andra produktområdet är medicinsk teknik för bilddiagnosticerad terapi, som ska användas i slutenvård. Förenklat innebär det att man vill förfina dagens diagnosticeringsmetoder genom att utveckla den teknik som redan används vid exempelvis magnetröntgen. Vi vill hitta 150 produkter med kommersiell potential. Vi har redan efter ett år idéer på gång. Av dem ska vi ta 20 stycken till klinisk test, det vill säga pröva i patientarbetet. Det känns lovande, säger Peter Hult. Kontakt: Peter Hult,

18 Forskare följer program och projekt under hela programperioden Programperioden har EU-kommissionen lyft fram följeforskning som utvärderingsansats framför traditionell utvärdering. Traditionellt arbetar utvärderaren utan att låta sig involveras i det som ska utvärderas. Följeforskaren, däremot, ska vara ett bollplank och löpande ge synpunkter och råd till dem som håller i genomförandet av program eller projekt. Följeforskning bedrivs på flera nivåer och syftet är att förbättra och kvalitetssäkra såväl program som projekt fortlöpande. I Sverige görs även en gemensam utvärdering mellan de regionala strukturfondsprogrammen och Socialfonden av respektive genomförandeorganisation. Utmaningen är att hela tiden föra tillbaka erfarenheter och kunskaper till de regionala utvecklingsaktörerna, som initierar nya projekt, samt till strukturfondspartnerskapen. Här följer något av det följeforskningen hittills har konstaterat om Östra Mellansverige: Positivt men längre startsträcka med projekt över flera län Utmärkande för Östra Mellansverige är att många av projekten spänner över flera län. En genomgång av projektkatalogen visar att av 55 projekt utgör inte mindre än 32 stycken flerlänsprojekt. Det visar sig att det som så ofta när man ska arbeta över läns- och regionsgränserna handlar om att balansera motsatta intressen. Flerlänsprojekt medför positiva värden i form av ökat genomslag och även ökade förutsättningar för bestående strukturella effekter, men till en kostnad av ökad komplexitet och byråkrati. Längre startsträcka innan man överhuvud i praktiken kommer igång, och 18

19 längre väntan på att resultaten ska börja infinna sig hör till bilden. Resonemanget landar således i att bejaka de stora länsövergripande projekten, men vara vaksam när det gäller de allra största, och angripa de administrativa mekanismer som komplicerar projektgenomförandet. Vad vi kan göra är att utveckla projektledningen, i syfte att kompensera de bekymmer som följer av de länsövergripande projekten. Det handlar dels om kommunikation från programmyndigheterna till projekten, men framför allt finns det mycket att vinna på att stimulera och strukturera kommunikation och utbyte mellan projekten. På sätt och vis blir ett tydligt projektägarskap än viktigare när man arbetar på det sätt som man gör i Östra Mellansverige. IM-Gruppen i Uppsala AB svarar för programföljeforskningen i de tre programområdena Norra Mellansverige, Östra Mellansverige och Stockholm. 19

20 Tillväxtverket Tel För fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. INFO PRODUKTION: REPORTAGEBÖRSEN. TRYCK: DANAGÅRDS GRAFISKA. TRYCKT I 350 EX, DÄREFTER TRYCK VID BEHOV. 20

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Till media i länen Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötland 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

It i människans tjänst http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/56/5a2560ce.pdf

It i människans tjänst http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/56/5a2560ce.pdf It i människans tjänst http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/56/5a2560ce.pdf It:s roll för samhällsutvecklingen För att koppla samman projektet Tillgänglighet till Hållbar IT i ett högre sammanhang

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

Produktutveckling i små företag

Produktutveckling i små företag Produktutveckling i små företag av varor och tjänster Ett program för att skapa affärsnytta och höja konkurrenskraften. Björn Sandström 1 Tillväxtverket Fler och växande företag Hållbart och konkurrenskraftigt

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Piratpartiet Skinnskatteberg. Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning

Piratpartiet Skinnskatteberg. Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning Anders S Lindbäck Simon Lindgren Jonathan Ström Roger Sperrling Mattias Lennartsson Kent-Ola Hågebrand Bilaga B Konstituerande medlemsmöte Kommunlista

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011 Grupp 1 - Positivt med fondöverskridande program så som Kommissionen föreslår - FLEXIBEL elektronisk hantering gällande ansökan och rapportering önskvärd - Förenklad/samordnad hantering/rapportering av

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Piratpartiet Sala. Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning

Piratpartiet Sala. Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning Antal deltagare på mötet var 6 personer: Anders S Lindbäck Jimmy Lundkvist Björne Pettersson Alexander Örnberg Kim Korths, via facebook Jonathan

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Strukturfondspartnerskapsmöte 150615

Strukturfondspartnerskapsmöte 150615 Strukturfondspartnerskapsmöte 150615 - Ansökningsomgångar - Urvalskriterier - Gränsöverskridande projekt - Bredbandsutlysning 1 Inkomna ansökningar 2015-03-10 Insatsområde Antal ansökningar Ansökt belopp

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Märtha Puranen Tillväxtverket

Märtha Puranen Tillväxtverket Märtha Puranen Tillväxtverket Hur har norra Sverige implementerat Lissabonstrategin i strukturfonderna 2007-20132013 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:92

Regeringens proposition 2006/07:92 Regeringens proposition 2006/07:92 Lag om strukturfondspartnerskap Prop. 2006/07:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson (Näringsdepartementet)

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

Länsplan för Västmanland

Länsplan för Västmanland Länsplan för Västmanland Delprojekt 2: Infrastruktur och kommunikationer transportpolitik och IT/bredband Workshop, den 16 februari 2012 Projektgrupperna Transportpolitik Anders Åkerström, LTV Daniel Artaeus,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige PRESSMEDDELANDE Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige Efter s prioriteringar tar nu Svenska ESF-rådet beslut om ekonomiskt stöd för att bemöta varsel i norra

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 Sid 1 (7) PRESSMEDDELANDE Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid för s sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 för prioriterade följande ansökningar för finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND PRESSMEDDELANDE EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND Vid Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Falun 15 16 juni 2015 fattades beslut om sammanlagt drygt 307 miljoner

Läs mer

VÄSTRA MÄLARDALEN I SAMVERKAN. Handlingsplan. Innovation 2014

VÄSTRA MÄLARDALEN I SAMVERKAN. Handlingsplan. Innovation 2014 Handlingsplan Innovation 2014 Läs mer på www.vastramalardalen.se 1 (6) 1. Bakgrund Projekt Tillväxt Västra Mälardalen pågår från och med 2012-04-01 till och med 2014-10-31 och har beviljats projektstöd

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -???

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? VÄRMLAND -LANDSBYGD, -BRUKSBYGD, -GLESBYGD, OCH STÄDER TRADITIONELLT NÄRINGSLIV Tung basindustri: stål, skog, papper samt

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Pendling och resvanor i Örebro län

Pendling och resvanor i Örebro län Pendling och resvanor i Örebro län Fredrik Eliasson & Fredrik Idevall Fredagsakademi 25 april 2014 Varför är det intressant att veta mer om hur människor pendlar? Sociala kostnader Hälsokonsekvenser Pendling

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer