REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA"

Transkript

1 INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

2 INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven av Internrevisorerna. Material för publicering skickas direkt till tidningens e- mailadress Du kan också kontaktapeter Strandh eller Åsa Wallberg, adresser se nedan. Redaktionskommittén består av följande personer: PETER STRANDH, REDAKTÖR Ernst & Young AB, Box 7850, Stockholm. Tel , fax , e-post: YVONNE ALNEBJER KPMG, Box 49, Västerås, Tel , mobil: , fax , e-post: INGA ASTORSDOTTER Uppsala universitet, Box 256, Uppsala Tel , mobil: e-post: URBAN EKLUND Ericsson, Torshamnsgatan 23, Stockholm Tel G UNILLA LILJEROTH PPM, Box 1605, Stockholm Tel , mobil , e-post: ÅSA WALLBERG Group Internal Audit, R 552, Nordea, Stockholm Tel , mobil: , e-post: LEIF ZETTERBERG, REDIGERING OCH LAYOUT Tel , e-post: NÄSTA NUMMER: Manusstopp den 28 november PRENUMERATION: 300 kronor per år för icke medlem. ANSVARIG UTGIVARE: Guidon Berggren ISSN: TRYCK: Westerås Media Produktion, Västerås, 2007 Omslagsbild: Inga Astorsdotter I N NEHÅLL NR Från redaktören 04 Från ordföranden 05 INFÖR INTERNREVISIONSDAGARNA Intervju: Kennerth Eriksson om CIA-kurs på engelska 11 Gunnlaugur Jonsson från Island på besök hos svenska kollegor Grundutbildning på KPMG 12 Internrevisorn en maktfaktor. Intervju med Agneta Brevenhag, SEB 14 CIA-spalten 15 Lästips 16 Statliga nätverkets tematräff 18 Kurs i operationell revision 19 Nätverksträff om Basel II 20 Från föreningen: Nya medlemmar 21 Från föreningen: Besök från Norge 22 Från föreningen: Styrelsen och kansliet rapporterar I NTE R N R EVISION 2007 Manusstopp Utgivningsdag Nr 6 28 november 17 december Artiklar för publicering skickas till: ANNONSERA I INTERNREVISION Baksida: kronor. Helsida: kronor Halvsida: kronor. Annonserar du flera gånger så bjuder vi på 10 procent rabatt. Alla priser exkl moms. Önskar du annonsera i InternreVision eller på föreningens hemsida, kontakta Yvonne Alnebjer eller Görel Hamilton på kansliet, tel INTERNREVISION 5/2007

3 FRÅN REDAKTÖREN: VI KAN LÄRA OSS AV BRISTER I INTERNKONTROLLEN Internkontrollfrågor är åter i fokus. Det blir ofta stora rubriker när aktieägare, medarbetare och organisationer påverkas negativt av brister i internkontrollen. Emellertid, det finns alltid något att lära sig vilket för utvecklingen framåt och skapar nya möjligheter för internrevisorer att flytta fram sina positioner. RIKSREVISIONEN har granskat en större statlig myndighet med omfattande verksamhet i andra länder än Sverige och avlämnat en rapport om oegentligheter och huruvida kontrollen varit tillräcklig för att bland annat förhindra att tilldelade medel inte använts på avsett sätt. Riksrevisionen skriver att det saknas en tillräcklig medvetenhet om riskerna för förekomst av oegentligheter i verksamheten, vilket bidragit till att skyddsåtgärderna är bristfälliga. Skyddet i de lokala projekten kan betraktas som näst intill obefintligt när det gäller intern kontroll som ska förhindra förekomst av oegentligheter. Det är ingen hemlighet att det finns en svensk företags- och organisationskultur/tradition som innebär att internkontrollkulturen bygger på att man litar på varandra. Detta kommer ibland till uttryck i en något naiv inställning till att alla medarbetare oavsett var de sitter är ärliga, förstår och har kunskap om vad som skall göras och hela tiden gör rätt. Agerar man i länder där korruption är vanligt förekommande måste kontrollsystemen anpassas därefter. Jag ser här ett kompetensområde för internrevisorerna att utveckla. Detta innebär att kunna granska och förstå hur den egna organisationens kontrollsystem skall se ut för att förebygga risken för olika typer av bedrägerier. FINANSINSPEKTIONEN (FI) har granskat en större finansiell institution. I beslutet har FI synpunkter på vilka områden som borde ha granskats av internrevisionen samt har även synpunkter på ansvarsområdet för internrevisionen. Får detta konsekvenser för internrevisorer i allmänhet? En konsekvens är att internrevisorer, speciellt i finansiell verksamhet, måste vara beredda på att kunna bli granskade i efterhand. Och det är självklart enklare att i efterhand ha en uppfattning vilka områden som borde ha granskats samt vilket ansvar internrevisionen har när något oönskat redan inträffat. Jag tror därför att det blir än viktigare för internrevisorer att vara mycket tydliga i dialogen med styrelsen kring de resurser internrevisionen har till sitt förfogande, om de är tillräckliga och vilka riskområden internrevisionen har resurser att täcka. Att göra en heltäckande riskanalys blir dessutom ett mycket viktigt instrument för att styrelsen skall ges möjligheten att bedöma om internrevisionen bör ha utökade resurser för att täcka fler riskfyllda områden. Samt även för att styrelsen skall kunna ha en uppfattning om internrevisionens ansvarsområden visavi andra uppföljande funktioner såsom externrevisionen. Det är trots allt styrelsen som baserat på internrevisionens förslag beslutar om och fastställer internrevisionsplanens inriktning och omfattning. ETT DE LBETÄNKANDE om införande av EU:s åttonde direktiv (SOU 2007:56) har kommit. Där föreslås att det skall bli lag på att alla noterade bolag skall ha ett revisionsutskott. Utskottets uppgifter skall bestå i att övervaka den finansiella rapporteringen, övervaka effektiviteten i företagets interna kontroll och eventuella internrevisionsaktiviteter samt effektiviteten i bolagets riskhanteringssystem. Vi får väl se vad detta leder till men skulle kunna innebära att vi får se internrevisionsenheter i flera företag. I NTENREVISIONSDAGARNA är snart här. Ni har väl anmält er till årets begivenhet där vi bland andra får möta prominenta talare som Marcus Wallenberg, Lars Heikensten, Jens Spendrup, Dan Brännström och Ingrid Eiken. Själv skall jag prata om Internrevisionens roll inom Risk Management. En riktig publikfriare. SIST MEN INTE MINST: Ett citat av Peter M Senge, People don t resist change. They resist being changed. Peter Strandh, Certified Internal Auditor och auktoriserad revisor INTERNREVISION 5/2007 3

4 FRÅN ORDFÖRANDEN: TRUBBELBOKAD, TRE SAKER ATT LÄGGA PÅ MINNET Det är mycket nu! Det känns som om tidskontot hela tiden övertrasseras även om jag vet att det handlar om prioriteringar. Men det känns som om det inte är jag som prioriterar utan någon annan som gör att jag allt som oftast blir dubbelbokad eller trubbelbokad skulle man kunna säga istället. DET ÄR NATURLIGTVIS jättekul att vi internrevisorer blivit så populära och efterfrågade att tiden inte räcker till. Men då gäller det för oss att göra rätt saker på rätt sätt. Att göra saker på rätt sätt kräver dessutom att vi verkligen avsätter tid till att utveckla och förkovra oss. Det är höga krav som ställs idag på internrevisorns kunskap och kompetens. Glöm inte att gå på kurser för det är något som vi ofta prioriterar ned när vi får tidsbrist och då är vi farligt ute på lite sikt. Kompetensen och kunskapen måste vara vår ledstjärna i framtiden för i annat fall är vi snart tillbaka till ruta ett. Vårt rykte och vår image är helt beroende på om vi klarar av att med vår kunskap ge mervärde. E N ANNAN VIKTIG DEL i vårt imageskapande är kvalitetssäkringen. Den ger både oss och ledningen ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt. Det ger oss dessutom en hel del erfarenhetsutbyte med tips och idéer i vårt dagliga arbete om vi utnyttjar kvalitetssäkringen på rätt sätt. Nu gäller det för Föreningen att tillhandahålla kvalitetssäkringen på ett sådant sätt att vi verkligen utnyttjar alla dess möjligheter. Där är vi nästan framme och det program som är framtaget idag uppfyller de flesta krav som ställs på en kvalitetssäkring. Så glöm inte att anmäla er till Kansliet för en kvalitetssäkring. INTERNREVISIONSDAGARNA den 22 och 23 november är ett ypperligt tillfälle att diskutera och utbyta erfarenheter kring dessa frågor. Att dessutom få lyssna till och höra på vad de främsta företrädarna i näringslivet har att säga om oss och vilka förväntningar de har på den framtida internrevisionen ger en ytterligare dimension på dagarna. De aktuella händelserna i näringslivet har vid flera tillfällen satt revisorerna i fokus. Det har varit blandade åsikter om revisorernas insatser. Det har oftast varit externrevisorerna som varit i fokus men man har även haft synpunkter på internrevisorerna, men som vanligt blandar man ihop begreppen så internrevisorns svåra roll blir än mer komplicerad. Som jag skrivit så många gånger förr så förväntas internrevisorn vara en superman som räddar alla situationer, för gör han inte det så får han hård kritik. Det är inte lätt att vara internrevisor men jag är stolt över att vara en. Allt detta kommer vi att på olika sätt avhandla den 22 och 23 november. Så glöm inte att anmäla dig till Internrevisionsdagarna. Vi ses då hoppas jag Signerat Guidon 4 INTERNREVISION 5/2007

5 INFÖR INTERNREVISIONSDAGARNA 2007 MISSA INTE INTERNREVISIONSDAGARNA NOVEMBER ANMÄL DIG NU! Intresset för internrevision har väl aldrig varit större än nu. Det som händer i vår omvärld med myndigheter som visar musklerna om den interna kontrollen och styrningen inte fungerar, betyder att internrevisionen har en stor och svår uppgift att tillföra värde och hjälpa organisationen att nå sina mål som det står i definitionen. Mycket av detta kommer att belysas under våra dagar tillsammans. Vi har många intressanta föreläsare i samtliga spår så det kommer att bli svårt att välja spår. Att näringslivets toppar visar stort intresse har vi fått många bevis på. Inte minst genom att MARCUS WALLENBERG kommer till oss och berättar om sin syn på dagens aktuella händelser. Förre riksbankschefen och numera ledamoten i den Europeiska Revisionsrätten LARS HEIKENSTEN kommer att inledningstala. FAR-SRS visar stort intresse för internrevisorerna och i dag är nödvändigheten av samverkan stor för att kunna påverka näringslivet till en förbättrad intern kontroll. Generalsekreterare DAN BRÄNNSTRÖM berättar om vilka våra möjligheter är. Vi avslutar konferensen tillsammans med JENS SPENDRUP som dels berättar för oss om entreprenörskap och dels låter oss prova öl. Om du inte redan anmält dig så skynda dig att göra det. Anmälningsblankett finns bland annat på vår hemsida, INTERNREVISION 5/2007 5

6 INFÖR INTERNREVISIONSDAGARNA 2007 RISKANALYS ETT VERKTYG Gör en riskanalys! Utropet kan komma som en uppmaning eller kanske som ett välment förslag. Frågan som ibland smyger sig på men inte alltid uttalas är: Hur då? Mats Greens 45 minuter kommer att handla om ett praktiskt angreppssätt på risk och riskanalys. Vi kommer att börja med att märka ord, det vill säga vad menar vi egentligen är det risken eller bristen vi syftar på och har det någon betydelse? Nästa steg blir att få en ungefärlig uppfattning om hur stor risken är vad är det som påverkar den uppfattningen? Slutligen landar vi i processkartor och riskblanketter och försöker koppla ihop flera saker på en gång vilken risk pratar vi om? Var uppstår risken och vad har vi för aktiviteter och moment som skall hantera risken? I den mån risken reduceras, är det i så fall sannolikheten eller påverkan som minskar och hur mycket? Genomgående är det Excel som är verktyget för att åskådliggöra exempel och hantera dokumentationen av riskbedömningen. Små enkla modeller som gjorts i väntan på den stora systemlösningen. Förhoppningsvis kan exemplen inspirera till översättning till din verksamhet och du behöver inte kunna Excel, det är risker det handlar om. Du klarar dig lika bra med pappersdokument och blädderblock men det är roligare med en rätt placerad hyperlänk (tycker Mats). Mats Green, verksam inom KPMG, har sin bas inom internrevision och konsultationer. Han är uppdragsansvarig internrevisor i ett flertal sparbanker. Han har specialiserat sig på kreditgivning och risker inom detta område och är också ansvarig för interrevisionsprocessen i alla dess led inom detta område. Detta kommer troligen att lysa igenom under hans presentation. INTERVJUTEKNIK ATT MÖTA DINA MEDMÄNNISKOR Att snabbt bygga en relation där personen du intervjuar känner förtroende för dig är grundlägggande för att kunna genomföra en intervju och uppnå dess syfte. Goda förberedelser underlätttar därför själva genomförandet av intervjun, för under själva intervjun är det en mängd andra saker utöver frågorna som du bör kunna läsa av, exempelvis kroppsspråk hos den intervjuade. Intervjuteknik handlar om att möta dina medmänniskor på rätt plan. Att kunna leda intervjun för att uppnå det syfte som fastställts inför intervjun och få svar på de frågor du ställer. Konsten att genomföra en lyckad intervju är någonting du lär dig genom erfarenhet och praktiska övningar. Kom och lyssna på Helena Sundén som under Internrevisionsdagarna kommer gå igenom grunderna för hur du kan förbättra din intervjuteknik. Helena Sundén ska vara lärare på föreningens tvådagarskurs i intervjuteknik som ges under EURO-SOX Anders Hult är partner på Deloitte och leder gruppen Enterprise Risk Services inom Deloitte. Han har omfattande erfarenhet av extern- och internrevision samt IT-revision. Anders Hult är en erkänd specialist inom bolagssstyrningsfrågor med fokus på den svenska koden och EU:s nya bolagsdirektiv. Nyligen annonserade Kollegiet för Bolagsstyrning att koden skall omfatta alla börsnoterade företag. Beslutet som var väntat leder till förändringar för de mindre börsnoterade bolagen. Men hur påverkar detta företagen och vad är de bästa råden för att hantera de nya omständigheterna? För drygt ett år sedan meddelade Kollegiet att kraven enligt koden på styrelsens rapportering av intern kontroll över finansiell rapportering mildrats väsentligt och att dessa lägre krav kommer att gälla tillsvidare. Motiven för att göra en så drastisk förändring av Koden som var under införande har inte varit klargörande. Marknaden ser nu allvarliga brister inom finansbranschen beroende på svag intern kontroll och insideraffärer. Kan en starkare kod ha någon inverkan överhuvudtaget eller är lösningen ett Euro-SOX? 6 INTERNREVISION 5/2007

7 INFÖR INTERNREVISIONSDAGARNA 2007 BOLAGSSTYRNING: VAD KAN VI I SVERIGE FÖRVÄNTA OSS BASERAT PÅ UTVECKLINGEN INOM EU? Elisabeth Styf är Internrevisionschef på Riksgälden och Vice President i ECIIA s Management Board. Elisabeth skriver för närvarande på en licentiatavhandling avseende styrelsens ansvar att överblicka de risker som relateras till styrelsens ansvar för god intern kontroll för finansiell rapportering. Som vi alla känner till är det inte ovanligt med skandaler som relateras till olika typer av ekonomisk brottslighet i företagsvärlden såväl i Sverige som i USA och Europa. Det sägs att gemene man inte längre har förtroende för näringslivet, vilket är mycket allvarligt. Förlorat förtroende innebär höga transaktionskostnader vid kapitalanskaffning. Det finns utredningar som pekar på att kapitalplacerare är beredda att betala procent högre pris för aktier i bolag med god ägarstyrning. I de flesta länder har lagstiftning, självsanering etc. vuxit fram i ett försök att förbättra och effektivisera näringslivets ägarstyrning. På EU-nivå arbetas det med harmonisering inom området ägarstyrning (corporate governance) och syftet är att produktionsfaktorer, arbete, varor och tjänster ska kunna röra sig fritt över gränserna. Sverige är inte längre ett isolerat land utan tvingas anpassa sig till vad som händer i övriga Europa och naturligtvis i USA. Det är inte bara svenskt näringsliv som påverkas, utan vi har under den senaste tiden även fått intern styrning och kontroll i staten, god sed för styrning av lantbrukskooperativa företag och föreningsföretag, god sed för styrning av kommuner och landstingsägda företag etc. Det är viktigt att internrevisorer följer utvecklingen på EU-nivå och ECIIA har i sin målformulering definierat två viktiga delområden för sina aktiviteter. Det ena är att genom olika typer av lobbingverksamhet försöka påverka beslutsfattare inom EU att i olika regelsystem nämna internrevision som en given aktör i en effektiv ägarstyrning. Den andra uppgiften är att genom akademiska nätverk få universitet och högskolor att satsa på akademisk utbildning och forskning i internrevision, vilket på sikt kommer att höja statusen för vårt yrke. Elisabeth kommer att prata om hur ECIIA arbetar, men även resonera runt det förlorade förtroendet, hur det har påverkat och påverkar styrelser och internrevisorer. VÅRA MEDARRANGÖRER PÅ INTERREVISIONSDAGARNA HUVUDSPONSORER GULDSPONSORER INTERNREVISION 5/2007 7

