En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn."

Transkript

1 Jörgen Oom om döda hästar, initiavtivstegen och att vilja vinna. En utredning föreslår nu att pensionsåldern höjs till 69 år. Skatteverket har lämnat ett antal förslag till förändring av reglerna om RUT-avdrag. TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Ger tips inför generationsskiftet En generationsväxling i ett familjeföretag kan vara allt annat än enkel. SIBA:s vd Fabian Bengtsson har själv erfarenhet i ämnet, efter att som tredje generation ha tagit över familjeföretaget. Nu ger han tips och råd kring vad man ska tänka på vid en generationsväxling. Debatt Gör affärer med Afrika nu, uppmanar skribenter från tre olika organisationer. Konjunkturläget Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn. Lästips Läs om varumärkessamarbeten och om Stadiums entreprenörsägare. Det naturliga valet för dig och ditt företag , , lansforsakringar.se/alvsborg Utgiven av AlingsåsKuriren, verksam sedan 1969

2 LEDARE Förslag om ändrade 3:12-regler REGERINGENS FÖRSLAG OM ändrade 3:12-regler innebär väsentligt ökad komplexitet för regelverket. Företagare i begrepp att starta eller växa får otydliga signaler genom det eviga petandet i 3:12-reglerna. Det är särskilt olyckligt med ökad osäkerhet i ett känsligt konjunkturläge. Förslaget ger under maximalt gynnsamma förutsättningar drygt i skattesänkning; förutsätter att delägaren har 3,4 miljoner kronor i löneunderlag. Under andra förutsättningar, till exempel en ägarandel under fem procent eller vid ett väsentligt större löneunderlag, kan dock förslaget ge stora skattehöjningar. ÄNDRINGSFÖRSLAGEN INNEBÄR I korthet ett krav på fem procents ägande för att få utnyttja lönebaserat DEBATT Gör affärer med Afrika nu SMÅ OCH MEDELSTORA företag måste få upp ögonen för den affärspotential som finns i många afrikanska länder. Snart beräknas kontinenten ha 100 miljoner hushåll med en årsinkomst över dollar. Res dit och knyt kontakter, uppmanar Gabi Björsson, Charlotte Petri Gornitzka och Elisabeth Thand Ringqvist. AFRIKA SOM HELHET har haft en genomsnittlig tillväxt med 5 procent årligen de senaste tio åren. Förklaringen är inte enbart den globala råvaruboomen utan även bättre villkor för företagande på de inhemska marknaderna. På kontinenten finns 60 miljoner hushåll med en årsinkomst på över dollar. Under kommande år beräknas dessa hushåll öka till 100 miljoner, vilket är i paritet med både Indien och Kina. Men detta tycks inte återspeglas i vår uppfattning om Afrika och dess affärspotential. En rundringning som Sida har gjort till de afrikanska ambassaderna i Sverige visar att små och medelstora svenska företag visar ett ointresse och en rädsla för att investera i potentiella företag i Afrika. I SVERIGE OCH Europa ser många fortfarande Afrika som en biståndsberoende kontinent med krig och hopplöshet. De afrikanska ambassaderna menar att Afrika många gånger behandlas med överdriven rädsla för konflikt och fara och som ett enda stort land, inte som 55 länder med mycket olika förutsättningar. Visst stämmer det att Afrika fortfarande har problem med hiv, underskott på demokrati, hunger och politisk oro i vissa områden. Att antalet konflikter har minskat kraftigt, att utveckling, utbildning och infrastruktur utvecklas snabbt, och att utrymme. Ändrat krav för delägarens egen lön innebär att lönen måste överstiga drygt kronor. Ett tak för lönekravet inträder vid 5 mkr (90 IBB). Lönekravet måste uppfyllas för att få utnyttja det lönebaserade utrymmet. Förslaget innebär också skärpt lönekrav för delägare med stora utdelningar. Den egna lönen måste alltid vara minst 1/50-del av mottagen utdelning för att få utnyttja lönebaserat utrymme. En liknande regel slopades 2006 men återinförs alltså nu. Ökat lönebaserat utrymme och höjd räntefördelningsränta för enskilda näringsidkare ingår också i förslaget. SKÄLEN FÖR REGERINGENS förslag är att man anser att dagens regler medfört över-kompensation. Regeringens synsätt och förslag i huvudsak miljontals människor har blivit medelklass är dock fakta som inte tycks nå fram till oss i lika stor utsträckning. DEN SAMMANTAGNA BILDEN av afrikanska länder blir skev, vilket avskräcker många från att investera. För få har ännu förstått vilka enorma möjligheter för tillväxt det finns i många afrikanska länder. Finansiell utveckling, grundad på social och miljömässig hållbarhet, har påbörjats och skapat bättre villkor för inhemska och utländska etableringar. Av världens snabbast växande ekonomier finns sex av tio i Afrika.Detta samtidigt som Europa befinner sig i djup ekonomisk kris. Denna nya situation kan illustreras av exemplet med den gamla kolonialmakten Portugal. I dag bistår Angola Portugal ekonomiskt och portugiser söker nya karriärer i Luanda och Maputo. Sakta börjar en annan världsbild växa fram. anses vara inriktat på att man uppfattar regelverket som alltför förmånligt Regeringens promemoria beskriver att det har blivit lönsamt att bilda stora företag av verksamheter i vilka det finns många anställda och aktiva ägare. Detta har fått den effekten att det i vissa företag kan vara förmånligt att träda in som delägare och ta ut ersättning för nedlagt arbete i form av utdelning i stället för som lön. Perspektivet att många anställda och aktivt ägande i sig är positivt saknas eller har i vart fall endast en undanskymd roll i regeringens syn. Enligt Näringslivets skattedelegation har regeringens promemoria så allvarliga brister att den inte kan läggas till grund för lagstiftning. Återigen har en borglig regering hamnat långt från ett näringslivsvänligt förslag. AFRIKA HAR POTENTIAL att bli både självförsörjande och exportör av mat och energi. Förutsättningarna för expansion och utveckling är enorma. I den utvecklingsfas som mångaländer i Afrika är inne i har svenska företag mycket att bidra med inom exempelvis klimatsmart stadsbyggnad. I Sverige finns innovativa småföretagare som uppfinner och utvecklar smarta lösningar för vattenrening, energiåtervinning och sophantering. Små teknikföretag kan ha mycket att vinna. Dessutom finns mängder av konsumentvaror och kunnande som kan nå de afrikanska marknaderna. Ärliga affärsrelationer med afrikanska länder skulle gynna alla. Relationer där vi tänker nytt, hållbart, betalar skatt och rättvisa löner istället för att dra nytta av omfattande handelsregler för att skydda kassaflöden från svagare nationer. SVENSK LAGSTIFTNING OCH svenska villkor håller hög internationell standard. Det är viktigt att svenska företag tar med sig detta var än de agerar i världen. Inom csr kan och bör vi gå i bräschen för schysta affärsvillkor som tål att granskas. En ny generation företagsamhet handlar om inkluderande företagande där företags kärnverksamheter bidrar till minskad fattigdom och hållbar utveckling. Det innebär inte i första hand att vara god utan att göra bra affärer, vara hållbar och att ge människor verktyg att delta som aktörer på en global marknad. Med enklare regler och mer information skulle svenska företagare bli mer intresserade av att agera på afrikanska marknader. Sveriges export till afrikanska länder har tredubblats sedan 2000, men är ännu på en rätt låg nivå. SVENSKA FÖRETAG MÅSTE få upp ögonen för det verkliga Afrika som utvecklas med eller utan oss. Antingen fortsätter vi att klamra oss fast vid stereotyper och förlegade uppfattningar eller så vågar vi omvärdera verkligheten. Res till marknaderna i Afrika och knyt kontakter som kan ligga till grund för handel och utbyten grundade på en stark modern etik. Det är högst sannolikt att det är mödan värt. GABI BJÖRSSON generalsekreterare, Afrikagrupperna CHARLOTTE PETRI GORNITZKA generaldirektör, Sida ELISABETH THAND RINGQVIST vd, Företagarna KONJUNKTURRAPPORT Konjunkturen står och väger VÄSTSVENSK KONJUNKTUR STÅR och väger. Exporten är just nu starkaste motorn. Men företagen är tveksamma till utvecklingen de kommande tolv månaderna. Statistikserien visar en svag positiv ökning, där det denna månad är exporten som är största motorn som får indikatorn att röra sig långsamt åt rätt håll. För första gången på ett drygt halvår uppmäts ett indikatorvärde strax över neutral konjunktur. Samtidigt ses en tvekan i företagens framtidsbedömning. På tre månaders sikt ligger företagens förväntan kvar på samma neutrala förväntan som förra månaden, medan man på tolv månaders sikt känner sig något mindre säker på en konjunktur uppgång. DET ÄR INTE bara den västsvenska ekonomin som står och väger. Den svenska ekonomins återhämtning, utifrån Konjunkturinstitutets bedömning, går också långsamt. Förtroendet för utvecklingen har i mars stärkts hos både hushåll och företag, utifrån högt sparande och låga räntor. Det pekar mot en förstärkning av tillväxten under året. Men ännu så länge är tillväxten svagare än normalt. Förstärkningen av både omvärldens efterfrågan och tillväxt går sakta och ger därmed svag draghjälp åt Sverige i dagsläget. Västsverige har haft en ökning av konkurser med nio procent årets första kvartal, jämfört med samma period föregående år. Ökningen på Sverigenivå ligger på tolv procent. Byggindustrin, privata tjänsteföretag och transportsektorn står för de största konkursökningarna. Ett positivt undantag visar hotelloch restaurang näringen där konkurserna minskat med 24 procent i landet, under årets första kvartal. Vi märker att hushållens återhållsamhet med investeringar i hem och kapitalvaror under vintern gett ökat utrymme för lite lyxigare vardagskonsumtion som bland annat representeras av hotell- och restaurangnäringen. En sådan utveckling gynnar en stad som Göteborg som är destinationsort även för många svenska resenärer. Göteborg har glädjande nog ökat sina gästnätter med 3 procent sista kvartalet jämfört med föregående år, säger Johan Trouvé, vd vid Västsvenska Handelskammaren. ÅTERVÄXTEN AV JOBB steg något i mars men fortsätter att ligga på en tämligen låg nivå. Förväntan är numera också låg om att tillväxten av nya jobb skall gå snabbt. En hög andel av befolkningen i dag är i arbetsför ålder och många är i arbete. Trots det har vi en tuff arbetsmarknad. Varseltalen i Västsverige visar ännu stor ryckighet även om det är något mer stabilt nu än för ett år sen. Regeringen skriver om sina prognoser i vårbudgeten och satsar mer pengar på arbetsmarknadsutbildningar och ökade högskolesatsningar. Arbetsmarknaden är en komplex marknad med matchningsproblem. Flera av handelskammarens medlemsföretag signalerar att de finner det svårt att hitta personal när de vill rekrytera, samtidigt som vi ser stora grupper av arbetstagare med både lägre- och högre utbildning som har svårt att få sitt första jobb, eller har svårt att komma in på arbetsmarknaden efter att ha blivit friställda, säger Johan Trouvé. Handelskammaren välkomnar därför regeringens satsningar, inte minst på fler platser inom ingenjörsutbildningar. Ingenjörstillgången är avgörande för vår industriberoende region, och på några års sikt när vi förmodas ha en starkare konjunktur, kan det vara avgör ande för västsvensk ekonomi och fortsatta konkurrenskraft, att det finns fler ingenjörer att rekrytera, säger Johan Trouvé. Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2600 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass. Vi gör Västsverige starkare. Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas. Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en panel bestående av cirka 160 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturen på 3 och 12 månaders sikt. AlingsåsKuriren AB, Södra Ringgatan 13, Alingsås 2 Affärskuriren 2013

3 PROVA OSS I TVÅ VECKOR! Vi installerar och utför service på allt vi säljer. Det är tryggt! Nu blir Sveriges tryggaste värmepumpar ännu tryggare. Prova en Supremekorg utan kostnad i två veckor och upplev den goda frukten! Även värmepumpar för kommersiella lokaler! Större trygghet än försäkringar. När vi utvecklar, tillverkar och installerar våra värmepumpar Sedan mars 2013 har Fruktbudet tagit över all fruktabonnemangsverksamhet av Ornunga Frukt&Grönt. Vi ser fram emot att fortsätta leverera färsk frukt till både gamla och nya kunder med samma höga servicenivå. tar vi inga genvägar. Till exempel är alla våra återförsäljare specialutbildade och certifierade av oss. Nu tar vi Sveriges bästa trygghetsförsäkring ett steg längre och gör om den till en tioårig garanti. För vi chansar aldrig. Garantin avser 10 år på kompressorn och 6 år på värmepumpen. Ring oss på Välkommen till Fruktbudet! Läs mer på Alingsås Värme och Kyla Riddarkyl i Lerum AB Stenvägen 8 Stenkullen Stråhles Allé 1 Alingsås en företagsutmaning 2013 Torsdag 5 september på Vårgårda GK 27 bollar med 4 spelare/boll + 1 markör. SPELFORM LAG bästboll, de 3 bästa scorerna räknas. SPELFORM INDIVIDUELL poängbogey Uppstart First Hotel Grand, kaffe & fralla, genomgång av spelregler, presentatation av lagen och utdelning av scorekort Avresa från hotellet med buss till Vårgårda GK Shotgunstart Vårgårda GK och aktiviteter & lunch ute på banan Avresa Drink i baren Middag med underhållning och prisutdelning Pris: SAMARBETSPARTNERS 4.800: /lag 5 personer och då ingår lunch, golfspel, transporter, välkomstdrink, middag och underhållning. BOKNING: Via telefon/mail till Katarina Backhans , &)234 (/4%, '2!.$!,).'3±3 s "ANKGATAN s!lingsís s 4ELEFON s WWW GRANDHOTEL ALINGSAS SE Affärskuriren

4 Om det ska ske är det upp till mig själv Jörgen Oom om attityder Jörgen Oom driver företaget Peak Motivation. Sedan 1980-talet har han föreläst och medverkat i företags förändringsprocesser i mer än 30 länder. Han talar alltid om toppmotivation, förändringsvilja, teamanda och kundtänkande. Utgångspunkten är alltid begränsa inte din utmaning, utmana dina gränser, och som han själv uttrycker det: If it s to be it s up to me. Jörgen Oom blev utsedd till Årets talare 2010 med en motivering som bland annat konstaterade att han talar lika mycket till hjärtat som till hjärnan, han roar, inspirerar och lämnar ingen oberörd. Häromveckan var han i Alingsås för att tala till Alingsås kommuns 150 chefer från förvaltningar, kommunledningskontor och kommunala bolag. Jag har belägg för att de flesta inte gör så gott de kan, eller så tror de att de gör så gott de kan, eller så gör man så gott man tror att man kan. Hur många har hört en kollega säga att om det hade gått att göra mer så hade jag redan gjort det, säger Jörgen Oom, och ringar in en kanonad av påståenden att svensken blivit vek. Det bodde vikingar här. Idag är alla kränkta för någonting. Jörgen Ooms initiativstege Jörgen Oom beskriver personer i ett arbetslag. Det fi nns alltid dom som väntar på att någon annan ska lösa problemet. Någon väntar, vi börjar agera i grupp och jag tar egna initiativ. Jag Vi Tar egna initiativ utan att fråga Agerar, stämmer av ibland Börjar agera, söker stöd Föreslår lösning Någon Ber om lösning Dom Väntar på lösning/direktiv Klagar, söker fel Han ger exempel på en jag. En butikschef på en fransk butikskedja införde lila kundvagnar vi sidan av de vanliga. Ovanför satt en skylt; Om du är singel, ta en lila vagn. Runt om i butiken började singlar kolla in varandra och vad de handlade för mat. Ju bättre mat och dryck desto större intresse. Försäljningen gick spikrakt uppåt. På frågan vad huvudkontoret sagt när hon kom med idén svarade hon bara att hon inte ens frågat dem. Jörgen Oom besökte nyligen Alingsås för att tala om inspiration för ledarskapets utmaningar för Alingsås kommuns 150 chefer. Det blev en eftermiddag om döda hästar, engagemang, framgångsfaktorer och om att vinna. Foto: Anna-Karin Jansson OM SVERIGE ELLER företagen inte har folk som växer kommer man att backa. För att lyckas måste tre vi ha äkta ledarengagemang, praktiska verktyg och RMI, rätt mental inställning. Har vi inte RMI spelar inget annat någon roll, betonar Jörgen Oom. En japansk läkare träffar patienter på ett år. Det är inte för att han springer fortare, men han arbetar annorlunda. Det är frågan vi hela tiden måste ställa oss. Hur kan vi bli lite vassare, jobba lite smartare, bli lite bättre. Går det att göra det annorlunda? Det ska vi ha klart för oss, att vägen till framgång är ständigt under utveckling, betonar Jörgen Oom. Framgångsfaktorerna för medarbetarna är kunskap om det vi gör och om kunderna, uthållighet och RMI. Vad är viktigast av dessa ingredienser, och var inte så svensk och säg 33,33 procent på varje. Har man fel mental inställning men en jädra uthållighet kommer man att såga sågspån, förtydligar Jörgen Oom. EN ANNAN FRAMGÅNGSFAKTOR handlar om kunskap. Tänk om alla här inne visste vad alla här vet, säger han, och låter tanken sjunka in. Vi har en stor samlad kunskap. Hur delar vi med oss av den? Synpunkter ska ges på sådant som vi kan påverka allt annat är gnäll, och man kan inte gnälla sig till god stämning, slår han fast. För att ytterligare förtydliga vad han menar frågar han om vi tror att det går att stoppa ett friskt äpple i en låda med ruttna äpplen och tro att det friska äpplet kan ändra på alla de ruttna. Vi förväntar oss topprestationer, och sedan tillåter vi gnäll i våra organisationer. Ta istället och testa dina gränser, utmana dina gränser. Att säga att något är omöjligt kan man bara göra efter man har försökt och har facit. JÖRGEN OOM DROG ett antal liknelser med idrottens värld. Arbetslivet har mycket att lära, konstaterar han. För att nå målet måste vi vilja vinna. Vi måste ha respekt för varandra och vara intresserade av resultatet. Helheten är större än delarna och vi är stolta; proud people perform. Är det svårare är det roligare och strategi och taktik angår alla. Det är okej att göra fel, vi har interna peptalks, inställning och att vi tränar tillsammans. LITE UPPGIVET KONSTATERAR han att när man frågar personal i den finska respektive svenska skolan vad som är viktigast svarar finnarna att det är kunskap, och i den svenska skolan säger man att det är att eleverna trivs, som är det viktigaste. Och ändå finns det ingen skola i världen som det skolkas så mycket från som den svenska. Ju mer vi pratar om trivsel, desto mer skolkar eleverna... Jörgen Oom vill att vi ska resa oss, vara stolta och starka, inte mesiga och gnälliga. Han lyfter fram amerikaner som i klassrummet talar om för barnen att de är americans och det betyder att de kan! Amer-I-CANs. Eller varför inte ta efter norrmännen. Jens Stoltenberg gav hela folket styrka efter händelserna på Utøja när han konstaterade att Norge må vara ett litet land, men vi är ett stort folk. Jörgen Oom avslutar med att utmana auditoriet och skicka med en hemläxa. Du har två jobb. Det ena är dina arbetsuppgifter. Det andra är att du varje dag ska fråga dig vad du har gjort för att förbättra arbetsklimatet. ANNA-KARIN JANSSON Fest på gång? Abonnera våra lokaler för personalevents & jubileumsfester med firstklassig mat och service! FIRST HOTEL GRAND // ALINGSÅS Botten nås till sommaren NEDGÅNGEN I EKONOMIN fortsätter och når botten först till sommaren. Återhämtningen börjar sedan från en låg nivå och går långsamt. Företagens möjligheter att rekrytera när ekonomin vänder hålls tillbaka av problem att hitta personal, trots stigande arbetslöshet. Prognosen för BNP-tillväxten under 2013 sätts till 1 procent. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet, som har titeln Spångvandring. Prognosen för BNP-tillväxten under 2013 sätts till 1 procent. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet, som har titeln Spångvandring. Vägen mot en starkare världsekonomi är som en smal spång över en sank myrmark. Finans- och penningpolitiska stimulanser hindrar de värsta profetiorna från att slå in, men i många länder kvarstår betydande problem med skulder och arbetslöshet som gör vägen till fastare mark lång och osäker, säger Björn Lindgren, ekonom på Svenskt Näringsliv. Arbetslösheten stiger under prognosperioden till 8,2 procent. Svårast att få jobb har även fortsättningsvis ungdomar, långtidsarbetslösa och utomeuropeiska invandrare. 4 Affärskuriren 2013

5 Affärsresor Bästa affärsresebyrå 2011 Maria Petra Spara tid och pengar! Karin Redo att starta eget? Vi hjälper dig att komma igång. Boka din affärsresa hos våra proffsiga affärsresesäljare. Välkommen att kontakta oss för mer information. Stora Torget, Alingsås Vardagar 8 17 Affärsresor Nya CLA Ta ut svängarna. CLA är bilen för dig som gillar att sticka ut, i dubbel bemärkelse. Elegant design kombinerat med den sportiga bilens prestanda och känsla för vägen. Dessutom, fylld med avancerade säkerhetssystem och smarta funktioner. En ren och skär körupplevelse, välkommen in och prova själv! mercedes-benz.se Nya CLA Pris fr: kr Billån fr: Leasing fr: Förmånsvärde fr: kr/mån* kr/mån* kr/mån** DIN SAMARBETSPARTNER NÄR DET GÄLLER TELEKOMMUNIKATION Telefonväxlar Datanätverk Fast telefoni Mobil telefoni Mobil data Fibernät Peter Bengtsson Kenneth Johansson Magnus Olofsson Läs mer och bygg din CLA på mercedes-benz.se. Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: 4,2 6,2 l/100 km, C g/km. Miljöklass Euro 6. 6,28%. Leasingavgift exkl. moms. Reservation för sedvanlig kreditprövning.**beräknat förmånsvärde för inkomståret 2013 vid 50% marginalskatt. Bilen på bilden är extrautrustad. Måndag fredag Lördag Malmgatan 6, Alingsås Tel Mjölnaregatan 1, Alingsås. Tel Fax Öppet vardagar Välkomna! Affärskuriren

6 Ny VD i Gustaf E Bil VÄSTSVERIGE Johan Sunnemark har tillträtt som vd i Gustaf E Bil AB. Johan är 40 år och har senast arbetat som VD på Misco AB i Lidköping. Gustaf E Bil är ett dotterbolag i Midway Holding koncernen och är återförsäljare för Opel, Chevrolet, Peugeot, Subaru samt Mitsubishi. Verksamheten bedrivs i Skövde (huvudkontor), Borås, Ulricehamn, Falköping, Vara, Lidköping, Mariestad samt Alingsås. Bolaget omsätter 360 mkr och har 140 anställda. Gustaf E Bil AB förvärvade under föregående år Br Larssons Bilförsäljning AB Jag ser det som en stor utmaning att få vara med och utveckla detta starka varumärke, Gustaf E Bil, till en modern bilhandelskedja i Skaraborg och Älvsborg, säger Johan Sunnemark. När Företagarna bjöd in till Ägarskiftesdagen 2013 i Lerum, var SIBA:s vd Fabian Bengtsson en av talarna. Vid sin föreläsning berättade han om vad som kan vara bra att tänka på vid en generationsväxling, och delade med sig av sina egna erfarenheter och upplevelser. Foto: Mattias Backlund Tips för generationsväxling Johan Sunnemark är ny vd på Gustav E Bil AB. Vägleder samarbete SVERIGE Konkurrensverket har lanserat en vägledning om företagens möjligheter att samarbeta i offentliga upphandlingar. Ett välkommet initiativ som kan hjälpa små företag. Konkurrensverket har lanserat en ny, interaktiv vägledning som heter Samarbete vid upphandling. Här kan företag anonymt få hjälp att se om de kan samarbeta vid offentliga upphandlingar utan att komma i konflikt med konkurrenslagens regler. Ett bra initiativ där tanken är att underlätta för de små företagen, säger Ulrica Dyrke, konkurrens- och upphandlingsexpert på Företagarna. Vad ska man tänka på när ett företag ska genomgå en generationsväxling? SIBA:s vd Fabian Bengtsson ger tips och råd och delar med sig av sina egna erfarenheter började Folke Bengtsson att sälja radioapparater och kristallkronor på Hisingen i Göteborg. Nu, drygt 60 år senare, är det hans barnbarn Fabian Bengtsson som är vd för företaget. Men att han själv skulle ta över företaget var långt ifrån självklart. Jag kan lova att det var det sista jag ville, berättar Fabian Bengtsson. Istället såg han framför sig en framtid som konsult och jobb på olika marknader. Men när hans pappa ringde förändrades planerna. Pappa sa att han hade världens jobb till mig. Han sa att jag fick göra vad jag ville, bara jag ökade omsättningen. FABIAN BENGTSSON BLEV ansvarig för vitvaror på SIBA. Och målet att öka omsättningen med 60 procent uppfylldes med råge; den ökade med 68 procent efter att han tillträtt jobbet. När människor känner sig delaktiga, så presterar de också bättre, ger han som en förklaring till ökningen. När hans pappa skulle träda tillbaka togs en extern vd in i två år. Fabian Bengtsson satt istället i styrelsen, vilket gjorde att vd:n rapporterade till honom och tvärtom. Mitt råd är; gör inte det. 28 år fyllda fick Fabian Bengtsson tillträda som vd för SIBA. Hans bror, Martin, tog samtidigt över som vd för dotterbolaget Computer City. Var väldigt tydlig med vem som ansvarar för vad, tipsar han. Vi som syskon har haft våra duster, men vi har delat upp våra roller. En av Fabian Bengtssons första åtgärder var att byta ut 80 procent av ledningsgruppen i företaget. Det var tufft, men jag tror det var bra, de hade ju levt under pappa och den externa vd:n. ETT RÅD HAN har att ge till alla som ska gå in i en generationsväxling är att inte ha för bråttom. Stressa inte in i växlingen. Har du bra människor runt omkring dig, så låt det ta tid. Och börja tidigt. Har du ett intresse, så odla det. När det väl finns en acceptans för att gå in i företaget, så är det viktigt med tydliga roller, menar Fabian Bengtsson. Inte minst mellan syskonen. Jag tror det är avgörande. Att få fatta sina egna beslut är också viktigt, menar han. Det är på misstagen som man skapar sina egna framgångar. Och omge dig med personer som har egenskaper som inte du har, men som du vill ha. Ett annat av Fabian Bengtssons tips riktar sig direkt till den som ska lämna över sitt företag. När du bestämt dig för att generationsväxla, så släpp taget. MATTIAS BACKLUND tor nog för S Tre Kronor. Stor nog för dig. Nya ŠKODA Octavia Combi. Vår mest inklusiva bil någonsin. Från kronor. Öppet: Vard Lörd Kristineholmsvägen 8, Alingsås Tel Försäljning Bränsleförbrukning blandad körning från 5,1 l / 100 km, CO2 från 117 g / km. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Vi reserverar oss för ev. tryckfel. 6 Affärskuriren 2013

7 Alingsås Brandskydd AB är ett företag med mer än 30 års samlad erfarenhet i branschen. Företaget har upp emot tusen nöjda kunder inom alla kategorier. Detta borgar för högsta kvalitet på utfört arbete samt utrustning. Vi utför underhåll och service till alla typer av kunder. Vi erbjuder tjänster och underhåll av allt inom brand- och utrymningssäkerhet, såsom: arbete) Målsättningen är ständig kompetensutveckling med fokus på kundens behov och krav på ett kostnads-effektivt brandskydd. Frågor? Kenneth Johansson ALINGSÅS BRANDSKYDD NYHET! PEUGEOT PRO EDITION Proffsutrustade redan från start! peugeot.se/transportbilar Parkeringsradar bak Farthållare Bluetooth AC CD-radio Komfortmellanvägg Skyddsinklädnad i skåp Peugeot SKY Edition Stort panoramaglastak. Större körupplevelse. peugeot.se LASTVOLYM UPP TILL 17 m 3 LASTVOLYM UPP TILL 6 m 3 LASTVOLYM UPP TILL 3,7 m 3 BOXER PRO EDITION 2,2 HDi 110 hk Kampanjpris fr kr eller kr /mån * Ord ca pris kr. Spara kr! (Boxer finns fr kr eller kr/mån * ) EXPERT PRO EDITION 1,6 HDi 90 hk Kampanjpris fr kr eller kr /mån * Ord ca pris kr. Spara kr! (Expert finns fr kr eller kr/mån * ) *Fördelaktig leasing genom Peugeot Finans: Rörlig ränta. 1:a förhöjd hyra 30%. Restvärde 40% av nybilspriset efter 36 månader. Alla priser exklusive moms. Bilarna på bilden är extrautrustade. PEUGEOT BOXER, EXPERT & PARTNER PARTNER PRO EDITION 1,6 e-hdi 90 hk Kampanjpris fr kr eller kr /mån * Ord ca pris kr. Spara kr! (Partner finns fr kr eller kr/mån * ) Peugeots nybilsgaranti inklusive Assistance gäller i 3 år eller km det som först inträffar. Bränsleförbrukning blandad körning: 4,6 l/100 km l/100 km. Koldioxidutsläpp CO 2 : 120 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. PEUGEOT UTRUSTAD MED BL A: Panoramaglastak Bluetooth Aluminiumfälgar P-radar bak Lastnät Xenon Specialutrustad Peugeot 508 SKY SW Active 1,6 HDi till kampanjpris: kr Ord pris: kr. Du sparar: kr Tillägg automat kr. Kungegårdsgatan 8, Bolltorps industriområde Alingsås Öppettider: Kungegårdsgatan 8, Bolltorps industriområde Alingsås Öppettider: Affärskuriren

8 Lästips SYNEN PÅ VARUMÄRKES- SAMARBETEN har förändrats. Det som för tio år sedan sågs som en marknadsföringstaktik har idag blivit ett etablerat strategiverktyg i varumärkets totala portföljstrategi. Samarbeten ses idag ofta som en snabbare väg till marknaden och som ett alternativ till direkta varumärkesutvidgningar. I takt med att företagen etablerat en öppnare och mer dynamisk syn på varumärkessamarbeten i praktiken behövs också mer robusta modeller och tankar som kan vägleda smarta och hållbara varumärkessamarbeten. Det behövs också en bättre överblick över risker och möjligheter med samarbeten generellt. Det är sant att samarbeten kan stärka ett varumärke men ett samarbete kan också sänka ett varumärke. Varumärkessamarbeten av Henrik Uggla Liber förlag januari 2013 Pension eller delpension? Samtidigt som en utredning föreslår att den ordinarie pensionsåldern ska höjas kommer kollektivavtal som ger anställda rätt att kunna gå i delpension. Det kan verka motsägelsefullt men en anställds delpension kan innebära att han har ork att vara kvar i arbetslivet till 69 års ålder. En anställd har alltid rätt att vara kvar i tjänst till 67 års ålder. Det framgår av regler i lagen om anställningsskydd (LAS). Arbetsgivaren kan enkelt avsluta anställningen vid utgången av den månad personen fyller 67 år. Det finns inget krav på uppsägning eller förhandling. Det räcker att arbetsgivaren lämnar ett skriftligt besked minst en månad i förväg. OM ARBETSTAGAREN VILL sluta gäller vanliga regler om uppsägning. Då har det ingen betydelse om han eller hon vill sluta i förtid eller vid 67 års ålder. Anställningen fortsätter efter 67 års ålder om ingen av parterna har meddelat att man vill att tjänsten ska upphöra. Tänk på att kollektivavtal kan ha andra regler. Det kan vara andra uppsägningsregler och krav på avgångsskyldighet. Utredningen Åtgärder för ett längre arbetsliv har föreslagit flera åtgärder för att anställda ska vara kvar längre i arbetslivet. Pensionsåldern på 67 år föreslås höjas till 69 år. Detta ska i så fall gälla från och med den 1 januari I övrigt ska samma regler gälla som tidigare i LAS. Argumenten för att höja pensionsålder är bland annat att befolkningen blir allt äldre. Detta innebär, enligt utredningen, att alla måste jobba längre för att pensionsnivåerna inte ska blir för låga, försörjningsbördan orimlig och välfärdens finansiering hotad. Utredarna har insett att det krävs olika åtgärder för att arbetstagare ska kunna vara kvar i arbetslivet. Arbetstagare ska inte behöva sluta sina arbeten på grund av slitsamma arbetsuppgifter och brister i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets arbete kommer därför att förstärkas. SATSNINGAR BEHÖVS ÄVEN för att äldre ska kunna uppgradera sin kompetens. Ett exempel är att höja gränserna för att få studielån. Ett annat är att arbetsmarknadsutbildningar och kurser bör anpassas till de behov som äldre har. Konsekvenser för arbetsgivaren kan bli att företaget måste satsa mer på arbetsmiljöfrågor samt att även äldre arbetstagare begär ledighet för studier. Riksdagen har ännu inte tagit något beslut utan det är fortfarande ett utredningsförslag. KOLLEKTIVAVTAL OM DELPENSION Inom industrin tecknas nu avtal som reglerar hur anställda ska kunna gå ner i delpension, bl a för att personalen på så sätt ska kunna jobba längre. Ett exempel är avtalet mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen. Avtalet innebär två delar. Till att börja med gör arbetsgivarna en avsättning till tjänstepensionen. Dessutom ges den anställde möjlighet att gå ner i arbetstid när pensionsåldern närmar sig. De pengar som avsatts ska kunna finansiera möjligheten att gå i delpension. Den arbetstagare som inte vill gå ner i arbetstid kan använda avsättningen som ekonomiskt tillskott till pensionen vid den ordinarie pensionsålder. Tanken är att arbetstagaren ska kunna gå ner i arbetstid med 20 % och jobba 80 %. Det går även att bli överens om en annan sysselsättningsgrad. Arbetstagaren kan ansöka om att gå ner i arbetstid från 60 års ålder. Några kollektivavtal har gränsen 62 år. Om företaget är bundet av kollektivavtal är det viktigt att se vilka regler som finns i det egna avtalet. Kollektivavtal kan vara konstruerade på olika sätt. Företag som saknar kollektivavtal har naturligtvis möjlighet att träffa liknande avtal med enskilda arbetstagare. BÅDE ÅLDERSGRÄNSER I det allmänna pensionssystemet och närliggande system föreslås höjas de närmaste åren. Tidigaste uttag för uttag av ålderspension föreslås höjas till 62 år från och med 2015 och till 63 år från och med Idag ligger gränsen på 61 år. 65-årsgränsen för garantipension, sjukersättning m fl förmåner föreslås höjas till 66 år fr o m Den nuvarande gränsen på 55 år för när man kan börja ta ut tjänstepension och privat pension föreslås bli 62 år fr o m ANNIKA WESTERGREN Tholin & Larsson Ditt lokala IT-företag Vi kan till exempel erbjuda: Outsourcing Online Backup Spam- och virusfilter Webbhosting En leverantör alla möjligheter Pålitlig Tillgänglig Enkel Telefon Affärskuriren 2013

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Gästkrönikör Anna-Lena Bohm, ordförande för SME inom Svenskt Näringsliv Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Företagsakuten kan vara räddningen när förändring krävs. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE

Läs mer

Renata Chlumska. Landets snabbast växande. Nu väntar det ultimata äventyret rymden!

Renata Chlumska. Landets snabbast växande. Nu väntar det ultimata äventyret rymden! SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #3 2011 Landets snabbast växande Krönikan: Alexandra Pascalidou om ditt varumärke. Störst, bäst och vackrast Juristen: Om konsten att skriva bra avtal 15 frågor:

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 Årets företagare 2013 Matz Hammarström Markbladet AB Foto: Åsa Olsson Vilken ledartyp är du? Auktoritär, deltagande eller delegerande? Vilken typ av ledare är du?

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

Bli en bättre säljare

Bli en bättre säljare Nummer 3 December 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Bli en bättre säljare Skydda ditt firmanamn och varumärke K-regler var taktisk

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

färgglad Mia låter hjärtat styra karriären sidan 20-21 Löneförhandla med dig själv Sidan 12-13

färgglad Mia låter hjärtat styra karriären sidan 20-21 Löneförhandla med dig själv Sidan 12-13 Länets ledande affärsmagasin www.naringsliv.to nummer 3.2012 Pris: 35kr Ny teknik norsk färgglad minidator Sidan 16-17 Jonas Arnström är vd för börsbolaget Stjärna Fyrkant i Sundsvall NOTERAD LEDARE Sidan

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Byrån med havsutsikt Av det befarade felet blev ingenting Är alla REDO och REKO nu? Skatteverkets kontroller under 2012 Goes

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

FÖR CIRKULATION PÅ FÖRETAGET. Fokus fakta: känn dina medarbetare Sid 26. Nu även på webben www.fokusfyrstad.se

FÖR CIRKULATION PÅ FÖRETAGET. Fokus fakta: känn dina medarbetare Sid 26. Nu även på webben www.fokusfyrstad.se FÖR CIRKULATION PÅ FÖRETAGET 6 2007 Livet leker för bröderna Olsson i Uddevalla Fokus fakta: känn dina medarbetare Sid 26 Nu även på webben www.fokusfyrstad.se Tänk det otänkta - och gör affär av det!

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer