Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län"

Transkript

1 Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

2 Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, Tillväxtverket Programmet Främja kvinnors företagande Upplaga: ex, därefter tryck vid behov Stockholm, oktober 2010 Text: Reportagebörsen Form: Reportagebörsen/Duolongo Omslagsbild: Anna von Brömssen Tryck: Danagårds Grafiska AB Info 0217 ISBN:

3 Förord Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. På regeringens uppdrag driver Tillväxtverket programmet Främja kvinnors företagande. Programmet startade 2007, och förlängdes i januari 2010 med ett år. Syftet med programmet är att bidra till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt genom att fler kvinnor startar, driver, köper och utvecklar företag. Programmet handlar om att: Göra nytta: Insatser till nytta för de företagarkvinnor som nu driver och utvecklar företag, så att information, rådgivning, affärsutveckling och innovationsfinansiering blir mer tillgänglig, utifrån kvinnors behov och efterfrågan. Göra möjligt: Insatser som gör det mer möjligt för företagarkvinnor att nu och i framtiden driva, köpa och utveckla företag, till exempel ägarskifte, ökat entreprenörskap hos studerande, utbildning av rådgivare och affärsänglar. Göra synligt: Insatser som lyfter fram och synliggör företagarkvinnor som förebilder, till exempel ambassadörer för kvinnors företagande och att ta fram och sprida fakta och statistik som utvecklar kunskap om företagare och företagandet. Programmet Främja kvinnors företagande är ett av Tillväxt verkets största nationella program. Hittills beräknas drygt kvinnor haft nytta av programmet, inklusive alla de som träffat en ambassadör för kvinnors företagande. Den enskilt största insatsen i programmet är de affärsutvecklingsprojekt som länsstyrelser, regionförbund och självstyrelseorgan har fattat beslut om på uppdrag av regeringen. Övriga insatser inom programmet Främja kvinnors företagande beslutar Tillväxt verket om. Under har totalt 150 miljoner kronor fördelats till länen för att öka tillgången till affärsutveckling för kvinnor som vill utveckla sina företag eller starta nya företag. Drygt kvinnor som redan driver företag eller vill starta företag har varit involverade i drygt 420 affärs- och innovationsutvecklingsprojekt, varav 52 procent har riktat sig till företag som vill växa. Uppföljningen visar att deltagarna är nöjda eller mycket nöjda med den affärsutveckling de deltagit i och i genomsnitt kan 91 procent rekommendera någon annan att delta i liknande projekt. Tillväxtverket vill med denna skrift visa några av de många affärsoch innovationsutvecklingsprojekt som drivits runt om i landet inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande. Vi hoppas att skriften ska ge en bild av programmets innehåll och resultat som inte syns i några siffror! 1

4 Ett program av en sådan storlek förutsätter ett engagemang på många nivåer för att det ska bli framgångsrikt. De många företagare som delat med sig och utvecklat sina affärsidéer och företag inom de olika affärsutvecklingsinsatserna och som fortsätter att nätverka och göra affärer tillsammans; de många projektledare som arbetat för att ge företagarna verktyg till företagets utveckling; de många tjänstemän som fattat beslut om olika insatser och fört arbetet med att främja kvinnors företagande framåt i sin region. Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Alla har bidragit utifrån sin roll och uppgift, vilket vi på Tillväxtverket är mycket glada och tacksamma för. Oktober 2010 Christina Lugnet Generaldirektör Gunilla Thorstensson Programansvarig, Främja kvinnors företagande 1 (1) 2

5 Inledning För Tillväxtverket handlar arbetet med att främja kvinnors företagande om näringslivsutveckling fler lönsamma företag som drivs av kvinnor gör näringslivet mer konkurrenskraftigt och dynamiskt. Genom att arbeta inom flera områden samtidigt bidrar programmet Främja kvinnors företagande dessutom till att förändra bilden av företag, företagare och företagandet. Två viktiga uppgifter för Tillväxtverket är därför att skapa mötesplatser, som möjliggör dialog och kunskapsutbyte samt att ta fram och sprida fakta, statistik och resultat, som utvecklar ny kunskap om kvinnors företagande. Affärsutveckling och nätverkande leder till nya affärsmöjligheter för företag och till mer samverkan mellan företag, vilket bäddar för ökad kreativitet, nya lösningar och koncept samt fler affärer. Det har varit syftet med affärsutvecklingsinsatserna i programmet, vilket denna skrift beskriver och ger exempel på. Här gör vi nedslag i varje län, som alla har sina specifika förutsättningar för företagande, och berättar om ett av länens många affärs- och innovationsutvecklingsprojekt i programmet Främja kvinnors företagande. Vi tar även upp exempel på projekt som rör ägarskifte, affärsänglar och entreprenörskap vid universitet och högskola. Kvinnors företagande utvecklar näringsliv och samhälle Omkring 25 procent av de befintliga företagen drivs av kvinnor och varje år startar kvinnor drygt 30 procent av de nya företagen. Allt fler kvinnor startar och utvecklar företag, vilket är en tydlig trend. Siffran har ökat stadigt sedan 70-talet. År 1999 startade kvinnor 29 procent av företagen, år 2009 startade kvinnor 34 procent av företagen. Med nuvarande ökningstakt kommer varannan nyföretagare att vara kvinna år Om nyföretagandet hos kvinnor fortsätter att öka tills det blir lika vanligt som bland män innebär detta nya företag med nya arbetstillfällen under perioden fram till år År 2006 hade kvinnors företag anställda och betalade drygt 91 miljarder kronor i lön till sina anställda. Kvinnors affärsidéer tillför även nya erbjudanden och lösningar i olika branscher och på olika marknader. Företag som drivs av kvinnor tillför därmed stora värden till näringslivet och samhället. Företagandet som ett sätt att förverkliga sina idéer Företagande ger kvinnor fler möjligheter till karriär och att tjäna pengar. Företagande ökar möjligheter för kvinnor som vill stanna kvar i sin hembygd att försörja sig, på heltid eller deltid. Företagande är ofta också utvecklande eftersom kompetens krävs inom en rad olika områden när man driver företag. 3

6 Företagande passar många, men inte alla. För de som vill driva företag och som har en tjänst, produkt eller en lösning som någon vill betala för, ska företagande vara ett möjligt val. Föreställningar om företagare och företag Det finns många föreställningar och förväntningar om hur en företagare ser ut och ska vara och vad som betraktas som ett riktigt företag. Sverige är ett glesbefolkat land och precis som de flesta länder inom EU ett småföretagarland, men näringslivet och näringspolitiken har längre präglats av våra stora, framgångsrika industriföretag. Länge var till exempel industriföretag med tillverkning och många anställda de enda företag som betraktades som riktiga. De flesta företag är små, 90 procent av alla företag har färre än fem anställda och 99 procent har färre än 50 anställda. 68 procent är soloföretagare. På senare år har företagen inom tjänstesektorn ökat i betydelse, både i ekonomin och som arbetsgivare, vilket påverkar bilden av företagandet. Förutsättningarna för företagande skiljer sig också åt mellan städer och landsbygd. Företagare på landsbygden måste ofta ha flera olika typer av verksamheter och ibland också kombinera företagandet med en anställning. Turism och upplevelser är viktiga ingredienser i landsbygdens företagande. Men de traditionella föreställningarna om företag och företagare lever kvar och påverkar hur kvinnor, unga, utlandsfödda och funktionshindrade bemöts i olika situationer, till exempel i samband med rådgivning och finansiering. Mot svarande föreställningar gäller för företagets storlek, dess företagsform och verksamhetsinriktning. Exempelvis visar Tillväxtverket i rapporten Utfall och styrning av statliga insatser för kapitalförsörjning ur ett könsperspektiv (R 2007:34) att statlig kapitalförsörjning i större utsträckning går till män än till kvinnor. Statlig kapitalförsörjning har varit inriktad på industri och industrinära branscher, vilket innebär att många stöd i praktiken ofta riktas till manligt dominerade branscher och verksamhetsområden. På samma sätt var rådgivningen länge inriktad på dessa branscher. Kvinnor har färre förebilder att identifiera sig med eftersom färre kvinnor driver företag. Förebilder är därför extra viktiga för att fler kvinnor ens ska börja fundera på företagande som en möjlighet. Här har regeringens ambassa dörer för kvinnors företagande gjort en fantastisk insats när de ute i skolor, nätverk och föreningar berättar om sitt företagande. Men förebilder och affärsutveckling är lika viktiga för de kvinnor som redan driver företag. För att få inspiration och hålla energin uppe; för att få idéer till att utveckla nya produkter och tjänster; för att hitta nya 4

7 marknader och kundgrupper; för att anställa personal, utveckla sina nätverk och annat som ger framgång och personlig tillfredsställelse för en företagare. Olika förutsättningar och villkor Efter fyra, fem år på en marknad är det kundernas preferenser och mark nadens villkor som avgör om företag blir lönsamma och framgångsrika. Men före start och under de första åren som företagare har kvinnor och män än så länge olika villkor och förutsättningar. Kvinnor och män driver företag i alla branscher, men i olika omfattning. Det vanligaste företaget är ett tjänsteföretag för såväl kvinnor som män. Färre kvinnor är verksamma som företagare inom bygg och tillverkning, vilket beror på de ännu ganska traditionella studie- och yrkesval som unga gör. Eftersom de flesta startar företag utifrån sin yrkeskompetens leder detta till att företagandet är lika könsuppdelat som arbetsmarknaden. Kvinnor är även ofta verksamma i yrken där möjligheter och förutsättningar till företagande har varit begränsade. Kvinnors förmögenheter har länge varit och är fortfarande mindre än mäns. De flesta startar företag med hjälp av sparade pengar och att starta, köpa eller utveckla företag kräver nästan alltid finansiering i något skede. Kvinnors nätverk har heller inte varit karriärs- eller affärsinriktade på samma sätt som mäns. Det är några av förklaringarna till att färre kvinnor driver företag och att kvinnor och män har olika förutsättningar och villkor för att starta, köpa, driva och utveckla företag. Under senare år finns det tecken på att detta är på väg att förändras. Allt fler kvinnor startar företag. Många som redan driver företag är intresserade av att utveckla sina företag. Med en ökad andel kvinnor som driver företag kommer kvinnors tillgång till nätverk och kapital att öka. Förebilderna bli också fler. Affärsutvecklingsinsatserna och övriga insatser i programmet kan ha bidragit till denna utveckling. Än är det dock för tidigt att utvärdera programmets effekter. Affärsutveckling ger verktyg Likheterna mellan kvinnors och mäns företagande är ändå mycket större än skillnaderna, så länge man jämför inom samma bransch och samma geografiska område. Företagande handlar om att sälja varor och tjänster som kunder har behov av och vill köpa, och att bygga affärsmodeller som ger långsiktig lönsamhet och tillväxt. Affärsutveckling ger företagare tillgång till de verktyg som krävs för att fler ska kunna utveckla sina företag och öka lönsamheten i företaget. Och med lönsamheten kommer tillväxten för företagen och för Sverige. 5

8 Innehåll BLEKINGE LÄN Växande grenverk ledde till nya affärer 8 DALARNAS LÄN Starka nätverk får byarna att överleva 10 GOTLANDS LÄN Allt fler kvinnor driver företag på Gotland 12 GÄVLEBORGS LÄN Marknaden i norr ökar med e-handel 14 HALLANDS LÄN Från stall till restaurang med rätt kontakter 16 JÄMTLANDS LÄN Nya möjligheter med egen salong 18 JÖNKÖPINGS LÄN 100 procent ökad omsättning 20 KALMAR LÄN Konsten att sälja till rätt pris 22 KRONOBERGS LÄN Förebilder peppade unga att starta eget 24 NORRBOTTENS LÄN Ekologisk naturkosmetik i full produktion 26 SKÅNE LÄN Inkubatorn ger näring åt nya företag 28 STOCKKHOLMS LÄN Viktiga beslut gav företaget ny riktning 30 SÖDERMANLANDS LÄN Företagsamhet längs vägen 32 6

9 UPPSALAS LÄN KvinnaSatsaNu rådgivning på två ben 34 VÄRMLANDS LÄN Clarorna i Årjäng driver traditionen vidare 36 VÄSTERBOTTENS LÄN Samisk kultur blev prisad affärsverksamhet 38 VÄSTERNORRLANDS LÄN Kompetenstrappan höjer kunskapsnivån 40 VÄSTMANLANDS LÄN MentorRing sätter fart på processen 42 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Grogrund till ökat företagande 44 ÖREBROS LÄN Örebroprojekt lyfte dolda entreprenörer 46 ÖSTERGÖTLANDS LÄN Företagarens utveckling gynnar företaget 48 AFFÄRSÄNGLAR Affärsänglar investerar för ökad tillväxt 50 ENTREPRENÖRSKAP VID UNIVERISTET OCH HÖGSKOLA Här blir studenternas affärsidéer verklighet 52 ÄGARSKIFTEN Köpa företag snabbare väg till lönsamhet 54 Publikationer och projekt

10 Växande grenverk ledde till nya affärer Projektnamn: Företagsamma skogskvinnor Projektägare: Grenverket Projektledare: Kerstin Mattisson och Helene Reiter Antal deltagare: 16 Projektplats: Ronneby Län: Blekinge Projektperiod: Kontaktuppgifter: Kerstin Mattisson e-post: Helene Reiter, projektledare och konsult inom skogsnäringen, betonar vikten av att projekten har hög kvalitet och genomförs utifrån genuina behov hos målgruppen. Kvinnorna i Företagsamma skogskvinnor bildade nätverk inom nätverket och började göra affärer med varandra. Mina främsta kunder finns inom nätverket, säger Helene Reiter som deltagit i ledningen för projektet i Grenverkets regi men även varit deltagare och utvecklat sin konsultverksamhet inom skogsnäringen. När projektet var slut skulle alla ha en färdig affärsidé. Att göra en egen affärsplan blev den röda tråden under arbetets gång. Till största delen bestod projektet av kunskap, som förmedlades av olika föreläsare, och av praktiska övningar. Bland annat blev alla filmade när de presenterade sin affärsidé, för att sedan få respons på sitt framträdande. Studieresan till Österlen för att besöka olika företag blev också en succé, där många nya affärskontakter knöts. De 16 deltagarna i Företagsamma skogskvinnor var redan medlemmar i Grenverket, en ideell förening för kvinnor med någon form av anknytning till skogsnäringen. Det gjorde att det fanns en stor tillit och trygghet i gruppen, säger Helene Reiter, som då var ordförande i Grenverket och jobbade mycket praktiskt med projektet. Hon tycker att fler borde bygga sina projekt på de befintliga nätverk som finns. Helene betonar också vikten av att projekt som riktar sig till företagarkvinnor ska genomföras utifrån behov hos målgruppen. För att företagarprojekten ska lyckas måste man också ha respekt för människors tid. Det som erbjuds ska ha en hög kvalitet, säger Helene Reiter. Nätverk i nätverket Att gruppen bestod av enbart kvinnor tycker hon gjorde att atmosfären blev mer öppen än i en grupp med både män och kvinnor. Kvinnorna vågade fråga mer och säger själva att det var lättare att prata, säger Helene Reiter. Helene Reiter känner sig nöjd med att deltagarna har fått kunskaper och färdigheter som de kan använda för att utveckla sitt företagande. De började också samarbeta med varandra och bildade nätverk inom nätverket som lever kvar. Ett exempel är tre kvinnor med var sitt vilthägn, varav en också driver en gårdsbutik dit de andra har möjlighet att leverera. Det blir förstås mycket mer lönsamt än om alla hade haft varsin gårdsbutik. En av kvinnorna sa upp sig från sin deltidsanställning för att satsa helhjärtat på sin blåbärsodling. En annan deltagare valde att gå i pension i förtid, för att kunna utveckla sin Bed & Breakfast-verksamhet. Både företagare och anställd Flera av deltagarna har kompletterat sin inkomst från skogen med andra uppdrag. En av dem är Carina Nilsson. Carina Nilsson är skogsägare i tredje generationen. Sedan tolv år tillbaka driver hon sin skogsfastighet i orten Stockholm strax utanför Ronneby i Blekinge. Hon arbetar också deltid i kommunens nattpatrull i egna boenden. 8

11 BLEKINGE LÄN Företagaren Carina Nilsson Företag: Carina Nilsson enskild firma Grundat: 1997 Företagsform: Enskild firma Ort: Stockholm Verksamhet: Skogsnäring Jag trivs med att både vara anställd och företagare. På jobbet får jag det sociala behovet tillfredsställt och mitt hjärta klappar extra för vårdtagarna. Som företagare kan jag driva mina idéer. Satsade på en produkt För att få mer kunskap om sitt företagande och för att få fler ben att stå på, engagerade sig Carina i projektet Företagsamma skogskvinnor. Från början hade hon ingen affärside, men så småningom kom Carina på att hon skulle utveckla en designad vedsäck, som snart ska finnas på marknaden. Jag ville inte hålla på med Bed & Breakfast eller ha någon gårds butik utan istället satsa på en produkt som jag kunde sälja till butiker. Vedsäcken är snygg att ha framme och tät, till skillnad från vanliga vedsäckar i nylon som skräpar ner när du lyfter dem, säger Carina Nilsson. Vedsäcken blev nominerad Carina tycker att hon fick användbar kunskap under resans gång som hon har glädje av i sin vardag som skogsägare. Bland annat hade hon en personlig coach som hjälpte till att formulera en affärsidé och när Carina skulle presentera sin företags idé för andra. Vi som deltog blev en bra grupp där alla vågade prata öppet och ge varandra ärlig feedback. Vi såg inte varandra som konkurrenter utan kände oss trygga tillsammans, säger Carina Nilsson. När Carina började arbeta med idén om vedsäcken blev hon uppmuntrad att delta i LRF-projektet Vägen till marknaden. I våras blev Carina och hennes vedsäck nominerad till CCCP, Cooperative Concept Camp Project, ett affärsutvecklingsprojekt som vänder sig till kvinnor i Blekinge. Syftet är att utveckla nya affärsidéer som är skapade i Blekinge, men säljbara nationellt eller internationellt. Som ett av 20 företag deltog Carina i The Camp under tre dagar för att bolla sin affärsidé med de andra entreprenörerna. ALMI Företagspartner Blekinge stöttar sedan de utvalda företagarna så att de kan ta idéerna vidare. Så småningom ska tio affärsidéer väljas ut som kan utvecklas nationellt och internationellt. Grunden i min verksamhet är min skogsfastighet, men jag vill gärna jobba vidare med min vedsäck. I ett första steg vill Carina leverera vedsäcken i närområdet, fylld med ved från egen skog. På lite sikt planerar hon att kunna sälja en tom vedsäck till andra vedleverantörer och butiker längre bort. 9

12 Starka nätverk får byarna att överleva Projektnamn: DrivQraft i Grangärdebygden Projektägare: GBI, Grangärdebygdens intresseförening Projektledare: Marianne Gottfridsdotter Nåhem Antal deltagare: 48 Projektplats: Grangärde Län: Dalarna Projektperiod: Kontaktuppgifter: Marianne Gottfridsdotter Nåhem e-post: Ingen by kan klara sig själv. Vi måste skapa relationer för att utvecklas, menar Marianne Gottfridsdotter Nåhem, projektledare för DrivQraft i Grangärdebygden. Att driva företag på landsbygden kan vara en utmaning. Kundunderlaget på den lokala marknaden är sällan tillräckligt stort för att få den nödvändiga lönsamheten. Många av våra deltagare har upptäckt att de kanske behöver flera olika verksamheter för att kunna få lönsamhet i företaget och att det är okej, säger Marianne Gottfridsdotter Nåhem, projektledare för DrivQraft i Grangärdebygden. DrivQraft riktade sig till kvinnor som vill starta ett företag och till dem som vill få en nytändning för att utveckla den verksamhet de redan driver. Målet var att förmedla kunskap och inspiration om hur man driver ett företag och utveckla lokala nätverk, så att man kan samarbeta både med andra företag och med organisationer, myndigheter och företagsnätverk. När du lärt känna människor är det betydligt lättare att göra affärer tillsammans, menar Marianne Gottfridsdotter Nåhem. Att samarbeta handlar om landsbygdens överlevnad, menar hon. Till det mest positiva med projektet hör att vi har skapat ett nätverk mellan de olika byarna i vår region och förhoppningsvis lyckats riva några av de mentala staket som finns. Ingen by kan klara sig själv. Vi måste skapa relationer för att utvecklas. Äldre kvinnor är dolda resurser Förutom kvinnor som driver företag har DrivQraft också samarbetat med kvinnor i föreningsvärlden som inte är företagare. Pensionerade kvinnor som drivit företag eller haft ledande positioner under lång tid har också bidragit med sin erfarenhet. De har till exempel fungerat som extra resurser och förebilder för yngre kvinnor som har startat företag. Vi står inför ett generationsskifte ute i företagen. Då är det viktigt att inse att alla inte behöver starta eget utan att man kan ta över en befintlig verksamhet. Det handlar också om att intressera kvinnor för att köpa befintliga företag och att få de företagare som går i pension att inse att deras företag är värt något och att de faktiskt kan få betalt för det, säger Marianne Gottfridsdotter Nåhem. Nätverk lever kvar I oktober 2010 har åtta nya företag startat som ett resultat av projektet. Några hobbyverksamheter har förvandlats till företag och flera har kunnat anställa på timmar. Bland de nya företagarna finns en deltagare som har tagit över en modebutik, en har startat ett företag som erbjuder språkutbildningar för personer med svenska som andraspråk, en har startat ett hundpensionat och två har startat massage- och hälsoverksamhet i en gemensam lokal. Efter projekttiden lever nätverket Gärda kvar som en mötesplats. Nätverket har funnits sedan 2004, men fick fler medlemmar tack vare DrivQraft. Här besöker man bland annat varandras arbetsplatser regelbundet. I nätverket kan man också hitta personer som man vill samarbeta med. Våra deltagare har fått en bra bas att stå på och nu vill de gärna ha ännu mer kunskap för att fortsätta utveckla sina företag. 10

13 DALARNAs län Företagaren Lena Jakobsson Företag: Ateljé Vävglädje Grundat: 2007 Företagsform: Enskild firma Ort: Sunnansjö Verksamhet: Tillverkning och försäljning av vävda produkter. Kurser i olika hantverkstekniker Marianne Gottfridsdotter Nåhem tycker att det behövs projekt som är riktade till företagarkvinnor. Så länge vi har brist på kvinnor som driver företag behövs det speciella insatser som riktar sig till kvinnor. Ta bättre betalt Att värdesätta sitt arbete och ta betalt för det hon tillverkar, var något Lena Jakobsson blev bättre på under projektet. Jag tyckte att det gick så lätt och var så roligt. Sedan ställde jag äggklockan och upptäckte hur lång tid det faktisk tar att väva en matta. Det ledde till att jag fördubblade mina priser. Lena Jakobsson driver butiken Ateljé Vävglädje i Sunnansjö, 20 kilometer nordväst om Ludvika. Lena jobbar hela tiden på att bredda sin verksamhet. Förutom mattor, löpare och vävmaterial, säljer hon också andra present- och inredningsartiklar i sin butik. Dessutom ordnar Lena kurser i bland annat nåltovning, päls- och skinnsömnad för mindre grupper och upplåter lokalen för olika möten och kurser som andra håller i. Lätt bli hemmablind Under projektets gång beslutade Lena sig för att lämna stugan på tomten och flytta in i den nedlagda ICA-butikens större lokal i Sunnansjö Centrum. Lena tycker att hon har haft stor nytta i sitt företagande av det breda utbud som hon fick ta del av i projektet DrivQraft med allt från kunskap om nya skatteregler till hur man bygger en hemsida. Att lära sig att ta betalt för sitt arbete var också en nyttig erfarenhet. Jag blev stärkt som företagare och fick testa mina visioner och idéer på andra företagare. Om man bara vistas mellan sina egna fyra väggar utan att få nya intryck blir man hemmablind. Att få synpunkter på sin egen verksamhet gör att företaget utvecklas. Eftersom DrivQraft var ett lokalt projekt lever nätverket som byggdes upp kvar. Vi klarar oss inte utan att samarbeta här ute på landet och det är ju mycket lättare att jobba vidare med dem man lärt känna. 11

14 Allt fler kvinnor driver företag på Gotland Projektnamn: Utveckling av kvinnors företagande på Gotland Projektägare: Tillväxt Gotland Projektledare: Sofia Wollmann Antal deltagare: 47 Projektplats: Visby Län: Gotland Projektperiod: Kontaktuppgifter: Sofia Wollmann e-post: En utmaning är att få det man åstadkommit att leva kvar efter projektets slut, säger projektledare Sofia Wollmann. 100 kvinnor deltog i inspira tionsseminarierna, 47 fick tillgång till rådgivning och coachning och när projekttiden var slut hade 24 nya företag startat. Förra året var det fler kvinnor än män som startade företag på Gotland. Tack vare projektet har deltagarna också hittat de samarbetspartners och rådgivare som finns här, säger projektledaren Sofia Wollmann. Genom projektet Utveckling av kvinnors företagande på Gotland har deltagarna fått ett helhetspaket av föreläsningar, workshops, coachning och seminarier på vägen mot att starta eller utveckla sina nystartade företag. Att få tillgång till olika mötesplatser och befintliga nätverk har också varit viktigt. I projektet har man samordnat aktiviteter från Tillväxt Gotland, ALMI Företagspartner och Hansa Utbildning. Deltagarna har analyserat vilka hinder som finns för att utveckla deras företag och fått coachning för att underlätta starten av sina verksamheter. Samverkan lönar sig Sofia Wollmann betonar vinsten med att samordna aktiviteterna med andra arrangörer, så att företagarna inte får samma information från flera olika håll. Genom att samverka får vi också bättre valuta för pengarna. Det är bättre än att göra små insatser här och var, säger Sofia Wollmann. På Gotland fördelas mycket pengar till företagarkvinnor. En utmaning är att få det man åstadkommit att leva kvar efter projektets slut. Det har varit en stor satsning under en kort period och jag skulle gärna se en mer utdragen process. Långsiktigheten är viktig, så att det inte bara blir punktinsatser. Växte in i rollen som företagare Lo Kihlberg säljer gotländskt hantverk och produkter i sin nyöppnade butik i Slite. Hon säljer främst på kommission, vilket innebär att andra säljare lämnar sina produkter till Lo och får betalt när varan är såld. Under lågsäsong gör hon ljusstakar, bygger hemsidor, gör trycksaker, åtar sig städuppdrag och ger massage inom ramen för sitt företag, som hon drog igång i maj Så fort Lo Kihlberg såg annonsen i tidningen för projektet Utveckling av kvinnors företagande på Gotland, anmälde hon sig. Dels var hon arbetslös med en allt lägre a-kassa, dels hade hon provat på att sälja sina tjänster och sitt hantverk via en ekonomisk förening. Genom projektet blev jag peppad att starta eget. Jag kände att allt är möjligt. Eftersom man kunde delta utan att först ha startat, fick jag möjlighet att växa in i tanken på att driva min egen verksamhet. Att höra de andra berätta om hur de registrerat och utvecklar sina företag var inspirerande, säger Lo Kihlberg. Företaget på halvtid Lo Kihlberg har sjukersättning på halvtid och driver sitt företag resten av tiden. Sjukersättningen regleras efter hur mycket hon tjänar. Jag är en projektmänniska och har sjukersättning på halvtid för att jag inte ska jobba i 180. Om jag hade tvingats att jobba heltid hade jag inte klarat det under speciellt lång tid på grund av mitt funktionshinder, säger Lo Kihlberg. Lo Kihlberg har anställt en person 20 timmar i månaden, med hjälp av 12

15 GOTlanDS LÄN Företagaren Lo Kihlberg Företag: Gotlandcraft Grundat: 2010 Företagsform: Enskild firma Ort: Slite Verksamhet: Säljer hantverksprodukter på kommission, producerar ljusstakar, trycksaker, bygger hemsidor, ger massage och utför städuppdrag Arbetsförmedlingen. Den anställda har bland annat hjälpt till med att schemalägga de som deltar i försäljningen i butiken och med att få ordning på det nya kassasystemet. I första hand vill Lo Kihlberg koncentrera sig på sin butik i Slite, men längre fram kan hon mycket väl tänka sig att utöka sin försäljning, bland annat till Stockholm. Nätverket fortsätter att träffas Kvinnorna som deltog i projektet fortsätter att träffas en gång i månaden. Det finns ett stort behov av att prata om sin nya verklighet som företagare. Nätverket gör också studiebesök hos andra verksamheter runt om på Gotland. 13

16 Marknaden i norr ökar med e-handel Projektnamn: E handelsnätverk i Xlän QVIT Projektägare: ALMI Gävleborg Projektledare: Helene Åkerlind Antal deltagare: 53 Projektplats: Gävle Län: Gävleborg Projektperiod: Förstudie genomfördes Projektet startade Kontaktuppgifter: Helene Åkerlind e-post: En del har kanske fyra vitt skilda produkter i sitt sortiment. Då handlar det om att ta reda på vad företagaren egentligen vill satsa på, säger Helene Åkerlind, projektledare. För den som säljer flugor till flugfiske i Norrland är antalet kunder i närområdet få. Med en webbshop kan de små företagen nå så många fler och lönsamheten öka. Målet med e-handelsnätverk i X-län QVIT är att ge 60 företagare stöd att använda e-handel för att stärka och utveckla sin marknad. En del träffas för att de bor på samma ort, andra nätverkar för att de finns i samma bransch. Bland annat har fem företagare som driver webbshoppar inom hälsobranschen ett eget nätverk. Projektledaren Helene Åkerlind tycker att det är en stor fördel att företagarna tillhör olika branscher och därför inte konkurrerar. Det gör att de kan vara generösa med att ge varandra goda råd. Hittills har projektet genomfört en seminarieserie för att inspirera deltagarna att dra igång e-handel. Hur går man konkret tillväga för att starta en webbshop? Hur fungerar distribution och logistik? Vilka lagar och regler gäller för e-handel? 30 av deltagarna har valt att gå vidare och göra en konkurrensanalys av sin verksamhet. Det handlar bland annat om att se över sitt produktsortiment. En del av företagarna har kanske fyra vitt skilda produkter i sitt sortiment. Då handlar det om att ta reda på vad företagaren egentligen vill satsa på, säger Helene Åkerlind. En omvärldsbevakning av vilka konkurrenter som finns ingår också i analysen, liksom råd och tips för att öka sin omsättning. Ta reda på om affärsidén håller Några av företagarna har redan en butik i den stad där de bor. Nästan alla deltagare har ett embryo till en hemsida. En tredjedel har en webbshop och tio procent av dem har löst distributionen genom att anlita ett distributionsföretag. Resten sköter distributionen på egen hand. Många som startar en webbshop lägger ner mycket tid på att själva ta emot order, förpacka och posta varorna. Det går till en viss gräns, men om verksamheten växer behöver man hjälp med att effektivisera sin distribution och kanske anlita en professionell distributör som tar över jobbet, säger projektledaren Helene Åkerlind. För att lyckas är det förstås avgörande att ta reda på om affärsidén håller. Kanske kommer man fram till att man inte kan leva på sin ursprungs idé, säger Helene Åkerlind och berättar om en deltagare som tillverkade en unik fluga till flugfiske, för hand. Flugan borde egentligen kosta 400 kronor om det skulle bli någon ekonomi i det hela, men det var ingen beredd att betala, så priset låg på 50 kronor. Då valde hon att sälja materialet så att kunderna fick binda sina egna flugor med hjälp av en instruktionsfilm. Plötsligt blev marknaden mycket större. Från arbetslöshet till eget företag Susanne Lundström öppnade sin webbshop i mars 2010 och hon säljer tillbehör till arbetande och tävlande hundar. Nu når hon kunder från sydligaste Skåne till nordligaste Norrland. Det är viktigt för mig att få förmedla den kunskap jag har, säger hon. När Susanne reser runt i landet och tävlar med sina hundar träffar hon andra hundförare som hon delar ut sin webbadress till. Jag ser mig som en serviceperson som gillar att få uppdrag av mina kunder. Kanske vill någon ha en speciell sele till sin hund. Då ordnar jag det, säger Susanne. 14

17 gävleborgs LÄN Företagaren Susanne Lundström Företag: Hundkompaniet K9 Grundat: 2010 Företagsform: Enskild firma Ort: Bjuråker Verksamhet: Försäljning av tillbehör till arbetande och tävlande hundar Susanne Lundström var arbetslös när hon gick med i projektet och hade planer på att starta företag. I och med projektet knuffade jag mig själv över tröskeln. Det öppnade inte bara en ny dörr, det öppnade en stor port, säger Susanne. Susanne tycker att hon fick många praktiska kunskaper om hur man ska tänka när det gäller e-handel. Jag har kunnat göra rätt från början och sluppit göra många onödiga misstag, säger hon. Förbättra tillvaron för hundägare Att lyssna på framgångsrika och helt vanliga företagare, har också gett henne inspiration. Ett exempel är när Traderas grundare Daniel Kaplan kom och berättade om sina erfarenheter. Än så länge gör Susanne Lundström allt själv, från att leta upp produkter att sälja till att slå in de beställda varorna och skicka dem med posten. Så småningom hoppas hon kunna anställa en person för att hjälpa till i butiken i Bjuråker. Under hösten ska hon också gå en kurs i distribution och logistik, som ingår i projektet. Jag vill veta mer och bli bättre hela tiden. Det är inte bara jag själv och mitt företag som ska utvecklas utan också produkterna jag säljer. Mitt mål är ju att förbättra tillvaron för andra hundägare, säger Susanne. 15

18 Från stall till restaurang med rätt kontakter Projektnamn: Kunniga kvinnor blir framgångsrika företagare Projektägare: Nyföretagarcentrum Halland Projektledare: Michael Johansson, NyföretagarCentrum Halland. Antal deltagare: 248 Projektplats: Halland Län: Halland Projektperiod: Kontaktuppgifter: Michael Johansson e-post: Vi pratar mycket om hur man ska tänka om sitt företag på sikt och sätta upp mål det räcker inte att bara med starta, säger projektledare Michael Johansson, Nyföretaga rcentrum Halland. Gårdsrestaurangen inez Trädgård i Krogshult fick en rivstart trots att ombyggnaden av grisstallet till full skalig restaurang försenades med ett år. Nyföretagarcent rum Halland har varit till stor hjälp med peppning, kalkyler och kontakter. Louise Sevedsson och hennes man Henrik Daleskog drömde om ett liv på landet där de kunde förena sina intressen för mat, vin och odling. Båda har en bakgrund inom restaurangbranschen och Louise är även trädgårdsmästare. Så småningom hittade de en gård i den lilla byn Krogshult passande nog i de halländska skogarna nära Laholm och Båstad. Gården hade potential, den låg på landet men ändå inte alltför långt bort från de tilltänkta besökarna. Vintern 2009 byggde de om grisstallet till restaurang. Redan andra sommaren gick det så bra att de bestämde sig för att hålla lunchöppet året om. De driver också en trädgårdsbutik och odlar ekologiska grönsaker som är mycket efterfrågade. Vi visste inte riktigt vad vi kunde förvänta oss, men folk har varit jätteintresserade! Det verkar som om människor saknat det genuina och äkta. Vi började med café första sommaren men det visade sig att 90 procent av besökarna vill äta riktig mat. Man får hänga med i svängarna och vara lyhörd för vad folk vill ha, berättar Louise Sevedsson. Affärsidén under lupp När familjen flyttat till gården tog Louise kontakt med Nyföretagarcentrum Halland som tack vare projektmedel från programmet Främja kvinnors företagande, hade extra resurser för att ge kvinnor rådgivning. Jag fick hjälp att bedöma om vår affärsidé var genomförbar när man sitter hemma och pratar låter ju allt så jättebra. Jag fick också mycket hjälp med de ekonomiska kalkylerna. Det gjorde att vi kunde lämna in en bra ansökan till länsstyrelsen om stöd för landsbygdsutveckling. De fick stödet beviljat, vilket innebär att de i efterhand får tillbaka 30 procent av gjorda investeringar. Louise Sevedsson fick också tips om hur hon skulle komma i kontakt med rätt personer inom kommunen. När man ska arbeta med mat behövs många olika tillstånd. Kommunens kontaktperson ordnade ett möte med alla involverade handläggare vilket var värdefullt. Det är mycket enklare att ringa till en person som man har träffat. Louise är med både i ett lokalt företagsnätverk i trakten, Öppna sinnen på landet och i ViN Laholm, en förening för företagarkvinnor. Hon tycker att det är tryggt att känna att de har lokala kontakter. Vi var nya i trakten och hade inget nätverk när vi flyttade hit. Uppdrag att laga skolmat Louise skulle vara den som jobbade i företaget, medan maken Henrik arbetade på hotell i Båstad. Men inför höstterminen fick de i uppdrag att leverera ekologisk lunch till en friskola i trakten och då började Henrik i företaget på heltid det är han som har huvudansvaret för matlagningen. Nu är det istället Louise som bidrar till ekonomin genom frilansuppdrag som trädgårdsmästare. Målet är att vi ska kunna leva på företaget båda två. Häromdagen satt vi och pratade om mer långsiktiga mål och bestämde att vi vill bli den första restaurangen i Laholm som kommer med i White Guide. 16

19 hallands län Tack vare projektet har vi kunnat ge kvinnor upp till fem till sex timmars extra rådgivning. Vi utgår från att alla är unika och har olika förutsättningar och vi försöker anpassa insatserna efter deltagarnas behov, poängterar han. Det har funnits ett väldigt stort intresse från kvinnor för Nyföretagarcentrums insatser. Målet att nå 100 kvinnor per år har uppfyllts med råge. Samma sak gäller målet att minst hälften av alla nya företag ska startas av kvinnor. Företagaren Louise Sevedsson Företag: inez Trädgård Grundat: 2009 Företagsform: Enskild firma Ort: Krogshult, mellan Våxtorp och Hishult, nära gränsen till Skåne och Småland Verksamhet: Mat- och vincafé med trädgårdsbutik Louise Sevedsson är en av omkring 250 kvinnor i Halland som fått extra rådgivningstid genom projektet Kunniga kvinnor blir framgångsrika företagare, som drivs av Nyföretagarcentrum Halland med Michael Johansson som projektledare. Fler kvinnor än män startar företag Under projektperioden har 248 kvinnor arbetat med 220 olika affärsidéer. Av idéerna har 120 resulterat i nya företag. Det har visat sig att av dem som kommer för rådgivning är det fler kvinnor än män som startar företag. Alla typer av frågor kommer upp i rådgivningen, men fokus har legat på att bedöma affärsidéer och frågor kring ekonomi, skatter och tillstånd. Frågor som många vill diskutera är vad kommer det att få för ekonomiska konsekvenser? och kan jag leva på det? Vi hjälper företagarna att göra budget och att förbereda sig för möten med banken eller ALMI. Vi pratar också mycket om hur man ska tänka om sitt företag på sikt och sätta upp mål det räcker inte att bara med starta. Michael Johansson anser att det behövs riktade projekt för att få fler kvinnor att starta företag. Han menar att resurserna i vanliga fall inte riktigt räcker till. Men tack vare projektet har vi kunnat ge kostnadseffektivt stöd med små insatser till väldigt många. 17

20 Nya möjligheter med egen salong Projektnamn: Affärsutveckling med VAMP-metoden Projektägare: Yodaskolan Projektledare: Eva Liljeros och Helena Andrén Niemi Antal deltagare: 55 Projektplats: Östersund Län: Jämtland Projektperiod: Kontaktuppgifter: Eva Liljeros e-post: Projektledarna Helena Andrén Niemi och Eva Liljeros driver Yodaskolan som erbjuder affärsutveckling. Vi vill få företagarna att tänka vad gör mig speciell? Varför ska kunderna komma till mig?, förklarar Eva Liljeros. Foto: Patricia Erlandson Erika Hermansson hade aldrig tänkt sig att bli egen företagare. Men när en kund på hennes arbetsplats ställde frågan om hon inte skulle vilja arbeta åt sig själv istället då föddes företagaren. Inom bara två månader var hon innehavare av en egen skönhetssalong. Det är sex år sedan nu som Erika Hermansson startade skönhetssalong i centrala Östersund. Hon hade tur allt föll på plats under en turbulent tid på hennes tidigare arbetsplats. Den kund som peppade henne att starta eget hjälpte till med budget, Erika hittade direkt en bra lokal och fick snabbt bygglov från kommunen. Företaget har gått bra, men när hon fick höra talas om ett affärsutvecklingsprojekt för företagarkvinnor var hon snabb att anmäla sig. Jag ville ta chansen att få avsätta tid till att bara fokusera på mitt företag. Det är så lätt att bara jobba på och inte tänka på vad man gör. Men ibland måste man ställa sig frågan om det jag gör är roligt eller om jag vill göra något mer. Erika Hermansson erbjuder allt ifrån massage, lymfdränage och skönhetsbehandlingar till personlig styling och coachning. De flesta kunder är kvinnor, men det kommer även män. Hon arbetar dessutom gentemot grupper och företag med kurser och föreläsningar. Delade varandras visioner Under projekttiden fick hon tid att fundera på hur hon ville utveckla sitt företag. Företagarna pratade mycket med varandra, delade varandras drömmar och idéer och allt som sades stannade i gruppen. Några av dem träffas fortfarande ett par gånger per år. Projektledarna var duktiga på att få oss att nå under ytan och fundera på vad vi egentligen vill göra, berättar Erika Hermansson. Erika Hermansson insåg att hon ville satsa mer på det utåtriktade arbetet, som att föreläsa och även ägna sig åt skrivande något som hon tycker är väldigt roligt. Hon satte igång att skriva en bok om personlig styling och gav raskt ut den på eget förlag. När jag får en idé vill jag genomföra den på en gång, säger Erika. Nu vill hon skriva flera böcker och har ett par konkreta idéer inom samma genre som bara väntar på att genomföras. Hon har också lagt ett medborgarförslag till regeringen om att friskvård borde vara avdragsgillt för enskilda företagare. Hur använder vi vår tid? Under projektet pratade företagarkvinnorna mycket om tid och vad man gör med sin arbetstid. En del tid är debiterbar, annan tid går åt till planering och liknande och så finns det tid som förbrukas utan direkt nytta. Erika Hermansson konstaterar att det bästa är om så mycket tid som möjligt är debiterbar men det behövs också tid där man kanske inte gör något särskilt, bara-vara-tid. Erika anställde en medhjälpare under tiden hon var med i affärsutvecklingsprojektet. Man kunde kanske tro att det skulle kännas osäkert att anställa, men så upplevde inte Erika det. Det var inget svårt steg, det har gjort mig mycket friare. Vi kunde utöka verksamheten och jag kan göra saker vid sidan av och fortfarande ha öppet, säger Erika Hermansson. 18

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

Frivillighet och entreprenörskap

Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Rickard Wendel FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2001 GRAFISK FORM: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET L&R AB, STOCKHOLM TRYCK: ELANDERS GOTAB,

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

MAGASIN VISION. Vi tar gemensamt. ANSVAR för barn och BORÅS. unga

MAGASIN VISION. Vi tar gemensamt. ANSVAR för barn och BORÅS. unga MAGASIN VISION Vi tar gemensamt ANSVAR för barn och unga BORÅS 2025 innehåll och redruta Vår vision Borås 2025 Hösten 2012 tog Borås Stads Kommunfullmäktige beslut om en vision för Borås. Visionen fick

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 Årets företagare 2013 Matz Hammarström Markbladet AB Foto: Åsa Olsson Vilken ledartyp är du? Auktoritär, deltagande eller delegerande? Vilken typ av ledare är du?

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan.

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan. Gränslösa lösningar Arbetsplatser lär nytt genom Inclusive Europe en guide Vi ville veta mer om hur man kan förebygga våld mot funktionshindrade. mest spännande var nog att träffa romska vägledare. Som

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför!

Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför! Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför! Rapport 0123 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur

Läs mer