8 INFÖR INTERNREVISIONSDAGARNA 2007 VINSTENS BETYDELSE Bengt Kristensson Uggla arbetar vid ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens företagsekonomiska institution vid Åbo Akademi. Han är docent i tros- och livsåskådningsvetenskap med en professur inom filosofi, kultur och företagsledning. Jag har på sätt och vis gått på tvären genom det akademiska. Med en lärarexamen i botten har jag undervisat på såväl grund- som forskarutbildningsnivå inom allt från teologi och pedagogik till vårdvetenskap och företagsekonomi. De senaste åren har jag dessutom sysslat med ledarskapsutbildning och omvärldsfrågor, säger han om sig själv. Vilken drivkraft utgör vinstbegreppet för oss människor och vart leder det? Vi står idag inför det största globala välståndslyftet i människans historia men vilken roll har egentligen vinsten för företag och människor? Ganska ofta reduceras svaret till ordet aktieägarvärde. Men ekonomi är endast en aspekt av mänsklig tillvaro. Bengt Kristensson Uggla pläderar för mer komplexa modeller som förmår göra rättvisa åt att såväl organisationer som företag inte upprätthålls enbart genom konkurrens, utan också oundvikligen kräver samarbete för att fungera. Ibland förefaller egenintresset att dominera men egoismen kan inte heller stå modell för mänskligt agerande. Inget företag och ingen människa kan existera på enbart egna villkor. Människan är en varelse som inte kan leva utan att leva av andra, på gott och ont. Bengt Kristensson Uggla har också hunnit med att skriva ett antal böcker, till exempel Slaget om verkligheten: filosofi omvärldsanalys tolkning som handlar om tidens sökande efter identitet i en värld av ökad globalisering av informa- Informationssäkerhet en allt viktigare del av den interna kontrollen PETER TORNBERG CISSP DELOITTE Informationssäkerhet ses många gånger enbart ur tekniska perspektiv. Diskussionerna gäller brandväggar, inloggningsdosor och liknande. Men lösningen måste också följa en strategi för att säkra företagets kritiska resurser och vara en del av en välplanerad och systematisk riskhantering inom företaget. Riskanalys och riskhantering börjar alltid i företagsledningen med att identifiera de mest viktiga och sårbara delarna i olika informationsprocesser. Därifrån kan den interna revisionen ta itu med sitt jobb genom granskning av kontrollmål och kontrollaktiviteter. Det är här informationssäkerheten också tar sin utgångspunkt. Med de kritiska resurserna identifierade kan man göra bedömningen vilka resurser som har fullgott skydd, vilka som behöver skyddas ytterligare och i vissa fall vilka som kan få vara mer öppna. Att göra denna distinktion innebär att informationssäkerheten kan utformas på ett kostnadseffektivt sätt med rätt åtgärder på rätt plats. Med rätta utgångspunkter blir det uppenbart att själva genomförandet av arbetet måste innehålla processer för konfidentialitet, integritet och nivåer för olika tillgängligheter för företagets information. Det är just dessa komponenter som den interna kontrollen kan förlita sig på för att skydda kritisk information. Utan god strategi och relevant informationssäkerhet kan de interna kontrollerna helt enkelt inte vara tillförlitliga. Slutsatsen måste bli att effektiva interna kontroller beror på god informationssäkerhet och att informationssäkerhet därmed är en väsentlig del i den interna kontrollen. Deloitte levererar tjänster som företag behöver för att utveckla en strategi gällande informationssäkerhet. Deloitte hjälper också till med implementeringen av den framtagna strategin för att uppnå ändamålsenlig intern kontroll. 8 INTERNREVISION 5/2007

9 tionen, ekonomin och kommunikationerna samt ökade folkomflyttningar. EN NY SYN PÅ I NTERNREVISION? Vi är mycket glada att Ingrid Eiken, statssekreterare hos kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och tidigare chef för Regeringskansliets internrevision, kommer till Internrevisionsdagarna för att tala om sin syn på internrevision. Hur ser det ut nu, ur ett annat perspektiv? Förändras synen om man byter spår och arbetar som chef i en helt annan miljö? Ingrid Eiken har lovat att reflektera över detta utifrån sin nya plattform, den politiska arenan. Ingrid Eiken började som statssekreterare på kulturdepartementet tillsammans med nuvarande kulturministern. Det var efter en lång karriär med olika chefsjobb bakom sig som Ingrid valde att kliva in i en politisk roll. I de tidigare uppdragen finns, förutom jobbet som revisionschef i Regeringskansliet, bland annat rollen som en av cheferna i ledningen för det svenska EU-ordförandeskapets genomförande 2001, diverse utredningsuppdrag och flera år vid Internationella Valutafonden i Washington. Själv säger Ingrid att en viktig drivkraft för henne varit en längtan att hela tiden prova på nya roller i nya sammanhang. Jag är nyfiken, otålig och vill hela tiden förbättra verksamheter jag har ansvar för. Det är nog den gemensamma nämnaren i mina olika uppdrag, svarar Ingrid på frågan om det finns någon tråd i hennes karriär. LÄS MER OM INTERN- REVISIONSDAGARNA 2007 I ÅRETS SISTA NUMMER AV INTERNREVISION Rätt fokus på IT-riskerna? Transcendent Group hjälper verksamheter att identifiera och hantera sina IT-relaterade affärsrisker. Våra tjänster inkluderar; Vi är ett team bestående av erfarna och certifierade IT-revisorer, informationssäkerhetsspecialister Transcendent Group är en av huvudsponsorerna för Internrevisionsdagarna Besök oss gärna i vår monter! Transcendent Group levererar rådgivning inom informationssäkerhet och IT Governance till flera av Sveriges största företag och offentlig sektor. Vill du veta mer? Sverige Martin Malm, CISA CISSP, +46 (0) USA Johan Lidros, CISA CISM, INTERNREVISION 5/2007 9

10 SUGEN PÅ EN CIA? Kennerth Eriksson har med friskt mod kastat sig in i studierna Nästa år kommer Internrevisorerna att i samarbete med Management Språkinstitut erbjuda en engelskakurs som baseras på vokabulären i CIA del 1 som ett stöd till medlemmarna inför certifieringen. Kennerth Eriksson gick kursen hösten 2006 och våren 2007 tillsammans med sina kollegor på Försäkringskassan. När vi gjorde språktestet kändes det att jag inte använt engelskan på länge, säger Kennerth, allt var bara goja. DELTAGARNA delades in efter testet i tre grupper utifrån kunskapsnivå och samlades med läraren tre timmar varje vecka på arbetstid. Studietakten var tuff. Som hemarbete hade de ett kapitel per vecka vilket tog fem eller sex timmar att gå igenom. I början slog Kennerth upp vartenda ord vilket var för tidsödande. Han fick därför ändra studieteknik och börja skumläsa. Nu har jag kommit in i språket men det tog ett tag, menar Kennerth, så för mig har kursen varit jättebra. Det tog ett tag att komma in i engelskan, säger Kennerth Eriksson. Han menar att det är bra att göra provet bara för att få känna av atmosfären. Att fylla i formuläret för hand kändes DAGS ATT PLANERA NÄSTA ÅRS KURSER. VI STARTAR HELT NYA UTBILNINGAR HÅLL UTKIK PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA: gammalmodigt och det är tråkigt att vänta på svaret i flera månader. Kennerth upplever CIAproven som snudd på hemliga: det framgår inte något om poängsättningen för respektive fråga och man får inte veta om man har klarat frågan vilket kan vara bra ur ett lärandeperspektiv. Han ser fram emot den förenklade processen nästa år när provet görs direkt i datorn. Kennerth gick upp på både del 1 och 2 samma dag men hade helt olika inställning inför dem. Jag trodde att jag skulle klara del 1 och var därför mer nervös, medan del 2 blev roligare att göra för jag hade inte samma press på mig själv, säger Kennerth. UNDER VÅREN blev läraren mer av en lots då deltagarna läste oftare på egen hand. Kennerth anser att det är en fördel att läsa tillsammans med kollegorna. Vi pratade CIA så mycket hela våren så till slut var jag nästan trött på det, medger Kennerth. Kennerth och hans kollegor får 40 timmars lästid inklusive språkkursen av arbetsgivaren per CIA-del. Det är viktigt med chefens stöd och att chefen i det här fallet också läser ökar förståelsen för de anställdas slit. Även om Kennerth anser att exemplen i CIA-boken och i CIA-provet är väldigt amerikanska hanteringen av lönecheckar är ett exempel på olikheterna mellan Sverige och USA så är det bra att ha en gemensam grund kopplad till verkligheten. CIA-certifieringen är ju dessutom som en kvalitetssäkring, säger Kennerth. Vi önskar Kennerth, chefen och kollegorna lycka till med sina certifieringar! TEXT OCH FOTO: ÅSA WALLBERG 10 INTERNREVISION 5/2007

11 Ett mycket bra ömsesidigt utbyte av kunskap Gunnlaugur Jonsson från Island besöker svenska kollegor Gunnlaugur Jonsson hann även med en nätverksträff där han fick veta hur andra offentliga internrevisorerna arbetar. Gunnlaugur Jonsson är sedan 1 januari i år anställd som internrevisor vid University of Iceland. Han är en av de första statliga internrevisorerna på Island och den förste inom universitetssektorn. På Island finns idag 80 personer som är medlemmar i IIA. En siffra som måste betraktas som mycket hög i ett land med en befolkning på personer. Merparten av internrevisorerna jobbar inom finans-, bank- och försäkringssektorn. Reykjaviks kommun har också anställda internrevisorer. Men inom den statliga sektorn har man i huvudsak litat till externrevision i form av alltingets motsvarighet till Riksrevisionen. Varför har universitetet skaffat internrevision? Det kommer in mer och mer forskningsmedel från EU och därmed också krav på olika former av revisioner. Gunnlaugur har arbetat som ekonomichef vid University of Iceland sedan 1988 och kan alltså verksamheten mycket bra. Dessutom har han jobbat mycket inom de nordiska universitetens samarbetsorganisation, NUAS. Det har varit problem med att avsluta ekonomichefsjobbet och börja med internrevision, det har hittills gått i varandra. Därför kan jag tyvärr inte granska ekonomisystemet än på några år. Men jag har gjort en granskning av studiedokumentationssystemet, som också en viktig del av universitetet. Det är inte aktuellt att anställa fler internrevisorer vid de andra universiteten och högskolorna på Island. Du är den förste internrevisorn, utan kollegor och har inte jobbat med revision. Tror du det går bra ändå? Det ska nog gå. Det är en fördel att jag kan verksamheten så bra. Men anledningen till att jag är här i Sverige är just bristen på kollegor på Island. Gunnlaugur är mitt uppe i ett två månader långt studiebesök på internrevisionsavdelningar vid olika universitet. Han har besökt kollegor vid internrevisionen på Karolinska institutet, Uppsala universitet, SLU och Linköpings universitet. Just nu är jag i Lund och här ska jag vara i hela sex veckor och ska faktiskt göra en revision här. Jag hoppas att jag får bra handledning och får jobba mer som assistent. Men eftersom jag kan universitetsvärlden och det trots allt är ganska likartat så har jag även fått lära mina kollegor ett och annat. Så det blir ett mycket bra ömsesidigt utbyte av kunskap. TEXT & FOTO: INGA ASTORSDOTTER OMFATTANDE GRUNDUTBILDNING PÅ KPMG Under de fem första åren får nyutexaminerade civilekonomer på KPMG en omfattande grundutbildning i revision. Syftet är att sätta sig in i kundernas behov. Bland annat ska den nye medarbetaren lösa ett verkligt fall (case) på 32 timmar. We hire for attitude and train for skills, säjer Anders Bäckström, delägare i KPMG. Det är medarbetarens attityd som är viktig. KPMG:s verksamhet är indelat i tre huvudområden: Revision, Skatter och Rådgivning. Internutbildningen omfattar hela organisationen. Både externa och interna lärare anlitas i utbildningspaketet. Utbildningarna på över 100 timmar per år följer medarbetaren under dennes karriär från assistent till partner. Andra året avläggs KPMG:s eget kunskapstest, tredje året IREV:s kunskapstest och fjärde året revisorexamen. På det femte året avläggs Högre revisorsexamen och en möjlighet till Manager-position erbjuds. Utbildning och revisionsuppdrag varvas hela tiden för att skapa ett flöde av kunskap och erfarenhet. Med attityd menar vi personer som har ett vinnande tänkesätt, säjer Anders Bäckström. Vi efterfrågar sociala personer som ser samband mellan samhälle och näringsliv, som är driftiga, med en egen inre motivation och utlandserfarenhet. TEXT OCH FOTO: ÅSA WALLBERG INTERNREVISION 5/

12 NAMN: Agneta Brevenhag. BEFATTNING: Koncernrevisionschef på SEB sedan maj BAKGRUND: Civilekonom på Handelshögskolan i Göteborg; auktoriserad revisor. TIDIGARE UPPDRAG: Ordförande i föreningen XBRL ( ), Medlem i FAR:s styrelse ( ).

13 Internrevisorn en maktfaktor Som chef för SEB:s koncernrevision har Agneta Brevenhag en nyckelroll när det gäller att säkerställa den interna kontrollen. En roll som förändras i takt med att internrevisionens status ökar. TEXT: CAROLINA JOHANSSON FOTO: ULF BERGLUND NÄR AGNETA BREVENHAG rekryterades till tjänsten som koncernrevisionschef för SEB för drygt två år sedan hade hon arbetat i tjugosex år som extern revisor, och även om hon trivdes så erbjöd SEB den utmaning som krävdes för att hon skulle byta sida. Den finansiella sektorns komplexitet och uppdraget att harmonisera bankens internationella verksamhet lockade henne, och hon har inte ångrat sig. Som internrevisionschef har jag stora möjligheter att påverka, och arbetar närmare verksamheten. Det är nog den största skillnaden från att arbeta som extern revisor, säger Agneta Brevenhag. Jag arbetar nära både styrelse, ledning, och mot de operativa cheferna. Som anställd av banken har jag också tillgång till information som rör alla aspekter av verksamheten vilket gör att jag kan gå in på djupet, vilket man sällan har möjlighet till som extern konsult. Jämfört med den industriella sektorn så har den finansiella sektorn arbetat längre med frågor kring intern kontroll, och internrevision har en lång historia inom SEB. Det är en respekterad enhet som stöttas av ledning och styrelse. Ur det perspektivet är det antagligen enklare att vara internrevisor i en bank än i ett industriföretag i och med att man aldrig blir ifrågasatt, menar Agneta Brevenhag. Å andra sidan är nog den finansiella sektorn den största utmaningen man kan tänka sig som internrevisor, inte minst med tanke på den komplexa riskbilden inom handels- och tradingverksamheten, säger hon. DET FALLER PÅ Agneta Brevenhag att säkra och utvärdera bankens interna kontroll och riskhantering, eller se till att det finns processer så att risker upptäcks innan något sker. Just riskhanteringen utgör en stor utmaning för en bank i fråga om kreditrisker, marknadsrisker i tradingverksamheten och andra operationella risker. Hennes avdelning har 120 anställda i 14 olika länder, vilket komplicerar uppdraget eftersom olika enheter påverkas av sina respektive länders företagskulturer. Samtidigt är det en spännande tid att vara internrevisor, och visst märker vi av att statusen ändras. Internrevision har blivit mer av en maktfaktor att räkna med, säger hon och noterar att hon är den enda interna chefen, förutom Annika Falkengren, som rapporterar direkt till styrelsen. DE N ÖKADE FOKUSERINGEN på internrevision speglar naturligtvis de krav på intern kontroll som uppstod efter Enron-kraschen i USA och som fått uttryck i det amerikanska regelverket MER OM SEB: SEB bildades 1972 då Stockholms Enskilda Bank (grundad 1856) slogs samman med Skandinaviska Banken (grundad 1864). SEB har genom åren vuxit till en ledande nordeuropeisk finansiell koncern och förra året firade banken sin 150-årsdag. Numera finns kunder och medarbetare över hela världen. Banken har cirka företagskunder och fem miljoner privatkunder. Fler än hälften av SEB:s cirka medarbetare finns utanför Sverige. Sarbanes-Oxley Act (SOX). I Sverige har den sin motsvarighet i bolagsstyrningskoden, som visserligen kräver att företagsledningen intygar att den interna kontrollen är god, men inte alls är lika långtgående som SOX. Agneta Brevenhag menar att den svenska koden inte inneburit någon större förändring, i och med att banken under så lång tid arbetat med intern kontroll och riskhantering. Däremot har SOX haft en inverkan. SOX påverkar oss inte direkt eftersom vi inte är noterade på någon USAbörs, men indirekt eftersom flera av våra konkurrenter omfattas av den. Det ökar trycket även på vår styrelse att ytterligare styra upp den interna kontrollen. På så vis har SOX haft större inverkan än koden. Det betyder ju också att vår interna standard kommer att överstiga bolagskodens krav, säger hon, och tilllägger att det som tagit mycket tid är Basel II, det EU-gemensamma direktivet som reglerar hur bankerna beräknar risker vid utlåning. E N KONSEKVENS AV de nya regelverken är att en stor del av internrevisionsenhetens arbete riktas in mot compliance, eller efterlevnad. Internt har Agneta Brevenhag arbetat hårt de senaste åren med att harmonisera bankens verksamheter i de olika länderna. När hon tillträdde hade SEB expanderat utomlands och bland annat köpt tre banker i de baltiska staterna och en stor bank i Tyskland. Vad vi hade var ett antal olika banker med olika kulturer och en stor del av mitt uppdrag har varit att få ihop internrevisionen och integrera den så att vi arbetar INTERNREVISION 5/

14 FORTS FRÅN SID 12 enligt samma syn och samma standard oavsett land, säger hon. Det har inneburit att arbeta fram en gemensam standard för den interna revisionsmetodiken, en global riskanalysprocess, samt gemensamma utbildningssatsningar och kvalitetssäkringsprocesser. Kort sagt, att säkra att alla arbetar på samma sätt. Revisionsarbetet drivs på landsbasis, men de olika ländercheferna träffas minst en gång i månaden för att stämma av frågor och arbetssätt. SEB har även byggt upp en hemsida där alla revisionsmallar finns samlade. Den uppdateras löpande med nyheter och information för att underlätta kompetensöverföring. I arbetet med denna harmonisering har SEB tagit in Ernst & Young som extern konsult och bollplank. Agneta Brevenhag ser flera fördelar med det. Det positiva med att använda konsulter är att de har en stor kompetens och kan dela med sig av erfarenheter från andra företag. Vi kunde ha valt att göra det själva, men på detta vis får vi både en avlastning och nya impulser, säger hon. Framöver kommer de gemensamma verktygen göra det enklare att vidga och fördjupa internrevisionens roll, menar Agneta Brevenhag. Hon liknar ansvarsområdet vid en värdekurva. Längst ned hamnar regelefterlevnad, vilket naturligtvis alltid kommer att vara en viktig del av vårt arbete, men när vi Det är viktigt att vara klar över var olika saker ska hanteras: är det en styrelsefråga eller en managementfråga? förflyttar oss upp på värdekurvan skiftar fokus mer och mer till riskhantering och verksamhetsstyrning. Högst upp ligger de mer strategiska frågorna, eller initiativ för hur banken ska nå sina strategiska mål. Hon menar att avdelningen just nu befinner sig någonstans i mitten av kurvan, med sikte på att förflytta sig allt högre. För att göra det och verkligen utveckla de möjligheter som finns krävs en hel del arbete, utbildning och kompetensväxling. Det handlar också om att arbeta mer proaktivt, vilket i sin tur kräver förståelse för hela verksamheten och dess risker och behov. Det är viktigt att vara klar över var olika saker ska hanteras: är det en styrelsefråga eller en managementfråga? Sedan är det ju så att den interna kontrollen inte är något statiskt. Vi måste hela tiden vara flexibla och utvecklas jämsides verksamheten, säger Agneta Brevenhag. CIA-SPALTEN H EJ ALLA INTERNREVISORSVÄNNER! Hösten har kommit. När vi åkte hem från landet kunde vi njuta av alla de fantastiska höstfärgerna allt från grönt till blodrött. Det är fantastiskt vackert särskilt när solen lyser upp delar av lövverket. Men det märks också på annat sätt att hösten kommer: mörkare kvällar, var sjutton är alla reflexer, en klar och skön luft. Och massor att göra jag skriver detta högt uppe i luften på väg att revidera en av våra utlandsfilialer! En annan höstaktivitet är tentamensdagarna i november och eftersom sista anmälningsdagen nu har passerat så vet jag att det återigen är många som vill skriva. Det nya mönstret för detta tillfälle är att vi har ungefär lika många deltagare i alla fyra delproven, vilket inte har hänt tidigare. Allt som händer i vår omvärld gör det bara tydligare att det är viktigt med välutbildade och vetgiriga internrevisorer som förmår att förstå både verksamhet och risker och som väl känner till våra yrkesetiska regler för att hantera uppkomna situationer. Ett CIA-diplom skyddar inte mot att begår misstag eller att arbeta i företag där misstag begås, men ett strukturerat arbetssätt kan hjälpa till i utredningen om var och varför något gick snett! Vi har fortfarande inte fått detaljer kring det nya systemet för att avlägga tentamen, men vi vet att per den 1 februari 2008 kommer systemet att se annorlunda ut och vara mycket mera lättillgängligt för den enskilde tentanden. Men samtidigt kommer det också att krävas ett större exakthet när man skickar in sin anmälan första gången är anmälan inte komplett riskerar man att missa det kommande examensfönstret. Mer information lägger jag ut på hemsidan när allt är klart och i det nya systemet finns inget utrymme för mig att se mellan fingrarna - om inte alla uppgifter är med så går inte anmälan vidare till USA för processing och då får man inte tentera som avsett. Det finns rätt stora förbättringsmöjligheter på detta område, om jag ska vara ärlig. Men nu gäller det att se framåt mot den 14 och 15 november när alla ivriga samlas i centrala Stockholm för att fylla i de ovala ringarna med en mjuk blyertspenna! Tills dess må väl i höstsolen! Vänliga hälsningar Gunilla tel / INTERNREVISION 5/2007

15 LÄSTIPS: INTERNAL AUDITOR, AUGUST 2007 A focus on integrity Det finns mer än ett skäl för att den här artikeln väcker intresse bland läsarna. Framför allt för att den rör sig om mycket heta och aktuella frågor kring företagens beteende eller om deras dåliga beteende med tanke på de senaste årens skandaler. Den andra anledningen kan vara själva lösningen där författarna föreslår att företagen bildar en särskilt funktion i form av en enhet för företags integritet corporate integrity unit or CIU. Assessing political risk Ett växande problem för framförallt revisorer inom multinationella företag är riskerna som associeras med nya och oväntade utmaningar när företag sprider sig till mindre kända marknader. Enligt författarna ska en noggrann och objektiv politisk miljöbedömning genomföras. Vilka är de typiska riskerna som företag är utsatta för? Vilken roll spelar ledningen samt interna revisorer inom bedömningsprocessen? Tillsammans med svar på föregående frågor man kan också hitta några värdefulla praktiska tips om själva riskbedömningens faser. The integrated auditor Artikeln handlar om dilemmat att revidera IT-kontroller. Även om vi idag mer än tidigare börjar känna oss bekvämare med teknologisidan inom affärsprocesser, finns det fortfarande kvar utmaningar i verkliga livet för både IT-revisorer och för generella revisorer. Huvudtanken bakom det föreslagna begreppet i artikeln om en integrerad revisor eller om en integrerad revision verkar vara att förbättra förståelse för IT-kontroller samt att effektivisera kommunikationen mellan dedicerade revisionsfunktioner. Cyber-fraud Prevention Den snabba teknologiutvecklingen utsätter organisationer för unika faror som ingen kände till för bara ett tiotal år sen. Artikeln resonerar kring tre uppkommande typer av exponeringar som revisorer bör vara uppmärksamma på: kapad nätverksaccess, öppna trådlösa accesspunkter och manipulerad USB-utrustning. Genom att förstå tekniken om hur man upptäcker sådana brott kan revisorer fortsätta att motsvara olika intressenters förväntningar och hjälpa till organisationer med deras riskhanteringsprocess. PILLE LINDSKOG 2007 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Internrevisorer som får kunderna att se framåt KPMG Internal Audit Services arbetar med internrevision samt med rådgivning för att förstärka intern styrning och kontroll av verksamheter. En väl utformad intern kontroll hanterar väsentliga risker så att våra kunder kan titta framåt. Har du erfarenhet inom relevanta områden och har ett intresse för problemlösning? Söker du utmanande uppdrag i en internationell miljö? Kontakta Anders Thunholm, telefon Mer information om tjänsten hittar du på vår webbplats. kpmg.se/karriar

16 Självutvärdering, kvalitetssäkring, riskhantering Innehållsrik heldag för offentligt anställda internrevisorer Nästan 80 offentliganställda internrevisorer träffades den 13 september under en mycket uppskattad dag i Försäkringskassans lokaler i Stockholm. Arrangörerna ska ha ett stort tack för ett trevligt och innehållsrikt arrangemang! Självutvärdering som revisionsinstrument? Först ut bland talarna var Bo Myrup som berättade om hur Karolinska Institutet, KI, framgångsrikt har använt självutvärderingsmetodiken som revisionsverktyg. För mer än tio år sedan gjordes det första pilotprojektet. Direktionen ville förbättra effektiviteten inom de enheter som fick EU-anslag. Uppgiften var att leda work-shops med deltagare från olika avdelningar inom KI. Inför varje session klargjordes syftet med sessionen och deltagarnas förväntningar. Projektdeltagarna skrev ner risker, problem, svagheter och möjligheter på klisterlappar som sedan användes som diskussionsunderlag. Andra hjälpmedel var blädderblock, anteckningar på whiteboard, röstkort med förtryckta frågor och mentometrar för omröstningar och utvärderingar. De första sessionerna ägnades åt en kartläggning av hur EU-projekt ser ut och vilka aktiviteter som är värdehöjande i ett EU-projekt. Risker och kritiska framgångsfaktorer identifierades. Under de efterföljande sessionerna diskuterades riskanalyserna, EU-projektens målsättning med mera. Slutligen färdigställdes åtgärdsförslag och dokumentation. När pilotprojektet var färdigt utvärderades metoden. Betydelsen av gruppens sammansättning, projektledningen, handledningen och förväntningarna på metoden utvärderades. Metodens lämplighet, arbetsformernas ändamålsenlighet, tidsåtgången och arbetsmaterialet analyserades också. Utvärderingen utföll till arbetsmetodens fördel och den har senare med framgång använts flera gånger. Bo Myrup talade om hur Karolinska institutet använt självutvärderingsmetodiken i revisionen. Extern kvalitetssäkring Bo Myrup berättade också om kvalitetssäkringen av internrevisionen på KI. Även här har man använt självutvärdering, men i kombination med en oberoende validering. Valideringen gav fem huvudsakliga förslag till förbättringar. Som bevis för att kvalitetsarbetet vid internrevisionen har granskats, finns nu KI med tillsammans med ett antal andra svenska och utländska företag och organisationer som granskats publicerade på IIA:s hemsida. Diskussioner uppstod om huruvida den här metoden verkligen godkänns av IIA som extern kvalitetssäkring. Paragrafen i IIA:s standard förefaller att ge mindre organisationer ett alternativ till den helt externa kvalitetsutvärderingen. Anvisningarna säger att om omständigheterna är sådana att en fullständig extern utvärdering skulle bli besvärlig för organisationen, kan en självutvärdering med oberoende validering göras. På IIA:s hemsida finns också en särskild blankett där typ av extern utvärdering ska anges. Vid IIA:s konferens i Amsterdam 2007 sa Graham Joscelyne, kvalitetsexpert inom IIA, att han starkt rekommenderade självutvärdering med oberoende validering som metod i offentliga institutioner. Quick and dirty! Anders Olsson, Landstingsrevisorerna, och Stina Kristiansson, Försäkringskassan, beskrev revisionsmetoden Instant Audit. Landstingsrevisorer har ibland använt sig av metoden för att snabbt få en bild av risk och väsentlighet inom olika sjukhusförvaltningar. Metoden bygger på intervjuer som ett antal revisorer genomför under några få, intensiva dagar. Första dagen ägnas åt information och upplägg av projektet samt en del intervjuer. Dag två ägnas också åt intervjuer och avslutas med en gemensam genomgång av iakttagelser och dokumentation av problemområden. Tredje dagens förmiddag sker fördjupade intervjuer och eftermiddagen ägnas åt redovisning av projektet. Därefter väljs eventuellt ett område ut för fördjupad granskning. Metodens fördelar är att den är snabb och enkel, ger snabb återkoppling, märks i organisationen och kommer (troligen) 16 INTERNREVISION 5/2007

17 Inger Rost Beskrev Riksgäldens riskhantering. åt de viktigaste frågorna. Dess nackdelar är att den ger inga djupare analyser av orsakssammanhang, ingen substansgranskning utförs och att den kan uppfattas som ytlig. Landstingsrevisorerna sammanfattar ändå med att det finns områden där metoden med fördel kan användas, till exempel vid risk- och väsentlighetsanalys, vid förstudier, lägesavstämningar, benchmarking med mera. Riskhantering och verksamhetsplanering Inger Rost, chef för Riksgäldens riskhanteringsavdelning, beskrev hur hennes avdelning arbetar med risk. Målen för riskhanteringen bestäms av regeringen. Riksgälden ska eftersträva att uppnå bästa marknadspraxis och se till att hanteringen av operativa och finansiella risker uppfyller både de för verksamheten relevanta kraven som ställs i lagstiftningen gällande finansiella företag och de föreskrifter och allmänna råd som Finansinspektionen upprättar. För att uppfylla detta har Riksgälden en verksamhetsplaneringsprocess. Där ingår en riskanalys som kopplas till målsättningarna, se illustrationen längst ner på denna sida. Inger Rost beskrev riskhanteringsprocessen för operationella risker där hon särskilt betonade att risk är en händelse på grund av en orsak. Vi är säkert många som lätt går i fällan och uttrycker risk som en effekt eller en orsak! Första steget i processen är att identifiera riskerna och mäta dem i mått av sannolikhet och konsekvens. Riksgälden använder en fyragradig skala. Riskerna positioneras i en riskmatris för att ge bättre överblick. Varje risk åsätts en åtgärd och åtgärderna prioriteras. Åtgärder genomförs och rapporteras till verksamheten, ledning och styrelse. Därefter värderas nettorisken och risken avförs eller inkluderas i den reviderade riskanalysen. Inger betonar att det är viktigt att klargöra att riskavdelningen inte är riskägare. Riskägare i organisationen är styrelsen, ledningen, verksamheten och varje medarbetare. Riskerna sorteras efter betydelse och de 15 största riskerna rapporteras till styrelsen. Riskanalysen uppdateras kontinuerligt enligt incidenthanteringssystemet Team- Track. Inger avslutade med de kloka orden att god verksamhetsstyrning innebär att en organisation bedriver riskhantering med ett metodiskt angreppssätt! TEXT: GUNILLA LILJEROTH FOTO: INGA ASTORSDOTTER INTERNREVISION 5/

18 Internrevisorer under utveckling Lyckad tvådagarskurs om operationell revision Gunilla Werner Carlsson och undertecknad känner oss mycket nöjda efter kursen i Operationell revision som genomfördes under två dagar i september på Skepparholmen. Det beror inte på att vi tyckte att vi som lärare genomfört en bra kurs, det har vi ingen objektiv möjlighet att bedöma. Däremot var deltagarna precis så aktiva och krävande som en kursledare kan önska sig. Deltagarna kom från alla sektorer med olika bakgrunder och erfarenheter vilket gjorde att diskussionerna blev varierande och av hög kvalitet. Det tycks som om många organisationer förstår att en framgångsrik internrevision måste ha en lämplig mix av yrkesrevisorer, som behärskar teknik och metodik, och andra som har en djupare kunskap om organisationens verksamhet, produkter, processer etc. Kombinationen av dessa förmågor skapar slagkraftiga team. Kursens mål är att diskutera hur man utifrån en organisations mål, med ett riskbaserat och processbaserat angreppsssätt, lyckas inrikta revisionen mot de väsentligaste riskerna för att, med den begränsade resurs vi utgör, kunna leverera en självständig och tillräckligt täckande uppfattning om nivån på den interna kontrollen. Samtidigt skall vi tala om hur vi anser att förbättringar kan åstadkommas. Detta skall dessutom göras på ett sätt som gör att vi upplevs som en integrerad och värdeskapande del i organisationen. Den oro man kan känna är att intresset för denna och vissa andra kurser trots allt inte är större. Medlemsantalet ökar ständigt och kraven på oss ökar också kraftigt. Det borde utifrån ren självbevarelsedrift finnas ett betydligt större underlag och större intresse av att utbilda sig och möta kollegor för att stämma av var man själv befinner sig. Den här gången var deltagarantalet 15, vilket definitivt är i underkant för en kurs i ett viktigt område som erbjuds endast en gång per år. BERNT GYLLENSWÄRD OMVÄXLANDE MIX MED NYA PERSPEKTIV Kursen i Operationell revision var intressant och givande. Gunilla Werner Carlsson och Bernt Gyllenswärd var kursledare och med deras stora kompetens och långa erfarenhet inom såväl privat som offfentlig sektor, bidrog detta till en lyckad och omväxlande mix med delvis nya perspektiv. Under kursens gång gav de många exempel på verklighetsförankrade händelser, vilket gjorde det lättare att få en uppfattning och kunskap om hur och varför man bör eller ska lösa en uppgift. För att ytterligare konkretisera de olika avsnitten, gavs vi övningsexempel som vi fick Svalbard 2007: Trafikskylt med lokal förankring. Foto: Yvonne Alnebjer. 18 INTERNREVISION 5/2007

19 Clas Munther lösa indelade i olika grupper. Ett flertal avsnitt behandlades, allt från en förklaring vad operationell revision innebär till processteori med en processinriktad ansats. För egen del fastnade jag i första hand för ett riskbaserat angreppssätt, fraud samt därtill en struktur för rapportering och uppföljning. Totalt sett kan jag verkligen rekommendera såväl nya som redan befintliga medlemmar att gå denna kurs för att utveckla tidigare förvärvade kunskaper och praktik samt inte minst generellt sett höja kompetensen inom professionen. CLAS MUNTHER ANEKDOTER GAV M E RVÄRDE Petra Seflin som deltog på kursen i Operationell revision har meddelat oss på kansliet att hon tycker att lärarna är mycket erfarna och underhållande i sin undervisning. Petra uppskattader bland annat lärarnas anekdoter från sina egna karriärer och tyckte att lärarna gav ett mervärde till kursen. Tuula Halonen, SEK och Christer Furustedt, Nordea planerar Basel-nätverksträffen. NÄTVERKSTRÄFF OM BASEL II Torsdagen den 4 oktober samlades runt 15 intresserade från olika IA-funktioner för att diskutera Basel II-frågor vid en nätverksträff arrangerad av Internrevisorerna i samarbete med Group Internal Audit, Nordea. Tuula Halonen från AB Svensk Exportkredit och Christer Furustedt, Nordea inbjöd till diskussion om de tre pelarna i Basel-ramverket. Deltagarna som representerade Swedbank, Handelsbanken, Riksgälden, Länsförsäkringar Bank, Riksrevisionen och AB Svensk Exportkredit hade alla mer eller mindre erfarenhet av utmaningar kring implementeringen av Basel II. Att hitta en gemensam plattform avseende internrevisionens roll relaterad till Risk Control-funktionen med hänsyn taget till kompetenskraven och att finna en lämplig nivå för granskningarna inom Basel II är viktiga frågor och bjuder till spännande diskussioner. Jag hoppas också att vi, genom Internrevisorernas förening, tillsammans fortsätter att utveckla dessa frågor, säger Tuula Halonen. Frågor som diskuterades var utveckling av (bättre) validering av modeller, stresstester, behov av statistikkunskaper, köpa in eller bygga upp internt, hur kvalitet ska kunna säkras, trender inom validering och förväntningar på internrevisionsfunktionen. Viktigast var utbytet av våra gemensamma erfarenheter och diskussionen om utbildningsaktiviteter, säger Christer Furustedt. TEXT OCH FOTO: ÅSA WALLBERG Lars von Ehrenheim och Anne Irle från Handelsbanken i samspråk med Jan Andersson, Swedbank. INTERNREVISION 5/

20 FRÅN FÖRENINGEN: VI HÄLSAR NYA MEDLEMMAR VÄLKOMNA! ERIK R SKOGLUND, SKANSKA AB Vad arbetar du med? Jag arbetar som Senior Vice President Group Staff Unit Internal Audit and Compliance på Skanska AB, vilket innebär att jag ansvarar för koncernens globala internrevision. Jag har 13 medarbetare utspridda på fyra kontor. Vad har du för förväntningar på föreningen? Jag är främst intressserad av att bygga upp ett nätverk av kollegor inom det privata näringslivet, både i Sverige och internationellt. Jag hoppas därför att föreningen kan attrahera ytterligare medlemmar från de större svenska börsnoterade företagen. Vidare hoppas jag att jag genom föreningen skall hitta bra verktyg och metoder för att underlätta mitt arbete. MARIKA SANDGREN, SVENSKA RÖDA KORSET Vad arbetar du med? Jag arbetar som vikarierande internrevisor på Svenska Röda Korset. Vad har du för förväntningar på föreningen? Främst ser jag föreningen som en bra informationskälla samt ett stöd till kompetensutveckling och nätverksbyggande. Är det något i föreningens kursutbud som särskilt intresserar dig eller som du saknar? Förutom grundkursen som jag planerar att gå i oktober är jag intresserad av metoder för riskanalys och operationell revision. Är det något på föreningens hemsida som borde utvecklas? I dagsläget har jag hittat den information jag sökt efter. Eventuellt kan design och gränssnitt utvecklas och göras lite mer användarvänligt. Är det något i föreningens kursutbud som särskilt intresserar dig eller som du saknar? Jag besökte årets IIA-konferens i Amsterdam och tyckte att flera av föredragen var intressanta, jag hoppas kunna finna likartade seminarier i Sverige. Är det något på föreningens hemsida som borde utvecklas? Jag har ännu inte tillbringat tillräckligt mycket tid med att studera hemsidan för att ha en god uppfattning. CLAES MÅRTENSSON, TRYGG-HANSA Vad arbetar du med? Jag är internrevisor på Trygg-Hansa. Vad har du för förväntningar på föreningen? Jag ser fram emot att knyta kontakter och utbyte av kunskap inom föreningen. Är det något i föreningens kursutbud som särskilt intresserar dig eller som du saknar? Jag ser fram emot att ta del av kurser kring riskbedömning och operationell revision. Framöver så ser jag även fram emot Internrevisorernas förberedande CIA-kurser. Är det något på föreningens hemsida som borde utvecklas? Jag har endast kikat på de kurser Internrevisorerna erbjuder och ur den aspekten så fyller hemsidan sitt syfte. NYA ME DLEMMAR Maria Andersson, Deloitte Ingvar Andréasson, Swedbank Anna Bjurefeldt, Deloitte Maria Brenner, AB SL Jonas Edén, Deloitte Patrik Gidmark, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Görel Hamilton, Internrevisorerna Tomas Holmgren, Trygg-Hansa David Högberg, Swedbank Anne Irie, Handelsbanken Herbert Karlsson, Alandia-bolagen Carina Olsson, Handelsbanken Katarina Osterman, KPMG Ulf Persson, Rädda Barnen Linda Schönning, Deloitte Göran Steen, Swedaudit Nicklas Wallenborg, Nordea Bank Jon Wallerstedt, KPMG Anders Wibréus, Deloitte Eva Wiking, Regeringskansliet VILL DU BLI MEDLEM? KONTAKTA KANSLIET Telefon: , kl 9 15 e-post: INTRESSERADE MEDLEMMAR Är du intresserad av att lära känna kollegor i Sverige och i andra länder? Är du intresserad av att utveckla dig själv i ämnet intern revision och samtidigt verka för internrevisorerna? e-post: Hemsida: 20 INTERNREVISION 5/2007

Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat!

Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat! Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat! Ann-Charlotte Klingberg & Anders Hult Intern Styrning och kontroll - en arbetsgrupp - Att arbeta med intern styrning och kontroll

Läs mer

Kontroll över IT för efterlevnad och framgång. Johanna Wallmo Peter Tornberg

Kontroll över IT för efterlevnad och framgång. Johanna Wallmo Peter Tornberg Kontroll över IT för efterlevnad och framgång Johanna Wallmo Peter Tornberg Agenda Direktiv från EU - tidsplan EU:s 8:e direktiv: syfte och innehåll Hur kommer svenska bolag att påverkas? Utmaningar vid

Läs mer

Inbjudan till Internrevisionsdagarna

Inbjudan till Internrevisionsdagarna Inbjudan till Internrevisionsdagarna 23-24 november 2006 på Scandic Infra City i Upplands Väsby 1 Internrevisionsdagarna Bäste kollega Du inbjuds härmed att delta vid årets Internrevisionsdagar, vilka

Läs mer

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan 0 Sammanfattning Förslaget till revisionsplan baseras på en risk- och väsentlighetsanalys som internrevisionen genomfört. Analysen bygger

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

IT-revision Martin Malm CISA CISSP Verksamhetschef IT Governance Transcendent Group

IT-revision Martin Malm CISA CISSP Verksamhetschef IT Governance Transcendent Group IT-revision Martin Malm CISA CISSP Verksamhetschef IT Governance Transcendent Group www.transcendentgroup.com Målsättning Öka förståelsen för nyttan med IT-revision Vad innebär intern IT-revision? Jmf

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Internrevisionen Till styrelsen vid Göteborgs universitet Jan Sandvall 2012-02-20 Dnr V 2012/89 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Styrelsesammanträde 2012-02-20, punkt 8 1 Inledning Internrevisionen vid Göteborgs

Läs mer

Riskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16

Riskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16 Riskhantering & Informationssäkerhet Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16 Agneta Syrén CISM,CISM, CAMS Tfn. +46 739641558, E-post: agneta.syren@lansforsakringar.se

Läs mer

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet REVISION Bli riskmedveten - öka din lönsamhet Rådgivning Revision Skatt Företagsservice 2 Bli riskmedveten - öka din lönsamhet AFFÄRSOMRÅDE REVISION #1 2015 VI HAR BRANSCHENS NÖJDASTE KUNDER FÖR TREDJE

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 12 13 mars 2013 22 23 oktober 2013 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Internrevision. Södertörns högskola 2008-01-18 Institutionen för ekonomi och företagande C-uppsats 15 poäng, HT 2007 Handledare: Curt Scheutz

Internrevision. Södertörns högskola 2008-01-18 Institutionen för ekonomi och företagande C-uppsats 15 poäng, HT 2007 Handledare: Curt Scheutz Södertörns högskola 2008-01-18 Institutionen för ekonomi och företagande C-uppsats 15 poäng, HT 2007 Handledare: Curt Scheutz Internrevision - Hur internrevisionen har utvecklats inom olika företag i Sverige

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Frågor om internrevision

Frågor om internrevision 1/16 Datum Handläggare 2015-12-03 Tomas Kjerf ESV-dnr 3.2-412/2015 Frågor om internrevision Frågor om internrevision... 1 Frågor om internrevision... 3 Varför hämtar vi in information?... 3 Vad hämtar

Läs mer

INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET

INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET 2008-09-29 1 Innehåll Förord 3 1. Uppdrag 4 2. Organisation. 5 2.1 Kursverksamhet... 5 2.2 Seminarieverksamhet.... 6 2.3 Certifieringsverksamhet.. 6

Läs mer

Resilientseminarium stärker fokus på framtiden

Resilientseminarium stärker fokus på framtiden Antons Stellamans och Liselotte Baeijaert, Ilfaro, höll i trådarna i Samordningsförbundens arrangemang i Västerås. Resilientseminarium stärker fokus på framtiden Arbetet med lösningsfokus tog ytterligare

Läs mer

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 1/5 Datum Handläggare 2008-04-04 Annika Alexandersson ESV-dnr Hamdi Ercan 49-241/2008 Catrin Lind Ebert Anne-Marie Ögren Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 Inledning ESV har under 2007 besökt de

Läs mer

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se Internrevision Exemplet Linköpings Universitet Controller 2004- Certified Internal Auditor 1999 Internrevisor 1997-2004 Skatterevisor 1993-97 Externrevisor 1989-93 Sprekare, examen 1989 Roligt 1964 - nu

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 15 16 mars 2016 18 19 oktober 2016 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Inledning... 2 Sammanfattande bedömning och generella kommentarer... 2 Redovisning av ändringar och synpunkter... 3 I.

Läs mer

Presentation av resultat av frågeenkät

Presentation av resultat av frågeenkät Presentation av resultat av frågeenkät Internrevisorernas uppfattning av hur ESV fullföljer sitt uppdrag rörande internrevision i staten Innehåll Bakgrund... 2 Mottagare och svarande av enkäten... 2 Enkäten...

Läs mer

Intern kontroll enligt koden.

Intern kontroll enligt koden. Intern kontroll enligt koden. 31 januari 2006 Anders Hult Utvecklingen av IK är en resa Internkontrollrapporten kommer därför att bli en statusrapport från denna resa! Budskapet om IK i koden Koden behandlar

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

01.2 Valberedningspolicy

01.2 Valberedningspolicy 01.2 Valberedningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande: Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig

Läs mer

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Att integrera RSA i arbetet med intern styrning och kontroll samt i myndighetens styrprocess Michael Lindstedt Myndigheten

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola (Dnr. LED 1.4-2016/334) 1 (av 5) Malmö högskola, Internrevisionen Staffan Ivarsson, Internrevisionschef Beslutsförslag styrelse Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola Internrevisionsförordningen

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Riktlinjer för riskhantering

Riktlinjer för riskhantering Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Case Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

HJÄLPREDOR STYRANDE DOKUMENT FRIIS KVALITETSKOD

HJÄLPREDOR STYRANDE DOKUMENT FRIIS KVALITETSKOD HJÄLPREDOR STYRANDE DOKUMENT FRIIS KVALITETSKOD För att underlätta arbetet med övergången till FRIIs uppdaterade Kvalitetskod som antogs av årsmötet i maj 2013 har FRII tagit fram hjälpredor avseende några

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Skåne Bolagsstyrningsrapport för år 2015 Inledning Länsförsäkringar Skåne är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna

Läs mer

Spårbarhet och Koncernsäkerhet Sarbanes-Oxley i ett industriföretag

Spårbarhet och Koncernsäkerhet Sarbanes-Oxley i ett industriföretag Spårbarhet och Koncernsäkerhet Sarbanes-Oxley i ett industriföretag ABB Group Internal Audit IT - 1 - Åke Wedin Senior IT Audit Project Manager, CISA, CISSP Group Internal Audit IT Member of IIA, ISACA,

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 140318, 8b RAPPORT DATUM: 2014-03-03 AVDELNING: Internrevisionsavdelningen HANDLÄGGARE: Patrick Bailey SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under hösten 2011. Deltagarnas

Läs mer

Chef till internrevision

Chef till internrevision Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till internrevision till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Det som har varit positivt för mig med Hämta Hem att det har varit en väldigt positiv ton i projektet och att man har träffat nya människor, som ger

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Henrik Lennefeldt 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Fi2011/4467 REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID

Läs mer

Internrevision har under året genomfört 13 granskningar och 25 uppföljningar.

Internrevision har under året genomfört 13 granskningar och 25 uppföljningar. Protokollsbilaga D Direktionens protokoll 120308, 7d Rapport DATUM: 2012-03-01 AVDELNING: Internrevisionsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) HANDLÄGGARE: Patrick Bailey

Läs mer

CARL ERIC STÅLBERGS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS ÅRSSTÄMMA I MALMÖ DEN 25 APRIL 2006

CARL ERIC STÅLBERGS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS ÅRSSTÄMMA I MALMÖ DEN 25 APRIL 2006 CARL ERIC STÅLBERGS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS ÅRSSTÄMMA I MALMÖ DEN 25 APRIL 2006 Ärade aktieägare, mina damer och herrar! Hjärtligt välkomna till FöreningsSparbankens årsstämma 2006! Precis som

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Det är glädjande att vi i huvudsak verkar få behålla våra personalresurser och nu ser en viss ökning. 50% 41% Not applicable.

Det är glädjande att vi i huvudsak verkar få behålla våra personalresurser och nu ser en viss ökning. 50% 41% Not applicable. Jag har gjort en liten jämförelse av de svenska och de globala svaren på IIA:s enkät Pulse of the Profession, som gjordes för femte gången i februari 2013. IIA fick in 1 700 svar. 63 % var från revisionschefer.

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

målinriktat -ledarskap och organisationsarbete

målinriktat -ledarskap och organisationsarbete Studieplan målinriktat -ledarskap och organisationsarbete av Annika Grälls och Tomas Ekman Svensk damfotboll befinner sig i en spännande tid. Klubbarna satsar, vi har våra första yrkesspelare. Mer tid

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true Page 1 of 14 Language: Svenska Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell

Läs mer

Vilket mervärde ger certifiering dig?

Vilket mervärde ger certifiering dig? Vilket mervärde ger certifiering dig? En debatt Håkan Skyllberg, KPMG Inger Nordin, WM-data Validation Information Risk Management 0 Presentation Håkan! Medytekk AB! Tillverkning av läkemedel & medicinskteknisk

Läs mer

Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12. Lärare: Jan Greve. Tillåtna hjälpmedel: Inga

Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12. Lärare: Jan Greve. Tillåtna hjälpmedel: Inga Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12 Lärare: Jan Greve Tillåtna hjälpmedel: Inga Skrivningen omfattar sex sidor (inklusive försättsblad) och den är uppdelad i tre avsnitt

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk Anmälan om Februari 2007 schablonmetoden, operativ risk N Allmän information om anmälningsförfarandet Detta dokument innehåller Finansinspektionens krav på hur en anmälan om att använda schablonmetoden

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer